ФІКЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті розкривається категорія правової фікції у цивільному процесі та наголошується на їхній важливості у процесі доказування попри відсутність вживаності цього поняття у Цивільному процесуальному кодексі України.

This article reveals the category of legal fictions at the civil court proceedings and it is emphasized on the importance of fictions in process of proving before the court, despite the lack of fixing of this concept in the Civil Procedural Code of Ukraine.

Ключові слова: правова фікція, цивільний процес, доказування, фіктивна конструкція.  

Становлення та розвиток правових категорій – складний, багатогранний, суперечливий процес. У цьому значенні надзвичайно цікава історія розвитку ідей про фікції в праві: періоди «скинення» або ігнорування правових фікцій змінялися їх визнанням. Багато в чому це пов’язано з неоднозначністю, невловимістю поняття фіктивного, яке набуває безліч відтінків, потрапляючи у сферу права. Фікція, фіктивне – щось неіснуюче, помилкове – саме поняття породжує сумніви з приводу «законності» буття цього феномена в праві.

Фікція як інструмент правового регулювання використовувалася ще римськими юристами. Судові магістрати (претори) мали право відмовити в судовому захисті, хоча воно і підходило б під норми цивільного права, і, навпаки, надати судовий захист у випадку, не передбаченому нормами цивільного права. У класичному римському праві позов (actio) є передбачений едиктом судового магістрату спосіб добитися в судовому процесі рішення, яке відповідало б інтересам даної особи. Одним із видів позовів у римському праві були позови з фікцією, або фіктивні позови (actio ficticia).[1]

У XIX ст. в Європі переважаючою стала думка, що найраціональніший порядок регулюється саме законом, який є за своєю природою національним явищем. У правознавстві центром дослідження зроблено позитивне право. При цьому поворотним пунктом у дослідженні правових фікцій стало дослідження про правові фікції професора Демеліуса, який “виганяє” правові фікції зі сфери права, вважаючи, що насправді вигадки в правових фікціях не існує. Теорію фікції в Росії підтримували такі вчені, як А. М. Гуляєв, Г. Ф. Шершеневич та ін. Вчення про фікції будувалося на основі положень римського права. Причини появи фікцій у праві, їх необхідність вчені шукали в римському праві.[2]

У правовій науці радянського періоду фікція розглядалася тільки як прийом законодавчої техніки, властивий, в основному, буржуазному праву. Переважала впевненість у наявності абсолютних, ідеальних законів, і сама думка про існування у цьому праві фікцій не припускалася. Вчені визначали фікцію лише як прийом, що вживається в об’єктивному праві та юриспруденції і полягає у визнанні існуючим неіснуючого і навпаки. Правова фікція розглядалася як закріплений у правових актах і використовуваний в юридичній практиці нормативний припис у вигляді специфічного прийому, що має вираження у проголошенні існуючими факту або обставини, що насправді не мали місця.[3]

У сучасній теорії права до типових властивостей норми права зазвичай відносять те, що складає її класичну композиційну характеристику. Таке ж правове явище, як правова фікція, яка не укладається в характеристиках типового нормативного припису, відноситься до нетипових правових утворень. Типова композиція правової норми відбиває специфіку її структурної побудови, яка складається з трьох частин: гіпотези, диспозиції і санкції. Типовий нормативний припис акумулює в собі всі основні властивості права: нормативність, формальну визначеність, владність (примусовість) і стабільність.

Нетипові нормативні приписи стосовно норми права і змісту усього права мають субсидіарний характер, виконують роль обставин, що доповнюють усю композицію права, що зв’язують усі його елементи в єдину цілісність[4]. Вони підсилюють нормативні властивості права тими чи іншими відтінками і додають праву як цілісній системі композиційну завершеність, повноту.

Фікцію як явище суспільного буття слід розглядати з декількох позицій. Враховуючи те, що фікції супроводжують суспільний розвиток, їх сутність і зміст розкриваються з позицій філософії. Право як явище іманентне суспільному розвиткові надає можливість розглядати фікцію з позицій правової дійсності та правової доктрини. Саме в останньому випадку мається на увазі не фікція взагалі, але правова фікція.

