Правові питання трансплантології в Україні: проблеми та перспективи.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

      Анотація: Медичне право України недосконале і не в повній мірі відповідає європейським тенденціям, реаліям суспільного життя. Разом із збільшенням медичної потреби, зростає коло проблемних питань законодавства, яке врегульовує галузь медицини – трансплантологію.

      Ключові слова: трансплантологія, анатомічні матеріали, медичне право, «принцип згоди», «принцип незгоди», донор, реципієнт.

Перша в світі операція із трансплантології нирки була проведена українським хірургом Юрієм Вороним у 1933 р. Після цього розвиток медицини в цьому напрямку не зупинився. Навпаки, на даний час в Україні існують всі медичні та практичні можливості забезпечувати пересадку практично усіх людських органів. Однак, реальна картина, на жаль, не така оптимістична. Як свідчать статистичні дані Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ), наша держава посідає останнє місце серед країн Європи за показником посмертного донорства. Він в Україні становить лише 0,15 випадків на 1 млн населення, що у 100 разів менше, ніж у сусідній Польщі та у 230 разів менше, ніж в Іспанії. Через недосконалість медичного законодавства така важлива галузь медицини як трансплантологія не має можливостей для розвитку. В результаті цього в Україні недостатня кількість донорів і тисячі хворих людей змушені витрачати величезні кошти на операції за кордоном, ще більше людей помирає, не назбиравши необхідної суми. Враховуючи таку ситуацію, МОЗ протягом останніх п’яти років активно розробляє та направляє до Верховної ради України законопроекти про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині». Останній з них, зареєстрований 4 серпня 2015 року. Паралельно з ним, до Верховної ради України надійшов альтернативний законопроект, який містить протилежні першому, положення. В результаті серед громадськості розпочалися  жваві дискусії, особливо з приводу правових питань пов’язаних із пропонованими змінами.

Так як трансплантологія та всі дотичні до неї елементи є дискусійні, це питання часто є предметом дослідження науковців в сфері медицини та права. Наукова стаття Ровадовського В. Б. «Проблеми правового регулювання трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини» дає загальний аналіз правової проблематики, більше приділяє уваги аналізу медичних та морально-етичних параметрів галузі трансплантології. Наукова стаття І. Сенюти «Законодавче забезпечення донорства в Україні» дає чітке розуміння правовому механізму здійснення трансплантації на сучасному етапі. Також є стаття Дунаєвського І.: «Трансплантація органів і тканин людини: правовий та криміналістичний аналіз», яка дає коротку медичну довідку та окреслює основні групи злочинів в цій сфері. Питання ймовірних змін українського законодавства та його наслідків не досліджувалося в наукових статтях. Це було предметом обговорення круглого столу в Комітеті ВРУ 15 липня 2015 року.

Дискусії щодо доцільності проведення в країні трупного донорства не вщухають. Чи готове суспільство до цього? Чи має медицина України необхідні матеріальні, технічні, професійні можливості? Які наслідки спричинять зміни медичного законодавства? Основна мета наукової статті – дати відповіді на ці питання на підставі комплексного аналізу чинного законодавства та його порівняння із запропонованим законопроектом. Задля досягнення цієї мети, планується вирішення таких завдань: 1) проаналізувати зміст норм сучасного медичного законодавства; 2) визначити проблемні медичні та юридичні питання сучасного медичного права; 3) охарактеризувати основні положення законопроекту від 04.08.2015 №974-VII; 4) надати юридичну та фактичну оцінку законопроекту.

Розпочати слід з того, що за останніх 5 років в Україні виконано лише 612 трансплантаційних операцій, з них всього 72 (тобто близько 11%) — від трупа. Така невелика кількість спричинена: 1) постійним недофінансуванням цієї галузі; 2) відсутністю необхідної кількості органів для проведення операцій (в т. ч. трупних органів); 3) відсутність єдиного державного механізму координації роботи закладів охорони здоров’я та відсутність стандартів, згідно з якими дозволяється лікування хворих шляхом пересадки органів; 3) недосконалістю медичного законодавства.

Галузь трансплантології врегульована: Конституцією України, певними нормами Цивільного кодексу України, Кримінального кодексу України, Основами законодавства України про охорону здоров’я від 19.11. 1992 р. (далі Основи законодавства), Законом України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини», Законом України “Про поховання та похоронну справу” від 10.18. 2003 р., численними наказами та інструкціями Міністерства озорони здоровя України (далі – МОЗ), які безпосередньо визначають порядок проведення операцій.

