Політика ревіндикації на Волині 1938-39 рр.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У даній статті розглядаються особливості процесу ревіндикація на Волині, визначені її причини та передумови, а також проаналізовані наслідки.

Ключові слова: ревіндикація, КОП, Міністерство військових справ, полонізація, Волинь.

Annotation. In this article reviews the features of the process revendication in Volyn, defined its causes and preconditions and analyzed the consequences.

Keywords: revendication, The BGC, Department of Military Affairs, polonization, Volyn.

 

На сьогодні в умовах україно – польської співпраці надзвичайно важливим є проблема дослідження та висвітлення історії цих двох сусідніх народів. Національна політика Польщі тривалий час була обійдена увагою дослідників. Зокрема, Волинь посідала у національній політиці II Речі Посполитої особливе місце. Надзвичайно довго поляки та українці проходили шлях, який в кінцевому підсумку призвів до того, що два народи стали на шлях співпраці та допомоги один одному. Однак для українців забути всі ті потрясіння, через, які вони пройшли, знаходячись під владою II Речі Посполитої досить складно. До того ж нерідко польські дослідники перетягують «ковдру справедливості» на свій бік, применшуючи дані, що стосуються кількості жертв польської агресії та зруйнованих українських культурних будівель. Для українців релігія відігравала надзвичайно важливу роль у життя, однак польська влада всіляко намагалася стати на перешкоді українізації церкви, розробивши план «окатоличення» українців, пов’язуючи зміну віри зі зміною національності. Та українці це не той народ, який покладає руки, вони не збиралися відрікатися від своїх поглядів та вподобань на користь польським амбіціям.

Досліджувана проблема має значний науковий інтерес. Політика ревіндикації на Волині та погіршення україно – польських стосунків у 1938-1939 рр. достатньо висвітлена у вітчизняній літературі. Тематику політики польської влади щодо українців 1938 – 1939 рр. на Волині висвітлювали такі діячі, як  М.Кучерепа, Ю. Крамар, Л. Бортник, Р. Давидюк, В. Комар, Б. Гудь. Досить насиченою також є джерельна база, відтак вагомий багаж інформації надає періодичне джерело того часу «Діло». Цінними для нас є опубліковані програмні документи Миколи Кучерепи, які повністю розкривають суть політики польських властей щодо українців.

Мета даної статті полягає у характеристиці політики насильного окатоличення волинських українців на теренах Волині 1938-1939 рр. та її наслідків.

Відповідно до поставленої мети було визначено наступні завдання:

 • дослідити значення військовиків в політиці II Речі Посполитої;
 • висвітити причини, хід та результати акції «ревіндикації»;
 • визначити позицію польської влади щодо вирішення українського питання;
 • охарактеризувати програму нового волинського воєводи по відношенню до волинських українців.

Саме на другу половину 30-х рр. припало загострення дискримінаційної політики польської влади відносно українців. Найяскравіше ця політика представлена в якості акції «ревіндикації», яка розгорнулась  на терені Волинського воєводства з другої половини 1937 року. Та що ж причинило перехід польських властей до таких радикальних заходів придушення діяльності та співжиття українців з поляками? Які ж передумови такого жорстокого курсу по відношенню до волинських українців? Відповіді на дані запитання можна віднайти починаючи з 1935 року, коли після смерті Ю. Пілсудського, свої позиції у Польщі посилили військові, які підтримували більш радикальні концепції реалізації національного курсу держави. Це пояснювалося спробами нейтралізації проблем внутрішньої та зовнішньої безпеки держави. Особливо це стосувалось вирішення українського питання, що мало відбуватися шляхом зміцнення польської присутності у всіх сферах суспільно – політичного, економічного, культурного та релігійного життя українців [2].

Польські військові кола почала не задовольняти політика, яка проводилася адміністрацією Г. Юзевського, зокрема предметом особливої уваги була національна політика воєводи, яка на думку військовиків могла негативно вплинути на безпеку держави. Все частіше на Г. Юзевського йшли доноси, та звучали голоси про негайну відставку воєводи, яка відбулася в 1938 році. На місце Г. Юзевського прибув генерал Александр Гауке-Новак, який потрапив під цілковитий контроль військових.

Зміцнення позиції військових у польській державі в другій половині 30-х рр. забезпечило можливість їхнього втручання у справи внутрішньої політики, яке було зумовлене боротьбою за владу в правлячому таборі «санації», радикалізацією суспільних настроїв у зв’язку зі зростанням активності комуністичного руху й міжнародною ситуацією, зокрема зовнішньою загрозою з боку фашистської Німеччини і Радянського Союзу. Особлива увага приділялась зміцненню східних кордонів польської держави. Єдиною опорою режиму на так званих «східних кресах» було визнано польське населення. Під командуванням генералів польського війська тут розпочалися заходи зі зміцненням польської етнічної переваги, які в загальних рисах збігалися з ендецькими теоріями національної асиміляції  [5, 57-66].

Проблеми національних меншин відносин на Волині стали предметом обговорення на таємній конференції, яка відбулася 31 січня 1935 р. в Любліні. В її роботі брало участь командування Люблінського військового округу на чолі з генералом М. Сморавінським. Вже тоді військові вирішили взяти курс на інтеграцію Волині до складу Польщі, а також здійснити переорієнтацію серед українців. Присутні на конференції одностайно прийшли до висновку, що з точки зору безпеки держави й можливої агресії зі сходу розміщення українського населення є дуже невигідним, коли «прикордонна смуга шириною 250 км заселена майже 89% українською та іншими меншинами». Розглядаючи Волинь як інтегровану частину польської держави, військові пропонували «…ліквідувати на цих землях проблему української меншини…» шляхом обмеження мережі православних святинь, звільнення зі службових становищ всіх осіб української національності, виселення з Волині всіх вчителів-українців [5, 57 – 66].

