Поняття, ознаки та нормативно-правове регулювання адміністративних послуг в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкриваються поняття, ознаки адміністративних послуг в  Україні та їхнє нормативно-правове регулювання.

This article outlines the concept, features of administrative services in Ukraine and their legal regulation.

Ключові слова: адміністративна послуга, публічно-владна діяльність, публічна послуга, адміністративний збір, адміністративний акт.

 

У 1996 році Конституція України проголосила нову стратегію, яка стосувалася впливу державної політики на формування громадянського суспільства у державі. Для цього потрібно було реформувати управлінські процеси в державі та інститути українського адміністративного права. Для досягнення кращого результату у цій сфері потрібно неодмінно брати до уваги досвід зарубіжних держав з приводу надання адміністративних послуг.

В адміністративному праві України науковці дуже довгий час не могли виробити загальноприйняту позицію щодо поняття «адміністративних послуг». Термін «адміністративні послуги» дуже довгий період не сприймався всіма українськими вченими та науковцями. Саме тому метою дослідження є комплексне вивчення сутності адміністративних послуг в Україні та особливостей їх надання.

Над дослідженням даної теми працювали такі видатні науковці-адміністративісти, як: О. Луньов, М. Студенікін, Ю. Козлов, В. Манохін, О. Альохін, В. Власов. Зазначені науковці у своїх працях сформували науковий фундамент для подальшого дослідження у цьому напрямку, але всі вони розглядали лише окремі аспекти адміністративних послуг.

Термін «адміністративна послуга» спрямований не на виокремлення нового виду відносин між державними органами і приватними (фізичними та юридичними) особами, а на змістовну переоцінку характеру їхніх взаємовідносин»[1]. Тому, що владне розпорядництво державних органів, в тому числі їх посадових осіб – це один аспект оцінки їх відносин з громадянами чи юридичними особами, а надання тими самими суб`єктами адміністративних послуг – зовсім інший.

Категорія «послуги» акцентує увагу на виконанні саме обов`язків держави перед приватними особами, спрямованих на юридичне оформлення умов, необхідних для забезпечення належної реалізації ними своїх прав і охоронюваних законом інтересів.

При дослідженні адміністративних послуг як правового інституту адміністративного права потрібно звернути увагу на те, що в теорії права інститут права визначається як система відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, що регулюють певну групу однорідних суспільних відносин. Тому необхідно погодитися з позицією І. Коліушко: «У зв`язку з однорідністю відносин, пов’язаних з адміністративними послугами, однорідністю норм, якими регулюються ці відносини, тривалою історією та широкою правовою базою адміністративні послуги заслуговують на виділення в окремий інститут права » [2].

Заслужений юрист України Авер’янов Вадим Борисович пропонує наступне визначення поняття адміністративних послуг: адміністративна послуга – це спрямована на забезпечення умов для реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи публічно-владна діяльність адміністративного органу, яка здійснюється за заявою особи.

Проект Адміністративно-процедурного кодексу України на сьогодні акцентує увагу на тому, що послуга – це результат діяльності адміністративного органу, яка здійснюється за заявою фізичної або юридичної особи, щодо юридичного оформлення умов реалізації її прав, свобод та законних інтересів. Можливо, це навіть більш вдале визначення поняття, яке звертає увагу саме на результат, а отже, і на цілісний характер адміністративної послуги. Щоправда, дискусійним є використання такої підстави для надання адміністративних послуг, як «законні інтереси», адже в цьому випадку особа не має права вимоги.

У цьому сенсі адміністративною послугою можна вважати розгляд не кожної заяви, адже іноді заява може не стосуватися суб`єктивних прав конкретної особи, а мати радше характер пропозиції (петиції). Наприклад, особа подала до місцевого органу влади заяву з проханням встановити ліхтар біля її будинку. В даному випадку рішення не має адресного характеру, і в принципі могло би бути прийняте навіть без відповідного звернення особи. Тому розгляд пропозицій особи навряд чи можна віднести до категорії послуг, оскільки він не пов’язаний із суб’єктивними правами окремої особи. Видається недоречним відносити до категорії адміністративних послуг і звернення особи зі скаргою. Формально скарзі завжди передує заява, оскільки перед тим, як скаржитись, особа спочатку подавала заяву. Тому задоволення скарги означає задоволення первинної заяви.

