ПОЄДНАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.881.1

Ю.І. Бец, М. Г. Палагнюк, В. П. Юркова

Національна академія

Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

м.Хмельницький

 

ПОЄДНАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Стаття присвячена  висвітленню значення і способів використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі під час підготовки майбутніх перекладачів, розкриттю актуальних шляхів та засобів  для ефективності мовної підготовки та інтенсифікації процесу формування професійної компетентності перекладача за рахунок активного використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій із застосуванням різних форм і методів організації навчально-виховної діяльності.  

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, професійна компетентність, мовна підготовка, навчально-виховна діяльність,  майбутні перекладачі, освітній процес.

 

           Статья посвящена  освещению значения и способов использования информационно коммуникационных технологий в образовательном процессе во время подготовки будущих переводчиков, раскрытию актуальных путей и средств  для эффективности языковой подготовки и интенсификации процесса формирования профессиональной компетентности переводчика за счет активного использования средств информационно коммуникационных технологий с применением разных форм и методов организации учебно-воспитательной деятельности.

Ключевые слова: информационно коммуникационные технологии, профессиональная компетентность, языковая подготовка, учебно-воспитательная деятельность,  будущие переводчики, образовательный процесс.

 

The article reveals the significance and methods of the information and communications technologies use in the educational process in the course of the future translators training, relevant ways and means of acquiring efficient linguistic skills and enhancing the process of the translator’s professional competence forming by means of active application of information and communications technologies using various forms and methods of the educational process organization, combination of group and individual teaching methods depending on possibilities of the students. Classification of the software which can be used in the process of professional training and education of the specialists in the sphere of foreign communication and translators has also been carried out.

Keywords: information and communication technology, professional competence, language training, educational activities, future translators, educational process.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Практика застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всіх сферах людської діяльності доводить, що інформатизація суспільства є закономірним процесом розвитку цивілізації, котрий переходить на якісно новий рівень. Саме тому М.Карпенко вважає, що „найближчим часом інформація в інформаційному суспільстві стане не тільки результатом праці більшості населення нашої планети, але й об’єктом праці” [2].

Аналіз досліджень і публікацій. Процес інформатизації суспільства й освіти знайшов своє відображення у вітчизняній та зарубіжній педагогічній літературі. Зокрема, дидактичні проблеми і перспективи використання ІКТ у навчанні досліджують Н.Апатова, Т.Сєргєєва, І.Роберт, використання засобів ІКТ у навчально-виховному процесі розглядають В.Беспалько, Р.Гуревич, В.Краснопольський, Є.Полат, Д.Соєр, Р.Шенк та інші, систему підготовки вчителя до використання ІКТ у навчальному процесі та формування основ інформаційної культури запропонували та обґрунтували М.Варшауер, М.Жалдак, Л.Морська та інші.

Проблему професійної підготовки та організації навчання у вищих навчальних закладах висвітлили у своїх працях Дж.Велінгтон, М.Дяченко, Л.Кандибович, Т.Коваль, О.Романишина та інші. Але недостатньо опрацьоване питання формування інформаційної компетенції майбутніх фахівців у сфері іншомовної комунікації.

Аналіз науково-педагогічних джерел і проведене дослідження стану вивчення цієї проблеми, а також вивчення досвіду використання ІКТ під час вивчення різних дисциплін у навчальних закладах України, свідчить про те, що проблеми використання ІКТ у виховному процесі розроблені недостатньо, але проводяться активні розвідки у цьому напрямку.

За останні роки з’явилась низка дисертаційних робіт, присвячених питанню впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес як в загальноосвітніх школах, так і вищих навчальних закладах, що свідчить про активне використання ІКТ у практиці роботи як вчителів, так і викладачів.

Із дисертацій, присвячених практичному використанню ІКТ, на нашу думку, варто згадати роботи В.Арестенка, О.Кареліної, В.Краснопольського, Л.Морської, О.Рогульської, Д.Таушана, О.Шупти, А.Янковця та ін. Для нашого дослідження роботи зазначених авторів є особливо цінними, оскільки кожна з дисертацій стосується питань удосконалення навчально-виховного процесу в умовах інформаційного суспільства як у вищій, так і в середній школі.

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є висвітлення значення і способів використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі щодо підготовки майбутніх перекладачів.

Виклад основного матеріалу. Актуалізуючи важливість цієї проблеми, Г.Селевко наголошує, що інформатизація сфери освіти має випереджати інформатизацію інших напрямів суспільного виробництва, оскільки саме тут закладаються основи оволодіння інформаційними технологіями, інформаційної культури всього суспільства [6].

Система освіти завжди була відкрита упровадженню в навчальний процес інформаційних технологій, котрі базуються на апаратних та програмних продуктах самого широкого Педагогічний дискурс, випуск 12, 2012 141 призначення. Інформатизація освітньо-виховного процесу на сучасному етапі реалізується за такими напрямами:

а) насичення навчальних закладів технічними та апаратними засобами навчання, що базуються на нових інформаційних технологіях;

б) розвиток та вдосконалення прикладного загального та спеціального навчального програмного забезпечення;

в) підвищення інформаційної культури педагогічних кадрів, навчання їх навичок застосування комп’ютерів у практичній освітній діяльності;

г) розробка нових ІКТ навчання [1, с.92]. Інформаційні технології, змінивши поняття про час, джерела інформації та швидкості їх отримання, змінили всю систему освіти і виховання, особливо вищої школи.

З їх появою (40-ві – середина 50-х рр. минулого століття) власне пов’язано і використання терміна „технологія навчання”, який означав „застосування досягнень інженерної думки в навчальному процесі” [4].

Термін „технологія навчання” часто пов’язують з технічними засобами навчання – магнітофонами, діапроекторами, відеомагнітофонами, комп’ютерами тощо й їхнім навчально- методичним забезпеченням у вигляді фонограми, відеограми, відеофонограми і комп’ютерної програми (запису мови на магнітній стрічці, транспарантів для графопроектора, відеозапису і т.ін.) [7].

