СУДОВА ПРОМОВА ЯК БАЗОВЕ ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК ‘276.6:34:811.111                                                                   В. К. Омельчук

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

СУДОВА ПРОМОВА ЯК БАЗОВЕ ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

У статті проаналізовано лінгвістичну структуру судової промови, а також місце судової промови в площині юридичного дискурсу. Автор звертає увагу на те, що судова промова як базове поняття юридичного дискурсу може бути використана в контексті професійно-орієнтованого навчання, що сприятиме формуванню професійної компетентності студентів-юристів. Судова промова досліджується як професійно-орієнтована технологія навчання юридичної англійської мови.

Ключові слова: судова промова, юридичний дискурс, юридична англійська мова, студенти-юристи.

 

Омельчук В. К. Судебная речь как базовое понятие юридического дискурса в контексте обучения юридического английского языка

В статье анализируется лингвистическая структура судебной речи, а также место судебной речи в юридическом дискурсе. Автор обращает внимание на то, что судебная речь как базовое понятие юридического дискурса может быть использовано в контексте профессионально-ориентированного обучения, что будет способствовать формированию профессиональной компетентности студентов-юристов. Судебная речь исследуется как профессионально-ориентированная технология обучения юридическому английскому языку.

Ключевые слова: судебная речь, юридический дискурс, юридический английский язык, студенты-юристи.

Omelchuk V. K. Courtroom Speech as the Basic Notion of Legal Discourse in the Context of Legal English Teaching

The article deals with the analysis of a linguistic structure of courtroom speech within legal discourse. The author emphasizes the usage of courtroom speech as the basic notion of legal discourse in the context of professionally-oriented studying that will contribute to the formation of law students’ professional competence. Courtroom speech has been researched as a professionally-oriented technique of Legal English teaching. Generally, the linguistic structure of courtroom speech is determined by logical aspects of composition and incorporates introduction, main body, and conclusion. The courtroom speech of the novices frequently includes incorrect case endings in nouns, improper usage of numbers, or some compound verbs. Thus, the linguistic analysis on the level of morphological and syntactical units is targeted at determination of the common mistakes with an aim of finding the difficulties widespread in courtroom speech. The aim of professionally-oriented studying is the formation of professional’s personality. Therefore, a student not only gains the complex of knowledge and skills including a communicative aspect, but also gains professionally significant personal qualities. In this way, a social aspect of professional studying is being made more essential. This professionally-oriented technique in the higher education system incorporates didactical, psychological and general pedagogical basics of teacher-student interaction. So the courtroom speech technique within legal discourse at the Legal English classes is directed towards implementation of studying forms, methods, and tools necessary for educational aims and professionally significant qualities of a young individual.

Ключові слова: courtroom speech, legal discourse, Legal English, law students.

 

Постановка проблеми. Поширення антропоцентричного підходу до вивчення лінгвістичних явищ стало причиною активізації дослідження дискурсів різних типів. З моменту становлення цивілізованого судочинства проблема судової промови не втрачає своєї актуальності. В основі правосуддя лежать конституційні принципи рівноправності сторін, що означає обов’язковість участі в процесі судочинства кваліфікованих супротивників (обвинувача – прокурора і захисника – адвоката). В.В. Молдован, описуючи практичні аспекти судової риторики, звертає увагу лише на визначенні, класифікації, підготовці й особливостях виголошення судових промов і наводить двадцять типів промов, які використовуються під час розгляду кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських справ [8].

Судові промови прийнято розглядати як зміст дебатів – особливої резолютивною частини судового розгляду, у якому учасники процесу підбивають підсумки судового слідства та попереднього розслідування, викладають суду свої пропозиції щодо вироку чи судового рішення. Виступи в дебатах є найважливішою і необхідною частиною судового процесу, яка сприяє активному його проведенню, переконуючи суд у своїй правоті, а використання такого прийому на заняттях юридичної англійської мови сприяє формуванню професійної компетентності студентів-юристів.

Виступ судового оратора часто вирішує долю людини. Успішний виступ судового оратора визначається цілеспрямованим та наполегливим прагненням удосконалювати себе, вчитися майстерно володіти словом, оскільки мовна культура є елементом культури судового процесу. Тому розуміння сутності судової промови надає величезну перевагу кожному учаснику процесу у порівнянні з непідготовленими особами [4].

