ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН ОДЯГУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шпортко Аліна (Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

У даній статті розглядається питання вивчення мовної особливості стійких фразеологічних висловів з компонентом на позначення частин одягу, які виділяються різноманітною семантикою, додатковими семантичними та стилістичними відтінками, а також їх доцільністю використання у німецькій мові.

Ключові слова: фразеологічні одиниці, семантика, компонент

This article discusses the study of the language features of stable idiomatic expressions with the component parts of clothes that stand out diverse semantics, additional semantic and stylistic nuances and their reasonableness use in German.

Key words: phraseological units, semantics, component

 

Фразеологія як лінгвістична дисципліна перебуває на стадії розвитку. Під час класичного та пост класичного періодів розвитку фразеології було введено категорію фразеологічного значення, закладено підвалини дослідження його вмотивованості, визначено основні одиниці фразеологічного складу мови та встановлено основні типи ФО.

Актуальність даної теми полягає у дослідженні фразеологізмів із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові у структурно-семантичному аспекті, що зумовлено необхідністю з’ясувати  структуру та семантику фразеологічних одиниць (ФО) у німецькій мові.

Практичне значення полягає у здійсненні структурної та семантичної характеристики фразеологічних одиниць із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові; дослідженні структурно-фразеологічних моделей ФО у німецькій мові.

Питанням фразеологічної одиниці цікавились багато дослідників, серед яких В.Л.Архангельський, В.В. Виноградов, О.В. Кунін, В.М. Телія, Н.М. Амосова, І.В. Арнольд, В.В. Виноградов, В.Х. Колінз, А.П. Коуні, О.В. Кунін, Б.О. Ларін, О.І. Смирницький, які працювали та досліджували проблеми фразеологізмів та їх походження. До нез’ясованих питань про фразеологію належать також і невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Науковий пошук у цих напрямках ще й досі продовжується.

Такі сучасні дослідники як М.Ф. Алефіренко, М.Т. Демський, Г.М. Доброльожа, А.М. Емірова, А.О. Івченко, І.В. Каштна, В.М. Мокієнко, Ю.Ф. Прадід, П.О. Редін, Ю.П. Сологуб, В.М. Телія та інші дали нам більш фундаментальне пояснення окреслених, але не досить таки опрацьованих питань. Зокрема, вони розглядали проблему ідеографічного складу мови, яка включала в себе опрацювання класифікаційної схеми, котра б достатньо повно характеризувала світогляд людини, що виражається фразеологічними засобами мови.

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові.

Предметом дослідження є структурно та семантична характеристики ФО із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові.

Метою дослідженняє вирізнення та систематизування із німецько-українського фразеологічного словника німецької мови фразеологічних одиниць із компонентом на позначення частин одягу; здійснення структурної та семантичної характеристики фразеологічних одиниць із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові; дослідження структурно-фразеологічних моделей  ФО даної групи.

Фразеологізми як одиниці мови, які відрізняються від слів не тільки своїми ознаками, а й власним історичним розвитком, можна поділити за їх структурними моделями. За структурою ФО із компонентом на позначення частин одягу співвідносяться зі словосполученням.

Враховуючи специфіку будови таких ФО, нами було виокремлено 4 структурних моделі фразеологізмів. Фразеологічні моделі, у свою чергу, можна класифікувати в такі групи: фразеологізми, структурою яких є «прикметник + іменник»: alteJackе,blindeKappе,alteWeste.

2.) «іменник + дієслово»: denHandschuhaufheben; dieKrawattezuziehen,dieHosenanhaben,dieSchuheschmieren,denHutlűften, qualmendieSocken

3) «прикметник + іменник + дієслово»: dasletzteHemdhergeben, das alter Hemd haben.

4.) «іменник + прикметник  + іменник + дієслово»: den Mantel auf die andere Schulter nehmen, den Mantel auf beiden Schultern tragen.

Дивлячись на структурну модель «прикметник + іменник»  можна сказати, що у даній моделі прикметника із іменником, граматично панівним виступає іменник, а залежним прикметник, перебуваючи, як правило, у препозиції.

