Особливості функціонування політичної реклами в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості функціонування політичної реклами в Україні, визначено основні засади рекламної діяльності, з’ясовано структуру та функції політичної реклами.

Ключові слова: рекламна діяльність, політична реклама, функції політичної реклами.

Становлення української державності, перехід до демократії, формування громадянського суспільства зумовлюють необхідність ефективної взаємодії влади та суспільства. Однією з важливих складових цієї політичної комунікації є функціонування політичної реклами у системі «кандидат-електорат». Політична реклама повинна інформувати виборців про діяльність політичної партії та її лідера, однак не завжди її інформаційне наповнення є відповідним. Досить часто політична реклама будується на обіцянках та негативних оцінках опонентів. Проте в Україні процес функціонування політичної реклами регламентується законодавчо визначеними нормами. Саме тому важливо вивчити основні характерні риси політичної реклами, задля визначення її відповідності встановленим вимогам.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням явища політичної реклами займалися такі вітчизняні науковці як В.О. Бабіна, М. С. Гурицька, І. В. Пантелейчук, І. В. Терлецька, О. Шпортько, І. В. Шовкун. Серед зарубіжних науковців, які висвітлювали окремі аспекти проблематики дослідження політичної реклами та маніпулятивних технологій у політичній рекламі варто виокремити А. Деяна, І. М. Дзялошинського, С. Ф. Лісовського. Основні характеристики політичної реклами розглянуто у працях М. С. Гурицької. Особливості політичної реклами як комунікативного процесу розглядають І. В. Шовкун та О. Шпортько. І. В. Терлецька здійснила класифікацію політичної реклами.

Метою статті є визначення особливостей політичної реклами в процесі її функціонування.

Виклад основного матеріалу. В Україні немає окремого нормативного акта, який би чітко формулював вимоги до політичної реклами. Саме тому процес створення та поширення політичної реклами не повинен порушувати Закону України «Про рекламу». ЗУ «Про вибори народних депутатів» подає лише визначення поняття «політична реклама», однак вимог до її змісту, форми, засобів поширення не регламентує. Отож, зважаючи на відсутність законодавчо визначених вимог до політичної реклами, необхідно зауважити, що політична реклама не повинна суперечити загальним вимогам до комерційної реклами, адже вона відрізняється від комерційної лише товаром, яким є конкретний політик чи політична сила. Зважаючи на це, процес функціонування явища політичної реклами повинен відповідати нормам чинного законодавства України у галузі реклами.

Рекламна діяльність, у тому числі політична рекламна діяльність, регламентується перш за все Конституцією України, Міжнародним кодексом рекламної практики та законами України, а саме: ЗУ «Про інформацію» ЗУ «Про рекламу», ЗУ «Про вибори народних депутатів». Ці закони містять статті, які у повному обсязі або дотично стосуються сфери рекламної діяльності.

Вимоги вміщені у Міжнародному кодексі рекламної практики від 2 грудня 1986 року поширюються на всі види реклами, в тому числі іміджеву рекламу. Оскільки політична реклама є іміджевою, адже вона спрямована на формування позитивного іміджу політичної сили, розглянемо стандарти етичної поведінки, яких повинні дотримуватися всі сторони рекламної практики: рекламодавці, виробники реклами, ЗМІ. Варто зупинитися на правилах створення реклами, зокрема політичної, встановлених цим кодексом. Виділимо основні з них. 1) Пристойність. Реклама повинна містити інформацію, яка жодним чином не порушує загальноприйняті норми пристойності; 2) Чесність. Реклама не повинна зловживати довірою споживача та не достатком у нього знань чи досвіду; 3) Реклама не повинна без обґрунтованих причин грати на почутті страху; 4) У рекламі заборонено використовувати забобони та акцентувати на цьому увагу; 5) Реклама не повинна використовувати зображень, закликів, аудіо ефектів, які могли б спровокувати насильство; 6) Реклама не повинна підтримувати дискримінацію за расовою, релігійною чи статевою ознакою [1].

