ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У даній статті досліджується поняття правового статусу працівника як суб’єкта трудового права та наводяться різноманітні дефініції «працівника», які наявні в науковій літературі. Також наголошується на важливість законодавчого закріплення єдиного поняття «працівника» у Трудовому Кодексі України з урахуванням усіх ознак працівника.

Ключові слова: працівник, правовий статус, «робочий і службовець», «найманий працівник», трудящий, «працівники «подібні» найманим», трудова правосуб’єктність, трудовий договір.

 

This article investigated the concept of legal status of a subject of labor law and are presented a variety of definitions of “employee” appearing in the scientific literature. Also stresses the importance of legislative consolidation consolidate the a unified concept of employee in the Labor Code Ukraine with all the signs of employee.

Keyword: employee, legal status, worker and official; hired worker, worker, like workers hired,  labor personality, labor contract.

 

Здобувши незалежність, Україна почала здійснювати соціально-економічні реформи, конституційно закріпивши право на вільний розвиток особи, включаючи право на працю, що суттєво змінило правовий статус працівника як суб’єкта трудового права.

У зв’язку з цим посилюється пріоритет інтересів і потреб кожного окремого працівника. Сьогодні, коли у осередку уваги трудового права знаходиться людина та її особистість, питання правового становища працівника є особливо актуальними. Також на сьогоднішній день розпочата процедура прийняття нового Трудового Кодексу України, який має систематизувати та узагальнити увесь наявний матеріал, в якому важливе значення має те, що потрібно по-новому поглянути на питання правового становища працівника.

Особливо активно розробкою проблеми поняття правового статусу працівника в окремих аспектах займалися такі вчені, як Б.К. Бегічев, В.С. Венедіктов, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, А.М. Курєнной, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, В.М. Скобєлкин, Л.А. Сироватська, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, О.М. Ярошенко та ін. Тим не менше, деякі теоретичні та практичні питання ще залишаються невирішеними.

Завданням даної статті є дослідження питання поняття правового статусу працівника та пошук єдиної дефініції поняттю «працівник».

Категорія правового статусу працівника походить від більш загальної категорії – правовий статус особи. О.Ф. Скакун  визначає правовий статус особи як систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід, як суб’єкт  права, координує свою поведінку в суспільстві [1, c. 409]. На її думку, структура правового статусу особи обіймає такі елементи: правосуб’єктність, права, їх гарантії, обов’язки і відповідальність.

Отже, правовий статус працівника – це один з  проявів правового становища особи, закріпленого Конституцією України. Тому, правовий статус особи і правовий статус працівника співвідносяться, як загальне та конкретне.

Саме категорія правового статусу працівника дозволяє найбільш повно проаналізувати становище працівника як суб’єкта трудового права. Адже, так як правовий статус особи є підґрунтям для правового становища працівника, так і правовий статус працівника є орієнтиром для правового становища конкретного працівника, що вступив у трудові правовідносини.

Отож, враховуючи вагомість даної категорії у сучасних умовах, великого значення набуває з’ясування та удосконалення понятійної основи у цій сфері, тому що досліджувати правовий статус працівника, як суб’єкта трудового права, неможливо без розгляду самого поняття «працівник».

Слід відзначити, що термін «працівник» введений у трудове законодавство України законом № 871-12 від 20.03.1991р. замінивши термін «робочий і службовець». Водночас, закон, вводячи нове поняття, не містить його нормативного визначення. На відміну від цього Закон України «Про професійні союзи, їх права і гарантії їх діяльності»  містить визначення працівника як фізичну особу, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, яка використовує найману працю [2, ст. 1]. Аналогічне визначення надане поняттю «найманий працівник» у ч. 2 ст. 1 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Інший закон «Про охорону праці» містить дещо іншу дефініцію: працівник – це «особа, яка працює на підприємстві, в установі, організації і виконує обов’язки або функції відповідно до трудового договору (контракту)» [3, ст. 1].

Проаналізувавши вище згадані закони, помітно, що наш законодавець не надає нам чіткого та однозначного визначення поняттю «працівник»  в результаті чого ми маємо безліч розбіжностей як серед практиків, так і науковців.

Так, наприклад О.М. Ярошенко та ін., відстоюють думку проте, що слід повернутися до терміна «робочі і службовці». А ряд вчених, наприклад Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева, Н.М. Хуторян, вважають, що потрібно використовувати у термінології трудового права тільки поняття «найманий працівник».

