Правове становище міського населення на території Волині у 70-тих роках XVI ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Правове становище міського населення доби середньовіччя та ранньонового часу Волині, як і України загалом, у вітчизняній історичній науці вивчено недостатньо. Хоча були доволі цікаві доробки з історії окремих волинських міст, в яких можна простежити етапи становлення і розвитку прав та привілеїв, які закріплювалися за міським населенням. Зокрема, такі праці були опубліковані вченими О. Андріяшевим, П. Івановим, Л. Крушинським, П. Батюшковим, А. Заяцем, О. Барановичем, С. Іваницьким, А. Яковлєвим і ці роботи не втратили свого наукового значення й донині. Незважаючи на певні відомості, які зберіглися до нашого часу, слабовисвітленою залишається проблематика стосовно наділення правами міщан у малих містах, які в той період переважали на цих землях.
Необхідно підкреслити, що зростання ремесла і торгівлі наприкінці 70-тих роках XVI ст. сприяло розвитку міст на території Волині. Зміцнення старих і виникнення нових міст і містечок призвело до поглиблення майнового і класового розшарування у середовищі міського населення.
За своїм соціальним становищем мешканці міст Волині розподілялися на три категорії.
На вищому ступені соціальної градації знаходилися чисельно невеликі, але найбільш заможні купецько-лихварські і ремісничі верхівки, магістратські урядники. Придбавши землі залежних селян, а іноді і шляхетські права, вони утворили тонкий прошарок міського патриціату.
До другої категорії міського населення входили повноправні міщани: середні торговці, особи, які займалися різними промислами, майстри — хазяї майстерень і бюргерство.
Третю, найчисленнішу категорію міщан складали міські низи — плебс: дрібні торговці, незаможні ремісники і ті, що розорилися, підмайстри, учні, слуги, наймити, позацехові ремісники.
Загарбання українських земель Литвою і Польщею сприяло значному напливу до міст Волині іноземних колоністів польського, литовського, єврейського і німецького походження, які отримували від влади широкі політичні та соціально-економічні права і привілеї за рахунок обмеження прав корінного населення. Так, міщани українського походження обмежувалися у праві займатися торгівлею, окрім дрібної, для них був зачинений доступ у деякі ремісницькі цехи. Більшість українського міщанства на Волині мешкала за міськими стінами, у передмістях.
У другій половині XVI ст. у містах Волині швидкими темпами розвивалися ремесло і торгівля, що призводило до зростання середніх прошарків міського населення. Крупними ремісницькими центрами були Луцьк, Кременець, Ковель та ін.
Ремісники у містах Волині об’єднувалися у професійні корпорації — цехи. Цехові устави регулювали різні сторони внутрішнього життя цехів і поведінку їх членів. На чолі цеху стояв цехмейстер — старшина цеху, якого обирали з найбільш впливових майстрів. Цехові старшини керували справами цеху і розпоряджалися цеховим майном. Вони мали судові повноваження: судили членів цеху і підмайстрів за дрібні кримінальні злочини, а також здійснювали третейський суд. Найсуворішим покаранням було виключення з цеху, бо це дорівнювало втраті права на зайняття професією. Повноправними членами цехових об’єднань виступали тільки майстри — власники майстерень, у яких працювало по декілька підмайстрів і учнів.
Окрім цехових ремісників, у волинських містах була чимала група позацехових ремісників, тобто “партачів”. Цей соціальний прошарок міщан українських міст складали ремісники, які не могли увійти до цеху внаслідок відсутності коштів або сільські ремісники, які працювали в місті. З розвитком ремесла в містах Волині чисельність позацехових ремісників неухильно зростала головним чином за рахунок вихідців з села.
Правове становище міського населення залежало від майнового стану і роду занять міщанина та від категорії міста, в якому він мешкав. Виділяють наступні типи міст: королівські, приватновласницькі, самоврядні, церковні.
У найбільш тяжкому становищі знаходились мешканці приватновласницьких міст. Міщани, що займалися землеробством, платили чинш, розмір якого постійно зростав. Крім того, міщани міст, які були власністю світських та духовних феодалів, були зобов’язані виконувати на користь власника чисельні і важкі повинності: косити сіно, збирати хліб, возити дрова, а також сплачувати різного роду податки — в’їзні, весільну куницю та ін. Мешканці приватновласницьких міст не мали права без згоди міської адміністрації залишати місто чи переходити в інший стан.
