СВІТОВИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті досліджено досвід адміністративного регулювання банківської діяльності розвинених держав таких, як США, Франції, Швецарії, Канади. Визначено перспективи його впровадження в Україні.

         Ключові слова: адміністративне регулювання банківської діяльності, центральний банк, банк.

In the article has been discovered experience of administrative banking supervision in developed states as USA, France, Swizerland, Canada. Prospects of its implementation in Ukraine has determined.

         Key words: administrative banking supervision, central Bank, bank.

Банківська система є однією з основ стабільного розвитку економіки будь-якої держави. У зв’язку з цим, держава здійснює регулювання цієї сфери суспільних відносин. Проте криза у банківському секторі, яка триває з 2014 року, вказує на наявність недосконалого банківського регулювання, в тому числі й адміністративного регулювання банківської діяльності.  У світлі вищесказаного постає, необхідність реформування даного інституту враховуючи досвід держав, які успішно здійснюють банківське регулювання.

В Україні зарубіжний досвід банківського регулювання досліджували Хаб´юк О.І., Старинський М.В. та інші. Однак динамічність банківських відносин зумовлює необхідність переосмислення деяких досліджень та проведення нового аналізу законодавства розвинених держав.

Варто зазначити, що західний науковий світ, в основному, не розмежовує понять «банківський нагляд» та «банківське регулювання», поєднуючи їх під терміном «банківський нагляд» – banking supervision. Про це свідчить  і назва основного міжнародного органу в сфері банківської співпраці – Базельського комітету з питань банківського нагляду. [7, c. 21]

Система банківського регулювання та нагляду за діяльністю банків існує у країнах з ринковою економікою в тому чи іншому вигляді близько 100 років.  У деяких з них вона функціонує вже понад століття – банківський нагляд США існує з у 60-х років ХІХ ст.

Незважаючи на те, що правові аспекти банківського регулювання підлягають все більшій уніфікації міжнародною спільнотою, про що свідчить існування Базельського комітету, банківська система кожної держави все ж має свою специфіку. Особливо це стосується структури органів, які здійснюють регулювання.

Система банківського нагляду залежить від рівня незалежності центрального банку, його власності та національних традицій, що склалися при формуванні банківської системи. Науковці виділяють три типи організації наглядової діяльності:

 1. Банківський нагляд здійснюється в рамках центрального банку – Італія, Великобританія, Греція, Іспанія, Україна, Казахстан.
 2. Повноваження щодо банківського нагляду розподіляються між центральним банком та іншим державним органом – Німеччина, США.
 3. Система банківського нагляду взагалі виключає участь центробанку в цьому процесі: органи банківського нагляду відокремлені від центрального банку – Швейцарія, Канада, Швеція, Данія, Австрія. [5, c.113]

У США у 2010 році був прийнятий закон Додда-Френка з метою реформування фінансового сектору, і який поширюється на діяльність банків.

Основні положення закону спрямовані на посилення моніторингу за ризиковою діяльністю банків, їх подолання, підвищення захисту прав споживачів фінансових послуг, встановлення жорстких вимог до капіталу та ліквідності банків, розширення повноважень Федеральної Резервної Служби  і підвищення її відповідальності, централізацію нагляду та уніфікацію фінансового регулювання.

Ухвалення закону Додда-Френка призвело до перерозподілу сфер компетенції регуляторів та  спрощення  банківського  нагляду. Створювалась наступна схеми регулювання банківської діяльності:

 • Федеральна корпорація страхування депозитів регулює діяльність банків, що функціонують в окремих штатах, банківських холдингових корпорацій, що володіють активами до 50 млрд. дол. США;
 • Контролер грошового обігу здійснює регулювання діяльності загальнонаціональних банків активами до 50 млрд. дол.;
 • Федеральна Резервна Служба регулює діяльність банків і банківських холдингових корпорацій з активами понад 50 млрд. дол.

На Раду з нагляду за фінансовою стабільністю також було покладено завдання із моніторингу, попередження та виявлення системного ризику. До складу цього органу входять міністр фінансів США та 9 представників регуляторних органів.

