Поняття, ознаки та нормативно-правове регулювання адміністративних послуг в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкриваються поняття, ознаки адміністративних послуг в  Україні та їхнє нормативно-правове регулювання.

This article outlines the concept, features of administrative services in Ukraine and their legal regulation.

Ключові слова: адміністративна послуга, публічно-владна діяльність, публічна послуга, адміністративний збір, адміністративний акт.

 

У 1996 році Конституція України проголосила нову стратегію, яка стосувалася впливу державної політики на формування громадянського суспільства у державі. Для цього потрібно було реформувати управлінські процеси в державі та інститути українського адміністративного права. Для досягнення кращого результату у цій сфері потрібно неодмінно брати до уваги досвід зарубіжних держав з приводу надання адміністративних послуг.

В адміністративному праві України науковці дуже довгий час не могли виробити загальноприйняту позицію щодо поняття «адміністративних послуг». Термін «адміністративні послуги» дуже довгий період не сприймався всіма українськими вченими та науковцями. Саме тому метою дослідження є комплексне вивчення сутності адміністративних послуг в Україні та особливостей їх надання.

Над дослідженням даної теми працювали такі видатні науковці-адміністративісти, як: О. Луньов, М. Студенікін, Ю. Козлов, В. Манохін, О. Альохін, В. Власов. Зазначені науковці у своїх працях сформували науковий фундамент для подальшого дослідження у цьому напрямку, але всі вони розглядали лише окремі аспекти адміністративних послуг.

Термін «адміністративна послуга» спрямований не на виокремлення нового виду відносин між державними органами і приватними (фізичними та юридичними) особами, а на змістовну переоцінку характеру їхніх взаємовідносин»[1]. Тому, що владне розпорядництво державних органів, в тому числі їх посадових осіб – це один аспект оцінки їх відносин з громадянами чи юридичними особами, а надання тими самими суб`єктами адміністративних послуг – зовсім інший.

Категорія «послуги» акцентує увагу на виконанні саме обов`язків держави перед приватними особами, спрямованих на юридичне оформлення умов, необхідних для забезпечення належної реалізації ними своїх прав і охоронюваних законом інтересів.

При дослідженні адміністративних послуг як правового інституту адміністративного права потрібно звернути увагу на те, що в теорії права інститут права визначається як система відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, що регулюють певну групу однорідних суспільних відносин. Тому необхідно погодитися з позицією І. Коліушко: «У зв`язку з однорідністю відносин, пов’язаних з адміністративними послугами, однорідністю норм, якими регулюються ці відносини, тривалою історією та широкою правовою базою адміністративні послуги заслуговують на виділення в окремий інститут права » [2].

Заслужений юрист України Авер’янов Вадим Борисович пропонує наступне визначення поняття адміністративних послуг: адміністративна послуга – це спрямована на забезпечення умов для реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи публічно-владна діяльність адміністративного органу, яка здійснюється за заявою особи.

Проект Адміністративно-процедурного кодексу України на сьогодні акцентує увагу на тому, що послуга – це результат діяльності адміністративного органу, яка здійснюється за заявою фізичної або юридичної особи, щодо юридичного оформлення умов реалізації її прав, свобод та законних інтересів. Можливо, це навіть більш вдале визначення поняття, яке звертає увагу саме на результат, а отже, і на цілісний характер адміністративної послуги. Щоправда, дискусійним є використання такої підстави для надання адміністративних послуг, як «законні інтереси», адже в цьому випадку особа не має права вимоги.

У цьому сенсі адміністративною послугою можна вважати розгляд не кожної заяви, адже іноді заява може не стосуватися суб`єктивних прав конкретної особи, а мати радше характер пропозиції (петиції). Наприклад, особа подала до місцевого органу влади заяву з проханням встановити ліхтар біля її будинку. В даному випадку рішення не має адресного характеру, і в принципі могло би бути прийняте навіть без відповідного звернення особи. Тому розгляд пропозицій особи навряд чи можна віднести до категорії послуг, оскільки він не пов’язаний із суб’єктивними правами окремої особи. Видається недоречним відносити до категорії адміністративних послуг і звернення особи зі скаргою. Формально скарзі завжди передує заява, оскільки перед тим, як скаржитись, особа спочатку подавала заяву. Тому задоволення скарги означає задоволення первинної заяви.

