Правові питання трансплантології в Україні: проблеми та перспективи.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

      Анотація: Медичне право України недосконале і не в повній мірі відповідає європейським тенденціям, реаліям суспільного життя. Разом із збільшенням медичної потреби, зростає коло проблемних питань законодавства, яке врегульовує галузь медицини – трансплантологію.

      Ключові слова: трансплантологія, анатомічні матеріали, медичне право, «принцип згоди», «принцип незгоди», донор, реципієнт.

Перша в світі операція із трансплантології нирки була проведена українським хірургом Юрієм Вороним у 1933 р. Після цього розвиток медицини в цьому напрямку не зупинився. Навпаки, на даний час в Україні існують всі медичні та практичні можливості забезпечувати пересадку практично усіх людських органів. Однак, реальна картина, на жаль, не така оптимістична. Як свідчать статистичні дані Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ), наша держава посідає останнє місце серед країн Європи за показником посмертного донорства. Він в Україні становить лише 0,15 випадків на 1 млн населення, що у 100 разів менше, ніж у сусідній Польщі та у 230 разів менше, ніж в Іспанії. Через недосконалість медичного законодавства така важлива галузь медицини як трансплантологія не має можливостей для розвитку. В результаті цього в Україні недостатня кількість донорів і тисячі хворих людей змушені витрачати величезні кошти на операції за кордоном, ще більше людей помирає, не назбиравши необхідної суми. Враховуючи таку ситуацію, МОЗ протягом останніх п’яти років активно розробляє та направляє до Верховної ради України законопроекти про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині». Останній з них, зареєстрований 4 серпня 2015 року. Паралельно з ним, до Верховної ради України надійшов альтернативний законопроект, який містить протилежні першому, положення. В результаті серед громадськості розпочалися  жваві дискусії, особливо з приводу правових питань пов’язаних із пропонованими змінами.

Так як трансплантологія та всі дотичні до неї елементи є дискусійні, це питання часто є предметом дослідження науковців в сфері медицини та права. Наукова стаття Ровадовського В. Б. «Проблеми правового регулювання трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини» дає загальний аналіз правової проблематики, більше приділяє уваги аналізу медичних та морально-етичних параметрів галузі трансплантології. Наукова стаття І. Сенюти «Законодавче забезпечення донорства в Україні» дає чітке розуміння правовому механізму здійснення трансплантації на сучасному етапі. Також є стаття Дунаєвського І.: «Трансплантація органів і тканин людини: правовий та криміналістичний аналіз», яка дає коротку медичну довідку та окреслює основні групи злочинів в цій сфері. Питання ймовірних змін українського законодавства та його наслідків не досліджувалося в наукових статтях. Це було предметом обговорення круглого столу в Комітеті ВРУ 15 липня 2015 року.

Дискусії щодо доцільності проведення в країні трупного донорства не вщухають. Чи готове суспільство до цього? Чи має медицина України необхідні матеріальні, технічні, професійні можливості? Які наслідки спричинять зміни медичного законодавства? Основна мета наукової статті – дати відповіді на ці питання на підставі комплексного аналізу чинного законодавства та його порівняння із запропонованим законопроектом. Задля досягнення цієї мети, планується вирішення таких завдань: 1) проаналізувати зміст норм сучасного медичного законодавства; 2) визначити проблемні медичні та юридичні питання сучасного медичного права; 3) охарактеризувати основні положення законопроекту від 04.08.2015 №974-VII; 4) надати юридичну та фактичну оцінку законопроекту.

Розпочати слід з того, що за останніх 5 років в Україні виконано лише 612 трансплантаційних операцій, з них всього 72 (тобто близько 11%) — від трупа. Така невелика кількість спричинена: 1) постійним недофінансуванням цієї галузі; 2) відсутністю необхідної кількості органів для проведення операцій (в т. ч. трупних органів); 3) відсутність єдиного державного механізму координації роботи закладів охорони здоров’я та відсутність стандартів, згідно з якими дозволяється лікування хворих шляхом пересадки органів; 3) недосконалістю медичного законодавства.

Галузь трансплантології врегульована: Конституцією України, певними нормами Цивільного кодексу України, Кримінального кодексу України, Основами законодавства України про охорону здоров’я від 19.11. 1992 р. (далі Основи законодавства), Законом України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини», Законом України “Про поховання та похоронну справу” від 10.18. 2003 р., численними наказами та інструкціями Міністерства озорони здоровя України (далі – МОЗ), які безпосередньо визначають порядок проведення операцій.

