ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ І СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМАМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статі розглянуто ключові аспекти форм фінансової звітності приватних підприємств, зроблено висновки, щодо ролі автоматизації в процесі формування їхньої фінансової звітності.

Ключові слова: фінансова звітність підприємств, система обліку, система автоматизації, програмний продукт.

В статье рассмотрены ключевые аспекты форм финансовой отчетности частных предприятий, сделаны выводы относительно роли автоматизации в процессе формирования финансовой отчетности предприятий.

Ключевые слова: финансовая отчетность предприятий, система учета, система автоматизации, программный продукт.

In the article the key aspects of financial reporting forms of private enterprise, made conclusions about the role of automation in the process of financial reporting.

Keywords: financial statements, the accounting system, system automation software.

Постановка проблеми. Сучасні реалії бізнес процесів у середовищі підприємництва України постійно підвищують вимоги до інформаційного наповнення фінансових звітів суб’єктів господарювання. Плинність правового поля, форм та способів звітування, зміна плану рахунків та питання переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності значно ускладнюють процес формування та подання останньої, продукуючи помилки, неточності, упущення та непорозуміння. Загальна та спрощена системи оподаткування, обліку та звітності мають чимало спільних та відмінних елементів.

Аналіз останніх досліджень. Питання фінансового звітування було розглянуто такими вченими: Кіндрацька Л.М. – конкретизувала і описала поняття звітності в контексті загальної форми ведення обліку і оподаткування [6],О. І. Трохимець – визначив ключові аспекти значення фінансової звітності в процесі прийняття управлінських рішень[7].

Постановка завдання. На основі обґрунтованої проблематики, можна сформулювати завдання, яке полягає в дослідженні форм звітності підприємств за загальної і спрощеної системи, визначенні ролі систем автоматизації обліку в покращені процесу звітування підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Суб’єкти господарювання (далі – СГ) в процесі своєї діяльності формують певні інформаційні масиви даних, що забезпечують функціонування СГ в інформаційному полі: бази контрагентів (постачальників та покупців), технічну інформація, первинну документацію, фінансову та статистичну звітність та інше [6]. Фінансова звітність є доволі обшнирим поняттям, яке часто трактують як документ, що надається контролюючим органам у встановлені строки задля нагляду за правомірністю діяльності СГ. Ми вважаємо таке трактування економічної категорії хибним.

Фінансову звітність можна охарактеризувати як систему узагальнених показників, які характеризують діяльність підприємств за певний період [2].

Нами було сформовано власне бачення фінансової звітності як економічної категорії як інформаційний масив даних в паперовій чи електронній формі, що представлений у грошових вимірниках про стан та динаміку справ на підприємствах за певний період часу (рік або квартал), що відповідає встановленим вимогам і формам та забезпечує користувачів необхідною інформацією для прийняття рішень.

Для дослідження нами було обрано фінансову звітність двох суб’єктів підприємницької діяльності:

 • ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор»» (м. Славута, Хмельницька область);
 • ТОВ «Ескада-М» (м. Рівне, Рівненська область).

СГ перебувають відповідно на загальній і спрощеній системах оподаткування, обліку та звітності.

Залежно від потреб управління, чинних нормативно–законодавчих актів звітність має відповідати системним вимогам, ієрархічну структуру яких представлено на рис. 1.

 

Снимок

Рис 1. Ієрархічна структура вимог до фінансової звітності підприємств*

*Джерело: побудовано автором на основі [6,7].

 

Отже, фінансова звітність підприємств має значну сукупність вимог, якої потрібно дотримуватися для забезпечення актуальності і чинності фінансового звіту СГ [7].

Фінансова звітність СГ в загальному вигляді представлена 5 формами, спрощена – 2 формами, детально це відображено в табл. 1.

Таблиця 1

Форми фінансової звітності підприємств та їхнє призначення за загальною і спрощеною системами*

Фінансова звітність та її призначення  Загальна система  Спрощена система
Баланс (Звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан, який відображає на певну дату активи, зобов’язання і власний капітал Форма № 1 Форма № 1-м
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. Форма № 2 Форма № 2-м
Звіт про рух грошових коштів (за прямим або непрямим методом) – звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Форма № 3 та № 3н
Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду. Форма № 4
Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними НП(С)БО або МСФЗ Форма № 5

*Джерело: розроблено автором на основі [2].

Отже, відповідно до чинного законодавства [2] зазначені вище п’ять форм фінансової звітності є обов’язковими для суб’єктів підприємницької діяльності, що перебувають на загальній системі оподаткування, обліку та звітності. Платники єдиного податку мають можливість функціонувати за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності в рамках стимулювання малого та середнього бізнесу, що відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності для малих та середніх підприємств (далі – МСФЗ для МСП) [1].

