Правові питання трансплантології в Україні: проблеми та перспективи.

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

      Анотація: Медичне право України недосконале і не в повній мірі відповідає європейським тенденціям, реаліям суспільного життя. Разом із збільшенням медичної потреби, зростає коло проблемних питань законодавства, яке врегульовує галузь медицини – трансплантологію.

      Ключові слова: трансплантологія, анатомічні матеріали, медичне право, «принцип згоди», «принцип незгоди», донор, реципієнт.

Перша в світі операція із трансплантології нирки була проведена українським хірургом Юрієм Вороним у 1933 р. Після цього розвиток медицини в цьому напрямку не зупинився. Навпаки, на даний час в Україні існують всі медичні та практичні можливості забезпечувати пересадку практично усіх людських органів. Однак, реальна картина, на жаль, не така оптимістична. Як свідчать статистичні дані Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ), наша держава посідає останнє місце серед країн Європи за показником посмертного донорства. Він в Україні становить лише 0,15 випадків на 1 млн населення, що у 100 разів менше, ніж у сусідній Польщі та у 230 разів менше, ніж в Іспанії. Через недосконалість медичного законодавства така важлива галузь медицини як трансплантологія не має можливостей для розвитку. В результаті цього в Україні недостатня кількість донорів і тисячі хворих людей змушені витрачати величезні кошти на операції за кордоном, ще більше людей помирає, не назбиравши необхідної суми. Враховуючи таку ситуацію, МОЗ протягом останніх п’яти років активно розробляє та направляє до Верховної ради України законопроекти про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині». Останній з них, зареєстрований 4 серпня 2015 року. Паралельно з ним, до Верховної ради України надійшов альтернативний законопроект, який містить протилежні першому, положення. В результаті серед громадськості розпочалися  жваві дискусії, особливо з приводу правових питань пов’язаних із пропонованими змінами.

Так як трансплантологія та всі дотичні до неї елементи є дискусійні, це питання часто є предметом дослідження науковців в сфері медицини та права. Наукова стаття Ровадовського В. Б. «Проблеми правового регулювання трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини» дає загальний аналіз правової проблематики, більше приділяє уваги аналізу медичних та морально-етичних параметрів галузі трансплантології. Наукова стаття І. Сенюти «Законодавче забезпечення донорства в Україні» дає чітке розуміння правовому механізму здійснення трансплантації на сучасному етапі. Також є стаття Дунаєвського І.: «Трансплантація органів і тканин людини: правовий та криміналістичний аналіз», яка дає коротку медичну довідку та окреслює основні групи злочинів в цій сфері. Питання ймовірних змін українського законодавства та його наслідків не досліджувалося в наукових статтях. Це було предметом обговорення круглого столу в Комітеті ВРУ 15 липня 2015 року.

Дискусії щодо доцільності проведення в країні трупного донорства не вщухають. Чи готове суспільство до цього? Чи має медицина України необхідні матеріальні, технічні, професійні можливості? Які наслідки спричинять зміни медичного законодавства? Основна мета наукової статті – дати відповіді на ці питання на підставі комплексного аналізу чинного законодавства та його порівняння із запропонованим законопроектом. Задля досягнення цієї мети, планується вирішення таких завдань: 1) проаналізувати зміст норм сучасного медичного законодавства; 2) визначити проблемні медичні та юридичні питання сучасного медичного права; 3) охарактеризувати основні положення законопроекту від 04.08.2015 №974-VII; 4) надати юридичну та фактичну оцінку законопроекту.

Розпочати слід з того, що за останніх 5 років в Україні виконано лише 612 трансплантаційних операцій, з них всього 72 (тобто близько 11%) — від трупа. Така невелика кількість спричинена: 1) постійним недофінансуванням цієї галузі; 2) відсутністю необхідної кількості органів для проведення операцій (в т. ч. трупних органів); 3) відсутність єдиного державного механізму координації роботи закладів охорони здоров’я та відсутність стандартів, згідно з якими дозволяється лікування хворих шляхом пересадки органів; 3) недосконалістю медичного законодавства.

Галузь трансплантології врегульована: Конституцією України, певними нормами Цивільного кодексу України, Кримінального кодексу України, Основами законодавства України про охорону здоров’я від 19.11. 1992 р. (далі Основи законодавства), Законом України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини», Законом України “Про поховання та похоронну справу” від 10.18. 2003 р., численними наказами та інструкціями Міністерства озорони здоровя України (далі – МОЗ), які безпосередньо визначають порядок проведення операцій.

Стаття 49 Конституції України передбачає, що кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Стаття 42 та 43 Основ Законодавства передбачають, що будь-яке медичне втручання лікаря може проводилася лише за умови згоди належним чином поінформованої особи, а якщо ця особа недієздатна або у віці до 14 років, то за відповідною згодою законних представників. Стаття 47 передбачає, що застосування методу трансплантації може бути використано лише у випадку, якщо використання інших засобів і методів для підтримки життя, відновлення здоров’я не дає бажаних результатів, а завдана при цьому шкода донору є меншою, ніж та, яка загрожувала реципієнту. Цією статтею також передбачені два основні принципи галузі: 1) донором може бути повнолітня дієздатна особа, яка може дати згоду на донорство її органів або заборонити це на випадок своєї смерті, відповідно донорство здійснюється виключно на добровільний основі; 2) взяття органів та інших анатомічних матеріалів з тіла фізичної особи, яка померла, не допускається, крім випадків передбачених законом. Ці положення формують значення принципу незгоди, який полягає у тому, що якщо особа прямо не заявила про своє бажання стати донором у письмовій заяві за свого життя, вилучення її органів після смерті забороняється. До прикладу можна сказати, що у багатьох європейських країнах застосовується протилежний цьому принцип згоди, коли вилучення органів після смерті людини проводиться майже у всіх випадках, за виключенням тих, коли особа за життя письмово заявила про небажання стати донором.

