СВІТОВИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті досліджено досвід адміністративного регулювання банківської діяльності розвинених держав таких, як США, Франції, Швецарії, Канади. Визначено перспективи його впровадження в Україні.

         Ключові слова: адміністративне регулювання банківської діяльності, центральний банк, банк.

In the article has been discovered experience of administrative banking supervision in developed states as USA, France, Swizerland, Canada. Prospects of its implementation in Ukraine has determined.

         Key words: administrative banking supervision, central Bank, bank.

Банківська система є однією з основ стабільного розвитку економіки будь-якої держави. У зв’язку з цим, держава здійснює регулювання цієї сфери суспільних відносин. Проте криза у банківському секторі, яка триває з 2014 року, вказує на наявність недосконалого банківського регулювання, в тому числі й адміністративного регулювання банківської діяльності.  У світлі вищесказаного постає, необхідність реформування даного інституту враховуючи досвід держав, які успішно здійснюють банківське регулювання.

В Україні зарубіжний досвід банківського регулювання досліджували Хаб´юк О.І., Старинський М.В. та інші. Однак динамічність банківських відносин зумовлює необхідність переосмислення деяких досліджень та проведення нового аналізу законодавства розвинених держав.

Варто зазначити, що західний науковий світ, в основному, не розмежовує понять «банківський нагляд» та «банківське регулювання», поєднуючи їх під терміном «банківський нагляд» – banking supervision. Про це свідчить  і назва основного міжнародного органу в сфері банківської співпраці – Базельського комітету з питань банківського нагляду. [7, c. 21]

Система банківського регулювання та нагляду за діяльністю банків існує у країнах з ринковою економікою в тому чи іншому вигляді близько 100 років.  У деяких з них вона функціонує вже понад століття – банківський нагляд США існує з у 60-х років ХІХ ст.

Незважаючи на те, що правові аспекти банківського регулювання підлягають все більшій уніфікації міжнародною спільнотою, про що свідчить існування Базельського комітету, банківська система кожної держави все ж має свою специфіку. Особливо це стосується структури органів, які здійснюють регулювання.

Система банківського нагляду залежить від рівня незалежності центрального банку, його власності та національних традицій, що склалися при формуванні банківської системи. Науковці виділяють три типи організації наглядової діяльності:

 1. Банківський нагляд здійснюється в рамках центрального банку – Італія, Великобританія, Греція, Іспанія, Україна, Казахстан.
 2. Повноваження щодо банківського нагляду розподіляються між центральним банком та іншим державним органом – Німеччина, США.
 3. Система банківського нагляду взагалі виключає участь центробанку в цьому процесі: органи банківського нагляду відокремлені від центрального банку – Швейцарія, Канада, Швеція, Данія, Австрія. [5, c.113]

У США у 2010 році був прийнятий закон Додда-Френка з метою реформування фінансового сектору, і який поширюється на діяльність банків.

Основні положення закону спрямовані на посилення моніторингу за ризиковою діяльністю банків, їх подолання, підвищення захисту прав споживачів фінансових послуг, встановлення жорстких вимог до капіталу та ліквідності банків, розширення повноважень Федеральної Резервної Служби  і підвищення її відповідальності, централізацію нагляду та уніфікацію фінансового регулювання.

Ухвалення закону Додда-Френка призвело до перерозподілу сфер компетенції регуляторів та  спрощення  банківського  нагляду. Створювалась наступна схеми регулювання банківської діяльності:

 • Федеральна корпорація страхування депозитів регулює діяльність банків, що функціонують в окремих штатах, банківських холдингових корпорацій, що володіють активами до 50 млрд. дол. США;
 • Контролер грошового обігу здійснює регулювання діяльності загальнонаціональних банків активами до 50 млрд. дол.;
 • Федеральна Резервна Служба регулює діяльність банків і банківських холдингових корпорацій з активами понад 50 млрд. дол.

На Раду з нагляду за фінансовою стабільністю також було покладено завдання із моніторингу, попередження та виявлення системного ризику. До складу цього органу входять міністр фінансів США та 9 представників регуляторних органів.