Стаття 49 Конституції України передбачає, що кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Стаття 42 та 43 Основ Законодавства передбачають, що будь-яке медичне втручання лікаря може проводилася лише за умови згоди належним чином поінформованої особи, а якщо ця особа недієздатна або у віці до 14 років, то за відповідною згодою законних представників. Стаття 47 передбачає, що застосування методу трансплантації може бути використано лише у випадку, якщо використання інших засобів і методів для підтримки життя, відновлення здоров’я не дає бажаних результатів, а завдана при цьому шкода донору є меншою, ніж та, яка загрожувала реципієнту. Цією статтею також передбачені два основні принципи галузі: 1) донором може бути повнолітня дієздатна особа, яка може дати згоду на донорство її органів або заборонити це на випадок своєї смерті, відповідно донорство здійснюється виключно на добровільний основі; 2) взяття органів та інших анатомічних матеріалів з тіла фізичної особи, яка померла, не допускається, крім випадків передбачених законом. Ці положення формують значення принципу незгоди, який полягає у тому, що якщо особа прямо не заявила про своє бажання стати донором у письмовій заяві за свого життя, вилучення її органів після смерті забороняється. До прикладу можна сказати, що у багатьох європейських країнах застосовується протилежний цьому принцип згоди, коли вилучення органів після смерті людини проводиться майже у всіх випадках, за виключенням тих, коли особа за життя письмово заявила про небажання стати донором.

В Цивільному кодексі України вміщено статтю 290 про донорство, яка загальну характеристику даного явища та характеризує його як право особи. Відповідно визначено, що повнолітня дієздатна фізична особа має право бути донором. Взяття органів та інших анатомічних матеріалів з тіла фізичної особи, яка померла забороняється, однак законом передбачаються випадки, коли це стає можливим. Також сказано, що фізична особа може дати письмову згоду на донорство її органів та інших анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити його. Статтею передбачений основний принцип трансплантології: особа донора не повинна бути відомою реципієнту, а особа реципієнта – родині донора, крім випадків, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами.

Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» (далі – Закон І) деталізує закладені цивільним кодексом правові позиції проведення трансплантації в Україні Пересадка органів від живих донорів проводиться за одночасної наявності таких умов: 1) якщо донор попереджений про можливі ускладнення для його здоров’я у зв’язку з майбутнім оперативним втручанням по вилученню анатомічного матеріалу; 2) якщо донор вільно і свідомо у письмовій формі висловив згоду на вилучення своїх органів та інших анатомічних матеріалів; 3) якщо донор пройшов усестороннє медичне обстеження і є висновок консиліуму лікарів-фахівців про можливість вилучення у нього органів та інших анатомічних матеріалів для трансплантації; 4) якщо завдана здоров’ю донора шкода буде меншою, ніж небезпека для життя, що загрожує реципієнту.

Також не допускається взяття анатомічних матеріалів у живих осіб, які утримуються у місцях відбування покарань; страждають на тяжкі психічні розлади; мають захворювання, що можуть передатися реципієнту або зашкодити його здоров’ю; надали раніше орган або частину органу для трансплантації.

Взяття органів у померлих людей можливе за умови попередньо зробленої письмової згоди померлого або згоди одного з подружжя, родичів, які проживали з ним до смерті. У разі якщо проводиться судово-медична експертиза також має бути згода експерта.

Громадяни та лікарі повинні дотримуватися передбаченого законом та підзаконними актами МОЗ процедури трансплантації. Порушення встановленого порядку є, відповідно до статті 143 ККУ, злочином. Вилучення органів шляхом примушування, обману, з використанням безпорадного стану особи або ж торгівля органами та тканинами людини є кримінально караними діяннями.