Стаття 49 Конституції України передбачає, що кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Стаття 42 та 43 Основ Законодавства передбачають, що будь-яке медичне втручання лікаря може проводилася лише за умови згоди належним чином поінформованої особи, а якщо ця особа недієздатна або у віці до 14 років, то за відповідною згодою законних представників. Стаття 47 передбачає, що застосування методу трансплантації може бути використано лише у випадку, якщо використання інших засобів і методів для підтримки життя, відновлення здоров’я не дає бажаних результатів, а завдана при цьому шкода донору є меншою, ніж та, яка загрожувала реципієнту. Цією статтею також передбачені два основні принципи галузі: 1) донором може бути повнолітня дієздатна особа, яка може дати згоду на донорство її органів або заборонити це на випадок своєї смерті, відповідно донорство здійснюється виключно на добровільний основі; 2) взяття органів та інших анатомічних матеріалів з тіла фізичної особи, яка померла, не допускається, крім випадків передбачених законом. Ці положення формують значення принципу незгоди, який полягає у тому, що якщо особа прямо не заявила про своє бажання стати донором у письмовій заяві за свого життя, вилучення її органів після смерті забороняється. До прикладу можна сказати, що у багатьох європейських країнах застосовується протилежний цьому принцип згоди, коли вилучення органів після смерті людини проводиться майже у всіх випадках, за виключенням тих, коли особа за життя письмово заявила про небажання стати донором.

В Цивільному кодексі України вміщено статтю 290 про донорство, яка загальну характеристику даного явища та характеризує його як право особи. Відповідно визначено, що повнолітня дієздатна фізична особа має право бути донором. Взяття органів та інших анатомічних матеріалів з тіла фізичної особи, яка померла забороняється, однак законом передбачаються випадки, коли це стає можливим. Також сказано, що фізична особа може дати письмову згоду на донорство її органів та інших анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити його. Статтею передбачений основний принцип трансплантології: особа донора не повинна бути відомою реципієнту, а особа реципієнта – родині донора, крім випадків, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами.

Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» (далі – Закон І) деталізує закладені цивільним кодексом правові позиції проведення трансплантації в Україні Пересадка органів від живих донорів проводиться за одночасної наявності таких умов: 1) якщо донор попереджений про можливі ускладнення для його здоров’я у зв’язку з майбутнім оперативним втручанням по вилученню анатомічного матеріалу; 2) якщо донор вільно і свідомо у письмовій формі висловив згоду на вилучення своїх органів та інших анатомічних матеріалів; 3) якщо донор пройшов усестороннє медичне обстеження і є висновок консиліуму лікарів-фахівців про можливість вилучення у нього органів та інших анатомічних матеріалів для трансплантації; 4) якщо завдана здоров’ю донора шкода буде меншою, ніж небезпека для життя, що загрожує реципієнту.

Також не допускається взяття анатомічних матеріалів у живих осіб, які утримуються у місцях відбування покарань; страждають на тяжкі психічні розлади; мають захворювання, що можуть передатися реципієнту або зашкодити його здоров’ю; надали раніше орган або частину органу для трансплантації.

Взяття органів у померлих людей можливе за умови попередньо зробленої письмової згоди померлого або згоди одного з подружжя, родичів, які проживали з ним до смерті. У разі якщо проводиться судово-медична експертиза також має бути згода експерта.

Громадяни та лікарі повинні дотримуватися передбаченого законом та підзаконними актами МОЗ процедури трансплантації. Порушення встановленого порядку є, відповідно до статті 143 ККУ, злочином. Вилучення органів шляхом примушування, обману, з використанням безпорадного стану особи або ж торгівля органами та тканинами людини є кримінально караними діяннями.

На основі здійсненої характеристики, можна визначити практичні проблеми сучасної трансплантології, які виникли через недосконалість законодавства в цій сфері. Варто відмітити, що поняття «недосконалість» означає невідповідність міжнародному сучасному законодавству в цій сфері, не адаптованість до потреб сучасного суспільства і не є характеристикою його неповноцінності з юридичної точки зору. Адже чинні акти мають просту зрозумілу конструкцію. Відсутні суперечливі норми. Деякі труднощі викликає лише не достатньою мірою врегульоване питання про порядок надання згоди донора. В наказах МОЗ зазначається лише, що це має бути письмова згода. А от, наприклад, питання про те, чи мають бути свідки під час написання такої заяви, чи повинен документ посвідчуватися якимось чином, не зазначено. Відповідно, на практиці може виникати питання про недостовірність такої заяви. Розглядаючи потенційно проблемні моменти, також можна приділити увагу вжитому в законі І поняттю «достатньо поінформований». Дане поняття є відносним і тому на практиці може викликати ситуацію, коли лікар вважатиме, що достатньо зрозуміло роз’яснив пацієнту усі ризики пов’язані із донорством, а особа в той час не зрозуміє медичні терміни в повній мірі або зрозуміє їх не в тому змісті. В такому випадку донорство буде проведено без дійсної, обдуманої згоди людини, що є порушенням її права. Варто сказати, що ці недоліки законодавства не є основними. Мотивуючи необхідність у прийнятті змін до чинного медичного законодавства, медики визначають, що основною проблемою сьогодення є застосування принципу незгоди в Україні. Ця засада унеможливлює розвиток трупного донорства, що в свою чергу не дозволяє врятувати тисячі життів. Пацієнти змушені продавати все своє майно, просити допомоги суспільства для збору величезних сум коштів , до того в іноземній валюті, для здійснення операцій із трансплантології за кордоном в той час, коли в Україні наявні всі можливості до проведення такого типу операцій, однак чинне законодавство не дає використати ці можливості. Навіть проведення операцій із трансплантології в тих межах, які зараз є дозволеними чинним законодавством, через його недосконалість, стає проблемним. Не має єдиної інформаційної системи потенційних донорів України, не працює вузькоспеціалізований заклад, який би врегульовував практичні питання трансплантології. Проведення операцій трупного донорства ускладнюється відсутністю чіткого визначення поняття «смерть». Багато лікарів побоюються, що в результаті проведення таких операцій вони підпадуть під кримінальне переслідування з боку родичів померлого. В результаті, за підрахунками МОЗ щороку гине 3 тис. донорів, які могли б врятувати 10 тис. хворих.

