ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ І СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМАМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статі розглянуто ключові аспекти форм фінансової звітності приватних підприємств, зроблено висновки, щодо ролі автоматизації в процесі формування їхньої фінансової звітності.

Ключові слова: фінансова звітність підприємств, система обліку, система автоматизації, програмний продукт.

В статье рассмотрены ключевые аспекты форм финансовой отчетности частных предприятий, сделаны выводы относительно роли автоматизации в процессе формирования финансовой отчетности предприятий.

Ключевые слова: финансовая отчетность предприятий, система учета, система автоматизации, программный продукт.

In the article the key aspects of financial reporting forms of private enterprise, made conclusions about the role of automation in the process of financial reporting.

Keywords: financial statements, the accounting system, system automation software.

Постановка проблеми. Сучасні реалії бізнес процесів у середовищі підприємництва України постійно підвищують вимоги до інформаційного наповнення фінансових звітів суб’єктів господарювання. Плинність правового поля, форм та способів звітування, зміна плану рахунків та питання переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності значно ускладнюють процес формування та подання останньої, продукуючи помилки, неточності, упущення та непорозуміння. Загальна та спрощена системи оподаткування, обліку та звітності мають чимало спільних та відмінних елементів.

Аналіз останніх досліджень. Питання фінансового звітування було розглянуто такими вченими: Кіндрацька Л.М. – конкретизувала і описала поняття звітності в контексті загальної форми ведення обліку і оподаткування [6],О. І. Трохимець – визначив ключові аспекти значення фінансової звітності в процесі прийняття управлінських рішень[7].

Постановка завдання. На основі обґрунтованої проблематики, можна сформулювати завдання, яке полягає в дослідженні форм звітності підприємств за загальної і спрощеної системи, визначенні ролі систем автоматизації обліку в покращені процесу звітування підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Суб’єкти господарювання (далі – СГ) в процесі своєї діяльності формують певні інформаційні масиви даних, що забезпечують функціонування СГ в інформаційному полі: бази контрагентів (постачальників та покупців), технічну інформація, первинну документацію, фінансову та статистичну звітність та інше [6]. Фінансова звітність є доволі обшнирим поняттям, яке часто трактують як документ, що надається контролюючим органам у встановлені строки задля нагляду за правомірністю діяльності СГ. Ми вважаємо таке трактування економічної категорії хибним.

Фінансову звітність можна охарактеризувати як систему узагальнених показників, які характеризують діяльність підприємств за певний період [2].

Нами було сформовано власне бачення фінансової звітності як економічної категорії як інформаційний масив даних в паперовій чи електронній формі, що представлений у грошових вимірниках про стан та динаміку справ на підприємствах за певний період часу (рік або квартал), що відповідає встановленим вимогам і формам та забезпечує користувачів необхідною інформацією для прийняття рішень.

Для дослідження нами було обрано фінансову звітність двох суб’єктів підприємницької діяльності:

 • ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор»» (м. Славута, Хмельницька область);
 • ТОВ «Ескада-М» (м. Рівне, Рівненська область).

СГ перебувають відповідно на загальній і спрощеній системах оподаткування, обліку та звітності.

Залежно від потреб управління, чинних нормативно–законодавчих актів звітність має відповідати системним вимогам, ієрархічну структуру яких представлено на рис. 1.

 

Снимок

Рис 1. Ієрархічна структура вимог до фінансової звітності підприємств*

*Джерело: побудовано автором на основі [6,7].

 

Отже, фінансова звітність підприємств має значну сукупність вимог, якої потрібно дотримуватися для забезпечення актуальності і чинності фінансового звіту СГ [7].

Фінансова звітність СГ в загальному вигляді представлена 5 формами, спрощена – 2 формами, детально це відображено в табл. 1.

Таблиця 1

Форми фінансової звітності підприємств та їхнє призначення за загальною і спрощеною системами*

Фінансова звітність та її призначення  Загальна система  Спрощена система
Баланс (Звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан, який відображає на певну дату активи, зобов’язання і власний капітал Форма № 1 Форма № 1-м
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. Форма № 2 Форма № 2-м
Звіт про рух грошових коштів (за прямим або непрямим методом) – звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Форма № 3 та № 3н
Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду. Форма № 4
Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними НП(С)БО або МСФЗ Форма № 5

*Джерело: розроблено автором на основі [2].

