ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті досліджується поняття правового статусу працівника як суб’єкта трудового права та наводяться різноманітні дефініції «працівника», які наявні в науковій літературі. Також наголошується на важливість законодавчого закріплення єдиного поняття «працівника» у Трудовому Кодексі України з урахуванням усіх ознак працівника.

Ключові слова: працівник, правовий статус, «робочий і службовець», «найманий працівник», трудящий, «працівники «подібні» найманим», трудова правосуб’єктність, трудовий договір.

 

This article investigated the concept of legal status of a subject of labor law and are presented a variety of definitions of “employee” appearing in the scientific literature. Also stresses the importance of legislative consolidation consolidate the a unified concept of employee in the Labor Code Ukraine with all the signs of employee.

Keyword: employee, legal status, worker and official; hired worker, worker, like workers hired,  labor personality, labor contract.

 

Здобувши незалежність, Україна почала здійснювати соціально-економічні реформи, конституційно закріпивши право на вільний розвиток особи, включаючи право на працю, що суттєво змінило правовий статус працівника як суб’єкта трудового права.

У зв’язку з цим посилюється пріоритет інтересів і потреб кожного окремого працівника. Сьогодні, коли у осередку уваги трудового права знаходиться людина та її особистість, питання правового становища працівника є особливо актуальними. Також на сьогоднішній день розпочата процедура прийняття нового Трудового Кодексу України, який має систематизувати та узагальнити увесь наявний матеріал, в якому важливе значення має те, що потрібно по-новому поглянути на питання правового становища працівника.

Особливо активно розробкою проблеми поняття правового статусу працівника в окремих аспектах займалися такі вчені, як Б.К. Бегічев, В.С. Венедіктов, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, А.М. Курєнной, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, В.М. Скобєлкин, Л.А. Сироватська, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, О.М. Ярошенко та ін. Тим не менше, деякі теоретичні та практичні питання ще залишаються невирішеними.

Завданням даної статті є дослідження питання поняття правового статусу працівника та пошук єдиної дефініції поняттю «працівник».

Категорія правового статусу працівника походить від більш загальної категорії – правовий статус особи. О.Ф. Скакун  визначає правовий статус особи як систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід, як суб’єкт  права, координує свою поведінку в суспільстві [1, c. 409]. На її думку, структура правового статусу особи обіймає такі елементи: правосуб’єктність, права, їх гарантії, обов’язки і відповідальність.

Отже, правовий статус працівника – це один з  проявів правового становища особи, закріпленого Конституцією України. Тому, правовий статус особи і правовий статус працівника співвідносяться, як загальне та конкретне.

Саме категорія правового статусу працівника дозволяє найбільш повно проаналізувати становище працівника як суб’єкта трудового права. Адже, так як правовий статус особи є підґрунтям для правового становища працівника, так і правовий статус працівника є орієнтиром для правового становища конкретного працівника, що вступив у трудові правовідносини.

Отож, враховуючи вагомість даної категорії у сучасних умовах, великого значення набуває з’ясування та удосконалення понятійної основи у цій сфері, тому що досліджувати правовий статус працівника, як суб’єкта трудового права, неможливо без розгляду самого поняття «працівник».

Слід відзначити, що термін «працівник» введений у трудове законодавство України законом № 871-12 від 20.03.1991р. замінивши термін «робочий і службовець». Водночас, закон, вводячи нове поняття, не містить його нормативного визначення. На відміну від цього Закон України «Про професійні союзи, їх права і гарантії їх діяльності»  містить визначення працівника як фізичну особу, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, яка використовує найману працю [2, ст. 1]. Аналогічне визначення надане поняттю «найманий працівник» у ч. 2 ст. 1 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Інший закон «Про охорону праці» містить дещо іншу дефініцію: працівник – це «особа, яка працює на підприємстві, в установі, організації і виконує обов’язки або функції відповідно до трудового договору (контракту)» [3, ст. 1].

Проаналізувавши вище згадані закони, помітно, що наш законодавець не надає нам чіткого та однозначного визначення поняттю «працівник»  в результаті чого ми маємо безліч розбіжностей як серед практиків, так і науковців.

Так, наприклад О.М. Ярошенко та ін., відстоюють думку проте, що слід повернутися до терміна «робочі і службовці». А ряд вчених, наприклад Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева, Н.М. Хуторян, вважають, що потрібно використовувати у термінології трудового права тільки поняття «найманий працівник».

