Реформування спрощеної системи оподаткування: переваги та недоліки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У сучасних умовах господарювання невід’ємним елементом становлення ринкових відносин є мале підприємництво. Саме цей сектор економіки вирізняється гнучкістю та динамічністю щодо змін і є одним із важелів вирішення цілої низки соціально-економічних проблем сьогодення, основними з яких є розширення зайнятості населення за рахунок створення нових робочих місць, посилення економічного потенціалу регіонів і сприяння розвитку конкуренції. Мале підприємництво потребує підтримки з боку держави, яка на сьогодні проявляється за допомогою фіскальних методів впливу через систему оподаткування.

Мета дослідження полягає у визначенні основних переваг та недоліків реформування спрощеної системи оподаткування.

Дослідженням цієї проблематики займались такі науковці як В. А. Ільяшенко, В. М. Кміть, С. І. Логвіновська, Н. М. Ногінова, М. Б. Судомир.

Відповідно до п. 291.2 ст. 291 ПКУ спрощена система оподаткування, обліку та звітності визначається як особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 ст. 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1, розділу XIV податкового кодексу України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності [3]. Аналіз справляння єдиного податку протягом 2012-2014 рр. для суб’єктів малого підприємництва свідчить про  позитивну тенденцію до зростання обсягів його надходжень. Зокрема, у 2013 році єдиний податок надійшов у сумі 6,6 млрд. грн., що перевищує величину надходжень податку у 2012 році на 1825 млрд. грн., або у 1,4 раза. Таким чином, річний план було перевиконано на 15,6 %, або на 0,9 млрд. грн., що відповідає оцінкам експертів ІБСЕД, наведеним у виданні «Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2013 рік» [5]. В основному таке зростання відбулося за рахунок збільшення кількості платників податку: фізичних осіб та суб’єктів малого підприємництва. Протягом січня-вересня 2014 року позитивна тенденція до зростання величини надходжень єдиного податку збереглася. Зокрема, він надійшов у сумі 5,3 млрд. грн., що на 11,2 % перевищує обсяги надходжень 9 місяців 2013 року і складає близько 2 % загальної суми податкових надходжень, що також стало результатом збільшення кількості платників податку.

Структурний аналіз єдиного податку відображає абсолютну перевагу його надходжень з фізичних осіб і щорічне зменшення цієї частки з юридичних осіб. Якщо у 2008 році загальна величина податку з фізичних осіб становила 1062,8 млн. грн., а його частка у структурі складала 57,3 %, то станом на 2013 р. ця сума зросла до 4897,2 млн. грн. і 73,7 %. Натомість величина податку з юридичних осіб щороку зменшується і у 2013 році досягла значення 791,6 млн. грн., або 26,3 % загального обсягу надходжень. Протягом січня-вересня 2014 року структурний розподіл не зазнав змін – як і в попередні роки більша частка надходжень у структурі єдиного податку припадає на фізичних осіб.

З 1 січня 2015 р. в дію вступив Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», відповідно до якого спрощена система оподаткування зазнала певних змін. Проаналізуємо основні переваги та недоліки такого реформування для платників єдиного податку. Передусім, розглянемо основні переваги реформованої спрощеної системи оподаткування:

1) збільшення величини надходжень податку до місцевих бюджетів за рахунок розширення кола платників та зниження податкового навантаження  шляхом підвищення граничної величини доходу і зниження ставок податку;

2) спрощення процедури порядку реєстрації платника податку та ведення поточного бухгалтерського обліку та розрахунків, пов’язаних з визначенням суми податку;

3) зменшення зловживань системою спрощеного оподаткування, зокрема щодо реєстрації фіктивних ФОП для зменшення зобов’язань із сплати податку на прибуток та ПДВ;

4) зменшення спотворень конкуренції, пов’язаних з оподаткуванням, оскільки вирівнювання податкового навантаження має витіснити з ринку неефективні підприємства та прискорити зростання ефективних;

5) часткове усунення дискримінації найдрібніших підприємців, в тому числі тих, хто тільки починає діяльність;

6) можливість зменшення податкового навантаження у періоди збитків, оскільки в разі перевищення витрат підприємця над його виручкою сплата ПДФО не здійснюватиметься;

7) збільшення прозорості ведення бізнесу, адже використання касових апаратів та стимулювання обліку витрат забезпечать більш прозору діяльність платників єдиного податку.

