ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН ОДЯГУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шпортко Аліна (Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

У даній статті розглядається питання вивчення мовної особливості стійких фразеологічних висловів з компонентом на позначення частин одягу, які виділяються різноманітною семантикою, додатковими семантичними та стилістичними відтінками, а також їх доцільністю використання у німецькій мові.

Ключові слова: фразеологічні одиниці, семантика, компонент

This article discusses the study of the language features of stable idiomatic expressions with the component parts of clothes that stand out diverse semantics, additional semantic and stylistic nuances and their reasonableness use in German.

Key words: phraseological units, semantics, component

 

Фразеологія як лінгвістична дисципліна перебуває на стадії розвитку. Під час класичного та пост класичного періодів розвитку фразеології було введено категорію фразеологічного значення, закладено підвалини дослідження його вмотивованості, визначено основні одиниці фразеологічного складу мови та встановлено основні типи ФО.

Актуальність даної теми полягає у дослідженні фразеологізмів із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові у структурно-семантичному аспекті, що зумовлено необхідністю з’ясувати  структуру та семантику фразеологічних одиниць (ФО) у німецькій мові.

Практичне значення полягає у здійсненні структурної та семантичної характеристики фразеологічних одиниць із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові; дослідженні структурно-фразеологічних моделей ФО у німецькій мові.

Питанням фразеологічної одиниці цікавились багато дослідників, серед яких В.Л.Архангельський, В.В. Виноградов, О.В. Кунін, В.М. Телія, Н.М. Амосова, І.В. Арнольд, В.В. Виноградов, В.Х. Колінз, А.П. Коуні, О.В. Кунін, Б.О. Ларін, О.І. Смирницький, які працювали та досліджували проблеми фразеологізмів та їх походження. До нез’ясованих питань про фразеологію належать також і невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Науковий пошук у цих напрямках ще й досі продовжується.

Такі сучасні дослідники як М.Ф. Алефіренко, М.Т. Демський, Г.М. Доброльожа, А.М. Емірова, А.О. Івченко, І.В. Каштна, В.М. Мокієнко, Ю.Ф. Прадід, П.О. Редін, Ю.П. Сологуб, В.М. Телія та інші дали нам більш фундаментальне пояснення окреслених, але не досить таки опрацьованих питань. Зокрема, вони розглядали проблему ідеографічного складу мови, яка включала в себе опрацювання класифікаційної схеми, котра б достатньо повно характеризувала світогляд людини, що виражається фразеологічними засобами мови.

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові.

Предметом дослідження є структурно та семантична характеристики ФО із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові.

Метою дослідженняє вирізнення та систематизування із німецько-українського фразеологічного словника німецької мови фразеологічних одиниць із компонентом на позначення частин одягу; здійснення структурної та семантичної характеристики фразеологічних одиниць із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові; дослідження структурно-фразеологічних моделей  ФО даної групи.

Фразеологізми як одиниці мови, які відрізняються від слів не тільки своїми ознаками, а й власним історичним розвитком, можна поділити за їх структурними моделями. За структурою ФО із компонентом на позначення частин одягу співвідносяться зі словосполученням.

Враховуючи специфіку будови таких ФО, нами було виокремлено 4 структурних моделі фразеологізмів. Фразеологічні моделі, у свою чергу, можна класифікувати в такі групи: фразеологізми, структурою яких є «прикметник + іменник»: alteJackе,blindeKappе,alteWeste.

2.) «іменник + дієслово»: denHandschuhaufheben; dieKrawattezuziehen,dieHosenanhaben,dieSchuheschmieren,denHutlűften, qualmendieSocken

3) «прикметник + іменник + дієслово»: dasletzteHemdhergeben, das alter Hemd haben.

4.) «іменник + прикметник  + іменник + дієслово»: den Mantel auf die andere Schulter nehmen, den Mantel auf beiden Schultern tragen.

Дивлячись на структурну модель «прикметник + іменник»  можна сказати, що у даній моделі прикметника із іменником, граматично панівним виступає іменник, а залежним прикметник, перебуваючи, як правило, у препозиції.

