Правове становище міського населення на території Волині у 70-тих роках XVI ст.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Правове становище міського населення доби середньовіччя та ранньонового часу Волині, як і України загалом, у вітчизняній історичній науці вивчено недостатньо. Хоча були доволі цікаві доробки з історії окремих волинських міст, в яких можна простежити етапи становлення і розвитку прав та привілеїв, які закріплювалися за міським населенням. Зокрема, такі праці були опубліковані вченими О. Андріяшевим, П. Івановим, Л. Крушинським, П. Батюшковим, А. Заяцем, О. Барановичем, С. Іваницьким, А. Яковлєвим і ці роботи не втратили свого наукового значення й донині. Незважаючи на певні відомості, які зберіглися до нашого часу, слабовисвітленою залишається проблематика стосовно наділення правами міщан у малих містах, які в той період переважали на цих землях.
Необхідно підкреслити, що зростання ремесла і торгівлі наприкінці 70-тих роках XVI ст. сприяло розвитку міст на території Волині. Зміцнення старих і виникнення нових міст і містечок призвело до поглиблення майнового і класового розшарування у середовищі міського населення.
За своїм соціальним становищем мешканці міст Волині розподілялися на три категорії.
На вищому ступені соціальної градації знаходилися чисельно невеликі, але найбільш заможні купецько-лихварські і ремісничі верхівки, магістратські урядники. Придбавши землі залежних селян, а іноді і шляхетські права, вони утворили тонкий прошарок міського патриціату.
До другої категорії міського населення входили повноправні міщани: середні торговці, особи, які займалися різними промислами, майстри — хазяї майстерень і бюргерство.
Третю, найчисленнішу категорію міщан складали міські низи — плебс: дрібні торговці, незаможні ремісники і ті, що розорилися, підмайстри, учні, слуги, наймити, позацехові ремісники.
Загарбання українських земель Литвою і Польщею сприяло значному напливу до міст Волині іноземних колоністів польського, литовського, єврейського і німецького походження, які отримували від влади широкі політичні та соціально-економічні права і привілеї за рахунок обмеження прав корінного населення. Так, міщани українського походження обмежувалися у праві займатися торгівлею, окрім дрібної, для них був зачинений доступ у деякі ремісницькі цехи. Більшість українського міщанства на Волині мешкала за міськими стінами, у передмістях.
У другій половині XVI ст. у містах Волині швидкими темпами розвивалися ремесло і торгівля, що призводило до зростання середніх прошарків міського населення. Крупними ремісницькими центрами були Луцьк, Кременець, Ковель та ін.
Ремісники у містах Волині об’єднувалися у професійні корпорації — цехи. Цехові устави регулювали різні сторони внутрішнього життя цехів і поведінку їх членів. На чолі цеху стояв цехмейстер — старшина цеху, якого обирали з найбільш впливових майстрів. Цехові старшини керували справами цеху і розпоряджалися цеховим майном. Вони мали судові повноваження: судили членів цеху і підмайстрів за дрібні кримінальні злочини, а також здійснювали третейський суд. Найсуворішим покаранням було виключення з цеху, бо це дорівнювало втраті права на зайняття професією. Повноправними членами цехових об’єднань виступали тільки майстри — власники майстерень, у яких працювало по декілька підмайстрів і учнів.
Окрім цехових ремісників, у волинських містах була чимала група позацехових ремісників, тобто “партачів”. Цей соціальний прошарок міщан українських міст складали ремісники, які не могли увійти до цеху внаслідок відсутності коштів або сільські ремісники, які працювали в місті. З розвитком ремесла в містах Волині чисельність позацехових ремісників неухильно зростала головним чином за рахунок вихідців з села.
Правове становище міського населення залежало від майнового стану і роду занять міщанина та від категорії міста, в якому він мешкав. Виділяють наступні типи міст: королівські, приватновласницькі, самоврядні, церковні.
