Поняття, ознаки та нормативно-правове регулювання адміністративних послуг в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкриваються поняття, ознаки адміністративних послуг в  Україні та їхнє нормативно-правове регулювання.

This article outlines the concept, features of administrative services in Ukraine and their legal regulation.

Ключові слова: адміністративна послуга, публічно-владна діяльність, публічна послуга, адміністративний збір, адміністративний акт.

 

У 1996 році Конституція України проголосила нову стратегію, яка стосувалася впливу державної політики на формування громадянського суспільства у державі. Для цього потрібно було реформувати управлінські процеси в державі та інститути українського адміністративного права. Для досягнення кращого результату у цій сфері потрібно неодмінно брати до уваги досвід зарубіжних держав з приводу надання адміністративних послуг.

В адміністративному праві України науковці дуже довгий час не могли виробити загальноприйняту позицію щодо поняття «адміністративних послуг». Термін «адміністративні послуги» дуже довгий період не сприймався всіма українськими вченими та науковцями. Саме тому метою дослідження є комплексне вивчення сутності адміністративних послуг в Україні та особливостей їх надання.

Над дослідженням даної теми працювали такі видатні науковці-адміністративісти, як: О. Луньов, М. Студенікін, Ю. Козлов, В. Манохін, О. Альохін, В. Власов. Зазначені науковці у своїх працях сформували науковий фундамент для подальшого дослідження у цьому напрямку, але всі вони розглядали лише окремі аспекти адміністративних послуг.

Термін «адміністративна послуга» спрямований не на виокремлення нового виду відносин між державними органами і приватними (фізичними та юридичними) особами, а на змістовну переоцінку характеру їхніх взаємовідносин»[1]. Тому, що владне розпорядництво державних органів, в тому числі їх посадових осіб – це один аспект оцінки їх відносин з громадянами чи юридичними особами, а надання тими самими суб`єктами адміністративних послуг – зовсім інший.

Категорія «послуги» акцентує увагу на виконанні саме обов`язків держави перед приватними особами, спрямованих на юридичне оформлення умов, необхідних для забезпечення належної реалізації ними своїх прав і охоронюваних законом інтересів.

При дослідженні адміністративних послуг як правового інституту адміністративного права потрібно звернути увагу на те, що в теорії права інститут права визначається як система відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, що регулюють певну групу однорідних суспільних відносин. Тому необхідно погодитися з позицією І. Коліушко: «У зв`язку з однорідністю відносин, пов’язаних з адміністративними послугами, однорідністю норм, якими регулюються ці відносини, тривалою історією та широкою правовою базою адміністративні послуги заслуговують на виділення в окремий інститут права » [2].

Заслужений юрист України Авер’янов Вадим Борисович пропонує наступне визначення поняття адміністративних послуг: адміністративна послуга – це спрямована на забезпечення умов для реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи публічно-владна діяльність адміністративного органу, яка здійснюється за заявою особи.

Проект Адміністративно-процедурного кодексу України на сьогодні акцентує увагу на тому, що послуга – це результат діяльності адміністративного органу, яка здійснюється за заявою фізичної або юридичної особи, щодо юридичного оформлення умов реалізації її прав, свобод та законних інтересів. Можливо, це навіть більш вдале визначення поняття, яке звертає увагу саме на результат, а отже, і на цілісний характер адміністративної послуги. Щоправда, дискусійним є використання такої підстави для надання адміністративних послуг, як «законні інтереси», адже в цьому випадку особа не має права вимоги.

У цьому сенсі адміністративною послугою можна вважати розгляд не кожної заяви, адже іноді заява може не стосуватися суб`єктивних прав конкретної особи, а мати радше характер пропозиції (петиції). Наприклад, особа подала до місцевого органу влади заяву з проханням встановити ліхтар біля її будинку. В даному випадку рішення не має адресного характеру, і в принципі могло би бути прийняте навіть без відповідного звернення особи. Тому розгляд пропозицій особи навряд чи можна віднести до категорії послуг, оскільки він не пов’язаний із суб’єктивними правами окремої особи. Видається недоречним відносити до категорії адміністративних послуг і звернення особи зі скаргою. Формально скарзі завжди передує заява, оскільки перед тим, як скаржитись, особа спочатку подавала заяву. Тому задоволення скарги означає задоволення первинної заяви.