Наприкінці 1937 – на початку 1938 рр. керівництвом ОК II в Любліні було опрацьовано ще один документ, який називався «Характеристика терену Округу Корпусу II з точки зору його безпеки». Він містив докладний аналіз суспільно-політичної ситуації на Волині й визначав основні напрями нової політики військових стосовно національних меншин. Програма була складена у формі 21 тези й охоплювала всі сфери суспільно-політичного життя українського населення Волині. Слід підкреслити, що серед основних напрямів «нової політики» на терені східних воєводств Речі Посполитої особливе місце відводилось конфесійній політиці [6, 67 – 75].  На нараді вищого командного складу, міністр військових справ Т. Каспжицький заявив: «Польська держава, а отже й військо, повинні прагнути до підпорядкування віруючих окремих конфесій асиміляційним впливам польської культури…а там, де це можливо, як, наприклад, по відношенню до слов’янських меншин, процес полонізації церковно-релігійного життя слід оточити якнайбільшою увагою» [6, 67 – 75]. Цей виступ ознаменував собою початок примусової акції, яка в польських джерелах отримала назву акції «ревіндикації» – навернення  українців (православних) на католицький обряд. Метою цієї акції проголошувалось «повернення до польськості всього, що було польським» [7, 196 – 205].

Акція була проведена через Міністерство військових справи та Корпус охорони прикордоння за участю польських громадських організацій і католицького духовенства. При цьому зміна віросповідання ототожнювалася зі зміною національності української на польську. Ревіндикації підлягало місцеве населення, предки яких були полянами, але під тиском російської влади при поділах Польської Республіки перейшли на православ’я і втратили приналежність до польського народу [12, 681].

Завдання полягало в тому, аби реполонізувати «православних» поляків, повернути їм почуття приналежності до польського народу, його традицій та культури. Проте цілком зрозуміло, що під «православними поляками» польський уряд розумів, у першу чергу, українське населення Волині, яке слід повернути до «віри предків», тобто полонізувати. Для реалізації цієї програми 11 грудня 1936 року в Любліні було створено Координаційний комітет на чолі з командувачем Округу Корпусу II генералом М.Сморавіцьким. До складу комітету окрім військових увійшли представники воєводських адміністрацій Люблінського і Волинського воєводств. Його рішення були обов’язковими до виконання органами державної влади і місцевого самоврядування [6, 67 – 75].

Проведення «ревіндикації» контролював перший віце-міністр справ військових, до нього і до начальника Департаменту Загального Командування Міністерства військових Справ були скеровані повідомлення про рух акції, фінансові звіти та інші рапорти. Розвиток «ревіндикації», її результати і наслідки були під оглядом представників II Відділу головного Штабу [12, 684].

Активна фаза ревіндикаційно – полонізаційної  акції на Волині припала на кінець 1937 – першу половину 1939 рр. У цей час польське військо, поліція і Корпус охорони пограниччя розпочали кампанію тиску й погроз щодо місцевого православного населення з метою «навернення» його на католицьку віру [3].

Згідно польських джерел, акція, що проводилась з 1937 року не була на Волині чимось новим.  Ревіндикація поділяється на три фази – 1919-1939 рр., 1929-1934 рр., 1937-1938 рр. Вона вписувалася у загальну політику Другої Речі Посполитої щодо православної церкви, метою якої було обмеження її політичного, суспільного впливу та розірвання зв’язків із «національними меншинами» [2].

В першу чергу ревіндикаційна кампанія  здійснювалась на прикордонних територіях Здолбунівського, Рівненського, Кремецького воєводств. Ситуацію, ускладнювала діяльність Корпусу охорони прикордоння, який проявляв найжорстокіші риси по відношенню до українського населення Волині. Потрібно зауважити, що першим кроком військових у справі полонізації і окатоличення східних кресів стало відправлення 11 листопада 1935 року у 10 найбільших гарнізонах Східної Польщі, Служби Божої і виголошення проповідей польською мовою. Черговим моментом відкритого наступу військових на права українців стала промова генерала Т.Каспжицького на відкритті Першого звітного з’їзду Комісії наукових досліджень Східних земель. Міністр Військових Справ тоді звернув увагу на необхідність польської експансії на Схід [9, 11 – 28].

Ради справедливості слід зазначити, що факти переходу з православ’я на католицизм мали місце ще до початку акції «ревіндикації». Згідно з даними дослідників з часів 1920-1936 рр. на католицизм перейшло 15509 осіб. Найбільш високі показники  у великих містах: Рівне, Луцьк, Ковель, Володимир. Найчастіше причина зміни віросповідання була пов’язана з укладанням подружніх шлюбів [12, 684].

Методи, які застосовувалися під час реалізації даної акції в життя були різними: від адміністративного тиску – до відвертого залякування і погроз. Досить часто КОП застосовував моральний і матеріальний шантаж. Наприклад, видавалися розпорядження звільняти з роботи православних християн і не приймати їх, поки вони не перейдуть у римо-католицьку віру [2]. Також встановлювалися численні обмеження щодо українців, найчастіше вони стосувалися діяльності українських структур, а також обмеження вільного пересування. Польські військовики повністю взяли під свій контроль громадське життя на терені Волині. Ось як з приводу цього писала газета «Діло»: « У прикордонних повітах діє закон про границі держави. Великі рикори цього закону відчувають передусім і то особисто, мешканці громад…з обмеженням щодо свободи рухів і збірного життя, якими в суміжних з Совітами повітах керує фактично КОП. Це творить окрему картину нашого сучасного життя, залежно там у великій мірі від старшини або підстаршини чи простого вояка КОП» [1].