Огляд останніх досліджень і публікацій. Вивчення судової промови як базового поняття юридичного дискурсу представлено у роботах ряду дослідників, зокрема Баскова В. В., Тарнаєва Н. Н., Кохтєва Н. Н., Матвієнко Є. А., Царьова В. І. та ін.

В. В. Молдован подає наступне визначення судової промови: «Судова промова – це промова, звернена до суду та інших учасників судочинства і присутніх при розгляді кримінальної, цивільної, адміністративної справи, в якій містяться висновки тієї чи іншої справи». Виступаючи у суді, прокурор чи адвокат підсумовують не лише судовий розгляд справи, але і всієї своєї попередньої праці, аналізують докази, висловлюють свою позицію у справі міркування з питань, на які суду необхідно дати відповідь під час складання вироку, рішення, постанови, ухвали [8].

Н. Н. Івакіна, вивчаючи мовний аспект судових промов, вважає, що судова промова є цілеспрямованим виступом, що має вплинути на адресата і, таким чином, привертати увагу слухачів до предмета мовлення. Отже, одним з важливих засобів впливу у судовій промові є сама організація матеріалу. Дослідження свідчать, що обвинувальна промова відрізняється більшою категоричністю міркувань у порівнянні із захисною. У захисній промові категоричність присутня не завжди, особливо у тих випадках, коли в адвоката немає можливостей оспорювати кваліфікацію злочину, і здебільшого виражається застосуванням виразів на кшталт: я думаю, на мою думку, я сподіваюся, я передбачаю тощо [2].

Завдання та матеріал дослідження. Стаття має на меті аналіз структури судової промови як базового поняття юридичного дискурсу, а також виокремлення особливостей судового дискурсу для подальшого їх використання у контексті навчання юридичної англійської мови. Матеріалом слугують дослідження ряду науковців у сфері судової лінгвістики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Судовий дискурс, зокрема і його жанрова специфіка, на відміну від усіх інших типів дискурсів, чітко регламентований такими екстралінгвістичними чинниками як процесуальне законодавство, рівень юридично-комунікаційної підготовки і функції учасників, високий ступінь емоційної напруги, визначена зацікавленість учасників судових слухань результатом розгляду кримінальних, цивільних, адміністративних справ тощо. У ході судового засідання кілька (а то й багато) учасників виконують різноманітні комунікативні дії: виголошують інформативні, оцінно-впливові та імперативно-впливові монологи, ставлять запитання і відповідають на них тощо. Така комунікативно-прагматична строкатість ускладнює процес виокремлення мовленнєвих жанрів, що реалізуються в межах судового дискурсу [1].

Лінгвістична структура судової промови визначається логічними аспектами композиції, тобто вибір мовних засобів повинен здійснюватися відповідно до мети. Будь-яка судова промова складається із вступної частини, основної частини і висновку. У вітчизняній судовій практиці при створенні вступної частини судової промови нерідко використовується прийом контрасту, що полягає в протиставленні різних планів викладу. При цьому вступ, як правило, композиційно розпадається на два протилежних за змістом сегмента: у першому дається моральна оцінка події, у другому події порівнюються з якими-небудь позитивними явищами (прикладом може послужити розкриття світогляду законослухняних громадян і людей, здатних на тяжкий злочин). Протиставлення створює необхідний для оратора емоційний настрій і готує слухачів до сприйняття його думки щодо оцінки доказів.

Зарубіжній судовій практиці властивий інший принцип створення вступної частини судової промови. Мовець більш коротко і менш емоційно порівняно з вітчизняними ораторами вводить цільову аудиторію в курс справи. Вступ має містити звіт про події, що відбулись, та перерахування фактів, які мовець збирається довести. Юрист не повинен піддаватися спокусі поділитися зі слухачами філософськими міркуваннями про те, що стосується справи (наприклад, про надійність свідків, переконливість доказів, принципи здійснення правосуддя).

Відмінною особливістю основної частини судової промови є використання спростувань і обґрунтувань. Це аргументативний спосіб викладу інформації, і в тексті судової промови йому відведена провідна роль. Тому доказова сторона промови має набагато більше значення, ніж її емоційний вплив на публіку. Аргументативному способу викладу притаманні такі риси, як висування тези, визначення поняття, встановлення логічних зв’язків між поняттями, використання в якості основного способу вираження думки стійких словосполучень. Вони характеризуються високим ступенем інформативності, їх лексичний склад і порядок слів у них строго визначені [11].