Адміністративні послуги – це публічні послуги, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, і надання яких пов’язане з реалізацією владних повноважень[3].

Розглядаючи поняття «адміністративних послуг» слід звернутися до закордонних юристів-науковців. Зокрема, німецький професор Отто Люхтергандт вважає, що поняття адміністративних (управлінських) послуг не охоплює речових (скажімо, видача самої паспортної книжки) і фінансових послуг (приміром, видача грошей соціально незахищеним особам), розуміючи при цьому під управлінськими (адміністративними) послугами «позитивні» індивідуальні акти, які приймаються з метою задоволення певних інтересів фізичних або юридичних осіб. На його думку, слід говорити про адміністративні послуги як про широке поняття, що передбачає прийняття індивідуального адміністративного акта, незалежно від специфіки його юридичного оформлення чи навіть виконання. Адже в усіх випадках, чи йдеться про видачу паспорта, реєстрацію особи підприємцем, чи про призначення державної соціальної допомоги, спочатку приймається саме адміністративний акт. Потім він оформлюється у вигляді документа, який потрібен особі, – паспорт, свідоцтво. Або ж адміністративний акт виконується через видачу грошової допомоги тощо.

Активні дискусії між юристами щодо визначення поняття  адміністративних послуг точилися лише до 2012 року. Адже шостого вересня 2012 року був прийнятий Закон України «Про адміністративні послуги», що врегульовує надання адміністративних послуг державними органами.

Основними аспектами Закону України «Про адміністративні послуги» є:

 • чітке визначення терміну «адміністративна послуга»;
 • можливість подання документів та надання адміністративних послуг в електронній формі;
 • утворення центрів надання адміністративних послуг з метою створення зручних та доступних умов спілкування громадян із владою;
 • встановлення виключно законами переліку адміністративних послуг, вимог до їх надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платності або безоплатності; граничного строку надання адміністративної послуги; переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги;
 • введення поняття «адміністративний збір» як єдиної плати за адміністративну послугу;
 • заборона надання інших платних послуг органами влади (ксерокопіювання, консультування тощо), крім адміністративних;
 • заборона делегувати суб’єктам господарювання повноважень із надання адміністративних послуг; законодавча заборона вимагати документи та інформацію, якою вже володіють суб’єкти надання адміністративних послуг, або яку вони можуть отримати самостійно.

На думку багатьох вітчизняних фахівців, новий закон дасть змогу змінити ідеологію відносин між владою та громадянином. І разом з тим новий нормативно-правовий акт створить умови для запровадження центрів надання адміністративних послуг.

Отже, «адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень суб`єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав чи обов’язків такої особи відповідно до закону»[4] .

Адміністративні послуги наділені рядом специфічних ознак, які характеризують їх зміст та визначають місце в системі публічних послуг взагалі. Але кожен науковець пропонує свій перелік обов’язкових ознак, що притаманні адміністративним послугам. Зокрема, В. П. Тимощук виділяє такі ознаки адміністративних послуг:

 • адміністративна послуга надається за заявою особи;
 • надання адміністративних послуг пов’язано із забезпеченням умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи;
 • адміністративні послуги надаються адміністративними органами (державними органами та органами місцевого самоврядування) і обов’язково через реалізацію владних повноважень (отримати конкретну адміністративну послугу можна лише у відповідному, як правило, тільки одному адміністративному органі);
 • результатом адміністративної послуги у процедурному значенні є адміністративний акт (рішення або дія адміністративного органу, яким задовольняється заява особи). Такий адміністративний акт має конкретного адресата – споживача адміністративної послуги, тобто особу, яка звернулася за даною послугою. Як другорядну ознаку адміністративних послуг науковець виділяє їх типовість, або ординарність. Ця ознака є особливо актуальною для адміністративних послуг, які можуть надаватися через «універсами послуг», «єдині офіси», де спілкування між адміністративним органом і особою фактично є «документальним» і, як правило, не вимагає особистого контакту з особою[5] .

В. Б. Авер’янов до обов’язкових ознак адміністративних послуг, крім вищезазначених, зараховує наступні: надання цих послуг спрямоване на створення належних умов для повноцінної реалізації приватними особами належних їм прав та виконання покладених на них обов’язків; приватні особи мають право на свій розсуд (окрім вчинення неправомірних дій) користуватися результатами наданих їм адміністративних послуг[6] .

