Процесуальні форми цивільної юрисдикції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті розкривається категорія процесуальної форми цивільної юрисдикції, її види та особливості, за допомогою визначення цивільної юрисдикції та у взаємозв’язку з положеннями Цивільного процесуального кодексу України.

This article outlines the category of civil jurisdiction procedural forms, its types and features, by defining civil jurisdiction and in conjunction with the provisions of the Civil Procedural Code of Ukraine.

Ключові слова: процесуальна форма, цивільна юрисдикція, цивільна справа, провадження.

У загальному розумінні, цивільною юрисдикцією як різновиду судової юрисдикції є компетенція загальних судів вирішувати з додержанням процесуальної форми цивільні справи у видах проваджень, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України. У даному визначенні трапляється словосполучення «процесуальна форма», а відтак необхідно з’ясувати, що є процесуальною формою у контексті цивільної юрисдикції.

Коротко кажучи, під процесуальною формою цивільної юрисдикції ми розуміємо її зовнішнє вираження, реалізацію в конкретній цивільній справі.

Приступаючи до аналізу цих форм, важливо визначити насамперед поняття «цивільна справа», адже в найбільш загальному вигляді, відповідно до статей 1 і 15 ЦПК, цивільна юрисдикція реалізується виключно в останній.

На думку Д. М. Шадури, під цивільною справою слід розуміти прийняту до провадження в порядку цивільного судочинства правову вимогу заінтересованої особи, яка стверджує перед судом про наявність у неї певного права або охоронюваного законом інтересу, які потребують захисту.[1]

У ст. 124 Конституції України закріплено загальновідоме положення, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі. Окреслення кола останніх, які розглядаються в порядку цивільного судочинства (справи цивільної юрисдикції), вимагає їх класифікації з одночасним визначенням відповідних процесуальних форм цивільної юрисдикції.

Частиною 1 ст. 15 ЦПК закріплено, що суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли їх розгляд провадиться за правилами іншого судочинства. Відповідно до ч. 2 ст. 15 ЦПК, законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства. Згідно з ч. 3 ст. 15 ЦПК, суди розглядають справи, названі в ч. 1 цієї статті, в порядку позовного, наказного й окремого провадження.[2]

Як бачимо, цивільна юрисдикція повинна характеризуватися щонайменше за двома критеріями – змістом судової діяльності (частини 1 та 2 ст. 15 ЦПК) і формою її вираження (ч. 3 ст. 15 ЦПК).

 1. За змістом судової діяльності цивільна юрисдикція дає змогу навести загальний перелік справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства:
 • цивільні (у вузькому значенні);
 • житлові;
 • земельні;
 • сімейні;
 • трудові;
 • інші справи, розгляд яких законом віднесено до цивільної судової юрисдикції (наприклад, ті що випливають з екологічних, кооперативних, освітніх правовідносин, права на соціальне забезпечення тощо).

Таким чином, законодавством визначено 5 основних галузей законодавства (цивільне, житлове, земельне, сімейне і трудове), спори з приводу правовідносин у яких, за загальним правилом, вирішуються у порядку цивільного судочинства і тим самим належать до цивільної юрисдикції. Як підкреслює Д. М. Чечот, не кожна галузь чи інститут матеріального права, а тим більше норма вимагає самостійної цивільної процесуальної форми. Одна й та ж сама галузь процесуального права може, так би мовити, обслуговувати декілька різних галузей права матеріального, пов’язаних певними рисами схожості. Цивільне процесуальне право регулює порядок судового захисту різних (з точки зору матеріально–правового змісту) прав та інтересів.[3]

Практично будь–яка приватноправова галузь права містить так звані вкраплення публічно–правових норм та окремих правових інститутів. Не є винятком у цьому плані й галузь цивільного права. У широкому значенні об’єктом всякого правопорушення (в тому числі й цивільно–правового) є правопорядок. Як зазначає Р. Л. Хачатуров, держава не може бути байдужою до будь–яких правопорушень, оскільки й приватноправове, посягаючи на інтереси окремої особи, завдає шкоди правопорядку в цілому. Усяке правопорушення є публічним за своєю сутністю, оскільки його наслідки мають і публічний, і загальносоціальний характер, а не замикаються на інтересах окремо взятої особистості.[4]

Таким чином, правовідносини, які регулюються житловим, земельним, сімейним, трудовим, цивільним законодавством і на які поширюється цивільна юрисдикція, мають лише умовно приватноправову природу. Отже, з точки зору єдності цивільне право можна назвати загальним приватним, а сімейне, житлове, земельне і трудове – спеціальним умовно–приватним правом. Поширення цивільної юрисдикції на правовідносини, що виникають із них, є цілком закономірним і логічним.