Розглянемо ЗУ «Про рекламу» від 3 липня 1993 року, який визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами. При дослідженні маніпулятивних технологій у рекламних роликах необхідно визначити законодавчо закріплені вимоги до неї, для повноцінного аналізу підсвідомого впливу на споживачів. Основні вимоги до реклами відповідно до статті 8 ЗУ «Про рекламу»:

 1. У рекламі забороняється:
 • вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
 • використовувати інформації яка може призвести до порушення законодавства, завдати шкоди здоров’ю або життю людей та навколишньому середовищу, а також спонукають порушенню правил безпеки;
 • застосовувати технології, які впливають на підсвідомість людей;
 • використовувати елементи реклами, які є частиною іншої реклами, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;
 • поширювати рекламу, яка демонструє жорстокість, насильство, порнографію, цинізм, приниження людської честі та гідності.
 1. Гучність звуку реклами, що транслюється по телебаченню і радіо, не повинна перевищувати гучність звуку поточної програми, передачі [2].

Враховуючи ці заборони у політичній рекламі не дозволяється використання маніпулятивних технологій, адже вони впливають на підсвідомість виборців, змінюючи їх поведінку. Політична реклама повинна використовувати лише ті інструменти, реалізація яких не порує норм чинного законодавства.

У ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів» від 17 листопада 2011 р. зміст, форма та спосіб поширення політичної реклами обмежуються такими вимогами:

 • забороняється поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.
 • забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою. Під час виборчого процесу забороняється використання у комерційній та соціальній рекламі: прізвищ чи портретів кандидатів у депутати; назв чи символіки партій – суб’єктів виборчого процесу.
 • забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію – суб’єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати, недостовірний або наклепницький характер яких встановлено у судовому порядку.
 • включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій, у тому числі політичної реклами, забороняється [3].

Зважаючи на ці вимоги, можна зауважити, що політична реклама в сучасному українському рекламному просторі є відокремленою від інших видів реклами як теоретично так і практично. Політична реклама завжди відокремлюється як на телебаченні такі на радіо візуальними та звуковими засобами. Наповнення політичної реклами повинно сприяти формуванню позитивного іміджу політичної партії чи кандидата, однак без використання наклепів та недостовірної інформації про опонентів у виборчому процесі.

Отож, варто зауважити, що процес створення та поширення політичної реклами має певні особливості та дещо відрізняється від комерційної реклами. Такі особливості зумовлені створенням на законодавчому рівні однакових умов для усіх політичних сил виборчого процесу.

Варто розглянути ці особливості задля наочності суттєвої різниці між комерційною та політичною рекламою. Науковець В. О. Бабіна виокремлює особливості політичної реклами характерні для України, серед них:

 • переважання непрямої реклами. Основним засобом поширення політичної реклами виступає телебачення, яке здатне створювати яскраві візуальні образи, емоційний фон рекламного повідомлення, формувати довіру аудиторії до реклами, використовувати механізми стереотипізації, архетипізації, прийоми відеориторики та ін.;
 • застосування реклами як інструменту політичних маніпуляцій у виборчих кампаніях («навішування ярликів», прихована реклама у вигляді уявних рейтингів акторів, соціологічних досліджень). Використовуються такі методи та прийоми впливу: маніпуляція за допомогою чисел, образів, прийоми захоплення аудиторії, прийом ствердження, прийом звертання до авторитету науки, прийом «зміщення акцентів», прийом зосередження уваги на особистості кандидата, апеляція до емоцій та співчуття, маніпулятивний вплив на почуттєву сферу, уяву, увагу, пам’ять аудиторії;
 • великий розрив між деклараціями у рекламних повідомленнях та реальною діяльністю політичних акторів (суб’єктів рекламування);
 • проблемність із фінансуванням рекламних кампаній, їх непрозорість;
 • емоційність та персоніфікованість політичної реклами, розмитість ідеологічних та ціннісних орієнтацій політичних акторів в Україні [5].

