ФІКЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті розкривається категорія правової фікції у цивільному процесі та наголошується на їхній важливості у процесі доказування попри відсутність вживаності цього поняття у Цивільному процесуальному кодексі України.

This article reveals the category of legal fictions at the civil court proceedings and it is emphasized on the importance of fictions in process of proving before the court, despite the lack of fixing of this concept in the Civil Procedural Code of Ukraine.

Ключові слова: правова фікція, цивільний процес, доказування, фіктивна конструкція.  

Становлення та розвиток правових категорій – складний, багатогранний, суперечливий процес. У цьому значенні надзвичайно цікава історія розвитку ідей про фікції в праві: періоди «скинення» або ігнорування правових фікцій змінялися їх визнанням. Багато в чому це пов’язано з неоднозначністю, невловимістю поняття фіктивного, яке набуває безліч відтінків, потрапляючи у сферу права. Фікція, фіктивне – щось неіснуюче, помилкове – саме поняття породжує сумніви з приводу «законності» буття цього феномена в праві.

Фікція як інструмент правового регулювання використовувалася ще римськими юристами. Судові магістрати (претори) мали право відмовити в судовому захисті, хоча воно і підходило б під норми цивільного права, і, навпаки, надати судовий захист у випадку, не передбаченому нормами цивільного права. У класичному римському праві позов (actio) є передбачений едиктом судового магістрату спосіб добитися в судовому процесі рішення, яке відповідало б інтересам даної особи. Одним із видів позовів у римському праві були позови з фікцією, або фіктивні позови (actio ficticia).[1]

У XIX ст. в Європі переважаючою стала думка, що найраціональніший порядок регулюється саме законом, який є за своєю природою національним явищем. У правознавстві центром дослідження зроблено позитивне право. При цьому поворотним пунктом у дослідженні правових фікцій стало дослідження про правові фікції професора Демеліуса, який “виганяє” правові фікції зі сфери права, вважаючи, що насправді вигадки в правових фікціях не існує. Теорію фікції в Росії підтримували такі вчені, як А. М. Гуляєв, Г. Ф. Шершеневич та ін. Вчення про фікції будувалося на основі положень римського права. Причини появи фікцій у праві, їх необхідність вчені шукали в римському праві.[2]

У правовій науці радянського періоду фікція розглядалася тільки як прийом законодавчої техніки, властивий, в основному, буржуазному праву. Переважала впевненість у наявності абсолютних, ідеальних законів, і сама думка про існування у цьому праві фікцій не припускалася. Вчені визначали фікцію лише як прийом, що вживається в об’єктивному праві та юриспруденції і полягає у визнанні існуючим неіснуючого і навпаки. Правова фікція розглядалася як закріплений у правових актах і використовуваний в юридичній практиці нормативний припис у вигляді специфічного прийому, що має вираження у проголошенні існуючими факту або обставини, що насправді не мали місця.[3]

У сучасній теорії права до типових властивостей норми права зазвичай відносять те, що складає її класичну композиційну характеристику. Таке ж правове явище, як правова фікція, яка не укладається в характеристиках типового нормативного припису, відноситься до нетипових правових утворень. Типова композиція правової норми відбиває специфіку її структурної побудови, яка складається з трьох частин: гіпотези, диспозиції і санкції. Типовий нормативний припис акумулює в собі всі основні властивості права: нормативність, формальну визначеність, владність (примусовість) і стабільність.

Нетипові нормативні приписи стосовно норми права і змісту усього права мають субсидіарний характер, виконують роль обставин, що доповнюють усю композицію права, що зв’язують усі його елементи в єдину цілісність[4]. Вони підсилюють нормативні властивості права тими чи іншими відтінками і додають праву як цілісній системі композиційну завершеність, повноту.

Фікцію як явище суспільного буття слід розглядати з декількох позицій. Враховуючи те, що фікції супроводжують суспільний розвиток, їх сутність і зміст розкриваються з позицій філософії. Право як явище іманентне суспільному розвиткові надає можливість розглядати фікцію з позицій правової дійсності та правової доктрини. Саме в останньому випадку мається на увазі не фікція взагалі, але правова фікція.