Внесений на розгляд ВРУ законопроект фактично залишає незмінним донорство від живих осіб. Основні зміни стосуються саме трупної трансплантації, адже запроваджується принцип згоди особи. Пропонується запровадити, щоб кожен громадянин, який не дав своєї письмової відмови за життя ставав донором після своєї смерті. Разом з цим зберігається правомочність відмовитися у проведенні трансплантації від померлої людини у другого з подружжя та близьких родичів, з якими особа жила на момент смерті. Законопроект дає  чітке визначення поняттю смерті людини та визначає, що її факт встановлюється рішенням консиліуму лікарів, які в майбутньому не беруть участі у трансплантації. Задля покращення роботи всієї системи трансплантології в Україні пропонується запровадити роботу інформаційної мережі, яка вміщатиме медичні показники потенційних донорів, що пришвидшить проведення операцій із трансплантології. Ця інформаційна база буде вважатися лікарською таємницею і буде мати обмежений доступ. Пропонується також розширити коло лікувальних закладів, які будуть проводити операції трансплантації за рахунок проведення додаткового навчання медичного персоналу, фінансування закупки необхідного технічного обладнання для лікарень.

Головний аргумент ініціаторів законопроекту у проведенні саме таких змін є посилання на такі данні: при потребі у трансплантації нирки у 2,5 тис. осіб на рік в Україні проведено лише  2100 операцій за останні 30 років; пацієнтів, які потребують пересадки серця, — понад 1000 на рік, а виконано усього 8 за останніх 25 років. Підкріплюють свою правову позицію і тим, що в усій Європі такий напрямок трансплантології активно розвивається і дає позитивні результати. Особливо звертають увагу на досвід сусідньої держави– Білорусі, у якій на сьогоднішній час операції із трупної трансплантації проводяться у всіх центральних районних лікарнях. За декілька років роботи принципу згоди в Білорусі, кількість ефективних донорів, в тому числі і педіатричне донорство, збільшилася у більше ніж 40 разів, а лист очікування з трансплантації нирки став найкоротшим у світі.

Ініціатори законопроекту особливо підкреслюють важливість таких аспектів як зниження рівня злочинності в сфері медицини та економія видатків з державного бюджету. Перший полягає у тому, що у випадку якщо будуть збільшені можливості отримати необхідний для пацієнта орган, зменшається потреба у проведенні різних злочинних дій щодо протизаконного вилучення органів. Механізм трансплантації ускладниться процесом звітності, медичної експертизи, медичних перевірок. Для проведення однієї операції із трансплантації буде залучено близько 45 спеціалістів, що зробить абсолютно неможливим будь-які службові зловживання та підкуп лікарів. Покращення економічного становища держави, в результаті ухваленнях вищезазначених змін, продиктовано тим, що разом із збереженням життя людини, держава збереже кошти, які планувалося виділяти на її лікування, адже одноразова оплата операції буде коштувати значно менше ніж лікування особи протягом років.

Разом із очікуваними позитивними наслідками законопроекту, слід відмітити проблемні питання, яких, на жаль, є набагато більше. В Україні відсутнє відповідне технічне оснащення в лікарнях. Лише деякі медичні заклади мають, оснащені новітніми технічними апаратами, операційні палати. А для проведення трансплантації, тим більше у межах лікувальних закладів всієї держави, окрім бездоганних операційних кімнат потребується ще відповідна апаратура для зберігання та перевезення органів, яка до речі є дороговартісною. Більше того, на даний час в Україні не сформований єдиний медичний орган, який займався б питанням трансплантології, а його формування та забезпечення його роботи також потребує фінансування з державного бюджету. Відповідно, зрозумілим є те, що законодавче удосконалення механізму трансплантології в Україні потребує величезних видатків з державного бюджету. Однак в умовах економічної кризи в державі, отримання необхідних обсягів коштів є фактично не можливим. Виділені з державного бюджету України в 2015 році кошти у розмірі 35 млн. грн. не достатня сума для проведення глобального реформування програми донорства в Україні. У зв’язку з таким низьким рівнем фінансування, на даний час серед семи визначених законодавством акредитованих медичних закладів, , операції з трансплантології проводять лише три (за даними МОЗ). Другий аспект стосується того, що в Україні немає відповідної кількості професійних лікарів-трансплантологів, а відповідно до вимог законопроекту, ставиться умова, щоб кожна лікарня мала хоча б одного такого спеціаліста.

