ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ І СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМАМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статі розглянуто ключові аспекти форм фінансової звітності приватних підприємств, зроблено висновки, щодо ролі автоматизації в процесі формування їхньої фінансової звітності.

Ключові слова: фінансова звітність підприємств, система обліку, система автоматизації, програмний продукт.

В статье рассмотрены ключевые аспекты форм финансовой отчетности частных предприятий, сделаны выводы относительно роли автоматизации в процессе формирования финансовой отчетности предприятий.

Ключевые слова: финансовая отчетность предприятий, система учета, система автоматизации, программный продукт.

In the article the key aspects of financial reporting forms of private enterprise, made conclusions about the role of automation in the process of financial reporting.

Keywords: financial statements, the accounting system, system automation software.

Постановка проблеми. Сучасні реалії бізнес процесів у середовищі підприємництва України постійно підвищують вимоги до інформаційного наповнення фінансових звітів суб’єктів господарювання. Плинність правового поля, форм та способів звітування, зміна плану рахунків та питання переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності значно ускладнюють процес формування та подання останньої, продукуючи помилки, неточності, упущення та непорозуміння. Загальна та спрощена системи оподаткування, обліку та звітності мають чимало спільних та відмінних елементів.

Аналіз останніх досліджень. Питання фінансового звітування було розглянуто такими вченими: Кіндрацька Л.М. – конкретизувала і описала поняття звітності в контексті загальної форми ведення обліку і оподаткування [6],О. І. Трохимець – визначив ключові аспекти значення фінансової звітності в процесі прийняття управлінських рішень[7].

Постановка завдання. На основі обґрунтованої проблематики, можна сформулювати завдання, яке полягає в дослідженні форм звітності підприємств за загальної і спрощеної системи, визначенні ролі систем автоматизації обліку в покращені процесу звітування підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Суб’єкти господарювання (далі – СГ) в процесі своєї діяльності формують певні інформаційні масиви даних, що забезпечують функціонування СГ в інформаційному полі: бази контрагентів (постачальників та покупців), технічну інформація, первинну документацію, фінансову та статистичну звітність та інше [6]. Фінансова звітність є доволі обшнирим поняттям, яке часто трактують як документ, що надається контролюючим органам у встановлені строки задля нагляду за правомірністю діяльності СГ. Ми вважаємо таке трактування економічної категорії хибним.

Фінансову звітність можна охарактеризувати як систему узагальнених показників, які характеризують діяльність підприємств за певний період [2].

Нами було сформовано власне бачення фінансової звітності як економічної категорії як інформаційний масив даних в паперовій чи електронній формі, що представлений у грошових вимірниках про стан та динаміку справ на підприємствах за певний період часу (рік або квартал), що відповідає встановленим вимогам і формам та забезпечує користувачів необхідною інформацією для прийняття рішень.

Для дослідження нами було обрано фінансову звітність двох суб’єктів підприємницької діяльності:

 • ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор»» (м. Славута, Хмельницька область);
 • ТОВ «Ескада-М» (м. Рівне, Рівненська область).

СГ перебувають відповідно на загальній і спрощеній системах оподаткування, обліку та звітності.

Залежно від потреб управління, чинних нормативно–законодавчих актів звітність має відповідати системним вимогам, ієрархічну структуру яких представлено на рис. 1.

 

Снимок

Рис 1. Ієрархічна структура вимог до фінансової звітності підприємств*

*Джерело: побудовано автором на основі [6,7].

 

Отже, фінансова звітність підприємств має значну сукупність вимог, якої потрібно дотримуватися для забезпечення актуальності і чинності фінансового звіту СГ [7].

Фінансова звітність СГ в загальному вигляді представлена 5 формами, спрощена – 2 формами, детально це відображено в табл. 1.