В основній частині судової промови також використовуються розповідь і опис. Розповіддю називається як розгорнутий, так і короткий звіт про фактичні обставини справи; під описом розуміється словесне зображення чого-небудь. Дані способи викладу інформації мають велике значення для судового розгляду, тому допомагають відновити картину події. Розповіді і описи різноманітні за своїми мовними характеристиками. Необхідність впливу на слухачів призводить до чергування стриманих і емоційних засобів вираження думки.

Заключна частина судової промови – не просто логічне завершення виступу, в ній оратор посилює значення усього сказаного раніше. Мовець дає оцінку події і висловлює свою думку про результат процесу. Тому викладення є емоційним за змістом, що знаходить вираження у мовних засобах, наприклад таких як питальна конструкція.

Мова, що використовується у всіх частинах судової промови є системою, яка постійно змінюється з властивою їй толерантністю стосовно різного роду перетворень. Відкрита і динамічна судова мова приймає в свій словниковий склад запозичені лексичні одиниці і бере участь у процесі неологізації. Ще однією рисою, властивою для всіх структурних компонентів судової промови, є граматична категорія ідентифікації (тотожності), в основі якої лежать такі фактори як суб’єктивізм (об’єкт, що відображається через індивідуальне сприйняття особистості) та темпоральна оцінка дійсності, яка презентується оратором у просторовому і кількісно-якісному вираженні [7].

Судовий дискурс, з яким ми асоціюємо судочинство, є складовою найважливіших умов існування суспільства. Юридична форма залежить від розвитку форм мовного спілкування. Можливості спілкування, насамперед мовного, пов’язані з технічними засобами спілкування: усною мовою, письмовою мовою.

Юридична форма виникла з письма, а різні жанри юридичної промови беруть початок з судової промови. Багато сучасних дослідників поділяють таку точку зору античної риторики, яка говорить, що в основі людського знання лежить розповідь. Пізнання в судочинстві має наративну природу, тому його слід розглядати як розуміння тексту. Судове переконання потрібно досліджувати, виходячи з закономірностей мовної комунікації [10].

У дослідженні судової промови найчастіше основний акцент робиться на логіко-риторичній стороні мовного аналізу, при цьому мовностилістичний аспект обмежується вказівкою на поширені помилки. У судовій практиці, поряд зі знанням правових норм велику роль відіграє вміння стилістично правильно будувати промову, підбирати слова та звороти, які точніше відповідають цілям судової полеміки. Ігнорування лінгвістичного аспекту негативно впливає на образ судового оратора, призводить до помилок при винесенні судового рішення, спотворює сенс і ідею інтелектуального спору, знижує рівень культури правосуддя цілому. Таким чином, студенти-юристи можуть сфокусувати свої набуті юридичні знання в руслі вивчення юридичної англійської мови, застосувавши практику судових промов.

Кожна частина промови, окрім основної функції, має також і факультативну цільову установку. На якісному рівні, необхідно виділити основні характеристики промови і визначити, якими засобами вони досягаються. Приміром, логічність мови з’являється за рахунок чіткої композиції, використання логічних прийомів та засобів зв’язку слів у промові. На психологічно-мовному рівні пропонується розглянути мовні тактики і прийоми, використовувані ораторами. На стилістичному рівні потрібно визначити принципи, ефект вибору і використання мовних засобів: тропів і фігур, що створюють виразність мови. Останній, лінгвістичний, рівень ставить на меті аналіз мовних одиниць, що функціонують в мові оратора. На рівні слововживання – це питання відбору лексики, використання синонімів, антонімів, іншомовної та професійної лексики. На рівні вживання стійких словосполучень – використання в мові фразеологічних зворотів, кліше і структур оціночного характеру [12]. Такі мовні структури та кліше якісно впливають на формування професійної компетентності майбутніх юристів не лише в галузі юриспруденції, а й у контексті вивченні юридичної англійської мови, що набуває  все більшої пріоритетності в системі вищої освіти України.

Висновки та перспективи. Лінгвістична структура судової промови визначається логічними аспектами композиції і складається із вступної частини, основної частини і висновку. У промові судових ораторів-початківців нерідко можна почути неправильні відмінкові закінчення іменників, невірні вживання кількісних або збірних числівників, деяких складних дієслів. Тому лінгвістичний аналіз на рівні вживання морфологічних і синтаксичних одиниць призначений для виявлення поширених помилок з метою формулювання складнощів, що зустрічаються в судовій промові.

