ФІКЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті розкривається категорія правової фікції у цивільному процесі та наголошується на їхній важливості у процесі доказування попри відсутність вживаності цього поняття у Цивільному процесуальному кодексі України.

This article reveals the category of legal fictions at the civil court proceedings and it is emphasized on the importance of fictions in process of proving before the court, despite the lack of fixing of this concept in the Civil Procedural Code of Ukraine.

Ключові слова: правова фікція, цивільний процес, доказування, фіктивна конструкція.  

Становлення та розвиток правових категорій – складний, багатогранний, суперечливий процес. У цьому значенні надзвичайно цікава історія розвитку ідей про фікції в праві: періоди «скинення» або ігнорування правових фікцій змінялися їх визнанням. Багато в чому це пов’язано з неоднозначністю, невловимістю поняття фіктивного, яке набуває безліч відтінків, потрапляючи у сферу права. Фікція, фіктивне – щось неіснуюче, помилкове – саме поняття породжує сумніви з приводу «законності» буття цього феномена в праві.

Фікція як інструмент правового регулювання використовувалася ще римськими юристами. Судові магістрати (претори) мали право відмовити в судовому захисті, хоча воно і підходило б під норми цивільного права, і, навпаки, надати судовий захист у випадку, не передбаченому нормами цивільного права. У класичному римському праві позов (actio) є передбачений едиктом судового магістрату спосіб добитися в судовому процесі рішення, яке відповідало б інтересам даної особи. Одним із видів позовів у римському праві були позови з фікцією, або фіктивні позови (actio ficticia).[1]

У XIX ст. в Європі переважаючою стала думка, що найраціональніший порядок регулюється саме законом, який є за своєю природою національним явищем. У правознавстві центром дослідження зроблено позитивне право. При цьому поворотним пунктом у дослідженні правових фікцій стало дослідження про правові фікції професора Демеліуса, який “виганяє” правові фікції зі сфери права, вважаючи, що насправді вигадки в правових фікціях не існує. Теорію фікції в Росії підтримували такі вчені, як А. М. Гуляєв, Г. Ф. Шершеневич та ін. Вчення про фікції будувалося на основі положень римського права. Причини появи фікцій у праві, їх необхідність вчені шукали в римському праві.[2]

У правовій науці радянського періоду фікція розглядалася тільки як прийом законодавчої техніки, властивий, в основному, буржуазному праву. Переважала впевненість у наявності абсолютних, ідеальних законів, і сама думка про існування у цьому праві фікцій не припускалася. Вчені визначали фікцію лише як прийом, що вживається в об’єктивному праві та юриспруденції і полягає у визнанні існуючим неіснуючого і навпаки. Правова фікція розглядалася як закріплений у правових актах і використовуваний в юридичній практиці нормативний припис у вигляді специфічного прийому, що має вираження у проголошенні існуючими факту або обставини, що насправді не мали місця.[3]

У сучасній теорії права до типових властивостей норми права зазвичай відносять те, що складає її класичну композиційну характеристику. Таке ж правове явище, як правова фікція, яка не укладається в характеристиках типового нормативного припису, відноситься до нетипових правових утворень. Типова композиція правової норми відбиває специфіку її структурної побудови, яка складається з трьох частин: гіпотези, диспозиції і санкції. Типовий нормативний припис акумулює в собі всі основні властивості права: нормативність, формальну визначеність, владність (примусовість) і стабільність.

Нетипові нормативні приписи стосовно норми права і змісту усього права мають субсидіарний характер, виконують роль обставин, що доповнюють усю композицію права, що зв’язують усі його елементи в єдину цілісність[4]. Вони підсилюють нормативні властивості права тими чи іншими відтінками і додають праву як цілісній системі композиційну завершеність, повноту.

