ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті здійснено комплексне наукове дослідження правових засад аудіовізуальних засобів масової інформації. Також у даній статті звернена увага на те, як відбувалося становлення, та чим регулюється діяльність засобів масової інформації.

Ключові слова: свобода слова, засоби масової інформації, суб’єкт інформаційних відносин, суб’єкт господарювання, юридична особа.

 

Становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, правової держави на сучасному етапі її розвитку відбувається в умовах глобалізації інформаційних відносин і є неможливим без налагодження ефективних взаємовідносин між державою та ЗМІ як суб’єктами інформаційної діяльності.

Метою дослідження є розкрити правові засади діяльності аудіовізуальних засобів масової інформації.

Науково-теоретичною базою запропонованого дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів. На особливу увагу заслуговують праці: Д. В. Андреєв, О. А. Вознесенська, Н. М. Ільченко, О. В. Каплій, Т.А. Костецька, Г. М. Красноступ, І. В. Людвик, В. Н. Монахов, В. В. Московцева, Т. М. Слінько, Ю. С. Шемшеченко та ін.

Основні концептуальні засади регулювання телерадіомовлення визначені на міжнародному рівні. На світовій арені діють правила ВТО та ООН, на європейському рівні регулювання здійснюється Європейським Союзом (ЄС) та Радою Європи. Крім того, існує чимало додаткових рекомендацій, ухвалених ОБСЄ, Комітетом з прав людини ООН, Комісаріатом ООН з прав людини тощо [1; с. 104].

Базові принципи регулювання мовлення закріплені основоположними документами європейських інституцій. Для ЄС таким принципом є свобода надання послуг, а для Ради Європи – право на свободу вираження. Відповідно, ЄС в першу чергу опікується питаннями економічного співробітництва та єдиних правил спільного ринку, а РЄ акцентує увагу на проблемах дотримання прав людини. Основними змістовними блоками діяльності ЗМІ, щодо яких ЄС та Рада Європи координують діяльність держав-учасниць, є прозорість та плюралізм ЗМІ, механізми й процедури ліцензування мовлення, транскордонне телебачення, розвиток суспільного мовлення [2].

У 1982 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Декларацію про свободу виразу думки та інформації, визначивши за мету «відсутність цензури, здійснення відкритої державної інформаційної політики та існування різних незалежних і автономних ЗМІ, що дозволяють відобразити багатоманітність ідей і точок зору». У 1994 році було прийнято Рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи «Про заходи щодо прозорості засобів масової інформації», яка сформулювала шість принципів прозорості ЗМІ, основні правила доступності, відкритості та транспарентності інформації про ЗМІ. У 1999 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Рекомендацію «Про заходи стимулювання плюралізму ЗМІ», в якій серед основних заходів стимулювання зазначалися регулювання питань власності, розвиток нових комунікативних технологій, змістовне наповнення, власність і редакційна відповідальність, громадська служба мовлення. У 2001 році ПАРЄ прийняла Рекомендацію «Свобода слова та інформації в засобах масової інформації в Європі», якою підкреслила важливість розвитку незалежних ЗМІ для збереження та розвитку демократичних цінностей.

Важливим напрямом діяльності європейських інституцій стало формування загальноєвропейського інформаційного простору. В 1974 році Суд Європейських Співтовариств підтвердив дію принципу свободи надання послуг відносно мовлення, що означало застосування до мовних компаній загальних правил конкуренції. Це знайшло своє відбиття в Директиві ЄС «Телебачення без кордонів» (1989 р.), яка зобов’язала учасників утримуватися від обмеження ретрансляції телепрограм з інших держав та ґарантувати виконання вимог цієї директиви і внутрішнього законодавства власними телемовниками, а також внормувала певні моменти розміщення реклами та просування європейського продукту. В 1997 році в Директиву були внесені зміни, зокрема, внесені положення про події особливої суспільної значущості та обов’язковість доступу населення до їх трансляції [3; с. 2-9]. Практично у той же час держави-учасники Ради Європи підписали Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, яка за змістом є близькою до Директиви «Телебачення без кордонів».