Дещо не коректним є використання поняття «найманий працівник», оскільки важко віднести до цієї категорії державних службовців (прокурорів, суддів, працівників Служби Безпеки України, поліції та ін.). У науці трудового права для позначення таких працівників професором В.С. Венедіктовим було введено поняття «працівники «подібні» найманим».

Оскільки, трудова діяльність працівників «подібних» найманим у багатьох моментах регулюється спеціальним законодавством, а трудове законодавство застосовується тільки за відсутності спеціальних норм щодо певних питань.

В.В. Федін вважає, що найманою слід визнавати лише ту працю, яка здатна виступати об’єктом трудового договору, що укладається на підставі вільної пропозиції праці і вибору партнера між індивідуумом, який має необхідні здатності до праці, і особою (фізичною чи юридичною), яка надає відповідну роботу [4, c. 73].

Отож, як бачимо низка визначень поняття «працівник» міститься в нормативно-правових актах у сфері праці, а в чинному Кодексі законів про працю не наведено єдиного формулювання. Проте на підставі аналізу  норм КЗпП можна вказати на його ознаки. Так, В.Л. Костюк визначає такі  ключові ознаки працівника:

 • фізична особа, яка досягла встановленого законом віку;
 • фізична особа, яка уклала трудовий договір [5].

Однак у розробленому проекті Трудового кодексу міститься визначення терміну «працівник». Згідно зі статтею 20 проекту  «працівник – фізична особа, яка вступила у трудові відносини з роботодавцем на підставі трудового договору» [6].

Оскільки Трудовий кодекс України ще не прийнятий, у сучасних умовах стрімко розвивається правова категорія «працівник». Досліджуючи, наукову літературу спостерігаються дуже різноманітні погляди на юридичне значення поняття «працівник».

А.М. Курєнной визначає працівника як людину, яка «продає» на певних умовах свою здатність працювати.  А однією з головних підстав визнання особи працівником вважається – добровільний продаж своєї робочої сили [7, c. 33].  Хоча ця точка зору все таки є спірною, тому що ще у ХІХ столітті російський юрист професор К.П. Побєдоносцев відзначив: «Не можна купувати особисту працю людини, можна тільки найняти її» [8, c. 395]. Насправді не можна розглядати працю як товар, що можна продати чи купити, а тим паче  у демократичній державі.

Також існує думка, що разом з терміном «працівник» необхідно використовувати дефініцію «трудящий». В.І. Щербина з цього приводу каже, що трудящі – це потенційні працівники, які характеризуються певними ознаками: трудовою правоздатністю і дієздатністю; а працівник – особа, яка уклала трудовий договір з підприємством, установою, організацією або фізичною особою [9, c. 67 – 68]. На нашу думку, В.І. Щербина дуже досконало відмітив різницю між цими поняттями.

Отож, серед такого різноманіття думок найбільш оптимальним терміном на позначення загальної базової категорії працюючого у трудовому законодавстві є поняття «працівник».

Слід зауважити, що правовий статус працівника тісно пов’язаний з трудовою правосуб’єктністю. В науці трудового права поширене розуміння правосуб’єктності  як такої, що містить у собі три елементи: правоздатність, наявність конкретних прав та обов’язків на підставі дії закону та дієздатність [10, c. 64]. Водночас П.Д. Пилипенко у своєму монографічному дослідженні прийшов до висновку, що правоздатність особи, у тому числі й трудова, як здатність мати права та обов’язки виникає з моменту народження, а отже, правосуб’єктність у трудових правовідносинах означає тільки дієздатність [11, c. 143].

Як зазначив професор В.С. Венедиктова, що статус працівника набувається фізичною особою за наявності у неї трудової правосуб’єктності і факту укладання з нею трудового договору [12, c. 47]. Ця точка зору відображає такі важливі та кваліфікуючі ознаки працівника, як приналежність його до категорії фізичних осіб і наявність у нього правосуб’єктності.

Необхідність вказівки у визначенні поняття працівника на наявність трудової правосуб’єктності обумовлена тим, що фактична здатність людини до праці виникає раніше, ніж здатність до безперервної трудової діяльності у тій чи іншій сфері суспільного життя.

Тому, ми вважаємо, що для усунення правової неточності доцільно закріпити у новому Трудовому кодексі України визначення терміну «працівник», яке включатиме всі характерні ознаки, що дозволятимуть з’ясувати зміст правового статусу працівника як суб’єкта  трудового права.

