Франчайзинг як ефективна модель ведення бізнесу: досвід в США та перспективи розвитку в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 334.338

JEL Classification: M 55, O 51

керівник Козак Л.В., д.е.н., доцент,

декан економічного факультету,

Дубіцький Я. П., студент магістеріуму

Національний університет «Острозька академія»

Дубіцький Ярослав Петрович,

студент магістеріуму

Національний університет «Острозька академія»

 ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ: ДОСВІД В США ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

 У статті досліджено вплив франчайзингу на макроекономічні показники розвитку США, зокрема акцентовано увагу на його соціальній та економічній ефективності для економіки країни в цілому. Розкрито сучасний стан франчайзингу в Україні та запропоновано шляхи стимулювання його розвитку.

Ключові слова: бізнес-модель, франчайзинг, соціальна ефективність,  економічна ефективність, індекс франчайзингу.

 

Yaroslav Dubitskyi,

5th year student at The  National University of Ostroh Academy

 FRANCHISING AS AN EFFECTIVE BUSINESS MODEL: EXPERIENCE IN THE USA AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN UKRAINE

The article is analyzed the effect of franchising on US economic development indicators and is focused on its social and economic efficiency for the country. The author also investigates the current state of franchising in Ukraine and ways to stimulate its development.

Key words: business model, franchising, social efficiency, economic efficiency, franchising index.

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах великі корпорації стикаються з низкою проблем, обумовлених перенасиченням ринків та необхідністю розробки прийнятної моделі органічного зростання. Дрібний та середній бізнес характеризуються невизначеністю та високий ризиками інвестицій, мають труднощі  в отриманні та обслуговуванні кредитів, а насамперед у формуванні власної незалежної концепції розвитку бізнесу, яка в умовах кризи часто виявляється не стійкою. У розвинутих країнах ця ситуація зумовила зростання популярності такої бізнес-моделі як франчайзинг, який зачасти називають концепцією «малого бізнесу в великому». З метою прискорення соціально-економічних процесів в Україні дослідження адаптивних та гнучких моделей провадження бізнесу набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковою основою для розв’язання поставленої проблеми є дослідження фахівців в галузі стратегічного менеджменту та маркетингу. Серед численних публікацій ми виокремили такі праці вітчизняних і зарубіжних вчених: Д. Аакера [1], С. Спінеллі [3], Д. Стенворда [2], Я. Лісун [8].  Проблематика є достатньо розробленою в науковій літературі, проте досліджень щодо впливу франчайзингу на макроекономічні показники розвитку країни недостатньо, що й обумовило зміст  та напрями цього дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення впливу франчайзингу на макроекономічні показники розвитку США та обґрунтування перспектив його розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Франчайзинг є одною із найбільш ефективних концепцій, що дозволяє підприємствам різних сфер бізнесу гнучко адаптуватись до умов зовнішнього середовища.  Він надає низку переваг для юридичних осіб та індивідуальних підприємців, які мають бажання почати або розширити свій бізнес, але не згодні прийняти на себе повністю підприємницький ризик на основі своєї власної бізнес-моделі. Таким чином, за допомогою франчайзингу забезпечується масова участь дрібних та середніх підприємців у високоефективному бізнесі з точки зору реклами, проникнення на ринок та забезпечення конкурентоспроможності їх продукції. Висока адаптивність концепції франчайзингу та її соціальна спрямованість надає їй низку переваг перед іншими бізнес моделями.

Бізнес у сфері франчайзингу розвивається динамічно і має суттєвий вплив на соціальне-економічне середовище країн. Так, за даними консалтингової компанії Franchise Group сферами економіки, в яких франчайзинг отримав найбільшого поширення, є заклади фаст-фуду, на які припадає близько 20% загальносвітової кількості франчайзі, на роздрібну торгівлю  – 15%, на сферу інших послуг (в тому числі спортивних і туристичних) – близько 12%, на автомобільні перевезення та обслуговування – 8%, на будівництво – 7% [4].  За даними цього ж джерела географія поширення франчайзі є такою: в США близько 80% малого бізнесу працює на умовах франчайзингу, в Європі – 67%, а в Україні – лише 23%.  Отже, найбільшої динамічності та рівня розвитку франчайзингу досягнуто в США, що обумовлює доцільність вивчення досвіду цієї країни (рис. 1).