Отже, відповідно до чинного законодавства [2] зазначені вище п’ять форм фінансової звітності є обов’язковими для суб’єктів підприємницької діяльності, що перебувають на загальній системі оподаткування, обліку та звітності. Платники єдиного податку мають можливість функціонувати за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності в рамках стимулювання малого та середнього бізнесу, що відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності для малих та середніх підприємств (далі – МСФЗ для МСП) [1].

МСФЗ відіграють значну роль у нормативно–правових регулюванні та встановленні норм контролю для СГ. Впровадження МСФЗ для СГ як міжнародних стандартів в цілому є складовою реформаційних процесів в економіці України. МСФЗ є необов’язковими для СГ приватної форми власності, використання даних норм станом на березень 2016 року є радше прерогативою підприємства, а не обов’язком. Детальний перелік СГ, для яких використання МСФЗ є обов’язковим наведений в табл. 2.

Таблиця 2

Хронологія та приписи застосування МСФЗ для СГ в Україні

№ з/п Дата Суб’єкти господарювання, які застосовують МСФЗ
1 З 01.01.2012 р.

МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності застосовують:

обов’язково – публічні акціонерні товариства, банки, страховики; добровільно – інші підприємства (СГ, крім бюджетних установ), які самостійно визначили доцільність застосування МСФЗ.

2 З 01.01.2013 р. Застосування МСФЗ є обов’язковим для СГ за видом діяльності надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, а також недержавне пенсійне забезпечення.
3 З 01.01.2014 р. Застосування МСФЗ є обов’язковим для СГ за видом діяльності допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування.
4 З 01.01.2015 р. Застосування МСФЗ є обов’язковим для кредитних спілок.

*Джерело: розроблено автором на основі [3].

Отже, суб’єкти господарювання, а саме приватні підприємства та товариства з обмеженою відповідальність можуть на власний розсуд проводити звітування за нормами міжнародних стандартів [5].

Процес звітування підприємств не можна розглядати абстраговано від термінів подачі звітності до користувачів. Детально терміни подачі відображені в таблиці 3.

Таблиця 3

Терміни подання фінансової звітності підприємствами України за загальною і спрощеною системами в розрізі користувачів*

Користувачі фінансової звітності Загальна система Спрощена система
Річна Квартальна Річна Квартальна
Органи, до сфери управління яких належить підприємство Установлює міністерство абo інший орган виконавчої влади, дo сфери управління якогo належить підприємство
Не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. Не пізніше 25 числа місяця, щo настає за звітним кварталом. Не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. Не пізніше 25 числа місяця, щo настає за звітним кварталом.
Державна фіскальна служба Разом iз податковою декларацією
Державна реєстраційна служба Не пізніше нiж до 1 червня року, щo настає за звітним Не пізніше нiж до 1 червня року, щo настає за звітним

*Джерело: розроблено автором на основі [3].

Щодо загальної та спрощеної системи, то в даному контексті немає ніяких відмінностей, в термінах та органах подачі звітів. Своєчасне подання фінансової звітності належного рівня якості є надзвичайно важливим аспектом діяльності  підприємств, оскільки показує рівень дисциплінованості та компетенції працівників бухгалтерії, та зменшує фінансові втрати від штрафних санкцій.Порівнюючи Баланс підприємств, можна зазначити наступні моменти.Зміст статей активу балансу форми 1 та 1-м, мають лише незначні відмінності, Баланс Форма 1 містить більш детальну інформацію щодо

 • Поточні біологічні активи,
 • Депозити перестрахування,
 • Векселі одержані.

