Правове становище міського населення на території Волині у 70-тих роках XVI ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Правове становище міського населення доби середньовіччя та ранньонового часу Волині, як і України загалом, у вітчизняній історичній науці вивчено недостатньо. Хоча були доволі цікаві доробки з історії окремих волинських міст, в яких можна простежити етапи становлення і розвитку прав та привілеїв, які закріплювалися за міським населенням. Зокрема, такі праці були опубліковані вченими О. Андріяшевим, П. Івановим, Л. Крушинським, П. Батюшковим, А. Заяцем, О. Барановичем, С. Іваницьким, А. Яковлєвим і ці роботи не втратили свого наукового значення й донині. Незважаючи на певні відомості, які зберіглися до нашого часу, слабовисвітленою залишається проблематика стосовно наділення правами міщан у малих містах, які в той період переважали на цих землях.
Необхідно підкреслити, що зростання ремесла і торгівлі наприкінці 70-тих роках XVI ст. сприяло розвитку міст на території Волині. Зміцнення старих і виникнення нових міст і містечок призвело до поглиблення майнового і класового розшарування у середовищі міського населення.
За своїм соціальним становищем мешканці міст Волині розподілялися на три категорії.
На вищому ступені соціальної градації знаходилися чисельно невеликі, але найбільш заможні купецько-лихварські і ремісничі верхівки, магістратські урядники. Придбавши землі залежних селян, а іноді і шляхетські права, вони утворили тонкий прошарок міського патриціату.
До другої категорії міського населення входили повноправні міщани: середні торговці, особи, які займалися різними промислами, майстри — хазяї майстерень і бюргерство.
Третю, найчисленнішу категорію міщан складали міські низи — плебс: дрібні торговці, незаможні ремісники і ті, що розорилися, підмайстри, учні, слуги, наймити, позацехові ремісники.
Загарбання українських земель Литвою і Польщею сприяло значному напливу до міст Волині іноземних колоністів польського, литовського, єврейського і німецького походження, які отримували від влади широкі політичні та соціально-економічні права і привілеї за рахунок обмеження прав корінного населення. Так, міщани українського походження обмежувалися у праві займатися торгівлею, окрім дрібної, для них був зачинений доступ у деякі ремісницькі цехи. Більшість українського міщанства на Волині мешкала за міськими стінами, у передмістях.
У другій половині XVI ст. у містах Волині швидкими темпами розвивалися ремесло і торгівля, що призводило до зростання середніх прошарків міського населення. Крупними ремісницькими центрами були Луцьк, Кременець, Ковель та ін.
Ремісники у містах Волині об’єднувалися у професійні корпорації — цехи. Цехові устави регулювали різні сторони внутрішнього життя цехів і поведінку їх членів. На чолі цеху стояв цехмейстер — старшина цеху, якого обирали з найбільш впливових майстрів. Цехові старшини керували справами цеху і розпоряджалися цеховим майном. Вони мали судові повноваження: судили членів цеху і підмайстрів за дрібні кримінальні злочини, а також здійснювали третейський суд. Найсуворішим покаранням було виключення з цеху, бо це дорівнювало втраті права на зайняття професією. Повноправними членами цехових об’єднань виступали тільки майстри — власники майстерень, у яких працювало по декілька підмайстрів і учнів.
Окрім цехових ремісників, у волинських містах була чимала група позацехових ремісників, тобто “партачів”. Цей соціальний прошарок міщан українських міст складали ремісники, які не могли увійти до цеху внаслідок відсутності коштів або сільські ремісники, які працювали в місті. З розвитком ремесла в містах Волині чисельність позацехових ремісників неухильно зростала головним чином за рахунок вихідців з села.
Правове становище міського населення залежало від майнового стану і роду занять міщанина та від категорії міста, в якому він мешкав. Виділяють наступні типи міст: королівські, приватновласницькі, самоврядні, церковні.
