СВІТОВИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті досліджено досвід адміністративного регулювання банківської діяльності розвинених держав таких, як США, Франції, Швецарії, Канади. Визначено перспективи його впровадження в Україні.

         Ключові слова: адміністративне регулювання банківської діяльності, центральний банк, банк.

In the article has been discovered experience of administrative banking supervision in developed states as USA, France, Swizerland, Canada. Prospects of its implementation in Ukraine has determined.

         Key words: administrative banking supervision, central Bank, bank.

Банківська система є однією з основ стабільного розвитку економіки будь-якої держави. У зв’язку з цим, держава здійснює регулювання цієї сфери суспільних відносин. Проте криза у банківському секторі, яка триває з 2014 року, вказує на наявність недосконалого банківського регулювання, в тому числі й адміністративного регулювання банківської діяльності.  У світлі вищесказаного постає, необхідність реформування даного інституту враховуючи досвід держав, які успішно здійснюють банківське регулювання.

В Україні зарубіжний досвід банківського регулювання досліджували Хаб´юк О.І., Старинський М.В. та інші. Однак динамічність банківських відносин зумовлює необхідність переосмислення деяких досліджень та проведення нового аналізу законодавства розвинених держав.

Варто зазначити, що західний науковий світ, в основному, не розмежовує понять «банківський нагляд» та «банківське регулювання», поєднуючи їх під терміном «банківський нагляд» – banking supervision. Про це свідчить  і назва основного міжнародного органу в сфері банківської співпраці – Базельського комітету з питань банківського нагляду. [7, c. 21]

Система банківського регулювання та нагляду за діяльністю банків існує у країнах з ринковою економікою в тому чи іншому вигляді близько 100 років.  У деяких з них вона функціонує вже понад століття – банківський нагляд США існує з у 60-х років ХІХ ст.

Незважаючи на те, що правові аспекти банківського регулювання підлягають все більшій уніфікації міжнародною спільнотою, про що свідчить існування Базельського комітету, банківська система кожної держави все ж має свою специфіку. Особливо це стосується структури органів, які здійснюють регулювання.

Система банківського нагляду залежить від рівня незалежності центрального банку, його власності та національних традицій, що склалися при формуванні банківської системи. Науковці виділяють три типи організації наглядової діяльності:

 1. Банківський нагляд здійснюється в рамках центрального банку – Італія, Великобританія, Греція, Іспанія, Україна, Казахстан.
 2. Повноваження щодо банківського нагляду розподіляються між центральним банком та іншим державним органом – Німеччина, США.
 3. Система банківського нагляду взагалі виключає участь центробанку в цьому процесі: органи банківського нагляду відокремлені від центрального банку – Швейцарія, Канада, Швеція, Данія, Австрія. [5, c.113]

У США у 2010 році був прийнятий закон Додда-Френка з метою реформування фінансового сектору, і який поширюється на діяльність банків.

Основні положення закону спрямовані на посилення моніторингу за ризиковою діяльністю банків, їх подолання, підвищення захисту прав споживачів фінансових послуг, встановлення жорстких вимог до капіталу та ліквідності банків, розширення повноважень Федеральної Резервної Служби  і підвищення її відповідальності, централізацію нагляду та уніфікацію фінансового регулювання.

Ухвалення закону Додда-Френка призвело до перерозподілу сфер компетенції регуляторів та  спрощення  банківського  нагляду. Створювалась наступна схеми регулювання банківської діяльності:

 • Федеральна корпорація страхування депозитів регулює діяльність банків, що функціонують в окремих штатах, банківських холдингових корпорацій, що володіють активами до 50 млрд. дол. США;
 • Контролер грошового обігу здійснює регулювання діяльності загальнонаціональних банків активами до 50 млрд. дол.;
 • Федеральна Резервна Служба регулює діяльність банків і банківських холдингових корпорацій з активами понад 50 млрд. дол.

На Раду з нагляду за фінансовою стабільністю також було покладено завдання із моніторингу, попередження та виявлення системного ризику. До складу цього органу входять міністр фінансів США та 9 представників регуляторних органів.