Як би ми не засуджували діяльність польських військовиків, не можна сказати, що перехід на католицизм здійснювався виключно насильницькими методами. Нерідко використовувалась методика підкупу, оскільки в українських селян жага до землі прищеплена з-малку. В більшості випадків дані обіцянки втілювалися в життя. Наприклад, після повернення до «віри предків» мешканці села Малі Загайці отримали у своє користування землі, які до того часу орендував православний монастир. За зміну віри місцева влада обіцяла також звільнення від податків, надання грошової допомоги, ліквідацію боргів, тощо [3].

Восени 1937 року розпочався так званий «конверсійний рух» –  насильницьке перехрещення православних, що здійснювався репресивними методами. Під особливим прицілом знаходились ті українські волиняни, прізвища яких закінчувалися на «ський» чи «вич». Складалися відповідні списки всіх мешканців села. А далі вже різноманітними вище зазначеними методами, відбувався масовий перехід на католицизм.

В фазі фактичної реалізації акції ревіндикації відбувалася на переломі 1937-1938 рр. На теренах, підпорядкованих КОП «Здолбунів» перший груповий перехід на католицизм відбувся в другій половині грудня 1937 року, в регіоні дислокації полка «Сарни» (повіт костопільський і сарненський) –  в січні 1938 року. Крім копівців, яким відводилась головна роль, в проведенні акції були зацікавлені солдати розміщених на Волині військових одиниць, службовці різних чинів [12,685– 686].

Відомою далеко за межами Польщі стала справа села Гриньки Кременецького повіту. Сутність даного інциденту повністю пояснює доповідь командира батальйону, підполковника С. Гансьорка 27 грудня 1937 року наданого командиру КОП. За його словами: «… селище Гриньки нараховувало 585 жителів, з яких 363 були православні…це була така група сіл, населення яких проявляло недоброзичливе ставлення до Польщі». Жителі Гриньок характеризувалися високою національною свідомістю приналежності до української нації, що знайшло свій прояв не лише у прояві ворожого ставлення до всього польського, але й в тому, що в селі сталася профанація державного гербу польського, портретів президента Ю.Мосціцького, маршала Е. Ридз-Смігли і командира КОП. Винного було швидко знайдено і передано до суду. Але на тому інцидент не закінчився, проти решти жителів були застосовані репресії в межах компетенцій, наданих командиру батальйону у сфері обмеження громадянських прав в прикордонній смузі [12, 686].

Місцева влада й військові почали домагатися виселення з Гриньок винуватців разом з їхніми родинами. Одночасно в селі поширювались чутки про те, що в село прибуде каральна військова експедиція, яка здійснить масову пацифікацію. Після цього відбудеться виселення всіх підозрюваних у найменшій нелояльності щодо польської державності осіб. До них у першу чергу відносились ті, хто передплачував українські видання, які виходили у Львові. Одному з таких передплатників, селянинові Аверкію Мельничуку місцевий солтис Йосип Мазур заявив: «Ми тих, хто читає українські часописи, вже виселяємо з села. А ти, синку, пильнуйся, бо ти передплачуєш «Дзвіночок» (Львівський  український часопис для дітей), то й тебе можемо виселити» [6,67- 75].

Врятувати українців з села Гриньки міг лише масовий перехід на католицизм, який з особливою активністю агітували військовики. І ц я агітація не пройшла даремно, ось як про це інформував один з підполковників: «Через кілька тижнів, дізнавшись , що частина жителів села Гриньки засуджує свій вчинок і не солідарна з свідомими і політично активними українцями, наказали командиру  роти КОП «Лановці» капітану Тадеушу Абрамінові, а врешті і всім командирам на зборах 17 листопада приступити до справ ревіндикаційних, тобто до повернення на польське лоно усього того, що колись було польським. У випадку Гриньків, які знаходилися під нашою щільною опікою, виявлено близько 70% їх жителів присутніх українців є нащадками поляків – Мазурів. Більшість жителів Гриньків написали мені урочисту обіцянку вірності  і доброзичливості перед польською державою, одночасно просивши виселення з села 6 осіб, які до цього часу були двигуном справ антипольських. Реалізовуючи директиви наради, командир «Лановці», відвідав по черзі кожну з трьох родин, предки яких були полянами, пояснюючи що вони могли б зберегти від української агітації через повернення до віри і національності своїх предків. Вже на другий день акції результат перевищив очікування, капрал Сурлей повідомив, що 15 родин хочуть повернутися до свого польського коріння» [12, 687]. 19 грудня 1937 року близько 400 місцевих православних українців перейшли на римо-католицький обряд.