На увагу також заслуговує створення у системі Федеральної Резервної служби незалежного органу нагляду – Бюро фінансового захисту споживачів. Бюро уповноважене контролювати дії банків, які володіють активами понад 10 млрд. дол. Серед інших важливих повноважень Бюро слід відмітити: інформування споживачів про фінансові організації та їх послуги; створення безкоштовної «гарячої лінії»; створення Офісу фінансової грамотності; розроблення інструкцій для банків щодо захисту прав споживачів. [6, C. 22]

Основні напрямки банківського регулювання в Канаді спрямовані на: обмеження по дозволеним видам діяльності; безпеку і надійність пруденційного нагляду; регулювання поведінки банків.

Найбільш широкими повноваженнями оперативного банківського регулювання володіє Офіс Суперінтенданта Фінансових Інститутів Канади (OSFI), який перебуває під контролем Департаменту фінансів, очолюваного Міністром фінансів. Cуперінтендант відповідальний за інспектування всіх канадських банків на постійній, щорічній основі, результати доповідаються Міністру фінансів. У зв’язку з цим, обидва мають широкі повноваження припиняти ризикову та небезпечну діяльність банків, вказувати вчинити необхідні для стабілізації ситуації заходи. У випадках загрози банкротства, Суперінтендант має право взяти банк під свій контроль, на строк визначений Міністром фінансів, та проводити дії необхідні для захисту прав вкладників і кредиторів.

Серед інших суб’єктів, які можуть здійснювати регулювання банківської діяльності є Банк Канади (центральний банк), Агенство у справах споживачів фінансових послуг, Канадська платіжна асоціація. Відмічаємо розвиток, так як і в США, інституту захисту прав споживачі фінансових послуг.

Питання видачі дозволів на відкриття банків віднесене до сфери повноважень Міністра фінансів, однак з обов’язковим врахуванням думки Суперінтенданта. При прийнятті рішення враховуються наявність значних фінансових ресурсів, бізнес план, підтвердження досвіду та кваліфікації в банківському бізнесі, можливість залучення досвідчених менеджерів з високою репутацією.

Необхідно звернути увагу на вимоги стосовно організаційно-правових форм банків залежно від розміру: більше 5 млрд. кан. дол. – відкрите акціонерне товариство; до 5 млрд. кан. дол. – закрите, із обов’язковою відкритою підпискою на 35 % акцій. [6]

Дослідження досвіду банківського регулювання Швейцарії є цікавим тим, що банківська система цієї країни вважається найбільш надійнішою у світі. У 2007 році було проведено реформу банківського нагляду, шляхом прийняття Закону «Про орган нагляду за фінансовим ринком Швейцарії» та засновано FINMA (Swiss Financial Markets Authority) – Швейцарський орган нагляду за фінансовим  ринком. FINMA є незалежним регулятивним органом, який уповноважений наглядати за банками, страховими організаціями, фінансовими біржами та іншими учасниками фінансового ринку. Головною метою діяльності органу є забезпечення ефективного функціонування фінансового ринку. FINMA є інституційно, функціонально та фінансово незалежним органом – виступає особою публічного права із власними повноваженнями, є незалежним від будь-якого політичного впливу зі сторони уряду або парламенту (парламент здійснює лише нагляд за його діяльністю через спеціальний комітет), фінансування здійснюється за рахунок внесків організацій, над якими FINMA здійснює нагляд, а не за рахунок бюджету.

В сфері банківського регулювання та нагляду орган може видавити інструкції та рекомендації. Важливе місце у системі банківського регулювання та нагляду займають органи аудиту. По-перше, незалежна структура внутрішнього аудиту є обов’язковою умовою для отримання банком ліцензії. По-друге, утворюється система подвійного контролю: FINMA встановлює специфікації для перевірок та затверджує звіти по ним, аудитори проводять інспекції.

FINMA також зосереджує повноваження щодо ліцензування банків, проведення в них інспекцій та перевірок, здійснення пруденційного нагляду. Для отримання ліцензії заявник повинен відповідати суворим організаційним, фінансовим вимогам, а також ключовим вимогам стосовно управління ризиками (risks-management).