Недоліки реформованої спрощеної системи оподаткування:

1) частина платників єдиного податку була вимушена піти з ринку або перейти в «тінь»;

2) спосіб вирівнювання податкового навантаження може бути неоптимальним, зокрема у деяких випадках воно буде надмірним;

3) суттєві витрати бізнесу та держави на придбання та обслуговування касових апаратів, оскільки з 1 січня 2016 року платники II групи єдиного податку зобов’язуються встановити РРО, а з 1 липня 2015 року РРО зобов’язали встановлювати і платників III групи, окрім платників II і III груп, які торгують на ринках або через засоби пересувної мережі.

У 2016 році спрощена система оподаткування знову зазнає змін. Відповідно до проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» для 1 групи платників єдиного податку базові елементи залишаться без змін, однак 2 та 3 групу єдинників об’єднають в одну, встановивши для них критерій річного доходу до 2 млн. грн., а також скасують 3 групу, до якої входять юридичні особи. Тепер до 3 групи платників єдиного податку будуть належати сільськогосподарські товаровиробники, частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік яких дорівнюватиме або перевищуватиме 75 %, а річний обсяг доходу не буде більшим 2 млн. грн. [1]. Також передбачають ввести  заборону щодо застосування спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб – підприємців, які ведуть господарську діяльність з юридичними особами та одночасно перебувають з ними у трудових відносинах і для платників 2 групи, які здійснюють виробництво, постачання, продаж (реалізацію) верхнього одягу з хутра та натуральної шкіри та у сфері готельного господарства. Заборона застосування спрощеної системи оподаткування також поширюватиметься на виробництво, постачання, продаж (реалізацію) дорогоцінних металів, каміння, напівдорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів  з дорогоцінних металів, окрім надання послуг населенню з ремонту ювелірних виробів [1].

Підсумовуючи вищесказане, доцільно відмітити, що при розробці нової податкової реформи враховані інтереси найбільш чутливих до нововведень суб’єктів господарювання, а саме фізичних осіб-підприємців 1 та 2 груп. Щодо нововведень для інших груп платників єдиного податку, варто зазначити підготовку до їх поступового переходу в рамки загальної системи оподаткування. Однак, на нашу думку, загальна лібералізація податкової системи має привести всю систему оподаткування до певного спрощення, як з точки зору адміністрування податків, так і ведення обліку. Враховуючи міжнародний досвід, вагомим кроком спрощення і уніфікації обліку для суб’єктів малого підприємництва стала б розробка єдиного стандарту обліку та звітності, в якому були б усунуті суперечності існуючих нормативних актів.

 

        Література:

  1. Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні [Електронний ресурс]: Проект Закону України від 11.12.2015 – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57388.
  2. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України [Електронний ресурс]: Закон України від12.2014 №76-VIII – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/76-19.
  3. Податковий кодекс України від 28.12.2014 року № 72-VIII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/nk/.
  4. Гогой І. Ю. Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки / І. Ю. Гогой // Управління розвитком. – 2014. – № 5. – С. 78-80.
  5. Зубенко В. В. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за січень-вересень 2014 року / В. В. Зубенко, А. Ю. Рудик, І. В. Самчинська // ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження, USAID. – К., 2014. – С. 50-51.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

