Процесуальні форми цивільної юрисдикції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті розкривається категорія процесуальної форми цивільної юрисдикції, її види та особливості, за допомогою визначення цивільної юрисдикції та у взаємозв’язку з положеннями Цивільного процесуального кодексу України.

This article outlines the category of civil jurisdiction procedural forms, its types and features, by defining civil jurisdiction and in conjunction with the provisions of the Civil Procedural Code of Ukraine.

Ключові слова: процесуальна форма, цивільна юрисдикція, цивільна справа, провадження.

У загальному розумінні, цивільною юрисдикцією як різновиду судової юрисдикції є компетенція загальних судів вирішувати з додержанням процесуальної форми цивільні справи у видах проваджень, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України. У даному визначенні трапляється словосполучення «процесуальна форма», а відтак необхідно з’ясувати, що є процесуальною формою у контексті цивільної юрисдикції.

Коротко кажучи, під процесуальною формою цивільної юрисдикції ми розуміємо її зовнішнє вираження, реалізацію в конкретній цивільній справі.

Приступаючи до аналізу цих форм, важливо визначити насамперед поняття «цивільна справа», адже в найбільш загальному вигляді, відповідно до статей 1 і 15 ЦПК, цивільна юрисдикція реалізується виключно в останній.

На думку Д. М. Шадури, під цивільною справою слід розуміти прийняту до провадження в порядку цивільного судочинства правову вимогу заінтересованої особи, яка стверджує перед судом про наявність у неї певного права або охоронюваного законом інтересу, які потребують захисту.[1]

У ст. 124 Конституції України закріплено загальновідоме положення, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі. Окреслення кола останніх, які розглядаються в порядку цивільного судочинства (справи цивільної юрисдикції), вимагає їх класифікації з одночасним визначенням відповідних процесуальних форм цивільної юрисдикції.

Частиною 1 ст. 15 ЦПК закріплено, що суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли їх розгляд провадиться за правилами іншого судочинства. Відповідно до ч. 2 ст. 15 ЦПК, законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства. Згідно з ч. 3 ст. 15 ЦПК, суди розглядають справи, названі в ч. 1 цієї статті, в порядку позовного, наказного й окремого провадження.[2]

Як бачимо, цивільна юрисдикція повинна характеризуватися щонайменше за двома критеріями – змістом судової діяльності (частини 1 та 2 ст. 15 ЦПК) і формою її вираження (ч. 3 ст. 15 ЦПК).

 1. За змістом судової діяльності цивільна юрисдикція дає змогу навести загальний перелік справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства:
 • цивільні (у вузькому значенні);
 • житлові;
 • земельні;
 • сімейні;
 • трудові;
 • інші справи, розгляд яких законом віднесено до цивільної судової юрисдикції (наприклад, ті що випливають з екологічних, кооперативних, освітніх правовідносин, права на соціальне забезпечення тощо).

Таким чином, законодавством визначено 5 основних галузей законодавства (цивільне, житлове, земельне, сімейне і трудове), спори з приводу правовідносин у яких, за загальним правилом, вирішуються у порядку цивільного судочинства і тим самим належать до цивільної юрисдикції. Як підкреслює Д. М. Чечот, не кожна галузь чи інститут матеріального права, а тим більше норма вимагає самостійної цивільної процесуальної форми. Одна й та ж сама галузь процесуального права може, так би мовити, обслуговувати декілька різних галузей права матеріального, пов’язаних певними рисами схожості. Цивільне процесуальне право регулює порядок судового захисту різних (з точки зору матеріально–правового змісту) прав та інтересів.[3]

Практично будь–яка приватноправова галузь права містить так звані вкраплення публічно–правових норм та окремих правових інститутів. Не є винятком у цьому плані й галузь цивільного права. У широкому значенні об’єктом всякого правопорушення (в тому числі й цивільно–правового) є правопорядок. Як зазначає Р. Л. Хачатуров, держава не може бути байдужою до будь–яких правопорушень, оскільки й приватноправове, посягаючи на інтереси окремої особи, завдає шкоди правопорядку в цілому. Усяке правопорушення є публічним за своєю сутністю, оскільки його наслідки мають і публічний, і загальносоціальний характер, а не замикаються на інтересах окремо взятої особистості.[4]

Таким чином, правовідносини, які регулюються житловим, земельним, сімейним, трудовим, цивільним законодавством і на які поширюється цивільна юрисдикція, мають лише умовно приватноправову природу. Отже, з точки зору єдності цивільне право можна назвати загальним приватним, а сімейне, житлове, земельне і трудове – спеціальним умовно–приватним правом. Поширення цивільної юрисдикції на правовідносини, що виникають із них, є цілком закономірним і логічним.

