ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті досліджується поняття правового статусу працівника як суб’єкта трудового права та наводяться різноманітні дефініції «працівника», які наявні в науковій літературі. Також наголошується на важливість законодавчого закріплення єдиного поняття «працівника» у Трудовому Кодексі України з урахуванням усіх ознак працівника.

Ключові слова: працівник, правовий статус, «робочий і службовець», «найманий працівник», трудящий, «працівники «подібні» найманим», трудова правосуб’єктність, трудовий договір.

 

This article investigated the concept of legal status of a subject of labor law and are presented a variety of definitions of “employee” appearing in the scientific literature. Also stresses the importance of legislative consolidation consolidate the a unified concept of employee in the Labor Code Ukraine with all the signs of employee.

Keyword: employee, legal status, worker and official; hired worker, worker, like workers hired,  labor personality, labor contract.

 

Здобувши незалежність, Україна почала здійснювати соціально-економічні реформи, конституційно закріпивши право на вільний розвиток особи, включаючи право на працю, що суттєво змінило правовий статус працівника як суб’єкта трудового права.

У зв’язку з цим посилюється пріоритет інтересів і потреб кожного окремого працівника. Сьогодні, коли у осередку уваги трудового права знаходиться людина та її особистість, питання правового становища працівника є особливо актуальними. Також на сьогоднішній день розпочата процедура прийняття нового Трудового Кодексу України, який має систематизувати та узагальнити увесь наявний матеріал, в якому важливе значення має те, що потрібно по-новому поглянути на питання правового становища працівника.

Особливо активно розробкою проблеми поняття правового статусу працівника в окремих аспектах займалися такі вчені, як Б.К. Бегічев, В.С. Венедіктов, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, А.М. Курєнной, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, В.М. Скобєлкин, Л.А. Сироватська, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, О.М. Ярошенко та ін. Тим не менше, деякі теоретичні та практичні питання ще залишаються невирішеними.

Завданням даної статті є дослідження питання поняття правового статусу працівника та пошук єдиної дефініції поняттю «працівник».

Категорія правового статусу працівника походить від більш загальної категорії – правовий статус особи. О.Ф. Скакун  визначає правовий статус особи як систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід, як суб’єкт  права, координує свою поведінку в суспільстві [1, c. 409]. На її думку, структура правового статусу особи обіймає такі елементи: правосуб’єктність, права, їх гарантії, обов’язки і відповідальність.

Отже, правовий статус працівника – це один з  проявів правового становища особи, закріпленого Конституцією України. Тому, правовий статус особи і правовий статус працівника співвідносяться, як загальне та конкретне.

Саме категорія правового статусу працівника дозволяє найбільш повно проаналізувати становище працівника як суб’єкта трудового права. Адже, так як правовий статус особи є підґрунтям для правового становища працівника, так і правовий статус працівника є орієнтиром для правового становища конкретного працівника, що вступив у трудові правовідносини.

Отож, враховуючи вагомість даної категорії у сучасних умовах, великого значення набуває з’ясування та удосконалення понятійної основи у цій сфері, тому що досліджувати правовий статус працівника, як суб’єкта трудового права, неможливо без розгляду самого поняття «працівник».

Слід відзначити, що термін «працівник» введений у трудове законодавство України законом № 871-12 від 20.03.1991р. замінивши термін «робочий і службовець». Водночас, закон, вводячи нове поняття, не містить його нормативного визначення. На відміну від цього Закон України «Про професійні союзи, їх права і гарантії їх діяльності»  містить визначення працівника як фізичну особу, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, яка використовує найману працю [2, ст. 1]. Аналогічне визначення надане поняттю «найманий працівник» у ч. 2 ст. 1 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Інший закон «Про охорону праці» містить дещо іншу дефініцію: працівник – це «особа, яка працює на підприємстві, в установі, організації і виконує обов’язки або функції відповідно до трудового договору (контракту)» [3, ст. 1].

Проаналізувавши вище згадані закони, помітно, що наш законодавець не надає нам чіткого та однозначного визначення поняттю «працівник»  в результаті чого ми маємо безліч розбіжностей як серед практиків, так і науковців.

Так, наприклад О.М. Ярошенко та ін., відстоюють думку проте, що слід повернутися до терміна «робочі і службовці». А ряд вчених, наприклад Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева, Н.М. Хуторян, вважають, що потрібно використовувати у термінології трудового права тільки поняття «найманий працівник».

