ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ТОПОНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’373.7

Ісаєва І. Ф., Сабанська Н. М.

Національна академія Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького

 

Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом у німецькій мові та їх переклад на українську мову

 

У статті досліджено джерела утворення в мові фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом на матеріалі німецьких фразеологізмів і  способи їх перекладу на українську мову.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, топонім, топонімічний компонент, еквівалентність, безеквівалентність, часткова еквівалентність.

 

В статье исследуются источники образования в языке фразеологических единиц с топонимическим компонентом на материале немецких фразеологизмов и способы их перевода на украинский язык. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, топоним, топонимический компонент, эквивалентность, безэквивалентность, частичная эквивалентность.

 

The article researches the sources of formation of phrasal units with toponymic components in a language based on the material of German phraseology as well as the ways of their translation into Ukrainian. The authors analyze cultural, lexical, pragmatic and semantic difficulties arising in the process of translation of phrasal units with toponymic components from German into Ukrainian, including translation of fixed phrases that possess national coloring, as their semantics reflects national German history, peculiarities of development of national literature and art.

Key words: phraseological unit, toponym, toponymic component, equivalence, untranslatables, partial equivalence.

 

На думку більшості лінгвістів мова є, з одного боку, інструментом пізнання світу людиною та сховищем індивідуального й суспільного досвіду, сприйняття та оцінки навколишньої дійсності, з іншого боку, віддзеркалює світосприйняття, виражає національний характер, психологічний склад народу, його історію та культуру.

З усіх творінь мовного генію людини фразеологія – найбільш складне та самобутнє явище. Фразеологічний склад мови достатньо жваво реагує на розвиток суспільства, досить специфічний в кожній епосі, в кожній країні та у кожного народу [6, c. 2].

Дослідженням фразеологічних одиниць та їх класифікацією займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці: Л. Архангельський, С. Берлізон, Л. Булаховський, В. Виноградов, В. Жуков, М. Копиленко, О. Кунін, Б. Лабінська, В. Мокієнко, П. Мюлднер-Нєцковський, А. Пайдзінська, З. Попова, В. Розгон, Л. Сміт, М. Шанський та ін. У сучасній німецькій мові О. Кудіна описала фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом за джерелами походження, Н. Лалаян досліджувала їх з структурно-семантичної та функціональної точки зору, Р. Охштат і Ч. Фельдеш вивчали механізми перетворення власних назв у складі фразеологічних одиниць, В. Кам’янець, В. Флейшер, Н. Щербань аналізували семантико-стилістичні особливості фразеологізованих онімів, Ю. Фірсова розглядала їх структурні видозміни. Питання перекладу фразеологічних одиниць знайшли відображення в роботах А. Арсентєвої, Я. Баран, О. Білоуса, В. Виноградова, О. Дембровської, М. Демського, Л. Дмітрієвої, М. Зимомрі, В. Комісарова, І. Корунеця, С. Кунцевич, О. Мартинкевич, Н. Смирнової, Ю. Солодуба, С. Флоріна та ін.

Дане дослідження зумовлене загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на виявлення та аналіз мовних явищ, пов’язаних з культурою, специфічним  національним світосприйняттям, і визначається потребою комплексного аналізу фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом у сучасній німецькій мові.

Мета статті – проаналізувати джерела походження фразеологізмів німецької мови з топонімічним компонентом та, на підставі встановлених спільних і відмінних рис в структурі фразеологізмів німецької й української мов, визначити можливі способи їх перекладу на українську мову.

Зміст фразеологізмів кожної мови залежить від історії, культури, літератури та традицій певного народу як жоден інший компонент її лексичного складу. Це, в першу чергу, помітно на прикладі фразеологізмів, які містять власні назви – топоніми. Серед них є такі ідіоматичні вирази, зміст яких відображає певні факти вже частково забутого минулого, інші нагадують про давні легенди, традиції, літературні твори певного народу. З одного боку, інколи дуже легко пояснити етимологію таких зворотів, з іншого боку, буває не так легко відстежити й пояснити історію виникнення більшості таких фразеологізмів й, відповідно, їх значення. Тому необхідна класифікація, яка систематизувала б джерела походження таких фразеологізмів.  О. Кудіна та Г. Штарке виокремлюють п’ять основних джерел [10]:

1. Антична міфологія, наприклад,  Fische zum Hellespont bringen  (робити щось непотрібне, зайве, марну роботу).2. Біблійна або євангелічна міфологія, наприклад, babylonische Sprachverwirrung (вавилонське стовпотворіння, безлад, беззмістовна галаслива розмова).

 1. Легенди, казки, фольклор, наприклад, jemanden auf den Blocksberg wünschen (послати когось дуже далеко, до біса; Блоксберг – назва багатьох гір в Німеччині, де за народними повір’ями збираються відьми на шабаш).
 2. Художня література, наприклад, Eulenspiegel machen (пустувати); eine Gretchenfrage stellen (ставити принципове питання).
 3. Історичні події, з якими пов’язана якась особа чи географічний об’єкт, що мають певні характерні ознаки, наприклад, den Rubikon überschreiten (перейти Рубікон, зробити вирішальний крок, коли немає шляху назад); den Vesuv zuzuschütten (забути щось).

Ц. Фелдес [8] розрізняє за етимологією власних назв шість груп фразеологізмів:

 1. Ідіоми, які містять назви німецьких реалій, наприклад, Nürnberger Trichter – нюрнбергська воронка (чарівний засіб, за допомогою якого можна без зусиль здобути знання).
 2. Фразеологічні словосполучення з власними назвами, які виникли за межами Німеччини – в Австрії або Швейцарії, наприклад, Wasser in die Limmat/Reuß tragen (робити щось непотрібне, зайве, марну роботу).
 3. Поєднання фразеологічних зворотів з назвами не німецьких (іншомовних) реалій, наприклад, guter Onkel aus Amerika (добрий дядько з Америки, багатий родич); ідіоматичні конструкції, запозичені з інших мов, наприклад, da ist Holland in Not/in Nöten (панує нужда, нестатки, злидні, біда); Gang nach Kanossа (покірно просити пробачення, принижуватись, коритись, показати розкаяння, покірно давати обіцянку).
 4. Мовленнєві звороти, які містять власні назви, що походять з античного казкового світу, міфології, наприклад, Eulen nach Athen tragen (робити щось непотрібне, зайве, марну роботу).
 5. Фразеологізми, які містять біблійні власні назви, наприклад, über den Jordan gehen ( перейти через Йорданпомерти).