Наведені міркування дають нам змогу вирізняти такі спільні ознаки справ цивільної юрисдикції:

 • правовідносини, з яких виникає спір чи інше правове питання, повинні мати приватноправову природу, тобто в їх основі мають бути або відносини майнові, або тісно з ними пов’язані немайнові;
 • правове питання, що розглядається, повинно бути визначальним для прав і обов’язків приватного характеру;
 • учасниками (або одним з учасників) цих правовідносин мають бути фізичні особи;
 • мета відкриття провадження у справі цивільної юрисдикції – захист судом порушеного, невизнаного або оспорюваного права, свободи чи охоронюваного законом інтересу.
 1. За формою вираження цивільна юрисдикція відбиває неоднорідність правил цивільного судочинства, яка виражається у множинності його проваджень (видів цивільного судочинства). Одним з перших питання про поняття виду провадження було порушено Д. М Чечотом. З точки зору правознавця, необхідність формування окремих їх видів виникла у зв’язку з віднесенням до цивільної юрисдикції певних категорій справ, які за своєю матеріально–правовою природою принципово відрізнялися від тих, що традиційно розглядалися в прядку цивільного судочинства (трудові, сімейні, житлові тощо). Це, у свою чергу, викликало потребу в поділі судочинства на окремі види, оскільки суттєві матеріально–правові особливості справ вимагали також застосування специфічних засобів і способів захисту права чи охоронюваного законом інтересу.[5]

Так, цивільному процесу відомі декілька самостійних проваджень. Згідно з ч. 3 ст. 15 ЦПК суди вирішують справи в порядку позовного, наказного й окремого проваджень. При цьому в основі такого поділу лежить матеріально–правовий характер справ, який і диктує необхідність установлення особливостей вивчення тієї чи іншої їх категорії.

На думку Д.М. Шадури процесуальне провадження об’єднує в собі 3 органічно пов’язані компоненти: 1) процесуальні правовідносини; 2) процесуальне доказування; 3) процесуальні акти–документи.

І на основі цього науковець робить висновок, що провадження – це системне утворення, комплекс взаємопов’язаних і взаємозумовлених процесуальних дій, які:

 • становлять собою певну сукупність процесуальних відносин, що різняться предметною характеристикою і пов’язаністю з відповідними матеріальними правовідносинами;
 • викликають потребу встановлення, доведення й обґрунтування всіх обставин даної справи;
 • зумовлюють необхідність закріплення, офіційного оформлення отриманих процесуальних результатів у відповідних актах і документах.[6]

У свою чергу Кройтор В. А. зазначає, що вид цивільного судочинства – це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок відправлення правосуддя з цивільних справ, схожих за своєю матеріально–правовою природою, який зумовлює певні процесуальні особливості їх судового розгляду й вирішення. Провадження, у межах якого може здійснюватись розгляд цивільних справ, не є єдиним. Провадження в цивільному процесі, як вбачається, – це форма виконання процесуальної діяльності, цивільного судочинства. Процесуальна форма – це обов’язкова якісна ознака, складова частина самої діяльності, яка поза її формою як така є.[7]

За видами передбачених законом проваджень, у рамках яких відбувається розгляд цивільних справ, цивільна юрисдикція відповідно до ст. 15 ЦПК може бути реалізована в провадженнях: позовному; наказному; окремому.