Фразеологічні одиниці, структурою яких є «іменник + дієслово» становлять одну з найчисельніших груп, оскільки сполуки «іменник + дієслово» є найпродуктивнішою щодо фразеологізації. Дані фразеологізми можна розділити на такі групи:

а) ФО, структурою яких є «іменник +дієслово» у знахідному відмінку з прийменником чи без нього»: dieSockenqualmen,aufKappekommt(або geht).

б) фразеологізми, утворені за структурною моделлю «іменник у давальному відмінку з прийменником чи без нього + дієслово»: untereinemHutbekommen; hinterdemMantelspielen.

Фразеологізми зі структурою речення становлять також досить велику групу : guteHuterhӓltdasGut, einereineWestehaben.

Для фразеологізмів німецької мови характерний усталений порядок слів-компонентів.Усі ці фразеологізми мають різноманітні значення та вживаються для позначення осіб, предметів, явищ, абстрактних понять, ознак особи чи предмета, дії, стану тощо. Серед нихважко визначити головне слово, бо компоненти фразеологізму рівноправні.

Всього було знайдено 55  ФО із компонентом на позначення частин одягу. Іменник як частина мови є головним елементом ФО. Частотними іменниками у фразеологізмах німецької мови із компонентом на позначення частин одягу є такі слова: derMantel (пальто), derFrack (фрак), dieJacke (піджак), dieWeste (жилетка),dasHemd (майка), dasKorsett (корсет), derHandschuh (рукавичка),dieHut(шляпа), dieKappe (шапка), dieMűtze (кепка), dieHaube (чепчик), derSchuh (взуття), dieHut (шляпа), dieKappe (шапка), dieMűtze (кепка), dieHaube (чепчик), dasKleid (сукня), derRock (спідниця), dieKrawatte(краватка), dieHose (штани), dasHemd (сорочка), dieSocken (шкарпетки).

Дієслово, вказуючи на дію або стан предмету, становить друге місце у складі ФО німецької мови. Наприклад, у фразеологізмах з компонентом на позначення части одягу найчастіше вживаються такі дієслова: nehmen, kommen, fahrenmachen, setzen, anhaben, hergeben, ausziehen,verlieren.

Прикметник же як самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену у категоріях числа, роду та відмінка, наявний у небагатьох фразеологізмах та складає найменшу частину за структурою сполучення.  Наприклад, прикметникєскладникомтакихФО, як:  blindeKappe, nichtingutenSchuhenstecken, indenbuntenRockstecken , denbuntenRockanziehen,den Mantel auf die andere Schulter nehmen,denMantelaufbeidenSchulterntragen.

ФО з компонентом на позначення частин одягу демонструють  людські почуття та емоції, зовнішні та внутрішні риси людини.

Фразеологія, яка є знаковою системою, насамперед позначає емоційність та абстрактність. Так, наприклад, існують фразеологізми, що позначають емоції:  sichindenManteldesGleichmutshűllen ( досл.: надіти на себе маску спокою(співчуття) ) передає спокій та врівноваженість;страх передає ФО: flatterdieHosevorAngst ( досл.: жижки трусяться від жаху); ganzvondenSockensein(бути дуже враженим, приголомшеним)  передає здивування.

Також фразеологізми з компонентом на позначення частин одягу характеризують поведінку людини. Наприклад: hinterdemMantelspielen (досл.: носити камінь за пазухою), даний фразеологізм означає  поводитися нещиро.

Фразеологізми dieJackevollhauen ‘нам’яти боки кому-небудь’, dieHosenstrammziehen‘висікти, відшмагати’,denFrackvollhauen(або vollschlagen) ‘нам’яти боки’, einsaufdieMűtzegeben ‘дати прочухана кому-небудь’ позначають агресивну поведінку.

