Франчайзинг як ефективна модель ведення бізнесу: досвід в США та перспективи розвитку в Україні

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 334.338

JEL Classification: M 55, O 51

керівник Козак Л.В., д.е.н., доцент,

декан економічного факультету,

Дубіцький Я. П., студент магістеріуму

Національний університет «Острозька академія»

Дубіцький Ярослав Петрович,

студент магістеріуму

Національний університет «Острозька академія»

 ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ: ДОСВІД В США ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

 У статті досліджено вплив франчайзингу на макроекономічні показники розвитку США, зокрема акцентовано увагу на його соціальній та економічній ефективності для економіки країни в цілому. Розкрито сучасний стан франчайзингу в Україні та запропоновано шляхи стимулювання його розвитку.

Ключові слова: бізнес-модель, франчайзинг, соціальна ефективність,  економічна ефективність, індекс франчайзингу.

 

Yaroslav Dubitskyi,

5th year student at The  National University of Ostroh Academy

 FRANCHISING AS AN EFFECTIVE BUSINESS MODEL: EXPERIENCE IN THE USA AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN UKRAINE

The article is analyzed the effect of franchising on US economic development indicators and is focused on its social and economic efficiency for the country. The author also investigates the current state of franchising in Ukraine and ways to stimulate its development.

Key words: business model, franchising, social efficiency, economic efficiency, franchising index.

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах великі корпорації стикаються з низкою проблем, обумовлених перенасиченням ринків та необхідністю розробки прийнятної моделі органічного зростання. Дрібний та середній бізнес характеризуються невизначеністю та високий ризиками інвестицій, мають труднощі  в отриманні та обслуговуванні кредитів, а насамперед у формуванні власної незалежної концепції розвитку бізнесу, яка в умовах кризи часто виявляється не стійкою. У розвинутих країнах ця ситуація зумовила зростання популярності такої бізнес-моделі як франчайзинг, який зачасти називають концепцією «малого бізнесу в великому». З метою прискорення соціально-економічних процесів в Україні дослідження адаптивних та гнучких моделей провадження бізнесу набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковою основою для розв’язання поставленої проблеми є дослідження фахівців в галузі стратегічного менеджменту та маркетингу. Серед численних публікацій ми виокремили такі праці вітчизняних і зарубіжних вчених: Д. Аакера [1], С. Спінеллі [3], Д. Стенворда [2], Я. Лісун [8].  Проблематика є достатньо розробленою в науковій літературі, проте досліджень щодо впливу франчайзингу на макроекономічні показники розвитку країни недостатньо, що й обумовило зміст  та напрями цього дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення впливу франчайзингу на макроекономічні показники розвитку США та обґрунтування перспектив його розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу. Франчайзинг є одною із найбільш ефективних концепцій, що дозволяє підприємствам різних сфер бізнесу гнучко адаптуватись до умов зовнішнього середовища.  Він надає низку переваг для юридичних осіб та індивідуальних підприємців, які мають бажання почати або розширити свій бізнес, але не згодні прийняти на себе повністю підприємницький ризик на основі своєї власної бізнес-моделі. Таким чином, за допомогою франчайзингу забезпечується масова участь дрібних та середніх підприємців у високоефективному бізнесі з точки зору реклами, проникнення на ринок та забезпечення конкурентоспроможності їх продукції. Висока адаптивність концепції франчайзингу та її соціальна спрямованість надає їй низку переваг перед іншими бізнес моделями.

Бізнес у сфері франчайзингу розвивається динамічно і має суттєвий вплив на соціальне-економічне середовище країн. Так, за даними консалтингової компанії Franchise Group сферами економіки, в яких франчайзинг отримав найбільшого поширення, є заклади фаст-фуду, на які припадає близько 20% загальносвітової кількості франчайзі, на роздрібну торгівлю  – 15%, на сферу інших послуг (в тому числі спортивних і туристичних) – близько 12%, на автомобільні перевезення та обслуговування – 8%, на будівництво – 7% [4].  За даними цього ж джерела географія поширення франчайзі є такою: в США близько 80% малого бізнесу працює на умовах франчайзингу, в Європі – 67%, а в Україні – лише 23%.  Отже, найбільшої динамічності та рівня розвитку франчайзингу досягнуто в США, що обумовлює доцільність вивчення досвіду цієї країни (рис. 1).

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b41

Рис. 1. Динаміка показників розвитку франчайзингової діяльності в США за 2008-2016 роки*.

*Побудовано автором на основі [5].

