РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
 1. УДК  378.147:20

  В. М. Жуковський,

  доктор педагогічних наук, професор

  Національний університет «Острозька академія»

  К. В. Сімак,

  аспірант кафедри психології та педагогіки

  Національний університет «Острозька академія»

  kateryna.simak@oa.edu.ua

  РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ  У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

   

  Стаття присвячена проблемі організації самостійної роботи студентів-філологів першого курсу. У статті проаналізовано роль самостійної роботи студентів, підходи до організації самостійної роботи, а також форми і методи організації самостійної роботи студентів у процесі оволодіння англійською мовою для професійного спілкування. Запропоновано навчально-методичні рекомендації  організації самостійної навчальної діяльності під час вивчення англійської мови у ВНЗ.

  Ключові слова: самостійна робота, студент, самостійна навчальна діяльність, навчально-методичні рекомендації.

   

  Статья посвящена проблеме организации самостоятельной работы студентов-филологов. В статье проанализирована роль самостоятельной работы студентов, подходы к организации самостоятельной работы, а также формы, виды и способы организации самостоятельной работы студентов в процессе овладения английским языком для профессионального общения. Предложено учебно-методические рекомендации организации самостоятельной учебной деятельности при изучении английского языка в вузе.

  Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, самостоятельная учебная деятельность, учебно-методические рекомендации.

   

  The article presents the researchers’ points of view on the role of individual work of students. In particular, attention is drawn to the fact that due to the introduction of a new Law on Higher Education in Ukraine (Decree 1556-VII of 01.07.2014) and a dramatic reduction in class hours, university’s administrators are determined to maintain the high level of university students’ preparation. The aim of this article is to analyze the experience of teaching English to first-year students at the National University of Ostroh Academy and present recommendations regarding the efficient ways of organizing individual work of students. The attention is drawn to the requirements to basic language skills knowledge with reference to the Curriculum for English language development for universities and institutes. Theoretical and practical results of the research focus on the analysis of approaches to self-study of students, as well as forms, types and means of students’ individual work. Five approaches to individual work organization were defined. They are: systematic, communicative, person-oriented, activity-oriented, and cultural. The forms of self-study are defined as individual, in pairs, and group projects.  Due to this, the list of recommendations how to organize the individual work of students while using innovative means of teaching English as a second language has been suggested.

  Key words: individual work, student, self-learning activities, guidance and recommendations.

   

  Постановка проблеми. Глибокі трансформаційні процеси в українському суспільстві зачіпають і сферу вищої освіти. Стає зрозумілим, що без висококваліфікованих кадрів, які володіють іноземними мовами і можуть акумулювати міжнародний досвід, неможливо успішно розбудувати власну державу. Сьогодні у вітчизняній освітній практиці ми спостерігаємо певну колізію:  з одного боку, новий Закон України “Про вищу освіту” [5] від 01.07.2014 регламентує зменшення кількості аудиторних годин, а з іншого, формування висококваліфікованого фахівця передбачає відповідний час для його підготовки. Особливо важливе значення має підготовка висококваліфікованого філолога іноземних мов, який володіє комунікативною компетентністю і має сформовані комунікативні навички і уміння.

  Виходом з ситуації є належна організація самостійної роботи студентів-філологів.  Їй потрібно приділяти особливу увагу вже  з першого курсу. На жаль, за свідченнями викладачів вищої школи, інтелектуальний потенціал сучасної молоді з року в рік не стає кращим, а сучасна школа  недостатньо готує учнівську молодь до самостійної роботи з основ наук. У цих умовам на викладачів, які працюють зі студентами-першокурсниками, лягає чи не найбільша відповідальність не лише формувати відповідні навички та розвивати уміння у майбутніх фахівців, але й навчати їх самостійно працювати і забезпечувати  навчально-методичними рекомендаціями. Це допоможе здійснювати корекцію самостійної навчальної діяльності серед менш підготовлених студентів  та вдосконалити навчальну діяльність серед більш результативних. Адже усі групи студентів є різнорівневими, тому й виникає проблема у формуванні універсальних навчально-методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів першого курсу. Викладач, який працює зі студентами, має бути достатньо компетентним  щодо організації самостійної навчальної діяльності студентів згідно з їхніми індивідуальними особливостями та потребами у процесі оволодіння іноземною мовою.

  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації самостійної роботи студентів знайшло відповідне відображення у науковій та навчально-методичні літературі. Різні аспекти проблеми самостійної роботи студентів розглянуто в дослідженнях вітчизняних науковців (А. М. Алексюк, В. К. Буряк, О. В. Заїка, Л. В. Клименко, В. А. Козаков, В. В. Луценко, В. Д. Мороз, та ін.). Дослідженню самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови присвячено низку наукових розвідок, які вирішують окремі питання цієї проблеми (Т. М. Гусак, Л. І. Іванова, К. Б. Карпов, А. С. Лур’є, М. В. Ляховицький, О. Г. Малінко, З. В. Матукайтес, С. Ю. Ніколаєва, І. П. Павлова, С. Б. Решетняка та ін.) [2; 4] та загальні проблеми в цілому (Т. М. Біла, Л. М. Журавська А. С. Кузьміна, Л. О. Лужних та ін.) [1; 3]. Використання комп’ютерних технологій у навчальній і самостійній роботі студентів досліджували З. В. Данилова, Н. С. Завізєна, А. А.Зернецька, Г. О. Козлакова, В. Є. Краснопольський, Н. І. Муліна, Л. І. Павлюк, О. А. Палій, Ю. П. Рева, Т. В. Солодка, К. К. Стебльова, С. М. Яшанов та ін. [6; 8].  Але, на жаль, у навчально-методичній літературі бракує напрацювань щодо забезпечення самостійної роботи студентів першого курсу мовних спеціальностей.

  Метою нашої статті є аналіз та презентація досвіду методичного забезпечення студентів 1 курсу мовних спеціальностей на прикладі студентів бакалавріату Національного університету “Острозька академія”.

            Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до нового Закону про вищу освіту і нових вимог до вищої професійної освіти зростає роль самостійної роботи студентів. В педагогіці самостійну роботу трактують як форму організації навчальної діяльності, яка здійснюється під прямим або непрямим керівництвом викладача, в ході якої студенти з різним рівнем самостійності виконують завдання з метою отримання знань, формування навичок, розвитку умінь і особистих якостей майбутнього фахівця [1, с.198]. Основними ознаками самостійної роботи студентів є наявність пізнавального, проблемного або практичного завдання, виділення певного часу на його виконання; прояв інтелектуальної напруги студентів для оптимального виконання завдання; самостійність і активність студенів у процесі виконання завдання; володіння студентами навичками самостійної роботи; здійснення керівництва самостійної роботи викладачем і самоорганізація самого студента у процесі виконання сaмостійної роботи [6, с.18]. У процесі виконання самостійної роботи виділяють різні її типи. Так,  відтворюючий тип самостійної робот передбачає виконання типових вправ за зразком. Реконструктивно-варіативний тип самостійної роботи має на меті використання відомих знань студентів для виконання навчальних завдань. Творчий тип самостійної роботи передбачає навчальну діяльність студентів з використанням нових ідей, способів виконання, формулювання нових знань  у процесі виконання завдань  [8, с.67].

  Організація самостійної роботи студентів першого курсу іноземної філології має ґрунтуватися на певних концептуальних засадах: на низці наукових  підходів, відповідному змісті,  формах, методах і  засобах навчальної роботи.  Головними принципами організації самостійної роботи студентів-першокурсників виступають системний, діяльнісний, комунікативний, особистісний та  культурологічний. Системний підхід передбачає розглядати самостійну роботу студента-першокурсника у його тісній співпраці з викладачем, у зв’язку аудиторної і самостійної  роботи, через забезпечення необхідною навчальною літературою та навчально-методичними посібниками і рекомендаціями, виконання самостійних завдань і їх контроль, взаємопов’язаний розвиток  різних видів мовленнєвої діяльності. Діяльнісний підхід у самостійній роботі студента-філолога першого курсу спрямовує його залучення до активної мовної та мовленнєвої діяльності, роботу з тлумачними та перекладними словниками, довідниками, граматичними посібниками, на використання активних та  інтерактивних методів самостійної навчальної діяльності, які дозволяють розглядати самостійну роботу як активну комунікативно спрямовану діяльність. Комунікативний підхід у самостійній роботі передбачає підготовку студента до комунікативної діяльності та її здійснення під час самостійної роботи: а лабораторії, спілкуючись з іншими студентами, здійснюючи комунікацію під час читання і письмової діяльності.  Особистісний підхід покликаний враховувати мотиваційну сферу студентів та їх індивідуально-психологічні особливості при роботі з навчальними матеріалами. Культурологічний підхід у процесі самостійної роботи студентів-першокурсників має на меті глибше пізнавати культуру країни, мова якої вивчається, через використання автентичних матеріалів, розміщеними у мережі Інтернет та ресурсному центрі університету

  Самостійна робота студентів-філологів першого курсу передбачає також використання різних форм  навчальної діяльності. Найбільш поширеною з них під час самостійної роботи є індивідуальна робота, що передбачає виконання некомунікативних вправ, спрямованих на засвоєння фонетичного,  лексичного і граматичного матеріалу; умовно-комунікативних вправ для підготовки монологічного та діалогічного мовлення та комунікативних вправ з усного мовлення, читання і писемного мовлення.   Парна самостійна робота   студенів-філологів дозволяє повніше використовувати потенціал іноземної мови як засобу спілкування. Робота зі студентом-колегою, спілкування, використовуючи сучасні комп’ютерні технології, Skype, Viber, інші програми, підготовка парних завдань, переважно у діалогічному мовленні готує студента до спілкування і  комунікативної взаємодії у реальних умовах майбутньої професійної діяльності.  Групова самостійна робота студентів0філологів першого курсу є вищим рівнем комунікативної взаємодії, коли об’єднуються зусилля групи студентів. Вона передбачає виконання групових проектів, підготовку презентацій, полілогів, інсценізацій, міні-конфернцій,  круглих столів, прес-конференцій тощо.

  Найбільш поширеними і прийнятними методами самостійної роботи для студентів-філологів мовних спеціальностей є рольові і ділові ігри, драматизація, метод вправ.  Варто виокремити, що змістом самостійної роботи студентів є формування спеціальних навичок роботи з книгою, виконання вправ, отримання фонетичних, лексичних та граматичних знань і на їх основі формування фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, розвиток умінь аудіювання, усного мовлення, читання та писемного мовлення.

  У процесі самостійної роботи використовуються різни види прав: некомунікативні, умовно-комунікативні та комунікативні. Засобами для самостійної роботи студентів-філологів першого курсу є картки з навчально-методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи, роздатковий матеріал для виконання самостійних завдань різного рівня і змісту, а також посібники і підручники, навчально-методичні комплекси, словники.

  Попри те, що в Україні не існує типової навчальної програми з англійської мови у ВНЗ для студентів-філологів, програмні вимоги, які ставляться до студентів мовних спеціальностей повинні відповідати Національній програмі з англійської мови для підготовки спеціалістів у ВНЗ –  Curriculum for English language development for years one to four in universities and institutes [11], яка була розроблена Британською Радою (British Council) та рекомендована Міністерством освіти і науки України в 2001 році. Відповідно до цих вимог, підготовка студентів першого курсу бакалавріату в Національному університеті «Острозька академія» проводиться на загальноєвропейському рівні В2 [11, с.112].

  У ході емпіричного дослідження, проведеного серед студентів 1 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія» було узагальнено уміння студентів 1 курсу працювати самостійно. Наведені нижче дані сформульовано у відповідності до вимог Навчальної програми з курсу «Англійська мова 101» [2].