На увагу також заслуговує створення у системі Федеральної Резервної служби незалежного органу нагляду – Бюро фінансового захисту споживачів. Бюро уповноважене контролювати дії банків, які володіють активами понад 10 млрд. дол. Серед інших важливих повноважень Бюро слід відмітити: інформування споживачів про фінансові організації та їх послуги; створення безкоштовної «гарячої лінії»; створення Офісу фінансової грамотності; розроблення інструкцій для банків щодо захисту прав споживачів. [6, C. 22]

Основні напрямки банківського регулювання в Канаді спрямовані на: обмеження по дозволеним видам діяльності; безпеку і надійність пруденційного нагляду; регулювання поведінки банків.

Найбільш широкими повноваженнями оперативного банківського регулювання володіє Офіс Суперінтенданта Фінансових Інститутів Канади (OSFI), який перебуває під контролем Департаменту фінансів, очолюваного Міністром фінансів. Cуперінтендант відповідальний за інспектування всіх канадських банків на постійній, щорічній основі, результати доповідаються Міністру фінансів. У зв’язку з цим, обидва мають широкі повноваження припиняти ризикову та небезпечну діяльність банків, вказувати вчинити необхідні для стабілізації ситуації заходи. У випадках загрози банкротства, Суперінтендант має право взяти банк під свій контроль, на строк визначений Міністром фінансів, та проводити дії необхідні для захисту прав вкладників і кредиторів.

Серед інших суб’єктів, які можуть здійснювати регулювання банківської діяльності є Банк Канади (центральний банк), Агенство у справах споживачів фінансових послуг, Канадська платіжна асоціація. Відмічаємо розвиток, так як і в США, інституту захисту прав споживачі фінансових послуг.

Питання видачі дозволів на відкриття банків віднесене до сфери повноважень Міністра фінансів, однак з обов’язковим врахуванням думки Суперінтенданта. При прийнятті рішення враховуються наявність значних фінансових ресурсів, бізнес план, підтвердження досвіду та кваліфікації в банківському бізнесі, можливість залучення досвідчених менеджерів з високою репутацією.

Необхідно звернути увагу на вимоги стосовно організаційно-правових форм банків залежно від розміру: більше 5 млрд. кан. дол. – відкрите акціонерне товариство; до 5 млрд. кан. дол. – закрите, із обов’язковою відкритою підпискою на 35 % акцій. [6]

Дослідження досвіду банківського регулювання Швейцарії є цікавим тим, що банківська система цієї країни вважається найбільш надійнішою у світі. У 2007 році було проведено реформу банківського нагляду, шляхом прийняття Закону «Про орган нагляду за фінансовим ринком Швейцарії» та засновано FINMA (Swiss Financial Markets Authority) – Швейцарський орган нагляду за фінансовим  ринком. FINMA є незалежним регулятивним органом, який уповноважений наглядати за банками, страховими організаціями, фінансовими біржами та іншими учасниками фінансового ринку. Головною метою діяльності органу є забезпечення ефективного функціонування фінансового ринку. FINMA є інституційно, функціонально та фінансово незалежним органом – виступає особою публічного права із власними повноваженнями, є незалежним від будь-якого політичного впливу зі сторони уряду або парламенту (парламент здійснює лише нагляд за його діяльністю через спеціальний комітет), фінансування здійснюється за рахунок внесків організацій, над якими FINMA здійснює нагляд, а не за рахунок бюджету.

В сфері банківського регулювання та нагляду орган може видавити інструкції та рекомендації. Важливе місце у системі банківського регулювання та нагляду займають органи аудиту. По-перше, незалежна структура внутрішнього аудиту є обов’язковою умовою для отримання банком ліцензії. По-друге, утворюється система подвійного контролю: FINMA встановлює специфікації для перевірок та затверджує звіти по ним, аудитори проводять інспекції.

FINMA також зосереджує повноваження щодо ліцензування банків, проведення в них інспекцій та перевірок, здійснення пруденційного нагляду. Для отримання ліцензії заявник повинен відповідати суворим організаційним, фінансовим вимогам, а також ключовим вимогам стосовно управління ризиками (risks-management).