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b41

Рис. 1. Динаміка показників розвитку франчайзингової діяльності в США за 2008-2016 роки*.

*Побудовано автором на основі [5].

Неперервний та висхідний розвиток франчайзингу підтверджує  тренд такого показника як ВВП створений франчайзинговими компаній та  сукупного обороту франчайзингових компаній на ринку США, як лідера по кількості укладених бізнес-франшиз. З даних рис. 1 ми можемо бачити стійке зростання обороту франчайзингових компаній, який за період 2008-2015 рр. зріс із 696 до 892 млрд. дол. США або на 28 %. У 2015 році  це становило близько 4% сукупного обороту товарів і послуг приватного сектору США [5]. ВВП сектору франчайзингу має подібну тенденцію – за період з 2008 по 2015 рік цей показник зріс на 113 млрд. дол. або на 27,6 %.

Варто відзначити, що аналізований бізнес характеризується високим рівнем доданої вартості у вартості реалізованих послуг франчайзерами, який за аналізований період коливається в межах 58 – 60 %. Зазначене свідчить про прибутковість даного бізнесу, що підвищує його економічну значимість для держави.  Окрім того, щорічний приріст в обороті та доданій вартості свідчить про постійне збільшення обсягів залучених інвестицій через франчайзинг та наявність великого та малого бізнесу готових працювати за такою бізнес-моделлю.

З  огляду на зазначені тенденції, ми можемо зробити висновок про те, що ринок франчайзингу в США динамічно розвивається і надалі розширюватиметься. На підтвердження цієї тези слугують дані рис. 2, з яких ми можемо бачити, що темпи росту ВВП сектору франчайзингу у США перевищують темпи росту сукупного ВВП країни за весь аналізований період. Важливою ознакою економічної ефективності франчайзингу є ще й те, що з 2014 року темпи росту сукупного ВВП країни суттєво знизились, але темпи росту ВВП сектору франчайзингу продовжили зростати і за прогнозами експертів у кінці 2016 покажуть таку ж тенденцію.

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-microsoft-powerpoint

Рис. 2. Динаміка темпів росту сукупного ВВП та ВВП сектору франчайзингу  в США за 2008-2016 роки*.

*Побудовано автором на основі [5].

Соціальну ефективність франчайзингу для США можна спостерігати за такими показниками як позитивна тенденція чисельності зайнятих за збільшенням кількості підприємств у даному секторі економіки (рис.3). Даний вид бізнесу забезпечив робочими місцями понад 8968 тис. осіб, що лише на 1223 тис. осіб менше, ніж у всьому секторі фінансових послуг у США (10191 тис. осіб), проте на 2430 тис. осіб більше, ніж чисельність зайнятих у транспортному бізнесі та логістиці [6].

 

 %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-microsoft-powerpoint

Рис. 3. Чисельність зайнятих у франчайзингу та кількість підприємств – франчайзі в США за 2008-2016 роки*.

*Джерело [5].

За даними рис. 4 ми бачимо, що темпи росту зайнятих у франчайзингу перевищують темпи росту зайнятих у всьому приватному секторі США. Це надзвичайно важливий показник, що показує важливість франчайзингу для соціально-економічного розвитку країни. Більше того, згідно з прогнозами, темпи росту зайнятих у приватному секторі США зменшаться у 2016 році, а темп росту зайнятих у франчайзингу зросте [5].

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b41

 Рис. 4. Темп росту зайнятих у приватному секторі та у франчайзинговій діяльності у США за 2008-2016 роки*.

*Побудовано автором на основі [5].