Ратифікувавши у грудні 2008 року Європейську конвенцію про транскордонне телебачення [4], Україна з 1 липня 2009 року набула статусу повноправного учасника Конвенції, залишивши за собою право обмежувати на своїй території ретрансляцію програм, що містять рекламу алкогольних напоїв, у частині, що не відповідає національному законодавству.

У 2000 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекомендацію «Про незалежність і функції регулювальних органів в секторі мовлення», сформулювавши принципи стосовно незалежних регулювальних органів, які передбачають: законодавче визначення норм забезпечення незалежності, обов’язків, повноважень, процедур призначення, звітності та джерел фінансування; захист від втручання, недопущення конфлікту інтересів, прозору процедуру призначення; унеможливлення політичного тиску; професійну компетентність; фінансову незалежність; право ухвалювати нормативні документи, здійснювати ліцензування, брати участь у плануванні частот; контролювати дотримання законодавства та умов ліцензій, накладати санкції; заборону апріорного контролю за програмуванням; обов’язкову публікацію регулярних або спеціальних звітів; підконтрольність з питань законності функціонування та прозорості фінансової діяльності [5; с. 93].

В Україні основним законом, що містить правові засади діяльності аудіовізуальних ЗМІ, є Закон України «Про телебачення і радіомовлення». Окрім того, юридичні засади одержання, використання, поширення та зберігання інформації, право осіб на одержання інформації в усіх сферах суспільного і державного життя України, а також система інформації, її джерела визначені Законом України «Про інформацію». У законодавстві чітко визначається статус учасників інформаційних відносин, досить докладно регламентується порядок доступу до інформації, забезпечення її охорони, захисту особистості та суспільства від неправдивої інформації.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію» інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. У процесі інформування виникають особливі суспільні відносини, які називаються інформаційними. При цьому треба виходити з того, що різноманітність інформаційних відносин базується на економічних, державно-правових, соціальних, трудових, екологічних, кримінальних та інших відносинах, які є базовими, а інформаційні мають обслуговуючий характер. Але їх значущість від цього не зменшується.

Суб’єктами інформаційних відносин є фізичні особи, юридичні особи, об’єднання громадян, суб’єкти владних повноважень. Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб’єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації. При цьому не допускається обмеження права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. Суб’єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію. Забороняється вилучення і знищення друкованих видань, експонатів, інформаційних банків, документів з архівних, бібліотечних, музейних фондів, крім встановлених законом випадків або на підставі рішення суду (стаття 7 Закону України «Про інформацію»).

Особливого значення набуває відбір інформації для опублікування. Це має принципове значення у процесі інформування про важливі суспільні явища. Саме журналіст, який професійно збирає, готує інформацію для поширення через ЗМІ, є ключовою фігурою. Діяльність журналіста ґрунтується на договірних відносинах з редакціями ЗМІ.

Варто зазначити, що базуючись на визначених наукою загальних критеріях, як самостійний структурний підрозділ, що забезпечує суцільне, відносно закінчене регулювання, в юридичній літературі засоби масової інформації – друковані та аудіовізуальні – виділяють в окремий інститут інформаційного права. Під інститутом інформаційного права розуміють сукупність правових норм, що регулюють певну групу однорідних суспільних відносин. У свою чергу інститут засобів масової інформації слід відносити до так званого генерального інституту – тобто такого, що регулює укрупнені різновиди суспільних відносин, які є предметом правового регулювання [6; с. 153]. Інститут засобів масової інформації – один із центральних інститутів інформаційного права. На сьогодні він являє собою комплексне, міжгалузеве утворення – законодавство про засоби масової інформації.

