РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
 1. УДК  378.147:20

  В. М. Жуковський,

  доктор педагогічних наук, професор

  Національний університет «Острозька академія»

  К. В. Сімак,

  аспірант кафедри психології та педагогіки

  Національний університет «Острозька академія»

  kateryna.simak@oa.edu.ua

  РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ  У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

   

  Стаття присвячена проблемі організації самостійної роботи студентів-філологів першого курсу. У статті проаналізовано роль самостійної роботи студентів, підходи до організації самостійної роботи, а також форми і методи організації самостійної роботи студентів у процесі оволодіння англійською мовою для професійного спілкування. Запропоновано навчально-методичні рекомендації  організації самостійної навчальної діяльності під час вивчення англійської мови у ВНЗ.

  Ключові слова: самостійна робота, студент, самостійна навчальна діяльність, навчально-методичні рекомендації.

   

  Статья посвящена проблеме организации самостоятельной работы студентов-филологов. В статье проанализирована роль самостоятельной работы студентов, подходы к организации самостоятельной работы, а также формы, виды и способы организации самостоятельной работы студентов в процессе овладения английским языком для профессионального общения. Предложено учебно-методические рекомендации организации самостоятельной учебной деятельности при изучении английского языка в вузе.

  Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, самостоятельная учебная деятельность, учебно-методические рекомендации.

   

  The article presents the researchers’ points of view on the role of individual work of students. In particular, attention is drawn to the fact that due to the introduction of a new Law on Higher Education in Ukraine (Decree 1556-VII of 01.07.2014) and a dramatic reduction in class hours, university’s administrators are determined to maintain the high level of university students’ preparation. The aim of this article is to analyze the experience of teaching English to first-year students at the National University of Ostroh Academy and present recommendations regarding the efficient ways of organizing individual work of students. The attention is drawn to the requirements to basic language skills knowledge with reference to the Curriculum for English language development for universities and institutes. Theoretical and practical results of the research focus on the analysis of approaches to self-study of students, as well as forms, types and means of students’ individual work. Five approaches to individual work organization were defined. They are: systematic, communicative, person-oriented, activity-oriented, and cultural. The forms of self-study are defined as individual, in pairs, and group projects.  Due to this, the list of recommendations how to organize the individual work of students while using innovative means of teaching English as a second language has been suggested.

  Key words: individual work, student, self-learning activities, guidance and recommendations.

   

  Постановка проблеми. Глибокі трансформаційні процеси в українському суспільстві зачіпають і сферу вищої освіти. Стає зрозумілим, що без висококваліфікованих кадрів, які володіють іноземними мовами і можуть акумулювати міжнародний досвід, неможливо успішно розбудувати власну державу. Сьогодні у вітчизняній освітній практиці ми спостерігаємо певну колізію:  з одного боку, новий Закон України “Про вищу освіту” [5] від 01.07.2014 регламентує зменшення кількості аудиторних годин, а з іншого, формування висококваліфікованого фахівця передбачає відповідний час для його підготовки. Особливо важливе значення має підготовка висококваліфікованого філолога іноземних мов, який володіє комунікативною компетентністю і має сформовані комунікативні навички і уміння.

  Виходом з ситуації є належна організація самостійної роботи студентів-філологів.  Їй потрібно приділяти особливу увагу вже  з першого курсу. На жаль, за свідченнями викладачів вищої школи, інтелектуальний потенціал сучасної молоді з року в рік не стає кращим, а сучасна школа  недостатньо готує учнівську молодь до самостійної роботи з основ наук. У цих умовам на викладачів, які працюють зі студентами-першокурсниками, лягає чи не найбільша відповідальність не лише формувати відповідні навички та розвивати уміння у майбутніх фахівців, але й навчати їх самостійно працювати і забезпечувати  навчально-методичними рекомендаціями. Це допоможе здійснювати корекцію самостійної навчальної діяльності серед менш підготовлених студентів  та вдосконалити навчальну діяльність серед більш результативних. Адже усі групи студентів є різнорівневими, тому й виникає проблема у формуванні універсальних навчально-методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів першого курсу. Викладач, який працює зі студентами, має бути достатньо компетентним  щодо організації самостійної навчальної діяльності студентів згідно з їхніми індивідуальними особливостями та потребами у процесі оволодіння іноземною мовою.