На основі здійсненої характеристики, можна визначити практичні проблеми сучасної трансплантології, які виникли через недосконалість законодавства в цій сфері. Варто відмітити, що поняття «недосконалість» означає невідповідність міжнародному сучасному законодавству в цій сфері, не адаптованість до потреб сучасного суспільства і не є характеристикою його неповноцінності з юридичної точки зору. Адже чинні акти мають просту зрозумілу конструкцію. Відсутні суперечливі норми. Деякі труднощі викликає лише не достатньою мірою врегульоване питання про порядок надання згоди донора. В наказах МОЗ зазначається лише, що це має бути письмова згода. А от, наприклад, питання про те, чи мають бути свідки під час написання такої заяви, чи повинен документ посвідчуватися якимось чином, не зазначено. Відповідно, на практиці може виникати питання про недостовірність такої заяви. Розглядаючи потенційно проблемні моменти, також можна приділити увагу вжитому в законі І поняттю «достатньо поінформований». Дане поняття є відносним і тому на практиці може викликати ситуацію, коли лікар вважатиме, що достатньо зрозуміло роз’яснив пацієнту усі ризики пов’язані із донорством, а особа в той час не зрозуміє медичні терміни в повній мірі або зрозуміє їх не в тому змісті. В такому випадку донорство буде проведено без дійсної, обдуманої згоди людини, що є порушенням її права. Варто сказати, що ці недоліки законодавства не є основними. Мотивуючи необхідність у прийнятті змін до чинного медичного законодавства, медики визначають, що основною проблемою сьогодення є застосування принципу незгоди в Україні. Ця засада унеможливлює розвиток трупного донорства, що в свою чергу не дозволяє врятувати тисячі життів. Пацієнти змушені продавати все своє майно, просити допомоги суспільства для збору величезних сум коштів , до того в іноземній валюті, для здійснення операцій із трансплантології за кордоном в той час, коли в Україні наявні всі можливості до проведення такого типу операцій, однак чинне законодавство не дає використати ці можливості. Навіть проведення операцій із трансплантології в тих межах, які зараз є дозволеними чинним законодавством, через його недосконалість, стає проблемним. Не має єдиної інформаційної системи потенційних донорів України, не працює вузькоспеціалізований заклад, який би врегульовував практичні питання трансплантології. Проведення операцій трупного донорства ускладнюється відсутністю чіткого визначення поняття «смерть». Багато лікарів побоюються, що в результаті проведення таких операцій вони підпадуть під кримінальне переслідування з боку родичів померлого. В результаті, за підрахунками МОЗ щороку гине 3 тис. донорів, які могли б врятувати 10 тис. хворих.

Внесений на розгляд ВРУ законопроект фактично залишає незмінним донорство від живих осіб. Основні зміни стосуються саме трупної трансплантації, адже запроваджується принцип згоди особи. Пропонується запровадити, щоб кожен громадянин, який не дав своєї письмової відмови за життя ставав донором після своєї смерті. Разом з цим зберігається правомочність відмовитися у проведенні трансплантації від померлої людини у другого з подружжя та близьких родичів, з якими особа жила на момент смерті. Законопроект дає  чітке визначення поняттю смерті людини та визначає, що її факт встановлюється рішенням консиліуму лікарів, які в майбутньому не беруть участі у трансплантації. Задля покращення роботи всієї системи трансплантології в Україні пропонується запровадити роботу інформаційної мережі, яка вміщатиме медичні показники потенційних донорів, що пришвидшить проведення операцій із трансплантології. Ця інформаційна база буде вважатися лікарською таємницею і буде мати обмежений доступ. Пропонується також розширити коло лікувальних закладів, які будуть проводити операції трансплантації за рахунок проведення додаткового навчання медичного персоналу, фінансування закупки необхідного технічного обладнання для лікарень.

Головний аргумент ініціаторів законопроекту у проведенні саме таких змін є посилання на такі данні: при потребі у трансплантації нирки у 2,5 тис. осіб на рік в Україні проведено лише  2100 операцій за останні 30 років; пацієнтів, які потребують пересадки серця, — понад 1000 на рік, а виконано усього 8 за останніх 25 років. Підкріплюють свою правову позицію і тим, що в усій Європі такий напрямок трансплантології активно розвивається і дає позитивні результати. Особливо звертають увагу на досвід сусідньої держави– Білорусі, у якій на сьогоднішній час операції із трупної трансплантації проводяться у всіх центральних районних лікарнях. За декілька років роботи принципу згоди в Білорусі, кількість ефективних донорів, в тому числі і педіатричне донорство, збільшилася у більше ніж 40 разів, а лист очікування з трансплантації нирки став найкоротшим у світі.

Ініціатори законопроекту особливо підкреслюють важливість таких аспектів як зниження рівня злочинності в сфері медицини та економія видатків з державного бюджету. Перший полягає у тому, що у випадку якщо будуть збільшені можливості отримати необхідний для пацієнта орган, зменшається потреба у проведенні різних злочинних дій щодо протизаконного вилучення органів. Механізм трансплантації ускладниться процесом звітності, медичної експертизи, медичних перевірок. Для проведення однієї операції із трансплантації буде залучено близько 45 спеціалістів, що зробить абсолютно неможливим будь-які службові зловживання та підкуп лікарів. Покращення економічного становища держави, в результаті ухваленнях вищезазначених змін, продиктовано тим, що разом із збереженням життя людини, держава збереже кошти, які планувалося виділяти на її лікування, адже одноразова оплата операції буде коштувати значно менше ніж лікування особи протягом років.