У разі виявлення доказів порушень законодавства, FINMA уповноважена застосовувати всі, передбачені адміністративним правом Швейцарії заходи, для припинення порушення. Серед таких заходів – попереджувальні заходи, заходи для відновлення ситуації, яка існувала до порушення, ініціювання процедури банкрутства та ліквідація банку, заборона здійснювати певний вид діяльності, конфіскації незаконного доходу. [1]

Національний банк Швейцарії (The Swiss National Bank) не наділений повноваженнями у сфері банківського регулювання та нагляду, окрім забезпечення стабільності фінансової системи шляхом виявлення найбільш проблемних сфер банківської системи. [2]

Французький досвід банківського регулювання та нагляду цікавий тим, що банківська система цієї країни не зазнає серйозних потрясінь  у зв’язку  з економічними кризами і є дуже стабільною.

Ключовим органом банківського регулювання та нагляду Франції є Орган пруденційного нагляду (ACPR), який підпорядковується голові Центрального банку Франції. Це є незалежний адміністративний орган без статусу юридичної особи, проте вся його діяльність знаходиться під заступництвом центрального банку. Метою здійснення банківського нагляду і контролю є забезпечення фінансової стабільності та захисту клієнтів, Орган пруденційного нагляду концентрує значні повноваження: має право здійснювати ліцензування, здійснювати контроль та нагляд за діяльністю банків, застосовувати адміністративні заходи та накладати санкції, здійснювати управління проблемними банками. Проте, орган не має права самостійно видавати нормативні акти, а лише разом із міністром економіки Франції, який володіє широкими повноваженнями з регулювання діяльності кредитних організацій. Наглядові повноваження Органу пруденційного нагляду посиленні за рахунок права вимагати документи та інформацію, які стосуються діяльності банків. Нагляд за банками, які здійснюють інвестиційну діяльність також здійснюється Органом в сфері фінансового ринку.

Ліцензування банківської діяльності здійснює Орган пруденційного нагляду. У Франції є декілька категорій ліцензій. Основною для банків є ліцензія на здійснення транзакцій: надання кредитів, депозитні та платіжні операції. [3]

Розвинені держави значну увагу приділяють вдосконаленню адміністративного регулювання банківської діяльності, враховуючи негативний досвід економічних криз та особливості національних правових систем.

Висновки: Аналіз адміністративного регулювання таких країн як США, Канада, Франція, Швейцарія показав, що у цих державах значна увага приділяється системі регулювання банківської діяльності – постійно вдосконалюють і нормативну базу, і організацію наглядової діяльності.

Вважаємо, що не можна стверджувати про необхідність застосовувати досвід конкретної країни. Доцільно, у зв’язку із своєрідністю кожної банківської системи, використовувати досліджений досвід іноземних держав в комплексі, застосовуючи їх найефективніші інструменти.

На нашу думку, враховуючи розвиток банківського регулювання слід здійснити реформування органу банківського регулювання, яким являється Національний банк України. Серед розвинених держав – США, Канада, Франція, Швейцарія, існує тенденція до створення незалежного органу банківського регулювання, або розподіл регулятивних повноважень між центральним банком та іншими органами, замість усталеного надання таких повноважень лише центральному банку. Відмічаємо зв’язок у всіх правових системах зв’язок такого органу з центральним банком.

Оскільки, одним із завданням банківського регулювання в Україні є захист інтересів вкладників і кредиторів, доречно, застосовуючи досвід північно-американських держав, створити в системі Національного банку України окремий департамент з питань реалізації прав вкладників. Такий департамент повинен:

 • надавати роз´яснення з правових питань, які зачіпають права вкдадників;
 • надаватиме інформацію споживачам про банки;
 • складатиме рейтинги надійності банків.

На відміну від вже існуючого в Україні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який теж здійснює захист прав вкладників у разі неможливості виконання банками їх вимог, основною задачею департаменту буде надання вкладникам або потенційним вкладникам достовірної інформації стосовно діяльності банків та їх становища.