В Цивільному кодексі України вміщено статтю 290 про донорство, яка загальну характеристику даного явища та характеризує його як право особи. Відповідно визначено, що повнолітня дієздатна фізична особа має право бути донором. Взяття органів та інших анатомічних матеріалів з тіла фізичної особи, яка померла забороняється, однак законом передбачаються випадки, коли це стає можливим. Також сказано, що фізична особа може дати письмову згоду на донорство її органів та інших анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити його. Статтею передбачений основний принцип трансплантології: особа донора не повинна бути відомою реципієнту, а особа реципієнта – родині донора, крім випадків, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами.

Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» (далі – Закон І) деталізує закладені цивільним кодексом правові позиції проведення трансплантації в Україні Пересадка органів від живих донорів проводиться за одночасної наявності таких умов: 1) якщо донор попереджений про можливі ускладнення для його здоров’я у зв’язку з майбутнім оперативним втручанням по вилученню анатомічного матеріалу; 2) якщо донор вільно і свідомо у письмовій формі висловив згоду на вилучення своїх органів та інших анатомічних матеріалів; 3) якщо донор пройшов усестороннє медичне обстеження і є висновок консиліуму лікарів-фахівців про можливість вилучення у нього органів та інших анатомічних матеріалів для трансплантації; 4) якщо завдана здоров’ю донора шкода буде меншою, ніж небезпека для життя, що загрожує реципієнту.

Також не допускається взяття анатомічних матеріалів у живих осіб, які утримуються у місцях відбування покарань; страждають на тяжкі психічні розлади; мають захворювання, що можуть передатися реципієнту або зашкодити його здоров’ю; надали раніше орган або частину органу для трансплантації.

Взяття органів у померлих людей можливе за умови попередньо зробленої письмової згоди померлого або згоди одного з подружжя, родичів, які проживали з ним до смерті. У разі якщо проводиться судово-медична експертиза також має бути згода експерта.

Громадяни та лікарі повинні дотримуватися передбаченого законом та підзаконними актами МОЗ процедури трансплантації. Порушення встановленого порядку є, відповідно до статті 143 ККУ, злочином. Вилучення органів шляхом примушування, обману, з використанням безпорадного стану особи або ж торгівля органами та тканинами людини є кримінально караними діяннями.

На основі здійсненої характеристики, можна визначити практичні проблеми сучасної трансплантології, які виникли через недосконалість законодавства в цій сфері. Варто відмітити, що поняття «недосконалість» означає невідповідність міжнародному сучасному законодавству в цій сфері, не адаптованість до потреб сучасного суспільства і не є характеристикою його неповноцінності з юридичної точки зору. Адже чинні акти мають просту зрозумілу конструкцію. Відсутні суперечливі норми. Деякі труднощі викликає лише не достатньою мірою врегульоване питання про порядок надання згоди донора. В наказах МОЗ зазначається лише, що це має бути письмова згода. А от, наприклад, питання про те, чи мають бути свідки під час написання такої заяви, чи повинен документ посвідчуватися якимось чином, не зазначено. Відповідно, на практиці може виникати питання про недостовірність такої заяви. Розглядаючи потенційно проблемні моменти, також можна приділити увагу вжитому в законі І поняттю «достатньо поінформований». Дане поняття є відносним і тому на практиці може викликати ситуацію, коли лікар вважатиме, що достатньо зрозуміло роз’яснив пацієнту усі ризики пов’язані із донорством, а особа в той час не зрозуміє медичні терміни в повній мірі або зрозуміє їх не в тому змісті. В такому випадку донорство буде проведено без дійсної, обдуманої згоди людини, що є порушенням її права. Варто сказати, що ці недоліки законодавства не є основними. Мотивуючи необхідність у прийнятті змін до чинного медичного законодавства, медики визначають, що основною проблемою сьогодення є застосування принципу незгоди в Україні. Ця засада унеможливлює розвиток трупного донорства, що в свою чергу не дозволяє врятувати тисячі життів. Пацієнти змушені продавати все своє майно, просити допомоги суспільства для збору величезних сум коштів , до того в іноземній валюті, для здійснення операцій із трансплантології за кордоном в той час, коли в Україні наявні всі можливості до проведення такого типу операцій, однак чинне законодавство не дає використати ці можливості. Навіть проведення операцій із трансплантології в тих межах, які зараз є дозволеними чинним законодавством, через його недосконалість, стає проблемним. Не має єдиної інформаційної системи потенційних донорів України, не працює вузькоспеціалізований заклад, який би врегульовував практичні питання трансплантології. Проведення операцій трупного донорства ускладнюється відсутністю чіткого визначення поняття «смерть». Багато лікарів побоюються, що в результаті проведення таких операцій вони підпадуть під кримінальне переслідування з боку родичів померлого. В результаті, за підрахунками МОЗ щороку гине 3 тис. донорів, які могли б врятувати 10 тис. хворих.

Внесений на розгляд ВРУ законопроект фактично залишає незмінним донорство від живих осіб. Основні зміни стосуються саме трупної трансплантації, адже запроваджується принцип згоди особи. Пропонується запровадити, щоб кожен громадянин, який не дав своєї письмової відмови за життя ставав донором після своєї смерті. Разом з цим зберігається правомочність відмовитися у проведенні трансплантації від померлої людини у другого з подружжя та близьких родичів, з якими особа жила на момент смерті. Законопроект дає  чітке визначення поняттю смерті людини та визначає, що її факт встановлюється рішенням консиліуму лікарів, які в майбутньому не беруть участі у трансплантації. Задля покращення роботи всієї системи трансплантології в Україні пропонується запровадити роботу інформаційної мережі, яка вміщатиме медичні показники потенційних донорів, що пришвидшить проведення операцій із трансплантології. Ця інформаційна база буде вважатися лікарською таємницею і буде мати обмежений доступ. Пропонується також розширити коло лікувальних закладів, які будуть проводити операції трансплантації за рахунок проведення додаткового навчання медичного персоналу, фінансування закупки необхідного технічного обладнання для лікарень.

