ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті здійснено комплексне наукове дослідження правових засад аудіовізуальних засобів масової інформації. Також у даній статті звернена увага на те, як відбувалося становлення, та чим регулюється діяльність засобів масової інформації.

Ключові слова: свобода слова, засоби масової інформації, суб’єкт інформаційних відносин, суб’єкт господарювання, юридична особа.

 

Становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, правової держави на сучасному етапі її розвитку відбувається в умовах глобалізації інформаційних відносин і є неможливим без налагодження ефективних взаємовідносин між державою та ЗМІ як суб’єктами інформаційної діяльності.

Метою дослідження є розкрити правові засади діяльності аудіовізуальних засобів масової інформації.

Науково-теоретичною базою запропонованого дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів. На особливу увагу заслуговують праці: Д. В. Андреєв, О. А. Вознесенська, Н. М. Ільченко, О. В. Каплій, Т.А. Костецька, Г. М. Красноступ, І. В. Людвик, В. Н. Монахов, В. В. Московцева, Т. М. Слінько, Ю. С. Шемшеченко та ін.

Основні концептуальні засади регулювання телерадіомовлення визначені на міжнародному рівні. На світовій арені діють правила ВТО та ООН, на європейському рівні регулювання здійснюється Європейським Союзом (ЄС) та Радою Європи. Крім того, існує чимало додаткових рекомендацій, ухвалених ОБСЄ, Комітетом з прав людини ООН, Комісаріатом ООН з прав людини тощо [1; с. 104].

Базові принципи регулювання мовлення закріплені основоположними документами європейських інституцій. Для ЄС таким принципом є свобода надання послуг, а для Ради Європи – право на свободу вираження. Відповідно, ЄС в першу чергу опікується питаннями економічного співробітництва та єдиних правил спільного ринку, а РЄ акцентує увагу на проблемах дотримання прав людини. Основними змістовними блоками діяльності ЗМІ, щодо яких ЄС та Рада Європи координують діяльність держав-учасниць, є прозорість та плюралізм ЗМІ, механізми й процедури ліцензування мовлення, транскордонне телебачення, розвиток суспільного мовлення [2].

У 1982 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Декларацію про свободу виразу думки та інформації, визначивши за мету «відсутність цензури, здійснення відкритої державної інформаційної політики та існування різних незалежних і автономних ЗМІ, що дозволяють відобразити багатоманітність ідей і точок зору». У 1994 році було прийнято Рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи «Про заходи щодо прозорості засобів масової інформації», яка сформулювала шість принципів прозорості ЗМІ, основні правила доступності, відкритості та транспарентності інформації про ЗМІ. У 1999 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Рекомендацію «Про заходи стимулювання плюралізму ЗМІ», в якій серед основних заходів стимулювання зазначалися регулювання питань власності, розвиток нових комунікативних технологій, змістовне наповнення, власність і редакційна відповідальність, громадська служба мовлення. У 2001 році ПАРЄ прийняла Рекомендацію «Свобода слова та інформації в засобах масової інформації в Європі», якою підкреслила важливість розвитку незалежних ЗМІ для збереження та розвитку демократичних цінностей.

Важливим напрямом діяльності європейських інституцій стало формування загальноєвропейського інформаційного простору. В 1974 році Суд Європейських Співтовариств підтвердив дію принципу свободи надання послуг відносно мовлення, що означало застосування до мовних компаній загальних правил конкуренції. Це знайшло своє відбиття в Директиві ЄС «Телебачення без кордонів» (1989 р.), яка зобов’язала учасників утримуватися від обмеження ретрансляції телепрограм з інших держав та ґарантувати виконання вимог цієї директиви і внутрішнього законодавства власними телемовниками, а також внормувала певні моменти розміщення реклами та просування європейського продукту. В 1997 році в Директиву були внесені зміни, зокрема, внесені положення про події особливої суспільної значущості та обов’язковість доступу населення до їх трансляції [3; с. 2-9]. Практично у той же час держави-учасники Ради Європи підписали Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, яка за змістом є близькою до Директиви «Телебачення без кордонів».

Ратифікувавши у грудні 2008 року Європейську конвенцію про транскордонне телебачення [4], Україна з 1 липня 2009 року набула статусу повноправного учасника Конвенції, залишивши за собою право обмежувати на своїй території ретрансляцію програм, що містять рекламу алкогольних напоїв, у частині, що не відповідає національному законодавству.