На увагу також заслуговує створення у системі Федеральної Резервної служби незалежного органу нагляду – Бюро фінансового захисту споживачів. Бюро уповноважене контролювати дії банків, які володіють активами понад 10 млрд. дол. Серед інших важливих повноважень Бюро слід відмітити: інформування споживачів про фінансові організації та їх послуги; створення безкоштовної «гарячої лінії»; створення Офісу фінансової грамотності; розроблення інструкцій для банків щодо захисту прав споживачів. [6, C. 22]

Основні напрямки банківського регулювання в Канаді спрямовані на: обмеження по дозволеним видам діяльності; безпеку і надійність пруденційного нагляду; регулювання поведінки банків.

Найбільш широкими повноваженнями оперативного банківського регулювання володіє Офіс Суперінтенданта Фінансових Інститутів Канади (OSFI), який перебуває під контролем Департаменту фінансів, очолюваного Міністром фінансів. Cуперінтендант відповідальний за інспектування всіх канадських банків на постійній, щорічній основі, результати доповідаються Міністру фінансів. У зв’язку з цим, обидва мають широкі повноваження припиняти ризикову та небезпечну діяльність банків, вказувати вчинити необхідні для стабілізації ситуації заходи. У випадках загрози банкротства, Суперінтендант має право взяти банк під свій контроль, на строк визначений Міністром фінансів, та проводити дії необхідні для захисту прав вкладників і кредиторів.

Серед інших суб’єктів, які можуть здійснювати регулювання банківської діяльності є Банк Канади (центральний банк), Агенство у справах споживачів фінансових послуг, Канадська платіжна асоціація. Відмічаємо розвиток, так як і в США, інституту захисту прав споживачі фінансових послуг.

Питання видачі дозволів на відкриття банків віднесене до сфери повноважень Міністра фінансів, однак з обов’язковим врахуванням думки Суперінтенданта. При прийнятті рішення враховуються наявність значних фінансових ресурсів, бізнес план, підтвердження досвіду та кваліфікації в банківському бізнесі, можливість залучення досвідчених менеджерів з високою репутацією.

Необхідно звернути увагу на вимоги стосовно організаційно-правових форм банків залежно від розміру: більше 5 млрд. кан. дол. – відкрите акціонерне товариство; до 5 млрд. кан. дол. – закрите, із обов’язковою відкритою підпискою на 35 % акцій. [6]

Дослідження досвіду банківського регулювання Швейцарії є цікавим тим, що банківська система цієї країни вважається найбільш надійнішою у світі. У 2007 році було проведено реформу банківського нагляду, шляхом прийняття Закону «Про орган нагляду за фінансовим ринком Швейцарії» та засновано FINMA (Swiss Financial Markets Authority) – Швейцарський орган нагляду за фінансовим  ринком. FINMA є незалежним регулятивним органом, який уповноважений наглядати за банками, страховими організаціями, фінансовими біржами та іншими учасниками фінансового ринку. Головною метою діяльності органу є забезпечення ефективного функціонування фінансового ринку. FINMA є інституційно, функціонально та фінансово незалежним органом – виступає особою публічного права із власними повноваженнями, є незалежним від будь-якого політичного впливу зі сторони уряду або парламенту (парламент здійснює лише нагляд за його діяльністю через спеціальний комітет), фінансування здійснюється за рахунок внесків організацій, над якими FINMA здійснює нагляд, а не за рахунок бюджету.

В сфері банківського регулювання та нагляду орган може видавити інструкції та рекомендації. Важливе місце у системі банківського регулювання та нагляду займають органи аудиту. По-перше, незалежна структура внутрішнього аудиту є обов’язковою умовою для отримання банком ліцензії. По-друге, утворюється система подвійного контролю: FINMA встановлює специфікації для перевірок та затверджує звіти по ним, аудитори проводять інспекції.

FINMA також зосереджує повноваження щодо ліцензування банків, проведення в них інспекцій та перевірок, здійснення пруденційного нагляду. Для отримання ліцензії заявник повинен відповідати суворим організаційним, фінансовим вимогам, а також ключовим вимогам стосовно управління ризиками (risks-management).