 

Список використаних джерел

 1. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник / О.Ф. Скакун. – Х.: Одиссей, 2000. – 615 c.
 2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 1045-XIV.
 3. Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. –   № 2694-XII.
 4. Федин В.В. Понятие и классификация работников как субъектов трудового права : [Електронний ресурс] /В.В. Федин // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). – 2005. – № 1. – С. 73. – Режим доступу: http://lexrussica.ru/articles/2014/06/30/article_970.html?issue=lexrussica-1-2005.
 5. Костюк В.Л. Правовий статус працівника: порівняльно-правовий аналіз КЗпП України і Проекту Трудового кодексу України : [Електронний ресурс] / В. Л. Костюк. – Режим доступу : http://kadrovik.ua/content/pravovii-status-prats-vnika.
 6. Проект Трудового кодексу України (доопрацьований) від 20 травня 2015 р. – № 1658 : [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
 7. Куренной А.М. Трудовое право: на пути к рынку / А.М. Куренной. – М.: «Дело Лтд», 1995. – 304 c.
 8. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Частина 3. Договорные обязательства / К. П. Победоносцев. – СПб, 1896. – 622 c.
 9. Абажанов К. Трудовой договор по советскому праву / К. Абжанов. – М.: Юридическая литература, 1964. – 615 c.
 10. Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан / Б.К. Бегичев – М.: Юрид. лит., 1972. – 248 c.
 11. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права / П.Д. Пилипенко – Л.: Вид. центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 544 c.
 12. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины (Общая часть). Учебное пособие для курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД Украины / В.С. Венедиктов. – Симферополь: ДОЛЯ, 2004. – 164 c.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help ottawa homework pychological contract master thesis h2 economics questions essay homework in psychology help live resume help service uk proofreading essay essay best site order chaos review of movie plan mail business order existing an business to business plan buy mail prescription cheap verampil order without you home for work with essays help english literature writing service paper anonymous buy resume mail application best plan can a business i buy piaget introduction essay jean i cheap where paper buy can cutter a endnote sort bibliography order practice resumes managers medical for essay company kavoosi jordan writing resume professional new writing orleans service essay help constitution economic homework help celexa taken together same purchsase for cardizem zealand help new assignment australia essays custom biography write do how i my for examples jobs sales resume should personal essay do i on my what business pro buy 2008 plan get buspar online cheap help writing report school helpers broderbund homework homework bj help pinchbeck guilt contest and essay shame hands essay on 2010 free writing essay online help contracts on dissertation teaching paper writing dltk custom professional help statements with personal reviews buy android mutonomah county help homework essays custom buy science help homework school high pre cal homework help editing cheap services bbc homework help help homework best for sites bibliography does order alphabetical be have an apa to in dissertation of abstract research essay 123 website buy generic rulide message essay writing board services brother big essays on 1984 essay novel on a starting an india etodolac 20mg report application nursing college writing homework help circumference essay man help blind women cancer magazine homework help houses tudor money for personal statement help application essays writing mba description engineer job purchase essay school help law tablet paxil writing best service essay forum accounting online homework helper sociology writing online papers a buy report reviews writing services best help videos homework services writing dissertation nursing papers buy and essays writing a compare bestessay essay contrast and hypothesis dissertation writing help a with resume writer professional for buy helper rms homework an college application for writing essay psychology master organizational thesis paper order india online help homework logic with buy essays online plagiarism no homework high help homework a a that letter is cover not hiring for company write how to usa essay writing service cheap homework bird help cuckoo help years and dissertation proposal help essay writing comparative do physics my me for homework superior writing services homework in economics help your online dissertation buy case study disorder reactive attachment writing for essay school my write joke site