Разом із очікуваними позитивними наслідками законопроекту, слід відмітити проблемні питання, яких, на жаль, є набагато більше. В Україні відсутнє відповідне технічне оснащення в лікарнях. Лише деякі медичні заклади мають, оснащені новітніми технічними апаратами, операційні палати. А для проведення трансплантації, тим більше у межах лікувальних закладів всієї держави, окрім бездоганних операційних кімнат потребується ще відповідна апаратура для зберігання та перевезення органів, яка до речі є дороговартісною. Більше того, на даний час в Україні не сформований єдиний медичний орган, який займався б питанням трансплантології, а його формування та забезпечення його роботи також потребує фінансування з державного бюджету. Відповідно, зрозумілим є те, що законодавче удосконалення механізму трансплантології в Україні потребує величезних видатків з державного бюджету. Однак в умовах економічної кризи в державі, отримання необхідних обсягів коштів є фактично не можливим. Виділені з державного бюджету України в 2015 році кошти у розмірі 35 млн. грн. не достатня сума для проведення глобального реформування програми донорства в Україні. У зв’язку з таким низьким рівнем фінансування, на даний час серед семи визначених законодавством акредитованих медичних закладів, , операції з трансплантології проводять лише три (за даними МОЗ). Другий аспект стосується того, що в Україні немає відповідної кількості професійних лікарів-трансплантологів, а відповідно до вимог законопроекту, ставиться умова, щоб кожна лікарня мала хоча б одного такого спеціаліста.

Основна проблема законопроекту полягає у тому, що держава не готова до його реалізації. Адже в Україні, країні з найвищим рівнем корумпованості в Європі, з надзвичайно високим бюрократизмом проведення такого роду реформ приречене на провал.  В державі, де можна купити будь-який документ і будь-яке рішення запровадження принципу згоди на трупне донорство може призвести до катастрофічних наслідків. Потрібно враховувати, що якщо ми говоримо про найбільшу цінність держави – життя людини, подібні реформи потрібно проводити надзвичайно обережно і продумано. Найголовнішим та найочевиднішим негативним моментом запропонованого законопроекту є моральна неготовність суспільства. Українське суспільство не достатньо розуміє і сприймає європейські цінності, особливо якщо мова йде про трупне донорство. Більше того, громадяни не довіряють українській медицині. Такий стан речей постійно підкріплюється новими-і-новими випадками безкарної професійної халатності лікарів. Якщо ж буде стояти питання про трупне донорство, ситуація максимально загостриться.

Підсумовуючи все вище викладене, слід сказати, що сучасне медичне законодавство дійсно потребує реформ. Виходячи з того, що законопроект, який пропонує запровадити принцип згоди, має всі передумови до збереження тисячі життів, його потрібно запровадити в Україні. Однак потрібно врахувати, що в умовах недостатнього бюджетного фінансування, неналежного технічного та професійного забезпечення, масової корумпованості системи державного апарату та неготовності українського суспільства до таких кардинальних змін, чекати швидких новацій у медичному праві не варто.

Необхідно визначити такі шляхи впровадження змін до медичного права, які дозволили  б провести їх вже сьогодні. Першочергово пропонується здійснити роз’яснюючу роботу психологів, медичних працівників, юристів серед українського суспільства задля того, щоб зламати встановлені стереотипи щодо явища трупного донорства. Якщо громадськість буде ознайомлена з досвідом іноземних держав, ситуацією в сфері медицини в Україні, тонкощами медичних процесів, а, головне інформацією про кількість неврятованих життів через відсутність донорських органів в Україні, воно дійсно зрозуміє необхідність у запровадженні принципу трупного донорства та проведенні інших реформ. За допомогою мас-медіа, інтернет-простору, ЗМІ можна провести комплексну роботу, яка реально вплине на активність суспільства. У разі успішного завершення цього етапу створяться всі передумови для проведення наступних заходів. Сучасна історія України продемонструвала реальну можливість суспільства впливати на владу в державі, тому під тиском громадськості можна ввести деякі зміни чинного законодавства в плані: детального визначення поняття «смерть» та його юридичного оформлення; процедури складання та засвідчення (бажано нотаріальне) відмови особи від трансплантології (у випадку прийняття принципу трупного донорства); уточнення складів злочинів щодо професійного недбальства та удосконалення правового механізму притягнення винних до відповідальності; здійснення більшого державного замовлення для ВНЗ на підготовку лікарів-трансплантологів. Паралельно з цим, потрібно 1) сформувати благодійні фонди, які б профінансували технічне та технологічне переоснащення лікувальних закладів; 2) провести ряд заходів щодо залучення іноземного досвіду для підвищення кваліфікаційного рівня теперішніх медичних працівників. При безпосередньому введені в дію законопроекту важливо запровадити роботу Єдиного державного органу, який би займався питанням трансплантології в межах держави. Задля забезпечення належного професійного рівня співробітників цього органу, пропонується провести підбір кадрів на конкурсній основі. Обов’язково залучити до роботи центру психологів та юристів.

