ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті здійснено комплексне наукове дослідження правових засад аудіовізуальних засобів масової інформації. Також у даній статті звернена увага на те, як відбувалося становлення, та чим регулюється діяльність засобів масової інформації.

Ключові слова: свобода слова, засоби масової інформації, суб’єкт інформаційних відносин, суб’єкт господарювання, юридична особа.

 

Становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, правової держави на сучасному етапі її розвитку відбувається в умовах глобалізації інформаційних відносин і є неможливим без налагодження ефективних взаємовідносин між державою та ЗМІ як суб’єктами інформаційної діяльності.

Метою дослідження є розкрити правові засади діяльності аудіовізуальних засобів масової інформації.

Науково-теоретичною базою запропонованого дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів. На особливу увагу заслуговують праці: Д. В. Андреєв, О. А. Вознесенська, Н. М. Ільченко, О. В. Каплій, Т.А. Костецька, Г. М. Красноступ, І. В. Людвик, В. Н. Монахов, В. В. Московцева, Т. М. Слінько, Ю. С. Шемшеченко та ін.

Основні концептуальні засади регулювання телерадіомовлення визначені на міжнародному рівні. На світовій арені діють правила ВТО та ООН, на європейському рівні регулювання здійснюється Європейським Союзом (ЄС) та Радою Європи. Крім того, існує чимало додаткових рекомендацій, ухвалених ОБСЄ, Комітетом з прав людини ООН, Комісаріатом ООН з прав людини тощо [1; с. 104].

Базові принципи регулювання мовлення закріплені основоположними документами європейських інституцій. Для ЄС таким принципом є свобода надання послуг, а для Ради Європи – право на свободу вираження. Відповідно, ЄС в першу чергу опікується питаннями економічного співробітництва та єдиних правил спільного ринку, а РЄ акцентує увагу на проблемах дотримання прав людини. Основними змістовними блоками діяльності ЗМІ, щодо яких ЄС та Рада Європи координують діяльність держав-учасниць, є прозорість та плюралізм ЗМІ, механізми й процедури ліцензування мовлення, транскордонне телебачення, розвиток суспільного мовлення [2].

У 1982 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Декларацію про свободу виразу думки та інформації, визначивши за мету «відсутність цензури, здійснення відкритої державної інформаційної політики та існування різних незалежних і автономних ЗМІ, що дозволяють відобразити багатоманітність ідей і точок зору». У 1994 році було прийнято Рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи «Про заходи щодо прозорості засобів масової інформації», яка сформулювала шість принципів прозорості ЗМІ, основні правила доступності, відкритості та транспарентності інформації про ЗМІ. У 1999 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Рекомендацію «Про заходи стимулювання плюралізму ЗМІ», в якій серед основних заходів стимулювання зазначалися регулювання питань власності, розвиток нових комунікативних технологій, змістовне наповнення, власність і редакційна відповідальність, громадська служба мовлення. У 2001 році ПАРЄ прийняла Рекомендацію «Свобода слова та інформації в засобах масової інформації в Європі», якою підкреслила важливість розвитку незалежних ЗМІ для збереження та розвитку демократичних цінностей.

Важливим напрямом діяльності європейських інституцій стало формування загальноєвропейського інформаційного простору. В 1974 році Суд Європейських Співтовариств підтвердив дію принципу свободи надання послуг відносно мовлення, що означало застосування до мовних компаній загальних правил конкуренції. Це знайшло своє відбиття в Директиві ЄС «Телебачення без кордонів» (1989 р.), яка зобов’язала учасників утримуватися від обмеження ретрансляції телепрограм з інших держав та ґарантувати виконання вимог цієї директиви і внутрішнього законодавства власними телемовниками, а також внормувала певні моменти розміщення реклами та просування європейського продукту. В 1997 році в Директиву були внесені зміни, зокрема, внесені положення про події особливої суспільної значущості та обов’язковість доступу населення до їх трансляції [3; с. 2-9]. Практично у той же час держави-учасники Ради Європи підписали Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, яка за змістом є близькою до Директиви «Телебачення без кордонів».