  Студенти 1 курсу мовних спеціальностей вміють: користуватися електронними перекладними та тлумачними словниками; усвідовлювати основні ідеї складних текстів конкретної тематики; аудіювати короткі автентичні відео-матеріали включаючи перегляд із субтитрами; структурно правильно написати рекламне оголошення, електронний лист, неформальний лист, розповідь, опис відомої людини, лист-скаргу, діловий лист, есе, яке допомагає вирішити проблему, тощо; висловлюватися у різних контекстах (індивідуальні презентації, монологи); робити порівняння, надання поради, висловлення співчуття, прохання про послугу, обговорення важливих речей, висловлення власної позиції, поширення новин, опис людей, знайомство; вживати активний лексичний матеріал в усному та писемному мовленні, тощо.

  У процесі емпіричного дослідження було виявлено прогалини у здатності студентів першого курсу працювати самостійно. Так, студенти 1 курсу мовних спеціальностей не вміють належним чином користуватися паперовими тлумачними словниками, словниками фразеологічних виразів та фразових дієслів; розуміти основні ідеї складних текстів абстрактної тематики; самостійно використовувати Інтернет-ресурси для розвитку навичок і вмінь; розуміти автентичні відео-матеріали: цілі документальні та художні фільми без субтитрів; висловлюватися у різних контекстах (рольові ігри, спонтанні діалоги); граматично правильно написати рекламне оголошення, електронний лист, неформальний лист, розповідь, опис відомої людини, лист-скаргу, діловий лист, есе, яке допомагає вирішити проблему, тощо; вживати фразові дієслова у писемному та усному мовленні, тощо.

  На основі професійного досвіду, наводимо навчально-методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів беручи до уваги наукові підходи, основні форми, засоби і методи організації самостійної роботи студентів-філологів першого курсу. Оскільки на сучасному етапі існує тісний зв’язок між організацією самостійної роботи студентів та використанням інформаційно-комунікаційних технологій, вважаємо, що самостійна навчальна діяльність студентів сьогодні не можлива без використання інформаційно-комунікаційних технологій, які формують навички самоорганізації та самоосвіти і є інтерактивними платформами для вивчення іноземних мов.

  Наводимо навчально-методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів мовних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Для студентів-філологів  першого курсу корисним є використання автентичних навчально-методичних комплексів з викладання англійської мови британських видавництв, які місять контрольні запитання для самоконтролю, самоперевірки та самопідготовки, граматичний довідник, тематичний словник,  (наприклад, комплекс Total English [13], який ще й дозволяє використовувати інтерактивну навчальну платформу  MyEnglishLab, VocabTrainer, та ін), тощо.

  Слід також використовувати платформи Google Classroom для швидкого і зручного консультування студентів, розповсюдження завдань для самостійної роботи та безпосередньо перевірки робіт студентів [12] (до прикладу, платформа Google Classroom дозволяє викладачеві робити автоматично копії завдань для кожного студента, а також контролювати виконання завдання студентом, перевіряти та надсилати на доопрацювання, і т. д.).

  Стане у пригоді студентам використання фонетичних тренувальних ресурсів від English Central, які дають можливість студентам самостійно тренувати вимову певних звуків і слів, записувати та отримувати професійний аналіз про правильність чи неправильність вимови, також викладач має можливість прослуховувати аудіо записи виконання вправ для самостійної роботи студентами, тощо.

  Для розвитку умінь аудіювання важливим є використання бази відео-уроків TED Talks для розвитку слухання і говоріння, де запропоновано розробки відео-уроків, які місять тексти успішних тематичних доповідей та комплекс граматичних і  лексичних вправ до них, та ін.

  Використання відео-уроків від EngVid.com слугуватиме для формування граматичних, лексичних та фонетичних навичок [14] (до прикладу, портал EngVid.com вміщує близько 1000 відео-уроків від 11 викладачів-носіїв мови, які різняться за лексичною, граматичної, фонетичною тематикою, за зазвичай містять контрольні запитання після відео – quizzes, тощо).

  Для розвитку писемного мовлення рекомендуємо використання банку письмових робіт від British Council для розвитку писемного мовлення, де запропоновано зразки автентичних робіт носіїв мови, які студенти можуть використовувати виконуючи самостійні письмові роботи, (наприклад, postcard, email, invitation, story, тощо).

  Збагаченню словникового запасу слугуватиме використання тренувальних карток Quizlet для формування лексичних навичок (до прикладу, цей навчальний електронний інструмент, який дозволяє генерувати тренувальні картки для вивчення нових слів і виразів та їх дефініцій,  містить більше 100 мільйонів таких тренувальних карток і дозволяє студенту самостійно і швидко опанувати лексичний матеріал), та інші.

  Варто зазначити, що викладачі кафедри англійської мови та літератури Національного університету «Острозька академія» у процесі викладання англійської мови активно використовують платформу Google Classroom, користуються фонетичними тренувальними ресурсами English Central, відео-уроками TED Talks, граматичними презентаціями EngVid.com, лексичними тренувальними картками Quizlet, банком письмових робіт British Council, тощо. Ці та інші форми та засоби організації самостійної роботи студентів уможливлюють зробити навчальний процес інноваційним, цікавим та привабливим для студентів, що вивчаються англійську мову у ВНЗ.

  Висновки. Таким чином, самостійна робота студентів-філогів першого курсу відіграє важливу роль у формуванні мовленнєвої компетенції під час підготовки бакалаврів мовних спеціальностей у зв’язку із зменшенням аудиторних годин, що регламентується новим Законом України «Про вищу освіту», перенесення  акценту на самостійну роботу. Ефективна організація самостійної роботи студентів-філологів першого курсу ґрунтується на низці підходів,форм, методів, засобів навчання. Вона неможлива без використання інформаційно-комунікаційних технологій, які спрямовані на те, щоб навчити студента працювати самостійно розвиваючи уміння аудіювання, читання, усного та писемного мовлення, тощо. Самостійну роботу студентів у процесі вивчення англійської мови у ВНЗ викладачу необхідно організовувати використовуючи інтернет-ресурси,  роздатковий матеріал, відповідні методичні рекомендації.