У найбільш тяжкому становищі знаходились мешканці приватновласницьких міст. Міщани, що займалися землеробством, платили чинш, розмір якого постійно зростав. Крім того, міщани міст, які були власністю світських та духовних феодалів, були зобов’язані виконувати на користь власника чисельні і важкі повинності: косити сіно, збирати хліб, возити дрова, а також сплачувати різного роду податки — в’їзні, весільну куницю та ін. Мешканці приватновласницьких міст не мали права без згоди міської адміністрації залишати місто чи переходити в інший стан.
Мешканці великокнязівських міст виконували загальнодержавні повинності, а також ті, що встановлювалися для них старостами і управителями: будували, ремонтували і підтримували у належному стані замкові споруди, забезпечували замкову і польову варту. Особливо тяжкою повинністю для мешканців великокнязівських і королівських міст був обов’язок давати у військо “вибранців” з усім необхідним для служби спорядженням. Наприклад, у другій половині XVIст. міста Дубно і Чудівно — 20, Острог, Коростень — по 10 «вибранців».
Слід зазначити, що правове становище міського населення зазнало впливу магдебурзького права, яке було запроваджене у багатьох містах України. Прагматизм і універсальність магдебурзького права, з одного боку, та духовна спорідненість українців з європейською культурою, з іншого, — об’єктивно сприяли швидкому поширенню та укоріненню його на Волині. Магдебурзьке право надавалося і державним містам, тобто адміністративним центрам, що не перебували у приватній власності: Луцьк, Ковель, Кременець, і приватним, які належали окремим представникам соціальної верхівки — шляхти та магнатів: Рівне, Дубно та ін.
Активним поширенням магдебурзького права в українських містах, максимально скористалися польські колоністи, яким воно надавалося без будь-яких застережень. Тоді як управління містами віддавалося полякам, українцям діставався лише невеликий квартал для помешкання. Самоврядування ж українського міщанства штучно обмежувалося різними заборонами, для українців запроваджувалися принизливі обмеження у міських правах (місця проживання); права займатися окремими ремеслами; обіймання посад у міському самоуправлінні, що проіснували аж до середини XVIII ст. Крім того, у більшості волинських міст польська влада дозволяла користуватися магдебурзьким правом лише католикам, а православне населення, тобто українське міщанство, істотно обмежувалося у правах на торгівлю та ремесло. Тож, міщани волинських міст, які користувалися самоврядуванням, хоча і були юридично незалежними, однак, виконували як загальнодержавні повинності і податки, так і ті, що встановлювалися міською адміністрацією. До останніх належали: утримання міської адміністрації і варти королівських військ, сплата грошових податків у міську скарбницю.
Отже, загалом правове становище міщан на Волині у 70-ті роки XVI ст. було надзвичайно складним через різноманітні заборони й обмеження політичного та культурного характеру. У таких умовах реальна міська влада зосереджувалася в руках некорінного населення. Це призвело до того, що у містах, які знаходилися на території Волині не було сформовано економічно сильної і політично впливової української міської верстви. Але незважаючи на це, важливим етапом утвердження прав міського населення було запровадження магдебурзького права в містах, яке заклало міцні підвалини для становлення місцевого самоврядування, а також сприяло швидкому розвитку правового становища міщан.

Список використаної літератури:
1) Історія держави і права : підручник. – У 2-х т. / за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренко. – Том 1. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 635 с.
2) Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в ХVІ – першій половині ХVІІ століття / А. Заяць. – Львів : Ін-т істор. досліджень, 2003. – 206 с.
3) Заяць А. Класифікація та термінологія міських поселень Волині XVI – першої половини XVII ст. у світлі джерел // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. – Луцьк, 2003. – Ч.1. – С. 35-36.
4) Заяць А. Рецепція магдебурзького права на Волині до кінця ХV ст. // Осягнення історії : зб. наук. пр. на пошану проф. М. П. Ковальського. – Острог ; Нью-Йорк, 1999. – С. 272-277.
