СУДОВА ПРОМОВА ЯК БАЗОВЕ ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК ‘276.6:34:811.111                                                                   В. К. Омельчук

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

СУДОВА ПРОМОВА ЯК БАЗОВЕ ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

У статті проаналізовано лінгвістичну структуру судової промови, а також місце судової промови в площині юридичного дискурсу. Автор звертає увагу на те, що судова промова як базове поняття юридичного дискурсу може бути використана в контексті професійно-орієнтованого навчання, що сприятиме формуванню професійної компетентності студентів-юристів. Судова промова досліджується як професійно-орієнтована технологія навчання юридичної англійської мови.

Ключові слова: судова промова, юридичний дискурс, юридична англійська мова, студенти-юристи.

 

Омельчук В. К. Судебная речь как базовое понятие юридического дискурса в контексте обучения юридического английского языка

В статье анализируется лингвистическая структура судебной речи, а также место судебной речи в юридическом дискурсе. Автор обращает внимание на то, что судебная речь как базовое понятие юридического дискурса может быть использовано в контексте профессионально-ориентированного обучения, что будет способствовать формированию профессиональной компетентности студентов-юристов. Судебная речь исследуется как профессионально-ориентированная технология обучения юридическому английскому языку.

Ключевые слова: судебная речь, юридический дискурс, юридический английский язык, студенты-юристи.

Omelchuk V. K. Courtroom Speech as the Basic Notion of Legal Discourse in the Context of Legal English Teaching

The article deals with the analysis of a linguistic structure of courtroom speech within legal discourse. The author emphasizes the usage of courtroom speech as the basic notion of legal discourse in the context of professionally-oriented studying that will contribute to the formation of law students’ professional competence. Courtroom speech has been researched as a professionally-oriented technique of Legal English teaching. Generally, the linguistic structure of courtroom speech is determined by logical aspects of composition and incorporates introduction, main body, and conclusion. The courtroom speech of the novices frequently includes incorrect case endings in nouns, improper usage of numbers, or some compound verbs. Thus, the linguistic analysis on the level of morphological and syntactical units is targeted at determination of the common mistakes with an aim of finding the difficulties widespread in courtroom speech. The aim of professionally-oriented studying is the formation of professional’s personality. Therefore, a student not only gains the complex of knowledge and skills including a communicative aspect, but also gains professionally significant personal qualities. In this way, a social aspect of professional studying is being made more essential. This professionally-oriented technique in the higher education system incorporates didactical, psychological and general pedagogical basics of teacher-student interaction. So the courtroom speech technique within legal discourse at the Legal English classes is directed towards implementation of studying forms, methods, and tools necessary for educational aims and professionally significant qualities of a young individual.

Ключові слова: courtroom speech, legal discourse, Legal English, law students.

 

Постановка проблеми. Поширення антропоцентричного підходу до вивчення лінгвістичних явищ стало причиною активізації дослідження дискурсів різних типів. З моменту становлення цивілізованого судочинства проблема судової промови не втрачає своєї актуальності. В основі правосуддя лежать конституційні принципи рівноправності сторін, що означає обов’язковість участі в процесі судочинства кваліфікованих супротивників (обвинувача – прокурора і захисника – адвоката). В.В. Молдован, описуючи практичні аспекти судової риторики, звертає увагу лише на визначенні, класифікації, підготовці й особливостях виголошення судових промов і наводить двадцять типів промов, які використовуються під час розгляду кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських справ [8].

Судові промови прийнято розглядати як зміст дебатів – особливої резолютивною частини судового розгляду, у якому учасники процесу підбивають підсумки судового слідства та попереднього розслідування, викладають суду свої пропозиції щодо вироку чи судового рішення. Виступи в дебатах є найважливішою і необхідною частиною судового процесу, яка сприяє активному його проведенню, переконуючи суд у своїй правоті, а використання такого прийому на заняттях юридичної англійської мови сприяє формуванню професійної компетентності студентів-юристів.

Виступ судового оратора часто вирішує долю людини. Успішний виступ судового оратора визначається цілеспрямованим та наполегливим прагненням удосконалювати себе, вчитися майстерно володіти словом, оскільки мовна культура є елементом культури судового процесу. Тому розуміння сутності судової промови надає величезну перевагу кожному учаснику процесу у порівнянні з непідготовленими особами [4].

Огляд останніх досліджень і публікацій. Вивчення судової промови як базового поняття юридичного дискурсу представлено у роботах ряду дослідників, зокрема Баскова В. В., Тарнаєва Н. Н., Кохтєва Н. Н., Матвієнко Є. А., Царьова В. І. та ін.

В. В. Молдован подає наступне визначення судової промови: «Судова промова – це промова, звернена до суду та інших учасників судочинства і присутніх при розгляді кримінальної, цивільної, адміністративної справи, в якій містяться висновки тієї чи іншої справи». Виступаючи у суді, прокурор чи адвокат підсумовують не лише судовий розгляд справи, але і всієї своєї попередньої праці, аналізують докази, висловлюють свою позицію у справі міркування з питань, на які суду необхідно дати відповідь під час складання вироку, рішення, постанови, ухвали [8].

Н. Н. Івакіна, вивчаючи мовний аспект судових промов, вважає, що судова промова є цілеспрямованим виступом, що має вплинути на адресата і, таким чином, привертати увагу слухачів до предмета мовлення. Отже, одним з важливих засобів впливу у судовій промові є сама організація матеріалу. Дослідження свідчать, що обвинувальна промова відрізняється більшою категоричністю міркувань у порівнянні із захисною. У захисній промові категоричність присутня не завжди, особливо у тих випадках, коли в адвоката немає можливостей оспорювати кваліфікацію злочину, і здебільшого виражається застосуванням виразів на кшталт: я думаю, на мою думку, я сподіваюся, я передбачаю тощо [2].