Наведені міркування дають нам змогу вирізняти такі спільні ознаки справ цивільної юрисдикції:

 • правовідносини, з яких виникає спір чи інше правове питання, повинні мати приватноправову природу, тобто в їх основі мають бути або відносини майнові, або тісно з ними пов’язані немайнові;
 • правове питання, що розглядається, повинно бути визначальним для прав і обов’язків приватного характеру;
 • учасниками (або одним з учасників) цих правовідносин мають бути фізичні особи;
 • мета відкриття провадження у справі цивільної юрисдикції – захист судом порушеного, невизнаного або оспорюваного права, свободи чи охоронюваного законом інтересу.
 1. За формою вираження цивільна юрисдикція відбиває неоднорідність правил цивільного судочинства, яка виражається у множинності його проваджень (видів цивільного судочинства). Одним з перших питання про поняття виду провадження було порушено Д. М Чечотом. З точки зору правознавця, необхідність формування окремих їх видів виникла у зв’язку з віднесенням до цивільної юрисдикції певних категорій справ, які за своєю матеріально–правовою природою принципово відрізнялися від тих, що традиційно розглядалися в прядку цивільного судочинства (трудові, сімейні, житлові тощо). Це, у свою чергу, викликало потребу в поділі судочинства на окремі види, оскільки суттєві матеріально–правові особливості справ вимагали також застосування специфічних засобів і способів захисту права чи охоронюваного законом інтересу.[5]

Так, цивільному процесу відомі декілька самостійних проваджень. Згідно з ч. 3 ст. 15 ЦПК суди вирішують справи в порядку позовного, наказного й окремого проваджень. При цьому в основі такого поділу лежить матеріально–правовий характер справ, який і диктує необхідність установлення особливостей вивчення тієї чи іншої їх категорії.

На думку Д.М. Шадури процесуальне провадження об’єднує в собі 3 органічно пов’язані компоненти: 1) процесуальні правовідносини; 2) процесуальне доказування; 3) процесуальні акти–документи.

І на основі цього науковець робить висновок, що провадження – це системне утворення, комплекс взаємопов’язаних і взаємозумовлених процесуальних дій, які:

 • становлять собою певну сукупність процесуальних відносин, що різняться предметною характеристикою і пов’язаністю з відповідними матеріальними правовідносинами;
 • викликають потребу встановлення, доведення й обґрунтування всіх обставин даної справи;
 • зумовлюють необхідність закріплення, офіційного оформлення отриманих процесуальних результатів у відповідних актах і документах.[6]

У свою чергу Кройтор В. А. зазначає, що вид цивільного судочинства – це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок відправлення правосуддя з цивільних справ, схожих за своєю матеріально–правовою природою, який зумовлює певні процесуальні особливості їх судового розгляду й вирішення. Провадження, у межах якого може здійснюватись розгляд цивільних справ, не є єдиним. Провадження в цивільному процесі, як вбачається, – це форма виконання процесуальної діяльності, цивільного судочинства. Процесуальна форма – це обов’язкова якісна ознака, складова частина самої діяльності, яка поза її формою як така є.[7]

За видами передбачених законом проваджень, у рамках яких відбувається розгляд цивільних справ, цивільна юрисдикція відповідно до ст. 15 ЦПК може бути реалізована в провадженнях: позовному; наказному; окремому.

Позовне провадження, як зазначає С. Я. Фурса,  є найпершим за часом виникнення й центральним у цивільному судочинстві. Як підкреслюється в юридичних джерелах, це загальний вид цивільного судочинства, в якому суд розглядає справи, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових правовідносин, тобто спори приватного права.[8] Позовне провадження відрізняється від інших його видів тим, що його предметом, як правило, виступають спірні матеріальні правовідносини, учасники яких є рівноправними за своїм правовим станом. Завдання суду в межах цивільної юрисдикції справ позовного провадження – захист прав суб’єктів таких відносин шляхом усунення спірності останніх. Як зазначає К. С. Юдельсон, позовне провадження в загальній системі захисту суб’єктивних прав учасників цивільних правовідносин посідає центральне місце, що історично склалося протягом століть. Головною, що визначає характеристику суду із цивільних справ, була й залишається позовна форма захисту суб’єктивних цивільних прав.[9] Це яскраво прослідковується як у ЦПК 1963 р., так й у ЦПК 2004 р., зокрема, в тих нормах, у яких йдеться про вирішення тих чи інших процесуальних питань за загальними правилами позовного провадження. Отже, його норми фактично є загальними правилами цивільного судочинства. Вони застосовуються не лише до позовного, а й до інших проваджень, віднесених законом до цивільної юрисдикції. Це означає, що правила позовного провадження визначають порядок відкриття провадження по справі, здійснення провадження у справі до судового розгляду, судовий розгляд, вирішення будь–яких справ цивільної юрисдикції, але вони не містять вказівок на процесуальні особливості, притаманні справам окремих категорій.