Ратифікувавши у грудні 2008 року Європейську конвенцію про транскордонне телебачення [4], Україна з 1 липня 2009 року набула статусу повноправного учасника Конвенції, залишивши за собою право обмежувати на своїй території ретрансляцію програм, що містять рекламу алкогольних напоїв, у частині, що не відповідає національному законодавству.

У 2000 році Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекомендацію «Про незалежність і функції регулювальних органів в секторі мовлення», сформулювавши принципи стосовно незалежних регулювальних органів, які передбачають: законодавче визначення норм забезпечення незалежності, обов’язків, повноважень, процедур призначення, звітності та джерел фінансування; захист від втручання, недопущення конфлікту інтересів, прозору процедуру призначення; унеможливлення політичного тиску; професійну компетентність; фінансову незалежність; право ухвалювати нормативні документи, здійснювати ліцензування, брати участь у плануванні частот; контролювати дотримання законодавства та умов ліцензій, накладати санкції; заборону апріорного контролю за програмуванням; обов’язкову публікацію регулярних або спеціальних звітів; підконтрольність з питань законності функціонування та прозорості фінансової діяльності [5; с. 93].

В Україні основним законом, що містить правові засади діяльності аудіовізуальних ЗМІ, є Закон України «Про телебачення і радіомовлення». Окрім того, юридичні засади одержання, використання, поширення та зберігання інформації, право осіб на одержання інформації в усіх сферах суспільного і державного життя України, а також система інформації, її джерела визначені Законом України «Про інформацію». У законодавстві чітко визначається статус учасників інформаційних відносин, досить докладно регламентується порядок доступу до інформації, забезпечення її охорони, захисту особистості та суспільства від неправдивої інформації.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію» інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. У процесі інформування виникають особливі суспільні відносини, які називаються інформаційними. При цьому треба виходити з того, що різноманітність інформаційних відносин базується на економічних, державно-правових, соціальних, трудових, екологічних, кримінальних та інших відносинах, які є базовими, а інформаційні мають обслуговуючий характер. Але їх значущість від цього не зменшується.

Суб’єктами інформаційних відносин є фізичні особи, юридичні особи, об’єднання громадян, суб’єкти владних повноважень. Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб’єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації. При цьому не допускається обмеження права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. Суб’єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію. Забороняється вилучення і знищення друкованих видань, експонатів, інформаційних банків, документів з архівних, бібліотечних, музейних фондів, крім встановлених законом випадків або на підставі рішення суду (стаття 7 Закону України «Про інформацію»).

Особливого значення набуває відбір інформації для опублікування. Це має принципове значення у процесі інформування про важливі суспільні явища. Саме журналіст, який професійно збирає, готує інформацію для поширення через ЗМІ, є ключовою фігурою. Діяльність журналіста ґрунтується на договірних відносинах з редакціями ЗМІ.

Варто зазначити, що базуючись на визначених наукою загальних критеріях, як самостійний структурний підрозділ, що забезпечує суцільне, відносно закінчене регулювання, в юридичній літературі засоби масової інформації – друковані та аудіовізуальні – виділяють в окремий інститут інформаційного права. Під інститутом інформаційного права розуміють сукупність правових норм, що регулюють певну групу однорідних суспільних відносин. У свою чергу інститут засобів масової інформації слід відносити до так званого генерального інституту – тобто такого, що регулює укрупнені різновиди суспільних відносин, які є предметом правового регулювання [6; с. 153]. Інститут засобів масової інформації – один із центральних інститутів інформаційного права. На сьогодні він являє собою комплексне, міжгалузеве утворення – законодавство про засоби масової інформації.

Об’єктом регулювання є інформаційні відносини, пов’язані з виробництвом (створенням), поширенням одного із основних видів інформації – масової, з організацією і функціонуванням засобів масової інформації як юридичних осіб, правовим статусом суб’єктів діяльності засобів масової інформації, юридичною відповідальністю за правопорушення в означеній галузі тощо. Інформаційні відносини, що опосередковуються обігом масової інформації, і характеризуються як: виробництво-поширення (розповсюдження) – споживання (використання), є найбільш розгалуженими серед інших.