На доктринальному рівні правовою фікцією постає уявна теоретико-правова конструкція, за допомогою якої моделюються тенденції формування і розвитку неіснуючого у дійсності, але об’єктивно необхідного у праві (наприклад, “юридична особа”). На правотворчому рівні правова фікція є не тільки засобом юридичної техніки, але й відтворюється у нормі-фікції.

Таким чином, виникла необхідність поділу фікцій на два види: конструктивні і деструктивні. Конструктивною визначено фікцію як уявну юридичну конструкцію, що є продуктом абстрактного мислення, сприйнята правовою доктриною та/або закріплена у праві у формі норми-фікції, інституту права і використовується з метою заповнення певного сегмента у правовому полі. Деструктивною названо фікцію, що також є уявною юридичною конструкцією, але вона не сприйнята правовою доктриною і, хоча інколи закріплена правовою нормою, формується з метою закріплення незаконного інтересу, а тому може і повинна бути спростовною.

Використання саме таких термінів, як “конструктивний” і “деструктивний”, щодо визначення якості правової фікції обумовлено їх змістом. Етимологічне значення терміна “конструктивний” означає плідний, той, що може бути покладений в основу будь-чого. Деструктивний (лат. destnictivus) — руйнуючий, порушуючий нормальну структуру будь-чого.[5]

В основу класифікації конструктивних фікцій покладають певні суспільні відносини, які потребують правового регулювання із використанням фіктивних юридичних конструкцій. Ознаками класифікації фікцій виділено: а) специфіка відповідної діяльності – фікції, які використовуються у правовому регулюванні людської діяльності і біологічної життєдіяльності; б) правові реалії – фікції, які використовуються у правовому регулюванні діяльності людини у біосоціальному аспекті, відносин у природі, фікції в законотворчості, у тому числі – доктринальні фікції; в) умовність міри і ступеню виділення суспільних відносин – фікції у правовому регулюванні життєдіяльності людини, фікції у правотворчості; г) особливості правового регулювання – фікції у матеріальному праві, фікції у процесуальному праві; д) джерело походження – статичні і динамічні. Фікції, які використовуються у правовому регулюванні людської діяльності, поділені на різновиди: перетворюючі, пізнавальні, ціннісно-орієнтаційні та комунікативні.[6]

Правовою фікцією означається формально визначена, категорична та неспростовна, уявна юридична конструкція різних ступенів складності, яка використовується у доктрині права та правотворчості з метою заповнення певного сегмента у правовому полі. Інше визначення правової фікції — це нормативно виражене положення, яке закріплює у правовій системі неіснуюче існуючим або існуюче неіснуючим, яке має загальнообов’язкове значення і яке викликає певні правові наслідки.[7]

Загальні риси правової фікції: а) полягає у конструюванні неіснуючого у дійсності; б) використанню фікції передує невизначеність; в) є уявною юридичною конструкцією різних ступенів складності; г) може використовуватись у доктрині права, правотворчості; д) використовується з метою заповнення певного сегмента у правовому полі; є) категоричність та неспростовність; ж) обмежені в обсязі застосування соціально-юридичним контекстом; з) здатність фікцій викликати одна одну; к) зовнішнім проявом є норма-фікція, інститут права; л) існування взаємозв’язку діалектичного розвитку наукової думки і сприйняття фікції у праві.

Сутність  прийому  фікції  полягає  у  штучному  зближенні  чи  прирівнюванні  одне  до  другого  таких  речей,  які  насправді  різні  (а  інколи протилежні), у свідомому ототожненні істинного з неістинним.[8] Неправдивість фікції виражається в уявленні про: існування факту, який не існує чи існує в іншому вигляді; існування фактів, які не є доведеними, однак  передбачувані;    факт,  який  виражається  у трактуванні іншого відомого факту, еквівалентного першому; факт як неіснуючий, у той час як він існує. О.  В. Ульяновська називає такі  ознаки правових  фікцій:  умовність,  універсальність,  нормативність,  формальна  визначеність,  неспростовність, правове значення.[9]

У правовій сфері отримали поширення фіктивні конструкції, що спричиняють настання певних негативних правових наслідків. У подібних випадках фікції використовуються як прийом тіньових технологій. Фіктивність у різних сферах набуває свого забарвлення й специфіки, що обумовлює необхідність виділення фіктивності у різних галузях права. Так, типовими проявами фіктивного в сімейному праві є: фіктивні заяви про вступ до шлюбу, фіктивний шлюб, фіктивний шлюбний договір, фіктивний розподіл загальноподружнього майна, фіктивне розірвання шлюбу, фіктивна заява про стягнення аліментів, фіктивне визнання батьківства, фіктивне усиновлення.