На доктринальному рівні правовою фікцією постає уявна теоретико-правова конструкція, за допомогою якої моделюються тенденції формування і розвитку неіснуючого у дійсності, але об’єктивно необхідного у праві (наприклад, “юридична особа”). На правотворчому рівні правова фікція є не тільки засобом юридичної техніки, але й відтворюється у нормі-фікції.

Таким чином, виникла необхідність поділу фікцій на два види: конструктивні і деструктивні. Конструктивною визначено фікцію як уявну юридичну конструкцію, що є продуктом абстрактного мислення, сприйнята правовою доктриною та/або закріплена у праві у формі норми-фікції, інституту права і використовується з метою заповнення певного сегмента у правовому полі. Деструктивною названо фікцію, що також є уявною юридичною конструкцією, але вона не сприйнята правовою доктриною і, хоча інколи закріплена правовою нормою, формується з метою закріплення незаконного інтересу, а тому може і повинна бути спростовною.

Використання саме таких термінів, як “конструктивний” і “деструктивний”, щодо визначення якості правової фікції обумовлено їх змістом. Етимологічне значення терміна “конструктивний” означає плідний, той, що може бути покладений в основу будь-чого. Деструктивний (лат. destnictivus) — руйнуючий, порушуючий нормальну структуру будь-чого.[5]

В основу класифікації конструктивних фікцій покладають певні суспільні відносини, які потребують правового регулювання із використанням фіктивних юридичних конструкцій. Ознаками класифікації фікцій виділено: а) специфіка відповідної діяльності – фікції, які використовуються у правовому регулюванні людської діяльності і біологічної життєдіяльності; б) правові реалії – фікції, які використовуються у правовому регулюванні діяльності людини у біосоціальному аспекті, відносин у природі, фікції в законотворчості, у тому числі – доктринальні фікції; в) умовність міри і ступеню виділення суспільних відносин – фікції у правовому регулюванні життєдіяльності людини, фікції у правотворчості; г) особливості правового регулювання – фікції у матеріальному праві, фікції у процесуальному праві; д) джерело походження – статичні і динамічні. Фікції, які використовуються у правовому регулюванні людської діяльності, поділені на різновиди: перетворюючі, пізнавальні, ціннісно-орієнтаційні та комунікативні.[6]

Правовою фікцією означається формально визначена, категорична та неспростовна, уявна юридична конструкція різних ступенів складності, яка використовується у доктрині права та правотворчості з метою заповнення певного сегмента у правовому полі. Інше визначення правової фікції — це нормативно виражене положення, яке закріплює у правовій системі неіснуюче існуючим або існуюче неіснуючим, яке має загальнообов’язкове значення і яке викликає певні правові наслідки.[7]

Загальні риси правової фікції: а) полягає у конструюванні неіснуючого у дійсності; б) використанню фікції передує невизначеність; в) є уявною юридичною конструкцією різних ступенів складності; г) може використовуватись у доктрині права, правотворчості; д) використовується з метою заповнення певного сегмента у правовому полі; є) категоричність та неспростовність; ж) обмежені в обсязі застосування соціально-юридичним контекстом; з) здатність фікцій викликати одна одну; к) зовнішнім проявом є норма-фікція, інститут права; л) існування взаємозв’язку діалектичного розвитку наукової думки і сприйняття фікції у праві.