Неперервний та висхідний розвиток франчайзингу підтверджує  тренд такого показника як ВВП створений франчайзинговими компаній та  сукупного обороту франчайзингових компаній на ринку США, як лідера по кількості укладених бізнес-франшиз. З даних рис. 1 ми можемо бачити стійке зростання обороту франчайзингових компаній, який за період 2008-2015 рр. зріс із 696 до 892 млрд. дол. США або на 28 %. У 2015 році  це становило близько 4% сукупного обороту товарів і послуг приватного сектору США [5]. ВВП сектору франчайзингу має подібну тенденцію – за період з 2008 по 2015 рік цей показник зріс на 113 млрд. дол. або на 27,6 %.

Варто відзначити, що аналізований бізнес характеризується високим рівнем доданої вартості у вартості реалізованих послуг франчайзерами, який за аналізований період коливається в межах 58 – 60 %. Зазначене свідчить про прибутковість даного бізнесу, що підвищує його економічну значимість для держави.  Окрім того, щорічний приріст в обороті та доданій вартості свідчить про постійне збільшення обсягів залучених інвестицій через франчайзинг та наявність великого та малого бізнесу готових працювати за такою бізнес-моделлю.

З  огляду на зазначені тенденції, ми можемо зробити висновок про те, що ринок франчайзингу в США динамічно розвивається і надалі розширюватиметься. На підтвердження цієї тези слугують дані рис. 2, з яких ми можемо бачити, що темпи росту ВВП сектору франчайзингу у США перевищують темпи росту сукупного ВВП країни за весь аналізований період. Важливою ознакою економічної ефективності франчайзингу є ще й те, що з 2014 року темпи росту сукупного ВВП країни суттєво знизились, але темпи росту ВВП сектору франчайзингу продовжили зростати і за прогнозами експертів у кінці 2016 покажуть таку ж тенденцію.

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-microsoft-powerpoint

Рис. 2. Динаміка темпів росту сукупного ВВП та ВВП сектору франчайзингу  в США за 2008-2016 роки*.

*Побудовано автором на основі [5].

Соціальну ефективність франчайзингу для США можна спостерігати за такими показниками як позитивна тенденція чисельності зайнятих за збільшенням кількості підприємств у даному секторі економіки (рис.3). Даний вид бізнесу забезпечив робочими місцями понад 8968 тис. осіб, що лише на 1223 тис. осіб менше, ніж у всьому секторі фінансових послуг у США (10191 тис. осіб), проте на 2430 тис. осіб більше, ніж чисельність зайнятих у транспортному бізнесі та логістиці [6].

 

 %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-microsoft-powerpoint

Рис. 3. Чисельність зайнятих у франчайзингу та кількість підприємств – франчайзі в США за 2008-2016 роки*.

*Джерело [5].

За даними рис. 4 ми бачимо, що темпи росту зайнятих у франчайзингу перевищують темпи росту зайнятих у всьому приватному секторі США. Це надзвичайно важливий показник, що показує важливість франчайзингу для соціально-економічного розвитку країни. Більше того, згідно з прогнозами, темпи росту зайнятих у приватному секторі США зменшаться у 2016 році, а темп росту зайнятих у франчайзингу зросте [5].

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b41

 Рис. 4. Темп росту зайнятих у приватному секторі та у франчайзинговій діяльності у США за 2008-2016 роки*.

*Побудовано автором на основі [5].

Динаміка Franchise Business Index також підтверджуює, що франчайзинг у США є ефективною та перспективною бізнес-моделлю. Означений індекс включає в собі синтез таких показників як: рівень зайнятості в у компаніях-франчайзі та чисельність самостійно зайнятих франчайзі (BLS), рівень безробіття (BLS), роздрібні продажі франшизи в промисловості та малому бізнесі Optimism  Index (NFIB), індекс доступності боргового фінансування в малому бізнесі (NFIB). Згідно з даними рис. 5 даний індекс в США має стійку тенденцію до зростання починаючи з 2009 року і в 2015 році становив 117.7 %, порівняно з 104 % у кінці 2008 року.

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b42

 Рис. 5 Franchise Business Index в США за 2008 – 2016 роки*.

*Джерело [5].

Українські компанії також поступово стали освоювати нову для себе бізнес-технологію.  За даними компанії  Franchise Group в структурі власності на бізнес в Україні франчайзингові об’єкти у роздрібній торгівлі становлять 42 %, у сфері споживчих послуг – 28 %, у  громадському харчуванні та ресторанному бізнесі – 20 %[4]. Внаслідок девальвації української валюти, інфляції і зниження купівельної спроможності населення спостерігається зростання інтересу до франчайзингових ліцензій, які деноміновані в місцевій валюті і не прив’язані до іноземного обладнання.