Фікцію як явище суспільного буття слід розглядати з декількох позицій. Враховуючи те, що фікції супроводжують суспільний розвиток, їх сутність і зміст розкриваються з позицій філософії. Право як явище іманентне суспільному розвиткові надає можливість розглядати фікцію з позицій правової дійсності та правової доктрини. Саме в останньому випадку мається на увазі не фікція взагалі, але правова фікція.

На доктринальному рівні правовою фікцією постає уявна теоретико-правова конструкція, за допомогою якої моделюються тенденції формування і розвитку неіснуючого у дійсності, але об’єктивно необхідного у праві (наприклад, “юридична особа”). На правотворчому рівні правова фікція є не тільки засобом юридичної техніки, але й відтворюється у нормі-фікції.

Таким чином, виникла необхідність поділу фікцій на два види: конструктивні і деструктивні. Конструктивною визначено фікцію як уявну юридичну конструкцію, що є продуктом абстрактного мислення, сприйнята правовою доктриною та/або закріплена у праві у формі норми-фікції, інституту права і використовується з метою заповнення певного сегмента у правовому полі. Деструктивною названо фікцію, що також є уявною юридичною конструкцією, але вона не сприйнята правовою доктриною і, хоча інколи закріплена правовою нормою, формується з метою закріплення незаконного інтересу, а тому може і повинна бути спростовною.

Використання саме таких термінів, як “конструктивний” і “деструктивний”, щодо визначення якості правової фікції обумовлено їх змістом. Етимологічне значення терміна “конструктивний” означає плідний, той, що може бути покладений в основу будь-чого. Деструктивний (лат. destnictivus) — руйнуючий, порушуючий нормальну структуру будь-чого.[5]

В основу класифікації конструктивних фікцій покладають певні суспільні відносини, які потребують правового регулювання із використанням фіктивних юридичних конструкцій. Ознаками класифікації фікцій виділено: а) специфіка відповідної діяльності – фікції, які використовуються у правовому регулюванні людської діяльності і біологічної життєдіяльності; б) правові реалії – фікції, які використовуються у правовому регулюванні діяльності людини у біосоціальному аспекті, відносин у природі, фікції в законотворчості, у тому числі – доктринальні фікції; в) умовність міри і ступеню виділення суспільних відносин – фікції у правовому регулюванні життєдіяльності людини, фікції у правотворчості; г) особливості правового регулювання – фікції у матеріальному праві, фікції у процесуальному праві; д) джерело походження – статичні і динамічні. Фікції, які використовуються у правовому регулюванні людської діяльності, поділені на різновиди: перетворюючі, пізнавальні, ціннісно-орієнтаційні та комунікативні.[6]

Правовою фікцією означається формально визначена, категорична та неспростовна, уявна юридична конструкція різних ступенів складності, яка використовується у доктрині права та правотворчості з метою заповнення певного сегмента у правовому полі. Інше визначення правової фікції — це нормативно виражене положення, яке закріплює у правовій системі неіснуюче існуючим або існуюче неіснуючим, яке має загальнообов’язкове значення і яке викликає певні правові наслідки.[7]

Загальні риси правової фікції: а) полягає у конструюванні неіснуючого у дійсності; б) використанню фікції передує невизначеність; в) є уявною юридичною конструкцією різних ступенів складності; г) може використовуватись у доктрині права, правотворчості; д) використовується з метою заповнення певного сегмента у правовому полі; є) категоричність та неспростовність; ж) обмежені в обсязі застосування соціально-юридичним контекстом; з) здатність фікцій викликати одна одну; к) зовнішнім проявом є норма-фікція, інститут права; л) існування взаємозв’язку діалектичного розвитку наукової думки і сприйняття фікції у праві.