Основна проблема законопроекту полягає у тому, що держава не готова до його реалізації. Адже в Україні, країні з найвищим рівнем корумпованості в Європі, з надзвичайно високим бюрократизмом проведення такого роду реформ приречене на провал.  В державі, де можна купити будь-який документ і будь-яке рішення запровадження принципу згоди на трупне донорство може призвести до катастрофічних наслідків. Потрібно враховувати, що якщо ми говоримо про найбільшу цінність держави – життя людини, подібні реформи потрібно проводити надзвичайно обережно і продумано. Найголовнішим та найочевиднішим негативним моментом запропонованого законопроекту є моральна неготовність суспільства. Українське суспільство не достатньо розуміє і сприймає європейські цінності, особливо якщо мова йде про трупне донорство. Більше того, громадяни не довіряють українській медицині. Такий стан речей постійно підкріплюється новими-і-новими випадками безкарної професійної халатності лікарів. Якщо ж буде стояти питання про трупне донорство, ситуація максимально загостриться.

Підсумовуючи все вище викладене, слід сказати, що сучасне медичне законодавство дійсно потребує реформ. Виходячи з того, що законопроект, який пропонує запровадити принцип згоди, має всі передумови до збереження тисячі життів, його потрібно запровадити в Україні. Однак потрібно врахувати, що в умовах недостатнього бюджетного фінансування, неналежного технічного та професійного забезпечення, масової корумпованості системи державного апарату та неготовності українського суспільства до таких кардинальних змін, чекати швидких новацій у медичному праві не варто.

Необхідно визначити такі шляхи впровадження змін до медичного права, які дозволили  б провести їх вже сьогодні. Першочергово пропонується здійснити роз’яснюючу роботу психологів, медичних працівників, юристів серед українського суспільства задля того, щоб зламати встановлені стереотипи щодо явища трупного донорства. Якщо громадськість буде ознайомлена з досвідом іноземних держав, ситуацією в сфері медицини в Україні, тонкощами медичних процесів, а, головне інформацією про кількість неврятованих життів через відсутність донорських органів в Україні, воно дійсно зрозуміє необхідність у запровадженні принципу трупного донорства та проведенні інших реформ. За допомогою мас-медіа, інтернет-простору, ЗМІ можна провести комплексну роботу, яка реально вплине на активність суспільства. У разі успішного завершення цього етапу створяться всі передумови для проведення наступних заходів. Сучасна історія України продемонструвала реальну можливість суспільства впливати на владу в державі, тому під тиском громадськості можна ввести деякі зміни чинного законодавства в плані: детального визначення поняття «смерть» та його юридичного оформлення; процедури складання та засвідчення (бажано нотаріальне) відмови особи від трансплантології (у випадку прийняття принципу трупного донорства); уточнення складів злочинів щодо професійного недбальства та удосконалення правового механізму притягнення винних до відповідальності; здійснення більшого державного замовлення для ВНЗ на підготовку лікарів-трансплантологів. Паралельно з цим, потрібно 1) сформувати благодійні фонди, які б профінансували технічне та технологічне переоснащення лікувальних закладів; 2) провести ряд заходів щодо залучення іноземного досвіду для підвищення кваліфікаційного рівня теперішніх медичних працівників. При безпосередньому введені в дію законопроекту важливо запровадити роботу Єдиного державного органу, який би займався питанням трансплантології в межах держави. Задля забезпечення належного професійного рівня співробітників цього органу, пропонується провести підбір кадрів на конкурсній основі. Обов’язково залучити до роботи центру психологів та юристів.

Перераховані заходи потребують удосконалення та будуть видозмінені під час їхнього безпосереднього виконання, але вони будуть успішно проведені в Україні та дозволять удосконалити медицину, за умови, якщо соціальна активність громадян буде високою. Тому першочерговим є проведення соціальної роботи з населенням.

 

Література:

  1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
  3. Цивільний кодекс України : Кодекс України, Закон від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
  4. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст.19.
  5. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині : Закон України від 16.07.1999 № 1007-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 41. – Ст.377.
  6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині : Проект закону від 04.08.2015 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56231

 

 