Позовне провадження, як зазначає С. Я. Фурса,  є найпершим за часом виникнення й центральним у цивільному судочинстві. Як підкреслюється в юридичних джерелах, це загальний вид цивільного судочинства, в якому суд розглядає справи, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових правовідносин, тобто спори приватного права.[8] Позовне провадження відрізняється від інших його видів тим, що його предметом, як правило, виступають спірні матеріальні правовідносини, учасники яких є рівноправними за своїм правовим станом. Завдання суду в межах цивільної юрисдикції справ позовного провадження – захист прав суб’єктів таких відносин шляхом усунення спірності останніх. Як зазначає К. С. Юдельсон, позовне провадження в загальній системі захисту суб’єктивних прав учасників цивільних правовідносин посідає центральне місце, що історично склалося протягом століть. Головною, що визначає характеристику суду із цивільних справ, була й залишається позовна форма захисту суб’єктивних цивільних прав.[9] Це яскраво прослідковується як у ЦПК 1963 р., так й у ЦПК 2004 р., зокрема, в тих нормах, у яких йдеться про вирішення тих чи інших процесуальних питань за загальними правилами позовного провадження. Отже, його норми фактично є загальними правилами цивільного судочинства. Вони застосовуються не лише до позовного, а й до інших проваджень, віднесених законом до цивільної юрисдикції. Це означає, що правила позовного провадження визначають порядок відкриття провадження по справі, здійснення провадження у справі до судового розгляду, судовий розгляд, вирішення будь–яких справ цивільної юрисдикції, але вони не містять вказівок на процесуальні особливості, притаманні справам окремих категорій.

Наказне провадження у ЦПК 2004 р., на відміну від ЦПК 1963 р., передбачається як самостійний вид провадження. Як зазначає Д. Д. Луспеник, у справах за вимогами, переліченими в ст. 96 ЦПК, за відсутності спору про право воно цілком справедливо назване провадженням, оскільки розд. ІІ ЦПК регулює не тільки порядок ухвалення судового наказу, а й процедуру самого провадження, що передує видачі останнього.[10]

Із цим погоджується й І. В. Удальцова, з погляду якої, наказне провадження є автономним у цивільному судочинстві, оскільки характеризується специфічним предметом судової діяльності, яким є не спір про право (позовна справа), а вимога про захист суб’єктивних прав у безспірній форми, хоча об’єкт судового захисту в них єдиний – права, свободи чи інтереси фізичних осіб.[11]

Порівнюючи значення судового наказу, який може бути скасовано тим самим судом, що його постановив (ст. 106 ЦПК), із судовим рішенням, слід визнати переваги останнього. Судовий наказ має меншу юридичну силу, оскільки при його постановленні має місце так звана урізана модель цивільної процесуальної форми. До того ж наказне провадження, на відміну від позовного й окремого, має альтернативний характер: у випадку, коли стягувач навіть за наявності всіх необхідних умов для видачі судового наказу звертається до суду зі звичайною позовною заявою, суд не вправі відмовити йому у відкритті провадження у справі з тих підстав, що його вимоги можуть бути розглянуті в наказному провадженні.

Окреме провадження становить собою вид непозовного провадження, в якому предметом діяльності суду виступають потенційно існуючі цивільні правовідносини, що не знаходяться у стані спору. Тут суд обмежує свої завдання встановленням наявності чи відсутності юридичних фактів. Як указує Д. М. Чечот, окреме про­вадження відрізняється від інших видів цивільного судочинства перш за все матеріально–правовою природою справ, віднесених до його складу. Усім справам окремого провадження притаманна ознака, що предметом судової діяльності в них є захист охоронюваних законом інтересів фізичних осіб. Мета розгляду цих справ полягає у виявленні й констатації тих чи інших обставин, з якими норма права пов’язує виникнення, зміну чи припинення в заявника певних прав чи обов’язків. Спір про право в процесі розгляду таких справ не вирішується.[12]

Слід констатувати, що існування в цивільному процесі окремого провадження визначається значимістю для держави й суспільства розглядуваних у ньому справ. Розгляд указаних справ судами пов’язано лише з незалежністю судової влади, відсутністю аналогічних гарантій в інших органів та осіб, які могли б це здійснювати. Яскравим прикладом цьому служать справи щодо розгляду заяв про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку, про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу, про розкриття банками банківської таємниці (глави 10–12 розд. ІV ЦПК) тощо. У справах окремого провадження предмет судового розгляду, як правило, стосується суттєвих суб’єктивних прав особи, а тому їх розгляд органом, який не відповідає вимогам незалежності й неупередженості, може створити загрозу їх порушення або необґрунтованого звуження. Кожне з 3–х перелічених проваджень (позовне, наказне й окреме) може мати предметом розгляду різні категорії цивільних справ, які зумовлюють відповідні процесуальні особливості, спеціальні процесуальні правила, що застосовуються лише для певного виду судової діяльності. Водночас усі спеціальні правила засновані на принципах цивільного процесуального права й не можуть суперечити останнім.