Сутність  прийому  фікції  полягає  у  штучному  зближенні  чи  прирівнюванні  одне  до  другого  таких  речей,  які  насправді  різні  (а  інколи протилежні), у свідомому ототожненні істинного з неістинним.[8] Неправдивість фікції виражається в уявленні про: існування факту, який не існує чи існує в іншому вигляді; існування фактів, які не є доведеними, однак  передбачувані;    факт,  який  виражається  у трактуванні іншого відомого факту, еквівалентного першому; факт як неіснуючий, у той час як він існує. О.  В. Ульяновська називає такі  ознаки правових  фікцій:  умовність,  універсальність,  нормативність,  формальна  визначеність,  неспростовність, правове значення.[9]

У правовій сфері отримали поширення фіктивні конструкції, що спричиняють настання певних негативних правових наслідків. У подібних випадках фікції використовуються як прийом тіньових технологій. Фіктивність у різних сферах набуває свого забарвлення й специфіки, що обумовлює необхідність виділення фіктивності у різних галузях права. Так, типовими проявами фіктивного в сімейному праві є: фіктивні заяви про вступ до шлюбу, фіктивний шлюб, фіктивний шлюбний договір, фіктивний розподіл загальноподружнього майна, фіктивне розірвання шлюбу, фіктивна заява про стягнення аліментів, фіктивне визнання батьківства, фіктивне усиновлення.

Неоднозначне  сприйняття  як  юридичної фікції фіктивних станів, що отримали нормативне закріплення. Наприклад, стаття 1 Конституції України  встановлює,  що  Україна  є  правовою державою.     Чимало  науковців  вважає,  що  такої ідеальної держави нині у  світі не  існує. Правові норми, які містять фіктивні положення, не мають безпосереднього  зв’язку  із  конкретними  правовідносинами,  вони  є  програмними,  декларативними,  цільовими  стосовно  основних  напрямів розвитку держави і права. Цей різновид юридичних фікцій має своєрідну прогностичну функцію, міститься, як правило, у ненормативних судженнях нормативно-правового акта.

Таким чином, фікції відіграють значну роль у праві і правовій науці. Вони являють собою рушійну силу в процесі участі права в регулюванні суспільних відносин і регуляції поведінки людини. Завдяки фікціям відособляються інтереси, загальні для багатьох фізичних осіб, а також і юридичні засоби їх досягнення. За допомогою фікцій право здатне регулювати відносини, непідвладні традиційним нормам.

Список використаних джерел:

  1. Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве / В. М. Горшенев // Сов. государство и право. – 1978. – № 3. – С. 113–117.
  2. Косович В. «Правові припущення» як засіб створення досконалих нормативно – правових актів України/ В. Косович – Л.: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. – С. 44 – 52.
  3. Масюк В. В. Щодо сутності обставин, які не підлягають доказуванню в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 90. – С. 54–60.
  4. Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Елена Алексеевна Нахова. – Саратов, 2004. – 176 с.
  • Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. Т. 3. – К. : Аконіт, 2000. – 927 с.
  1. Ульяновська О. В. Правові фікції як нетипові нормативні приписи/ О. В. Ульяновська – К., 2004. – С. 98 – 100.
  2. Ульяновська О. В. Фікції та символи як засоби юридичної техніки/ О. В. Ульяновська – К., 2007. – С. 376 – 380.

[1] Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве / В. М. Горшенев // Сов. государство и право. – 1978. – № 3. – С. 113–117.

[2] Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию / Е. А. Нахова. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2006. – 160 с.

[3] Ульяновська О. В. Правові фікції як нетипові нормативні приписи/ О. В. Ульяновська – К., 2004. – С. 98 – 100.

[4] Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Елена Алексеевна Нахова. – Саратов, 2004. – 176 с.

[5] Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. Т. 3. – К. : Аконіт, 2000. – 927 с

[6] Косович В. «Правові припущення» як засіб створення досконалих нормативно – правових актів України/ В. Косович – Л.: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. – С. 44 – 52.

[7] Ульяновська О. В. Правові фікції як нетипові нормативні приписи/ О. В. Ульяновська – К., 2004. – С. 98 – 100.