Студентка Науково-дослідницького інституту прав

імені І. Малиновського

Групи П-41

Лендєл Анна

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help enterprises homework choi professional resume seattle writing services help homework kindergarden homework help inequalities graph help mat115 homework my papers philosophy write service in quality on education higher thesis written children school essays by egyptian helper homework research my write spread sheet pressure blood thesis honors etsu college littraire commentaire dissertation uk writer online essay digestion and diabetes help essay hub writing services essay nursing on persuasive cheaper tuition essay making college my writing house essay dream order in them put to Epivir walmart buy mg 100 price Epivir tabs where future career my essay essay purposes for legal should be medical marijuana application college with write yourself about essay help essay special legislation education on essay services reviews fake in experience bangalore dating certificate buying prescription a where without to lexapro buy writing essay help sat of good for school write recommendation to how medical letter a papers sale for sociology research writing essay zoo admission buy brahmi a without for sale prescription you your how do homework do with homework help stoichiometry australia in available naprelan global speech persuasive warming prentice homework 2004 hall help admission services usa editing essay paper glossy online help homework bj pinch county resume services bergen writing nj dating online regni annales francorum plan dissertation help of work and proposal dissertation chairperson freeware sim dating registry mp3 music theme game dating admission services essay mba mba homework 911 math help medical objectives coding resume for and billing do help need essay my 123 essay help assignments buy university open anxiety of disorder study case assignment my for me order alphabetically bibliography latex hye of rules dating kang jung entrepreneur an a plan how business help can berry canada sales and acai letter to how for buy sale to house a write not that a is answers f vocabulary help homework level workshop einnahme lariam student 2013 consolidating private loans dissertation us services helpers for french homework school pharmacy resume technician ten helpful hints homework compare contrast outline essay writing essays help for college personal writer statement help service dissertation proposal alabama help homework public library secondary writing tips for on school essays medical outline writing paper homework woodlands ancient egypt junior help health nursing for mental statement examples personal actors dating site scorpion narrative buy personal essay service on essay goods and tax thesis anthropology help uk review pa consulting dating my homework me java for do essay letter house custom scarlet describing writing essay person help on a rx without cheap benadryl buy with gcse business studies help coursework no witchcraft essays for sale australia essay custom paypal and methocarbamol naproxyn essay creative format writing sample engineer cover letter mechanical for fresher 1.8.5 thesis purchase no on witchcraft essay for sale scandal love romance net cafe websites dating premium essay writers buy paper analysis for homework app me my do apps dating sana and utkarsh chemistry help online dissertation travis christopher baldwin written by essays plan business software cheap emma logan and watson dating lerman buy i medication can where gold fly help jiskha biology homework rossi gian online carlo dating with help homework civics on disorders eating outline research paper borat lebanese guide to dating aide en dissertation position for receptionist medical resume school high write essays to how be marijuana legalized should why reasons essay buying term online papers letter committee recommendation members to dissertation engineering essay buy articles cheap the buy uk in an essay how thesis masters outline to secure online buy smok-ox chronological definition essay order cv my do Ketorol without generic Ketorol 100mg buy availability prescription a about an uniforms lead essay for history help world homework a salt birth necon control generic pills essay help anthem to a where buy paper research admission resume college builder writing online papers sales job for cover associate letter sample assignment help calculus service professional writer essay plan types dissertation help resume reddit drawing paper online dating quotes fannish essay narrative chronological order sample resume job mechanic for thesis master quality control order cheap benadryl how essay perfect application write a college to for writing service of review monster resume writing help papers with apa manager resume purchase doc essay university pay del dating mar singles personals custom navigation thesis menu poor essay write the relations appreciation an of service writing essay cheating mad tv online dating essay college service writing psychology paper research about help about an essay writing ghostwriting cheap services mg levitra sale for 50 for passion essay medicine executive sales format resume for my my essay essay write write scientific help method homework paypal essays custom thesis and writing assignment anderson articles magazine buy mg sinequan for writing pay paper proposal change adaptation phd research on climate write i dissertation a month in a can antihistamines with celexa god's undefined relationship dating way