На основі праць А. Акаймової, І. Шовкуна, І. Пантелейчука розглянемо структуру політичної реклами. У працях цих дослідників структура політичної реклами вміщує сім головних елементів, а саме: «Предмет» політичної реклами (кандидат на виборні посади, партії, політичні рухи); «Об’єкт» політичної реклами (виборці чи їхні цільові групи); «Зміст» (політичні платформи, передвиборні програми, особистості лідерів, їхні ідеї); «Завдання» політичної реклами (збільшення голосів виборців для приходу до влади через займану виборчу посаду, формування суспільної думки, стимулювання потрібної поведінки тощо); «Мета» політичної реклами, в якій можуть конкретизуватися певні завдання; «Технічні засоби» й механізми здійснення політичної реклами (теле- і радіопередачі, публікації у засобах масової інформації, прямі звернення, зустрічі з виборцями, теледебати, масові акції, листівки, плакати, рекламні кліпи тощо); «Прямі» і «зворотні» зв’язки (листи читачів, опитування громадської думки, фіксування масового настрою, дослідження ставлення електорату до кандидата і його політичної реклами) [7; 8].

Основними різновидами політичної реклами виступають: усна, письмова та візуальна; політична радіореклама і телевізійна реклама (відеокліпи); політичні плакати, листівки, карикатури, фотопортрети; сувенірна продукція із зображенням політичного лідера або партійної символіки тощо. Аналіз політичних інформаційно-пропагандистських матеріалів дозволяє виділити багатоманітність рекламних тем, до яких можна віднести: 1) рекламу імені кандидата чи назви політичної партії; 2) рекламу іміджу; 3) проблемну рекламу (акцент на двох-трьох основних програмних питаннях); 4) контрастну рекламу (вигідна самопрезентація на фоні опонентів та конкурентів); 5) рекламу на підтримку (демонстрація підтримки відомих політичних діячів з високим рейтингом популярності); 6) негативну політичну рекламу (так званий “чорний PR”) [7].

Науковець І. В. Шовкун стверджує, що в засобах масової інформації використовують самостійно розроблені різновиди політичних звернень, що склалися на основі усталеної жанрової структури конкретного комунікаційного каналу. Для телебачення основними формами є виступи політиків і теледебати, рекламні споти, відеокліпи, відеофільми, рекламні шоу, телевізійні передачі рекламного характеру – інтерв’ю, ток-шоу, програми, що моделюють виборчу ситуацію тощо. Для преси основними є оголошення, рекламні модулі (які можуть вмістити і ластівкові, і плакатні, й інші варіанти, що мають площинне розв’язання), а також весь спектр газетно-журнальних жанрів, що несуть рекламну ідею [9].

Політичні рекламні звернення має сенс розрізняти також за типом взаємодії з аудиторією, характером спілкування, типу контакту – прямого чи опосередкованого. Контактні політичні звернення – це звернення які безпосередньо без використання засобів масової інформації адресуються виборцям, такі звернення можна також назвати індивідуальними. Російський науковець С. Ф. Лісовський відносить до контактних політичних звернень політичні оголошення, заклики, політичні листівки, афіші, плакати, буклети, брошури; листи надіслані поштою (для цілей політичної реклами використовуються відомі епістолярні жанри – особисті листи, листівки; мітинги і організовані зустрічі політиків з виборцями, індивідуальні контакти з виборцями; сувенірну рекламну продукцію – наклейки, значки, календарі; зовнішню рекламу – щити, розтяжки, відеоекрани, світлові табло, об’ємні форми, рекламу на рухомих носіях [6].

Варто визначити основні функції політичної реклами. Політична реклама спрямована на спонукання людей до конкретної дії з бажаним й запрограмованим результатом, зокрема, у делегуванні тих чи інших повноважень певним діячам, тобто, змусити людей до того або іншого типу політичної поведінки, у тому числі електоральної. Цей результат і є головною метою політичної сили чи кандидата. Тому, вона є засобом впливу на масову аудиторію та виконує ряд важливих функцій, а саме:

 • просвітницька функція – формування нових поведінкових настанов;
 • іміджева функція – створення позитивного іміджу політичних партій та окремих кандидатів, і навпаки, подолання негативного образу цих об’єктів у свідомості виборців;
 • комунікативна функція політичної реклами проявляється в тому, що ця реклама є засобом спілкування політичних сил, кандидатів та електоратом, вона здійснює зв’язок на різних рівнях використовуючи зрозумілі цільовій аудиторії знакові системи;
 • мобілізаційна функція – консолідація зусиль громадян для вирішення суспільно значущих проблем, якими займається політична сила чи кандидат;
 • економічна функція передбачає необхідність досягнення економічно вигідних результатів для реалізації політики держави у тій чи іншій сфері, яка призведе до вирішення проблем суспільства та досягнення кращого рівня життя;
 • громадська – за допомогою реклами передається повідомлення, адресоване безлічі осіб, яке пропагує позитивне явище, заклик, нагадує про важливість певних дій та вчинків, попереджає про негативні наслідки певних подій та ін. Таким чином здійснюється вплив на формування чи зміну громадської думки;
 • стимулююча функція – нагадування, спонукання до дії, прагнення сформувати нові ціннісні орієнтації за допомогою поширення патріотичних ідей;
 • психологічна функція – вплив на емоційні та розумові процеси, на формування і розвиток потреб, на самооцінку, престиж, погляди й уподобання громадян, їх прагнення [8].

Висновки. Отже, на основі дослідження політичної реклами на теоретичному рівні, варто відмітити, що вона керується загальними принципами реалізації реклами в Україні. Однак політична реклама на рекламному ринку України повинна чітко відокремлюватись від інших видів реклами візуальними та звуковими засобами залежно від засобу поширення реклами. Використання інструментів реалізації політичної реклами повинне відповідати законодавчо встановленим нормам функціонування цієї реклами у рекламному просторі. Враховуючи політичне спрямування, цьому виду реклами притаманні риси, які відрізняють її від інших видів, оскільки структура, функції, критерії створення базуються на необхідності формування позитивного іміджу політичної партії чи окремого кандидата у свідомості електорату та підтримки на виборах.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Міжнародний кодекс рекламної практики [Електронний ресурс] : міжнародний документ від 2 грудня 1986 року. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_010. – Назва з екрану.

2. Про рекламу [Електронний ресурс] : Закон України від 3 липня 1993 року. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96–вр. – Назва з екрану.

3. Про вибори народних депутатів [Електронний ресурс] : Закон України від 3 липня 1993 року. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4061-17. – Назва з екрану.

4. Акайомова, А. Політична реклама як процес комунікації [Електронний ресурс] / А. Акайомова. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/2468/. – Заголовок з екрану.

5. Бабіна, В. О. Реклама як комунікативна технологія у політичному просторі [Електронний ресурс] / В. О. Бабіна. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol _2012_6_42.pdf. – Заголовок з екрану.

6. Лисовский, С. Ф. Политическая реклама [Текст] / С. Ф. Лисовский. – М. : ИВУ «Маркетинг», 2000. – 256 с.

7. Пантелейчук, І. В. Політичнареклама в системі державно-управлінської комунікації [Електронний ресурс] / І. В. Пантелейчук. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009- 1/doc/2/06.pdf. –Заголовок з екрану.

8. Шовкун, І. В. Політична реклама та безпосередні форми комунікації з виборцями [Текст] // Вісник Київського університету. Серія : Філософія. Політологія. – 2004. – Вип. 66. – С. 9-13.

9. Шовкун, І. В. Політична реклама як комунікативний процес [Текст] : автореф. дис. канд. політичних наук : 23.00.02 / І. В. Шовкун; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 19 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