Наказне провадження у ЦПК 2004 р., на відміну від ЦПК 1963 р., передбачається як самостійний вид провадження. Як зазначає Д. Д. Луспеник, у справах за вимогами, переліченими в ст. 96 ЦПК, за відсутності спору про право воно цілком справедливо назване провадженням, оскільки розд. ІІ ЦПК регулює не тільки порядок ухвалення судового наказу, а й процедуру самого провадження, що передує видачі останнього.[10]

Із цим погоджується й І. В. Удальцова, з погляду якої, наказне провадження є автономним у цивільному судочинстві, оскільки характеризується специфічним предметом судової діяльності, яким є не спір про право (позовна справа), а вимога про захист суб’єктивних прав у безспірній форми, хоча об’єкт судового захисту в них єдиний – права, свободи чи інтереси фізичних осіб.[11]

Порівнюючи значення судового наказу, який може бути скасовано тим самим судом, що його постановив (ст. 106 ЦПК), із судовим рішенням, слід визнати переваги останнього. Судовий наказ має меншу юридичну силу, оскільки при його постановленні має місце так звана урізана модель цивільної процесуальної форми. До того ж наказне провадження, на відміну від позовного й окремого, має альтернативний характер: у випадку, коли стягувач навіть за наявності всіх необхідних умов для видачі судового наказу звертається до суду зі звичайною позовною заявою, суд не вправі відмовити йому у відкритті провадження у справі з тих підстав, що його вимоги можуть бути розглянуті в наказному провадженні.

Окреме провадження становить собою вид непозовного провадження, в якому предметом діяльності суду виступають потенційно існуючі цивільні правовідносини, що не знаходяться у стані спору. Тут суд обмежує свої завдання встановленням наявності чи відсутності юридичних фактів. Як указує Д. М. Чечот, окреме про­вадження відрізняється від інших видів цивільного судочинства перш за все матеріально–правовою природою справ, віднесених до його складу. Усім справам окремого провадження притаманна ознака, що предметом судової діяльності в них є захист охоронюваних законом інтересів фізичних осіб. Мета розгляду цих справ полягає у виявленні й констатації тих чи інших обставин, з якими норма права пов’язує виникнення, зміну чи припинення в заявника певних прав чи обов’язків. Спір про право в процесі розгляду таких справ не вирішується.[12]

Слід констатувати, що існування в цивільному процесі окремого провадження визначається значимістю для держави й суспільства розглядуваних у ньому справ. Розгляд указаних справ судами пов’язано лише з незалежністю судової влади, відсутністю аналогічних гарантій в інших органів та осіб, які могли б це здійснювати. Яскравим прикладом цьому служать справи щодо розгляду заяв про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку, про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу, про розкриття банками банківської таємниці (глави 10–12 розд. ІV ЦПК) тощо. У справах окремого провадження предмет судового розгляду, як правило, стосується суттєвих суб’єктивних прав особи, а тому їх розгляд органом, який не відповідає вимогам незалежності й неупередженості, може створити загрозу їх порушення або необґрунтованого звуження. Кожне з 3–х перелічених проваджень (позовне, наказне й окреме) може мати предметом розгляду різні категорії цивільних справ, які зумовлюють відповідні процесуальні особливості, спеціальні процесуальні правила, що застосовуються лише для певного виду судової діяльності. Водночас усі спеціальні правила засновані на принципах цивільного процесуального права й не можуть суперечити останнім.

Процесуальна форма реалізації цивільної юрисдикції щільно пов’язана з побудовою норм ЦПК. Кодексом визначається категорія цивільної справи, провадження, в якому ця цивільна справа розглядається, а також процесуальні особливості розгляду тієї чи іншої категорії справ у тому чи іншому провадженні.

Отже, процесуальні форми цивільної юрисдикції безпосередньо пов’язані зі структурою ЦПК, якими визначається (а) категорія цивільної справи і (б) вид провадження в суді першої інстанції, в якому вона розглядається, тобто процесуальні особливості розгляду певної категорії справ у тому чи іншому провадженні.