  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації самостійної роботи студентів знайшло відповідне відображення у науковій та навчально-методичні літературі. Різні аспекти проблеми самостійної роботи студентів розглянуто в дослідженнях вітчизняних науковців (А. М. Алексюк, В. К. Буряк, О. В. Заїка, Л. В. Клименко, В. А. Козаков, В. В. Луценко, В. Д. Мороз, та ін.). Дослідженню самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови присвячено низку наукових розвідок, які вирішують окремі питання цієї проблеми (Т. М. Гусак, Л. І. Іванова, К. Б. Карпов, А. С. Лур’є, М. В. Ляховицький, О. Г. Малінко, З. В. Матукайтес, С. Ю. Ніколаєва, І. П. Павлова, С. Б. Решетняка та ін.) [2; 4] та загальні проблеми в цілому (Т. М. Біла, Л. М. Журавська А. С. Кузьміна, Л. О. Лужних та ін.) [1; 3]. Використання комп’ютерних технологій у навчальній і самостійній роботі студентів досліджували З. В. Данилова, Н. С. Завізєна, А. А.Зернецька, Г. О. Козлакова, В. Є. Краснопольський, Н. І. Муліна, Л. І. Павлюк, О. А. Палій, Ю. П. Рева, Т. В. Солодка, К. К. Стебльова, С. М. Яшанов та ін. [6; 8].  Але, на жаль, у навчально-методичній літературі бракує напрацювань щодо забезпечення самостійної роботи студентів першого курсу мовних спеціальностей.

  Метою нашої статті є аналіз та презентація досвіду методичного забезпечення студентів 1 курсу мовних спеціальностей на прикладі студентів бакалавріату Національного університету “Острозька академія”.

            Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до нового Закону про вищу освіту і нових вимог до вищої професійної освіти зростає роль самостійної роботи студентів. В педагогіці самостійну роботу трактують як форму організації навчальної діяльності, яка здійснюється під прямим або непрямим керівництвом викладача, в ході якої студенти з різним рівнем самостійності виконують завдання з метою отримання знань, формування навичок, розвитку умінь і особистих якостей майбутнього фахівця [1, с.198]. Основними ознаками самостійної роботи студентів є наявність пізнавального, проблемного або практичного завдання, виділення певного часу на його виконання; прояв інтелектуальної напруги студентів для оптимального виконання завдання; самостійність і активність студенів у процесі виконання завдання; володіння студентами навичками самостійної роботи; здійснення керівництва самостійної роботи викладачем і самоорганізація самого студента у процесі виконання сaмостійної роботи [6, с.18]. У процесі виконання самостійної роботи виділяють різні її типи. Так,  відтворюючий тип самостійної робот передбачає виконання типових вправ за зразком. Реконструктивно-варіативний тип самостійної роботи має на меті використання відомих знань студентів для виконання навчальних завдань. Творчий тип самостійної роботи передбачає навчальну діяльність студентів з використанням нових ідей, способів виконання, формулювання нових знань  у процесі виконання завдань  [8, с.67].

  Організація самостійної роботи студентів першого курсу іноземної філології має ґрунтуватися на певних концептуальних засадах: на низці наукових  підходів, відповідному змісті,  формах, методах і  засобах навчальної роботи.  Головними принципами організації самостійної роботи студентів-першокурсників виступають системний, діяльнісний, комунікативний, особистісний та  культурологічний. Системний підхід передбачає розглядати самостійну роботу студента-першокурсника у його тісній співпраці з викладачем, у зв’язку аудиторної і самостійної  роботи, через забезпечення необхідною навчальною літературою та навчально-методичними посібниками і рекомендаціями, виконання самостійних завдань і їх контроль, взаємопов’язаний розвиток  різних видів мовленнєвої діяльності. Діяльнісний підхід у самостійній роботі студента-філолога першого курсу спрямовує його залучення до активної мовної та мовленнєвої діяльності, роботу з тлумачними та перекладними словниками, довідниками, граматичними посібниками, на використання активних та  інтерактивних методів самостійної навчальної діяльності, які дозволяють розглядати самостійну роботу як активну комунікативно спрямовану діяльність. Комунікативний підхід у самостійній роботі передбачає підготовку студента до комунікативної діяльності та її здійснення під час самостійної роботи: а лабораторії, спілкуючись з іншими студентами, здійснюючи комунікацію під час читання і письмової діяльності.  Особистісний підхід покликаний враховувати мотиваційну сферу студентів та їх індивідуально-психологічні особливості при роботі з навчальними матеріалами. Культурологічний підхід у процесі самостійної роботи студентів-першокурсників має на меті глибше пізнавати культуру країни, мова якої вивчається, через використання автентичних матеріалів, розміщеними у мережі Інтернет та ресурсному центрі університету

  Самостійна робота студентів-філологів першого курсу передбачає також використання різних форм  навчальної діяльності. Найбільш поширеною з них під час самостійної роботи є індивідуальна робота, що передбачає виконання некомунікативних вправ, спрямованих на засвоєння фонетичного,  лексичного і граматичного матеріалу; умовно-комунікативних вправ для підготовки монологічного та діалогічного мовлення та комунікативних вправ з усного мовлення, читання і писемного мовлення.   Парна самостійна робота   студенів-філологів дозволяє повніше використовувати потенціал іноземної мови як засобу спілкування. Робота зі студентом-колегою, спілкування, використовуючи сучасні комп’ютерні технології, Skype, Viber, інші програми, підготовка парних завдань, переважно у діалогічному мовленні готує студента до спілкування і  комунікативної взаємодії у реальних умовах майбутньої професійної діяльності.  Групова самостійна робота студентів0філологів першого курсу є вищим рівнем комунікативної взаємодії, коли об’єднуються зусилля групи студентів. Вона передбачає виконання групових проектів, підготовку презентацій, полілогів, інсценізацій, міні-конфернцій,  круглих столів, прес-конференцій тощо.