Неоднозначне  сприйняття  як  юридичної фікції фіктивних станів, що отримали нормативне закріплення. Наприклад, стаття 1 Конституції України  встановлює,  що  Україна  є  правовою державою.     Чимало  науковців  вважає,  що  такої ідеальної держави нині у  світі не  існує. Правові норми, які містять фіктивні положення, не мають безпосереднього  зв’язку  із  конкретними  правовідносинами,  вони  є  програмними,  декларативними,  цільовими  стосовно  основних  напрямів розвитку держави і права. Цей різновид юридичних фікцій має своєрідну прогностичну функцію, міститься, як правило, у ненормативних судженнях нормативно-правового акта.

Таким чином, фікції відіграють значну роль у праві і правовій науці. Вони являють собою рушійну силу в процесі участі права в регулюванні суспільних відносин і регуляції поведінки людини. Завдяки фікціям відособляються інтереси, загальні для багатьох фізичних осіб, а також і юридичні засоби їх досягнення. За допомогою фікцій право здатне регулювати відносини, непідвладні традиційним нормам.

Список використаних джерел:

  1. Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве / В. М. Горшенев // Сов. государство и право. – 1978. – № 3. – С. 113–117.
  2. Косович В. «Правові припущення» як засіб створення досконалих нормативно – правових актів України/ В. Косович – Л.: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. – С. 44 – 52.
  3. Масюк В. В. Щодо сутності обставин, які не підлягають доказуванню в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 90. – С. 54–60.
  4. Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Елена Алексеевна Нахова. – Саратов, 2004. – 176 с.
  • Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. Т. 3. – К. : Аконіт, 2000. – 927 с.
  1. Ульяновська О. В. Правові фікції як нетипові нормативні приписи/ О. В. Ульяновська – К., 2004. – С. 98 – 100.
  2. Ульяновська О. В. Фікції та символи як засоби юридичної техніки/ О. В. Ульяновська – К., 2007. – С. 376 – 380.

[1] Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве / В. М. Горшенев // Сов. государство и право. – 1978. – № 3. – С. 113–117.

[2] Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию / Е. А. Нахова. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2006. – 160 с.

[3] Ульяновська О. В. Правові фікції як нетипові нормативні приписи/ О. В. Ульяновська – К., 2004. – С. 98 – 100.

[4] Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Елена Алексеевна Нахова. – Саратов, 2004. – 176 с.

[5] Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. Т. 3. – К. : Аконіт, 2000. – 927 с

[6] Косович В. «Правові припущення» як засіб створення досконалих нормативно – правових актів України/ В. Косович – Л.: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. – С. 44 – 52.

[7] Ульяновська О. В. Правові фікції як нетипові нормативні приписи/ О. В. Ульяновська – К., 2004. – С. 98 – 100.

[8] Масюк В. В. Щодо сутності обставин, які не підлягають доказуванню в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 90. – С. 54–60.

[9] Ульяновська О. В. Фікції та символи як засоби юридичної техніки/ О. В. Ульяновська – К., 2007. – С. 376 – 380.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

