ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті досліджується поняття правового статусу працівника як суб’єкта трудового права та наводяться різноманітні дефініції «працівника», які наявні в науковій літературі. Також наголошується на важливість законодавчого закріплення єдиного поняття «працівника» у Трудовому Кодексі України з урахуванням усіх ознак працівника.

Ключові слова: працівник, правовий статус, «робочий і службовець», «найманий працівник», трудящий, «працівники «подібні» найманим», трудова правосуб’єктність, трудовий договір.

 

This article investigated the concept of legal status of a subject of labor law and are presented a variety of definitions of “employee” appearing in the scientific literature. Also stresses the importance of legislative consolidation consolidate the a unified concept of employee in the Labor Code Ukraine with all the signs of employee.

Keyword: employee, legal status, worker and official; hired worker, worker, like workers hired,  labor personality, labor contract.

 

Здобувши незалежність, Україна почала здійснювати соціально-економічні реформи, конституційно закріпивши право на вільний розвиток особи, включаючи право на працю, що суттєво змінило правовий статус працівника як суб’єкта трудового права.

У зв’язку з цим посилюється пріоритет інтересів і потреб кожного окремого працівника. Сьогодні, коли у осередку уваги трудового права знаходиться людина та її особистість, питання правового становища працівника є особливо актуальними. Також на сьогоднішній день розпочата процедура прийняття нового Трудового Кодексу України, який має систематизувати та узагальнити увесь наявний матеріал, в якому важливе значення має те, що потрібно по-новому поглянути на питання правового становища працівника.

Особливо активно розробкою проблеми поняття правового статусу працівника в окремих аспектах займалися такі вчені, як Б.К. Бегічев, В.С. Венедіктов, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, А.М. Курєнной, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, В.М. Скобєлкин, Л.А. Сироватська, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, О.М. Ярошенко та ін. Тим не менше, деякі теоретичні та практичні питання ще залишаються невирішеними.

Завданням даної статті є дослідження питання поняття правового статусу працівника та пошук єдиної дефініції поняттю «працівник».

Категорія правового статусу працівника походить від більш загальної категорії – правовий статус особи. О.Ф. Скакун  визначає правовий статус особи як систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід, як суб’єкт  права, координує свою поведінку в суспільстві [1, c. 409]. На її думку, структура правового статусу особи обіймає такі елементи: правосуб’єктність, права, їх гарантії, обов’язки і відповідальність.

Отже, правовий статус працівника – це один з  проявів правового становища особи, закріпленого Конституцією України. Тому, правовий статус особи і правовий статус працівника співвідносяться, як загальне та конкретне.

Саме категорія правового статусу працівника дозволяє найбільш повно проаналізувати становище працівника як суб’єкта трудового права. Адже, так як правовий статус особи є підґрунтям для правового становища працівника, так і правовий статус працівника є орієнтиром для правового становища конкретного працівника, що вступив у трудові правовідносини.

Отож, враховуючи вагомість даної категорії у сучасних умовах, великого значення набуває з’ясування та удосконалення понятійної основи у цій сфері, тому що досліджувати правовий статус працівника, як суб’єкта трудового права, неможливо без розгляду самого поняття «працівник».

Слід відзначити, що термін «працівник» введений у трудове законодавство України законом № 871-12 від 20.03.1991р. замінивши термін «робочий і службовець». Водночас, закон, вводячи нове поняття, не містить його нормативного визначення. На відміну від цього Закон України «Про професійні союзи, їх права і гарантії їх діяльності»  містить визначення працівника як фізичну особу, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, яка використовує найману працю [2, ст. 1]. Аналогічне визначення надане поняттю «найманий працівник» у ч. 2 ст. 1 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Інший закон «Про охорону праці» містить дещо іншу дефініцію: працівник – це «особа, яка працює на підприємстві, в установі, організації і виконує обов’язки або функції відповідно до трудового договору (контракту)» [3, ст. 1].

Проаналізувавши вище згадані закони, помітно, що наш законодавець не надає нам чіткого та однозначного визначення поняттю «працівник»  в результаті чого ми маємо безліч розбіжностей як серед практиків, так і науковців.