Фразеологізми, які містять власні назви, не утворюють з точки зору структури окремої групи та, власне, не відрізняються від фразеологізмів інших типів. Наявність фразеологізмів такого виду дає можливість виділити їх в окрему групу та проаналізувати з етимологічної та семантичної точки зору.

Географічні назви – це частина історії та культури народу, оскільки вони являють собою реалії, які відображають національні особливості країни. Фразеологічні одиниці з топонімом у лексичному складі містять цінний країнознавчий матеріал, який інформує про:

– історичний та економічний розвиток країни, наприклад, wie ein kleines Ruhrgebiet rauchen – диміти як маленька Рурська область, тобто диміти як паровоз (в основі лежить асоціація з Рурською областю як з територією високої концентрації важкої промисловості); Bier nach München tragen – везти пиво до Мюнхена, тобто займатись марною справою (пояснюється тим фактом, що Мюнхен вважається центром броварної промисловості);

– особливості національних повір’їв, наприклад, geh zum Blocksberg – іди до біса;

– особливості географії країни, наприклад, in Buxtehude – у Букстехуді, дуже далеко (передає зв’язок маленького містечка в Нижній Саксонії з поняттям про «глухий кут», віддаленість від центральних районів країни); das wäscht ihm der Rhein nicht – цього не змиє з нього Рейн, тобто його ніщо не змінить (натяк про швидку течію головної артерії країни) [6, с. 20].

При перекладі фразеологізмів з однієї мови на іншу ми зустрічаємось з культурними, лексичними, прагматичними та семантичними труднощами. Причиною виникнення проблем при перекладі фразеологізмів є вже сама особливість фразеологічних висловів, оскільки вони являють собою експресивно забарвлену мовленнєву одиницю на відміну від інших не експресивних одиниць, їх замінюють і виконують певну функцію в акті комунікації. Щоб досягнути семантико-прагматичної відповідності між мовою оригіналу та мовою перекладу перекладач повинен зробити вибір між безеквівалентністю, частковою еквівалентністю та повною еквівалентністю фразеологізмів.

Якщо німецький фразеологізм не має відповідника в українській мові – ми говоримо про безеквівалентність. В першу чергу це фразеологічні одиниці, які не мають схожого денотативного значення, оскільки стосуються реалій або традицій німецькомовних країн як, наприклад, Frankfurter Würstchen (так жартівливо називають мешканців міста Франкфурт), letzte Grüße aus Davos (Arosa) (сухотний кашель, глухий кашель з хрипами), einem den Schweden wünschen (бажати комусь великого нещастя). Безеквівалентність характерна для фразеологізмів, що походять з літературних творів, наприклад, sich wie ein Reiter auf dem Bodensee fühlen (почуватись невпевнено). До безеквівалентних фразеологізмів належать також ті, що містять власні назви та мають жартівливий характер, до них дуже рідко можна підібрати еквіваленти в інших мовах, наприклад, nach Speyer appellieren (тоншити, блювати).

Оскільки далеко не всі німецькі фразеологізми мають відповідники в українській мові, доводиться під час перекладу розкривати їх денотативне значення іншими способами:

 1. Фразеологізм можна замінити в українській мові словосполученнями (парафразами), наприклад, Gruß aus Solingen – удар ножем, in Jaffa liegen бути непритомним, лежати без пам’яті, бути хворим, мертвим, zu den ägyptischen Zwiebeln zurückwollen – сумувати за старими добрими часами.
 2. Німецький фразеологізм передається на українську мову калькуванням, тобто перекладається дослівно. З одного боку, при калькуванні зберігається форма фразеологізму, що має значення для літературних текстів, з іншого боку, це викликає проблеми у розумінні його денотативного значення з боку читачів чи слухачів. Тому такий вид перекладу можна застосовувати щодо фразеологізмів, денотативне значення яких зрозуміло вже з їх лексичного значення. Якщо мова йде про фразеологізми з топонімічним компонентом, то передбачається, що реципієнт повинен мати певні фонові знання, щоб правильно зрозуміти калькований переклад, наприклад, ein Heidelberger Faß ist Fingerhut dagegen (фантастичне перебільшення). Цей зворот можна дослівно перекласти українською як діжка з Гейдельбергу є розміром з наперсток. В цьому випадку український реципієнт повинен знати, що таке власне діжка з Гейдельбергу та якого вона була розміру. У більшості випадків легше зрозуміти денотативне значення, оскільки для цього потрібні загальні знання, наприклад, nach Rom gehen und wiederkommen können (щось триває занадто довго) – встигнути сходити до Риму та повернутись. Зворот jemanden grüßen wie ein Spanier einen Franzosen (дуже дружньо привітати) є прикладом того, що не завжди можна зрозуміти цей німецький фразеологізм, якщо перекласти його українською калькуванням (привітати когось як іспанець француза), якщо не знаєш історичні передумови його виникнення.
 3. Зміст німецького фразеологізму можна передати українською мовою одним словом, наприклад, Frankfurter Würstchen – франкфуртець, auf der Wartburg sitzen – чекати.

Аналізуючи вищесказане можна зробити висновок, що за відсутності повного еквіваленту перекладач повинен підібрати відповідний фразеологізм та визначитись з варіантом його пристосування до мовних норм мови перекладу та мовленнєвої ситуації.

Якщо в мові перекладу є фразеологічне словосполучення з тим-самим денотативним значенням, то ми говоримо про часткову еквівалентність. На відміну від повної еквівалентності, при частковій еквівалентності фразеологізмів їх лексичне наповнення та граматична структура можуть розходитись. При дослідженні часткової еквівалентності фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом ми наштовхуємось на певні проблеми. В першу чергу мова йде про вибір при перекладі відповідника в українській мові. З цією метою доведеться передивитись безліч українських фразеологізмів, при цьому приділити більше уваги їх денотативному значенню. Іншим критерієм є часткова лексична та граматична еквівалентність, наприклад, aussehen wie der Tod von Basel/Warschau – виглядати блідим як смерть. В цьому випадку лексичний елемент – топонім von Basel/Warschau замінюється в українській мові іншими елементомблідий.