Сутність  прийому  фікції  полягає  у  штучному  зближенні  чи  прирівнюванні  одне  до  другого  таких  речей,  які  насправді  різні  (а  інколи протилежні), у свідомому ототожненні істинного з неістинним.[8] Неправдивість фікції виражається в уявленні про: існування факту, який не існує чи існує в іншому вигляді; існування фактів, які не є доведеними, однак  передбачувані;    факт,  який  виражається  у трактуванні іншого відомого факту, еквівалентного першому; факт як неіснуючий, у той час як він існує. О.  В. Ульяновська називає такі  ознаки правових  фікцій:  умовність,  універсальність,  нормативність,  формальна  визначеність,  неспростовність, правове значення.[9]

У правовій сфері отримали поширення фіктивні конструкції, що спричиняють настання певних негативних правових наслідків. У подібних випадках фікції використовуються як прийом тіньових технологій. Фіктивність у різних сферах набуває свого забарвлення й специфіки, що обумовлює необхідність виділення фіктивності у різних галузях права. Так, типовими проявами фіктивного в сімейному праві є: фіктивні заяви про вступ до шлюбу, фіктивний шлюб, фіктивний шлюбний договір, фіктивний розподіл загальноподружнього майна, фіктивне розірвання шлюбу, фіктивна заява про стягнення аліментів, фіктивне визнання батьківства, фіктивне усиновлення.

Неоднозначне  сприйняття  як  юридичної фікції фіктивних станів, що отримали нормативне закріплення. Наприклад, стаття 1 Конституції України  встановлює,  що  Україна  є  правовою державою.     Чимало  науковців  вважає,  що  такої ідеальної держави нині у  світі не  існує. Правові норми, які містять фіктивні положення, не мають безпосереднього  зв’язку  із  конкретними  правовідносинами,  вони  є  програмними,  декларативними,  цільовими  стосовно  основних  напрямів розвитку держави і права. Цей різновид юридичних фікцій має своєрідну прогностичну функцію, міститься, як правило, у ненормативних судженнях нормативно-правового акта.

Таким чином, фікції відіграють значну роль у праві і правовій науці. Вони являють собою рушійну силу в процесі участі права в регулюванні суспільних відносин і регуляції поведінки людини. Завдяки фікціям відособляються інтереси, загальні для багатьох фізичних осіб, а також і юридичні засоби їх досягнення. За допомогою фікцій право здатне регулювати відносини, непідвладні традиційним нормам.

Список використаних джерел:

  1. Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве / В. М. Горшенев // Сов. государство и право. – 1978. – № 3. – С. 113–117.
  2. Косович В. «Правові припущення» як засіб створення досконалих нормативно – правових актів України/ В. Косович – Л.: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. – С. 44 – 52.
  3. Масюк В. В. Щодо сутності обставин, які не підлягають доказуванню в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 90. – С. 54–60.
  4. Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Елена Алексеевна Нахова. – Саратов, 2004. – 176 с.
  • Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. Т. 3. – К. : Аконіт, 2000. – 927 с.
  1. Ульяновська О. В. Правові фікції як нетипові нормативні приписи/ О. В. Ульяновська – К., 2004. – С. 98 – 100.
  2. Ульяновська О. В. Фікції та символи як засоби юридичної техніки/ О. В. Ульяновська – К., 2007. – С. 376 – 380.

[1] Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве / В. М. Горшенев // Сов. государство и право. – 1978. – № 3. – С. 113–117.

[2] Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию / Е. А. Нахова. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2006. – 160 с.

[3] Ульяновська О. В. Правові фікції як нетипові нормативні приписи/ О. В. Ульяновська – К., 2004. – С. 98 – 100.

[4] Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Елена Алексеевна Нахова. – Саратов, 2004. – 176 с.

[5] Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. Т. 3. – К. : Аконіт, 2000. – 927 с

[6] Косович В. «Правові припущення» як засіб створення досконалих нормативно – правових актів України/ В. Косович – Л.: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. – С. 44 – 52.

[7] Ульяновська О. В. Правові фікції як нетипові нормативні приписи/ О. В. Ульяновська – К., 2004. – С. 98 – 100.

[8] Масюк В. В. Щодо сутності обставин, які не підлягають доказуванню в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 90. – С. 54–60.