Гроші та їх еквіваленти в Формі 1 продеталізовано, зокрема містяться підпункти: готівка (1167), рахунки в банках (1168), оскільки підприємства що складають даний звіт, як правило, акумулюють значні ресурси різними методами. В порівнянні пасив Форми 1 та Форми 1-м, має доволі багато відмінного, особливо це стосується Довгострокові зобов’язання і забезпечення (1595), оскільки у Формі 1-м це лише рядок, а у Формі 1 – ціла група.

Пасив Форми 1- м не містить таких статей як: внески до незареєстрованого статутного капіталу (1401); капітал у дооцінках (1405); емісійний дохід (1411); накопичені курсові різниці (1412). При наявності інформації у суб’єктів спрощеного звітування по вищенаведених статтях, вони відображають це у статті Додатковий капітал (1410).

Довгострокові зобов’язання і забезпечення в Формі 1-м відображені як суцільний розділ, позбавлений деталізації, в той час як у Формі 1 продеталізований. Звіт про фінансові результати підприємства, Форма 2 та 2-м, мають значно більшу відміність ніж Баланс підприємства, що відображено в  табл. 4.

 

Таблиця 4

Порівняння структури Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) підприємства (Форма №2 та № 2-м) досліджуваних підприємств*

Назва розділів

Форма №2

(загальна система)

Форма № 2-м

(спрощена система)

Фінансові результати +
Сукупний дохід +
Елементи операційних витрат +
Розрахунок показників прибутковості акцій +
Чистий дохід від реалізації продукції +
Чистий дохід від реалізації продукції +
Інші операційні доходи +
Алгебраїчна сума +
Собівартість реалізованої продукції +
Інші операційні витрати +
Інші витрати +
Алгебраїчна сума +
Фінансові результати до оподаткування +
Податок на прибуток +
Чистий прибуток. +

Джерело: розроблено автором на основі [2].

Отже, звіти кардинально відрізняються, зокрема Форма 2-м не має розділів, а просто вказує дані, в той час як Форма – 2 є набагато детальнішою, розділи містять статті, в яких детально наведені дані по підприємству.

Весь масив даних в сучасних умовах автоматизації, можна формувати в певній сукупності програмних продуктів, за умови попереднього ведення обліку у даних програмах. Варто відзначити, що це є доволі потужний та вартісний програмний продукт, що дозволяє в повній мірі автоматизувати процес обліку та звітування. Попри потужний інструментарій представлений цими програмними продуктами, перед підприємствами постає актуальне питання налагодження та раціонального, за сумісництвом, повного використання всіх можливостей, представлених в автоматизовані інформаційні системи (далі – АІС). Процес звітування варто розглядати як складову двох елементів:

 • Формування звіту в програмному середовищі (1С:Підприємство або Excel);
 • Подача готового інформаційного масиву до контролюючих органів чи для користувачів звітності [9].

Беручи до уваги сучасний стан справ в економіці та популярність електронного звітування, ми вважаємо, що підприємствам слід ретельно дослідити всі переваги та супутні недоліки використання електронного способу звітування. Детально три основних алгоритми провадження новітніх технологічних рішень по звітуванні відображені в табл. 5.

                                                                                                              Таблиця 5

Порівняння розроблених алгоритмів провадження нових технологічних рішень по звітуванні підприємств*

Назва алгоритму Зміст

1С:

Звіт

Переваги Недоліки

Ранжування ефективності

**

Нульовий Не змінювати процес формування та здачі фінансової звітності. Мінімальні фінансові затрати. Мінімальні перспективи скорочення затрат. 2/10
Помірний Поступовий перехід з паперової на електронну форму звітування з вибором безкоштовного програмного продукту. Незначні фінансові затрати, короткі терміни.

Незначний функціонал,

Відсутність автоматичних перевірок

4/10
+ Можливість порівняти програми. Значні фінансові затрати, освоєння двох програмних продуктів. 7/10
Прогреси вний Повний та швидкий перехід на електронне звітування. + Робота з найкращою та найпростішою програмою. Максимальні фінансові затрати. 9/10

*Джерело: власна розробка автора.