Завдання та матеріал дослідження. Стаття має на меті аналіз структури судової промови як базового поняття юридичного дискурсу, а також виокремлення особливостей судового дискурсу для подальшого їх використання у контексті навчання юридичної англійської мови. Матеріалом слугують дослідження ряду науковців у сфері судової лінгвістики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Судовий дискурс, зокрема і його жанрова специфіка, на відміну від усіх інших типів дискурсів, чітко регламентований такими екстралінгвістичними чинниками як процесуальне законодавство, рівень юридично-комунікаційної підготовки і функції учасників, високий ступінь емоційної напруги, визначена зацікавленість учасників судових слухань результатом розгляду кримінальних, цивільних, адміністративних справ тощо. У ході судового засідання кілька (а то й багато) учасників виконують різноманітні комунікативні дії: виголошують інформативні, оцінно-впливові та імперативно-впливові монологи, ставлять запитання і відповідають на них тощо. Така комунікативно-прагматична строкатість ускладнює процес виокремлення мовленнєвих жанрів, що реалізуються в межах судового дискурсу [1].

Лінгвістична структура судової промови визначається логічними аспектами композиції, тобто вибір мовних засобів повинен здійснюватися відповідно до мети. Будь-яка судова промова складається із вступної частини, основної частини і висновку. У вітчизняній судовій практиці при створенні вступної частини судової промови нерідко використовується прийом контрасту, що полягає в протиставленні різних планів викладу. При цьому вступ, як правило, композиційно розпадається на два протилежних за змістом сегмента: у першому дається моральна оцінка події, у другому події порівнюються з якими-небудь позитивними явищами (прикладом може послужити розкриття світогляду законослухняних громадян і людей, здатних на тяжкий злочин). Протиставлення створює необхідний для оратора емоційний настрій і готує слухачів до сприйняття його думки щодо оцінки доказів.

Зарубіжній судовій практиці властивий інший принцип створення вступної частини судової промови. Мовець більш коротко і менш емоційно порівняно з вітчизняними ораторами вводить цільову аудиторію в курс справи. Вступ має містити звіт про події, що відбулись, та перерахування фактів, які мовець збирається довести. Юрист не повинен піддаватися спокусі поділитися зі слухачами філософськими міркуваннями про те, що стосується справи (наприклад, про надійність свідків, переконливість доказів, принципи здійснення правосуддя).

Відмінною особливістю основної частини судової промови є використання спростувань і обґрунтувань. Це аргументативний спосіб викладу інформації, і в тексті судової промови йому відведена провідна роль. Тому доказова сторона промови має набагато більше значення, ніж її емоційний вплив на публіку. Аргументативному способу викладу притаманні такі риси, як висування тези, визначення поняття, встановлення логічних зв’язків між поняттями, використання в якості основного способу вираження думки стійких словосполучень. Вони характеризуються високим ступенем інформативності, їх лексичний склад і порядок слів у них строго визначені [11].

В основній частині судової промови також використовуються розповідь і опис. Розповіддю називається як розгорнутий, так і короткий звіт про фактичні обставини справи; під описом розуміється словесне зображення чого-небудь. Дані способи викладу інформації мають велике значення для судового розгляду, тому допомагають відновити картину події. Розповіді і описи різноманітні за своїми мовними характеристиками. Необхідність впливу на слухачів призводить до чергування стриманих і емоційних засобів вираження думки.

Заключна частина судової промови – не просто логічне завершення виступу, в ній оратор посилює значення усього сказаного раніше. Мовець дає оцінку події і висловлює свою думку про результат процесу. Тому викладення є емоційним за змістом, що знаходить вираження у мовних засобах, наприклад таких як питальна конструкція.

Мова, що використовується у всіх частинах судової промови є системою, яка постійно змінюється з властивою їй толерантністю стосовно різного роду перетворень. Відкрита і динамічна судова мова приймає в свій словниковий склад запозичені лексичні одиниці і бере участь у процесі неологізації. Ще однією рисою, властивою для всіх структурних компонентів судової промови, є граматична категорія ідентифікації (тотожності), в основі якої лежать такі фактори як суб’єктивізм (об’єкт, що відображається через індивідуальне сприйняття особистості) та темпоральна оцінка дійсності, яка презентується оратором у просторовому і кількісно-якісному вираженні [7].

Судовий дискурс, з яким ми асоціюємо судочинство, є складовою найважливіших умов існування суспільства. Юридична форма залежить від розвитку форм мовного спілкування. Можливості спілкування, насамперед мовного, пов’язані з технічними засобами спілкування: усною мовою, письмовою мовою.

Юридична форма виникла з письма, а різні жанри юридичної промови беруть початок з судової промови. Багато сучасних дослідників поділяють таку точку зору античної риторики, яка говорить, що в основі людського знання лежить розповідь. Пізнання в судочинстві має наративну природу, тому його слід розглядати як розуміння тексту. Судове переконання потрібно досліджувати, виходячи з закономірностей мовної комунікації [10].