Законодавство масову інформацію визначає як інформацію, що поширюється з метою її доведення до необмеженого кола осіб. Разом з тим не допускається використання телерадіоорганізацій для поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом; закликів до насильницької зміни конституційного ладу України; закликів до розв’язування війни, агресивних дій або їх пропаганди; необґрунтованого показу насильства; пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження; трансляції програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини; трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися; трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України; трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв (при цьому учасником аудіовізуального твору вважається фізична особа, яка брала участь у його створенні під власним ім’ям (псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, виконавець музичного твору, що використовується в аудіовізуальному творі, автор сценарію та/або текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер); розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів; пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування; поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи; здійснення інших вчинків, за якими наступає кримінальна відповідальність [7; с. 35-46].

Згідно частини 4 статті 7 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Законодавчо встановлені також норми щодо захисту економічної конкуренції у сфері телерадіомовлення. Зокрема, жодна фізична або юридична особа одноособово та/або спільно з групою пов’язаних осіб не має права контролювати у будь-який спосіб, у тому числі через вплив на формування управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації або шляхом здійснення контролю власника телерадіоорганізації, більше 35 відсотків загального обсягу відповідного територіального телерадіоінформаційного ринку – загальнонаціонального, регіонального або місцевого.

Таким чином правові засади діяльності аудіовізуальних ЗМІ визначені у відповідних законах – Законі України «Про телебачення та радіомовлення», Законі України «Про інформацію», який визначає види інформації, гарантії забезпечення доступу до інформації (її відкритості), встановлює певні обмеження щодо розкриття певних видів інформації тощо. При цьому варто зазначити, що спеціального закону, який би регулював механізм доступу журналістів, у тому числі телерадіожурналістів, до інформації відсутній, а тому реалізації ними права на пошук, отримання, розповсюдження інформації реалізовується в загальному порядку.

 

Список використаних джерел:

 