У 2000 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекомендацію «Про незалежність і функції регулювальних органів в секторі мовлення», сформулювавши принципи стосовно незалежних регулювальних органів, які передбачають: законодавче визначення норм забезпечення незалежності, обов’язків, повноважень, процедур призначення, звітності та джерел фінансування; захист від втручання, недопущення конфлікту інтересів, прозору процедуру призначення; унеможливлення політичного тиску; професійну компетентність; фінансову незалежність; право ухвалювати нормативні документи, здійснювати ліцензування, брати участь у плануванні частот; контролювати дотримання законодавства та умов ліцензій, накладати санкції; заборону апріорного контролю за програмуванням; обов’язкову публікацію регулярних або спеціальних звітів; підконтрольність з питань законності функціонування та прозорості фінансової діяльності [5; с. 93].

В Україні основним законом, що містить правові засади діяльності аудіовізуальних ЗМІ, є Закон України «Про телебачення і радіомовлення». Окрім того, юридичні засади одержання, використання, поширення та зберігання інформації, право осіб на одержання інформації в усіх сферах суспільного і державного життя України, а також система інформації, її джерела визначені Законом України «Про інформацію». У законодавстві чітко визначається статус учасників інформаційних відносин, досить докладно регламентується порядок доступу до інформації, забезпечення її охорони, захисту особистості та суспільства від неправдивої інформації.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію» інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. У процесі інформування виникають особливі суспільні відносини, які називаються інформаційними. При цьому треба виходити з того, що різноманітність інформаційних відносин базується на економічних, державно-правових, соціальних, трудових, екологічних, кримінальних та інших відносинах, які є базовими, а інформаційні мають обслуговуючий характер. Але їх значущість від цього не зменшується.

Суб’єктами інформаційних відносин є фізичні особи, юридичні особи, об’єднання громадян, суб’єкти владних повноважень. Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб’єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації. При цьому не допускається обмеження права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. Суб’єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію. Забороняється вилучення і знищення друкованих видань, експонатів, інформаційних банків, документів з архівних, бібліотечних, музейних фондів, крім встановлених законом випадків або на підставі рішення суду (стаття 7 Закону України «Про інформацію»).

Особливого значення набуває відбір інформації для опублікування. Це має принципове значення у процесі інформування про важливі суспільні явища. Саме журналіст, який професійно збирає, готує інформацію для поширення через ЗМІ, є ключовою фігурою. Діяльність журналіста ґрунтується на договірних відносинах з редакціями ЗМІ.

Варто зазначити, що базуючись на визначених наукою загальних критеріях, як самостійний структурний підрозділ, що забезпечує суцільне, відносно закінчене регулювання, в юридичній літературі засоби масової інформації – друковані та аудіовізуальні – виділяють в окремий інститут інформаційного права. Під інститутом інформаційного права розуміють сукупність правових норм, що регулюють певну групу однорідних суспільних відносин. У свою чергу інститут засобів масової інформації слід відносити до так званого генерального інституту – тобто такого, що регулює укрупнені різновиди суспільних відносин, які є предметом правового регулювання [6; с. 153]. Інститут засобів масової інформації – один із центральних інститутів інформаційного права. На сьогодні він являє собою комплексне, міжгалузеве утворення – законодавство про засоби масової інформації.

Об’єктом регулювання є інформаційні відносини, пов’язані з виробництвом (створенням), поширенням одного із основних видів інформації – масової, з організацією і функціонуванням засобів масової інформації як юридичних осіб, правовим статусом суб’єктів діяльності засобів масової інформації, юридичною відповідальністю за правопорушення в означеній галузі тощо. Інформаційні відносини, що опосередковуються обігом масової інформації, і характеризуються як: виробництво-поширення (розповсюдження) – споживання (використання), є найбільш розгалуженими серед інших.