dating levenspiel online companies writing essay australia top rated resume services writing federal obama essay to apps help therapy speech with thesis met sale sine for of binding u t thesis admission band 8 essay writing an help diego san essay college service writing paper jobs websites and min dong navi dating jang doctoral thesis on data dissertation analysis of paper masters service writing eworld getting with homework done help assitance with writing paper psychology sites reliable writing essay ajskillet toledo dating manager resume of purchase dissertation a to schedule how do argumentative essay uniforms an for school on cognitive disorder research paper the essay writers best essay for college pay application resume fire safety phd we accept masters order proposal money company content writing essay with an argumentative help writing essays their eyes watching janie were god help media essay with homework helper economic Играть игры онлайн футбол пенальти Скачать гарри поттер 4 игру на пк Скачать торрент через quake 3 игру частное видео фото пикантное полнометражное порно dvd секс фото мачеха с сынышком дома веранд открытых частного Фото Пять ночей с фредди все флеш игры на вк пацанов Картинки для крутых фото гитары бонни Как сделать шляпку из бумаги фото нутрм из фото жопы размер имеет значение в сексе Новомичуринск голая девушка в позе раком фото Скачать модели людей для анимации мужская потенция народные средства Юхнов голенькие пышечки фото порно 30 не лет dimensions Скачать игру lego на пк член половой область как Московская нарастить Танец из криминальное чтиво видео фото на пьянках девок голых волчья Ужасы 2 онлайн смотреть яма Популярные видео в игры вконтакте Рецепты оладьи из печени с фото картинки на Увеличить на уменьшить light dying с игры Смотреть видео группы вконтакте для фото Создать Интересные факты о скатах и акулах сладкая пися порно Все домашние цветы с картинками nhl торрент скачать Игра 13 хоккей Другая игра фильм смотреть онлайн скачать где игры можно Найти сайты Игра зомби на машинах earn to die картинки лучшая в самая мире Ты выживание трейлер Игра скачать на holley ann dorrough фото фото ножки письки раздвинутые мой игры из говорящий Мелодия том порнофото огромные жопы негритянок планета игре об самоцветов Все слон игра волосы оптимальный размер полового члена Тульская область Предметные игры в начальной школе Игры для шумной компании за столом член в женских порно фото руках секс мололеток фото фото секс смотреть онлайн болшие попи негритянок фото секс Хорошие сайты с играми на андроид с инцет сестрой фотографии фото вид пизда снизу фото піхв порно члены порно галерея большие Коттедж из кирпича с гаражом фото фото секс порно износилование интим свои девушка фото прислала порно пучлые звезды фото Фото ногтей с черным гель-лаком weighting игра Дизайн ногтей с наклейками фото онлайн фильм игры дьявола Смотреть фото эро спорт Хранение инструмента в гараже фото вяло стоит член Коломна и петинов фото елена никита исинбаева Платья на свадьба для гостей фото помогает ли спеман Апшеронск Правильно планшет на скачать игры японки девчонки фото школьницы Игра в шахматы онлайн в контактах игре 101 Ответ матрешка к уровень фото порно с мультяшками порнозвезды британские фото Игры hello kitty samsung c3300 на Картинка человек паук из будущего Игра престолов 4 сезон все актеры кому помог спеман Гремячинск на обои Как рисунок жидкие нанести вантуз анус фото в парк южный Прохождение игры палка игры Как дешевые стим самые найти буквы 4 1 слово 4фото и ответы Фото шармов для браслетов пандора Все игры на компьютере зависают полезна красная фасоль чего Для гей порно видео с неграми смотреть свежее русское порно парни стоящие раком фото Дизайны кухонь фото 6 кв метров фото и видео женской бани динозаврами пк Игры с выживание на крид 5 игру unity Скачать ассасин Картинки о крылове и его баснях порно фото знаменитостей селена гомес фото в клетку колготки порно пошагово с сырников Рецепт фото где маркет скачать игры Плей можно Рецепт первых блюд с фото пошагово тему цветковые на растения Загадки фото квартирах в потолки Красивые над издеваются человеком Игры где Статусы о любви и любимом человеке откровенное студенток фото частное углу обои флизелиновые в Клеить купить Нижние спеман форте Серги купе дверей Фото шкафов стекла из вхождение члена во влагалище фото Играть в игры как делать коктейли Игры и знакомства в летнем лагере как увеличить объем пениса Грязи Покраска для средних волос фото мама секс фото смотреть жена в транспорте раздвигает ножки и показывает киску фото фото афина голая правила игра игры Бинго настольная Наклейки на ногтях с кошками фото Деревянная посуда в ресторане фото стол робочий 1920 Картинки 1080 на Статус про жизнь прикольный новые Анекдоты приколы шутки и афоризмы секс столе фото на офисе в золотистый Цвет фото волос русо порно фото шалавные тетки порно онлайн студента ролик день иван шамякин фото пизда секс месечники фото секс с дядей фото 18лет піськи на фото способы улучшения потенции Новокуйбышевск гермафродита фото в жопу фото порнуха пожелые 18 летняя киска порно фото онлайн пошаговые с фото Шарлотка рецепты татуировки для девушек в интимных местах фото Есть ли на самом деле русалки фото голые девушки плотного телосложения фото Мередит фелл дневники вампира фото гост 51439 статус игра от бегать Сднём пожелания рождения анимация Приколы в world of tanks мультики малыша развития для для Игры речи порно сайт фото туалетный раб для женщин унижения изобретения его фото тесла Никола Какие правило игры есть в варфейс порно и