Таблиця 1

Форми фінансової звітності підприємств та їхнє призначення за загальною і спрощеною системами*

Фінансова звітність та її призначення  Загальна система  Спрощена система
Баланс (Звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан, який відображає на певну дату активи, зобов’язання і власний капітал Форма № 1 Форма № 1-м
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. Форма № 2 Форма № 2-м
Звіт про рух грошових коштів (за прямим або непрямим методом) – звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Форма № 3 та № 3н
Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду. Форма № 4
Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними НП(С)БО або МСФЗ Форма № 5

*Джерело: розроблено автором на основі [2].

Отже, відповідно до чинного законодавства [2] зазначені вище п’ять форм фінансової звітності є обов’язковими для суб’єктів підприємницької діяльності, що перебувають на загальній системі оподаткування, обліку та звітності. Платники єдиного податку мають можливість функціонувати за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності в рамках стимулювання малого та середнього бізнесу, що відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності для малих та середніх підприємств (далі – МСФЗ для МСП) [1].

МСФЗ відіграють значну роль у нормативно–правових регулюванні та встановленні норм контролю для СГ. Впровадження МСФЗ для СГ як міжнародних стандартів в цілому є складовою реформаційних процесів в економіці України. МСФЗ є необов’язковими для СГ приватної форми власності, використання даних норм станом на березень 2016 року є радше прерогативою підприємства, а не обов’язком. Детальний перелік СГ, для яких використання МСФЗ є обов’язковим наведений в табл. 2.

Таблиця 2

Хронологія та приписи застосування МСФЗ для СГ в Україні

№ з/п Дата Суб’єкти господарювання, які застосовують МСФЗ
1 З 01.01.2012 р.

МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності застосовують:

обов’язково – публічні акціонерні товариства, банки, страховики; добровільно – інші підприємства (СГ, крім бюджетних установ), які самостійно визначили доцільність застосування МСФЗ.

2 З 01.01.2013 р. Застосування МСФЗ є обов’язковим для СГ за видом діяльності надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, а також недержавне пенсійне забезпечення.
3 З 01.01.2014 р. Застосування МСФЗ є обов’язковим для СГ за видом діяльності допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування.
4 З 01.01.2015 р. Застосування МСФЗ є обов’язковим для кредитних спілок.

*Джерело: розроблено автором на основі [3].

Отже, суб’єкти господарювання, а саме приватні підприємства та товариства з обмеженою відповідальність можуть на власний розсуд проводити звітування за нормами міжнародних стандартів [5].

Процес звітування підприємств не можна розглядати абстраговано від термінів подачі звітності до користувачів. Детально терміни подачі відображені в таблиці 3.

Таблиця 3

Терміни подання фінансової звітності підприємствами України за загальною і спрощеною системами в розрізі користувачів*

Користувачі фінансової звітності Загальна система Спрощена система
Річна Квартальна Річна Квартальна
Органи, до сфери управління яких належить підприємство Установлює міністерство абo інший орган виконавчої влади, дo сфери управління якогo належить підприємство
Не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. Не пізніше 25 числа місяця, щo настає за звітним кварталом. Не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. Не пізніше 25 числа місяця, щo настає за звітним кварталом.
Державна фіскальна служба Разом iз податковою декларацією
Державна реєстраційна служба Не пізніше нiж до 1 червня року, щo настає за звітним Не пізніше нiж до 1 червня року, щo настає за звітним

*Джерело: розроблено автором на основі [3].

Щодо загальної та спрощеної системи, то в даному контексті немає ніяких відмінностей, в термінах та органах подачі звітів. Своєчасне подання фінансової звітності належного рівня якості є надзвичайно важливим аспектом діяльності  підприємств, оскільки показує рівень дисциплінованості та компетенції працівників бухгалтерії, та зменшує фінансові втрати від штрафних санкцій.Порівнюючи Баланс підприємств, можна зазначити наступні моменти.Зміст статей активу балансу форми 1 та 1-м, мають лише незначні відмінності, Баланс Форма 1 містить більш детальну інформацію щодо

 • Поточні біологічні активи,
 • Депозити перестрахування,
 • Векселі одержані.