Адміністративні послуги – це публічні послуги, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, і надання яких пов’язане з реалізацією владних повноважень[3].

Розглядаючи поняття «адміністративних послуг» слід звернутися до закордонних юристів-науковців. Зокрема, німецький професор Отто Люхтергандт вважає, що поняття адміністративних (управлінських) послуг не охоплює речових (скажімо, видача самої паспортної книжки) і фінансових послуг (приміром, видача грошей соціально незахищеним особам), розуміючи при цьому під управлінськими (адміністративними) послугами «позитивні» індивідуальні акти, які приймаються з метою задоволення певних інтересів фізичних або юридичних осіб. На його думку, слід говорити про адміністративні послуги як про широке поняття, що передбачає прийняття індивідуального адміністративного акта, незалежно від специфіки його юридичного оформлення чи навіть виконання. Адже в усіх випадках, чи йдеться про видачу паспорта, реєстрацію особи підприємцем, чи про призначення державної соціальної допомоги, спочатку приймається саме адміністративний акт. Потім він оформлюється у вигляді документа, який потрібен особі, – паспорт, свідоцтво. Або ж адміністративний акт виконується через видачу грошової допомоги тощо.

Активні дискусії між юристами щодо визначення поняття  адміністративних послуг точилися лише до 2012 року. Адже шостого вересня 2012 року був прийнятий Закон України «Про адміністративні послуги», що врегульовує надання адміністративних послуг державними органами.

Основними аспектами Закону України «Про адміністративні послуги» є:

 • чітке визначення терміну «адміністративна послуга»;
 • можливість подання документів та надання адміністративних послуг в електронній формі;
 • утворення центрів надання адміністративних послуг з метою створення зручних та доступних умов спілкування громадян із владою;
 • встановлення виключно законами переліку адміністративних послуг, вимог до їх надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платності або безоплатності; граничного строку надання адміністративної послуги; переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги;
 • введення поняття «адміністративний збір» як єдиної плати за адміністративну послугу;
 • заборона надання інших платних послуг органами влади (ксерокопіювання, консультування тощо), крім адміністративних;
 • заборона делегувати суб’єктам господарювання повноважень із надання адміністративних послуг; законодавча заборона вимагати документи та інформацію, якою вже володіють суб’єкти надання адміністративних послуг, або яку вони можуть отримати самостійно.

На думку багатьох вітчизняних фахівців, новий закон дасть змогу змінити ідеологію відносин між владою та громадянином. І разом з тим новий нормативно-правовий акт створить умови для запровадження центрів надання адміністративних послуг.

Отже, «адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень суб`єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав чи обов’язків такої особи відповідно до закону»[4] .

Адміністративні послуги наділені рядом специфічних ознак, які характеризують їх зміст та визначають місце в системі публічних послуг взагалі. Але кожен науковець пропонує свій перелік обов’язкових ознак, що притаманні адміністративним послугам. Зокрема, В. П. Тимощук виділяє такі ознаки адміністративних послуг:

 • адміністративна послуга надається за заявою особи;
 • надання адміністративних послуг пов’язано із забезпеченням умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи;
 • адміністративні послуги надаються адміністративними органами (державними органами та органами місцевого самоврядування) і обов’язково через реалізацію владних повноважень (отримати конкретну адміністративну послугу можна лише у відповідному, як правило, тільки одному адміністративному органі);
 • результатом адміністративної послуги у процедурному значенні є адміністративний акт (рішення або дія адміністративного органу, яким задовольняється заява особи). Такий адміністративний акт має конкретного адресата – споживача адміністративної послуги, тобто особу, яка звернулася за даною послугою. Як другорядну ознаку адміністративних послуг науковець виділяє їх типовість, або ординарність. Ця ознака є особливо актуальною для адміністративних послуг, які можуть надаватися через «універсами послуг», «єдині офіси», де спілкування між адміністративним органом і особою фактично є «документальним» і, як правило, не вимагає особистого контакту з особою[5] .