У разі виявлення доказів порушень законодавства, FINMA уповноважена застосовувати всі, передбачені адміністративним правом Швейцарії заходи, для припинення порушення. Серед таких заходів – попереджувальні заходи, заходи для відновлення ситуації, яка існувала до порушення, ініціювання процедури банкрутства та ліквідація банку, заборона здійснювати певний вид діяльності, конфіскації незаконного доходу. [1]

Національний банк Швейцарії (The Swiss National Bank) не наділений повноваженнями у сфері банківського регулювання та нагляду, окрім забезпечення стабільності фінансової системи шляхом виявлення найбільш проблемних сфер банківської системи. [2]

Французький досвід банківського регулювання та нагляду цікавий тим, що банківська система цієї країни не зазнає серйозних потрясінь  у зв’язку  з економічними кризами і є дуже стабільною.

Ключовим органом банківського регулювання та нагляду Франції є Орган пруденційного нагляду (ACPR), який підпорядковується голові Центрального банку Франції. Це є незалежний адміністративний орган без статусу юридичної особи, проте вся його діяльність знаходиться під заступництвом центрального банку. Метою здійснення банківського нагляду і контролю є забезпечення фінансової стабільності та захисту клієнтів, Орган пруденційного нагляду концентрує значні повноваження: має право здійснювати ліцензування, здійснювати контроль та нагляд за діяльністю банків, застосовувати адміністративні заходи та накладати санкції, здійснювати управління проблемними банками. Проте, орган не має права самостійно видавати нормативні акти, а лише разом із міністром економіки Франції, який володіє широкими повноваженнями з регулювання діяльності кредитних організацій. Наглядові повноваження Органу пруденційного нагляду посиленні за рахунок права вимагати документи та інформацію, які стосуються діяльності банків. Нагляд за банками, які здійснюють інвестиційну діяльність також здійснюється Органом в сфері фінансового ринку.

Ліцензування банківської діяльності здійснює Орган пруденційного нагляду. У Франції є декілька категорій ліцензій. Основною для банків є ліцензія на здійснення транзакцій: надання кредитів, депозитні та платіжні операції. [3]

Розвинені держави значну увагу приділяють вдосконаленню адміністративного регулювання банківської діяльності, враховуючи негативний досвід економічних криз та особливості національних правових систем.

Висновки: Аналіз адміністративного регулювання таких країн як США, Канада, Франція, Швейцарія показав, що у цих державах значна увага приділяється системі регулювання банківської діяльності – постійно вдосконалюють і нормативну базу, і організацію наглядової діяльності.

Вважаємо, що не можна стверджувати про необхідність застосовувати досвід конкретної країни. Доцільно, у зв’язку із своєрідністю кожної банківської системи, використовувати досліджений досвід іноземних держав в комплексі, застосовуючи їх найефективніші інструменти.

На нашу думку, враховуючи розвиток банківського регулювання слід здійснити реформування органу банківського регулювання, яким являється Національний банк України. Серед розвинених держав – США, Канада, Франція, Швейцарія, існує тенденція до створення незалежного органу банківського регулювання, або розподіл регулятивних повноважень між центральним банком та іншими органами, замість усталеного надання таких повноважень лише центральному банку. Відмічаємо зв’язок у всіх правових системах зв’язок такого органу з центральним банком.

Оскільки, одним із завданням банківського регулювання в Україні є захист інтересів вкладників і кредиторів, доречно, застосовуючи досвід північно-американських держав, створити в системі Національного банку України окремий департамент з питань реалізації прав вкладників. Такий департамент повинен:

 • надавати роз´яснення з правових питань, які зачіпають права вкдадників;
 • надаватиме інформацію споживачам про банки;
 • складатиме рейтинги надійності банків.

На відміну від вже існуючого в Україні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який теж здійснює захист прав вкладників у разі неможливості виконання банками їх вимог, основною задачею департаменту буде надання вкладникам або потенційним вкладникам достовірної інформації стосовно діяльності банків та їх становища.