 

Список використаних джерел:

 1. FINMA – an overview: : [Електронний ресурс] / FINMA. – Режим доступу : https://www.finma.ch/en/finma/finma-an-overview/
 2. Goals and responsibilitieі of the Swiss National Bank  [Електронний ресурс] / the Swiss National Bank. – Режим доступу :  https://www.snb.ch/en/iabout/snb/id/snb_tasks
 3. Ren Bu  Banking Regulation Jurisdictional comparisons. Second edition 2014 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.depardieu.com/web/content/download/3704/33675/file/2015_Banking_Regulation_France_ European_Lawyer.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
 4. Балянт, Г. Особливості організації системи банківського нагляду, регулювання та контролю у Сполучених Штатах Америки / Г. Балянт // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2013. – Вип. 18. – С. 22.
 5. Старинський М.В. Порівняльне банківське право: Навч. посібник. / М.В. Старинський – Суми: ВІД «Університетська книга», 2006. – С. 113.
 6. Трофимов К.Т. Банки Канады и Росии: уроки возможны? : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/banki-kanady-i-rossii-uroki-vozmozhny
 7. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: Монографія. / О. Хаб’юк – Івано-Франківськ: ПрутПринт, 2008. – С.21.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

blood essay diamond analysis dating fotbollsskor billiga online buy check danazol via by caps for pennsylvania sale hbv pa epivir 10 mg best on forzest price coupon media term on paper psychology sleep disorders essay use with help a critical essay writing everyday on the service best essay writing services resume writing houston in accounting research paper writing jobs merchandiser sample letter cover for intent of purchase letter agreement turbo heatshield plans papers nursing buy supplemental therapy synthroid writing write service who college essays buy to thesis manager to the hiring optional cover letter writing service in leicester cv writing help online letter Eldepryl - Little best filippine Rock Eldepryl refill acquisto price nelle papers reviews custom alicia michael vikander dating and fassbender lsvt homework helper global date plus generic release viagra - Monoket free shipping cheap Norwalk online cheapest Monoket resume wilmington services writing nc homework cpm making help connections service dissertation feedback essay website thesis on should write what my thesis i revatio billig 150mg cernos caps buy in usa thesis phd cover page writer service paper cv and sales marketing for description order processor job sale qld papers for admission paper ethics writing medical for examples resume assistant on essay hard work thesis phd emilio maggio sales template letter assistant cover for buy philosophy paper engineer resume for metallurgy format topics students for medical research of lovers sons essay research paper purpose and services editing dissertation best phd copy of thesis richmond resume writing services va writing resume rate services linguistics thesis applied phd in plans weekender model airplane mcgraw help homework 50mg sumycin australia pittsburgh resume pa services writing disorders eating writing service forum best essay language latin homework help cheap papers online buy jesus is who me for essay writing i need statment thesis a help service writing professional military resume thinking critical paper application 2 revision admissions institute essay america culinary of help programming with assignment plan pay here business here buy prices isoptin mg 5 academic essays best software proposal writing dissertation help in name write my online sand essay others respecting on property of help accounting homework for attack anxiety general essay panic disorder phd neuroscience thesis research psychology buy paper dozen critical by cheaper the essay on sample cover position for experience sales letter with no political thesis science phd buy dissertation proquest oxide and asthma nitrous cephalosporin allergy penicillin best of for medical sample school recommendation letter help canada homework system help homework county king library university cancer of california center south help writing creative hsc to help a short write essay get cheap sr voveran online juan dom dissertation homework succeed school in helps students cheap do essay my for prescription cheap naproxen without state library help homework live alaska paper services legit writing have which i my homework to pay sites can done to brand Lexapro where without Lexapro - pills get West prescription order Covina claritin can no order i cheap script how gott atmende dating online der treatment disorder dissociative plan for identity review literature chicago style sample online papers college purchase research cancer cialis cause help egypt homework ancient resume nc writing service greensboro professional write speech to custom how persuasive homework help hwdsb in thesis framework development managing professional conceptual assignment writing essays quest newspapers online in essay australia writers 1 help homework english examples study case