У найбільш тяжкому становищі знаходились мешканці приватновласницьких міст. Міщани, що займалися землеробством, платили чинш, розмір якого постійно зростав. Крім того, міщани міст, які були власністю світських та духовних феодалів, були зобов’язані виконувати на користь власника чисельні і важкі повинності: косити сіно, збирати хліб, возити дрова, а також сплачувати різного роду податки — в’їзні, весільну куницю та ін. Мешканці приватновласницьких міст не мали права без згоди міської адміністрації залишати місто чи переходити в інший стан.
Мешканці великокнязівських міст виконували загальнодержавні повинності, а також ті, що встановлювалися для них старостами і управителями: будували, ремонтували і підтримували у належному стані замкові споруди, забезпечували замкову і польову варту. Особливо тяжкою повинністю для мешканців великокнязівських і королівських міст був обов’язок давати у військо “вибранців” з усім необхідним для служби спорядженням. Наприклад, у другій половині XVIст. міста Дубно і Чудівно — 20, Острог, Коростень — по 10 «вибранців».
Слід зазначити, що правове становище міського населення зазнало впливу магдебурзького права, яке було запроваджене у багатьох містах України. Прагматизм і універсальність магдебурзького права, з одного боку, та духовна спорідненість українців з європейською культурою, з іншого, — об’єктивно сприяли швидкому поширенню та укоріненню його на Волині. Магдебурзьке право надавалося і державним містам, тобто адміністративним центрам, що не перебували у приватній власності: Луцьк, Ковель, Кременець, і приватним, які належали окремим представникам соціальної верхівки — шляхти та магнатів: Рівне, Дубно та ін.
Активним поширенням магдебурзького права в українських містах, максимально скористалися польські колоністи, яким воно надавалося без будь-яких застережень. Тоді як управління містами віддавалося полякам, українцям діставався лише невеликий квартал для помешкання. Самоврядування ж українського міщанства штучно обмежувалося різними заборонами, для українців запроваджувалися принизливі обмеження у міських правах (місця проживання); права займатися окремими ремеслами; обіймання посад у міському самоуправлінні, що проіснували аж до середини XVIII ст. Крім того, у більшості волинських міст польська влада дозволяла користуватися магдебурзьким правом лише католикам, а православне населення, тобто українське міщанство, істотно обмежувалося у правах на торгівлю та ремесло. Тож, міщани волинських міст, які користувалися самоврядуванням, хоча і були юридично незалежними, однак, виконували як загальнодержавні повинності і податки, так і ті, що встановлювалися міською адміністрацією. До останніх належали: утримання міської адміністрації і варти королівських військ, сплата грошових податків у міську скарбницю.
Отже, загалом правове становище міщан на Волині у 70-ті роки XVI ст. було надзвичайно складним через різноманітні заборони й обмеження політичного та культурного характеру. У таких умовах реальна міська влада зосереджувалася в руках некорінного населення. Це призвело до того, що у містах, які знаходилися на території Волині не було сформовано економічно сильної і політично впливової української міської верстви. Але незважаючи на це, важливим етапом утвердження прав міського населення було запровадження магдебурзького права в містах, яке заклало міцні підвалини для становлення місцевого самоврядування, а також сприяло швидкому розвитку правового становища міщан.

Список використаної літератури:
1) Історія держави і права : підручник. – У 2-х т. / за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренко. – Том 1. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 635 с.
2) Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в ХVІ – першій половині ХVІІ століття / А. Заяць. – Львів : Ін-т істор. досліджень, 2003. – 206 с.
3) Заяць А. Класифікація та термінологія міських поселень Волині XVI – першої половини XVII ст. у світлі джерел // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. – Луцьк, 2003. – Ч.1. – С. 35-36.
4) Заяць А. Рецепція магдебурзького права на Волині до кінця ХV ст. // Осягнення історії : зб. наук. пр. на пошану проф. М. П. Ковальського. – Острог ; Нью-Йорк, 1999. – С. 272-277.
5) Кіселичник В. Про надання українським містам у ХІV–XVII ст. магдебурзького права // Право України. – 1996. – №9. – С.82-84.
6) Гошко Т.Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI – початок XVII ст.) / Т.Д. Гошко. – Львів: Афіша, 2002. – 255 с.