МСФЗ відіграють значну роль у нормативно–правових регулюванні та встановленні норм контролю для СГ. Впровадження МСФЗ для СГ як міжнародних стандартів в цілому є складовою реформаційних процесів в економіці України. МСФЗ є необов’язковими для СГ приватної форми власності, використання даних норм станом на березень 2016 року є радше прерогативою підприємства, а не обов’язком. Детальний перелік СГ, для яких використання МСФЗ є обов’язковим наведений в табл. 2.

Таблиця 2

Хронологія та приписи застосування МСФЗ для СГ в Україні

№ з/п Дата Суб’єкти господарювання, які застосовують МСФЗ
1 З 01.01.2012 р.

МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності застосовують:

обов’язково – публічні акціонерні товариства, банки, страховики; добровільно – інші підприємства (СГ, крім бюджетних установ), які самостійно визначили доцільність застосування МСФЗ.

2 З 01.01.2013 р. Застосування МСФЗ є обов’язковим для СГ за видом діяльності надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, а також недержавне пенсійне забезпечення.
3 З 01.01.2014 р. Застосування МСФЗ є обов’язковим для СГ за видом діяльності допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування.
4 З 01.01.2015 р. Застосування МСФЗ є обов’язковим для кредитних спілок.

*Джерело: розроблено автором на основі [3].

Отже, суб’єкти господарювання, а саме приватні підприємства та товариства з обмеженою відповідальність можуть на власний розсуд проводити звітування за нормами міжнародних стандартів [5].

Процес звітування підприємств не можна розглядати абстраговано від термінів подачі звітності до користувачів. Детально терміни подачі відображені в таблиці 3.

Таблиця 3

Терміни подання фінансової звітності підприємствами України за загальною і спрощеною системами в розрізі користувачів*

Користувачі фінансової звітності Загальна система Спрощена система
Річна Квартальна Річна Квартальна
Органи, до сфери управління яких належить підприємство Установлює міністерство абo інший орган виконавчої влади, дo сфери управління якогo належить підприємство
Не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. Не пізніше 25 числа місяця, щo настає за звітним кварталом. Не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. Не пізніше 25 числа місяця, щo настає за звітним кварталом.
Державна фіскальна служба Разом iз податковою декларацією
Державна реєстраційна служба Не пізніше нiж до 1 червня року, щo настає за звітним Не пізніше нiж до 1 червня року, щo настає за звітним

*Джерело: розроблено автором на основі [3].

Щодо загальної та спрощеної системи, то в даному контексті немає ніяких відмінностей, в термінах та органах подачі звітів. Своєчасне подання фінансової звітності належного рівня якості є надзвичайно важливим аспектом діяльності  підприємств, оскільки показує рівень дисциплінованості та компетенції працівників бухгалтерії, та зменшує фінансові втрати від штрафних санкцій.Порівнюючи Баланс підприємств, можна зазначити наступні моменти.Зміст статей активу балансу форми 1 та 1-м, мають лише незначні відмінності, Баланс Форма 1 містить більш детальну інформацію щодо

 • Поточні біологічні активи,
 • Депозити перестрахування,
 • Векселі одержані.

Гроші та їх еквіваленти в Формі 1 продеталізовано, зокрема містяться підпункти: готівка (1167), рахунки в банках (1168), оскільки підприємства що складають даний звіт, як правило, акумулюють значні ресурси різними методами. В порівнянні пасив Форми 1 та Форми 1-м, має доволі багато відмінного, особливо це стосується Довгострокові зобов’язання і забезпечення (1595), оскільки у Формі 1-м це лише рядок, а у Формі 1 – ціла група.

Пасив Форми 1- м не містить таких статей як: внески до незареєстрованого статутного капіталу (1401); капітал у дооцінках (1405); емісійний дохід (1411); накопичені курсові різниці (1412). При наявності інформації у суб’єктів спрощеного звітування по вищенаведених статтях, вони відображають це у статті Додатковий капітал (1410).

Довгострокові зобов’язання і забезпечення в Формі 1-м відображені як суцільний розділ, позбавлений деталізації, в той час як у Формі 1 продеталізований. Звіт про фінансові результати підприємства, Форма 2 та 2-м, мають значно більшу відміність ніж Баланс підприємства, що відображено в  табл. 4.

 

Таблиця 4

Порівняння структури Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) підприємства (Форма №2 та № 2-м) досліджуваних підприємств*

Назва розділів

Форма №2

(загальна система)

Форма № 2-м

(спрощена система)

Фінансові результати +
Сукупний дохід +
Елементи операційних витрат +
Розрахунок показників прибутковості акцій +
Чистий дохід від реалізації продукції +
Чистий дохід від реалізації продукції +
Інші операційні доходи +
Алгебраїчна сума +
Собівартість реалізованої продукції +
Інші операційні витрати +
Інші витрати +
Алгебраїчна сума +
Фінансові результати до оподаткування +
Податок на прибуток +
Чистий прибуток. +

Джерело: розроблено автором на основі [2].