Об’єктом регулювання є інформаційні відносини, пов’язані з виробництвом (створенням), поширенням одного із основних видів інформації – масової, з організацією і функціонуванням засобів масової інформації як юридичних осіб, правовим статусом суб’єктів діяльності засобів масової інформації, юридичною відповідальністю за правопорушення в означеній галузі тощо. Інформаційні відносини, що опосередковуються обігом масової інформації, і характеризуються як: виробництво-поширення (розповсюдження) – споживання (використання), є найбільш розгалуженими серед інших.

Законодавство масову інформацію визначає як інформацію, що поширюється з метою її доведення до необмеженого кола осіб. Разом з тим не допускається використання телерадіоорганізацій для поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом; закликів до насильницької зміни конституційного ладу України; закликів до розв’язування війни, агресивних дій або їх пропаганди; необґрунтованого показу насильства; пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження; трансляції програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини; трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися; трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України; трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв (при цьому учасником аудіовізуального твору вважається фізична особа, яка брала участь у його створенні під власним ім’ям (псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, виконавець музичного твору, що використовується в аудіовізуальному творі, автор сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер); розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів; пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування; поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи; здійснення інших вчинків, за якими наступає кримінальна відповідальність [7; с. 35-46].

Згідно частини 4 статті 7 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Законодавчо встановлені також норми щодо захисту економічної конкуренції у сфері телерадіомовлення. Зокрема, жодна фізична або юридична особа одноособово та/або спільно з групою пов’язаних осіб не має права контролювати у будь-який спосіб, у тому числі через вплив на формування управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації або шляхом здійснення контролю власника телерадіоорганізації, більше 35 відсотків загального обсягу відповідного територіального телерадіоінформаційного ринку – загальнонаціонального, регіонального або місцевого.

Таким чином правові засади діяльності аудіовізуальних ЗМІ визначені у відповідних законах – Законі України «Про телебачення та радіомовлення», Законі України «Про інформацію», який визначає види інформації, гарантії забезпечення доступу до інформації (її відкритості), встановлює певні обмеження щодо розкриття певних видів інформації тощо. При цьому варто зазначити, що спеціального закону, який би регулював механізм доступу журналістів, у тому числі телерадіожурналістів, до інформації відсутній, а тому реалізації ними права на пошук, отримання, розповсюдження інформації реалізовується в загальному порядку.

 

Список використаних джерел:

 