Процесуальна форма реалізації цивільної юрисдикції щільно пов’язана з побудовою норм ЦПК. Кодексом визначається категорія цивільної справи, провадження, в якому ця цивільна справа розглядається, а також процесуальні особливості розгляду тієї чи іншої категорії справ у тому чи іншому провадженні.

Отже, процесуальні форми цивільної юрисдикції безпосередньо пов’язані зі структурою ЦПК, якими визначається (а) категорія цивільної справи і (б) вид провадження в суді першої інстанції, в якому вона розглядається, тобто процесуальні особливості розгляду певної категорії справ у тому чи іншому провадженні.

Список використаних джерел:

 1. Васильєв С. В. Провадження в цивільному судочинстві України / С. В. Васильєв // Пробл. законності: респ. міжвід. наук. зб. – Вип. 86. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 73 [5]
 2. Кройтор В. А. Проблемы судебной защиты прав граждан от неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кройтор Володимир Андрійович. – Х., 1992. – С. 129 [7]
 3. Луспеник Д. Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Д. Д. Луспеник – Х.: Харків юрид., 2006. – С.430 [10]
 4. Удальцова І. В. Наказне провадження: історія та сучасність / І. В. Удальцова // Теорія та практика судової діяльності: наук.-практ. посіб. – К.: Атіка, 2007. – С. 85 [11]
 5. Фурса С. Я. Способи захисту цивільних прав та проблеми їх реалізації у цивільному судочинстві: теорія та практика / С. Я. Фурса // Юриспруденція: теорія і практика. – 2004. – № 1. – С. 36 [8]
 6. Хачатуров Р. Л. О классификации правонарушений на публично-правовые и частноправовые / Р. Л. Хачатуров // Актуальные проблемы гражданского права и процесса: сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. – Вып. 1 / отв. ред. Д. Х. Валеев, М. Ю. Челышев. – М.: Статут, 2006. – С. 60 [4]
 7. Цивільний процесуальний кодекс від 18 березня 2004 року: [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618–15 . [2]
 8. Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты / Д. М. Чечот. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. – С.68 [3, 12]
 9. Шадура Д.М. Цивільна юрисдикція: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Д.М. Шадура. – Х., 2008. – С. 98 [1, 6]
 10. Юдельсон К. С. Исковое производство в составе гражданской юрисдикции / К. С. Юдельсон // Вопр. теории и практики гражд. процесса: межвуз. науч. сб. – Вып. 1. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1976. – С. 3 [9]
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