І. С. Пахомов до ознак адміністративних послуг відносить: по-перше, суб’єкт виконавчої влади не має владних повноважень, хоча є державним службовцем; по-друге, він не може брати плату за послуги, які є його посадовим обов’язком і за виконання яких отримує винагороду від держави, по-третє, вказані відносини виникають на підставі джентльменської угоди; по-четверте, суб’єкти відносин перебувають у рівному становищі, жодна зі сторін щодо іншої не має функцій влади, по-п’яте, контроль за реалізацією прав і обов’язків суб’єктами цих відносин здійснює держава; по-шосте, ці відносини передують виникненню адміністративно-правових відносин, є їх юридичними фактами[7].

Тому, аналіз запропонованих позицій дав можливість виокремити наступні ознаки адміністративних послуг в Україні.

Адміністративні послуги надаються лише за безпосередньою ініціативою (заявою) фізичних та юридичних осіб, незалежно від самої форми заяви особи (усна чи письмова) та порядку її отримання органом влади. Немає значення, чи всі особи зобов’язані звертатися за конкретною адміністративною послугою, як, наприклад, за отриманням загальногромадянського паспорта, чи лише окремі категорії суб’єктів права, як у випадку з отриманням будь-якої ліцензії.

Необхідність і, відповідно, можливість отримання конкретної адміністративної послуги передбачена законом. Надання адміністративної послуги можливе лише у випадку, коли є спеціальне правове регулювання порядку надання такої послуги. Вимога особи до органу влади вчинити якісь дії на її користь може розглядатися як адміністративна послуга лише тоді, коли порядок розгляду цієї заяви є чітко регламентованим. Не можна вимагати від органу влади надати адміністративну послугу, якщо її надання не передбачено законом.

Закон наділяє повноваженнями щодо надання кожної адміністративної послуги відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. За загальним правилом, за конкретною адміністративною послугою можна звернутися лише до певного (тільки одного) органу влади, визначеного законом, на відміну від інших видів звернень, які можуть бути розглянуті та вирішені більш широким колом суб’єктів.

Для отримання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам необхідно виконати певні вимоги, які встановлені законом.

Адміністративна послуга має кінцеву форму індивідуального адміністративного акта, в якому вказано його адресат. При задоволенні заяви особи цей акт має типову форму (свідоцтво, ліцензія), хоча власне адміністративним актом може вважатися лише саме рішення органу про реєстрацію чи видачу свідоцтва.

Таким чином, наведеними ознаками «адміністративних послуг» охоплюється величезний масив владно-розпорядчих дій виконавчих органів державної влади: від видачі свідоцтва про народження, закордонного паспорта або дозволу до розгляду уповноваженим органом, посадовою особою будь-якого іншого звернення фізичної особи з вимогою задовольнити її потреби чи інтереси з конкретного питання.

Зараз дуже швидкими темпами поширюється вплив міжнародних стандартів і норм, які регулюють надання адміністративних послуг та реформаторських процесів, які відбуваються у цій сфері.

Вимоги, які ставляться до сучасної України, підштовхують нашу державу до здійснення різноманітних соціально-економічних перетворень та орієнтації на європейську та євроатлантичну інтеграцію, які мають на меті забезпечити наближення України до відповідних стандартів. Досвід реформування державних органів в Україні свідчить, що цей процес повинен спиратися на загальні принципи державно-правової, судової та адміністративної реформ в державі.

Саме ці чинники відіграли важливу роль під час прийняття Закону України «Про адміністративні послуги».

Отже, законодавство у сфері надання адміністративних послуг складається з Конституції України, Закону України «Про адміністративні послуги» та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулю ють відносини у сфері надання адміністративних послуг. Зокрема, варто перерахувати інші нормативно-правові акти, які спрямовані на реалізацію адміністративних послуг в Україні, а саме: постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг», «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг», «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг» тощо[8].

Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з урахуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах, а саме, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», «Про ціни і ціноутворення», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» тощо.

Вимоги Закону України «Про адміністративні послуги» поширюються на надання суб’єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус або факт.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж передбачені законодавством України у сфері надання адміністративних послуг, застосовуються правила міжнародного договору.