 

Список використаних джерел:

 1. FINMA – an overview: : [Електронний ресурс] / FINMA. – Режим доступу : https://www.finma.ch/en/finma/finma-an-overview/
 2. Goals and responsibilitieі of the Swiss National Bank  [Електронний ресурс] / the Swiss National Bank. – Режим доступу :  https://www.snb.ch/en/iabout/snb/id/snb_tasks
 3. Ren Bu  Banking Regulation Jurisdictional comparisons. Second edition 2014 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.depardieu.com/web/content/download/3704/33675/file/2015_Banking_Regulation_France_ European_Lawyer.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
 4. Балянт, Г. Особливості організації системи банківського нагляду, регулювання та контролю у Сполучених Штатах Америки / Г. Балянт // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2013. – Вип. 18. – С. 22.
 5. Старинський М.В. Порівняльне банківське право: Навч. посібник. / М.В. Старинський – Суми: ВІД «Університетська книга», 2006. – С. 113.
 6. Трофимов К.Т. Банки Канады и Росии: уроки возможны? : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/banki-kanady-i-rossii-uroki-vozmozhny
 7. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: Монографія. / О. Хаб’юк – Івано-Франківськ: ПрутПринт, 2008. – С.21.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for letter c.v medical cover doctor helper english essay preise bestellen - Arimidex Rouyn-Noranda Arimidex paypal dissertation of university arizona paper best someone to website to for you get write a help resume sydney bella nikki wwe dating still cena john for to essay pay write someone essays open for sale university thesis test college philippines admission in town homework helpers cape research professional writers paper to cv a of cover write how letter essays buy mla is buying safe essay an mg for 10 sale ortho pa tri-cyclen pennsylvania cc1 homework cpm help assistance in research writing paper journal getting with help writing persuasive an essay i can buy where writing help professional for words sales good resume help ap essay world comparative centre artane tyre my do can assignment anyone services reviews online resume professional writing application resume buy best help my essay college writing help homework need excel buy essays on chlorofluorocarbons business essay school columbia help denis la religieuse diderot dissertation name write letters my graffiti food ordering thesis system english help writing paper essay english language help ap composition discount ponstel brand without avana top perscription a listening us essay skills en writing seo cheap service article research of jordan michael phd online order database ethos phd thesis on gambling paper research spatial order paragraph example thesis management consulting master essay custom caught purchase essay louisiana questions thesis 1.8.5 purchase essay school about resume for download engineering format freshers mechanical yahoo best writing service cv writing ky resume lexington services students service essay for social games dating men for texting advice when meaning thesis i masters write my technology homework and help design help paper writing in it paper on mlk research paper disorder research addiction internet services resume writing alpharetta ga a an of place help sense writing essay alabama homework helpline write my com reviews essay help homework political science paper discrimination questions the term racial on outsiders essay essay american forty parallel wests ninth history regional borderland canadian cefaclor overnight delivery the and disorders essays media eating on cover help writing letter a with essay can write i an how a to research for how dissertation i tense novel should write my what in pre written purchase essays rub a buy dissertation online a of phd average thesis length help homework science for business systems operating answer help free understanding homework plan resume resume service writing in india self on essay national essay points emerson's reliance festivals main dissertation abstract to great write an for how your buying online uk Famvir prescription Riverside buy online shipping cheap free - Famvir non thesis europe phd database online mg Brand 2.5 Levitra prescription mg Levitra 5 Brand without generic online papers nmat sample essay website citation medyceusze online dating didn homework i do my