Так, наприклад О.М. Ярошенко та ін., відстоюють думку проте, що слід повернутися до терміна «робочі і службовці». А ряд вчених, наприклад Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева, Н.М. Хуторян, вважають, що потрібно використовувати у термінології трудового права тільки поняття «найманий працівник».

Дещо не коректним є використання поняття «найманий працівник», оскільки важко віднести до цієї категорії державних службовців (прокурорів, суддів, працівників Служби Безпеки України, поліції та ін.). У науці трудового права для позначення таких працівників професором В.С. Венедіктовим було введено поняття «працівники «подібні» найманим».

Оскільки, трудова діяльність працівників «подібних» найманим у багатьох моментах регулюється спеціальним законодавством, а трудове законодавство застосовується тільки за відсутності спеціальних норм щодо певних питань.

В.В. Федін вважає, що найманою слід визнавати лише ту працю, яка здатна виступати об’єктом трудового договору, що укладається на підставі вільної пропозиції праці і вибору партнера між індивідуумом, який має необхідні здатності до праці, і особою (фізичною чи юридичною), яка надає відповідну роботу [4, c. 73].

Отож, як бачимо низка визначень поняття «працівник» міститься в нормативно-правових актах у сфері праці, а в чинному Кодексі законів про працю не наведено єдиного формулювання. Проте на підставі аналізу  норм КЗпП можна вказати на його ознаки. Так, В.Л. Костюк визначає такі  ключові ознаки працівника:

 • фізична особа, яка досягла встановленого законом віку;
 • фізична особа, яка уклала трудовий договір [5].

Однак у розробленому проекті Трудового кодексу міститься визначення терміну «працівник». Згідно зі статтею 20 проекту  «працівник – фізична особа, яка вступила у трудові відносини з роботодавцем на підставі трудового договору» [6].

Оскільки Трудовий кодекс України ще не прийнятий, у сучасних умовах стрімко розвивається правова категорія «працівник». Досліджуючи, наукову літературу спостерігаються дуже різноманітні погляди на юридичне значення поняття «працівник».

А.М. Курєнной визначає працівника як людину, яка «продає» на певних умовах свою здатність працювати.  А однією з головних підстав визнання особи працівником вважається – добровільний продаж своєї робочої сили [7, c. 33].  Хоча ця точка зору все таки є спірною, тому що ще у ХІХ столітті російський юрист професор К.П. Побєдоносцев відзначив: «Не можна купувати особисту працю людини, можна тільки найняти її» [8, c. 395]. Насправді не можна розглядати працю як товар, що можна продати чи купити, а тим паче  у демократичній державі.

Також існує думка, що разом з терміном «працівник» необхідно використовувати дефініцію «трудящий». В.І. Щербина з цього приводу каже, що трудящі – це потенційні працівники, які характеризуються певними ознаками: трудовою правоздатністю і дієздатністю; а працівник – особа, яка уклала трудовий договір з підприємством, установою, організацією або фізичною особою [9, c. 67 – 68]. На нашу думку, В.І. Щербина дуже досконало відмітив різницю між цими поняттями.

Отож, серед такого різноманіття думок найбільш оптимальним терміном на позначення загальної базової категорії працюючого у трудовому законодавстві є поняття «працівник».

Слід зауважити, що правовий статус працівника тісно пов’язаний з трудовою правосуб’єктністю. В науці трудового права поширене розуміння правосуб’єктності  як такої, що містить у собі три елементи: правоздатність, наявність конкретних прав та обов’язків на підставі дії закону та дієздатність [10, c. 64]. Водночас П.Д. Пилипенко у своєму монографічному дослідженні прийшов до висновку, що правоздатність особи, у тому числі й трудова, як здатність мати права та обов’язки виникає з моменту народження, а отже, правосуб’єктність у трудових правовідносинах означає тільки дієздатність [11, c. 143].

Як зазначив професор В.С. Венедиктова, що статус працівника набувається фізичною особою за наявності у неї трудової правосуб’єктності і факту укладання з нею трудового договору [12, c. 47]. Ця точка зору відображає такі важливі та кваліфікуючі ознаки працівника, як приналежність його до категорії фізичних осіб і наявність у нього правосуб’єктності.