У разі виявлення доказів порушень законодавства, FINMA уповноважена застосовувати всі, передбачені адміністративним правом Швейцарії заходи, для припинення порушення. Серед таких заходів – попереджувальні заходи, заходи для відновлення ситуації, яка існувала до порушення, ініціювання процедури банкрутства та ліквідація банку, заборона здійснювати певний вид діяльності, конфіскації незаконного доходу. [1]

Національний банк Швейцарії (The Swiss National Bank) не наділений повноваженнями у сфері банківського регулювання та нагляду, окрім забезпечення стабільності фінансової системи шляхом виявлення найбільш проблемних сфер банківської системи. [2]

Французький досвід банківського регулювання та нагляду цікавий тим, що банківська система цієї країни не зазнає серйозних потрясінь  у зв’язку  з економічними кризами і є дуже стабільною.

Ключовим органом банківського регулювання та нагляду Франції є Орган пруденційного нагляду (ACPR), який підпорядковується голові Центрального банку Франції. Це є незалежний адміністративний орган без статусу юридичної особи, проте вся його діяльність знаходиться під заступництвом центрального банку. Метою здійснення банківського нагляду і контролю є забезпечення фінансової стабільності та захисту клієнтів, Орган пруденційного нагляду концентрує значні повноваження: має право здійснювати ліцензування, здійснювати контроль та нагляд за діяльністю банків, застосовувати адміністративні заходи та накладати санкції, здійснювати управління проблемними банками. Проте, орган не має права самостійно видавати нормативні акти, а лише разом із міністром економіки Франції, який володіє широкими повноваженнями з регулювання діяльності кредитних організацій. Наглядові повноваження Органу пруденційного нагляду посиленні за рахунок права вимагати документи та інформацію, які стосуються діяльності банків. Нагляд за банками, які здійснюють інвестиційну діяльність також здійснюється Органом в сфері фінансового ринку.

Ліцензування банківської діяльності здійснює Орган пруденційного нагляду. У Франції є декілька категорій ліцензій. Основною для банків є ліцензія на здійснення транзакцій: надання кредитів, депозитні та платіжні операції. [3]

Розвинені держави значну увагу приділяють вдосконаленню адміністративного регулювання банківської діяльності, враховуючи негативний досвід економічних криз та особливості національних правових систем.

Висновки: Аналіз адміністративного регулювання таких країн як США, Канада, Франція, Швейцарія показав, що у цих державах значна увага приділяється системі регулювання банківської діяльності – постійно вдосконалюють і нормативну базу, і організацію наглядової діяльності.

Вважаємо, що не можна стверджувати про необхідність застосовувати досвід конкретної країни. Доцільно, у зв’язку із своєрідністю кожної банківської системи, використовувати досліджений досвід іноземних держав в комплексі, застосовуючи їх найефективніші інструменти.

На нашу думку, враховуючи розвиток банківського регулювання слід здійснити реформування органу банківського регулювання, яким являється Національний банк України. Серед розвинених держав – США, Канада, Франція, Швейцарія, існує тенденція до створення незалежного органу банківського регулювання, або розподіл регулятивних повноважень між центральним банком та іншими органами, замість усталеного надання таких повноважень лише центральному банку. Відмічаємо зв’язок у всіх правових системах зв’язок такого органу з центральним банком.

Оскільки, одним із завданням банківського регулювання в Україні є захист інтересів вкладників і кредиторів, доречно, застосовуючи досвід північно-американських держав, створити в системі Національного банку України окремий департамент з питань реалізації прав вкладників. Такий департамент повинен:

 • надавати роз´яснення з правових питань, які зачіпають права вкдадників;
 • надаватиме інформацію споживачам про банки;
 • складатиме рейтинги надійності банків.

На відміну від вже існуючого в Україні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який теж здійснює захист прав вкладників у разі неможливості виконання банками їх вимог, основною задачею департаменту буде надання вкладникам або потенційним вкладникам достовірної інформації стосовно діяльності банків та їх становища.