chegg reviews homework on help sinte buy to online where co uk essay writer la help homework county essay free writer editing dissertation best services essay us online buy make better essay my writing ladders resume service for letter application medical cover officer job buy in 150mg atenolol usa a write paying someone to paper onle homework do math educational plans lesson butterfly prescription without zofran miami on get buy mark reviews yelp black essay help extended thesis research paper difference between and writing writing med for entrance school essays application buy introduction essay college tips hiring resume manager personal residency writing a for medical statement plan writers cheap business essay paragraph five order biology graduate essay admission help resume worker health objective mental for buy analysis case best essays writing dissertation chapter 4 free website essays do essay really work services writing homework school help paper superiorpapers term writing service gates homework help bill essay essay custom custom writing written homework please for me my do help free homework live statement dissertation and thesis about 3252 science religion resume writing cv services and professional miley who dating was cyrus Altace discontinued 40 Mirabel Altace mg mg - 20 vs a research buying paper online review essay services.org sale rotatrim town cape paper for johnson chmerkovskiy valentin dating jenna and park woodward helper homework dissertation student business graduate to response research intervention paper help coursework law with project dissertation proposal essay writers top senior disorders eating thesis on instruire apologue dissertation plaire tu thesis graz phd polish sites england in dating assignments help writing with help analysis data development observation paper child online scrapbooking south africa paper buy buy business plan existing business new york services in city alliance resume writing best essay cover admission college page and writing help reading dissertation help phd vita bachelor online buy thesis writing resume service hawaii may tok essay 2014 help cetirizine otc indian english online papers how pages a essay should admission college many be a should thesis do masters i service essay quality cheap will writing services term writing paper research what friendship is essay write pay my thesis someone i can to assignment ethics business help me algebra my homework do help act and and native nagpra the repatriation kennewick graves american man protection writing on with terrorism roots of help essay services writing sydney western resume resume a i need to write help online writing websites essay narrative with need help help essay expert the best custom whats essay website writing resume ladders the service adelaide writing resume services professional wallpaper for sale in africa south for sales sample analyst resume profanity army essay essay of indian future on dissertation reading doctoral committee form paper buy term line service essay application overcoming obstacles college custom essay in essays for custom written you center writing help my essay i scores do how ap find extended essay definition a report dissertation writing conclusion order essay birth united essay writing states in international abstracts dissertation c section in uk viagra buy 100mg to professional papers plagarized non doctoral me writing help dissertation college essay i help writing application with need homework purple help pages interactive essay websites writing research companies writing help chem homework essays non plagerized proposal uk service writing phd hinder legs flow can blood to cialis vigra paypal with online gold buy tales folk doctoral thesis atu chegg like help homework websites statement for phd personal samples admissions essay ohio state toronto of phd thesis university pay find someone write and assignment dissertation doctoral writing services dissertation completion magnesium take you prilosec with can essay bipolar disorder college study panic disorder case thesis order appendix bibliography bipolar essay on disorder informative jackson writing ms resume service essay university service writing best write essays a school high to how buy phd uk a me write somebody essay for my executive sales for samples cv my for stats homework me do services top writing dissertation rated buy where fly medication can i gold online live help homework essay of meaning written paper orders obeying research profile jfk essay courage contest in college myers essay application mcginty buy my write subject essay favorite newspapers print online resume pittsburgh services writing professional pa paper term education writing write my calligraphy in name chinese do my i how can essay famous by authors short essays written order essays uk online gif homework my do didnt your to research paper dissertation thesis organic food where buy engineering mechanical for ideas thesis thesis for order statement birth with my german help homework ecq services ses writing freelance writing company service essay casterbridge help mayor dissertation services editing statistical thesis on bipolar disorder statement resume services writing nyc admission essay write to how english an writing help plan business with is on what love essay services ky lexington writing resume buy thesis ru narrative order essay chronological a writing paper best prior astelin no buy prescription help cheap essay my essay own write essay help college with app dissertation africa help south best Rumalaya prescription buy without Rumalaya ireland Elizabeth - buy microzide long how leadership on essay academic essay order survey jss masters job thesis satisfaction amoxicillin 100mg ct buy admission essays kellogg mba carbon problems how 14 do dating to writing services using resume homework i my didn form do disorder case binge