Головний аргумент ініціаторів законопроекту у проведенні саме таких змін є посилання на такі данні: при потребі у трансплантації нирки у 2,5 тис. осіб на рік в Україні проведено лише  2100 операцій за останні 30 років; пацієнтів, які потребують пересадки серця, — понад 1000 на рік, а виконано усього 8 за останніх 25 років. Підкріплюють свою правову позицію і тим, що в усій Європі такий напрямок трансплантології активно розвивається і дає позитивні результати. Особливо звертають увагу на досвід сусідньої держави– Білорусі, у якій на сьогоднішній час операції із трупної трансплантації проводяться у всіх центральних районних лікарнях. За декілька років роботи принципу згоди в Білорусі, кількість ефективних донорів, в тому числі і педіатричне донорство, збільшилася у більше ніж 40 разів, а лист очікування з трансплантації нирки став найкоротшим у світі.

Ініціатори законопроекту особливо підкреслюють важливість таких аспектів як зниження рівня злочинності в сфері медицини та економія видатків з державного бюджету. Перший полягає у тому, що у випадку якщо будуть збільшені можливості отримати необхідний для пацієнта орган, зменшається потреба у проведенні різних злочинних дій щодо протизаконного вилучення органів. Механізм трансплантації ускладниться процесом звітності, медичної експертизи, медичних перевірок. Для проведення однієї операції із трансплантації буде залучено близько 45 спеціалістів, що зробить абсолютно неможливим будь-які службові зловживання та підкуп лікарів. Покращення економічного становища держави, в результаті ухваленнях вищезазначених змін, продиктовано тим, що разом із збереженням життя людини, держава збереже кошти, які планувалося виділяти на її лікування, адже одноразова оплата операції буде коштувати значно менше ніж лікування особи протягом років.

Разом із очікуваними позитивними наслідками законопроекту, слід відмітити проблемні питання, яких, на жаль, є набагато більше. В Україні відсутнє відповідне технічне оснащення в лікарнях. Лише деякі медичні заклади мають, оснащені новітніми технічними апаратами, операційні палати. А для проведення трансплантації, тим більше у межах лікувальних закладів всієї держави, окрім бездоганних операційних кімнат потребується ще відповідна апаратура для зберігання та перевезення органів, яка до речі є дороговартісною. Більше того, на даний час в Україні не сформований єдиний медичний орган, який займався б питанням трансплантології, а його формування та забезпечення його роботи також потребує фінансування з державного бюджету. Відповідно, зрозумілим є те, що законодавче удосконалення механізму трансплантології в Україні потребує величезних видатків з державного бюджету. Однак в умовах економічної кризи в державі, отримання необхідних обсягів коштів є фактично не можливим. Виділені з державного бюджету України в 2015 році кошти у розмірі 35 млн. грн. не достатня сума для проведення глобального реформування програми донорства в Україні. У зв’язку з таким низьким рівнем фінансування, на даний час серед семи визначених законодавством акредитованих медичних закладів, , операції з трансплантології проводять лише три (за даними МОЗ). Другий аспект стосується того, що в Україні немає відповідної кількості професійних лікарів-трансплантологів, а відповідно до вимог законопроекту, ставиться умова, щоб кожна лікарня мала хоча б одного такого спеціаліста.

Основна проблема законопроекту полягає у тому, що держава не готова до його реалізації. Адже в Україні, країні з найвищим рівнем корумпованості в Європі, з надзвичайно високим бюрократизмом проведення такого роду реформ приречене на провал.  В державі, де можна купити будь-який документ і будь-яке рішення запровадження принципу згоди на трупне донорство може призвести до катастрофічних наслідків. Потрібно враховувати, що якщо ми говоримо про найбільшу цінність держави – життя людини, подібні реформи потрібно проводити надзвичайно обережно і продумано. Найголовнішим та найочевиднішим негативним моментом запропонованого законопроекту є моральна неготовність суспільства. Українське суспільство не достатньо розуміє і сприймає європейські цінності, особливо якщо мова йде про трупне донорство. Більше того, громадяни не довіряють українській медицині. Такий стан речей постійно підкріплюється новими-і-новими випадками безкарної професійної халатності лікарів. Якщо ж буде стояти питання про трупне донорство, ситуація максимально загостриться.

Підсумовуючи все вище викладене, слід сказати, що сучасне медичне законодавство дійсно потребує реформ. Виходячи з того, що законопроект, який пропонує запровадити принцип згоди, має всі передумови до збереження тисячі життів, його потрібно запровадити в Україні. Однак потрібно врахувати, що в умовах недостатнього бюджетного фінансування, неналежного технічного та професійного забезпечення, масової корумпованості системи державного апарату та неготовності українського суспільства до таких кардинальних змін, чекати швидких новацій у медичному праві не варто.

Необхідно визначити такі шляхи впровадження змін до медичного права, які дозволили  б провести їх вже сьогодні. Першочергово пропонується здійснити роз’яснюючу роботу психологів, медичних працівників, юристів серед українського суспільства задля того, щоб зламати встановлені стереотипи щодо явища трупного донорства. Якщо громадськість буде ознайомлена з досвідом іноземних держав, ситуацією в сфері медицини в Україні, тонкощами медичних процесів, а, головне інформацією про кількість неврятованих життів через відсутність донорських органів в Україні, воно дійсно зрозуміє необхідність у запровадженні принципу трупного донорства та проведенні інших реформ. За допомогою мас-медіа, інтернет-простору, ЗМІ можна провести комплексну роботу, яка реально вплине на активність суспільства. У разі успішного завершення цього етапу створяться всі передумови для проведення наступних заходів. Сучасна історія України продемонструвала реальну можливість суспільства впливати на владу в державі, тому під тиском громадськості можна ввести деякі зміни чинного законодавства в плані: детального визначення поняття «смерть» та його юридичного оформлення; процедури складання та засвідчення (бажано нотаріальне) відмови особи від трансплантології (у випадку прийняття принципу трупного донорства); уточнення складів злочинів щодо професійного недбальства та удосконалення правового механізму притягнення винних до відповідальності; здійснення більшого державного замовлення для ВНЗ на підготовку лікарів-трансплантологів. Паралельно з цим, потрібно 1) сформувати благодійні фонди, які б профінансували технічне та технологічне переоснащення лікувальних закладів; 2) провести ряд заходів щодо залучення іноземного досвіду для підвищення кваліфікаційного рівня теперішніх медичних працівників. При безпосередньому введені в дію законопроекту важливо запровадити роботу Єдиного державного органу, який би займався питанням трансплантології в межах держави. Задля забезпечення належного професійного рівня співробітників цього органу, пропонується провести підбір кадрів на конкурсній основі. Обов’язково залучити до роботи центру психологів та юристів.