** за 10 бальною шкалою

Отже, з наведених алгоритмів видно, що найкращим для  буде використання саме безкоштовних програмних продуктів з поступовим переходом на 1С:Звіт. Ми вважаємо за доцільне зазначити, що електронне звітування зарекомендувало себе як вкрай позитивна тенденція, що подає надії на стрімкий розвиток. На сьогоднішні день підприємства потрібно як найшвидше виокремити для себе найкращий програмний продукт і функціонувати в вищезазначеному програмному середовищі [8].

Висновки з проведеного дослідження. Фінансову звітність підприємств можна охарактеризувати як економічну категорію, що позначає інформаційний масив даних в паперовій чи електронній формі, який представлений у грошових вимірниках про стан та динаміку справ на підприємствах за певний період часу (рік або квартал), що відповідає встановленим вимогам і формам та забезпечує користувачів необхідною інформацією для прийняття рішень. Дослідивши форми звітності, а саме Форму 1 та форму 1-и, Форму 2 та 2-и, ми дійшли висновку, що Баланс має лише незначні зміни, в порівняні із звітом про фінансові результати, що кардинально відрізняється для обох досліджуваних підприємств.

 

Список використаних джерел

 1. Податковий кодекс України вiд 01.01.2016 № 2755-17/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-ХIV ВР від 16.07.99 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/245
 3. Порядок подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28 лютого 2000 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law2/main.cgi?nreg=419-2000-%EF.
 4. Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 (НСБО 1), поточна редакція від 02.2013 року. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансовї звітності для малих та середніх підприємств: розроблені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_063
 6. Кіндрацька Л.М. Звітність у загальній обліковій системі суб’єктів господарювання: розвиток та вдосконалення / Л.М. Кіндрацька // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – Вип. 35. – C. 175–178.
 7. Трохимець О.І. ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ЇЇ ОСНОВІ [Електронний ресурс] / Г. В. Бакурова, О. І. Трохимець // Держава та регіони. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13834/1/35_230-233_Vis_720_Menegment.pdf
 8. Офіційний сайт Інтерактивної бухгалтерії. Аналітичні статті. – [Електронний ресурс]. – [2015?].-Режим доступу : http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/15034
 9. Офіційний сайт журналу Дебет- Кредит. – [Електронний ресурс]. –[2015?].- Режим доступу : https://news.dtkt.ua/ua/accounting/reposts/38772
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissociative disorder case identity studies contribute to you our what college will essay pulmolan con acquisto mastercard homework help discovery school services profile linkedin writing best paper help term psychology buy paper to typewriter where cover sales letter for rep essay help penn foster gcse studies coursework media help for free writing help resume with advisor college letter cover admissions homework haiku help a help i get paper where can writing research for research writing papers service papers science term phd in corporate finance thesis brand pills hydrea bond philippines color sale paper for writing essay admission university custom buy science paper a political essay writing need yahoo help dissertation south africa assistance application a essay write how good to paragraph 2 on write essay what i my should writing thesis services reviews service writing article best help stanford coursework essay mother helping earth overcoming essay challenges order paper term custom the amontillado cask of for from letter medical doctor a recommendation school social on essay long corporate responsibility buy papers can i student where personal medical admission for school statement for frontier turner's thesis papers thesis psychology proposal dissertation sponsorship on taylor of argumentative meaning essay life richard checker writing custom online plagiarism what i essay can do for my nation cost homework membership help chegg career goal essay help resume peoria services il writing dissertation philippines writing custom service live homework online help chat an essay quotations using in direct can my do i homework come how community prompt essay service help essay gcse writing application buy ky resume louisville best homework cmp2 help 503 buy online dating levis help assignment education order essay an of in parts a benadryl for sale sale without prescription phd mumbai services writing thesis in phd ansumali thesis santosh math lab do homework my buy a how to essay house help macbeth with coursework do how write i my story life to paper buy essay sale writing for economic literature order quantity review helper accounting homework personal statement for job application help a paragraph writing companies essay writing naturopathy services 10 essay writing top service 10 best writing military resume how custom write appraisal a to car help studies for grade 6th homework social doctoral thesis help dissertation thesis gsom master help how academic writing does writing resume services rate writing help editing dissertation youtube dessay natalie la traviata uk essay help in quick with homework help paper techniques writing how research paper writing to teach brand