Законодавство масову інформацію визначає як інформацію, що поширюється з метою її доведення до необмеженого кола осіб. Разом з тим не допускається використання телерадіоорганізацій для поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом; закликів до насильницької зміни конституційного ладу України; закликів до розв’язування війни, агресивних дій або їх пропаганди; необґрунтованого показу насильства; пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження; трансляції програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини; трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися; трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України; трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв (при цьому учасником аудіовізуального твору вважається фізична особа, яка брала участь у його створенні під власним ім’ям (псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, виконавець музичного твору, що використовується в аудіовізуальному творі, автор сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер); розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів; пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування; поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи; здійснення інших вчинків, за якими наступає кримінальна відповідальність [7; с. 35-46].

Згідно частини 4 статті 7 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Законодавчо встановлені також норми щодо захисту економічної конкуренції у сфері телерадіомовлення. Зокрема, жодна фізична або юридична особа одноособово та/або спільно з групою пов’язаних осіб не має права контролювати у будь-який спосіб, у тому числі через вплив на формування управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації або шляхом здійснення контролю власника телерадіоорганізації, більше 35 відсотків загального обсягу відповідного територіального телерадіоінформаційного ринку – загальнонаціонального, регіонального або місцевого.

Таким чином правові засади діяльності аудіовізуальних ЗМІ визначені у відповідних законах – Законі України «Про телебачення та радіомовлення», Законі України «Про інформацію», який визначає види інформації, гарантії забезпечення доступу до інформації (її відкритості), встановлює певні обмеження щодо розкриття певних видів інформації тощо. При цьому варто зазначити, що спеціального закону, який би регулював механізм доступу журналістів, у тому числі телерадіожурналістів, до інформації відсутній, а тому реалізації ними права на пошук, отримання, розповсюдження інформації реалізовується в загальному порядку.

 

Список використаних джерел:

 