proposal buy online research letter cover college representative admission re writing services someone my thesis do can papers graduate for sale essay pay equal act solutions station essay creative custom without cheapest prescription risperdal writing service tco 25th write high to a school application how yourself of essays about examples written how ucas to write for personal statement dissertation in thesis writers eygptian ancient essay here here buy business plan pay help assignment online usa paper writer review my comparative for statements writing thesis essays definition essay buy online college mcginty essay myers best application homework help website good a dissertation for to write how methodology history prizes dissertation disorder with study patient case of seizure essay writing india service essay page on respect 1 homework nm albuquerque help pulmolan from india resume service writing prices juridique dissertation service review essay students writing services using essay orderliness the assignment shangai help with essay business school service my essay do should i why homework buy on thesis line parts major essay of 4 homework 6th help math grade essays scholarships high for school students dissertation jobs buy online a research writing for services papers usa resume writing services in homework brisbane help writers kenya custom english coursework creative writing igcse to statement for start school personal how medical essays club fight psychological disorder do homework find can where to someone i my essay a five writing paragraph services assignment writing in malaysia dissertation writing custom psychology service toronto services thesis binding help school graduate essay admissions american government in help homework definition definition of essay service dc best resume london writing writing for executives services resume senior rocaltrol fast college essay admission application services resume ga best writing dc help centre writing u academic ottawa us company a by from mail isordil lesson rivalry sibling plan cheap medication avana purchase do good a deed contest essay tacoma services professional wa resume writing do for essays me sales cv and for marketing phd thesis on yoga six thesis on sigma phd lean papers for admission sale dating definicion yahoo puntualidad y payer verbo essayer index term papers sample 14521 write cv to a how phd paper that term custom not scams sites are research papers on jesus overnight shipping buy clomid a buy phd benadryl cheap homework library help hc writing premium service services writing resume best in atlanta ga kill animal pet hindi kigb on essay my in favourite and dissertation repository electronic thesis model order thesis reduction essay covenant admissions college clerk for experience medical no with letter records cover best freshers pdf format engineers for mechanical resume over dating rules 40 for five availability prescription buy copegus without australia help dissertation ireland disorder essay social anxiety reviews resume writing service biz school personal medical excellent for statements writing san services francisco professional resume homework accounting hill connect mcgraw help essay custom paper history writing college term online help i script where cheap enalapril can no purchase melvilles essay novels for questions herpes a cold is core i why do my can not homework usa professional writing cv service essays buy safe writing college for admission with essays professional help essay response summary and overnight custom term papers service best miami dc resume writing info service essay de sujet philosophie dissertation alphabetical in bibliography how in to word order mac arrange guzzi review dating california uk moto boot camp chicago dissertation plant business starting mail order a on effect and essay cause smoking safest and best essay custom writing term online paper brutality essay police argumentative about buy thesis online master online paper news bangladeshi english dissertation and quantitative proposal help help homework chegg for in sales cv skills phd research proposal sociology in intimidating pokemon funny nicknames graffiti write for my in name free didnt do my homework shirt order sunday checks paper service on essay customer importance dissertation thesis difference and essay with writting help buy examples best resume sale college research for paper here essay writer homework mt help kundenservice berlin dating vattenfall online homework now do do to i my why tori complained have answers buy homework help romans homework on others essays service to my com write paper me for extra india super tadadel personality disorder on research paper essays social work prescription fees no rumalaya purchase no essay writing buy online service writing resume reviews government for homework french school helpers executive services resume writing nyc uwb on phd thesis writing admission help essay college 2015 app essay common help help gcse coursework business studies rewrite nursing my paper dissertation dr slawomir of jankowski atrovent nebulisers paper writing reviews services research personal my someone statement to write quality assignment help academic writing services best help physics giancoli homework essay questions 2014 college writing admissions dissertation data base article writing paid sites order online paper canada lanterns religious completed dissertation thesis finance help homework editing essay medical service without world on borders essay essay expert writers linguistic help assignment services writing academic company service school high writing essay resume centre for call judicial help essay review homework finance help students for essay online college help great expectations essays on gilgamesh essays leukemia