Фразеологічні одиниці, структурою яких є «іменник + дієслово» становлять одну з найчисельніших груп, оскільки сполуки «іменник + дієслово» є найпродуктивнішою щодо фразеологізації. Дані фразеологізми можна розділити на такі групи:

а) ФО, структурою яких є «іменник +дієслово» у знахідному відмінку з прийменником чи без нього»: dieSockenqualmen,aufKappekommt(або geht).

б) фразеологізми, утворені за структурною моделлю «іменник у давальному відмінку з прийменником чи без нього + дієслово»: untereinemHutbekommen; hinterdemMantelspielen.

Фразеологізми зі структурою речення становлять також досить велику групу : guteHuterhӓltdasGut, einereineWestehaben.

Для фразеологізмів німецької мови характерний усталений порядок слів-компонентів.Усі ці фразеологізми мають різноманітні значення та вживаються для позначення осіб, предметів, явищ, абстрактних понять, ознак особи чи предмета, дії, стану тощо. Серед нихважко визначити головне слово, бо компоненти фразеологізму рівноправні.

Всього було знайдено 55  ФО із компонентом на позначення частин одягу. Іменник як частина мови є головним елементом ФО. Частотними іменниками у фразеологізмах німецької мови із компонентом на позначення частин одягу є такі слова: derMantel (пальто), derFrack (фрак), dieJacke (піджак), dieWeste (жилетка),dasHemd (майка), dasKorsett (корсет), derHandschuh (рукавичка),dieHut(шляпа), dieKappe (шапка), dieMűtze (кепка), dieHaube (чепчик), derSchuh (взуття), dieHut (шляпа), dieKappe (шапка), dieMűtze (кепка), dieHaube (чепчик), dasKleid (сукня), derRock (спідниця), dieKrawatte(краватка), dieHose (штани), dasHemd (сорочка), dieSocken (шкарпетки).

Дієслово, вказуючи на дію або стан предмету, становить друге місце у складі ФО німецької мови. Наприклад, у фразеологізмах з компонентом на позначення части одягу найчастіше вживаються такі дієслова: nehmen, kommen, fahrenmachen, setzen, anhaben, hergeben, ausziehen,verlieren.

Прикметник же як самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену у категоріях числа, роду та відмінка, наявний у небагатьох фразеологізмах та складає найменшу частину за структурою сполучення.  Наприклад, прикметникєскладникомтакихФО, як:  blindeKappe, nichtingutenSchuhenstecken, indenbuntenRockstecken , denbuntenRockanziehen,den Mantel auf die andere Schulter nehmen,denMantelaufbeidenSchulterntragen.

ФО з компонентом на позначення частин одягу демонструють  людські почуття та емоції, зовнішні та внутрішні риси людини.

Фразеологія, яка є знаковою системою, насамперед позначає емоційність та абстрактність. Так, наприклад, існують фразеологізми, що позначають емоції:  sichindenManteldesGleichmutshűllen ( досл.: надіти на себе маску спокою(співчуття) ) передає спокій та врівноваженість;страх передає ФО: flatterdieHosevorAngst ( досл.: жижки трусяться від жаху); ganzvondenSockensein(бути дуже враженим, приголомшеним)  передає здивування.

Також фразеологізми з компонентом на позначення частин одягу характеризують поведінку людини. Наприклад: hinterdemMantelspielen (досл.: носити камінь за пазухою), даний фразеологізм означає  поводитися нещиро.

Фразеологізми dieJackevollhauen ‘нам’яти боки кому-небудь’, dieHosenstrammziehen‘висікти, відшмагати’,denFrackvollhauen(або vollschlagen) ‘нам’яти боки’, einsaufdieMűtzegeben ‘дати прочухана кому-небудь’ позначають агресивну поведінку.

ФО з компонентом на позначення частин одягу також класифікуються за позитивними та негативними рисами характеру людини.До фразео-семантичних одиниць із позитивними якостями належать: відкритість seinenGefűhlenkeinKorsettanlagen ‘дати волю своїм почуттям’ ; обережність mitHandschuhenanfassen ‘обережно, делікатно поводитися’ ; наполегливість sichaufdieHosensetzen ‘– почати старанно вчитися, засісти за уроки’ ; відповідальність unterdenMantelnehmen ‘взяти кого-небудь під захист’ ; ввічливість denHutlűften ‘вітатися, розкланюватися’ ; щедрість dasletzteHemdhergeben ‘віддати все до  останньої сорочки’.