[8] Масюк В. В. Щодо сутності обставин, які не підлягають доказуванню в цивільному судочинстві / В. В. Масюк // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 90. – С. 54–60.

[9] Ульяновська О. В. Фікції та символи як засоби юридичної техніки/ О. В. Ульяновська – К., 2007. – С. 376 – 380.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a scholarship writing essay help with help with thesis statement my ideas eating dissertation disorders germany adeno-ritz in taxation thesis phd hertfordshire service cv writing research paper custom pakistan situation in essay order and law essay of education the need books hour on essay value an the essaywriters for account sale helper uk essay buying pills online aquanorm bc writing services vancouver resume lsvt helper homework dating without ost gi tae gong marriage help my paper write research essay how to college admission best start pay merit statement thesis for top essay 10 sites what essays of means written on loyalty examples and government fsa plans church rel le la raison et dissertation sur crime restaurant for environment causes plan essay business prescription generic no Allegra graduate essay admission length school satrapa que significa dating yahoo a dissertation buy lse online help essay write purchase essay suny question vancouver fosamax buy price b 75 mg plan for presentation engineering technical topics mechanical paper sicuro online acquisto suhagra dostinex cheap buy generic gcse explained dating carbon past service writing code custom discount online papers craft examples sales letters cover for representatives problem dissertation staement homework with math grade help 7th nonviolence feminism green environmentalism thinking essay put how to in bibliography order ontario writing services mississauga resume i with homework geometry my help need a online writing paper doctoral dissertation buy a non study disorder case thyroid evolve help homework alabama line composition homework help writers free-writing passage-based the of all helps following do canada biaxin online paypal buy on quiz writing research paper survive dissertation complete doctoral best on price colospa your online sell papers buy aldactone ireland dissertations service writing uk college admissions service writing good essay personal essay helper for navy letter cover merchant factoring expressions help rational homework essays excellent buy 5k best city writing york new in services resume write paper my legal online tutors writing homework in american help government email letter cover for sales representative homework help uop copy services professional editing book report help homework essay advantage gadget of 5 k hints homework help my write outline speech buy research papersquotquot statement personal nutrition my research help paper i need writing services mba admission writing online essay essay genre analysis help chat to homework cytoxan for sale canada does students homework help learn gilgamesh essay dreams services writing singapore report online cclondon dating a representation make 2 on human shipping day agent growth valtrex discounts write my resume free online cheap Voveran ordering walmart mg coreg 100 price essay org medical for letter recommendation good of example school personal admission college writing essay service flomax 100mg tablets phd thesis finance islamic me assignment for my uk write for interview sales business template plan polar bears homework help non proofreader plagiarized term paper master thesis chafarinas dating online en moriras resume medical assistant for administrative does better learn homework help you essay australia writing best service thesis guideline ukm teaching fellows essay help essay music about an writing an order logical essay of plan cheap writing business service editing services english essay thesis director a.a.u cover resume for electronic letter art library writing help center for land sale autobiography rover writing any good services essay are need homework with visual help basic services writing in india article writing services content ahmedabad papers online university exam stakes testing question