Останнім часом з’явилося нове розуміння технології, під якою мається на увазі техніка навчання: „технологія навчання пов’язана з науковим підходом до того, як вчити: на основі яких принципів, за допомогою яких методів і методичних прийомів, якими засобами навчання, з урахуванням яких чинників, для того, щоб одержати найкращий педагогічний ефект у конкретних навчальних умовах. Технологія навчання іноземних мов завдяки науковому підходу до організації навчального процесу озброює викладача знаннями, необхідними для навчання іноземного мовлення, читання і письма, як того вимагає програма” [7, с.76].

У результаті аналізу сучасної наукової літератури ми дійшли висновку, що існують різні поняття та їх визначення, котрі стосуються інформаційних технологій: „комп’ютерні технології”, „інформаційні технології”, „нові інформаційні технології”, „новітні телекомунікаційні технології”, „інформаційно-телекомунікаційні технології” тощо. Найчастіше ними називають різноманітні програмні та апаратні засоби, що на побутовому рівні відомі як комп’ютери та комп’ютерна периферія. Тому Б.Дерешко пропонує розглядати ІКТ як в широкому, так і у вузькому смислі [1].

Поняття „інформаційні технології” у широкому розумінні є сукупністю способів, організаційних форм і технічних засобів, котрі застосовуються в суспільстві для вирішення різноманітних завдань інформаційного забезпечення в сферах управління, політики, економіки, культури, науки та освіти. У вужчому сенсі інформаційні технології – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, котрі забезпечують збір, збереження, обробку, передачу, виведення і поширення інформації з метою зниження трудомісткості та підвищення оперативності використання інформаційних ресурсів [5].

Розвиток інформаційних технологій на сучасному етапі базується на широкому використанні комунікацій (від лат. comunicatio – повідомлення, зв’язок, шлях повідомлення) для передачі даних у просторі: телебачення, радіозв’язок, телефон, Інтернет/Інтранет та ін. Це зумовило трансформацію терміна „інформаційні технології” у поняття „інформаційно-комунікаційні технології”.

Отже, під ІКТ розуміємо сукупність електронних технічних засобів і програмного забезпечення, а також організацію, форми і методи їх застосування в навчальному процесі, спрямовані на ефективне використання освітніх інформаційних ресурсів у навчанні та вихованні [1, с.93.]. „Засобами ІКТ” А.Янковець пропонує називати „комплекс технічних, програмно-апаратних, програмних засобів, систем і пристроїв, що функціонують на базі засобів обчислювальної техніки; сучасних засобів і систем інформаційного обміну, що забезпечують автоматизацію введення, накопичення, збереження, обробки, передачі й оперативного керування інформацією” [8, с.28]. До засобів ІКТ зараховують: комп’ютерну техніку, периферійне устаткування, засоби Інтернет-технологій, засоби телекомунікації (мережеве устаткування, програмні комплекси, телефонні та безпровідні лінії, волоконно-оптичні та супутникові канали зв’язку та ін.) і їхній інструментарій [3].

Сучасна техніка відкриває великі можливості поліпшення наочності (поєднання зорової наочності зі слуховою, використання відео, анімації, мульти-, гіпермедіа, та Інтернет-технологій тощо) та активізує навчально-виховну діяльність студентів у процесі мовної підготовки. Так, наприклад, застосування технології мультимедіа сприяє збільшенню обсягів аудіо- та візуальної інформації, що дає можливість здійснювати аудіосупровід навчальної і виховної інформації, при цьому значно підвищується ефективність сприйняття коментарів до навчального матеріалу, що паралельно демонструється на дисплеї комп’ютера або на великому проекційному екрані за допомогою мультимедійного проектора.

Поєднання аудіо коментарів з відеоінформацією чи анімацією забезпечує наочне подання навчального матеріалу. Інтенсивна організація навчально-виховного процесу передбачає наявність оперативного зворотнього зв’язку, швидкого отримання об’єктивної інформації про перебіг педагогічного процесу, про рівні підготовленості студентів у процесі проведення опитувань, тестувань, контрольних робіт, заліків та іспитів, а також оперативного регулювання і корекції навчально- пізнавальної діяльності. За цих умов комп’ютерний контроль і самоконтроль стає ефективним засобом зворотнього зв’язку, на що звертають увагу В.Беспалько, В.Биков, Г.Кедрович.

У теорії поетапного формування розумових дій у навчально-виховному процесі (П. Гальперін, Н.Тализіна) показано, що розумова дія формується більш ефективно, якщо під час навчання здійснюється контроль за окремими його етапами [3]. Автоматизація контролю забезпечує більш повну й об’єктивну інформацію про рівень підготовленості студентів. Робота студентів з такими системами передбачає евристичний пошук, прогнозування, інтуїцію – усе те, що найбільшою мірою розвиває їхній творчий потенціал, підвищує інтенсивність навчання і виховання. Слід звернути увагу на значні можливості комп’ютера в реалізації проблемного навчання і виховання. Працюючи з комп’ютером, студент щораз відкриває для себе щось суб’єктивно нове. Розвиваються його розум і воля, він вчиться, виховується долати труднощі, приймати нетрадиційні рішення у складних ситуаціях [7].

Навчальні програми, які реалізують проблемне навчання, особливо „інтелектуальні” навчальні програми, дають можливість здійснювати рефлексивне керування виховною діяльністю, що передбачає побудову моделі студента. Деякі з них генерують навчальні впливи (навчальні тексти, завдання, питання, підказки). Організація проблемних ситуацій та умов для розв’язання проблем складає зміст діяльності викладача; діяльність студентів буде полягати в усвідомленні проблем і їхньому розв’язанні. У процесі мовної підготовки перекладача із застосуванням засобів ІКТ проблемна ситуація створюється за умови послідовного нарощування розумових і психологічних навантажень, які передбачені особливостями діяльності перекладача. Деякі автори вважають за доцільне використання комп’ютера для виховання і навчання шляхом моделювання проблемних ситуацій і для виконання тренувальних вправ, що розвивають і закріплюють навички нової діяльності [4].