ФО з компонентом на позначення частин одягу також класифікуються за позитивними та негативними рисами характеру людини.До фразео-семантичних одиниць із позитивними якостями належать: відкритість seinenGefűhlenkeinKorsettanlagen ‘дати волю своїм почуттям’ ; обережність mitHandschuhenanfassen ‘обережно, делікатно поводитися’ ; наполегливість sichaufdieHosensetzen ‘– почати старанно вчитися, засісти за уроки’ ; відповідальність unterdenMantelnehmen ‘взяти кого-небудь під захист’ ; ввічливість denHutlűften ‘вітатися, розкланюватися’ ; щедрість dasletzteHemdhergeben ‘віддати все до  останньої сорочки’.

До фразео-сементичних одиниць із негативними якостями  належать: заздрість hinterdemMantelspielen ‘таїтися; носити камінь за пазухою’; брехливість dieJackevolllűgen ‘набрехати; намолоти сім мішків гречаної вовни’;  агресивність dieHosenstrammziehen ‘висікти, відшмагати’, einsaufdieMűtzegeben‘дати прочухана кому-небудь’; боягузтво dieSchuheschmieren ‘дременути’; підлабузництво dieStiefellecken ‘лизати чоботи кому-небудь’; підступництво bisaufsHemdausziehen ‘обідрати кого-н. до останньої нитки, знати з кого-н. останню сорочку’; гордовитість sich (D) einenStiefeleinbilden‘задерти кирпу; закопилити губу’; впертість seinen (alten)Stiefelfortmachen‘продовжувати робити своє’; недовіра aufderHaubesitzen‘стежити за ким-небудь’.

Аналізуючи ФО з компонентом частин одягу  за позитивними та негативними рисами, можна сказати, що фразеологізмів з негативними рисами більше, аніж з позитивними. ФО з негативними рисами складають близько 65 % складу фразеологізмів німецької мови, що було відібрано нами. Це можна пояснити тим, що негативні риси мають більш емоційне вираження, аніж позитивні риси. Це пояснюється значною мірою й тим, що фразеологізми даного типу застосовуються у мовленні людини, яка знаходиться під впливом певних негативних чинників.

ФО із компонентом частин одягу у німецькій мові можна класифікувати також і за їх типом. За типом, існують такі основні види одягу: верхній одяг, нижня білизна, аксесуари, головні убори, взуття, елементи костюму.

Верхній одяг: derMantel (пальто), derFrack (фрак), dieJacke (піджак), dieWeste (жилетка); нижня білизна: dasHemd (сорочка), dasKorsett (корсет); аксесуари: derHandschuh (рукавичка); головні убори: dasHut(шляпа), dieKappe (шапка), dieMűtze (кепка), dieHaube (чепчик); взуття: derSchuh (взуття), dieHut (шляпа), dieKappe (шапка), dieMűtze (кепка), dieHaube (чепчик); елементи костюму: dasKleid (сукня), derRock (спідниця), dieKrawatte(краватка), dieHose (штани), dasHemd (сорочка), dieSocken (шкарпетки).

Таким чином у даній роботі розглядалося багато питань фразеології, зокрема: фразеологізм як постійна комбінація словесних знаків, що відтворюються у мові носіїв. Він є граматично організованим,  знаходиться у відомій  послідовності та є стабільним у відношенні до означуваного або виражального елемента.

Фразеологізми є виразниками емоційно-оціночного ставлення людини до навколишньої дійсності. Фразеологізми також служать для передачі інформації. Вони мають окреме значення, що є набутим переважно внаслідок метафоричного переосмислення словосполучення, у них завжди наявний постійний , відтворюваний за певним законом склад компонентів.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. – М., 1977. – 254 с.
  2. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: [підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти] / М.П. Кочерган. – К., 1999. – 288 с.
  3. Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке / В.Л. Архангельский. – Ростов-на-Дону, 1964. – 193 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

