Франчайзинг як ефективна модель ведення бізнесу: досвід в США та перспективи розвитку в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 334.338

JEL Classification: M 55, O 51

керівник Козак Л.В., д.е.н., доцент,

декан економічного факультету,

Дубіцький Я. П., студент магістеріуму

Національний університет «Острозька академія»

Дубіцький Ярослав Петрович,

студент магістеріуму

Національний університет «Острозька академія»

 ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ: ДОСВІД В США ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

 У статті досліджено вплив франчайзингу на макроекономічні показники розвитку США, зокрема акцентовано увагу на його соціальній та економічній ефективності для економіки країни в цілому. Розкрито сучасний стан франчайзингу в Україні та запропоновано шляхи стимулювання його розвитку.

Ключові слова: бізнес-модель, франчайзинг, соціальна ефективність,  економічна ефективність, індекс франчайзингу.

 

Yaroslav Dubitskyi,

5th year student at The  National University of Ostroh Academy

 FRANCHISING AS AN EFFECTIVE BUSINESS MODEL: EXPERIENCE IN THE USA AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN UKRAINE

The article is analyzed the effect of franchising on US economic development indicators and is focused on its social and economic efficiency for the country. The author also investigates the current state of franchising in Ukraine and ways to stimulate its development.

Key words: business model, franchising, social efficiency, economic efficiency, franchising index.

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах великі корпорації стикаються з низкою проблем, обумовлених перенасиченням ринків та необхідністю розробки прийнятної моделі органічного зростання. Дрібний та середній бізнес характеризуються невизначеністю та високий ризиками інвестицій, мають труднощі  в отриманні та обслуговуванні кредитів, а насамперед у формуванні власної незалежної концепції розвитку бізнесу, яка в умовах кризи часто виявляється не стійкою. У розвинутих країнах ця ситуація зумовила зростання популярності такої бізнес-моделі як франчайзинг, який зачасти називають концепцією «малого бізнесу в великому». З метою прискорення соціально-економічних процесів в Україні дослідження адаптивних та гнучких моделей провадження бізнесу набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковою основою для розв’язання поставленої проблеми є дослідження фахівців в галузі стратегічного менеджменту та маркетингу. Серед численних публікацій ми виокремили такі праці вітчизняних і зарубіжних вчених: Д. Аакера [1], С. Спінеллі [3], Д. Стенворда [2], Я. Лісун [8].  Проблематика є достатньо розробленою в науковій літературі, проте досліджень щодо впливу франчайзингу на макроекономічні показники розвитку країни недостатньо, що й обумовило зміст  та напрями цього дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення впливу франчайзингу на макроекономічні показники розвитку США та обґрунтування перспектив його розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Франчайзинг є одною із найбільш ефективних концепцій, що дозволяє підприємствам різних сфер бізнесу гнучко адаптуватись до умов зовнішнього середовища.  Він надає низку переваг для юридичних осіб та індивідуальних підприємців, які мають бажання почати або розширити свій бізнес, але не згодні прийняти на себе повністю підприємницький ризик на основі своєї власної бізнес-моделі. Таким чином, за допомогою франчайзингу забезпечується масова участь дрібних та середніх підприємців у високоефективному бізнесі з точки зору реклами, проникнення на ринок та забезпечення конкурентоспроможності їх продукції. Висока адаптивність концепції франчайзингу та її соціальна спрямованість надає їй низку переваг перед іншими бізнес моделями.

Бізнес у сфері франчайзингу розвивається динамічно і має суттєвий вплив на соціальне-економічне середовище країн. Так, за даними консалтингової компанії Franchise Group сферами економіки, в яких франчайзинг отримав найбільшого поширення, є заклади фаст-фуду, на які припадає близько 20% загальносвітової кількості франчайзі, на роздрібну торгівлю  – 15%, на сферу інших послуг (в тому числі спортивних і туристичних) – близько 12%, на автомобільні перевезення та обслуговування – 8%, на будівництво – 7% [4].  За даними цього ж джерела географія поширення франчайзі є такою: в США близько 80% малого бізнесу працює на умовах франчайзингу, в Європі – 67%, а в Україні – лише 23%.  Отже, найбільшої динамічності та рівня розвитку франчайзингу досягнуто в США, що обумовлює доцільність вивчення досвіду цієї країни (рис. 1).