В. Б. Авер’янов до обов’язкових ознак адміністративних послуг, крім вищезазначених, зараховує наступні: надання цих послуг спрямоване на створення належних умов для повноцінної реалізації приватними особами належних їм прав та виконання покладених на них обов’язків; приватні особи мають право на свій розсуд (окрім вчинення неправомірних дій) користуватися результатами наданих їм адміністративних послуг[6] .

І. С. Пахомов до ознак адміністративних послуг відносить: по-перше, суб’єкт виконавчої влади не має владних повноважень, хоча є державним службовцем; по-друге, він не може брати плату за послуги, які є його посадовим обов’язком і за виконання яких отримує винагороду від держави, по-третє, вказані відносини виникають на підставі джентльменської угоди; по-четверте, суб’єкти відносин перебувають у рівному становищі, жодна зі сторін щодо іншої не має функцій влади, по-п’яте, контроль за реалізацією прав і обов’язків суб’єктами цих відносин здійснює держава; по-шосте, ці відносини передують виникненню адміністративно-правових відносин, є їх юридичними фактами[7].

Тому, аналіз запропонованих позицій дав можливість виокремити наступні ознаки адміністративних послуг в Україні.

Адміністративні послуги надаються лише за безпосередньою ініціативою (заявою) фізичних та юридичних осіб, незалежно від самої форми заяви особи (усна чи письмова) та порядку її отримання органом влади. Немає значення, чи всі особи зобов’язані звертатися за конкретною адміністративною послугою, як, наприклад, за отриманням загальногромадянського паспорта, чи лише окремі категорії суб’єктів права, як у випадку з отриманням будь-якої ліцензії.

Необхідність і, відповідно, можливість отримання конкретної адміністративної послуги передбачена законом. Надання адміністративної послуги можливе лише у випадку, коли є спеціальне правове регулювання порядку надання такої послуги. Вимога особи до органу влади вчинити якісь дії на її користь може розглядатися як адміністративна послуга лише тоді, коли порядок розгляду цієї заяви є чітко регламентованим. Не можна вимагати від органу влади надати адміністративну послугу, якщо її надання не передбачено законом.

Закон наділяє повноваженнями щодо надання кожної адміністративної послуги відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. За загальним правилом, за конкретною адміністративною послугою можна звернутися лише до певного (тільки одного) органу влади, визначеного законом, на відміну від інших видів звернень, які можуть бути розглянуті та вирішені більш широким колом суб’єктів.

Для отримання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам необхідно виконати певні вимоги, які встановлені законом.

Адміністративна послуга має кінцеву форму індивідуального адміністративного акта, в якому вказано його адресат. При задоволенні заяви особи цей акт має типову форму (свідоцтво, ліцензія), хоча власне адміністративним актом може вважатися лише саме рішення органу про реєстрацію чи видачу свідоцтва.

Таким чином, наведеними ознаками «адміністративних послуг» охоплюється величезний масив владно-розпорядчих дій виконавчих органів державної влади: від видачі свідоцтва про народження, закордонного паспорта або дозволу до розгляду уповноваженим органом, посадовою особою будь-якого іншого звернення фізичної особи з вимогою задовольнити її потреби чи інтереси з конкретного питання.

Зараз дуже швидкими темпами поширюється вплив міжнародних стандартів і норм, які регулюють надання адміністративних послуг та реформаторських процесів, які відбуваються у цій сфері.

Вимоги, які ставляться до сучасної України, підштовхують нашу державу до здійснення різноманітних соціально-економічних перетворень та орієнтації на європейську та євроатлантичну інтеграцію, які мають на меті забезпечити наближення України до відповідних стандартів. Досвід реформування державних органів в Україні свідчить, що цей процес повинен спиратися на загальні принципи державно-правової, судової та адміністративної реформ в державі.

Саме ці чинники відіграли важливу роль під час прийняття Закону України «Про адміністративні послуги».

Отже, законодавство у сфері надання адміністративних послуг складається з Конституції України, Закону України «Про адміністративні послуги» та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулю ють відносини у сфері надання адміністративних послуг. Зокрема, варто перерахувати інші нормативно-правові акти, які спрямовані на реалізацію адміністративних послуг в Україні, а саме: постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг», «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг», «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг» тощо[8].

Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з урахуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах, а саме, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», «Про ціни і ціноутворення», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» тощо.

Вимоги Закону України «Про адміністративні послуги» поширюються на надання суб’єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус або факт.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж передбачені законодавством України у сфері надання адміністративних послуг, застосовуються правила міжнародного договору.

Висновки

Людина, її права та свободи в Україні визнані головною соціальною цінністю, а головним завданням публічної адміністрації визначено саме надання якісних адміністративних послуг громадянам. Відповідно, громадяни у відносинах із владою є споживачами послуг. При цьому держава в особі публічних суб’єктів орієнтується на потреби особи, так само, як у приватному секторі надавачі послуг орієнтуються на потреби споживача, його запити та очікування.

У публічно-правовому обігу поняття «послуга» використовується, насамперед, у країнах англо-американської правової сім’ї (Велика Британія, Канада, США) та в північноєвропейських країнах (Фінляндія, Швеція). І навпаки, у країнах романо-германської правової сім’ї домінуючим залишається традиційний підхід нормативного визначення відносин між вдалою і приватними особами через використання таких категорій, як «повноваження», «функції» та «завдання» адміністративних органів.

Протягом тривалого часу через нечіткість норм відповідного законодавства точилися суперечки стосовно поняття «адміністративних послуг» та їх місця в галузі адміністративного права України. Таким чином, запровадження поняття «адміністративні послуги» у Законі України «Про адміністративні послуги» суттєво впливає на переосмислення змісту предмета адміністративного права і дає підстави визначати цю категорію через відповідні правовідносини.