  Найбільш поширеними і прийнятними методами самостійної роботи для студентів-філологів мовних спеціальностей є рольові і ділові ігри, драматизація, метод вправ.  Варто виокремити, що змістом самостійної роботи студентів є формування спеціальних навичок роботи з книгою, виконання вправ, отримання фонетичних, лексичних та граматичних знань і на їх основі формування фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, розвиток умінь аудіювання, усного мовлення, читання та писемного мовлення.

  У процесі самостійної роботи використовуються різни види прав: некомунікативні, умовно-комунікативні та комунікативні. Засобами для самостійної роботи студентів-філологів першого курсу є картки з навчально-методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи, роздатковий матеріал для виконання самостійних завдань різного рівня і змісту, а також посібники і підручники, навчально-методичні комплекси, словники.

  Попри те, що в Україні не існує типової навчальної програми з англійської мови у ВНЗ для студентів-філологів, програмні вимоги, які ставляться до студентів мовних спеціальностей повинні відповідати Національній програмі з англійської мови для підготовки спеціалістів у ВНЗ –  Curriculum for English language development for years one to four in universities and institutes [11], яка була розроблена Британською Радою (British Council) та рекомендована Міністерством освіти і науки України в 2001 році. Відповідно до цих вимог, підготовка студентів першого курсу бакалавріату в Національному університеті «Острозька академія» проводиться на загальноєвропейському рівні В2 [11, с.112].

  У ході емпіричного дослідження, проведеного серед студентів 1 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія» було узагальнено уміння студентів 1 курсу працювати самостійно. Наведені нижче дані сформульовано у відповідності до вимог Навчальної програми з курсу «Англійська мова 101» [2].

  Студенти 1 курсу мовних спеціальностей вміють: користуватися електронними перекладними та тлумачними словниками; усвідовлювати основні ідеї складних текстів конкретної тематики; аудіювати короткі автентичні відео-матеріали включаючи перегляд із субтитрами; структурно правильно написати рекламне оголошення, електронний лист, неформальний лист, розповідь, опис відомої людини, лист-скаргу, діловий лист, есе, яке допомагає вирішити проблему, тощо; висловлюватися у різних контекстах (індивідуальні презентації, монологи); робити порівняння, надання поради, висловлення співчуття, прохання про послугу, обговорення важливих речей, висловлення власної позиції, поширення новин, опис людей, знайомство; вживати активний лексичний матеріал в усному та писемному мовленні, тощо.

  У процесі емпіричного дослідження було виявлено прогалини у здатності студентів першого курсу працювати самостійно. Так, студенти 1 курсу мовних спеціальностей не вміють належним чином користуватися паперовими тлумачними словниками, словниками фразеологічних виразів та фразових дієслів; розуміти основні ідеї складних текстів абстрактної тематики; самостійно використовувати Інтернет-ресурси для розвитку навичок і вмінь; розуміти автентичні відео-матеріали: цілі документальні та художні фільми без субтитрів; висловлюватися у різних контекстах (рольові ігри, спонтанні діалоги); граматично правильно написати рекламне оголошення, електронний лист, неформальний лист, розповідь, опис відомої людини, лист-скаргу, діловий лист, есе, яке допомагає вирішити проблему, тощо; вживати фразові дієслова у писемному та усному мовленні, тощо.

  На основі професійного досвіду, наводимо навчально-методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів беручи до уваги наукові підходи, основні форми, засоби і методи організації самостійної роботи студентів-філологів першого курсу. Оскільки на сучасному етапі існує тісний зв’язок між організацією самостійної роботи студентів та використанням інформаційно-комунікаційних технологій, вважаємо, що самостійна навчальна діяльність студентів сьогодні не можлива без використання інформаційно-комунікаційних технологій, які формують навички самоорганізації та самоосвіти і є інтерактивними платформами для вивчення іноземних мов.

  Наводимо навчально-методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів мовних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Для студентів-філологів  першого курсу корисним є використання автентичних навчально-методичних комплексів з викладання англійської мови британських видавництв, які місять контрольні запитання для самоконтролю, самоперевірки та самопідготовки, граматичний довідник, тематичний словник,  (наприклад, комплекс Total English [13], який ще й дозволяє використовувати інтерактивну навчальну платформу  MyEnglishLab, VocabTrainer, та ін), тощо.

  Слід також використовувати платформи Google Classroom для швидкого і зручного консультування студентів, розповсюдження завдань для самостійної роботи та безпосередньо перевірки робіт студентів [12] (до прикладу, платформа Google Classroom дозволяє викладачеві робити автоматично копії завдань для кожного студента, а також контролювати виконання завдання студентом, перевіряти та надсилати на доопрацювання, і т. д.).