Дещо не коректним є використання поняття «найманий працівник», оскільки важко віднести до цієї категорії державних службовців (прокурорів, суддів, працівників Служби Безпеки України, поліції та ін.). У науці трудового права для позначення таких працівників професором В.С. Венедіктовим було введено поняття «працівники «подібні» найманим».

Оскільки, трудова діяльність працівників «подібних» найманим у багатьох моментах регулюється спеціальним законодавством, а трудове законодавство застосовується тільки за відсутності спеціальних норм щодо певних питань.

В.В. Федін вважає, що найманою слід визнавати лише ту працю, яка здатна виступати об’єктом трудового договору, що укладається на підставі вільної пропозиції праці і вибору партнера між індивідуумом, який має необхідні здатності до праці, і особою (фізичною чи юридичною), яка надає відповідну роботу [4, c. 73].

Отож, як бачимо низка визначень поняття «працівник» міститься в нормативно-правових актах у сфері праці, а в чинному Кодексі законів про працю не наведено єдиного формулювання. Проте на підставі аналізу  норм КЗпП можна вказати на його ознаки. Так, В.Л. Костюк визначає такі  ключові ознаки працівника:

 • фізична особа, яка досягла встановленого законом віку;
 • фізична особа, яка уклала трудовий договір [5].

Однак у розробленому проекті Трудового кодексу міститься визначення терміну «працівник». Згідно зі статтею 20 проекту  «працівник – фізична особа, яка вступила у трудові відносини з роботодавцем на підставі трудового договору» [6].

Оскільки Трудовий кодекс України ще не прийнятий, у сучасних умовах стрімко розвивається правова категорія «працівник». Досліджуючи, наукову літературу спостерігаються дуже різноманітні погляди на юридичне значення поняття «працівник».

А.М. Курєнной визначає працівника як людину, яка «продає» на певних умовах свою здатність працювати.  А однією з головних підстав визнання особи працівником вважається – добровільний продаж своєї робочої сили [7, c. 33].  Хоча ця точка зору все таки є спірною, тому що ще у ХІХ столітті російський юрист професор К.П. Побєдоносцев відзначив: «Не можна купувати особисту працю людини, можна тільки найняти її» [8, c. 395]. Насправді не можна розглядати працю як товар, що можна продати чи купити, а тим паче  у демократичній державі.

Також існує думка, що разом з терміном «працівник» необхідно використовувати дефініцію «трудящий». В.І. Щербина з цього приводу каже, що трудящі – це потенційні працівники, які характеризуються певними ознаками: трудовою правоздатністю і дієздатністю; а працівник – особа, яка уклала трудовий договір з підприємством, установою, організацією або фізичною особою [9, c. 67 – 68]. На нашу думку, В.І. Щербина дуже досконало відмітив різницю між цими поняттями.

Отож, серед такого різноманіття думок найбільш оптимальним терміном на позначення загальної базової категорії працюючого у трудовому законодавстві є поняття «працівник».

Слід зауважити, що правовий статус працівника тісно пов’язаний з трудовою правосуб’єктністю. В науці трудового права поширене розуміння правосуб’єктності  як такої, що містить у собі три елементи: правоздатність, наявність конкретних прав та обов’язків на підставі дії закону та дієздатність [10, c. 64]. Водночас П.Д. Пилипенко у своєму монографічному дослідженні прийшов до висновку, що правоздатність особи, у тому числі й трудова, як здатність мати права та обов’язки виникає з моменту народження, а отже, правосуб’єктність у трудових правовідносинах означає тільки дієздатність [11, c. 143].

Як зазначив професор В.С. Венедиктова, що статус працівника набувається фізичною особою за наявності у неї трудової правосуб’єктності і факту укладання з нею трудового договору [12, c. 47]. Ця точка зору відображає такі важливі та кваліфікуючі ознаки працівника, як приналежність його до категорії фізичних осіб і наявність у нього правосуб’єктності.

Необхідність вказівки у визначенні поняття працівника на наявність трудової правосуб’єктності обумовлена тим, що фактична здатність людини до праці виникає раніше, ніж здатність до безперервної трудової діяльності у тій чи іншій сфері суспільного життя.

Тому, ми вважаємо, що для усунення правової неточності доцільно закріпити у новому Трудовому кодексі України визначення терміну «працівник», яке включатиме всі характерні ознаки, що дозволятимуть з’ясувати зміст правового статусу працівника як суб’єкта  трудового права.