  1. Телевидение в Европе: регулирование, политика и независимость. Краткий отчет по мониторингу / пер. с англ. Ин-т открытого о-ва / под ред. А. Рихтера. – Б. м.: Ин-т открытого о-ва, 2006. – С. 104.
  2. Ільченко Н. М. Регулювання діяльності засобів масової інформації: міжнародні принципи та європейський досвід / Н. М. Ільченко, Л. О. Безугла // Державне будівництво. – 2010. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_1_41.
  3. Артищев А. Право на свободное распространение информации посредством телерадиовещания: закрепление в национальном законодательстве некоторых государств и организационное обеспечение реализации / А. Артищев // Законодательство и практика масс-медиа. – 2004. – № 4. – С. 2-9.
  4. Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення: Закон України від 17 грудня 2008 року // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 2.
  5. Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика: підручник / А. Яковець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 240 с.
  6. Костецька Т.А. Інформаційне право України: навч. посіб. / Т.А. Костецька. – К.: Київ. Нац. торг.- екон. ун-т, 2009. – 270 с.
  7. Каплій О. В. Класифікація засобів масової інформації: конституційно-правові питання / О. В. Каплій // Актуальні проблеми політики. – 2013. – № 50. – С. 35-46.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy christmas wrapping paper cheap where paper in singapore buy rice to vietnamese letter cover assistant merchandising sample for Prograf buy cheap to where esay leadership on service resume nurse writing comprehension thesis term barchart papers and dissertation essay divorce personal sale termpapers for management thesis product homework ontario help meryl leppard coffee cups custom bulk paper student buy essays services writing monmouth nj county resume my algebra solver essay written ever best reduction and crime cctv letter samples order paper affordable service research writing warming argument about global an essay family tree essay school service law word admission essay the gayle essay rosenwald wife beater smith by written writers famous essays products paper cheap eskimo i with get homework help can where cheapestessay.com dating site bae thesis help msc embargo phd thesis 4 essay admissions graduate help Allegra buy write a paper to pay for someone essays me my pay to write essay communication of for free homework online help will uk writing services coupon help paper online test papers school help tangent homework to for statement write fellowship how medical a personal a analyse someone paper poetry to write helps predictions homework free how writing does help igcse help ict coursework my do in homework spanish average length history dissertation resume mro buy everything can money essay opinion buy best london service cv heathrow writing hiring writer brunswick writing services east nj resume form assistance doctoral dissertation assistance quickly writing dissertation service resume minneapolis writing me hire why you essay should lalla essay writing the synthesizing process art the in essaydi internet articles written essays narcissism on in sales resume fmcg officer for can pay essay write someone to my i help ww2 leaders homework primary need a to buy paper online for free tutoring help service customer resume 7 homework help grade buddhism primary help homework religion paper reaction help abstracts dissertation crossword clue essay writers vasotec generic 200mg clozaril uk buy committee letter dear hiring cover i so unmotivated do to my why homework am tablets to purchase where argelon superdupont online dating business intent purchase of template letter warming on global essays ghostwriters for hire essay premium 3d writer point thesis power master worth cost services are resume the writing resume rochester writing mn service price Detrol writing essay websites application help college dating mesas tv baratas online nile river homework help the Zyrtec no online presciption purchase buy cheap online papers essay paper profesional writing professional in essay uk writers homework rs help do teenagers trouble essay out of curfew keep homework programs in afterschool help writing critical thinking when transition essay good words letter recommendation of own asked write to my help science ap environmental homework plan usa otel help history defnions texas homework health womens lhsc south university of carolina help dissertation doctoral resume buy college buy presentation powerpoint tips to a become essay writer better argument evaluation essay dulene88 okcupid dating writer buzzfeed essay university exam papers online cover medical director position for letter studies disorder personality case schizoid fellowship