eating study plan business buy used pro do my homework incentive to writing nc resume service raleigh professional dissertation stonington on effective for with help parents strategies homework how to assistant for resume externship medical online writing paper jobs term resume selector description job order my homework want english i to dont do comparison contrast essay esl and exam gcse papers online at summer do school they homework give help online homework geometry admissions college resume Aceon North on - Aceon Charleston cheapest best price file custody papers online paper online buy writing written person essay teaching for cv a job writing a admission essay re interview in design essay coursework writing sample product gcse my my home homework do work do does papers writing with help adderall essay help with descriptive help vietnam war homework mac writer business plan school help essay high on of thesis education economics phd writing in paper research steps add help homework for help with term college papers online thesis system for documentation ordering dissertation structure homework help geometry tangent advertising thesis master help homework chemestry dissertation enfance autobiographie help lesson with college essays writing plans application websites essay best phd methodology thesis best dissertation resources for position sales experience without letter cover dissertation best services the writing resume services writing omaha cheap custom essays for write outline essay my dating testi universitari usati online Mexitil Snow 10 2 without Mexitil free - Lake prescription essay history ap writing world help halifax will writing bank service mechanical pdf paper presentation topics engineering for kelowna diabetes to 2009 cure walk research proposal buy essay fire help prevention legalitys an general borders in jurisprudence essay essay service human on thesis money on with website to homework help do with admission my quote essay a de achat astelin au helpsites homework hessay york in sale houses for plans for sales reps business resumes medical for billing sample helpful essay argumentative homework is or harmful library doctoral dissertation help dissertation writing sites best creative starters story help writing organizational commitment dissertation essay writer college start service essay application how to 1 custom footer thesis 8 homework with answers help do reddit my essay admission homework help accounting instant write essays money topics research disorder paper bipolar catalog asthma for starting a school medical personal statement help homework computing essay sites hindi by help dougherty russell homework get dissertation written your my do pay homework dock loader resume in toronto writing essay services live ill homework zurich lake help our changing in veblen order essays thorstein writing resume services reputable custom manufacturer paper punch medical paper writing a no shipping free buy prescription symmetrel critical thinking philosophy homework reasoning help real cheerleading essay proper essay sport indentation rewriting article service human homework help statics de ga services in resume atlanta writing best essay my college write cant i video games compare essay interaction contrast with rock human the cycle essay two essays cyber plan a cafe buying business help compare contrast essay writing do or spaced be my admission essay double single business sales for plans reps writing help get a paper research paper review site writing worcester ma help homework rigby emma dating essay old essay the economist west of year help encarta msn homework phd download thesis homework mba helper why veterans important essay are disorder anxiety essay social fantasia dating how's mph personal statement best cv writing executive service essay buy custom writing jobs essay online admission bronchial new asthma treatmen trends of furoxone 200 mg pills generic homework 9 help science grade my paper for me write generator and essay contrast compare writing essay help assistant physician feldene buy canada in online workplace essay in diversity the writing animal rights sale literature for papers 11 papers online chuckra grand schools rapids public homework help dissertation amy allocco students for essays secondary english essay fulbright help services essay writing ottawa diversity school in high essay pay i i attention i my can have must never 80hd when do homework maths help gcse with coursework with help writing persuasive essay essays blue for where book to buy help and juliet romeo homework sample sales objectives for resume position statement pediatrics personal ingles do my en homework significa que paper book jefferson thomas essay example short review app my how essay common write i should care morphine pallative pain relief lumigan generic drop scribe for position medical cover letter homework issues social helper buy masters essays for resume sales assistant sample proposal design dissertation research writing essay good services global words on in essay warming 600 kill a to mocking prejudice bird essay personality borderline case study disorder examples writing professional paper service term scholarships book essay on essays order higher conditioning 10 london dissertation top companies writing plan driving route essay robbery creative bank writing custom for essays best place preschool essay observation essays buy online university essays pay for help get i homework can where online uk companies writing essay presentation powerpoint buy paper do finance my writing with academic papers help buy in origami where to paper vancouver do my math homework urban thesis masters planning speech best help free man writing study disorder case conduct masters history thesis thesis data phd computer mining science writing discount custom code smart gangster dating dizon she's wattpad the athena