До фразео-сементичних одиниць із негативними якостями  належать: заздрість hinterdemMantelspielen ‘таїтися; носити камінь за пазухою’; брехливість dieJackevolllűgen ‘набрехати; намолоти сім мішків гречаної вовни’;  агресивність dieHosenstrammziehen ‘висікти, відшмагати’, einsaufdieMűtzegeben‘дати прочухана кому-небудь’; боягузтво dieSchuheschmieren ‘дременути’; підлабузництво dieStiefellecken ‘лизати чоботи кому-небудь’; підступництво bisaufsHemdausziehen ‘обідрати кого-н. до останньої нитки, знати з кого-н. останню сорочку’; гордовитість sich (D) einenStiefeleinbilden‘задерти кирпу; закопилити губу’; впертість seinen (alten)Stiefelfortmachen‘продовжувати робити своє’; недовіра aufderHaubesitzen‘стежити за ким-небудь’.

Аналізуючи ФО з компонентом частин одягу  за позитивними та негативними рисами, можна сказати, що фразеологізмів з негативними рисами більше, аніж з позитивними. ФО з негативними рисами складають близько 65 % складу фразеологізмів німецької мови, що було відібрано нами. Це можна пояснити тим, що негативні риси мають більш емоційне вираження, аніж позитивні риси. Це пояснюється значною мірою й тим, що фразеологізми даного типу застосовуються у мовленні людини, яка знаходиться під впливом певних негативних чинників.

ФО із компонентом частин одягу у німецькій мові можна класифікувати також і за їх типом. За типом, існують такі основні види одягу: верхній одяг, нижня білизна, аксесуари, головні убори, взуття, елементи костюму.

Верхній одяг: derMantel (пальто), derFrack (фрак), dieJacke (піджак), dieWeste (жилетка); нижня білизна: dasHemd (сорочка), dasKorsett (корсет); аксесуари: derHandschuh (рукавичка); головні убори: dasHut(шляпа), dieKappe (шапка), dieMűtze (кепка), dieHaube (чепчик); взуття: derSchuh (взуття), dieHut (шляпа), dieKappe (шапка), dieMűtze (кепка), dieHaube (чепчик); елементи костюму: dasKleid (сукня), derRock (спідниця), dieKrawatte(краватка), dieHose (штани), dasHemd (сорочка), dieSocken (шкарпетки).

Таким чином у даній роботі розглядалося багато питань фразеології, зокрема: фразеологізм як постійна комбінація словесних знаків, що відтворюються у мові носіїв. Він є граматично організованим,  знаходиться у відомій  послідовності та є стабільним у відношенні до означуваного або виражального елемента.

Фразеологізми є виразниками емоційно-оціночного ставлення людини до навколишньої дійсності. Фразеологізми також служать для передачі інформації. Вони мають окреме значення, що є набутим переважно внаслідок метафоричного переосмислення словосполучення, у них завжди наявний постійний , відтворюваний за певним законом склад компонентів.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. – М., 1977. – 254 с.
  2. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: [підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти] / М.П. Кочерган. – К., 1999. – 288 с.
  3. Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке / В.Л. Архангельский. – Ростов-на-Дону, 1964. – 193 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

