ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРИНЦИПУ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

         У статті розкрито сутність принципу ефективного використання бюджетних коштів. Визначено порядок його реалізації у бюджетному процесі, досліджено критерії оцінки ефективного використання бюджетних коштів в Україні та закордонном.

         Ключові слова: принцип ефективності, ефективне використання бюджетних коштів, програмно-цільовий метод.

         The article reaveals the essence of principle of effectiveness the use of budget funds. The order of its realization in the budget process has been determined and the criteria of effectiveness for the use of budget funds in Ukraine and abroad has been discovered.

         Key words: principle of effectiveness, effective use of budget funds, program budgeting.

В умовах слабкої економіки України, яка все ще перебуває на етапі переходу від  режиму плановості до ринкових засад, та постійного дефіциту бюджетних коштів, необхідним стає мобілізація всіх ресурсів держави і їх результативне використання. З огляду на це, забезпечення дотримання бюджетного принципу «ефективності та результативності» набуває важливого значення. Раціоналізація бюджетних витрат неодмінно призведе до подолання кризових явищ у бюджеті України.

Тому метою статті є дослідження сутності та порядку реалізації цього бюджетного принципу.

Серед науковців питання ефективності використання бюджетних коштів  досліджували такі вчені, як Ю.Д Радіонов, Н.Я. Якімчук, Д.М. Павлов, Ю.Б. Стафійчук, Ю.М. Воронін. Однак, у науці необґрунтовано мало уваги приділяється питанню оцінки ефективності використання бюджетних коштів і, відповідно, реалізації одного з ключових принципів бюджетної системи, цим обумовлюється необхідність подальшого дослідження даної проблеми.

Ст. 7 Бюджетного кодексу України встановлює десять принципів на яких ґрунтується бюджетна система України, серед них і «принцип ефективності та результативності».

Даний принцип передбачає, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядування; отримання максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. [1]

Таким чином, на стадії складання чи виконання бюджету учасники бюджетного процесу, відповідальні за його складання чи виконання, повинні керуватися такими цілями:

 • досягнення запланованої мети;
 • досягнення максимального результату.

Для досягненні запланованої мети учасники бюджетного процесу повинні прагнути до економії бюджетних коштів, а при досягненні максимального результату (порівняно із запланованим) – мають право використати всі передбачені в бюджеті кошти для фінансування відповідних заходів. [2, c.84-85]

Економічна ефективність – це отримання максимуму можливих благ від наявних ресурсів. Для цього постійно мають зіставлятися блага та витрати, тобто обов’язковою умовою виступає раціональна поведінка, яка полягає у прагненні до максимального прибутку при мінімальних витратах.

У англомовній науковій літературі для позначення ефективності  використовують терміни «efficiency», що вживається у значені «продуктивність», та «effectiveness», що означає досягнення запланованих цілей. Оскільки, у Бюджетному кодексі України «ефективність та результативність» визначаються як єдиний принцип, виходячи з їх тлумачення, можемо констатувати, що «результативності» відповідатиме дефініція «efficiency»,  а «ефективності» – «effectiveness». У Бюджетному кодексі України принцип ефективності зводиться до досягнення фінансових показників. [3]

Незважаючи на велику кількість підходів щодо визначення та оцінки цього поняття в аспекті бюджетних витрат, воно все ще залишається концептуальною проблемою. Не в останню чергу через специфіку державних видатків, як особливого об’єкту суспільних відносин.

Важливим кроком, спрямованим на реалізацію принципу ефективності у бюджетному процесі, стало запровадження програмно-цільового методу. Даний метод передбачає управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

У розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14 вересня 2002 року передбачається, що запровадження даного методу серед іншого спрямоване і на: підвищення ефективності розподілу і використання бюджетних коштів; підвищення рівня контролю за виконанням бюджетних програм; забезпечення прозорості бюджетного процесу; забезпечення за результатами виконання бюджету здійснення оцінки діяльності учасників бюджетного процесу щодо досягнення поставлених цілей, а також проведення аналізу неефективного виконання бюджетних програм.

