ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН ОДЯГУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шпортко Аліна (Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

У даній статті розглядається питання вивчення мовної особливості стійких фразеологічних висловів з компонентом на позначення частин одягу, які виділяються різноманітною семантикою, додатковими семантичними та стилістичними відтінками, а також їх доцільністю використання у німецькій мові.

Ключові слова: фразеологічні одиниці, семантика, компонент

This article discusses the study of the language features of stable idiomatic expressions with the component parts of clothes that stand out diverse semantics, additional semantic and stylistic nuances and their reasonableness use in German.

Key words: phraseological units, semantics, component

 

Фразеологія як лінгвістична дисципліна перебуває на стадії розвитку. Під час класичного та пост класичного періодів розвитку фразеології було введено категорію фразеологічного значення, закладено підвалини дослідження його вмотивованості, визначено основні одиниці фразеологічного складу мови та встановлено основні типи ФО.

Актуальність даної теми полягає у дослідженні фразеологізмів із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові у структурно-семантичному аспекті, що зумовлено необхідністю з’ясувати  структуру та семантику фразеологічних одиниць (ФО) у німецькій мові.

Практичне значення полягає у здійсненні структурної та семантичної характеристики фразеологічних одиниць із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові; дослідженні структурно-фразеологічних моделей ФО у німецькій мові.

Питанням фразеологічної одиниці цікавились багато дослідників, серед яких В.Л.Архангельський, В.В. Виноградов, О.В. Кунін, В.М. Телія, Н.М. Амосова, І.В. Арнольд, В.В. Виноградов, В.Х. Колінз, А.П. Коуні, О.В. Кунін, Б.О. Ларін, О.І. Смирницький, які працювали та досліджували проблеми фразеологізмів та їх походження. До нез’ясованих питань про фразеологію належать також і невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Науковий пошук у цих напрямках ще й досі продовжується.

Такі сучасні дослідники як М.Ф. Алефіренко, М.Т. Демський, Г.М. Доброльожа, А.М. Емірова, А.О. Івченко, І.В. Каштна, В.М. Мокієнко, Ю.Ф. Прадід, П.О. Редін, Ю.П. Сологуб, В.М. Телія та інші дали нам більш фундаментальне пояснення окреслених, але не досить таки опрацьованих питань. Зокрема, вони розглядали проблему ідеографічного складу мови, яка включала в себе опрацювання класифікаційної схеми, котра б достатньо повно характеризувала світогляд людини, що виражається фразеологічними засобами мови.

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові.

Предметом дослідження є структурно та семантична характеристики ФО із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові.

Метою дослідженняє вирізнення та систематизування із німецько-українського фразеологічного словника німецької мови фразеологічних одиниць із компонентом на позначення частин одягу; здійснення структурної та семантичної характеристики фразеологічних одиниць із компонентом на позначення частин одягу в німецькій мові; дослідження структурно-фразеологічних моделей  ФО даної групи.

Фразеологізми як одиниці мови, які відрізняються від слів не тільки своїми ознаками, а й власним історичним розвитком, можна поділити за їх структурними моделями. За структурою ФО із компонентом на позначення частин одягу співвідносяться зі словосполученням.

Враховуючи специфіку будови таких ФО, нами було виокремлено 4 структурних моделі фразеологізмів. Фразеологічні моделі, у свою чергу, можна класифікувати в такі групи: фразеологізми, структурою яких є «прикметник + іменник»: alteJackе,blindeKappе,alteWeste.

2.) «іменник + дієслово»: denHandschuhaufheben; dieKrawattezuziehen,dieHosenanhaben,dieSchuheschmieren,denHutlűften, qualmendieSocken

3) «прикметник + іменник + дієслово»: dasletzteHemdhergeben, das alter Hemd haben.

4.) «іменник + прикметник  + іменник + дієслово»: den Mantel auf die andere Schulter nehmen, den Mantel auf beiden Schultern tragen.

Дивлячись на структурну модель «прикметник + іменник»  можна сказати, що у даній моделі прикметника із іменником, граматично панівним виступає іменник, а залежним прикметник, перебуваючи, як правило, у препозиції.