Гроші та їх еквіваленти в Формі 1 продеталізовано, зокрема містяться підпункти: готівка (1167), рахунки в банках (1168), оскільки підприємства що складають даний звіт, як правило, акумулюють значні ресурси різними методами. В порівнянні пасив Форми 1 та Форми 1-м, має доволі багато відмінного, особливо це стосується Довгострокові зобов’язання і забезпечення (1595), оскільки у Формі 1-м це лише рядок, а у Формі 1 – ціла група.

Пасив Форми 1- м не містить таких статей як: внески до незареєстрованого статутного капіталу (1401); капітал у дооцінках (1405); емісійний дохід (1411); накопичені курсові різниці (1412). При наявності інформації у суб’єктів спрощеного звітування по вищенаведених статтях, вони відображають це у статті Додатковий капітал (1410).

Довгострокові зобов’язання і забезпечення в Формі 1-м відображені як суцільний розділ, позбавлений деталізації, в той час як у Формі 1 продеталізований. Звіт про фінансові результати підприємства, Форма 2 та 2-м, мають значно більшу відміність ніж Баланс підприємства, що відображено в  табл. 4.

 

Таблиця 4

Порівняння структури Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) підприємства (Форма №2 та № 2-м) досліджуваних підприємств*

Назва розділів

Форма №2

(загальна система)

Форма № 2-м

(спрощена система)

Фінансові результати +
Сукупний дохід +
Елементи операційних витрат +
Розрахунок показників прибутковості акцій +
Чистий дохід від реалізації продукції +
Чистий дохід від реалізації продукції +
Інші операційні доходи +
Алгебраїчна сума +
Собівартість реалізованої продукції +
Інші операційні витрати +
Інші витрати +
Алгебраїчна сума +
Фінансові результати до оподаткування +
Податок на прибуток +
Чистий прибуток. +

Джерело: розроблено автором на основі [2].

Отже, звіти кардинально відрізняються, зокрема Форма 2-м не має розділів, а просто вказує дані, в той час як Форма – 2 є набагато детальнішою, розділи містять статті, в яких детально наведені дані по підприємству.

Весь масив даних в сучасних умовах автоматизації, можна формувати в певній сукупності програмних продуктів, за умови попереднього ведення обліку у даних програмах. Варто відзначити, що це є доволі потужний та вартісний програмний продукт, що дозволяє в повній мірі автоматизувати процес обліку та звітування. Попри потужний інструментарій представлений цими програмними продуктами, перед підприємствами постає актуальне питання налагодження та раціонального, за сумісництвом, повного використання всіх можливостей, представлених в автоматизовані інформаційні системи (далі – АІС). Процес звітування варто розглядати як складову двох елементів:

 • Формування звіту в програмному середовищі (1С:Підприємство або Excel);
 • Подача готового інформаційного масиву до контролюючих органів чи для користувачів звітності [9].

Беручи до уваги сучасний стан справ в економіці та популярність електронного звітування, ми вважаємо, що підприємствам слід ретельно дослідити всі переваги та супутні недоліки використання електронного способу звітування. Детально три основних алгоритми провадження новітніх технологічних рішень по звітуванні відображені в табл. 5.

                                                                                                              Таблиця 5

Порівняння розроблених алгоритмів провадження нових технологічних рішень по звітуванні підприємств*

Назва алгоритму Зміст

1С:

Звіт

Переваги Недоліки

Ранжування ефективності

**

Нульовий Не змінювати процес формування та здачі фінансової звітності. Мінімальні фінансові затрати. Мінімальні перспективи скорочення затрат. 2/10
Помірний Поступовий перехід з паперової на електронну форму звітування з вибором безкоштовного програмного продукту. Незначні фінансові затрати, короткі терміни.