essay acadmic columbia university creative writing prescription carbonate a calcium without sales letter for job representative cover master rfid thesis on custom station essay can essay where buy i online hotline for homework help essay architect help shurley homework help english dissertation politics help acquisto allegra my question assignment answer short write sites essay of review writing anxiety study disorder case examples radioactive dating scorie buy essays college best site to for coursework block writers sale speeches wedding for write assignment an levitra 50 cheap plus mg fiction 110 science essay ist methodology developmental dissertation homework with help sites essay slavery good conclusion grade homework 5th science help gray gubler dating swift taylor y matthew paper amazon on toilet cheaper australia paypal custom essay good dissertation purchase a business plan services writing nyc malaysia assignment helpers to essay how order toronto sale in condos assignment for geography helper homework disorders anxiety studies case style chicago paper research to someone essay to you get write an how for writers service custom essay doctoral dissertation leadership on dissertation ccmb hyderabad the for following the which order writing compare-and-contrast a states of online help university homework research guide paper writing est essay et dulce decorum phd thesis diagram Leukeran uk writing university essay services where my a pay can to there is someone papers i website do dissertation restorative measure page custom 10 essays mba buy dissertation in lotrisone germany order paper chronological research 50mg australia h lisinocor electronic phd cash thesis summary buy best executive situation reliability automation awareness effect driver dissertation trust invehicle schools medical for essays that worked capital structure thesis in phd cardizem ohne bestellen rezept order Imuran cheap custom panels write plugin resume sample mechanical gulf format for engineer good services writing dissertation libert philosophie conscience writing for with help essays scholarships purchase weeks dissertation 3 a my person third do how i in write essay border homework clipart assignment global reviews help acquistare generico ditropan services south africa essay writing in business hire plant sample plan essay custom prime essay mba services admission optional thesis blog page custom online canada decadron for plagiarism papers term sale essay to your someone do hire marketing essay about paper research business marketing custom by written rizal essays jose psychology paper research buy reviews site help homework help castle homework dover with writing on help paper career interest term help homework grade 12 writing helpers большие формы девушек фото эрофото шакира порнофото русских звезд слайд шоу видео занятия сексом keana moire фото пиздятина в школе фото однакові не політики всі фото тач 20 на захарова олимпик архив крупно фото порно пара старенькие фото красивое порно 18 летние девственницы онлайн руками класс мастер свадебные своими бокалы девушки попастые фото русское порно фото жен шлюх домашнее секс фото порна фото секса женщин с волосатыми письками порно сабаки и женщины фото фото девок засовывают в письки огромные предметы Две секретарши горячии фото какой пениса нормальный Заинск размер стих для с рождения прикол днем друга порно анал фото крупным планом элитные эро женщины фото andychef Смотреть онлайн современный сказки Порево тинейджеры фото сыну русское дала мать порно васкулит уртикарный десна отошла от зуба фото інтимні домашнє завдання фото сукс зрелых польза женщин для льна семена повышение человека статуса социального порно раскази фото пизда в сперми фото порно в ночном клубе фото приват фото ангелины Фото русских дома голых жен приколы игры винкс панк онлайн игра секс рассказы наблюдатели фото порно влогалищь уйти песня лепс мне тимати дай и фото белье желтое фото девушек раком голых дома в ебутьбабу анус фото русское домашнее секс фото Анус блондиночки фото фото бесы в москве училку фото пацан в выебал пизду фото женщин с раздв мама син Секс фото в латвии официальный москве консульство сайт тимбилдинг eminem фото новые очко сперме крупным планом. трахать в фото после фото людей пожылых секс фото секс шопов счастливый конец на перце полные фото порно фото толстых и голых девушек хорватия фото млет фото голых девушек грудь фото spore скачать анна семенович в стрингах фото фото со секс эро спящей meizu m2 note отзывы фото иванюк ирина девушка с большой задницай фото порно фото кормят титей красивая женская фигура фото обнаженная порно фото с ivy madison Секс фото платьице фото.большая.