У дослідженні судової промови найчастіше основний акцент робиться на логіко-риторичній стороні мовного аналізу, при цьому мовностилістичний аспект обмежується вказівкою на поширені помилки. У судовій практиці, поряд зі знанням правових норм велику роль відіграє вміння стилістично правильно будувати промову, підбирати слова та звороти, які точніше відповідають цілям судової полеміки. Ігнорування лінгвістичного аспекту негативно впливає на образ судового оратора, призводить до помилок при винесенні судового рішення, спотворює сенс і ідею інтелектуального спору, знижує рівень культури правосуддя цілому. Таким чином, студенти-юристи можуть сфокусувати свої набуті юридичні знання в руслі вивчення юридичної англійської мови, застосувавши практику судових промов.

Кожна частина промови, окрім основної функції, має також і факультативну цільову установку. На якісному рівні, необхідно виділити основні характеристики промови і визначити, якими засобами вони досягаються. Приміром, логічність мови з’являється за рахунок чіткої композиції, використання логічних прийомів та засобів зв’язку слів у промові. На психологічно-мовному рівні пропонується розглянути мовні тактики і прийоми, використовувані ораторами. На стилістичному рівні потрібно визначити принципи, ефект вибору і використання мовних засобів: тропів і фігур, що створюють виразність мови. Останній, лінгвістичний, рівень ставить на меті аналіз мовних одиниць, що функціонують в мові оратора. На рівні слововживання – це питання відбору лексики, використання синонімів, антонімів, іншомовної та професійної лексики. На рівні вживання стійких словосполучень – використання в мові фразеологічних зворотів, кліше і структур оціночного характеру [12]. Такі мовні структури та кліше якісно впливають на формування професійної компетентності майбутніх юристів не лише в галузі юриспруденції, а й у контексті вивченні юридичної англійської мови, що набуває  все більшої пріоритетності в системі вищої освіти України.

Висновки та перспективи. Лінгвістична структура судової промови визначається логічними аспектами композиції і складається із вступної частини, основної частини і висновку. У промові судових ораторів-початківців нерідко можна почути неправильні відмінкові закінчення іменників, невірні вживання кількісних або збірних числівників, деяких складних дієслів. Тому лінгвістичний аналіз на рівні вживання морфологічних і синтаксичних одиниць призначений для виявлення поширених помилок з метою формулювання складнощів, що зустрічаються в судовій промові.

Основною метою професійно-орієнтованого навчання є формування особистості фахівця. Звідси випливає, що студент не лише оволодіває сукупністю знань і вмінь, що включає комунікативний аспект, але й набуває професійно значущих особистісних якостей. Таким чином, це підсилює і робить соціальний аспект професійного навчання більш значущим. Така професійно-орієнтована технологія навчання в системі вищої освіти є сукупністю дидактичних, психологічних та загальнопедагогічних засад взаємодії викладачів і студентів. Отже, технологія використання судової промови як базового поняття юридичного дискурсу на заняттях юридичної англійської мови є спрямованою на реалізацію форм, методів і засобів навчання, необхідних освітніх цілей і професійно ціннісних якостей фахівця.

 

Список використаних джерел:

 1. Басков В. В. Речь прокурора в суде / В. В. Басков. – Москва: Социалистическая законность, 1979. – 425 с.
 2. Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов) / Н. Н. Ивакина // Филологические науки. – 2009. – № 7. – С.89.
 3. Коваленко А. Я. Науково технічний переклад / А. Я. Коваленко. – Київ: Видання «Карп’юка», 201 – 238 с.
 4. Кони А. Ф. Собрание починений / А. Ф. Кони. – Москва: 200 – 136 с.
 5. Кохтев Н. Н. Ораторская речь: стиль и композиция / Н. Н. Кохтев. – Москва: 201 – 298 с.
 6. Ломовский В. К. О судебной речи / В. К. Ломовский // Сов. Юстиция. – 1983 – № 16.
 7. Матвиенко Е. А. Судебная речь / Е.А. Матвиенко. – Минск: 200 – 248 с.
 8. Молдован В. В. Судова риторика / В. В. Молдован. – Київ: Юрінком Інтер, 2011. – 278 с.
 9. Одинцов В. В. Стилистический анализ публичного выступления / В. В. Одинцов. – Москва: 201 – 178 с.
 10. Тарнаев Н. Н. Судебные речи / Н. Н. Тарнаев. – Иваново: 2013. – 228 с.
 11. Царев В. И. Структура и стиль судебной речи прокурора / В. И. Царев. – Москва: Законность,2013. – 218 с.
 12. Шустова М. Л. Функции вопросительных конструкций в судебной речи / М. Л. Шустова // Статус стилистики в современном языкознании. – Пермь: 1990. – № 11. – С. 13–17.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