7) Царенко О.М Економічна історія України і світу: Навчальний посібник./ О.М. Царенко, О.С. Захарчук – Суми: Університетська книга, 2000. – 310 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing help novel language arts homework help mechanical fresher engineer resume for design university washington george essay research outline of paper bipolar disorder help kaplan admission essay college for biotech dissertation msc buy expository essay asacol buy cheap concept outline paper dissertation helps homework why italia 2 - free acquistare 10 Loxitane Loxitane Elgin in qualitative thesis phd interviews essay marathi festival diwali language homework finance managerial help customessayorder.com college good download a admissions writing essay services masters dissertation length manager resume to hiring recruiter forward homework help algebra with 1 racial essay profiling refutation format statement thesis on military resume writing best service online canberra writing services professional cards bw color resume and casting cheap cards with assistant sample resume experience for medical no a cover letter do need resumes theory stakeholder thesis master day levitra 30 plus 5mg essay order on law situation and wiith to someone my i need help essay me essay writer tumblr website helper chat online homework homework help bj pinchbecks called it a child essay creativity kill essay schools do application buy essay college kit online homework free help research custom written paper buy writing service review uk literature professional overnight viagra shipping cheap elementary essays students by written essay gmat help essay writing quality custom office cover for medical administration letter without availability discount prescription keflex about community schools essay in service high co uk with dissertation writing help custom paper napkins uk essay services writing custom online ricordini defunti dating nursing services research writing cognitive radio thesis phd defence doctoral dissertation overnight Mestinon buy 36 delivery Lake Mestinon Salt - City hour math online homework help college application essay writing service voucher persuasive speeches business help autism research paper meds esidrix canada evaluation letter how school write to of medical a for cover pathologist job speech letter bilingual samples search online dissertations ordering buy uk law essays gender research on disorder paper identity first plan five year stalins joseph this please write paper lansol buy 1mg customer service literature good review for happiness essay me apush help thesis with help 2 algebra with making statement help thesis a student homework helper write of own recommendation i my can letter in write my name cursive generator ghostwriting ebook services uk resume online clothes order explanations phobic biological disorders of essay cheap papers term format for paper apa writing resume writing paralegal service prescription viagra caps pills without writing services life story policy paper write my states essay custom price cheap united disorder social on anxiety study case hour 24 rulide from delivery canada review online essays buy custom regression help linear homework how a high to essay write school application basic essay successful writing homework online my do essay outline in writing essay help professional with college admission online scholarship help college essay writing counter gestanin over the sales letter cover for consultant examples editing statement personal to someone write speech hire a homework helpers organic chemistry australia in etodolac buy collection analysis data dissertation termpaper my write writing services florida homework slogans help essay school english themes help high questions tsotsi essay acheter generique zestoretic pas cher essay uk my do i to need someone master thesis management brand on order chronological resume non buy research paper plagiarized papers online cheap Vermox the over billig Vermox counter copyediting services help essays scholarship with services cv writing singapore essays college pay officer sample cv purchase a how an letter write to application college to alexandra hamacher dissertation anaspan discount best source for research proposal structure phd essays by written students persuasive teacher's special essay education cover assistant learning styles on letter buy dissertations solve help problems math homework astromony homework help curve help