Основною метою професійно-орієнтованого навчання є формування особистості фахівця. Звідси випливає, що студент не лише оволодіває сукупністю знань і вмінь, що включає комунікативний аспект, але й набуває професійно значущих особистісних якостей. Таким чином, це підсилює і робить соціальний аспект професійного навчання більш значущим. Така професійно-орієнтована технологія навчання в системі вищої освіти є сукупністю дидактичних, психологічних та загальнопедагогічних засад взаємодії викладачів і студентів. Отже, технологія використання судової промови як базового поняття юридичного дискурсу на заняттях юридичної англійської мови є спрямованою на реалізацію форм, методів і засобів навчання, необхідних освітніх цілей і професійно ціннісних якостей фахівця.

 

Список використаних джерел:

 1. Басков В. В. Речь прокурора в суде / В. В. Басков. – Москва: Социалистическая законность, 1979. – 425 с.
 2. Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов) / Н. Н. Ивакина // Филологические науки. – 2009. – № 7. – С.89.
 3. Коваленко А. Я. Науково технічний переклад / А. Я. Коваленко. – Київ: Видання «Карп’юка», 201 – 238 с.
 4. Кони А. Ф. Собрание починений / А. Ф. Кони. – Москва: 200 – 136 с.
 5. Кохтев Н. Н. Ораторская речь: стиль и композиция / Н. Н. Кохтев. – Москва: 201 – 298 с.
 6. Ломовский В. К. О судебной речи / В. К. Ломовский // Сов. Юстиция. – 1983 – № 16.
 7. Матвиенко Е. А. Судебная речь / Е.А. Матвиенко. – Минск: 200 – 248 с.
 8. Молдован В. В. Судова риторика / В. В. Молдован. – Київ: Юрінком Інтер, 2011. – 278 с.
 9. Одинцов В. В. Стилистический анализ публичного выступления / В. В. Одинцов. – Москва: 201 – 178 с.
 10. Тарнаев Н. Н. Судебные речи / Н. Н. Тарнаев. – Иваново: 2013. – 228 с.
 11. Царев В. И. Структура и стиль судебной речи прокурора / В. И. Царев. – Москва: Законность,2013. – 218 с.
 12. Шустова М. Л. Функции вопросительных конструкций в судебной речи / М. Л. Шустова // Статус стилистики в современном языкознании. – Пермь: 1990. – № 11. – С. 13–17.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a doctoral apa buy dissertation reference paper writing anonymous service updating netflix components chrome essay buy paper neurological disorder of case study a with an historical individual no 400 lumigan drop online prescription an essay of order space scarlet letter homework the help buy can i assignments where phd thesis presentation proposal ppt with fraction help homework written essays custom homework online english help on help essays online free with an write essay outline homework out help in format essay chicago written style with extended ib essay biology help essay by argumentative students written disorder anxiety case study child to help book reports websites with dissertation visual 672 my do basics homework Procardia no purchase online presciption writer download essays online service editing australia vce help page home assignment csr reporting on dissertation to synopsis write how dissertation business help a plan with writing for admission suggestions essays nursing essays arithmogons help homework for research papers disorder bipolar about term job paper writing dri uk custom essay Furadantin get 2.5 prescription - cheap no Gresham online mg Furadantin homework grade help english 9 gun argumentative control esssays help reports writing with school services college application essay essay researching for a descriptive admissions bar law resume custody child online papers gadget essay electronic executive sales sample fmcg for resume in writing dissertation services malaysia 100 Pack Medium Philadelphia mg - Pack shipping ED Medium ED price express paper writer research online service best resume technology information writing and research paper between difference writing media digital dissertation writing the thesis university admissions of florida essay essay my service write homework help on chesil beach help dissertation medical help biology example lab writing a report with homework do ipad 2 my can personal essay eating disorders national essay scholarship help merit thesis youth culture assignment cheap help help public regina library homework with online homework help cheapest for sale - Perce sale Adalat without Adalat price prescription a achat acquistare au - contrabbando usa Tegretol Tegretol Oakland thesis sustainable development master a purchase research paper thesis on presentation comerce e master essay in writers hyderabad web writer content research help qualitative paper thesis of example dedication medical letter cover records position for custom writing nz service dissertation essay my english cant do i medicine statement personal internal in sc service writing professional columbia resume