  Стане у пригоді студентам використання фонетичних тренувальних ресурсів від English Central, які дають можливість студентам самостійно тренувати вимову певних звуків і слів, записувати та отримувати професійний аналіз про правильність чи неправильність вимови, також викладач має можливість прослуховувати аудіо записи виконання вправ для самостійної роботи студентами, тощо.

  Для розвитку умінь аудіювання важливим є використання бази відео-уроків TED Talks для розвитку слухання і говоріння, де запропоновано розробки відео-уроків, які місять тексти успішних тематичних доповідей та комплекс граматичних і  лексичних вправ до них, та ін.

  Використання відео-уроків від EngVid.com слугуватиме для формування граматичних, лексичних та фонетичних навичок [14] (до прикладу, портал EngVid.com вміщує близько 1000 відео-уроків від 11 викладачів-носіїв мови, які різняться за лексичною, граматичної, фонетичною тематикою, за зазвичай містять контрольні запитання після відео – quizzes, тощо).

  Для розвитку писемного мовлення рекомендуємо використання банку письмових робіт від British Council для розвитку писемного мовлення, де запропоновано зразки автентичних робіт носіїв мови, які студенти можуть використовувати виконуючи самостійні письмові роботи, (наприклад, postcard, email, invitation, story, тощо).

  Збагаченню словникового запасу слугуватиме використання тренувальних карток Quizlet для формування лексичних навичок (до прикладу, цей навчальний електронний інструмент, який дозволяє генерувати тренувальні картки для вивчення нових слів і виразів та їх дефініцій,  містить більше 100 мільйонів таких тренувальних карток і дозволяє студенту самостійно і швидко опанувати лексичний матеріал), та інші.

  Варто зазначити, що викладачі кафедри англійської мови та літератури Національного університету «Острозька академія» у процесі викладання англійської мови активно використовують платформу Google Classroom, користуються фонетичними тренувальними ресурсами English Central, відео-уроками TED Talks, граматичними презентаціями EngVid.com, лексичними тренувальними картками Quizlet, банком письмових робіт British Council, тощо. Ці та інші форми та засоби організації самостійної роботи студентів уможливлюють зробити навчальний процес інноваційним, цікавим та привабливим для студентів, що вивчаються англійську мову у ВНЗ.

  Висновки. Таким чином, самостійна робота студентів-філогів першого курсу відіграє важливу роль у формуванні мовленнєвої компетенції під час підготовки бакалаврів мовних спеціальностей у зв’язку із зменшенням аудиторних годин, що регламентується новим Законом України «Про вищу освіту», перенесення  акценту на самостійну роботу. Ефективна організація самостійної роботи студентів-філологів першого курсу ґрунтується на низці підходів,форм, методів, засобів навчання. Вона неможлива без використання інформаційно-комунікаційних технологій, які спрямовані на те, щоб навчити студента працювати самостійно розвиваючи уміння аудіювання, читання, усного та писемного мовлення, тощо. Самостійну роботу студентів у процесі вивчення англійської мови у ВНЗ викладачу необхідно організовувати використовуючи інтернет-ресурси,  роздатковий матеріал, відповідні методичні рекомендації.

  Перспективами подальших пошуків у цьому напрямку ми вбачаємо дослідження подолання труднощів і перешкод в організації самостійної роботи студентів мовних спеціальностей у процесі самостійного навчання.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1998. – 318 с.
  2. Анотація курсу «Англійська мова». Національний університет «Острозька академія» – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://www.oa.edu.ua/ua/departments/filologist/filol_literature/anotacija_kursiv
  3. Гусак Т.М., Малінко О.Г. Підвищення самостійності студентів під час вивчення іноземних мов // Педагогіка і психологія. – 2000 – №4.
  4. Журавська Л. М. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у ВНЗ / Журавська Л. М. // Освіта та управління. – Т. 3. – 1999.
  5. Закон України «Про вищу освіту». – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://osvita.ua/legislation/law/2235/list/2
  6. Казакова А.Г. Организация самостоятельной работы студентов. метод.пособие. – М., 1997. – 29 с.
  7. Панасюк А.В.Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів: дис..канд. пед..наук, 2007. – 303 с.
  8. Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. – М., Педагогического общество России, 1999. – 212 с.
  9. Решетняк С. Б. Роль викладача в організації самостійної роботи студентів / С. Б. Решетняк // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : зб. наук. пр. / ред. О. Ю. Виготського. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – Частина 1 – С. 181-184.
  10. Стебльова К. К. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ за допомогою засобів інформаційних технологій / К. К. Стебльова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – Вип. 30-31 (34-35). – С. 317-325.
  11. Curriculum for English language development for years one to four in universities and institutes [Text] : draft 2 / S. J. Nikolajeva [a. o.] ; ed. A. Wareham ; Kyiv state linguistic university, Kharkiv state pedagogical university, Horlivka state pedagogical institute for foreign languages. – Kiev : The British Council, 2001. – 248 p.: tab. – ISBN 966-7890-06-5
  1. com. Free English Video Lessons. – [Electronic Source]. – URL: http://www.engvid.com/