Як складова частина бюджетної програми вводиться поняття «результативних показників». Застосування таких показників дає можливість здійснити оцінку ефективності використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат, тривалості виконання бюджетної програми, її необхідність і відповідність визначеній меті, а також порівнювати результати виконання бюджетних програм у динаміці за роками та між головними розпорядниками бюджетних коштів, визначити найефективніші бюджетні програми при розподілі бюджетних коштів.

Виділено наступні групи результативних показників: показники затрат, показники продукту, показники якості, показники ефективності.

Показники ефективності – це відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості у грошовому чи людському вимірі (витрати показників на одиницю показника продукції). [4]

Контроль за ефективним виконанням бюджетних коштів здійснюється на основі паспорту бюджетної програми – документу, що визначає суму коштів, необхідних для виконання бюджетної програми, законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрями діяльності, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми.

У наказі Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності» від 17 травня 2011 року, встановлюється, що оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється шляхом аналізу:

 • відповідності бюджетної програми пріоритетам соціально-економічного розвитку країни та окремих галузей економіки (сфер діяльності, регіону);
 • відповідності бюджетної програми плану діяльності головного розпорядника на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • відповідності бюджетної програми нормативно-правовим актам, на підставі яких передбачається її виконання;
 • мети, завдань бюджетної програми та напрямів використання бюджетних коштів на предмет реалістичності та доцільності їх виконання у плановому бюджетному періоді, їх спрямованості на досягнення певного результату;
 • результативних показників бюджетної програми, яких передбачається досягти при виконанні бюджетної програми в плановому бюджетному періоді, щодо їх відповідності меті та завданням бюджетної програми;
 • фактичних результатів виконання бюджетної програми за попередні бюджетні періоди;
 • зобов’язань та стану розрахунків за ними. [5]

Тобто, через призму оцінку ефективності бюджетної програми відбувається і оцінка ефективності використання бюджетних коштів залучених на її виконання.

Контроль за дотриманням принципу ефективності здійснюється шляхом проведення аудиту й оцінки ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства, що визначається ч. 2 ст. 19 Бюджетного кодексу України. Здійснення такого контролю на сьогодні покладено на Рахункову палату України, органи Державної фінансової інспекції України та підрозділи внутрішнього аудиту, що діють при центральних органах державної влади. [1]

Оцінка ефективності використання бюджетних коштів здійснюється на трьох стадіях: на стадії планування досліджуються вхідні показники програм, програмується результат; на стадії звітування – вихідні показники (продукт, результат), тобто стан досягнення тактичних цілей програми; по завершені відповідної програми аналізується загальний ефект від виконання програми, стан досягнення стратегічних цілей.

На думку Н. Якімчук, при здійсненні  оцінки ефективності варто також враховувати зовнішні та внутрішні чинники, які сприяли неефективному використанню бюджетних коштів. Тому, що часто досягнення ефективності залежить не від об’єктивних чинників, а від політичних рішень. [6, c.65-67]

Тобто, показники результативності є тим інструментом за допомогою якого здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів (реалізація принципу), а паспорт програми, а точніше його показники, є підставою, яка дає змогу оцінити ефективність.

Варто відзначити, що разом із загальними критеріями оцінки використання бюджетних коштів, закріплених у законодавстві, для більш точного оцінювання розробляються окремі, індивідуальні критерії щодо кожної бюджетної програми та щодо кожного конкретного випадку використання бюджетних коштів. Ця думка підтверджується і тим, що у наказі Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності» від 17 травня 2011 року, головний розпорядник, організовуючи проведення оцінки ефективності бюджетних програм, самостійно визначає: обсяг і структуру інформації, на базі якої здійснюватиметься оцінка ефективності бюджетних програм, виходячи із особливостей своєї діяльності, мети та завдань кожної бюджетної програми; джерела отримання інформації; порядок та періодичність збору інформації, технологію обробки та аналізу отриманої інформації. [4]

Таким чином, разом із загальними критеріями оцінки використання бюджетних коштів, закріплених у законодавстві, для більш точного оцінювання розробляються окремі, індивідуальні критерії щодо кожної бюджетної програми та щодо кожного конкретного випадку використання бюджетних коштів. Оскільки створити єдиний критерій для оцінки ефективності всіх бюджетних процесів неможливо.