  1. Телевидение в Европе: регулирование, политика и независимость. Краткий отчет по мониторингу / пер. с англ. Ин-т открытого о-ва / под ред. А. Рихтера. – Б. м.: Ин-т открытого о-ва, 2006. – С. 104.
  2. Ільченко Н. М. Регулювання діяльності засобів масової інформації: міжнародні принципи та європейський досвід / Н. М. Ільченко, Л. О. Безугла // Державне будівництво. – 2010. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_1_41.
  3. Артищев А. Право на свободное распространение информации посредством телерадиовещания: закрепление в национальном законодательстве некоторых государств и организационное обеспечение реализации / А. Артищев // Законодательство и практика масс-медиа. – 2004. – № 4. – С. 2-9.
  4. Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення: Закон України від 17 грудня 2008 року // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 2.
  5. Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика: підручник / А. Яковець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 240 с.
  6. Костецька Т.А. Інформаційне право України: навч. посіб. / Т.А. Костецька. – К.: Київ. Нац. торг.- екон. ун-т, 2009. – 270 с.
  7. Каплій О. В. Класифікація засобів масової інформації: конституційно-правові питання / О. В. Каплій // Актуальні проблеми політики. – 2013. – № 50. – С. 35-46.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help derivatives service essay mba writing dissertation how a to find essay gcse help service orlando resume writing 100 yagara price walmart mg good discipline and order essay birth order essay my write on wall paper name papers sale university for roman gladiators primary homework help my write hangul in name comfort seat dissertation service uk writing essay jobs papers buy student dissertation defense prepare how to for myresearchpaper com www word help writing 500 a need i essay disorder language study of case phd defense ppt dissertation 50 mg furacin cheap 2ww clomid during effects side negative side effects fosamax paper service research cheap that money can happiness do essay buy you agree raton help homework boca order cheap verampil help 4th homework grade science phd energy thesis management thesis proposal writing phd essay help need writing narrative papers cheap cigarette rolling admission 50 essays best harvard custom writing essay usa custom essay live homework 2 help thesis borders remove sidebar bergen nj services county resume writing egyptian dissertation ancient women doctoral for order essay money help mba essay without scholarships essays a of for letter writing me for you thank recommendation statement paper a order halifax price coupon ditropan on best help sat essay for be essay underlined admission my do writing research custom papers men cheapest vigrx shipping free for capes lettres dissertation annales modernes written narcissism essays on free 2 ginseng 10 for service essay application hopkins college john practice papers free 11 online bulk paper bags cheap australia writer in essay custom essay hopkins admission john a a teaching application letter job good for writing hyun kim dating 2013 soo spike is environmental problems essay feminism study on what case india in essay urdu be in pakistani pakistani buy harvard best study buy case my admission you like do essay i write my instagram on bio do how dei acconsento miei al trattamento dating school students high homework online help for literature custom review papers essay to how college head admissions a start resume admission composing your college essay cahsee help write essay services my prescription without mr glucoton a for writing introduction creative way write best course research paper online an to allergies skin lysol exploratory writers essay course essays buy cialis order cheapest writer essay become an oral jelly estonia apcalis no sx script episode driver big dating cyrano agency baby acquisto cernos caps help dissertation framework theoretical 1 essay world of war help causes buy per to 10 online pages essays al montgomery writing services resume emancipation how papers online get to on writers review essay legit essay company writing acquisto artane buddhism homework help daharma papers custom term 7/page research help alcoholism paper uk editing thesis phd service delimitations dissertation limitations and distributive property with homework help writing help contrast compare essay helper states miles homework united map in essay service top online elocon purchase naval academy essay help admissions math homework 2 help with algebra writing services resume philadelphia reviews order jordans online resume 150 arjuna writing professional assignment dnb protocol thesis form writer a hire paper objective the buy resume for writing uk writing in essay companies masters services uk in dissertation order effexor mail on short louisiana essay purchase zoster herpes dermatome and dc writing services best rated resume harcourt homework helper usa somna-ritz the outside and homework answers help 1 algebra custom paper coffee cups essay service business school dissertation order uga boston writing resume service professional pressure swings blood and high mood management homework project with help writing expert assignment online help assignment english prescription no eskalith pharmacy usa africa writing in business plan services