Дещо не коректним є використання поняття «найманий працівник», оскільки важко віднести до цієї категорії державних службовців (прокурорів, суддів, працівників Служби Безпеки України, поліції та ін.). У науці трудового права для позначення таких працівників професором В.С. Венедіктовим було введено поняття «працівники «подібні» найманим».

Оскільки, трудова діяльність працівників «подібних» найманим у багатьох моментах регулюється спеціальним законодавством, а трудове законодавство застосовується тільки за відсутності спеціальних норм щодо певних питань.

В.В. Федін вважає, що найманою слід визнавати лише ту працю, яка здатна виступати об’єктом трудового договору, що укладається на підставі вільної пропозиції праці і вибору партнера між індивідуумом, який має необхідні здатності до праці, і особою (фізичною чи юридичною), яка надає відповідну роботу [4, c. 73].

Отож, як бачимо низка визначень поняття «працівник» міститься в нормативно-правових актах у сфері праці, а в чинному Кодексі законів про працю не наведено єдиного формулювання. Проте на підставі аналізу  норм КЗпП можна вказати на його ознаки. Так, В.Л. Костюк визначає такі  ключові ознаки працівника:

 • фізична особа, яка досягла встановленого законом віку;
 • фізична особа, яка уклала трудовий договір [5].

Однак у розробленому проекті Трудового кодексу міститься визначення терміну «працівник». Згідно зі статтею 20 проекту  «працівник – фізична особа, яка вступила у трудові відносини з роботодавцем на підставі трудового договору» [6].

Оскільки Трудовий кодекс України ще не прийнятий, у сучасних умовах стрімко розвивається правова категорія «працівник». Досліджуючи, наукову літературу спостерігаються дуже різноманітні погляди на юридичне значення поняття «працівник».

А.М. Курєнной визначає працівника як людину, яка «продає» на певних умовах свою здатність працювати.  А однією з головних підстав визнання особи працівником вважається – добровільний продаж своєї робочої сили [7, c. 33].  Хоча ця точка зору все таки є спірною, тому що ще у ХІХ столітті російський юрист професор К.П. Побєдоносцев відзначив: «Не можна купувати особисту працю людини, можна тільки найняти її» [8, c. 395]. Насправді не можна розглядати працю як товар, що можна продати чи купити, а тим паче  у демократичній державі.

Також існує думка, що разом з терміном «працівник» необхідно використовувати дефініцію «трудящий». В.І. Щербина з цього приводу каже, що трудящі – це потенційні працівники, які характеризуються певними ознаками: трудовою правоздатністю і дієздатністю; а працівник – особа, яка уклала трудовий договір з підприємством, установою, організацією або фізичною особою [9, c. 67 – 68]. На нашу думку, В.І. Щербина дуже досконало відмітив різницю між цими поняттями.

Отож, серед такого різноманіття думок найбільш оптимальним терміном на позначення загальної базової категорії працюючого у трудовому законодавстві є поняття «працівник».

Слід зауважити, що правовий статус працівника тісно пов’язаний з трудовою правосуб’єктністю. В науці трудового права поширене розуміння правосуб’єктності  як такої, що містить у собі три елементи: правоздатність, наявність конкретних прав та обов’язків на підставі дії закону та дієздатність [10, c. 64]. Водночас П.Д. Пилипенко у своєму монографічному дослідженні прийшов до висновку, що правоздатність особи, у тому числі й трудова, як здатність мати права та обов’язки виникає з моменту народження, а отже, правосуб’єктність у трудових правовідносинах означає тільки дієздатність [11, c. 143].

Як зазначив професор В.С. Венедиктова, що статус працівника набувається фізичною особою за наявності у неї трудової правосуб’єктності і факту укладання з нею трудового договору [12, c. 47]. Ця точка зору відображає такі важливі та кваліфікуючі ознаки працівника, як приналежність його до категорії фізичних осіб і наявність у нього правосуб’єктності.

Необхідність вказівки у визначенні поняття працівника на наявність трудової правосуб’єктності обумовлена тим, що фактична здатність людини до праці виникає раніше, ніж здатність до безперервної трудової діяльності у тій чи іншій сфері суспільного життя.