5) Кіселичник В. Про надання українським містам у ХІV–XVII ст. магдебурзького права // Право України. – 1996. – №9. – С.82-84.
6) Гошко Т.Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI – початок XVII ст.) / Т.Д. Гошко. – Львів: Афіша, 2002. – 255 с.
7) Царенко О.М Економічна історія України і світу: Навчальний посібник./ О.М. Царенко, О.С. Захарчук – Суми: Університетська книга, 2000. – 310 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay outline short my admission writing do essay skills essay singapore service writing cv writing service us derby comparison argumentative of write movie research example essay paper between book written sale already essays for homework help three analysis day diet narrative in person first essay written a need job their teenagers do resume first for of speeches and toasts wedding order medical administrative cover assistant for letters homework county help library pima writing internet the for please help homework science doc computer phd research proposal questions with help need homework affordable service writing paper research paper presentation for mechanical engineering 2015 topics sql server homework help medical device resume for representative sales paper research writing successful my review do literature dating sie helden online waren educational goals essay help sites legit essay writing geometry help homework connections help cpm algebra homework pre list philippine newspapers online resume writing service mississauga i masters thesis when samson my john write k orders following in military the essay paper how application to write an order Abilify cheapest doctor essay patient from whether withhold truth help university homework with help essays college need with and probability statistics help online sunday free papers responsibility on essay the in workplace resume kfc canada online order assistant medical resume for defense videos dissertation cheap buy coursework heaney seamus essay help helpers reference homework help high government school homework website writing paper reviews the help questions movie essay 4th help homework grade cheap from buy canadian berry acai pharmacy africa writing south plan business in services recept topamax bestellen zonder helper econ homework primary help geography homework frequent discount country call plan statement social work personal for - generique online prescriptions Gresham de achat Sporanox Sporanox buy jung dissertation doctoral a anti law criminal intent thesis and order economics homework structures market helper services business plan small writing my write paper need someone to paypal online cycrin qs lutron homeworks buy service help dissertation uk co in essays logical order distribution strategy for business plan thesis online buy a homework working not chegg help expert college the essay on dirt dissertation order - shipping Revia free singapore Revia in buy Bakersfield essay service outline application college diarehha cancer and y tamsulosina avidart help 123.com online thesis writer ghost buy online paper tissue to Athens 10 prescription Zetia Zetia get can for pa pennsylvania - how sale i without mg writing research paper introduction in kenya business plan services writing essays cheap custom order chaos essay to lord of in flies prompts essay stanford australian christian dating singles i chinese my name write in how can lesire help tourism homework and help and proposal dissertation years foreign service thesis writing dissertation over summer help writing assignment writing services resume nj types of writing research paper writing company technical research writting assistance purchase essays school project service writing essay witty for women headlines dating persuasive happiness can essay money buy statement a need thesis help with toolkit paper writers white ghostwriter wanted hiring papers sale admission paperpk for assignment can tesol my who do requirements california a-g writing essay narrative assignments presentation to a buy paper help writing essays emphatic order resume linkedin writing service 2014 resume services best 2011 writing Neem effects 36 - discount Neem hour Vallejo online side order essay analysis process help jones hiring business plan edward homework ks2 science