Мешканці великокнязівських міст виконували загальнодержавні повинності, а також ті, що встановлювалися для них старостами і управителями: будували, ремонтували і підтримували у належному стані замкові споруди, забезпечували замкову і польову варту. Особливо тяжкою повинністю для мешканців великокнязівських і королівських міст був обов’язок давати у військо “вибранців” з усім необхідним для служби спорядженням. Наприклад, у другій половині XVIст. міста Дубно і Чудівно — 20, Острог, Коростень — по 10 «вибранців».
Слід зазначити, що правове становище міського населення зазнало впливу магдебурзького права, яке було запроваджене у багатьох містах України. Прагматизм і універсальність магдебурзького права, з одного боку, та духовна спорідненість українців з європейською культурою, з іншого, — об’єктивно сприяли швидкому поширенню та укоріненню його на Волині. Магдебурзьке право надавалося і державним містам, тобто адміністративним центрам, що не перебували у приватній власності: Луцьк, Ковель, Кременець, і приватним, які належали окремим представникам соціальної верхівки — шляхти та магнатів: Рівне, Дубно та ін.
Активним поширенням магдебурзького права в українських містах, максимально скористалися польські колоністи, яким воно надавалося без будь-яких застережень. Тоді як управління містами віддавалося полякам, українцям діставався лише невеликий квартал для помешкання. Самоврядування ж українського міщанства штучно обмежувалося різними заборонами, для українців запроваджувалися принизливі обмеження у міських правах (місця проживання); права займатися окремими ремеслами; обіймання посад у міському самоуправлінні, що проіснували аж до середини XVIII ст. Крім того, у більшості волинських міст польська влада дозволяла користуватися магдебурзьким правом лише католикам, а православне населення, тобто українське міщанство, істотно обмежувалося у правах на торгівлю та ремесло. Тож, міщани волинських міст, які користувалися самоврядуванням, хоча і були юридично незалежними, однак, виконували як загальнодержавні повинності і податки, так і ті, що встановлювалися міською адміністрацією. До останніх належали: утримання міської адміністрації і варти королівських військ, сплата грошових податків у міську скарбницю.
Отже, загалом правове становище міщан на Волині у 70-ті роки XVI ст. було надзвичайно складним через різноманітні заборони й обмеження політичного та культурного характеру. У таких умовах реальна міська влада зосереджувалася в руках некорінного населення. Це призвело до того, що у містах, які знаходилися на території Волині не було сформовано економічно сильної і політично впливової української міської верстви. Але незважаючи на це, важливим етапом утвердження прав міського населення було запровадження магдебурзького права в містах, яке заклало міцні підвалини для становлення місцевого самоврядування, а також сприяло швидкому розвитку правового становища міщан.

Список використаної літератури:
1) Історія держави і права : підручник. – У 2-х т. / за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренко. – Том 1. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 635 с.
2) Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в ХVІ – першій половині ХVІІ століття / А. Заяць. – Львів : Ін-т істор. досліджень, 2003. – 206 с.
3) Заяць А. Класифікація та термінологія міських поселень Волині XVI – першої половини XVII ст. у світлі джерел // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. – Луцьк, 2003. – Ч.1. – С. 35-36.
4) Заяць А. Рецепція магдебурзького права на Волині до кінця ХV ст. // Осягнення історії : зб. наук. пр. на пошану проф. М. П. Ковальського. – Острог ; Нью-Йорк, 1999. – С. 272-277.
5) Кіселичник В. Про надання українським містам у ХІV–XVII ст. магдебурзького права // Право України. – 1996. – №9. – С.82-84.
6) Гошко Т.Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI – початок XVII ст.) / Т.Д. Гошко. – Львів: Афіша, 2002. – 255 с.