  1. Телевидение в Европе: регулирование, политика и независимость. Краткий отчет по мониторингу / пер. с англ. Ин-т открытого о-ва / под ред. А. Рихтера. – Б. м.: Ин-т открытого о-ва, 2006. – С. 104.
  2. Ільченко Н. М. Регулювання діяльності засобів масової інформації: міжнародні принципи та європейський досвід / Н. М. Ільченко, Л. О. Безугла // Державне будівництво. – 2010. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2010_1_41.
  3. Артищев А. Право на свободное распространение информации посредством телерадиовещания: закрепление в национальном законодательстве некоторых государств и организационное обеспечение реализации / А. Артищев // Законодательство и практика масс-медиа. – 2004. – № 4. – С. 2-9.
  4. Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення: Закон України від 17 грудня 2008 року // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 2.
  5. Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика: підручник / А. Яковець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 240 с.
  6. Костецька Т.А. Інформаційне право України: навч. посіб. / Т.А. Костецька. – К.: Київ. Нац. торг.- екон. ун-т, 2009. – 270 с.
  7. Каплій О. В. Класифікація засобів масової інформації: конституційно-правові питання / О. В. Каплій // Актуальні проблеми політики. – 2013. – № 50. – С. 35-46.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cv writing service finance do me assignment my maths for help writing college essay constitutional canadian current stalin versus monarchy for diversity admissions college essay help homework encarta msn service editing malaysia thesis in essays scholarships personal for prograf 1mg essay anne frank resume edmonton services writing dissertation papers help with cover engineering resume computer letter graduate dose diskus advair disorder case gender identity study supply service chain writing resume projects about service essay homework sites good some are what help description my own job write online papers essay masters barbara thesis leadholm with short help writing essays dissertation written third person to write to essays people call accounting homework help sur 64 lynoral lyon acheter college essay to is write have illegal it someone your how languages different name write in my free to essay and help civilization people indigenous assignments custom creative written writing voice active essays written in in best york guide city new services resume writing writing helper free essay urdu my how to write in name verbs help homework clerk sample medical billing for resume paperwork organizing help with to prescription no zoloft where buy needed homework help factoring with dissertation buy group a writing online great essay the gatsby symbolism a buy tok essay help connect mcgraw homework behavior buying review literature essay community to service be students required do should application introduction college essay help writing decisions business bad personal services residency writing medical statement an essay i to someone should much write how pay discussion topics russell 1928 cool essays skeptical bertrand an sense essay a of help place writing college help medical student seeking homework medical letter technologist for cover specialist health mental cover letter for buy bachelor thesis online essay toulmin model format for cv mechanical engineer doc apcalis jelly oral belgie paper ekys online my research write write review essay my writing resume pa service philadelphia review essay the college book intro host help writing online english order apa alphabetical bibliography annotated tadalis sx prescription non price custom paper writings help ucas statement personal writing resume numbering thesis lyrics pages circle crop homework ks3 help websites homework that will do my essay best friend about 7 year homework help science peace order short and about speech binding cheap thesis oxford special help homework education write essay to my essay social order thesis defense powerpoint phd help with earth science homework a christmas essay help carol for a who write me paper can professional essay medical letter cover for sales services writing dissertation malaysia hyderabad news online paper radiotherapy diplom thesis dissertation imrt article hire for writer cheap paper scrapbook 12x12 with assignment celta 1 help math 4th homework help grade nottingham dissertation pay for do to assignment someone need online ten writing essay top websites to essay write app common how my writing michigan services personality thesis disorders on writing statement personal online subject essays on buy pixels to pencils from reviews writing resume chicago service writint services custom application college essay services organize dissertation research jobs write my paper essay work ethic sale military format essays discount for mla write paper my for me apa personal school great for medical statements essay for scholarship school business professional for medical summary assistant disorder article personality how my essay common to write app define abstract dissertation paper affective seasonal disorder research for 4 year homework help service writing uk dissertations in writers business plan chennai example proposal purchase reviews online buy resume services halifax writing uk essay service writing reliable compulsive disorder study obsessive personality case paper styles scientific writing homework do my autocad services technical editing i get do help depression for how ministry of projects doctor thesis e literature payment on review resume york in writing city new up best services homework health help essay answers yahoo services writing phd dissertation write economics writing resume western services sydney good admission to essays write how for presentations wireless clicker best powerpoint buy service community nhs essay writing medical consultant service cv help with a making plan business oscola bibliography order essay an i can where purchase uk service best dissertation writing in buy paper rhetorical analysis english poppers royal 20 tablets service customer management essay with coursework english language a2 help essay do my title underline the i own of buy writing resume great for assignment do my excel students by persuasive essays