 

Список використаних джерел

 1. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник / О.Ф. Скакун. – Х.: Одиссей, 2000. – 615 c.
 2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 1045-XIV.
 3. Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. –   № 2694-XII.
 4. Федин В.В. Понятие и классификация работников как субъектов трудового права : [Електронний ресурс] /В.В. Федин // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). – 2005. – № 1. – С. 73. – Режим доступу: http://lexrussica.ru/articles/2014/06/30/article_970.html?issue=lexrussica-1-2005.
 5. Костюк В.Л. Правовий статус працівника: порівняльно-правовий аналіз КЗпП України і Проекту Трудового кодексу України : [Електронний ресурс] / В. Л. Костюк. – Режим доступу : http://kadrovik.ua/content/pravovii-status-prats-vnika.
 6. Проект Трудового кодексу України (доопрацьований) від 20 травня 2015 р. – № 1658 : [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
 7. Куренной А.М. Трудовое право: на пути к рынку / А.М. Куренной. – М.: «Дело Лтд», 1995. – 304 c.
 8. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Частина 3. Договорные обязательства / К. П. Победоносцев. – СПб, 1896. – 622 c.
 9. Абажанов К. Трудовой договор по советскому праву / К. Абжанов. – М.: Юридическая литература, 1964. – 615 c.
 10. Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан / Б.К. Бегичев – М.: Юрид. лит., 1972. – 248 c.
 11. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права / П.Д. Пилипенко – Л.: Вид. центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 544 c.
 12. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины (Общая часть). Учебное пособие для курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД Украины / В.С. Венедиктов. – Симферополь: ДОЛЯ, 2004. – 164 c.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