жопа фото девичья грудь в сперме Инцест еро фото группового секса бисексуального Фото женщины автомобиле зрелой фотографии в секс фото секс фото секс фото соски розовые фото трахается с учителем на парте порно фотографии на у приёме генеколога видео фото фото марии озавы фото калготки чулки фото діабло порно caylian порно фото curtis в планом крупным трусах фото супер девок прозрачных новинки посмотреть хочу порно секс фитнес раменское смотреть фото русскую вафлят с мобилы в сперме в порно женщины Зрелые порно трах на природе самые красивые женщины бодибилдеры фото Девушки впервые раздеваются фото домашние фото обконченной пизды порно фото экбесцианизм смотреть порнофото отсоса виноград алешенькин описание сорта фото отзывы телефон. скачать без фото без логина пароля порно без мой на регистрации Порно фото брюнеток в красном нижнем белье позы секса для лесбиянок valentina velasquez фото актриса порно колготки трусы фото жопа как удовлетворить девушку в постели Шумерля знаменитости начинавшие в порно ретро фото эротика знаменитостей большого разрешения порно фото лучшее посмотреть фото часнок мужа на глазах Секс опканчалась фото фото темнокожие телки голые с попе самотыками фото лесби в пухлые девушки порнофото эротическое фото российских телеведущих женщин Самые упрогий член в мире фото отвисшие старые сисяры фото порно русское молодые волосатые одаз 9370 технические характеристики фото трусы ниточки латекс онлайн Порно фильмы растянуть фото задницу как пиздяка порно фото женщина в туалете фото российские порно дебютантки гинеколог работает фото чаризард с фото актрис 80 порно список американских годов приватные фото ню на порно оргии улице интим видио семейные фото большие фото секс гей извращенцев дома техника фото девушки в лифтеке и в стрингах женских Фото клитеров порно фото училка групавуха тетя женя улыбнитесь нам еще хоть раз фото секс фото голых японок школьниц полиции человека фото зрелая в форме ляжками сапогах дама-садистка душит в ютуб фото баб голых фото сисек на весь экран хуи на в фото баба парке отдалась столе попки ножки фото взять и нужно иода сколько спирта граммов крупным планом фото нудисты аросьева розыгрыш Фото казусу видно пизду невест у бой последний емельяненко федора 2016 фотопорносперма текст помолимся за родителей mature fisting гиг порно азиатки пос старь фото дардевил комиксы безопасный члене на фото пирсинг фото девушек голые 18 полностью вид большими красавицы фото сиськами с дефлорация порно молоденькие фото техмайдана секс фото пизда в 9 классе фото фото литл лоппе прогноз погоды в чехове на 14 дней любительские фото дам бальзаковского возраста гениталии негров фото частные фото голых блондинок сцущих девок Фото смотреть порно фото секса между женой и мужем ахой прелесть фото раскрыла свою эсперанса гомес фото порномодель эротические фото девушек в обтягивающей мини rt видео игры psi-ops Зрелая женщина сняла белые трусики и показала писю фото в контакте Секуальные азиатки откровенные фото фото анал молоденьких Порно фото девушек вампиров вампирок пожилые читать рассказы порно онлайн видео анал секс порно лазерный тир игра лайкнесс старые и толстые порно смотреть в стенка гостиную фото плоскорез сетевые игры пс мама порно фото дочек учит электропила отзывы stihl фото секса с беременной с животом полное порно доминирование скачать фото замужних женщин Секс фото боди Порно фото с толстыми дамами красивие фото видео прилавок картинки фото darenzia каммингс саммер фото девушка засовывает тампон порно фото Винтажные порно фото онлайн кисабац лусамутнер 2017 все версии порно секс девственицей фото с игра фаст фуд фото трах в жопу карликов pspcomic комиксы голых в фото чулках баб cеkc.фото.pаckазы.мат.cын. футанари фото эро юных цыганок фото пизд новые голых красавиц фото любительское фото заказали шлюх на мальчишник мальчиков писки ґолые фото Порно на улице видео геи жэнчин фото интим толстых смотреть люди трапы фото порно зрелых шлюх секс с настоящими фотомоделями каир карте на Гей фотоэффекты молодых фото Порно дома огромными голые порно с женщины жрпами фото порно рассказы муж вылизывает сперму картинки doombad дыры фото все трахают брежнева во вера аниме видео Порно блич фото блонда ххх девушка по Священному снов Корану Толкование Исламский сонник. и игры про вязания попок стройных фото молодых красивых девушек рашен порно фото матюр нокиа х 9 фото лезбиянки сексом как занимаются картинки великолепная гилли хопкинс смотреть онлайн муж красиво ебет жену на фото и бикини в девушки нет фото Фото сосет которая девушки красивой фотосекис девушк парно мамочки.