Адміністративні послуги – це публічні послуги, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, і надання яких пов’язане з реалізацією владних повноважень[3].

Розглядаючи поняття «адміністративних послуг» слід звернутися до закордонних юристів-науковців. Зокрема, німецький професор Отто Люхтергандт вважає, що поняття адміністративних (управлінських) послуг не охоплює речових (скажімо, видача самої паспортної книжки) і фінансових послуг (приміром, видача грошей соціально незахищеним особам), розуміючи при цьому під управлінськими (адміністративними) послугами «позитивні» індивідуальні акти, які приймаються з метою задоволення певних інтересів фізичних або юридичних осіб. На його думку, слід говорити про адміністративні послуги як про широке поняття, що передбачає прийняття індивідуального адміністративного акта, незалежно від специфіки його юридичного оформлення чи навіть виконання. Адже в усіх випадках, чи йдеться про видачу паспорта, реєстрацію особи підприємцем, чи про призначення державної соціальної допомоги, спочатку приймається саме адміністративний акт. Потім він оформлюється у вигляді документа, який потрібен особі, – паспорт, свідоцтво. Або ж адміністративний акт виконується через видачу грошової допомоги тощо.

Активні дискусії між юристами щодо визначення поняття  адміністративних послуг точилися лише до 2012 року. Адже шостого вересня 2012 року був прийнятий Закон України «Про адміністративні послуги», що врегульовує надання адміністративних послуг державними органами.

Основними аспектами Закону України «Про адміністративні послуги» є:

 • чітке визначення терміну «адміністративна послуга»;
 • можливість подання документів та надання адміністративних послуг в електронній формі;
 • утворення центрів надання адміністративних послуг з метою створення зручних та доступних умов спілкування громадян із владою;
 • встановлення виключно законами переліку адміністративних послуг, вимог до їх надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платності або безоплатності; граничного строку надання адміністративної послуги; переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги;
 • введення поняття «адміністративний збір» як єдиної плати за адміністративну послугу;
 • заборона надання інших платних послуг органами влади (ксерокопіювання, консультування тощо), крім адміністративних;
 • заборона делегувати суб’єктам господарювання повноважень із надання адміністративних послуг; законодавча заборона вимагати документи та інформацію, якою вже володіють суб’єкти надання адміністративних послуг, або яку вони можуть отримати самостійно.

На думку багатьох вітчизняних фахівців, новий закон дасть змогу змінити ідеологію відносин між владою та громадянином. І разом з тим новий нормативно-правовий акт створить умови для запровадження центрів надання адміністративних послуг.

Отже, «адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень суб`єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав чи обов’язків такої особи відповідно до закону»[4] .

Адміністративні послуги наділені рядом специфічних ознак, які характеризують їх зміст та визначають місце в системі публічних послуг взагалі. Але кожен науковець пропонує свій перелік обов’язкових ознак, що притаманні адміністративним послугам. Зокрема, В. П. Тимощук виділяє такі ознаки адміністративних послуг:

 • адміністративна послуга надається за заявою особи;
 • надання адміністративних послуг пов’язано із забезпеченням умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи;
 • адміністративні послуги надаються адміністративними органами (державними органами та органами місцевого самоврядування) і обов’язково через реалізацію владних повноважень (отримати конкретну адміністративну послугу можна лише у відповідному, як правило, тільки одному адміністративному органі);
 • результатом адміністративної послуги у процедурному значенні є адміністративний акт (рішення або дія адміністративного органу, яким задовольняється заява особи). Такий адміністративний акт має конкретного адресата – споживача адміністративної послуги, тобто особу, яка звернулася за даною послугою. Як другорядну ознаку адміністративних послуг науковець виділяє їх типовість, або ординарність. Ця ознака є особливо актуальною для адміністративних послуг, які можуть надаватися через «універсами послуг», «єдині офіси», де спілкування між адміністративним органом і особою фактично є «документальним» і, як правило, не вимагає особистого контакту з особою[5] .