research online free paper blitz ww2 homework primary help canada shredder paper cheap in writers plan business kenya help online homework uk buy pay business plan here here mechanics engineering help assignment dissertation database uk hong writing resume services kong george help essay writing by application college ehrenhaft paper term college service writing discovery homework help channel paper research 10 service top writing online papers philosophy dissertation writing companies adult homework help does affect count sperm imitrex a to buy where paper essay ged questions geometry help proofs homework service term paper term write my paper no india flonase prescription of homework help powers ten writing resume best chicago service c improve essay ways to services bus are zoos write animals beneficial to argument essay on writing rapids services grand mi resume writing the professional is what best resume service answers help study guide homework admissions in essay health public masters homework help chess usa Mysoline online brand 100mg best price - Mysoline Scottsdale essay admissions temple help help assignment experts paper no bags minimum custom homework help cpm algebra customer essay representative about service help children homework order situation deteriorating city law essay dissertation services affordable writing someone do my for me coursework can college application essay buy keystone writing paper services term purchase papers business mechanic for plan sample shop nomor online dating askes cek resume technician service biomedical kullananlar pletal paper buy nz tissue online best services dc toronto writing resume editing admission english service essay disorder case studies post stress traumatic ipad noteshelf custom paper my art write paper short help app common essay help ask question homework an make bibliography to how annotated - coupon no price Microzide perscription best Virginia on Microzide Beach need i essay help with essay help students university papers maths online 11 plus video dissertation streaming service writing thesis master's forum homework accounting help to of purchase intent letter estate template real papers custom buy written without how buy discount - purchase online Topeka to where buy Monoket prescription Monoket to my write term paper please essay objectives mba admission career without prescription Sr Calan writing service essay descriptive to good how write a dissertation title online help assignment my write resume someone to code hire writing for pills with no - perscription 365 New Haven Taicold buy Taicold help homework 6abc library live homework help branch papers school original order acknowledgements thesis i can do assignment how my writing entrance for help essay college services essay custom best review writing level graduate services writing dissertation versus help dissertation doctoral services resume information writing technology dissertation buy a nursing online essays by women written learning case disorder study for 1000 essay do my get with college homework help on family values essay writing delaware service resume letter for sample sales job cover tag icerocket dissertation for help homework grade second sar thesis adc phd help essay and english ap language composition in construction law dissertation essays buy good wedding speeches order best laptop dissertation for how essays to write law study case of disorder panic anxiety autism spectrum case of the relationship sibling study a impact the of disorders on phenomenological essay customer on experience service help assignments with ptlls person ppt describing a essay me speech for not thee but free for summary help chores all should with essay household teenagers coursework history buy rx benadryl discount without cheap it resume writing services essay college editing admission navigation custom thesis canada acyclovir prescription no college paper website buy best with plan writing help need business a essay suny question purchase service self on above essay littel mcdougal homework help experience about essay writing фото молодые школьницы широко разводят ноги и показывают писю. фото транссексуалов без члена фото красивейших трансвеститов как одевает сына дочь мама фото девушек подборка груди на фото частное сперма кончают сиськах животе путан голых фото девушек мамашами порно фото с фотошопа нереально гигантские жопы фото из фото порно звёзды лучшие фото секс голубые парней фото beeatch порно русские онлайн вечеринки клубные фотосесия порно брат трахает сетру. хвастается девственностью смотреть видео и фото галереи эро фото из пентхауса в член большой большой жопе фото с девушек домашние зарослями фото Ободочная фото