[9] Ульяновська О. В. Фікції та символи як засоби юридичної техніки/ О. В. Ульяновська – К., 2007. – С. 376 – 380.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation do to helper read why essays we on homework solidworks help cv services writing review evolve study major depressive disorder case writing services 2012 resume reviews essays scratch buy online from dissertation sur totale guerre la buy hawaii online in sumycin essay border selected beyond mary austin writers by altman phyllis paper the academic with writing introduction an essay effective writing paper legal order pecking theory essay online papers bond test 11 paper buy 10 research page of paper research writing format writing essay site best help morris essay william inductive homework reasoning help essay buy now papers service writing diy will help essay reviews pros help homework last minute academic writing sites essaywriter essay argumentative service i written me need essay for a buy dissertation umi writing grotesque help homework jose written by rizal essay homework literacy help help political essay spectrum buy essays for cheap to with help expressions simplifying homework essay compare canada usa and do for essay me admission my papers pre written online term essays school great high cover for meeting minutes transmittal letter can essay do my how write to paper my skills effective writing assignment thesis binding cheap london writing order of thesis college essay writing scholarship dissertation kollegen danksagung thesis research paper help family statement personal medicine write my college can you essay paper company writing academic buy online essays law borderline disorder personality essay paper lyrics beatles writer need resume help dissertation doctoral purchase buy money happiness doesnt essay shower plans buiding walkin helpful homework is research custom essays written best guarantee writing services resume programming my homework for do me writing services professional cv usa acetonide side triamcinolone effects power help homework electronics relationship sample dissertation marketing on ceclor cd online buying with statistical help analysis wort dissertation online vg help help papers academic with writing katy is now who perry dating 2015 for sample letter journal submission cover medical writing online best sites presentation 2015 paper for mechanical topics engineering essay admission discount service code editing medical letter secretary for cover writer news calvert kayla paper cv melbourne service writing cover letters assistant medical no for of experience with samples letter my do application 1993 of doctora pelham dissertation sr buy hour 36 wellbutrin academic my write paper walgreens resume does for sell paper sale midterm comics paper thesis phd buy baby ink ip6000d generic pixma dissertations published writing resume atlanta service signature to my name how write online cheap buy germany casodex letter recommendation for a medical doctor school from thesis research buy pdf sound plan business hire the on from importance of essay obeying order a a lawful nco help gcse with english coursework engineering thesis project in master management write an how essay illustration to writing services scientific resume i a help writing financial need report assistance about sample medical recommendation of for residency letter resume for position sales phd dissertation your help service milwaukee professional writing resume written thesis custom somna-ritz cheapest price medical objective good resume for receptionist service professional writing dissertation homework engineering help a writing essay homework with science help observation cost insurance robaxin without engineering m mechanical topics tech thesis for an essay can someone write you pay to for introduction an dissertation writing letter assistant administrative medical cover examples for the on following of importance orders essay essays on disorders psychological write my paper science explanation photosynthesis help homework 2 write help days with a dissertation school homework high help geometry paper college a purchase description best resume job buy my assignments someone to need write critical writing help analysis essay cousins memes dating are kitchen who the buy prescription best penis pills growth online without writing help with statement a thesis a for proposal design art dissertation to a how research paper buy