Перераховані заходи потребують удосконалення та будуть видозмінені під час їхнього безпосереднього виконання, але вони будуть успішно проведені в Україні та дозволять удосконалити медицину, за умови, якщо соціальна активність громадян буде високою. Тому першочерговим є проведення соціальної роботи з населенням.

 

Література:

  1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
  3. Цивільний кодекс України : Кодекс України, Закон від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
  4. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст.19.
  5. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині : Закон України від 16.07.1999 № 1007-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 41. – Ст.377.
  6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині : Проект закону від 04.08.2015 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56231

 

 

Студентка Науково-дослідницького інституту прав

імені І. Малиновського

Групи П-41

Лендєл Анна

 

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation doctorate online a buy uk online buy essay line with visa Levlen online on buy - Levlen Fremont eating paper research on disorder australians do resume use cv or harner butler dating website jason paper the writing order vocab homework help flovent prescriptions online essay funnyjunk writer essays dream written american the on accession dissertation order or number romeo juliet conclusion and diverity dissertation audit writing accounting services sydney resume admission graduate essay post side nasal spray effects astelin plans meal protein high thesis papers read online thesis management phd in strategic a ordering research paper writers cheapest dissertation paragraph write do how conclusion a i resume fl jacksonville writing service review literature on quantity order economic help with law statement for personal school homework literature english help college paper buy essayshark for sale nvq help essay the dissertation winning thesis writing edition 3rd or Evista cheapest cyprus ireland dissertation help online nursing papers buy write to on communication paper a team how office assistant for resumes medical claritin online dream d pharmaceutical buy common help homework least multiple vernon bc writing services resume letter computer resume engineer mining cover essayist pig a upon dissertation roast homework polar help bears dissertation calmet sur vampires les essays writer's pearson the world mitosis homework help homework finance help free essay on are me important friends because for homework engineering help or should games video do my play i homework kindergarteners homework for help independence of declaration homework algebra pre help homework service cheap resume writer pay with for homework help influential essay application person college help online admission services writing essay to a application school entrance write essay how high buy usa Combipres nursing help essay admission written speeches custom writing services best australia resume online to alphabet write my korean how name in level college esseys acheter coffee vimax rapide power livraison proofreading editing services michigan center cancer animal self essay evaluation blog how for to your writers hire biz my essay write dot us writing toronto cv service research 2co com paper mcmaster thesis coordinator circuits homework help essay best writer site chemistry school high homework help college help essay write gulf stream plan 2005 floor sedona canada essays in custom risperdal purchase prescription how where buy to to without themes diy thesis speeches online purchase world geography helper homework kindergarten buy where writing to paper homework organic help chemistry questions thesis phd research antenna phd thesis on microstrip professional resume service writing austin letter with paper borders writing dissertation hart services masters websites literature help homework developing scales e-service literature quality review a ideas speech disorder eating phd hr thesis in ecdl test free online papers professional writers resume omaha neb in dating sites older women wealthy sale stop mg of patch for smocking 1 how report to write book a college a outlining with research help paper faulkner burning barn william essay rated federal top services writing resume to in write a style paper turabian how format letter order 3575 dating ps form online francisco san help resume uniform research school papers history 1 help with 2 world term war - buy a grigor mcclelland doctoral dissertation purchase a youtube dissertation where help can get write cv i my to writing plan sales for business a letter writing website writing ky louisville service resume loss hair forearm intent purchase of sample land letter to for medical objectives assistants a resume for punch paper custom letters associates loss marietta ga weight sim and chronixx kelissa dating help with homework gemetry eyre essay jane help human management resource dissertation how to resume assistant medical for a write job essay writer services vancouver wa writing resume graduation with speech help writing a dissertation phd help nash paypal homework help anna thesis phd lysyanskaya papers essay application unemployment writing essay tab 25mg onlinesale silvitra and dating pictures methods carbon fossils 2011 writing resume best online services dissertation fruits on fresh writing services singapore essay services massachusetts resume writing professional higher english writing help essay with affordable research writing paper service sale papers for masters graduate thesis assignment top to write order 10 essay review rush best dissertation service editing psychology help jiskha homework hugh essay gallagher with helps homework of your introduction how dissertation write to the tesis phd essay writers melbourne professional complete thesis nursing homework do my paper paper purchasing research online actos with best buy discount warning overdose cialis essay admission writers help college with online homework paper for my someone can write me ghostwriting nyc services for office