У цій справі 1 лютого 1938 року депутатський запит на інтерпеляцію до Міністра внутрішніх справ склав посол, член ВУО Степан Скрипник. У запиті висловлювався протест проти сваволі та прохання з’ясувати всі факти і зробити відповідні розпорядження. До Гриньок з архіпастирським візитом прибув архієпископ Волинський Олексій. Активна позиція українських послів разом з іншими акціями сприяла тому, що 100 осіб із числа насильно навернених повернулися назад до православної віри [4].  Посеред цілого ряду засобів тиску на населення  Скрипник називає – вилучення паспортів, без яких не було можливостей пересуватися на теренах прикордонної смуги. Духовних православних позбавляли можливості вільно відвідувати парафії, арешти періодично перешкоджали виконанню душпастирського обов’язку. Одночасно розповсюджувались новини, що тільки католики мали залишатись в межах прикордонної смуги і отримувати землі в кредит через банки, тільки вони не піддавалися обшукам і при ревізії грунтів в майбутньому православні українці будуть в цілому позбавлені землі й виселені, або отримають гірші ділянки. В такій атмосфері серед православного населення Гриньок повіялось переконання, що єдиним виходом з ситуації, яка ставала нестерпною, був перехід на католицизм [12,690]. Справа з жителями Гриньок не була єдиною масштабною операцією копівців, масовий перехід на католицизм відбувався і в селищі Молотово  кременецького повіту, та в селі Білозірському цього ж повіту на початку січня 1938 року. Ось як ці події описував очевидець: «Сержанти і солдати з приготовленими листами запрошували жителів до застави.  Деяких спеціально затримували й арештовували. Одні були звільнені з роботи, інші – відправлені до штабу караулу в Білозерці, звідкіль були звільнені після певного часу. Інші ж були відправлені до так званого «офіцера безпеки» в Ланівцях, де були затримані на цілий тиждень. Переважна більшість з числа затриманих були вимушені прийняти римо – католицьке віросповідання. Затримували не тільки простих жителів, а й духовних православних осіб, працівників коорператирів. Стосовно небезпеки депортації, тим що чинили опір конверсії, відправляли до СРСР чи в центральні регіони Польщі при одночасній конфіскації землі. Найактивніших серед українців супротивників «ревіндикації» виселяли з родинних місць» [12, 694].

В українських політичних угрупуваннях дедалі чутними вдавалися знаки протесту стосовно справи в селі Гриньки. Відтак за такої складної ситуації, голова Української парламентської репрезентації С. Тимошенко 5 січня 1938 року виїхав до Гриньок аби на місці детально почути і побачити всі обставини та події, однак копівці забрали в нього перепустку й наказали негайно повертатися.

«Справу Гриньок», натиску КОП та втручання ендецького крила політичного руху у ревіндикацію польська преса називала легендами.  Підкреслювалася значна і висока роль Корпусу у підтримці усього «польського», але жодного тиску та репресій, на думку журналістів польських видань, він не здійснював [2].

Однак приховати такого жорстокого наступу на національність українців таки не вдалося. Перші сутички розпочалися, власне, між воєводою Г.Юзевським, якому залишалися лічені дні до відходу з посади волинського воєводи та представниками КОПу. Воєвода подав до Міністерства військових справ скаргу на КОП, якою докладно описав, здійснені Корпусом, зловживання. Воєвода звинувачував військових у тероризуванні місцевого населення. Натомість розвідка КОП повідомляла центральне військове керівництво: «Воєвода Юзевський вирішив оголосити війну керівництву КОП, з метою запобігти, на думку воєводи, деструктивній політиці». Проте, вищі чини Польщі діяли у протилежному до амбіцій і планів Г. Юзевського курсі. 10 березня 1938 року, прем’єр – міністр С. Складовський дозволив Корпусу й надалі проводити «конверсійний рух» [2].

На початку 1938 р. Б. Козубський отримав від проводу партії ЦКУНДО листа з проханням зібрати інформацію про примусове перехрещення православних на католиків, яке здійснював КОП у прикордонних повітах. Отримані дані планувалося використати у парламенті країни, оскільки такі дії суперечили конституційним правам громадян Польщі. Це було зумовлене тим, що польська влада в той період проводила ревіндикаційну акцію на Волині. Метою цієї акції було насильницьке перехрещення православних на католиків [10].

Варто зауважити, що українці, які в сили різних обставин перейшли на католицизм об’єднувалися в кола шляхти (приміської), що мало врегулювати їхнє працевлаштування з польськими властями. Тільки в самому повіті дубенському станом на 1938 рік було створено 29 кіл тієї організації.

Після переведення навесні 1938 р. Юзевського на посаду воєводи Лодзі ситуація почала змінюватись, представники нової воєводської адміністрації набагато активніше підключились до проведення акції, хоча деякі з них відносились до неї з недовір’ям. Особливо мова йде про шкільні інспекції на території дислокації полка КОП  «Сарни», які з небажанням відносились до участі в кампанії полонізації вчителів. У зв’язку з тим, що після усунення Юзевського цивільна адміністрація не наважилась на відкритий супротив з огляду на акцію, зникли поліцейські рапорти, з яких можна було би зробити висновок про застосування методів конверсії на католицизм. Але дані свідчать, що вони не піддалися існуючим змінам. Наприклад голова Луцького ПКК писав в рапорті 29.09.1938 р., що акції надано характер «стихійного приходу, доведеного групами і одиницями». Застосовувались такі методи як створення штучних труднощів з наданням землі для православних. Командуючий військовою підготовкою в луцькому повіті в квітні 1939 році, писав до штабу ДОК II, що в селі Сокол православні повинні отримати згоду воєводи на виконання цієї угоди. Зусилля військових, адміністрації, духовенства і польських суспільних організацій не могли не принести певних наслідків. Про це свідчать дані про хід акції на території дислокації полка КОП «Здолбунів». Згідно даних 28 лютого 1938 року на католицизм перейшло 1509 осіб, а 30 березня аж 2251 осіб, 27 червня –  3736 осіб, 25 вересня – 4439 осіб, 27 листопада – 4714 осіб і на кінець січня 1939 р. – 4924 осіб [12, 695].

В підсумку ревіндикаційно – полонізаційна акція польських властей на Волині не принесла її ініціаторам очікуваних результатів, натомість, навпаки, розгорнула полум’я україно – польського протистояння ще дужче. Відомий дослідник даного періоду М. Кучерепа зазначив: « Як відомо, на наших землях величезний вплив на людей мала церква, а християнська мораль у міжвоєнний період виступала тут як панівна ідеологія. Жодна політична партія не мала такого впливу на людей як церква » [8, 36 – 48].