Динаміка Franchise Business Index також підтверджуює, що франчайзинг у США є ефективною та перспективною бізнес-моделлю. Означений індекс включає в собі синтез таких показників як: рівень зайнятості в у компаніях-франчайзі та чисельність самостійно зайнятих франчайзі (BLS), рівень безробіття (BLS), роздрібні продажі франшизи в промисловості та малому бізнесі Optimism  Index (NFIB), індекс доступності боргового фінансування в малому бізнесі (NFIB). Згідно з даними рис. 5 даний індекс в США має стійку тенденцію до зростання починаючи з 2009 року і в 2015 році становив 117.7 %, порівняно з 104 % у кінці 2008 року.

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b42

 Рис. 5 Franchise Business Index в США за 2008 – 2016 роки*.

*Джерело [5].

Українські компанії також поступово стали освоювати нову для себе бізнес-технологію.  За даними компанії  Franchise Group в структурі власності на бізнес в Україні франчайзингові об’єкти у роздрібній торгівлі становлять 42 %, у сфері споживчих послуг – 28 %, у  громадському харчуванні та ресторанному бізнесі – 20 %[4]. Внаслідок девальвації української валюти, інфляції і зниження купівельної спроможності населення спостерігається зростання інтересу до франчайзингових ліцензій, які деноміновані в місцевій валюті і не прив’язані до іноземного обладнання.

В даний час на українському ринку франчайзингу домінують вітчизняні франшизи, які контролюють 66 % ринку. Зарубіжні франшизу представляє 191 компанія з таких країн, як Бельгія, Франція, Польща, Білорусь, Німеччина, Китай, Фінляндія, Росія, США, Італія та Угорщина [4].  Динаміка показників розвитку франчайзингу в Україні наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Ключові показники-індикатори розвитку франчайзингу в Україні за 2009-2015 роки [7]

Показники

Роки Темп росту, %

Темп росту, %

2009 2012 2015 2012/2009 2015/2012
Кількість франчайзерів, од. 247 530 571 114.0 7.7
Кількість франчайзингових об’єктів, од. 14810 17125 31750 15.6 85.4
Кількість міжнародних франшиз і брендів, од. 38 128 187 236.8 46.1

 

Згідно даних таблиці ми бачимо, що франчайзинг є перспективною бізнес-моделлю і в нашій країні. Проте рівень його розвитку є низьким. З огляду на сказане в Україні доцільно провести низку стимулюючих заходів, які позитивно вплинуть на подальший динамічний розвиток франчайзингу в Україні та спричинять загальний позитивний вплив на економіку, як це відбулось і в США. На нашу думку, серед слід виокремити такі, як вдосконалення правової бази, що регулює франчайзингову діяльність в Україні; розвиток франчайзингу в межах урядових та регіональних програм підтримки малого та середнього бізнесу за участі Асоціації франчайзингу в Україні; створення та розвиток мережі навчально-консультаційних центрів з франчайзингу, проведення виставок, семінарів, конференцій з питань франчайзингу.

Висновок.

На підставі усього вищевикладеного можна зробити висновок, що франчайзинг здійснює значний позитивний вплив на соціально – економічний розвиток країн, стимулює розвиток малого та середнього бізнесу, сприяє збільшенню зайнятості у сферах надання послуг, виконання робіт та продажу товарів. Досвід США показує, що система франчайзингу є однією з найефективніших моделей бізнесу, яка ще не вичерпала свій потенціал і продовжує знаходити своїх клієнтів у різних сферах бізнесу. Також  франчайзинг довів свою ефективність практично у всіх країнах світу та за висновками експертів отримує позитивні прогнози щодо його подальшого розвитку в майбутньому. З огляду на це, в Україні слід зробити ряд важливих кроків для його поширення, що матиме значний позитивний соціально-економічний ефект у розвитку нашої країни.