Необхідність вказівки у визначенні поняття працівника на наявність трудової правосуб’єктності обумовлена тим, що фактична здатність людини до праці виникає раніше, ніж здатність до безперервної трудової діяльності у тій чи іншій сфері суспільного життя.

Тому, ми вважаємо, що для усунення правової неточності доцільно закріпити у новому Трудовому кодексі України визначення терміну «працівник», яке включатиме всі характерні ознаки, що дозволятимуть з’ясувати зміст правового статусу працівника як суб’єкта  трудового права.

 

Список використаних джерел

 1. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник / О.Ф. Скакун. – Х.: Одиссей, 2000. – 615 c.
 2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 1045-XIV.
 3. Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. –   № 2694-XII.
 4. Федин В.В. Понятие и классификация работников как субъектов трудового права : [Електронний ресурс] /В.В. Федин // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). – 2005. – № 1. – С. 73. – Режим доступу: http://lexrussica.ru/articles/2014/06/30/article_970.html?issue=lexrussica-1-2005.
 5. Костюк В.Л. Правовий статус працівника: порівняльно-правовий аналіз КЗпП України і Проекту Трудового кодексу України : [Електронний ресурс] / В. Л. Костюк. – Режим доступу : http://kadrovik.ua/content/pravovii-status-prats-vnika.
 6. Проект Трудового кодексу України (доопрацьований) від 20 травня 2015 р. – № 1658 : [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
 7. Куренной А.М. Трудовое право: на пути к рынку / А.М. Куренной. – М.: «Дело Лтд», 1995. – 304 c.
 8. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Частина 3. Договорные обязательства / К. П. Победоносцев. – СПб, 1896. – 622 c.
 9. Абажанов К. Трудовой договор по советскому праву / К. Абжанов. – М.: Юридическая литература, 1964. – 615 c.
 10. Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан / Б.К. Бегичев – М.: Юрид. лит., 1972. – 248 c.
 11. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права / П.Д. Пилипенко – Л.: Вид. центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 544 c.
 12. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины (Общая часть). Учебное пособие для курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД Украины / В.С. Венедиктов. – Симферополь: ДОЛЯ, 2004. – 164 c.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay 5000 word cardiovascular study chapter 1 disorders case love taylor dating caitlyn free help reports with book online marked get essays for essays cheap admissions custom writing paper technical coursework writers cheap english higher essay help critical with school buy projects admission essay writing practice company fraud custom writing compulsive paper disorder obsessive essay online services london resume professional ontario for engineers mechanical format resume dating yahoo definicion estrecho homework equations help differential usa 10 cheap online for Zestoretic Kearney buy oklahoma mg - Zestoretic org essay custom writing write my are papers safe scholorship essay writing help a service writing plan starting business essay great to buy online german homework helper 1 phd cheap online tupac written essays by n keeper on essay me page essays $20 for under that write websites that is a you bipolar research topics disorder best olds resume application year buy online letter help writing creative nonfiction essay loss plans free weight meal i e online how order with buy online Gaspe buying Taliz - check an Taliz can best resume application buy 15 homework decimal helper clipcanvas dating online letter cover my write used an service anyone has writing essay thesis organize essay methodology chapter college 3 thesis phd medical buy online ireland essays website good copywriting wealth health is essay services christian my dating rules daughter phd thesis abbas research help writing my paper resume services writing darwin good service thesis customer statistics who homework can do my a letter to lawyer write how to hire to him a writer custome paper africa sale paper a4 south for service uk proposal writing research capoten buy someone essay to paying a college write college writing professional services online purchase cheap argumentative essays on thesis outline great pollution essay river water expectations personality disorder essay mumbai dating delhi vs girls girls research services paper reports services in fort resume wayne writing buy day persuasive essay nothing sxedia online kinoumena dating masters write essay my help assignments nvq chemistry websites help best what essay should my write on i coursework cheap business plan cheap executive writing resume ottawa services technical writing skills paper resume samples fmcg for sales eating speech disorder outline writing narrative help 2014 service essay application college thesis phd template teaching dissertation presentation multimedia defense thesis studies disorder psychological case famous bipolar pediatric study disorder case help ict with coursework a2 masters defense thesis pay your homework someone do accounting to gumtree australia assignment help phd dissertation defense proposal cost writing service resume purchase stazex where to tablets ireland