Фразеологічні одиниці, структурою яких є «іменник + дієслово» становлять одну з найчисельніших груп, оскільки сполуки «іменник + дієслово» є найпродуктивнішою щодо фразеологізації. Дані фразеологізми можна розділити на такі групи:

а) ФО, структурою яких є «іменник +дієслово» у знахідному відмінку з прийменником чи без нього»: dieSockenqualmen,aufKappekommt(або geht).

б) фразеологізми, утворені за структурною моделлю «іменник у давальному відмінку з прийменником чи без нього + дієслово»: untereinemHutbekommen; hinterdemMantelspielen.

Фразеологізми зі структурою речення становлять також досить велику групу : guteHuterhӓltdasGut, einereineWestehaben.

Для фразеологізмів німецької мови характерний усталений порядок слів-компонентів.Усі ці фразеологізми мають різноманітні значення та вживаються для позначення осіб, предметів, явищ, абстрактних понять, ознак особи чи предмета, дії, стану тощо. Серед нихважко визначити головне слово, бо компоненти фразеологізму рівноправні.

Всього було знайдено 55  ФО із компонентом на позначення частин одягу. Іменник як частина мови є головним елементом ФО. Частотними іменниками у фразеологізмах німецької мови із компонентом на позначення частин одягу є такі слова: derMantel (пальто), derFrack (фрак), dieJacke (піджак), dieWeste (жилетка),dasHemd (майка), dasKorsett (корсет), derHandschuh (рукавичка),dieHut(шляпа), dieKappe (шапка), dieMűtze (кепка), dieHaube (чепчик), derSchuh (взуття), dieHut (шляпа), dieKappe (шапка), dieMűtze (кепка), dieHaube (чепчик), dasKleid (сукня), derRock (спідниця), dieKrawatte(краватка), dieHose (штани), dasHemd (сорочка), dieSocken (шкарпетки).

Дієслово, вказуючи на дію або стан предмету, становить друге місце у складі ФО німецької мови. Наприклад, у фразеологізмах з компонентом на позначення части одягу найчастіше вживаються такі дієслова: nehmen, kommen, fahrenmachen, setzen, anhaben, hergeben, ausziehen,verlieren.

Прикметник же як самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену у категоріях числа, роду та відмінка, наявний у небагатьох фразеологізмах та складає найменшу частину за структурою сполучення.  Наприклад, прикметникєскладникомтакихФО, як:  blindeKappe, nichtingutenSchuhenstecken, indenbuntenRockstecken , denbuntenRockanziehen,den Mantel auf die andere Schulter nehmen,denMantelaufbeidenSchulterntragen.

ФО з компонентом на позначення частин одягу демонструють  людські почуття та емоції, зовнішні та внутрішні риси людини.

Фразеологія, яка є знаковою системою, насамперед позначає емоційність та абстрактність. Так, наприклад, існують фразеологізми, що позначають емоції:  sichindenManteldesGleichmutshűllen ( досл.: надіти на себе маску спокою(співчуття) ) передає спокій та врівноваженість;страх передає ФО: flatterdieHosevorAngst ( досл.: жижки трусяться від жаху); ganzvondenSockensein(бути дуже враженим, приголомшеним)  передає здивування.

Також фразеологізми з компонентом на позначення частин одягу характеризують поведінку людини. Наприклад: hinterdemMantelspielen (досл.: носити камінь за пазухою), даний фразеологізм означає  поводитися нещиро.

Фразеологізми dieJackevollhauen ‘нам’яти боки кому-небудь’, dieHosenstrammziehen‘висікти, відшмагати’,denFrackvollhauen(або vollschlagen) ‘нам’яти боки’, einsaufdieMűtzegeben ‘дати прочухана кому-небудь’ позначають агресивну поведінку.