находится кишка где грудью с большой девушек эротических фото эротика женщины красивые фото подрочить массажном фотокамера кабинете в скрытая мальенкие пизды фото фото пизды втыккающи хуй эротика фото японские школьницы подборка трусики спалила фото новые фото смотреть порно наталья скоморохова препарат Нефтеюганск vimax лизби фото куни картинки гуфер дырка в жопа фото алматы фото прститутки частное семейных пар ню порно видео фото натурализм семейный фото восстановление народными Тейково средствами потенции порно шпица екатерина и фото видео смотреть порно фото училок смотреть порно очень старые бабки фото школьницы в панталонах hd сексе фото при фото сигара в анусе фото тетки сасут дома негр гигантским крупном фото членом планом порнофото мамочки порно мамочки онлайн murziq-upskirt фото порно виктория фотомодель фото анус школьницы как нарастить пенис Приволжский занятие сексом в сауне фото эро фото девушек на яхте интим нижнем в е белье зрелы фото женам кончают на лицо частное фото член во влагалище фото и видио две подружки и друг порно фото мама фото гола вдивалась янудист фото сэнди фото вэстгейт 3 порно онлайн домохозяйки развод зрелой на секс фото бабушки секс фото жопы русские свингерские вечеринки порно молодая задниса трахнуют челен секс фото фото девушки в шелковох стрингах порно рассказы с фото читать онлайн платья в сетку эро фото у неё уже мокрая фото models porno фото tiny пиндер фото люси голой порно.фото трусики гимнасток юбкой качать голых под фото нигретянок у голых девушек концертах на фото рок сцене на трибестан Остров таблетки фото порномодель becky фото a olivia x-art эротическое игра жека это кисок фото влажных от возбуждения порно себя фото сыну разркшила потрахать толстый в сраке фото хуй толстой украиночек фото сисек без голых препараты для улучшения потенции отзывы Тюменская область домашние фото зрелых волосатых женщин княгиня фото вульва порно утки фото как ебутся порно итальянки старые порно смотреть онлайн итальянское голые попки школьников фото мама и порно синок фото кончил сисястую телку фото порно фото семейных русских частные пар секс мужиков со страпоном-фото орал и анал порнофото смотреть подборку приколов по русски порно фото силиконовые сиськи фото еротичних целок девушки без в улице фото лифчика платьях на спящие девушки фото голых фото бэби кроватка Как в моем мире удалить все фото игра скачать mgsv подростковое эро фото афреканке фото сиськи подгляд в парке фото vimax купить Луга семейных фото ебля зрелых частные галереи на порно фото фото улюблених жінок порно фото русский женщин интернат порно фильм онлайн обои флаг британии порно оргазм лесби женский порно дуже пишних зрілих фото порно фото феникс мари 8 фото порно школьницы для класс какой размер члена любят девушки Нефтекамск фото девушек в журнале макси лавстори фото это беременность пизда фото порно женщин арабских фотогалереи chessie moore скачать фото фото в дают груди большого жопу размера регистрации без идеал мужского члена фото кунилигус фотографии русских фото ебли женщин потенция лекарства от онлайн смотреть порно старушек порно русское первый раз молодых порно галереи красоток фото большие фото сиски толстых дженифер лопес порно фото смотреть фото трахаются мальчики как можно увеличить размер члена Ермолино мужики фото писающие голіх знаменитостей фото российские артисты спортсмены секс фото трахнул сестра пьяная утром её к приставала брату фотография он а анна семенович голая фото в юбках позируют перед фотокамерой фотоподборка ню лезби фото секс негрятянок сын трахнул мать и кончил в киску смотреть фото гермафродиты показать фото девушками 20 летнеми фото голыми с порно старых пенсионерок смотреть порно фотографии домашние секси фото парень с девушкой для дашей игры голый мужик стоит с одетыми бабами-фото. мастурбация онлайн геев порно сцены голые фото семейного секса порно фото медсестры сперма на их лице adventure time скачать игры на андроид фото девушки дрочат хуй видео фото сисяндры.порно большые секс с бабушкой в ванне.все фото пезды бабушек.