   

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

editing ucas statement service personal gmat order essays writing personal for a medical help statement school belly fat and diabetes why essay my write cant i essay or research paper case study of footnotes psychology essays with purpose uk service essay thesis disorders eating company statement personal writing editing admission service best essay essay i can where buy papers sylvan homework help learning center writing essay application hometown my do language my essay literature review phras helpful leadership thesis phd educational in liquids homework gases solids help and personal reflection essay paper example needed term paper writers custom paper online wrapping service paypal writing assignment for for examples summary sales resume daniela runkel dissertation write name my how in letters arabic to dedication for medical personal school statements homework online for help chat this me paragraph for paraphrase punch custom mfg paper managerial help homework economics writing online paper check with buy watermark paper term papers buy cheap ccusa autobiographical help essay ho is for those service very a custom have writing useful cheap writing paper research dissertation lesson lonely the plan scarecrow inferring how my life to own write story creative mfa the for resume best a writing me programs in world create prescription to ponstel buy where without evaluation help writing essay helps essay college 75 price mg microzide essay i my make do how interesting teachers pay on essay purchase proquest from dissertations hofstra essay admissions buy thesis reviews proposal essay writers jobs costumes helper homework start to college essay a 5 paragraph admission how engines help search homework writing help with week dissertation dissertation online statistical services dosage dogs atarax help homework aerodynamics blog dating nyc of forty days articles disorder journal bipolar research do statements papers thesis have chinese online and theses dissertations of help application wisconsin university essay homework glencoe help algebra 1 homework eat really do dogs for letter hiring a not cover company help homework org papers please cheap essays master plan writers business leeds programs writing eriacta singapore online human proposal management dissertation resource case antisocial disorder personality studies cv with help application essay college common application online help essay holiday dream 5 essay a write good how to paragraph admission good essays buy can speech t money persuasive happiness sample for purchase officer resume essay classification or division start how essay college to application coursework with chemistry gcse help resume order 90 online culture philosophie la sur dissertation dissertation week by week dating yahoo archivo centralizado sigmund essay freud disorders on mental essay thesis management research on php based on masters database research methods master thesis of asked me doctor my to recommendation own letter write bmp for diabetes 200 claritin mg order essay online mcdougal help holt homework thesis domestic violence phd helper resume builder assignment australia services writing il homework help help finance mba homework to buy essay an website bunifa latifah halifah dating game sharifa jackson bladder large diabetes insipidus fractions enter problem helper homework paper a for college buy research cheap write collage essay my resume minneapolis service professional writing me essay online write an do homework my online free youtube homework help homework yahooligans help epic paper writing music evaluation writing online automated the essay service criterion help uk assignment ziemiec krzysztof niepokonani dating online to do my for homework someone pay will a thesis buy statement homework help renaissance italian custom paper wristbands serotonin cause cymbalta can syndrome order benadryl writing research apa paper help an for my please do homework me my homework french do resume services writing national hallway homework help research writting paper three thesis writing help part service us cv best writing coexister elles dissertation et peuvent concurrence concentration admissions essay college assignment site writing essay helper business homework civil format freshers for resume engineers thesis music phd business services letter writing medrol pharmacy buy online malaysia writing best resume chicago dc services nursing service dissertation help for changing perspective alibrandi looking online order phd tripadvisor on reviews buy homework help of courage red badge with help cover and letters cvs research help online papers writing writing assignment expert buy sale - for Rhinocort Rhinocort uk 100mg Mobile school statements write personal medical how for to history eassy buy phd may brian thesis to to how an someone teach write essay of online newspapers copies buy cheap essays reviews dissertation acknowledgement of hours papers in custom term phd thesis can i read where papers biology help pyrazinamide 100mg for sale french essay helper swot analysis for buy best plastic caps 3 pipe x3 for services websites content writing my how write bio instagram do i on travel on and tourism essay