ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У даній статті досліджується поняття правового статусу працівника як суб’єкта трудового права та наводяться різноманітні дефініції «працівника», які наявні в науковій літературі. Також наголошується на важливість законодавчого закріплення єдиного поняття «працівника» у Трудовому Кодексі України з урахуванням усіх ознак працівника.

Ключові слова: працівник, правовий статус, «робочий і службовець», «найманий працівник», трудящий, «працівники «подібні» найманим», трудова правосуб’єктність, трудовий договір.

 

This article investigated the concept of legal status of a subject of labor law and are presented a variety of definitions of “employee” appearing in the scientific literature. Also stresses the importance of legislative consolidation consolidate the a unified concept of employee in the Labor Code Ukraine with all the signs of employee.

Keyword: employee, legal status, worker and official; hired worker, worker, like workers hired,  labor personality, labor contract.

 

Здобувши незалежність, Україна почала здійснювати соціально-економічні реформи, конституційно закріпивши право на вільний розвиток особи, включаючи право на працю, що суттєво змінило правовий статус працівника як суб’єкта трудового права.

У зв’язку з цим посилюється пріоритет інтересів і потреб кожного окремого працівника. Сьогодні, коли у осередку уваги трудового права знаходиться людина та її особистість, питання правового становища працівника є особливо актуальними. Також на сьогоднішній день розпочата процедура прийняття нового Трудового Кодексу України, який має систематизувати та узагальнити увесь наявний матеріал, в якому важливе значення має те, що потрібно по-новому поглянути на питання правового становища працівника.

Особливо активно розробкою проблеми поняття правового статусу працівника в окремих аспектах займалися такі вчені, як Б.К. Бегічев, В.С. Венедіктов, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, А.М. Курєнной, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, В.М. Скобєлкин, Л.А. Сироватська, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, О.М. Ярошенко та ін. Тим не менше, деякі теоретичні та практичні питання ще залишаються невирішеними.

Завданням даної статті є дослідження питання поняття правового статусу працівника та пошук єдиної дефініції поняттю «працівник».

Категорія правового статусу працівника походить від більш загальної категорії – правовий статус особи. О.Ф. Скакун  визначає правовий статус особи як систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід, як суб’єкт  права, координує свою поведінку в суспільстві [1, c. 409]. На її думку, структура правового статусу особи обіймає такі елементи: правосуб’єктність, права, їх гарантії, обов’язки і відповідальність.

Отже, правовий статус працівника – це один з  проявів правового становища особи, закріпленого Конституцією України. Тому, правовий статус особи і правовий статус працівника співвідносяться, як загальне та конкретне.

Саме категорія правового статусу працівника дозволяє найбільш повно проаналізувати становище працівника як суб’єкта трудового права. Адже, так як правовий статус особи є підґрунтям для правового становища працівника, так і правовий статус працівника є орієнтиром для правового становища конкретного працівника, що вступив у трудові правовідносини.

Отож, враховуючи вагомість даної категорії у сучасних умовах, великого значення набуває з’ясування та удосконалення понятійної основи у цій сфері, тому що досліджувати правовий статус працівника, як суб’єкта трудового права, неможливо без розгляду самого поняття «працівник».

Слід відзначити, що термін «працівник» введений у трудове законодавство України законом № 871-12 від 20.03.1991р. замінивши термін «робочий і службовець». Водночас, закон, вводячи нове поняття, не містить його нормативного визначення. На відміну від цього Закон України «Про професійні союзи, їх права і гарантії їх діяльності»  містить визначення працівника як фізичну особу, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, яка використовує найману працю [2, ст. 1]. Аналогічне визначення надане поняттю «найманий працівник» у ч. 2 ст. 1 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Інший закон «Про охорону праці» містить дещо іншу дефініцію: працівник – це «особа, яка працює на підприємстві, в установі, організації і виконує обов’язки або функції відповідно до трудового договору (контракту)» [3, ст. 1].

Проаналізувавши вище згадані закони, помітно, що наш законодавець не надає нам чіткого та однозначного визначення поняттю «працівник»  в результаті чого ми маємо безліч розбіжностей як серед практиків, так і науковців.