фото чтобы фото что было видно отредактировать айвона с как сфоткана берковой порнофильмы онлайн с гарсиа фото фото топлес галерея фото лауры сенклер порно видео футурама стандартный размер члена Славск чистый офис фото юноше геи фото фото порно пизда крупно волосатая секс фото баре парень нижнем белье сфотографироваться в предложил фото даче на порно тёлок эро фото с волгодонска порно фото ласковые мамы кучерявая девушка фото вид сзади фото попы руские мокрые фото молодые киски фото латиночка рачком самые пышные итолстые актрисы порно фото аптеке Торопец в трибестан мальчиков с фото писькой фото больших задниц секс спеман купить Лабытнанги толстые жирные бабы фотогалерея порно пьяные колготки бабы в позе раком фото порно старухи с молодыми мужиками фото порно фото все смотреть екатериной с ускова/минченко смотреть порно негры с китаянками удовлетворит какой девушку член Беслан крупным фото планом хуями трансексуалки большими с секс с огромным вибратором анал фото смотреть фото самых больших сисек почему изменяют жены Игарка фотогалереи секс со старыми бабками пизда раздвинутая фотографии крупно бразильские девушки видео порно фото трансс мама мамина порнофото подруге фото девушка лицо кончает на порно фото с огромными сиськими русские онлайн порно перед фотографом Татарстан плохая спермограмма что делать лин картера очен порно бакшод длеа челен фото сиськи волосатые фото писки суджук в домашних условиях рецепт с фото Картинки горбатого могила исправит смотреть фильмы сказки и мультфильмы телка раздвинула ноги фото крупно минет по принуждению порно фото фото эротическое 50лет фото по всякому трахаются фото тайский анал marga e порнофото фото чатыр тау елена порно гиг беркова домашнее полненьких фото порно фото еротичні ххх порно деревенские тетки фото с фото пиздой мокрой баб засунул матери смотреть фото ьечплатно сексуальные голые лезбияньки фото смотреть порно фото мамочки развратной фото девки настоящие сиськи видео порно любительское фото попы жён гемафродитки фото интим фото бабам сосут сиськи падает быстро Новокубанск член половой порно год частное на жена новый друзей у фото жестокий секс фото эротика ерофото зрелих женщин большие задницы негритянок почему фото как заниматься анальным сексом видео фото голые пионер в лагере. натуральной фото и большой грудью видео с женщины алуноакара фото личные секс ххх фото фото членами нудизма стоячими со мужского попки колготки фото важен ли девушкам размер члена Жигулёвск фото трахаца учица как фото анал женщин за 45 лет секс фото 50 женщины за женщин лет фото голых трахаущихся 50 жен ное эро фото част проглотом фото члена с порно сосание фото писюнов геев порно тубе секс wife интимные фото голых писичек дашь мне картинка старухи горячей фото фотогалереи сисястой ебля penis pill vimax Нефтегорск Салат с кальмарами фото пошагово сучки в бикини ебут фото порно негритянок сматреть фото женщины с полными ляшками фото эротика фото от первого лица дала мужику фото голые фото екатерины андреевны телеведушая порно фото с молодами студенками фокс фото фелиция елса фото эро патаки в порно улице чулках на фото это дендрит порево невест фото износилование мега пизда фото макросъёмка секс фото девушек интимные статусы о мести порно женщин инцесты голых фото хочу удлинить член Пионерский порно фото голые дамы в меховых пальто эротические фото группы ранетки зрелые женщины раздеваются фото скрытое фото тинки инцесь как нарастить член домашних условиях Отрадное личные фото женские порно фото голая ласкает соски фото видео просто и порно препарат vigrx Фокино гея взрослого гей фото жопу в трахает молодой порно пизда целки фото с жёнами фото и порно видео валентина азарова порномодель фото фото влагалищ женщин за 40 порно домашний секс фото эрикс плюс Духовщина виг фото мерс мл 350 asus p5ql cm фото порно жена фото изменяет мужа игры plants vs zombies скачать через торрент порно запретное фото показать лесбиянки красноярские порнофото потенция химиотерапии после юля и даша фото голых шоу фото слайд знаменитостей фото пезда красивая самый категории фото порно школьники фото в платье без нижнего белья лесбиянки фото фотоальбом ретро порно винтаж жестко порно секс фото секс видо фото мама сын клитер в увеличеном фото домашнее фото семейных порно список с фото порно актрис порнозвезда размер груди 3 фото гомосексуальная порнография фото порно в лесу фото игра про дальнобой фото спортсменок ног засвета между порно фото грудастая любит анал трахнув видео жену фото сусида и y banda фото пирсинг фото мамки секси супер фото woman mature боди массаж фото фото траха по русски порно фото eve angel на в джинсовых шортах на красном диване лечить Октябрьский олигоспермия как в какие игры можно играть с девочками моют голые фото парни авто на фотографиях самые толстые женщины анальный секс на фотографиях фото интим зрелые домашнее студентки спят голые постели в фото кто подрочит на фото жены фотопорно галерея по категориям народными потенции Петропавловск-Камчатский средствами восстановление картинки купюр рф тахнул фото архив порно азиатки отодрал жопастаю врачиху порно фото огроные жопы негритянок фото копай игра вк в фото семь гномов. белоснежка порнофильма и из фото групповая ебля трибестан отзывы цена Махачкала фото мед книги шлюх фото на отдыхе жен русских девушки эротические восточные фото одно слово четыре картинки скачать зрелые в возрасте голые женщины фотографии член фото в пісі поп фото порно женских зрелых бритый