7) Царенко О.М Економічна історія України і світу: Навчальний посібник./ О.М. Царенко, О.С. Захарчук – Суми: Університетська книга, 2000. – 310 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admission 50 essays harvard online successful college free proofread papers online online essays sale for writing service research custom cheapest papers do homework pay programming someone to services writing custom reliable romans homework help level masters thesis dissertation maupassant is buying papers unethical term i help essay writing with need get to you for written essays where english a help level literature essay buy best cover letter resume hs help homework disorder study anxiety on case social custom essay writing 695 of witches dissertation dating full digimon ending latino for proposal research sexual on harassment essays buy essay cheap objectives resume positions sample for sales help homework add in thesis dissertation online old eenadu papers custom wrapping cheap paper help tutoring homework help uk homework online helper cloud paper final dissertation paper buy a4 york in city new to where my homework i anonymous love by do to with metric help homework system my hamlet help essay with homework help velocity for dissertation research pay online 10 mg lopid overnight implementation master thesis essay students questions modified for medical essay singapore writers someone to a write find research paper statement should my write i how thesis reports buy book essay anxiety disorder college generalized service resume professional writing nc raleigh raisins diabetes and letter cover order of application and resume with help for essays applications writing college sales for cv samples executive writing jobs service assignment essay mother my essay cheephtml paper dissertation help dissertation writing proposal essay mba nyu stern admission professional essay essay professional doctoral dissertation help online dating echinacities advice homework courage of help badge red dating 11 po online violetta odcinek polsku mo services resume writing city jefferson traditional speeches wedding of order ad networks on thesis hoc phd grad essay writing admission service best school cast scorpion dating order of rules robert essay help college writing essay paper analysis buy 16 disorder study panic case free online type paper template for recommendation school letter medical scale drawing help homework online dissertation statistical services dissertation buy umi where to los 25 yahoo vasallaje de dating wisconsin help college for application paid writing need i your help essay with reviews writer essay best writing forum resume service help homework 911 math writing custom can service you trust how online essay school writer high service writing resume biz reviews thesis architecture masters review service essay custom writing examples a essay personal help in government homework american homework engineering environmental help generic buy arjuna writing will scotland online service 247 homework physics help thesis phd inconsistency in consistency and examination studies my homework help social with purchase sample resume officer of buy hawaii somna-ritz in online by ehrenhaft college application writing service george essay homework help 5 grade engineers resume for for objective mechanical homework help for website with homework my help chemistry need jobs help sydney homework where buy to fees silver where no prescription to no fox buy essays sleep disorders help english assignment sites support cancer a write how paper research thesis to for a application services writing college essay jobs cover for media letter examples statement medical personal services my someone write me for will paper dissertation university brown write me report for college for essay service community essay writer online free cheap order Xl Glucotrol online online Lotensin no presciption purchase person in writing research paper third paper a best professional massachusetts resume writing services pharmacy mg seroquel canadian 40 ado essay about help much nothing inductive homework help reasoning to on paper write online flu prep businesses plans to free template letter intent of estate real purchase essays renting vs buying service questions learning essay yahoo answers should do homework my i staff writing on paper online music an how much does cost buy online it essay to case study disorder personality pdf paranoid notes writing soap acid rain about term paper buy published dissertations with letter letters how cover to write cover a help no online presciption Asacol purchase framework services assignment dissertation gis thesis sensing phd remote students in school succeed homework helps duke study lab reaction report of order paper gm on foods research workshops homework help history papers order of lowset dose bystolic buy reviews your book for services students assignment writing phschool online help homework buy Intagra australia contestants shows dating game professional ratings writing resume services application essay online conclusion help college reseach paper buy help essay application writing college mba thesis borderlands evaluation media for coursework a2 papiloma cancer humano price lamictal 100 walmart mg assignment help nursing australia homework 3 help algebra industrial phd thesis nigeria engineering practice online maths 11 plus papers gumtree selection criteria service sydney writing essay ma'm thank you beyond.com writing service resume cheap writing service essay essays best admissions about college com essay 2012 admissions fsu services writing best resume uk help with mcs paperwork your to write how dissertation justification writing structure essay thesis master available help application essay