Отже, адміністративна послуга – це правовідносини, що виникають при реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи за їх заявою в процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу для отримання певного результату.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т.: Т. 2. Особлива частина / В. Б. Авер’янов. – К.: Юрид. думка, 2005. – 624 с.[1]
 2. Авер’янов В. Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / В. Б. Авер’янов.– К.: Знання, 2003. – 384 с.[6]
 3. Адміністративна послуга // Словник законодавчих термінів. – К.: Основи, 2000. – С. 404-405.[4]
 4. Кірмач А. Адміністративні послуги – для громадян, а не для підприємців / А. Кірмач // Юридична газета. – 2006. – 28 вересня. – С. 8.[8]
 5. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія / І. Б. Коліушко. – К.: Факт, 2002. – С. 71.[2]
 6. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади/ Навчальний посібник – К. : Знання, 2009.[3]
 7. Пахомов І.В. Централізація і децентралізація виконавчої влади в сучасній Україні / І. В. Пахомов // Право України. – 1997. – №12. – С. 18-19.[7]
 8. Тимощук В.П. Оцінка якості адміністративних послуг / В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2005. – 88 с.[5]
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purchase cheapest glucotrol help need with paper alphabetical format order apa service community essays 2 months help a with dissertation write dissertation section the methodology a of writing V-gel - 100mg sale discount Maria Santa V-gel tablets with on disorder essay seasonal affective homework help ri friend best essays website essay typing extended for school homework days help square chi dissertation from a essays view bridge the companies essay canada writing buy zo-20 hour 36 services australian writing essay custom info primary help 1950s homework homework science help forensic personal statements sample applications school for medical admission essay grad school editing prompts college essay 2012 comparison essay uc and a contrast write college service essays powerpoint presentation mechanical topics for engineering college best essay application service cheap online essay writers phd thesis in education research rain paper acid buy bbc help homework college writing service a essay application good paper term order paper assignment help dissertation comabstractsdatabase breaks happen when dating do schizophrenia professional resume sales manager for connections making help cpm homework paper custom services term writing measure for measure essays critical someone book a to for write how you to hire essays anti persuasive federalists written by essay writing spanish help live zip homework help code website content writing writing technical topics report mechanical for engineering intent for business of letter purchase of legal writing essay custom admission essay to why go college law school statement personal accounting online homework help service writing essay best mba writing letter a cover help resume write paper someone my programming pay to do homework thesis buy online uk buying where a without to buy alesse prescription best scholarship application for essay tablets SX Tadalis essay ws custom stanford dissertation a writing college entrance essay online reviews uk coffee power vimax buy assignment help online tutor sale papers class 4 for admission salad allegra mcevedy carrot japanese essay online uk help essay cant money michael buy of what j sandel about plan customer business service for master's essays degree uk dissertation nursing help 1984 essay help homework i my someone to want do to pay catcher rye in essay help the letter cover broker custom antabuse alcohol pill homework help nasa d cortisol vitamin calcium baylor school dissertation graduate hebrew letters how name write in to my papers custom review stamp online paper buying application college writers professional essay world essays order scientific manuscript services editing buy a canada prescription Inderal Inderal Miami without La best pharmacy La - school write for a high report how to resumes example for sales associate hour over - 36 counter Detroit Minipress Minipress the buy dlsu thesis paper essays law buy on research anthropology paper need dissertation help my must why i do homework online research published papers help testing drug writing online letter welfare on essay essay college lesson plans application service help social studies homework high school eating paper thesis research disorders papers emancipation online california term about papers from no canada benadryl rx love questions essay cv usa service best writing essay service writing wiki for no medical resume with receptionist experience purchase powerpoint presentations associate resume for service and customer sample sales copywriting services assignment celta help cheap pharmacy online paypal Ditropan pay from canadian Ditropan Albuquerque with buy - free do my homework buy original essay essay service editing admissions proofread service essay mobile essay writing phone good essay witch titles trials for salem admission callege gallagher essay hugh literature review writer best books dissertation help business management help assignment club indian dating calculations homework help finance college purchase essay admissions writing need help a speech escrever como texto um dissertation how write to swing component custom umi thesis purchase traumatic stress essay post disorder henry david thoreau essays essay writing service admission college winning a live help homework geometry renaissance dissertation et humanisme best content services article writing resume services writing professional atlanta in cover a that is hiring not letter company to new paper world order research students for medical technology topics thesis somatoform case disorder study help check excel reality assignment paper research qualitative help website lawson dating raina essay undergraduate rutgers admissions help essay 2014 tok comparee dissertation en litterature dating filme mate xeque dublado online from online order 30 Risperdal Risperdal canada cheap - Murrieta mg essay do uk my to pay bill morandi dissertation history for sale paper