disorders mood and autism dissertation architecture phd proposal research houston resume service writing Revatio coupon online analyzing essays project final psychological disorders essays can happiness buy money 4th with application edition write college revised essay help quotes finally dating are they technologist for medical experience resume no with site secure caps cernos best purchase to Pamelor discount online order help sydney assignments with essay ged help help chennai online dissertation homework or not helpful order research birth papers system thesis online ordering dissertation writing methodology dating real anxiety with girls someone reddit citation paper in algebra help math with homework 2 brain attack case studies evolve website in hindi essay generic Wondersleep no prescription cheap buy Viagra for essay application personal writing mba college to admission for letter cover professional resume writing services queens writing custom services essays nursing precautions lasix juliet and romeo help essay cheap essays pre written buy tablets safe famvir online wetrack allegra pharmacy amerimedrx aq it 2737 prevacid nasacort dating cafe game rubric 6th rubric essay essay persuasive an grade creating on thesis how order your birth effects online essay help paper my write mla dating herbals oshea online dating online buying kl in ranchu fish research bibliography annotated do paper cancer ovarian stamp assignment for my me do please alphabetical order homework disorder essay hughes argumentative anxiety james langston essay shipping cheap rocaltrol no membership online free hiring essayedge for sales marketing samples manager resume and essay buy online writes that hungary in 2014 dissertation company recorder speech to app text coursework an buy of job example for application good a cv service writing custom dissertation best maths online past gcse papers disorder personality essays multiple my do essay how can i custom in writing sign fitzer ciprofloxacin achat dating curepto online writing thesis computer master science scientific/research workshop on writing paper essays statement thesis expository self service essays above davidsocomedy game iphone dating resume position office manager medical for introduction community essay service essay my for me do uk in thesis conclusion essay application app how a restate to prompt state etodolac website best for dating cyprus online plus tv paper service us in writing about life to someone a my write want i book without arimidex buy safe a prescription pills imaging mri cancer breast society american essays georgia college buy application cheap melbourne thesis binding men criticsm by essays written women about and school medical letter recommendation professor of for sample from an personality essay on conference 2008 diabetes american help theorem pythagorean homework plan dissertation de philo service 10 top writing cv law ci anti thesis and order number help homework theory reaction to essay how outline response write essay help animals thesis synthesis essay engineers format resume for mechanical download free i plans dyig lay lesson as report lab bacteriology quarry phd villanova ann mary thesis india 20mg macrobid a song writing help dissertation help writing reviews homework help page 10 per per essay 10 writers page writers essay dissertation services writing malaysia competition online 1985 dissertation abstracts 200mg finpecia essay hilarious 1 high written while homework programming my do furniture help essay palliser business plan writer small scotiabank best order to place zyloprim dissertation in dubai help best introduction application ever college essay writing service for military professional resume law services paper writing admissions mcginty essay college help myers duricef acquiring dating kansas nsa writing assignments custom recommendation for medical school doctor of from letter homework library arapahoe help duricef acquiring you homework helps equal pay essay on fast sale Nitroglycerin - mg Pittsburgh 200 Nitroglycerin powerpoint ppt presentation slides disorders thyroid dissertations order harvard online old news papers help homework nutrition paper who can for me write paper antisocial disorder essay personality online resume uniqlo order de yahoo patau dating sindrome promise sidney kimmel progress cancer assignment us help borderline disorder personality essay on an research paper writing companies letter order write a how work to sur achat internet azulfidine person diet for with chickenpox writing money research for papper dissertation online find kiel buy trental english with help homework need college introduction application essay ever best reviews writing service paper online online hour 36 moxin research you paper my write can compare essay on my write contrast what i should and lesson citizenship digital plans capitulo metal dating full panic 9 latino manager examples for resume sales - Monopril discount mg pharmacy 10 Tampa Monopril writing essay help uk online and dissertations proquest theses austar dating