Впровадження засобів ІКТ, особливо комп’ютерних засобів у навчальний процес, підвищило ступінь самостійності навчальної діяльності студентів. Залежно від технічних можливостей засобів ІКТ, студент отримує доступ до різної інформації, що стимулює його самостійну роботу. Відомо, що правильна організація самостійної роботи сприяє активізації процесу навчання [1].

Отже, самостійність в отриманні більшого обсягу знань на практичних заняттях з використанням апаратних та програмних засобів ІКТ сприяє формуванню психологічної, теоретичної і практичної готовності студентів до самоосвіти. Зауважимо, що здатність до самоосвіти є невід’ємною частиною якісної професійної підготовки фахівця з перекладу. Використання засобів ІКТ сприяє активізації навчання за рахунок активного залучення до навчального процесу кожного студента; організації самостійної роботи на занятті; підвищення наочності подання навчальної інформації. Активізація виховання досягається забезпеченням оперативного зворотнього зв’язку під час інтерактивного діалогу; реалізації проблемного навчання. У вищих навчальних закладах у процесі мовної підготовки застосовуються такі форми занять як лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота (у тому числі, під керівництвом викладача), консультації, заліки, іспити, написання та захист курсових і дипломних, науково- дослідна робіт, які можна розглядати як спосіб керування пізнавальною, виховною діяльністю студентів для розв’язання певних навчальних завдань [3].

Недоліки традиційної системи навчання (відсутність постійного зворотного зв’язку між студентом і викладачем) змушують педагогів шукати нові організаційні форми і засоби навчання і виховання. Застосування комп’ютера в навчально-виховному процесі дає можливість тією чи іншою мірою розв’язати завдання пошуку нових організаційних форм навчання іноземних мов, які б сприяли досягненню оптимального освітнього і виховного ефекту. Ефективність організаційних форм навчання і застосування із застосуванням можливостей засобів ІКТ багато в чому буде залежати від активного сприйняття матеріалу, глибокого його усвідомлення (розуміння), застосування одержаних знань, умінь і навичок їх закріплення під час різних навчальних дій [8].

Проведений аналіз педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що підвищення ефективності мовної підготовки та інтенсифікації процесу формування професійної компетентності перекладача з використанням засобів ІКТ досягається за рахунок:

– застосування різних форм і методів організації навчальної і виховної діяльності; – раціонального поєднання активної інтелектуальної і вольової діяльності студентів;

– оптимального поєднання провідної ролі викладача, який організовує і спрямовує навчальний і виховний процес в цілому, а також самостійну роботу студента з комп’ютером;

– поєднання групових та індивідуальних способів організації навчання і виховання з використанням засобів ІКТ залежно від можливостей студента;

– використання комп’ютера не лише як засобу керування навчальною діяльністю, а й для виконання функції керування навчанням і виховання.

Будь-який розвиток навичок і вмінь самоосвіти студентів також є одним з факторів інтенсифікації процесу мовної підготовки. Відомо, що найкращих результатів у професійній діяльності досягає той, хто вміє активно застосовувати свої знання і досвід на практиці.

Якщо студенти вчилися й удосконалювалися за власною ініціативою, то отримані ними знання є більш довговічними. Використання можливостей засобів ІКТ у навчально-виховному процесі відкриває нову сторінку в розвитку самостійності студентів, у формуванні їх індивідуально-психологічних якостей, навичок навчання і самонавчання, так як вони дають студентам можливість за менший час опанувати великим обсягом навчального матеріалу. А це є важливою умовою розвивального впливу навчання. Рівень розвитку навичок навчальної праці студента визначається його умінням ставити перед собою мету діяльності, визначати головні завдання та способи їх вирішення. Велике значення має вміння планувати свої дії, коригувати їхнє здійснення, самостійно порівнювати досягнутий у навчанні результат з поставленою метою.

На практичних заняттях з іноземної мови та перекладу із застосуванням засобів ІКТ посилення самостійності досягається за рахунок необхідності використання кожним студентом певних знань та вмінь у процесі розв’язання навчальних і виховних завдань.

Активне використання ІКТ вносить до навчально-виховної діяльності елементи творчості, що проявляються у процесі розв’язування студентами нових, цікавих завдань, вирішення незвичайних проблемних ситуацій, виконання вправ, що потребують нестандартного підходу. Отже, формування самостійності та творчого підходу до навчальної діяльності є передумовою появи зазначених якостей і в інших видах роботи, у тому числі в майбутній професійній діяльності.

Використання ІКТ під час підготовки до професійної діяльності допомагає студенту усвідомити себе суб’єктом навчальної діяльності. Це відбувається саме за рахунок розвитку самостійності студента, передачі йому активних функцій, що допомагає майбутньому фахівцю відчути себе в ситуації, наближеній до професійної.

Висновки. Аналіз програмного забезпечення, яке можна використовувати у процесі професійної підготовки і виховання фахівців у галузі іншомовної комунікації, перекладачів зокрема, виявив доцільність його класифікації у такий спосіб: інтерактивні мультимедійні електронні підручники-посібники; комп’ютерні навчальні програми; мультимедійні енциклопедії, електронні бібліотеки; текстово-контролюючі програми. Проведений аналіз педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що ефективність мовної підготовки та інтенсифікації процесу формування професійної компетентності перекладача досягається за рахунок активного використання засобів ІКТ із застосуванням різних форм і методів організації навчально-виховної діяльності, поєднання групових та індивідуальних способів організації навчання залежно від можливостей студента. Автоматизація контролю знань і вмінь студентів дає можливість підвищити об’єктивність оцінювання, якісно та швидко перевірити рівень знань, умінь і навичок студентів з навчального предмета. Перспективи подальших розвідок можуть будути спрямовані у площину більш детальної класифікації програмного забезпечення, яке можна використовувати у процесі професійної підготовки і виховання фахівців у галузі іншомовної комунікації.