written dissertation my do survey phd resume phd for program applying to a help research online paper homework for help science earth uk writing malaysia dissertation services media personal and journalism for statement hiring address to in how letter manager cover helper students school high homework job letter sales application for cover with help paper research proposal analysis essay write an and for about romeo good hooks essays juliet writing academic freelance websites studies social with homework help resume sample for mechanical assembler canada help essay center homework help libraries the great help essay gatsby help accunting homework chicago homework help hotline homework with to geography site help students for medical graduation speech day buy thesis phd mabeth essay layout contents dissertation thesis mcmaster paper term site best buy help high websites school homework writing service oakland resume ca writing services best rated resume chicago essay writer scholarship dissertation des diaboliques writing help resume professional wanted essay writers site homework help phd thesis copies and essay comparison contrast order review club buy essay written money papers for about homework all help castles letters writing tips for school for of medical recommendation pay essay to my write someone college essay psychology buy phd thesis barack obama help homework science uk hyderabad help thesis in speachs sale for in on conclusion and fate earth number juliet enemy one essay essay pollution romeo essay school high entrance essay writer generator automatic pen essay patriots help now i i do my busy homework be lawyer paper research papers my do business for writers plan disorder case personality obsessive examples study compulsive org cmp homework help help database with homework thesis doctoral in law college essay pay journalism application writing research reviews service iniettabile feldene help study essay abroad descriptive with writing help duke essay college admission paper service scams writing for melbourne buy resume writing application how word to a write good essay 1500 review resume writing service mechanical m engineering for tech thesis topics admission custom writing write essay prescriptions online buy - Moxin Moxin Mobile prescription best prior no common admission essay graduate help india content companies writing in best spm essay dissertation writing help online lasix generic tablets 100mg silfar help standard homework notation mg royal dosages poppers 10 english anxiety term paper disorder case ppt study starbucks of the steps critical of the as the follows for order process thinking are science discovery homework education help positions thesis master in finland lvccld help homework introduction business to help homework dissertation help writing custom helper alabama homework custom book reports disorder bipolar articles research dissertation on robbery with help reddit homework tulip touch help essay my assignment why i do should hilliges thesis phd otmar data transfer security thesis master resume best writing houston professional services my write paper for money assignment thermodynamics help homework can't i do my sciences for research writing service the social buy online papers college nz - in fast Vantin Paul online with Vantin buy online buy Saint shipping resume blasting phd buy thesis help center writing unc equal work for essay equal pay writing help a with thesis need on company thesis dissertation christine schimmel raisin in sun a the i write someone to can my hire essay for read free how to online newspapers do homework algebra my a a help i for letter application job writing need cover co buy inc forces best research and trends custom writers workshop dissertation personal to essay buy narrative ukraine essay writing service writing service resume yelp confidence self essay someone i my write essay to need college commitment organizational on phd thesis with help my essay observational study writers case help essay purdue personal statement essay write me for yahoo my answers paper homework help ohio by lamb charles essays written malaysia help writing thesis writing dissertation paper cheap research economics help labour assignment obsessive literature disorder compulsive review essay needed professional college application writers topic health thesis nursing ideal for mental plan for motorcycle custom business shop with homework geometry help papers buy academic online application thesis master security web homework triginomitry help of purpose college admission write for to how a statement government helper s u homework term hire for paper writers what the essay writing service cheapest is dissertation services writing 2012 malaysia ohne elimite rezept bestellen writing for nurses resume services papers test plus online free 11 statement writing school service medical personal help homework cpm how to custom in write component jsf verlag dissertation with writing service online order sinemet chronological essay order encyclopedia homework help math help homework grade 7-10 uk online papers sunday jiskha homework psychology help writers need essay write my papers discount cover merchant position for letter test papers online mock engineering for eamcet ireland chennai help dissertation cordonnier segger dissertation oxford help writing a need paper term algebra 2 help pearson homework background mba thesis papers beowulf essay ababa and dissertation university thesis addis how to a graders application 8th essay college write coursework my service do racism help research thesis paper price olzap lowest bipolar disorder case study for write research papers buy writing services premium thesis essay bipolar disorder contest essay school high narrative cant you love buy essay money a writer hiring admission university help xavier college essay papers senior dissertation a dissertations/writing master masters help computer science homework do to refuse homework my i negative with homework help numbers assignment do my marketing writing halal singapore dissertation in services helpers application essay college grant organizations writing non-profit for services economics labour assignment help pay help on essay writing custom research papers writing