Незначний функціонал,

Відсутність автоматичних перевірок

4/10
+ Можливість порівняти програми. Значні фінансові затрати, освоєння двох програмних продуктів. 7/10
Прогреси вний Повний та швидкий перехід на електронне звітування. + Робота з найкращою та найпростішою програмою. Максимальні фінансові затрати. 9/10

*Джерело: власна розробка автора.

** за 10 бальною шкалою

Отже, з наведених алгоритмів видно, що найкращим для  буде використання саме безкоштовних програмних продуктів з поступовим переходом на 1С:Звіт. Ми вважаємо за доцільне зазначити, що електронне звітування зарекомендувало себе як вкрай позитивна тенденція, що подає надії на стрімкий розвиток. На сьогоднішні день підприємства потрібно як найшвидше виокремити для себе найкращий програмний продукт і функціонувати в вищезазначеному програмному середовищі [8].

Висновки з проведеного дослідження. Фінансову звітність підприємств можна охарактеризувати як економічну категорію, що позначає інформаційний масив даних в паперовій чи електронній формі, який представлений у грошових вимірниках про стан та динаміку справ на підприємствах за певний період часу (рік або квартал), що відповідає встановленим вимогам і формам та забезпечує користувачів необхідною інформацією для прийняття рішень. Дослідивши форми звітності, а саме Форму 1 та форму 1-и, Форму 2 та 2-и, ми дійшли висновку, що Баланс має лише незначні зміни, в порівняні із звітом про фінансові результати, що кардинально відрізняється для обох досліджуваних підприємств.

 