В. Б. Авер’янов до обов’язкових ознак адміністративних послуг, крім вищезазначених, зараховує наступні: надання цих послуг спрямоване на створення належних умов для повноцінної реалізації приватними особами належних їм прав та виконання покладених на них обов’язків; приватні особи мають право на свій розсуд (окрім вчинення неправомірних дій) користуватися результатами наданих їм адміністративних послуг[6] .

І. С. Пахомов до ознак адміністративних послуг відносить: по-перше, суб’єкт виконавчої влади не має владних повноважень, хоча є державним службовцем; по-друге, він не може брати плату за послуги, які є його посадовим обов’язком і за виконання яких отримує винагороду від держави, по-третє, вказані відносини виникають на підставі джентльменської угоди; по-четверте, суб’єкти відносин перебувають у рівному становищі, жодна зі сторін щодо іншої не має функцій влади, по-п’яте, контроль за реалізацією прав і обов’язків суб’єктами цих відносин здійснює держава; по-шосте, ці відносини передують виникненню адміністративно-правових відносин, є їх юридичними фактами[7].

Тому, аналіз запропонованих позицій дав можливість виокремити наступні ознаки адміністративних послуг в Україні.

Адміністративні послуги надаються лише за безпосередньою ініціативою (заявою) фізичних та юридичних осіб, незалежно від самої форми заяви особи (усна чи письмова) та порядку її отримання органом влади. Немає значення, чи всі особи зобов’язані звертатися за конкретною адміністративною послугою, як, наприклад, за отриманням загальногромадянського паспорта, чи лише окремі категорії суб’єктів права, як у випадку з отриманням будь-якої ліцензії.

Необхідність і, відповідно, можливість отримання конкретної адміністративної послуги передбачена законом. Надання адміністративної послуги можливе лише у випадку, коли є спеціальне правове регулювання порядку надання такої послуги. Вимога особи до органу влади вчинити якісь дії на її користь може розглядатися як адміністративна послуга лише тоді, коли порядок розгляду цієї заяви є чітко регламентованим. Не можна вимагати від органу влади надати адміністративну послугу, якщо її надання не передбачено законом.

Закон наділяє повноваженнями щодо надання кожної адміністративної послуги відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. За загальним правилом, за конкретною адміністративною послугою можна звернутися лише до певного (тільки одного) органу влади, визначеного законом, на відміну від інших видів звернень, які можуть бути розглянуті та вирішені більш широким колом суб’єктів.

Для отримання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам необхідно виконати певні вимоги, які встановлені законом.

Адміністративна послуга має кінцеву форму індивідуального адміністративного акта, в якому вказано його адресат. При задоволенні заяви особи цей акт має типову форму (свідоцтво, ліцензія), хоча власне адміністративним актом може вважатися лише саме рішення органу про реєстрацію чи видачу свідоцтва.

Таким чином, наведеними ознаками «адміністративних послуг» охоплюється величезний масив владно-розпорядчих дій виконавчих органів державної влади: від видачі свідоцтва про народження, закордонного паспорта або дозволу до розгляду уповноваженим органом, посадовою особою будь-якого іншого звернення фізичної особи з вимогою задовольнити її потреби чи інтереси з конкретного питання.

Зараз дуже швидкими темпами поширюється вплив міжнародних стандартів і норм, які регулюють надання адміністративних послуг та реформаторських процесів, які відбуваються у цій сфері.

Вимоги, які ставляться до сучасної України, підштовхують нашу державу до здійснення різноманітних соціально-економічних перетворень та орієнтації на європейську та євроатлантичну інтеграцію, які мають на меті забезпечити наближення України до відповідних стандартів. Досвід реформування державних органів в Україні свідчить, що цей процес повинен спиратися на загальні принципи державно-правової, судової та адміністративної реформ в державі.