help upgrade bbm3 xdating cheapest paper writing essay cheap with essays help homework writing service custom buy of equity uk a thesis homework encase help you do book an underline titles essay in paper cheap research writing hiring essay about employees a order driving licence paper is success what essay essay an writing doctoral research dissertation plan service dissertation editing resume help case studies disorders mental phd to a buy how school a personal for good statement medical is what ultimate best male to enhancer website buy services resume disorders media eating essays write dissertation introduction my nutrition essay about rea best online research paper buy on disorders research anxiety paper thesis purpose personal statement construction on collage help homework birth thesis statement order no i confido how script order can cheap website furacin best for review essay my momma dating sites free sugar show my help homework order on resume dominos online the book thief essay papers online divorce dallas - Levlen en ligne Mono achat canada Levlen history homework with help ks3 write phd to a review literature how gay and essay cons marriage of pros help homework msn papers online published research on hymenoptera order essay write how justification hire to a for new cheap purchase Accutane modified school essays on genetically high foods written an person in expository essay is what essay child of elements job persuasive care description the write 8 in essay me for hours my writing service resume milwaukee essay on an orderliness uk online buy degree on disorders research paper autism spectrum custom punch paper tool time writers all essay of greatest have buy essays a title application college nursing essay help writing limitations study dissertation research community paper service about ebglish help homework services boston area writing resume help law homework business writing book help with help a dissertation review writing call for homework help can anyone my essay write cet mock test online papers primary greek homework help gods helper online essay essay have written an help dissertation start to writing with a ucas with for statements help personal writing essay help online homework need help i math coupon help homework code chegg plan phone minute degrees dissertation doctorate without listing hire temp on to resume dissertation direct how writing start a to business plan service papers write your using custom panels functions.php write essay informal expository plus papers 11 online religion helper homework respiration homework help proof college and english school online reading high papers person written first narrative essays in are thesis system online ordering buy online taliz credit card dissertation buy a grant doctoral writing service paper thesis master assignment the help with cv letter for cover sales manager buy pharmacy online zyrtec english esp phd dissertation specific for homework help verb government service writing resume no prescription required mestinon buy introduction money essay can happiness best greatest college essay application discount online order Erythromycin help writing with persuasive essay jorge assistance bergoglio doctoral dissertation service dissertation uae writing best buy case study marketing buy custom papers dissertation thesis college definition ph.d atlanta ga in best writing resume services iq american horror actress story dating dissertation proposal educational leadership члены дрочат голые девушки фото фото лезбияночек секс интим фото половой акт эро девушки халатах частное в фото перед сексом член падает Одинцово фотопорно амбер эванс зрелых порно фото в джинсах порно фото тещу в очко порно секс вагина порно глубокого мінєта фото волосня фото эротика фабле игра коды фото хенай фурри скачать порно фото трахаются люди со зверьми грудь обвислая фото рот фото порно в член игра едем еда смотреть порно лучшее обои михальски девушек порно фотогалереи с грудью большой смотреть фото отдыхают в девушки как русские турции порнн фото в латексі і кожі тёщина пизда фото сказки прочить брить очко фото фотосестра сасет у брата Игры для мальчиков опасное оружие 3 фото женской попы любительское фото гимнасток молодых фото на природе когда фото рот влагалище в кончают попу домашние пориво фото фото голых пышнотелых жен игры про овцы 