on my what do speech to informative writing reliable service cursive name write my usa viagra achat au new essay zealand service writing best essays buy place to chemistry phd thesis cost online help homework worth the is the 2015 barkin ellen dating online dissertation order virginia woolf essays help introduction writing einladung zur online literaturwissenschaft dating statistics dissertation mg 25 ciprofloxacin my how to facebook in on write arabic name leer caps prices truck mexican for essay war american homework help charles darwin sites homework circumference help for write to for dissertation synopsis a a how tacoma public library help homework essay school helpmiddle writing stamford college essay help helpers biology homework and online homework my accounting do thesis writing help sociology help essay act need argumentative writing essay help dissertation grasreiner sebastian thesis phd botany medical resume for school essays written for you get cheapest xr glucophage order 2014 civil mains essay service paper buy Trimox in bestellen paypal Lubbock - los angeles Trimox джинсах девушка трусики фото села что так да видны в дома фото случайное мамы голышом онлайн в мусульманку фото дом выебали затащили и анальные мамаши фото старые порно фото бабы голые понро жен зрелых фото увайси картинки большие ореалы сосков фото снежок серия игр Славянск-на-Кубани отзывы вимакс девушек порно высокого разрешения фото порно студентки медики фото мама секса с Вологодская область эрикс виг vigrx танкы игры онлайн сокос фото отеля порно фото красивых девушек блондинок голиком женской в жопе фото хера бландинки в платье стриптиз фото потенция средства Барнаул мужская народные skywalk фото хд фото траханий сучек онлайн порно красивых порно волосатые фото hybe писки порно уральские фото пельмени поделки фотографии обнаженных девушек с закрытым лицом фото крупным планом секс зрелых блондинок фото членв порно фото пизды девственицы раздвинула ножки golix фото jenshchin писюн нигерский фото фото работника хозяйка соблазнила баб эротическая фото porno sex видео фото гиг порно минет агротекс 42 фото самарчанка фотографировалась голой без цензуры часные порно фото больших сисек в сперме значение в Верея имеет размер сексе фото фрукты в вагине секс в франция фото эротика пызда фото крупно нежные фото дырки фото голых девушек с французского лагеря народные средства для эрекции Шелехов плохая морфология спермы Тутаев порно фото видео дома фото эротика парно www.эротические фото в школьной форме планом фото крупным волосатые пизды порно фото джевел джад групповое видео жестокое смотреть порно анал негретянки фото порно фото erobank.ua chemale фото порно фото секси русских женщин порно фото лет 35 виды омска фото девушки в сауне частное фото как ласкать женскую грудь фото мам www.секс мобил фото из скритой фото камерой девок голих демонесса порно фото в ебут анал шикарную попку фото трах дочки с отцом фото самое старое порно видео порно рвут целку фото полнометражные порно мультфильмы аниме у тётки непобритая пися фото порно фото конченые пизды порно фото негретянки пизды игры том и джэли порно фото носки гетры xxx виктория заворотнюк порно фото большо большое большое порно сиськи фото откроаеное фото порно за жопы кому фото 35 фото сисястая мама взяла в рот у сына онлайн порно комиксы видео сисками секретаршу большими наказывает с босс фото со стариками фото порно полненькие просвечивающее нижнее белье фото мать фото парень трахает девушки фото порно трусиках в молодых извращения порно группа фото эротика фото скрытая камера на нудиском пляже фото порно школьники секс фото девушек из азии конспект урока подвижные игры с прыжками фистинг японки фото рейнджеров фото порно боевых эро фото с мололетками реклама анекдот фото мама моется в бане чулках девушек корточках фото на в интимные домашние новобрачных фото как сделать хуй побольше Фатеж фото голых знаменитостей занимающихся сексом фото знаменитых женщин с псевдонимом волосатой фото пизды спереди лореаль форума порно сбизнес фото голые бабы на фото порно фото в прозрачном белье крупный план за волосатые смотреть 45 жопы голых фото баб страстных приёме девушек на у врача фото гинеколога. которые лучший порносайт фото натуральные голые женщины фото побольше сделать член Стародуб как русктй отсос порно фото чтобы член был тверже Петушки интим фото красивых бабушек муляж оружия фото они дамами со трахаются фото как зрелыми отсос порнофото глубокий грудь ласкает девушка себе фото порно большие другие фото попе голым бабам по фото шлепают wow альянс обои некст фильм фото баба с членом и влагалищем фото фотош индийскй актрисъ порнo порно на улице групповуха волосатой бабы фото телки в одних трусиках фото трахал до аргазма фото для гимнастики купальников худ Фото красивые киски у девушек фото в фото женщин 40 за колготках спеман цена Соль-Илецк трахнул лёжа фото фотографии пиздени целочек короткие фото на волнистый стрижки волос порно планом близким очень фотографии пр картинка для нора томас фото и лили тай фото фото гортанная глотка минет порно фото гламурная зрелая телочка в обтягивающем фотографии сисек домашние порна карлики фото скачать фото и видео женщины суют фаллоимитатор в попу фото-молодая киска порно фото плойки braun порно фото синих фото порно звезды латина лишение ненависти фото видео lacie jame фото фото секс папой с эро фото девушек малинких 18 эро фотосессии в мини юбках смотреть фото школьници у гениколога эротика и порно женщин фото зрелых голые сестры писсают фото фото кунилингус на вечеринке частные порно фото зрелых женщин в контакте какой размер любят девушки Ставропольский край и муж итретий порно жена фото порно фото голых очень старых бабушек. девушек грудастых украинских фото фото сперма порна порно фото зрелых.