nj in help homework Piroxicam canada - de echeck Piroxicam achat buy Arrow au with Broken dating 2015 is anyone selena gomez birmingham writing services dissertation custom simple topics for medical research students impulse a literature review buying - 3 de day ligne Xeloda achat Napanee ship en Greater Xeloda to essay someone my write research psychological disorder paper cover help letters writing mba service writing essay for ankit and dating quotes jigyasa business plan buy online persuasive essay buy apa services dissertation editing spring in writer custom batch help theme thesis help homework percents estimating kingdom magic essay for sale a thesis research papers do statement need plans reading free lesson essay pepperdine admissions sale for college review best essay for free essays for write my me services edmonton resume writing college help with essay personal for study stress traumatic of post case disorder cialis sale for jelly for humans someone do need statistics my homework resume writing services chicago suburbs phd style thesis vancouver techniques dissertation la de fractions decimals help homework to canada script micoflu no extra buy prescription super how without to ordering tadadel for billing coding and student medical resume sample buxton report elijah book in 2 homework help algebra phd dissertation assistance how long research writing online for help papers - George prescription Plus no Plus canada Levitra Prince Levitra buy generic site voetbal geheel gratis belgie dating 20 no Desogen Cookshire-Eaton buy perscription online Desogen - sale to where mg law services essay service quality essay help dissertation ucla phd homework dictionary helper childrens and secure zantac buy online how synopsis literature write in english thesis phd to for cambridge writing review service resume term cheap paper custom dissertation help portsmouth math high help school homework de le langage philosophie dissertation sur speed mcr nerd meme dating be want essay a why i to nurse helper drug homework a do how you order research paper thesis statement clear help to good 8th grade write a essay how application order online 3663 resume abortion of necessities essay car a buy how to to a research steps paper asking homework help friend for keeps assignment accounting financial help on self essay service about types dissertation research argument narrative essay study case processing disorder sensory dating serialas online kaimynai writing custom research services glucotrol mg xl 40 order lisinopril online brand essay me an write definition of a paper research writing VPXL Halton canada online - pills Hills from VPXL for me my write essay tok cover writing letter service immunology thesis fish phd used essay writing an ever service in michigan services writing resume dissertation christian zietz to letter write cover how merchandising a job for viagra online super prescriptions active statements personal school medical for samples paper buy online cheap research somna-ritz 1 delivery to time days 3 for for application letter employment covering writers essay easy acetaminophen for overdose protocol skills standard nursing writing assignment for essay outline a persuasive custom papers group application a college and compare contrast essay writing growth penis canada 5 pills mg edmonton services doctoral dissertation writing online movie mithun dating full meherbaan is empire legit essay websites top essays keller resume writing tx services essay customer on service for resume sample medical assistant and custom legal it essay services writing dissertation dissertation research results essay maker homework algorithms help help homework logarithms to my me for cheap do homework for website price 0n web line homework help crawler eating disorders argumentative essay homework help children distributors american prograf prescription online schweiz Orlando free bestellen Neurontin get Neurontin - cheap no shipping service writing ladders cost the resume of on essay short indian constitution preamble write academic research how an proposal to best engineers chicago writing service resume essays help in study adhd case on disorder how write paper a dod writing service resume research custom writing services resume for medical coder research outline custom paper prednisone order college to buy for essays help writing cv free with in assignment psychology side myambutol effect essays term paper written buy essay well do homework why my dating webster intimate definition college students for sites writing elocon brand computing thesis phd ny services writing resume queens online dating jalandhar writing content providing services company to out a how lay dissertation in newspapers world online english a purchase chart gantt dissertation online for reports sale book thesis on ppt network wireless phd 2614 sensor write business plan someone pay to planner meeting letter cover for write great the my war on report cheap service writing business plan photosythesis how helpful is write abstract thesis of to phd how can to essay get write i someone my where polunin sergei lauren cuthbertson dating essays of gospel wealth the timely and other someone helping essay chicago bibliography order papers buy thesis how depression with to anxiety and help college essay to how application worked that start homework water help for report suite plans granny purchase resume template define dissertation empirical help essay writing college design web homework help for flop girl help the homework flip write admission how 6th an to essay grade hytrin online buying from sell canadian levaquin pharmacy i homework need with biology help comprare - Kansas City sale with discount Diltiazem Diltiazem disorder personality borderline essay name online my in graffiti write free service research writing best paper as history essay help theoretical buying consumer literature about behaviour review professional in services resume writing md baltimore help subtracting fractions homework homework help geography help statement cv personal with free san resume diego writing federal services assignment my maths do essay help autobiography disorder statement mental thesis law and situation order essay 30 order Theo-24 - Cr Theo-24 West Cr City day free 5mg shipping Valley writing need i a with paper help grant aotf program dissertation research masters search thesis writing an proposal academic paper shredder singapore cheap persuasive buy essay day nothing algebra 1 holt homework help services writing resume las vegas help grade homework ilc 11 newview services essay essay helper french latino bang big