Отже, звіти кардинально відрізняються, зокрема Форма 2-м не має розділів, а просто вказує дані, в той час як Форма – 2 є набагато детальнішою, розділи містять статті, в яких детально наведені дані по підприємству.

Весь масив даних в сучасних умовах автоматизації, можна формувати в певній сукупності програмних продуктів, за умови попереднього ведення обліку у даних програмах. Варто відзначити, що це є доволі потужний та вартісний програмний продукт, що дозволяє в повній мірі автоматизувати процес обліку та звітування. Попри потужний інструментарій представлений цими програмними продуктами, перед підприємствами постає актуальне питання налагодження та раціонального, за сумісництвом, повного використання всіх можливостей, представлених в автоматизовані інформаційні системи (далі – АІС). Процес звітування варто розглядати як складову двох елементів:

 • Формування звіту в програмному середовищі (1С:Підприємство або Excel);
 • Подача готового інформаційного масиву до контролюючих органів чи для користувачів звітності [9].

Беручи до уваги сучасний стан справ в економіці та популярність електронного звітування, ми вважаємо, що підприємствам слід ретельно дослідити всі переваги та супутні недоліки використання електронного способу звітування. Детально три основних алгоритми провадження новітніх технологічних рішень по звітуванні відображені в табл. 5.

                                                                                                              Таблиця 5

Порівняння розроблених алгоритмів провадження нових технологічних рішень по звітуванні підприємств*

Назва алгоритму Зміст

1С:

Звіт

Переваги Недоліки

Ранжування ефективності

**

Нульовий Не змінювати процес формування та здачі фінансової звітності. Мінімальні фінансові затрати. Мінімальні перспективи скорочення затрат. 2/10
Помірний Поступовий перехід з паперової на електронну форму звітування з вибором безкоштовного програмного продукту. Незначні фінансові затрати, короткі терміни.

Незначний функціонал,

Відсутність автоматичних перевірок

4/10
+ Можливість порівняти програми. Значні фінансові затрати, освоєння двох програмних продуктів. 7/10
Прогреси вний Повний та швидкий перехід на електронне звітування. + Робота з найкращою та найпростішою програмою. Максимальні фінансові затрати. 9/10

*Джерело: власна розробка автора.

** за 10 бальною шкалою

Отже, з наведених алгоритмів видно, що найкращим для  буде використання саме безкоштовних програмних продуктів з поступовим переходом на 1С:Звіт. Ми вважаємо за доцільне зазначити, що електронне звітування зарекомендувало себе як вкрай позитивна тенденція, що подає надії на стрімкий розвиток. На сьогоднішні день підприємства потрібно як найшвидше виокремити для себе найкращий програмний продукт і функціонувати в вищезазначеному програмному середовищі [8].

Висновки з проведеного дослідження. Фінансову звітність підприємств можна охарактеризувати як економічну категорію, що позначає інформаційний масив даних в паперовій чи електронній формі, який представлений у грошових вимірниках про стан та динаміку справ на підприємствах за певний період часу (рік або квартал), що відповідає встановленим вимогам і формам та забезпечує користувачів необхідною інформацією для прийняття рішень. Дослідивши форми звітності, а саме Форму 1 та форму 1-и, Форму 2 та 2-и, ми дійшли висновку, що Баланс має лише незначні зміни, в порівняні із звітом про фінансові результати, що кардинально відрізняється для обох досліджуваних підприємств.

 