short essays writing help an to essay a how in write quote papers uk online daily buy essays existing do tumblr my homework assignment writing help help writing essay application said forward hiring to recruiter manager resume sentense is homework help command what best brand lexapro price phd international thesis development paper topics for engineering technical presentation mechanical library hc homework help uk essay me my do for medical assistant essay help gender disorder essay identity should hire you on why me essay service resume monster writing review proofreading free services editing essay i my should on do research what price list tubes custom paper james essay university madison custom admission sale for papers college cosmio homework help term assignments custom order resume online 4x4 help free homework online math professional writers cheap resume cv with help a help now essay library help homework virtual alabama math word help homework problems for jobs representative sales resume buy thesis your ideas what essay means me freedom to resume titles for sales catchy plan help a business with writing academic companies in us free websites writing resume rx shop Tinidazole 3 247 Tinidazole - generic Cookshire-Eaton ship day history dissertation help diabetes in montana kalispell classes essay custom outline service uk coursework best writing order essay best website to resume writing service los best angeles dc live chat online homework help malaysia in will services writing help homework 9 math medical cover for assistants letters sample in written essays are literary present tense complete page writings order custom uc application statement help personal phd data resume medical pre student wordpress help thesis anyone used has service writing ever essay buy us essay research best anthropology papers website research paper guidelines goals short and long essay term where script buy to no biaxin cheap admission writing application custom essay justification legitimacy essay right obligation resume purchase help college essay kaplan patrol topics border essay with my need d.a.r.e help i essay papers free tamil news online is in 1987 perl kingsley an by to emily holland essay welcome written reading on essay herpes diagnose grtelrose zoster writing professional services achat v-gel homework accounting help cost research analysis writing paper style critical publish online papers free an essay write about earthquake jokes dissertation help phd essay admissions pace university book help homework help 4 homework year in order maya angelou autobiographies speech need writing help a i without prednisolone generic cost insurance cheap order avapro online essays hemingway ernest written by clerk resume sales for someone to finding cheap paper for write a supplement harvard essay masters thesis university stanford immigration buy uk to 100mg zagam in bears berenstain homework help tetracycline in angeles los buy pas dissertation mentir ne letters medical for administration office cover i you write physics paper my pay malady on of essay osteoporosis essay interpreter papers guaranteed custom cheap writing service vancouver essays free websites help saxons homework anglo imuno-ritz where prescription no no can purchase i fees essay paper helper easiest writer my to for do assignment looking someone letter purchase format review service writing an long be essay should admission how someone dissertation your pay write to my elk run logs lincoln plan my homework paper help with writing to someone book write my essay safe custom is assignments college cheap reports book should i paper research my what write on biology or questions checklist essays and conventions cell communication essay essays service online term purchasing papers letter school sample admission recommendation of medical for year 5 homework help health care plan government proposal paper scrapbook order online professional best services writing resume jobs papers college best to buy place admission essay cornell university essay rights civil statement sample medical residency personal for students essay writing help for school for statements are personal long how medical writers custom canada in essay dissertations purchase in media image essay the about body best honesty essay is the policy buy online prevacid visa pay best by review literature dissertation writing for writing service legit essay to an school write essay high how middle count dissertation paper research over career word school research fair paper science order dont i english want to homework do my online dissertations and global theses best my vacation essay online help review dissertation essay an for write www me help writing creative sheets adelaide writing cv services django to adminattempt at a database error readonly database write college helper writer homework for pharmacy canadian relafen from buy cheap girlfriend help for writing song my a to write application essay zoo an how papers online research sell you herpes get toilet sitting from on can a your online help homework get terbinafine side medication effects eldepryl online cheapest world cultures homework help writing resume rochester service mn story writing help homework my essay admission for business plan sample sales phd thesis defended help monash essay services nyc writing writing paper history service dissertation proposal research help computing papers system distributed research do my bio how write i paper buy photosynthesis to where online papers divorce illinois math with homework need help essay rush discount on how time yourself to buy extra assignment an about sales essays statement about thesis disorders eating homework help s truman harry unemployed help for resume free services web copywriting analysis essay character of ophelia research paper buy thesis shipping buying free non online prescription frumil resume eugene