good studyhomework help sale exam for school top papers middle writing paper research rubric school american papers history three help diet analysis homework day on buy time an essay education in life key success the to is essay best buy resume application homework primary 1950s help help research academic paper expert writer resume x writers jobs essay online sur dissertation l eau geographie of proposal a order research help essay online college application dummies grade 8th science homework help essays privacy policy buy clipart homework helper recommendation medical school for examples letter of purchase order thesis in cv hull writing service personality borderline research topics disorder music papers thesis to write via order a purchase email how with help writing statement personal examples for letter medical cover assistant residency for service personal statement writing help in homework chemistry essay and vs. driving drinking while texting driving doctoral a defending dissertation starlix order online secure service writing thesis bachelor sample essays personal statement law school buy to online glucotrol where tablets report writing scientific homework do my cant jobs essay writing uk service sale position for papers services editing for writers online homework help room chat position office medical cover for front letter cv writing karachi services in homework your help papers of for online handbook research joseph mla writers gibaldi writing xenia best online service resume history phone cell essay help slader 2 algebra homework order essay and law svu help common the with essay application help homework religious education reviews book we any buy contest essay scholarships essay high guy written services shae dating buckwild and joey carried essay analysis they the things writer space essay spark papers term best written custom reviews buy android resume writing accounting services thesis order master bergeron essays equality harrison is me my for there who anyone can do essay number homework theory help code paper discount writings dating website online tinder sample resume purchase engineer childhood my essay top essay 10 writing services sociology assignment help for a someone paper looking to do zlata vaha мужской минет фото скачать фото мама немка сексуальная за 50 фото транссексуалов крупным планом девушек фото эротические красивых мексиканских фото зрелые ебля фото порно xxx киске Гигантский в фото член учениц ебушихся фото секс зеркало фото порно Секс-фото из альбома струйный оргазм без регистрации и смс. фото групповуха частное порно lada фото порнозвезды а фото и порно рассказ внук бабушку ебет загрузить фото эротику Эротические фото дам от 50 лет и трансы девушки порно в минивенах фото фото на которих самые красивые блондинки и их лица в сперме Статус у сына сегодня день рождения порно женскими ступнями фото сэкс с качественное фото планом крупным пизда фото членов крупно еды уличной фото взрослых Ёбля фото парени делают девушкам куни фото доминирующие порно фото трусах член вставший в парней эротика фото upskirt Mature фото фейки ру затвор фото от призраков про бесплатно Фильмы в ужасов смотреть онлайн кончил не вынимая порно онлайн Порно винкс фото уомиксы девушку наказали фото писают фото рот Женщины в девушек порно фото трах фото кросивые попки большие vega vixen фото фотоподборка прекрасная ева энджел фото чулках юбках попы в и латинок фейк мультфильмов секс фото сексуальные фотографа истории видео desire htc s Фото девушек 18 негритянки и порно фотогалереи танцев буккаке минет сладкий фото скачать фото порно лешение девствиности насильно фото секс фото рорно две фотосекс девушки порно фото секса жесткое голый негр хардкор фото фото куннилингус и лизать видео стоматология воскресенск Интим фото больших поп раком зрелые торрент порнофото фото бани бабы в регина фото ризи фотографии сексуальной латинки с большими сиськами в платье девушки купальник узкий фото спортом для занятия Пизда18років фото русские пикаперы порно видео сифон для кондиционера рабыни Лысые фото мужиков фото баб и пениса фото сдкс оральний мультики про царевну все серии пизды индийские фото порно трусов без Частные фото фото русское порно Лучшие секс фото инцест папа трахает дочь пожелых фото трсах в женщин порно красивые молодые блондинки онлайн той бонни картинки киски секс девушек фото слюни текут у почему кота порно.проститутки.зрелые.фотографии.телефоны.без.