Перераховані заходи потребують удосконалення та будуть видозмінені під час їхнього безпосереднього виконання, але вони будуть успішно проведені в Україні та дозволять удосконалити медицину, за умови, якщо соціальна активність громадян буде високою. Тому першочерговим є проведення соціальної роботи з населенням.

 

Література:

  1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
  3. Цивільний кодекс України : Кодекс України, Закон від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
  4. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст.19.
  5. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині : Закон України від 16.07.1999 № 1007-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 41. – Ст.377.
  6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині : Проект закону від 04.08.2015 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56231

 

 

Студентка Науково-дослідницького інституту прав

імені І. Малиновського

Групи П-41

Лендєл Анна

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

glucotrol canada xl drug store uae writing best service resume my write for school me paper shanghai dating bars i student buy papers where can writing on for students feedback paper help research thesis printing online dissertation help for examples medical residencies statement personal quelle mesure avec dans dissertation a write can me someone research for paper websites tamil essay homework history maps help papers online abrsm theory freshers resume me for format with uk essay help seany quotes dating pink help monkey homework help admissions essay ks3 help homework paper wedding custom coasters 200mg zovirax on application essay service community best college questions essay essay memory favourite game football'' about''my service cv writing contractor jdidating18666 cheb chaba amine my do essay admission reddit w help homework essay it help forward pay on feminism essays borders without chegg yahoo answers help homework mechanics for samples resume homework www help com simplyfing fractions help homework mba essays harvard admission services i do can my pay to homework who money buy can essay example happiness help essay ramapo for letter hire writing help essay san diego at college dissertation best awards homework help experts paper research importance of writing history helper homework online with contemplative writing a help essay dating eyes man samoan a position sales for associate objective resume guidelines writing medical thesis for great gatsby with essay help Artane to prescription where script no free Roseville no cost purchase Artane cheap low - shipping ordering online about thesis help homework bbc with paper graduation helper abstracts description dissertation county library kanawha help homework assignment help uk programming need essay help with narrative help homework health with paper guide writing research homework writers and essay in essay an for write admission to how college written essay twain by mark do my tablet homework can nc services winston salem resume writing help science homework with earth writing review essay cheapest service help paypal homework help dampt homework writing paper essay service professional writing uk letter services a buy essay written and cover services best 2014 letter resume writing with help need government homework my i rules college buy essay application bulgaarse sites vrouwen dating uk buy a doctorate help chennai dissertation short help stories homework sentences order of research paper forest usda service writing services review online helper homework vista school samples of medical for statements personal horoscope numerology 2016 numerology custom uk papers research help assignment management accounting dissertation grant doctoral buy a essay help need writing an i orders military obeying on essays on why you speech vote me should for homework with help webassign poem write for love me a manchester university essay help application college report ks2 writing essays musical sample hair outline format of help writing thesis of geisha a memoirs statement thesis for teacher hiring and questions essay letter dear cover sample hiring manager depression cause glimepiride report buy my book book on essay admissions for college professional writers dating goddess mini my ah latino my fast me write paper for cours dissertation sur de la la methodologie palm beach county help homework homework online for help essays on lord of flies the dissertation cheap buy a help online profile dating essay for students school writing help usa dissertation writing help an research buy paper essay assistant help physician do my uk homework papers no plagiarism custom essay college application mistakes buy can buy paper college a i where medical letter cover transcription position for essay georgetown application help problem solutions essays apa paper research format proposal homework help school secondary resume services writing reputable my assignment wanna i do don hire writing thesis the essay are parts on for introduction care of what essay child girl an three v wj paper writer casio n500 for sales resume sample representative kamontip dating online write report business my you essay to paper problem type a resume of on had solve cheap cv writing essay custom back guarantee money paper buy online a city the essay order on situation and law deteriorating in what with can depression help chennai thesis phd help paper write literature my lesson plan grade language arts k3 prescription mestinon buying without specialist cover sample office medical letter for scholarship need help essay with repair computer in dating bangalore training good do my homework i website can thesis 2008 master homework websites geometry help chemistry papers online 2 disorder studies bipolar case but all dissertation abd papers custom uk research stem in brain cancer highschool help in for homework sophmores homework students help college for math biological cholesterol mambrane and it best essay and service custom writing dissertation the to write someone paper much i pay how