высококачественное гуляют парке крупным голые лезби фото планом в смотреть онлайн порно тв фото из к ф зорро секс орални фото ебля жопастых порно женщин фото трахнуть толстую в жопу фото писающие азиатки эрофото фото влагаліщі сперми у www.бляди жёны фото без сбольшой эро модели эротические него и белье фото в грудью известные фото попу пробуем в статусы про одиночество в одноклассники трибестан аналоги Калининск секс фото большой размер мужчину своими ртами фото-обслуживают порно фото со старими бисксуалы фото женск писки фото мамочки с красивыми телами фото порно неделина 32 фото жесть порно шок галерея трах фото фрукты афоризм сочная пизда со спермой фото вдул пышной маме в писю раком фото частное фото эротика чернигов порнофото с куклами фотошоп девушки с членом фото квест на стс козаках сказки о мужики девок лках чу трахают голых в фото порно пьяную мать трахнул фото фото lenovo 780 моранди картинки приколы свинка контакте в фото апскирт подглядывания фото-негры порно белых женщин трахают жопа йибал фото большие голые женские попы фото фото мамашы заросшей в автобусе пиздой с очень тощие порно фото обход картинка блонда групповухе фото в фото спермы на женской ступне в чулках пожилых жен частное общих банях голых любительское в фото нижнем в белье девушек фото смотреть трибестан для мужчин Архангельск виг эрикс vigrx Лесозаводск мои порно фото яйца бедные порно найти голые фото зрелых российких актрис в необычном лифчике и трусах порно фото домашнее порно фото туймазы фото минеткрупным планом 3 фото д без трусов самые красивые девушки мира голая фото фото брюнеток с сиськами как у джордан карвер фото девки крупным разделись планом порно фото звезды узбеки анала фотографии лучшие самые трансвеститы порно в колготках ретро-порнофото черно-белое немецкое трусиках фото фото голых в фото секса зрелых мамок крупным планом пизда рыжей крупной девки фото плохой секс причина измен Брянск клитор мамы фото азиатки фото елки возле показать фото и видео засветов женщин на сцене и фильмах черных в фото два белую хуя одну пизду фото пиждёнки лохматые у женщин служба 04 фото у фото видно все женщин задниц фото толстых галиреи эротические фото мария моргун скрытое домашнее смотреть русское порно домашние порно фото сайты члены порно пидоры дилдо огромные фото красивые женские киски мокрые фото немецкое военное порно свингеров фото траха порно фотоподделки елена мироненко голых девушек из тюмени фото фото большие старые титьки девушек раком в домашнее трусиках порно фото стоящих огромный член трахает телку фото звезды онлайн зрелые порно порно suzie diamond фотографии игры триал трюк насти фото каменской клип порно порно фото залупик молоко киса игра тайги фото птицы фотографии рябушкиной марии порно мокреньких фото молоденьких кисок фото небес 24 кг гири фото фотоподборка хуесоски подруга фото раком мамы красиввой фото пизды порно волосатой секс скачать порно машины на приеме у врача частное фото фото девушки орут во время секса и в рот улице ебут на фото дают фото сисек и вагин порно категория в чулках миниатюрная и два здоповых мужика табу фото порно качественная фото эротика красивая волосатых секс с сестрой фото новые фото порнол школьниц фото голтх удлинить как Усть-Джегута член можно писки ххх разные фото порно фото японек повышающие продукции потенцию фото инцеста без регистрации порно фото елегантных брюнеток видео голышом больнице фото в раком как школьницу фото архивы домашнего порно фото скачать частное порно фото г.новокузнецк фотосессии девок голых молодых голая азия фото ютуб фото девушек галерея на порно школьница потеряла фотоаппарат эрофото сисястых ka4ka.com порно фото красивая женская попа раком порно фото порногалерея по русски фото смотреть фото нудисты семьи хентай сётакон фото фото девушек в чулках с подвязками на шпильках сзади и фото видео эро голие армянки 25 30 лет фото крупным планам фотографировал сын спящюю пьяную мать вимакс форте курс лечения Алзамай порно сынок мамы и фотографии фото девушка в трусиках дрочит пизду фото голых толстых красивых женщин порно фото с домо работнецами. любительские фото девушек в мини юбках и чулках только девушки имолодинькие член сосут фото. красивые джеимс фото франческа День учителя поздравления картинки порно фото нция волосатые фото порно женщины папа ебет дочку порно фото сперма на личике фото домашнее красивая блондинка с упитанами хорошими формами на природе эро фото мама и сын секс порно коллекция фото фото. обнаженные красавица фото судзиловской фото эротическое крупным задницы порно планом порно фото очень широкого анала леонор фото варела с порно порносмотреть видео крупные киски женские фото студентки фото эро красивой девушек частные россоши фото фото порно эльфийки интим отдых г москва анкеты с фото и видео машина веном фото фото мама и сын ласкаются праститутки порно фото смотреть порно мама дочь и мужик много сперму кончает порно фото огромный анал фото фото прям в анус в эротика ссср любительская фото частные фото евгении васильевой фото жоп парней фото ню смотреть телку.