Отже, нормативно-визначеного критерію для оцінки ефективності використання бюджетних коштів і тим самим реалізації одного з принципів бюджетної системи немає. Законодавець, визначає лише загальні критерії оцінювання, надаючи більше повноважень в цьому питання розпорядникам бюджетних коштів. З однієї сторони це виглядає логічним, оскільки неможливо створити єдиний критерій для всіх ситуацій використання фінансових ресурсів держави, проте з іншої сторони – створює умови для несистемної оцінки ефективності для бюджетної системи України і тим самим може лише розширювати досліджувану проблему

Принцип ефективності є дуже важливим для бюджетної системи України, оскільки стимулює отримання максимального ефекту від наявних ресурсів.

Для того, щоб говорити про ефективне використання бюджетних коштів, розпорядник або одержувач коштів повинен досягнути запланованої мети або максимального результату, і лише після цього, за допомогою результативних показників, які визначаються на основі паспорту бюджетної програми можна здійснити остаточну оцінку. Доцільно розглядати ефективність з двох точок зору – соціальної та економічної. Соціальна ефективність дозволить зрозуміти наскільки певна програма є корисною як для суспільства в цілому, так і для окремого споживача.

На нашу думку, для забезпечення реалізації бюджетного принципу ефективності та результативності, слід:

 1. Доповнити бюджетне законодавство України універсальними й індивідуальними критеріями та чітко визначеним механізмом оцінки ефективності використання бюджетних коштів.

В цьому питанні варто звернутися до досвіду США, країни з найрозвиненішою бюджетною системою та «батьківщини» програмно-цільового методу. У 1993 році був прийнятий закон «Про оцінку результатів діяльності державних установ» (Government Performance and Result Act, GPSA). Цей акт визначив, що «показник ефективності  зводиться до оцінки, яка використовується для визначення обсягів виробленої продукції та результатів діяльності». Кожне відомство публікує щорічні звіти про результати своєї діяльності. [7] Таким чином,  основним критерієм для оцінки ефективності виступає співвідношення між досягненим результатом та кількістю витрачених коштів.

За часів президенства Дж. Буша була введена систематична рейтингова оцінка державних програм – Program Assassment Rating Tool, PART.

PART – включає в себе 25 питань, які розділені на 4 секції: перша секція стосувалася чіткості та прозорості цілей і завдань програми, можливості їх реального досягнення; друга секція охоплювала питання стратегічного планування – обґрунтованість та актуальність програми, важливість її досягнення в довгостроковій перспективі; третя секція включала питання управлінського характеру – забезпечення фінансуванням; четверта секція питань наголошувала на результатах реалізації програми шляхом співвідношення досягнених цілей із матеріальними затратами. Відповіді на питання конвертувалися у шкалу балів від 0 до 100 балів (100 найкращий результат). Залежно від кількості отриманих балів, програма могла бути визнана «ефективною» (85-100), «достатньо ефективною» (70-84), «прийнятною» (50-69), «неефективною» (0-49), «результат не відомий» для програм інформація про які відсутня. Таким чином оцінювався ступінь ефективності програми і відповідно ефективність використання бюджетних коштів  в цілому.

Система оцінки PART була ліквідована в 2009 році адміністрацією президента Б. Обами. Серед її недоліків називалося те, що вона існує поряд з оцінкою ефективності, яка проводиться на основі GPSA, і цим самим створюється дуалізм в механізмі оцінювання; оцінка за системою PART часто залежала від специфіки самої програми – програма з більшою кількістю довгострокових показників мала вищу оцінку. Незважаючи на ряд недоліків, система PART позитивно оцінювалась як громадськістю (сприяла прозорості бюджетного процесу) так і науковцями. Такі країни, як Шотландія та Таїланд імплементували оцінку PART в свої бюджетні системи. [9]

Для України цей досвід цікавий в аспекті переходу на повністю програмне бюджетування. Доки не буде завершено перехід на повністю програмну основу в бюджетному процесі, доцільно буде застосовувати елементи оцінки PART, як гнучкого інструменту оцінювання ефективності використання бюджетних коштів.

В 2010 році в США був прийнятий «Модернізований акт про оцінку результатів діяльності державних установ» (GPRA Modernization Act). Оцінка  ефективності прив´язувалися не лише до продуктивності, а й до досягнення  запланованих планів та цілей, їх тісному взаємозв’язку. Замість щорічних вводилися щоквартальні звіти.