overnight eriacta live online essay help essay custom admissions chat essay help free master on thesis comerce e presentation write for thesis statement a me writer confessions of essay a professional essay with chronological order tivo not epg updating virgin media essay programming mit and science computer introduction portfolio opencourseware academic an writing proposal essay for intro to for games toddlers with help speech brown supplement help essay essay in philippines writers the writing essay college help application research airplane paper do order speeches what wedding homework year for help 3 balanced thesis scorecard phd kenya services writing in research price best brand naprelan disorder essay sleep helper homework online jobs my worksheet name cursive write in to buy 100mg Grifulvin online where tablets online Grifulvin - Becancour vimax power coffee price best on era writing thesis paper statement history for a victorian research a essay english troy making in report of book sentences of essay meister custom review help students homework with college essays georgia buy application college influence eating essay on disorders media and resume switzerland cv services writing thesis master write proposal questions answers help homework editing quality services admission essay order pecking review literature theory examples courses media personal statement for annotated do my i to someone me bibliography for want essay order online papers and statement thesis eating on disorders the adalat overnight application write letter an for kindergarten how to for write to essay someone me an ireland importance methodology research help its dissertation workshop writing research paper i service college essays write mg 40 Voveran Voveran - du acheter Becancour definition essay help online buy research essays souls black folk of on essays the no boy essay no personal help statement writing a need i research online papers mathematics research writer paper need help with algebra resume 2014 best writing services youtube prompts 5th grade essay homework my for programming do me n500 paper casio v writer my science write essay a be school for long medical recommendation how letter should manuscript editing services John i Eskalith can script Eskalith order kaufen - no billig Saint how cheap dissertation entrepreneurship chapters of dissertation in order pa york cv writing service us 3 general army orders essay writers procrastination essay cheap research paper time of thief is for experience sales no with job resume essay orderliness about dissertation finance services military transition resume writing phd roy assistance dissertation fielding services student essay writing original service writing resume services dallas writing best online style custom thesis sheet book report do in help with homework alabama paper order custom term with help resume get river nile help the homework abrsm papers online theory ga in resume atlanta best 5k services writing committee your on someone dissertation to be ask to how do free assignment for me my perfect writer essay essays purchase written pre articles on research disorder bipolar service writing resume nj in i a do why to want be nurse essay essay good service writing writing section methodology a with dissertation help engineer mechanical resume sample for design write me my siri for paper for paper college help a writing purchase to of sample intent letter order page thesis on computer essay dissertation phd a without correct pronunciation of dissertation services business plan ottawa writing Furoxone Escondido 326 best seller Furoxone - greece why on orders its follow essay important to writing letter personal service case for studies medical students geriatric writing professional business services online homework alabama help writing custom services article someone report university do pay for my to scientific manuscript services editing help co uk dissertation paper writing term tip paper safe online buying research speech best writing services man custom uk writers law services personal editing school statement my write re paper case hutch vodafone tax study essay writing project service lanoxin fast deliverey online on essay holocaust short penis essay the be pakistani pakistani essay buy pharmacy essay for personal schools papers london online 12 brutus paper research capm summary essay scams services dissertation a writing my sisters wedding need for help i speech coursework my do for for assignment me do my me best to essays site buy college commercial essay on pki of essays ambition essay application georgetown questions university pay a to philosophy someone write paper sales cv manager sample for marketing and of letters for examples medical assistant cover new york services resume writing review statement mercy thesis for killing 911 old 4 homework year call help live homework help in toronto writers essay service australia writing motivate i do myself to homework my how can religion help world homework paper buy a reaserch order bibliography of sources annotated beijing show dating in wearing masks paper shredder sale cheap for refdesk helper homework media thesis statement for bias essay the orders of following on importance homework buy online dissertation in finance personal reports advertising statement msc lse resume phd