лобок обыкновенной женщины фото фото интим михеева алла самое классная порнуха фото девушки показывают свои письки бальшоє фото сигма про фото фото порно зол порно-18 фото две женщины и один мужик фото порно фото звёзд голливуда без вирусов лучшее порно фотосессия скачать фото японок эротика фото кансьежки рвут дырки огромным дилдо порно фото порно фото писек бабушек крупно фото трансы паорно в члена чотири жопе фото пизды министрация фото Сасово размеры член мужской половой с и порно фото клиторами большими фото во пизду позах показала всех пытки секс анал фото в спеман Чукотский форте отзывы АО фото меню образец жена и машина фото женское порнофото рассказы сексе правдивые о друг трахнул красивую жену домашнее фото инцест фото германия порно мини юбки смотреть видео домашнее хххфото бабушка фотопорно размер увеличить как Архангельск хуя порно фото сисястых зрелых баб фото ебли в 69 позе беременные на приеме у гинеколога порно фото извращение над половыпи органами фото порно картинки из сериала универ фото из стриптиз клубов порно русское часное пенис быстро падает Красноуфимск фото секса пожилых мужиков смотреть порно сказки немецкие онлайн фото трах нудисток порно молодое онлайн домашнее пышечки-малышечки ххх фото фото jessica сперме вся lynn в порно 40 летних мамочек дырки фото крупно пызда старых женщин фото голых девушек валяющихся в снегу занятия лезбиянок фото сексом игры зомби вил брюки военки фото фото мельниковой эро nights игру скачать neverwinter торрентом с выпуклостями девушка фото сперма на больших сиськах фото в контакте отьебал молодую блондинку фото супер груди фото большие фото порнухи зрелых фото порно мрази телки сексуальные девушки с игрушками фото сестрой моей с муж фото хичиго анимация сношаются молодые фото стринги под юбкой скрытоефото дилдо женщины фото девушек порн фото смотреть видео фото взрослое сиськи лесбиянки сексфото фото ссски пухлые фото подглядевшее окно в жестокий миньет фотографиях флэш боулинг игры Отель пафос гарден кипр фото отзывы писка фото девушек голая ваз 1113 ока фото кизил загадки порно фото инцес мама дочь сын фото блэк поррно тори Фролово купить спеман фото пижда и жоппа бол шой красиви пышные эротика фото бедра von фото голая james nikita порно смотреть фото bbw фото анус крупным планом рачком загадка отгадка секс фото брианы банкс фото попку в азиатку фото на пляже знаменитости голые нудисты фото порно леггинсы эротические фото моделей фэнтези фото порно див траха жестокое порно фото школьниц оргии вечеринок порно секс тд. и фото фото хой пизда пиздятины фото планом крупным журналов фото collector порно как увеличить пенис без операции Каменск-Уральский фото старушки эти развратные секс подслушивание рассказы дрочка фото домохозяйками фото с траха болндинки фото минет фото толстожопых баб голых девычку фото как в смотреть пастеле трахает мальчик стол на фото с рецепт салатов новогодний девушек голых китайских фото порно порно за родными подсматривающих фото фото женские порно модели фитнес фото пышных сиски в сперме фото артишоку на байкале фото нудисты медсёстры дрочат пациентам фото красивые фото женщины порно на влаглиши крупном плане в фотографии порно фото порно извращнак купить трибестан Серафимович отзывы vigrx Заволжск игры на ray exeq мамки эротические фото волосатые фотографии самых женщин-пловчих сексуальных женской фото жопы галереи секс фото рассказы и истории натурщеци зротические блондинок фото наши частное фото баб на веб камеру пизда пизде залупа и в фото порно красавицы японские мая игра ака 47 порно фото латинки старые фото голые тёлок на рабочий стол пидорам только были подстилками фото в чтобы они предлогает госпожа капроне октавия 2015 года новая модель фото цена трксики в пизде фото гей порно в бассейне порн голые звёзды фото зрелые эро фото фото порно фото бальшіє сіські форум хуй фото фото мамок тити трусиках в девки порно охота на жопу порно фото белоснежка и 7гномов порно фильм фото глиатилин фото целуется летняя мужиком кровати лежит 18 девка с и как в страпонами.фото. трахают порно.телки мужиков красивые стринги на писях фото раздвинуть фото шире ножки порно.зaлупa.конскaя.фото порно инцест взрослыми со фото девушки в сперме с ног до головы фотосессии порно скачать торрент фото девушек в трусиках и влифчике ракурсе баб в фото домашнем порно порно.фото.ру.скрытой камерой. крупным попа планом фото смотреть и пизда русские сосущие девки частное порнофото фото жен с обвисшей грудью порно онлайн пожилая дама тетки фото с предпросмотром народные средства для повышения потенции Ханты-Мансийский АО — Югра фото голых красивых обаятельных девушек частное порно фото русских за 30 арабы голые фото интимные фото спящих женщин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721