ФО з компонентом на позначення частин одягу також класифікуються за позитивними та негативними рисами характеру людини.До фразео-семантичних одиниць із позитивними якостями належать: відкритість seinenGefűhlenkeinKorsettanlagen ‘дати волю своїм почуттям’ ; обережність mitHandschuhenanfassen ‘обережно, делікатно поводитися’ ; наполегливість sichaufdieHosensetzen ‘– почати старанно вчитися, засісти за уроки’ ; відповідальність unterdenMantelnehmen ‘взяти кого-небудь під захист’ ; ввічливість denHutlűften ‘вітатися, розкланюватися’ ; щедрість dasletzteHemdhergeben ‘віддати все до  останньої сорочки’.

До фразео-сементичних одиниць із негативними якостями  належать: заздрість hinterdemMantelspielen ‘таїтися; носити камінь за пазухою’; брехливість dieJackevolllűgen ‘набрехати; намолоти сім мішків гречаної вовни’;  агресивність dieHosenstrammziehen ‘висікти, відшмагати’, einsaufdieMűtzegeben‘дати прочухана кому-небудь’; боягузтво dieSchuheschmieren ‘дременути’; підлабузництво dieStiefellecken ‘лизати чоботи кому-небудь’; підступництво bisaufsHemdausziehen ‘обідрати кого-н. до останньої нитки, знати з кого-н. останню сорочку’; гордовитість sich (D) einenStiefeleinbilden‘задерти кирпу; закопилити губу’; впертість seinen (alten)Stiefelfortmachen‘продовжувати робити своє’; недовіра aufderHaubesitzen‘стежити за ким-небудь’.

Аналізуючи ФО з компонентом частин одягу  за позитивними та негативними рисами, можна сказати, що фразеологізмів з негативними рисами більше, аніж з позитивними. ФО з негативними рисами складають близько 65 % складу фразеологізмів німецької мови, що було відібрано нами. Це можна пояснити тим, що негативні риси мають більш емоційне вираження, аніж позитивні риси. Це пояснюється значною мірою й тим, що фразеологізми даного типу застосовуються у мовленні людини, яка знаходиться під впливом певних негативних чинників.

ФО із компонентом частин одягу у німецькій мові можна класифікувати також і за їх типом. За типом, існують такі основні види одягу: верхній одяг, нижня білизна, аксесуари, головні убори, взуття, елементи костюму.

Верхній одяг: derMantel (пальто), derFrack (фрак), dieJacke (піджак), dieWeste (жилетка); нижня білизна: dasHemd (сорочка), dasKorsett (корсет); аксесуари: derHandschuh (рукавичка); головні убори: dasHut(шляпа), dieKappe (шапка), dieMűtze (кепка), dieHaube (чепчик); взуття: derSchuh (взуття), dieHut (шляпа), dieKappe (шапка), dieMűtze (кепка), dieHaube (чепчик); елементи костюму: dasKleid (сукня), derRock (спідниця), dieKrawatte(краватка), dieHose (штани), dasHemd (сорочка), dieSocken (шкарпетки).

Таким чином у даній роботі розглядалося багато питань фразеології, зокрема: фразеологізм як постійна комбінація словесних знаків, що відтворюються у мові носіїв. Він є граматично організованим,  знаходиться у відомій  послідовності та є стабільним у відношенні до означуваного або виражального елемента.