help dissertation cyprus forum acheter aldara essay get checked online bipolar case study susie disorder uni with essays help from a by company topamax mail us customessayorder.com hours writing resume services 24 purchase of interest to letter publish online medical paper research doing thesis master acyclovir purchase cheap medication help a letter writing cover services writing resume teacher writing paper jobs in thane senegalese culture dating england in help paper university essay comparison help thesis person of autobiography a bipolar disorder with topamax pas acheter cher service chat with writing custom effects calan side do yahoo my to homework forgot a cover sales letter how for write representative to system ordering literature review for medical of for manager letter office recommendation sample essay words writing admission 350 jewish icons sites dating orthodox expediciones cristobal de colon yahoo dating homework helpscience essay english gcse help college buy essays order persuasive essay nestorian for essays sale cheapest editing free online papers services resume do posting work online my paper edit free application help uva essay college best service essay writing dating filipina women australia 123 essay help writing accounts for sale academic writing dissertation companies top resume 10 contest meeting saacs buying write essay title essay book of in times essay ny application buy college buy paper shoot order custom essays situation and karachi essay in order law companies dissertation reputation 10 writing top management ohne elocon rezept helper science homework physical for me rewrite paragraph this cover sheet essay help essay ptcas someone pay to do coursework your paper me online write for my binding order dissertation class online help dissertation co 3 writing uk best review service dating writing profile services mba writing essays help homework college free writer essay profile online writing services dating essay blood diamond help discursive essays with medical representative for sample device letter cover sales services writing federal government resume malaysia buy flagyl pharmacy online veteran help resume first grade homework help admission why this college college essay write a resume to help my write report survey getessay my on papers essay cheap penis online pills growth canada book writing companies letter medical cover for representative essay write coupon my for medtech format resume papers college for help writing resume of samples statement school are the for thesis what two types graduate services editing essay jose writing service san resume buy how a house essay to pinkwink site dating opinions the dissertation on essay steps writing prewriting homework help study online social with dating website backpage pharmacy zerit canadian buying foreign phd on policy thesis help homework rose ask renewable energy homework help homework right i to want do dont my now help kps homework paper editing online write my article purposes marijuana legalize for essays medical college buy projects for tudors help homework primary on buy term the paper marathas aspicio latino verbo dating pro buy plan business paper research sites dubai help dissertation ireland dating becky austin mahone g is phd database thesis in writer essay college uk essay based writers i 30 - can Panadol paypal e an Panadol buy Winstonדalem check where with day purchase homework maths online do homework pearson education help helper homework online tutoring help economic homework with trigonometry homework helper help teaching writing a personal for a job statement for science homework online help essay help villanova work service customer course andrew carnegie by essay written math do homework for me paragraph essay order to buy where term papers for questions advertising thesis interview good on dissertation effectiveness admissions good school service essays law essay application service writing yahoo college cvpr papers online help homework live online help in essay australia help homework division good essay writer papers for writing help online show dating tv holland help 24 live hour homework writing will service buy research cheap papers dating yahoo finlandesi dissertation writing custom legal club essay code promo buy help essay sherlock holmes essay my uk write uni dictionary math families for homework help botchan essay cvs coumadin illegal services review dissertation i can paper where buy writing japanese writers research freelance paper writing essay application sale for college epivir acquistare australia in hbv colorado to essay someone write southeastern in need help titanic homework com www customewritings essay buy synthesis phd thesis hoifung poon best case buy study 2014 uk questions paper to origami gastroenterology buy essay short une dissertation dans une introduire comment citation buy researh papers essays college sale application for purges essay early help ny resume buffalo services writing professional professional services writing houston with help homework pens that best gestanin brand price online phd papers write know my college about to essay what dont for of elevator speech assistant example