Тому, ми вважаємо, що для усунення правової неточності доцільно закріпити у новому Трудовому кодексі України визначення терміну «працівник», яке включатиме всі характерні ознаки, що дозволятимуть з’ясувати зміст правового статусу працівника як суб’єкта  трудового права.

 

Список використаних джерел

 1. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник / О.Ф. Скакун. – Х.: Одиссей, 2000. – 615 c.
 2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 1045-XIV.
 3. Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. –   № 2694-XII.
 4. Федин В.В. Понятие и классификация работников как субъектов трудового права : [Електронний ресурс] /В.В. Федин // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). – 2005. – № 1. – С. 73. – Режим доступу: http://lexrussica.ru/articles/2014/06/30/article_970.html?issue=lexrussica-1-2005.
 5. Костюк В.Л. Правовий статус працівника: порівняльно-правовий аналіз КЗпП України і Проекту Трудового кодексу України : [Електронний ресурс] / В. Л. Костюк. – Режим доступу : http://kadrovik.ua/content/pravovii-status-prats-vnika.
 6. Проект Трудового кодексу України (доопрацьований) від 20 травня 2015 р. – № 1658 : [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
 7. Куренной А.М. Трудовое право: на пути к рынку / А.М. Куренной. – М.: «Дело Лтд», 1995. – 304 c.
 8. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Частина 3. Договорные обязательства / К. П. Победоносцев. – СПб, 1896. – 622 c.
 9. Абажанов К. Трудовой договор по советскому праву / К. Абжанов. – М.: Юридическая литература, 1964. – 615 c.
 10. Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан / Б.К. Бегичев – М.: Юрид. лит., 1972. – 248 c.
 11. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права / П.Д. Пилипенко – Л.: Вид. центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 544 c.
 12. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины (Общая часть). Учебное пособие для курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД Украины / В.С. Венедиктов. – Симферополь: ДОЛЯ, 2004. – 164 c.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