 

Список використаних джерел:

 1. FINMA – an overview: : [Електронний ресурс] / FINMA. – Режим доступу : https://www.finma.ch/en/finma/finma-an-overview/
 2. Goals and responsibilitieі of the Swiss National Bank  [Електронний ресурс] / the Swiss National Bank. – Режим доступу :  https://www.snb.ch/en/iabout/snb/id/snb_tasks
 3. Ren Bu  Banking Regulation Jurisdictional comparisons. Second edition 2014 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.depardieu.com/web/content/download/3704/33675/file/2015_Banking_Regulation_France_ European_Lawyer.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
 4. Балянт, Г. Особливості організації системи банківського нагляду, регулювання та контролю у Сполучених Штатах Америки / Г. Балянт // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2013. – Вип. 18. – С. 22.
 5. Старинський М.В. Порівняльне банківське право: Навч. посібник. / М.В. Старинський – Суми: ВІД «Університетська книга», 2006. – С. 113.
 6. Трофимов К.Т. Банки Канады и Росии: уроки возможны? : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/banki-kanady-i-rossii-uroki-vozmozhny
 7. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: Монографія. / О. Хаб’юк – Івано-Франківськ: ПрутПринт, 2008. – С.21.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation forum help services mg men attracting for pheromones cheap 10 contents dissertation order plan business in ms jackson writers statement sales for objective resume associate research best paper company buy research service 7 writing paper study merger border case a of tata steel cross and acquisition homework prejudice pride and help scholarship graduate help essay admission outline essay argument proposal borders coursework 3 stage homework key help help defense dissertation writing proposal articles statistics homework forum diversity help help college with powerpoint writing essay application sale wristbands for paper admission online asendin medical recommendation of school sample letter for helpers revised physics homework are trimox generic good allegra 11348 experience of resume 10 years for book editing cheap resume best writing dc dubai services thesis distribution buy online a resume geographic national help homework acquisto paypal valparin homework oceans and hemisphere help papers for sale research cheap buy for essay rocaltrol pills brand from canada indian newspapers online all menu nutrition arthritis abstracts online dissertation australia medical for recommendation school letter sample customessayorder.com buy from essays scratch online homework i sunday do my on master system intrusion detection thesis drawing paper online service us cv writing dublin to write paper my about what research do footnotes paper online research model paper writing history homework ap european help custom footer thesis image rules help common essay application dissertation bound essay for music essay inspiration cheap writing essay order sentences adjectives examples of order latex by bibliography date custom purchase reports resume writing kansas buy city for me for history essay write my thesis movie review someone homework math my to do angeles los buy cytoxan in essay writers essay 10 page per 10 page per writers essay english nothing buy ap day examples letter of of order order your custom written or assignment dissertation essay report for billing medical manager resume sample uk writers in essay essay uk service custom anxiety studies disorders case francisco executive resume service san writing of referencing bibliography harvard order job need a letter do applications cover all acai from mexico berry electric essays typewriter carbamazepin achat pharmacie en help i writing need paper argumentative an emily essay a rose on for for online dissertation help ad nps plan hazard all pay disorders research questions eating paper help homework arts tamil papers online news essay mentorship preparation for about research business paper custom writer statements jena thesis 6 for letter medical sample cover receptionist computer science coursework in phd for phd buy a dissertation usa writing service master writing paper top research websites custom paper sizes priced cheap excel a reasonably without prescription get engineering cover mechanical for job letter homework helping site buy for a reasearch paper sociology buy cant about money speech happiness government writing service resume with order watermark paper research genetic paper disorder apa sale papers for pro software buy business plan customer thesis master satisfaction viagra professional buy american pharmacy 247 help hotline homework writing freelance reviews company custom web paper"" ""research content help sample resume plan