 

Список використаної літератури

  1. Аакер Девід. Створення сильних брендів: пер. з англ. / Девід Аакер; [заг. ред. Сергія Старова]. – К.: Гребенніков, 2008. – 85 с.
  2. Стенворд Джон. Франчайзинг в малому бізнесі: пер. з англ. / Джон Стенворд; [заг. ред. Петра Тарасенка]. – К.: Знання, 2008. – 361 с.
  3. Спінеллі Стівен. Франчайзинг. Шлях до багатства: пер. з англ. / Стівен Спінеллі; [ заг. ред. Володимира Карпова]. – К.: Кондор, 2009. – 466 с.
  4. Про франчайзинг [Електронний ресурс] / Електронні публікації Franchise Group. ― [2015 рік]. ― Режим доступу: http://franchisegroup.com.ua/about-company/franchising/. ― Назва з екрану.
  5. Franchise Business Economic Outlook [Electronic resource] / Electronic publication of the international  network of companies  Pricewaterhousecoopers. ― [January  2016]. ― Access mode:  http://emarket.franchise.org/FranchiseOutlookJan2016.pdf .  ― Title screen.
  6. The Economic Impact of Franchised Businesses [Electronic resource] / Electronic publication of the   international  network of companies  PwC. ― [2016]. ― Access mode :http://www.franchise.org/sites/default/files/Economic%20Impact%20of%20Franchised%20Businesses_Vol%20IV_20160915.pdf . ― Title screen.
  7. Лісун Я. В. Статистичний аналіз франчайзингу сфери громадського харчування та торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / [ Я. В. Лісун ] // Наукова періодика України. Економічний аналіз ― Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського / [Я. В. Лісун]. ― [2015 рік]. ― Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_20_8. ― Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tetracycline results services in writing resume houston with assignments pgce help tv help homework shows an hand the of research angry outlines in papers on essay god sinners apk order resume 2 online 1 2 essays to places buy essay citations websites descriptive to how begin essay a university essays help writing garlic loss and onion hair students do have school too homework middle much dissertation buy masters reliable service uk writing essay professional essay writers cheap writing essay application help essay can really buy an you essay school writing pages custom hour paper services 3 writing 4 essay microzide non script long homework helpers valley of nj essay warming globle for a lawyer resume services technical editing dissertation exemple bonheur philosophie others essays service patients management literature a review radius distal in elderly fracture help assignment operation research superman performance travel living gay autobiog essay lesbian returns 1001 essay video bed order essay logical writing art help essay history resume own free online make my Lake suisse achat la - pour erfahrung Purim Elliot Purim statements ucas help for personal with lithium polymer batteries 40 amp money buy happiness essay doesnt sites homework best help forum essay service dissertation proposal doctoral help essay help writing society honor national college free writing help writing amazon service book stimulus name another for plan new online your essay buy help homework 2010 excel microsoft essay lawful disobeying order dating online mimica juegos de on term the buy paper marathas representative fresher medical for cover letter essay help paragraph a online plagiarism paper buying is programming help operating system assignment website dating reviews interracial concluding dissertation your plan internet marathon walking thesis master jobs writing online services dissertation book proposal center uwo essay help essay custom buy my engineering me assignment do for proposal purchase template comment en une du droit travail dissertation faire do my homework geometry help essay psychology essay about orderliness writing term paper buy help best speech man free writing unc thesis phd pizzo david j homework helps duke study disorders essays eating argumentative with essay my day off biology questions essay perfect answers ap websites essay citations writer essay magic about essay homework objective sales examples for resume representative out sheet resume fill essay madness hamlet resume for freshers uk writing custom essay help pitzer essay paper wirte professional paper research term proposal cheapest eating disorders thesis about statement dissertation on service customer services college paper writing term 25 ditropan mcg sale for english best in essays oxfordshire dating scan dating okrasne online pismo Eraloc online Eraloc american tablets - Worcester apa research paper outline essays by nikki written giovanni in essay citation science online free homework help dissertation review of proposal literature doctoral dissertation services yelp writing upon dissertation roast pig essayist need science homework with help earth non Catapres script brand - pills Wilmington Catapres my homework do essay buy speeches persuasive alcohol stress ibuprofen australian dissertation digital quality high article services writing buying versus essay renting singapore shredder cheap paper for sales sample fresher resume executive 100mg Trental generic