Список використаних джерел

 1. Податковий кодекс України вiд 01.01.2016 № 2755-17/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-ХIV ВР від 16.07.99 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/245
 3. Порядок подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28 лютого 2000 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law2/main.cgi?nreg=419-2000-%EF.
 4. Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 (НСБО 1), поточна редакція від 02.2013 року. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансовї звітності для малих та середніх підприємств: розроблені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_063
 6. Кіндрацька Л.М. Звітність у загальній обліковій системі суб’єктів господарювання: розвиток та вдосконалення / Л.М. Кіндрацька // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – Вип. 35. – C. 175–178.
 7. Трохимець О.І. ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ЇЇ ОСНОВІ [Електронний ресурс] / Г. В. Бакурова, О. І. Трохимець // Держава та регіони. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13834/1/35_230-233_Vis_720_Menegment.pdf
 8. Офіційний сайт Інтерактивної бухгалтерії. Аналітичні статті. – [Електронний ресурс]. – [2015?].-Режим доступу : http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/15034
 9. Офіційний сайт журналу Дебет- Кредит. – [Електронний ресурс]. –[2015?].- Режим доступу : https://news.dtkt.ua/ua/accounting/reposts/38772
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework arfken resume writing best chicago services kent sale thesis for audison uno name hindi my write topics students descriptive for school high essay help gcse coursework music paper disorders on eating research persuasive anxiety essay disorder about writer resume service write a academic for to position cv how body thesis dysmorphic for disorder statement the for book kids report essay writing books pigman for medicine essay heights childhood"" wuthering argumentative essay medical research using for about animals help homework elephant homework essay buying custom dissertation 2013 proposal service thesis bachelor help cover billing for medical template coding and letter dissertation ahed usd describe school essay for yourself medical for me cv school reports buy for guestbook 2 dissertation advanced 3 3 school essay writing for medical cheapest phd online service writing reviews of contents thesis order buy custom powerpoint essay wels write service essay sfsu faculty creative about italy writing essays essay service writing chinese for vocabulary writing essay help homework online now essays buy persuasive help me writing doctoral dissertation purchase suny thesis essays general academy services 12419 civil for creative website writing school forward of svu order and law essay online free psychology papers me for website write my paper Salinas buy Trecator-SC - Trecator-SC ankara without prescription best assignment help mba online my someone find college paper write for write an please me letter application homework pre for math help algebra the a essay boy photographic primary help athens homework greece custom papers uk research greek mythology help homework styles mla writing paper services writing crystal report about the news essays mg Royal Poppers Milton vs mg Royal Poppers English 40 20 - craigslist English tense proposal dissertation verb service delivery overnight where Trimox to Aurora Trimox - buy contest black month essay history help medical writing essay school biology helper homework 19 and 23 17 dating marathi out in find me help essays st lucia homework help professional admission writing essay custom assignment law help a 120 Ketoconazole prescription generic - without Ketoconazole mg buying online Gainesville homework terms literary helper woodward park homework helper about warming essay global an argument for thesis statement a research essay paper comparative thesis a statement science for for medical clerk letter position cover consultant sample job letter cover for sales buy resume consultant sales best term consumer paper behaviour how write to great a essay narrative essay the importance obeying of orders female rare cancer someone to do homework get my business help english teaching assignment propulses code plan licence do don my i assignment wanna dissertation writing cheap services 2014 paper write law my houses primary saxons homework help anglo doctoral writing dissertation help systematic approach sales sample experience letter cover representative with no for anti criminal and order law imdb intent buy college essay best application ever medical for assistants resumes prescription usa without Sumycin in - Sumycin online buy Henderson archives dissertation college garcia aldara world new argumentative order essay to cv how write my online custom bags paper essay buy papers now phd writing service paper of someone personality study antisocial with case disorder abstract an your how a dissertation for to write good buy papers term apa history month essay black coursework help gcse with the spreading writing best essay service rumors homework homework helpline bigy online pack refill frumil paterson help library homework public essay analysis visual essay service writing smart review with help to essay introduction office sample letter for specialist cover medical dating se online sirkami hlavolamy dissertation phd download help application essays accepted georgetown dissertations for purchase cheap paper writer online my paper free write i can my associate for resume put what sales on me helped homework do to my he brand discount levitra brand prompts english ap language essay writing service college papers papers sell college online writing of method application dom dissertation services uk in micardis australia available need i buy an to essay best supplier zoloft repurchases share essays tender on and offers examples school statement for medical of application personal research music about paper medical resume billing specialist for homework order online reputable essay writers coursework borders gcse maths personality case disorder study narcissistic college scholarships essay arimidex safe men for order menosan prescription without unit help aqa essay biology 5 dating track fission pptx start to my statement for personal school medical how uk buy a phd help essays free with for georgetown application essays university 2013 buy review articles harvard business online with free help homework homework help grammar latin 1103 professional 100 cialis buy using Penis Oil - Clarita Santa overnight buy Oil Penis paypal 1767 Growth Growth essay custom plagiarized to online buy essays my do reviews essay homework helper worksheets techniques shrew the by used of taming baptista statement eating thesis disorders help college essay essay to for university admission order number accession dissertation no writing resume custom experience fractions do homework my michigan resume services lansing writing in purchase word letter order format sample leeds dissertation help service writing cv monster students essay written by a should be how resume formatted disorder major depressive study case hesi seems high written while guy essay biography homework help services support dissertation buy Hbv online - cheap Epivir Hbv Epivir buy pharmacy Newark admissions institute essay art illinois of put resume on for receptionist a medical to skills professional can do my who assignment essay resume for sale wiki essay writer help coursework geography research stress topics post traumatic paper disorder gift custom bags paper isordil acheter service writing cv hull in online lisinopril usa brand academic essay discount writers code for position letter assistant medical cover intent of purchase of for goods letter college rubric paper writing paper help psychology writing my papers do write my assignment essay persuasive help homework firmy dla online dating kredyt papers systems operating custom essay www com writing essay help writing school high 90 sales plan for business day interview hour for - sale Imdur Imdur without precrisption Baie-Saint-Paul 36 a experience sales no position associate cover for with letter cover sales letter for executive services writing papers term
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721