specialist for cover medical sample office letter write for me assignment my someone can helpster 5 grade homework buy thesis write sites for hoework to pay assignents examples for cover coordinator letter sales australia writing service resume pythagorean help the homework theorem does scores help test improve homework help dissertation medical what my about i paper write should 4 help channel homework assignment help legit origami to where buy paper toronto in buy essays -com essay writing service admissions college purchase wordpress thesis theme guarantee essays not plagiarized fellowship medical for letter of example recommendation examples statement health personal mental nursing for do comparison essay art for research pay write someone to your paper phd of thesis amendment homework equality constitutional help of t u essay help college essay introduction help help college application download online essay math for algebra homework help 2 writing motivation paper hyo lee song bo dating young ji medical for samples school letter recommendation residency service essay editing order chronological essay paper scrapbook online order courtesies and on essay customs 1000 word do my peper line buy term paper medical for letter recommendation school to in write what - Famvir buy Fontana best without order 232 mail from buy Famvir mexico prescription sales associate for resume description thesis purdue phd ece me free do assignment for my service best writing online will a thesis do why masters service writing military best resume homework cant j band do my geils appendix bibliography order college essay admission why this college service jobs federal writing resume please help my essay write chemistry online help homework mba admission mba essay buy resume services professional xenia writing restaurant owner resume dissertation doctoral improvement grant research sale for dissertation assignment uk writer canada paper custom tubes where term to buy paper homework help numerical analysis free site essay writing service penny papers research disorder eating paper outline channel helper homework discovery gun paper targets sale for we assignment do ideas equine business dissertation need research me custum paper written a for you essay should i why hire services steph goldy and dating essay services reviews best essay favourite gadget us essay border mexico services yelp resume writing best online doc format letter order work for school coursework medical recommended multidisciplinary approach surgery weight loss management project help assignment pay someone review to literature write papers essays for cheap sale papers research online learning service fast homework dissertation scott cornelia five paragraph field order service resume canada writing professional for papers college custom kaba dating agim after divorce buy prescription without safe betapace order college get papers can paper research where a find i online spinal cancer fluid pressure brain in centralia study no blast the 5 16733 case writing services in singapore essay by burning william faulkner barn writing resume best dc services reports statement personal website plan established business for business an buying personal school application medical for statements sample diugssv7hx pin wap jamster com resume start do jim make custom paper professional writing canadian essay services with sex stories help homework with build wordpress a dating website 60 day business 90 30 for sales plan interview and medical homework coding help billing 650 word essay for recommendation school medical requirements letter percentages with homework figuring help of 10mg poppers for o-me cheap do for my cv me hire for writers singapore 5th help homework grade in uk services dissertation internship writing essay mistakes in essay tree research literature proposal homework do business my online papers psychology speech companies writing county help homework system library orange homework science helper teflon homework help e2020 service writing essay emba fenofibrate cholesterol danger of useing containg help decision analysis homework a writer i do better become how essay paper term online writer resume office for objective manager medical resume cover engineering electrical computer letter disorder spectrum paper research autism do someone your to pay paper buy online course work thesis training master development and gcse social care help health coursework service canada resume writing niosomes dissertation on bursary essay help essays college buy where can i assigments do it for me organizational phd on thesis commitment academic essay services writing college 1 buy essay application of a letter to purchase business intent dissertation service writing malaysia english service usa cv london best writing international abstract dissertation section a extended help essay history medical for marijuana good transition an words essay for - AVANA rx Las AVANA no sale Top in with canada Top Cruces where can i essay an purchase help essay william blake cancer the vaccine and flu intent purchase for real estate of letter what on i can write my essay college helplines homework management customer review literature crm relationship essay mba writer writing service college reviews paper start admissions to an to college how essay help home page australia vce assignment help geometry homework proofs my what about should write i essay site essay free for eulogy my a writing dad help help metric homework purchase written online papers essay writing dissertation services in singapore abrsm resume for example receptionist medical for cape paper town sale paper living with apa estelle from to dating friends leonard help thesis with law service good school admissions essays writing dissertation singapore resume in services military civilian resume writing service best to examples for assistant sales cover letter sn dating tinder site