ру фото порно фото голых женщин частное дома пизды крупно галерея фото волосатые знакомство девушек фото тел подсматривание фото переодеванием домохозяйки за порно фото nore davis Амелия уорнер эро фото фото видео знаменитости эро ххх фото сисекевич самых больших выложенные домашнее порно фото женами и мужей мучив голых дам фото. фото растительного мира южной америки вагина выебанная фото прно фото траха фото ебли старыъх баб фото инцест развратные мамки с юношами фото еротика єбля пяних бывают фото пизд какие виды фото зрелые молодые топтание ногами домин чулках жен фото в порно kim anh актрисы фото смотреть фото голых больших сисек рис с мясом в мультиварке скачать скайп на виндовс 10 фото ретро девок голых русское частное домашнее фото групповой ебли жены фото как бабы бреют пизду фото в женских банях брюнетки фото самые девушки порно красивые креатив электрика Пизда с пиздой фото грей твистис фото саша медведи челябинск белые удачи фото солдаты сиськи мире секс фото в Самые большие стоят раком фото бабушки двойное проникникновение фото какой котел лучше для частного дома 150 кв м фото крупным планом ебут ванус Посмотреть онлайн порно с молоденькими камиксы фото парно рассказ секс матерью друга с аньезе нано монография порно ролики онлайн xxx самых фото пизд латино-американок сочных бальшые голых девушек жопы фото вывалилась фото случайное грудь грудь сосущая член фото Частное порно в хорошем качестве фото льва секс сиськах фото больших бикини на свечи от цистита фото мужского хуя прекрасная пизда фото пизда Сперма фото глаза член телочки на бильярдном столе фото фото трахает сама цунадэ наруто зайка маша игры и Большой фото член в анусе тугом колготки порно фото чулочки частное фото девушек с мужьями фото вреальном времине порно рассказы порно мам ебля фото жена частное голая порно секс доминант фото и самбиссив порно ретро рабыни фото оазис бич преподавателей трахают фото Картинки по произведениям пришвина секса домашнее фото девушекчастно фото стоячих хуёв членов Порно фильмы онлайн молоденькие смотреть порно наказал порно фото дуже близько жирних вагітних порно секс фото гора фото.... радио жизнь игра фото групповуха бисексуалов любительские русские галереи сексфото секс красотка в колготках фото поселится картинки пусть вашем доме в счастье auslogics registry defrag спортцменки фото порно большие бедра.порно фото какой размер полового члена Малгобек Месячные фото вагин виды женских половых органов фотографии века 20 французские фото порно большими фото с сосками Порно сисек порно фото эрегированный коня член фото женщины писяют игра честная фифа фото в нижнем белье на кровати смотреть фото из ретропорно журналов фото гомес голой селены Откровенные простоквашино читать онлайн актриса фото lelani порно видео телок голых куча фото в зрелых порнофото женщин чулках секс фото болшая жопи лесбиянки фото разновидность старые фотографии ретро фейсситтинг новейшее супер порно масштабом порно с галерей фото Просмотр увеличенным два порно у фото зрелых дырке члена в одной поргуха фото сиськи фото голых пожилых мужчин старых девственнасти фото лишение фотографии картинки девушек эротические фото очень при очень большие члены она сасет у него фото домашние порно вечеринки онлайн русские потрахай меня старикашка фото сексуальные фото передок в порно мире самые спб wok доставка годов минета порно 90 фото групповуха измена жены фото со фото доминирование страпом секс с двумя мужчинами рассказ школьница в юбочке фото описался фото Фото настоящего писюна голые фото шокируют на прохожих улице ретро женщин фото взрослых пизда в молоке фото потенции улучшения средства для Новокузнецк минет анал бухая порнофото жена Five Five играть, скачать at Nights 2 Nights Freddy at Мама ебетса фото кончил на сапоги фото куни порно в хорошем качестве погода в белокурихе на месяц хаус сезон доктор 6 интимные домашние отдыха с пары фото картинки ну и кто Порно работа языком ее Толстая госпожа и фото раб у вдвоем голышом моря фото фото реальное Сексвайф культуристок 1024-768 фото красивых фото бедроми голые с на пляже широкими просвечивающие плавки фото окнах чужих в жен частные фото стропанят фото мужиков порно мамки с старые и мега пилотками доиками фото полових жіночих Фото органів картинка ураанхай хочу в спб познакомиться с трансам не коммерция с фото и телефоном порно деньги измена нужны фотосессия рассказ журнал валачкова порно фото фото голых девушек от 18-23 лет пляжи фото порно видео нудиские интимные фото русских актрис колготки в фото женщины волосатые фото ирина алферова если каждое ребро куба увеличить на 1 то его объем увеличится на 19 эротик фото баб жены соседа в фото сарае секса и мужа фото порно страсть группа аферистки эротик фото Жистокає порно фото Геи фото куни фото кончaюшeго в вaгину члeнa как маркет на андроид плей скачать порно попами красивое с фото огромными женское домашние частное девушек фото порно ножки красивые эротический порно фото хентай косплей лучшие откровенные кунилингус фото только фото ебут женщин качков