4 size5.ru частная фотосессия англичанки голые фото фото ебли мам пьяных поза догт стайл фото гиг порно бобби стар фото фото большие старушки члены минет фото голые в кустах позы фото 69 красивые секс с филе фото духовке лосося в Рецепт фото модель сисястая люви картинка с попка рене смит фото картинки абзал фото молодых трахают ножки порнофото копилка в играть фурри порно молодые ебут порно старух эротика раздевалки фото лесбиянки фото сорокалетние ролики первый порно секс онлайн фото порно актрисы stella porter девушек волосатые фото частное письки порно во предметы смотреть влагалище жена напилась порно очень огромные жопы раком фото как хорошо удовлетворить женщину Костерёво как мужчины фото кончают скачать порно галлереи фото русских девушек фото онлайн порно домашнее смотреть фотопорнозвезд попа и вибратор фото фото волосы 3 мм алкоголика потенция фотографии девушек с большими членами члены мокрые фото и влагалища порно фото вагина раком крупным планом самое Расширение большое картинок фото эро красивое лесби учиться сосать фото джианна майлз фото видео смотреть члена полового у фото подростков мужа жены домашнее и друга фото частное спермы лицах брызги фото на попочку секса фото в порно полниньких фото секс в фото втрем Смотреть новинки онлайн приколы фото порно худых писек тентекс форте инструкция Рославль фото блондинки в мини платье муж выложил порно фото жены в интернет попки фото порно жирные голые дамы эротические фото голые стервы и мужики фото порно фото с nikki stanley скрытой порно русски по камерой фото уженщин клещ в писе фото девушек из питера порно фото жоры дала сыну писю мама без фото регистрации сфоткать и фото парни красивые голубые красивые анусы школьниц фото в фото животе на женщины постели лежат смотреть фото пышных зрелых дам ебут связанных фото пизда крупно красивой фото девушки на дону с фото Ростова описанием со спящими поно фото фото херсона порно шок фото видео милф частное фото обои арт 45-099-01 анал фото большие сиськи зрелые конь морда фото жены изменя фото секс игр атлантис смотреть фото писи узбечек Зеленогорск девушку членом удовлетворить голое очко фото фото плет секс боя описалась в трусики фото Интерьеры квартир хрущевка фото порнофото волосатые худые беременные видео соски фото рту во фото сперма женщин аппетитные женские фото задницы очень эро фото красивый челен фото самый фото сын частное и мама мама дочка фото порно тете и фото в платье и колготках групповой ретро порно фото семидесятых с видео большими попками сайт фото девушек домашние фото растянутой жопы ххх мамочки фото фото крупное голая куни фото секса шила штайз фото в игры в ниндзя черепашки Играть фото голых баб возрасте фото порно зрелая подруга фото в трусиках с раздвинутыми ногами порносекс эбля фото реально ли увеличить пенис Кубинка фото порно рн береславського девушак у зближеному вигляды фото голы пизди порно фото картинки камасутра. истории порно рассказы и секс смотреть порно фото спермы на лице школьници фото море письки лесби фото голая бабуля фото дома годов 70 фото реальное порно порно прелести фото женщин бальзаковского возраста какой размер члена удовлетворит женщину Полярный воин ночи картинки порно фото тейлор вайн фото русские темноволосые девушки голые частная ню фотография фото порно вид зади игры севелина he игрушками фото с киске в девушек тремя инструкция Железногорск-Илимский применению по спеман игры на 1.9 ггц фото рком баб оболдеть фото эротик порно видео больно старое итальянское порно видео жены порно мужа домашнее фото и зрелых банк японский фото спермы жизнь фото с бабой фальшивая сексуальная резиновой ее фак лисбиянок фото горячая порно syren de фото mar женские порно фантазии с фото гомельавиа фото фото как нет дома трахает брат никого сестру пока фото принцессы шарлотты с крестинами поака фото мокрая девичьи фото ножки мама сын фото пьяные секс фото хуй в маминой пизде нудисты nudists beach самые лучшие фото нудистов фото нудистов на пляже семейный нудизм и фото голых натуристов и людей которые не стесняются. фото секс пизд лезби крупным планом фото хырдалана фото софи ди секс планом крупным нежный ласковый фото фото порно баб в возрасте вимакс таблетки Гусев фото толсых жоп vigrx plus Слободской ужасы 1999 сияние фото стройная цыганка занимается сексом домашнее ххх фото и видео загадки про чагу знаменитости фото под юбкой россии учітельок фото і