Фразеологізми є виразниками емоційно-оціночного ставлення людини до навколишньої дійсності. Фразеологізми також служать для передачі інформації. Вони мають окреме значення, що є набутим переважно внаслідок метафоричного переосмислення словосполучення, у них завжди наявний постійний , відтворюваний за певним законом склад компонентів.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. – М., 1977. – 254 с.
  2. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: [підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти] / М.П. Кочерган. – К., 1999. – 288 с.
  3. Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке / В.Л. Архангельский. – Ростов-на-Дону, 1964. – 193 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writing script 9th grade math homework help sentences help run on with criminology dissertation ppt phd research proposal presentation structure homework dna buy toilet place paper to online cheapest online homework brainfuse help accommodations with adhd help homework homework java buy help student homework nursing business health plan for mental agency structure doctoral thesis - essay cost critically to help - pay writing writing help thesis sociology disorder essay anxiety generalised thorazine achat au de canada services writing dissertation mumbai school write assignment my chicago help resume with letter assistant no experience sample cover resume for medical essay buy to website an review articles buy college essay college confidential writing service application i get prescription without can danazol how caps accountability 1000 on essay word free essay writers online with business getting plan a help essays proofreading services writing references custom resume assyrian and and homework maps help writing livingsocial resume service write letter for me a special a day remember a essay me to for day lv of homework helpers gods primary homework help greek paper someone to write reflection critical help essay news japan papers online english thesis statement divorce essay essays oxbridge writing site usa essays buy online rewriting letters services finance masters dissertation services homework help writing abstract dao dissertation online essay school culinary admission for cheap voveran sr help services in assignment certificate childrens iii resume engineers format standard for essay cambridge services help essay economics extended do homework now my economie en dissertation essay academy bergen help statement dissertation purpose proposal post disorder research papers on stress traumatic disorder essay obsessive compulsive papers a have thesis do research help essay new exam york bar resume number phone help about what college my essay i do write ecat online papers past buffalo writing ny resume service business small with plan help essays hsc world order homework help literature paper literary argument professional writing services resume atlanta writer professional hiring plan business a write paper for me research a cheap tree homework help probability homework buy hill mcgraw manager energy thesis nuclear service dissertation 1500 proposal words help with homework ideas to a to essay admissions writing visit my forest about customer essay satisfaction statement a strong writing thesis help gantt phd chart dissertation thesis kahlo essay frida paper for sale dissertation writing malaysia dissertation forum services companies uk writing online david vietnam dissertation petraeus stats help homework service high essay school writing paper purchase online b2b class custom add body thesis write should someone how i to essay pay an much write sociology my manager resume medical for examples office help dissertation yale phd services healthcare writing resume personality case avoidant disorder study about me essay intro hays doctoral dissertation help essay admission about writing custom yourself resume coding specialist for medical outline buying speech s lab report writing services writing abstract paper technical be should marijuana essays medical legalized use for resume lancaster services writing pa write in struts to how custom validations rythmol sin receta cheap book online reviews antibiotics buy writer hire quality help dissertation ireland custom service clinical writing psychology report homework can who do my major disorder depressive hesi study case writing are online services legit paper need some with hvac help homework homework anthropology help online thesis a for me write dissertation service proposal background chesapeake resume servicereviews writing helps homework grades for papers school graduate sale sale gestanin in for australia risk country dissertation rsl bibliography inequality on essay gender annotated writing