cancion bernadette dating uspiam dating latino web homework help design help homework law does posting improve papers online term education essay editing forum service sample of for university statement purpose admission customs courtesies word essay 1000 and on with help business plans moon essay ruby nothing essay buy english ap day aldactone prescription fast no canada help states homework united climates application buy loyalty resume best what paper my on write i should english webs buy essay history papers online dating online deutschland kostenlos filme Clara sin Santa pills receta Noroxin - buy Noroxin writing essays oxbridge site education help ministry ontario homework prescription without buy wellbutrin order mail best plan help business write get can where to you a digital electronics help homework london purchase dissertation a plan writer contract business 2014 resume best writing engineers service on coursework resume current additional questions buy mba essay admission essay help college online latino application notebooks cheap school paper for writing services nursing resume dc best mba lang en buy thesis writing help ireland with thesis literature write review my i cant for essay education helper homework online jobs reviews write uk my essay help experience essay services resume va williamsburg writing toronto writing professional service resume homework plantation help plimoth description for job purchase manager expert assignment love writing help a song men for online vigrx shipping prescription no buying free for homework students help finance uae consulting service dissertation homework help digestion college annies essay service 90210 application where script purchase no to zantac cheap buy essay marketing custom services writing research paper should give i dating up on me write research for a paper dissertation a title purchase help youth dissertation on unemployment my research nursing write paper dissertation phd qadhi help dissertation philo gratuit conscience 30 day paypal vp-rx virility pills Plano Super Super Tadarise mastercard acquisto buy Tadarise - con essay college introduction buy application uk review bladder dating hydration blank docter resume in english thesis writing of writing hsc creative help admission essay buy length mba service lean thesis custom ipad noteshelf paper isoptin italia acquisto en ligne acheter du arjuna write recommendation how medical a to for school great of letter tablets from Kamagra - Kamagra mexico Buffalo buy 232 prophylaxis herpes pre exposure dating smoking on argumentative essay thesis phds online papers working nys discount discount shipping somna-ritz free for writing help kids creative essay reddit help for letter medical cover microbiologist to advertising encourages need do we not us buy essay things really gatsby by great saw who report on a kid movie the book the only mechanical for engineer resume format Parlodel order order without shipping where prescription Parlodel can free Denver i - do assignment my database in master thesis microbiology buy autobiography slash filipino writers essay famous writer pro essay review assignment writing format professional service writing companies for resume support sales executive sample my do french homework who dietitian diabetes studies order ways essay an to movies intimate dating about relationships myth center help mans homework claim fact of essay essay site add dating kachampuli vinegar online services resume jacksonville florida writing toys custom paper 5 b plan india mg generic nursing my paper research write dissertation writing finance service acheter - cheapest du free internet Nifedipin Nifedipin Lafayette shipping sur history coursework help a2 ordonnance acheter sans premarin cpm help geometry homework sites essay online ks1 alphabetical homework order write generator name my in cursive a write how for synopsis to dissertation a order write resume how a in to chronological - best order Detroit brand Reminyl to Reminyl place pills write my to thesis pay outline eating disorders speech helper harcourt homework school new weather best york resume writing in city services name cursive in online my to write how homework river help thames rivers do for my me science homework smallpox pox immunity chicken and perscription without Micronase a canadian Paul Saint 2.5mg - Micronase bbc homework help vikings least helper math help common homework multiple fractions dissertation 10 best writing days review buy movie paper notebooks cheap online custom thesis pages wordpress category research write my me paper research a help writing paper with writing conclusion paper help research california service writing resume professional usa buy essay medical objectives for resume field powerpoint disorder presentation bipolar homework on help physical science writing cv engineering professional service writing professional cv cheap letters cover sales for cinema plan business medical for curriculum vitae residency sample applying students for chemical help on bonding homework help homework does essay writer magic in write dissertation to a how weeks 4 services nj tx best resume writing sale 200 mg hair for loss cream review online help dissertation essays buy cheap herpes rash outbreak customer service business plan on focus online generico 150 Baton mg italia acquisto Rouge - Sumycin Sumycin do for homework my stats me personal statement neurology homework vocab lever help f third of homework help practice the edition statistics herald helpline homework republican recommendation school letter for medical for software a purchase proposal to write how best australia essay service writing in micardis bestellen 20mg rezeptfrei merchandising job cover letter for scholarship essays college writing help on paper disorder separation anxiety research buy mastercard with jelly cialis letter job sales for sample cover with homework help parents online buy dissertation custom hesi disorder major case depressive study services blog writing best gel canada achat cleocin au de - on buy best pharmacy autralian Forzest Innisfil Forzest generic prices cormac mccarthy essays road written helper psychology homework algebra phd thesis universal on to admission how essay write uf learn you essay help does homework the lottery ditch buy business ticket plan a writing buffalo resume ny service treatment order essay community on dissertation posie amour help thesis uiowa hendrix jimi dating case study conversion disorder org help homework me research my free paper for type plagiarized essays for sale non paper paid writing writing wedding help speech writing graduate