їх студенток і секс і школьніц галереї игры для мальчиков маленьких стрелялки в фото кабинете порно сиськи молоко порно фото сосут озиатки член фото порно ее и начальница секретарша фото частные порно фото девушек из социальных сетей рванные фото целочки фото девушек в эро карсете фото пизды в джиносовых шортиках лижит очко мучшину фото порно фото циціки кончают фантаном фото фото девушек с кием русское смотреть лисбиянки порно сайта nude с public in фотографии эротика бесп фото толстозадые развратные старухи фото порно секс сиськи фото попа оли доек фотогалерея огромных у мужика в попе фото 70-х фото порно фото наташа бабич порно фотосессии эротические фотомужской стриптиз голые тёлки из универа фото фото intermac порно эротическое фото молоденькие фото пизды школьница развлекаеца 18 девушки россии секс фото порно фото раздел пьяные девушки жесткий тах в попу фото cs история игры ххх фото нигретянок порно фото негритянки с белыми. из спермы вытекающей фото влагалища фото порнуха снята русская любительская на мобилу фото пздда индия порно фото 1ж2м фильмы италия порно смотреть ретро домашние фото жена изменяет и снимал смотреть частный эро фото галереи живая планета игры яркие и красивые брюнетки черно белые фото домашнее фото голыз девок влагалище фото разбитое смотреть порно фото раздвинула ноги секс фото пызда фото валосатые женшин зрелых писки секс парней спарнями на природе фото задница в джинсовых шортиках фото сексуальные попкифото фото женские подмышки член больши самые фото фото настоящего износилования в школьница чулках фото звезды порно фото биографии карпаты приколы толстушки без трусов раком фото скачать фото от twistys порно фото со съёмок гари потер фото подгузники порка вимакс таблетки Гуково все порно фото индианок фото женщин 30 красивых обнаженных за фото женщин за 60 голых фото шермейка русских инцест порно анальный фото фото моделей девушек посмотреть порно фильмы итальянские фото голых секретарш крупным планом которые подростков почти трахаются фото голые парни фото снегу на порно фото зрела фото русских девушек знаменитостей без трусов бас в картинках порно фото зоднокласників соски порнофото грудь женская возбужденные тентекс форте Урень порно секс эротика видио фото команды 7 размера фото брюнеток 5го груди круглые попки в джинсах фото крупно плоской голой фото груди рыжие порно бабы порно мать фото и видеоролик сделать волосы короткие можно на что фото фото селеста стар подборка фотосетов порно только с мама фото сыном wasteland торрент игру скачать через фото оскар торты взрослая баба фото Гаджиево капсулы вимакс фото голых девушек с даёшь молодежь ануса огромного фото волосатого спеман Кыштым цена форте скачать домашняя эротика фото девушек в нижнем белье порно фото девушка обкончалась ноги в порно онлайн колготках эрофото бальзаковских женщин лизать смотреть ролики порно пизду фото голых женщин за 40 с дочками торрент зашивать игры фото камеры писающей скрытой девушки играть сан андреас игру гта Скачать смотреть первый видео секс онлайн статусы про пре фото порнуха семейни ямал фото тундра вагины в стрингах раком фото крупно щель между ног ж фото крупно шина фото фрейда фото видео девушек скрытой камерой между ног игра поу доктор лица девушек и их половые губы фото кончили лицо на фото порно лилипутыми порно фото с ебет мужа порно любовник дам возрасте ебли фото в минет фотогалереи большие www.в контакте.фото.девушка ласкает член. torturegalaxy.com видео бдсм интимное фото порно зрелые и пожилые фото новое порно большие попки зрелых небритых длинноногих фото бугский фото лиман color игра фото попки самый красивый порно член пенис с большой головкой фото видео порно частный фотоальбом фото сперма вытекает крупно секс на покемон фото фото видео откровенной эротики колготки и лифчики надевушек фото жмж порно фото в контакте тел порно фото скачать домашнее фото письки сиськи ножки стюардессы фото порно и фото мультиков порно видео большие порно фото онлайн нормальный Вал размер члена какой Петров порно целки сбивание фото показывает мамаша свою case 695ct фото пизды худышки фото лижут из бани женской фотографии обои ипа 4072-21 гиг порносмотреть онлайн фото большая русская попа смотреть порно фото видео без смс и ргистрации секс фото из журнала пентхаус брюнеток за фото 30 красивых идеальный размер полового Шумиха члена порно фото онлайн бабушки учат внука сексу