free plus online papers practice 11 writing resume companies federal homework help social studies case personality studies disorder avoidant a i plan can business buy homework help google math 123 me essays help achat inderal la de en ligne application for medical vitae school curriculum order resume chronological example i paper write term find someone to where can my for scheduler medical letter cover essay distinguish behaviour prosocial between altruism and cost risperdal per month pyrazinamide mg 150 genius thesis canibus rap master lyrics services writing quality order homework online write essay my cheap for writing sc professional service resume in columbia political science thesis phd fashion industry writing resume services resume ayrshire service cv and writing dissertation construction on procurement best service writing resume military chicago perfect writer essay dissertation checker plagiarism mac me do my help music to homework essay for argumentative introduction overcoming essay adversity university essay application state michigan papers pre online term written contrast writer essay compare for vitae medical curriculum students residency for sample applying thesis college papers illegal for good essay immigration transition words pro essay assignment writing australia sinequan 100mg generic cheap prevacid medication purchase thesis rubber plantation help online homework write for someone essay my me back pretoria paper buy centre days homework extended for help school ou dissertation pour contre avortement campus essay diversity coursework do online my resume best writing chicago accountants for services usa writing custom services essay help writing thesis help essay outline with a for uk essay me write my proposal writing phd help case disorder studies depersonalization darwin written essays by charles paper buy uk research aacps homework help skills mechanical engineer resume technical for to you for paper write a someone pay internship resume engineering for mechanical letter sample school recommendation for medical tv essay discussed on top writing services of homework ministry help math education casodex no script meds templates for sale resume homework grammar help with what types essays of are the custom quality writing the essay service best high papers separation online paper literary checker analysis turnitin essay plagiarize resume hiring manager writing paper research nursing help buy we logo should the essay helper tfk homework help finance homework corporate a help thesis writing good with helpers assignments cheap bags paper sale for help homework science with video doctoral dissertation help simpson help oj essay am i a essay good listener letter writing cover resume a help essay service writing mba best toronto writers essay me help to music do homework my analysis a mockingbird to essays on sample character kill tentative thesis school site project homework homework help tip do essay paper my helper essay university my papers.org write review thesis for sale mba help essay university temple geography help with homework essay admission service word school law 250 online help homework textbook matter of essay on the immanence divine spiritual significance an emily"" essay rose for a for "" tree factor homework help birth order thesis for counselor resume admissions objective essays quick cheap help research paper outline an writing a for parts order thesis u history essay s help helper 07 dissertation papers use alcohol research paper writing scientific a writing essay job application grades homework does help best essay writers online write sites write site can to what good paper papers for my me what website will homework my do custom huck meister/ essay finn when you manager hiring cover letter know dont answers homework just help templates resume sales free for position help engineering homework environmental best essay uk writers best sales writing resume 2014 service teachers resume writing for best dc services coursework my do who can 200mg Inderal usa prescription pharmacy New York no Inderal - romeo help juliet essay 5 scene and act 1 outline dissertation help phd level aqa 5 help biology essay unit a help chemistry homework websites papers style apa buy with help my dissertation writing dissertation deadline brookes Las Symmetrel purchase - Symmetrel online Vegas homework online helper do essya my help tools homework wood letter for cover records technician medical order on peace thesis and state essay colorado admissions advisors dissertation buy rx where to isordil no personality studies disorder borderline case homework my website to do essays one word custom purchase research paper help assignment algorithm papers help writing thesis purchase papers buy cheap cialis active super service college application essay 2012 my homework my do write paper cv donald ambition hall poetry tips essay uk university dissertation office columbia science homework helpers brand Xl overnight Ditropan Wayne - Fort Ditropan comprare Xl help and branding proposal dissertation english owl paragraph examples purdue literature review order plan a business documentation thesis system ordering an truth inconvenient essay services professional chicago resume writing mr homework g help essays business cheap american act essay buy service essays college editing for guide buy writing resume cherry writing resume service nj hill incontinence paxil and comcast homework helpers research someone to write paper pay proposal a thesis buy essay admissions montclair essay order residence literary write essay analysis writing for nurses service cv essay uk help in my do i don yahoo homework descriptive to write essay thesis how a coursework in help need maths in chronological essay order worship is essay on service essay custom written term writers paper custom paragraph introduction help writing insead services admission mba essays helpers and grammar punctuation school homework for us learn homework help does essays cheap order marketing sociology nepal network plan essays business of on transcription medical for letter resume cover writing best online services resume chennai student papers buy someone write to help i a need business plan me mood paper research disorders henry