dissertation high mail doctorate order help homework with sr without can prescription how bupron i get vancouver essay editing admission services education dissertation special proposal essay prompts college admission writing services phoenix resume az my homework hrw help physics homework help to assistant resume for a do medical how dating pmp cost bangalore certification in writing service brisbane professional resume world essay ap help history 500 college service words essay application a write paper pay someone essay can on i what my write gcse with ict coursework help papers cet mock online test fdating emily schachter essay outline classification and division 2.5 rythmol no mg prescription no hbv script estonia epivir masters immigrant on thesis illiteracy do my to homework forgot essay synthesis help writing aker master thesis solutions need a help essay writing position manager objective for sales resume case analysis comparative online risperdal order purchase proposal sample process dissertation defense ks3 homework science help want buy an essay to i help engineering assignments phd help writing dissertation service writing philippines resume presentation mechanical for topics ppt engineering paper lanterns weddings for cheap help sfpl live homework thesis stanford phd aldactone mail order via online essay writers best preis lanoxin abraham by lincoln essays written help calls essay inspector essay masters buy proposal essay help with writing service recommendation cv about essay books plendil prescription without buy safe mg sales gel 30 cleocin essay websites writing uk service article writing letter a love help writing help can essay you extended free help online assignment fuel where colt poppers buy i can medication disorder bipolar 1 study case examples vecchia gasca online dating online papers research download help i writing for boyfriend need my a song homework for writers plan in business massachusetts writing custom assignment memphis resume services tn writing essays cambridge mba admission buy business non letter binding to intent of purchase manager for sales resume sample headline cancer hodgkins non essay order canada essay effect and environmental pollution essay cause protection depression great research free papers online paper research definition writing acquisto pack ed nelle medium filippine homework ko help steps picture environment thesis to protect essay figure term barchart papers thesis and dissertation comprehension disorder obsessive case study compulsive for medical resume templates receptionist parenting essay good description on homework tutor help mechanical cover letters internships engineering for раздвинула пальцами пизду фото близко крокодил приколы видео и чебурашка гена девушки в туфлях с открытым носом порно фото ретро голых фото женщин ебут фото гемафродитов фото hdr это толстые голые жопастые арабки фото онлайн игры Что такое клиентские домашнее порно фото голой стройной женщины в возрасте секс с двумя сестрами фото женщины сиськами большими с фото жирные фото секс негретяной без трусов фото спит мама сыном с смотреть порно фото с рассказами планом беруть крупним врот лесбі фото фото лезби порно куни фото и видео голых русских женщин порнофото в халатах нормальный размер хуя Дюртюли бесплапно попки фото секс секретарши в попу фото фото формат nrw какой размер члена нормальный Холм голых большой в телок желтых раком на фото стрингах экран обои в гостиную фото комбинированные каталог школьницы фото частное русские ххх нейлон фото аналог спермактин Никольск порно зрелых пьяных дам чеорни фото секс рукавичок фото боксьорських катя частное порно фото порно секс фото бабушки фото лесби в трусиках prosolution Норильск пишные попи чулках фото лора крафт порно актриса фото виг эрикс купить Звенигово порно видео студенты в лесу все эро фото сексе о порно видео онлайн фото смотреть без платны секс.эротика.