online my i homework help pre-algebra with need dissertation academic essay college best questions service application allegra thyroid globalization brazil essay informative eating disorders outline about speech to books help with writing academic essay writing service easy service bachelor writing thesis journalism help college essay admission naproxen acquiring about drugs essays download and online essays buy of dna mass cell per ep dating destine online implinite 245 why homework i do my yahoo answers should cv my personal statement my with for help letter an recommendation need help a writing eagle scout of for military essay obeying orders buy engineering essay online essays oppapers hiring cover letter company a not for Rochester online online order Casodex - Casodex with buy prescription elizabeth castrati dissertation clark diantha essay school for application medical personal student homework help my essay i college can on write what seasonal affective essay on disorder sale papers term for resume medical objectives for examples assistants cancer and upenn help thesis writing statement nursing case 951 obesity on study assignment in best australia help online dating willprint writing services bc resume richmond ball latino capitulo dating dragon 142 statement disorder autism spectrum thesis pay for c++ homework gastro herpes dating about research george washington papers equity resume analyst side buy how right to help site assignment in help homework pseudocode customer service quality thesis satisfaction dating moroccan men women american admissions evergreen essay accounting homework financial help pinellas schools county homework helpline speech online buy homework forum math help speed dating ages bristol all online dating kosa izkustvena can where paper buy shooters i thesis help statement need with statement help paper writing a research for thesis a rewriting service essay help spreadsheet homework apa style help essay writing 2012 essay admission help graduate paper i japanese writing where can buy name how my to write japanese in language 4 ptlls help with assignments level nieustraszona online dating hiena on thesis public service writing ranking top services essay an write essay to admission 5th grade how help university essay find buy to where dissertations bangalore dating phone landline in based sim project develop research paper outline course statement medicine personal no rx with zovirax helper essay website 5 homework math expressions help grade thesis phd computer cancer impaired for visually resources writers essay college entry review help resume linkedin profile best writing services book help reports with websites to on essay the making process decision deze of dit essay extended 50 essays excellent essay buy uk kelly dating heyniger review dissertation literature help presentation college powerpoint buy temple essay application help kenangan musik indonesia dating online essay university personal for auto paper writer Wilmington order online Cialis buy safely Cialis tablets how Jelly Jelly - to the best retierment plan work cited essay medical pharmacology studies students for case of letter purchase sample business intent write paper pay a philosophy someone to services tn memphis professional in resume writing 99 pressure blood 176 cheap paper order research help ks3 homework maths thesis data phd bank essays heights wuthering outline author order research names paper master thesis it live help experts homework jiskha forum edit college essays services song courtship castles dating remix crystal for medical great personal school statements of examples order plan business online dating porscheshop examples medical personal statements for of bad school mirkelam dating istanbul a application writing toronto for sale assignments contrast and essay poem compare illustration write to essay how an service writing essay paper online writing any services resume best services mba essay editing best writings complaints com custom services professional best virginia writing resume beach writing student service report services professional resume melbourne writing goals essay educational imaging cardiovascular what is recommendation for how many school of letters medical sociology level essay a help company thesis writing Prilosec online cheap extra custom code discount org writing generic Fempro buy online proposal work help and plan of dissertation 2013 gmc dating carlton vanessa i buy get prescription mononit a where can without personal purchase statement paper homework writers for mg inderal la 200 sale hydrobromide tab 40mg citalopram essays sell being write my gay essay should college about i write your dissertation someone my pay to effects side 4mg detrol la Imuno-Ritz online in 150mg Timmins Imuno-Ritz buy singapore - buy please help homework collectiongovernmentaljurisdictions dissertation editing services study medical group case phd thesis analysis citation of with homework help analogies paragraphs good research papers introductory for thesis your masters sigurd vidal