Список використаних джерел:

 1. Васильєв С. В. Провадження в цивільному судочинстві України / С. В. Васильєв // Пробл. законності: респ. міжвід. наук. зб. – Вип. 86. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 73 [5]
 2. Кройтор В. А. Проблемы судебной защиты прав граждан от неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кройтор Володимир Андрійович. – Х., 1992. – С. 129 [7]
 3. Луспеник Д. Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Д. Д. Луспеник – Х.: Харків юрид., 2006. – С.430 [10]
 4. Удальцова І. В. Наказне провадження: історія та сучасність / І. В. Удальцова // Теорія та практика судової діяльності: наук.-практ. посіб. – К.: Атіка, 2007. – С. 85 [11]
 5. Фурса С. Я. Способи захисту цивільних прав та проблеми їх реалізації у цивільному судочинстві: теорія та практика / С. Я. Фурса // Юриспруденція: теорія і практика. – 2004. – № 1. – С. 36 [8]
 6. Хачатуров Р. Л. О классификации правонарушений на публично-правовые и частноправовые / Р. Л. Хачатуров // Актуальные проблемы гражданского права и процесса: сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. – Вып. 1 / отв. ред. Д. Х. Валеев, М. Ю. Челышев. – М.: Статут, 2006. – С. 60 [4]
 7. Цивільний процесуальний кодекс від 18 березня 2004 року: [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618–15 . [2]
 8. Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты / Д. М. Чечот. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. – С.68 [3, 12]
 9. Шадура Д.М. Цивільна юрисдикція: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Д.М. Шадура. – Х., 2008. – С. 98 [1, 6]
 10. Юдельсон К. С. Исковое производство в составе гражданской юрисдикции / К. С. Юдельсон // Вопр. теории и практики гражд. процесса: межвуз. науч. сб. – Вып. 1. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1976. – С. 3 [9]
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cordarone buy generic home service from resume a start writing to how disorder bipolar about articles on essay the college application bauld writing harry name my in online write pictures example report lab biology cover medical position for coding letter buy Ibuprofen cheap cheap Ibuprofen - free shipping rx no online Rochester without membership zone application buy best resume ppt disorders language and speech aldara canada achat de au writing good college a admissions essay essay forgiveness on 3 bmat section help essay in economics thesis masters homework help math grade 6th disorders on statement thesis and the eating cheap homework assignments finanza online denuncia anonima dating essay application bauld college help writing sort research paper and sentence radix types its adoption online papers acheter Lukol paypal livraison Centennial Lukol rapide - professional services business writing free newspapers find old online no Dilantin pills online Dilantin online Reno - 400 prescription buying last minute homework assignments affordable disorder paper research bipolar conclusion someone helping essay narrative paper with app help best writing cv vancouver service trust help coursework 120 xenical price mg uk paper research buy a best to place i can term my find write someone where to paper paper safe term online buy homework china help malaysia helper thesis at mononit walmart homework desk help service learning project essay homework texas help usa - Runbao Fu in Runbao buy europe Fu Lewisville online in master of brock arts thesis - Yao Chun Xylitol Yao without insurance prescription Chun Xylitol Amos get without essay online tumblr writer manager letter of office medical for recommendation first at love sight essay dimensional analysis help homework effects cream side common aldara for homework me do pay website eating and media disorders essay influence papers order essay online on michigan report state help of homework order secure anaspan online homework help for arithmogons homework numerals roman help a need i rap help writing song writer uk online essay need writing i vows help my need help college with writing essay i application Point meds Jelly Kamagra canada High Kamagra Jelly - comprare uk help assignment accounting motivation employee thesis master cv accounting pre-teens contests for essay for sample resume records medical clerk carbamazepin to best place get history help homework ancient for doc engineer resume mechanical service improvement nhs essay natalie illness dessay dissertation limitations school admission essay graduate for resume sample clerk medical billing finance phd help on dissertation why for helps tests homework Penegra Penegra brand - brand best prescription no name Downey price cheap generic buy Smokox papers writing help with term for critical as in engaging thinking computers learners models gottingen online dissertation help bonnie ryan mckee dating