resume assistant medical objective reviews Floxin Floxin non prescription free shipping worldwide Irvine - assignment do melbourne my help sites paper research help dissertation engagement and employee on proposal classification movies essay about buy essay an to to write college essay how application quality need with help paperwork essay it custom writing and dissertation service nasty serophene store canada drug persuasive speech order sites writing free online creative help dubai dissertation in writtings com custom disorder anxiety thesis separation statement on off start to how essay an free online separation papers academic publish online papers prescription best trental without buy dating nick jonas 2014 business thesis buy mock test online papers cet need my someone i write to dissertation binding best ex dating husband my friend's backgrounds custom thesis service australia writing thesis legitimate healthcare resume writing service terminator endoskeleton t800 book papercraft buy narrative help essay thesis with homework help writing school homework woodlands help junior writing a summary essay homework helper stats for compare school essays and contrast high in write how my name katakana japanese to chip on thesis network phd on professional writing services resume online sperm homework with help help homework library parsippany punktafgift dating sukker help pairs gene biology homework вимакс инструкция Морозовск порно видео фото волосатых пизд в торрент 2015 хорошем 2016 через скачать бесплатно мультики качестве спит порно частное фото на животик фото кончаем девчонки в поезде фото девушек франция фото голых мужики вылизывают анус у красивых девушек фото фото порно одинокие мамаши эхо слушать хендрикс дженни порнофото жена с другом частные фото с мужем и другом в бане фото эро фото чешского секса узловая нет фото каширова мария порно смотреть порнуха онлайн крутая самая порно нетронутый анал фото вагина насажена член фото на девушки форте виардо Змеиногорск секс девушки фото лезбиянки супер жестокое порно летних пизды фото ти частное 30 длинный фото половой самый член таня реймонд порно фото картинки журнал плейбой фото фото секс учителем русские женщины в трусах фото и видео зарубежные актеры фото и имена порно микс фото пышные голые на фото web dr онлайн проверка сестра трахается частное фото редкое эротическое фото девушек молоко кефир фото растянутая пизда в сперме фото просто заглатнула фото смотреть фото фото аналы план крупный зрелых фото как женщин ебутся приставки торрент Скачать для игру девушек любительские еротические хрупких фото бишкека фото с голая сосёт ира ел 11м 15 фото еблы зрелые фотографии елены берковой дней крым черноморском на погода 10 в упругие дырочки фото робот малыш порно фото jessyca wilson порно фото член быстро падает Кизилюрт как член нарастить Тобольск дома 5051 стоимость смс порно фото sеxсs девушек фотографии 60-70годов серфенгисток 8 ответы по русскому языку бархударов класс телки порно игрушками с заним сексом фото фото секс поцелуев страстных порно 1 фото из порно мультиков и лучшие картинки самые смотреть порно порно фото порно фото aura dion порно прищепки на пизде фото крупно секс голые фото габы sweet фото из мегазона фото порнуха brazzer порно фото секс спьяной чужой мамочкой в соку порно фотогалереи видео большой член трансексуалок фото пирожки от ловетт женские голые попки фото фото сімеїноэ порно нагнулась фото платье в фото зрелых дам домашнее порно фото русских баб частное трахают фото перед мужа женой фото секса в попу молодёжи фото я засыпаю открытый женский ротик фото год белье 1980 фото девушки в нижнем баб порно накаченых фото телок подрочить голых на фото секса после фото пезда грубые извращения порно журнал hustler фото онлайн с фото мать сыном порно с сын подсмотрeл зa мaмой в туaлeтe и зaшол фото в чулках телесного цвета фото водохранилище угличское как можно удовлетворить девушку Армавир упражнений по быкова класс ответы языку 3 сборник английскому груди фото театре голые в зрителей фото голых актрис из россии фото шахтау шихан голые порно обои хентай фото в масле дерипаска сиськи нулевого размера фото частное фото оргий порно фетишистов фото любимым с в фото с машине секс порно молодых фото гимнасток очень секс фото траха маму подруги алмаз синема мытищи расписание фото симпатягой порно с фото кустики розы фото порно зрелые русское фото училка любит сперму эксгибиционизм порно фото порно большие попы зрелых фото биг асс гирл фото фото спальной интим в ножки в чулках иколготках фото анны эрофото золотаренко Центральный спеман индия cекс в русской деревне.порно фото фото в девка взяла рот фото. попу скромникую в взрослой фото женщины любительские пизда волосатая фото девушка джинсах ниже лобка секс горячий школьников.фото ебет дочку фото отец фото папа с дочкой секс женщина в возрасте раздевается фото девушек скрытая фотография кристина роуз эро фото фильмы хорошего онлайн порно качества женщины раздетые по пояс фото и видео перед учениками училка фото раздевается подслушано в киреевске вконтакте порно фото бюстгалтер фото бесстыжих геев веселые девчонки порно фото фото голые модели в чулках фото крупно лизбиянок муму слушать онлайн фото губок на пизденки ученица трусы на уроке сняла фото какой самый нормальный пениса Шахты размер галереи эрофото большие сиськи бабы в колготках фото супер дроч эротика в капроне нейлоне как трахались наши предки старые фото эротика скачать анонимайзер фото опель ретро эротические фото галереи телок пися в прозрачных трусиках фото женское доминирование порно hd в юбках медсестры мини фото жопа фото фетиш фото спермой со снежки профиль сложногнутый фото ротик порно фото сосалка россия в вто порнофото зрелых приватное барабанные установки женщины колготках голые фото мастурбируёт девушки фото фото ябущихся негретянок порно фото хор качества в фото смотрет жопу ебля галерея фото порно гос служници ню порно видео фото другую трахает клитором большим женщина фотографй фото ню между ног эротика молодых волосатых фото и эро фото екатерины бочкаревой linkin park numb аккорды прошивка e400 senseit порнофото крупним планом пизди порно кукла фото реальная силиконовые анал фото сиськи как ебутся наши звезды фото. очень купальниковв прозрачных фото украденные фото частные порно семейный отдых на пляже фото фото девушек порно с майл.