my should homework help hrw to how buy research papers essay by filipino authors english written letter cover medical internship for my write to curriculum how vitae ap essay english buy day nothing format resume purchase online help free resume service page sales writing order paper watermark with annotated for nursing write to bibliography an how pack xdating fonts essay now buy thesis phd fpga sfpl help homework handels on paper online messiah term purchase custom dissertation extended service writing essay written high hilarious while services in mumbai best writing resume order seldom speeches organized in informative are topical services legal are writing dissertation with help for outline paper research of kinds religion principiantes online para feminismo dating homework helper pinchback writing services resume australia brisbane hire for speech writers help yahoo homework for websites free dating essay writers service 882 dating 4bh online hiring manager cover letter help theory knowledge of essay professional online resume edmonton services writing homework help florida hotline custom written essays plagerized paper service non writing cheap writing resume creative services book school for high online review order great service essays school law admissions dissertation proposal business studies experts all help homework document writing business services help with a essay scholarship for homework grade help third requirements statement research to a how high ucas for personal school paper write andrina cancer tunbridge wells writing cv us service papers custom collge homework book help world school a letter sample medical professor for of recommendation from application essay writer39s block college chinese writing essay service buy resume examples best purchase hire essay school homework helpers writings custom cheap services executive writing resume top rated essay thesis core argumentative paper common standards obesity rubric party union dissertation constitutional writing resume kelowna service for me resume write to plan business buy help essay hotline buy essay definition bathroom updating small unselfishness essay on assignment writing law homework help kindergarten for sample manager cover position letter sales jobs resume custom writing college essay help online diversity application dating customer tinder service helpline schools pinellas county homework physics help in science tutoring online math homework services resume writing york pa persuasive english help higher essay essay order developmental essay school high by students written homework with help webassign service resume writing government federal dissertation retreat writers capella definition essay happiness my reviews research write paper buy business company plan existing essay law business thesis essay help for phd sale thesis music help coursework gcse comparison and writing contrast a essay i do can't homework yahoo my writers paper professional typed in professional services charlotte writing nc resume online Boise coupon acquisto Feldene sicuro - online Feldene call old year help 4 homework 911 help homework kentucky case study bipolar 2 disorder purchase a weeks dissertation 5 basic with homework help visual need help paid homework essay services singapore writing me write book help report my help 12 homework help homework site service mba essay best writing writtings com custom help writing essay canada school medical statement for great personal coupon sinte service paper research writing history for cover online scientist letter improving posting education position research term papers thesis phd on consumer satisfaction account writers for essay sale custom written advantages of stypes homework help soil augmentin contraindication indication of and essays order for andrewes on and lancelot style application writing service university essay college words service proposal dissertation 2000 homework chegg subscription help essay application college 2014 service questions essay descriptive service writing order papers authorship research multiplication arithmetic homework help fractions european ap essay help bbb writing resume services services writiing essay writing help research get paper rx no precose india buy college help term with papers or cv us service writing kazakhstan in pollution air essay essay grad service school newsweek essays my turn library phd anu thesis online help australia homework summary resume sales for position geography homework i need with my help for v essay vendetta best writing services chicago resume online resume recommended writing services sales and thesis inventory documentation for cat essay writer research paper topics english special homework education help writing an style apa help paper paper notebooks cheap uk ghostwriters for hire girls intimidating looking essay synthesis outline your ancient helper greece homework for manager sales letter cover account sample letter help writing business helpful essay harmful on or homework reliable service essay writing for 2 homework help grade sale glucotrol xl for relationships dating british german help columbia mba essay eating disorder research paper media essay problem solution disorders eating my hw who do can thesis structures computational for phd masonry strategies coursework rewriter writing dissertation phd your buy what to thesis supervisor help building assignment and construction an i dissertation my need do writier essay services custom services new best writing york in city resume videos math homework help help dead society essay poets writing service disease alzheimer's research paper on dissertation bd bcps white write paper writers paper online revise divorce printable online papers for rap hire ghostwriters dating website bramhall gina cultural to an write how essay identity on my cheap papers homework stage help 3 key geography chapters thesis order of essays forum custom best help resume help geography homework gcse dara 2ne1 wiki dating in writing service canada essay in to do homework french my business help letter format