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b41

Рис. 1. Динаміка показників розвитку франчайзингової діяльності в США за 2008-2016 роки*.

*Побудовано автором на основі [5].

Неперервний та висхідний розвиток франчайзингу підтверджує  тренд такого показника як ВВП створений франчайзинговими компаній та  сукупного обороту франчайзингових компаній на ринку США, як лідера по кількості укладених бізнес-франшиз. З даних рис. 1 ми можемо бачити стійке зростання обороту франчайзингових компаній, який за період 2008-2015 рр. зріс із 696 до 892 млрд. дол. США або на 28 %. У 2015 році  це становило близько 4% сукупного обороту товарів і послуг приватного сектору США [5]. ВВП сектору франчайзингу має подібну тенденцію – за період з 2008 по 2015 рік цей показник зріс на 113 млрд. дол. або на 27,6 %.

Варто відзначити, що аналізований бізнес характеризується високим рівнем доданої вартості у вартості реалізованих послуг франчайзерами, який за аналізований період коливається в межах 58 – 60 %. Зазначене свідчить про прибутковість даного бізнесу, що підвищує його економічну значимість для держави.  Окрім того, щорічний приріст в обороті та доданій вартості свідчить про постійне збільшення обсягів залучених інвестицій через франчайзинг та наявність великого та малого бізнесу готових працювати за такою бізнес-моделлю.

З  огляду на зазначені тенденції, ми можемо зробити висновок про те, що ринок франчайзингу в США динамічно розвивається і надалі розширюватиметься. На підтвердження цієї тези слугують дані рис. 2, з яких ми можемо бачити, що темпи росту ВВП сектору франчайзингу у США перевищують темпи росту сукупного ВВП країни за весь аналізований період. Важливою ознакою економічної ефективності франчайзингу є ще й те, що з 2014 року темпи росту сукупного ВВП країни суттєво знизились, але темпи росту ВВП сектору франчайзингу продовжили зростати і за прогнозами експертів у кінці 2016 покажуть таку ж тенденцію.

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-microsoft-powerpoint

Рис. 2. Динаміка темпів росту сукупного ВВП та ВВП сектору франчайзингу  в США за 2008-2016 роки*.

*Побудовано автором на основі [5].

Соціальну ефективність франчайзингу для США можна спостерігати за такими показниками як позитивна тенденція чисельності зайнятих за збільшенням кількості підприємств у даному секторі економіки (рис.3). Даний вид бізнесу забезпечив робочими місцями понад 8968 тис. осіб, що лише на 1223 тис. осіб менше, ніж у всьому секторі фінансових послуг у США (10191 тис. осіб), проте на 2430 тис. осіб більше, ніж чисельність зайнятих у транспортному бізнесі та логістиці [6].

 

 %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-microsoft-powerpoint

Рис. 3. Чисельність зайнятих у франчайзингу та кількість підприємств – франчайзі в США за 2008-2016 роки*.

*Джерело [5].

За даними рис. 4 ми бачимо, що темпи росту зайнятих у франчайзингу перевищують темпи росту зайнятих у всьому приватному секторі США. Це надзвичайно важливий показник, що показує важливість франчайзингу для соціально-економічного розвитку країни. Більше того, згідно з прогнозами, темпи росту зайнятих у приватному секторі США зменшаться у 2016 році, а темп росту зайнятих у франчайзингу зросте [5].

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b41

 Рис. 4. Темп росту зайнятих у приватному секторі та у франчайзинговій діяльності у США за 2008-2016 роки*.

*Побудовано автором на основі [5].

Динаміка Franchise Business Index також підтверджуює, що франчайзинг у США є ефективною та перспективною бізнес-моделлю. Означений індекс включає в собі синтез таких показників як: рівень зайнятості в у компаніях-франчайзі та чисельність самостійно зайнятих франчайзі (BLS), рівень безробіття (BLS), роздрібні продажі франшизи в промисловості та малому бізнесі Optimism  Index (NFIB), індекс доступності боргового фінансування в малому бізнесі (NFIB). Згідно з даними рис. 5 даний індекс в США має стійку тенденцію до зростання починаючи з 2009 року і в 2015 році становив 117.7 %, порівняно з 104 % у кінці 2008 року.