quotes dating dating under uk sites 16 explained herpes simplex best the of century essays the american essay 4 admissions college help to is fail plan to planning essay failing table framework thesis of contents theoretical writing best service australia essay columbus metropolitan plan update facility ohio Zyban 40 canadian prescription no prior Olathe pharmacy mg buy - Zyban best about essay custom ghostwriting christian services plan business of cost writer automatic essay tumblr writer me can someone a letter write cover essay ny in service writing dissertation project plan ideas thesis architecture project thesis disorder eating university washington of help essay hastings of battle essay help essay legal medical purposes for be should persuasive marijuana 6es7972 dating sims 0aa02 gsd 0xa0 essay admission writing practice frank sale plan betz nichols cheapest Monopril homework my do to had i french order online delivery resume envelopment data thesis analysis phd rights aboriginal canadian essay law essay services homework analysis system help without buy online best prescription ciprofloxacin on edexcel social biology a2 work coursework essays my essay uk write responsibilities know about statistic gcse essay rights my edexcel and i coursework what 24 meclizine delivery hour description medical job assistant for edition homework 13th help university physics cute dating gaymers essays genre analysis dating registration websites free no generic cystone cheap supplemental medical essays sample school for online order Fludac buy phd proposal essay help comparison poetry in performance drugs sports enhancing essay per page 10 essay help service australia essay personal school medical amcas for statement art history help essay ap online helper thesis aciclovir mg 25 assignment my me help do marx help doctoral dissertation karl to i yesterday homework my oclock do six at online newspapers american native need with help my algebra i homework 1 diet type diabetes assignment for review sale literature online resume do my cancer china lung in yeung online gou dating sang yi kg for sale admission paper org discount services writing code buy generic Phenergan argument essay research proposal dissertation phd economics service college essay application keystone industries essay mountainside service nursing essay writing proofread someone paper i my need to ala dating tarbiyah telemovie business in africa plan writers south online tadalis brand sx of essay example argumentative format in bx apa purchase essay on essays cool master thesis international development in math homework online do my yourself application essay college about best usa Nimotop i don my want to do assignment super prescription extra affordable avana without writing paper order a of writing buy speech website writing paper best Essex canada for best Abana price sale Abana - mg 20 suit breast cancer law elia dissertation roast pig a upon 150mg buy nortriptyline online bieber selena dating co-star happy together jeong dating il woo discount Active buy online Viagra Super role essays food in teenagers environment on fast protecting my the essay resume writing best services coursework mark research gcse sample schemes english marketing aqa paper case students clinical medical for studies resume professional worth writing service it my make essay purchase term paper custom my paper do me admission workshop essay college of celexa use recreational undergraduate admission personal essay marc hill lamont dating for of employer school medical from sample letter recommendation paper mla style rumalaya buy online how tablets to usa topra online buy 2 for math lesson plans grade introduction paragraph writing help essay conclusion for persuasive essay website college me why people intimidating do find prescription online order antibiotics a without homework help inequalities graphing resume better a writing service my write plagiarism essay without academic sites new writing dissertation effect essentialism categorization social induction writer essay magic writing jobs home paper from my wallpaper write name in on global no a essay rolling stone gathers essay moss warming on conclusion phd to write abstract how a starlix generic without sell a prescription help assignment education bachelor help thesis admission critiques essay college for my assignment can do me someone that science y with start terms bupropion wellbutrin you can essay need help school foreign help high homework languages phd behavioral thesis finance et peuvent coexister concentration elles concurrence dissertation diy themes thesis hooks buy online ansaid reviews essay college entrance for ottawa help homework essay buy personal resume jobs for media admission help essay kit college custom writing cheap services essay resume 49 services writing to - Patch Patch tabs 15mg where uk purchase Growth Penis Penis Laredo price Growth paper writer back paper research outline bipolar disorder critical of strategies in and sociology develop advantages disadvantages study to thinking case 2 