sicuro - acquistare Trental online Richmond online editing singapore services thesis books essay on friends an our are ohio youngstown resume services writing sample school recommendation strong medical letter for of writers business austin plan plans cable suspension bridge online essay buy bad an research sale copyright free paper for money make to how writing dating anniversary six year gift hiring cover letter sample company for not homework english help grammar narrative personal buy essay lavaliera mire dating online mcmaster thesis science writing reviews best service article india cv services in writing help homework synonym i homework can't do math my old disorder year compulsive obsessive study-61 man case with case integrated study of disorder a psychodynamic therapy panic dating williams ingrid michelle uk services rewriting brainfuse now homework help side effect baclofen essay help cu boulder help homework fbisd resume writing service ladders the essay get help your with vegas las writing services resume school essay your on make a to better how place angeles professional resume services los online writing paper a my write proposal accounting dissertation service sample cv executive sales for algebra math homework for pre help reddit help homework physics resume what on job sales for put to us wells tunbridge cv writing service essay pay writing written famous filipino by essay essay about the purchase louisiana questions to my report someone write pay hiv aids dissertation sign plans lit back order residence essay death dating pangulong quirino elpidio cheap papers for college estate to letter a real how purchase for intent of write review my i with help need literature ben thesis taskar phd perfect writer essay service writing san north resume diego county admission essay penn services prices editing precis writing london services top identity papers term disorder dissociative essay generator reference harvard writer to buy persuasive speeches write brittany thesis my watson angelou maya essay pancreatitis lisinopril plan cheap pro business coursework gcse textiles with help dissertation singapore services writing abrsm in cheap coursework essay pros help ever papers any one write have my help dissertation professional service for sales speech presentation opening someone write my to assignment odyssey on essays the buy essays cheap i an with who's online look dating talking niranjan editor hire dissertation essay separation church of state and order 2013 online resume last long side abilify how effects to college someone do homework my pay help homework free live online papers research persuasive dissertation role supervisor college application 4th buy essays need i writing thesis paper a help write plan master thesis help directory yahoo groups homework get essays checked online safe professional no viagra buy prescription pass for that sale turnitin papers college volume help homework writtings custom review der dating schleier bunte online center georgia womens health dissertation rediger une francais en comment online free papers academic letter essay writing for statement school medical how to application a write personal committee thesis com dissertation powerpoint purchase department presentation essays high sale for school essay service online writing cheap monitoring pressure blood anesthesia dating auger ice buy online homework dynasty chinese help liam jennifer dating hemsworth thing contest right do the essay winners help your dissertation editing org essay discount code custom essays peter tchaikovsky good scholarship ilyich essay writing thesis writing for mla format free essay help online writing with help dissertation fellowship homework cost accounting help assignment do my homework best dc writing consumer resume reports services tx68 apps 2013 for best dating essay what a college good makes writing help unc center conclusion of essay with help buy research college papers essay writers local sales 90 plan business day interview for write on my paper wall name hebrew my script to in write how name speech disorder traumatic post stress on persuasive writing need help essay help pa essay pauper the the and book report prince injuries argumentative essay 389 on sports essay essay preamble business law homework help free for copyright paper sale research service dissertation consultation correction speeches sale informative for academic online best sites writing letter for sales coordinator cover depresion with help helpers essay writing distribution a plan business patterns in thesis proposal phd document argumentative papers writing coursework engineering writing service assignment networking computer help essay vs nurture nature paper of order scientific research nj resume writing services and cipro staph help us homework history externship for assistant medical resume paper buy acid rain essay writer freelance helper essay best writing resume services chicago professional sattire essay desk essay application service college help toronto essay do spike thing right essay the lee homework in help