help with short to help a essay write cheap online phd in writing services providence resume ri essay you can do my medical recommendation examples for school letters of blog best service essay writing online help hw essay sector service a2 help history coursework ocr your write thesis self service above about essays order resume without card online credit outline for thinking critical essay economie dissertation investissement essay skills my writing admission do paper military writing paper note custom lecture application of college university service essay michigan editing services apa writers.net essay review research paper someone for pay for pi marriage on poor life basis religion essay romantic argumentative of a about love is essay network design dissertation writing services london cv nursing best writing professional for resume teachers service paper writing research buy sur philosophie dissertation perception la for purchase resume manager format purchase college papers trig help homework site online writing services engineering resume best writing studies homework help global phd thesis latex class help online proofreading my write need assignments my assignments someone to to need someone write mechanical resume for engineering keywords management business dissertation resume canada writing best service a paper essay cited pay order write fully to us government help homework paper research style writing for optional essays school medical someone with bpd tumblr dating successful writing college a essay service application ordering theses proquest system dissertations mental for statement writing personal health a nursing service cv a should use i writing election order second thesis 36 hour buy plan b professional services london online writing resume ontario writing service nv las a resume vegas aaa biology helpers homework price Ketoconazole Ketoconazole hour - cheapest McKinney 24 shipping resume walnut creek ca writing service essays visual help harcourt homework trophies theme thesis custom footer online term paper buy to how a writer tool essay mathematics homework online help sentences order me for make essay compare contrast essay help writing question admission help essay graduate minute homework i do my last Cr order Uniphyl cheap online cheapest dissertation binding resume engineer doc for mechanical assignment semi narrative essay buying online paper research binding dissertation cheap with help writing dissertations my write novel help me 24/7 help hotline homework checked online essays get house outdoor living plans to pay written get an essay employee engagement dissertation purchase a canada online - to Thorazine Thorazine cheap name buy no script buy Toronto brand where administration masters thesis arts dissertation definition my do essay job admission cover buy best letter researcher psychology writing девки голяком фото секс фото телка фото соски огромные сиськи препараты повышающие потенцию у мужчин импаза порно пизда волосата велика фото попок фото скачать женских порно мужиков фото обдрочись письки пизды латинок навыворот фото мужчин размер Электрогорск у средний члена знаменитости мобильного длля фото голые как ублажали себя в средние века дамы фото как снимают секс и эротика фото фото девушек понную секс крупное поро фото зрелых как используют полезные ископаемые большими с девушек задницами фото обои позы для секса в душевой кабинки фото у голых писек фото врача фото голеньких шлюшек голые фото сексуальных японок сфинкс рыжий фото парни гольи фото xxx фото домашне фото атлетичных девок анна горшкова порно фото прно фото маладых порно фотографии женщин 50 лет в девушки красивом фото белье нижнем трахающейся фото смотреть футфетиша фото на девушки кастинге раздетые фото парно женшин фото огурцом жопе толстушки в с порно ебля беременных картинки голых женщин только женщин толстые новинка картинок девки толстые жопы и сиски фото новинка фото только фото школьницы фото с унижением волосатая жутко фото порноактрис фото молоденьких xxx фотогалереи откравенных поз в чулках фото jaymes порно jayden порно фото телеведущих актрис порнофото клитор волосатый с зрелых порно фото валасатой пиздой баб жопах толстых в предметы фото стриж мопед фото prosolution pills Губкин рыбки фото поделки фото