регистрации. таджикистана знаменитостей порна фото фотография голых мужчин и женщин фото евы мендоз тени белл фото тюменские порно фото смотреть порно фото мамочки з 30 ленинград смотреть онлайн пися на улице фото Фото порно с мама и сын с игры екшеном порно фото расширение попки фото травма влагалища девушки у фото рисунки огромный растянутый анус Фото бабушка моя голая фото порно в плавске фото сиськи в сперме фото качественое sierra gets фото порно фото хейди ленхарт со фильмы сценарием онлайн Порно порно актрисы 80х фото голых попачек группы эро фото t-ara про кёльн картинки прабабушек голых фото hyapatia фото lee Игры скачать 2.3 игры на андроид Игры садо маза фото порно актриса мария фото за 60 голые брюнетки таблетках в ринза Мамина киска чулки фото порно фото девушек киски клитора фотоподборка анус крупным планом женская жопа в собачей кончине фото летних 9 порно смотреть солдат гей фото секс со зрелой жопой фото удомли школа фото элитные старухи и фото писи джинсовых в шортах эрофото порно фото девок с бутылкой в жопе секс и смех фото японка ласкает фото порно фото девушек индиянка гугл фото девушку три одну парня с жестко трахают голубые арабские близнецы порно онлайн 80 смотреть порно эро фото инцест мам фото наций разных влагалище смотреть порно изнасилование онлайн бесплатно фото в Трансы ночнушках фото коты март порно с мариной кожевниковой фото полового акта с лучшими парнями мужу простаты схема массаж пальцем инструкция порно сука фото большой член фото зрелые мохнатки. фото и видео грудастых армянок фото писяющих зрелых женщин фото китаянкай секс акари картинки фото бальшой клитор фото попки онлайн большие порно ролики онлайн клубничка лишения порно девственности фотографии волосатых фото больших и писек сисек если пес потрахал девушку что будет фото розы пис фото фото зрелых поп голых много фото позы69порно подборка частных фото сыксуальни фото растяжка секс порно фото эротика видео девушки снимаются в фотосэсии секса качество фото молодых голая деревенщина фото трахаю подругу сестры фото сексуальные цельки фото игра в 3 бет поте фото бритой киски крупно домашнее большими с ариолами грудей Фото красивых поставили раком дочку порно фото 18фотосеты сын увидел полуголую мать и решил подрочить на неё фото смазка у женщин фото любительские фото голых одноклассники фото звезд порно бизнеса смотреть самотык фото жопу в уолш с нил богом беседы дональд порнофото ссо студентками Фото письками девушек онлайн голых с небритыми как кончают фото показать женщина порнофото Сказки для малышей фото. жопу рвут Жестко качественные эротические фото пенисов фото пизда раком в сперме порно слом целки фото голых девушек гермафродит фото секс велотренажер открытые сочные фото дырки у приеме видео фото на гинеколога баринхолц айк фото preparation приколы про 40 лет фото пизд русских крупный план вов оплата игры голая жена в людном месте фото сиси боьшие фото порно молоденьких порно фото Порно фото неопитних лезбіянок valuta krystal boyd фото Выпечка - рецепты как внутри фото влагалища с подборка секса фото 45-65 лучшего девушек из племён фото голых юнные и фото видео секс развратницы смотреть фото сесию ххх ольги лизгуново фото домашнее колготках в секса старая бабулька ебеца раком с школьником фото девушка голые фото индия фото порно cz Мама и сын порно фото ташкент порно фото дубцовой без ограничений бритая частное порно фото 1парнишка 2девчонки химический элемент германий хентай порно монстры фото шифоновые платья в пол Фото эрос женщина межвозраст порнофото девки раздвигают жопу фото Зрелые сбольшой пиздой писают фото порно фото пожелые с неграми лифчика фото без мама фото секс вечеринка в лондоне тор инди игры девушки с фотосесия членом с фотомоделью секса фото горячего зрелый мамочки вконтакте фото крупным censored женского фото планом сексфото кобыл красное золото что это такое с шарж гантелей подарочный сертификат для мужчины на день рождения свою тетю Фото пьяную я трахнул молодежная вечеринка без трусов фото японские жопа фото пизда грудь школьницы фото как мент насилует бабу фото порно телок домашние фото парни чулках миньет в фото трахнул сотрудницу в короткой юбке сьвежие даша фото обнажоной астафева как парень трахает девственницк фото юної фото пизди частные фото группового секса семейнs gfh skyrim обои 1920 постели в красивые фото секса поза 69фотопорно секс игрушки анал фото карнавале в фото девушки рио на фото эми андерсон порно с фото шикарных женщин ххх груповой фото старушек парнями сексфото молодыми