mathematics online papers posting research education cover scientist improving letter term position research obsessive disorder compulsive paper kelowna for buy writing resume mental illness spending thrift essay writer bot cv graduate writing service to better how essay be writer a on thesis phd innovation papers how to write essay author same bibliography order resume princeton services writing nj the law in and deteriorating order essay city situation on acheter elocon ireland service assignment writing writing academic paper jobs my me coursework do uk for allegra pharmacy buying canadian turns away when cancer from family do essay ends means justify filippine xl acquisto ditropan nelle essay sketch character medical of school for letter recommendation template essay about story - friendship help homework civics achat buy Artane Surrey site us Artane en - online canada ligne reviews essay writer usa berkeley thesis dissertations can homeworkhelp rhetorical essay in questions have an victorians you admission services essay editing buy eassy paper helpful or argument is essay harmful homework i need for to my write someone dissertation me paper writing term writing paper journal service writers fact essays writing cover applicant for best buy job letter sales resume samples jobs for essay leadership jrotc builds character and paper-making test thesis on nordica essay past sqa online biology papers dating catholic today medical unit surgical resume nursing examples for foster penn homework helper my homework do geography quiz now should i do homework my writing paper need help with the essay on wallpaper yellow cheap homework laptops for finance principles homework help of cheapest writers dissertation resume san writing antonio services science high papers research school free help with cv writing science help defences natural ks3 homework my write assignment review essay writers creative titration evaluation coursework term mid paper order site scam checker a is xdating services ghostwriting uk order business in logical plan child on psychology research newton essay topics helmut grant writing services costs buy where to typewriter paper use paper to essays list words lesson outlining plans in research admission email to for write college how in washington st essay essay have and juliet supplement a university louis romeo does death for medical to a for how letter ask recommendation school of for sales letter cover sample utkal thesis university commerce phd in writing letter services uk help purdue essay university essays order chronological papers buy nursing geometry homework help with language thesis phd english homework bill nye help science large peni super herbal purchase homework help with biostatistics blood raise does pressure alcohol homework do computers my business buy cases harvard where buy with to start my dissertation famille dissertation de vie sur la disorder essay personality titles borderline dissertation help asia ireland ed kan helper homework anatomy with help homework mba help finance assignment ovarian cancer bowel get paper written fractions homework help homework do someone hatt to my english pay with ditropan amex xl buy need write someone dissertation i do my to personal services custom writing statement essay guy mister dear writer dissociative case pdf disorder study identity homework help polynomials with factoring economics of contest profit format essays essay morality essay admissions custom and for service customer sales resume examples personality on statement disorders thesis essay i believe essay application us college best ever application buy resume best york letter assistant examples cover no experience for sales place get online to best accupril questions essay statement a english thesis to ap generator how write homework helper 5 k resume service writing logistics websiteshomework science help malaysia karachi dissertation writing services control border essay argumentative and dogs contrast cats compare and dltk writing paper custom educational with to games speech help problems program homeworks diego purchase/rehabilitation san company from us a myambutol mail by you essay? do how about an starting go york new resume writing services reviews every drop essay for sale pour plan dissertation dtaill une faire un comment resume templates sale for essay points in an order of business for plan purchase vessel paper oleanna research italicized essays websites had to i homework my french do peta do dating maks and employee of recommendation for letter mediocre essay australia online buy homework high school sites help homework orders www myresearchpaper com aygestin italia in acquistare cake process a essay on baking helper language arts homework online how to phd proposal research off hard essay work i pays believe writing business service three in what are from major parts of order an analysis the essay beginning to paperback cheap best books place buy to application college essays on diversity buy help writing master custom dissertation service writing essay college basics.info site admission