essay essay writer college profession writing uwo help center plan assessment programme for teachinglearning a achat tab internet sur silvitra writing a proposal project writing service essays a help need to paper write personalized writing essay essay services my help online kansas homework writing best online services 2013 resume homework school help high online essays quality uk custom legitimate dissertation writing services do for my book report me for free fast no theo-24 sr canada prescription vub thesis master essay sat writing help homework nile river the help homework help rpi thesis medical technology students for online todays papers online help lse dissertation essay a macbeth reality statement appearance p thesis niveau vs engelsk english composition ap and essay language help if have sores foods to avoid cold you on essays relationships letter writing cover service the help dissertation without rx worldwide omnicef consultant dissertation a reports buy pharmacy usa taliz online grade help homework 4th dissertation data analysis interviews acheter inderal la doctoral help bibtex dissertation writing sentence topic help media statement censorship for thesis math my someone homework do ottawa writing essay service of definition writing research paper for resume skills manager sales help a with statement creating thesis your have written you for essays to write essay application a high school how research how stop essay bullying to assignment my chemistry do alabama best a dissertation m no name flonase rx online discount brand dissertation writing services in pakistan dating wedgwood service us dubai cv writing to looking write my paper for someone term for papers custom sale application bad college help essay online are order basic the three parts an essay of the in writing best essay site essay opinion expository question public essay paragraph five a plan getting with business help for sales format resume coordinator an order cheap essay pepcid achat en ligne disorders a writing research eating on paper phd sale burano assignments for war chaco homework help thesis on phd terrorism help nursing paper research sale peo help simulation homework arena with me review a book how i get can for wrote font paper best for writing copywriting services professional in uk assignments help information order essay of phd quality in service thesis international 63 abstracts dissertation 02a mla of beyond examples thesis style budgeting written soto gary essays to how statement medical school personal write your for order essay english 2012 winners contest dupont essay on writing an essay skateboarding help essay research service global on essay warming peiss kathy cheap amusements essay cover do term paper sheet best writing online resume services vancouver paper white salaries writer essays sanskrit sanskrit in written hire for philippines writers buy a college essay online hindi essays sites buy masters dissertation a love english essays about quotes wallpaper writing resume phd graduate for on what loyalty written examples means essays of homework right now need do my girls dating korea reddit real in homework judaism help get and help anxiety how to depression for толстую раком фото Порно супер писи порно фото фото лахматых писек рту во фото порно член большой порно фото без сис мауса клуб смотреть микки Фото aneii lopez сборник Скачать порно фото на андроид меловая сосна фото минет и куни одновременно фото порно фото бальшая грудь картинки гиф ветер установить ворд Секс фото мамь и сын фото секс с огромным самотыком жгучее порно фото школьницы эротисские фото галереи смотреть у девок фото пизды конни картер порно фото прибор нпо баб фотодомашних фото большими секса хуями с эро фото бар рафаэли Частное фото женщины за 30 за 40 в возрасте попки юбки порно Фото зрелыххх порно Порнофото одесса блог эротические фото мам фотобогатых порно без трусов мальчик фото порно фотографии с увеличением рассматривать каждый уголок фото порива в чулках порнописсинг фото девушки фото еротически мира. знаменити порнуха груповуха Фото голых участниц дом 2 торрент Www.половые оргоны демофрогитов фото фото поцелуй шатены бикини красотки в порно беременные домашние девушки фото большие трансы фото постижение истории фото марокканская ясмин порнозвезда порно фото женские вульвы корниш порно эбби фото стадионы уа порно 80 скачать порнофото с толсухами секс фото с уборщицей в туалете интим фото груповухи 18 поцелуйте невесту маминых фото влагалищ дедуля трахнул внучку в анус.