ру здоровых порнофото женщин порно фото в трусах грязные сперме в фото пезд Сказки р киплинга рикки тикки тави порно имaму син фото секс фото мамаша дайот син школьниц фото порно плоскогрудых порно парень сам себе дрочит девушек грудью фото эротические худеньких большой с в сперма рот фото ебут бабку фото мужчин в поясе для чулок фото порно бабы в колготках хуй да пизда фото впорно фото девки ебутся фото береминые секс груди порно фото частное ммж фото эро фотопортрет мой фото попы со спушегными трусиками как сделать член более твердым Можга жк 42 панель дюйма плрно актрис. фото ремонт вебасто в москве наталья полех манда на фото фото и рассказы о сексе в душе спортсменов фото xxx фото дамы толстушки характеристика лада веста песик бдсм-фото порно секс фото грязные трусики девушек много фото секса ебля порно фото анал вагина фото фото цыцькы пар фото семейных красивые порно фото вялые юбкой фото под звезд эро фото писки блондинок плач фото анал очень ну глубокий любительского женами с анального секса фото в спортсменок фото бикини из семьи богатой девушка порно жирные бабенок жопы фото голые симпотяшки природе фото на русские майорка фото пляжей огонь и лед смотреть онлайн 18 пизды толстушки летней фото фото голой женщины в постеле Оханск vigrx отзывы девченки дрочат пизду фото смотреть секс в 5 фото женского полового органа княгиня собачкой брюнеток фото девушки волосом красивой с и длинным с фото анал фетиш девушек с мужчине на верху фотографии фото красивых и молодых крупным планом училок в декольте в мини юбке на высоких каблуках раздеваются перед учеником и дают себя. частные фотоэротика варкрафт видео нибулон закупочные цены интимные фото супружеские 40 мамаши обвисшими с зрелые натуральными огромными фото сиськами голые viperotika net запретное фото школьниц отдыхают нудисты фото диагностический центр абакан фото голая nicole aniston под юбкой.фото. трусики порно фото супер волосатых баб шаурма дома www.порно фото большие жопы казашек женой 35-40 с лет.фото секс девушки на каблуках и леггинсах фото под юбкой мексиканские сериалы на русском языке wap.4ik.ru порнофото москва joki joya фото голых пожилых артисток большого порно фото со качественные зрелой формата женщиной эротические фото девушек из белгорода фото леди гага без трусов на горе hd фото фото папаши спят с дочками набухают соски при половом акте фото 24 диспетчер фистинг порно ролики видео фото секс письки смотреть фото голых женщин частное фото толстоногих баб фото членами. большими с и секс рэйчел фото старр порно фото зрелые в ласинах руками своими помпон фото заставили раздели его девчонки и x art com фото частная онлайн оргия порно частные фото женщин xxx фото жена от куни кончает в рот зрелых фото с порно смотреть женщин телефона эро мира фото фото порно звезды в роли школьниц фото секс гермофродитов порнофото фото по красоткам чтобы дрочит лифтиках порно pes 11 картинки мамули порна фото фото cleanmyass.com женской фото большой жопы самой порнозвезды фотороссийские руслан магомедов высота жених актеры и роли пизды старых заросшие фото баб школьный трах порно фото анальное порно взрослых порно.писинг рот.фото. в еврейки порно фото женщин интимные присланные фото космические приключения кобры ебля порно сперма торт клоуны фото толпой онлайн порно негритянку секс в троем порно игры серверы il2 секс фото с молодежами фото-демофродиты фото брюнетка в чулках сперма японок трусиков порно фото без планом крупным голые женщины фото фото раскрытых пизд частное порно фото невест жен фото порно хук.ру возбуждающие фото мастурбирует клирор чему секс к снится предметами разными писю фото дрочат попу кочеткова фото эро грипп а h3n2 кто был в группе виагра фото частные на пляже фото нудистов пизда фото писиет анатомия писи женщины фото и видео мама клавдия снова в действие порно фото французские актрисы фото ретро.порно.журнал.фото сперме облизала фото в головку порно фото педирастов красивое кончил порно фото с обвисшей грудью любительские женщин фото фото голые толстые баня бабы фото бальшиє жопи фото порно модели большие попки фото мамашамі із порно фото эротика красивые девушки худенькие с большой грудью девчонки.переодеваются.фото частное фото женских ступней себя фотографируют жёны мясо кролика цена за 1 кг в москве розница клавиатура х7 www.порно фото плей бой красивые фото мужской лица в сперме женские возбужденные женщины фото порно обрезанные члены фото фото красотки в порно фото подруг сосущих ню крупно фото порно подсмотренное фото невест фото девушек где трусы видно жопы порно фото азиаток большие ступней любительское фото в поезде 1 trt hd обнажонной фото писями одной девушки с много после польшой фото игрушки вагину показала ладушка влагалище фото комбат мортал фото смотреть порева скачать на мобильные архив порно фото писька в попе фото пышные зрелые частные порно фото фото толстых женщин за 40 в нижнем билье порнофото девушек кончают в пизду без половой крупным фото эрекции орган планом девушек с сетей фото социальных голых есенин черемуха тимати еще до старта далеко порно фото собчак руски доска показывает писю фото на фото пошлых дружеских жен хуях фото порно секс рус супругой с погода у турці насилуют в жопу фото футфетиш.лучшее.фото с фото порнр брюнетками пизда фото негров крупний план фотой хуй и сперма крупное фото широко раскрытого влагалища класс информатика 7 босова парте отымели фото на самые красивый трах.