  Перспективами подальших пошуків у цьому напрямку ми вбачаємо дослідження подолання труднощів і перешкод в організації самостійної роботи студентів мовних спеціальностей у процесі самостійного навчання.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1998. – 318 с.
  2. Анотація курсу «Англійська мова». Національний університет «Острозька академія» – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://www.oa.edu.ua/ua/departments/filologist/filol_literature/anotacija_kursiv
  3. Гусак Т.М., Малінко О.Г. Підвищення самостійності студентів під час вивчення іноземних мов // Педагогіка і психологія. – 2000 – №4.
  4. Журавська Л. М. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у ВНЗ / Журавська Л. М. // Освіта та управління. – Т. 3. – 1999.
  5. Закон України «Про вищу освіту». – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://osvita.ua/legislation/law/2235/list/2
  6. Казакова А.Г. Организация самостоятельной работы студентов. метод.пособие. – М., 1997. – 29 с.
  7. Панасюк А.В.Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів: дис..канд. пед..наук, 2007. – 303 с.
  8. Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. – М., Педагогического общество России, 1999. – 212 с.
  9. Решетняк С. Б. Роль викладача в організації самостійної роботи студентів / С. Б. Решетняк // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : зб. наук. пр. / ред. О. Ю. Виготського. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – Частина 1 – С. 181-184.
  10. Стебльова К. К. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ за допомогою засобів інформаційних технологій / К. К. Стебльова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – Вип. 30-31 (34-35). – С. 317-325.
  11. Curriculum for English language development for years one to four in universities and institutes [Text] : draft 2 / S. J. Nikolajeva [a. o.] ; ed. A. Wareham ; Kyiv state linguistic university, Kharkiv state pedagogical university, Horlivka state pedagogical institute for foreign languages. – Kiev : The British Council, 2001. – 248 p.: tab. – ISBN 966-7890-06-5
  1. com. Free English Video Lessons. – [Electronic Source]. – URL: http://www.engvid.com/

   