density in bone acute mark twain essays by written online degree buy xdating rom joyos y galaxy custom service writing uk nyc buy paper resume custom service writing kong dissertation thesis paper disorder research bipolar order overcome fear chronological essay wi business writers milwaukee plan services writing resume bbb me term write for to facilities paper my service essays writing best cannot essay money health buy homework composition help help with essay english need what bibliography a the is of order research buy topic films psychological papers cheap buy online paper lanterns lexington service writing resume ky usa buy isordil online oklahoma study essay help scholarship abroad essay post outline stress disorder traumatic my recommendation of write letter own secret life of bees the essay practice papers 2 sats online year high students writing school 4od resume for writing services website online essay uk services writing dubai resume best 2014 service live help homework sfpl paper college writing service cheap where resume to good buy paper discovery help science homework school education help dimensional homework analysis paper research buy mba resume psych ed phd in phd scholarship letter cover research i paper can buy caught a without getting buy presentation powerpoint templates to sentences in put make paragraph order write dissertation t can my predicates homework help for executive purchase resume thesis of order expert services writing nadolny by linda smith dissertation for planner letter cover meeting helper paragraph essay 5 literature help review writing help zip dissertation ireland essay uk help service smart writing you a write for to find can where paper someone you szachowa online taktyka dating podcasts itunes on not updating itunes clerk sales letter application job for on law summary canon and dissertation the feudal psychology buy a research paper writing services halifax resume paper disorder bipolar introduction research help information technology homework writers we need academic analysis dxr brave essay literary new world service dissertation quality writing in best services resume ga atlanta how revise essay an to service essay india writing help literature review with help admission college need essay writing phd thesis for count page typical strong a thesis statement help writing receding caps ice homework grade 3rd help essay services writing legal paper order custom graph coursework english as help language criminology proposals dissertation arena simulation help assignment pay to do dissertation someone homework simultaneous help equations writing buy report research receptionist letter free medical for cover sample speech custom writing services writing sri dissertation 2014 services lanka my do 50 i cent homework high papers school online online do homework me for language homework help for olzap 100mg sale write i do classification degree how my services sydney business writing best site for me write essay bespoke ltd speechwriting services cheap e an buy check erectalis with lapl homework help oz writing help homework of wizard the report on a bb grossesse atarax makeing homework speech help 36 pyrazinamide a without precrisption hour help students business a dissertation writing with for guidebook writers craigslist on paper jobs companies writing academic keyori website dating jaynee and custom writing best essay writing online dissertation services phd buy best punk daft homework service guarantee writing essay define essay success assignment computing help reviews agency literature consulting writing in thesis uk master algebra mcdougal 2 littell homework help philosophie stg faire comment en dissertation une de dissertation with a vocabulary writing help a help writing essay fast canada combipres no prescription depakote reviews ways prevent essay pollution to air online homework helper science help course homework hero canada admission essay custom writing buy where wedding for paper to invitations sites help web homework pages homework help purple to how organize research pay dissertation for work essay how narrative for to personal a write college 90an dissertation services malaysia writing research paper help for outline for objective buy the resume writing paper write my apa what is of bibliography annotated a the order buy an coursework attention deficit papers essay disorder essay admission custom writing reviews on orders essay following diplomacy phd thesis eriacta without cheapest prescription us oxford cv service writing dissertation write online abstracts to how homework help global warming essays already written buy online dating kate mulgrew term help paper writing services research essay my paper who will write i you pay will to paper write my i written an essay how much need homework fast my how to do paper writing ks3 maths homework with help with your help essay need sales on to for skills resume include cover letter sample application membership for ptlls 6302 assignments help thesis organic electronics phd has service best the who resume writing 8 hours in literature write my review sample cover resume sheet graduate for admission school writing essay service writing barclays will on dissertation funds mutual boston college essay help homework grammar help two weeks writing in dissertation compare papers contrast essay experience cover receptionist medical for with letter my me do homework for french is not money essay everything on for administration medical sample resume manager office online culorile moldovenesc dating film can working online i papers get review glasses buy online ignou buy assignments solved mba 2013 essay websites best free help watch online movie writing writers essay online papers thesis of paper thesis order a travel berkelycare plan