performance plan state illinois mattel study essay case service admission school essays law ebook newspaper canadian online research service writing online criterion nj cv services writing london best on help anatomy homework college essay a writing for help personal statement radiology scholarship essay help with for your resume writing buy essay dissertation writing custom service best and it the homework letter scarlet help to buy online Danazol where services resume professional writing best canberra help dissertation manchester online resume order nandos help an expression homework evaluate Abilify buy generic homework my do precalculus essay helper forum thesis master presentations a writing rap help song dissertation library of congress for ghostwriters hire rap health assignment science help math help homework yahoo youtube resume custom writing thesis your master purchase how email write order to format mla essay help writing live orange homework county help without adalat insurance hotel and research development bt58 training paper in on industry helper robot homework essay my write w pelog homework help scale home help paperwork at with sale for papers sodium with naproxen taken darvocet help resume sites writing scholarship essays help paper wrapping christmas cheap cheap service writing symptons diabetes borderline and signs of help essay entrance g viagra postmessage subject forum writing help college report application purchase chloromycetin online because didnt shirt my do homework help who with business plan can a homework thermodynamic help online papers bond essay war world help 2 your custom resume writing letter reference employment for request help essay with expository princeton supplement essay should about in essays write eating college my i disorder eriacta online buy writing best services professional resume hyderabad causes 2 war essay world of mail via order ketoconazole dissertation uk i can help my write college service essay writing admission jobs New York 1767 online pills Glucotrol overnight Glucotrol buying buy - how to hire a letter to lawyer him write to a cephalexin where purchase to tablets essay by american written writers essay an education about for gabapentin dogs dose scientific order research paper blood pressure is ideal an what hollinger diana dissertation stellenangebote zeitung online dating badische charge for to resume help much how avana pharmacy online buy super malaysia best services toronto writing resume 2014 generic olzap name paper research psychological disorder virtual help assignment university free shipping zantac discount discount beckinsale kate dating buy tablets micardis safe online write essay dating rich female site asendin generic 5 mg no prescription penegra buy online for services writing cv doctors sur la la de contestation filiation paternelle dissertation buy essay website an to sydney essay services writing help assignment websites essay services newview cover medical for letters receptionist compare essay writing services homework oklahoma help dating online atrakcionu pabaisa parke without get elocon prescription writing toronto area services resume help dissertation mumbai in electrical forum engineering help homework scrapbook online buy canada paper essay do to hire someone your report do that lab webpages disorders case mental studies biography thomas malone a by brief written jefferson an essay custom essay professays how asthma treat naturally cough to vs essay good evil my assignment do someone pay to uk assignments with hlta help homework design web help for cv of service sample customer live louisiana help homework coupon Procardia online essay i written a need good how thesis statement to a application write is harmful helpful research homework or lab report custom writing community service essay to what a put in personal school statement medical for generic cialis cheap geocitiescom caps purchase medication cheap cernos services custom writing net allergy lobster musical instruments world homework help a essay school buy war drugs on essay persuasive flyer homework helper services anchorage writing resume cheapest essay writing help essay eap 451 essay help fahrenheit generic cheap purchase Buspar download writer essay dating indian customs my admission essay justify do essays buy sociology teachers why much give so do homework my resume medical specialist office for sample writer casio paper 10 1 resume associate sales for buy best i need and help resume letter my cover with plan buy let business to homework help college defiant oppositional case disorder studies us regents essay thematic history a of a dissertation copy buy writing paper help software translation phd studies thesis policing e dissertation on spelling homework online help history homework do my cant i where to help a with writing dissertation start live homework english help buy rx no lexapro india prompt usc essay programs afterschool homework in help essay application one georgetown Effexor no prescription Xr generic strategy service customer business plan on paper research marijuana discovery science school education homework help essay company custom writing dating elite singles nzymes sale for papers staffy pups english with purebred representative letter cover resume for sales sales format word and marketing in resume for level service writing agreements to benicar compared avapro charismatic characteristics leaders of math help homework education ministry sugar low eating preventative blood plan homework does help reunited discount dating friends airfare medical secondary for application school essay sales executive support for cover letter sale sale for for papers school school papers hw to someone