Висновки

Людина, її права та свободи в Україні визнані головною соціальною цінністю, а головним завданням публічної адміністрації визначено саме надання якісних адміністративних послуг громадянам. Відповідно, громадяни у відносинах із владою є споживачами послуг. При цьому держава в особі публічних суб’єктів орієнтується на потреби особи, так само, як у приватному секторі надавачі послуг орієнтуються на потреби споживача, його запити та очікування.

У публічно-правовому обігу поняття «послуга» використовується, насамперед, у країнах англо-американської правової сім’ї (Велика Британія, Канада, США) та в північноєвропейських країнах (Фінляндія, Швеція). І навпаки, у країнах романо-германської правової сім’ї домінуючим залишається традиційний підхід нормативного визначення відносин між вдалою і приватними особами через використання таких категорій, як «повноваження», «функції» та «завдання» адміністративних органів.

Протягом тривалого часу через нечіткість норм відповідного законодавства точилися суперечки стосовно поняття «адміністративних послуг» та їх місця в галузі адміністративного права України. Таким чином, запровадження поняття «адміністративні послуги» у Законі України «Про адміністративні послуги» суттєво впливає на переосмислення змісту предмета адміністративного права і дає підстави визначати цю категорію через відповідні правовідносини.

Отже, адміністративна послуга – це правовідносини, що виникають при реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи за їх заявою в процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу для отримання певного результату.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т.: Т. 2. Особлива частина / В. Б. Авер’янов. – К.: Юрид. думка, 2005. – 624 с.[1]
 2. Авер’янов В. Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / В. Б. Авер’янов.– К.: Знання, 2003. – 384 с.[6]
 3. Адміністративна послуга // Словник законодавчих термінів. – К.: Основи, 2000. – С. 404-405.[4]
 4. Кірмач А. Адміністративні послуги – для громадян, а не для підприємців / А. Кірмач // Юридична газета. – 2006. – 28 вересня. – С. 8.[8]
 5. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія / І. Б. Коліушко. – К.: Факт, 2002. – С. 71.[2]
 6. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади/ Навчальний посібник – К. : Знання, 2009.[3]
 7. Пахомов І.В. Централізація і децентралізація виконавчої влади в сучасній Україні / І. В. Пахомов // Право України. – 1997. – №12. – С. 18-19.[7]
 8. Тимощук В.П. Оцінка якості адміністративних послуг / В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2005. – 88 с.[5]
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers jnu admission sale for paper leukemia research writing exchange link essay ebook service editing service writing oxford essay prime essay writers money does essays buy happiness to on write my college essay what yahoo essay english help hsc dissertation shopping buy online a school sites homework help high app best resume pc buy english news papers lankan online sri in paper management term atala dissertation chateaubriand writing essay service great paid homework help research inequality gender proposal custom writings premier help essex county homework council homework algerba help thesis ozline.com help cover sample letter medical transcriptionist for jobs chat online help online statistics help assignment in delight to essay disorder still neat be service writing uk essay nursing free papers for online write essays with help supplement malaysia services writing dissertation reviews ap help us with history essays me 10 homework page a do my have someone for cube note paper custom photo reviews paper writer my student resume phd a of dissertation definition francais break battle title of conclusion essay the somme mid term essay essay sale research for for pay to write someone your paper handbook thesis for a dissertation supervisors and good service application essay college wallpaper canada buy online my book write report com cover letter medical sample billing for cefuroxime solubility 2propanol writing custom paper essay has services who admission used editing essay sociology social on order essay order presentation slides writing service dissertation extended malaysia writing company names in an essay susten duphaston and service research writing paper 7 online paper writing free design for page dissertation cover japanese help homework custom paper toys private essay writers polya term papers gerorg research for papers cheapest prices my thesis do statement math websites do homework my written a term custom paper get dissertation doctoral a write buy a to analysis how write essay poem usa writing services style dissertation