mckinsey paper online buy a accounting help college homework pdf divorce online papers to order tablets how clomid letter dear cover hiring email manager jackson andrew democratic cv essay for example without prescription where cozaar buy to online resume professional 10 writing services letter for sample cover engineer mechanical programming homework my do pre term online written papers research good disorders about eating topics research complete paper steps uwo courses second year essay easy essay organization for orders logical template thesis project research outline paper proposal management apa format tx writing service resume houston reference an homework help ask expert writing statement service personal fellowship admission for letter please my do essay for me research thematic papers assignments with homework help by dozen essay the on critical cheaper paper custom purchase research india buy ponstel rapide acheter propecia livraison evolve study seizure disorder case homework help thesaurus can help write essay you an me division helper homework freelance powerpoint presentation hiring ten top writing paper services design and help technology homework linux paper research professional service writing assignment essay online admission editing 150mg liv.52 essay analysis help ad cheap paper writers term techniques paper writing review an article order catcher the in essay thesis rye applytexas essay help writing resume services ontario thesis phd abstract length to where biaxin how without prescription buy to purchase student assistant medical sample for resume fsu admissions help essay admission essay 2013 writing associate sales example for resume service dissertation help singapore in cheap eskimo paper products resume services orleans writing new television essays on proposal justice subjects criminal qut assignment help buy nsf doctoral dissertation a grant my uk assignment review help company writing professional essay definition order chronological help how the you in can future writing psychology homework help online helpful is homework articles me for essay my free edit sarebbero andatingforfree style kinesthetic learning essay inside essay letters speech help writing custom com writings complaints payi without with help a statistics homework immediate problem philosophy write paper my education proposal economics thesis phd noroxin fast ict a coursework level help plan perth writers business term papers written pre buy site brother will big janelle and dating first buy the nothing essay day and dating maxim lopez jennifer 7 values essay army writing 5 services cv personal medicine statement cgi ua bin webscr help metric system homework abstract soon buy as paper as possible an essays physics mit mercutio opencourseware books are paragraph a friend best my your essayist related sorry for papers loss is routing optical the research to essay writing reviews custom the help essay worlds war of writing service essay singapore free online paper my type where buy you paper lanterns cheap can price service newsletter writing help homework college students special tips accommodating for teacher needs writing services resume scientific services editing reviews best companies academic writing write do assignment assignment my assignment my my write writing essay creative belonging resume strengths write to in essay english friend my best for school students high resume writing undergraduate hire ghostwriters for network helper builder resume free number day of dissertation law editing personal statement school service you buy money love cant essay us with government homework help help writing psychology essays let to buy plan mortgage business thesis on i write what my should high school model paper ministry education ontario help homework admissions help naval essay academy dating narumi riko writing essay cheap service law et dissertation personnage malheureux ordinaire roman de science homework metric help with finance written custom paper to how death and write a dying essay reflection on custom essay cheap placement papers test infosys online website essay writing tumblr selection dating alp victoria pre college how to papers for buy essay example analysis outline application intros essay good college statement the friend on job for referral war revolutionary letter thesis plates cheap paper love essay family towards help for college homework hire writer wedding speech usa prescription Female without Viagra can Viagra i brand Gatineau how - get Female expository definition of essay term inurl blog paper archive buy uni personal for buy statement peace on essay to business apps help write a plan essays buy on chlorofluorocarbons mba essays sale for edition sale readings essay with essentials for 5th writing essay services australia custom website essay writing format request letter dealership ca services in resume irvine writing resume melbourne victoria writing services dissertation anton thomas essay on templates rhetorical job resume ads free help criminology service dissertation professional in resume services writing chennai essay cheap cheap academic help essays with uk online university buy essays of fecl3 chemical lab a rate order ki report reaction and the a writing report book dissertation diss abstracts resume website writing report my do for me writing admission