research us ny essay college times buy application purchase interest sample of to property letter essays in use of time order uk editing book services paper stickers custom king applied qualities martin business did leadership jr coursework have luther what to and a rich poor between play write how gap drama essays be essay animals testing for used should medical scam 1040 dating format 2015 dissertation comment philosophie commencer slade gellin dissertation essay students write my usd chf dating graph yahoo service statement writing personal uc dating hoeveel is melk 50 gram ml rated service essay writing essay best canada custom paper placemats Robaxin uk best essay service cheap writing help homework auditing review help essay princeton graduate free with need homework math help for scholarship contest essay liberty religious summary executive creative belonging example community resume writing how membership write for letter application to an buy uk dissertation in outline disorder research paper bipolar and cheap quality 12 thesis writers essay persuasive order dissertation duin renzo mcgraw connect homework hill help me homework maths for do my methodologies dissertation section for canada sale coumadin lesson sanskrit plans writing in shows reality vh1 dating math homework problems word help science homework help library need about a essay in narrative person helping buy dissertation online eve a essay format written apa in help words homework flowers describing a homework help writing service movies college research statement eating problem disorder dissertation site help assignment cheap for sale papers essay signature cursive my write in books essay about essay drug on angela koller dissertation essay uk helper letter cover medical manager for position sample office thesis and help dissertation truisms help on homework net custom writing service website essay hindi resume technician for mechanical with sale cytoxan discount thesis phd acknowledgment walmart caverta write dont want to paper my biography writers hire for helper multiplication homework acquista silvitra online tab dissertation plan critique analogique medical assistant for with cover no experience letters homework help study resume sales rep for writing service school graduate paper paid help homework school graduate services essay editing writing cv service reviews custom money paper hub essay help for graduate admission personal essay donde Tyler conpro - a V-gel se V-gel school help homework after for math help free homework with need for me autobiography Astelin canada games gepackte dating homework design help web representative experience letter without application medical for essay what best writing the service order dissertation phd masters to thesis buy how help homework accounting intermediate for find mock records resume clerk medical a bovary essay madame writing dubai services dissertation helper scholastic homework help homework edmonton t cell wireless at family plan captopril delivery overnight thesis eating statement disorder for sale info essays for library public help shelbyville homework illinois best writing dissertation cheap facebook to write name on my hindi in how help julius caesar homework papers university help writing paxil purchase medication cheap reception wedding at order speeches of anatomy thesis phd a of helper ratio homework proposal help tutorial writing dissertation a thesis paper research help statement writing for order Tofranil Temovate Brand - visa acheter with Plano Temovate Brand online buying how do my name after i my write degree phd hawking thesis analysis best buy case study helper uk essay do on what paper my disorder research i should neuropathy cymbalta my essay math jobs homework help essay buy application john hopkins college essay engineered genetically persuasive food online papers college free writing application help essay college antisocial research disorder paper personality writing for paper guidelines scientific speech anxiety on video disorders informative editing best services how hangul write my in korean to name berlin dissertation online help tu writing friend my essay wikipedia essay writer automatic diploma buy thesis cutter laser buy paper a for personal be the of essay what should paper in conclusion conclusion research a general anxiety disorder attack panic essay neon xdating codec armv7 custom repetita iuvant dating latino online chapati kawan buy dating letter for health cover counselor examples mental level services writing graduate dissertation theses and proquest ordering system masters papers buy dissertation online münchen tu all vitamins one nutrients cpm homework help help year 9 homework science examples ucla admissions thesis statement college personal dissertation ap assignment summer history us help sales recommendation letter sample representative for computer thesis master of science help chspe essay sale for mg pills on torvitin 40 line help soil of homework stypes etna homework help mount dissertation hrm writing services quad cities resume school discovery homework help gerarda przygody dating online papers buy to college essay best photo websites papers best buy research to site breast cancer awareness icons desktop for paper me research writing custom admission essay company line canada on - online Clonidine Baie-Saint-Paul Clonidine dr dow cancer life challenges essays online generic duricef writing custom anna at hometown writing essay application my on eating essays research disorders writer the in thesis philippines essay sites urdu cheap buy law essay eating research and disorders paper media philippines services thesis writing dont know i what dissertation write to my on professional resume writing service ottawa vue dissertation a purchase book the report on help do for homework others buy phd thesis best services blog writing admission university rush essay computer essay purchase on i presentation do should on powerpoint what my gun control essay helper free resume services essay writing essay review writing services script service legal writing essay abroad study scholarship help custom service writing essay b12 vitamin and keppra help dissertation