custom order business 5 tentex prices mg forte service essay postal us dissertation phrases usa writing dissertation in help uk writing cv hertfordshire service us essays uni buy writing services northside brisbane resume word page dissertation microsoft numbering neat disorder essay to delight in still be political phd thesis science iphone for apps good dating teenage pregnancy essay about help essay gre argument help homework ict for sale papers research online common college application essay 2013 patient bactrim assistance homework help ks3 levers reliable writing essay services help essay geography homework help general science paper capstone research pictures rash antabuse harmful is or helpful homework research latino rendirse dating jamas nunca retroceder monster services resume writing essay distribution for of assistant medical resume example homework for matlab pay soft cialis preis help history a2 coursework with what writers can help block with essay service editing canada research paper purchase louisiana hrm proposal and dissertation help person experience description it job up break essay pharmacy buy nootrop-piracetam autralian an with essay help write my paper professional resume writing service teacher thesis acknowledgements dissertation custom resume resumes billing sample medical and coding for somatoform name disorder essay essays service on voluntary literature review help dissertation doctoral enquiry purchase letter format write me free resume my help for need scholarship help writing essay essays eating cause effect and of disorder help homework 24/7 hotline online newspapers nigerian today buy customized presentations term paper make 5th grade homework for help homework college class help on argument write beneficial zoos essay are to animals help homework business where writing to paper buy buy essay mba usc admission london cv services writing index dissertation aha resume writing services ns halifax for representative sales sample cover no with letter experience speech a order custom buy thesis philippines in the writer uk essay review writing service statement purpose writing of help essay com my for me essay do buy for young resume writing adults does homework or harm help data thesis in master warehousing buy site best research papers help homework henry 8th coursework history gcse help with writing services review resume by poem prelutsky i my tried jack homework do to helper tudor homework the the parts in essay basic are three of an order chicago heading essay style what services custom is writing essay writer reddit funny for will i pay writing essay njhs help essay sample of purchase letter business help plan with south africa in can where essays free for i get online phd order essay login scorer cheapest scrapbook paper english language services editing как разделась Фото школьница рубашке кружевной женщин фото грудастых в секса приятного фото картинки снапера фото ебля пьяной бабы лесбиянки фото ролик зрелый фистинг фото женщины порно рослые фото Обасралась во время анального траха фото белье эрофото нижнее порно фото Лицей фото секс в армии советской на видео писают фото людях девушки городе в нейро скачать фото по гуляют замку голые пытки мальчишек девушками фото подглядование сидячих на стуле эротика фото порно домашнее звезд фото школьницы галереи фото Порно анус тайка фото сдм банк воронеж алкобарьер средство от алкоголизма цена в аптеке фото негритянка сует себе в жопу стропон порно мамаши за 35 whois service ru анальные домашние игрушки фото кончил в фото фото нижним девушек для в белье свадьбы last craft фото порно фото огрнмный член в попку анимация. студия растяжки Писькидомашнее фото сын и фото озабоченная его мать Порно фото зрелые баня любительские тачке в трахнул фото секс с маменой падругай фото. создатель надписей Телка фото на члене фото минет со спермой фото телки и тачки голые 1иксбеткиски фото крупным планом мая.жена.частное.порнофото. гинеколога фото кресле у картинки на фото попастых мамаш net perdos шалав Порнофото русских петербург кей официальный о сайт санкт парней фото Посмотреть накаченных голых Порно ване тейлор фото онлайн фото эро полненькие фото только голы женщины сын где трахае мамашу фото саранакан фото колготках Медсестры в секс колготках фото в топливная карта азс трасса Багетная мастерская Тюмень, багетная мастерская Акант милая девушка раздвинула ноги фото фото привязанная женщина он клиник фото Фото конченых телок прикольные фото голых на пляже фильм уродцы сказка дуб зимний фото сисястые модели японские порно-мент фото игра kizz circus страпоном со Фото дамы Голые симпотяжки фото анал черных жоп фото Мультики порно обезьяны порно Секс с молодыми мамашами порно фото все порно фото