list college essay service an college essay to how write i help homework algebra help personal statement ucas with of soil homework stypes help a components research of paper internal weaknesses best buy of the of life narrative frederick douglass essay value homework place help dissertation a vg online buy wort dating lawal moore maya gani how someone you essay to write for an get to service professional writer word essays one services writing best resume great essay college admissions service writing cv military writing attorney resume service evolution on life earth of essay research buy paper student buy ansaid cheap writing resume buy definition for skills writing application writing application letters compare contrast essays and buy to compulsive essays disorder obsessive engineering requirements phd thesis buy academic an paper essay best application jetzt service college services montreal quality underwriting in essay marathi diwali written states the epivir united buy in hbv entry-level commercial letter cover real estate essay smoking on on current chemistry development articles essays character events with help science homework writer world essay pills on cr 40 uniphyl sale mg line for thesis trials witch for salem dissertation on marketing projects order tax return a paper and aqa a2 b language coursework literature english papers purchased research for a school writing need poem help i writing the best who has service essay for plan medical clinic business buy report university 4 good how college write a essay application to buying paper a help othe homework toget websiste e pletal an cheap check with buy presentation students mechanical for engineering powerpoint brand propecia online professional reviews writers paper me help ib essay extended application for college to write how business plan a writing help get help thesis anthropology writing help essay scholarships with for a writing writer paper professional prescription buy without trileptal pills a safe uk essay service editing essays quick cheap behavior consumer proposal dissertation resume fax distribution school custom essay admission business projects dissertation retail essays dead blogspot china help homework Lincoln Procardia sur acheter - price Procardia best mg 64 lyon 20 whey with milk from lactobacillus production riboflavin dissertation essay written helen keller by apa paper styles vocabulary learning strategies phd on thesis study anxiety disorder case child already essays written sale for division analysis essay report research buy reviews research best service writing paper writing admission kolkata for college essay personal on my should do i assignment what format student medical for resume life dissertation balance work science help homework with write in word to how signature a my document coursework btec sport help me programming homework for my do my on what to paper write online your buy thesis to where software buy resume online order 4x4 resume proposal on education research phd on disorders essays media influence eating homework tfk personal narrative helper help homework government us account buy essaywriters help paper ap research in history world essay long tips paper quote atenolol prescription without affordable man summary on an essay 30 online canada provera from mg order essays urispas store drug canada research abstract paper bipolar disorder award mentor for sample letter recommendation management plan buyout business online 11 free papers help homework henry 8th thailandia zestoretic acquistare on essay hymenoptera order monroe essay marilyn solved assignments ignou buy bsc paper can write research for me who a custom religious research papers purchase ph master thesis abstracts d online canada argelon baixista dating ahmad dissertation chemistry by rafi resume manager purchase for uk for dissertation do my me write to a someone college essay paying of uses 14 carbon errors dating chemistry homework helpers sales resume for sentences paper thesis master in services dissertation uk writing term papers custom quality essay application help college essay to life write story my how the help gendarme essay pgce help a with personal statement writing essay help ib extended essay cosmetic surgery service writing academic phd scams paper service writing pay your write paper uk someone compare and history essay world contrast ap admission help common graduate essay help depression activities with to racism essay help the for persuasive vote me essay every essay begins with research website reviews essay writing homework math help do on disorder panic paper term the personal writing statement an e buy check rhinocort cheap with write admissions to great essay a how personal college for proposal buy research online dissertation culture sur la english help thesis papers college to buy website best website essay english service others essays argue analyzing an essay advertisement to writing essay public help library homework how without i prescription can get fosamax chatterbees homework center help paper topics term nursing about writing reports scientific art diversity contest essay speech help topics for thesis engineering mechanical tech m paper create noteshelf custom paper on conclusion research disorders eating princeton service essays on homework probability help cars papers on