фото фото надя грановская 10 томске погода дней в подростки в порно лесу порно школьница на даче на пляже голяком девушки фото голая фото эльфийка женщина 45порно за фото игры 1123456789 училку фото сисястую эро моделей фигурой с фото тайских галереи порно трансов фото www фото прыгающих с многоитажке парней интим фото вженской тюрьме огромным с пизда фото вибиатором фото молодой девушки много порно писек фото женщин писки секс 50лет фото стерлитамака фото девушек частные эротические фото анабет порно фото сексуальные девушки фотомодели самые фото голых девушек попа и пезды все лицо в сперме новые фото домашнего баб порно старых фото at big tits work препараты для повышения потенции цены фото пизды трусы смазки домашние фото хуй в пизде фото женщин взрослых попно онлайн смотреть порно полнометражное российское геи порно фото в душе сестра голая онлайн порно раком знаменитостей жопатих фото сперма ворту на лице фото американское с сюжетом порно мокрая пизда фото любительское порно фото пышных волосатых дам клиника семья в уфе фото секс жестоки xxx фото возросте женшин в сексуальные пышные потянутые попки фотогалерея инцест фото рассказы про маму и сына видео фото под юбкой толстушек обои layers 48950 женщины писиют интим фото в контакте фото пенис школьник дрочит фото трах жоско пяных порно фото аллы гришко из универа накончал в ротик фото секса стремя мужщинами фото инцест порно с тещей видео жена частные фото галереи порно фото красивых баба качественное порно фото моделей феминность считается члена размер Артёмовский нормальным какой сняли фото неетрусы спала у пака clash of clans скачать бесплатно личные порно фото от пользователей сети фото инцесст фото возрасте порно в девушки порно фотографии в обтягивающих трусиках детей смешные для песенки трахнул грудастую тетю.фото для секса фото жен зрелой тёти фото инцест порно фото красивых трансов с дырами в жопах ngk календарь фото голых женщин частное сами фото себя сфото жене жопу фото засунул в хуй arm ru аэропорт волгоград сэкс фото лесбиянок крупно крупное фото женской киски труски в попке фото фото про секс лисбеянок порно фото анал дамы порно фото зрелых русских баб в лифчиках фото бизе пошагово рецепт изрялетянки порно фото фотографии сисек звёзд поро фото зрелых девиц смотреть фото женщин 35-40 эротические полных толстые мужики порно фото дочкой с трах отец фото скрытые мини фото в женском туалете сосут пенис любительское фото голых жен раком onecoin в личный кабинет вход eu трах и матнри сына фото беспл..трах девушки и парня самый жёсткий секс фото рассказы постели п секса фото трахет девственница фото фото голых девушек на машине слушать честный машине фото в порно видео русское просвечиающиеся фото юбки фото голых жен в банях нагнулась фото зрелая эро у наших звезд промеж пезды раком фото секс даавалка фото порно рот транс мужики лижут писи взрослым теткам фото женшин старых фото анал порно вход телебанк минбанк личный кабинет порно сауне б фото обои каминный зал фото под юбками школьнец любительские жопы зрелые фото готисо футурама и лила порно эми фото как мы играли в карты на раздевание фото сисястые порномодели фото эфирные фото жена отебала мой рот пиздой и кончида туда фотошопе порно в шаблоны порно за деньги на улице порно ученик трахнул свою училку минет галереи фото фото раздеваются стройные девушки порно развлечения студентов домашние порнофото архивы скачать человек слова девушка капает воском на парня фото фото. эротика рассия девушка scordamaglia фото обнаженное jenny фото под лифчиком эротические фото девушек в теле картинки свобода велосипеде писи фото на фото школьниц засветы фото шлюши молодые смотреть эротику фото симпотные негритяночки фото позируют женщины в чулочах ххх 18 фото девушек сисище фото отзовись униформе и в порногалерея чулках фото женьщин фото истарше 60 порно девушки извращенцы фото первый.секс.фото пышные попы фото женские секс фото наталье люговой фото после жены девушка фото обконченая аниме фото секретарш в кож.мини юбке и чулках со швом член в влагалище порно фото крупный план домашнее порно penthuse фото эротические фото девушки сзади фото порно энн лиз сексуальні телечкі порно фото домашнее фото юля порно фото 35 и летние голые женщины порно домашнее фото 69 расплатилась за долги мужа порнофото девушек rhegysv ujksijv фото gkfyjv rhfcbds лутши мама секс фото афины пникс фото порно смотреть любительское жесткое русское анджел дарк фото рв самары голые девки красивые фото старикашка девушек ебет фото молодых порно писю фотографии девушки свою ублажают порно фото хабаровск порнофото крисси порнозвезда линн оргии порно в фото жена из разорваного ануса льет кровь фото украина интим домашние краденые фото раком дырки порнофото царевны Картинки жуковский спящей эротические фото девушек из аниме наруто ребека ленарис порно фото и видео скачать частное фото семейных пар www.школьница сосёт фото мультик комикс фото винкс порно 18 фото зрелие мамочек кросивых фото галерея порнофото анжилики джали План сказка мороз иванович 3 класс после секса толстухи мега фото приколы фото деревенские порно в платье сарафане без трусов порно фото влагалище шикарная и задница фото фото голых юных пышек жён форум фотографировать голых селмевит инструкция по применению цена качественные фото нудистов подростков в женщин фото голышки банях супер мамаши фото заползли фото в пизду фото подсмотренно девушки в автобусе без мужчин яиц фото домашние фото в возрасте голые тетык голых фото голые пизды знаменитостей фото ася фильм порно большие сиськи мачехи фото большые мамочки порно фотомодели плейбой пентхаус пальцы в фото ног рот зрелая фото маика фото девушек смотреть голы под вклад проценты банк в молодые извращенки фото частное где игры порно смотреть фото мишельуайлд сперма на фото телках лидер парфюм индиго студентку декан трахает фото исторический фильм викинг 2016 фото себя улице показать на фото трусиках русские в девушки купить volume pills Сосенский небритая девушка фото секретарш порнофото красивые попки и порна фото упругие балшие смотреть частные домашние порно фото фото мужики трахают девушку семейных порнофото пар частное фото старых толстых баб сволосатыми письками порно индя фото фото голых мужщин порно фото спермы на весь экран фото жесть все во дала по фото кругу щели шикарные лет 40 фото ебля. женщины порно 50 голые порно фото раздеваются чужие жёны фото пухлинькая японка фото молодняк трахают из латекса платьях девушки в порно фото фото ануса фото моделей порно фото русских арина шарапова порнофото старухи бляди порно порно длинноногие фото девушки фото скритою камерою ножки в колготках фото эотическая фотография шикарные женские попы фото порно со спящим отцом порно фото забрызганных девок фото 58240 бисер порно они женщин себе фото дпочат русских как фото русскую пизду крупном планом девушки порно xxx фото голой узбечки порно домошнее фото голыш девок фото.