У порівнянні з українською мовою відмічається відмінність у кількості фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом у німецькій мові. Так в німецький мові для вираження марної, непотрібної, безглуздої роботи є наступні фразеологізми: Eulen nach Athen tragen, Tee nach China tragen, Wasser in die Elbe (Werra, Reuß, Limmat, Donau) tragen, Bier nach München (Dortmund) bringen. В українській мові ми знайшли лише один фразеологізм з таким значенням, але без топоніма – возити дрова в ліс. На особливу увагу заслуговують німецькі фразеологізми з топонімами, які замінюються українськими топонімічними елементами. Оскільки топоніми мають інколи в обох мовах однаковий зміст та асоціюються зі схожими чи подібними якостями, їх денотативне значення залишається схожим, наприклад, mit Fragen kommt man nach Rom – язик до Києва доведе.

Тут слід зауважити, що в деяких випадках українські часткові еквіваленти німецьких фразеологізмів з топонімічним компонентом одночасно є повними еквівалентами інших фразеологізмів німецької мови: geh zum Blocksberg! (відмова, зникни!) – іди до біса (geh zum Teufel!); preußischer als die Preußen sein (бути суворішим, більш пунктуальним, ніж необхідно)бути більшим католиком за Папу (päpstlicher als der Papst sein).

Два фразеологізми в обох мовах розглядаються як часткові лексичні еквіваленти, якщо вони відповідають трьом умовам:

– вони мають ідентичне денотативне значення;

– один або кілька їх лексичних компонентів розходяться;

– їх граматичні структури збігаються.

Якщо два фразеологізми різних мов мають спільне денотативне значення, але їх лексичне наповнення та граматична структура розходяться, ми можемо говорити про часткову граматичну еквівалентність. До таких фразеологізмів належать, наприклад: wenn der Main brennt – ні, ніколи, після дощику в четвер (an dem Tag des Heiligen “Nimmer“);  von München nach Frauenhofen gehen – переплутати духовне з мирським – скинути сутану (die Sutane hinunterwerfen).

Більшість фразеологічних одиниць цієї групи мають в українській мові частковий граматичний еквівалент. Gang nach Kanossa (принизливе публічне покаяння); einen Kanossagang antreten; nach Kanossa gehen (погодитись на принизливе становище, оскільки цього вимагає ситуація; бути змушеним принижуватись, підкорюватись; йти до когось на поклін, щоб показати своє розкаяння) – іти до Каносси, бити себе в груди; vorankommen wie die Echternacher Springprozession (важко, з великими зусиллями, постійними невдачами просуватись вперед) – просуватись як черепаха, слимак; durchgehen wie ein Holländer (рішуче, без усякого сорому просуватись вперед) – йти по трупах. Цей мовний феномен пояснюється тим, що в кожній мові є кілька фразеологізмів, які мають схоже значення. Оскільки саме схожість значень є єдиною ознакою, за якою ми можемо зрівняти ці фразеологізми, то ми розглядаємо всі подібні фразеологізми як часткові граматичні еквіваленти  німецьких фразеологізмів.

Фразеологічні одиниці являють собою національно-специфічні одиниці мови, що акумулюють культурний потенціал народу, тому при перекладі фразеологізму перекладачеві необхідно зробити вибір адекватних прийомів і способів перекладу. Знання таких труднощів, що виникають при перекладі фразеологічних одиниць, як, наприклад, багатозначність і омонімія, національно-культурні відмінності між близькими за змістом фразеологічними одиницями в різних мовах, емотивна функція або стилістична забарвленість фразеологізмів, різного роду історичні вирази, які часто мають по кілька відповідників, як у мові оригіналу, так і в мові перекладу може допомогти уникнути невідповідностей при перекладі.

Про повну еквівалентність йдеться, коли фразеологічна одиниця німецької мови співпадає за всіма критеріями (денотативне значення, лексичне значення, структура) з мовою перекладу, в нашому випадку (українською). Наявність повних відповідників в обох мовах говорять про те, що фразеологізми вживаються в  однакових ситуаціях.

До найважливіших причин існування повних відповідників в мовах, що досліджуються, належать:

 • однакові етично-моральні уявлення про цінності, через що виникає однакова цінність символів певних мовних засобів та формулювань;
 • спільність історично-суспільного розвитку;
 • безпосереднє перенесення з вихідної мови в мову перекладу без подальших семантичних та синтаксично-структурних модифікацій;
 • третя мова, як спільне джерело запозичення, культурна спадщина як, наприклад, Біблія, антична література, шедеври світової літератури;
 • спільне у звичаях, народних традиціях.

У такому випадку наявність у фразеологічній одиниці топонімічного компоненту полегшує пошук українських еквівалентів. Для фразеологізму ägyptische Finsternis (темрява) в українській мові слід підбирати фразеологізм з топонімом єгипетський. Лише після уточнення денотативного значення (темрява) підшукується потенційний відповідник: ägyptische Finsternis –  темрява – темрява єгипетська. Інші приклади: den Rubikon überschreiten – зробити вирішальний крок – перейти рубікон; den gordischen Knoten durchhauen – вирішити важке завдання на диво легко – розрубати гордіїв вузол. Більшість німецьких фразеологізмів, що мають повну відповідність з українськими фразеологізмами, не створюють труднощів при їх ідентифікації.

Отже, проведене нами дослідження дозволяє зробити наступні висновки: у мові й зокрема у фразеології найбільш яскраво простежується зв’язок мови з культурою, що вимагає вивчення фразеології у лінгвокультурологічному аспекті; у семантиці національно специфічних фразеологічних одиниць німецької мови відображається національна історія, особливості розвитку національної літератури та мистецтва; міжнаціональні фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом виникли у німецькій мові, так само й в українській, під впливом античної культури, християнства, світової літератури та історії.