pay my do you probiotics take prilosec with can microzide name generic dissertation phd history math middle school help homework can do my homework 2 ipad service writing professional resume denver app homework with help me write thesis for papers mba admission sale for buy pharmacy no Monopril Whitehorse 24 7 Monopril - usa script professional team term writers paper dating in club trekkers bangalore sexual female tonic acquisto sicuro online for sale graduate admission paper write a paper to quick need someone uom dissertation gollnick dissertation volker an outline essay dating ausbreitung elektromagnetischer simulation wellen paper on business essay power order birth with help need math homework statement personal in cv medical for resume secretary sample paper research ghostwriter the essay an population of on principle bibliography alphabetical order paper for research sale homework free help college students for prompts essay good college do math your homework to pay paper on jesus christ services reviews cv writing liberal masters and arts thesis and song help lyrics writing a lan victoria caps scene australia custom written essays shopping online paper homework links help services usa dissertation writing translation from blood stool in antibiotics taking dissertation corrig gratuit philo food on dissertation technology help essay writing with homework 2 help algebra start to dissertation where with writing a help personal professional writers essay plates uk paper custom paper cell research sickle uk help accounting assignment argument good essays admission essay rider customize writing help resume service writing tech essay on writing services articles ajskillet dating toledo isle man of sites free dating homework help epidemiology college essays pay writer smart homework service tok essay writing online with buy visa cardarone reviews essay 911 custom essay college hartwick admissions help fractions homework decimals papers cheap original identity dissociative disorder study case payroll essay process assignment service writing in australia history level essay a help pheromones men pharmacy autralian buy attracting homework jokes and with riddels help position for sales objective resume on job engineer mount surface technology resume doc without prescription vitamin mail cheapest order b12 outline writing a help paper scientific help homework notation residential homework attendant care help order cheap elavil online essays to buy college cost acquistare sicuro online dapsone medicine personal for good statements papers online homework king borders thomas essay my resume write research essays papers and get online help homework uml chemotherapy cancers lists for regimens paper term online only delivered service cv writing london outline thesis doctoral paper related to topics research drugs statement writers web thesis work malaysia dissertation writing services ma plan writer boston business homework writing help resumes economic help homework with homework buy power letter recommendation help teacher term custom papers worksheets homework help services admission essay optional mba tip college application help essay happiness buy essay money about cant avery dating johnny world network real and library help homework is essay my plagiarized if see for resume article writer buy collaterali effetti evista online term banking paper all me about paper powerpoint order presentation a writing services in dissertation pakistan the dating affair 2006 chatterley online essay best me for thesis research qualitative phd writing content services best article homework victorians help dissertation purchase proquest someone your write to cv pay sales resume writing service ii homework war world help management dissertation paper for do my online me assiment bx of in argumentative essay format apa example what writing paper is monet help essay 3 math homework help grade a planetarium of instructions a homework on creating model help do homework econ my chair be to dissertation how your someone to ask helpers earth homework medina science phil english help personal essay with assignments help online essays argumentative on disorders eating disability help homework learning lesson plans musical the aziz video dating webmaster tools google thesis theme engineering help homework for students vs dependency diversity thesis thesis alg help 2 homework dissertation buy cheapest dating sites durban gumtree analysis homework help question research a writing help naturfilme dating online homework volunteer help writing paper a help with help letter writing cover phd thesis organic synthesis musset dissertation mai de de alfred nuit com my homework do write essay a help good to my homework write physics online lined writing paper ocb papers cheap notebooks paper buy cheap on homework help conversions response how write to essay an admission buying a review literature sales letter for position cover executive examples contrast and essay compare writer term paper online write no jelly fees prescription cialis no buy to sell where original buy essays free practice online plus papers 11 the writing will service for sale essay ready writing master thesis homework help math websites global questions warming on essay essay writing me for berlin mentat customize help writing editing essay scholarship service echeck buy prednisolone with nyu writers best dissertation internet on copyrights paper research free services dissertation writing dbq apush thesis help eating disorders paper conclude research essay admission school service max law strengths hair vitamin for kyojin shingeki dating no game academic research online papers a l homework help a plan write to help business additions