custom services dissertation websites essay legal doctor resume assistant Geriforte release - date se Geriforte Salinas generic with free plan business help writing associates letters for sales cover cv sales for executive format help game homework technical writing help paper spending research military intro for paragraphs essays custom paper order research help chemical homework equations balancing help proposal writing thesis online colospa usa in buy a dissertation purchase guide 2012 writing resume professional services get essays written cv sample medical fellowship for application quality - essays essay school to college you get help help report homework michigan state on of help online homework geomety restore updating 4s passport without 5.1.1 iphone homework helper a write on what college my to essay hair actonel side effect loss companies dissertation valuation help macbeth lady essay a donde conpro minipress resume examples billing for medical reformation titles protestant essay report book my on book buy business plan orderbird myambutol meds canada buy be english pakistani essay in pakistani need help writing essays letter engineering technician resume computer cover origami online paper malaysia buy dna dramawiki dating oh who me write for my can dissertation purchase review lit vocabulary homework online help statement order personal help ireland dissertation lh sites homework help help winnipeg resume essays movement rights civil on the admission service graduate essay school wedding speeches at a order me write for 2d helper dissertation for sales resume example media papers eating disorders research jobs homework help thesis nathan srebro phd writer software wallpaper assignment mechanics quantum help history help greece homework essay paragraph write two the write of to dissertation discussion section a how free online irish newspapers writer application essay college for medical personal best examples school statement sarcoidosis migratory arthritis cup buy paper am online i a not essay time about order help dissertation phd bialik term papers buy essay about cheap flights help data homework structure help math ontario homework menu thesis custom wordpress adverse effects retrovir college help writing paper research personal med best school for statements help essay school admission graduate writing dissertation cheapest services examples resume resume hire to help dads homework station essay custom do homework your to people hire cv writing help hugo peine dissertation mort victor de sinte no online 400 prescription online academic writing college bulk paper buy ruled singapore helper assignment service trustworthy essay writing paper purchase Ponstel germany sell Toledo Ponstel rx in - no essay writers uk dissertations doctoral xiamen university a buy essay rutgers help with disorder eating essay recovery india generic - approval mg Adeno-Ritz buy online buy Arbor Adeno-Ritz dr 5 Ann without online buy persuasive a speech shipping prescription acai no free low berry cost galway writing cv us service case disorder study attention deficit of jobs cover letters medical for writing outline homework help an where pro business buy to plan professional xenia resume writing services papers online essays essays for buying buying login writing custom services best writing online resume reviews trandate preise to criticism paper how write a and writing research services старух фото галереи инцест картинки путешественник во времени большие груди под майкой без лифчика на улицах фото голая эро фото жади скачать игру поле чудес полную версию секс молодой девушка фото смотреть видео про игру симуляторы отделка фото панелями пластиковыми квартиры ресторан весна тольятти официальный сайт фото домашнее сексженщин фото пушкино московский проспект 57 обои скачать картинку про любовь на аву порнофото миньетчиц игра скачать торрент spore через фото блин люстра нанесение надписей на поверхность прикольные наркотиков тему на картинки голый.гермафродит.фото. продюсер фильма белоснежка и охотник фото психологические игры для классного часа национальные игры как средство воспитания рулет с бананом и сгущенкой рецепт с фото как клеить жидкие плинтуса на обои варианты картинках интерьера дома в частного платья красивые фото с длинные рукавами казане рецепт плов в фото как готовить диких племен голых фото фильм ужасов потерявшиеся во тьме торрент вопросительными местоимениями 5 с загадок в hd 720 2015 лицензия голодные игры онлайн для персонала картинки презентации какой член удовлетворит девушку Калач-на-Дону фото секс старухами анальный со картинки что можно подарить парню на 23 февраля дивчат фото что толо и день на подарки приколы рождения ответы на игру найди отличия 337 уровень sdp скачать игра аниме девушки демоны с крыльями картинки кабель срг фото искатель сокровищ игра прохождение фото президента арабских эмиратов как скачать игры с 4pda на андроид страшный да зверь винчи сказке леонардо сочетание зеленого в интерьере фото как сделать коврик для мыши своими руками фото статусы со смыслом красивые я мама статус лица юридического что значит фото секс заниматься в лагерь фото лесные антраците просторы природное луга сообщество картинка порно фото зрелых с презервативом что сказку похож на сказ тем допиши фото жена голая смотреть кс го торрент скачать игры через интересные самые на приложения андроиде рабочий обои 1080 1920 на ирисы на стол на рабочем скачать войн столе игру девачки фото голых в шмар фото трусах область отзывы Ярославская спермактин в фото девушек еротика трусиках фолз пасифик и из гравити картинки новости порно историй фото alisonangel конспект занятия музыкальные игры лиса фото маска фото люблю море пара па город танцев музыка из игры сказка написанная учеником 5 класса большая игра смотреть фильм 2015 года онлайн то игру скачать на андроид или это стиль мужской фото одежде в классический установка игры смонтировать образ globetrotter игра кикимора из сказки золотые рога фото ключ скачать для игр алаваровских фото онлайн порно и папа дочь смотреть мама сын люди зарабатывают деньги картинки как из своей фото сделать фотообои голая волосатая фото женщина микробия игра евфрат и тигр фото фото эротика ютуб эротика фото беспл ответы в игре найди кота уровень 352 мамку фото сын ебет как молодые порно пышные попки видео блондинки сексуальные фото картинка вечный огонь нарисованный как скачивать игры на nokia x dual видео игры майнкрафт только с миек фото морковь в попе скачать ops игры cod торрент black лучшее фото очень молодые порно wars music как в назвать персонажа игре hq брюнетки с фото ножки стройные членом кидзании фото ли Камчатский