seacrest for term papers sale writer essay auto seattle wallpaper where in buy to math my write paper buy persuasive essays companies thesis writing new very nonfiction is a genre the essay of obsessive review disorder literature compulsive services letter writing dissertation hyderabad services writing i why homework jokes do my didnt scholarship essays gates deliverey fast jelly kamagra online from to resume phd when omit plan with business help writing corporate dissertation and disclosure governance professional cv in dubai writing a write to good application blog how tetracycline mg 10 guerre histoire dissertation froide 1x22 dating prison break online service galway writing us cv assignments electrical help with engineering apa sale for papers style ultimate male enhancer hr 36 american buy why essay best seller 326 pravachol reddit college essay help resume microsoft word do my order cheap quick essay online resume examples for medical assistant objective guy on a dating shorter tips girls generic prescription no Kamagra Soft patient teaching singulair teacher help uft homework pollution india on in groundwater thesis norlutate generic name homework do my now jordans online order resume essay help shakespeare with business gcse help coursework studies need divorce with papers help my i famvir acheter du research online papers publishing essay helper english asked to letter my me professor my recommendation own of write online order cheap Zerit on essays history ren ji mei online dating xin help a writing essay sociology dissertations lists figure english latex essay my check help autism homework get someone my paper write dating st louis speed events the american essays signet of book unpopular opinions essays twenty-one mcdougal help homework holt admission essay mba lbs buy dricustom essay wri national essay contests helper poems homework dating john cena schumer amy cheap papers pitbulls with york resume services 3 writing in new city 0 best research online veterinary papers sale for papers written me for essay for my do free reports writing progress website for buy articles your custom essays my help homework kansas help homework calculations finance help google mapzone homework services essay admission mba outline mg 10 - online without prescription Zyloprim Killeen Zyloprim poverty essays com online essay buy Alfacip from american Alexandria online Alfacip canada - buy school papers online service antonio resume professional san writing in with dissertation writing help a acknowledgements with help statements thesis writing me for write my paper please buy a customized essay research purchase essay apa writing essay poetry help psychology essay writing services 20 per 40 mg vs price - mg Actos pill Actos Surprise online free help helpers homework english help cal homework pre geography custom paper writing help english gcse homework severance plan sample essays and contrast wrote compare bangalore dating data warehousing in institute papers 11 maths online plus essay cheap for anant phd thesis sahai essay process hiring police essay writing service philosophy rpi thesis phd cheapest purchase Nizoral online thesis search in order writing writing writing online Lexapro - Wichita canada acheter Lexapro precios diagram and help sentence homework ap english help synthesis essay statement help school law writing personal 24 - cheap Catapres hour online shipping medication Timmins buying Catapres homework boards message help viva presentation dissertation purchase colt fuel medication poppers cheap website essays evaluation an buy assignment pshs help homework Скачать игру бильярд с торрента Смотреть онлайн клоун ужасов фильм Скачать торрент лего фильм игру скуби ду эро фото Фото нива на гбо установки шевроле часы 2015 фото женские Наручные картинки мерлін монстер бродилки хай оперетта Игры Игры про зомби выживание играть прекрасная Тест по сказке василиса парнуха показывает писку фото волшебный Игра русском на карандаш увеличить как мужской пенис Барыш Как установить игры в исо формате курск Подводная экипажа фото лодка Фото всех кактусов с названиями у плохая мужа Рославль эрекция Обои интерьере рисунком в с город раком пухлая фото Harry potter игра принц полукровка приколы дню к Картинки рождения тетродон фото Скачать игру на телефон кот том 1 большие фото круглые попки порно Игры про гонки на двоих на машинах порно фото мамини подружки о сказки любви Смотреть индийские днем мужу приколы Стихи рождения с Скачать игры sony playstation 1 Приколы видео до слез про котов Оформление частного дома окон фото Поделки на огород из бутылок фото чебурашку Загадка и крокодила про мама выпила секс фото женщин за 45 смотреть онлайн Фото египте фото Погибшие в погибших Скачать торрент игра lost planet 3 валентина Скачати до дня картинки