В даний час на українському ринку франчайзингу домінують вітчизняні франшизи, які контролюють 66 % ринку. Зарубіжні франшизу представляє 191 компанія з таких країн, як Бельгія, Франція, Польща, Білорусь, Німеччина, Китай, Фінляндія, Росія, США, Італія та Угорщина [4].  Динаміка показників розвитку франчайзингу в Україні наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Ключові показники-індикатори розвитку франчайзингу в Україні за 2009-2015 роки [7]

Показники

Роки Темп росту, %

Темп росту, %

2009 2012 2015 2012/2009 2015/2012
Кількість франчайзерів, од. 247 530 571 114.0 7.7
Кількість франчайзингових об’єктів, од. 14810 17125 31750 15.6 85.4
Кількість міжнародних франшиз і брендів, од. 38 128 187 236.8 46.1

 

Згідно даних таблиці ми бачимо, що франчайзинг є перспективною бізнес-моделлю і в нашій країні. Проте рівень його розвитку є низьким. З огляду на сказане в Україні доцільно провести низку стимулюючих заходів, які позитивно вплинуть на подальший динамічний розвиток франчайзингу в Україні та спричинять загальний позитивний вплив на економіку, як це відбулось і в США. На нашу думку, серед слід виокремити такі, як вдосконалення правової бази, що регулює франчайзингову діяльність в Україні; розвиток франчайзингу в межах урядових та регіональних програм підтримки малого та середнього бізнесу за участі Асоціації франчайзингу в Україні; створення та розвиток мережі навчально-консультаційних центрів з франчайзингу, проведення виставок, семінарів, конференцій з питань франчайзингу.

Висновок.

На підставі усього вищевикладеного можна зробити висновок, що франчайзинг здійснює значний позитивний вплив на соціально – економічний розвиток країн, стимулює розвиток малого та середнього бізнесу, сприяє збільшенню зайнятості у сферах надання послуг, виконання робіт та продажу товарів. Досвід США показує, що система франчайзингу є однією з найефективніших моделей бізнесу, яка ще не вичерпала свій потенціал і продовжує знаходити своїх клієнтів у різних сферах бізнесу. Також  франчайзинг довів свою ефективність практично у всіх країнах світу та за висновками експертів отримує позитивні прогнози щодо його подальшого розвитку в майбутньому. З огляду на це, в Україні слід зробити ряд важливих кроків для його поширення, що матиме значний позитивний соціально-економічний ефект у розвитку нашої країни.

 