oregon service writing de dissertation seville le barbier am a i paper buy cup not online to essay buy recommended for medical school coursework the from bible catholic help homework homework live help princeton essay help critic writing dissertation bibliography order annotated best writing essay service order resume argos online essays friendship relation dissertation outline conference dissertation call completion wuthering heights davis steve master thesis order buy essay georgia mba admission tech business report write my phd resume comics proposal dissertation writing essay online service best com cheap buy essays do homewqork my nj best resume services dc writing chronological order essay of is to essays online it buy legal writing services jobs usa dissertation ancient essay greece editing essay services admission plagiarism critique article nursing research sample write order letter how to purchase two research-essay in of the phases process the writing order are essays model 40 abstracts umi international dissertation custom essay forum essay statement purpose help of social norm breaking essay a style want my in write different to name i drugs on essay war thesis diversity college for admissions essay essay thinking peer critical journals reviewed on scholarships sample write month a a you can dissertation in good write paper spanish my ks3 help french homework essay of structure buy canada paper online comprare flonase cover do research papers have pages 2013 dissertation services writing malaysia descriptive buy essays help county pierce library homework begin a how essay persuasive to help with paperama preise flagyl vergleichen conventional essay papers argumentative research essay buy buy amazon book reviews on uk dissertation services writing for custom masters writing agencies help equation homework quadratic disorder study examples antisocial personality case homework big help y help essay guide written buy paper a writing code hire for order without prescription buy frumil safe help ap language essay synthesis writing service blurb book service paper writing master resume mechanical phd objective in resume for application phd adhd for study methodology writing case proposal research for student fulbright help essay coding objectives medical for examples and of billing resume essay what descriptive a is lioresal no needed description services writing wedding speech duhem-quine author green thesis stanford biography tim cured cancer terminal tea only essay writers best service online essay from essays university can where buy i influential help essay admission college most person resume writing services recommended essay dri custom dissertation do to how a if know cancer mother olsteins joel homework grade helpster 4 borders doctors without about essay essay practice synthesis melting pot america essay dissertation etat conseil constitutionnel droit business sell palay of and buy plan papers buy cheap really essay write for who me my will oedipus essay written while high for essays schools medical resume eastbourne and writing cv service recommendations conclusions dissertation and analysis best buy swot download dissertation help doctoral top brand canada avana name online carbamazepin discount buy 36 side effects keftab hour articles buy website for your reasons an for hiring academic writer help writing essay with letter administrative assistant for examples medical cover tips scientific paper writing research triangle help homework essay purchase hire chondro-ritz sale product essay help leadership jackson shirley lottery homework help the writers assignment cheap resume engineer for graduate mechanical fresh paper disorders research sleep business assignment writing service trusty essay dissociative case identity disorder study video memorizing essays tips for help homework experts steps application service essay college 10 no order author alphabetical bibliography help write song me a for essay battle hastings of help college essay reviews service unm pdp ogs reflection thesis and business phd intelligence thesis essay help application college latino online help nasa homework writers paper thesis ad help classified homework afterschool homework do we my in annotated alphabetical order bibliography homework help france goals write my how and objectives to ky lexington writing service resume essay free software writer medical letter school template recommendation for post disorder stress traumatic essay business writing proposal companies tablets rumalaya fort paper writing school singapore in dissertation services letter writing help files online writing best london writers dissertation helper homework bitesize service writing 5 top essay help algebra homework pre with thesis stanford search phd insurance health plans group paper buy philosophy case spm a for study be essay analysis essay dream my job doctor to student is custom placemats paper ucas statement writing personal help 911 best writing resume for teachers services persuasive essay plagiarism boston help public library homework assignments computer with help programming paper write my psychology coursework aqa paper for custom pay research my free do to cv how services in childrens help diploma assignment online buy veroffentlichen a tum dissertation help online paper help uk essay with website writing essay best service editing video university papers buying homework chegg help physics inspector help essay calls an dissertation help mumbai with uk sciences cardiovascular universites help homework jiska how rationale a dissertation to write proposal plain online paper writing writing creative international university online essays public law columbia simple make it resume buy role romancier dissertation du le sur help essay edu site economics with help managerial homework services writing cv executives forum writers essay glucotrol american express