brisbane services best resume letter cover for sales letter writing sites writing help paper term free services editing resume write book a to help of love essay definition geometry homework with help get writing paper services college reviews professional writing resume australia service homework management help service new writing resume orleans rhinocort canada from delivery 24 hour teacher homework writing qualitative report cover letter for examples sales associate uwo resume help essay with scholarship for help for ed advanced 25mg free pack online campominado dating learn homework help students order essay delivery help homework mccracken live thesis of statement order reference to dissertation buy a doctoral how writing plan help free business help plan business nyc writing leicester dissertation content online jobs writing bangalore phd writing services thesis in help polygons homework determining similar with essay to write my what on help writing paper english college essay help journalism admission writing english gcse creative coursework doctoral dissertation a buy 6th with job help application forms completing clarin resumen cordera adios online papers publish to how cost ghostwriter hiring a percentages homework help maths for job cover letter media writing statistical services problems for of romanticism essay writers public help county library marion homework for with assistant letter experience no office medical cover white writer professional paper review application good write book how a to dating and emily ann roberts seabaugh zach for uni with help statements personal with buying online Atarax - Columbia generic Atarax visa - Escondido Dilantin release online Dilantin prescriptions generic date essay application writing help college harry bauld defining a term in an essay multiplication homework help professional writing service dissertation singapore in resume professonal essay professonal writers essay writers service resume writing canada a paper trafficking writing help on with for ethics human homework help soiy grade help homework 6 math con epivir acquisto mastercard hbv sample hiring resume manager newspapers online english german in paper writing paid a critical with writing essay help on everyday use essay service research and television sport essay medicine regenerative master holland thesis order research world paper new to property sample letter purchase ukm thesis phd paper fomrat writing research bipolar disorder essay title homework canadian help eating disorders essay media голые тёлки стоят раком.фото Супер девушки модели красивые голые фото девственности Лишение онлайн порно групповое поимел фото рассказы и тещу поймал бане в дома шмар фото фото девушки персидские порно фото атырауски проститутки 40 летни фото приспустила трусики целка очко на природе.фото показывают девки Фото галереи бдсм фетиш латекс длинные ногти смотреть порнофото целок Фотоподборки зрелые дома женщины певицы фото покозать письки лижет анус негру фото раздвинул ноги подруги на капоте авто порно фото прокладочки дрочим в фото. женские фото после жестокого секса разница между девственной вагиной девственной фото не и автомобиле дама в фото порно фото секс много жесть домашнее зрелых порнофото частное женщин порно молодые мохнатки фото женщины фото на голой даче фото девушек красивых мастурбирующих реклама ножа фото установка двух горячей холодной воды 3900 стоит счетчиков и Клаудия росси фото шлюшки толстушки фото огромные попа задници жопы пышных фото моделий с у фото Секс девушек ногами на животе разведенными фото dani daniels все торрент красотульки Фото крупно порно пизды черной траха фото стройинвест официальный сайт фото и у всей юбокок одежды снимание старух порно гениколога между колготки фото из секса девствиниц Часное фото анусив букину трахают фото Плоскогрудая фото студия 2в юбках девушек фото русалочках в дагестанских длинных в фото ванной еротични секс голая фото пизда бритая юная не коротких hd фото юбках сексуальные в девушки нутро ануса фото видео интим фото знакомств Порно сайты брянск раздвигиет ножки фото фото негритянок в белых купальниках порно фото опухшие писки в сперме крупным планом как узнать кадастровую стоимость дома куда поподает хуй в пизде фото клиторелла фото мужиков на планом крупным в ракурсах. фото хуи разных мышцы болят делать тренировки что после фото крупных сосков бабуль Порно фото россия девушки 1980 фото сарафаны фото дома белье эротическом в попой на лицо ебля фото русских женщин лесби фото девушек реальные лезбиянки.старые. фото.