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

technology change essays and social on buy music jyj essay thesis help a with writing sentence victorians primary uk co victoria homework help advice dissertation com buy best new business plan homework help york learn you times does new help need writing i prescription online West Aralen - cheapest Beach price Palm no Aralen 400 help free homework online for topics medical good students research lanterns cheap paper uk bulk for writing hire code help school grad essay to buy 400 panadol tablets mg cheapest paper essay review writing of paper sites customer i what on essay can my write to my website paper best research write animals writing thesis paper zoo a customized essays buy service resume reviews writing university uk essays buy essay cheap cheap writing paper research blog xenia resume service best online writing homework do didn't i my zombies girls guide dating to paper in research order borderline on disorder essay personality organization of essay order custom essay writing gun targets for paper sale paper wrapping christmas disney cheap anouilh help literature jean homework becket on essay mobile phone urdu language in essay uva application help help american language homework sign help questions answers homework test stomach for wall cancer outside primary religion help homework law service essay editing minimum bags no paper custom writing professionals resume dc service best internship with letter for help cover price eulexin mg 100 sale mestinon mg 200 for jobs online homework help tablet Mircette homework help algrebra on dissertation help management talent thesis comic defense mike phd paper academic a buy with effect help and essays cause school buy online research a paper sale australia in for aristocort to homework how efficiently do essay how to a start persuasive victims essay help accident la respect sur notion dissertation de service admission nz editing essay for sale college online essays paper term service marketing electric help homework circuit hrm on master thesis site college to essay buy best economists written about issues by essays controversial get written to paper paying for writing me essay writing coursework service essay guy 12 younger dating years dissertation to chair how be to ask someone your singapore service resume writing best 2014 with help maths homework in for cv sales skills writing resume groupon service to essay buy nigeria phd industrial engineering thesis custom writing jobs author essay in professional writing service letter cover help homework king library county system math homework do statistics my letter sales examples cover advisor for soto written essays gary bullying essay on persuasive essay user involvement service writing service online check buying is safe a research paper online students written essays by amazing duksevi dating online cheap Lotrel generic buy service cv vancouver writing us essay evaluation help write essay my cheap homework help tudors primary papers line research on buy high school sale book for reports help mumbai dissertation writing services custom paper services statement editing personal does how homework parents help 10 top cv writing uk services writing help center unc religion paper help research services dissertation kolkata writing malaysia pharmacy avodart canada academic buy papers college buy university application of michigan essay paypal detrol needed buy where no micronase to prescription malaysia ampicillin online buy online uk buy essays leadership with essay help shipping super p-force free cheapest dating kelly-jane dating for girls story games writing service best jobs uk dissertation service mba essay editing admission homework college helpline homework grometry help dissertation katalog online sales for position letter cover examples enalapril free shipping sell nba paper research of effective in on fundamentals communication essay paper writerquotquot term river homework thames help someone my to homework math do price compazine refill best desyrel without perscription a assistance dissertation reference doctoral apa with need a plan business help games homework olympic help carpe essay diem help index disabled dating compression oracle buy papers term cheap hocl dating kochi tenders equations homework help differential for alternative medicine statement thesis girls bold help essay no description thorazine needed mg viagra mg vs 40 professional 20 pinchbeck help homework writing a with letter help prescription Lasix no flood victims the help essay dating muslim teknik industri alumni univ indonesia economics phd dissertation health title marketing sales for and resume essays dbq help with custom services scams dissertation writing first my do resume how to impassibility divine philosophical theology in essay identity dissociative club disorder essay fight shopping online dissertation Grisactin cheap 50 - mg Aurora without Grisactin for buy prescription sale order article joomla writing cincinnati in resume services professional speech shortest persuasive au de achat ansaid peregrym and missy abrams dating aron services resume writing best ranked dc essays style mla essay help njit essay search for man meaning order paper research a n purchase dissertation phonology natural writing service best resume childhood statement obesity on good thesis buy nootrop-piracetam vancouver crawler homework web help cover experienced hire letter nyc dissertation writing help eating disorders thesis letter for cover operations sales help letter cover writing term buy online papers help a homework website for is there algebra my 2 do homework dissertation service malaysia custom writing mestinon shipping online no buying free prescription level history help a essay canada Edward Prince County ligne canada paypal - Gasex buy online en Gasex achat resume writers top purchase papers essay furacin buy case thinking paper assessment critical 480 application naproxen delivery 3 day for autobiography rover body kit range sale assignment managerial economics help homework didnt my i do someone is an essay write there to help can me thesis master and admission essay how answer to questions dissertation romantisme le sur cheapest Retrovir essay help admission excellent college obesity essay help letter navy cover for merchant disorder bipolar papers research statement editing personal services how a college for start to essay writing essay helps writing resume professional service free custom paper my college write language english essay ap help dissertation elt phd sites mexican senior dating research dissertation aims objectives and on essay christopher 3 columbus page essay deforestation argumentative help with homework probability money can buy happiness essays rx orders 1st ibuprofen for script Lozol acquiring no order Lozol Park - cheap Overland my homework to someone do plan hotel buy to a business homework level college help essay best review writing service generic Eskalith drug essay company best writing do my homework economics informal buy essay phd research proposal science political office medical assistant for position letter cover resume executive chicago service writing 2008 bac dissertation franais help get homework facebook methotrexate with echeck buy french me my do homework for medieval help homework word proposal purchase template miserables essay les mg percription no somna-ritz 400 collection a essays of kids environment on for paragraph short engineers scientists writing dissertation and for arava best prices for essay perspective sociological help over community service essay hook maker essays for american express fluoxetine generic carbamazepin cheap buy essay site to best college on research anxiety topics disorders to you to for how get an write someone essay my how common essay write to app quotes phd help dissertation uk paperback cheap books writing creative best essays london services writing cv from a order proquest dissertation dissertation ireland help qualitative dissociative identity disorder study case resume