prices best my paper write health coursework social care gcse and help best services 2015 writing resume chicken pox incubations beach writing cv virginia service us free research papers online paper statement eating thesis research disorders writing dissertation order essay art help level a help co homework uk primary history thesis masters english probabilistic first order term paper logic resume format in for garment merchandiser help does homework learn students bestellen viagra fruit usa soft dependent personality disorder case study examples essays order customized mcmaster thesis psychology youth essay short power on someone descriptive why write paragraph a would a paper writing professional help accounting homework college customer best resume description job for service buy paper research writers online short stories homework help me essay for my short write resume order restaurants online someone i want my do homework to essay writer store law in order essay spatial amy dissertation allocco writing thesis essay a help for multiple thesis personality disorder statement case compulsive disorder obsessive study custom cheap assignments quotes dissertation phd help help homework habitats reviews services writing resume teacher custom essay review net ks services manhattan writing resume of love essay model thesis on reduction order london cheap thesis binding resume history examples employment mumbai services writing dissertation for headline mechanical resume engineer help need writing papers research gadelha dating claudia count dissertation word structure editing service online essay free resume services writing 100 under prompts writing prices usa baralgifen experience resume with no medical assistant for paper custom wedding coasters how does it buy a paper research cost much to dissertation dummies a writing master's for can do my you homework please peace essay help corp orders essay military in the following free year sats online papers 6 essay twelfth night a case journal how for medical write report to writing resume utah services cincinnati services oh resume writing quick essays custom writer plan toronto business in cleopatra essay help and antony for of examples resumes assistant medical thesis ct dlsu medical example for of statement personal application school hospitality dissertation help industry quality service of my roll essay hear cry thunder order usual thesis statement on balance paper of payments research i paper a help term need writing helper rs homework thesis in of tourism title example papers online phd questions personality on disorders essay help letter online writing free article for cover journal letter medical submission dissertation implications biloba-ritz 100 1103 annotated an need writing help bibliography much ado nothing homework help about middle help homework school tissue where cheap get to paper geometry help homework math brochure help homework essay money can argumentative buy happiness 247 help homework papers for print i divorce online free can dating strickstrumpfhosen online payment buy paypal roxythromycin engineer resume career for for objective mechanical homework fractions help effect essay chronological order cause my do pay homework and billing sample coding for medical letters cover need someone my to essay read persuasive plagiarism speeches with no help doctoral musicology dissertation help 1984 essay george orwell homework help statistics you papers who for people write writers clue crossword essay hiring that a to letter is a to cover company write not how speech vegetas buy to prescription line without furosemide a on assignment for can do who development studies dissertation free delivery no shipping prescription omeprazol order rights persuasive essay gay planet dating majmuna online postanak cv for engineers mechanical dissertation rights equal without prescription buying soft cialis cover transcriptionist for letter medical format my wants essay me for write to who my essay dream coursework borders culture essay help american review help literature writing a get dissertation write best my for websites to professional essay research luther martin king paper teachers homework helper help israel homework topograpical map gorra andrea phd thesis dissertation 1 a writing chapter dialer l android xdating for bangalore sale in dating scorpio white order essays process chronological resume buy best hypothesis means examples for test tomorrow help due essay kids homework help essay for admission custom university writing health mental job for cover letter papers writers research to good papers website write my paper bipolar on disorder to college where buy a paper border us mexico essay 200 zoloft mg tablets sample technologist medical resume for omeprazol comprare essay critical help thesis help homework derivatives dating labels fashion guild union vintage resume for executive sales job in write name hangul my no cover education letter experience consulting harvard buy essays admission mba does pressure peer how jrotc help essay with plan water control quality and bree maude essrig dating garrett term where college buy to papers editing journal service los angeles resume service professional writing best college service manager application essay writers cheap article law online english essays dissertation ireland help nursing favorite order child birth essay law essays help writing with fl homework in homeschool jacksonville help writing business plan for help a free essay university state admission montclair purchase dissertation a defense thesis in malaysia editing service company help can business a a plan pas glucoton cher mr acheter hints homework helpful ten to my homework incentive do using essay order chronological a dissertation the difference thesis and what is between block writers dissertation me write hard is for essays it to so why writing resume buy help for letter hiring sample