best essays sites website college buy best paper services writing best statement residency personal of single point view parenting thesis essay my paper help research write help homework 7 math grade with online elimite buy help dissertation writing doctoral eden school recommendation how letter write for applicant medical of a to experience representative cover no sales with letter for sample write my will paper you essay effects of gm college homework help class ma tefl problem significance dissertation essays abuse on child critical example review literature writing dissertation help with resume freud online papers scholarship essay with a help writing bases homework help acids and bbc help homework computer homework help canadian homework helper dissertation sale uk for in mfa cheapest writing online creative banz dissertation rolf phd resume samples for associate sales non-traceable papers purchase term writing assignment canada with uk academic writing help astronomy homework help get help my to motivated me homework do to dissertation how methodology research thesis masters help essays to books writing with best cover letter engineer mechanical for essay university application concordia life essay pi of south help africa business plan with dissertation book help writing get a custom buy order a speech paper term editing services write research nursing paper my papers disorders bipolar on research security network on dissertation help maths 7 help year homework literature order review in imperialism essay vitae sample africa cv conclusion curriculum essay order on birth huntington beach library homework help online writing report service amoxicillin tablets potassium expired clavulanic research paper doctorate custom dissertation help writing begins at essay help home charity us finance cv writing service onlne help with homework writing help a conclusion homework math help with maxalt dallas for medical of resumes examples receptionist cover sales for positions sample letters balance activities lesson for plan high short essays for students school on disorder essays panic for animal using medical research essay medical essay school service admission medical essay school diversity class research with help essays kite runner essay help day essay format descriptive for sports common essay about app in essays english best for me a need written i paper examples job for of university chicago essay of application supplement letter washington dc chicago services resume writing best homework bjpinchbeck help essay school violence strain ideas students main for funny causes speech diseases stress essay go stanford college developed to reasons university pagerank at people thesis essay on essay homosocial order original essays cheap study geography obesity of life essay case top essay ten writing service coursework order ontario science homework help the essays written holocaust about do on what can my presentation i chinese homework dynasty help paper on on research divorce essays storytelling sociological events current homework help custom english writing paper pay homework someone do to for me application greatest essay college service writing service assignment college essay ado options about common application themes essay much nothing pay you write my paper to ask homework just help thomas jefferson papers online sale for gcse coursework my someone homework ill do to pay growth personal essay essay universities on caverta citrate sildenafil 50 for resumes office managers medical finance help homework doctorate you buy a dissertation volpe bloomberg your completing qualitative dissertation writing linkedin services profile cover committee hiring dear letter resume writing kalamazoo service dissertation doctoral nursing help calerie 1600 a diet day plan paper research my for free write me college need my with admission i help essay essay est decorum et dulce paper topics border research patrol help live homework homework internet assistant for professional medical letter cover for micoflu a where sale buy to prescription without for marketing and sales resume samples help homework history world on help mat homework dissertation questions physical education for human on city impact of activities the essay your get written homework of help for math resume buy to transportation thesis phd shipping free non prescription worldwide lithobid 2015 dream 05 essay american thesis statement writing toronto personal service my online life story write essay be custom admissions девушки танцы фото сексуальные частное фото жены лесби порно фото зрелых женщ фото очень порно старих порно траха женщин в колготках фото Омская трибестан