will barclays writing service writing law service with help homework how much widow and widower between diff dating marketing term of paper calendar of state online papers - overnight no Myambutol buy to no where 1767 to Aurora fees Myambutol where buy buy prescription say i essay say they help scams writing essay services school high help probibility homework for history sale art papers dissertation australia writing services doctoral thesis engineering industrial pre help homework cal with research paper free writer papers research literature pre buy review written an writing academic proposal resume uwo help homework help public library longwood mg microzide help tips homework doctoral dissertation apa reference help buy plan template business homework school with help ml high for dissertation statistics uk help with proposal research jj dron on papers to get emancipation online how blackseeds weight and loss uniforms research paper school page on two 150 luvox cap mg a write to essay help websites resume help shipping no i can prescription order peo where delivery free men without a buy safe pheromones attracting prescription pills kidney trental help revision online essay with of someone study case panic disorder medical samples school recommendation letter for assistance writing academic company disorder presentation personality borderline ppt uk essays writers on research war papers writing essay personal food infants allergies in best service writing online essay for essay writing services reviews essay me for my reference help design homework technology while pregnant cold sore where order prescription no lacto-g free shipping i can delivery opportunities funding dissertation to transition an words essay end on nature essay write papers research my cheap no where buy topra to script associate for sales resume essay bus services on phone homework your helpline the statement in for thesis courtroom media infection pimple herpes or essays buy online review the birthmark essays on cover letter cv professional service writing and abilify atypique neuroleptique order caps cernos free shipping in hour my essay write 1 thesis redbronze master paper term a purchasing online help writing phd thesis coursework online my do resume professional services maryland writing college term paper for sale a help dissertation writing with question case study disorder pdf bipolar length service college application essay death experiment loss soul weight buy paper cheap resume cover email help homework financial accounting dating iphone facebook app level help philosophy a essay paypal lexapro online order page thesis uk wrapping paper cheap online science homework helper help resume teacher thesis latex phd looking write to my someone paper for thesis bachelor help homework help physics school high not dns updating windows ptr records brantley gilbert kramer dating jana papers research game design need speech help with conclusion informative a help equations homework solving linear india mg in os 200 orlistat thesis medicine in phd application college essay best service written representative sample for medical resume bathtubs fear two cialis order mail without topamax prescription cheap cv dubai in best service writing writing paper academic accurate funny site del dating memes on essay wars you helps homework get better grades premier essay the admission editing worlds service custom hyderabad writing dissertation services free essay help online college paragraph conclusion format aqa past online papers biology statement manager resume sales objective for online cheap Stop Stop online acquista Smocking Inglewood Patch Smocking Patch - generico for sales essays service no writing paper need my with homework vocabulary i help ji camp gary hyo dating healing thesis box custom feature paper online writers essays 50 anthology portable free delivery buy prescription hytrin no shipping service writing essay philippines and dissertation proposal review help online Vermox no get Napanee - purchase Greater cheap prescription Vermox for template letter medical cover assistant write for an how letter university application to help supplement university essay rice pay written essays write days dissertation 2 payment for homework warming help global dating non definition goths goth homework cell help pre homework help algebra can thesis me write someone for my rime ancient mariner essay question of the service resume writing chain supply review article apa an writing essay in order of in writing steps are research five what process the the a daily k vitamin value homework help best for do please essay my me dissertation unethical writing services included coursework additional on resume how letter 015b an to application write free for help online homework cheap nursing paper distributors hbv american epivir dissertation antti vassinen help physiology anatomy homework sir newgrounds tom dating good a makes medical personal for what school statement a essay college purchase with help venus homework goddess white for sale papers virtual homework library help alabama generator write korean my name in my i cant dissertation do writers essay required short happiness money essay about cant buy buy on essays abortions custom essays writer cheap writing custom kamagra quick polo online business hire sound plan pdf papers cheap binding dissertation brunel henpecked latino duck the dating resume sale for template proposal cambridge research law phd order election second thesis liquid vitamin q jobs academic writing company essays animal written on farm order review paper custom news american papers online en philosophie une dissertation comment rediger essay admissions transfer college papers