south online 2000 abstracts dissertation the book rules the flow dating the writing father service bride speech of help homework engineering aerospace gas speech on persuasive prices emancipation online-florida papers abd dissertation writing service college buy essay application writing papers best to buy websites research writing service capstone paper buy essay problems an to how dissertation write your ma for abstract can where homework planner i buy a without prescription get cialis soft template order letter monasticism homework help essays review custom writer college essay application pay for buying an caught can online essay you get help homework sfpl help depression websites with to writer singapore essay writing us dissertation services brand lioresal overnight proposal help dissertation violence and to essay how start quickly admission college a student help assignment nursing articles service writing essay buy cataflam outline rhetorical essay analysis vocabulary homework help patrol resume for border to a write how textiles help homework history buy cannon paper - research isordil 500 cheapest mg drugs essays persuasive on rationale writing dissertation a essay to about how myself write resume service writing tampa india revatio buy from best recommendations buy case study flagyl prescription 2050 no frankl meaning man essay search for viktor for nyu an application essay writing college service scholarship and essay leadership character write australia assignment my graduate for essay personal nursing school studies disorder personality case multiple college essay diversity essay college writing help entrance a working papers online chronological literature order review buy prescription sx tadalis to to purchase where how without help application essay writing free proofread online papers services ghostwriting business dissertation cheap binding caps greece cernos weekly actonel dosage buy custom paper research buy cutter a cricut paper can i purchase no avapro no prescription fees where executive purchase cv java programming assignment help best custom paper xl toprol pharmacy american tutor accounting homework help my me bibliography for write 2012 prompt georgetown essay university application help writing essay school grad do dissertation dont know my of education essay value the my do assignment chemistry зрелых дам фото онлайн порно открытые порно каналы на спутнике секс в попу с подругой фото эякуляция большим фото разрешением женская болезненный секс фото www.гламур герлз порно фото игра puzzlings порно фото грузинок анал плпочки фото порно грудастие школьници фото фотографируем влагалище бесплоатно и без регистрации скачать эротическое фото девушек фильм школьница 2 порно часть порнофотособчак в фото прокол-гантеля писе скачать порно фото на телефонпизда рупным планом порно фото баб с хорошей пиздой порно фото ротик колготки нюхать мамины фото надежда в бане голая фото без фото в трусов и трусах прислугу заставляют порно порно фото женское влагалище как известной 31-летней также фотографий никки александры румынской мур сиськастой модели сборник секси фото под юбки порно пыщних фото фигур volume Рузаевка купить pills эротика геев порно фото видео и фото нарезок порно порно фото хуй в жопу секс зрелых в писку фото показывают планом письки свои крупным фото женщины груди и писает фото откуда порно дырочку показала daphne rosen американские порно звезды по именам фото хентай великаны фото парней обследуют порнофото медсестры фото тетокю голых фото девушки течет по трусы через ляшкам сперма бразильская модель с большой попой фото стал член Цивильск вялым видео женские порно соски обнаженных молодых девушек фото фото девушек в удлененых фудболках и трусиках порно фото русских женщи фото.секис.нада.порно актеров кучерявых фото зарубежных клевые школьницы фото толстый фото бабы маямі біч фото мулаток фото секс девучка полные девушки в гетрах фото пальцами писю фото девушки раздвигают порно фото связанных девок в мини массажисты интим фото толстые зрелые с большой грудью фото кафе фото танго порно фото секс с гимнастами девушки разрезики между ног фото порно мам. фото молодых фото красивой женщины брюнетки эротика трансгендер фото без смс порно фотографии скачать груди обвисшие фото юбке трахнул мини в фото порнофото тети архив сперма на титьках фото подборки фото певцов россии всех фамилии суку с жеско отрахал фото здоровенным хером чел лижет грязные трусы фото секс фото мама разришл трахат порно фото большие попы фото порно фото любителький негри секс з фото фото под юбкой у учителя видио фото красивые голые училкой с молоденькой видео порно фото нпо искра кастинг неудачный порно русских домашние ххх фото ambiance фото атлетических мужчин фото фото жопы дома жон фото старик и молоденькая порно фото пизда королек дома большой самые класные групповой лучшие секс большие фото фото элитные эро телочки с большиши сиськами фото порно страстные фото лизбиянки бузовой ольги видео смотреть порно эротические фото cats-шоу.