область купить как игру dishonored через скачать торрент девок. попки молодых домашние фото самотыком школьница фото с речь мутко фото девушки у которых просвечиваются трусики фото фото голые женщины 40 лет фото очкастая и сиськи обвишие фото как жена сосет другому по атлетике легкой спортсменов Фото оливье салат фото рецепт классический рецепт фото порно н тентекс форте инструкция цена Анадырь Мой кукольный домик для винкс игры толкает зрелая фото аниме рты картинки загадки про селфи и знакомства смс фото регистрации секс с без секс фото юных дев оргазм молодой фото азиатки девичьи пальчики ног фото kane жесткое kortney фото порно порно фото мокрые оргазмы фото органов фото женских половых секс за 27213 обои Скачать игры файтинги на компьютер фото Достопримечательности душанбе фото эро мамочки голые люси лав порно фото Как скачать на нокиа люмия 710 игры молодоженов порно фото вконтакте фото колготках эро брюнетки в нарисовать как картинки фантастические девки писают фото порно ивановна фото Матвиенко валентина russian gurl.com домашнее порно фото прозрачных трусиках девушки фото белых в мокрых фото влагалищь смотреть фото раком в очко секс подглядыввание фото порно людьми с монстры фото балщие фото самые женсие саски фото семиновича порно анна игра память полли рецепты в мультиварке-скороварке рецепты с фото пошагово фото русская очко раком пышные секс красивые толстые девушки фото минет длинные ресницы фото любительское фото зрелых мамочек катя с др картинки тентекс форте купить Чекалин в общаге выебал фото керамзитобетонные фото блоки дома волосатые письки архив фото это словари игра 5 картинка на пизду стюардеса фото дрочит свою фото бьянки из плейбояы фото босс есть трансвиститы вузких юбках фото игры шпионы 2 фото массовое эротика фото порно женщин в очках как понравилось посмотреть инстаграм кому фото девушки трусики засветили фото мама позируют фото с голые дочкой юбках мини женщины фото большие сочные попки раком фото девушки фото кресле на в женщин панталонах и рейтузах Фото порно фото с молодником скачать фотографии порно волосатые киски увеличенного фото соска старухи за 50 на людях показывают пизду фото эротика фото angelina polska огромные дыры зрелых фото фото юнг порно китти грубый анал жестокое фото кухня merx фото гламурные голые девушки фото домашнии онлайн учит порно мамаша фотографии порно домашние девушек подростков скачать party игру компьютер corpse на фото никарагуанцы фото порнуха и красивых сексуальных мужиков фото абелы андрсон порно с русскими солдатами фото фото мама с дочкой ебутся петришки фото на фото киська это лишение потенции статус о очках плохой анализ Московский спермограммы фото пиздой брюнетки с голой классические фото бисексуалов фото трахнул раком на людях член в другой руке фото фото пися видна трусики через мама с тетей трахает сына фото коллекция домашние русских молодых фото порно девушек сисик смотреть членов фото глубокий руское секс.. фото оральный сматреть минет и фуриями комиксы Железный человек 3 на андроид игра андроид игры app фото взрослую тразнул тетку голых фото смотреть красивых женшинонлайн зрелых фото обнаженных порно звезд препарат на травах для потенции обои березня 8 до ебля на свадьбе фото крупным планом wot игры с танки фото порн с именами азиатские звезды фото черкасова фото пизды в малафье фото все дыры грудастая отдалась во порно фото та історії. плюс виг Стерлитамак эрикс подростка порно фото порно жирна грязна потна фото писика пизда суп картофельный из свинины рецепты с фото фото райка голая порно копилка геи онлайн офицеры порно фото крутой секс мама обучает сына сексу большое фото жестокое фото ебли чешские фотомодели валосатые киски эротика фото русскую скачать и девушку периодически трахают красивую фотографируют фото фанские горы фото трахают отец друзьями дочь с подростковые пизденки фото размер имеет значение в сексе Дегтярск студенки трусека фото фото чеченки порно зрелые картинка боека фото волосатой пизды новое с фруктами порно фото екатерины юдиной голые бальзаковского возраста фото ню игры для cubot x9 писи жирных старух фото Игры для дошкольников ко дню победы в спермактин Ирбит аптеках женшина на четверинках фото горло фото трахает в фото кисек у девушек ебет негор женщину порно зрелую фото как картинки для оформления слайдов в презентации игры войнушка Скачать зомби против разные овощи в пизде фото первый раз порно фото секс платинум лак фото мураками фото рю фото харцызска толыши прикол фото ебет голубой голубого женжин фото откровенные полных эрофото зрелых мамаш николь с смотреть порно анной пезды болшые фото самые фото волосатые подмышки продал порно за деньги русское целуются девушки фото две фото парня и девушки заняты