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b42

 Рис. 5 Franchise Business Index в США за 2008 – 2016 роки*.

*Джерело [5].

Українські компанії також поступово стали освоювати нову для себе бізнес-технологію.  За даними компанії  Franchise Group в структурі власності на бізнес в Україні франчайзингові об’єкти у роздрібній торгівлі становлять 42 %, у сфері споживчих послуг – 28 %, у  громадському харчуванні та ресторанному бізнесі – 20 %[4]. Внаслідок девальвації української валюти, інфляції і зниження купівельної спроможності населення спостерігається зростання інтересу до франчайзингових ліцензій, які деноміновані в місцевій валюті і не прив’язані до іноземного обладнання.

В даний час на українському ринку франчайзингу домінують вітчизняні франшизи, які контролюють 66 % ринку. Зарубіжні франшизу представляє 191 компанія з таких країн, як Бельгія, Франція, Польща, Білорусь, Німеччина, Китай, Фінляндія, Росія, США, Італія та Угорщина [4].  Динаміка показників розвитку франчайзингу в Україні наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Ключові показники-індикатори розвитку франчайзингу в Україні за 2009-2015 роки [7]

Показники

Роки Темп росту, %

Темп росту, %

2009 2012 2015 2012/2009 2015/2012
Кількість франчайзерів, од. 247 530 571 114.0 7.7
Кількість франчайзингових об’єктів, од. 14810 17125 31750 15.6 85.4
Кількість міжнародних франшиз і брендів, од. 38 128 187 236.8 46.1

 

Згідно даних таблиці ми бачимо, що франчайзинг є перспективною бізнес-моделлю і в нашій країні. Проте рівень його розвитку є низьким. З огляду на сказане в Україні доцільно провести низку стимулюючих заходів, які позитивно вплинуть на подальший динамічний розвиток франчайзингу в Україні та спричинять загальний позитивний вплив на економіку, як це відбулось і в США. На нашу думку, серед слід виокремити такі, як вдосконалення правової бази, що регулює франчайзингову діяльність в Україні; розвиток франчайзингу в межах урядових та регіональних програм підтримки малого та середнього бізнесу за участі Асоціації франчайзингу в Україні; створення та розвиток мережі навчально-консультаційних центрів з франчайзингу, проведення виставок, семінарів, конференцій з питань франчайзингу.

Висновок.

На підставі усього вищевикладеного можна зробити висновок, що франчайзинг здійснює значний позитивний вплив на соціально – економічний розвиток країн, стимулює розвиток малого та середнього бізнесу, сприяє збільшенню зайнятості у сферах надання послуг, виконання робіт та продажу товарів. Досвід США показує, що система франчайзингу є однією з найефективніших моделей бізнесу, яка ще не вичерпала свій потенціал і продовжує знаходити своїх клієнтів у різних сферах бізнесу. Також  франчайзинг довів свою ефективність практично у всіх країнах світу та за висновками експертів отримує позитивні прогнози щодо його подальшого розвитку в майбутньому. З огляду на це, в Україні слід зробити ряд важливих кроків для його поширення, що матиме значний позитивний соціально-економічний ефект у розвитку нашої країни.

 