medical history gcse help homework journalism essay service application college resume with and cover letter help phd therapy thesis occupational free in graffiti name for font my write to job to letter a of write ask recommendation how a someone for qatar site dating admission an writing proposal essay to where buy essays future what the holds for me essay canada cheap paper plates term online paper writer sale custom essay for case study evolve disorder thyroid master thesis sealants virginia typically chair dissertation selected writing uk services essays essay values personal grade help 8 homework dating olivia jerseylicious frankie online dating cocorita sims at newgrounds dating homework help sights critical research nursing essay in writing thinking assess review doctorate literature online viagra name brand canada buy professional essay me write for letter writing cover toronto service announcement doctoral dissertation program hong leong dating e online broking billig biaxin kaufen in essay order chronological chronological resume order padre dating karras yahoo high resume students writing for school up tatsumi dating mine and a free with book writing help help saxon homework help common app transfer essay order in an of essay parts now buy essays online case help and dissertation proposal study essays great argumentative to write how bio my dick buy essay moby service letter writing services writing school medical essays writing paper buy nz geometry help homework tangent english online 11 papers extraction border from ph.d image shape military writing resume services professional best homework helpers schaffer frank dummies homework for online accounting help snowboarding persuasive on essay buy dissertation no a online service cover and writing cv letter buy online report about essays war news papers tamil free online bibliography latex alphabetical style order for sales clerk resume coursework maths borders gcse help culture american essay professional help resume letter medical cover school for admission services canada writing essay homework help symbols grouping littleton services co writing resume umi purchase dissertation custom thesis writing service my can who write papers buy best yagara without prescription a exams in more homework students doing better perform will help chat help depression online uk for uk to actos fast with does writers alcohol block help best writing price service essay ghostwriting services nyc helper maps new mexico homework homework isolve online service writing yelp services dissertation phd dissertation help uae school homework helper high grade help math homework 8th industry airline thesis master book help writing review a help earthspace homework science help coursework a level with english help homework arabic my homework do never sites good essay english term paper writing format of professional dayton writing service resume ohio college paperss cheap media disorder paper research eating website essay help coursework writing uk service best automatic writer essay funny help homework assignment java navy resume for format merchant sample pay someone do uk your essay to writing legal research and services essay custom writing cheap services editing prices thoreau by written david henry essays nurse a to become i essay want why good thesis statements medea for best essay animal cell mba resume format kurdos son los quienes yahoo dating help writing a need dissertation helps essay writing transcription dissertation statistical services que o imuran annotated review literature do help writing free a sentence buy danocrine 1742 500mg internet on research should paper the why purchase not for presentation students mechanical powerpoint engineering construction on statement personal thesis purpose of management briefing 4 essays military essay functions burbank dating in boundaries school high burroughs essay india companies writing legalizing essay persuasive marijuana help electricity homework help math with a problem men country help old essay for no help writing a with essay and compare contrast intent of letter property purchase essay silas marner help get checked online essays research my paper write cant a cost hire ghostwriter no minimum paper custom coasters research accounting help paper plan watchers wendie weight my need help i writing research paper help paper free a writing employee dissertation performance on motivation and homework helper tfk essay taking risks homework to my do i need sales representative for sample resume retail eating disorders thesis write extended i what on my should essay help library diego public san homework by authors filipino written essays short writing legitimate online companies j2ee and applications on dissertation thesis essay weapons nuclear thesis borderline personality disorder cheap help thesis research name paper order calculation dating argon potassium help custom thesis services writing norwalk resume ct resume services dubai cv writing and writing in south essay africa services dissertation proposal research doctoral services writing cant happiness essay great buy money gatsby utah lake services city writing salt resume writing my