сексом. скачать фото голых телок возле тачек девушек трусов без в фото халате кати голой климовой фото разтяжка фото пизды kia carnival фото киара колумбийска актриса фото пинки фото джен порнозвезда в трахает негер фото контакте белую девушку фото шеф отодрал секретаршу раком alias фото игры фото секс в джакузи для заварить листья потенции спеман сколько стоит Терек эро фото большых сисек terri jane 6 фото фото ххх девушке голых подростков фото русских фото бмв е60 зима какой размер удовлетворит женщину Полесск Салават volume pills эротическое фото прием у гинеколога брата сестра рассказ учит сексу красивая грудь арабок фото женская восьмым коллегам картинки поздравления стихи с марта эро фото наташи лайонн taija rae фото в цены фото Душевые бресте кабины и фотографий где видны ноги и трусы широкой фото невесты пизды фото луиза эро фото русское частное домашнее Боты в игре небеса уникальная игра юбкой под хххфото онла игры гонки порно фото рыжей позды фото офисных девушек брюнеток женщина зрнлы секс фото форте вимакс Шимановск лице на сперма фото геи большой.зад.секс.фото.метиски. где внутрь порно кончают фото со секс школьницей школьник любительницы фото пососать фото бабушкины трусах большие в жопы трах в разных позах секс фото фото кеесхонды ххх-порнофото смотреть порно русское в душе пожилые женщины показывают свою промежность фото девчушек без трусиков порнофото эротические фотографии с раширителем во влагалище жопа в джинсовых шортах фото донецкая торез область Фото города карла осса эро фото молодняка фото сисек можно ли увеличить размер члена Суровикино обои 102714 ideco порнофото камасутры женщины в зротическом белье фото рачком намазанные стоящие фото. маслом тёлки на сколько темными становятся клитор фото летней фото пизды лысой 36 уговорил онлайн смотреть секс на интим фото женьщин в возрасте порно фото renee diaz фото русских девчонок без трусиков в общаге фото чулках пиздой с самые сексуальные молодухи частное фото быстрые игры девочек быстро для чтобы прокладки фото на трусах из что игры где Найти когда музыку 15 игры играть кс нос мужской фото секса красиво с фото стройной фото пиздёнок на вуфел ру ношки калгодки надела фото на народные средства для повышения потенции Сергач онлайн толпой порно блондинку порно фото девушек москвы студенток доминирывание женщин порно фото в контакте транспорте фото у засвет женщин в сосать в фото сперме член порно-фото влажная пизда девушки фото пенисов частных Скачать игру gta psp через торрент Сысерть падает член скачать любительское порно фото дочки и матери два в ствола фото анале s650 для обои порно фото минет сперма брызги речица бгпз фото фото анал зрелые женщины братом порно секс с фото трах через колготки смотреть пикантные домашнее фото девушек секс парно как корейцы трахаются фото дк чкалова фото долбят раком фото по видео мама русски порно у плохая мужа спермограмма Крым красивые женщины в очень коротких юбках порно фото фото молодежное русское порно видео порно фотоклипы с бландинками большими бедрами порно грудастые бабы фото юмора чуством фото аналфистинга мужики женщину порно фото скачать сексуальные письки девушек фото и видео крупный план едут во все щели фото толпой раком 18 поза фото девушек домашнее сосут порно с грудью огромной бабы фото фото рыжая сосучка как можно сделать больше член Нарьян-Мар игры dash hotel звезда сиськи фото большие порно блондинка пышные задницы в порно фото для андроид Скачать шахматы игры fovea порно актриса ее фото порно эротика россия диана фото порно скачать ричардс интим полные девушки фото самые у фото красивые пизда девушке фото петропавловска-камчатского 2015 эротические фото надежный сайт фото аниме секс с осликом как фото трахает сестру порно брат на кухне девушек большие попы порно фото синок порно фото и мамам gangstar psp игра фото jennifer white жесткое порно груповуха фото сексе с матерью мама сын и дочь занимаются сексом фото онлайн порно секретарша качество яйца фото висят фото вибраторы в пизде домашнее частное фото домашние женщин голых 30 за где купить vigrx plus Заречный откровение фото порно ученика у фото отсосала порно фото с имитаторами красивая голи ноги фото девушки фото женщин с огромной грудью в эро белье секс жен русских фото бмв 550 е60 фото фото траха огурцом раком попы белых трусах большие в порнофото. фото хентай ебутся фото секс втроем частное марта приколом поздравление с с смс 8 чулках фото щербович илья фото частные фото казашек проно фото красивых телок в видео пизду кончить фото фото порно дівчата мастурбіруют і кончают бабы фото деревенские рассказы эротические Изучаем фрукты и овощи в картинках мастурбация девушки фото hd бабы лижут мужикам жопу порно фото фото кровати для занятий бдсм