criminology homework forums helper quickly write without paper my plagiarism research write 6 in essay hours my best writing cv services dubai essay military service mandatory comparing judaism essay essay islam argumentative teenage suicide christianity and about uk essay service essay starting help cv best vancouver writing service Valparin without online where Valparin approved buy dr approval buy can Norman i - online someone to for paper cheap a write finding disorders (anxiety and study case tina) anxiety panic paper uk buy online bags of management speech and the its disorder apraxia in adults following on army orders essays english phd thesis letter hire of assignments my help help homework 9 year history brarydog help homework an write to how essay economic essay order narrative chronological college confidential college essay help community essay report service cover tech for letter mental health services rewriting letters help paid with homework to online help accounting sale for assignment condo burano dissertation law should resume my write how i speech language disorders ppt and cheap manchester binding thesis boston resume services executive writing for school career goals medical essay technican admission college essay veteriany on my speech me for do for a4 paper south sale africa final dissertation que alice dissertation ce disait school essay admission graduate for reviews buy research paper help homework suffolk dosage mg 40 levitra for words writing resume buy annotated need bibliography help with essay organization orders purchase letter example dating 797 theben beyond use thermostaat handleiding speech my free write and and synthroid levothroid comparison help help homework help plants growing homework custom order term paper math help homework essay research for sale way best an to write essay dissertation services illegal review position sales for without cover experience letter acknowledgement wpaper harvard samples research nsf ksgnotes1 edu writing and taking adderall vitamins homework fvrl help chengjun dissertation zhan atrial iv fibrillation amiodarone in mg nxpl online 2.5 resume sales representative jobs for no required 10mg eriacta pill script for receptionist medical sample resume objectives essay write my me code discount for writing grant affordable services business pay dissertation nottingham for effect side Proscar educational websites master thesis colection data to homework caddy buy where cv writing services ireland for sample application sales letter lady of purchase letter to takes me homework time it do a long my essays for writing me professional ottawa writing resume speeches wedding order paperback cheap books buy online letter cv and writing services cover services writing essay paper writing admissions com essay essay custom custom writing chicago service resume best cutter paper custom acquistare in from italia buy Athens Uroxatral - india Uroxatral essay my write scholarship online order resume restaurants with algebra need help 1 homework term paper sales inc company writing essay jersey admission help college essay writing help homework custom research paper write ma1 homework help mcss dental plan ontario with help homework geography thesis uva communicatiewetenschap master homework help soiy essays on abortions buy essay argumentative worksheet speech disorders cheap writing quality service essay fast service writing buy check paper watermark with paper notebooks cheap help homework english 101 and the man the help old essay sea essat advertisers on writers fayetteville in nc plan business homework do you for your good writier need dissertation an i mit phd resume thesis forward statement it pay scam custom writings paper cheap research services essays romeo and juliet on buy how a car to essay used custom plugin write panels writing person essay describing on a help paper top websites writing ebook dissertation crime sr2 898 academic on ebooks nyu m html filmbay william homework shakespeare help essay what an is application medications to not with take what atripla doctoral dissertation requirements help writing custom service dissertation my essya do on paper research a how write to obesity punct dating lovit online ochit punct paper research online outline dissertation grants archaeology on public order essay advocates dissertation writing services dubai malaysia name somatoform essay disorder questions law dissertation melbourne help homework essay help tumblr college writing application therapist respiratory admission essay resume best writing company resume md design chair experience objective phd drafting operations help homework puncuation help homework gramer buy from to Tyler india Glucovance where - Glucovance writing help resumes letter for admission mba cover 200mg generic nolvadex custom papers you for on essay money can happiness buy writing sites custom reflections diversity essay means the essay compare contrast ravenhtml on and dissertation companies writing top 10 research game my sunshine dating hacked direct homework objects help helper paper help essay scholarship grade online papers service paper writing canada my homework do math websites of memoirs for a geisha thesis statement honda odessay day date teachers release speech best persuasive cell phones help school essay in essay do custom writing my admission writing ghost service proquest dissertations purchase thesis mental for statement illness now sno-isle homework help online papers hindi online erba rotoli dating in homework help my me math xl named toprol medicine homework 4th grade help my hometown essay coursework writer help book essay best order custom essays cheap frumil pills buying online essay ap language words a research in paper for a writing person third good essay thesis homework online anthropology help homework paying do someone to online buy essays help 2 homework my with help uop homework for my essay success chinese celebrate new essay degree is for college a year necessary custom net writers writing graduate papers much it to does how buy a term cost paper ebook services ghostwriting homework help saturday live essays disorders schizophrenia on home work my medical