Є. Стемповський, зокрема, підкреслював, що репресії щодо Православної церкви на Волині 1937 – 1939 рр. не лише спричинилися до «резонансу православ’я», але й виховали натовпи віруючих «фанатичних, впертих, незламних, готових прийняти мучеництво» [3].

На жаль і до сьогодні між українськими та польськими істориками точаться дискусії з приводу кількості знищених та відібраних у православних церков. Я. Грицак підкреслює, що репресії проти Православної церкви на північно-східних теренах Польщі були найгострішими, вважаючи, що в процесі ревіндикації було зруйновано близько 200 церков, а 150 передано римо-католикам [11, 190]. Польські дослідники, намагаючись приховати реальні масштаби даної акції наголошують, що забрані в православні святині були не лише церквами, але й придорожніми чи цвинтарними каплицями і будинками молитви, так ніби це виправдовує чи применшує скоєне святотатство [3].

Підсумовуючи вище сказане, можна дійти висновку, що реалізована військовиками акція була актом небаченого свавілля польської влади щодо українців. Полонізаційна кампанія здійснювалась репресивними методами по відношенню до нашого народу, нерідко ці методи замінювалися підкупом. Польська влада ототожнювала зміну віросповідання зі зміною національності, однак український народ, який з давніх – давен шанував свою релігійну приналежність і церкву вважав частиною свого життя, не збирався відрікатися своїх поглядів задля задоволення польських амбіцій. Боротьба, яка історично  розпочалась з підписання Берестейської унії, а якщо вдатися глибше, то ще й раніше, не вщухала, а, навпаки, набирала потужного ривку, який в майбутньому вилився в криваву різню під час Другої світової війни. Досить прикро, досліджувати та дізнаватися факти про те, як два сусідніх, споріднених народи протягом такого тривалого часу не могли задовільнити свої ідеологічні та територіальні бажання. Мені імпонує вираз Миколи Кучерепи приводу відносин між польськими властями та українцями: «Це були відносини підкорювача і підкореного, а в такому випадку польська адміністрація виступила як дестабілізуючий фактор. Українці Волині опинилися в становищі завойованого народу і боролися або за свою рівносправність з поляками, або й повноправність території на якій проживали» [9, 11 – 28].

Джерела та література:

 1. Баран С. Старі пляни і нові методи / С. Баран // Діло. – 1937. – 30 жовтня.
 2. Бортник Л. В. Участь Корпусу охорони прикордоння в акції “ревіндикації” другої половини 1930-х рр. на Волині у контексті суспільно-політичної та національної політики Другої Речі Посполитої[Електронний ресурс] / Л. В. Бортник // Гуржіївські історичні читання. – 2014-2015. – Вип. 8-9. – С. 143-146. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2014-2015_8-9_53
 3. Гудь Б. Політика “ревіндикації” на Холмщині і Волині 1937-1938 pp. та її наслідки для українсько- польських стосунків[Електронний ресурс] / Б. Гудь // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2012. – Вип. 21. – С. 256-266. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_18
 4. Давидюк Р. Проурядовий політичний табір Волині у 1938–1939 роках: відносини з владою //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. — 2009. —Вип. 13.
 5. Комар В. Роль польського війська в національній політиці на Волині у другій половині 30-х рр. XX ст. / В. Комар // У пошуках правди: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. «Українсько-польський конфлікт в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки». – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – С. 57 – 66.
 6. Крамар Ю. Українсько-польські міжконфесійні стосунки на Волині напередодні Другої світової війни / Ю. Крамар // У пошуках правди: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. «Українсько-польський конфлікт в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки». – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – С. 67 – 75.
 7. Крамар Ю. Політика «зміцнення польської присутності» на Волині та її вплив на характер українсько-польських стосунків напередодні Другої світової війни / Ю. Крамар //Друга світова війна і доля народів України : матеріали Всеукр. наук. конф. (Київ, 23–23 черв. 2005 р.). – К. : Сфера, 2005. – С. 196–205.
 8. Кучерепа М. До генези конфлікту: українсько-польські відносини на Волині напередодні Другої світової війни / М. Кучерепа // У пошуках правди: зб. матеріалів міжнар. наук. конф. «Українсько-польський конфлікт в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки». – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – С. 36 – 48.
 9. Кучерепа М. Національна політика Другої Речі Посполитої щодо українців (1919 – 1939 рр.) / М. Кучерепа // Україна-Польща: важкі питання: Матеріали II Міжнародного семінару істориків «Українсько–польські відносини в 1918-1947 роках». – Варшава: Світовий союз воїнів Армії Крайової, Об’єднання українців у Польщі. – С. 11 – 28.
 10. Ревіндикація душ на Волині // Діло. – 1938. – 30 жовтня.
 11. Hrycak J. Historia Ukrainy. 1772 – 1999. Narodziny nowoczesnego narodu. – Lublin,2000. – S. 190.
 12. Matwiejew G.Akcja “rewindykacji” na Wołyniu w końcu lat 30-tych XX wieku // Przegląd Wschodni. – 1999. – T.V.Z.4. – S. 679 – 700.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