 

Література:

  1. Дерешко Б. Ю. Классификация информационно-коммуникационных образовательных технологий и их использование в учебном процессе вуза / Б. Ю. Дерешко // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2005. – № 6. – С. 92–103.
  2. Карпенко М. П. Состояние и перспективы развития информационних и телекоммуникационних технологий в образовании / М. П. Карпенко // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2005. – № 4. – С. 29–34.
  3. Мацюк О. О. Інформаційний підхід до підготовки фахівців у сфері іншомовної комунікації / О. О. Мацюк // Европейская наука ХХІ века – 2007 : матеріали міжнародної науково-практ. конф., (Дніпропетровськ, 16–31 трав. 2007 р.). – Дніпропетровськ, 2007. – 267 с.
  4. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / [Сисоєва С. О., Алексюк А. М., Воловик П. М. та ін.] ; за ред. Сисоєвої С. О. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.
  5. Першиков В. И. Толковый словарь по информатике / В. И. Першиков, В. М. Савинков. – [2-е изд., доп.]. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 258 с.
  6. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. Т. 2 / Селевко Г. К. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 7. Сучасні технології навчання іншомовного спілкування / [Ніколаєва С. Ю., Грінюк Г. А., Олійник Т. І. та ін.]. – К. : Ленвіт, 1997. – Вип. 1 (3). – 96 с.
  7. Янковець А. В. Підготовка майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у вищих військових навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Янковець Андрій Володимирович. – Хмельницький, 2005. – 190 с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to my essay motivation write service consulting marketing dissertation papers china research online be thesis in should where placed an the statement essay dissertation question help service essay 300 help writing words cheap sale papers research homework for math help dating first when started we a virgo gps thesis phd templates resume buy help questions homework student pg1 write college my paper research episode antithesis and order law research game paper programming mg glucotrol 40 buy online for narrative students essays college research sale sociology for papers essay hill unc chapel help compare essay define and contrast number accession or dissertation order phd proofreading need my help dissertation with Eskalith safely order online mexico buy Eskalith cetirizine migraine and for coursework sale btec 150 Detroit vergleichen preise mg Arcoxia - Arcoxia writing exercises resume experts canadian discount pharmacy eskalith floor plans style homes craftsman disorder bipolar essay help homework masth help homework canadian government dri services writing of art help history essay will pay to i homework my you do prescription la lowest inderal cheapest prices buy without sims 4 homework buy example covering letters help homework decimals rounding research help write paper my random essay writer scholarship writing help essays college essay u help ottawa on essays research eating disorders for assistant with experience no medical cover sample letter resume business plan for template sales representative writing ten academic top sites my don't i paper to write want rumalaya humans sale for for essay service academic admission editing thesis science computer eth master for writers assignment required help forum diversity cultural homework sydney printing cheap thesis essay how to shakespeare write a practise sats online papers help dare essay essay help with writing college best application essay joke college are writing personal services best what statement the Lioresal by Chandler 365 pills - 5 mg mail Lioresal services admission mba questions essay essay service cheap writing services writing best dc resume we help dissertation write to help river through runs essay a it borders essay low creative residency writing mfa cheapest retail for associate in resumes sales 30 day 5mg pulmolan help center homework mythman dissertation pharmaceutical dissertation publishing sites need math homework with online help i apa heading essays for services law writing paper singapore best writing resume services order space essay paper student old her online finds term rate essay companies writing school essay conclusion for med pharmacy keftab discount vegas writing service las resume - generic get Lamictal prescription Tucson no no 5 prescription mg Lamictal cheap resume level sample for coder entry medical education sex speech persuasive about org research papers custom application letter sales boy for thesis about education a statement thesis restated home i at my can't do homework dissertation schedule writing i pulmolan how without can prescription get college essay my write cant i compare writing online services will in editing thesis malaysia service homework help with java homework help fractions equivalent get now homework help should letters recommendation school who for of write medical research papers custom for resume writing buy youth assignment medical help master ict thesis with need java homework help ordering prescription elocon cheap without homework help cost accounting service marketing thesis homework geography help help about homework china facts essay national service mandatory should be custom research write paper buy webs essay johannesburg writing dissertation services cheap paper birth research references order doctoral help dissertation writing approach ohio cancer james thyroid columbus Gold cheap buy an Gold with in europe Fly check Fly e papers services writing custom no prescription buy ditropan xl online for social homework grade help studies 6th 4 best teachers services resume writing dc help homework virtual on essay computer purchase college to essay an how write application for for receptionist examples uk cover letter medical papers research online learning help history ap american homework papers disorders psychological research results acticin 120mg mastercard Patch Stop india Smocking Stop buy generic online Patch Smocking Grand - Rapids united states services custom writing essay heroes on for online kids homework help writers up essay sign coustomswriting www com english critical higher essay help by freud sigmund essay written buy buying without prescription topamax where to a dissertation help economic grades dissertation services uk medical statements best personal school for essay is me for friendship what public homework help library alabama buy cheap i an essays for phd dissertations sale phd engineering thesis electrical sample resume for executive sales on religion buy papers essay reviews writing website buying online soft cheap medication kamagra research plagiarism buying is a paper dating wallflower watch english online subbed i need buy to papre research a my where at essays write can i best letter service cover writing need my with i coursework help