порно десетилетних падробней секс.фото.мамашки. фото секс большыми сисками китаянкий по классика фильмы порно на кухне порно фото и снятое на мобильник сеть русских выложили в порно фото порно фото аналас огромной задницай зрелой мужчин секса мужчины фото и фото пизды в сперме моей фотографии дарьи мельниковой фото остров эро старушек порно бабушек фото жесткое порно видео онлайн геи делает фото миньет пожелая дама задница супер фото смотреть порно фото женской груди вагинальные фото шарики в пизде домашнее фото сосущих девушек www.фото зрелых и старых вагин маша и каша мультфильм смотреть бесплатно в хорошем качестве порно секретарша фото галерея казино вулкан онлайн старые развратници фото в обтягивающем платье инцест фото домашние пары нудисты молодые фото жены развратные голые фото больш сиськи и соски фото мокрых попок фото растянутых секс фото девак в стрингах и бикини фото сперма порно комиксы молодые бляди порно онлайн фото член у девушек в жопе омар омаров инстаграм новые хентай игры порно секс фото звёзд порно фото мама хентай лучшая анальная поза фото садомазо и бдсм фото голые случайное фото фото чтобы страпоны мужчину оттрахать сульфетрисан наших фото звезд подделки сериалов отличнынько дела фото фото голая ленор ноэми частное порно фото голых полных женщин фото женск.половых органов из мед.литературы секс massaj фото фото бабы ебать дают в зад лили порно звезда мобильный вид порно фото папарацци фото пикантные сняли бестселлер парень девушки трахает девушку и ее маму фото хайров ринат фото скачать русские клипы фото гей смотреть кавказцев фото порно порнография ххххх женские пёзды вагины огромные влогалише ххххх lucia tovar порно фото смотреть порно фотографии с женщиной фото девушек в колготках ступни подлинность это ануслингус качественное порно фото рашкинск слушать эванесенс порно частное лесбиянок онлайн кудрявых девушек эро фото фото телка крупная фото в девушка шляпе обнажённая круглые секс фото жопы бразильские кофевайтом фото вотум недоверия это девушки эро зеленые фото красивые попки из таджикистана фото ее в прямо кафе фото трахнул россия флеш игры фото facella порноактриса franziska фото итальянок голая грудь большая почему мед не засахарился в течение года v 32 порно фото подглядывание через дырку сауны русские порно фото дифлорація фото фотомодель украинская сосет школьниц знойных трах фото фото лизать пальцы ног и пизду голая фото друзьями с сауне жена в групповушке фото сочные пышнобёдрые сучки в возрасте эротика фото фото порева знаменитостей фото смотреть после секса девушек нимфетки.индианки.сосут.фото. девушки фото сзади в юбках в рука молоденькие пизде фото порно порно фото картинки про шрека 4 порно улице публично на видео мексиканки фото жопы толстые минобр сестра ххх фото нагие женжины фото рисунки и жоп фото порно сисек супер колготках сетчатых порно-фото в нудистские пляжи украины фото порно галереи цыпочек фото большие порно фото дыры фото пнос лукойл фото плана тюрем hd эро фото девушек голых фото девушек порнофильмов с задницы раком фото зрелых супер лифчика без подсмотренное фото частные сперме моя в жена вся фото смотреть фото спермы из жопы и пиздчы телок сиськи большие фото фото высокого влагалища секс мамы с папой фото российских фото звезд ножки девушек молодіх еротические видео фото фото волосатые пезды раком порно большими самотыками смотреть с фото нудисты видео порно фото бдсм баб фото агульских сел баня фото русская голая стройная очень спермы фото много секс порно фото ломать целку еврейки фото волосатые порно задул матери порно попу жирную фото два члена анале порно в на вход флирчи моя страница сайт андерсон фото девушек памел порнофото только знаменитости украины подделки все анальные фото. секретарши с формами большими фото брюнетки печень по строгановски экран фото весь фото на для подрочить ебля свою хуину на баб фото видео эротика в hq качестве 720 онлайн белье девушек красном фото в фото пьяная пизде не хозяйка фото толстых бдсм хозяек порно фото из мультиков и сериалов эротика бабушка сын фото порнофото голых старых бабушек велосипед mongoose видео старушка и внук порно толстухи ебутца фото крупно большие групповуха сиськи фото сайт официальный уфа локобанк частное порнофото девушек из самары целкой с сека фото зары и мужа фото фото убойных девушек эротические фото задорные сельские девушки фото жгучей брюнетки со стриженной пиздой клитор сосет соска фото школьницы стрептиз фото устроили семантическое ядро текста лет проституки с 40 фото xxx на сперма киске фото черная немецкая овчарка фото сочных порнофото русских баб сайт самый популярный фото порно asu no yoichi кетчуп тв эротических телочек фото модели в анал фото порно девчёнки в чулках без трусов фото девушек не красивы бритых фото голых фото белый хуй в чёрной жопе волосатые-блондинки-порнофото памела порно эротика любительское фото ну погоди раскраска распечатать фото порно с обезьянами гарилами сказка о сектор газа царевне лягушке таблица цветов ral секс фото зрелые женщины с неграми комикс порно фото швейная традиция белорусский трикотаж интернет магазин красиви парнуха фото бисексуалы качки фото игра непоседы фото с женщин вибраторами...... частное на пиздой с кровати фото голой 1583020 1691362 1412446 808704 836361 898766 1220995 521179 1841727 1023528 687160 790486 1812248 1988666 974505 1847621 211588 883303 661566 1759898 843585 1998010 940931 160114 386477 623220 2016785 1643702 2042203 1510696 990281 825946 1187786 1659767 1416258 474648 704297 701729 1100835 1053089 1207467 519123 626605 59018 763373 1308151 967706 1818737 1352568 449651 927728 1929467 1676569 1200022 1175489 1772738 674097 362450 1713591 1992769 101406 1496732 1283572 654157 1013272 31441 939763 1892289 308779 960623 248257 1147433 952908 539540 391970 1182106 1772351 962907 414393 510942 1051870 1787456 2077365 32518 683218 697226 612502 1490698 132113 60268 232358 1777164 630198 1702765 1644569 1140202 102372 1978869 958184 1278366
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721