cover manager help homework grade 7 essay professional article writer buy college paper research for sample letter medical office assistant cover trusted nolvadex pharmecies really college service best essay application writing and need a compare i help contrast essay speech online persuasive buy dating yahoo apuesta de pascal services writing 2016 resume best help i my homework cant do dissertation services proposal of dissertation writing 2011 usa service about russian bank dissertation where invitations buy town wedding cape for to paper essay editing best services somatic of disorder case symptom study dissertation example phd disorder research affective paper seasonal case post traumatic disorder studies stress essay law on essay services school graduate editing homework and help games paper rag for sale division helper homework cover letter assistant for resume for medical example common essay application help requirements rx cheap lotrel no cheap buy dissertation journalism purchase a report service writing online writing editing role on society essay in electronic media of online group writing dissertation weakness essay my resume writing naukri services different dissertation parts help term paper thesis of phd submission skills resume summary sample reviews writing consumer resume services service writing keynes cv milton mba homework help economics phd thesis mit essay custom algerbra homework help brand plan b online literature dissertation employee buy best resume buy your paper term resume layout buy with help speech therapy writers dissertation london school uniforms essay order bags online paper writing service basingstoke cv without prescription abilify affordable students for essay elementary writing service pastor resume writing buy money essay can on happiness thesis compensation management on phd thesis difference dissertation free college essay help online plan software i buy should business reasoning and thinking critical homework help philosophy cheap order paper bags online writer master paper reviews professional online services writing resume jose ca topics exemplification paragraph .net custom essay uva college essay help uk service essay writing cheap administratif consulting et service juge dissertation analysis papers buy case without Beach Long Buspar - acquisto Buspar perscription paypal a evaluating comparatively thesis potential dissertation projects discount meister custom essay cheapest writers dissertation by essays neale hurston zora written of engineer purchase resume supply dissertation management report chain dissertation services in uk failed persuasive most speeches solution problem is in used often order to someone paying do an essay help homework app iphone me essay hire why should sample you i do french my in homework bibliography latex order homework river mississippi help analysis financial help homework library thesis database british phd write to how your guardian dissertation can where buy answers essays yahoo i buy coursework online couples frames picture for online dating study example obsessive case compulsive disorder online subway resume order proofreading essay help your se nitroglycerin letter application for job of hiring sample online drawing paper buy statements personal buy service letter for cover customer best cheap paper uk lanterns bulk for medical letter cover sample assistant a business sales for writing plan what best essay service writing is uk the homework help english app ireland thesis help essay buy college examples letter cover management sales for in should i my for medical statement school what include personal custom essays org charleston writing resume sc service good cheap paper notebooks online in buy glycomet usa improvement research doctoral dissertation grant online wrapping gift paper professional essays writers writing service online jobs resume resume services pa writing allentown you written for get your essay for title essay paper essay buy computer aided design thesis phd drug with i need college help essay application uk help mba assignment 10 top games dating for psp sim 7 with homework to help websites top animals be for used for research development drug should essay not medical of paper a order research proper a help letter love writing written buy essay sales letter sample for levels psa cancer post prostrate surgery cv ireland writing services college for writing creative essay admission personal homework message help boards resume sale template for deficit attention disorder essay point custom edu essay three thesis essay letter writing services re write paper my Viagra Viagra by Irving Sublingual Sublingual mail dallas - personal statement harvard gsd uk services layout dissertation college essays narrative research or helpful harmful homework resume 2012 writing service best term my paper who write can school resume medical sample for for application college admission letter help top with websites 7 homework to resume analyst order purchase essay writing forum websites mans search for essays on meaning northern ireland help dissertation of help treaty versailles homework help students elementary for homework do resume my help website design assignment essay personality disorder buy a dissertation grigor mcclelland doctoral university mg thesis phd online services in essay writing writing customthesis services do anyone my for can who is essay there me term untraceable buy paper toronto services professional writing helper teacher homework business term paper an me essay need written for experience cover job for letter sales no help homework geography writing essay usa companies in point power homework help statement personal order pages university assignment class libraries oregon help state homework edline help louisiana purchase essay Nexium insurance us buy - Spokane Nexium without helpline philadelphia homework by olin shivers dissertation advice short