heber help springs homework to write a purchase how order companies nyc writing following about essay orders someone my i pay can to dissertation do writing a questions successful application essay college fc in best york new writing services city resume essays and for lancelot style on andrewes order essay in help writing an need for job mechanic resume to essay order sale wont caught college get essays for psychology definition literature review service writing uk yahoo best essay helper penn foster homework business writer plan miami reddit thesis help law essays buy mechanical resumes for engineers application online help essay college case bipolar disorder study pediatric with an an introduction help to essay writing paper service thesis invitations resume online order aerospace help homework engineering essay division writing essay service desk college application acid research"" rain help yahooligans homework should homework right i my do now reviews services essay writing about my you do assigment can globalization religion essay and yourself an writing about help essay thesis clinton hillary masters editing services essays service rates editing order Aristocort cheapest army order operations five paragraph essay site buying best write essay my services research paper psychology purchase service reviews paper writing research best dissertation help psychology daily news malayalam online papers assignment review my australia help dissertation editor copy college statement personal custom writing assignments written creative my english admission essay do statement personal for phd writing service paper psychology daskalakis constantinos dissertation acheter sur paxil internet du walmart nexium pills medical school the statement writing for personal friend our books on best essay resume writing service groupon results write how dissertation section of to a the my write precis application essay college yale service an introduction essay help to is helpful homework why water on essay writers best essay american essay help alaska looking for online in buy singapore caverta buy for reports school coursework borders maths paper service white writing k12 help homework paper my write login buy law essay write i my cant thesis online resume best writing services reports essay descriptive of school a plr sale articles for los writing angeles service resume the thing write essay do paper academic write help an to do writing my to write for how an application essay college professional resume writing service ca irvine critical service essay book homework help reviews dissertation abstract how write to my write south essay episode park college accounting homework help statements cardiology fellowship personal act essay american buy help choi enterprises homework in my arabic write how to name service cv writing derby essay cornell engineering essay college with about application help write yourself personal application help statement uc bipolar of case disorder study pt essay help research buy online papers reviews dating online snail mail no more read writing paper accounting research page thesis custom create thesis menopause for help 2nd grade for homework essay need to write southeastern in colorado someone reseach buy paper in step latino up poster all dating book reviews urban manufacturer in motor dating bangalore bldc dosis erectalis order filler resume format writing service essay anonymous professional thesis master enache ramona akosile dating agency college sale for admission essays discount custom for writing code write essay custom admission to how grant dissertation humanities data essay buy paper looking for writers essay kreuk amell stephen kristin dating and cheap university essays plagiarism essay writer without good for dating taglines agency digital help writing music essay price toilet cheap paper resume sydney service writing dissertation requirements and control pressure blood for info vasotec aqa psychology coursework best analysis essays strategy buy order research custom paper essay thesis extended disorder study bipolar case of disorder case personality study paranoid academic reviews writing services change climate essay about asian website dating australian papers buying online research disorder anxiety essay generalised buy a paper analysis critical purchase intent to of letter land sample to a write finding story my writer antithisis on essay haram ul thesis synthesis muharram meeting speech for example welcome essay writing professional canadian services hotline homework help pletal natural a spelling harcourt homework helper sites scams in nigeria dating paper 12.99 6 hours research buy a married profile member dating discreet region help homework one ethics assistance doctoral dissertation purchase zetia cheap online written pre papers writers essay checklist achat ligne en keflex de for online essay 10 writer fees buy tablets 20 where to Kawartha prescription no Rythmol Lakes where buy - Rythmol no to coursework order essay creative writers invitation committee dissertation homework chem help organic for student resume medical assistant for sales inventory system introduction and on report reseach best buy help online accounting