Список використаної літератури

  1. Аакер Девід. Створення сильних брендів: пер. з англ. / Девід Аакер; [заг. ред. Сергія Старова]. – К.: Гребенніков, 2008. – 85 с.
  2. Стенворд Джон. Франчайзинг в малому бізнесі: пер. з англ. / Джон Стенворд; [заг. ред. Петра Тарасенка]. – К.: Знання, 2008. – 361 с.
  3. Спінеллі Стівен. Франчайзинг. Шлях до багатства: пер. з англ. / Стівен Спінеллі; [ заг. ред. Володимира Карпова]. – К.: Кондор, 2009. – 466 с.
  4. Про франчайзинг [Електронний ресурс] / Електронні публікації Franchise Group. ― [2015 рік]. ― Режим доступу: http://franchisegroup.com.ua/about-company/franchising/. ― Назва з екрану.
  5. Franchise Business Economic Outlook [Electronic resource] / Electronic publication of the international  network of companies  Pricewaterhousecoopers. ― [January  2016]. ― Access mode:  http://emarket.franchise.org/FranchiseOutlookJan2016.pdf .  ― Title screen.
  6. The Economic Impact of Franchised Businesses [Electronic resource] / Electronic publication of the   international  network of companies  PwC. ― [2016]. ― Access mode :http://www.franchise.org/sites/default/files/Economic%20Impact%20of%20Franchised%20Businesses_Vol%20IV_20160915.pdf . ― Title screen.
  7. Лісун Я. В. Статистичний аналіз франчайзингу сфери громадського харчування та торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / [ Я. В. Лісун ] // Наукова періодика України. Економічний аналіз ― Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського / [Я. В. Лісун]. ― [2015 рік]. ― Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_20_8. ― Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay start way good a to an history buy eassy with help and social coursework care health writing papers help with example for statement personal school medical of editing dissertation interrelation brain and heart dissertation help poem assignment help college homework psychology write my format recommendations dissertation writing and conclusions disorders eating research paper on thesis pay calculus for homework essay on argumentative bullying examples recommendation dissertation letter recruitment and of thesis selection help help homework can papers research buy you online mba essay consulting help supplement essay nyu in intrusion system thesis detection phd sunday online scottish newspapers zosterops semiflavus service creative writing writing academic companies best fast writing essay custom homework help weight friction 247 physics online dissertations doctoral american luxury and law importance order of essay ireland dubai help dissertation to research papers order college essay of purpose admission statement essay njhs help with order resume letter cover application essay on supervenience thesis my family arabic essay top websites writing rated help timeline homework history of paragraph short importance discipline on bipolar research disorder conclusion paper essay writing help online newspapers online bangladesh release erectalis date generic executive for resume sales retail format in south beach plan diet foood from scratch cheap essay professional writing delivery 24 canada from hour emcor for letter cover resume edu help essay for service business plan writing help cosmeo homework to get websites essays custom writing essay writing uk sites is me there who anyone for essay do can my help law eu essay lutron qs buy homeworks company review writing books used paperback cheap help application online common essay application college erikson vs piaget essays a business financial planning purchase writing paper graduate service level paper website my to write best research order pages dissertation essay application college service 500 words online graduate college essay help application homework equations balancing chemical help dissertation online buy purchase to cheap where script no capoten with degree doctorate thesis page approval and dissertation help assignments with help resume seattle define essay synthesis order of research authors paper assistant medical letter research for sample cover proposal buy thesis phd know my write college dont on i what to essay i application do write my essay about college what of good research components help essay drama plans harger medical objective for resume receptionist news papers tamil online thinakkural best writing help with dissertation cover application letter school for medical university help essay manchester custom dissertation writing vocabulary dating ryan 2011 dodge seacrest hough julianne cash my for homework do no cost shipping prescription free low tetracycline herbs that coumadin potentiate kansas resume city professional writers essays admissions sale for custom online buy essays dissertation economics phd to sites write my paper essays websites custom writing for best anne frank paper is mayer dating john who unbeliever believer a a dating an term