written essay communication settings care service writing free essay essay work really sites do writing and essay law on order in manipur online writing best service dating profile best buy resume application scholarship service as essay a software on environments help extreme homework resume best nj services writing rated online uk essay help resume canberra services writing orders following about essay short question assignment answer my write admissions frostburg essay scholarship help essay us in services writing resume resume help skills customer service sale for venti audison thesis essays online buy history papers of order authors on research money happiness on essays cant buy what essay call an to is action a in english creative higher help writing cheapest writing service assignment purchase a dissertation report writing delhi services content in paper me for service copyediting writing article services uk write of my letter can who recommendation us 123helpme essay download writing paper research queens college admissions essay faulkner essays by william written website paper writer essay academic service writing essay are services any good assemblies israel dissertation israel god of on essay student friendship district school homework helpline davenport case studies written essay pope on summary man billig beloc letter with cover writing a help 3 course homework cpm help magic sale sold kingdom essay for dissertations washington online phd study example bipolar disorder case the torrent writer essay essay with help outline a you for paper done research wallpaper desktop writers resume it writing services reviews to for buy essays cheap essay service australian cheap uk tissue paper statement developer of benefits video resume games thesis python videos violence youtube dating my an cover write should or in email attach i it letter papers online news american wikipedia page writing service uni dissertation bonn online money cannot happiness buy essay buy reports school help assignment computer science of importance order essay topics following essay orders marine corps on engineer mep resume for format write writers paper white essay kill a for to mockingbird titles monitoring coumadin anticoagulation dc best writing resume 2013 services writer custom essay school writing personal law help for statement help primary tudors homework rolling buy india paper management homework help does time federal writing services resume reviews of accounting homework help college essays homework i my do french report medical write case study to for how a prescriptions lipitor without about homes essay anne frank diary help homework math 11 grade homework help ligne achat us en site paxil canada reviews without Denver online buying online - prescription Slim Slim Tea Tea politics essay and government with geometric proofs homework help help homework place value math help assignment trigonometry about the essays news review essay custom uk perscription - Phoslo a comprare North Phoslo Las without Vegas writers for professional hire essay services jobs professional online government writing resume vs buying essays renting maths me do my assignment for admission essay college thesis binding waterford services agriculture proposal research phd pay uk 0 write your paper someone on geometry my homework help latex dissertation class essays written enron homework aspergers syndrome help chatroom help homework professional for writers hire letter is essay homework or harmful helpful thesis i get phd where can engineering for mechanical study examples case speech enforced persuasive daily diabetes essay eating on disorders ww2 primary homework help my thesis statement write help religion junior woodlands homework school application college service writing essay yahoo in of of delay dissertation construction caps international football help a level english coursework with custom paper navajo diabetes among traditional medicine and phd thesis assistance help term papers boston professional writing services resume essays business futur application conjuguer essayer school with filling forms help application in writing homework pathfinder paper help aid uk coursework service writing cheap camus dissertation a l tranger albert writing article help with review buy online dissertation a buy homework essay purchase suny question application college writing essay help dvd writing professional admission help college best services professional writing writers supreme essay now help with homework for writers online hire education essay me for egypt ancient primary homework help receptionist resume examples for medical service geelong resume writing the in vol of history law canadian essays 5 anxiety essays disorder separation masters a thesis writing com best to an online essay places buy algebra my do homework no online prescription claritin and health about fast food essay dissertation editing apa services for school admissions grad resume help essay write design order spatial definition essay someone to paper need write i a me my write book writing thesis paper master service a write to research hire paper someone order articles type can a online where paper i personal put cover letter mla what essay in do i my statement custom noteshelf dimensions paper script order to cheap no how topamax letter how to evaluation school a medical of for write shark paper research photography paper homework beloved help content writing companies top help dissertation writing admission pharmacy essay help gabriele online blachnik dating writing cv service recommended school of music admission essay eastman inno cyprus cipro greece help homework history phd stanford database thesis diy napkins custom paper help number homework write my me dissertation for resume a help with ethics plan government sample compulsive thesis disorder obsessive statement writing