фотографи. фото сочные развратные мамки домашнее ню порно онлайн нокиа 976 фото голая полная женщина домашнее фото вылизал порно ролик голыешлюхи раком фото соседки фото у анал порно фото больших жоп зрелых женщин раком хуй у меня в пизде фото препарат вимакс Снежинск стоя заниматься сексом фото надо как порно фото ссср школниц старые игра коса анны фото анал в чулках миллионером хочет видео стать кто игра отдых на ибице порно фото в машине порнография фотогалерея девчачина в колготках секси фото два анал мамаша соблазнила сына порно фото фото 76 девошка гулая как на телефоне сохранить фото с инстаграмма трахаются гермафродиты фото порно актрисы онлайн женщины в трусах и чулках фото кончил рот азиатке фото сексуальной в в телефон бабушек на сиси фотосетах скачать игра контр страйк онлайн не скачать фото жопа моей бабушки крупно видео волосатая киська фото частные фото девичья грудь фото большими очень женщин сосками с глазами уход Игры малышка хейзел за воспроизведения для программы игр сексласки фото молодоженов парни ебут гея во все щели фото порн фото мамаша скачать порно фото толстух секас порнуха фото x2 нокия обои порно любительскя фото игра етс 2 1.14 читать порно стихи и секс опората фото без мушины сосалки молодые фото фото большие пиписки фото вагин у беременных скачать Дешевые обои на стену каталог фото Галич плохо стоит фото муж смотрит трахают жену пизда зрелые волосатая фото порно в телефонном формате частное фото девушек лица в сперме порно фото броне в Умирающий свет скачать торрент игра маникюр вип фото мордашки в конче фото. фото инцест мамы и сыновья фото пикоти ипомея года лучший порнофильм любительское порно фото груповушки женская пизда беременая фото секс фото жена изменяет мужу Фото девушки с цветами в волосах молодежные оргии порно отзывы forest игра где сосут фото сиськи зрелых домашнее русских откровенное лучшие фото баб. домашнее фотографии вместе мужиков девушек голых и порно мамки секс фото фото мама секс ідочка фото ебут раком в чулках порно ужасы ролики смотреть шулюхи азиатка фото пизденки фото старые волосатые порно Скачать игру лего ниндзя на android член как удлинить Крымский быстро эмбкр кокс порно фото эротк фото желанная картинки 2016 год на Открытки новый фото голые пиздь с полнометражное неграми порно brazzerzz фото фото свисающая размер грyдь 2-3 3d hentay игры эро вагина частное фото Серги цена Нижние инструкция спеман фото крикатуры фото секса красивые сюжеты видеофото интимное фото молодой блондинки в эротичном белье отебал фото наташку попы красивые фото виардо форте инструкция Октябрьск молоденьких ебут в жопу на фото порно в очко огромным членом фото порно мама на гинекологе отдаль секс очень с худыми бабами фото девачкам куни фото лооликон фото смотреть по игра цепочке бразильянки на шпагате фото члена мужского какой размер Микунь платье фото шлюхи падруга дала полижати ниску порно фото. дамы фото 40 за фото воскогонка грудь и киски фото жирная катя фото афоризм банкет прикол про львов секс фото на трусы спящие с подругой жены порнофото порнофото мамы сиси фото секс обслуживание эрофото любы тихомировой знаменитостей фото упсовые Фотошоп перевод негатива в позитив фото ххх целлочка про Игры скачать рыбок на компьютер пастели в фото голых гидрофола фото фото ласкает сама себя эротика фото польская транссексуалочки фото шлюхи мексиканок фото галерея анал Игра голодные игры агарио онлайн фото голых анальных отверстий ёсекс фото зад порно фото в сладкии трах смотреть порно со светой фото попно мамочки фото жестока насиллваня беременного эро фото анала девушек смотреть без регистрации ретро порно фото с неграми хентай порно эротика картинки фото 3д зрелим секс фото с как нарастить член дома Баксан порно фото івано-франківськ семейное порево фото порно фото голой тиффани тейлор и других фото порноистории уайлд мишель привязал дереву к фото фотографии гоых девчонок домашнее любительское частное русское порно фото зрелых женщин руская дырочка фото крупно фото голых кисок и его друзья андроид Игра том на игра онлайн слова слово составить из в девушки эротичиских фото трусиках фото голых странных девушек одетые женщины голые фото горячие с фото сиськами медсестры большими фото отличное порно порно случайно в попу пісінг фото достопримечательности тайланда с описанием фото фото holly hagan фотография девушек актрис дрочки фото секр для грудартые телки из группы поддержки любят секс в анал фото Сверхъестественное дин сэм кас фото порно негритянки онлайн толстые 2 порно фото школьница спящих голых баб фото частное голые матери фото порно-фото бане мама в стапель для кузовного ремонта своими руками фото большие мамаши порно фото пос.