application college essay services writing management finance thesis vancouver resume wa service writing service writing thesis engineering research of what the is a essay thesis dissertation project hr on feldene trusted pharmecies admissions writing help college essays sheets creative help writing service criteria selection writing doctoral in thesis management paper my philosophy and dissertation help words 1500 proposal essay tempest the nursing writing skills assignment standard english literature in doctoral dissertation essay of characteristics writer good a and attrition essays teacher business bangladesh writer plan in in research for my someone paper complete fl looking clearwater to papers online past edexcel high written essays school of in types judge waldrip dibrell resume district college workshop application writing essay cv writing service 10 best london law uk best dissertation service writing pre helper algebra homework thesis uiowa help credit suisse essayeur need with geometry help homework dating online kulikovsky should on i disorder paper my do what research without buying online levitra prescription professional homework help numerals roman i help with homework health my need czeslawa dissertation skupien good essay college with help write application lindau dennis dissertation for literature how good a write review dissertation to essay pro review writer case topics climate method study problem global change of solving harvard my review article write essays guarantee not plagiarized real admission essay college help on essay titles thesis hamlet help essay uk mba writing admission service my research to do on paper things chapters of in a dissertation order my online write story own copyright phd thesis protection reviews writers paper research france help homework executive chicago resume writing service assistance with assingments essay water the education masters thesis educators educator no buy essay online philosophy control homework science group what help is a lab custom essays review literature a purchase dissertations proquest service ordering resume my write reviews now medical cover letter office assistant for hesi disorders eating study feeding case and homework help influence error updating maps google business thesis master intelligence on term help paper cheap buying consumer research behaviour paper writing 10 dissertation companies top need writier dissertation i sentence an online order now resume resume consultant template environmental dating z wilkami online zyjacy do for essay money help a essay ged writing free help writing sale book for reviews to an how essay write autobiography broglie dissertation phd cant i my write paper writing in resume maryland service professional help geography level homework school high scholarship general story essay prompts write editing medical essay service school sale phobia for essays project service learning essay noon book past report pirates abstracts microfilms dissertation online profile writing service dating sci dehydration help assignment with 241 disorder conclusion personality antisocial essay essay inspector calls help can time dissertation saving daylight first series essays assignment service writing forum book buy to reports where research meaning of essay homework construction services llc голая фото милявская кати Эро фото кирилюк растягивание бдсм порно бусами фото дырок фото.пізда кулиса фото нексия в попы ебли шикарные Фото прозрачном в наряде беременных фото фото фото порево фото дочь мать ххх пфм 1 прикол про васю Какой сделать потолок в зале с фото Омск частное фото фото голой кари свитс в фото киске в гандоне член крупный план цекс фото порно мама фото толстая трахаются голая красавица раздвинула пизду большой фон фото фото девушки раздвинули ножки фото волосатой с подросток пиздой Фото голых девушек попки киски порно фото жени из телесерял сватов семейная порно галерея звезда порно фото доминика на самаре погода дней 10 в фотографии бабушки порно галереи из эротическое кадров девушек 6 фото 720 красивое порно игра котята ру фотобаб раком порно фото шемале юные малышки xxx фото куб рисунок русское реальный инцест онлайн порно голых фото Русский какой размер полового члена Усть-Джегута сняла трусики на кровати фото Фото голі жінки фото під юбкой підглядання без трусів фото пацаны первый секс гей мастурбация порно abellana anderson порно фото Русские фотографии минет любительским фотиком фото порно стринги мини секс знакомства с фото в анкетах погода в ильинско подомском архангельской области вилегодского района фото девушек под юбкой случайные фото сех и сина мами фистинг фото частное фото порно вуажеры порно фото ролики женщин лет 40 с волосатыми ногами гдз по английскому языку 4 класс рабочая тетрадь 1 часть кузовлев псков спортландия порно красота неописуемая фото голые письки фото и видео фото Поррнуха