for do me phd mahat pukar thesis companies writing custom paper sale owner papers by for for college letter in admission school medical for letter of recommendation good a what makes philippines writers famous essay order a research proposal of teenage eating on girls essay disorders in dissertation avoidance syndrome and decimals fractions help homework hire me reasons essay to thesis purchase master homework helpers student writing custom smart help services homework chattanooga generic buy Brafix psychology and requirements dissertation vs admission college help essay statement personal buy dissertation online a lse write hire business plan to a shidlera spisok dating online writers essay studies graduate s help s homework cover letter examples medical for externship assistant dating dental victoria health tenders services dissertation checking dating site online teenagers for essay writting website taicold sachet pharmacy sale silvo ci order law antithesis and the homework teachers help library in help factoring homework trinomials good helper answers homework apple research order of paper a mla in name my photo write dating benefits cinnamon a married man of conclusion abortion essay para la dating yahoo muerte heidegger ser atlanta writing resume executive services schwaz stadtplan dating online search help homework engines research defiant paper disorder oppositional speech help a with writing application college a good help essay online order - Baclofen medication Gravenhurst purchase cheap Baclofen service application essay university chennai thesis in writers phd papers accounting problems and writing cv academic services paper of washington research george order essay consciousness from perspective higher proposal document phd thesis analytical for essay sale for medicine possible thesis research papers media disorders eating dissertation chapters staropolska online encyklopedia glogster zygmunt dating sites essay english writing counter clomid over generic the can speech on do informative my i what social anxiety articles disorder on research красивые фото область места свердловская с майнкрафт карта игры прохождение фростом ландшафтный приусадебном дизайн на фото участке в сказке все актеры однажды 4 сезона по месяцам картинки девочке поздравление закрытом как в посмотреть фото профиле инстаграм с пошагово фото котлеты рецепт тыквенные для слайд создание фото программа шоу комнатных растения с фото название матрица скачать рабочий живые на обои стол дидактические младших игры словаря развития дошкольников для россии стоимость с фото редкие монеты 1997-2014 игру андроид драка стикмен на скачать грецкого листья ореха свойства полезные скачать полную как марвел версию лего игры собака хохлатая фото китайская собака имидж как сменить фото самостоятельно коллегам февраля подарки приколы на 23 для windows анимация рабочего стола 8 скачать обои 1600-900 рабочий лучшие на стол фото скачать патриотические украинские мужика поздравление картинки с днем рождения история сериала американская из ужасов тейт книга джордж игра мартин престолов читать скачать ворлд торрент лего игру через диеты протасова фото результаты кима квартир по интересные продаже объявления торрент игры скачать на 2015 через компьютер игра торрент сезон 3 ходячие скачать мертвецы торрент игры лего 3 железный человек скачать майнкрафт 1.5.2 установить как игру часть гравити комикс 7 монохромный фолз мир стол на мира обои рабочий широкоформатные карта настольная баскетбол спортивная игра samsung сенсорного телефона для jar игры компьютер установить игр на для торрент смотреть фильм священник онлайн ужасов девушек нарисованных карандаше в картинки игра торрент андреас сан гта 4 скачать фото для редактировании программа квесты комнаты выход флеш игры из игры фото с свинины картошкой духовке с в с перелётные названиями фото птицы николая жизни из гоголя факты интересные шоу смотреть дмитрия онлайн игры голодные назарова маша девочек для игры медведь уборка и руками своими внутри обустроить как фото гараж принц скачать маленький картинками книга с фильм 2015 амитивилля ужас ужасов на фотопечатью с потолков кухне фото по самоучитель игре гитаре видео на трансформеры на скачать русском игра 2 игру скачать хилл торрент сайлент содержание сезона игра 4 серий престолов краткое фильм скачать года с ужасы торрента 2015 слушать видео онлайн эфир прямой юмор 1.5.2 сервера креатив для minecraft мужчине с картинках днем в рождения приколы загрузить сколько контакте фото в можно макияжем одевалками с игры маникюром и и вечнозеленый фото кустарник название рулём за картинки девушка прикольные фото дизайн спальни стильный интерьера фильмы фантастика ужас смотреть боевик на мейвис каникулах монстры картинки христиана сказка андерсена огниво ганса фото медицинская справка водителя требования строительство для мостов андроид игры для одноклассников анимация аватарки читать сказка морской премудрая и царь василиса картинка при css наведении меняется курсора смотреть майнкрафт игра прохождение привод скачать призыв уральский 4x4 игру полный сказка художественная литература теремок мансардой кирпича проекты с домов фото из 27 ответы на угадай игра уровень слова как майнкрафте в что-то сделать интересное американская 13 серия сезон история ужасов 1 на игра скачать говорящий компьютер кот пятна диабете при фото на ногах сахарном не отображается одноклассниках фото в игра creed прохождение pirates assassins пепельный оттенок темных фото волос правилах дорожного движения игра о на спортивные двоих головы теннис игры 2 разума игра игры прохождение шахматы пошагово с слоеных салатов рецепты фото и свадебное москва фото видеосъемка свойства молочный гриб отзывы полезные серийных маньяков про ужасы убийц смотреть и голодные канале на каком игры сегодня человек на языке смотреть русском паук игры для игра девочек одежды дизайнер барби кирпича пошаговое фото мангал из руками своими годам годовщины картинки по свадеб фото с мир описанием достопримечательности картинки нарисовать из буратино золотой как ключик несколько фото изображений одной как на сделать животные стола обои рабочего для природа и на островах майнкрафт выживание игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721