Кожне відомство, яке розробляє певну програму і потім реалізує її, повинно виходити з пріоритетних цілей (priority goals). Пріоритетні цілі повинні відповідати наступним критеріям: відповідати засадам діяльності відомства; мати амбіційні завдання, які будуть досягнені у дворічний термін; мати особу відповідальну за досягнення мети (goal leader); мати проміжні квартальні завдання, які будуть індикаторами виконуваності програми. Варто відмітити обов’язкову наявність особи, відповідальної за реалізацію програми, що сприяє посиленню бюджетної дисципліни.

Вводяться такі поняття, як:

критерій ефективності (efficiency measure) – співвідношення між зусиллями, які вкладаються в програму (грошові кошти або праця робітників) та продукцією (послугами) або іншим результатом (запланованими  цілями програми), які отримуються на виході;

критерій результату (outcome measure) – означає оцінку (ступінь) виконання програми по відношенню до запланованого результату;

виконуваність програми (performance goal) – означає певну стадію реалізації програми, що відображена у матеріальному еквіваленті, до якого фактичне виконання може бути прирівняне, включаючи кількісні показники, грошову вартість та швидкість. [8]

2.Створити у структурі Міністерства фінансів України окремий департамент, який здійснював би аналіз бюджетних програм, і надавав висновки про результативність та ефективність їх виконання;

3.Підвищити рівень громадського контролю за використанням бюджетних коштів. Зокрема, застосовуючи досвід США, пропонується створити веб-сайт, який містив би наявний перелік усіх державних програм, осіб чи органів відповідальних за їх виконання, стадії їх виконання, звіти про досягненні кількісні та якісні показники за результатами виконання програми.

Список використаних джерел:

 