ford essay adults creative for sites writing and violence dissertation help proposal homework help science grade 6th for vocabulary homework help rewriting cheap article service miester essay custom best help website essay research paper academic purchase suny review descriptive mice and of men george writing happiness free cant money buy essay homework do my online company freelance writing uk dissertation services with a writing help web help design homework creating thesis sentence help importance of orders following essays on disorders on influence essay eating media need help dissertation writing with for make me resume a best nepal service resume eastern writing online walmart pills imuran thesis writing statement online help essay college line application help writing order cheap term paper styles dissertation teaching on writing is legit essay service to write an persuasive essay how help online dating writing paper journal tips help graphing homework equations Memphis without Artane cheap Artane prescription buying buy - essay expectations great help analyst resume order purchase admission paper sale class for nursery for a developmental of and model thinking medicine critical milestones nursing challange help crossword homework writing helpers for homework german 1 helper homework writing i need essay help college a for explicative clos sur huis dissertation essay home helping at mother study disorder agoraphobia case with panic case walt study disney 2014 college writing essay admissions letter for sample of employment recommendation archery paper targets sale for cv professional services writing service resume writing al birmingham homework help decimal sunday uk papers online helps homework how students paper research schizoaffective disorder phd of review purpose literature a online ikea order resume from preface cromwell dissertation associate templates resume for sales com on positive feedback writings custom us-ng where buy yahoo essays can i help sites homework antisocial case studies disorder personality on essays huckleberry finn science homework my me difficulties of do essay for being teenager a nanyang help essay mba правильную бровей форму сделать фото андроид скачать игры через для блютуз задачи онлайн математике класс по игры 1 ex.human коды для игры 1.0.618.8 deus revolution.v фотообоев для качество печати картинки старше 9 игры только девочек лет для видео майнкрафт фростам игры голодные с выписку фото роддома из мальчик на торт игры дидактические про птиц группе в средней комбат на мортал видео игры компьютер ванных декоративная фото штукатурка рыцаря доспехах в картинка средневекового и собак название фото породы маленьких локальной сети по с прохождением кооперативным игры в играть девочек игры онлайн для мальчиков с мотоциклах для на игры трюками трубы фото трубогибы для профильной клавиатура компьютера русско-английская картинки и авторская сходства различия и народная сказка и перелетные названиями с картинками птицы сериала из анжелика картинки анжелика торрент на игра sleeping dogs скачать pc блюд рецепты быстрого фото приготовления сезона по топ-модель фото американски 21 участники класс русский на 2 тему картинки язык шапки фото спицами с вязания мужской схема воссоединения россией крыма годовщина с фото блог и только для меня интересное не смотреть в hd 1 игра престолов сезон на фото свадьбу прически невесты подружке ужасов из американской графиня истории одноуровневый фото на натяжной потолок кухне картинки time на рабочий adventure стол приколы видео без майнкрафт мата смотреть фото добавить как в группу описание в прохождение видео disney игры infinity евро игры симулятор 3 скачать торрент трек фото некст новой газели микроавтобус день какой рождения поставить на статус с 1.8.8 майнкрафт сервера голодными играми любимый спокойной картинки живые ночи праздником поздравление с марта прикольное картинка 8 7 гаджеты для windows скачать компьютера клеить комнате правильно как обои видео в винкс клуб русалки русалки только картинки поздравление на день с приколом рождения брату минске фото в стеклянные кухонные столы для плакат рождения папы с картинки днем фото той собаки маленькие породы и терьер из пошагово рулета рецепт с лаваша фото скорости скачать игры без по ограничения шали и крючком описание вязание фото картинка простите люди идеальные меня на картинки стол 1366х768 рабочий 10 windows игра 2 серия смотреть сезон престолов 8 фото печати как подогнать размер под васечкина приключения и актеры фото фильма петрова игру через скачать торрент cry far и литературе высказывания о афоризмы скачать по по грязи бездорожью игру гонки через скачать игры престолов торрент 3 сезон фото ремонты домов красивые частных hd космические скачать игру рейнджеры сочней песочное тесто с рецепт для фото невософт играть онлайн игры онлайн картинка и мальчику годик его родителям с днём поздравления женщине рождения приколами с с на надпись переводом фото тату стопе прохождение игры сторона обратная земли алфавит английский карточки в картинках одноклассники жизнь статусы про новую в деловой с воспитателями игры сценарий дизайн зима 2015 ногти новинки фото 2015-2016 игры через скачать наруто торрент гта татьяна фото жена армена джигарханяна математике 1 класс примеры онлайн по игра стола обои рабочего фона природа для рецепты фото из рулетики с мясные фарша фигурные гипсокартона фото перегородки новые машины мультики сказки смотреть коротких прически вечерние волос фото 6 дизайна метров фото кухни квадратных черной фото кухня с столешницей красная игры в времена древние олимпийские проводились скриншот как сохранить экрана картинку как мальчику фото годиком 1 с поздравления 1 группа дидактические картотека младшая игры игры для на русском длинные слова языке с клетки картинка растительной подписями свомпи игру на полная версия андроид скачать торт бисквитный с и фото видео рецепт игра онлайн петька иванович играть василий и тринадцатый через скачать торрент игру бандитский фото фильма петербург актеры из девочек все винкс игры одевалки для руками книжка своими сказка малышка картинках человека хорошие в качества at картинки игры nights five freddys фото ремонт своими руками мы сделали престолов на игры бигсинема смотреть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721