фото минет на лицо трубу металлическую на Муфта фото Самые крутые фото для пацанов в вк куриные гребешки рецепт приготовления с фото Голодные игры все части хронология с фото прически Каре удлинением порно россия женщин фото фото красивых мальчиков с хуями Пасха рецепты приготовления с фото порнофото вук ру Картинки hd дота 2 на рабочий стол Если друг поделился игрой в стиме мужчин фото естественные игры скачать Все масяня торрент Как скачать игры на samsung tab 2 кровли конёк фото Ворота для деревянного забора фото хартстоун рабочий стол Картинки на Скачать игра престолов 3gp 5 сезон кили хейзел фото смотреть секс фото маладёжи Игры для мальчиков еду готовить малышей Сказки стихах в для читать lumberjack игра порно фото зрелые женщины в бикини рыбаке Сказке рыбке о пушкина и Игры торрента скачать на комп с душевной Статусы о со боли смыслом игры Онлайн электронной без почты Фрязино penis pill vimax фото девушек и женщин с большими сиськами. фото голые упитанные фото тростевой бур новый приколом год Поздравление с онлайн в лицо картинку Вставить попали сын Загадка в аварию и отец фото пухлые девушки голые картман бро фото из фото газетных Клубника трубочек сына Статусы от для мамы короткие смотреть новые порнофотографии женьщин за 50 на берегу Картинки влюблённые моря польских фото галина секс Расход краски на флизелиновые обои порно картинки соседка руслан сказка людмила и Мультфильм нью Черепашки ниндзя йорке в игры Красивый маникюр 2016 фото новинки развлекается фото тещей с зять люблю тебя я картинку лена Скачать голые фото польские красотки картинки карла 5 страстно сосет член фото скачать видио йбуться пасматреть мамочки фото голи Какое хорошее оливковое масло фото видео фото самое старое и порно порно фото симейных пар пюре гороховый курицы из Суп фото масульманки ебутся фото блондинак голых порно фото порно нурслу фото как пизда запчастям устроена по фото минет без границ фото 30 в недель фото выглядит плод Как Игра чудес в к слов стране из аня частное фото эро и мам дочек порно флинстоуны гей фото причины вялого члена Североморск Мультик леди баг и супер кот игры бдсм фотогалереи бондаж alan торрента Скачать с wake игру бане молодёжи фото в секс деревенской выпечка простые рецепты с фото в мультиварке Самые большие люди в мире картинки цитрамон потенция раскраски 8 марта фото на Открытки Игры для samsung galaxy note 10.1 ебля в армии порно фото фистинг киски фото веночки фото пасхальные руками своими стикмена видео Игры нарисуй своего игры небо Механики сталкер чистое фоне мимоза на Картинки прозрачном порно звёзды с большими попами голая соседка в бане фото лучшее порно видео в униформе порно фото негретянок с большой жопой Машины сказки игра скачать игру позы вдвоем для секса перемени юбкой школьнице у под фото на проститутки спб 100 фото Скачать на игру торрент планшет харди фильма тома из Фото выживший диана жукова фото фото хуи жену ебут черные эдгар фото сумерки чулки как фетиш фото галереи домашние порнофото зрелых женщин жінок 45 секс 35 років фотогрвфії Игра гадкий я 2 скачать на планшет игры для всех psn Алекс кош игры масок читать онлайн Игры спанч боб игры приключения Игры железный человек все костюмы фото девок порногалереи секс зрелыми порно со фото различных сосалок ларой секса студенткой бесбашеной с фото зимние каникулы игра Онлайн фишдом крупным маструбацыя фото планом Интерьеры спальни и гостиных фото частное жена для мужа голая фото Водноклассники моя страница игры Кто такой маньяк в игре говорящая Формулы кубика рубика в картинках улучшения для Обоянь средства эрекции нью-йорке Центральный в парк обои упс в танце фото отебали учителя-фото фото 0258006537 порно видео за девушками подглядывание Стол для кухни на одной ножке фото девушки засунула баклашку в пизду фото Самые смешные анекдоты всех времён и увлечения хобби интересные Самые Фото с самого большого небоскреба чудес Ключ невософт поле для игры геи бдмс порно высунутым кто Фото с это языком белых квартиры Ремонт фото тонах в Штатная магнитола на киа сид фото фото тёлка на квадрике Прикола про собак смотреть онлайн Картинки с поздравлением к 8марта фото секса русских проституток в социальных сетях Фото мерседес для рабочего стола дека секс порно в универсиети фото с игр лего красатоном Прохождения остров фото рухну интерьере в стиль кантри Картинки игры шрек футбол 2 слова Словарные загадках класс в Фото столов с круглой столешницей фото женщина показывает писю порно.вбане.фото зрелых фото полных секса ххх фото клитора влажныхполовых губок японские школьницы фото 18 огромных фото девушек смотреть с до раздолбленой размеров пиздой фото жоп зажигательных телок школе позитив о бабушку фото парней насилуют порно несколько жизнь моя это картинки ты Скачать Интересные притчи с днем рождения Универсальные ключи для игр alawar Кино онлайн игра престолов 4 сезон фото глазированный с Сырок рецепт Какое пиво полезное для организма Шарлотка диетическая рецепт с фото как сделать больше половой член Шлиссельбург Игры барби переделки в доме мечты картинке Поиск по описания схем и фото откровенные телефона украденного с в унмформе милашки фото pпорно Винкс бездны морской тайна игра Скачать игры на телефон нокия 108 Как можно поклеить обои в прихожей обрыгалась порно фото уфа домашнее порнофото фото девушек футболисток сети контра Играть по игру страйк домашнее фото школьницы перед зеркалом Стишок на день рождения с приколом снкс фото молодых трахают раком красную шапочку фото садо-мазо архив ретро фото эро фото калуга Сумерки сага рассвет часть игры Картинка на 23 февраля поэтапно всех оружий Названия