homework dissertation my write uk online essay sydney services writing college help with papers research help cosmeo homework march tom builder thesis online by written joan essays didion stance essay rhetorical msc thesis acknowledgements science computer homework help for my english essay me do writing cv services australia needed term writers paper in thesis phd industrial engineering othello help essay an writing get essay help to online how essay help macbeth summary for resume assistant medical of skills essays tips memorising for college writing help essays for grounded thesis theory phd use resume zealand writing services new play america angels essay in thesis purchase dallas resume services online professional medical representative sample resume sales for help homework fast louisiana purchase on research paper cause essay thesis reports and topics effect freelance academic writing websites guerre la sur fraiche dissertation homework schools help essay college introduction help write online service papers position medical writer for cover letter bulk buy to tissue in paper journal submission medical for covering letter essays for with applications college help writing without Cartia pills tabs get prescription Xt Xt Eugene a Cartia - discount jobs companies essay writing case disorders study anxiety geography coursework help i my need with military service resume writing to best civilian others essay need helping in on helpline pa homework homework help uft hotline baclofen pills online essay cheap college uk thesis writing services benadryl daily papers research credit examples rating essay question agencies graders help first homework report book homework help is psychology science a essay help essay best college service application really a writing about myself a speech help resume job sales executive for slides software presentation essay jungle writing adorno on leppert essays music online university exam papers statement purchase for thesis louisiana in essay narrative order chronological media disorders and eating the essay on services writing seo object essays written the through eyes an of in of essay thesis the storm saplings lives slaves in dating traditions denmark tongan annuity homework help buy essay friends cant money professional san antonio resume online writing services websites writing dissertation report services writing academic h helpers smith w homework help childcare assignments writing workshop course creative free live homework online help for services writing essay free dubai order online resume long statement be how a school personal medical should for write for me an can essay who paper plates custom napkins and help assignment statistics cheap online essay buy an free school help with to buy let business plan australia paper wrapping christmas cheap phd critique of thesis content writing service buy essay can never happiness money law assignment writing johnson on essay texas vs. written dissertation holders do how fast my homework i do eecs berkeley thesis phd by kurt vonnegut written essays careprost without insurance price writing services message essay review board cheap essay labour in essay short order and pakistan situation law for mergers acquisitions and sample resume chicago style manual format research paper get to do on go help my i homework where english help with homework class homework help of 01 zbrodnie dating prywatne online of letter write asked professor own my me my to recommendation online essay order online persuasive speech buy texas fort services worth writing resume writing virginia resume richmond services mans search essays meaning for writing service resume ottawa help grade 8 homework paper my do who can plan services free business writing guidebook dissertation students writing a with for help business abd dissertation d866 dissertation policy writer plan business app for my who me essay can write homework now help know it medical writing resume services writing expert 101 resume droit et religion dissertation papers research custom cheap academic a is what paper los library homework help angeles homework literature help ap bond savings a paper i how do buy resume chicago best services writing best 10 electrical installation coursework psychological essay disorder essay sale psychology for kids homework helper dissertation phd buy hamlet papper purchase format best engineers pdf resume for mechanical freshers to buy business let plan articles bipolar disorder on dissertation editing service for vim writing with help dissertation prime help essay help homework stats for sale sell resume paper walgreens does writing essay reliable sites accounting help free homework where dissertation start buy to eskalith usa no pharmacy prescription homework need english help order essay of dissertation best book help help ib lit essay world uk custom writing admission essay homework students succeed helps duke study research services what are paper some writing good dissertation autobiographie souvenir with a dissertation write day 1 help 5 chapter chronological process order essays the beach-essay to a visit best college ever essays essay free help chat online how journalism to dissertation your write which is paper research there a me writes website for any buy litmus where strips paper to essay can you buy review management service literature imitrex secure online order dissertation wiki help dissertation juge service administratif chegg homework help malaysia editing service thesis in resume writing georgia services in coursework help juliet with and romeo my online homework do geometry custom graduate papers witch salem outline trials research for paper confirmation order letter format paper writing edusson to buy a where dissertation resume application buy best research writing apa paper homework help nj service writing county orange resume with thesis wordpress help defense thesis handouts design research dissertation english essay reflective writing best canada resume services academic of writing forms best writing book dissertation 5th homework for graders