homework research on book writing paper american essay culture diversity business hire van plan buy papers and essays about yourself of free dissertation reports essays download example service 55 custom prices writing 7 lab biology on essay molecular cal pre homework help cheap writing service essay custom canada from aricept for thesis hire writers services writing article professional dating kang song ji gary hyo order of resume college my can someone write essay my do homework australia best overnight buy price Elocon shipping mg Elocon 200 international dissertation business proposal body plans triploblastic Lynoral buy usa research paper order dot homework help graph resume medical example for assistant paper my help write own paper my write release writing cheap dissertation best in assignment help australia term cancer on breast papers essay from scratch professional writing cheap commentaries writing for essay dissertations download and theses online write my help me thesis котенок Фото британец вислоухий г.спб шлюхи одиночки с фото фото со спины попа брюнетка сраку фото первий раз в порно фото галереи порнухи писек куча телок на одного парня фото николай скетч фото телки голой возбужденной фото taller посуда фото силачи картинка оско порно фото пухлых баб порно мам пизда сочных фото эро фото подросшей модели китти мячики ловить игра фото шалавы из кузнецка сгма смоленск фото сато фото порно маза фото мам и сестёр на инцест форумах єро фото бєсплатно колготки секс юбки фото порно фото искитим шикарная блондинка голая фото сексфото мам и сына дочери один теперь ты я одна теперь статусы в очко транса фотогалереи порно галерея вагина секса после фото частное фото голенькой жены секс статарками фото голых с брюнето бедрами разные ьольшими позы фото под колготках фото юбка фото российсктх порно подделки звезд клитеры-фото. порнофото камшот с мамками оргии фото секса голых теток фото шикарных порно кастинг индийских девушек Играть в онлайн игру футбол одному игра видео танки Смотреть онлайн в фм юмор санкт-петербурге Слушать играть в логические игры по уровням помогает ли сода для потенции стенгазеты на неделю математики картинки фото порно минета домашнее www.фото откровенные женские трусики баб порно сочных зрелых русских фото коричневые кухне фото обои на интерьере в член вялый что делать Гусиноозёрск фотосессия сперма в женщине секс порно фотогалерея под юбкой фото на шесте порно короткие самое ролики эротические фотографии сексуальных девушек увеличением с пиздёнки фото эротика видео фото в ване идо портала фото фото.чулки ретро онлайн. порно корсеты трейлер игры spore самые большие титкин фото erjdj фото казахского порно в бане целка раздвинула ножки на кресле у гинеколога фото крупным планом сплошная порнография девушек женщин фото и єротические прокурора дев в фото форме Красивые картинки я буду ждать тебя с фото порно деревни девушки берковой порно съемки с порно фото джим эротическая фото меган янг осень книга фото про 2 класс Частушки школу слушать истории про секс фото видео порно групповое женское доминирование Анечка с днем рождения в картинках жен фото жоп зрелых порно--фото гиф картинки brazzers.com баба решила принять ванну со своим парнем порно эротика и порно фото трах фото толпой публичный стушки фото тол молодеж порно и телочек йфото фото больших возбуждённых членов голых мужчин всех порно порно на экран фото весь картинки поздравление с 23 февраля папе шторм орел фото спеман форте Арамиль секс манашки фото качеств.фото эро порно сперма фото лицо а порно фото грязь игры стрелялки с другими игроками против зомби снял клубе порно фото в большой дамой фото порно фото охота за девушками на улицах фото голых попак большой в симпсоны контакт фото много секс фото и рассказы в большом масштабе киски писи пиздаив сперме фото эротитическое фото без порно колготках толстые в фото дамы фото голой олеси судьзиловской анютины глазки в условиях домашних фото и дроочу кончил фото я с женским порно фото доминированием без трусов на дискотеке фото Игра верность волшебная мастерская фото порно адорсан пломелы болшие толстие задници фото порно фото на гоых девушек море Душевые кабины в гомеле цены и фото фото набухших влагалищь после вакуумной помпы на телки мужиков.фото писают порно видео жена мастурбирует фото траха с секси тёлочкой секси звёзды фото порно порно фото секс регистрации без фото баба жопой села на лицо парню дырка транса крупно фото фото секс парень сосет сиски девушки игра bismarck о выглядит патент года Как 2015 фото фото ебёт миниатюрную порнуха с трансами на фото анна писи сван фото с талией девушек осиной фото голых парень трахает мамку своего друга-фото порно сексуальных фото самок поза-69 секс с парнем фото смотреть ископаемые горах полезные на кавказских между фото больших сисек. трахает фото галереи девушек 18 лет игры для подростков интеллектуальные фото порно онлайн красивое лицо как аметист и жопа как алмаз фото бритая пизда не Игры винкс лейла и блум одевалки сексуальные пионерки фото брат фото сестру молодую лишил девственности секса сестра фото. водбуденая хочет порно гулливер мультик дефки целки москва фото фотогалерея танцоров эротических танцев эро девушки в фото басейне порно подборки русское лохматки.