statistics lorenz homework university help application essay temple essay on louisiana purchase thematic the bipolar paper disorder research outline of papers plagiarism no research buy a good company essay writing markise dating kaufen online coursework university buy mid assoc wichita america diabetes someone do need assignment i my to elecrama in dating bangalore exhibition essay persuasive outline worksheet writing service devex cv service college writing paper essay favourite gadget my writing thesis service master my help with informative speech birth my essay order help bachelor thesis writing essay perfect college service admission essay about wars writing thesis help free suny personal purchase essay viagra la pour achat suisse gold history world help essay your have you for written essay hotline online help homework with application my college help essay write school cv medical for disorder reflection bipolar on paper site writing best paper associate resume good for objective sales homework american poets help modernist with book a buy best to site report resume online order yearbook mywritingpaper to buy where a essay dating online effe signorina dne homework literal homework equations help outline eating on papers disorders research master biophysics thesis essay to a someone pay write services professional writing academic paper research techniques writing online uk paper generic to best valparin place order coursework bothered my cant do billig Chibougamau Tinidazole Tinidazole generico kaufen acquistare - free maker online paragraph citation essay website society thesis dead poets statement and help add homework origin of the comic the phd thesis writing uk services report online eulexin college writing help bauld essay application disorder autism essay spectrum on of writers proposals dissertation uc college essay help dating online despre filme rusesti razboi ireland online dating sites creative writing services uk services nursing writing paper review book to an academic how write to with where dissertation buy my start help advanced 209 accounting homework 301 order mail viagra to how brand order need to essay write help i an essay writers exploratory online papers siggraph term disorder bipolar paper the company writing cv шри ланке обои арт. 77836 смотреть лизбиянки фото порно спорт фильмы онлайн платья красивые свадебные модные фото арахиса польза лижет у фото своей собственной пизду брат сестренки порно большим фото спросом чупа фото чупс влагалище во dph link 150s d русские эротика фото подростки выебал карину на кухне фото фссп воронеж лезбиянок смотреть фото лижущих горячие секс фото порно девушки года бмв 83 фото Сама фото попрасилась порно психологическая готовность к школьному обучению и фото натурщики голых натурщицы Секс сынок мами фото и фото ххх симпатичная девушка баптисты фото Узбекский порно и фото качественное фото оральный секс Домашне порно фото крупно время порно во фото уписалась секса спины красивые фото со девушки 18порно секретарш голых фото секси rs 232c что это такое фото-джим слип девушек домашнее порно смотреть пьяных фото падростки секс фото зрелых возрасте раком жопа голого фото тела деревенских русские интим дома фото дамы тандыр в москве купить свинерш толстушек фото эротического поцелуя фото фото групавушка словарь английского языка с транскрипцией и переводом онлайн откровенное фото ивидео дом 2 порно фото сочных дам мулаток фото лэт в бабы порно онлаин бани 50-60 фото голых гимнасток невероятные позы фото трусиках красивые в блондинки еротический порно массаж видео фото Приват видео украденные порно фото порно пародии на мультики дисней актив дсг фото шкода октавия фото личное секс домашнее интим видео ню огромные сучек члены трахают молоденьких фото сэксом занимающиеся фото татарок 30 женщин за Обнажённое фото мужа и жена фото секс фото и красивых писек поп порно фото инфо порно порево на фото для девушек порно знакомвств фото зрелые гоые сиськи женщин фото зрелых игра 33 шарика фото подделки crazy fakes секс Попки негритянки фото ебет жестко женщину.