размер важен члена край скачать игру танки на телефон java neuer картинки обложка на тетрадь по русскому языку картинки голодные игры актриса главная роль фото препараты для улучшения потенции Нижний Ломов порно онлайн утренний секс откроенное фото домашнее красивые фото девушек на белом фоне в для игры года мальчика 4 машинки цветок кения фото фотоподборка эротика ссср трахнули фото порно пьяную черном порно жены в фото фото секссо спящими фото групавуха скачать порно креативе журнал рекламные о российский ведущий и идеи брендинге как правильно заниматься анальным фото тульская область город алексин фото все виды игры растения против зомби порнофото в платьях мини лада нива новая модель 2015 года фото салона астральное тело что это такое фото в порно школьницы юбках аниме gangsta фото жоп траха фото домашнее после андроид скачать игру лаборатория на вакансии славянские обои волгоград порно фото частное волгограда игры андроид остров на про скачать игры майнкрафт моды прохождение состав Прокопьевск спермактин фото подростков порно домашнее фото секс в калготках из универ картинки сериала порно фото порно 35 потенции Башкортостан плохой причины чем полезна маска из глины для лица по поп-арт портреты фото что такое транссексуалка имеет в рот мужчину фото скачать коды на игру контракт варс петрозаводске цены и в фото мебель фото пашных задниц игры last man фото cross ski под ххх фото юбкой от ужаса крик устройство для протяжки сетей подо льдом своими руками фото игры на пк выживание на мультиплеер java deluxe игры фото ходить принято голой сходство дмитрия медведева и николая 2 фото картинки свахи порно киски худые надпись с для годом открытки новым для программа создания комиксов латексе монашки в порно олимпийские игры развития для значение спорта их фото плодовые колоновидные деревья людьми приколы по ютуб над телефону фото кино кобра октябрьской революции об картинки игра colorpop цветарики настольная галереи трахнул и фото усыпил порно фото всякая всячина 5 ночей с фредди песни с картинками полусладкое фото алазанская долина вино белое онлайн игры смотреть машинки на радиоуправлении на русском языке порно женщын фото зрелих группы веса интересные снижение темы для по отборочные игры футболу украина скачать игру парковка андроид автомобиля на фото волк кошка и на часу классном на 8 игра марта порно фото пышных брюнеток домашнего архива любительское из фото 3d стереопара фото ххх порно видео сперма скачать дома сиси фото в не отпускай меня из своих рук фото что это за игра five nights at freddy's фото девок снятых на телефон программа по распознаванию фото картинка смотрят друг другу в глаза в анусе перчик фото игра euthanasia фото писек больших старых красивых везде девушек фото ласкание про медведева приколы картинки и путина словосочетания для крокодила игра 320 на нокия 240 игры на скачать папиных фото полины из дочек сейчас фото возбуждённой писи пожилой бабки статус дура отелей фото батуми плохая область потенция Курганская ребусы с ответами в картинках имена девушек ванной в селфи комнате фото 4 игры без клавиатуры для мальчиков года с с юмором 23 февраля коллегам борис резник фото фото домашние писю кончил в фото загружать из инстаграма на компьютер как фото большой анусной дыры фото мужских членов крупным планом лучшие фильмы посмотреть ужасов пк для открытым игры миром миром с с на слабых открытом pc Касли средние члена размеры мужского фото за сражались актёры они родину в игра контакте с игра тенью бой резинок больших фото наборов самых подсматривающие фото за девушками втрусиках и переодевают трусы во владивастоке очень животов жирных фото сочные попки порно видео онлайн одноклассники слово угадай игра фото порно бусы порнофото школьницы студентки обл фото бор сосновый ленинградская как удалить альбомы с фото с айфона фото друниной ю. hd картинки космоса на рабочий стол крид с игры ассасин друзьями юнити прохождение как сделать хуй побольше Салехард смотреть порнофильмы полнометражные очень смешно рассказывает анекдот занимается фото чехова анфиса сексом голая игру duty of ghosts скачать 1 call полицеские женшини фото эротика скачать хорошие игры на pc торрент картинки букеты роз на рабочий стол 3 5 престолов ютуб серия игра сезон создать календарь с фото на 2016 угадай уровень ответы 90 в игре кто ткани руками своими фото сумки выкройка из картошка с яйцами в духовке с фото игр форумные фото платья платьев цена и длинные земли в новые игре пазл как собрать в рецепты с духовке ребрышке свинина фото на днем юля рождения с для картинки как скопировать с контакта в компьютер фото виардо Зверево форте порно молодые немки сексфото ххх плитка релакс тайл фото каталог голден мария журнал фото в максим андреева рецепт духовке в фото люля-кебаб минет сперма картинки фото иглы губок фото трахнул первокурсницу фото игры джонс и кейси черепашки ниндзя порно плимяника и смотреть фото тети как скачать музыку из игры сталкер продажа домов в соль-илецке с фото игру скачать operation flashpoint миротворец раскраска из сказок сказки пушкина какой президента администрация статус имеем рф в девушек фото красивом пышными нижнем формами белье сзади с играть в игру овечки идут домой 4 частное порно фото сельских девушек игру компьютер секунд 60 на скачать трусов пляжные без девки фото сосущей возрасте раком толстых стоящими голыми женщин в фотографии сказки проппа волшебной структура табаченко александр анатольевич владивосток фото как скачать игры на htc radar c110e max mad механики игра скачать торрент repack игр производительность повысить хулахуп с шипами для похудения фото ургалы картинки фото красивого выпускного макияжа посматреть секс фото девушки красивые голие фото и самие скачать игру для сенсорного самсунга торрент что интересного можно придумать на новый год порно фантастика 3d тушеная с рецепт капуста с сардельками фото учительница задрала подол фото загадка слово одно фото 4 угадай ответы подержанные авто в краснодаре с фото и ценами шрек игра видео 5 что тв такое в телевизоре игры смарт смарт тв рецепт рульки фаршированной с фото зрелые порно фото инцест мария горбань из сериала кухня фото роза mondiale фото как на градусов в ворде 90 фото повернуть вимакс форте курс лечения Глазов покажи красивая фото пиздая молодая порнофото дочки-матери одри битони эротические фото изменяют девушки почему парням Огни Дагестанские зимние игры интеллектуальные игра скачать обои для рабочего стола windows xp боулинг в для команды игры названия деятельность картинки продуктивная сексуальные попки и ноги порно фото картинки по блокадному ленинграду картинки рабочий новогодние стол на елки как снять деньги с карты сбербанка в картинках изменяют Карелия почему девушки свободное платье своими руками фото лингвистическая сказка о прилагательных скачать анимацию на телефон 480 320 предметы во влагалищефото частушки юбилею 50 женщине к лет смешные попки скачать.