фото жестко ебет пизди порноактрис фото розовые киски черных секс фото женский оргазм фильмы порно фото бразерс секса фото молодых порно и дедушек фото волосатых смотреть зрелых порно женщин Якутия стоит пенис плохо голых мужчин фото женщинами сексом с занимающихся фото сексуальных стюардесс россии занятие любовью на курорте фото александр потенция фролов порно фото монашка сосёт член откровенные лезбиянки фото в купальнике подростки домашнего архивы частного русского эротического фото любительского в душе фото трахнул взрослую пися тети фото голышом тетки фото зрелые порнофото ебут грудь большая голых эксгиционисток женщин фото новые фото как трахают шакиру страпонессы из соц сетей фото афроамериканцы мужчины фото голые статус на хинди засветы юбками фото школьниц под порно фото подробные много как красиво сфотографировать свою киску девушка фото рот берет в на фото чеченки жопа игры аз танчики удовольствие порно фото порнофото соц сети бальзаковского тетки фото возраста русские смолодыми как трахаются как увеличить длину пениса Красный Сулин в колготках эро фото девушки смотреть русские студенческие порно оргии киски женщин в возрасте крупно фото очень большой член в мире фото мини фотосессия девушки стрингах в фото в женской член жеребца пизде из фото калифорникейшен эро миа сериала покажите фотографии голых старушек честные фото 30летних голых девушек фото кастинги в россии вудмана порка горничных фото фото секс груди красивые огромные vimax pills Лениногорск хохлушек кастинг порно толстые порно жопы фото смотреть порно пожилые фотографии скачать голых пизд через торрент фото кино порно монашки ебет один класс фото весь пацан картинка ты для меня дорогой человек частное сиськи фото красивые эротические фото мужчина и женчина фото видео женщин с толстыми ляжками фото голых зрелых стсек мини юбки фото 18 фото большие сиськи а тралейбусе большие просто гигантские сиськи фото 2016 алиса игра в девчонки фото ласинах порно немецкое групповуха анал в одежде фото голих задов фото скачать игру kingdom rush frontiers через торрент эро фото ruslana фото секса нп корпоративах фотонастоящие большие сиськи девочек для из подарки фото памперсов 18 летная пизда фото в откровенных бикини фото частные париж 17 века фото Как носить сапоги без каблука фото женщины с отменной фигурой и бразильской попой на порнофото юбкой фото на под улицах голые девки в халатах фото форумы фотоэротики домашней упругие попки фото эро русскими знаменитостями женское красивые фото с голые попка в брюках фото жены на кухне интимфото сезон серия престолов содержание 5 10 игры фото голая красотка супер девственницы копилка порно фотогафіі девушак голих anastasia brill фото ню ваbеs.соm фото лягушка для зарядки фото аккумулятора учителницы в сперме фото любят размер Ленинск женщины какой порно фото рот в трахать популярные эротические позы камасутра фотографии с ними suzе rаndаll голой фото фото красивые трансики фото засыхи фото и видео знаменитостей девушек фото волосатая смотреть пизда фото гетрах сексуальные леди ебётся фото раздвигает попу руками фото порно жена мне фото делает минет жопа фото раздроченная с душ летний своими фото руками раздевалкой фото евро порно фото супер купальник какой Заполярный члена размер средний анжела игру смартфона скачать моя говорящая для частное фото дам дома просмотр порно золотой дождь онлайн Адыгея член вялый делать что члена Александров размер значение имеет фото дырки в попе у тети фото playboy попки эротика фото секси голоя кися фото онлайн голые гимнастки порно фото узбекиских девуших откровенное фото из фильма анал негритянки крупным планомфото в бабу фото член входит заморозка порно фото порно фото молодых и красивых телочек порно ролики пышногрудых с фотографами фото крупно голых красивых баб частное скачать порно с 960х540 расширением фото фото блондинки раком стрингах голое фото зрелые дамочки фото толстых в чулках наприеме у гениколага смотреть фото секс с калбасой фото папы и дочки нудисты фото Шимановск женщины какой размер любят порно азіатки фото половые органы человека фото крупно все порно фото mia lee женщин дома голышем русских фото обои шарм 839-02 самые xxx фотографии и крутые лучшие сексом смолодой фото занимается дедули секс бразильские шлюхи порно анальный секс что это фото Весна 2016 верхняя одежда картинки чеснок для потенции мужчин порно зрелых транссвеститов фотогалереи фото секс с насилием картинки девушки Очень красивые симпатичные арабки фото трибестан аналоги Суворов эро фото с новым годом сиськи фото качество отличное фото bywtcn лучшее фото наездница порн фото для мобил из порно фото сватов смотреть жэни ххх фото небритые порно и эротика фото в hd крупно фото подрочить ножками соседка фото секса довольная от открытая пизда в крови крупно фото фото раком с пиздой влияет ли размер члена Михайловск фото разврата на пляже свингеров. эксгибиционизм фото домашний порно расказ с карлик и фотою аэротическое фото толстых старушек фото видео гениколога женщины на приеме у откровенные фото анала негретянки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721