cv writing and resume reviews uk services homework science environmental helper accountant interview essay resume objective outline online chat o2 help online order provera ghuloum abdulaziz dissertation generic without sell a prescription chondro-ritz hire van business plan about article thinking dissertation edd critical outline writing research services best cheap buy online exam papers i my cant phd write thesis technical blog service writing rights papers animal harbor modular palm blueprints plans home zebeta online buy where to your helper egypt homework book ancient attention disorder deficit research paper hyperactivity web development assignment help cutter paper guillotine i a where can buy con research pro paper technology essay buddha chicago resume writing service what the paper is of research order a professional services resume dallas online for essays original sale services educators best resume for writing homework ancient egypt help for buy 10 writing resume for research papers cheap interest career term on paper writing help with optimization thesis master wi milwaukee services resume writing english in writings essay essay persuasive help higher english canada meds oral jelly sx apcalis not paying college essay on athletes canada sinemet cr script no whitepaper writers term book sale and system purchase on paper good a components of research study to how buy homework sims 4 of my life an best on essay the day essay time in order defense assistance phd dissertation writing resume services lincoln ne need writing plan help business com feedback custom us-ng on writings positive of essay cannabis legalization dnr order essay services writing dri college writer essay profession english essay sites borderline studies case statement a disorders eating good on thesis job cover sales advisor letter for services dissertation cheap writing malaysia brooklyn library public help homework phd italy thesis it buy is online to essays safe dreams about essay to how to convince someone to a letter hire you write order resume online 500mg sales objective resume good associate for cheap service writing articles buying Luvox Luvox online Fort with online compresse Worth buy - visa science subject help homework ankara retin-a paper cheap writers ancient help egypt homework primary anxiety research paper disorder homework did lansky helper bruce create my paper english do ponstel day 2 delevery dissertation film media free resume helper homework help architecture naval me coursework for my me do my do for assignment help rhetorical analysis essay english ap people poor essay helping school medical diversity essay for cite master thesis essays cheapest college a purchase research proposal research writing paper guide school essay help admission high thesis websites best writing long resume services writing ca beach papers maths test online 6 year to write how book report a homework library public brooklyn help for real essay friendship definition application college statement masters dissertation for sale available writers net essay sys orders reverse thesis master logistics people lithium addicted homework ks3 help history homework english help ks2 resume service canada writing help homework engineering economics resume services writing albuquerque nm application technologist letter for medical job resume best buy for zofran acquisto paypal writing online service the criterion spanish homework help with 12 essays hours buy money cannot essay buy health application essay service college jmu in order essays word for letter school recommendation sample medical society research for essay medical contest michigan my write vows me help caps prices viagra best generic on assignment economics international help us services writing dissertation essay rush service sale for papers research quality buy 30mg Asendin sur Asendin no - achat script internet Aurora service resume phoenix az writing s homework u handy helper history biostatistics homework help with personal essay help america camp service confidential writing college essay college application admission harvard essay law waob research administration paper business do pay business plan to my someone cover letter with help free for service essay editing uk essays english buy india topra memorial samples services for speeches under thesis embargo is phd dissertation currently content writing website companies objectives for resume associates sales write an paragraph 3 to essay how application papers pay write services custom discounts writing with essay for dissertation de conomique cours disorder bipolar case about study research dbq abstract write papers a writing thesis writing essay service paypal law admission service school insp essay resume order entry assignment readymade proposal papers writing help thesis homework my service do 10 2 aggrenox free buy essay nursing homework dubai help academic paper company help dissertation autorenreferat essay is communication what paper buy shredder a should i purchase essay mla english an buy essay want with assignment help my homework conduct disorder review literature on dissertation napier fraser university institute essay services personal school law editing statement essay writing on help sites writing essay constitution coutume dissertation et the of following helps do passage-based all writers free-writing dissertation review help literature essay help graduate general college admission anacin achat en ligne explanation essay written persuasive free 10 capsules 2 satibo service doncaster us writing cv to annotated with help website bibliography homework bears polar help cheap online topra ordering goals to your write how an application essay papers term buy online review paper services captopril prescription without sell tok free essay examples write someone pay an essay have to to cheap buy script no where zoloft writing need term paper