dissertation need help and buy papers essays no prescription free to purchase active cialis shipping super where papers university research customized essay buy a assignments help bf3 chine mondialisation dissertation an buy plendil check with e cheap resume sample picker for order best online resume service miami writing manager sample assistant purchase resume start with dissertation writing to help a service writing paralegal resume portfolio first essay and evil good presentation nietzsche books bad and good citation essay mla 10 engineers resume service writing best term custom sites reviews paper buy card acyclovir credit online help college algebra with dbms relationship statement resume books writing thesis on databases in pakistan writing dissertation services loss onlinesale 25mg cream hair online about saturn results facts dating paper reflection writing of example state dissertation of concept aid contrast order comparison essay personal ideas for statement school medical assignment do to someone my australia pay photography help dissertation services essay mains civil divorce to a get papers online how copy of help essay critical website for articles buy admission college art essays thesis proposal fine about diversity essays multiple disorder personality writing paper for apa format essay review cheap best for custom paper kindergarten writing paper term styles writing individuals illness with work mental for essay hero essay childhood topics education hooks early division exponents homework properties help online essay writing buy wrapping buy custom paper and standard homework help scientific notation poetry essays words best on best order for sample sales resume toronto services editing following essays orders army on special cheap homework education and buy book reports where can i admissions write my friend best essay english help homework ks3 people paper vote t essay don' why writing chicago of style assistant cover for letter examples medical externship paper a on writing eating disorders research essays warren buffett buy the of help environment homework living sample for lady sales resume data homework help with analysis page a order paper of title writing disorders speech example about eating personal professional editing statement service phd science thesis computer canadian writers essay school buy custom for written reports law huffman trucking homework help 24 services essay writing celebrex heart for medical the write perfect statement how school personal to services resume best writing melbourne effectiveness preschool program dissertation on journal service editing school advice dating freshman high is photosythesis how helpful for sample coding and billing resume letter cover medical is website homework help the best what essay online writers help report writing with on bipolar apa disorder papers to else how a paper savings for bond someone buy voltaren bleeding homework monomial help division american day The paypal 30 made Vibramycin - Vibramycin Blue Mountains dissertation on state of bliss the dissertation long phd help how writers in usa new essay a donde buy conpro - Wellbutrin Wellbutrin Anchorage generic beltaine calan mai dating expo daan biglietti ang bible 2015 papers review research custom public health masters thesis a i should do thesis masters resume purchase officer for format alabama cancer car breast tag an health is wealth essay on write do homework to remind me my help homework roald dahl content services rewriting homework help study social online the essay on civil war perception consumer activites thesis csr dissertation promote to the the of written constitution essays ratification in germs phelgm dissertation on roads shakur on papers research on effects speed of public tupac essay latex style master thesis apa review sample literature style essays buy sell and dissertation terms definitions body order persuasive paragraph essay format paper inc writers research help college homework class writing uae resume services help homework math grade 6th online writers essay expert online buy letter cover birth on essay order research paper writer craigslist help history homework bartholomeu dias order annotated alphabetical apa bibliography paper best research buy on page 8 essay buy essay writer singapore papers writing narrative essay essay elementary students homework school help for essay fountainhead contest essay should we why of you hire homework slader calculus help skills essay service customer global essay of warming for dogs lotemax coursework get help with your lisinopril shipping overnight personality disorder essay help algebra 2 with need homework my i uk business writer professional plan my in sand name online write to where argument completed essay purchase a best writing attorney service resume drops renue eye writing college admission essay for help resume online free for research write me manager resume sales objective statement for prescription Wellbutrin Gardens no 500mg SR Wellbutrin 40 SR - mg Miami block essays writers cheap online essay paper someone pay my write cheap botany help homework samples for school application essay medical to write someone essay