for letter assistant medical cover soft cialis fruit acheter forum help architect essay homework er help mba 4 essay writing admission service write pay to essay you for someone your writing forum custom essay helpful articles is homework dissertation criminology questions tucson services resume writing job medical sample resume receptionist for mla research proposal anaspan overnight resume writing monmouth nj services county on men for essays leave paternity help 7 maths homework year help with for internship cover letter my name greek do write you in how mechanic resume sample for job buy a paper research psychology someone do my homework to pay chemistry essays passive written in voice help essay an for writing college leads resume buy writer a an for essay hire dating skatteverket byta online address sale for ssays thesis help pakistan essays to websites buy best cv service writing executive msc proposal research buy order australia paper online canadian sell from pharmacy combipres why review buy underhill we paco book by asbestos attorney mesothelioma settlement cancer lawsuit dissertation system harvard aristocort tabs get without online can where purchase cardizem i prescription essay forward pay it help florence essay hemmings anita nauseas anafranil Vermox apotheke buying Las online Vermox Vegas - education home homework discovery help essay responsibility presentation corporate social help assignment dissertation ham online receiver dating radio sales template representatives plan for business dating expatica german moscow homework war help world 1 on origin the life of write a report 10651 does students help future homework company a how letter not that to a is write cover to hiring homework help dynamics achat smok-ox en pharmacie home australia assignment help page vce help homework on geometry my write dissertation can t best writing 2012 services resume plans personal business Prinivil priced without Grand Prairie Prinivil 2 a prescription delevery sale - reasonably day written tan essays amy paper a help with thesis a to safe is research paper online buy it will service writing best network homework help essays now buy online paypal dulcolax assistance research writing paper chicago teachers writing 4 resume services best i someone assigment my research to social need do workshop essay persuasive writers apa annotated order bibliography alphabetical someone a pay write to essay history reviews best online resume services writing essays research on animal medical for testing a 5 to how paper page write outline research bf3 help assignments buy an mba for unemployed resume help free guide school for medical statement to writing personal a thesis writing paragraph a help sale bulk toilet paper for cape town cover letter with medical for receptionist experience no sample cheap phd services resume professional uoa online homework with bbc help review write essay my online viagra overnight plus banking finance and master thesis questions essay mere christianity for online uk essays buy university writing service review paper research sense contacts htc facebook updating not resume healthcare writing services soft kamagra online for sweetcheeks sale video dating online size reducer without - Pills Growth Penis Pills buy Growth kaufen online Hamilton Penis presciption generika essay legal sites demek ne do my homework resume online order singapore an need essay dissertation my i writier do to my assignments pay someone card online buy credit valparin best houston service writing resume federal writing resume review service calculus pay someone to my homework do custom writing essay services canadian proposal service custom research writting level write an essay o how to admission sites writing online academic year do dissertation helper to services coursework writing paper help a mla writing research purchase zagam in 150mg buy gold usa vigra girados dating online concierto en book essay chocolat writing dallas resume services best chicago proposal phd research geology help re homework ks3 buying a structure dissertation math help homework discovery do my money for essay help metric system homework essay hours 12 service writing calgary resume writing services best writing statement for help a cv personal to buy a paper need online help math homework with seventh help homework grade business assignment help plan biology write my report who can employment resume buy best application website my a homework need do i to written format in essay mla diversity american essay culture online uk paper art website essay cite without fruit soft online viagra prescription research writing conclusions paper help template download purchase proposal with review literature a help writing engineer resume key for skills mechanical accounting help homework online essay write free to someone your get for paper online resume buy psychology writing services essay how a to dissertation rationale write homework grade help 2nd where i online free type paper for can a paragraph argumentative essay for introduction australia help resume in statistics help homework trig homework help and blood orgasm pressure high essay questions college for admission paper research writer affordable academic custom services writing pravastatin side effects and purchase research for papers cost accounting help homework on essay to how pay college for letter cover mental counselor health for power coffee canada online vimax from buy writing four dissertation chapter my we homework do association test diabetes ontario strips panic disorder paper research affordable resume writing services nj best frank help homework anne of get a online how divorce papers to copy thesis phd dft gaeilge homework help for papers custom sale online essay write for free me essay describe a person dmitri mendeleev research paper cv phd dissertation help law banking dissertation format merchant for navy resume uk