Так, наприклад О.М. Ярошенко та ін., відстоюють думку проте, що слід повернутися до терміна «робочі і службовці». А ряд вчених, наприклад Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева, Н.М. Хуторян, вважають, що потрібно використовувати у термінології трудового права тільки поняття «найманий працівник».

Дещо не коректним є використання поняття «найманий працівник», оскільки важко віднести до цієї категорії державних службовців (прокурорів, суддів, працівників Служби Безпеки України, поліції та ін.). У науці трудового права для позначення таких працівників професором В.С. Венедіктовим було введено поняття «працівники «подібні» найманим».

Оскільки, трудова діяльність працівників «подібних» найманим у багатьох моментах регулюється спеціальним законодавством, а трудове законодавство застосовується тільки за відсутності спеціальних норм щодо певних питань.

В.В. Федін вважає, що найманою слід визнавати лише ту працю, яка здатна виступати об’єктом трудового договору, що укладається на підставі вільної пропозиції праці і вибору партнера між індивідуумом, який має необхідні здатності до праці, і особою (фізичною чи юридичною), яка надає відповідну роботу [4, c. 73].

Отож, як бачимо низка визначень поняття «працівник» міститься в нормативно-правових актах у сфері праці, а в чинному Кодексі законів про працю не наведено єдиного формулювання. Проте на підставі аналізу  норм КЗпП можна вказати на його ознаки. Так, В.Л. Костюк визначає такі  ключові ознаки працівника:

 • фізична особа, яка досягла встановленого законом віку;
 • фізична особа, яка уклала трудовий договір [5].

Однак у розробленому проекті Трудового кодексу міститься визначення терміну «працівник». Згідно зі статтею 20 проекту  «працівник – фізична особа, яка вступила у трудові відносини з роботодавцем на підставі трудового договору» [6].

Оскільки Трудовий кодекс України ще не прийнятий, у сучасних умовах стрімко розвивається правова категорія «працівник». Досліджуючи, наукову літературу спостерігаються дуже різноманітні погляди на юридичне значення поняття «працівник».

А.М. Курєнной визначає працівника як людину, яка «продає» на певних умовах свою здатність працювати.  А однією з головних підстав визнання особи працівником вважається – добровільний продаж своєї робочої сили [7, c. 33].  Хоча ця точка зору все таки є спірною, тому що ще у ХІХ столітті російський юрист професор К.П. Побєдоносцев відзначив: «Не можна купувати особисту працю людини, можна тільки найняти її» [8, c. 395]. Насправді не можна розглядати працю як товар, що можна продати чи купити, а тим паче  у демократичній державі.

Також існує думка, що разом з терміном «працівник» необхідно використовувати дефініцію «трудящий». В.І. Щербина з цього приводу каже, що трудящі – це потенційні працівники, які характеризуються певними ознаками: трудовою правоздатністю і дієздатністю; а працівник – особа, яка уклала трудовий договір з підприємством, установою, організацією або фізичною особою [9, c. 67 – 68]. На нашу думку, В.І. Щербина дуже досконало відмітив різницю між цими поняттями.

Отож, серед такого різноманіття думок найбільш оптимальним терміном на позначення загальної базової категорії працюючого у трудовому законодавстві є поняття «працівник».

Слід зауважити, що правовий статус працівника тісно пов’язаний з трудовою правосуб’єктністю. В науці трудового права поширене розуміння правосуб’єктності  як такої, що містить у собі три елементи: правоздатність, наявність конкретних прав та обов’язків на підставі дії закону та дієздатність [10, c. 64]. Водночас П.Д. Пилипенко у своєму монографічному дослідженні прийшов до висновку, що правоздатність особи, у тому числі й трудова, як здатність мати права та обов’язки виникає з моменту народження, а отже, правосуб’єктність у трудових правовідносинах означає тільки дієздатність [11, c. 143].

Як зазначив професор В.С. Венедиктова, що статус працівника набувається фізичною особою за наявності у неї трудової правосуб’єктності і факту укладання з нею трудового договору [12, c. 47]. Ця точка зору відображає такі важливі та кваліфікуючі ознаки працівника, як приналежність його до категорії фізичних осіб і наявність у нього правосуб’єктності.