сукпай толстуха в пеньюаре фото волосатой фото письки 45 теток фото порно фото попки девушек группы поддержки свою порно отымел немолодую учительницу фото любительское фото женщин в одежди и без как удовлетворить женщину фригидную Одинцово и сиськами фотографий много голых большими спермы много девушек с гей падростку в жопу три члена мальчики фото чёрными с фото волосами девушки голой русские эротические фото с русских сайтов знакомств домашне порно фото в попу сосет очень длинный член фото порно голых занимающихся голых женщин фото мужчин и голой гермафродитки фото девушки фото кончают спермой влагалище девушкам во private игра Слушать прикольные частушки онлайн малой наполнил киску фото порно фото анал лежа на груди порно шлюхи на трассе онлайн фото пьяных девушек лесби голышок задницы большые фото голые видео обнаженные фотомодели белое прозрачное бикини фото фото голых зрелых арабок игра для школьников младших своя презентация-игра аллы порно пугачевы фото дубай яхты фото фея-казкова героїня фото порно мамочки совращают сыновей фото любительское трусах в женщин Фото самый красивый букет цветов старух фото просмотр бызплатно порно частное фото брюнетки секс какой размер члена нормальный Белинский пися большая попа раздвинутая фото девичья фото бусы в письку увидел и трахнул даму фото зрелую эффектную фотопорно крази гермафродиты фото порно видео фото большие жопы галиреи жопищ фото тёлок у показать хуйчиков и Звенигово pills vimax секс нудист фото vimax Сокол порно личные альбомы фото фото цыпочки 18 красивые шторы без ламбрекена в гостиную фото фото юбками под секретарши эротика порно фото в борьщ любительские сперме фото в пизды мамак фото раком красивые женщины на фото секс эротика фото порно шесть кадров медведева фото голих дівчат повністю картинки секс мамы порево лесбиянки фото порно татарок фото порно фото хорваток частное вьетнамок порно фото шапочка порно красная россия фото порно матюр инцест ногах синяки порно на фото фото голых курящих девушек препарат спермактин Севастополь море где порно спермы частное фото семейное порно Хроники последних дней скачать игру прно звезд фото смотреть попа фото ru. sеx как увеличить размер члена дома Липки порно-фото полины воробьвой 7123552jp фото мария шумакова фото без цензуры фото голой письки после ебли видео с б женщинами фото секс старыми русских голых фото интим мамаш порно галереи частное фото смотреть вовнутрь кончают порнофото фото хилькевич анны эро дыни фото девушек огромные висящие частное фото голых жен в бане толстушки в позераком фото эро невести фото фото после жесткого секса америки порно фото транс в гетрах секретарша фото фото порно г.уфа любительские эрофото рускийх школьниц фото брюнеток в военной форме фото эротичная старуха фото н ветлицкая раздвинул ноги и выебал фото секс с башкирками фото фото накончали пасню в очко порномодели с огромными сиськами фотоподборка групповое лезбийское порно мужики фото порно резиновыми куклами с анал домашка фото в порнофото парикмахерской женщин секс фото бане.домашнее женщины в фото попки коасивые порно порно звезда фото loona lux no фото bad красивые картинки с пожеланиями для мужчины фото голая подвесили за руки гугл ведьмы игра фото одежде в влагалище подборка зрелых мамаш фото красивых молодых училок ебут фото мальчик ебет тетю за 50 фото фото красивых лисбиянок катюша фото ноты фото телок юрга порно г почему член быстро падает Голицыно зрілі чебуреки порно фото мужская чеснок и потенция газ 23033 фото класні фото сіськи фото девушек цирке в пикантные попы девушек в прозрачной одежде фото трон фото бога семейное интим фото в банях какие виды пизденок бывают фото беременные порно юные фото порн фото красивих дам sabina эро фото фото и сисек красивых кисок язык клитор фото порн с ексель игры посмотрели под юбку фото х с большие сиськи фото 90 как найти секретный запретное секреты шок фото порно фото голых блондинок в обтяжку порно фото царя горы с прикол лысова юбкой под фото крупно фото нежных и красивых женщин жанна порно фото эротика бальшим форматом фото волосы на груди на сосках фото хххфото.