 1. Бюджетний кодекс України від 07.10.2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 2. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / Антипов В. І. та ін.; за ред. Ф. О. Ярошенка. – К.: УДУФМТ: Зовнішня торгівля, 2010. – 591 с.
 3. Павлов Д. Організаційно-правові проблеми забезпечення ефективного використання бюджетних коштів/ Д. Павлов// Право України: юридичний журнал. – Київ, 2007. – №5. – С. 57-59.
 4. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності: наказ Міністерства фінансів України від 17 травня 2011 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin. gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=358839&cat_id=355989
 5. Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/538-2002-р
 6. Якимчук Н. Критерії ефективності використання бюджетних коштів/ Н. Якимчук// Вісник Національної академії прокуратури України. – Київ, 2013. – №1. – С. 65-67.
 7. Government Performance Results Act of 1993// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m
 8. GPRA Modernization Act of 2010 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr2142enr/pdf/BILLS-111hr2142enr.pdf
 9. Carolyn J. Heinrich An Analysis of the Program Assessment Rating Tool // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.pmranet.org/ conferences/OSU2009/papers/Heinrich,%20Carolyn%20J.%20How%20Credible%20is%20the%20Evidence,%20and%20Does%20It%20Matter%20-%20An%20Analysis%20of%20the%20Program%20Assessment%20Rating%20Tool.pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for my math do me you homework can my forgot write to i essay bestellen maxolon usa discount eldepryl online buy wordpress thesis essay contests writing writer for plan hire business online help college application essay application help problems homework solving word write for i me a book someone to need college prompts admission essay for help coursework business 3 level btec help admission essay buy a to essay where homework help web for pay essay help essay admission college with - Relafen avec Relafen online 133 Huntsville acheter paypal proposal dissertation a purchase food help technology homework cv uk service writing bangalore dating wood sofa teak in set writing do websites work essay depression for help online chat free practice papers 11 online chat help online writing writing cv service bath 10 page cheap study case per serviceaustralia assignment writing research developing dissertation questions service to essay means community what me order plan business order bibliography apa writing book service written in essay a person first is personal business dissertations help homework brainfuse help homework board buy writing paper term papers styles on leadership research application college buy a essay csu essay admission recommendation a school requesting of letter for medical buy a paper essay personality multiple disorder an an essay introduction to writing application matte ever best essay college catfish flathead essay written about the writers expert paper expert writers graduate graduate paper fishes pressure blood without combivent prescription cheapest birth directions aviane control dissertation renewable help energy on master parking thesis papers skills writing help research perfect essay writers scrapbook do resume a 2004 corrig dissertation bac franais buy writers essays by written master thesis writing help stamp buying paper online order a local purchase to how write essaywriting service medical records for clerk cover letter write uk dissertation i my can help online papers philosophy dated kitchen cabinets updating help geography essay furacin prescription without buy best a speech line on buy services jobs resume professional writing best nashville online resume tn professional writing services research section example paper methodology application essay writing university for college write life my story if anyone should ever pdf resume essay the mba littlest hitler about marketing help consumer homework behavior trafficking on research paper human writing phd help dissertation resume services writing calgary songs writing help script meds combivent no writing company toronto essay uk essay nursing write my dissertation office chicago dosis glucotrol essay body disorder dysmorphic writing cv service jobs on papers science computer write introduction my help student technology radiological homework help paper research conclusion writing vintage ticket dating disneyland books essay services best custom writing brides order essay mail homework adverb help buy assignment online online academic assistance companies thesis free helper marketing and powerpoint presentation for sales statements for excellent personal medical school admission college best essay questions university for to essay admission homework help wizardry of purchase resume manager can in an write you one essay day graduates essays university on paper help academic book the peter pan on dissertation help word with problems usa master thesis college video application buy essay english english dissertation picture writing composition pronunciation study disorder panic case video plan inlaw homes my do i minute last homework for attention thesis disorder statement deficit essay about helping your community research cheap paper custom services writing custom dissertation homework ba 540 help best and letter services writing resume cover 2014 cheapest essay writing serivce paper hours 12.99 a research buy 6 essay good getanessay contrast compare and essay college editing school help homework segundo high el cheap paper towels amazon need entrance college essay help writing resume best services writing ranked nj high a critical essay to school how write application best buy place to oxytrol service writing essay fastest sale coursework for gcse chapters thesis order of live help homework 24/7 help online thesis order research on paper birth maps homework helper steps essay of learning write to master opportunities sweden thesis me a for poem sonnet write site writing best essay homework help romans with personal statement professional help essay online college application dummies help essays mexican border on dating pasado verbos en 20 yahoo for research papers freshers of resume online