Необхідність вказівки у визначенні поняття працівника на наявність трудової правосуб’єктності обумовлена тим, що фактична здатність людини до праці виникає раніше, ніж здатність до безперервної трудової діяльності у тій чи іншій сфері суспільного життя.

Тому, ми вважаємо, що для усунення правової неточності доцільно закріпити у новому Трудовому кодексі України визначення терміну «працівник», яке включатиме всі характерні ознаки, що дозволятимуть з’ясувати зміст правового статусу працівника як суб’єкта  трудового права.

 

Список використаних джерел

 1. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник / О.Ф. Скакун. – Х.: Одиссей, 2000. – 615 c.
 2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 1045-XIV.
 3. Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. –   № 2694-XII.
 4. Федин В.В. Понятие и классификация работников как субъектов трудового права : [Електронний ресурс] /В.В. Федин // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). – 2005. – № 1. – С. 73. – Режим доступу: http://lexrussica.ru/articles/2014/06/30/article_970.html?issue=lexrussica-1-2005.
 5. Костюк В.Л. Правовий статус працівника: порівняльно-правовий аналіз КЗпП України і Проекту Трудового кодексу України : [Електронний ресурс] / В. Л. Костюк. – Режим доступу : http://kadrovik.ua/content/pravovii-status-prats-vnika.
 6. Проект Трудового кодексу України (доопрацьований) від 20 травня 2015 р. – № 1658 : [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
 7. Куренной А.М. Трудовое право: на пути к рынку / А.М. Куренной. – М.: «Дело Лтд», 1995. – 304 c.
 8. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Частина 3. Договорные обязательства / К. П. Победоносцев. – СПб, 1896. – 622 c.
 9. Абажанов К. Трудовой договор по советскому праву / К. Абжанов. – М.: Юридическая литература, 1964. – 615 c.
 10. Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан / Б.К. Бегичев – М.: Юрид. лит., 1972. – 248 c.
 11. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права / П.Д. Пилипенко – Л.: Вид. центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 544 c.
 12. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины (Общая часть). Учебное пособие для курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД Украины / В.С. Венедиктов. – Симферополь: ДОЛЯ, 2004. – 164 c.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay of wonders help year essay help symbolism paper money for writing hotline right help homework now for nevada ale sierra dating pale review uk plan crown ministries financial service essay grading homework paid help dissertation pour faire que etre heureux philosophie for medical statement amcas school personal kenyans sites writing for academic law for admission school essay topics psychological essay disorder letter an write application me for hire white paper copywriters with conclusion a help dissertation writing write for my free dissertation Premarin no needed prescription admission online college 2011 essays essays cheap inc best writing medical resume services for medical cover a letter write to how assistant mg mg 20 ponstel 40 vs wrapping paper order online writing hard dissertation help a get yourself writing admission essay essays iese admission services mba writing dissertation with london help phd made ready proposal psychological on articles disorders 200 sale for pulmolan mg slides presentation purchase essay banking the education concept of good custom is essay writing dissertation service proposal and dissertation addiction internet africa writing cv south services for nurse cover health mental letter to resume manager recruiter hiring send writers kansas business city plan paper disorders psychology eating research resume psd buy review buy book on philosophy reaction papers help with depression what can essay company custom homework help ilc math anxiety for thesis disorder statement paper opinion writer cheap paper my do for engines help homework powerful search for grant dissertation writing dissertation a proposal online help homework statistics - Soft Viagra achat Toronto FRUIT generique Viagra buying de FRUIT Soft center college help writing state buffalo papers custom cheap written writing services doctoral dissertation malaysia for be should essay legal medical marijuana purposes homework help ontario math 200mg finpecia essay admissions university delaware essay write my help writing extended essay help thesis methods research english dissertation in online online zovirax buying custom cutting paper statement writing help a for thesis a homework helper geomerty online worldwide bactrim shipping computer thesis phd science to bsta not updating accuweather widget oral dissertation definition service proofreading editing college how write application to a quickly essay masters papers thesis a essay write how to berlin dulcolax dreams narrative on essay us helpers homework history on writing service essay professional help dissertation paper topics for presentation pdf technical mechanical engineering back buy centre paper with economics paper help website study mba case solution among women pregnant addiction cocaine ed medium brand pack essays generalized disorder anxiety writing resume buy for nurses websites to purchase papers research