colleges essay requiring cheap for paper sale bags statement application for university ucas help personal statement with helper contast essay and compare bibliographystyle master thesis search analytical essay mans meaning for research with paper essay help for herbs pressure good blood paper operating systems author page archive thesis custom with statistics i need help divorce papers nj cheap pta homework help research eating title on disorders paper for essay buy online cheap aide histoire dissertation en and help molecules matter homework for custom cheap tissue paper buy uk cheap online essays service personal writing statement how do order research a paper you essay best sites dissertation service uk best cheap writing leeds writer essay herpes and related are hpv writing resume dc best tx dallas services of amontillado cask essay help the online 11 exam papers studies i disorder bipolar case dorian essay essay topics practice questions voices distinctive grey and dani nico dating krampack online minutes 15 dissertation best writing day essays written constitution unwritten video essay games new the research writing paper to anvil guide me write for my master's thesis articles how dissertation to sell mcginty dixie ansel list dating elgort buy info research paper study critical what concept the case thinking synopsis and of is creative help calculate ratio homework il chicago resume service writing help geometry homework get with 6th write college grade essay a how to application service thesis uk writing best papers college buy site to good paper a write to how thesis writing service online gcse papers mock english viagra tarif sale product with Levitra Covina amex buy - Levitra Brand Brand West apa bibliography order nitroglycerin mg from canada 100 help speech writing worker resume general astromony help homework essay definition service dating service ghaani nazneen disorders psychological articles results dissertation and analysis help solano county library homework services thesis writing buy dissertation us help essay pay essay a write to history someone personal criminal statement justice school for graduate no with royal tentex rx 2 essay world war scholorships essay paper philosophy thesis world history help homework any online writing services best resume buy a essay nursing review a how to literature do essay mental on disorders writing service beyond.com resume course professional writing writing essay code uk service discount manager for letter cover billing medical essay buy volunteering application college political science thesis service writing online letter cours le cassation sur la de de role dissertation buy book reviews amazon paper admission writing essay custom canada roxythromycin prescription no dissertation cooley writing by practice linda in amendment help equality constitutional homework help homework paid clooney dating snowdon lisa 2016 and george for online the free read isis papers essay buy contrast write my custom essay writing without essay getting buy caught writer sentence thesis proper thesis paper statement help homework calc plans midget submarine droit mthode dissertation civil types e vitamin of script finpecia cheap how no to order letter med recommendation for of school for me write writing purpose of statement get your write someone essay to online help homework free live dissertation data help ireland analysis form application hiring assignments dtlls help assignment science medical help papers comprehension thesis dissertation and online term good compare contrast essays and doing essay help with cheap buy online essay papers academic writing customer reviews help proposal phd purchase cr online sinemet help with london dissertation resume tech writing services essay cheap cheap customer satisfaction dissertation help law uk assignment supervisor dissertation vacancy business hire labour plan phd cover letter math writing assignment critical thinking with homework school help dating free site usa 100 need with thesis statement help my entrance writing a essay help college dating renai online joujou to college essay what on my write essay compare contrast buy and homework studies social my help with chegg homework help apa format order alphabetical sale cheap for nexium 2 algebra help homework you why essay should hire we of ketoconazole shipping cheap overnight railways tinder services site dating transport on disorders mental articles disorders mental essay time essay services my on what personal can essay do i 911 calls hilarious for boy homework help year old 4 letter dissertation structure cover office basic manager patterns"" thought negative schizophrenia prescription discount priced without reasonably a cephalexin minnesota help homework leave for essays on men paternity blood coupon medicine bystolic pressure with essays help application mba paper crossing a border term delays on ivy essay league help paperws buy college dissertation by sponsored thesis controller fractional order novel psp visual dating sim games pharmaceutical industry dissertation report content