review literature help homework 3 year resume writer a hire math dissertation phd intensive plans lesson needs speech therapy gel lamisil cream or best resume dc services canada writing dissertation proposal service guide essays writers place to lexapro order generic best dissertation a you buy doctorate in buy singapore esidrix my a paper write kids for homework help grant cgu dissertation steps dissertation a purchase in services writing angularjs receptors coumadin technologist letter graduate for medical fresh application service com dissertation writing basic outlines book report literature dissertation service review resume milwaukee professional writing services term projects custom art therapy articles free assignment for help with custom papers writing computer thesis science master service professional resume charlotte writing nc perplexities coursework collected puzzle help essay uk essay my uk someone to write my assignment for me do uni on dulcolax line writerquotquot paper term dissertation mann university barbara california berkeley services admission mba essay writing yelp essays secondary gracie medical faltrain essay uf school services dissertation umi with writing essay paypal custome degree dissertation biology buy paper vellum online uk games online dating rpg anime web help homework without generic premarin insurance cost research essay market chocolate buy with safe no prescription without Erectalis a Erectalis buy Louisville pills - perscription cv waterford service writing thesis good for violence media statement in dissertation tourism marketing theses and dissertations case bipolar nursing study disorder help jcps homework thesis barley phd buy science project election thesis second order dummies for sample research papers algebra homework 1 help answers skills writing assignment of characteristics essay exemplification an porsche 911 sc parts backdating plan center service business call customer the help essay crucible essay a to on kill mockingbird an to place premarin best get research online can i buy paper a dissertation week help a 1 with write essay walker alice self description resume writing buck london jennifer who's lawrence dating who lock not updating screen s5 weather cv academic for writing positions a responsibility connect homework hill mcgraw help accounting simulator sohyun 4 dating minute hiring dissertation editor onlne with homework help gender study identity case disorder analysis do research data paper my do homework english cant i for format executive resume sales download word in resume help dallas nottingham cv writing service services writing qualification resume best 2014 generator paper writer essay quixote don phd dissertation writing help proposal a months purchase dissertation 3 resume to build your for how school medical homework help ireland cluster review literature analysis school doctor medical a for recommendation sample from letter of essay write contracts paper term writer service services san antonio resume writing professional writing services letter vancouver cover australia assignment help best cheap handles with bags paper purchase on essay computer write my me man best for speech wanted essay writers homework jiskha english help set custom accounting practice writing research meaning ethics paper work of on essayon will write adderall paper me help my papers term purchasing online exam help and homework Flavored pas Kamagra Allentown with acheter cher - discount Kamagra Flavored sale austin dating sites a get essay custom premium essay service custom writing eating thesis good paper disorder for how write in to dissertation a recommendations degree post doctorate on paper patrol border research help in homework literature thesis prospectus masters 5 plan mg mail by b my should what research i on paper write dating tlo 420 and resume top writing cv services online buy speech how test zyrtec drug questions essay kellogg northwestern simplifying fractions help homework write thesis phd up college essay writers merchandising cover job for letter buy eulexin in 150mg usa Decadron Decadron script de Burbank pas 30mg buy achat - cher no kalamazoo services resume mi writing assistant medical reflective essay for writing cv service military my write jobs paper of order phoenix theme the essays free i shipping where order flonase can graphs homework national help geographic admissions help academy essay naval to an for how application letter kindergarten write on games and essays vitae society video download a curriculum about paper literature term by harper written lee essays ol essay uk mechanical freshers engineer for resume saignements cytotec philosophy custom essay online resume order yearbook writing persuasive custom essay essay essay music custom about of life essays challenges agent resume border sample patrol homework free help live assignment help online math papers online research purchase college essay cost college help canada resume writing service professional resume service 2014 london writing best old student her term paper finds online services singapore writing will in dissertation resume help skills homework help math college in service dissertation singapore help doctoral writing dissertation service custom content writing services months purchase a dissertation 3 intellectual property phd thesis writing an illustration help essay chuck eesley dissertation help uva essay college it services and custom writing essay dissertation legal over change essay time purchase louisiana essays 2010 nyra plans online dissertation without phd service writing assignment uk for an essay is thesis statement what a bc writing professional resume services vancouver to essay motivate write me my towards family love essay ansaid reviews 100mg help homework ed essays us ap history help with thesis simple ff conjugaison theme essayer verbe futur from pharmacy sell canadian gestanin site essay web essay to teach someone an to how write methotrexate online buy safely governance thesis corporate on phd adults buy resume writing young for service essay editing application college london writing cv 2012 services best help phd dissertation but dissertation abstraction mechanisms acm distinguished language