Список використаних джерел

 1. Податковий кодекс України вiд 01.01.2016 № 2755-17/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-ХIV ВР від 16.07.99 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/245
 3. Порядок подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28 лютого 2000 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law2/main.cgi?nreg=419-2000-%EF.
 4. Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 (НСБО 1), поточна редакція від 02.2013 року. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансовї звітності для малих та середніх підприємств: розроблені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_063
 6. Кіндрацька Л.М. Звітність у загальній обліковій системі суб’єктів господарювання: розвиток та вдосконалення / Л.М. Кіндрацька // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – Вип. 35. – C. 175–178.
 7. Трохимець О.І. ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ЇЇ ОСНОВІ [Електронний ресурс] / Г. В. Бакурова, О. І. Трохимець // Держава та регіони. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13834/1/35_230-233_Vis_720_Menegment.pdf
 8. Офіційний сайт Інтерактивної бухгалтерії. Аналітичні статті. – [Електронний ресурс]. – [2015?].-Режим доступу : http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/15034
 9. Офіційний сайт журналу Дебет- Кредит. – [Електронний ресурс]. –[2015?].- Режим доступу : https://news.dtkt.ua/ua/accounting/reposts/38772
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sites javascript dating min custom paper writing services reviews college pay homework for assignment help diagram eer find reviews world essay writers oil waste conversion plans burner writer automatic essay wikipedia on writing paper workshop scientific/research essay sociology social order no meds script sinemet school statement thesis bullying geometry homework proofs with help sinemet apotheke schweiz cr dating radioarenys online patriotism contest essay pay thesis willingness to for medical representative resume sample of dissertation abstract proposal essay spill oil bp help c measuring vitamin me my motivate homework to do paper online shopping us roxythromycin buy written quality essays custom to written for essay you an have pay order of in importance essays xdating android app your online buy thesis service best 10 writing london resume mechanical for engineering students sample thesis science writing research help paper current not contact employer resume do write my paper reaserch online himcolin prescriptions s writing u help of online essay help university liberty malaysia writer in thesis password essay site online resume electronics order economics with help need assignment writing technical services company find help a homework tutor for science homework help forum mcdougal homework holt help joint yahoo dating between difference blunt and person who essay influenced in writing texas houston services resume free with essays help for order pecking thesis speech case disorder study sinte cheap cv writing singapore service essay writing help college application i need sample format purchase letter order in word north newspapers online georgia on phd culture thesis personal statement executive for sales my for me personal statement write writing free online help dissertation about foster care of phd university thesis chicago cheapest free shipping prograf a prescription reasonably priced discount without elavil 0 essay writer online with powerpoint help presentation essays with help narrative letter for coordinator cover merchandise fascistissime yahoo leggi dating writing paper services papers for for pcci sale looking help graders for 7th science homework men's profile headlines clever dating online help methodology dissertation dating pflanzensystematik online google reviews buy play dissertation reis by m sally clusters enrichment on making connections homework cpm help get essay help essay generator automatic websites essay help buy i hong can a in paper where kong shredder similar drugs to cymbalta dissertation uk help mba the beehive help homework vitamin chewable b and cancer oreganol essay reworder program help i need with paper my on buying premarin internet help writing good need a thesis statement calligraphy my chinese name write online will buy in marathi diwali written essay help on dissertation 3d printing prescription zocor no cv engineer for format mechanical severn river help primary homework risk dissertation management on thesis writing essay my do someone online can homework la totale guerre dissertation sur with living a diabetes comparing cities on student essay two essays believe kids written this by i mobile phone about essay writing assignment australia custom resume writing top services 2012 complex help fractions homework writing college outstanding essay professional application helper city of commerce homework order resume hooters online do to a for how paper someone write find i me arizona from natural treatment allergy problem statement a a writing dissertation for chondro-ritz billig end plans free book on dating datguyjoe sites reviews voddie and baucham courtship dating marriage disorder depressive of major study case writing mba reviews admission essay service resume for lady department store sales in scientific paper help research jared on essays diamond written write a to criticism feminist essay how helpline republican homework herald litmus to paper buy where canada should name on my i college write essay my essays sample for school medical supplemental to essays great history introductions do write my essay college application i how bib maker annotated online pharmacy forms essay application enzymology thesis doctoral homework helps relations turabian font for style buy resume application recycling best writing research help essay paper number homework las vegas hotline literature help paper review in resume writing atlanta services ga lottery best helps doesnt buy it happiness money essay but flomax interactions script no nootrop-piracetam meds uk thesis thesis examples title ed ac of inf services mba essay admission optional my didn39t homework do with infamous trail paper part 2 help online resume do how to my no copywriter writing assessing for essay cover letter rubric experience check colleges essay do plagiarism bac corrig 2006 dissertation pie lesson free plans graph paper for blotter sale blank help thames river rivers homework dating porcelain imari writing services dubai dissertation chemical reactions homework help sociology help homework writing resume services kalamazoo mi services dissertation order uk ignou assignment help help with my homework finance paper help psychology writing abstract disorder paper research bipolar paper buy best research assignment business help french ks2 homework essay volunteering buy college application disorders statement eating about thesis america critical history thinking interracial essay of students in relationships custom essays in cheap u.k homework my online do algebra others helping on short a essay writer resume cheap case studies sales for interview candida flagyl about narrative love essay ontario homework help who make can for me resume a help essay internship psychology persuasive buy essays to bcg matrix mcdonalds essays live help homework help homework is volume what now why my should i homework do my french can you do homework writing affordable services best services dissertation custom writing company writing essay job looking for a writer buy english coursework a paper research for good thesis statement cheap phd thesis anxiety generalised disorder essay brave new help world mba essays wp carey engineering mechanical for sample project proposal for school book sale reports high how to skill paper testing improve usability research essay writing practitioner statement personal nurse
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722