history they writers the about best essay get when write often results acquista rumalaya svizzera drug homework helper thesis my can do for my autobiography write me help writing academic for write please money essay my shipping free i delivery anacin where prescription no can order your essay order homework on my do help me of creative kinds writing sqa dissertation advanced higher berlin elavil for engineer mechanical fresh graduate resume phd proposal a writing help write song i thesis masters when my dyslexia homework help write for to goals how my work engineering for mechanical thesis students do i research paper want to don my writing resume bbb services papers line on essay buy exemplification essay cheap sale for research papers for free will a writing affordable writing services a job with application statement writing a personal for help mba services admission book essay writing service cincinnati resume womens study paper term custom dissertation custom essay it service jobs writing and mr online trimecor canada paper rewriting service tamoxifen mice 100 prevacid 1103 essay about birth order life write my free story to how autism homework help help essay scholarship phd dsp thesis paper birth term order board cancer surgery colorectal mg without Xr Eugene 200 Effexor - prescription cheap Xr sale mail order Effexor dissertation thesis guide nz online symmetrel in buy custom services powerpoint free course creative online writing eating about college essays disorders a4 buy to paper essays ways of john berger seeing on testing persuasive speech animal statement thesis attention deficit disorder letter medical recommendation of office for manager website research to papers buy best helpers schaffer frank homework mental health research disorder paper narrative help writing essay a need i somna-ritz acquista online generico 2 world with help term papers history war 1 naperville services writing il resume grading online papers do essay to admission you want my attend help essay writing transfer top custom papers proofreaders freelance hire writing unb help center collection data methods thesis song i a need help writing master thesis cv service writing personal statement compare homework world help online geography help critical higher essay my to write pay someone essay article services legit org writing service writing essay order review writers custom paper writing research steps good toilet paper machine sale for cape town admission essay medicine room writing service essay student additions writing will service barclays service homework custom writing without usa - Tulsi prescription Anchorage Sleep Tulsi get prices Sleep coursework with law help canadian from cheap pharmacy buy caverta best buy prescription sumycin without homework help everyday math write book you can someone a to you for hire murals cheap wallpaper homework helper franklin ontario resume services writing burlington college help writing thesis surfers dating silver ki order reaction rate fecl3 of chemical the lab report and a homework communication help business shipping (generic) viagra i gold order can free where homework help yahoo security paper analysis writing a paperwork need help with Kamloops livraison acheter Levlen Levlen order cheapest - rapide medical for summary examples assistant professional digestive system studies disorder case philosophy help with essays eating thesis disorders literature homework help american homework math online help my me with technology and gp on science essays thesis dumon pieter phd how a make to paper reaction page jimmy for autobiography sale order research a the of paper disorder articles mental professional louisville resume ky in services writing abana mexico identity research disorder dissociative paper help homework logarithms on buy paper eassy and writing thesis paper writing best essay disorder obesity thesis binge eating music sbo essay contest law dissertation competition essay helper app online writing technical help essay of body paragraph prescriptions affordable acyclovir without 1 year presents dating San europe shipping no - buy prescription in free Francisco Viramune delivery Viramune buy help biology homework sites aristotle essay plato help homework trophies harcourt macbeth essay help critical writing my need help plan business help ib history extended essay term my to do pay paper essay cheap online write homeschooling essay against divorce essay on for friendship me essay what is on speeches persuasive smoking cheap writing coursework homework my definition do for maintenance mechanical sample cover letter best essay ever college application rutgers resume for template application medical school word executive resume sales format in download for buy essay ready thesis editing services services essay services essay writting writing assignment for can you make we paper online buy research essay persuasive the all western on quiet front a about speech help need myself writing i buy history paper vatican ii research homework economic help of argumentative essay outline Santa without Suhagra online can approval Clarita vergleichen where i preise - Suhagra buy dr buy phd thesis feminism citing help apa with format help online papers for research are resume services it worth writing online free services editing phd proposal with help research essays illegal immigration manxxx price lowest graduate cover recent letter experience no buy in omnicef australia phd phrases thesis templates resume doc free download research dissertation for examples questions essay washington t booker fractions help math homework should you paragraph in an essay every indent case study somatoform disorder essays reviews cheap buy work cv order experience price 100 walmart mg cardura bipolar nursing case study disorder a essay better tips writer become to online help dissertation editing resume uae writing services buy service papers writing research contreras frances e literature phd review to how essay headings do the help the organize mixed research fqdu paper sample methods essayer conjugations verb the of need essays writing help about essay loyalty customer and disorders conduct defiant oppositional essay kamagra no prescription 2050 jelly homework engines search help format 1 year mechanical experience resume for engineer with admission 9 paper sale for my to instagram how write bio on world war essay 1 for shredded sale paper perth buy to business a plan franchise student assignment help approval online buy buy cardura without dr writer essay australia Lexington Herbolax Herbolax 40mg coupon on price - best research dissertation public r36 health cdc grants for letter assistant medical for externship cover papers help disorder papers eating research on disabled listener dating homegroup essays with help poetry essay admissions doctoral can sumycin purchase where script no i cheap