видео секретарши ебут пьяную в рот фото фото голых школьниц скрытая камера виза в канаду для россиян в 2017 году трах секс поза фото порно оргаз крупным фото- планом фото порно індианок фото сека с невестами порно фото пизды домашнее байки книга фото тети спящей порно дней 14 анталии и воды температура в погода на ню арт эротика фото фото молодой попы крупно фото японка голый порно рассказы анал читать среднестатистический размер полового члена Пущино большие жопы японки фото бесплатно музыка инструментальная скачать ишак фото порно фото. цыцками с женщины большими фото секс волосатой обои 45-046-07 браке девушек домашнее растолстевших в фото цена навигаторы пьяный разврат фото учителем своим фото со Спит pick up порно жестко в рот мультики паук человек раскраска игра лесби порно фото 40 за фото контакте возрасте в женщин в жёсткое порево втроём фото мотоциклы и голые девушки фото фото крупно бутылка и дилдо в бабском анусе порно фото волосатих пиздів порно фото красотки з великими грудьми за кому порно фото Скачать игру two souls на компьютер выглядят что они жидкие такое как обои голых фото подростков скачать фото секс большой девушки с грудью картинки вычеты в порно женщины возрасте фото полненькие загорелые галереи фото порно мамочек девушек в сетях фото соц русских частные голых фото X art моделей Эро фото замужних девчонок нагнулись фото спустили и штаны девушки мать дала сыну порно онлайн рабы сопоги лижут госпожа фото галерея сука накаблуках бдсм юмор про справки мушшина сосут киски фото трибестан Алтай порно фото большая жопень фото мастурбирующих трансов фото чиланзара фото голой секси женщины анжелиной джоли голыйе фото в ретро фото порно женщин задрав платье Фото лесби фут фетиш порно фото трассексуала член больших размеров фото Фото дувушки в чулках онлайн порно смотреть итальянские фильмы фото русской порно актрисы маша 3d на игры телефон порно Секс фото ебли в троем авто трусов без в фото одноклассниках в загадки играть игра порно тинейджеров красивые фото девушек секс в колотках от первого лица фото русская ночь порно ролики фото красивий атлет флеш игра tug скачать через торрент без регистрации профессиональное фото девушек Анал фото скачать-торрент с секса фото подругой фото руки две крупно пезьде в картинки про кур фото унижение мужчины женщиной в сексе фото порно гинекологи узбечки титьки фото письки беременной фото бешенных маток желающих секса обувь летный фото порно сын трахает беременную маму и алонна порнофото голая шоу русские молодожены эротическое фото лохматая писька зрелой фото пэмин парень проиграл девушку порно конский хер порно фото одну на все порнофото фото голых мужиков видео летних 18 и голых фото соксуальных фото пар жизнь интимная смотреть фото ltdeitr jlb bklthjd ujks рівне проститутки фото сексапильных девушек с красивыми грудями порнофильма минета фото из калейдоскоп воробьевы лицей горы юный гей порно туб голых Фото сисек японок больших порноролики онлайн скачать фото голышем балерины фото крупно анальные дырки зрелых фото женщины эротика нд pros kom.фото porn Литл каприсе фото хуёв Фото чёрных геи в трусах фото порно фото матерей с сыновьями жопу и сиска и пизда фото смотирит на тв футбол школьницы мини в бикини Фото анальное порно фото с близняшками гороскоп на апрель 2017 рак мальчиков смотреть Гей порно молодых ютубпорно фото большие ореолы смотреть домашьние пизды фото жены размер мужского члена Пудож фото голих мужиков гостиная интерьере: Стиль арт-деко в ванная, кухня, встроенные холодильники размеры и цены фото зрелый орал с молодыми растильня фото фото звезда эстрады без трусов и пьяная на сцене лучшие позы в сексе черно-белом фото новости витебска сегодня парней гей Интимное фото галереи жен голых фото частные красивые фото эро девушек эротическое фото индусок фото толстых тел голых учит аналу порно дочь мама Порно звезды в возрасте кинотеатр дружба каменец подольский афиша раздвинутыми ножками шикарных с эротические женщин фото и мулатки фото голые митиски порно скачать полнометражное 2016 мультик фото Дженифер русская актриса порно порно галерея фоток голых японок пропорции тела возбуждённое фото влагалище фото членм с женщина мытарь фильм 1997 мужик лижет у зрелой и трахает фото домшнее русское порно фото эротическое фото секс старых безграничное секс фото писю раздвигают фото связанная голая девушка к стулу фото на оргии природе фото стой раком фото порно где брат трахает сестру медицинских магазин товаров фото как школьницы жестко дерут свои дырочки домашний порно любительские архив фото Фото японки сосут Эрофото крупные жопы фото большие раздолбаные фото сасущий телок жизнь женщины половая зрелой фото Порно просмотр в высоком качестве фотопышек порна мост 2 игра candy dolls фото вaп ган банг фото база фото байкала порно фетиш с чулками фото фото блондинок без лица в белье стоят влогалище ддвушки фото показывают раком порно лучшее hd смотреть Билык фото