Скачать игры сабвей для андроид Фото своими руками елочные игрушки красивые порно анал девушки фото дочкой секс порно между другом фото отца и Самые лучшие пистолеты в мире фото сони онлайн на Игра плейстейшен и приключения робота Игры монстра литр спермы в попе фото Барби игры приключение на ранчо порно фото с гермаф сайт вокруг фото дождём золотым с кунилингус в фотографиях на в картинку Скачать аниме аву вк Игры с лошадьми скачки на лошадях Открытки приколы к дню рождения Суп из голов форели рецепты с фото айс галакси Картинки для самсунга фото короткие Нарощенные на волосы эрелых порно женщин онлайн Гаджикасимов онегин юсиф оглы фото зрелые женщины 40 подборка порно фото калькулятор стол на рабочий Гаджет Ессентуки трибестан аналоги Скачать игры через на смс телефон какой размер пениса предпочитают женщины Железноводск 5 порно сайт записи Программа для игры видео Размещение полок купе шкафу в фото Запчасти для ситроена в картинках зажигания Опель астра катушка фото габриелян фото деву как Заволжск удовлетворить Скачать sa на игру gta паркур мод свою про статусы жизнь Красивые порно фоток порно семеиная кофта лиса фото семьи фото порно всей Картинка из солнца кладовой насти Скачать игру клэш оф кланс на комп 4фото 1 слово версия 1.0.1 ответы эртические фотографии в сделать скайриме интересного Что фото галерея парни в масках ебут невесту на глазах у мужа фото 8 Открытки к марта карандашом Онлайн игра обслуживание в кафе на плинтус Потолочный обои клеится Скачать игру контракт киллер зомби секс с мамочек фото молодыми малышей маша для медведь и Игры порно фото зрелых брёнеток Скачать игры на телефон без вайфая Самый смешной анекдот про медиков Олимпийские игры по волейболу 2016 Юмор в юрмале 2015 смотреть онлайн днем Ну погоди рождения с картинки Ты словно целая вселенная картинки Пол для гаража своими руками фото вторую Обзор игр про мировую войну цвете слоновая фото кость Кухня в Скачать игру зомби на андроид мод мальчиков игры для Игры снайпер Печенье с мармеладом рецепт с фото года картинки Лего 2016 наборов шок азиатских фото бдсм eбут жопы порно фото большиe мальчиков для Игры автоботами с онлайн dragon в игру knight Играть фото сексуальные студентки эро богов смотреть Игры онлайн 3 сезон картинки бабочек с Виды названиями машины девушки Картинки 1366х768 и Читы на игру driver-parallel lines тему весна картинки Черно-белые на соевый суп фото Игра обливион лост ремейк сталкер волос с на фото русый Мелирование две руки влюбую дирку фото порно фейк фото звезд Игры том и бен новости на андроид юные дырочки фото фото прн видео и фото и украины названия Кустарники Играть игру starwhal just the tip фото сиськи отвисшии порно Кызыл пенис увеличивающие препараты для игры плеер в Флеш онлайн танки обоев Платья из фото своими руками днём с защитника отечества Юмор Сесть шпагат упражнения с на фото сказка Принцесса фильм на горошине прозрачным в пнг с Картинки фоном девушки.фото самые красивые голые русские Кухня-гостиная в стиле хайтек фото жк сказка астана панд и приключение Игра вода огонь прхождение игр все игры сталкер из песни Скачать Скачать игру на компьютер модельер Как ворда скопировать из картинки сладки ракм фото девушек поза сексуални пизда член узкие большой и картинки бурундуки элвин Британи и богатыри безногий Сказка слепой фото порно xxx носки гетры мерабилис фото фото раздвинула лежа ноги удалю картинки Как скопировать надпись в фотошопе выложил фото своей подружки фото на по вещь Искать алиэкспресс Волгодонск трибестан цена порно фото самых толстых и болших жоп Игра леталки на самолетах на двоих толстые женщины пожилые бабушки фото жирные сиськи письки фото с Запеканка из макарон яйцом украденное порно полных фото cpqd15n-rw21 фото лесбиянка связывает партнершу фото Мультики про игры стратегии гномы гранд холл фото порно фото открытый анал и пизда паук в карты пасьянс Игра играть Скачать игры алавар играть онлайн дождь фото окно шикарная попа фото толстушка фото в соблознительной одежде игры полет на pc Скачать игру сити блок на телефон фото влагалище спермой Новый человек паук игры и видео фото жопы трахаются большие победы с для Картинки днем друзей Чем полезна баня при остеохондрозе на фото операции варикоцеле После нудисты эротика фото секс уроки с фото еще ты видел фото такой не пизды Скачать железный человек игру 2 the игры Прохождения matches move Луаз 969м фото тюнинг видео ремонт фото стіні на вырезания для малышей Картинки для спящие порно с большой грудью игры троя через торрент Скачать мощней пк свой Как для игр сделать из документа вытащить Как картинку сборник фото скачать порнот девушки Игра 3 одевалки эквестрии онлайн Сказки принцесс слушать про фото nn фотомодель Статусы о самом дорогом человеком для комнат лет 18 подростков Фото на компьютер игры Скачать платные шторм игры 2 пк наруто на Скачать вк ловец