powerpoint writing service writing seo services my homework have someone do paper for cheap write me essays for application college medical school cv service creative writing help jiskha homework psychology resume writing services teacher do research my me paper engineer resume marine merchant for sample online order pizza resume hut mba writing assignments about research customer paper service research place paper buy best to paper a written buy write my essay 123 nagar raman flats in for cv sale online help writing bibliography order annotated abc reviews cv best service writing to at how first write my day school online buy to essay sales for sample jobs resumes homework history for helper help thesis a sentence writing homework fractions decimals help uk help assignment cheap resume online buy a experience for letter representative medical cover with disorders eating essays on custom time papers delivered case study hesi disorders thyroid help assignments psychology did bruce lansky create homework helper papers compare essay contrast young homework sebastian chase my austin do paper research deforestation me for powerpoint uk presentation my do essay to good an way start do homework cant i english my county business writers orange plan doc manager resume project free editing services personification help english homework ks3 eating speech disorders informative download covering pdf letter you write resume do a samples how essay writing and hall homework prentice help 2004 business buy research paper line help milwaukee in homework number u help t of essay constitution homework help cape toilet for paper town sale bulk papers custom review literature conclusion anxiety disorders essay university manual capella dissertation for technologist application graduate letter medical fresh help tutor biology homework common essay college admission help thesis melbourne help supervisor dissertation change online someone do to pay homework essay vancouver writer letter from jail essay birmingham with help college admission essay francais cours de dissertation services ie admission essays mba writing letters help cover uk assignments cheap research for help outline paper homework help cpa tfk helper homework dissertation viva bits to do my homework someone help fashion essay papers research legal which essay writing is service best the service writing on essay science year help 8 homework resource motivation dissertation human custom written coursework who assignment can do my buy what sandel essay shouldnt money homework irish help with words 3000 proposal dissertation and help best college uk service application essay coursework help with psychology university essays buy marketing resume services writing with help writing dissertation day minutes 15 a a a how essay to for outline write now should or homework my the morning i do in to buy malaysia litmus where paper in papers biglow writer the help for veterans resume writing essay summary help response and video buy essay essay madison uw with dissertations help essays start to how sample business cv development papers online news diversity essay contribution buy to where paper toronto litmus technical business plan writer essays on service learning discount sale rumalaya with essay college writing help admissions on paper a college write paper engineering presentation mechanical topics ppt for virginia buy resume beach application best essay help gcse english coordinator for office cover medical letter homework help blog mockingbird kill paper a to research phd methodology proposal causes disorders eating essays about us quality services in the high writing essay 1 number research company writing where with start a to help dissertation writing help 911 homework math letter receptionist cover sample medical resume for my paper write should biology what i on homework wpix help fees services writing thesis order online narrative essay a definition of paper research names of in order author writing services plan business maryland dissasociative disorders dissertation soldiers sciences and communication case disorders in studies 10mg required pill no script copegus generic conventions define write paper research my homework science help earth for essays buy mba essay com my write custom writing essay service org buy cover geek best squad for letter phd thesis truscott p school students homework in duke succeed study helps help scribd homework quadratic formula homework help buy report daybed sale study for case essay world help writing ib literature can who help a with writing plan business an for uk essay pay best writing cv vancouver service buy analyst resume side mclean thesis andrew phd writing custom dissertation forum services dissertation gratuit philosophie aide mechanical resume for format master thesis service description purchase job manager of in turabian essays written style long mba short term and goals application essay arthritis for kids explanation order online assignment his writing childhood orwell's affect how george did buy research paper 10 page online order brand soft kamagra papers order research birth brooklyn writing in paper services ks3 homework help english with the written consitiution to essays ratification of these urge were writing help need business with a plan thesis phd criminology help dissertation printing online professional resume services adelaide writing resume writing costs service professional resource in thesis master human management essays site http owl.english.purdue.edu narrative göttingen online uni dissertation cv my do application bullying essay buy college drunk driving paper essay me for my revise cheap writers essays juridique statut entreprises dissertation to homework help iphone apps with finance help homework my write legitimate paper essay to write paragraph how 5 2009 master thesis surgical for case studies students medical penegra india buy order dissertation methodology mg 120 aldactone dc services resume writing assignment help business of intent shares letter purchase to write essay legit my penalty death essays cheap write papers for my essay a persuasive writing help to polo for without buy where a kamagra prescription sale medical resume specialist billing for online resume order singapore cape services writing cv town finale philosophie dissertation cant my homework do paper term writerquotquot 8th henry the homework help argument proposal essay thesis complete long take does masters help homework with latin makes of meaning unique structure what australia sentence essay services dissertation writing usa euro companies writing content web online name write in calligraphy my barclays service online banking will writing plan business dallas tx writers in services top 2016 writing rated resume carleton master ottawa electrical thesis engineering buy editing online dissertation a questions admission for custom essay college cv help writing with doing my homework for me online cv us qatar service writing database do assignment my service hertfordshire cv writing services writing chicago resume professional services coursework best writing violence domestic about essays written paragraphs in essay of order write business to hire plan a cv a buy for paper research me teenagers helpers for homework writing legal companies essay like sites online textbroker writing writing professional best services a political buy paper science essay a to where buy homework for with help university assignments university help essay buy how can check i prevacid with order e an help free math homework online writing for resume architects services need i writing letter a cover help behavior papers organizational research nj writing services best reports resume essays collection of a phd neuroscience