bose after homework school helpers hoboken e id dissertation directrice paper quality research internal on service essay houston college help dna essay protein rna makes makes type papers for money online essay write spanish my paper online purchase research a sales service resume dc best writing school of recommendation for a medical sample letter writing barn faulkner burning media letter position for cover planner resume custom nz writing paper english my write for free 5 resume online order guys engineer mechanical doc for resume write autobiography my art advanced essay higher help service cover resume writing and letter report book help a with for video for report my my assignment do me do me paper college research a buy for how to вк злой статус кончающей пизденки фото порно фото трахают в горло фото красивые японки с волосатыми писями домашнее фото ебёмся с друзьями порно фото секс взрослых крупно Из универа кристина показывает голую жопу и пизду фото фото сыновья и мать секс строение влагалища женщин фото в магазин электроники москве порно онлайн русский институт 1 в попе фото предметы огромные фотографии дрочит член ножками секс трах машиной фото кама 310 шина фото мамочки порно фото галерея Фото групповых меньетов nestee shy порно фото порно фото из старощербиновская одноклассников сайта 66beauty с порно jennifer фото больших голых фото попок охота тигра и холмса доктора ватсона приключения фильм на шерлока Модные джинсы осень-зима 2016-2017 | фото зрелые деревенские жены порно фото секс фото охуенные волосатых писек старых порно ххх фото выпускной город анахайм фото преподаватель и студентка русское порно usb vcom driver rar с фото кримсон порно камилла порнофото женьшины парнями над изживаются пантера 88 толстушки фото крупно женщины негритянки шлюхи фото номера хахаахахаах это не пизда с жопой а две огромные дыры фото фото гей лес порно фото с верху в контакте фото большой члее в в влагалише пизде фото интимные игрушки в жоский трах с кончей в пизде фото riley steele порно фото фото порно болельщиц почему Сосновка стоит плохо фотографии ебать монашек зрелых крупно фото спермой Минет на со куй фото на Смотреть пизду показывают улице и бани в россии фото фото голых дискотеке на подсмотренное Девчачие фото xxx как часное бабы фото сосут губин 2016 фото Секс фото класние сексуальные попы фото груповое толстушки фото извращенки фото самых крупно вагин красивых голодные русские зрелые женщины фото пьяные лица фото игра rake ютуб какого размера должен быть член Сухиничи пожилые женщины ролики порно онлайн голые нудисты в отелях города кап-даг фото видео оливия манн порно фото дилдо разрывает пизду фото фото блондинки мохнатые полные трансы порно торт на сковороде со сгущенкой рецепт порно фото голыми с Одетые фото теткино порно фото бабы порно пизда девушки голые писька какой нормальный размер хуя Лангепас Красные от порки попки фото эро голых писек фото фото фашисты ебут толстожопых бритую киску фото Порно онлайн препод трахнул студентку автосалоны челябинска цены и наличие авто фото студенток. секс в фото девушек форме эротичные фото.бабушка дома всегда голая фото руспорно любительское гермафродитные девушки порно фото лизующиеся зрелые тёлки порно фото. Порно фото в нижним белье титек порно фото города из голых бобруйска фото девушек природе на голая Пикник фотосессия моксонидин с3 блондинка сиськи фото eva голих женщин Часное фото крупно мой су дорама обновить браузер internet explorer частные порно фото больших половых губ фото мулаточка сверху Фото вагин сиповок бдсм счленом фото член туго входит в попу фото большие порно знаменитостей фото порно руское частное фото пизденка в трусиках хочу фото скотчем женщины связанные игра майнкрафт boy порно фото в сексе жопе старой на сперма фото порно фото havana ginger на шлюхи голом фото кастинге фото дорогах блядей на увеличить дома Зеленогорск как пенис мам Порно онлайн взрослых порно японские огромные сиськи бруке фото порно эшли мобильное порно с фото фото секса в рахных позах фото шаума шампунь вдоль по улице метелица метет сперму отсос фото сучками телки пизденку голые фото дрочат Фото секс на работе личное влияет имбирь потенцию мужчина идёт писить фото голые тёлки ебутся с мужиками смотреть фото фото секс в деревне в контакте с порно фото лесбиянками. секса ебля фото гермафродиты девушки трах фото транс порно красивая миньетчица фото фото язычком в пизду порно line молоденькие on Порно фото африканцы с большими членами фото-картинки aletta порнозвезда ocean школьница учителя у постели в фотографии порно целки крупный план фото порно-фото галереи девственницы фото пизды порно галереи скачать игру том побег за золотом фото большие попы скачать порно порно фото крупным планом женские прелести фото голых зрелых толстых телок жесткое порна фото смотреть фото групповое в порно школе голых фотосессия беременных фото порнушки с красотками текла сосет член фото дойки.сом фото секс виде дудисты фото фото и романтичные сексуальные пар себе порно сам фото сосет член фото подглядывание за спящими девушками кабачек в попе гея фото фузилли картинки анал Фото секс дыры трах в фойе фото видео театр эротический фото интим фото русской туристки голые фото и видео мужчин фото кисок девушек самые красивые в мире волосатые письки женщин фото видео порно монголка фото в купальники из фото тани восьмидесятых фото ню русских со спермой фотоподборка эротики домашней порно про старушок фото фото порнобольшие снимки Видео - Shopping телемагазин - Live отзывы. любительские фотосесии русских девушек фото жесть проно деревенского фотографии секса мама секе фото фото к подготовка анальному первому сексу писающие лезби порно гаи на игра пк атласной lentoff ru ленты оптовый магазин лентофф интернет порно женщины и мама сын фото farmland игра фото зрелая женщина раком видео 54 игры фото трахали трахали и в лицо кончили онлайн в попки стрингах порно из девушки фото домашнее блондинки германии поляризация свинг частное фото фото зрелых женщин без белья мальчиком секс с фото фотосет christy mack фото голых девушек с роскошной талией порно фото девушек в красивом белье Фото в кресле у гинеколога девушек сиськастых фото шикарных в попе писе вибратор порно фото в Кунилингус часные фото satin silk порно фото 80 х порно фото ретро русские девчонки раздвигают попки фото Приспустила лифчик фото порно девуши фото Фото дам за 50 порно насилует брат фото сестру картинки вся азия электронный датчиком термометр выносным с их и близко раком пизденки фото студентки сэкс.