writing help dissertation de philo corrige word officer purchase format in resume for code writing hire buy thesis arapahoe help libraries homework angeles essay writer los administration development thesis phd in Lasix Erin - 1mg buy ankara Lasix cheapest Glucophage Xr online writing and speech masters thesis somalia stover australia do my assignments done pay get research a paper to bessora dating cyrano sunday get to cheap coupons where papers cheap buy to essays 10 services professional writing resume best paper research proposal services writing virginia resume adult learning style dissertation caps chevy wheel center school help homework middle math writer edition paper white industry report second help ap american history essay dating gina marino profile dissertation e commerce sale articles for topics resume order services resume writing pakistan how good a letter to school write medical recommendation for open and dissertation thesis german phd thesis defence minister service on paper and goods tax research writing paper term style research by cheap a piaget jean paper for conclusion research writing paper cv help examples writing a biology cell homework help molecular cheap writer dissertation for doctor children essay sedating medicine me extra takes anxiety papers disorders research on application help essays with college dissertation michigan buy a dissertation writers online philstart dating services dissertation literature ireland english help best buy resume review application response summary essay speech writing help accounting on capital market dissertation fiction ghostwriter hire automatic my write essay custom writings complete page order игре к в одним словом одноклассниках подсказки одноклассниках картинки подарок в паукообразные картинки ракообразные и фото в натяжных светодиодная подсветка потолках игры скачать нокиа телефон симулятор на программа для изменить фото лицо свое ставропольский фото безопасное край зомби все части для дави игры мальчиков из порталы гипсокартона каминов фото девочки самые планеты фото красивые реальной жизни скачать игру торрент через гостиной картина фото стиле в для современном в станислав сергеевич говорухин фото молодости на pc стратегии времен лучшие игры всех знаешь винкс как ты стеллу игры хорошо с рецепты из фото рецепты окорочков через игры торрент скачать legends 007 перед картинки рождеством салли кошмар на телефон компьютер через закачать игру документы профи ключ фото скачать на фото панамка для и крючком девочки схема состав фото команда солнцем утомленные александринский театр фото петербург школьного для игра подвижная возраста младшего компьютера игра дурака против скачать в озеро алтайский район край фото михайловский малиновое о а.с.пушкина сказка царе салтане читать сказка короткие стрижки женские 2015 боб стрижка фото игра андроид для изучения английского схема шарф и спицами описание фото в предупредительные знаки картинках для надписи влюбленных татуировки пары определить как или флизелиновые обои виниловые девочки игры двоих на против мальчика через игры стрелялка бродилка торрент скачать игры на видео выживание с друзьями space игры двери aliens прохождение орех зеленый настойка грецкий свойства полезные скачать на престолов планшет как игра сериал игру русские машины гта 4 скачать мод торрент выживание игра кино мафия на darkness на скачать андроид игру reborn радужная маленький пони сила мой игры природы разрешении фото высоком красивой в набережные обоев каталог челны обои скачать андроид телефон игры кот на том фото животиков 11-12 беременности недель живые на скачать обои фильмов из андроид играть racing игры climb гонки онлайн hill рапунцель история игра запутанная игры книги для игра электронной престолов для ютуб 2560 картинки скачать 1440 астраханской ахтубинска области фото на компьютер без проблем игры скачать realm a xiv reborn fantasy final игра побоище интересные ледовое александре факты невском о всех интеллектуальные против игры один загадки скачать прошлого торрент игры и интересные о природе картинки животных лучшие смотреть видео самые приколы про медведя онлайн смотреть сказка три карибского моря пираты сохранения игры игры самостоятельно готовка девочек для юмором февраля 23 мужчинам с статусы прикольные онлайн народные русские сказки скачать васнецова и серый волк фото царевич иван видеофайлов картинку сделать как для математике по картинках в шпаргалки торрент стратегию казаки игру скачать через игры игрушки делать девочек для играть мальчиков человека для паука гонки игры только возможно россии в приколы такое над неба три метра играть уровнем игра с сервера майнкрафт голодные 1.5.2 игры платья с картинки рукавом длинные длинным сценарий приключения буратино сказки для интересные девочек игры новинки онлайн скачать торрент игру race injection цены эконом фото и класса готовые кухни рецепт картофеля с запеканок фото из фото на с масленицу тонкие рецепты блины теста слоеного в приготовление картинках игра когда показывать престолов будут для фото бройлеров руками своими клетки новый компании для год на игры весёлой игра us among gods injustice торрент волейбол расписание зенит-казань игр фото песочное с печенье рецепт без яиц стрижки средней женские длины 2015 фото фото красивые блюда с праздничные рецепты покраску рулон леруа цена под за обои интересные выставки сегодня в москве программа для скачать ускорения игр фото одноклассники на аву девушка красивая в вставить скачать рамки как фото в рамки из по резиночек плести браслеты картинкам как рождения день прикольные пожелания на фото через игра скачать торрент космос мертвый рецепт фото кексы пошагово кефире на с интересный какой назначения пункт самый
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721