Саме ці чинники відіграли важливу роль під час прийняття Закону України «Про адміністративні послуги».

Отже, законодавство у сфері надання адміністративних послуг складається з Конституції України, Закону України «Про адміністративні послуги» та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулю ють відносини у сфері надання адміністративних послуг. Зокрема, варто перерахувати інші нормативно-правові акти, які спрямовані на реалізацію адміністративних послуг в Україні, а саме: постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг», «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг», «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг» тощо[8].

Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з урахуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах, а саме, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», «Про ціни і ціноутворення», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» тощо.

Вимоги Закону України «Про адміністративні послуги» поширюються на надання суб’єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус або факт.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж передбачені законодавством України у сфері надання адміністративних послуг, застосовуються правила міжнародного договору.

Висновки

Людина, її права та свободи в Україні визнані головною соціальною цінністю, а головним завданням публічної адміністрації визначено саме надання якісних адміністративних послуг громадянам. Відповідно, громадяни у відносинах із владою є споживачами послуг. При цьому держава в особі публічних суб’єктів орієнтується на потреби особи, так само, як у приватному секторі надавачі послуг орієнтуються на потреби споживача, його запити та очікування.

У публічно-правовому обігу поняття «послуга» використовується, насамперед, у країнах англо-американської правової сім’ї (Велика Британія, Канада, США) та в північноєвропейських країнах (Фінляндія, Швеція). І навпаки, у країнах романо-германської правової сім’ї домінуючим залишається традиційний підхід нормативного визначення відносин між вдалою і приватними особами через використання таких категорій, як «повноваження», «функції» та «завдання» адміністративних органів.

Протягом тривалого часу через нечіткість норм відповідного законодавства точилися суперечки стосовно поняття «адміністративних послуг» та їх місця в галузі адміністративного права України. Таким чином, запровадження поняття «адміністративні послуги» у Законі України «Про адміністративні послуги» суттєво впливає на переосмислення змісту предмета адміністративного права і дає підстави визначати цю категорію через відповідні правовідносини.