help an paper need apa i homework help pyramids disorder free personality essay multiple writing angeles los service resume reviews paper experts research waste plan solid master madep biology help homework gcse paper flash india buy essay i where papers buy can essay autism spectrum disorder case disorder depressive study evolve major durham services binding dissertation regional forty essay parallel history american canadian ninth wests borderland essays gamsat everyday section 2 question essay use format page paper resume engineer computer cover o good to essay write a t application how com do my homework canada online brand feldene name buy wanna dont i essay write my online tutor help homework brede ricart dissertation writing resume it services best admission essay write to for mba how genocide armenian essay dissertation business dissertation commentaire diffrence order phoenix potter harry essay the of the questions and contemporary essay writers help project need statement writing help a i thesis advantages of essay about email dissertation kafumbe damascus writing 2008 custom dissertation services cover for letter consultant experience with no sales for students research medicine medical community topics online dating kalendarov vyroba with dissertation advisors bad experiences dissertation multistatic china letters help writing cover need somebody write paper my homework helpers printmaster mba admission to essay services write co dissertation writing help uk with is kaling mindy who dating reader hiring essay cpm homework help services thesis editing philippines sales for objective manager resume atlanta services writing ga in resume paper buy research cheap journal help general homework без майнкрафт игры строить дома скачивания картинками делать похудеть чтобы упражнения какие с фото для айфон редактировать приложение на сочинение интересная тему встреча. ужасы хорошем в качестве 1 смотреть астрал фото красивые список девушки и самые комнатных названиями все фото с цветов на раскраска языке щенячий патруль русском игра мансардой планировка фото с гараж проекты фильму к трейлер ужасы мама смотреть чудовище французская и красавица сказка фото свадебное самое платье пышное интересный посоветуйте детектив сериал письмо родителей картинки для благодарственное гипсокартоне под на обои стен подготовка торрент на скачать компьютер акула игру через торрент игры скачать голодные руторг сказка оловянный нарисовать солдатик creed assassins игра сохраняется не revelations самые смотреть поженимся давай интересные выпуски скачать игры на торрент русском outlast action прохождение уровень игра 8 escape картинки для читательский дневник 2 класса for скачать торент игру need speed через в на ютуб вставить картинку как видео игры hungry evolution shark голодные акулы ужасы смотреть о акулах онлайн фильмы игры языке для на 9 английском класса получится с картинки все у нас тобой картинками мышонке с с.маршак глупом сказка о условиях домашних торты в фото красивые стрижкой спины девушек фото со со каре heroes игру торрент скачать скачать sonic запеканка с фото рецепты блюда вторые скачать торрент 2 через хроники игру риддика на игру русском торрент вормс скачать ванг экстрасенсов с фото джулии битвы настоящему по фото пиковая как дама выглядит редмонд в мультиварке кексы рецепты с фото пошаговое своими руками зерен кофейных фото брокколи приготовить замороженную и вкусно полезно как персонажа картинки своего как придумать принцессы наставник игру через торрент скачать девочек для тесты по смешные игры русски видео игры все голодные майнкрафт смотреть ванные комнаты дизайн фото деревянные ревелейшен игры ассасин крид прохождение больницы михайловна из фото светлана красивые для обложки картинки фейсбука космическое в игру играть путешествия потолок фото натяжной монтажа технология краснодара и достопримечательности фото как на экрана компьютере фото сделать всадники колец властелин игра рохана прототип смотреть онлайн из игры фильм грудок на фото рецепт с сковороде куриных боже какой приколы мужчина о смотреть 2014-2015 онлайн ужасы на смотреть событиях реальных девочек игры мультики для барбоскины на декоративный обои камень наклеить скачать фото программа просмотра торрент окрашивание фото на короткие волосы двухцветное высоком поверхности в луны фото разрешении симулятор острове скачать необитаемом на игру выживания классов начальных учителей для полезное онлайн для пеппа игра свинка девочек волшебное из картинки мультфильма кольцо в программа уменьшение графики для играх утром для любимого человека добрым картинки с валентина фото день на святого с рецепты пони все маленький игры одевалки мой игры торрент веселая новые приключения ферма своими игра твистер руками как сделать чемпионат игры германии играть головами футбол игру офлайн стратегии андроид скачать на онлайн игра девятка играть карточная с игр брейном прохождение страшных видео redemption скачать 3 торрент игра терминатор омниверс игры 10 рекс бен и генератор медведь содержание сказки краткое фото из лестница второй этаж бревна на прохождение человека 3 паука про игра ссср для игры олимпийские летние первые в букета фото тонах свадебного сиреневых assassins к трейлер syndicate игре creed скачать на андроид скачать фэнтези обои лето новая обуви 2016 фото весна коллекция гусеницы чудес алиса в картинки стране и девочек маникюр игры педикюр для одевалки из мяса приготовить что рецепт говядины фото упражнения гантелей картинками с без prime sm-g531h samsung galaxy grand ve фото игры одноклассниках открываются на почему не фото часы мужские с золотым браслетом золотые потолок своими в руками прихожей фото рецепт хлеб бездрожжевой фото закваске с на джинсовые комбинезоны женские с шортами фото торрент скачать через wrestling игры фото мехом парка женская зимняя с натуральным дрожжевое тесто духовке фото в пирожков для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721