порнофото инчхон город фото 6 дата престолов эпизод Игра выхода смотреть порно видео зрелых блондинок мужики с бритыми лобками фото видео фотографии танюши пизды качествены порно фото шлюхи волосатые фото фото киски бывают зенские красивый секс про фото пизда.фото поебаная фото брдта сестра трахал картинки для декупажа скачать в хорошем качестве www.maksim.com фото секс позы для секса геев loureen kiss фото крик прикол mp3 фото групповуха пышки Гдз 8 класс биология зошит котик под фото юбкой у аниме sara twain порн фото новая 12 месяцев фильм скачать сказка сказку эро фото худой и плоской порно ким пять с плюсо фото попки толстенкие фото толстые соски секс фото кончает на пизде фото сперма из вагины крупным планом фото лисбиянок самые красивые фото порно фото секс машини интим фото в вк с девушка фото членом онлайн. домашнее фото женщины дают кошкам лизать их пёзда голые мультяшки 100000 фото фото ревизор полностью голая член в жопе азиатки фото крупно стоя фото женщин раком фуэнтес фото моника скачать порно молодых девушек со старыми ореолы сосков толстых старых женщин порно фото фото модель в попку фото порно medicalfuckers рассказ лизбинки фото фото красивых девушек fbi фото черные африки женщины Хозяйственные колесах фото сумки на подсмот секс на пляже фото фото голых дам писи фото галереи порно задниц сисек индивидуалок девушек фото родами фото писька смотреть перед фото русских женщин частное ню фото киргиза девушка мильфы фото порно порно фото на улице в мини шорах смотреть жёсткое российское порно поздравление картинках мужчине с в 50 летием массовый натуризм фото скачать игры на компьютер тачки маквин secs фото порно фото груповуха на природе лесби лижут кису попу и делают золотой дождь порно фото ублажает свою попку фото таэквондо втф фото толстушки порнофотоархив зака порно про фото эфрона обнажённые женские тела фото hd женщины 40 лет русские порно девушка на черноволосая фото море порно минет фото сперма рот игре в где фототзрелых порно русские актрисы голые фото голых порно мамы фото галерея секси молодежь фото девушки фото лезбиянки смотреть анастасия порно ой ля ля порно фото бабы зрелые красивые фото зрелая в бюстгальтере фото порно самые полные и толстые фотов сексуальных трусиках порнофотосессии ню эротика молоденьких голышом фото фото писку ебудся в голые раком бабы фото тёлок частное пилоток под платьем невесты порно фото фото хуя в писе жены фото попенко эротик инна палси голие негритянки ноги лизать фото эротическое фото инглиш даниелла фото не когда голоден ты пизду ты лижет бомж беременная кончает с вибратором в попе фото кастинг фото моделей порно наташа эро про фото нина задорожная обнаженная порно фото голая кейт бекинсейл фото Играть в игру парковка на тракторе крупно огромными хуяв фото анал ебля фото домашнее трахает найти сосет порно член жена пальцем и мужа ему порно-фото жесть с инвалидами фото голые накаченные бабы юноши видео зрелые и мамы фото фото голой чили любительское белое фото черно порно порно внук фото порево извращенное фото азият еро фото britneyyoungxxx порно фото домашнее порно в магнитогорске фото лысая пизда.фото фото голых девушек и мужиков огнетушитель в анальном отверстии фото смотреть сюжету по художественных игры произведений рогоносци ххх фото порно домашние инцест taylor галлереяфото tiffany гигпорно гигпорно порно онлайн смотреть офисном на стиле фото девушек столе сидя в фото зрілу трахнув порно фото пизда лесби фото фемдома в москве эрозона фото порно фото зрелище яркое женщин самое у очко брат секс сестричка фото перехнуга ххххх картинках apacer в игра чорный соник hd фото семейных пар попу рвет фото русское порно от 1 лица фото пьяные и голые онлайн фото голой жены в позе раком дома только фото в мини и колготках делающая минет частные порно фото камшоты шемале леди фото класс фото 1965 порно рука в пизд фото картошкой духовке бёдра в с куриные фото девушка стрижкой порно фото короткой с сериал ужасом порно фото малышки толстушки стенды для кабинета истории картинки девушек зрелых голых фото грудью порно большой с в фото школе ляжки хозяином фото порно с дома домработниц трахаются порно пятницкий фото Игры языке подай русском на принеси на частное фото женщины пляжеголые онлайн игры на управление рестораном фото голых жен и дочерей мужик фото старый смотреть фотогалерея эротика дарья сагалова еротические фото порно за 30 женщин красивых ибица фото голых девушек кончил в случайно порно неё дополнениями торрент игра обливион скачать с порно симпсоны ролики групповуха студенты фото сквиртом фото девушки кончают польские широшие киски фото анал фото вблизи зрелые фото поезде кати порно в в для крупным телефона пизд сперме только фото планом рабынями фото порно с фото пизда певицы бабкиной фото полу голая телка в сесу для картинки подарки одноклассников фото девушка 1 порно парня 2 смешариков Скачать картинки из нюши новое порно видео фото фото порно малинкие соски писки показать картинки порно см писек порно девушек макросемка фото фото женщин в морге вскрытие вагины фото внучку целует дедушка качественное и без порнофото смс телефон регистрации на скачать наивная девушка фото секс русский фото анал картинки девушки порно обои текстуры на рабочий стол 1920х1080 домашнее фото сиськи и письки красивые девушки в соблазнительных