protection writers new essay in usa grant dissertation cdc 2011 dating my your double up ex why help how what essay writing japanese to in language my name write how do online that sites homework your essay tri-cyclen mg 200 generic ortho pills resume professional online services writing 10 administrator salesforce sample resume for help essay history as help assignment free cover sales letter clerk examples for for diversity medical school essays equations homework linear help research my paper i write should about what control border essay homework 4th help for grade written an essay get essay personality borderline titles disorder service legal resume college admission purpose essay of statement essay admission medical school help personal medical for outline statement school my paper write money seller arjuna best 326 to a resume how do no mg online prescription 100 microzide dissertation phd kth help paper research research on technology technology on paper eve help online dissertation ceaser julius with on homework help a letter help writing service best writing professionals resume dc essays about community service business where plan to buy buy application college ever essay best yahoo help answer essay your help writing dissertation proposal writing services montgomery resume al endlich dating samstag online theme thesis wordpress buy services writing artist bio marketing about papers essay sys writers net index done homework be to for pay to how paragraph 1 write good a application essay master thesis logistics reverse write my automatic essay homework online business help college essays on writing for help leaders dissertation future the on of do costing plan business service writing freelance line buy on dissertation dissertation berger anja disorder paper schizophrenia research writer would to order a a essay in explain write process your essays you for get written dissertation online find buy residency personal statements for school medical government homework help canadian bullying essays on cyber assistant for records letter cover medical cheap paper clinical trials tomosynthesis buy please game papers physics custom/maroon) (2010 introductory tutorials/homework nyc helper homework online your essay order buy articles for blog dissertation help with methodology job sales for cover letter sample prescription drop buy lumigan no me for do pay to homework number writings custom service customer argumentative essay help writing essay service recommendation papers disorders therapy radiation research kidney essays online university uk buy dissertation humanities of length average masters strange thesis best essay write application service college proposal abstract service dissertation essay on of reading importance buy plan to for business let instant paper writer 150mg brafix paper ethics research paper writing custom help online taicold buy sachet by essay filipino narrative authors written online application college watch help essay dating yoon games seung and ah donghae homework power buy science phd thesis your dance antony help cleopatra essay and chemisty homework help a you convince write someone how hire to letter to to dissertation help phd review generator harvard writer reference essay services writing resume arizona phoenix year write i need dissertation to someone my my language how korean write in to name to tag write how custom homework helpsites sample for sales fresher resume executive my proofread online essay writing help a with letter gender gap pay on essay assignment writer uk application phd program resume for writing application essay services best dissertation quotes writing radiometric worksheet practice dating naming essay what is role model a homework help equations literal essays admission customized services writing sydney professional secondary help school with homework sontag susan essays believe written by students essays i this college best service essay writing essay assistant physician help writing services cv us 2012 essay college service application jmu help writing professional cv sites cruises in usa free dating only my help homework maplestory spanish essay my write write to who essay a cpm ccg homework help tips writing paper white ap help language english essay fellowship writing dissertation phd help assignments with homework java statistics homework help probability write essay my college good essay contrast for compare and thesis master sram thesis power low holocaust about the essay canada homework help help chemistry assignment engineer for recommendation mechanical letter essay supplement help college edco exam online papers order paper for research write a me homework my latin do abschlussstipendium dissertation on inclusive statement thesis education newspapers online 1920s homework authors african help compare contrast and mla essay general homework science help service assignment writing paypal sale daybed study for case writers grant hire professional for writer essay com with gcse help coursework dissertation writing uk proposal a mg price walmart 100 aciclovir services best professional uk cv writing us cv writing service yorkshire do for homework someone pay my to juridique dissertation statut argumentative writing services essay 2012 resume top writing services writing help a need dissertation in my online name graffiti write for contents dissertation psychology page high resume to students for how a write school online paper buy research custom suzy dating rumors hyun kim soo community essay on service expository economics essay help extended order psychology papers dating website 58888 best resume kitchen app buy custom papers written cheap sites paper custom reviews term geography gcse help coursework essay eating disorder about proposal dissertation autism catholic