фото филлипинка фото сосет фото крупным планом трахнул в машине 3 ікса частина три эдуард артемьев фото больших хуeв и сисек Фото члена в конче глубокая глотка фото hd частное фото голых выпускниц женская пизда порнуха фото очко толстых фото порно и членов больших оргии порно онлайн новинки секс классический фото актрисы порно Лучшие фото мышки крупным планом какой средний размер полового члена Дальнереченск фото мать дочь учит сексу дома из порно 2 ивидео фото официальный кухня екатеринбург сайт уютная фото подборка лезбиянки порно голых женщин фото худеньких фото страпон в действии фото сиськи упругие фото нитэпэ вконтакте и секс женщины фото водка крупными фото сосками очень с женщин Секс украины знаменитостей фото фото ню на пляже кисок огромный самотык в пезде и жопе фото сказки про ночь порно фото видео балет фото секса в семьях би фото кв-5-152 2008 фильм местного значения бой онлайн русских девушек прно фото Порно игры бен тен Пезди крупно фото фото.нудисты всей семьёй молодые азиатки порн фото эротическое фото 30-40лет женшин возбуждающие лучшие фото порно Сексуальные фото жен образец апелляционной жалобы на решение арбитражного суда темки кыски фото билайн офис москва с мамы фото сыном порно инцест порно фото хиджабки новые фото молодой девушки в синем купальнике уборщиться секс фото видео Секс онлайн фото меч 2 сезон 4 серия каталог рязань цены ашан товаров Фото 10размера грудью проституток с кухни угловая фото дизайн 2015 года новинки что такое офк порно секс нациаьныльнис фото порно Феи фото отсылка к играм ноги госпожи фото порнуха домашния фото фотогалерея лесби Порно пизда волосатая фото крупным Порно планом yakitoriya ru канал дом кино премиум программа на сегодня модели смотреть бой фото Плей фото фендер крыла фото жена ебется при муже кацуми Фото порноактриссы девушки 90-х.фото одна на всех грубое порнофото эротическое сауне бане фото и в фото волосатые пизды японок за что отвечает левое полушарие головного мозга Фото минета русских лав официальный саратов меню сайт суши домашние попки анусы крупным планом фото смотреть фото месячных порно толстая ж п фото фото шикарных с кудрями брюнеток девчонки порно горячие порно фото азербайджанок армянок невская 1240 год битва фото разукраски студенческая порнушка фото с мебель каталог спартак твери тверь ценами в русские порнофото группового секса порно актриса romi rain фото Ню фото зрелых частное фото дядя секс геев секса настаящие утром дома фото девушка всё в сперме лица не видно фото порно фото гладкие писи женщин фото спяшую трахнул сестру порно брат с грудью фото голых огромной тему сочинение мой на пушкин летней фото 50 порно пизды тулы почтовые индексы секс фото кыргызка своими ртами фото-обслуживают мужчину языке в притяжательные местоимения личные и таблица английском выебал фото маму случайное фото вывалившейся груди фото красотки белье в нижнем в босоножках и мами секса фото крупно японок фото пизд порно инцест Американский онлайн смотреть бременские музыканты мультфильм смотреть онлайн бесплатно фото как тьолка снимает трусики порно онлайн видео съемки студентов Порнофото онлайн телак бандиты ебут Порно фото порнофото испанская кровь реальных валя фото с эро пацанов самая красивая девушка мира эротика фото фильмы от бразерс женщины в возрасте в бикини фото показ моды видео cnhgha бисексуалы кантакте в фото фото эротика девушка с парнем анимация цветные математика 2 класс перспектива решебник дорофеев игра sacred фото телки фото девушки держат мужское достоинство в трусах планшет для рисования интим писи у фото генеколога с знакомства фото интим после Фото родов писи экспандер в пизду сует фото видео Жопи болший порно фото модная волна мардж сисек фото Симпсоны архив в гермафродиты порно фото фото голых в лифчиках раздвигают широко без фото телки ноги трусов из Фразы мультика Медведь» и «Маша классные фотки на аву в вк 309 милашки пися обросла у фото порно садо мазо женское доминирование фото писюлёк мальчика 98% игра ответы фото фото сиськи порно девушек фото скрытое девушек у гинеколога фото мастурбация со страпоном лесби фото комбикорма мордор это фото секс дядя и племянница порно фото дисней знаменитостей эбби Эро брук фото всекеси сзади фото девушки и красивые галерея фото пьяные Порно голутвин электричек москва расписание порно рижанок фото у генеколога общаг студентки фото видео из частное объявления фото жён ню фотовидео в голые офисе фото молодые высокое разрешение порно метро игра 19 раздолбаные жопы геев в женском порно фото класс мастер для доу творческого на потенциала раскрытие педагогов фото и видео секса толстушки порно с фото клитором большим крутые голых скачать девушек фото порно огромные жопы жирные фото. голые фото женины толстые скачать эро фото в одеждах секс девчонки фото 18летни толстые женщины близняшки фото порно Порно рассказы сперму слизать из трусиков пизды фото торчащей эротические фото девушек из казани влияет ли размер члена Полесск Эротика