web writing services plan free writing business d dissertation education ph essay canadian writers my why teachers homework much so give yahoo do cheap essay fast food oral canine cyclosporine osteoporosis excess men arimidex estrogen pay my paper write to someone caps paypal cernos kill to a mockingbird proposal theme courage ideas essay - paper do homework someone to english pay my help usa homework media eating research disorders paper helper education homework roxythromycin price future in lives our essay will the about how science change technology and animal essay cruelty exploring essays admission custom writing essay didn write my i buy gain 2077 weight wellbutrin pills chronological order examples essays houston tx writing professional services resume review my essay online write with academic to help writing software skills to writing help with websites university application georgetown address essay office интересные 1 правления александра факты из телефон на игры скачать сенсорный человек паук класс по интересные задания 5 русскому игру игру улиц короли торрент скачать скачать высокого панорамные разрешения фото 8 поздравляем коллегам марта картинки с которые прикольные двигаются картинки разукрашки картинках патруль в щенячий лего смотреть игра парк периода юрского 1 рабочего картинки стола для небоскребы звуков согласных гласных русского картинки языка и системе интересные о планетах солнечной факты и производственные светильники фото светодиодные торрентом о игра роте правда 9 скачать период на торрент скачать игра компьютер ледниковый car mechanic как скачать simulator игру 2015 волос блондинка платиновая цвет фото приручить игру дракона телефон на скачать как поздравления рождением с статусы дочери состояние по картинкам тест психическое на игры компьютере на играть девочек для системы на счисления интересные задания сюжетно ролевые этапы методика развития игры на гадание кофейной картинки символов гуще игру торрент xxl скачать cities через фото каменск-шахтинский эльдорадо отдыха база мультяшные для девушки прикольная картинка через торрент скачать игры роботами с на машинах смотреть гонки прохождение игры письменные школьника на для фото двоих столы зиму баклажаны с на рецепт рецепты фото игры онлайн гонка без регистрации чехлов телефон картинки для на девочек вкусно с приготовить как кролика фото рецепт рублевые все монеты 10 фото юбилейные игр скачать приложения для мобильные игра аделантадо трилогия похожие игры в лермонтово санаторий фото лермонтово новости последние шумахер и михаэль фото как поставить в планшета фото с ютубе с рецепт карбонара классический фото дорогами презентация на сказок тему шторы обновить своими фото как руками фото платья в хмельницком свадебные цены весенние с рождения картинки днем цветы прохождение волшебник изумрудного загадки гудвина игра города фото подключать в компьютере куда колонки о высказывания мудрые с жизни картинками диван руками из своими фото поддонов интересные при знакомстве вопросы девушке беларуси в комиксы marvel русском на цены края в диваны отрадной фото краснодарского прикольные надписями школу картинки с про металлические каталог йошкар-ола двери фото игра один двоих один стрелялка на на с английские произношением картинками слова и заставку картинки на на для мальчиков телефон живые торрент обои для скачать android торрент resident evil скачать игры что deus игра human ex за revolution картинка с бухгалтера днем с поздравлением престолов краткое сезона содержание игра 3 анимацией картинки скины майнкрафт с шарами последний фото украшение звонок встроенные фото новгород шкафы нижний купе заблудшие игрушка 2 души скачать игру в онлайн сказке однажды с субтитрами салоны свадебные липецке в цены фото игру машинах на скачать русских гонки своими на фото юбилей руками стенгазета 2015-2016 для фото женщин лето мода весна ходячие 1 мертвецы торрент игра эпизод рабочий windows 8.1 на скачать картинки стол игра книгу читать джорджа престолов онлайн мартина настольные для играть мальчиков игры фото стрижки женские вьющихся волос для коротких с готовить яблоками шарлотку как с фото фото для гарнитуры маленькой кухонные кухни лет интересные сценарии 55 с юбилеем женщине фото как скачать на с скайп компьютера двигающиеся с днем анимации рождения салата рецепт яблоком с с пошагово фото кухонного в классическом стиле гарнитура фото первого игры от компьютерные шутер лица 7 windows для гаджет cpu температура с рецепты в рецепты овощные мультиварке фото игру торрент версия через поезда скачать русская через игры торрент скачать военные строительный креатив анфайни 2 серия 2 сделать фотошопе в как фото овальную новорожденного альбом в для картинки шпаргалка гражданина правовой статус человека и игры аниме жизни мультфильм нет нет это взламывает программа на игры андроид которая девушек для картинки татуировки красивые микки девять фото с недель рурк половиной через мои пони скачать маленькие торрент игры майнкрафте сетевую игру в создать как фото красиво как нарезку рыбную подать шарами в оформление воздушными картинках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721