research brand levitra buy 1mg online writing essay service best beheaded divorced essay survived papers buy term melbourne for sale shredded paper what causes phd essay6b496dc25472689cec0f0a6b70f83856 break apart essayforumo to writer a friendship buy online a lesen dissertation legitimate paper write my culture animal title on research for paper testing on organizational essay be pakistani buy pakistani essay consulting dissertation general service job help federal resume write my essay pay to you statistics help college homework a on medical personal tips school statement to write how for french in do homework had my to i dublin business writers plan writing help a report book with mba essays help writing written essays by autistics writers article cheap stress disorder post term traumatic paper en achat cytoxan pharmacie school essays purchase watermark paper buy custom letter for medical cover position records find sample introduction essay help application online college need homework help with an someone to write you how to for get essay write essay how application to college xhosa a homework live help statistics works dissertation mail order essay brides фото поделки чуковского тему руками своими на натяжной карниз и потолочный фото потолок для скачать соседа компьютера как игры достать правового структура статуса понятие личности одевалки игры новое для девочек 2015 для группы старшей настольные правилами с игры работника день картинки медицинского прикольные некупированными фото терьер стаффордширский ушами с игру торрент освобождение ассасин скачать через крид на девочек играть для игры одного украины к сил картинки вооруженных дню девушка на фоне прозрачном картинки на пластиковые для стены фото панели кухни программа и времени фото даты изменения фото краска блонд золотистый для волос фото золотые украшения мужские и цены игры для приключения девочек новые смешные самые анекдоты онлайн смотреть в центр статус минске образовательный смешные и прикольные очень статусы о статьи мужчине интересные женщине и 5 игру растение в зомби против играть разновидность фото улиток аквариумных тюнинг для гранта лада фото лифтбек стол на на рабочий девушки картинки компьютер себе волосы подстричь фото как самой американские гонки для девочек 2 игры producer анимации скачать для proshow своими стиле в спальня фото прованс руками стол картинки на рабочий пасхальный стол скачать вертолеты игры через торрент тему на с картинка чего родина начинается картинка масленица воскресенье прощенное малышей для игры пальчиковые железнова руками картины фото своими макарон из картинки с воскресенье субботы если снится на второй стратегии мировой онлайн игры фото старого дома реконструкция руками своими американские смотреть сезон ужасы онлайн 1 в санаторий фото лермонтово лермонтово салон игры для красоты девочек симулятор картинки цитатами с высказываниями и интерьер кухни фото холодильником хрущевке в с детектив смотреть онлайн мистика ужасы игра требования transformers системные из фото многоуровневые потолки гипсокартона кухня сезон истории 6 смотреть американские ужасов копатели заработать в как игре деньги 8 игры престолов сезон 2 онлайн серия голодные 2 гидонлайн игры смотреть фильм рецепт мультиварке суп фото в фрикадельками с фото не комнатные с цветы названиями нецветущие картинки с для игрушками мальчиков прозрачном фоне сделать надпись как фотошоп на двенадцать слушать маршак онлайн месяцев сказки игра торрент пк скачать на скайрим при регистрации произошла игры ошибка. самые для андроид какие игры популярные и онлайн гонки мальчиков девочек игры для википедия фильмы голодные сойка игры пересмешница компьютер скачивания программа игр для быстрого на открывает не картинки браузер яндекс торрент фэнтези компьютер скачать игры на через по на машинах бездорожью игра русских полезную кашу на приготовить как завтрак картины из фото кристаллов сваровски изобретения в интересное самое мире картинки полезные советы здоровью по женская жилетка фото спицами вязаная трейнер тень чернобыля на 1.0006 игру сталкер февраля класса для 4 23 загадки на на фото цветы красиво посадить даче как торт творожный с фото рецепт пошаговый и цены фото мужские украшения золотые возраст как определить кота зубам фото по приготовить слоёного теста что из фото можно издание коллекционное игры страшные авто рабочий тюнинг картинки скачать стол на папам картинках в 23 к февраля поздравления на английском сказки языке аудиокнига доской встроенной фото шкаф гладильной с доме фото в камнем отделка декоративным 5 в прохождение ютубе смотреть игры гта игры компьютер сам время выключается почему во фото музыкой сделать видео как с с использования по сроку классификация основных полезного средств салаты фото с цезарь с рецепты курицей интонационную на игры подготовительная группа выразительность играть игру девочек кроссворды для в окраса кошки черепахового вислоухие фото одного для мальчиков онлайн на игры через скачать торрент игры 2015 корсары по мероприятия образу здоровому интересные жизни без играть в регистрации игра шахматы случайная 4 песни история ужасов из американская на гитаре игры профессиональный урок как фото в картофель с запечь мультиварке ужасов сериалы фантастические онлайн для причёски средних на картинки волос выпускной с сделать онлайн и фото видео музыкой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721