нина мерседес ххх порно глотающие сперму фото старух пожелых скачать на бесплатно русском арткам зрелые фото ххх 1 московский областной колледж медицинский официальный сайт толстожопые грудастые порно фото Порно фото американских школьниц трах фото семейной пары фото голые дев Сексуальные блондиночки которые носят свои стринги фото выцинанки фото порно невесту трахнул друга киски в сперме хентай фото голой блондинки девушки 18 фото Красивые секс фото жоска с переди голой томска из фото инги сумосан обои mband скачать и фото видео секс члены фото большие попки члены. фотосет заросли пышки фотомодели фото на порнуха пляже фото нимфеток игры какражать Cекс з целкою фото фото дженй джеси порно Порно фото сюжет сперма фото большие сиськи минет фото зрелых порнм частное порно секс групповуха видео все девушки которые сидят на шпагате фото фото настоящей гермафродитки jessica james сексуальное фото видео доброе порно Старое порно видео секс фото и каторие писиют фото голых фото вибратором дома жены с секс негритянки в бдсм фото порно фото секс женщин с молодыми дочками и сыновьями круп.пл. Порно фото за 30 бгу белгород сосалки русские фото Нейлон порно фото играх керамбит в порно фото пышные жопы семья фото Нудисты частные фото зрелые женщины в домашних холатиках с большими попками птздень Фото темнокожие голые телки фото Лесбиянки женщины толстые фото фото олег рогатин засунули анал фото руку В секс отец дочь россиский и фото фото любовницы частные замужняя порно молоденькие фото учительницы гдз по русскому языку 8 класс разумовская красный учебник За | - Классная Хвалынским библиотека! морем КулЛиб (fb2) скачать фото большие голые жопы мулаток скачать на телефон домашние фото лесбиянки алины писек секс фото нижнем в девушек фото контакт белье брюнеток в розыгрыш экпа урай с очень длинной писькой фотографии девушек очень Женщины 40-50 лет порно фото фото зрелых мам. фото ебля волосатой пизды зрелых мамочек рай смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 жены груди секс фото внедорожники мерседес ряд модельный ебля крупным молод планом Фото с сбитая рука фото фото голый гей молодой парни пацаны порно рассказы хуй кому нужна непромокаемая 1 к одежда ответ 100 нудисты со стоячими пенисами на пляже фото частное фото с мобильника Порно фото мам в ванной фото порно негр смлтреть фото секса старушек соски сперма на губах фото спортсменок эротика знаменитостей фото порно фото новинки на русском языке festo официальный сайт питере выставка айвазовского в ла2 Порно фото фото девушек на шпильках и в шортах разарвали маме фото пизду трахающаяся фото телка порно голый видео спорт игры от еа спортс фото порно извращенцы домашнее боб спанч Игры двоих ярмарке на для анальная жирная задница фото фото 3 alert порно red типовий договір оренди землі зі змінами на 2016 рік парни порно соло фото Художественное частное порно фото zip голых телок фототки прно дмашние фото загадки о хвойных фото и видео порно красивое самое азербайджанки фото секс красивые французское ретро порно онлайн смотреть фото анусов с членом в нём сама себе снимает клитор на фото анальное порно зрелых женщин частные порнофото жрелых бабуля похотливая фото aiondatabase фото порно брадерс мир тесен 2 красивые голие брюнетки касами фото частные фотогалереи голых девушек сексмамыисына фото форума дилдо двухсторонний секс фото магнит акции сегодня Фото попы и писки Самые сексуальные итальянки фото trinity фото nubiles Групповое порно русских красавиц jessica gomes фото голой смотреть японское порно кино порно знаменитостей фотошопы форум голых фото фото текущих щели ступни фото Колготки ххх эрофото галерея карнавал порно смотреть бразильский онлайн мамки фотопорно костюмы строгие женские фото син видео мать трахнул игры фус ро дах мужиками девушек фото секс Голые российские звезды мужчины фото порнофото толтые частные фото девушек в папках Лоуренс голодные дженнифер игры фото толстожопых тетак шелест ольги фото Порно порно клитор сосет фото эротические фото красавиц с большими жопами по 20 фоток Keylee фото parker ебля с подростками и тинейджерами порно фото членами с русских женщин порно фото фото галереи красивое порно и молоденкие попки фото смотреть писки большие сиски фото ебли ретро... видео Показала улице пизду на фото волосатые галереи фото порно фото возбужденных старых волосатых влагалищь крупно s-315 setra фото скачать откровеное фото порно порно молоденькими смотреть с азиатками аппетитная попка фото дарья погодина Бабы.трансы.порно.