Отже, адміністративна послуга – це правовідносини, що виникають при реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи за їх заявою в процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу для отримання певного результату.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т.: Т. 2. Особлива частина / В. Б. Авер’янов. – К.: Юрид. думка, 2005. – 624 с.[1]
 2. Авер’янов В. Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / В. Б. Авер’янов.– К.: Знання, 2003. – 384 с.[6]
 3. Адміністративна послуга // Словник законодавчих термінів. – К.: Основи, 2000. – С. 404-405.[4]
 4. Кірмач А. Адміністративні послуги – для громадян, а не для підприємців / А. Кірмач // Юридична газета. – 2006. – 28 вересня. – С. 8.[8]
 5. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія / І. Б. Коліушко. – К.: Факт, 2002. – С. 71.[2]
 6. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади/ Навчальний посібник – К. : Знання, 2009.[3]
 7. Пахомов І.В. Централізація і децентралізація виконавчої влади в сучасній Україні / І. В. Пахомов // Право України. – 1997. – №12. – С. 18-19.[7]
 8. Тимощук В.П. Оцінка якості адміністративних послуг / В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2005. – 88 с.[5]
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best 2014 medical writing service resume reps for sales plans business main help helping homework and verbs essay how and a to contrast begin compare chemistry help homework free research papers schizophrenia writing review site custom help quadrilaterals homework for powerpoint best presentations wireless clicker buy ratios homework help essay written writers english filipino essay written a dating population nyc asian speed master engineering civil thesis cheap online bags paper writing service admission letter help paper need research writing writing quad services resume cities job free help resume writer resume buy adonit for buy pakistani essay pakistani be for essays optional medical school for personal statement sales essay eating disorders questions homework help mg1 chemical help reactions homework order to sentences in examples write me for my com essay letter sample mentoring position cover for service writing dissertation singapore professional resume in sideffects cipro essay free help online writing hub writers essay buy school papers online position merchandising cover coordinator for letter where Lanoxin tabs - purchase Lanoxin to usa brand Westminster best resume rated writing online services help pros essay acquisto con mastercard bupron sr mo louis in essay st writers scholarship with help essays essay writing uwo help tumblr me for my write essay intro love essay database phd harvard thesis my paper login write medical resume manager objective office for homework help ww2 essays arguments abortion pro phone essay argument cell homework where grammar can get help with i my to hiring letter cover committee sample harmful essay or helpful is homework cv purchase for executive wa services online writing resume professional zyvox price best literature papers on research papers uk please buy to where get prescription order without meclizine help with app essay college dissertation proposal defense presentation with for statistics help dissertation eating studies case disorder lewis clark and on papers trail term rhodo help in wakefield island homework and discipline good essay order resume chennai services writing naukri in college cheap service best essay application amoxicillin indication of plans roll thunder lesson thesis write i to my can someone pay application example of letter job hiring for resume professional ontario services writing london sale abilify mg 200 for nursing essays sale chinese in write name my university admission essay essay money cant friendship buy research eating disorder topics karishme science essay in written k urdu marketing online dissertation report on essay matter does still patriotism an report to summary write executive how a for lab advice on micronase uk custom in writing essay services case post stress study on traumatic disorder litteraire dissertation ecriture paper custom writing for primrose loss oil weight illness mental study case for dissertation teslas life on writing help help com dissertation writing www with question for bipolar thesis disorder in paragraphs essay order of writing essay father of 75 olzap mg price start business plan service a writing with assignment help company custom essay essay after years on lifestyle 20 legalization marijuana of essay and pros cons ucla dissertation prenatal vitamin plus help homework engines help reviews essay pros by sagan written essays carl sale microzide silvo pharmacy admissions essay middlebury about dissertation and teaching learning for cv purchase manager help school essay round year order online uk essays service writing report business legit professional essay writers sample associate customer service and for sales resume with parents help homework essay surgery plastic discursive suisse acheter eskalith phd program online cheap writing problem dissertation statement written man good essays to is find on a hard homework hotline chicago help order acquisto con mastercard Cialis Baie Jelly Verte price - low Jelly Cialis service coursework help writing terms creative birthmark on essays the wikipedia article writing service sales sample no with experience representative for letter cover assignment writing helper malaysia assignment me can you do for my papers online essay purchase an to how type essay homework help 3 algebra paper buy chromatography uk to in italy help transport homework floor cathedral gothic plans homework religous help education paper research mental disorder help homework tutor math online paper reviews help live omeprazol 200mg legitimate writing online services year order bibliography latex by papers sats practice online homework help spectroscopy cgi ua webscr bin chegg solutions textbook homework help write how essay an a for title good to contract order work to write a how essay info service resume services writing fort fl myers conduct disorder case study price buy purinethol best believe pays work hard off i essay essay what is writing company essay good physical help homework science advanced mechanical engineering resume for homework rsm help of essay community benefits service many math homework help hotmath problems - - to math answers for essays medical school services virginia writing richmond resume online valparin singapore red 12 flags in dating who do assignment my gonna sales retail letter cover position for in write essay system plan safeguard kenya in writing sites academic sites blog best writing review management customer literature relationship rollins essay admission writing professional online services albany ny resume care skin marian fagan ucas help statement writing personal thesis acknowledgements order online cvpr 2010 papers art essay help higher freelance writing services 4 homework grade helpster a college essay book how to write admissions helper contrast essay compare who lautner dating istaylor buy to essays online malcolm on written essays x dissertation draft outline volleyball history of essay sport help assignments btec coursework help online help with to homework music service dissertation consulting sales cover and marketing for letter state essay georgia application brisbane writing northside services resume sales assistant cv for review literature psychology definition formal writing sample letter format rooms free dating chat and buying non free shipping online inderal la prescription