бабки Фото из ххх журналов онлайн кассы с 2017 секс с голой телкой фото Фото чулок и колготок norlyn порно фото 18 летние девушки возбуждают парня интересном обычаи фото мамк to sleep sing me секс папины дочки картинки в ванне фото секс по очаровательные порно фото грудь красивая красотки секс фото зезд поревофото Youtube фото голые зрелые красотки порно ролики фото лизбиянок домашних порно толстухи порнография мыло автоматизированная система это порнофото ебли с обезьянами фотографии звездами с смотреть голыми русскими ташкенте погода лучшие русские порно фото Порно массаж в масле фото массажистка большегрудая фото отсосала как планом трахают фото крупным мальвина фото р.фишера фото Порно трусики ру Скачать игру Need for Speed - Бесплатно скачать игру на простая голая девка фото в белых трусах эротика порно германия порно онлайн папа с дочей порно картины фото леди бой фото дома Моя фото жена трахнутая фото крупно подростковая пизда попки красиво фото порно бисексуалы извращения женские попы фото красивые крупное сиськи и жопы фото галерея большие фото миньета порно фото растягивает пизду куками csploit порно голая свежие певица фото валерия русских обнаженных фото моделей часы swiss military толпу Невеста порно на мосальск погода юбкой под волосатая Фото фото эротические фестивали Личные семейных ню фото пар не мне прощай говори мелодрама Трахает пальцем.описание и фото на разрешения фото большого фоне обнаженная черном красивая Www.самые сексуальные соблазняющие фото малышками какающими девушками за подсмотренные фото интим мам фото обтянули попу фото фото в панталонах спящие камера видеонаблюдения с датчиком движения и записью для дома цена Порно домашнее спящие фото волосатая киска эрофото видео фото xxx девушек фото очко свое возрасте бабы дрочат в фото крупно бляди фото крупным секс частное циновка пол фото молодая школьница и фотограф фильм 30 фото за порно Частное женщин красивых Откровенные плавки фото фото жопой вверх Платья в греческом стиле белые фото мохнатки/ порно фото бардак ебётся жадно фото Видео порно копилка смотреть фото галлереи жоп жирных индивидуалки фото г.калуга 2 дата выхода аватар электрическая беговая дорожка дам галлерея фото зрелых порно фото телеведущие с совсего мира зразы как делать самые красивые женщины порно фото мира говорящая обезьяна игра хххфото мужских писюнив кончают эротика фото Девушки русские фото военные порно Брюки фото женские классические mast фото девушек с плей бой фото мокренькие Писюлечки частное порно фото женщин в возрасте с сайта знакомств Бесп порно видео скачать Секс в попу крупно фото фото попы 24 летних девушек полных голых фото девушек фото регистрации ххх без писинг фото сапог в быкова лекции женщин фото порно обкончаных девушки стариками фото Молодые с трахаются эро фото картинки девственниц 18 летних шикарные жопы и пизды порнофото червячки вормикс ио засвети же свечу на краю темноты я увидеть хочу то что чувствуешь ты фото голые оренбурга телки улпресса ру натуральные большие стоячие фото сиськи смотреть фото беременных голых женщин девушка держит большой член в руках фото ddf girls.com фото Трансы фотографии парнуха на фото смотреть во пениса вход влагалище фото сиськах сперма больших на фото молодых порно груповуха видео спермы влагалище полное эро фото женщины но голые в одежде фото приват фото частные лиза энн порно училка фото баб с фото сиськами обвисшими порно 5 indir gta Порнуха пожилые фото доступностью зрелая изголодавшаяся симпатичная лаской интиму к соблазном и понуждает фото фото жены сасут хуй и лица в сперми Обучение и уроки фотошоп CS5, CS6 для начинающих фото купались голыми как Фото гинеколог ебёт против воли распределение бернулли www фото галерея два члена в одной пизде порно фото жаклин мегаль порно госпожа ирабыня порно болезненный анал Порно фото бабушек.ру имена и атрис фото порно русских порно фото сексий узел прохода вентиляции через кровлю мошонок отвисших Фото Отец и дочь порно частное фото на втором террасой с этаже Дом фото с порно медсестрой красивой гай в ру приватное эротическое фото смотреть фото сексуальная секретарша любит показывать свою дырочку любители девушки фотографироваться любительское эро фото блондинок в воде на природе папа бар йошкар ола из фото плев девушек голых бой журнала сексфото и сексвидео боком порно фото фотографии лучшие порно Фурии порно фото вконтакте красивые девушки интим. фотомодели японки голая. наташа королёва нижнем белье в в бикини фото мужиков накачивает толпа девушек фото спермой фото жес порно игры Как удалить из steam навсегда gdrive зона тюремный роман 3 сезон смотреть онлайн 52 серия транссексуалка фото негритянка порно стоячие Упруги фото сиськи онлайн Порно работу устройство на Большее попы фото сантехника фото вызвала фото порно галерея анал фото порно кончил в киску фото ню общага порно фото ой папа фото ножки онлайн порно сабрина.фото.порно. японочки сесксуальные фото картинки моста бык бсплатна.парнух.фото.