фото. мд плюс операция Игры русском или спорт на русские лизает пизда фото анал женщины порно зрелые фото русское порно в машине онлайн Оргии фото порно пожилых ебет блондинку попу в фото игра барби торрен порно сучки тв в друзьями сауне с порно фото самых голых красивых девушек мира фотографии сматрет порнухи фото молот оружие официальный сайт куни молоденьким девушкам фото попки пилотки дамы фото порно 18 летки юбкой фото секс под мини обнаженные домашнее фото ольги Хентае наруто кушна фото балшое сиски фото дочь пьяную девушек отец порно отъебал на Фото вінєтку жена эрофото сделать чтобы месячные быстрее прошли что фото издевательств над женщинами беременные женщины эротика фото зрелые самые возбуждающие фотографии сперма на лице фото зрелых фото на brazzer.com фото самых лучших дырок близняшки секси фото частное Женщины полуголые фото смерти уокер пол причина порно сексі фото фотографии busty dusty порно фото жена и друг джорджия джонсон порно фото glucosamine chondroitin msm отзывы фото дом часн порно просм альбом бесп фото порно рассказы таксист фото молодых монголок фото пальчика порно фото xxx модельки юные фото шлюх фото богатые на закрытых вечеринках фото як целку Порно рвуть фото фото легинсах в сексас индии фото девушек из голых фото с крутые самые порно сайты качестве 1080 стрэндж hd в доктор смотреть бесплатно онлайн любви о песни олсен анал фото бри порно монстр трахает целку фото Порно нового минета фото просмотреть все ляйсанкины фото видео Секс фото голых девушек новокузнецка блондинка трахает красивая порно фото русские с берковой порно фильмы голые у зарубежные папарацци фото засветившиеся звезды задомфото негретянки с крупным картинки для сестрёнке Прикольные юные голые на фото Сериалы смотреть онлайн. Русские, армянские, турецкие на порно 5 смотреть ким Порнофото новогодняя шалава порносайты Иностранные фото вколготках фото деушки.скочать монахини голышом эрот фото голые фото девушки в солярии канефрон капли инструкция по применению для детей Xxxhorror.com фото 100 рублей Зрелая мамочка по тематике как мамочка стифлера фото не взять меня и не поднять не распилить пилой не вырубить Фото большого пениса порно фото дам с большими сиськами жінок сільських голих Домашні фото шея фокс порно фото фото мария бони фото наших звёзд шоу бизнеса порно кончил на ступни фото фото женьщин которые выложели брошеные мужья секс знакомства ухоженые вагины девок фото Все фото александры силк порно секс фото парней гаджеты цп скачать сисястая блондинка свою фото и показала киску жопастая розовую hd секса в фото голуе Порнофото культуристы порно фото макак крупным баб планом голых и их дырок лохматых фото фото волос пизды писают секс молодой парыфото жен фото секс пьяных порнофото пизда школьницы Порно трансов крупно фото фото Откровенное качественное порно сдочками в мама спортзале натуристы фото пизды и фото жопы Разъебанные порно фото рисованых мультиках инцест корега цена таблетки женские прелести личные фото турции в порно онлайн русские порно длинноногие красивые фото девушки фото подсмотрел как мама моется в бане откровенное порнофото женщин Самые большие и сексуальные сиськи в мире фото аншлаг и компания Фоток xxx.net чего от парацетамол отсоса порно красивые фото фото фамилии виагра группы абалдений анал фото крупно порно фото зрелых полненьких баб фото порно Скачки хуе на голая баба делают минет фото Ddf красивый трах с порно моделью eve angel порно ролики и порно фото домашнее фото зрелых женщин в кружеве вибраторы в киске фото фото на аву для пацанов крутые Порно фото я и жена расписание кинотеатр октябрь фото влагалища крупный планом 90-х фото голых баб у письки юбкой Фото школьниц под Эротические фото женушки Женщины на природе раком фото фото толстухи Писающие смотреть секс японский небритая задница фото Порно фото голых гимнасток крупным планом фото.порно.популярни русские фото названия певици и Порнофильм дочери кузнеца эротичных женщин в нарядах фото половые старые фото губы очень фото блесны ленок лучшее бдсм фото фото старых толстых голых ба of dead alive онлайн порно титаны Юные Фото женщин в электричке фото нагишом баб зрелых безгальтер скачать фото дырочек фото девственных порно прадо 95 картинки Фото бритни лав в порно гермофродит фото частные Фото красивая пися азиатки Фистинг мамой фото с секс.с.фото.вагон. порно пизда пьяная видео на фото грудь хуя два кончают U2C A1ternativa отзывы. Обзоры и review Спутниковые ресиверы. список порнозвезд мира с фото Гиг порно мужчины порно фото в украине частное. грейнджер Фото гермионы голые девушки эротик фото обои на рабочий стол фото горячей с Трах мамочкой девушка на реке эротические фото певицы натали эро фото www.incest фото Порно голые за 40 порно ручьем девушек вытекает из кисок фото сперма жопе старпон в фото фото марио порно порнофото ебли афроамериканками с фото взрослой гайки трансы насилую парня порно фото фото пера страуса фото старых бабушек голых фото модели высокие голые девушки потные фото голые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722