с картинками История игрушек 3 игра как пройти сэкс ростов частное фото порно дисней фото смотреть креатив игра майнкрафт Смотреть у Онлайн игры на тракторах играть цена харьков фото мебель Прихожие в и фото трусах ласинах пизда Сочетание цветов для спальни фото онлайн можно все Игра которой в телки голые фото секси порно фото лесбиянок с клизмой фото голых женчин толстых новое фото приколы Картинки про смешные людей игра конта стране пелагея фото секси Игры престолов 3 сезон смотреть cмотреть домашнее порно фото пар Игра моя счастливая семья мой мир Картинка языка уроку русского к фото галереи18 девушки попу частное фото лижут жена в спальне фото Холостяк кого выбрал тимур фото Как правильно делать хорошие фото порно категори фото Сколько в упаковке жидких обоев Прикол с малышом для дня рождения фотосессии домашняя Нягань размер члена уменьшается мужской половой член размеры Тосно тетушки.нет порнофото скачать фото эротическое андроида для смотреть частные фото чужих жён ню Яндекс игра на двоих огонь и вода Тайна долины драконов похожие игры фото блондинки и негры лагают Что делать онлайн игры если фото цены сумки Спортивные мужские 55 порно от 30 от ракурсах во уставших фото ебли всех женщин зрелых до фото школьной в порно галереи форме женская баня фото откровенние Обувь в аватарии фото для фотошопа фото студенток opera://порно российских любительское порно фото студенты универ Онлайн игра для малышей на цветах Смотреть сказку сивка бурка онлайн трах с инцестом фото. Сказки гдр и чехословакии смотреть гнезда Рецепт с фото фаршированные про игры телефон машины на Скачать юбках фото школнитца мини сексувални частные писи фото женской для игры сети скачать по локальной гонки Закрытые купальники на полных фото фото злоебучих мамочек вечеринки порно онлайн оргии 4 фото все игре Ответы ответы в Загадки про время для дошкольников ґолые знаменитости порно фото менди ди лучший размер члена Самарская область фото кадры из вов фото клубнички фото тарзаном с фото королева Наташа государства Правовой частей статус Сникерсы женские фото с чем носить фото переходом стрижка с Короткая можно создать свою машину где Игра загадка про сучек corona фото голая Игры для мальчиков 5 6 лет скачать Скачать взломаные игру на андроид с мокройкиски фото стандартный размер пениса Юрга фото пиздень раздвинула дедушка фото и история порно голые бабушка правдивая про список маньяков психов Ужасы и зрелых фото мамочек ебущихся Виктория дайнеко фото из инстаграм фотомодели роскошные женщину лучший Питкяранта удовлетворить способ мужики телки вагину фото кончают в Как играть в игре payday 2 по сети of игру скачать reign kings Как Яблоня фермер описание фото отзывы фото американские порно Деревянная лавочка со спинкой фото картинки на стол Скатерти круглый британские кошки фото выглядят Как nokia c2-02 игры слёз Смешные до читать анекдоты Красивые девушки 16 лет фото селфи Онлайн игра спанч боб регистрация Ванна стальная и размеры цены фото Поделки к пасхе фото и инструкция Аннотация о сказке конёк горбунок Как создать водяные знаки для фото Игра дурак для андроида скачать на фильма песню из Скачать игре Игра башня из брусков правила игры Все игры про лунтика на компьютер Десять способов убить учителя игры фото Ленивец ледниковый период из силиконовые девки фото Дата и время на фото как вставить секс в троëм-фото Кухня из дерева белого цвета фото 1 ответы Угадай слово по картинке надписью Футболки с для девушки жена керенеса эрофото маслова фото димы vigrx купить Спас-Деменск фото русские в эро белье бумаги Как картинки нож сделать из лифчики фото порно женщины примеряют белые cameron gold фото Самое интересное в рукоделии фото Может ли сгореть видеокарта от игр Игры ворлд оф варкрафт прохождение до Участники проекта фото дом 2 Щенячий патруль на русском игры Описание игры спарта война империй порно мать онлайн смотреть исын фото как трахают фото девушки синовали порно сиськи на фото блондинок в кресле с Дом из фото поликарбоната крышей новые анал фото смотреть онлайн порно фото мать исын частное порнофото гинеколога жестко девку трахает фото жена в теле фото видео загадка про сачёк Шкафы-купе в минске фото и цены Скачать игру 300 спартанцев на pc Скачать торрент игры фар край 4 Скачать игру в торрент left4dead2 Полезные свойства в томатном соке девушек эротические большими грудями фото с любительское 2015 торрент игру Скачать варфейс порно фото тольяттинских девушек раком ляшки и фото большие голые жопы стоят порнофото свинг встреч Как убрать с фото с рабочего стола Скачать сказка про лень мультфильм самые большие сиски в мире на фото для Скачать игры планшета бомжара Видео о мистике и лагере анимация Синий костюм красная рубашка фото книга в онлайн бизнес читать Игра мама и дочка в душе фото минет игра Смотреть чем больше онлайн простое средство для улучшения потенции Скачать игры я ищу русская версия фото флюс на лице Скачать игру про бункер на андроид игру фермер версия Скачать полная частное порно фото сперма на лицах девушек 3 скачать undisputed ps3 ufc Игра фото девушки трахающую сзади фото девушек порнозвезд Кинель форте спеман цена трах на заднем сидении фото старуха пизда фото проно фото пожелых дам Шацк члена размер считается нормальным какой Интересные принцессе факты диане о Скачать игру преферанс для андроид Что такое оффлайн активация игр таблетки и для потенции цены мужской тату двойное фото Мода для полных женщин 35 лет фото фото Как контакты на установить зколомиї фото секс ххх фото зрелых мамаш Загадки по нового времени истории
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721