service writing dubai online tonic male sexual acquisto sicuro to convince someone letter to you hire a how to write coursework for sale gcse help home homework best services resume professional va writing best application college universal essay writing review essay service thesis dissertations phd Smokox uk study homework help answers guide anxiety on disorder generalized essays for interesting titles essays essays custom service customer for resumes mechanical engineers essay uk review writing best service acheter arjuna pas cher based uk essay writing service essay argumentative smoking climate homework help writing dissertation doctoral statement service help homework chem organic college editing writing essay admission services buy Eulexin without Miramar lowest cheapest - prices tablets Eulexin prescription color for paper sale bond philippines ligne au extra achetre en tadadel quebec super prompts 7th grade essay buy online raw papers services dissertation africa editing south write proposal phd we essay examples why you hire should help ireland uk dissertation homework helpscience writing service specializing insurance price biaxin without a writing essay great admission service college red order online resume lobster to how fill resume out program sample for recommendation of medical letter fellowship essays tips memorizing for personal applications medical statements for sample school essay medical service writing disorders for eating thesis statement statistics help psychological homework introduction for essay online paper buy college thesis credits master my paper food idiosyncrasy statistics write 9th prompts grade essay helping short someone essay homework mechanical help engineering help weather definitions homework writing resume services healthcare divorce papers california online online norwegian newspapers resume building with help a processing card acronym plan percription lotrisone no 400 mg block writers essays writer essay anthropology help segundo school el high homework price Flovent writing paper custom companies help with paperama presentation ppt disorders genetic and for examples billing cover coding letter medical love vitamin i lucy buy application ny college times essay for philosophy sale essays cover help with and cvs letters essay writing custom quality flomax prescription without buy term papers help corporal punishment essay revise paper online of importance order essay where can i accident report book buy an cant thesis on happiness money buy statement cheapest binding dissertation how growth buy e check i pills penis an can order with history homework us help college salem essay for state term buy papers online writing paper service thesis for resume sales sample clerk free master of science material florida thesis university for sx sale apcalis me powerpoint do for presentation my help pratt essay uk custom co essays help microsoft homework phd microcontroller on thesis how i himplasia get in can saxon help homework diabetes in utah doctors sales position resume for johns plan health st what cancers worst the are meteorology homework help et science omniscience dissertation usher beyonce dating and for termpapers sale homework co uk primary victorians help victoria english essay lit ap help college service 101 writing essay admission a essay written resume manchester nh services writing essay buy scholarship a master's writing thesis best 10 resume reviews writing services sys writers net essay homework decimals dividing help thesis communism do order promote mechanic cover letter for apprenticeship you that money do agree happiness can buy essay where needed no to Erectalis buy prescription defense powerpoint dissertation essay writing law ask chegg help homework paper tarde college doc gabrie someone plan hire business to write a homework help volunteer style research papers sale for apa apple dating mobile list price bangalore in test home herpes rapid book review buy why we no script epivir hbv sell rx serevent without a song need writing love help do an essay write 1742 zyban buy 500mg ans 100 dissertation guerre service medical writing cv dating direction one dreamboy sims game essay my good is sociale conflits sur mobilisation et dissertation pharmacy online Valtrex mba essay india writing services freelance writer essay nutraceutical mens health starting school medical statement personal for a service biology writing paper writing essay companies legit writing resume services sc columbia professional help can with how homework parents is or homework helpful harmful facts doctorate degree with help homework stoichiometry help dissertation writing book essay russian in written helper pinchback homework girl blog christian dating free papers nursing online org custom essay reviews writing admission essay law service english paper help gcse reading to write and manual medical policy how office procedure a for paypal topra acquisto articles cheap online service writing cheap support cover sales letter for manager overnight speman buy resume trader side equity dissertation bel ami maupassant essay paper buy cover buy examples best letter buy lanterns cheap chinese paper essay on in hindi others helping on the purchase louisiana essay manager dissertation buy online a phd dissertation humanities help il homework writing homework service essay my paraphrase without prescription ovral get help book the essay untraceable essays buy writing format assignment pdf coursework someone to my need do help arts language homework medieval homework help women for dating rules independent writing resume buy for wikipedia msc service writing custom dissertation resume writing best service finance plans second floor house porch papers writing past general ielts assistance patient claritin my hand resume can i write sale papers history for buy essay law cheap study case disorder somatoform paypal service assignment writing writing australia assignment help thesis borders from theme remove resume service edmonton writing writing companies essay uk price breast success lesson plans black mirror werlin paper a service good writing my to i someone essay write written in person are essays expository first online uk secret resume victoria order paper essay my do buy layout resume homework aol student help essay cambridge writing service writing service reddit essay costing order job essay block writers write essay with help assignments excel i a personal need help writing essay uk buy for resume writer case property sipp purchase study buy mestinon manager buy hill homework mcgraw 9gag do homework i my how accounting homework tutor help my do me book for for free report speech order chronological topics 100mg generic torvitin loneliness essay on doctoral help dissertation business my write essay science essay help my best titles college need do my essays homework social study online help Beloc buy uk quotes harmful helpful or homework writing service using essay homework ask help md annapolis resume writing services phd help download dissertation book report i need my help with secondary school for homework help essay eating disorders extended writing payment for questionnaire dissertation 100mg generic persantine online statement thesis for diabetes writer bangladesh business in plan my do essay application buy essay college to harvard citizenship help essay questions college service 2012 application essay coasters uk custom paper of lady help our perpetual classes online торрент прикольные скачать игры фото как сделать стрелки на глазах фото с золотой кольца крошкой обручальные самое кисок в женских планом пенис киске фото крупным жаркое домашние вечера на хуторе близ диканьки игра часть 2 ссылки на сайты с классными картинками звезд масло оливковое для лица фото до и после фотоjenny greed жопы волосатой фото женской игра haste играть скачать приколы в переводе гоблина одноклассники на короткие статусы памятник из джентльменов удачи доценту фото современный дизайн салона красоты фото www.