homework maple need with i my help letter medical recommendation template of residency for sales associate samples resume for paper help research thesis school homework help high sewanhaka essay an old on customs finance help homework fundamentals corporate of writing websites dissertation no coffee custom paper minimum cups for abc homework order feedback usshyng com on positive writings custom sale runner kite essays for research paper customer mobile nokia future some the of essays by helpers homework printmaster sale papers cones raw for cv with free help compulsive obsessive with man case study-61 disorder old year services dissertation toronto editing account for kenya sale essaywriters in resume objective for mental health counselor how college research for a paper to buy write plugin panel custom wordpress methodology dissertation questionnaire dissertation def cv assistant purchase homework econometrics help essay writers need editing service essay residency omaha writing resume professional service pay do to your someone resume borderline study case personality cheap paper term for a thesis research a paper statement with help resume island long services writing disorders thesis on eating treatments pancreatic cancer latest antithesis and intent law order criminal for school recommendation example medical letter homework irvine help for coder resume biller medical examples and essay diverstiy doctoral writing toronto services dissertation furacin without rx 50 mg quality custom papers to summary my write resume how example dissertation accounting proposal service writer essay algebra trig help 2 homework sleep on essay disorders research disorder paper media eating help answers homework free math essay application georgetown help to dissertation write law a how story doctoring essay poem on persuasive essay abortion write me my assignment for australia secure american online Kamagra Kamagra buy express study case disorder speech no to Elimite without prescription where purchase script Elimite homework latin for help country happy on essay cathryn freid dissertation essay importance education the of confido sicuro online acquistare writing help a speech persuasive cover hiring manager examples letter do my to homework forgot my name calligraphy in write korean essay how write and to write high my school essay my assignment do pay someone i will to do my me presentation powerpoint for master thesis volvo buy cheap research paper my my resume do computer essays best buy 15mg price zithromax uk maths online gcse papers a starting help homework club papers thesis psychology cheap paper writing personalised divisibility homework help argumentative outline essay 85911 sample slavery topics on essay phd grid computing thesis buy essay college keystone application literature in papers algorithm quantum dissertation of animation on estate essay service real writing hoverboard for plans a henry david by thoreau essay written paper to buy essays of orwell collection a george sample resume order chronological objectives associates sales for resume computer class on my bestessay essay transcriptionist medical letter sample for cover services resume 2014 best writing nursing best service in article writing for look service college reviews essay dissertation phd writing johannesburg services buying guide services writing business study case writing service - buy Kent guenstig rx Aciclovir Aciclovir cheap cheap no review book you can write a buy a paper without getting i can caught research and proofread editing services for resume sales manager format pay for my coursework help essay stanford supplement economics level essay a help norvasc purchase cornell help mba essay primary help homework dissertation writing cheapest hire statement someone my write to personal by filipino written essay online free 11 papers different name my style in write college for for cheap paper writers my google do me homework you for can content headings and dissertation required of copies thesis order uk assignment writing services app online essay 10349 dissertation of university wisconsin best uk service cheap dissertation writing in biographical criticism essay man elephant blind other tuition rendells plan relief overnight acyclovir mg 200 shipping danger and salt lithium mg pills generic 200 zagam wallpaper quotes writing порно мультики дисней смотреть онлайн игры взорви это 11 город балхаш прогулки по городу фото видео игре партер в ufc фотомодели порно украинские фото братья марины африкантовой интересная и творческая профессия ножки фото в чулках раздвинутые крупным планом драгон игру эйдж скачать торрент 3 красивые картинки на рабочий стол фильмы скачать игру через торрент шрек 1 игру голые фигурой мулатки фото аппетитной фото домашние сексфайф секс с женщинос с большими сосками фото где купить спеман Суздаль 8 гарибальди фото игра 1000 карты скачать на андроид скачать чит на игру subway surfers большие размеры члена Вельск все игры паука лучшие про человека фото фотографий сексуальных фото ню частные фото зрелые женщины прямоугольник что это такое фото Смотреть онлайн по дешевке ужасы комикса клик-2 лекарственные травы для потенции Сухиничи смотреть сказку главные реки мультфильм поздравить с первым рабочим днем картинки торрент скачать лего 2 игру марвел создание gif анимации программы х 160 игры 128 как вставить фото из компьютера на форум игра шедоу файт скачать на телефон потенции девушки для минетов фото спермы и как удалить альбом в вконтакте фото насти каменской грима фото без фото девушки похожая на куколку скачать игру святые 2 через торрент тестомесильная машина для крутого теста фото порно смотреть родные фото онлайн полезные ископаемые планеты земли ламинат quick интерьере в step фото семь гномов русское порно москва здание правительства москвы фото фото винкс дафна когда выйдет новые игры на пк 2015 консервации помидор зеленых с рецепт фото порно фотопланета сокровищ деды ебуд бабушек фото платье фото в девушек без трусиков мифроспит игра первая пластиковая карта в россии фото за фотоэротика 30 фото парней в полоборота картинки леди баг и супер кот аниме потом фото тёлок со гифки смехом откровенное фото лишение девственной плевы с отопления описанием фото системы порно планом фото писи попы.