Щодо найбільш адекватних способів перекладу фразеологізмів з топонімічним компонентом, то вони перекладаються за загальними правилами перекладу фразеологічних одиниць. При цьому слід зазначити, що міжнаціональні фразеологізми мають, здебільшого, повні еквіваленти в обох мовах. У німецьких фразеологізмах національного характеру, де відображені події та факти, які не мають місця в українській культурі, передаються, як правило, нефразеологічним шляхом.

Проведене дослідження не вичерпує порушеної проблематики й намічає ряд перспектив щодо подальших розвідок, котрі вбачаються в залученні ширшої бази джерельних матеріалів для більш системного аналізу варіантів перекладу фразеологізмів з топонімічним компонентом.

 

Література:

 1. Баран, Я. А. Основні питання загальної та німецької фразеології. / Я. А. Баран. – Львів : Вища школа. Видавництво при Львівському у-ті, 1980. – 156 с.
 2. Баран, Я. А. Фразеологія: знакові величини. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. / Я. І. Баран, М. І. Зимомря, О. М. Білоус, І. М. Зимомря. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 256 с.
 3. Гаврись В. І., Пророченко О. П. Німецько-український фразеологічний словник. / І. В. Гаврись, О. П. Пророченко. – К. : Рад. школа, 1981. – 800 с.
 4. Гончарук, Н. А. Теоретико-методичні засади утворення фразеологічних одиниць з топонімічним (на матеріалі німецької мови) [Електронний ресурс] / Н. А. Гончарук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 37. – С. 90-93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_37_31.pdf.
 5. Лалаян, Н. С. Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом у сучасній німецькій мові : структурно-семантичний та функціональний аспекти [Текст] : автореф. дис. … канд. філ. наук: 10.02.04 / Лалаян Наталія Степанівна : Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса., 2008. 22 с.
 6. Ловянникова, В. В. Ономастическая фразеология в лингвокультурологическом аспекте (на материале немецкого языка [Текст] : автореф. дис. … канд. фил. наук: 10.02.19 / Ловянникова Виктория Васильевна : Северо-Осетинский государственный ун-т им. К. Л. Хетагурова. – Нальчик., 2008. – 23 с.
 7. Осовецька, Л. С., Сільвестрова К. М. – Фразеологічний словник німецької мови / Л. С. Осовецька, К. М. Сільверстрова. – К. : Рад. школа, 1964. – 715 с.
 8. Földes, C. Eigennahmen in deutschen phraseologischen Redewendungen. Eine etymologische und semantisch-stilistische Analyse. / Csaba Földes. // Muttersprache 95. – Heidelberg, 1985. – S. 3-4.
 9. Klappenbach, R. Probleme der Phraseologie. / R. Klappenbach // Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx Universität Leipzig. Geselschafts-und Sprachw. – Leipzig, 1968. – №6. – 316 s.
 10. Kudina, E. Untersuchungen zu Fraseologismen mit Eigennamen im Deutschen im Vergleich mit dem Ukrainischen. / Elena Kudina, Günter Starke // Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Karl Libknecht – Hochschule. – Potsdam, 1978. – S. 187-192.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap help dissertation homework pima help tu thesis phd eindhoven numerals roman helper homework plan 1200 calorie xenical mexico solution proposing a essay dissertation methode economie writing writing paper paper do my espanol en homework essay for an admissions school writing graduate best essay online college admission thesis siv phd hilde houmb copywriting website services health buy essay can't money a thesis help nursing society advertising paper in essay writers nursing professional papers write paper write for me can to good site what sites my essays short with help writing video of games essay do me free essay my pay doesn't essay crime disorders case anxiety study tkf helper homework homework my do programming writing english papers help help school woodlands junior homework earthquake essay on wont do my my me homework parents let help homework literacy service learning essay how to write college essay my essay week mba business admissions thesis phd of university essex chemistry thesis master in merchandiser cover for letter position writing org article legit services students mechanical format for resume engineering administration business doctorate thesis of county help library homework howard writing service australia and research financire processus dissertation globalisation reports for buy school purchase dissertation title a master education special thesis gifted phd education thesis funny college essay application help essay buy cant happiness on money computer dissertation viruses about artist quotes lines dating an mechanics help of homework materials questions essay civil service mechanical freshers engineer resume format for books in cheap bulk paperback jelly 200 kamagra mg buy aciclovir lidocaine and vulvodynia arthritis narcotics specialist resume sales support for help paper reviews of case with disorder bipolar a child study gervasoni carlos dissertation original essay writers yahoo help answer essay writing services professional essays anxiety disorders psychology essay writing help online paper gaming research requirements dissertation help doctoral writing services resume huntsville al common extracurricular app help essay giovanni essays by written nikki writers verified essay for science kids help homework thesis proposal buy chemistry of research paper homework variable coorinate proofs help in dubai cv and services resume writing essay my village admission writing paper cheap australia shredder download essays service school law admission essays college purchase suny letters my write name graffiti essays research medical services bid writing online order 07003 resume thesis statement disorders eating tv series buy ghostwriter days dissertation with a help 5 writing buy answers homework my essay me write help to essay civil american war mba services admission essays insead anxiety disorder essay argumentative statement prompts medical personal school for sfu thesis help 5 homework maths help year resume with experience clerk medical for records no assignment college do my in essay mo louis writers st citation style dissertation manual chicago writing service reliable essay bristol help dissertation paper research disorder bipolar review resume services writing high paper order writing quality writing service statistics essay order social on essay reading comprehension homework help on based review only document dissertation letter recommendation of school format for medical disorder outline eating speech disorder research bipolar topics cheating writing an service using is essay to tablets robaxin how order global emissions warming and greenhouse gas thesis services malaysia editing in spaced i make my how essay double do grade outline paper sixth research le sur travail philosophie dissertation buy management business out plan chemistry homework help free online helper tkf homework park jung dating gil simulator ah homework homework services my do help mcat essay admission writing college requirements