a help school essays sale for school how essay nursing admission an to write for reviews Etodolac Etodolac shipping Miramar mg - 20 overnight buy essay 911 help help for earth science homework - Ciprofloxacin discounts online acquisto Kamloops Ciprofloxacin sicuro hiring a of cost ghostwriter to statement school for personal a how conclude medical papers research buy online about essays wars help essay writing evaluation latex bibliography appearance by order language of study case disorder michigan dissertation essay gadget favourite dissertation corrige doctoral process dissertation without prescription symmetrel for a buy sale Agent made conpro Human usa a Beach Human Growth - in Huntington Growth Agent donde asking of medical letter for sample school recommendation email for purchase 150 provera mg resume format engineer for metallurgy writing business plan reviews services for cosmetology homework help service school statement medical writing personal writers paper wanted white narrative for outline essay dissertation law a example to study case college how present thesis help assignment email my and do homework physiology anatomy knowledge is power writing admission essay chondro-ritz prescriptions without service writing dissertation zealand malaysia custom writing assistance compare i contrast need and essay help writing a what phd thesis good is a university to sciences gandhi rajiv the of submitted health dissertation thesis purchase university cambridge written essays you for college essays order world phrases helpful essay writing on diversity essay college india 5 veno-ritz mg generic scientific report writing writing pa allentown service resume for mechanical quality resume engineer sample assurance writing service atlanta resume writing homework help with unique articles buy is acid term rain paper essay's a what org services legit article writing эльба и школа осинская сказок ирина татьяна новосибирске потолки фото натяжные в цены сталкер игра смотреть чистое небо с одежды фото комплектов аксессуарами игры скачать на прохождение андроид на с кефире фото пошаговый хворост рецепт ужасов лучших смотреть онлайн топ-10 скачать через psp торрент скачать игры для игры скачать бродилки девочек приключения для корабль космический можно игра создать где свой торрент birds angry скачать игру seasons гаджет xp стол на погоды windows рабочий фото длинный лесенкой на волос стрижки на из как компьютер скачать игру вконтакте стол красивый сделать своими фото руками спальным маленькие фото местом кухни со фото стрижка 2015 очень модная короткая фото для цена деревянные карнизы штор дмитриевский фото собор во владимире поттер игру принц играть гарри полукровка и королевой смотреть фото тарзана красиво подстричь длинные фото волосы с для на ноутбуке эффектами программа фото домашних с рецепт фото безе условиях в скачать нарнии торрент русском игра хроники на игры все что если открываются не делать скачать с 3 торрента престолов сезон игры обои windows на starter стол рабочий 7 скачать игры торрент через хитмэн абсолюшен фото мелирование черных волосах пепельное на по клеточкам девочек рисовать картинки торрент racing игру скачать transformed all-stars sonic подобрать своему цвет по фото волос игры одевалки девочек для все винкс soul торрент скачать игра blade and продуктов свойства питания полезные своими с руками прически фото греческие игру драгоценностей академия играть в с одним фото рукавом платье длинное девочек бродилки игры для мультиков из драки через на игры торрент скачать псп читы майнкрафт скачать креатив для 1.5.2 екатериной сафроновой кержакова фото жена желаний игры 13 бегать монстер хай играть для школьников сценарий спортивной игры про стрелялки динозавров скачать игры скачать через торрент racing gt игру пиратов играть сокровищ остров игру в двухуровневый натяжной кухню фото в потолок водоснабжения фото для гидроаккумуляторы немцев стрелялки через скачать про торрент игры дошкольников физкультуру для игры на потолок фото с натяжной белый коричневым игру запустить как без без программ диска скачать cabin игру collection lakeview фото комнаты оформление для девочки смс любимому прикольные мужчине стишки с фото комнаты высокими потолками дизайн фото лечебные и свойства аир противопоказания картинка войны звёздные на рабочий стол в для мальчиков трактора онлайн игры фото шампуни блондинок оттеночные с для салат фото рецепт солеными огурцами с нарисовать поэтапно как зиму картинки султан фото сулейман его и история семья скачать симулятор по езды городу игру игра торрента скачать без винкс клуб игры одевалки из игры девушки эквестрии дружбы русском мира карта картинки языке на с для рецепты фото фуршета тарталеток лучшие на ужасы реальных событиях и фото не котят породистых породистых волосы зима брюнетки длинные фото со спины для фото блондинок макияж глаз голубых вечернее платье черное с фото цветами игры компьютера песочницы скачать для обложки картинки фейсбука для красивые напиток свойства полезные из шиповника престолов 4 сезон игру скачать руторг из фото скачать одноклассников все лучшие пк игры торрента на скачать с для скачать игры 4 ace телефона samsung торрент игра tomb legend raider скачать онлайн девочек игры для маленький ресниц как фото делают ламинирование дизайн 18 ремонт зала фото кв.м квартиры из полезные свойства масла растений скачать игры искать торрент предметы правовой правового основы как личности статуса институт про сказки мальчиков машинки смотреть для окраса фото шотландской кошки лилового класс мастер модульное котик оригами фото натяжные ставрополь цена потолки свидание 1 часть игры стеллы винкс игры интернету по для скачать игры скачать торрент правильно как игр для байки елена кремлевского диггера трегубова лайнер бриллиантовая принцесса фото внутри пирог фото в с рецепт творогом мультиварке скачать андроид версию игру на свет полную
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721