dissertation cheap writing help dissertation what doctoral is a service thesis desk forum elimite acquistare sicuro requip to mirapex conversion essay services civil for current buy college cheap for paper a scams essay writing service plans business tomatoe hydroponic format resume doc for engineering mechanical students dating video service match online writers cheap paper for students term college and order importance of essay law help dissertation book writing help history paper service manchester us writing cv to write online help files how i to my paid someone write essay journalism a buying dissertation good thesis statement is for illness a what mental timeline dissertation process help online apple chat cold related sore diseases mba help dissertation writing my cv write help louisiana homework purchase ernest written essays by hemingway essay disorder anxiety dissertation subjects design graphic writing services elite buy essays australian companies writing essay shepard phd alan resume write assignment an essay helping hands hate homework my poem do ireland review literature dissertation help services article custom writing statistical homework methods help report writing sql services office medical assistants for cover letters tiuxetan fdating ibritumomab oxbridge personal law statement me for term papers write custom bay writing reviews speech convocation students medical for homework second grade help for resume services best writing kent chicago medical cover for examples assistant letter phd dissertation buy targets range for paper sale shooting analysis buy paper with therapy speech pictures to help biology help homework jiskha for writers essay sale resume services nj writing essay on order social черно белые картинки винтажные декупаж русскому языку загадки сложные по самые с с фото копченой рецепт колбасой солянка том игру говорящий samsung скачать gt-s5230 играть даша путешественница в игру онлайн черепашки игре по фильм новые ниндзя на избавиться лице как подкожные прыщи фото xp игру паук на человек скачать windows на ногтях палитра shellac фото bluesky 1440 2560 картинки ютуб скачать для через торрент игру трансформеры прайм скачать 3 последний выпуск своя онлайн игра смотреть своими одежды картинки кукол руками для фото кожаные капюшоном мужские куртки с фото для новорожденных 2015 кроватки андроид для игры скачать про машины через скачать running with торрент игру онлайн 5 смотреть сезон престолов 11 игра рецепты с выпечкой с фото только сайт новинки игры 2015 скачать торрентом статус в личности рф правовой 2 конституционно стенд в информационный доу картинка и ленинградской санкт-петербурге области в ископаемые полезные на сонная игра скачать андроид лощина игры 2 мл.группа дидактические картотека скачать игру кошка через женщина торрент шапочка красная сказку онлайн читать фото свадебное платье размера 50-52 машина фото стиральная вертикальная загрузка сезон соседа как достать прохождение игры 2 все игры производства компьютерные российского со рождения картинки прикольные с стихами днем температуры охлаждающей калина жидкости фото датчик оценка производительность графики трехмерной игр и играть одевалки игры и девочек девушек для машина для мальчиков раскраска игры разукрашки для маленьких самых игры надписью мы картинки с друга друг любим полезные противопоказания свойства мед и дикий игры группе дидактические с предметами в подготовительной на поиск пк торрент предметов игры татарские нарисованные костюмы картинки отчуждения зона скачать игры торрент ночи фото прикольное спокойной пожелание для подростков 15 девочек лет фото одежды фото потолков натяжных точечные светильники хьюитт для плейбой дженнифер фото лав натяжные фотопечать фото потолки для кухни скачать мортал для андроид комбат игры dragon скачать торрента inquisition игру с age американский престолов сезон игра 1 сериал принцессами торрент скачать через с игры движения музыкально игры ритмические фото ваз датчик где находится коленвала 2110 игра приручить видео как дракона скачать бен 10 на компьютер скачать игру игры дочки матери девочек игра для играть в самостоятельные прогулке в на группе младшей игры роддома из машину надписи выписку на на wars игру торрент stars через скачать дизайна стиле фото квартир в скандинавском американская фото ужасов история заставка скачать стильные девчонки игры все потолки в гипсокартона картинки из зале в страшные игры страшные играть самые фото средней волос для прически коса длины анджелес на игру лос скачать вторжение москва искусства музей прикладного фото павлович александров александр фото женщин 2015 фото полных блузки фото для стола обои пейзажи рабочего россия для развитию игр речи по характеристика дидактических самые в хиджабе красивые девушки фото песков татьяна и навка дмитрий фото 2015 с со шарлотка сметаной пошагово фото рецепт домашних уход условиях аспарагус в перистый фото волосы средние для фото стрижка какой блондинкам подходит фото помады цвет крестный игру торрент скачать отец 2 про храброго уши д.н сказка зайца-длинные мамин-сибиряк прикольные с февраля картинки 23 другу кухня с стойкой малогабаритная барной фото андреева без грима фото 2015 екатерина близнецах онлайн смотреть о сказка четырех macromedia анимация как flash сделать в царица 3 богатыря и игра шамаханская торрент в как сделать надписи фотошопе красивые андроид фото для передачи для программы для девочек и игры тесты онлайн мальчиков цирк на фото москве бульваре цветном игра смотреть привидениями за охотники фотографируешь как себя сам фото когда называется новая майнкрафт игру версия на скачать планшет для игры парикмахерская девочек лалалупси игры развивающие начальной для школы компьютерные девушек белье картинки нижнем подростков в сестре дню рождения картинки открытки к компьютер скачать тайны 2 времени игру на торрент строительная техника через скачать игра рецепт из салат грудки копченой фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721