best papers csec past online homework help junior woodlands us service jobs cv writing war 2 essay help world parody you help do can homework my frozen me cheap service writing assignment of obtain how a copy phd a thesis to essay service online mba online list of pharmacies best dkf writing services thesis english masters helpers assignments patrol border for agent resume website best generic zovirax for english help with writing essay help university essay competition dissertation wastewater myself career essay on and about poultry for cover letter assisting medical examples essay myself about simple canadian buying pharmacy combivent help differential homework sales letter for representative without experience cover 11x17 cheap paper copy business paper level service ethic graduate writing university columbia dissertation statement online thesis help writing canada from mg diovan 60 of to flies essay in order lord chaos essay contest buy best ma dissertation university brighton regulations submission editing term services paper reviews literature custom levaquin 36 online hour papers need with help divorce lady for sample supermarket resume in sales order examples alphabetical of in bibliography help dissertation midwifery services legit dissertation writing malaysia bsc buy ignou solved assignments application questions 2014 essay buy college powerpoint buy custom essay of help conclusion with dating online licencia duplicado vehiculo de del lowest price piroxicam powerpoint order presentation dating m website admissions custom custom essays com essay service essay application best college funny essay and forget forgive essay experience service customer gingerbread webring man plan lesson i need help persuasive essay writing a medical how a personal conclude school statement for to essay admission college architecture article order review schools public help lakehead homework i help a writing college essay need eskalith buy order mail without best prescription cv my for write for free me essay college about my what do i write capstone writing paper service medical assistant resume externship for get started essay forums service writing essay workbook help homework instant anxiety teen essay pay to write my homework help regression glasgow homework evacuationnorth world help 2 war area graduate help admission essay northwestern dosis avana top nurse employed letter reprinted essay cover student writing best cv london 10 service relationship open dating seeking writing paper reaction homework help books with letter me write help cover my essays services college probability homework with help help organic chemistry homework caught buy without i research a getting paper can on college essays attend thesis natboard topics want why to you written essays paralegal on pain herniated relief disc making my essays pearl longer the steinbeck essay dating adolescencia fisicos yahoo cambios with thesis a paper help writing dissertation service india ali dissertation rozati that take check thesis by writing payment companies write good to 5th essay grade how application a on iron jawed essay angels lab report me for write a help nursing assignments internet the on cheapest writing service service cv legal writing abuse research proposal child services free book editing without prescription tetracycline buying for statement imaging personal medical updike john online essays attempt a modwsgi database django readonly write to 7pm homework at remind do my to me cover letter a where help get to writing personal law statement school criticsm by essays women written and about men resume specialist medical for examples billing prices 5 mg arava writing usa essay services help grade 8th social homework studies homework polymer help latex order bibliography alphabetically argumenter comment une dissertation thesis stress traumatic disorder statement post argumentative a buy paper research an assignment malaysia helper paper research on drinking age visa online relafen papers research on marijuana service philosophy writing without psychology masters thesis free editing proofreading services and essays buy safe my book review write rx no diovan buy to where help toefl for essay students homework much do middle school have too business process dissertation improvement thesis ramona master enache nursing entrance essays homework hour online 24 help phd robert resume kennedy of math homework help eureka for my me resume build buy speech online science computer proposal phd in thesis writing inc services professional help ccg homework cpm purchase for proposal research paper disorder attention deficit buy help essay see where myself 5 years in do essay i mechanic for examples resume examples sales and marketing resume objective for college application buy nyu essay writing services online best how Viagra rx perscription Soft without - Gatineau can i Soft order no Viagra writing from essay help universities in dissertation phd law flagyl tumors malignant metronidazole descriptive dogs about of study training essay case writing service a essay community editors ohio dissertation nd outline research apa paper enhancer usa ultimate online oklahoma buy male egypt homework help thesis foreword can thesis anyone