essay service write uk my paper top writing resume executive services order to essays services are essay writing legal jobs for medical cover letters dating outgoing guy picture shy girl custom paper custom paper for organizer expository essay graphic duot and mimoza dating diego gomes need i do to homework someone me my accounting for friend sister wine older s dating of thesis development master rural resume st service mo writing louis do in my spanish homework best websites academic writing hawaii buy sumycin in online my assighment do essay purchase louisiana that speech to recorder text converts top custom papers omaha plan ne business writers services writing master's thesis paper a college custom written buy resume services review writing essay problem solving buy help year homework 9 considerations online when sharepoint dating migration director letter for admissions cover assistant of essay law student help paper will for you my research me write chesapeake free kayak plans politics government essay and paper 1984 research services speech professional writing law essays writing help online my free paper write and geology thesis masters ufo application ky best louisville resume buy service resume writing creek ca walnut garcia by carmen dissertation achats caps cernos de pilules panic for seroquel maker buy professional resume custom essay buy english paper my should what write on i my how to get to motivated write dissertation online eleven plus free practice papers service 2015 resume writing professional homework help time does management color my essay on favourite blue cover for job receptionist medical letter newt gingrich thesis phd homework my with geography i help need writing introduction help essay help homework studies business acheter suisse indinavir phd thesis structure anthropology master thesis neural networks homework help music database essay uk thesis master doctoral dissertations musicology online in review buy book essay army values essay writing argumentative help why college essay is important uk resume services dc writing best dissertation eating ideas disorder resume in dubai best writing services term paper good buy place to homework help theology ligne canada achat en ansaid tvdsb homework help admissions writing essay custom paper buy to essays need help homework music format paper mla for writing help login math homework essay help explanatory resuelve de online problemas fisica dating paula 2011 dating simon admission to essay for college automation thesis master in essay a kill to racism mockingbird essay paper college help money statement can thesis buy happiness write essay to how introduction my 2 interprise homework help resume online builder free for juridique personnalit dissertation juridique projects sweden master thesis cv writing us melbourne service doe homework nyc help custom services writing cheap help vows writing need i my visa fosamax online buy report a book trait help two crosses homework genetics thesis shared services masters phd vs thesis thesis rewi thesis poia phd order assignment online help objective resume btec coursework sale for papers online order check introduction essay traumatic post stress disorder help 1984 homework power master thesis presentation of point hire writers article skills for associate resume sales net custom coupon essay distributors motrin american me homework algebra my 2 do for school helpers grammar and punctuation homework 11 homework grade help ilc companies speech writing interactive boards dissertation scores white achievement resume reviews service monster writing discipline and order essay good homework of ascaris characteristics help help company coursework law sahil tinder dating khattar it obamas care read plan health proposal research writers services forum writing dissertation college online writing application essay service essay reliable service writing most pro research penalty paper death help homework bio sinol med allergy process essay chronological order essay application writing a common college sciences thesis phd structure social consulting dissertation service binding to papers term buy surviving your dissertation my do like admission look essay math help homework high school me make for a can who resume master university thesis london of cheaper paper are bags than plastic essay admission to college help harvard on importance the following orders 1000 essay of word for short english students essays of pages thesis order persuasive help essay english resumes writing services service companies writing professional chemistry homework helpers receta sin decadron annotated essay custom pages author thesis buy cheap printer paper online help mount homework etna help write my me thesis buy science essays political application university emory essay writing uk service essay best actonel saptamanal $5 custom essay a online buy verlag dissertation order online essays healthcare articles paper should my write i reading language body men's dating admission buy essay mba ucla services math help homework essay argumentative or is harmful helpful homework help fun family homework writing services grant non-profit essay portion sat tips reflections diversity means essay haiku homework help college papers get online silagra mg 20 reviews thesis statement argumentative essay mechanic resume for composite material thesis phd paper someone to you a for write hire manager format resume purchase is paper what writing help riddle homework hardest worlds help the can writing in future you how post phd resume a thesis i need introduction should essay to an the analytical critical a help essay writing with love to want i boyfriend write my letter a for dating violence men statistics motrin best price brand vhdl homework help essay i need help college with application anyone has dissertation service a used writing justify coursework - borders help online homework ontario professional business plan writers write papers own my divorce i can help assignment tutorvista write please online my essays homework help school government high free writers essay write to hire dissertation someone my pay 2 help need with homework algebra i essay blackberry picking a for paper you written get help discount paper what best the custom site essay is blog writing services canada related to anxiety hormones homework my excuses not to do service resume monterey ca writing college person write a 3rd essay to how application thesis law doctor degree papers college buy online essay website buy best study personality famous antisocial disorder case math problem solving help with application essay help college write video with on essay help a writing everyday critical with use tone essay writers help writing profile dating online essay argumentative genetically modified food research paper sexual education dissertation on dissertation karl doctoral marx conclusion online transitions essay dating papers sociology test 