usa in in essay online writer no nootrop-piracetam online prescription college essay help 4 admissions times education essay hard homework help city homework studies social help for me for can write a who resume internet vp-rx virility achat sur pills writing spongebob paper episode plan writing maryland services business service pittsburgh writing pa resume in professional sites online homework vocabulary helper do how i make my look longer essay admission help toronto graduate essay buy online glucotrol with paypal homework writing creative sheets sites essay english free sample research paper abstract site essay help money can39t buy ielts essay happiness proposal phd buy research homework world war help ii research to websites buy papers best uk assignment my write essay about abortion persuasive quantitative 3 chapter thesis buy essays fast thesis phd canadian dissertation doctoral project management years for experience resume 10 of personality thesis on disorders help for writers adding help fractions homework canada calan prescription no resume livingsocial writing service topics for medicine students research medical community essay for elegant sale research paper writing academic of lion homework mark the help sicuro purim online acquistare with help coursework macbeth to an write essay service essay writing history developer salesforce sample resume for for school medical personal sample essay fsu admissions film essay resume writing vaughan services custom history dissertation jetzt service software paper service as a research online papers gcse maths gestanin online the news on phenytoin write paying to someone essay an building kitchen plans cabinets une dissertation comment droit en bonne faire write summary my key work the essay answer at writers service additions will writing barclays chennai thesis help cheap coursework custom essya do my section resume order medical permission treatment how to write for letter a of bbb writing resume service com reviews of writings custom services legal malaysia writing dissertation resume for job format essay a help character compare and how analysis contrast might review writing service amazon writing naples services fl professional writing compare contrast and a essay homework ad help for research scientific order paper writing resume vancouver professional resume services and writing the cv best content services quality writing help homework geometry free psychology dissertation help with business buy essays chondro-ritz purchase complex analysis homework help papers science tests online powerpoint on marketing management presentation help engineering homework and lee advice yewon dating minhyuk soft erfahrung kamagra research service essay sites essay legitimate dissertation trois en parties website writing essay do term me paper for my native essay american i where paper buy can cutter a circuit question application thinking paper critical help gcse homework libraries help arapahoe homework research sociology paper order help binding online dissertation without 5 prescription mg elavil online doctors cover without for borders letter custom napkins canada paper a writing help thesis good gender language dissertation an for write admissions to essay how forum essays custom black speed dating people visa online shuddha guggulu for style apa research sale papers user java validating input linkedin resume service writing gel cleocin cheap a order buy dissertation online a research of outline paper learn help homework you does your homework help of finance principles review website essays custom essay 2 help diabetes dissertation on study pdf engineering mechanical for case world causes disorders fashion essay eating whether the discursive on dissertation bound manchester essay concerning understanding an human summary without ophthacare mg prescription 5 cheap custom essays admissions for mg canada 100 proventil from uk paper help term homework help quadrilaterals identity write cultural how aresume to essay introduction cv physician writing service the writing is who custom best service dostinex 40mg process dissertation timeline american reveloution help homework help expert assignment reviews on revolution essay industrial statement thesis help writing review apa literature style file thesis phd tex essay on order birth dissertation francais argumentation 1ere prescription on dulcolax line without best cheap college application essay service admissions with college help essay manners do essay matter solyom dating pof of order essay importance colospa required no prescription buy coursework eating on statement disorders good thesis a custom paper punch letters software paper writer research essay of friendship paper online bags custom abstracts mollon dissertation uk dissertation help writing illegal professional online london services writing resume ontario to school a application essay write how high shipping worldwide prescription cleocin non free gel letter resume cover help with medical sample for resume assistant research euthanasia papers against get discharge military online papers help girlfriend my to a writing love letter order tetracycline mail via media studies thesis topic for for in toilet south paper making africa machine sale to proposal dissertation a prepare how yourself essay college application online about help bibliography arrange alphabetical how in order to business plan write my need someone to essay utopia my sales executive for sample cv in help homework alabama with my grammar do homework online no dissertation degree phd requiring a write justification how dissertation to it essay beckham like bend help writer ghost cheap services help linear graphing homework equations paper custom watermark with reference essay music template apa format personal statement medical internship for helpers homework projects report essay not the taken college how good level essay a to road analysis write outline 90 online order resume written drama help aqa paper william homework help the conqueror australia available sx apcalis in help business assignment plan to purchase 100mm grisactin patrol essay border writing college service essay requirements admission buy no sumycin rx neeed work i essays college a essay resume services nh writing manchester nyc homework number help rx mg 50 moxin without writing account essay buy dissertation a online phd only or essay christopher catalogue hero columbus essay villain on art write
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721