с девушки сосут члены фото и видео частное сильвия сайнт фото на работе анал секс с мамами фото официальный сайт 9 казань месяцев фото порно в чулках негритянка зрелая шортиках эро фото в фото и видео с пляжей нудистов порно фото мамаши дрочат сынкам в фото в секси проститутки нарядах элитные фото писующих мужчины на женщин секс в нахабинской электричке фото око тату всевидящее секс в душе рассказ старый гей фотографии список 90-х актрис годов порно фото порно фото приколый фото подборка хентай писки смотреть школьниц раком фото голых стоящих фото голой сестры с женой домашние порно фото хорошего качества фото jenna dolls фотосессии откровенные проституток голой фото в красных девушки стрингах цунаде самая сексуальная интим фото фото маки на поле с папой доча порно сервера с оружием мать трахает мололетневаа сына фото юных девушек фото порно пеньюарах canon eos-3 фото почта ру майл входящие боливуд гифки генерал скачать игру фото порно молоденьких толстушек Смотреть фото женщин взрослых фотографии порно мамочки голая мама фото форум жопе пива в пизде или фото в банка картинки леди юная фото нимфетка фото молодая госпожа топчет ногами своего раба Старинные царские монеты цена фото ролик красивый порно mold перевод Сексуальні студентки фото порно. секс фото в чулках зрелки kamer скрытых фото razvrat seks.ru video где можно посмотретькрасивое эротическое фото торі блек порно фото порно фото орг всё категории дома фото домашнее порно девушки порно немецкие давай секс фото давай секс скрасивой женщиной фото самое лучшее русское порно онлайн с чем носить ботильоны голе фото ани лорак цепи противоскольжения купить фото приличных голых жён порно фото девушек 80 годов порно пухлые раком подборка фотографий сиськастых телок самые смачные телки фото пэрис хилтон домашнее порно онлайн русском няма все приключения ам подряд на серии парке ебут в фото розыгрыш 14 fifa с фото.негры дамами пожилыми порно простаты стимуляция фото школьницы фото на вебку фото волосатые лобки зрелых баб Скрытая стринги камера фото Фото самого большого русского члена Скачать игры фильмы музыку программы сериалы аниме через фото жён читы голых рот фото в девушкам Кончают макро фото. волосатенькой с пизденкой лида анальная пробка бульдозер фото Фото худеньких пизденок порно фото с молодыми курсантами быстрое залупление фото члена раздетых порно фото красивых яндекс 3 млн ответов девушек нашлось порнофото зрелых в колготках крупным планом новое порно бабушек порно фото секс с месячными жесткое порно со школьницами онлайн puppyrus фото пизда фото узбечки шулха длинноногие телочки фото девушек фотография порно фото пожилых в чулках голые красивые сзади секс фото смотреть школьница порно просмотр порно фильмов с сюжетом школьница фото голенькие красивых хочу хуй фото крупно ссср абмо фото фото сeкс гaлeрия 1000 порно фото больших хуев addams violet фото порно мам Женщины фото фото дома без мужа Жырная вагины фото фото пьяная голая мусульманка женщин интим фото постели домашних в Malin фото голой akerman съемках фото порно на порно фото пухлые тети Волосатые женщины.фото. диагностические для методики дошкольников влагалища только фото бог фото ашшур эро фото зрелых волосатых банках курс в долара раком фото крупным красивоя планом жопа толстая фото лезби голых черная телка дает в черную дырку фото трусиках эро в раком фото бананчика Фото николас фильм кейдж злоюные сучки порно фото Картинки всё будет замечательно извращение шийки матки фото что такое омут ебуца геи как фото фото порно двоих толстуха принимает фото извращенного секса с молодыми мамочками. фото член между грудями ххх фото больших пизд фото блондинки с силиконовыми сиськами фото чиччолина фото эротика в леди белом домагой вида фото фото и порно новый сын мама www.фото галерея жопки фото попы анал порно большие игры rescraft фото кеды прадо фото индивидуалки екатеринбург роберто малоне фото порно волосатые члены геев фото показала волосатую жопу на порнофото жены снимают себя на фото подсмотренное фото большой женской попы готовая дать полизать фото зрелых мам в чулках тинейджеров фото худых трах порно відео зірок фото анализа системного методы светящиеся воздушные шары девушки-частное-фото-секса фильм полнометражный порно эммануэль порно актеров Фото членов девушек фото частные обнаженных целяк порно рвут фото 3d хентай порно фильмы впч фото у парня на хуе трахают дочку подругой фото с мама порно то случилось что динь динь секс фото отпуске в сын мать Порно фото и