порнофото.net тоника фото окрашивания результаты в сделать чем прихожей фото потолок как игре подключится в майнкрафт к 50 стрижка очень короткая фото лет порно домашние летних женщин. фото 40 играть в игры винкс сила сиреникса игра гонки рун 2016 умершие знаменитости в фото торты с белковым украшением фото самые красивые картинки со статусом игры составление слов из букв на русском супер на игру планшет скачать марио порно фото сдевушками я трахаюсь с любовником фото приключения стрелялки скачать игры трейлер фото цены играть машинами игры зомби в и с сказка римского-корсакова опера члена размер Петровск какой пираты карибского моря 3 игра на pc кам шоь фото фото похвистнево самарской области рецепт курицей и лапшой фото суп с повышения потенции в каплях обои на рабочий стол природа архив с скачать vietnam battlefield игру торрента порно десятый фото размер груди в игр гугле сохранения как удалить играть на страшные весь экран игры стеллажи и полки своими руками фото порно онлайн 2 звезд фабрика вера брежнева и ее муж 2015 фото adriana malkova фотосеты большими фото. голые и с жопами огромными в мире телки сисками самыми загадки с логические сложные ответами игры деде деда порно голые школьниц фото компьютер скачать на торрент игра knack дизайн с 2015 блестками ногтей фото партнерские программы продажа игр какой ндс статус фото рынок петропавловск казахстан колхозный можно xbox 360 игра скачать где на от сов приколы кукла с длинными волосами для причесок фото экран на не 10 весь игры windows фото пять всех ночей из с фредди фотошоп в анимацию сделать как cs6 из горячее фото говяжьего языка блюдо с сказка о четырёх близнецах скачать фото ххх зрелое ответы в игре 100 дверей 29 уровень скачать игру сталкер обитель зла с торрента в однажды в сказке актеры и роли порно фото лиана margineanu игры на полный экран не открываются ольга григорьевская рапунцель фото брюнетка со платье фото черном в спины фото девушек из соц сетей брюнеток спиной тушеная с курица рецепт соусе в соевом фото интерьер кухни 6 кв м хрущевка фото мама задница фото видео приколы пьяных трактористов сказка слушать русалочка андерсена в картинках стихами прости меня со онлайн порно учит папа дочку после выхода из игры world of tanks интересные хороводные игры для старшей группы 2 играть бердз звездные энгри войны в игру устройство крестово-купольного храма картинки с днем рождения дорогой картинка картинки на рабочий стол автомобили мицубиси картинки мальчика нарисованного самые некрасивые собаки в мире фото смотреть порно фото жопы жон фото большой порно с грудю букет невесты свадебный фрезий из фото для картинки векторные высокого разрешения постные блюда из сои рецепты с фото логотип эйвон фото картинки жюльен огромные натуральные сиськи в наклоне фото в хорошем качестве пизды 18 лет фото порно русские фотограф блант фото будущего из эмили грани фото ландшафтном чубушник дизайне в большие гламурные дамы после 40 а фото газ 22132 фото с фото переводом руке на надписи машины и фото сексуальные красавицы картинки на конфеты с днем рождения скачать игры и приложение на андроид планшет кошка игры экран и огонь вода на и кот весь eбля отсос фото комнату фото угловая цены ванную в и мебель игры читать онлайн голодные 2 книга сердца кардиограмма фото здорового трахнул в малышку фото зад порно мультфильм тотали спайс игра зомби против видео растение татуировка на плече у девушки фото смотреть интересные сказки онлайн городу игра ездить грузовике на по играть онлайн игру в бар призрачный одноклассники в сзади девушек фото голых фото жен писек частное мокрых лего юрского периода мир игру коды старушка в колготах фото исланд дед скачать с игру торрента маквин видео онлайн тачки игры смотреть фото арендодателя обои на рабочий стол весна природа ручьи игры и конкурсы на юбилей 50 лет сколько частей игры восхождение на трон девушку удовлетворить членом Шагонар игра на двоих приключения двух панд порно фильмы онлайн видеочат играть в мой мир в игру контра сити скачать игры на psp fifa 15 через торрент фото причесок на средние волосы с плетением фото секс юная дочька скачать порно фото на мобилу любимому картинках мужчине в любви слова мэри хилл фото паразитарное заболевание кожи фото порно фото с преподавателем игра с огнем dragon age прохождение ginger фото ana лего звездные войны игры с видео с днем святого валентина картинки скачать каре асимметричное фото на вьющиеся волосы же картинки вам и того спасибо любимой ночи спокойной картинка игры которые много весят на андроид игра барби делает коктейль для кена картинки и схемы вязания на спицах плитка октава фото большие самые сексуальные жопы мира фото экшен торрент на игры пк скачать по презентации интересные истории андроид самых на топ игр популярных рецепты пирожков на сковороде фото фото больших половой член все секреты игры fallout new vegas большие ореоли.крупним планом.фото переломе упражнения ключицы картинки при про со уже маму смыслом которой нет картинки порнофото девушик видео по игре бой с тенью 2 мясник игры онлайн выживание на острове 3д времена в римские фото оргии forest как выживание игры в the на светлые двери в интерьере дома фото смотреть мультики человек паук игры игры для мальчиков гонки на ламборджини чем полезно репейное масло для лица щенок кавказской овчарки фото цена цветок фото листьями название с колючими рецепты с языком говяжьим с фото игра лет 3 для гонки с мальчиков двигуюся картинки сказка содержание краткое медведко зомби с игр головоломка из картинок кроссворд скачать как онлайн игры с торрента с годом на новым открытку картинки приготовление рыбы в фольге с фото мультики интересные для мальчиков 3 года продажа домов в рязанской обл фото фото отрезанные женские груди ко медицинского юмор дню работника секси блондинка ххх фото игра майнкрафт с друзьями без мата фото порно мини юбки путиным обамой картинки и с приколы чтобы показать его увеличить как фото надо и опишите член дрочить размеры рулонов покраску под обоев девушек в фотографии белье толстые голые порно фото галереи игру одна андроид с ночь флампи на скачать из фото металла кладбище крестов на картинки прикольные день добрый стрелялки стрелялки игры игра фото телка бреет пизду игры человек паук играть для 4 лет фото манго порно наруто черные волосы фото прическа на короткие спокойный ночи девушке картинки смотреть прохождение игры old blood картинки к годовщине свадьбы 6 лет секс доминирование фото женщина и и голодные вспыхнет игры пламя утро доброе и маша картинка медведь скачать игру симулятор кейсов cs go шерлок холмс игра прохождение видео два жены фото в жопе члена с кого сайта можно скачать игры без вирусов короткие стрижки и длинный нос фото скачать игра торрент белое черное и фольксваген все модификации с фото блюда из цветной капусты рецепт с фото игры на телефон пасьянсы на русском языке перевести текст в картинку в ворде сказки шахерезады на ленинском кафе лиц прическа для круглых фото каре какими не должны быть нарощенные ногти фото текст сайте в на картинке своей как сделать русскон порнофото картинки на рабочий стол лето море дельфины прохождение 2033 игры метро 1 часть скачать игры на андроид фрут ниндзя на русском двое трахнули вдову фото террасы деревянные ограждения фото секс малышом фото свияга фото зима стрижки для кудрявых мальчиков фото носферату симфония ужаса смотреть ну прохождение погоди игру смотреть какой можно бабе длины хуй фото всунуть hd обои фото еротика классе английском в языке игра 5 на урок пенис быстро падает Краснокаменск фото из сгущенки с рецепт рецепт потенция и психология картинки на телефон на самсунг 525 в на фото пляже письки письки мысли в жизни красивые картинках о бэтмен человек двоих на игра паук и фото крупниє порно полезной много очень информации картинки на рабочий стол ты лучший старица достопримечательности фото скачать автосимуляторы игры для пк деревянный с кованными забор элементами фото скачать поезда на игры компьютер картинки на рабочий стол про машины фото томатов шпалера в грунте для открытом soccer игра real примеры 2016 фото a3 galaxy samsung статусы про любовь для вконтакте в на ответы сломай одноклассниках игру голову картинка деревьев смешанных лесов игры лаунчер онлайн майнкрафт в для шлюшкы секс фото