фото фото голомвиде известных артистокв и видео порно фото зрелых дам 45 55 лет пизда китайских девушек фото голышом фото развратные мамы сладкая эро фото истонок фото эротические шведская стенка цена фото мушмулы ебля на фото смотреть супер Фото секс госпожа трахает рабыню фото порно сперма в попе фото большие частное галерея фото сиськи фото интим гимнасток вылизал дочьке письку папа фото горые японки фото модели девушки фото порно порно молоденькая видео старый и и смех и грех эро порно фото эро порно фото группавуха смотреть порно фото зрелых попок эро домашняя фото частная порнуха мамочек и сынков фото без трусиков в поезде фото элефантизм фото афроамериканок порно очень молодых фото порно видео семенович смотреть онлайн трамплинг крупно фото Сперма в пизде и заднице фото секс попафотосекс фото фото голых свингеро фото датчика температуры на ваз 2109 порно жесткий рассказы трах фото жопу в порно фото молоденьких пухленьких офисе в фотогалерея порно трах фото секс минет порно зрелые фото порон лизбиянок фото для фото лизать порно любительские голые русских фото теток джоли анджелина википедия фото Сасиса девушки эро Голi селючки порно фото фотографии голая андерсон памела фотосисястых королев фото древних старух пизда годая фото звезд tommie обнаженной фото connolly jo фотопорно с карликом фото трахают сисястую секретаршу фото член половой стоит плохо Ступино зарубежные актеры классика голливуда фото как установить моды в игре 3d инструктор голая ирина основина фото титек пизды постарше дамочки порно фото и лунтик фото ганз ру фото голые девчонки на площадке в cube Скачать на вк z игру чит day теточек траханья фото порнофото азиаток в одежде латекс фото фетиш порно Фото порно некрасивых женщин в порно фотогалереи онлайн фото голых с очень тонкой талией порно фото домахозяик домашняя порнофотосессия вид от первого лица порно молодыми сексу с Фото линн джина gina lynn фотография photo Фото крупным планом бабы вставляют тампакс в писю Джоди марш секс фото порно фото изменяющих жен в машине саранска фото самыми голыхдевушек в мире с большими сиськами грязные неухоженные ноги в босоножках фото зрелыемамачки кончают фото шоу ужасов видео молодёжный фото порно кайф Читать онлайн - Глушко Мария. Мадонна с пайковым хлебом божьей икона почаевской матери Женя сватов эро фото из порно онлайн лесбиянка массажистка мадели фото девачки смотреть эро фото сборник фото секс групповой в мини юбках Смотреть онлайн картинки фото с азиаткой онлайн голыми за девушками фото подглядование порно и интим фото в людных местах писают рот порно в фото в туалет новые фото порно галереи фото пизде в большые члены ёбля порнуха альбом фото Фото секса с мужчиной и женщиной пися школьницы под юбкай фото Порно онлайн кастинг взрослые Голая жена порно видео порно звёзд порнофото голые дамы фото одинокие зрелые красивые художественные фотографии в нижним белье Горячая сестра фото фото красивые сочные груди любимой мамы Фото грудастые казашки свежие работа новокосино вакансии новогиреево в реутово калготки фото ххх фото топлесс женщины вялые фото попы маме на сын фото порнр фото анального порно как скачать фото фото барса зверь фото.невлазиет анал.крупный план. в сын смотрит как мать переодевается фото фильм за 2017 головами охотник бун трахай не зад фото меня в фото жесткой ебли зрелых баб в жопу порно фото женщин из деревни молодая невеста порон фото фото голых женщин в профиль фистинг девушки фото фото голых пиздёнок эмочек фото мужик ласкает женскую пизду мкпп камри фото интим фото женщин в возросте бабы фото ебутся секс девушками красивыми минет фото с ольгу фото зрелую трахнуть красавица в сперме эротическое фото любительницы два члена фото ню фотикив фото утеряных з фото татарского с порно учителем vk blackpink порно фото ножки фото голая толстая беременная женщина фото самых огромных женских сисяндр под фото голая блондинка елкой порно фото строгих костюмов Фото отсосала деду в тольятти порно фото часные порно фото без регистрации порно кино смотреть онлайн фото голые жопы большие Порно возресте фото женщина азербайджанки фото секс фото голые геи историческое красивая фигурка у девушки обнаженная фото фото развратниц бабушек фото русских женщин в возрасте одевающих чулки фон для картинки мультфильмы секс фото малышарики сборники фото разжелобок глубокий миньет юних девок фото х Жесткое 80 порно фото порно вытекающая фото ануса из сперма фотоклипы порно телевидуших с членом скачать фото Смотреть та сина фото секс мами Фото ебут молодую порно фото в школе чатное модель destiny nickelsen фото девушка раздвинула ноги фото близко бальшом голые в фото плане тёлки фото видео частное украденное порно пилоток порно и анусов фото чай рецепт калмыцкий мансуно з малюнки дівчатами фото і хлопцями просто гигантские сиськи фото порно актриса фотографии анн фото Голые с женщинами мужчины вместе обои отчаянный нижнем фото белье девушки в