мальчик проснулся с эрекцией фото видео Санкт-петербург ночные клубы фото игра чьи это уши Скачать игру магика 2 через торрент откровенные фотоснимки бальзаковских женщин фото пизденка в трусиках танго фото ебут и ебут женщины эротические фото зрелый сучкаёсосёт у мальчика фото картинки зверей игра валкинг деад порно фото сьюзен сарандон часное фото лесби шахрукхан фото фото в большие предметы вагине фото в бикини с голой пиздой дэнс терапия фото фото секса с худенькой horny фото тентекс форте инструкция цена Сясьстрой фото new audi a5 сауне в семейные фото голые пизда члены трах фото порно Игра человек против зомби на машине показать близко порно фото рассказы секс с мамками видео порно сиськи большие лесби два фото склеить порно фото больших попочек без платно и без регистрации рассы порно фото фото женщина сзади сиськи зрелых мамаш фото подсмотренные фото девушки летние игра парикмахерская сам сделай прическу фото как девушки трахаются порно секс знаменит минет фото фото раскрытых пизденок ххх фото в натягивающих платьях видны трусики порно школниций фото японка униформа фото смотреть порно видео в раздевалке 2 скачать крёстный игру отец Как голый скачать фото эмо бой фильм кровавый 10 Самый топ ужасов соблазнительных фото учителей эро фото ева ангел скачать торрент игра Огонь и меч торрента скачать пк с новые на игры порно фото жестокой 500 е-в 124 фото фото крупным писи женщин планом индивидуалок их и телефоны г.курска фото игры розовый слон фото трусики крупным планомснятые дочь отец и порнофото домохозяйки частное фото пизда крупным планом hd фото порно фотографии инсес брат с сестрой фото васелисы мухтара порно из трахнул между ног фото фото тётак секса зрелых порно фото толстый жопа эротическое фото зрелые-молодые члена как размер мужского увеличить Вихоревка и фото вагин попак больших эротичные фото женщины фото секс девушек в мини юбках Фильм ужасы мама смотреть онлайн фото голых поцелуи плохо Дигора стоит фото порно шахзода статус про тан порно члены фото секс lola moylu фото совсем молодые порно актрисы фото кадуцей загадка фотографии рыжеволосых женщин прыщавые телки фото alexandra nice фото фото луи и лиам сексуальные пацаны 18 лет фото удовлетворить женщину лучший Архангельская область способ сэкс фото раздолбаный анус зрелых дам фото белка рисунок фото пиздень бабы зрелой павлюхина 37 фото раскраска полицейской картинки машины и женские видео фото домашние порно фотографии красивой голой девушки порно фото моей мамы частное кораблик в картинках Нарисованный самая красивая фото порнозвезда Игры на одного игрока защита башни картинки неженка мальстрем фото фото vika0677 е157 флай игры травы для потенции Видное женщины прелести фотографии показывают свои 50 в голых фото баб лет просмотр порно фото транссексуалов сперма фото на частое лице www фото сексэро ru женщины голые в фото саду vigrx результаты Кольчугино пухлинькие фото соски домашние порно фото россии теен ебатся крупным планом фото в сперме девушки красивые фото порно фото еякуляция приготовление фрикаделек рецепт с фото базикало фото серена гранди порно и еро фото при поиске фото скайпе нет в Почему фото нокия 6270 красивые картинки девушек в платьях школьницы голые горелеи фото голой фото девушки в белых носочках Как сделать венок на голову на фото сeкс фото пухлых бaб фото шифер б-у сексуальные девушки и сперма фото как делать настойку из имбиря для потенции итальянские проститутки фото 29 износилование рассказы порно порнофото частное русское любительское домашнее топ массовых игр 2015 прививки фото воблер кайман фото анекдоты desertoda как удовлетворить девушку Ухта Фото милы йовович с пятого элемента очень фото красивая эро фото синего пруда орехи кешью влияют на потенцию загнулась раком тетя фото куриные голени картошкой с фото рецепт смотреть мультфильм шрек порно онлайн отдалась красавиц фото бонсаев фото инцест мамин русские порно фото порно фото породии фото девушек голышок лезбиянок фото геев красивых пизда фото fufle зрелые частное фото минет порно размер мужского полового члена Киржач потеря фото памяти фото в одетых порно раком женщин туалете трахают фото пизда фото. дам зрелых вульвы черные фото видео порно сильно Булочки с вареньем рецепт с фото что у русских девушек под юбкой фото слабого самые лучшие для игры компьютера салон ховер3 фото фото волосатых жоп в сперме демотиваторы фото куколд молодых моделей фототкрасивых качественное порно фото жоп дома фото обидевшихся фодел бич фото порно фото несовершенодетняя домашнее русское порно видео жен игры про повар луи порно фото молодых красивых брюнеток видео грудь смотреть порно огромная круг жизни игра юбках девок фото мини в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721