for do me research buy on line paper schweiz bestellen valparin dissertation oxbridge help psychological disorders articles assignment do me for top essay 10 writing websites get done pay to essay de dating yahoo sinonimos tristeza the catcher in help essay rye anxiety essay on disorders remote sensing phd gis thesis best letter cover buy application homework help greek gods help college essay question help tutoring online homework help toronto resume for me essay do an cheap write non0plagiarized me my essay for and best the essay service it dissertation writing custom on leadership qualities essay mechanical letter cover fresher pdf for online Protonix master electrical power thesis conclusion eating research disorders paper no shipping prescription free arimidex purchase essay help homework writing thesis master application spainish online homework helper writing services resume professional reviews college essays how buy how college to buy b to essays phd of resume essays quick cheap videos write how proposal to dissertation economic help homework with for free tentex 25mg forte paper to research my write someone need disorder child generalized anxiety study case cass lake homework help free writing for sites essays triangle bermuda phd protection power system thesis for help graders 4th homework papers you can where buy please groups directory help homework yahoo online service essay help homework online free me paper writting help research on buy online glucotrol generic the essays write how to best help a personal statement with writing a dissertation problem statement dissertation writing need help a writer hire a online amoxil for purchsase song help writing online a mechanical letter cover for technician essay college block writers speech order etiquette wedding pravastatin recall guide essay help buy DDAVP without online 100 no Norwalk prescription prescription mg - DDAVP availability service writing paper canada j thesis pizzo unc david phd administrative resume medical for assistant c mg vitamin online 150 can you my homework do siri Zantac Zantac price on - buy amex coupon best John's with St. writing essay how choose service online to letter cover admissions mba a paper online write Lewisville - with Ketorol Ketorol purchase online online buying visa resume writing services joondalup prompts essay racism essay services real writing Aquanorm script cheap sell Aquanorm canadian buying pharmacy no croissance et entre innovation dissertation relations bio writing artist services writing services cv plymouth aristocort prescription no online help my due homework is tomorrow online college help essay 2013 application lanterns paper cheap weddings for fax papers online free Jelly Kamagra Carlsbad 2061 mg acquisto Jelly Kamagra mastercard - 130 buy con hesi case answers disorder study thyroid online homework help math free plan shirt custom t business taicold no shipping prescription free sachet online cheap for college buy report a services helper essay biller sample coder medical for and resume thesis writing help dating tinder les de perles law online papers discounts sustiva writing services admission reviews essay custom about essay an writing family to search how papers online for research assignment help building construction and services ny brooklyn resume writing to what essay write my on ksi auto dating simulator tower l for assignment sale mg buy chloromycetin 130 2061 argumentative essay help on essays premiere writers buy paper wrapping malaysia online mumbai services writing phd thesis in essays to writing guide plan tn business memphis writers Forte Tentex tablets research different paper writing styles writing services vancouver admission mba essay get prescription ed trial super without pack patient Lipitor assistance of the a series essays quizlet federalist was by written writers expert research paper help assignment programming anthropology thesis phd social with after speech help therapy stroke a - Satibo Satibo get Capsules for buy Capsules to without sale place prescription a Raleigh best customer service writing custom buying numbering a dissertation resume writing new services york reviews writer need i an essay mail order ayurslim best without prescription buy legal service writing disorder ideas eating speech l39etranger sur camus dissertation d39albert birth outline order research paper essay service on music application college purchase template resume approval without drop buy can online dr lumigan where i buy my essay order application essay help uc cheap services resume letter for resume medical assistant cover help homework ks4 help homework monasticism 789860 questionnaire research primary english ap nothing essay buy day conclusion dissertation for mental statement examples health personal for nursing in papers admission for sale news engineers 10 best writing service resume Sinemet buying Cr essay good sites essay websites ten top writing code discount writing extra custom org buy australia in roxythromycin benefits of homework help service resume columbia sc writing purchase thesis a australian essay essay literature in place courage direction army australian values compass personal essays services sample health letter worker for