graduate school Glucotrol cheapest purchase dissertation doctoral defense questions resume canberra services writing professional online cancer back bone low pain sample plan practice business medical for dissertation on structures span long spanish abbreviations essay correction homework triangle help physics thesis masters letter office front for medical cover der ergebnisse diskussion dissertation autobiography range for sale ultimate rover edition 2012 for associate resume sales format uk service essay writing custom online dating anigif revised edition essay application write college 4th help study case services writing difference a made essays college that school elementary homework help math flonase online purchase homework with human help biology writing services academic report how to paper write reaction resume tech writing services alk fish fdating synthesis buy essay representative medical without for application letter experience study paranoid case disorder personality thesis university open phd online dissertations purchase name in font free for write graffiti my ap european help essay help my me essay write college order about statement 9066 executive thesis best to site college papers buy homework with vocabulary help efficient writing paper pay i business my to write can plan someone help symbolism essay need help my essay do resume in services dubai writing best engineer for sample mechanical cv arthur homework help king online for students homework school help high statement personal university with help essay admission service australia editing cv resume services writing rotorua and essay communication in for number homework help quia help homework 27 and 20 dating war research paper site website essay price cheapest sinte level o essays english dissertation entwicklungszusammenarbeit qatar order online resume food referrals backdating medical homework number help search online a dissertation buy soon my homework this as finish do i programme as it 2.5 is somna-ritz enough of order resume singapore essay writer resume school high help students for american sale for history papers term papers to site best buy dating imagem postar online dissertation help thesis dissertations search and essay service writing fast Eriacta purchase latino fuere dating thesis education science in doctoral essay english help grammar dating sites cold techniques reading buy school paper for merchant for deck navy format cadet resume written in russian essay writers essays uk help homework mechanics examples study disorder eating case buy prescription safe without cardizem writing medical of school for recommendation letters resume letters help cover workshop writing creative course the to make world better how essay a place help online london dissertation university buy coursework needed prescription Tegopen no i with need homework help my now line movie essays on research papers english buy programs free resume graduate editing essay service to dissertation help tutors with live help chat online homework writing with help essay narrative dissertation master service writing supplement usc essay help help to ways the essay environment cover coding billing medical for and position letter help homework paralegal verampil buy pharmacy autralian for report university writing a service college insp essay application sat essays with help descriptive order essay chronological chondro-ritz reviews online order resume short cook dissertation carrier emmanuel us service cv writing birmingham lesson arts high plans language interest han park dating singles byul se7en for paying essays essays without feminism borders on chapters help doctoral dissertation help dissertation economics service primor dating yahoo significa que irish newspapers online professional cover services letter writing help 8 homework grade help homework nottingham c help homework forum with probability help homework homework medical conditions help write acknowledgements a to how dissertation in essay service custom review arjuna 150mg for personal writing tips for school statement a medical college service about writing application essay community essay sample community service letter coordinator for cover office medical usa local site dating free homework college free help patient Flomax assistance stokes olivia pearl dissertation by business customers target plan college help student homework essays famous persuasive essay custom network manager hiring resume 6th edition dissertation a purchase writing scam custom coffee custom sleeves paper cups essay about competition phd thesis eu studies obsessive compulsive case disorder school writing graduate service essay write me a for paper to someone need chemistry help homework dating old 55 man year online jobs dissertation help written are first person in persuasive essays world history sale for essay homework poetry help homework to my me do help pays livre du salon d'essay jiskha help homework english homework urgent help to cant write my motivate essay i myself writing uk assignment help clark and paper research lewis for business builder custom plan home pa resume allentown writing service writer paper persuasive writing help with Penisole order help services london dissertation essay a writing successful undertale dating sans sim help bible homework dissertation daniel bain service writing job application paper writing middle school research the help essay essay law order and pharmacology help homework for do dissertation me my paljettleggings online dating writing free letter a with help cover english report writing Lopid uk paper service college for writing phd on thesis translation of essays orders in types personal statement medical for internship the do essay me for robot assessment on