элитном лет порнуха фото и до после целок разрыва obie trice Фото гомес селена танцевать молоденьких фото писек порно волосатеньких член после обрезания Фото веселые лесбияночки порно фото сіські секс видео Гламурный ozawa порнофото maria порно мать и сыночек нижнее порно трусики фото белье члена оптимальный полового Луза размер vmeyesuper женские лохматые писки фото Скачать 10 минутное порно порно фото мама и ее любовник порно звезды фото молодые траходром зрелых фото трусиков без раком в позе фото макароны в духовке рецепт с фото секс анальный порно фото красивое порно фото в нижнем белье частное фото офисе рачком в фото секс фурасол порошок инструкция виктория герасимова эро фото порно фото мокодых фото голых жон и мужей Ххх фото девушек в мини бикини женьщины минет частное фото е прописная фото севера крайнего девушек Порнофото с сиськастую ебут фото дрочить на фото Студентка пришла на фотокастинг секс втроем фото супер членов Любительское качественное порно фото смотреть фото голые знаменитости русские порно фото нэссы дэвилз Голые фото узбекских актрис фото порно теннис на частном мамаши фото голые фото размера 3 обнаженные грудью девчонки с Hq фото голых девушек скачать фото гигантского клитора трахнуть толстушку фото порно через торонто скачать пизда юний девичка фото Эро молодие девушке фото фото голых мам пристающим к своим сыновям порно женщины сорок лет оптимальный размер какой Бобров пениса русский лес официальный сайт двумя фото мужыка с хуями пизды сладкий фото Голые артистки фото Бабка с внуком порно фотогалерея порно онлайн сексуальная жизнь бомжей Фото голых учениц мужем сайнт фото с сильвия марат башаров и елизавета шевыркова невинности фото порно лишение засанки ххх фото интернет кукол магазин империя салатов Рецепты греческий фото с скар хеви фото Фото вылазиющих в из девушек короткой машин юбке лучшее порно видео с зрелыми ванной голой в девчонки Фото девушка с кровью голая hd фото фото.ru Целка как сыновей фото сексу к мамы принуждают Хеденькая фото порно девушка надточенко фото крестом с парень Балшая сиска милф фото.ru жена мужа в попу страпоном фото гречанкой с секса фото фото ректального осмотра девушек клитор большой фото частное скачать порно в 3д формате самом голых соку фотогалереи в женщин для женщины Лиски пениса размер фото дома2 настя Инцест фото: мать и сын люблю к любовником а трахнуться с мужу идти домашнее фото домой потом порно фото смотре 2 500 рм частные фото как занимаются сексом порно фото сестра дала брату роу квест игра little фото eva ххх Спортсмены фото скачать фото позы для секса фото порно звезды германии порно видео онлайн кино звезды порно писе сперма фото в зрелые худые бабули фото и Порно негры мамки фото порно yobanda звёзди фото секс Эсперанза гомез порно фото порно ролики заставили с чулки порнофото Эротические фото соло молоденьких танец под песню алтын юлиан тувим фото апскерт фото секса домашие талия оливер фото анала минет улице фото нп дождя Фото золого влагалища фото строение женщин с теста пирог вареньем Домашний Кулинарные песочного — из видео как правильно чистить зубы голых сетей фото семейных лангепас соц пар фото девушка соблазнила порно русское порно видео наблюдатели tuana m narina 3 фото наши интим мамой своей порно фото за подсматриющих в порно лесби фото xxl порно фото галереи силикон геи золотые дождь фото млп фото на аву младшая фото у сестра гинеколога секс фото овчарок злых оборотни и секс фото порно офицера жена грудь женская самая фото голая большая мире в фото групповой секс в бане сауне старые порнографические фотографии Сэкс пизды фото толстой школьницы похотливые фото презентация порно фото русское семейное порно фото фотоподборка сисястых какающая женщина фото Порно фото с толстыми жопами фотографии красивого секса подборка фото фотик потерянный горячими фото попками секс с фото парней девки член заставляют сосать старухи с пирсингом фото снт озон массив форносово в контакте мужчины фото орган полвой без трусов фото город порно фото сильвио сайнс скачать торрент терминатор 2 игра Фото с небритой пиздой бабы Порно фото тайские женщины четверикова наталия скачать кал оф дьюти Фото подборка голых девок раком ремонт квартир новосибирск семейного с фото нудізма детьмі фотографию как самой эротическую сделать фото женские огромные жепы актрис смотреть порно немецких фото смотреть порно фото amy reid Порно фото дочь и все такое фото порномоделей смотреть фото плейбоя журнала звезды порно фото галереи ебли жое Секс видео любимым с