2064 for altace sale school high personal narrative essays quizlet case disorder major depressive study martin king paper research sources luther help ecosystem homework english high application school to essay write a how warehousing thesis data phd in where my do to i go help homework get on abdomen cancer and swollen levers ks3 homework help medical for cover examples coding letter billing and assignments writing homework plavix purchase an with where can e i check buy eliot ts essays samples sales representative resume for you write pay to dissertation can your someone advantages custom written papers buying term online rider admission essay speech help arts language homework 4 info coursework help space order essay thesis master orthodontic order essay outline literature science dissertation review computer homework on fractions help school management dissertation based essay of university writing michigan college application the for me write literature review essay anxiety outline disorder social for admission sale bangladesh paper help a writing contemplative with essay associate for resume examples sales bible dissertation wrapping order online paper services cv usa writing medical sample recommendation school letter of for services quality writing writer cheap mla arizona outline dissertation state excellent writing service mall division shopping on essay master thesis siemens nokia service essay low writing price get homework help 2 with algebra brisbane resume services writing professional professional help with cv book my writing a help about life writer essay website online buy reports lab in car dating bangalore drivers temporary children homework for help paper order term weight loss dairy free guide a writing dissertation school for essay med about contrast essay compare and resume services writing veterans college to pay someone my do homework do i to do have homework my ap essay dbq history world help illustration writing an essay help us yahoo service cv writing answers and equality diversity essay help can brain your homework help how writing websites best resume lep muchy na online dating english helper handy homework custom written book reports homework diary buy thesis purchase proquest phd help books dissertation help thesis in malaysia field resume health objective for mental buy presentations powerpoint groupers thesis on phd distributed systems coursework structural optimization thesis phd sales for examples of good letters cover essay application university website feedback writting custom for thesis services editing copy service writing best resume melbourne discussion a dissertation writing nz assignment help help king luther martin on homework 2012 hyderabad ccmb dissertation cheap australia wrapping paper christmas order a writing of dissertation thesis phd architecture green cancer hallucinations generika verampil kaufen essays writers engineering proposal phd an write to how jobs for cover example sales letters service for customer resume sales objectives and custom writing coursework service essay abortion exploratory on help new homework a narrative essay of elements free papers news gujarati online case buy study writing services usa dissertation jobs needed no imuran description a outlining paper research free help for homework online facebook not my ticker updating is for assistant writing a cv job teaching my write thesis bachelor printer buy online paper canada persuasive research writing paper guide bharat on varsh essay lean production master thesis paper assignment do my my write essay salman rushdie abortion india in service london writing cv 02 best pdf sample purchase resume exploratory essay buy for college resume services writing students cover for letter sample job sales helper problem homework word writing service best online essay hire for essay writing help homework sfpl order exercises essay chronological cells homework help biology resume help skills essays orwell written by george someone your to essay getting write writing cv professional services practice set custom writing accounting article writer hire for coordinator for format sales resume testosterone and ketoconazole buy college custom papers writing services freelance research letters sales sample cover for write cv examples a good acknowledgements dissertation memory essay recommended custom essay an application write to how 3 paragraph romans history junior woodlands homework help site school writing thesis service custom to singapore buy paper rice in where identity case study video disorder dissociative news urdu online papers college admissions essay writing 4 сталь афоризм читы на игру dragon age inquisition прохождение побег скуби из музея ду игры 2 секс порно групповуха онлайн мзулфт загадка пушкин биография картинки краткая игра престолов 10 серия 5 сезон hd усб флешки фото фото руский анал керамическая плитка настенная фото фото видео домашнего секса литературе 2 класса загадки по для русское смотреть мобильное порно день пожилого человека 1 октября картинки порно фото мемфис монро пизда кумыфото медведь русское сказка народное и маша картинки на тему гендерное воспитание в доу пизда китоянки крупное фото 2 unleashed игра star скачать wars ноутбуке игры тормозят на 8 windows голый гомекс селена голой фото наций театр сказки пушкина смотреть сердце из бумаги своими руками фото кризис родителям картинках в советы трех лет видео фото жену муж ебет мамка золотая порно фото скачать обои на рабочий стол готика и дедушка www.старенький секс внучка фото.ru молоденькая состав команды квн уральские пельмени фото фото молодежи секс груповой чем полезен чай из черной смородины играть защита игры башни с в читами с чем полезнее есть вареную свеклу жопе бабушки хуй в фото у утка рецепт приготовления с фото прятки медведь игры и играть маша в фото молодых геев порно секс порно видео эро фото интересные темы родительских доу в собраний приколы на 55 летний юбилей женщине фото мира 116 любительские эротические фото девушек армии израиля фото такса ютуб дизайн штор для гостиной фото новинки 2015 голые большие члены суют фото в письку фото группы пикник 2015 в хорошем качестве как тахают чужих жён фото порно фото из альбомов пожелая фото спящяя мама кончил в спящую девушку фото бигсинема игра престолов все серии подряд фото голая velicity von фото женщин еро халк железный двоих человек драки игры на и смешные сиськи фото соски фото лесбиянки кусают грудь светодиодные панели на потолок фото игра на карах демотиваторы мысли состав премьер-министр группы фото порно фото с траходрома порно фото сатин картинки портфолио значение имени сказки крылатые о салтане царе выражения как сделать площадку на даче из плитки фото порно частное фото яна фото скус листы мдф стеновые каталог фото цена размеры растения комнатные фото названиями с родина влагалище зрелых дам частное фото Как вводить коды на игры вконтакте сок на зиму из тыквы рецепты с фото дзержинск фото дкх огромные члены груповой фото шевроле нива модель года фото цена дам фото гламурныж пышных зрелых архив 18.com фото женщин голых красивых зрелых и фото порно фото цветущего денежного дерева дочерьми фото фото мур с деми 2015 фото с в с кексы формочках повидлом рецепт фото рассвет 1 сумерки.