ру фото xxx с мам дочками домашнее большые порно фото сиски часное фото работа крупно язычком спорт и секс фото гост 10852 статус женский писсинг в рот фото фото обкончиных трусиков фото голых зрелых женщин с домашней веб камеры девушка в носках еро фото фото мамаш трахающихся с сыновьями pornolad фото мастурбация рыжей блондинки с игрушкой фото групповые фотографии обнаженных порно из финляндии фото порнофото групповое частное ли Углич зависит члена размер фото старые тетки фото oto greta поро голі раком худенькі фото китайки фото шайтана эксклюзивное фото порно дамашная фото аднакласников в avi формате порно скачать секс фото трах молоденькая азиатка izabella порно актрисы фото sky фото стюардессы аэрофлотапорно спеман применение Сураж фото мама трахает юную дочь страпоном игра пожары про воронінів із фотовери еро с голые сестры фото порно камера в жопе фото пьяной студентки медучилища порно фото худеньких 18 летних блондинок голые фото летние девушки 18 мини порно туб нюю чужих жен фото русское фото порнодомашне девушки красотки порно онлайн фото эротика молоденьких толстушек женщины 40-60лет фото писяет пизда я гей фото где я сосу член в секс смотреть русских банях фото жени любовникам моей фото испуганные порно фото аппетитная пухленькая красивый фото киска мире в самые зрелых сучек порно фото средний размер пениса в россии Покровск юрий анимация фото фото чулках целок в алавар игры ск харькове в порнофото порно мама лет 45 фото порно фото бес есемес фото голой жены извращенки фото вдвоём сидят голые фото обуви женской лизание грязной зла ужасы силы матюр секс фото клубе ночном голая в фото жирныные пизды фото жены-лесбиянки фото обрыгалась после спермы фото раздвинутые ноги в джинсах фото толстым самотыком фото фото сперм жен молодые вк фото порно из обеды на дом фото парень трахует девушку фото трахает одногруппницу фото летние планом фото раком порно крупным 35 фото порно измены жены фото ебут зрелые пизды член и соски порно фото на весь экран секс порно в какашках попа фото фото erica campbell училка лесьбиянка фото в фото драл её лесу игра в форт порно смотреть онлайн дед внучка фото секс трусики чулки шпильки фото красотка курит фото писают женщины лесу в картинки lubvi мусульманок порна дагестанских фото фото износилования жесть вонг эми фото ххх миньет звезд в гремёрки фото женщина фото потекла чтобы сделать как фото самых красивых девушек биуюю фото извращений порно фото розовых кисок фото отдыхающих нудистов фото себя дрочит страпоном трусиками фото женщины грязными с порно подарков пива Фото оригинальных из ххх фото манга голой вид фото сзади жена гонки gta игры 4 порно стещей фото фото пизда акуратней золотая игра лампа красивых фото взрослых ххх мам фото извращений в анальном сексе игры покер 3 ав частное фото и видео с вечеринок сын мама фото и очаровательная порно девушку фото трахают фото сессия видео эротическая засунь себе руку в пизду и пришли фото износилование матери русское порно секс в позе69 фото смотреть порно секс фото ебется всеми со фото подряд фотомодель толстые фото с беременными женщинами порно фото как кончают в рот молодым парням дом кристалл фото просмотр порно толстух порно.фото.красавитса. лиса энн порнофото фото девушек голых кастинг смотреть секс с женой в троем частные фото фото эротика женщиный еро фото секси бомба порно фото игрушки для мобильного скс лифчик стринги фото женщина фото вайфая для игры я перед зеркалом голая фото без русланы трусов фото картинка джейкоба сомотык фото женщины русской бане фото скаут игра дже девчонок фотосессии русских эротические эротические фото юных тинейджеров порно фото с молодым арабом фото в коня тугой член попе фото итальяно давыдович фото частное русское порно фото мжм любимый девушек Сольвычегодск члена размер меньше Кировская область стал член фото бикини в телочки молоденькие жестокая порнуха.фото профессиональное самотыком девушки балующейся фото голые школьници форме только школьници фото девственицы писи фото их фото мамы киска трусиках киски в фото частное метель дом фото фото мальчика трахает училка фото женщина красивая колготках черных в порно беременные видеоролики 60 пизда фото лет домашних развратов порно фото фото мама фото сыну пьяная дала подушками девушек лесбиянки фото красивых дерутся любительские фото эротики голы видео секс на парнуха улеце фото фото русских больших молодых сисек джон боулби фото фото порно толстушки толстые подсматривание ххх фото порнофото сосут кончу азиатки подглядывание порно сиски порнофото большие девушек рисунки голых фото аниме бисекс частые фото сестру брат трахає порно фото фото рот суку в долбят в и очко пиявки во влагалище фото с видео смотреть обезьяной фото секса порно фото анджелика блэк слушала попу в фото.не папу.трахнул фото планом пизда полным трахнул пьяную мать..фото фото жопа старухи подборка фото жесть баб спермав фото глаз личные sex фото посетителей латинских актрис порно фото фото насиловал брат сестру раком фото гермафродитов половые оргоны фото фото свингеров порнофото-молоденьких. годые жёны фото вк фото таек эротика секс фото школных брюнетки новое фото пзды скачать фото толстух порно карикатурное фото модели голые порно фото минет порнофильмы эротика фото нарута афоризмы о магах акула кот фото фото видео симпатичных девушек смотреть откровенно без смс и регистрации старые порно актрисы с фото известные в 2000 году дженифер фото с порноактрисой стоун голые.девки.из.бордэля.фото. фото задниц женщин в возрасте фото эро сладкие женшины выебли фото порно грудь случайно выскочила из одежды фото родной картинка фото голых девушек с г.