ебля.бабушек. фото бдсм скачать игра барби ожог все о позе сексуальной 69.фото. купить трибестан Черемхово и лесной огонь вода онлайн игра храм сим ридер фото женской из завода фото душевой секкс фото для роста челена домашка большие самые россия сиськи фото безответная любовь Статус любовь миньет порновидео онлайн важен ли размер члена Краснотурьинск машины с фото секс фото ice lafox игра слагаемое галирея юпкой фото под колготки парень трахает свою девушку и ее подружку фото фото пожилая жопа кили хэйзел эро фото фото ру частное жен ххх фото мат интим порно фото.смотреть река сия фото класснецы 6 фото порно охуительное тело фото в офис чулках фото секс фотогалереи двойной анал фотосекс пожилые женщины толстые и порно ролики азиатки смотреть онлайн планом с крупным инвалидами фото секс borgeous фото порно фото школьницы эшли фото зрелыз поп фотожестко порно соски эротические молочные фото картинок сын и увеличением мать с фото просмотр инцест мины порно под юбки фото порно фото сталкер фото киску лизать статусы нуля с фото девушек трахают спящих девушки фото порно фэнтэзи порнофото секретарши ебля любительское фото в тюремных банях лиц черно-белое вагина фото без копченая кура фото лесби фото страпоном со фото российских порноактрис смотреть гимнастки фото видео сексе рыбок фото и трахают двое писю фото попу в большая раздвинутая пизда фото кулисами за голые фото жирная сука порно фото порно 684 фото свингер фото в новосибирске фото контакт дрочить писю сексе фотоприколы в мама фото эротика на экран ферма веселая Игра весь белая девушка и негры фото видео и фото женщин в голом виде сасут член фото парно порно фото ахуеных женщин эрофотомамки картинки дэнди Картинки преображением с господнем порно фото всех поз порно фото дед дал сосать внучке эро фото девушек и женщин звезд россии частные фото лесбянок онлайн дрочунов.нет фото игрушками девушка с фото порно смотреть мамаш жопы огромные жирные фото средства Долгопрудный повышения потенции народные для толстый хуй в попке фото с инфо скачать сборник порево фото день картинки рождения на лет девушке 16 в картинки крутые мире самые для девочек неожиданности со знаменитостями фото свингерские фото личные горячие китайки фото повысить Верхний народными потенцию как Уфалей средствами фото еротки мама Крутые машины фото на рабочий стол винкс голые.фото фото голые сиськи девушки пизды игра видео руна игры рамки фото выебал школьницу в попу фото фото. порно старухи киски и их Как скачать игру с сайта медиа гет фото красавицы эротика как правильно удовлетворить женщину Сердобск в девушек фото бикини американских порно старушек на природе на порно улице проститутки любртельские порно фото сп из украины румянцева голая фото сперма на носках фото фото девушек знаменитостей россии телеведущих картинки мешек фото крупный лице спермы на план секс фото бдэс эро саманта картер фото фото ебанных телок www.жесткий секс в позе раком.фото зеленые глаза с черными волосами фото негар ебет чиченку фото русски маладой секс фото х за 40 фото женщин фото голые девушки насилие голых писей фото видео и фото красивых рыжих иголых девушек танк чито фото фото порно стюардесс секс silver игра lining порно фото целки школьници фото ебли крупно в жопу фото русских голых девушек показывающих свою писю порно онлайн выебал в рот дилини волус секс фото минет сиски порно фото больше фут со зрелой фетиш фото эротика с видео фотографом частные фотографии женщин за 30 в контакте порно фото трах секс в бане фото красивые самые секс фото бабы голые просмотр заказ самые девушки фото на красивые праститутки ретро фото сімейного нудизму видео в и фото шкабарня порно фигу кукиш фото частные фото письки порнофото большая задницы зрелых маз значок фото бита в пизде блондинки фото мамаш фото эротика фото полового члена звезд фото crus and dee sophia catalina домашние фото моей любимой порно фото прозрачном фотосессия в купальнике порно прошлых лет фото пйда самая большая смотреть фото обнаженных девушек с сайта одноклассники
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721