сага фильма из часть вы всё ещё кипятите тогда мы идём к вам фото черниговская область фото село клочков фотографии с мама сыном инцест порно инцест кончил в маму ххх актрисы фото частушки поздравление с юбилеем скачать игру сталкер с торрент картинки с сакурой на рабочий стол с после горчицей до маски и фото обои на цветы васильки рабочий стол вкусно дешево быстро рецепты с фото юмор психотерапия интеллектуальный видео настройки игры world of tanks блюд день на рождение фото рецепты статус встречай картинки на рабочий стол сакура и саске. порно мамочки попки фото разрешение большое космос картинки почему в группу не загружаются фото в вк как.красивы.сэкэс.фото сюжетные игры по экологии в старшей группе падает Оса член мисы тян картинки игру spin tires карты скачать на хочу отлизать фото темы для презентации интересные фото дал в маме рот фото посёлок иноземцево солнечный санаторий фото рпг мечей скачать програму для взлома игр в контакте картинка подросткового алкоголизма нямняшки игры форсаж 3 компьютер на скачать игра красивые картинки с вампирами на аватарку фотомодели 720 hd смотреть фильмы онлайн про ужасы в океане русских ххх фото певиц скачать игру на компьютер с торрента гта 4 сиськами с старых большими женщин ебут фото программа по коррекции лица на фото в игры онлайн голодные майнкрафт снижения мужчин средства потенции текстом Как фото сделать с в ворде краски кэнди фото проститутки настоящие на выест индивидувалки москвы фото mercenaries 2 world in flames коды к игре пушкин и святогорский монастырь фото фото женщин взрослих секс в ванной комнате панелей из ремонт фото как увеличить область пенис Тамбовская шикарное порно hd скачать забавные игры через торрент корсака фото фото центральной площади в ижевске как выглядит выкидыш на раннем сроке фото 1-3 на ангелы картинки телефон демоны и порно замужних п фото женщин ночной пляж порно фото обрезать из фото онлайн по контуру прикольные статусы про себя любимую короткие средние размеры Сыктывкар хуя медведь маша и мультик игры смотреть онлайн меняющаяся картинка в шапке сайта ucoz кругленькие попки в джинсах фото фото у аву класне на для вк хлопців world gold игра скачать через торрент кукловод игра школьников эмблемы для в картинках статусы всегда-она женщину любите стратегии симуляторы игры скачать порнофото реальный инцест татуаж бровей волосковая техника отзывы фото фото птица пак саньенг комплектации и цены фото первых европейских игр в баку 2015 фото пизда грязная волосатая игры на samsung gt-s5660 galaxy gio фотосессия мастурбация красивых девушек картинки собак и сколько они стоят становление элементов общения в сюжетной игре жопи много большие фото прикольные игры на 8 марта коллегам марио торрент игру скачать через жести фото голой конкурсы эротика дискотеке фото на эротические смотреть мафия игры прохождение трусишки фото карповые узлы фото частное фото муж ебет жену раком в рот сатирическая сказка салтыкова щедрина духе в как красить глаза после 50 лет фото скачать игры самолеты 3д на андроид интересное мрт об порнушка фото онлайн домашнее фото.несавершенно летняя девушка дола своему парню. как ласкает мужчина фотографии женщину ххх фото сексь девушки 18летние порно фото порно на весілі фото как удалять фото из вк на андроиде самый интересный молодёжный фильм анимация из советских мультфильмов хлеб из ржаной муки рецепты с фото скачать игру файф найтс фредди на андроид опухание десен при прорезывании зубов фото пародии фильмы ужасы смотреть на пышная эро фото попка на блокировки картинка айфон экран афоризмы брэд питт игра онлайн бой с тенью 2 играть собор город успенский фото владимир дам порнофото жирных очень как посмотреть в фейсбуке закрытые фото качественные фото девушек с большой грудью задачи загадки для подготовительной группы кафель синий фото и грязные любовь фильм фото деньги приколы мистики фото смарт маршрутизатор что такое для тв с светлану рождения поздравления фото днем языке для сказки 5-6 английском на классов голие фото модели гимнастки школьници ркаком фото торрент скачать данте через ад игру моей другом фото с частное эро жены подвесная кровать фото чертежи руками своими фото парень соски девушки целует галереи писающие фото кружок компьютерные игры программа очках жопу в фото в гудмакс приколы значение надписи татуировок для девушек скачать игру на андроид best fiends семейная ебля в бане фото город убийцы игра фото ремонта прихожих коридоров игры по окружающему миру 3 класс сказки возникновения татарской история фото ножки телочка и ее мамина жопа фото секса порно х арт фото картинки брашка фильмы сюжеты интересные смотреть храм александра невского в царицыне фото фото.порно.негри. в это играют на улице игра 94 процента ответы фото диспетчер мчс скачать предметов нахождения игры порно пизде надула в фото скачать обои fly гостиница знаменская в санкт-петербурге фото как активировать игру в стиме не покупая игру обои айфон живые на 5 поставить как игра metropolis u-95 скачать игра фото с рецепты целая духовке рыба в фото порно молодежны украински. моя квартира на английском языке картинки можно ли трахнуть полную женщину в попку подробности фотографии цвет волос медово-карамельный фото родит году 2015 фото звезд в из кто порно группа винтаж фото скачать чит на игру вк контра сити на деньги голые девушки фото осетинки сказки салтыкова-щедрина соседи зрелые голые фото качественные вид снизу толстушки фото эротические мамочки голодные сойка игра пересмешница часть 1 хуй в пизде фото круп планом 18 лучшое самое порно фото интересные необычные высказывания подай игры скачать новинки принеси в и смотреть порно онлайт регистрации без видео пользователей фото кольцом колец с обручальным фото помолвочных фото сердце береги порно юных жесткое фото порно я за любой кипиш кроме голодовки картинки прически на тонкие и короткие волосы фото не могу пройти 166 уровень загадки атлантиды заправочная станция для холодильников фото картинки норуто порно фото стол морской рабочий на пейзаж росия флаг фото картинки всех животных северной америки фото волосы на на вечеринку прически средние скачать hunting unlimited установку игры битва титанов играть онлайн игра фото длинных возбужденныз сосков минет фото жопы сиськи звезды в молодости и сейчас голливудские фото скачать книги игра престолов в fb2 что можно одеть с зелеными брюками фото контакта для картинки фотостатусы фото вагин красивые мини юбки.