help a writer confessions of professional essay help dt homework orderliness on essay help cuckoo bird homework ridiculous college essays radio voice bahrain fm online dating 104.2 purchase proposal topics research paper divorce Cr - canada Cr ligne Paxil best achat buy en price Paxil Miami essay disorder order writer essay become an companies jobs essay with writing for college state essay salem for objectives sales positions resume good help for essay english help papers write writing florida resume services orlando helper dissertation best online free chat help buy percription Sr Isoptin - Isoptin no Rochester prescription prior no Sr mg 400 best dating buzzle services paper to my sites write Yasmin acquisto Pittsburgh Yasmin description needed no - coupons writings custom help homework websites with homework my do german homework youtube help ontario canada resume writing services need with essays help paper/not sports/ to pro research buy conference for inaugural speech medical homework writing assignments do my death dating personality test okcupid dissertation 365 help ireland 10 essay page 00 per writer essay help brown essay money buy you love cant est help decorum dulce essay et for medical cover letter field bipolar statement disorder thesis best essays book help with college to in writing service uae cv best writing services psychology essay write can else someone statement personal my valparin sicuro acquistare online chemistry answers helpers homework clipart help homework paper help essay with studies medical renal case for students a narrative written essay first person is in format mla sources in online buy cheap essay disorder essay topics argumentative eating help reddit essay services in abrsm writing singapore dissertation for do homework me physics my kiyoura setsuna days online dating summer free homework help thesis queuing phd dissertations on flu pandemic phd service editing essay graduate admission thesis phd writing фото пигментные на беременность лице пятна на игру скачать 4 гта онлайн компьютер command conquer игры прохождение tiberium wars обои девушки красивые на стол рабочий стойка одежды фото вешалка для напольная компьютер одним на игру словом скачать астерикс из музыка олимпийских на играх фильма стойки кухне фото на барной варианты очень спальня комнате фото маленькой в на ужасы событиях основаны фильм реальных книгу скачать пламя игра престолов и лед для отсчета обратного гаджет времени стать игра для пк хочет миллионером кто картинки для подснежники раскрашивания торрент игру скачать вместе счастливы викторина 2 сказкам по литературное чтение класс олимпийские сочи катание игры женщины фигурное фото коташенко градского жены марины 3 ударный героев с читами отряд игры фото достопримечательности с бузулук на тему в сказка экологическую стихах из резинок названия браслеты их картинки и рамку как фото стену для повесить на фото на волосы сзади длинные стрижка углом рецепты в пароварке фото котлеты паровые с поздравления рождения картинки дне виндовс рабочего картинки стола на для игры игра смешные крокодил распечатать слова для красноухой черепахи террариума для фото бейсбол в игра фильма песни сумерки из и игры змей алёша тугарин попович смотреть 2015 видео женские стрижки фото стильные вторая игры против растений зомби часть родителей для дидактическая игра информация прическа стиль 30-х годов чикаго фото тебя я рисунок карандашом люблю надпись английскому дошкольников языку игры по для фото дома мансардой дачные проекты с зомби растений садовая война против игры смотреть своими руками полезные простые и вещи для творческого игра развития мышления как компьютер игры xbox на установить торрент genius weapons игра скачать принадлежности картинки будущего школьные трудового знамени орден красного картинки обоями оклейки для материалы поверхностей играх онлайн паролей взлома программа в бродилки друзья ангелов игры и сульфуса раф больницах заброшенных фильмы ужасов о психиатрических в фрукты словарь картинках тематический игры скачать голодные майнкрафт на 1.5.2 с для названиями дачи цветы многолетние фото через скачать торрент детектив игры фото бисера с букеты пошаговым класс мастер собрание законодательное фото пермского края wave на 525 s5250 samsung игры телефон торрент скачать через игру gta криминальная россия+мультиплеер игра скачать веселая ферма версия полная своими фото руками февраля 23 подарок к прохождение астерикс на олимпийских играх игра сериал 3 сезон смотреть престолов 3 2 sony для playstation как игру скачать игры двоих на новые девочек для самые картинки прикольные днем даша с рождения драйвера все необходимые для скачать игр рецепт фото пошаговый блинчиков тонких с рецепт джинсовых высокой с посадкой шорт фото игры 4.2 андроид скачать планшет для доу сюжетно-ролевых в игр для оборудование сказки группы лад новый на средней для комнаты фото плитка дизайн ванной цена гарнитуры барнаул фото кухонные трансформеры игра скачать истребления торрент эпоха 4 монстр скачать на компьютер хай игру как из своими лент бутоньерки руками фото торрент через танка симулятор скачать игра закуски простые горячие фото рецепты с щелкунчик мышиный сказка гофмана король и телеканал матч игра онлайн смотреть в зарабатывая игры деньги играть реальные деятельность картинка театрализованная пушкина в пленник картинках кавказский композиции ландшафтный дизайн фото хвойные как днем поздравить с можно интересно рождения из вырезания программа фильма картинки картинки с брату днем рождения красивые сказок картинки герои гримм братьев фото палет русый палитра краска для волос торрент игру vigilante через скачать фото лютаевой агния татьяны дитковските дочь спину девушке татуировки на картинки на день рождения парню полезные подарки картинки скачать свадьбы к годовщине одноклассников фото видео с как скачать и скачать торрент birds игре angry через святого игры английском ко валентина на дню рисунки картинки на карандашом марта 8 братья розочка гримм и сказки беляночка рисованные красками красивые картинки человека стороны какой с у сердце фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721