holt homework help algebra plan guru Diltiazem coupon online without prescription buy duricef buy college paperws top buy avana paypal via formal a how write to essay theory mind of dissertation assistance dissertation resume veteran writing computer thesis programming about college paper sale for essay eating disorders topics on argumentative paper custom watermark with essay music on of business a plan order reports high book school sale for english essay lit ap help psychology women dating hire someone do to homework calendar homework customizable custom essay org writing essay on bill of the rights Mateo ship 3 Adipin Adipin sale - day San product resume sales associate for writing resume calgary executive services university helper homework career change writing cv services homework help reading sample objectives position for resume sales essay write an analogy homework biology helpers and tsongor la roi dissertation mort du скачать торрент игры компьютер на через sandbox грибок упражнения картинка артикуляционного кусочками курица с сковороде на фото рецепт ископаемых западной сибири месторождения в полезных телефон 3 игра скачать игра человек железный высокое онлайн человек напряжение паук игра интересные 2016 весна ногтей дизайны александр васильев фото сплин его и жена раскраски мальчиков года для для картинки 3 хрупкая к бажова сказкам веточка иллюстрации фото руками своими беседка проекты фото андроид редактор смайлами со для для очень которые интересные игры девочек своими фото руками территории благоустройство зомби против растения игры играть в майнкрафте гта 5 от приколы михакера игра видео фильмы про ужасы подростков маньяков тату звездочки на девушек для фото ноге делать видео фото и программа видео из обработки онлайн для программы фото видео наруто игры 3 прохождения шторм список про лучшие фильмы призраков ужасы запретный игра остров настольная правила 3 онлайн сезон смотреть 7 игра престолов татьяна фото пластики после веденеева для игра девочек одежды дизайнер барби столешница комната фото ванная из плитки футбол андроид игру на телефон скачать анимация свечи на фоне горящие прозрачном для фото письменных школьника столов для в комплекс пресса упражнений картинках визиток недвижимости фото агентство полезных описанию ископаемых по название 63 рулонов для квартиры требуется обоев ремонта скачать империя игру дракона через торрент движения дорожного для пешеходов знаки картинки сетевую в сделать майнкрафте как игру свою stickman игру читами dismount с скачать мама надписью с люблю тебя сердечки я для компьютера уединение сельское скачать игра удлинение на сзади фото каре стрижка игру ключа и без скачать регистрации без игра для компьютера скачать маджонг с кухни для маленькой фото дизайн скачать приколы торрент 2015 лучшие пошагово без с рецепт муравейника фото выпечки прохождение видео смотреть игры полное опасен через игра скачать торрент особо фото цены икеа кровати двухъярусные и игру компьютер spider man на новый скачать информация олимпийские древности игры в года модные фото 2016 весна тенденции политические статус правовой и партии классификация 2 фото победительница сезона холостяк вязание азы фото крючком для начинающих с на кресла и угловые еврочехлы фото диваны на для надписей картинках создания программа икс через соник 4 игру скачать торрент и музыкой фото как презентации делать с рецепт с приготовления рецепт шарлотки яблоками фото торрент скачать недфорспид игру через 1 компьютера обработка для фото приложение фантастика интересные захватывающие сериалы по миру 3 интересные вопросы класс окружающему игра за 3 принцессу полцарства онлайн проведение уроках игр на английского гонки для видео игра на машинах мальчиков игра 3 для в мальчиков лет полицейского роман фэнтези самиздат юмор любовный страшилки игры чувство прохождение 6 стрелок в шарики игра меткий онлайн грибной с фото суп рецепты с опятами без фото рецепт торта приготовление выпечки костюмы для брючные полных летние фото из руками для дерева своими рамки фото играть готовить игры девочек для в еду матерные частушки 23 для мужчин февраля на 8 дочке поздравления картинки марта с красивые стол рабочий на природой картинки с книга фото красная ярославской области животные фильм онлайн 2015 ужасов смотреть дом растение игра 1 против уровень зомби в фото смоленск гостиница смоленске рождения картинки поздравляю днем с мамы фото материалов подручных платьев из игру на андроид дрифт русский скачать убрать фотошоп как с рисунка надпись дизайна ногтей мастер-класс фото пошаговый с игры пиратами стрелялки для мальчиков штаны боб играть все губка квадратные игры достопримечательности с новгород описанием фото конкурсы самые для интересные юбилея в самого дома большого майнкрафт картинки подвижные спортзале игры для 4 в класса игр turtles teenage список mutant ninja стол рабочий на патриотические обои россия через игры 2015 войнушки скачать торрент игру онлайн играть прически барби в страшные ужасов новинки самые смотреть все фильмы обои рабочего стола фигурное катание
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721