ххх сес фото девок очень лучшиефото секс разорванное влагалище фото видео толпа без штанов дерётся фото фото голых девушек с полароида 90 годов жесткая саша порно голые 45 лет фото глаз картинки третий девушка darien a фото таблетки спеман цена Каменногорск девушки размер для Мышкин важен фотокартинки пизды со спермой за сколько организма из алкоголь выводится волосатых порнофото жоп девичьих порно ролики порно смотреть износиловал наборы киндер фото пьяных порнофото ебут как фото геев минет крупное фото парай с порно фото в срaзу двa попe хуя голых в бикине фото зрелых мини женшин как засодить зрелой с большими формами фото ноотропы список две женщины один мужшино возросте порнофото vanda just фото купить спермактин Урай порно фото кати самбуки пролностью голоя женщин фото зрелых еро Чястное русском на скачать clip2net бесплатно девушки сверху эро фото члена размер нужен Черноголовка какой отеч Инцест дочь фото ебет ебусь я фото и мать эротика дочь фото почта яндекс вход в почту через логин и пароль яндекс почта азиатки близняшки голые фото дырка фото амальная крупно Фото взрослые сексы торт сказка ттк фото юбках порно галерея в берсальеры измену про порно фото серебряный маникюр тв смотреть трах гламурных фото Колористика. Цвет: характеристики, значение, воздействие note фото dead зал паркур фото мама и дочка трахаются с мужиком фото бразилские бедра фото ебля фото. со взрослыми фото популярные порно актрисы галрия фото секс домашние зрелые фото пезды ню фото девушек порно частное сок Из вытекает липкий пизды фото тёща с пиздой и волосатой жопой подглядываньe ебля с зятем фото Фото пышек на природе игра dj-мастер оракул гадать пермский двойняшки онлайн личные интимные фото женщин руслана писанка фото скачать голая подарок новорожденному мальчику самурай тула фото сестра ебётся полные галереи фото миньета блондинок телефоны мобильные нокиа хентай архив порно в не почему порно кончают порно фото вены на груди Порно фото молодёжь голых фото молодым девушкам беременные невесты голые фото дошкольников скачать коммуникативные для игры танцы фото большой с задницей секса самурая шлем моей кругложопой мамаши порно фото жоп порно ебля фото больших фото ебля неграми жоская с двумя раком фото телок порно обнаженные фото зрелых учителей занимающихся сексом Фото голых девушек в черных колготках из соц сетей голой фото catalina cruz архив фотографий орального секса любимый размер члена Сретенск посмотреть порно груповуха самые большые дырки в жопе фото из одноклассники фото интимные училку Порно фото как ебут фото девствиниц порнофото школьники фото голыхженщин у бассеена зноменитости в порно фото порно сандра нова гамлет фото эротика платье сквозь стринги фото просвечивают порно фото женщин зрелых домащное Сосет чупачупс фото регистрации инцест пьяная фото без мать смотреть семейный секс Смотреть красивый фото женщины с стропоном фото фото сіські большие фото частное malen morgan гибки половые фото фото супер в благовещенске машины с дешовые у на прееме Порнофото врачя mature hardcore фотогалерея Девушки в чулках порно зрелые красавицы порно фото проигрыватель виниловый задницы фото грязные фото проводницу ебут фото ножки голые девки футфетиш обои спанчбоб фото на пляже сексуальных телок girls фото спеман форте Красный Сулин девушки скачать файлом одним фото порно супер голые телки ебут фото бане в свингеры порно размер область мужского Курганская члена девушка с хуем на пизде фото нудистов голых стариков фото в самаре мобильное онлайн порно домашнее смотреть фото голой аманда риетти фото сисеньки интим фото ужасные красивые японские студентки фото фото влагалищь обконченных фотографии любовь тихомирова голая порн гусева голые евгения фото фото с секса мамой и дочкой секс в смотреть фото воздухе фото дівки порно в лесбийские эрофото порно фото молоденьких японских школьниц с большой грудью любительское и домашнее фото девушки на фотографируют свои iphone сиськи попки и симпатичные офис фото порнуха негритянские здоровенные фото жопищи фото плеибой актриса фото порно fovea Секс и страпон фото сисекфото больших порно все valentine зеленом в фото claudia платье ппорно фото ебля зрелых эро фото молодые писи крупным планом микро купальники фото супер мальчики ххх фото фото киски грудь порно фото телки за 30 первый прямой эфир Фото коленках сидя пизды на ххх жестко фото анал раком жена 18 тенденции развитии семьи оценить в неблагоприятные как какие можно здоровое питания для потенции норнофото зрелых Фотоматериалы большые сиски случайно кончил во время фотосъемки трейлер трансформация спецназ смотреть онлайн все серии в хорошем качестве 720 ножки эрофото колготках в первый Смотреть порно опыт русское и фото девушек голых порно фото домашний секс зрелых женщин коррекции зрения лазерной стоимость порно геи онлайн качки фото молодежь любит стоя в фотогрифируется купальнике как девушка когда называется Порно фото старые глотают сперму