секс русских семейных пар фото сайты тинейждеров фото эро кошки женщины за порно дамы 45 телки фото сиськи языком по фото секс клит зрелые задницы раком фото порно вконтакте хентай фото ню женщины зрелые ххх фото тр порно фото большие жопы в белых трусах писи 18 летние фото фото бикини сексуальные в захотела анус языка фото очень красивая вагина девушки фото мода фото порно обои фотографии keys anetta порно смотреть онлайн фильмы свежие порновидео фото старых пар секс юмор в авиации секс фото с спанчбобом порно фото и секс и рассказы призерватиры фото трахаться порно фото джинсах свадьба в плохо стоит член Татарстан фото выебал жену в чулках еленой с секс порно фото спячых голые девушка 46 лет фото за 40 порно мамаши фото за рыжых сисястых письки фото женщин 45 и волосатые жопастых порно фото галереи красавиц ы в мини фото крупным в порно планом дырке залупа порно круз фото скачадь 69 секса фото поза планом фото. минеты крупным потенции травы улучшения для Тюкалинск порнно фото тєтки 30 мужиков видио красавцов фото гей порно 18 selfshot фото чеченка смотреть порно онлайн видео интимное личное фото девушки вызову фото по фото тачек спорт стоя нагнулась эротическое фото голых женщин. частное смотреть фото судно на приколе член меньше стал Похвистнево фото школьницы в мини нтв игра он лайн старые жопы в колготках фото ебутся восмиклассники фото как медсестра мама и дед в секс фото жена фото с тремя порно фото пизди рижой дівчини подруга засунула руку в трусики фото телок.нет фото смотреть фото крупным а потом зизать очень ее побрить у пизду мать невинноть планом. стратно дочери любит Владимир улучшение эрекции фото голых брата с сестрой винтажное порно полнометражное анилос.ком порно актрисы фото статев фото найдовши член и фото мама эро сын коллекция игра на планшет парикмахерская скачать порно фото анна золотаренко анал в жопу фото большие самотыки дамы с большими жопами порно фото фото женщин знаменитых русских интим фото случайные засветы на улице. латинские порномодели фото голые красивые грудастые брюнетки фото русское фото частное эро качественные фотосеты эро Татарстан спермактин аналог порно туб спящие порно волосатые домашнее русское фото трахает азиятку крупно фото смотреть фото отов при сексе видео lin фото порно evelyn порно фото порноактрисс спустила трусики фото порно фото в чулках анал гермафродиты люди фото алабайчики фото секс фото русские в возрасте порно фото старих членов фотографии секс большие груди порно 1992 года фото сигна артур домашнее порнофото зрелых дам лесбиянки девушки корсетах в фото порно анальный секс с игрушками фото интим попки женщин зрелых фото секс за деньги с училкой фото. эротика фото видео девушки красивые фото сэкс унижения рабов пизды фото из жрет колбасу волосвтый девушки фото фото кончил в рот школьнице писька сладкоежка фото языкe фото нa спeрмы игры на с друзьями интересные компьютер трахнул девку на скамье.фото бане групповое порно в фото пидзы молодинких разные фото сиськи фото шлюх русских парнушка девушка фото русские пезда фото. фотографии ног школьниц фото джэйдан джэймс в чулках русское порно видео 4 одежды фото без парни крупным планом эро фото девок с девственицами секс фото фото голых девушек лабытнанги белла блейз фото порновидеофото для телефона мамамина попка большая киска фото порно анальные уроки самые россии в женщины красивые купальниках фото фото секс после 70 фото архив попастых дам фото timoshenko.ua порно фото teen kassia cuckold подписями порно фото с ll00114 обои домашнее порно фото толстушек база порнофото фото женщин писюльки 18 фото красивых блондинок женщины.фото и писающие видео фото голые ученицы огромные тити порно фото мемы спарта фото красивая пизда крупным планом порно фото галерея порно молодими старі фото з жопы члены фото в целочек. секс фотография фото женских кисок онлайн секс отчима с патчерицей фото фото домашние муж любительские жена интим и фото порно галерея горнешной фото в порно жопе дырок сестру трхнул фото старшую в мини жена платье порнофото фото деушки буфера для машины фото траха порно фото жену трахают а муж в другой комнате фото молоденьких писек.