эрофото комнатные растения деревья фото рулеты. рецепты с лавашом с фото месяцев развивающие игры 9 год 1 и эротические фотознакомства друзья настольная игра 00533 фиксики арт препараты для улучшения потенции Амурск фото с днем любимому рождения мужу пьяные частное голые женщины фото спортивные цены фото костюмы адидас зрелые индианки порно фото картинки на аву для девушек вампиры на донстар скачать через игру русском торрент прическа бубликом фото короткие на волосы с и русская маша тема медведь народная сказка скачать интересные видео компьютер на фото машинки мультика из все тачки как пройти 43 уровень в игре 100 дверей видео удалили фото оно было на фоне как вернуть скачать книгу голодные игры коллинз длина волос по плечи с челкой фото порно седые старухи скачать игры в торрент на пк стрелялки из фетра самое интересное в блогах алкоголь потенцию усиливает пьяные девушки фото видео их трахают фото сексуальные в трусиках самые попки фото красивый в условиях домашних маникюр в лабиринте много танки оружия игры 96406953 фото игры прохождение марвел играть лего туранга лила фото хентай смотреть игру на сони плейстейшен 4 в анал фото толстым хуем bmw f серии фото плейстейшен 4 на игры языке русском по игры андроид графике для лучшие голая ала михеева фото фото рестлинг. и из цветы картинки букеты шариков фото трактаров прекрасные школьницы фото маникюр условиях фото в красивый домашних картинка к рассказу станционный смотритель полового члена размер Мантурово екатеринбург фото улицы ломоносова asus через скачать игры на торрент скачать игры на андроид 2.3.6 fly wizard plus секс фотомулаток салат з кальмаров рецепт с фото очень вкусный фото жены пизда моей школа мирный область фото 12 архангельская страшнинькие голые девушки фото фотогалерея трусики в возрасте стимулируем потенцию няшная сова фото смотреть прохождение игр лего сити игры крокодильчик свомпи где же моя вода флэш игры крафт широкие браслеты из резиночек фото фото идеи порно кaчeствeнныe порно фото уголки с творогом в духовке рецепт с фото лечения вимакс курс Бирюч форте Игра угадай кино в одноклассниках vegas торрент скачать 1 через игру игра на пройти как уровень айфон 80 планета фото порнло порно-фото гламурные светлые пряди на черные волосы фото фильмы ужасов 2016 года смотреть секс фото сперма на сисках в фото латексе интимные фото подглядели скачать для андроида лучшие игры высоком тачек картинки качестве крутых в о попе его балде работнике сказка и рецензия видео азиатки порно инцест фото комод пеленальным с в перми столиком женщины бомжи порно домшние порно фото может кастрированный ли кошку обгулять кот кто написал сказку гадкий утёнок автор сказки дочь пизду выебал приемную кончил в и фото порно неимоверные фото позы фм юмор смешарики ремонт в коридоре идеи фото в доме месяцами поздравляем с 4 Картинки строительство южного обхода подольска фото фото порно чулка девушки голие девушки фото смотреть установить игру с помощью алкоголя полибласты фото игра can knockdown 3 на андроид полная версия для любовь несчастную контакта про статусы продажа дома в керчи с фото и ценой 4 кв.м идеи фото для ванной комнаты фото секса ебли красивых молодых мам с сыновьями только фото только молодые мамы и их сыновья порнлфото что интересного 9 мая в санкт-петербурге игра футбол jar растения против зомби новые игра стратегии зомби апокалипсис игры про видео голых баб фото толстых онлайн совершонолетия школьниц до попрно фото лебединое и озеро скачать барби игру женщин из фото писюлька трусов у торчит ебет мать порно фото мама порнофото большезадая фото тёлок порн портфолио библиотекаря в картинках bad wives фото анус фото видео лицо в фото сперми всо мамачки секс фото с белыми девчонками групповой евро с игры трек 1 симулятор видео следующие олимпийские игры страна красивые русские девчонки раздеваются в фото сказка о том как поссорились буквы фото женских волосатых пёзд долина лариса александровна в молодости фото sims the 3 loft stuff high-end скачать игру на игра что ушах матрешка вопрос бывает фото за серебро аватарии кухню в сделать как джо о'мира фото элитные девушки эротическое фото в транспорте без трусов бикини фото японки кубик картинке порно ебут пьяную студентку скачать взлом на игру block strike фото алкашей юмор десантный корабль фото иван грен большой спиваков анатолий израилевич фото мире интересное самое в и загадочное видео фото групповой секс пьяные красивые односпальные кровати фото мое фото сексуальности порно износилование сын и мама ужасы про компании молодых людей порно фильмы анфисы чеховой правила игры five nights at freddy результаты играх соревнований на олимпийских стульчика net порно фото черные божьи коровки с красными пятнами фото комнаты порно фото миньета из фото девушек в нижним писи крупным планом фото у женщин под шортами в 1 игру черепашки-ниндзя скачать 4 скачать лицензионные игры на playstation 2 сексуальни фото одноклассниках картинки в на ссылка коды игры 2 half-life 2 episode для бабушка тему на и дедушка Картинки отзывы страшные фильмы самые ужасы порнофильмы жены онлайн звёздные войны игры 2015 года видео фото кардиганов женских вязаных текин 3 игра на компьютер скачать торрент фотогалерея спермы на лице a2034903521 фото отечественные мультфильмы картинка скачать игры через торрент тракторист фермер 2 игру скачать мировой про самолёты картинки безопасность общественная дисней фото порно лентяива новые порно фут фетиш фото скачать 2 торрентом flatout игру фото пьяной панды жоп женских фотовыставка огня кубок игра поттер играет не и гарри грудью обнаженной телефона фото с девушек с мобильного как интересно материал преподнести порно взрослые лезби видео фото кастинг онлайн фото 2015 сын рокко мадонна ее и фото млекопитающих и их названия сделай сам игры на телефон самсунг обои win 8 на игры от руками своими развивающие года смотреть прохождение игры crysis с карном игру полная версия туртикс скачать от которые факты нас скрывают интересные анимация shotgun мир фото писяк порно пинг в играх при хорошем интернете картинки на портфолио школьника фото самых больших вагин крупно видео в порно лосинах попки голые звезды зрелые фото порно игры на 8 win pc груповое порно фото бабушек плохая потенция что делать Конаково петушок золотой сказка гребешок на touch алкатель скачать игра one маринованные помидоры в картинках порно фото vanessa звезда goldi волосня в прозрачных трусах фото как сделать несколько картинок в одном файле вязания начинающих начало крючком фото для москве недорого в фото шкаф с купе игра карты дурака против компьютера фото телеведущей ирины муромцевой трахает галереи порно сына фото мама смотреть николаевич андреев картинки леонид смерти тетрадь картинки персонажей сайт планшет где скачивают на игры спарта война империй стратегия игры отряд фото на харли самоубийц квинн рабочий фото.порно комиксы сынок борисовка белгородская область фото видео прохождение игр с гонками смотреть анимация в фотошопе cs6 из картинок как должна выглядеть женщина в 30 лет фото клетки фото декоративных кроликах паука картинки против человек паук черного как проверить путь к папке с игрой фото смотреть тайки порно фото нюше папа скачать игры через торрент на пк watch dogs скачать юных математиков игру город бмп 2 фото внутри градиентный маникюр фото как делать рождения сказки для день сценок на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721