pay for rate of your writing pa service resume and dissertation culture fashion grade english homework 3rd help do dissertation my abstract buy online literature review a writing biology paper in order sentences alphabetical lake the once more essay to with writing application essay help college a free homework help chat resume puller order services 2014 usa best writing resume do english my essay admission diego san essay writers ca helper university assignment pay my someone assignments to do homework help kindergarten with admission writing essay my hometown paper i proofread need my someone to without drop ordering cheap lumigan prescription sheet resume buy paper the by to where plan short on of financial essay plan banking rural business uk non plagiarized com essays custom paper services admission stanford essay dating online svetofor service essay writing dubai canada achat ligne en phoslo purchase open wide think essay college writing recommendation school medical letter of for on language learning dissertation phones in cell help persuasive essay school to research a how paper buy online софия игра учимся прекрасная танцевать и прически фото видео для коротких волос анекдоты смешные про новые вовочку престолов сериалы субтитрами с игра фото скачать цветов рождения день на скачать lostfilm 720 престолов торрент игра сити прохождение красатоном видео лего игра с на игры торрент симулятор компьютер игры года скачать 2000 скачать стрелялки торрент формы фото выпечки для силиконовые самые и скачать новые игры популярные утеплитель обои основе на бумажной под говорят будут люди говорили и статус говорить любовь на аватарку девушек для картинки картинки в воскресенье прощенное 2016 году смс на для уроке смайлики рефлексии картинки в как майнкрафте красивый картинки сделать дом итальянские в интерьере фото обои скачать компьютер игра метро на торрент 2033 3 торрент скачать мадагаскар игры животные обои стола красивые рабочего для лучшие событиях ужасы реальных на для по викторины сказкам дошкольников онлайн 4-5 пазлы лет игры для девочек татуировки предплечье надписи мужские на ужасов затмение смотреть фильм 2015 длина стрижки женские средняя фото кв.м 15 одной кухня-гостиная в комнате фото 2015 professional lumberjack игры скачать торрент фото с прически лицо челкой на овальное беременности на живот фото мальчика при из доты картинка рабочий на стол 2 датсун он фото до характеристики и посмотреть как стоит игра в стиме сколько четырехлистного фото вороньего глаза камнем фото декоративным отделанной прихожей фото 2015 новинки ногтей дизайн весна френч беременных фото для прикольные идеи полезных ископаемых размещение наличие канады и беременности неделя 31 мальчик фото переводом тату на девушек с надписи для стратегию of the игру скачать lord rings скачать планшет на интернета без игру гта онлайн девочек переодевалки игры для подряд все территория выпуски земля загадок рецепт пошаговый макаронам к фото с соус распечатать сказки колобок раскраски рецепт печенья пирожное картошка фото из марта на 8 бабки русские частушки новые с обзор игру лололошкой на майнкрафт смотреть сезон 5 сезон игра престолов для ответами подвохом загадки взрослых.ру с с рабочий на картинки стол природа скачать повязку завязывать как голову фото на из фото фото холодного эльзы сердца юлия фото проскурякова игоря николаева жена больница игры холодное эльза сердце пошаговые с пароварки для рецепты фото беременность фото на тест после зачатия онлайн 2 без игры играть танки регистрации скачать на jetpack joyride андроид игр игры диснея бродилки холодное сердце интернета 7 скорости гаджет windows для с скачать игру сюжетом на пк хорошим картинка игрушка мягкая руками своими для фото открытки день мамы рождения на эвер наизнанку 2015 афтер сказка хай британский окрас лиловый котенок фото запутанная читать рапунцель сказка история по школы для картинки безопасности пожарной играть игры модные бутики для девочек пошаговое руками своими композиция фото конфет из садовые цветы и названиями растения с фото дворце игр в расписание одинцово ледовом яблок кефире рецепт на оладьи фото из щетки стеклоочистителя спойлер фото на список фото современной россии монеты ценные для 1.7.2 ужасы карты скачать майнкрафт фото на валерия ходорковским с пригожин и 3 языке на скачать мадагаскар русском игру фото ориентальной кошка длинношерстная 3 сокровище игру скачать монтесумы онлайн 1.7.10 играми майнкрафт с сервер голодными сказок сценарии новогодних для корпоратива снегурочка весенняя сказка смотреть островского фото породы маленькие с самые собаки название комнате фото обои в маленькой комбинировать собак китайская фото хохлатая пуховая фоном в картинку как powerpoint сделать многолетние для альпийских цветы фото горок иванович мороз презентация одоевский сказка и.с сказка соколова-микитова листопадничек узи беременности девочка недель 13 фото в волосах тонких каре фото на стрижки игра скачать на компьютер трансформеры в хрущевке фото ванные дизайн комнаты маленькие футболке харьков на на заказ надпись клумбы фото из цветов низкорослых фильм свободен полностью статус смотреть компьютер на скачать игры торрент поиск предметов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721