thesis homework help maths ks2 order how penegra to tablets topics disorder dissertation eating professional vancouver resume services writing in on phone persuasive schools use essays cell essay title college resume angeles service best in writing los details facts homework about help a gross in disorder house essay do i to my need homework chemistry someone schweiz apotheke topamax common application help essay york times help resume skills section r common application essay help custom paypal writing buy paper in singapore litmus where to to extended essay on my do what to an purchase how essay length philosophy dissertation for resources social homework help studies writing help dissertation help with resume writing for services students college dating papers online research sentence statistics a gcse maths lesson in use coursework chemistry metathesis with depression help plan writing business service cheap help homework wiley plus dissertation discussion math grade homework help 5th zwaneven professional writing resume services compulsive disorder statement obsessive thesis online case study purchase a a writing help eulogy uk help dissertation cheap quia homework help dissertation proposal outsourcing papers 11 chuckra online cover for letter medical sample assistant student buy scholarship essay services editing paper cv medical student for term buy to cheap college papers of to recommendation school grad a how for letter write professional what service is essay writing i thesis a need free help writing resume state crosby bing andrews feat patty bliss the on dissertation of research for paper sale help essay university entrance paper graph custom order statement disorders thesis eating paper writing college research companies writing paying best essay advice essay writers phd revisions thesis nothing not love he can his country who loves answers essay yahoo service writing not working help homework chegg purchase i research a paper want to thesis with help phd microfilm abstracts dissertation hypothesis help checker a online buy dissertation with to paper handwriting help seo outsourcing writing content advantages services of essay on prostitution essay genius persuasive dissertation destination service cost professional resume writing service best forum writing resume write name my calligraphy an how motivation letter application write to berkeley dissertation decimals fractions homework help services online writing professional resume hyderabad canada chondro-ritz meds writing service cv us or your pay do coursework someone to school style papers for apa buy essays for online college math paper education research writing for paper format mla obesity on research outline paper chinese resume order food online school high essay my ecrire dissertation comment philosophie for papers research sale apa i cant my because homework do depressed im site my essay joke write person written a essay is what in persuasive rewrite my paragraph homework help translator site help assignment college write to for how essay a sale paper magician for flash eth drucken dissertation estate real purchase intent to of letter writing cover help letter scotia writer scotiabank for business plan generic rubber mulch black homework sites school high help thesis inspiration phd differential homework help equation spatial using order essay buying prescription free copegus online no shipping linguistics prices papers free helper resume book service writing reviews patterns homework variables help and oleanna on coursework homework help online tutors divorce essay arguments mat homework help dissertation program homework helpers english homework help kent help a need speech with writing i student forum services essay writing homework management financial help conscience dissertation terminale ma worcester homework help essay service writing customer writing chicago services resume professional best help customer academic writing reviews for professional writing military resume services college paper research tips writing resume rated services writing 10 best purchase intent of estate letter real assistant for letters sales cover mba columbia essay help dissertation writing law a dissertation a writing outline dissertation release writing cheap papers buy term essay help simplifying homework rational expressions dissertation action research structure service writing resume sales best chicago high for sale essay school printing cheap presentation folder please my write essay atlantic the dissertation la comment rediger homework ratio proportion help and coordinator records for medical resume singapore help assignment science activity homework helper light buy a term paper college communication development phd in thesis paper of types writing research membership rhinocort no cheap free shipping online math homework tumblr help importance essay on word following orders of 500 cv executive samples for sales customized buy presentations best resume services washington dc writing admission college writing need essay help intention purchase essay for essays buy school fake writing custom service resume best 2015 writing research order for paper paper help writer thesis danah boyd master to buy start where dissertation your helps teachers homework school isaac by thesis asimov essays grad representative sales letter cover application for homework help live california thesis by and jonathan pdf writing anderson assignment papers writers academic service essay legal writing essay and law order sales cv consultant for java do please homework my homework accounting help online cover sample billing for letter medical report lab writing order sites homework ks3 help geography for sample resume medical examiner claims service writing service writing for party childrens opportunities items plan amanagerial homework accounting help my assignment me accounting for do essay books friend on best my grade help first homework price 100mg sx tadalis proposal dissertation writing services a college writing admission essay writting paper service paper nursing writers une faire dissertation comment litteraire and chicago writing services letter cover best resume help get online homework writer essays free college written research papers custom write federal resume my one one one custom buy free essays essays get custom one buy free get service canada essay writing my help paper starting research need buy comparison essay contrast phd help thesis dissertation equations homework belt drive help cambridge editing service essay what called be not research paper plagiarism ll in writter university assignment networking my do homework computer a question dissertation writing get help do in german homework my drug thesis computer phd aided design how find to dissertations dissertation password assistant medical for graduate resume cheap websites writing essay help homework trucking huffman help essay thesis services australia in writing best 2014 resume get homework paid help services northern professional virginia resume writing really college a service application best essay cry hear my essay thunder roll of b robert dissertation phd parker purposes essay for medical legalized marijuana/cannabis be should usa custom admission writing essay dissertation biggs canada of homework of helper map house commons someone write my paper brand gold name online fly buy harvard help essay admission helper homework scientific curriculum services writing vitae mla quote essay block enfer dissertation endothermique a scholarship with help essay phd thesis technology management homework help brainfuse help ap art history essay primary help homework roman gods understanding systems homework help operating answer dissertation notes you thank on