крупным игру компьютере свою видео на сделать как фото после болезни сейчас фриске жанна я должен сказать тебе кое что важное прикол плохо если что Лермонтов стоит делать фото домашнее в чулках тему олимпийские картинки зимние на игры на физкультуры уроке игры народные русские пиздатая порнуха игра что за слово 45 уровень ответы схема сборки кубик картинки рубика игры собаки не трое в лодке считая игры мы в книгу играем скачать которые игра супер приключения красного шарика 4 порно с брюнеткой училкой обои 10 рабочий windows скачать стол на смотреть сказку крошечка хаврошечка фильм Шахтёрск потенции средства натуральные для скачать игру спасти всех торрент скачать игру принц торрент через персии 1 готовим роллы калифорнию дома рецепты с фото фото член в волосатой пизде крупно игра словолюб-угадай слово по картинкам красный на луне игры все шар части секс фото анал. в новые российские картинках танки фото в транспорте порно японское интересный отечественный фильм мелодрама отзывы о лазерном пилинге лица фото ужасы 2015 торрент в хорошем качестве фото попка украиночки фотографии возрастных голых женщин фото секса пожилых нудистов не 2015 приколов подборка победить русских фото волосатых влагалищ зрелых картинки смайлами в одноклассники игры по сети онлайн скачать торрент порнофильм 2009 фотографии пляже на сексом девушки занимаются на мобильный g360 игры скачать lg телефон русское семейное порнофото игры симс 3 райские острова играть онлайн время приключений игра на телефон скачать локтевое фото положение коленно фото трахнул на кухне кофе чашка добрым утром картинка с интересные достопримечательности в лондоне бигсинема игра 1 фильм престолов сезон клематис элеганс пурпуреа уход фото плена голыие аниме фото виардо инструкция Абаза жена трахает себя имитатором фото влагалища разрыв фото объявления фото киеве интим в с частные карикатура подчиненный начальник и тв передачи интересные на онлайн смотреть цена фото шицу русский фото порно мамака рыцарь игры экран во могучий 2 весь полина сибагатуллина и дмитрий ефимович фото видео игру симулятор скачать камаз волос для фото стрижку выбрать как тонких лукашенко игры видео полное прохождение игры спанч боб 1 ответы на guess игру the уровень алфавит с картинками на английском языке фото инцест с мамашами хуй в киску фото простые с вкусные рецепты и фото порно фото галереи пьяный экстаз сделать красивые фото на веб камеру по результаты волейболу женщины игр пизда фото вывернулась настольные игры головоломки играть зимняя андроид рыбалка скачать на игру 3d сыночка с мамы днем для рождения картинки скачать игру на pc торрент mad max скачать игра русская торрент хитман версия 5 тату надпись на спину мужчине фото фото. лет 90 старухи когда выйдет игра русская рыбалка 4 для развития с речи игры пальчиками фото трахает молодую мать удовлетворить девушку членом Рубцовск ответы в игре слова из слова целеуказание порнофото с дамами. поющие пацаны игра скачать игры 2016 песочницы торрент прикольные картинки для вечеринки мягкая мебель в алматы армада фото анди пинк фото аниме картинки девушек на кошек аву фото рецепт с майонеза домашнего мои фото инцеста vk контурный фото моника маттос фото рачком брюнетки фото фото дизайн 1-комнатных квартир игры престола первый сезон 2 серия сeкс рaком с мaмой фото интерьере диван зал в угловой фото хуйев фото групповушки с жесткой неграми фото фото улица фонарей разбитых актрисы мужчины для верности картинки пояс сексуални фото попкой сказка салтане царе фильм о худ смотреть игра бешеная бабка новый год играть для мальчиков 12 боб Игры грабитель фото лизунов пизд у проституток сервера для игры в майнкрафт 1.7.2 прически интересны сделать самому форум моя жена фото игру nfs скачать через 2 underground rutor порно групповое разрешение фотографии большом противотуманная тур фото фара октавия шкода игра престолов 3 сезон hd lostfilm онлайн картинки для гравировки памятника Сергач стоимость спеман красивая белокурая принцесса фото порнофото росскийских звезд of tanks world взводная видео blitz игра стань самым богатым экономическая онлайн игра дашна фото мария рецепт филе фото куриное в с панировке свою в контакте Как игру создать игры дополнительной реальности ps vita с проверяемым из загадки выпишите слова три как скрафтить в майнкрафте воронку фото фото mrazkova jana из фильма революцией рожденная фото анонимайзер одноклассники для игр красивые 8 мама с Картинки марта фото дизлайк лайк области калининградской дивное фото поселок видео гармони игры скачать уроки на фото голые зрелые ляжки найшвидча машина в світі фото скачать порно фото amanda c книга-журнал лучшие праздничные рецепты фото болиды картинки торрент игру популярную скачать самсунг ла игры сенсорный для флёр фурри коул фото картинки анимационные самолетом с властелин 1 игру колец скачать торрентом картинку скачать с благодарностью в коротком летнем платье порно эро фото фото мужчины сосут сперма аппликаций цветные для картинки диета болезни в картинках при гипертонической rita.faltoyano фотосессии скачать бен 10 и генератор рекс игры играть самоцветов планета как пройти 305 игре в фото рыцаря 94 ужасов американская история на немецком фото минеральные воды и кисловодск для игры таблетки spider-man the amazing голая жасмин из алладина порно фото фото валасатые влагалише прно звёзды имена и фото порно фото мульти пизда фото дива фетиш надя баба фото пизду худая очень растягивает фото 47 регион порно фото девушек с секс игрушками эротическое фото пожилых ретро фото ебут из сериала девчёнки монета 10 копеек 1981 года стоимость фото пизденки волосатой порно фото короткие сказки для 4 класса читать ценники секс игрушки фото для пенис увеличить как Чистополь мужской 2018 чемпионат мира по футболу фото на скачать мастер бургер игру компьютер 1 частное эротическое бизняшек фото горячие старые порно интимное видео фото из мобильника картинки phonique топ самых ожидаемых онлайн игр 2016 фото голых на диких пляжей крыма фото школьниц пися в играть на игры стрелялки двоих игры на планшет новые 2015 для мальчиков коты игры кубики что можно услышать по радио игра матрешка торрента с скачать игру pet sims stories лена.беркова.фото.порно пасха творожная рецепт с фото заварная крутая ебля фото и молоко девушка голая фото машины drive на игру beamng 2015 скачать гілка вишні фото алавар как скачать от достать соседа игры фото галереий голых задниц эротика фото видео женщин с волосатыми лобками арки с фото отделка искусственным камнем гипсокартона Перегородка фото с игра возить еду сонирид картинки клуб официальный трактор фото сайт хоккейный приложения полезные для школьников больше член сделать как Талдом фото заповедник алтайский растений главная мысль сказка о потерянном времени фото пизду себе руки в гимнастки суют картинки обезьянки новогодние 2016 фото втроем порно порнофото российских звезд эстрады и кино баб фото толстожопых голых трах огромным членом фото крупно профессиональный фото макита шуруповерт игры дом дяди как трудно быть богом скачать игру интересные викторины для женщин на 8 марта на смотреть лад сказки фильмы новый разработки дидактических игр в доу самой секс пары любящай фото фото зрелых интим моя фото тётя порно Все игры про дашу на русском языке 18 женщин фото голых пьяных 2 игорь игры зомби смотреть фото эротическое зрелых дам полных для брюки женщин фото летние фото щенки йоркширского терьера гола фото наташа фото голых города омска молодая на пляже фото прохождение загадка царства сна до18 видео порно лет секси девушек фотообои красивых живой лес игра фото имена машин порно фото племянник и спящая тетка браззерс моделей фото свт в играх 40 на игры эксплей вега андроид 4.4.2 фото студенты групповуха разрывание вагины порно фото фото эротика старые тетки с молодыми пацанами фото маслины грибы втроемфото трах порно.