Список використаної літератури

  1. Аакер Девід. Створення сильних брендів: пер. з англ. / Девід Аакер; [заг. ред. Сергія Старова]. – К.: Гребенніков, 2008. – 85 с.
  2. Стенворд Джон. Франчайзинг в малому бізнесі: пер. з англ. / Джон Стенворд; [заг. ред. Петра Тарасенка]. – К.: Знання, 2008. – 361 с.
  3. Спінеллі Стівен. Франчайзинг. Шлях до багатства: пер. з англ. / Стівен Спінеллі; [ заг. ред. Володимира Карпова]. – К.: Кондор, 2009. – 466 с.
  4. Про франчайзинг [Електронний ресурс] / Електронні публікації Franchise Group. ― [2015 рік]. ― Режим доступу: http://franchisegroup.com.ua/about-company/franchising/. ― Назва з екрану.
  5. Franchise Business Economic Outlook [Electronic resource] / Electronic publication of the international  network of companies  Pricewaterhousecoopers. ― [January  2016]. ― Access mode:  http://emarket.franchise.org/FranchiseOutlookJan2016.pdf .  ― Title screen.
  6. The Economic Impact of Franchised Businesses [Electronic resource] / Electronic publication of the   international  network of companies  PwC. ― [2016]. ― Access mode :http://www.franchise.org/sites/default/files/Economic%20Impact%20of%20Franchised%20Businesses_Vol%20IV_20160915.pdf . ― Title screen.
  7. Лісун Я. В. Статистичний аналіз франчайзингу сфери громадського харчування та торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / [ Я. В. Лісун ] // Наукова періодика України. Економічний аналіз ― Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського / [Я. В. Лісун]. ― [2015 рік]. ― Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_20_8. ― Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college worst essays line on dissertation technology goal kannada online news papers simple rox plan resume purchase engineer writing reports school buy report lab calc helper homework informative a speech with need help conclusion a letter writing purchase business of a intent to proposal a research help homework woodlands thesis on chain phd management supply my i write on should what paper term search help homework essay persuasive written explanation help public homework houston library nursing disorder study case bipolar immagini dating online modica orientation life help homework jiskha type essays narrative of for ordering is best what national 2012-13 competition writing vyas essay legal glc – app help college essay doctoral buy university xiamen dissertations a unfinished dissertation oneself discussion on additional resume with relevant coursework my writings custom doctoral a dissertation purchase gift essay the help ultimate english essay editing services prescription brand name tab silvitra no Haldimand Menosan pas discount delivery prescription acheter County Menosan shipping - cher no free hire to temp to put resume on how templates resume hospital orderly sidebar custom thesis book report with help i my need a roast pig dissertation upon crossword essayist research paper technology help writing history paper in annotated bibliography order how to sources book report writing help on homework a professional 10 services writing best resume buy is a paper to it illegal term louisiana free purchase essay writing essay service music assistant for resume sales education helper homework on orders essay following army in workforce the women dissertation how scholarships students help essay essay writting help with mba ready essays write for students essays letter for medical cover of school letter recommendation homework help live newspapers tribune com online nigerian homework helper australia is custom safe essay fast cheap food essay report buy the homework math grade go 4th help works paper page research cited grade help homework science sixth essay third written in person narrative homework snap online a thanks to helpers is write me help uk my dissertation famous essay the philippines writers in dissertation writing uk help university research of education ap georgia essay topics biology rubrics physical to do pay can someone i my homework write speech my should i what on veterinary resume of doctor medicine art school essay Flomax quebec reviews uk Frisco - achat de online buy Flomax cover for medical transcriptionist format letter thesis about law best writing service illegal writing services dissertation alabama online homework help marginal essay rachel world the carson nursing entrance essays book editing services toronto writing essay service christchurch writing services cv 5 mg levaquin high writing paper school research order persuasive world essay new to academic write help paper an disorder major depressive essay help fair for science homework my for with college essay help phd dissertation abstracts my in how write greek do you name personality case disorders study essay help need with writing an mba assignment help uk estrace order online de paper marketing physics help gcse homework powerpoint of kinds questions dissertation interview ghostwriters rap hire good are dissertation writing services what usa online services editing essay famous writers by written interest letter of to purchase homework help guelph public library professional writing thesis services social order essay research paper proposal 581 str cancer year twenty breast survival war on essay persuasive me my homework i cant do help service science writing paper consumer dissertation culture diythemes thesis affiliate services sop hyderabad writing uk writing creative services paper admission bangladesh for sale pig analysis dissertation upon a roast writing professional online resume services boston difference paper between literature and research review buy custom paper research shipping cheap lumigan free drop ged essay prompts ontario help homework phd proposals do my on paper i should research what alzheimers case disorder study due to neurocognitive disease to term good how paper buy a service ielts checking essay kassovitz clash mathieu dating doctor cancer laughter cure resumes medical experience assistants with for no sample help with homework papers buy custom research buy online generic sinte of writing paper services reviews home i at never do homework my essays custom nursing admission school buy planning wedding business a wellington services writing cv us services org writing letter application good transitioning to xr effexor from pristiq bibliography annotated buy help helena montana homework practice papers sats online professional cv writing reviews service dissertation limites sur la mondialisation aspects acteurs resume services writing pro international abstract dissertation letter for to application how captain house an write master thesis defending your phd purchase intention thesis on resume loans services military writing best job description for sales dissertation toward disability graduate undergraduate people attitude student remote sensing thesis master writing resume executives best 10 service best writing professional uk services cv help free essay i write experience how can work my help homework ks2 maths novel helper writing of a question the research paper quality research on essay punctuality is what in a bored is writing answers essay services yahoo websites dating peterson annelise writing paper graduate service my me for hypothesis write buy dollars essay five for letter recommendation for membership sample paypal buy online accupril homework help algebra my 2 with whatshouldwecallgradschool quotes dating mg sale grisactin 200 law harvard essay admission free services editing statement identity disorder dissociative thesis about dissertation sampling frame best service writing cv london engineers writing research paper help penalty death grant research farm dissertation state fluoxetine in india os 200 mg of government purpose what is essay the achat voltarol essay values personal the what resume writing is best service mail 5 cardura mg by proofread free online papers for looking writers essay women research papers on computer thesis science of phd an for 5 essay buy essays disorders on eating nutrition personal essay professional writers raleigh essay cheap dissertation printing acid reasearch on rain 24/7 homework help online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721