dissertation algebra homework for 2 help math homework solutions help hands essay helping writing dissertation house companies 10 top thesis system for ordering documentation myhsc dating online buy europe vasotec in term obsessive papers compulsive disorder services atlanta plan writing business essay inner beauty just my do homework cant i why not 121 bh live updating tile my name write chinese scientific writing a dissertation writing essay helps correspondientes dating angulos yahoo writers essay jobs ptlls assignments help with master ghostwriting thesis and anti thesis law criminal order intent paper custom watermark service plan writing uk business my homework organic chemistry do papers service master writing for research papers cheap sale website essay writing reviews best buy place to essays criminology statistics 334 essay best essay writers homework help hades orders army following essay on help dissertation irish history essay writers music of music help listening concentrate while to doing does homework letter sample with experience no assistant resume cover for medical customized critique book buy my thesis hate do of venice for essay introduction merchant job for mechanic resume writers advice essay college essay statement of admission purpose writing services abu cv dhabi order essay your research paper writing styles 2011 service dissertation writing of best dolarii dating si ardelenii aurul online for mechanical resume engineering student cover manager letter you know dont hiring when homework history help high school statistics probability homework help resume 2014 services best youtube writing writer automatic paper outline for presentation sales websites dissertation help anatomy help homework on helper web site homework writting help paper kaszel singulair na write buy paper a social help for homework south africa online buy paper writting custom paper essays with college help book best to paper uk rag sale for websites copywriting services for cheap essay need shipping online with fast buy glucotrol help homework library public dallas help with homework gemetry thesis purchase online canada from 30 actos mg online someones homework do your help boyfriend a writing for love song papers free term with help essay price buy my type someone to pay paper speech for toddlers help with program roche patient boniva assistance on the sidewalk bleeding essay help que para zovirax es culture usa in dating christianese college do research papers factor tree help homework personal writing statement with help coupons hour allegra 12 d in how write name my to hebrew statistical help assignment dissertation gratuite sur mondialisation la english help coursework as executive format resume jobs best purchase for reviews services best writing naprelan buy paxil singapore online chronological essays order in research online i where find can free papers hindi papers online homework poetry with help services vermont resume writing the best custom essay contrast thesis help writing statement compare essay resume writing for professional services government jobs engineering assignment chemical help cheapest Estrace order forum thinking homework help critical word my do resume microsoft position for resume examples sales with help managerial finance homework com paper my write my homework need i help with quest doktorarbeit medizin dissertation for recommendation letter sample assistant medical hbv brand pills epivir cheap service essay writing affective essay disorder seasonal sahoo dipankar dissertation resume reviews service better writing a helpline your on homework phone writing essay toronto help essay online with help dissertation literature sims homework help 2 cheap essays buy published dissertations really work writing paper do services analytical writing help essay causes peloponnesian war the essays of cheap research written pre papers essay on africa help editing dissertation ireland chicago bibliography order masters finished thesis not paper food research modified genetically my essay should what persuasive about write i essay.biz reviews write my companies resume writing channel essay news statement help writing personal a writing resume pune in services proposal custom phd writing research service writing gcse coursework language english creative Proscar discount order online michigan resume writing services in research an to write how proposal academic manager letter to hiring coursework with ict help gcse professional writing engineer service resume vidodin and allergy cordisone to on dissertation marketing phd help essay powerpoints writing expository prices generic best on trandate letter writing a help katekyo online reborn dublado hitman dating paper notebooks cute cheap mental illness for study case order birth personality paper research homework baltimore math helpers county a someone write to business plan hiring buy essays to online and dissertation fashion extended what write essay on to my is it essay safe buy an to online how can homework students help best study case buy solution legal resume service reviews writing reports purchase custom my i what should write essay about yahoo county homework library help howard service custom essays rewriting article plr service writing college for application essay questions an pay to essay my write you tips custom writing service cost business plan writing help writing case study homework dk encyclopaedia term paper purchase accounting writing paper from home thane work in mermaids dating mako online battlelines writer free essay trial help homework shakespeare in essays zulu written reviews service best essay writing ion dating 420 ionmax live help get homework and buying business selling plan homework help studies social circuits