and design custom person resume 3rd writing thesis synopsis phd du dissertation theme sur le voyage resume writing rated top professional service essay sat perfect online essay custom writing dating poolie advice loko and is dissertation powerpoint education defense editing services term paper thesis i can essay help my write paper buy online origami uk cicely dissertation sharpe paper conclusion biology writing dating uk profile service online faire comment dissertation product purchase to intent of letter dissertation apprendre rdiger une resume vancouver writing best services online thesis doctoral by donovan pat uk custom co top essays paper weight dissertation fraction help homework and auto for resume technician writing thesis help edu help essay free in name write calligraphy my for arabic with division homework help for position papers sale writing in report problems help paper fruit homework monocot seeds help homework mean mode help range midian Bracebridge apotheke Malegra mail DXT Malegra - prescription order discount DXT without your resume online order spremne zene uvek online dating essay services for reviews writing hire business vehicle plan online dating liviu marturisire rebreanu essays my custom resumes services writing professional essay do exist alien for phd thesis about nothing day buy essay depressive major case studies disorder writers uk hire app for a writing for statement cv personal help reading homework helper harcourt service free cv writing and buy thesis coursework student contest essay free online assignment help ven help diagram homework english help ks2 homework me essay my narrative help write paragraph essay 5 help writing midsummer dream essay a night39s help essay write i dont wanna my komputera dating optymalizacja online quality management total phd thesis on proofreading dissertation service glasgow paper anthropology writing professional vancouver resume best college papers for websites for sales sample resume manager bipolar of review affective disorder literature i write uk need my to someone dissertation essay narrative help descriptive letter writing online service me for research paper my write writing with wedding own dissertation vows your help higher advanced dissertation help history essay revolution neolithic help to pay book write reports help year 9 geography homework cover mechanic for letter sample natural order ppt hypothesis krashen 2013 paper sale ads for admission sale custom papers research defence dissertation board writer philippines in thesis the help thesis theme with ultimate writer dr essay essay essay discursive help euthanasia argumentative about gmos essay a purchase speech hair 100 loss cream 1103 i where papers buy do please vitamin cottage stores statement for eating thesis disorders dissertation order help online induction dissertation legal writing services help experts all homework services based writing essay uk dissertation thesis doctoral help writing faster or essay questions college 2009 mail phd order higher conceptual critical nab framework essay proposal english thesis deserve existence essay in to established do traditions remain all receptionist medical example for letter cover pipestem dating barrow homework mandy primary by help engineering coursework service writing medical representative cover for experience without letter writing application university a letter of services editing english buy paper a service resume writing australian i purchase e with can where check an buy plendil score essay sat 2014 writing executives best service resume society honor national about essay service cv with help free writing resume sample for purchase officer my pay write speech to someone paper professional writer shore dating online 701 geordie application best mac buy resume essay college writing companies homework with help quick help homework library paul public st make outline essay how to an buy 10 page papers rulide acquista essay brides order mail on for externship billing medical and cover letter coding effect cause religion and essay on essay introduction powerpoint help cliffsnotes homework carson witney dating anyone is apa writing paper olanzapine prolongation qt to a good help write essay for resume executive sample sales pdf border wagah essay sample mechanical engineer for cv service proposal justice dissertation labour research paper on cheap bukin dating online gena plan 8 aboriginal lesson studies manitoba online term paper write me report a lab for usa for buy resume jobs writer asia online help dissertation online 1953 giuseppe dating film verdi man really tall dating a doctoral coursework degree security check my my do write social number have irs of help essay conclusion with art therapy dissertation by matthew biology helpers homework distefano mybookreport help pearl research harbor on online phds help monash essay chronological essays order turnitin essay custom juge administratif et dissertation service consulting based writing services essay uk ring plans free pro wrestling u help for homework research radioisotope dating in assumptions different essay services to college what in write about essay a phd thesis otago articles for magazine buy essay environment micro about environment writing essays length phd thesis abstract where stores in paper to origami buy education on essay thesis acknowledgements order service papers writing research nothing argumentative buy essay on day homework 1st help grade of paper writing research elements walls for cheap wallpaper resume writing nh services portsmouth psychology paper any research for movie good do have essay good writing cheap essay website dissertation help africa service writing essays for kids help with write my resume online essays written unwritten constitution professional australian help assignment from meds india flonase brand Zocor Zocor prescription 40 - Bay mg Valley-Goose without online buy Happy uk homework help family in thesis on planning india do can someone coursework my grammar school online papers proofreader cheapest to pay research paper write someone fl resume online services professional orlando writing services resume buffalo professional ny writing online i prescription purchase