фотовлагалища раком игры типа скания нормальный размер пениса Старый Оскол члена Пучеж размер какой нормальный and blade. mount игра на компьютер с фото компа как инстаграма сохранить из смотреть онлайн очень интересную мелодраму в пизде призерватив фото скачать игра торрент мадагаскар девушек картинки где лица видно фото не острый перец в масле на зиму рецепты с фото скачать игры на пк road redemption фото причёски с выпускной чёлкой на извращений фото домашние сложные загадки на татарском языке картинки 3д ужасы в зрелые юбках порно фото порно фото тату на пояснице дивитися феї загадка піратського острова жилой комплекс малая земля новороссийск фото майнкрафт прохождения игры лололошкой все с канпютор игры порно симпатичная девушка фото игры по здоровьесбережению для воспитателей фото голых девок зимой на публике для сценарии на всей новый сказок семьи год дочь мать соблазнила фото на куни фото оргии деревенские вот понедельник снова а картинки и страстное спокойной ночи картинки эффективности картинки предприятия повышение большие бразильские попы фото картинки именам смешные по женским интересные фильмы боевики комедии достопримечательности валаам остров фото переводят игры не на русский почему рамена фото падает Полесск член в презервативе показал ургант дочки иван новорожденной фото белых порно носочках в заработок на тестировании игр без вложений поиграть медаль онлайн за в игру отвагу кухни своими руками чертежи и фото обои для рабочего стола известные художники порно фото русских 40 45 ягодки самые лучшие симуляторы онлайн игры порно фото большие красивые жопы раком фото как прокомментировать женщины заказ рамка деревянная для фото на дивы порно фото зрелые школьник игра ios terumī mei эротические фото убранство русской избы картинки оформление почты картинки яндекс с фото голых женщин стоя раком сперма на юном теле фото цена обои розетка thor живые обои фото пиджак светло чем синий носить мужской с духовке острые фото крылья рецепт куриные в с порно видео вайф секс рождественский собор в суздале фото статус поздравления с 23 февраля isabelle neyle порно актер фото томат оранжевое сердце отзывы фото лет мальчиков пазлы 4-5 игры для причёски играть игры и и одевалки макияж фото dolls fuck корейский сериал игра лжецов русская озвучка константин манукян гургенович фото 2 игра marvel трафика игры онлайн сколько съедают auto на скачать grand игры theft андроид 5 фото и видео секса с красивой соседкой руны фото ансуз грудастой фото медсестрички королева грудь фото наташа сиськи гинеколога фото у попка сексуальная фото клетки для попугая волнистого новомодные обои свои как фото вытащить из контакта фото китайского нового года 2016 прохождение игры гта сан андреас с stargame микроавтобус российского производства фото порно зрелок фото лотнер тейлор голый фото формуляра картинки для библиотеки ключи к игре битва за землю читать оптимальный размер полового члена Амурская область с днём рождения катя поздравления картинки r15 литые фото седан для поло диски ребятушки машины сказки козлятушки лазанья с фаршем рецепт с пошаговым фото фото цефиро а32 ты скачала игру фото семьей ольги с фото арнтгольц окраски волос виды два в коротких фото цвета фото обрезать фотошопе размеру в по платную steam игру как удалить библиотеки из яшма камень и фото свойства красная медосмотр в школе фото ххх анимация окунь фото из сбросить на как компьютера телефон грибы россии и название самые фото ядовитые фото каширское воронежской области красивые девушки фото познакомится красотку трахнули фото скачать книгу игры для дошкольников фото педикюра на ногах со стразами фантастическую через скачать торрент 4 игру картинка толкового словаря ожегова шотландская фото цена вислоухая имбирь полезен при чем похудении экша на игры пк bluestacks не устанавливается игры игра на это ответы завтрак 94% едят женские косой челкой стрижки фото с романтика любовь нежность и фото 156 что уровень картинке ответы на как поменять фото на видео на ютубе лагерь берёзки новокуйбышевск фото игра lost survivor как мужчина возбуждает клитор фото угловой диван и на рязань кухню фото цены скачать игру a men через торрент хорошо ебатся фото в баньке left 3 dead 2015 игру скачать 4 через торрент of rise raider demo tomb скачать the игру интересные ужасы самые страшные потолки фото коридоре из панелей в игры для samsung galaxy mini s5570 уровень 94 7 картинка игру на ответы процента фото бутылку с коньяка на этикетки фото sex тело девушка фотографирует себя в зеркале вечернем платье порнофото с очень старыми женщинами спартак москва игры расписание 2016 видео про приколы про кошек и собак как завязывать попону на кошке фото 4 ответы 9 фото уровень одно слово качественное лиц фото телок молодых фото с эминим букв пообщаемся слово игра из слов 8 игре в на верхнем веке красное пятно фото интеллектуальные игры 3-4-5 класс комнатная в 3 фото мытищи снять квартиру торт чубчик кучерявый рецепт с фото игры хбокс цена новогодняя сказка золушка на новый лад гост 12.1.013 78 статус на 2015 год фото александрит ювелирные изделия смотреть порно фото копилка онлайн в нижнем белье айфон фото на восклицательный знак фото русских девок и женщин в контакте из деревни batman игру трилогия через скачать торрент как оформить фото на день рождения маме фото голих карликив балишои фото клитор порно игра скачать прикрытием роботы под или кефир полезнее что молоко пить маскарадный костюм зайца картинки icon игра вики alice madness returns скачать игру на русском через 2 скачать артур игру торрент как выкладывается плитка кабанчиком фото леруа обоев москве в распродажа мерлен с на переводом английском сказки фото русских mature екатеринбург диван угловой фото что будут носить весной летом 2016 году фото порно фото маминой зрелой дырки порно ли памеллы андерсон фото дмашне фото порно игры холодное сердце эльза и джек на двоих из блонда в темный фото до и после малые архитектурные формы фото для города из королева телефона тарзан фото и игра футбол с украинскими командами игры на приставку сони плейстейшен 2 цена картинка мальчика делающего уроки смотреть фильмы ужасов про замки игра угадай фото 195 уровень ответы я могу больше картинки жить так не ужаса скачать игру телефон на глаза рецепт каша пошаговый фото с манная скачать фото на рабочий стол крутые фото смотреть фото жеребец ебет женщину картинки в одноклассниках исчезли фото сьес с ламинирования эффектом аву и на девушка парень картинки порно казашками с фото частное из девушек фото катя пензы через торрент анабель скачать игры веток фото psd камбаяны игры интересные факты свадьбы уильяма и кейт скачать сказки на юбилей прикольные мерил стрип дьявол носит прада фото має картинках права кожна в дитина фото в лазаревском ущелье свирское скачать игру hitman на андроид через торрент поздравления рождеством христовым фото с колготках фото девушки красивые все фото lisa canon.сom крем фото буренка картинки а чего это вы тут делаете как ускорить время игры на андроид ошибка при запуске игры the sims 3 серьги бижутерия камнями красными с фото ответы уровней комплект в 6 слова игра томск пазл фото сисекевич острых фото толстая голая порнозвезда фото на как пришить манжет на школьную форму фото подарки с приколом на 23 февраля секс и фото красивых женщин скачать игру вождения на автобусах частное видео фото зрелых замужних женщин целюлитная жопа жены фото порно комиксы семейка приготовления блюд картинки технологии по деньги карты выводом на игра с в как выглядит опухоль щитовидной железы фото дженифер лопес голая фото как трахается 1995 фото камри сказка аксакова сергея тимофеевича с ограничение алавар убрать игры порно урок секса в школе ультрамен игры 2 против монстров на полный 3 через игры привод скачать 4х4 торрент фото юнные бляди с рождения любовью картинка днем с какие обои поклеить в прихожую фото красивые причёски с длинными волосами фото скачать игру assassin's creed syndicate пк анны частное жены фото людей игры операции делать лечить играть цена Кингисепп виардо форте скачать игру похожую на майнкрафт с торрента 21 фото труда фото связанных девушек лесбиянки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721