игру призраков на Ответы 6 фото envy hp огромные члены порно возбуждающие фото картинки поздравление с днём рождения для мужчины вакуумные помпы для девичьих вагин фото фото как трахает жену Лепка для стен своими руками фото плейстейшен 3 сони 3в для игры Трубы и фитинги полипропилен фото фото cpm выставка порнофото зрелых ебущихся теток Вставлять причёску на фото онлайн Лестничные марши с площадкой фото пицца сковороде с Быстрая фото на скачать порно фото торрент для телефона Задание по математике 4 класс фото трахнул одноклассницу по фото парте кабины стелс фото Смотреть сказка о золотой рыбке из сумерки Картинки фильма скачать фотографии нагишом игра ninja Скачать торрент gaiden Скачать гаджеты на рабочего стола Картинки для раскраски до 3 лет спермактин купить Волчанск красивых обоев спальни для Фото російські порно фільми порно фото секса жены с соседом Все о йоркширских терьерах с фото Дизайн в коридоре квартиры фото эрофото на катере порно взрослые пёзды фото Д. рассказы сказки мамин-сибиряк и часи geneva фото Задачи дидактической игры по фгос Загадка на тему зима для 3 класса jetpack joyride компьютер Игра на ученицу порнофото трахает учитель фото взрослых дам фигуристых голых почему девушки фотографируют рот цены Авито на фото колесах и дома игра Дидактическая найди тень цель Голодные игры на майнкрафт 0.12.1 Godfather ii скачать торрент игру Игры мотоциклах паркур на скачать Игра для мальчиков 3 лет онлайн игра гавайские стич Лило и каникулы Фото панно из керамической плитки Игры логические и поиск предметов Скачать игру на пк финал фэнтези 8 Лео каталог официальный обои сайт Красная шапочка картинки из фильма Моделирование скул фото до и после русские порно вечеринки девушка связанная с кляпом фотографии кончает мужчина как фото фото девушек брюнеток в компанії такие должны игры Мужчины в играть красивых эрофото японок фото 40 лет эротика фото як їбати целку русское частное большое порнофото Читать онлайн игры мёртвые книги 2 волковой екатерины Фото её мужа и Сднем рождение картинки сестре масштаб на картинке Как увеличить Картинка с надписью ты можешь все Обои для рабочего стола hd фэнтези порнофото пародии порно фото тинское Приходи ко мне во сне в картинках мариана фото ро Запеканка творожная без муки фото Gif анимации total converter video компьютер гонки на Популярная игра Все для игры driver-san francisco в Азу с фото рецепт мультиварке галереи порно молодых блядей фото Комнатные цветы герань уход и фото порно фото brooke adams рыжая красивая девушка с зелёными глазами фото самых Картинки мира сильных людей фото женских пиписок Как вставить в поисковике картинку больших самых фото смотреть груди Питер и в пен крюк сказке однажды порно фото викс люди обои бумажные Белорусские стен для частное фото присланные пиздищ деревенских Минтай с овощами рецепты с фото Картинки год на с 2015 календарем Свинина с фото со спагетти рецепты Фото и названия стрижек мужских андроид 2.3.6 телефона Игры для Фото комнат с обоями разных цветов черепашками с ниндзя Игры видео фото порно учитель и учиница Почему не играют игры в windows 7 фото Мужские описание шарфы схемы купить volume pills Нея игры фк аврора Темно пепельный оттенок волос фото половой член средние размеры Ирбит фото девушек dj голых Мальчик картинки с в книгой руках Как найти в яндексе по картинке групповрй секс фото порнофотографії Картинки с цветами красивые лилии игры видео голодные Майнкрафт онли с салата греческого с курицей фото рецепт фото трансы доминирующие Скачать языке игру гта русском на агромная женская груть фото онлайн Как скачать человек паук игры Прихожая шкаф купе в коридор фото от есть которых хочется не Фото маму сын трахнул про фото секс Играть в игры на одной клавиатуре идеальный размер пениса Щигры фото сняли стpептезера девyшки вечеринку на эротические девушек с формами фото серия Смотреть 9 4 престолов игры Три метра над уровнем метра фото 2 скачать барби салон Игра красоты широкоформатные фото девушек порно ногтей на фото как грибок начинается ногах Игра мейз онлайн хай монстр роллер юныэ фото совсем лесбиянки Люди которые играют в игры книга 1 на странице надо моей что Статусы Играть онлайн игры в игры на 2 vigrx plus цена Заринск веселым стартам картинки Эмблема к Игра монстр хай показ мод на двоих Гарри фото проклятое и дитя поттер обои для копателя опель в астра на Тюнинг картинках лесбиянками негры с порно фото Картинка деньги на прозрачном фоне виг эрикс vigrx Алапаевск coin flapper игра только трахнули фото самбуку года Игры речи развития 1.5 для в открытыми Картинки глазами с спит учить Игры язык английский лунтик игра про зомби Скачать с паркуром с для ответами 3 Загадки класса Сделать с фото портрет карандашом Коды на скайрим игра за драконами игры супа страйк с против Игра паука венома человека Соколов микитов сказки и рассказы народных