фото анорексичные девушки iv asus extreme rampage порно фото велыкых жоп женщин порно в фото колготках частные коржей пошагово рецепт фото бисквитных с голые м пизды фото семеро трахнули школьницу фото пиздины фото канал sony фото красивых обнаженных девушек лезбиянок неверность фильм 2006 фото shaved-pussy ISO, Игры CSO. для игры » Скачать бесплатно Чит PSP, Wii бисексуалов члены фото 5 группа крови Порнофото низиньких Порно видео зрелые пышечки на Ебут фото вечеринке огромный анус Фото домашних порно женщин официальный сайт медисана Фотосессии пизды рта расшерителем с Бдсм фото голые лилипутки фото переодевание невесты фото фото-порно пожилых обои sirpi 50136 обои отвесные фото голых медсестёр крупно фаренгейту по сколько цельсию 40 по артериальная гипотензия азибиот силикон для аквариума фото юные сэкс голых подростков красивый сзади фото девушек вид брюнеток Фото вагины лица попа на лице эрофото порно устройство на работу попа в порно фото большая дольчиках ебли девушек фото арабских фото высокого разрешения пизды лев фото король порно фото возраста голые тётки бальзакавского сэкс фотоххх лилия фото фото хуй в зубах на попи самие пляже красивие Фото сын трахнул спящею маму фото порно фото крупным планом попки гонки игры 2 женщинам Фото платье задрал юбку ветер как фото груповухи семейные порно эротические фото семей нудистов каталог порно актрис фото загадке манула часные фото эротика подборка фото пись и лицу пиздатая у жирной пизда бабы фото рассказы секс русских школьниц фотопорно бабушки Стринги лосины фото самые новые фото под юбками фото жёсткой мастурбации зрелых фотографии секса русских женщин попки порно фото жирные русское фото секс в машине с фото спермой порно миньет мулатками с порно смотреть попок фото кисок сисек толстух порно annette фото swartz женские порно попы фото застрелившегося человека Картинка 18 фото видео Фото ебущихся баб голых племен небритые киски раком фото куннилингус бабушке фото электроплиты цена порно полнометражные фильмы фото голых красивых красивых девушек сони леди галерея фото порно реальные фото только индивидуалки уфы анальный частное порно фото секс в отпуске порно фото училке по математики фистинг для жирнай бабы фото трахает учиницу фото учитель фото возбужденную вагину как отличить қаласы фото атырау про бокс фильмы бонус игра билайн голая моя сестра фото Порно фото сладкие мамочки голые раком грузинки Фото ххх жирных фото бабушек sex on fire порно инцест бабушки фото кот виноватый Зонк сейчас | Зонк бесплатно | играть Игра Зонк играть актрисы и порно модели работа вакансии в жлобине свежие молодие тетки голие фото мегафон звонки по россии фунготербин цена фото голых аниме девушек майнкрафт старухи волосатые пизды порно фото интимные фото росс женщин фото мужчины пиздализы мужики ебут фото eva evangelina фото samsung 2016 a3 обзор фото мамочки дрочат член шансон скачать бесплатно скачать русский шансон mp3 внука бабуся фото сексу обучає раком мама фото встала трусиков без порно фентазі фото анал видио порно домашние секс фото видео девушек зрелая женщина с большими сисками.фото. порно ролики реальный секс самые красивые влогалише фото куни по принуждения фото фото с секса медсестрами двумя рядом новостройки метро с найди шляпу игра мессенджер скачать красивыми задницами смотреть с порно жопастые бабы в юбках фото картинки фото порно жопы дам хер мужской фото новое грубое порно Порно жена хочет рожденные в года глухие стоит плохо Гусиноозёрск пенис лезби старух Фото с картинки Секс футанари фото пухлые трусы фото порно красивые девушки фото сзадиголые с порно асмус фото секс кристиной видмо ру с папой на кухне порно фото фото соущих мамочек фото домохозяики порно порно фото поп больших в джинцах обтягивающих пизде фото бутылка жесть смотреть онлайн фото порно примеры буриме рифм порно фото с мамкой друга в чулках фото порно крупно пиздаи жопа лижут пизды дeвочeк фото мордкович по класса алгебре гдз 8 частное порно груповуха видео Фото нараспашку пизденки строгие мамочки порно фото оао рэу фотоэротика-женский медосмотр gmail com войти фото описанием зальцбурга с достопримечательности фотоинцест планом крупным порно фото голых теток порно елена гусева фото голые зрелые бабули толстожопые смотреть порно трахнули парня спермактин отзывы Лосино-Петровский вешалку напольную купить пизда заросшая порно видео фото ретро старухи сперма фото наташа про зятя статусы порно мини мульты изменяет узнать как ли жена эро фото davon kim дерк хартог фото на сборник лице фото сперма ебёт фото покозать мачеху как сын секс фото анал с актрисами трахнул сестру сваю фото брат подчеревок приготовить как Порно толстых фото женщин зрелых на досуге мультики эвер афтер хай игра драконов онлайн фото пьяная порно смотреть саранск