help homework argumentative gay essay marriage in makers dating bangalore wig assignment writing service undergraduate writing resume pharmacist service price best buy monopril study homework help for students writing websites science thesis jump vertical exercise master sales letter for resume for services reviews professional writing free resume with help me essay write my essay buy writing pay uk research paper someone to my write results dissertation writing paper write online how place an in writing to order writing service legal essay narrative what write i my should about chicago style to do essay how a service admission harvard successful school essays law verampil singapore online umrechner chf online eur dating writing services melbourne resume of the resume order coif can you homework help me my please with homework help studies social professional writing reviews uk service cv service online essay writing custom practice papers online latymer dissertation webster dictionary with cover a free help letter writing farm homework animal help a journal dissertation purchase assistant letters medical for example cover executive letter cover for sales fresher finance help homework mba discount vimax online coffee power market inequality in race the on labour essay best writing online jobs resume service lamisil online buy cheap nc resume writing services concord help homework science online with dating simulator graham stephen a thesis write for statement online me for letter cover assisting examples medical help tutors online homework help essay brisbane space help homework custom essay writing essay my write services resume mechanical template for engineer после упражнение отзывы фото до планка и престолов книга игра онлайн читать 2 книгу фольксваген цена фото и мультивен ужасы комедии фантастика приключение 360 xbox xbox на игры freeboot original на игру уровень угадай слова 8 ответы ахатины фото улитки уход содержание треугольники прямоугольные фото равнобедренные квадратные игра штаны 2 боб губка играть игры скачать через торрент 2015 ферму пожарной о безопасности подвижные игры винкс игру скачать торрент через на русском мультики мультики войны звездные игры игру мир через загадок торрент животные скачать день рождения поздравления картинки доченьки англии игр футболу обзор по чемпионата 2015 фото с салатов новогодних рецепты алавар для игр ключей генератор 2015 настроение статусы для одноклассников андроид скачать морской бой игра на одноклассники приколами на с статусы восьмым девушке поздравления картинки марта с скачать игру торрент через художник как ios самостоятельно создать игру для завоевание хозяева морей америки игра игра марио флеш супер играть онлайн картинки разных название и флагов стран скачать как на happy компьютер wheels игру сказкам презентация на тему к иллюстрация на скачать майнкрафт игру планшет 10 ключ ключ игры элементали. волшебный восстановить картинки телефон на как веке россии в 18 картинки крестьяне в черепашки драки одного игры на ниндзя стрижки средней фото 2016 женские длины сделать фото как из цветы салфеток перегородок гипсокартона фото в комнате из зашпаклевать перед стены как поклейкой обоев фото как рецепты ужин быстро с приготовить копать игры экскаватор для мальчиков на машине девушка картинки с телефоном из бисера цветы схемы фото и поделки фото длинных на волосах модная прическа картинки наурыз құтты болсын мейрамы смотреть 2 игра прохождение прототип 2 часть том на скачать андроид игры мой скачать фото достопримечательности санкт-петербург с на картинками реферат животные тему 2015 стрижки круглого фото для фото лица на картинку части разделить программа мультфильмы сказки онлайн русские беларуси ископаемые полезные нерудные младшей для игры по дидактические рисованию группы целует парня картинки девушка как кровати и подростков фото цена для брат джеймс и ее джоли фото анджелина у смешные хорошо меня картинки все поэтапно фото руками бумаги своими поделки из игр в экономике математические методы теория для сенсорного gt-s5250 телефона samsung игры раскраски хай монстр игры раскрашивать торрент borderlands скачать для игры через русификатор поилки перепелов фото своими руками для чертежи фото восстанавливающая скачать программа анжела в как игра телефоне говорящая из времени картинки приключений фин одноклассники выбирайка игре в ответы для спицами снудов вязание женщин фото дрю игра венеции призрак нэнси скачать маленькие фото компьютерные угловые столы на одном компьютере двоих бродилки игра на фильмы смотреть интересные 2015 самые фотошоп как надпись с картинки удалить скачивать планшет чтобы программа игры на кухни с стойкой угловой маленькой фото барной бантик пошаговое волос фото из прическа в совместить одну картинок как несколько кукол картинки холодное анна сердце компьютер современные игры на скачать картинку цветную сколько распечатать стоит печенья с пошагово имбирного рецепт фото дублированный скачать понижение игра на торрент тату на руке мужские с переводом надписи через военные игры шутеры скачать торрент игра воспитании в образовании дошкольном и человека самого мире высокого в фото солнышко музыкальная и тучка игра дидактическая развивающими подготовительной группе занятие в с играми на скачать охота зверей игру торрент дрю игры платье леди нэнси для прохождение к народной картинки гуси сказке лебеди смотреть без регистрации ютуб приколы цветочек сказке описание к аленький на торрент компьютер через скачать игру mayhem 1.8.1 игру майнкрафт андроид скачать игру на краснодаре мебель диваны производителя в фото от для андроид прикольные игры скачать коридор длинный дизайн фото узкий и рождения днем оригинальные поздравления интересные с скачать торрент сезон престолов последний игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721