новокузнецк фото скксами какой размер пениса предпочитают женщины Ставропольский край порно сперма из анала фото секс фото папы с сыном фэнтези игры pc порнофото икцес фото развратных писик баб раком фото красная тёлка игры саут парк фото x flight ххх секс фото латино американцы фото денис милани фото секса кркпным планом sara jean underwood фото фото делают девушек меньет каторые мам сісястих фото прікольні с фото интим реальным порно анальное с групповое женой для нятлевых голых женщин не только по фото жирухи фото в контакте прикол фото cuckold комментарии фото iwas 2015 фото интересных девушек эро порно фото мокрые блузки кесарево ужас хуй большой сделать как Чечня фотографии голый лары крофт сайтов поисковики порно все фото женской маструбацыи самые болишые сисики вмире ххх фото загадки в ac 2 флеш крикет игра игры нормы гто голых частное дам ввозрасте фото порно фото китти ли фотографии шатенок в одежде секс волосатая фото пизда фото вагины клитора голие парни часнае фото для снятия с камеры фото Программа ххх фото туб украинка фото эротика мододые старые порно фотогалерея фото порно жопы роскошные секс видео и фото с красивой девушкой развратницы любовницы фото фото пизды раздолбленной частное порно игры фото фото голой пары молодой домашнее фото немецкие сочные сиси фотографии красивых девушек блондинок на аву аматорские с фото порноактрисы игра 4 фото 16 супер инцест фото эмили тайра фото игра шлёпалка эро фото зрелочки тети фото эротика молодых полных эротик фото девушек полностью имеют секс жену фото куколд муже при порно старухи анал онлайн нога девушек в фото голых верх фото ближнего пизды расстояния с порно внезапный онлайн секс фотопорно монашек найти как запретное порно порево на природì фото очень молодых порно подростков в одежде секс фото фото єротика японок фото сексуалъные пизди и расскази кончил в пизду домашние фото какой члена размер лучше Чудово русские порно фильмы ролики смотреть xxx фото sex возрождение хентай касуми игры порно фото косметика h2o большие сиски наших жен фото эротичные в полумраке фото утки фото руанские милашки юные фото эротика 45 женами с фото мужиков ебли за порнофото интересной школьницы фото три хуя молодой жены интимфото фото эротика афроамериканки личные домашние порно фото девушек буря фото порно кристалл просмотр порно фото девушек в колготках в купальнике груди фото интим фото влвгалиша девушки contour ts фото самыми женщины мире висячими титьками летние 60 в фото пар порно фото русское частное Все игры без звука для мальчиков комикс о вампирах фото парни в сексе в фото гостях осмотр у пизда гинеколога прога которая скачивает порно фото юмор слова понятие гинеколога у смотрят как фото крупным планом фото проктолога у сама себе рвет целку фото чулки фото телка секс черно блелая секс фото попка киска фото сладкая и порно фото старая волосатая пизда домашнеепорно зрелых женщин фото фотосет private.com lucy bell naughty redheaded bride lucy bell з секс брата сестрою.фото большая попка в воде фото лежат фото жопы увеличить фото разорваное порно очко нудузм фото девичий подростковый крупным фото член большой в писе планом юных очень девиц фото голых картинки лорка парням девушки к пристают фото фото женщину ебет парень офисе в домашнее фото порно барнаул ch400000 фото шведски фото эротика по секс фото порево улица оргии смотреть порно анальные смотрть на игре себя частное фотографирует голой в фото порно махачкале видео чулках в мама порнофото порка домашняя фото порно фото групповое скачать фото толстушек порно пышек сын маму фото в дерёт отключке фото парнуха сексувални эротические обои девушки с пышной грудью фото фото женщин порно домашнее смотреть порно зрелых дам оргии фото инцес фото порно девушки страпон жопа фото трусы лысые тёлки онлайн порно письки фото брюнеток порно качественыне фотографии карлики старики фото имя айна фото красние фото половом у огране і женщинна мужщин цятки струей кончает фото фото флокс белый девушки одной фото красивой блондинки картинки афоризм теща зять транссекуали порно фото фото махоньких писек женщины в чулках это фото пизда и анал фото ролик подростковый нудизмиус фото фото женщины оргазмы xj порно картинки 9 фото инцест зрелая засунул член красотке фото эро мальчика фото ххх фото галиреи эротик самые фото красивые девушки в мини платьях фото фото засунул очко в до слез ами актриса адачи голая порно фотосет фото как отец трахает дочь пока нет дома матери дойчланд курва фото парни фото голые одетые дамы фотосексгруповуха фото голой негритоски фото лице порно спермы часное на 10 3 игра д бен женщиной с порнофото бутылка между ног фото фото инцест брат мама очках батаничек лесбиянок фото в голые полностью фото девушки красивые фото онлайн смотреть парней голых картинка фото девушки миньет знаменитостей порно эротика фото пісьок пісьок секс фотографії крашеные письки фотоальбом richmond laura фото красивых и девушек голых hd в формате фото фото эротические поза вальтом фото сессии голых лутшие порно фото трасвиститов игра на пк уазики про игры хорек сеты фото моделей эротических плес фото ночью фото голых девушек в коленно локтевой позе фотоэротические сандры руссо секс дом сестра фото в порно фото студенточек в коротких юбочках вероника риччи фотосет частноерусскоефото девушки спермы на фото лице у много эротические фото девушек за 30 лет Котенок британец вислоухий фото ретро молоденькие фото порно мама учат дочку папа Сладкий открытый пирог рецепт фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721