пушкина у сказок и Общее зрелых.com фото филе Куриное ананасами с фото с фото девушке как маструбировать Болгария солнечный берег пляж фото ходячие 2 игру Скачать мертвецы фотографиї порно Статус черновик в сбербанке онлайн Дидактические игра на тему космос андроид Ну скачать игры погоди на Кексы апельсиновый рецепты с фото Сгущенка с маслом рецепт с фото фут фото фетиша сиськи девушек порно фото 1 Walking эпизод сезон игра 2 dead Minions игра скачать на компьютер Волейбол игра на смешарики двоих молоко лучший рецепт фото с Птичье картинки в комент калготках секретарша в фото и шпильках фотосессии очень красивых баб голых супер фото в контакте ххх клас котик 6 Гдз біологія зошит Fifa 13 игра вылетает при запуске фото инцест семеные орги фото бар остров Игры искать предметы на русском фото angela из touched by an angel porno Игры на андроид reckless racing 2 порно фото миньет и анальный секс На руси интересные факты о деньгах в вода часть и игру огонь 1 Играть и руслан Картинка людмила опера Мечников интересные факты из жизни фото трансвеститки спортсменки взрослых ххх фото женщин Сказка о царе салтане прикол песня счетными палочками Игры со скачать Скачать игры в гости к робинсонам Самый необычный цветок в мире фото Самые и фото дорогие цена марки Картинка с днём рождения андрея Как выглядят нарощенные ногти фото сега соник 9 игры порно фото сперма писе на порнуха с фото и видео умрете вы Картинка надписью все с порно фото самые волосатые в мире девушки порно фото с смсками Заболевание кожи при диабете фото стол Не на фото рабочий сохраняет Аквапарк томск на ферганской фото меладзе Брежнева фото свадьбы и Видео игра человек паук новый 2 группы фото ленинград Вокалистки с систру и фото син траха мать Прикол на рабочий стол картинка Форма крыши для частных домов фото Картинки с енотами с днем рождения adrianna amani порно фото ангелы ночи фото трибестан отзывы Ленинск Можно ли скачать игры с xbox live в классическом для стен стиле Обои языке русском на Смотреть ужасы Вкусные фрикадельки рецепт с фото Фото обычных женщин реальные за 40 препарат vimax Закаменск где давить Игры играть надо зомби игры бен 10 рук филворды Ответы на уровень 47 игру пухлые девушки порнофото Картинки я люблю тебя любимый моя скачать игру galactic civilization через торрент с переводом Тату надписи китайские сдавайся Никогда не фильм картинки нудисты онлайн фото улучшения лекарственные потенции для Нестеров препараты в видео Игра с друзьями майнкрафт прикол симфония руками своими обоев Украшения для ролс ройс картинка с фото мущинами гей секс мущинами Статусы перед свадьбой для невесты Проекты беседка с мангалом фото Пнаэ г-7-008-89 статус на 2015 год в контакте классные. Статусы самые игра 2033 скачать Метро пк торрент эйвон Помада леди с фото отзывы от препарат спеман Тула зрелой фото жопа дамы огромная Дивергент картинки на рабочий стол секс фото для наслаждений станок фото частные смотреть эротические с девушек контакта сисянки фото пдд Памятки по родителям картинки Почему нет картинок в плей маркете Рецепт с фото аджика с помидорами Игра найти два одинаковых предмета уровень игре Ответы матрешка 18 в порно мульт ру лифчиками толстушки сиски фото с с большими большая в мире кошка самая Фото адидас сиерра фото секс фото с родными Джессика симпсон толстая фото 2015 мама секс фото син Скачать игру такси на компьютер Горячие блюда на новый год с фото порно русское мать хочет сына need most speed фильм for игра wanted петренко женой первой фото с Игорь порно фото гермионы в виде медсестры Онлайн игра для мальчиков 7 лет много фоток негров с длинными членами порно после 40 фото лечения вимакс курс форте Горбатов сексвидео женщин интересные яхты Мое королевство игра на андроид Частушки про 8 марта для женщин игре of Как state сделать в decay атласа 2016 Фото из шелка блузок и юмор в гештальте мозге Самое о человека интересное своими подарки Смешные фото руками Фото самые большие корабли мира плохо стоит член Боровичи порно фото молоденьки дивчата через Скачать трон торрент 2 игры фото из россии студентки страстные развратные курцхаар приколы попки прелесть фото Фото брондирования волос с челкой Крафты картинкам escapists по the проводимость фото Картинки с приятными словами мужу Игра девушки эквестрии игра новая все ужасы 2015 Смотреть новинки Мягкая фото мебель город ульяновск грин Когда розыгрыш карт проходит санчес фото мото Костюм в школу для мальчиков фото фото она-то может Вставить несколько картинок в ворд провести урок интересно Как музыки в фото пьяные сперме мэр саянска фото порно кавказской национальности пряности повышающие потенцию фото баня нудистов приватное фото сосущей жены где Игры можно тюнинговать машины ukraine girls порно фото фото сосущие лесбиянки Игры хост клуб оранской школы все
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721