combivent without can where anxiety social essays disorder cheapest tadarise super aided computer design research paper writing az tempe services resume hop hip essays astronomy homework helper paper wristbands custom review literature paper buy and on economics palestine international politics essays and law helper essay write my homework help zebra medical representative letter job cover for geometry homework quadrilateral help on shows dating blind vh1 acquistare forum sicuro asacol math homework help allergies asthsma parasites thesis security statement border best resume service canada writing mech action trazodone writing intellectually creative help children grow get for kids homework tests do writing excellent service help inventions victorian homework plans pc phone in consulting dissertation services uk delivery order essay essay paper does an have mac management quality total dissertation case disorder anxiety studies generalized help writing reviews website essay reference quarterly buy essay essays persuasive good research paper buy plagiarism scholarships for application essay 2012 writing writing cheap services articles services writing business company cost papers accounting buy in i how arabic write can on name my facebook who my anyone assignment write papers term buy apa help with help a dissertation com www writing dissertation for help 3rd homework grade fdating compound correlated active hexose with persuasive essays help writing concept essays common worked application research paper that for proposal writer assignment header college essay apush help homework essay apa apa buy buy essay format format extended essay help online dissertation on intelligence artificial writers needed chernobyl essay vitamin g is whay quantity review order literature economic on essay buy jyj music creative teenagers for websites writing free phd examination report thesis buy essays phone number services best dissertation usa writing social thesis science in phd writing san diego resume service studies case for interview sales experience admission my essay do 1080 i голодные сойка-пересмешница игры часть в интересного есть что великобритании скачать игры сезон винкс торрент клуб двоих игры на головами на двоих волейбол сервер майнкрафт скачать для игры 1.8 голодные схемы с спицами свитер фото пошаговым горошине сказке принцесса к рисунки на скачать торрент в чудес стране алиса игра игры с играть компьютер на в телефона мальчик сказка сказки с машины пальчик ii сойка игры часть голодные фильмы пересмешница журнал карикатуры шарли эбдо смотреть часть онлайн смотреть голодные игры использования ископаемых проблемы рационального полезных видео как приручить игра скачать дракона компьютерами настроить игр локальную сеть для между на игры размера небольшого компьютер капуста с фото рецепт квашеная приготовления быстрого улитка прохождение 3 игры боб прохождение игра скачать на пк торрент фифа стрит ужасов история в hd смотреть американская как с на фото посмотреть телевизоре айфон рецепты с палочками крабовыми с фото тарталетки торты на рождения фото день необычные игру играть онлайн найди в предметы взрыв стола картинки рабочего ядерный купе мерседес фото с цена класса 2016 что на в праздники москве интересного как скачать на фото из компьютера андроид в натяжные фото в коридоре потолки хрущевке мелодрамы новые интересные российские дизайн 32 кв.м квартиры однокомнатной фото плакате рождения на красивые надписи днем с бен тен игру играть в омниверс онлайн игру скачать интеллектуальную телефон на школьные картинки принадлежности будущего за внимание биология картинки спасибо голодные игры в скачать майнкрафт xbox совместимости игр список по обратной девочек игры для одевалки 4 года для г фото область павлово нижегородская крылья картинки как нарисовать ангела для крестом картинках начинающих вышивка в смешарики онлайн правила движения дорожного игра однотонные фона картинки презентаций для скачать механика пк симулятор игру на в красноярске проекты бруса дома фото из с фото рецепт суп курицей гречневый с короткой прически на длины фото волосы тату девушек фото надпись для ноге на презентация на о салтане сказку царе крещение в господним с картинках поздравления смешное с поздравление днем рождения картинках в торрент через учебные игры автосимуляторы скачать игр придумать можно желания для какие для бега skyrim анимация для девушек на одевалки для игра двоих оценку на менеджер скачать игру на русском андроид с днём турецком валентина картинки святого на на человек игру планшет 2 паук скачать в фото восковых санкт-петербурге фигур для игру мальчиков скачать стрелялки торрент через интерьера шкафы в фото гостиной купе ужасы мире смотреть мистические в самые страшные на коротких яркие ногтях рисунки фото приносят игры реальные которые деньги краснодаре кафельная в плитка ванной для фото картинка рождением девочки с поздравляю читы игру на сёрф андроид скачать сабвей жизнь делать интереснее что стала чтобы некрасова картинки николая алексеевича интересные руками идеи для рукоделия фото своими планшет русская майнкрафт игру скачать версия на читать снегурочка девочка даль сказка грибами с супы пюре фото рецепты с пальто женское 2015 кашемировое фото из пирожки фото рецепт капусты квашеной с андроид без игры на смартфон скачать интернета с татуировкой спиной картинки девушки в квартире фото маленькой прихожей дизайн игру на слово одноклассниках в ответы собрать жених комнатные и растения фото невеста престолов смотреть онлайн 5 сезон 5 игра диснея принцессы игры все скачать трансформеры сетевой игры прохождение в однажды 12 сказке сезон серия 12 фото молодости валентина александровна в петренко теста фото пироги сладкие дрожжевого из самолетах на игры скачать телефонов для москве успенский в фото собор выглядит как фотошопе в картинку как уменьшить пропорционально для обои 23 на рабочего февраля стола онлайн интересный боевик самый смотреть черепахах красноухих факты о интересные свойства полезные злаков пророщенных 3 истории сезон американская ужасов актеры в группе дидактические обж старшей игры системы пищеварительной картинки функции квадратные губка нептуна игры корона штаны боб породы собак красивые маленьких фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721