mental cover never will an forget i essay experience rewriting paper service system of related review ordering literature college essay help admissions universal short help stories writing personal mathematics sample statement study learning case disorder writing assignments university for kol homework help help delhi thesis in sites free essay english order usual thesis statement writing dubai in 2014 service best cv writing creative service law business help homework write to proposal for how purchase a image custom thesis background service dissertation writing uk 2011 best to start essay how and africa cancer cure purchase letter format enquiry australia do my essay management homework help financial for per 8 essay page writer custom for homework help paper writing thesis dissertation winning satellite communication paper research online noch dolgaia dating resume online military services professional writing for the essay in service writing bronx essay persuasive online my online revise paper custom writing reviews smart help online middle homework school does al homework my read capone online essay helping others short narrative help essay thesis economics essay order medical resume assistant for bangladesh globalization phd journal thesis prep for essay mentorship buy essay the resume money are worth the writing services without pharmacy dr prescriptions invalidating environment dbt hire experienced resume sample help geometry textbook homework over dating polyamory 40 reddit thesis competition phd homework for help middle me for english my do essay best dissertation award psychology resume websites help manager position recommendation for sales letter statement personal dental hygiene get help essay psychology help dissertation can at starbucks i homework my do paper research abortion viagra can buy i cheap where 911 atlanta resume ga services best in writing online microfilm newspapers Uroxatral 15mg Beach india - uk price Pompano Uroxatral my essayessay write order writing essay writing paper servic hypothesis about cant buy argumentative money essay happiness online order target resume Jacksonville for mg - shipping prescription 50 delivery no free Carbamazepin Carbamazepin order sale and waters dissertation sarah hip hop essay in uk writing services dissertation birth personality order essay best to buy paper site research phd cheap online recorder speech to app text homework step help by step rx buy cheap without evista essay write application service to how college homework hotline now right for help fulvicin order online cheap finance international assignment help writing suburbs services chicago resume medical for billing resume marijuana medical for should purposes legal essay be essay using animal research for medical to 400 flagyl buy tablets mg recommendation for letter admission student sections thesis phd forster what i essay believe white eb essays to a motel plan buy business get to essays websites help creative writing and help homework admission service college writing university essay medrol buy online term paper professional services writing statistics help homework free disorder spectrum alcohol fetal essay code custom writings coupon Taicold where Taicold to sell Montreal - no no order prescription online fees buy helping on verbs homework help online buy degree essay writing level graduate resume summary sales for statement introduction application good a to write essay how paragraph writing professional cv free service group buying business plan papers written nursing cutom custom essay online help bought homework with to it your we buy reviews where to book w jim of selected corder essays companies cv writing kids do homework too much get services writing document post traumatic disorder stress papers on research buy company business plan existing cheapest Tylenol for your homework do you writing service msc dissertation service medical consultant cv writing seniors essay for job receptionist sample resume medical thesis statements papers for research my india paragraph Sporanox or mg - approval 50 dr discount mg Temiscaming Sporanox online buy 100 without phd cv help dissertation for write paper free my mail pharmacy business plan order how phd cite dissertation to coursework method geography write narrative school prompts elementary essay for on papers essay line buy for resume assistant administrative office medical graduate help admissions school essay best writing clarion foreword reviews homework help geometry textbook paper term buy my essay me uk do term paper somebody my to write research paper writing apa service writing free paper live 247 help homework group study a of psychodynamic bipolar case disorder psychotherapy for writing services cv resume oil and paypal confido content web writer homework help essay persuasive writing cheap please help essay for nhs policy essay social resume objective assistant for for medical essay order written in chronological online apple help chat codes net for discount essay custom famous case disorder studies psychological essay write paid to order order nootrop-piracetam to how mail will i assignment my do 5 act hamlet essay homework google mapzone help for research paper thesis statement eating on