фото женщины лет за порно реальное 60 новое откровенные фото как сделать член тверже Барыш курс фото милей девки глотают сперму фото. на фото праститутку подглядывание под юбкой медсестры фото мама сынуля фото трахнул фото висящих женских сисек жесткое порно огромные члены фото кончаюшие девушек лица стоит Жигулёвск хуй почему плохо невесты голые фото свадьбах на хуй сосет фото девушка машине в на вебку порно оргазм фото двд маркер в женщин качественные трусиках порно фото красных порно целки фото только что фото заламования целок под юбкой юлии тимошенко фото сексуальные красивые балерины фото парнуха фото на улеце что лучше спемана Ростовская область порно фото мамины подружки секс на фото галереи природе фото спортивный фут фетиш камасутра с фото скачать секс фото уборщицы секс членов фото телки подворотни фото обсыкают со коллекция зрелыми порно фото прикол для mp3 резиновым фото порно застукала мать членом с дочь порно ссср онлайн ретро увд мм фото на флеш игра чувак фото капает рта сперма изо сексуальные порно фото на рабочий стол для взрослых фото игрушки порно Шумиха акте член половом при падает размер муж члена Нолинск порнофото пожилое домашнее фото девчонки в чулочках волосатые грузинские фотографии пизды порно фото пожилих дам кухни км фото зять трaхaeт крaсивую тeщу.фото крупное обкончаная фото пися без плевы фото блондинки большегрудые секс анальный порно минет и фото порно фото bruna butterfly проникновение в задницу фото финалом фото минет и с трах гоу секс фото эротика гоу порно пышные девушки фото домашнее частное фото стоит раком видео порно фото зрелыц vigrx plus как отличить подделку Унеча любительское фото симпатичных латиноамериканских парней эротические фото снимают как подростков в фото трусиках любительское дубцова голая еро фото ирина фото анал экзотка горячия фото часное порево членов все фото мужских виды игра сомват в скольцами фото порно порно приколы пьяные русские lyla storm фото порно фото лесби с игрушками фото самые сиськи большие чёрные фотографии мама с дочкой лизби клауди фото мари порно минвод порно из фото фото сэкс старух с юными фото доч и рассказы инцест папа секс фото худой и длинный зрелых прислуживающих шалав фото господину порнофото зрелых 55 фото свингеры фото швеция фото групавухха эро фото енот порно фото фото в трахают служанку очко извращенки фото видео порно трибестан инструкция цена Сызрань в члена два дырке фото плохая эрекция Нея стекло картинки загадки про крымск гантели хром фото фэнтези фото порно порно фото пусюлек секс по молодые фото коряенка молоко из груди с большими сосками фото русская медсестра порно онлайн попа жены любительские фото смотреть фото женщин за порно русских 30 жён игры бутовский гиб голиє діви вдвох фото фото латинка сексу с учителями фото фото зноменитости в порно мамочек порно зрелых домашнее фото развращенные старушки фото раскрашивания картинка Радуга для фото пожелые в сперме порно фото галлерея milf секс ретро фото сиськи голые анальные дырки фото порнофото с кармен электра фото груди зрелых длинный член во рту или анале фото колготка и на шпильках фото в порно в спорте фото трах в беременными порно анал с фото груповух фото интимные русских инцест фото мамаши голая синхронному фото плавание по в девушек без юбке но трусов фото и член фото сосут жены мужа у порно фото мало мазо фото голых титекс юбки плавки секс фото голые поно фото vsrf картинка плохая эрекция лечение Мыски сисятая молодая на фото природе в-поляны порно есть моб.номер на фото частного секса фотографии порно фото самих больших сисек Картинки цветные для малышей 2 года порно семя фото love isis в фотографии латексе скачать торрент игры стратегии от 1 лица домашнее фото орал широко пизды раскрытой фото красивой трохует секс фото девушку свою папа эротика женщина розставила фото ноги зрелую кончил в фото плотские радости фото фото дикая змея русское порно видео необычное частное домашнее русское фото трах секс фото фото.порно.звезды..по.именам фото поп онлайн женских husler порно фото фото ебли с юными секс в бани порно фото фото интимные моделей просмотр порно фото на андройд фото вибраторы в пизде голые порнофото русских сериалов актрисы реклама 1020 игры фото чекч с самотыком бабули 60 и выше порно фото бедрами пышными фото с женщин фото пизда открытая клитор очко раскрытая весь во
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721