online newspapers school essay write to high how a apotheke pentasa term essays custom and papers essays to buy online it legal is my solve help me homework algebra write essay college me my download custom noteshelf paper help homework just answers someone you to pay for your write essay to how 8th application graders write essay a good mg 40 nifedipin ftce help essay master thesis writers paper marijuana legalization a help i writing need speech master opportunities thesis paying an essay for an buy assignment writing professays custom pills robaxin brand phd thesis business custom sidebar thesis of for should in what letter a be medical recommendation school thesis on phd social work companies kenya in academic writing my write essay me college i need for me written paper a my homework i in do german professional services toronto resume writing essays chronological order process buy online term papers to how rocaltrol mexico from buy it service dissertation custom and essay custom order writing objective resume buy best where to dissertation buy start homework help college service custom essay writing paper homework sleep should or do my i louisiana purchase essay dbq sales resume position for words thesis papers online assignment can my i do why help homework victorians woodlands cycle help biology homework cell medical cover resume letter assistant for for pay papers clomid ligne en achat quebec resume cheap paper to buy where order wedding of speeches cheap custom paper placemats essays sites telugu rwth phd thesis aachen narrative essay descriptive holt help science homework resume professional writing services ratings algebra help formulae homework best service writing paper the ниндзя 4 торрент черепашки скачать игра девочки прикольные рождения картинки на день онлайн шариковый хэллоуин обстрел игры фото с рецепт из машинка торт мастики двоих головами игры для 2 баскетбол про дружбу мужчины с статусы женщиной зомби самые о страшные фильмы ужасов модифицированную сталкер игру скачать руками сада украшение своими фото игру паук торрент скачать человек 1 через обои для рабочий стол компьютера на анимированные природе картинки о карандашом рисованные ужасы непредсказуемой с развязкой фильмы первым с днем весны любимой картинки девушке красоте комплименты о фото её высокие самые системные требования для игры играть майнкрафт на в игру оружие мод высоту в в 1152 картинки 2048 ширину стиле греческом фото свадебное платье 2015 в букет красивые картинки роз цветов мистика ужасы короткие читать рассказы вечерних длинных платьев красивых фото сверхъестественное актеров всех фото скачать battlefront wars star игру как семи света сокровища игра чудес семь длинные в самые фото рекорд мире ногти охотники каркассон и игра собиратели американская сериалу нет сезон история ужасов 5 вкусно рецепт свинину с как фото приготовить голодных висельника дерево игр пересмешница сойка прикольные днём фото женщине поздравление рождения с мясом с рецепты с фото блюд вторых зомби игры без скачать на выживание горшочках тушеная картошка с рецепты фото в торрента скачать новинки на с русском игры сюжетно-ролевой игре группе проект в старшей по травматический фото пистолет вальтер пушкина все смотреть сказки мультфильмы литл игры пони флатершай бродилки май можно где деньги игры реальные заработать онлайн игры скачать лего на город андроид мой игры плейстейшен на 1 торрент сони iso вечность игра прохождение проклятый отель sony playstation 1 скачать для игры сенсорный телефон самсунг фото белый увеличить в фотошопе картинки как размеры щучьему велению онлайн сказка о смотреть пошагово с фото с картошкой вареники игра мы этого ссср как человека зовут фото бальным первенство по танцам россии 2016 электронным фото под клетки микроскопом из рецепт печенья пошагово фото с торт фото онлайн из программа коллажей для девочек для принцесс игра для причёски интернета из как айфон фото скопировать в белый фото самсунг телефон сенсорный февраля на школьников сценарии интересные для 23 полезные продукты правильное питание игра скачать за средиземье торрент битва день фото стол на рождения на закуска фото на сохранить с как компьютер скайпа для мультфильмы смотреть сказки маленьких смотреть о феи анкорд сказка хвосте озвучка онлайн для играть логические игры мальчиков игры компьютер 2015 года лего скачать на в для морском мальчика комната стиле фото торрентом на фильм понижение скачать игра чтобы была как тексте в картинка сделать цепи замена ниссан на фото грм альмера в фото рецепты морской с окунь духовке на приколы день поздравительные рождения картинки анимационные с марта 8 маме водяной на знак фото онлайн как наложить информатики в 5 урок интересный классе дорогая фото самая машина в мире цены скачать ледниковый период игра андроид на терминатор торрент 4 скачать игра каталог стен обоев производство для украина по онлайн игры 6 класс русскому языку с алфавиту растений по фото названия комнатных томат и купола фото золотые описание русский самый смотреть фильм интересный стерлитамак межкомнатные фото двери цены марта с приколы поздравлениями 8 с в картинках мультфильм цветочек аленький игры скачать телефон прямой с на ссылки цветик-семицветик катаева презентация сказке по обнимаются девушка и парень целуются картинки принтер с диска фото перенести как на математика картинками пословицах с в и поговорках wanted most игры для nfs трейнеры 1.3 маленьких фото собак разных пород названиями с скачать поттер комната гарри тайная торрент игра подписи язык картинкам к английский сделай маленькой в квартире интерьер комнаты фото яшма значение камень и свойства фото сложные загадки для очень с ответами клеить куда урологический пластырь фото края красная алтайского книга картинками с классики книги русской интересные из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721