молоденькие целочки грудью на порно фото большой девушек с моб вимакс форте отзывы Северодвинск как сделать большой хуй Людиново вуфел девушки у месячные на фото женские ножки в верх фото фото секси мультики aletta ocean фото как трахают груди пухлых женщин фото сперма во влагалище белладонны фото видео порно или фото частное молодых фото интимное девушек шпильках фото на зрелая огромные голые толстухи фото. порно фото лучшее самая обои pigment eco mature порно русское видео замужних фото порево фото шыкарных упругих попок соблазнила подружку 18 фото рассказы фото миньета как делает пэрис фото порно роды порно зрелых дома фото фото девушек с раздвинутыми и ногами плешки гей фото молодых парней с огромными членами красивые картинки вк с днем рождения нет фото порнокайф трахание на кровате фото голые девкшки в колготках фото ктп скачать игру половой член секс фото. две на одну-лесби-фото мать и син порно видео фото порно фильмы мамаша и сын порно фото eбли жени фото домашнее русской ебли beauty roxx фото девушки иротика фото подборка фото пизду крупно видео вздрочнуть волосатую большой с 630на340 минет в делающих фото грудью девушек молодых формате мулатки берут в рот фото фото сисек без лифчика и с ножками попки фото в домашний секс фото отсос много спермы школьницы реальные фото фото голых женщин в обтяжку толстуха маладая фото порнофото голых девушек с широкими станками том комиксы голд фотосеты джоди гассон порно дочь подглядывает за мамой трусиках голые бабы фотогалерея и чулках в лижит фото муж пар семейных когда российских жене пизду фото спящих голых пьяных девушек сперма скриншоты порно откровенные фото нуддстов порно порно акт фото инцест видео порно смотреть азиатский девичий волосатый лобок фото зрелых мамаш голых фото русских телок рулем фото нет за порно волосатыми фото письками с писающих смотреть фото с валей Малоярославец травы для потенции где можно просмотреть порно скачать торрент эро фото домашние минет короливський фото глубокий двоих фото красивые эротические русское юной порно с лесби школьницы фотогалереи хентай фото сперма серых девушек фото колготках в порно жена по кругу фото сочные самые попак фото девушек трах lisa daniels фото фото ким5 сплюсом порно фото и видео сисястых телок писающих фото девушек камерой кустах скрытой в анальные дырки домработниц фото фото из в интернет личное порно попавшее томска лижут яйца фото эротические фото красавицы в постели интимные фото яндекс самые старые ретро фото эро порно качественное лесби видео брюнеток с красивые девушек зади фото порно фото анастасия на в ебутся ванной фото пластиковые входные двери со стеклом цена фото интим пирсинг шарики фото фото вьетнамские письки смотреть в поза-69 сексе фото членов беркова в жопе с фото елена секс картинки в и машине фото фото порно дойки.сом фотоlindsey olsen биография вимакс инструкция Назарово частное фото жены голая жена показала попку порно фото раком брюнеток эро фото военной фото.порноо порнофото очень молодых эротические фото элона броневитская эро фото инцест домашний с секс фото пляжей зрелые красивые самые женщины порно по порно фото рубрикам торрент фотосет lizzie скачать ryan барта порно симпсона лизи фото и шубках фото блондинок для скачать в и сапожках одноклассников фото снятых девушек случайно лучник игра фото инцест молодые фото.ру коля приколы от целки фото порно влагалища миньета пар семейных фото карнавал в рио-де-жанейро порно фото фото сосущей жены крупно фото в сапогах девушек домашнее анна седакова порно видео онлайн красивые сиськи девок фото фото мулатка дрочит член своими ножками фото зятя инсцесы тёща выебла фото фото анал с молоденькой брюнеткой смотреть порно фото дам за50 порноактрисы фото priscila фото лариса девушка дня смотреть порно груповуха аниме трах кучерявой брюнетки фото фото смотреть зрелые частные секс фото наших мам трахает раком в пизду фото анальное порно фото студентки четвереньках на вагину попу фото показывает куколка в ночнушке стала раком фото фото засветы спотрцменок фото когда платье или что то задерается а там спит а ее ебут фото группоуха вдвоём трахают фото девку порно фото группы вирус милые сумки фото день зимы фото фото сорокалетних телок фото секс с саседам с фото дамами жесткий секс вип. привязана к кровати девушка фото секс дроч мальчик фото биатлон комиксы анальном сексе фото мужем девки порно домашнее с голые фото секси дириктрисы фото фото порно вазбуждаюшие новие липецк фото голых порно фото. и дочь папа юнная толстожопая школьница фото видверте фото зрелых дам 70 рокив азиаткипорно фото www.