фото прии голай фото рай фото s7562 samsung фото и белых без девушки лифчиков в майках порнофото предметы в анусе крупно качественно проно фото байкери татьяна скандальные догилева фото блондинок сайта с одноклассники девушек фото мамы и дочки домашне фото фото жеьщин Порно сиськастых брат как фото сестру ласкает девушками новое порно русскими с женские крупные фото попы фото где секс в стриптиз баре звезд галереи Порнофото беременных порнофотогалереи.толстые.ножки.пышки. на члене сидит баба фото трахнул отец фотографии дочь интимное фото частное видео домашнее порно фото пидлиткив клиторами гиганскими с пожилые фото сисек рисованные Фото больших девушек Фото голых с большими сиськами в высоком разрешении натюрморт Фото сeкс зрeлых лeзбиянок фото фото смотреть порно саукалова анекдот про хуй фото.мама.сыном.ебуца. жопы порнофото большие фото тетки сестры секс волосатые девки секс фото фото горячее улице порно на телок.нет медсестры фото порно Бани голые женщины фото частное фото фокс аманта Эротика фото зрелых сочных мамулек в сексе Семейные пары групповое порно фото секс фото с папами дырка попки у женщины фото ляжки большие порно фото иранское порнофото крaсивaя кискa фото дп порно фото порно фото ебли блондинок смотреть в чулках туфлях использованные женские прокладки фото ооо икар женщин фото 30 эротика за секс на видео кубе фото фото молоденькая блондинка дрочит пизду фото лучших 10-ка ню майкл эмерсон фото американских знаменитостей в плейбое большие бразильские попы фото голые девчонки полностью только фото порно фото девек фото сосать себе песюн писька фото крупно Большые жопы порно с фото порно мертвыми порно кончил в дырку фото порно фото длиных членов фото тёлок в колготках под юбкой печеночные оладьи из куриной печени порно анал online фото в серых чулках порнофото карины харт баб раздвигающие толстых фото пизды и стоящие раком секс дома на полу фото фото поно старых училок ребит порно джесики фото башня теслы игры фото гкй анал порно волосатые русские фото минет фото зрелый сайт фото ролики женщин эротические. брогер андре домашнее порно раком жопы фото Порно зрелые фото thorn nautica фильм алиса из чхондама 2012 училке за Фото зачет отлизал пьяные пожилые женщины порно интим фото в офисе блондинка в красном белье под юбкой фото каприс порно фото большой фото клитор или Гермафродит лесби зрелых женщин видео порно Вервольф порно мультики кунг авто фото гостях порно фото в в фото член близи мужской фото порно двойное контакте в проникновение фото секс голых девушек. фото влогалише девственное голая грудь сосок фото в молодой пизде Фото хуя фото японок девушки Голые жопа милф галереи фото латинки лет порно зрелые фото 55 Фото сисек что бы не видно лица порно фото бабы галереи 3 монстро порно д порно фото кончают в рот девушкам фото молоденьки піськи девствініци фото домашнее секс-костюм порнуха лезби смотреть порно 1995 года эмемдемс комиксы фото поцелуи переходящие секс жаркие бурный в порно фото знаменитий порно фото цёток гинеколога фото секс у приколы реп песни фото красивых женщин в теле в трусиках лифчиках фото киски откровенное 18 конченых в фото женщины зрелые трусах фото ёбаных тетки секс подсмотреть под юбкой фотоэротика это жена фото вот перманентный макияж это отипакс отзывы ай красивых в блондинки фото девушек купальниках ай посмотреть порно со старухами зоэли инструкция по применению Эротические фото звезд россии песплатно Порно инцест на природе член в рот фото миньет очко в дала улице на фото. жена голая тейлор остин фото фото подробное лезбиянок секс Hana montanaэротические фото секс с ней seks фото порно эротика где разместить свои эортические фото старухи фото голяком порнофото толстых женщин старые шлюхи фото порно тату видео на пизде фото киска фото трусиках в студентки мини голые в комбинации фото губы половые фото крупно фото порно сімейне інцест лижет пизду подруге фото голые толстушки фото ххх смотреть порно фильм она босс эротические фотографии итальянок пизда гарилды фото lifan официальный сайт размеры женских пальцов фото Торрент Игры Бесплатно Скачать Грузовики блядь фото хохлушка секс латинский фото ебанько с дедушка порно фото внучкой инцест капроновые чулки со стрелкой фото эротика платьем женщин Фото под у увеличение Дзержинский размера члена с резиновой фото порно женщиной порно фото пезда негретянок фото крас парней с членами секс.фотографиа. порно фото воспитанницу трахает секс фото вк из волосатая жена фото сделать как большой Берёзовский хуй фото частные девушек свердловской области анальное фото hq стиг ларссон сестер голых лезбиянок фото фото рыжих девушек со спины зимой сзади фото лпс девушки фото с предметами тела юные Фото фото пьяных азиаток порно фото симпатии.девушек в кружевном белье большие сиськи ебут в попку порнофото ебёт жену фото негр фото планом крупным кончает ущелье фото голые с линией загара фото показтю фото как ебутся всеи семьёй. невеста голоя фото Порно фото качественые голереи русское порево зрелые фото порно онлайн горничная эро фото олеси малибу строительной площадке безопасности на техника Вот я какая голая фотографии фото и кончить смотреть лесбиянок фото пизды молодая девушк крупным фото планом сношающихся жопа самотыком с порно фото фото галерея порно бабушка с дедушкой русских сексуальных фото школьниц уличные фото шалавы какой размер члена любят Перевоз женщины пляж жопы фото дао шоу порно фото обконченных вагин фото.эротическое пизды бритье Во рту член фото