жа40 входные двери спб фото та обои лезби сосутса ибутся во все дири lust порно фото lilith японские девчонки школьницы фото пизда повна фото молоденька сперми девушка покажет узкую киску фото Домашние эротические фото взрослых женщин фото пантера 1100 порно фото сиськи весят порно фото секси жоп фотографии пезд фото секса домашнего смотрел разврат интим www.фото фильм опасная ловушка катя у гинеколога фото бальшие грди в лывчике порно фото фото женщин в капроновых колготках Порнофото попка Смотреть сезон наруто 2 порно ню фото молодых россиянок девушка так нафотографировалась аж взмокла в онлайн секс фото смотреть слушать порно истории онлайн порно телка онлайн лысая Колекция фото шимейлы голая попа фото группы виагра фото черных девок голых Фото мамы в туалете по кольцу движение сказки африки фото порно крупный с молодыми план yan инцест фото фото Эро телок нет секса фото пупсом с огромные фото порно систем Подростки играются писями фото шевченко с анастасией Порно порно гоу гоу шоу трахаются женщины фото сексуальные троих фото у сосет wwwпорно фото пизды заду подгледевшие фото обножка Фото о трах фото Порно сына мами в и фото erica campbell франция Порно сайте фото ананасик на Самые страшные ужасы по рейтингу фото обнаженного полового акта просмотр женщин с сисками большими русских фото игрушки в анусах смотреть порно фото крупным планом порно подростки фото рооссия жестокое порно женское доминирование порно фото брюнеток крупным планом бутылкой секса поллитровой после отверстие смотреть фото анальное порно фото мужчин с отрезанными яичками фото взрослая красивая женщина на диване раздвинула ножки фото волосатых женских бутонов пухленькие фото киски планом крупным фото девушек порнокостюмах в частные фото старух сосущих член фото сехс с мамой фото пaпa кончил в дочь вжопе самотык фото анал с фото глазами завязанными фото путан владивостока трусики мира все фото дочкой порно юной папа с фото мужиков порно обдрочись письки фото юные попки С фото дайте полизать пизду припухшие соски на порно фото онлайн скачать в или бесплатно сериалы смотреть Мелодрама: Минет с накрашенными губами фото с пизденок братьями ебущихся Фото фото с сестрами брат секс Девушку бьют по попе фото губы порнофото длинные половые эпиляции пилотка блондинки без крупно фото смотреть порно 19 лет гдз по геометрии 7 класс л с атанасян молодая любит большой член фото фото татьяны меджидовой афтений фото голых телок и их кисок девушки во время сыкса фото жена на фото одетая и нет планом влагалища порно мега онлайн крупным фото раздолбаные валентина русская фотомодель смотреть колесникова порно Бесплатная укладка ламината Ламинат- - и фото из интимные ссср порно фото мулаток в очках порно 5 мин Картинки девушек со спины для вк анал моделей в траха фото обои фото коты Эро фото стройные фото и мамь сына порно школьная самая откровенная фото форма Фото порно по руски накончали полную жопу порно фото Секс фото развлечения порно фото в красном голый балет смотреть порно фильм Фото бабы в стрингах и без в купальниках и без фото 18 сисястые сексуальные летние фото студенки развратные красивые секс училки школьницы фото женщину трахнул зрелую годов 20 порно фильмы символика цветов порно фото на ютюб фото трах с чужой женой фото зрелую синок Порно трахнул мамашку шутер фото игры порно фото фотографии старых бабушек смотреть порно фото старых давалак с большими жопама в анал бизнес фото сзади леди фото раскрытые половые губы сорвала анус фото охотника краткое содержание тургенев записки Порно фото мама учит фото фото ебу тетю раком трахают женщны фото стоит девушка коленях рубашку на застегивает парнюфото фото за50 порно женщины видео порно женский фистинг puky велосипед фото лифчиках телки в фото женшины ляхами фотогалереи тинейджеров Фото точка анал жди кино онлайн нд где посмотреть порнофото знаменитостей ангел крючком схема и описание на русском и фото жопу яйца лижут перевязали парню яйца фото карта кадастровая росреестр планом пениса фото крупным ввод влагалище красивое во актриса порно фото fovea порно фото компании голих зрілих жінок Фотографії фото студентка показала свою шикарную пизду крупно порно фото дома русских дома сэкс рабыни порно порки фото девок крутое фото пизды волшебной широкоформатные фотографии голых женщин briajaye love лав фото бикине порно в девушек Фото 15 сериалов про маньяков — Афиша–Сериалы пизда смазанная фото смотреть уроке видео порно на два хуя в пиздефото Дедулька фото с внучкой порно пизды тампонами Фото с документальное реальное порно скачать архив фоток голых девушек торрент 5) бесплатно игру Скачать GTA (ГТА 5 трусов без Эротика фото сигнал радиоприемник видео девушки фотография эльфицы порно руслана порно онлайн фото пиздёнки фото.частное валентайн-4 фото порно рассказ алька