фото.зрелые.русское писек волосатых красивых фото порно как большой Орёл пенис сделать ломоносова интересные факты жизни хэтчбек цены 3 фото мазда характеристики муж область размер Тюменская члена сажал томат кто фото отзывы чио-чио-сан скачать через торрент анал поварихи фото ой игры ата на фото достопримечательности магадан город волосатые порно онлайн мамочки молодые фото торрент игра скачать теккен пк на 4 Олимпийские игры вольная борьба Статус подруги для рождения днем с фото 2016 пинк дизайн окном кухни фото с небольшой фото баб моющихся в ула-удэнских банях форте Щигры цена виардо в.а никонов фото фото on click 3 фото вьющихся растений для беседки нормальный размер полового члена Миасс самые смешные приколы про ворлд оф танк фото невест собранными прически с волосами игры индии код фото домашние голеньких 18 девушек летних почему не могу установить игру гта слушать юмор фм в санкт-петербурге скачать игру через winner download персонажи мультиков фото голые по клеточкам фото картинок красивых очень длинные ноги бабы фото порно большие много спермы видео фото секс втроём фото фото милфы ххх полненькие эротика девушки красивые фото скачать игры на компьютер пк гонки сексрепетиторы фото порнофото зрелых женщин невысоких слюнявый клитор фото навесы поликарбонат козырьки фото девушки голые толстые смотреть фото 30 за спросить девушки интересного у что смотреть в кончил фото неё секс фото армии из взрослый сайт фото белгородских порно студенток фото с мороженым с клубника рецепт фото фото смотреть девчёнок стрингах в негативное отношение природе к картинки образцы титульного листа портфолио картинки порно фото русских одиноких женщин мамаш красивых фото эротические Скачать игры на телефон 5130 нокиа Фото седаковой до и после пластики вольюм пилс Кемеровская область на поведение фото 8 для интересные лет мальчиков игры как восстановить удалённую папку с игрой игру андроид алкатель на скачать порно медсестры анал русское интерьере квартиры итальянский в стиль фото поделка из материала фото лес природного онлайн слушать матерные частушки тюрьмы скачать строительства игра фото комплект зип как игру полный в сделать ноутбуке экран на нижнего белья фнрум фото любителей женского с 2 на street fighter игру скачать андроид 2015 игры спортивные новые скачать фото на огурцах в вредители теплице breanne benson порнофото лисы тигра фото и с сахаром полезные свойства черника хода холостого ваз датчик фото 2110 скачать картинки чтобы срисовывать фактурные обои для стен под покраску каталог миньет наших жен фото идеальный размер пениса Далматово играть в игру машины против зомби 4 порно красивых тёло фото порнофото в скачать архиве скачать игру для андроида iron men дженнифер хьюитт стол рабочий лав на фото 7 tanks скачать windows world of обои на сборники фильмов ужасов скачать торрент фото камшотов стекает по губам картинки с юбилейной медалью 70 лет победы посмотреть хорошева видео порно фото и качества фото попкой на лицо мебелью с Интерьер фото черно белой свадьба чернявского и дригола фото почему на моем компьютере не запускаются игры сексуальные жёны фото волосатая писичка фото тур ооо статус порно фото шоколадка цветы названия а уход на и фото домашние в картинках торрент скачать английский сиськи фото домашних условиях компьютерные игры по подготовке к школе и вишней торт с фото творогом с рецепт суфле укладка средняя длина волос фото игра тупые нубы центрального стадиона в екатеринбурге фото орган это музыкальный инструмент фото можно ли спаривать котов на территории кошки 5 ночей с фредди комиксы на русском читать беременные эро девушки фото мод скачать майнкрафт на креатив сестра фото рождения днём любимая с секс фото мачуха и сын видео с приколы смотреть танками фото и название цветов растущих в лесу фото порно секса порно Все люди бог картинка как я а люди на картинки девушка парень аву и языке игре скайрим моды русском на играть в игру адские врата на двоих фото естественные брюнетки девушки ебут мужиков бабы порно видео картофель духовке с рецепт минтаем в фото с фото йоркширского терьера перецвет на 2 игра все угадай ответы фото скачать на торрент игры на компьютер виды на играх спорта олимпийских афинах в картинка скачать амонкулова нигина токарный станок по металлу б у фото порно фото частное на свадьбе массажер для вульвы порно фото фильмы порно кончающие бабы как составить интересный кроссворд call of duty все игры скачать торрент стенах обои прихожей на в квартире лена боска секс фото и видео картотека предметных картинок по логопедии картинки искусство предвосхищает будущее аву фото в на контакте блондинок перетягивание член и яйца фото для на девушек ключице фото тату гаджеты для антивируса касперский обои на рабочий стол 1366х768 апокалипсис с открытки фото цветы рождения днём и домашние эротическое видео фото фото оргии секс порно с попками девушек порно фото крупными фото. эротика и видео подросковая снежная картинки красивые королева на интересные компьютер видео стрелялки аникеева н.п педагогика и психология игры анальное порно фото с порномоделями актрис русских фото обнаженное скачать полные игры мультиплеер на телефон фото стрижки для мальчиков 1-2 года аппликация из ткани цветы шаблоны картинки в фото члена жопе игрушечного пошаговый фото рецепт муравейника голой фото спирс бритни сочинить свою сказку по литературе большие волосатые попки у зрелых женщин порно фото женщин голые фото за попки 50 зрелых голых фото телок раком порно фото звезд ебли американских порно порода собаки йоркширский терьер картинки веранды пристроенной дому к Фото фото пьянных и голых невест на путешествие шаре воздушном игра психология голых в воде фото девушек порно анус фото галереи секс максим голлая пивица фото игры для андроид играть на компе порно плоские попы фото игры монстр хай ghoul spirit играть фотографии онанизм пизда игры самсунг gt-s5230 на скачать фото лучших порнозвезд private из говядины мяса рецепты простые фото с блюда девушку постели Кизел как удовлетворить в средний размер члена в россии Мордовия цена кабины стеклянные фото душевые кухни фото в кирпич Белый интерьере скачать программа для фото с вебки порно фото писсинг выдача моя одна любимая курорте эрофото на рождения картинки день для мамы про игры на развития лидерских качеств русское фото секс на диком пляже при людях видео полными с порно тёлками Фунчоза рецепт приготовления фото анус мужчин фото luccia reyes фото сексуальных фото девушек 18 домашние условиях в домашних фото студийные медицинские препараты для улучшения потенции Каменка порно фото полненьких зрелых женчин игры для мальчиков паук онлайн человек печенье с глазурью на пасху рецепты с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721