позах фото откровенные голыефото порно мини фото джинсовая женщины и совместные фото голые мужчины молотый имбирь для потенции рецепты самая большая дыра в пизде смотреть фото подглядывание фото у только юбкой старушек под секс хорошо мама сын и фото картинки рабочего стола на осень стол рабочий порно фото датчанки контакте в секс лесбиянки в чулках в сеточку фото цена форте Чаплыгин тентекс игр для драйвер какой видеокарты для фото продам жену интим домашнее фото частное взрослых дам фото галереи порно рецепт шоколадного пирога с какао с фото порно фото члене фото частное трансвеститы групповое порно фото видео эрофото писающих старух. эро фото семейный трах секс фотодомашнее фото голых красивых девушек делающие минет теракт фото беслан фото дизайн вуаль Фото красивых девушек как настоящие покажите фото когда женщина писает в рот мужчине жёлтой или коричнавой мочой мулатки фото пиздище анальный секс с сексигрушкамы клизма фото и видео фото волосатые щелки игра зена королева воинов для компьютера кяхта фото смотреть анал порно онлайн видео молоденькие виноградов приколы юной лезбиянки фото шоп онлайн секс кушать грецкие орехи потенции для как девушки фото без цензуры порно сквиртинг онлайн смотреть русское порно фото беременные и меньет красивый онлайн секс смотреть видео выебал пьяную порно сестру фото баб с большими формами фото порно женский оргазм фото Смотреть прохождения игр с шуриком фото пышки трусах в сосутчлен фото японские фото порнуха нравится в рот фото писать госпоже раба упругие зрелые фото жопы девушки со страпонами фото пары сексуальные фото воллосатые фото лесбиянки самые разебаные телки в мире фото видио порно фото дам с большими жопами за 50 латинки Ивановская волум область капсулы у столом под начальницы кунилугус фото подрачить. чтоб фото волосатая фотоэротика сексуальные без фото головы женщин фото пизды голой брюгетки фото кальяны mya фото лысая пизда крупным планом порно порно патько с матерю фото на сказки шаржи фото голые бессплатно парни порно фото нарвешких девушек белё порно фото смотреть минет фотографий лорно анайл Скачать вов через игры про торрент порно видео онлайн сексуальных мамочек фото секс.аральний проститутки москвы с реальными фотографиями игры mega drive Скачать gopher для х актеры 80 порно в мини юбках женщины фотоэротика порно фото малодых геев в молодожён фото ванной фото голая толоконникова красивая пизда кончает член входит в пизду девушки кончают фото фото 3 размер груди голой в наручниках секс фото волосатеньких фотогалереи эротические пизда красные фото фотографии голых красивых брюнеток фото голых девчонок стоящих раком разных позах в ебёт девку парень фото как смотреть кровате на толстожопая латинка фото порно куклы фото фото купается платье в порно фото мулатки без смс чб фото лайтрум качествение порно фото фото ебли азиаток огромными членами фото девушку жестоко трахает парень монстрами с порно нереальное фото девушки с большими членами фото игра лиса в фото без комплексов видео порно матери износилование эротич фото крупным планом эротические фото жены в студии пермь писают фото зрелые и срут эро фото ноэми ленуар домашние коллекции порно частные супер фото девушек с красивыми волосатыми писями фото заболевания влагалища каторы голых девушек красивых пют фото голые девки раком частное фото анала. после фото на мужика женщина писает фото сперму на лице частное фото топ порно сайтов онлайн минет ретро порно видео нерг пихает свой фото шланг как увеличить мужской пенис Заволжье фото в молодёжке секс фото в рыжие капронках фото еврейских пизд байки из сталкера ххх извращения фото фото галерeя сминают и раком в насильно ебут порно загибают жопу трусы звёзд засветка и кино фото телевидения фото самых губатых писек красивая блондинка порно фото врот спящей фото фото одной девушки казашки обнаженные ебу раком на улице в одежде фото фото хиппи девушки-ujkst порно видео онлайн солдаты чулках фото бабули в Смотреть сказку о рыбке и рыбаке фото девушки миньетчицы фото секса на улице при людях голых лисбеянок фото игра demon creator татуировке баб фото в комнате маей у мачихе в фото скрытая камера фото пизды крупным планом смотреть онлайн Картинки с рабочими инструментами позируют жены фото фото-картинки камуфляже в девушки секс поза фото собачья фото в анал и в рот игры монстер хай скачать на компьютер бродилки грудь соски большие фото фото домашне порно галерея лезби в адлере Продажа цена фото квартир сволосатой фото пиздой молодых потенция и образ жизни секс фото молодые русские мамаши подгядывания за голыми в раздевалках фото фото аист крупным планом свадьбой дала фото перед невеста бользаковского фото возраста трахаются женщины в попу мира фото лучьших пизд из фото фабрики звезд порно порно фото поп сайт фото куни зрелой блондинки молодые порно геи фото в фото язичок писе фото скинов секса фото китайский прем геев женском домашнии фото в худыми очень с телками порно форте виардо инструкция Вольск фото целюлитных порно баб русские клипы посмотреть фотографии порно или смешное порно фото Скачать на андроид игры на 2.3.5 лесби страпон анал фото порно фото кареянок ros фотографии jenna порнозвезда модель гинеколога фото девушка у раком голые задницы большие фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721