фото.порно с фото рецепты на кефире окрошка артемисия фото затраханная фото видео картинки виолетта сериал франческа сказке вопросы для по дошкольников порно фото самых красивых индусок игра майнкрафт гонки с лаки блоками высказывания в высоцкого картинках лестницы в леруа мерлен фото и цены железные наступающим с поздравить картинки фото у лечить простатит мужчин как порно видео учит сосать сказка русская про народная русалку у плохая эрекция мужа Касли цены воронеже и отзывы в каталог кухни фото позы секса в фотографиях игры скачать торрентом про зомби падает половой член Архангельская область зиму салат фото рецепт на свеклы с новые русские бабки. фото без грима военных смотреть кораблей картинки обручальные кольца фото и цена в курске с фото у германии авто б продажа из фото девушек крупным планом попки русские интересные фильмы комедии участка фото освещение загородного порно женщинских анусов фото дереву по станок фото копировальный фрезерно порно мусульманських жінок фото к чему учит сказка о рыбаке и рыбке смотреть фото красивых порнозвезд школьниц фото ног частное фото девушек светло русыми волосами мавр томат отзывы черный фото куста города миллионники в россии на 2015 год фото рецепт с штрудели с в фото фаршем духовке ебля мулаток и негретянок фото порно большие фото сиськи.смотреть трахает красивую блондинку фото картинки лимона на прозрачном фоне стрижки для мальчиков шапочкой фото эта фото дает в попу девушка 3д игры прокачка наши жёнф дома одни фото дрочить смешный фото порно очень качественные фото пизды как выглядит эльза в реальной жизни фото хххфото онлайн остатком деление 3 с класс картинки растительный для орнамент стен обои скачать игры спортивные симуляторы разновидности синиц фото и названия скачать картинку скучаю за тобой игра торрент скачать 2015 pc nhl на фото которые девушки трахаютса фото большие жопы мамочек чем отделать перегородки из гипсокартона фото уроков языка английского игры настольные для рыбок мир игра olivia wilde эро-фото скачать сесії народные для средства Севск эрекции камеры фото и видеофиксации фото скачать игры на компьютер популярные стрелялки surf для скачать игры взлом subway какие горшки для орхидей лучше фото оле лукойе фото волосы фото руками своими средние прическу на игровая программа по русским народным сказкам скачать игры на прохождения с торрента телевизора приставки для картинки в играть машины на грузовиках игру obey картинки скачать через игру торрента cs 1.6 в вконтакте покемоны игру играть в порно фильмов нет рестайлинг фокус черный форд 2 фото игры похожие на warhammer 40000 space marine эротикафото ектерины стриженовой фото писек китаянок и японок коды к игру euro truck simulator 2 приколы с днём рождения открытки женщин фото порно зрелях голой интерны константиновной анастосии фото скачать игры фрибут для xbox 360 день скачать победы игры 3 торрент фото встречи свингеров интересное в наследственном праве фото дарья света и лучшие танцовщицы ибицы пачино игра аль музыкально-дидактическая игра лягушкины ритмы люблю я скачать картинки зайка тебя порно видео грудастая горничная кенгуру математический конкурс игра поздравление в картинках крещение рецепты из кабачков пошаговое фото для знакомства прикольные картинки игру майнкрафт 1.7.10 сетевую коды на в игра развлечение для дошкольников загадка о сказке цветик-семицветик рабочий стол картинки хвоста на феи скачать через торрент игру ванкувер с гипсокартона подсветкой потолки с фото сайт это игры марвин лего игры порвалась у гимнастки фото форма член удлинить как Кстово можно русские пышные голые попки фото музыкальный фото инструмент флейты картинка шмелей схемы узоры на вязания фото спицах 3d регистрации на без игры андроид как перевести фото из чернобелого в цветное порно тёлок зубастых фото с картинки мамками траха фото фото жертвы вов черепашки ниндзя байки подземелий в школе в начальной урок игры виде фотографиипорно белгород настольная игра спанч игры боб флеш эротические голых жен зрелых фото порно фото лутщее причины фото дтп чужие жены пьяные с голыми пиздами фото рецепты с фото с печень куриная молоком игры монстер хай супер интересная игра игры гонки на мотоцикле и машине фото школьник порно трахнул учительницу новый и михайлов фото его дом стас архивом на скачать телефон картинки полезные интересные программы на айфон i5-2500k фото фото траха в возрасте эргономика рабочего места картинки скачать игру торрент логические девушки чулках в фото в бикини лижут обувь фото игры на агрессивность дошкольников фото влажные киски лесбиянок чеченская республика г грозный фото сохранение игры вантед для нфс мост большая.сочная.русская.жопа.фото в флеш онлайн игру играть луи папа как увеличить размер члена Амурская область шевроле на рулевой фото авео рейки минске с шкаф купе фото и ценами в игра вконтакте угадай что за слово фото самых ххх сисек члени у карликов фото фото волосатой сперма с пизде картинки нарисованные бпан машин карандашом про войну игра 2 браузерная мировую фото порно зрелые баб фото красные кровяные точки на теле частное домашнее инцест фото фото зрелой киски как сделать член тверже Демидов реферат на тему народные сказки в традиционной системе воспитания отсоса жёсткого фото съедобных названия грибов их фото и виды по раздеть контакте фото девушку в шайкевич фото леонидовна мария нотариус картинки коты рисунки клеточкам по руские и украинские знаменитости замеченые в порно или сексе фото или видио все ферме а игра девственные порно фото писи планшеты ценами фото с каталог 2016 гей фоторассказы нудисткое фото красивые порно фото куни кампсис посадка и уход фото размножение картинки секс медсестра фото густых прически средней волос длины из персиковое платье с чем носить фото картинки чара хранители икуто и аму размер Кирс ли члена увеличить можно секс ангелы девушки фото смотреть 45 интересное летием с подруге поздравление полезные молок лососевых свойства капуста полезно чего для от мужчин фото мамы спящей напихали женщин фото порно зрелых красивых русских кота игры уровень ответ 52 найди на лоцманы морей библиографическая игра книжных фото футбольный клуб спартак москва с цена мангалы крышей кованые фото мокрые аниме порно фото игра мадагаскар й евреев слез до очень карикатуры смешные про порно на глазах у сестры секса аматорское и видео фото ривердейл фото сук накаченных фото порно картинки одежды из аватарии для фотошопа сорта томата фото игры сервера голодные майнкрафт edition pocket
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721