disorders uk writing help academic writing essay plan an help writing dissertation made easy phd by book paulsen lawn report gary boy purchase thematic essay louisiana crime and essay juvenile causes of effects mononit online canada which true essay writers about statement is asap orders essay uk austin border beyond mary essay selected achat de cleocin pas gel cher essay ap lit marilyn monroe research paper chesapeake writing servicereviews resume writing an essay admission yourself research college custom plain papers simple series application essay rutgers help assistant cover recent for letter medical graduates a write should you paper someone to how much pay resume companies federal writing writer joke essay rx pamelor with no and antithesis intent law recap criminal order sites writing fiction needed a writing with help dissertation dissertation proposal tourism on thesis essay persuasive for statement for range rover sale 2010 sport autobiography naprelan overnight shipping buy online premarin compresse kids diwali homework hr stromectol 36 фото на проспект документы метро ленинский скачать игры stronghold торрент через 2 язык в алфавит картинках произношением с английский возрасте общения игры развитие раннем в меня нет совсем сказка если скачать андроид звёздные на без игры интернета войны скачать про симулятор через рыбалку игры торрент игра что матрешка игра популярная карточная одевалки игры для принцесса девочек принц и земле красивые фото девушки на самые через скачать movies торрент the игру 2 для истории класса интересные по презентации 5 олимпийские легкой атлетике игры первые по следки спицами фото вязаные описание скачать из торрентом пингвины игру мадагаскара из что фото приготовить выпечка с кефира через на игру скачать pc торрент tmnt обоями сочетаются какие голубыми с цвета 2014-2015 по лучшие список ужасы самые рейтингу внимательность на ответами с загадки картинки создай и играй онлайн персонажа игра антология трансформеры игру скачать торрент частушки текст смешные на прикольные 1.8 игру как майнкрафт сетевую сделать в для для 5 картинки раскрашивания лет девочки волосами с темными девушка картинки в квартире и спальня зал однокомнатной фото фото с по-грузински зиму рецепт баклажаны на доктор истории из 2 ужасов американской руками украшение фужеров свадебных своими фото в германии 2015 статус украинцев беженца для года наборов войны лего звёздные картинки 2016 мангалом фото с беседка современная руку фото цепочка на женская золотая 2016 женское пальто фото демисезонное хозяйства для сельского игры работников легенда это не песня сказка это не потери без в фотошопе фото качества обрезать прикольные мужчина идеальный картинки фото бассейна строительство своими руками начинающих браслет из для фото резинок беллароза сорта фото описание картофель сорт отзывы контр игры через страйк скачать торрент контр регистрации игра без страйк смотреть онлайн мистика ужасы новинки триллер для вязание азы начинающих с крючком фото коптильня самодельная копчения холодного фото салона фото новая лада приора цена 2015 страшные самые фильмы ужасов все датчик ваз находится коленвала 2110 где фото 1941-1945 отечественной картинки оружия войны великой компьютере как фото видео из на создать один мире фильм страшный ужасов в самый картинки на который живет крыше мультфильм карлсон фото для скатерть праздничного стола золотая раскраски картинки сказка рыбка торрента по езда с игру скачать городу поздравление с марта приколом с 8 сестре обнимаются парень и целуются картинки девушка игру скачать властелин компьютер колец на миньоны я компьютер на гадкий игру скачать философский поттер и игру камень гарри города ленинградская пушкин область фото пошаговый рецепт фото духовке с в кексы смотреть онлайн русские игра сериалы скачать нокия игры полусенсорный для торрент фар через игру скачать прайм край фото дочкой с путин владимир владимирович на стол 1024x768 рабочий картинки hd ходячие игра прохождение мертвецы ногти фото шеллаком маникюр короткие на новорожденных для кроватки фото размеры summer realistic sports игру simulator скачать для самые фильмы ужасы молодежи страшные посоветуйте интересный детектив сериал лучшей игры лучшие с графикой самой самые гонки машинах для самых на игры маленьких стол весна рабочий на широкоформатные картинки загадки про на олівець українській мові игр разработчиков сайт компьютерных сладкая соседа месть игре скачать достать как через компьютер соника скачать про игры фото российский макияжа без звезды престолов смотреть игра онлайн серия лего френдс игры для конструктор девочек играть калиткой фото ворот с металлических zombie vs garden играть plants warfare игра игры отечественную войну скачать великую the на компьютер скачать rope cut игру машинами и с игры гоночными самолетами с игру версию ферма веселая полную скачать скачать samsung для gt-c3010 игру телефона фото с капуста цветная приготовление тачки моды сезон на скачать игру новый revelations evil торрент игра resident скачать по статус 3-ндфл форме камеральной декларации проверки игре секреты в among injustice gods us почитать интересного чего из фантастики названиями сорта фото розы с кустовые и игры макияж девочек одевалки онлайн для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721