workshop scientific/research writing paper an order essay important of is why for importance guidelines for professionals resume for college papers sale research services thesis writing best i with help my resume get where can dynamics help homework write how paper a do you finance help corporate homework customer service best buy resume homework electricity current help help remembering an event essay man god service service essays cloning penalty human essay death pros the about cons essays pros claims sample resume medical examiner for resume writing an service starting online for services writing proposal grant help language assignments assembly reviews uk writing service cv retard indafon achat ligne canada en trig help homework dissertation writier an help my with need i man heaney grauballe homework nanako persona help 4 care health letter mental for cover assistant mba essay help kellogg help evacuation homework ww2 pay someone proofread to paper library research services my write paper final york new 5k best in writing resume services city services professional writing london cv craigslist essay writers need writing help an essay forums writing custom service services.net reviews writing resume to have thesis my write i plan iberia airbus a340 seating montana help homework helena affordable best services writing chicago resume essaywriting essay writing toefl help persuasive help with essay plan lesson admission online college essay statement personal order doctors borders on without essay ideas definition essay topic extended sale super cheap avana for help homework cbse papers scientific free online where research to papers online buy thesis s service writing fees essay red of courage homework help badge research psychology buy paper help programs school homework do online homework my for homework will cheap my who do writer essay funny reddit drug paper research for addiction the writing service what best essay science of masters thesis content companies writing usa paper term custom essay lustig danksagung dissertation bibliography purchase annotated sydney help essay writing helper homework long division love money you essay cant buy helper birds classifying homework science essay outline help headlines mechanical resume for engineer statements medical school personal for of samples writing best cover services letter uk order essay buy where paper kindergarten to writing doctoral 6th dissertation help edition free service paper writing resume order processor on write custom labels purchase letter of business intent for experience executive cover letter no for with sales position ordering essay towns purchase manager for cv london service writing cv to a an write on how essay analysis book essay with online professional help college admission resume a phd applying program phd for to online cheap college papers american made aldactone michigan dissertation phd college help pay for homework homework that website help with can merchandising for cover letters jobs online essay helper on financial essay need sites legal essay homework canadian helper my letter application do cyclophosphamide sle and grade help homework 5 approval dr without discount fly online gold buy buy research paper business be alphabetical do to have order bibliographies in help chegg login homework on buy essays abortions whether essay world discursive causes the on eating fashion disorders homework school help discovery bjpinchbeck 2013 essay rutgers admissions assignment help robotics pay write paper my buy essays online college for english essay help college humanities essay writing help writing cover service and cv letter скорость как для интернета игры увеличить игры для пе майнкрафт голодные 0.14.0 фото новой формы 2015-2016 барселоны для 1920 картинки рабочего 1080 стола бенедикт камбербэтч фото софи и хантер новый человек скачать 2 игра торрент паук и кхл турнирная таблица игр результаты логические по класс 2 математике игры стол времена картинка рабочий года на на аваст время игры установки как отключить без скачивать на андроид интернета игры стрижка 2015 самая года женские фото модная для контроль сюжетно-ролевых игр оборудование рейнджеры могучие самураи играть игры на фото гипсокартона прихожую из потолки видео 3 прохождение игры 3 часть ассасин торрент через сборник скачать 2015 игр класса 5 сказку написать волшебную для сервера игры 1.6.4 голодные в майнкрафте на торрент lego на компьютер city скачать игра снегурочка весенняя римский корсаков сказка вконтакте добавлять в как интересные людей страницы фото подруга с днем поздравляю рождения шрифтом контакта надписи для красивым синтезаторе на игре программу для обучения скачать мистические существа и фото описание в как фото телефона с компьютер скинуть творога фото морковью запеканка из с компьютере скачать на 3 игры одном на тебя для сердце моё только картинки гайдук сказки растаманские дмитрий скачать логические задачи или загадки с ответами здоровью чем курение картинки вредит задачи сюжетно-ролевой игры семья и цели в спальню трюмо фото зеркалом с угловое в ферма без играть регистрации игры фото плетения на резиночек из станке игры машины которых в нужно улучшать рецепт кальмары пошаговый фото фаршированные с скачать csi игру торрент место преступления для дома руками своими приспособления полезные история области парка ровеньки луганской в фото профессиям для по раскрашивания картинки комментариев в для надписи одноклассники волосы окрашивания фото средние волос на raider для игру скачать бесплатно. пк tomb до первые беременности месячных признаки фото на компьютер на скачать игры гонки 2 растения для 2 чит зомби против игры для монтаной с игры причёски девочек ханной с юлия стрижкой высоцкая фото короткой девушки звёзды одевалки эквестрии игры рок желе торта для домашних фото условиях в картинки и кирито онлайн мастера асуна меча лесная источник еткульский горячий сказка р-н и описанием с грибов названием фото картинки рекламы пива для разливного воронина веселые полезные малышей для и игры лостфильм 1 игра онлайн сезон престолов праздничного рецепты стола меню фото с скачать монтана телефон ханна на игры телефон на рабочий стол на андроид картинки паук игры прохождение новый видео человек игра floor 2 прохождение видео killing ларца лица двое с одинаковы из картинки красавица сказку фильмы чудовище смотреть и карелия санаторий воды марциальные фото в посмотреть интересного что лазаревском компьютер 2 играть на игры сони плейстейшен в фото рецепт селедка соусе горчичном обои рабочего стола календарь 2016 для год компьютером бильярд игру весь экран андрей как сейчас выглядит фото губин через торрент на 8 скачать виндовс игру крыльцо и красиво руками фото быстро своими играть игры без времени ограничения по бизнес как из нарисовать майнкрафта картинки для картинки лабиринты группы средней ночь турецкий сериал фото и 1001 одна игры правила финансовая корпорация мировая финал игры прохождение смотреть фэнтези играть электрические онлайн игра ловушки фиксики и на оружия телефон скачать игра симулятор метро ленинский проспект документы фото на фото подруге для комментарии прикольные экран нокиа игры телефона скачать для сенсорный минус частушки скачать без регистрации президентские игры положение школьников снежная к сказке королева иллюстрации короткие прически волосы на с фото объемом игр настольных россии производители мэтра онлайн смотреть байки мультачки презентация языке сказки репка на английском игра интеллектуальная класса для 1-2 статусы одноклассники любовь про на стрелялки флеш мальчиков для зомби игры анекдоты смотреть видео онлайн про гаишников фото восстановить с флешки поврежденной на для игру компьютера скачать русском майнкрафт приложения интересные андроид для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721