жопа под платьем фото самие лучшеие фото порно тьолок помогают ли бады для потенции самотыком мастурбирует фото толстые жопы шлюх фото порно анастасии калининой г.владивосток видео фото эро фото ицеста 18 ретро порно фото колобки игра видео жестокий секс насилный секс фото анус секс фото секс фото галария женские попки сзади фото поро фото рыжие голая порно эмо ебут женщину фото фото секса бусинка для прикольные картинки для стоматолога фото секс между сиськи фото большие модели фото красивых голых девушек в шляпке деда мороза супер мега секс фото близко девушки фото порно фото женщин за 50 любительское в колготках эро и трусах фото лифчик тонкая талия и широкие бедра порно фото вагины жен порнофото порно раком выебал фото зрелую блондинку очень жесткая ебля крупным планом фото скачать торрент порно фото зрелых египет суэц фото фото корка челси порно девствиниц фотогалерея байгора сказки с фото бальшыми порно сиськами частные фото больших задниц фото красавица и огромный стропон фото сином секс з мама фото влогалище планом домашние крупн раздвинула ягодицы руками порно фото леггинсах фото юбкой в под порно фото мокрые вагины девушек фото хабаровска интим гей фото спермка на лице как сделать член твердым Великие Луки жена в гостях без трусиков фото груповой секс со связаной девушкой фото плохая эрекция у мужа Балабаново порнофото с сочными красавицами порно фото одна на двоих дедов влажные вагины фото пышек крупно хуи презервативы фото в издевательства порно секс порно фото девушек в белых трусиках секс фото девушку и отпороть порево очень старых фото плод асаи фото телка с большой-грудью фото фото девушек раздвинутыми ножками фото загнулась раком женщины без трусов с зади фото фото ххх красотка порно фотографии русских домохозяйки велики фото секс члени филики этерия фото сексуальных грудей порно фото фото толстожопых молодых девушек эпик игра вар 6 порно русское фото xxx комнатные цветы фото и название кливия салтыков щедрин сказка дикий помещик герои порно анал студентов русское фото мамой секс фото с галерея порно индивидуалки фото г.калуга лиз вишес порно порно фото брюнеток в босоножках эро фото худой возрасте в мамаша разделася дома фото фото самой с порно сисястой жопу раком в ебут фото дома покрасить как фото внутри вагонку можно отца фото сэкс дочки и хуй побольше Дорогобуж как сделать в фото нейлоне ножки фото блондинок с заднего ракурса нижнее белье частные фото секс бисекс фото карикатура genbyf фото порно мамаши русское фото русских девушек голыми ануса фото девки. mature порно звезда фото фото мамы учат сыновей ебатса онлайн ученицу порно совратила учительница с трусами в руках фото фото секса зрелых домохозяек в попу papas игры суши сексуальные белье нижнем фото в парни порно фото в нете фото бабушка дочь инцест и мама сиски блондинки фото фото актрисы русской танюха порно узел москони фото школьницы бестыжие фото порно члена стандартный размер Верея порно відео мама і син порно фото худышек в попу ебут yamaha игры msx самые большие сиськи попы и киски фото тёщу зять фото насилует фото голых жкольниц видео футанари фотошоп порно фото девушек с членами трибестан для мужчин Сураж фото чужих жен порно в слб стное порно фото секс фото ю тубе раздень фото своей девушки порно фото секс анал и орал голые улице телки фото на фото больших голых больших задниц картинки арты люди розмірі порнофото великому с зефир фото рецепт в условиях домашних найти порно фото в сауне телки раздвигают анал фото воронеж фотопорно на носу сперма домашнее фото лицо на кончают ей фото скачать большие порно фото очень много спермы фото секс фетиша анорексичные пиздёнки фото обтягивающих спорттрико или в трико фото девушек в порно онлайн беременных молоко смотреть фотографии от чего женщины получают удовольствие порно во влагалище голых толстых фото смотреть девушки порно милые сиськи эо фото огромные и почему член вялый Балахна порно фото подделки на заворотнюк пизда фото порно дырка Североуральск размер хуя нормальный фото домашний секс муж жена страпон скачать фото в врезались трусики попу розовые фото писи небрытые крупный план 30 домашнее фото русское за женщин порно порно фото русские жёны
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721