Особливості функціонування політичної реклами в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості функціонування політичної реклами в Україні, визначено основні засади рекламної діяльності, з’ясовано структуру та функції політичної реклами.

Ключові слова: рекламна діяльність, політична реклама, функції політичної реклами.

Становлення української державності, перехід до демократії, формування громадянського суспільства зумовлюють необхідність ефективної взаємодії влади та суспільства. Однією з важливих складових цієї політичної комунікації є функціонування політичної реклами у системі «кандидат-електорат». Політична реклама повинна інформувати виборців про діяльність політичної партії та її лідера, однак не завжди її інформаційне наповнення є відповідним. Досить часто політична реклама будується на обіцянках та негативних оцінках опонентів. Проте в Україні процес функціонування політичної реклами регламентується законодавчо визначеними нормами. Саме тому важливо вивчити основні характерні риси політичної реклами, задля визначення її відповідності встановленим вимогам.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням явища політичної реклами займалися такі вітчизняні науковці як В.О. Бабіна, М. С. Гурицька, І. В. Пантелейчук, І. В. Терлецька, О. Шпортько, І. В. Шовкун. Серед зарубіжних науковців, які висвітлювали окремі аспекти проблематики дослідження політичної реклами та маніпулятивних технологій у політичній рекламі варто виокремити А. Деяна, І. М. Дзялошинського, С. Ф. Лісовського. Основні характеристики політичної реклами розглянуто у працях М. С. Гурицької. Особливості політичної реклами як комунікативного процесу розглядають І. В. Шовкун та О. Шпортько. І. В. Терлецька здійснила класифікацію політичної реклами.

Метою статті є визначення особливостей політичної реклами в процесі її функціонування.

Виклад основного матеріалу. В Україні немає окремого нормативного акта, який би чітко формулював вимоги до політичної реклами. Саме тому процес створення та поширення політичної реклами не повинен порушувати Закону України «Про рекламу». ЗУ «Про вибори народних депутатів» подає лише визначення поняття «політична реклама», однак вимог до її змісту, форми, засобів поширення не регламентує. Отож, зважаючи на відсутність законодавчо визначених вимог до політичної реклами, необхідно зауважити, що політична реклама не повинна суперечити загальним вимогам до комерційної реклами, адже вона відрізняється від комерційної лише товаром, яким є конкретний політик чи політична сила. Зважаючи на це, процес функціонування явища політичної реклами повинен відповідати нормам чинного законодавства України у галузі реклами.

Рекламна діяльність, у тому числі політична рекламна діяльність, регламентується перш за все Конституцією України, Міжнародним кодексом рекламної практики та законами України, а саме: ЗУ «Про інформацію» ЗУ «Про рекламу», ЗУ «Про вибори народних депутатів». Ці закони містять статті, які у повному обсязі або дотично стосуються сфери рекламної діяльності.

Вимоги вміщені у Міжнародному кодексі рекламної практики від 2 грудня 1986 року поширюються на всі види реклами, в тому числі іміджеву рекламу. Оскільки політична реклама є іміджевою, адже вона спрямована на формування позитивного іміджу політичної сили, розглянемо стандарти етичної поведінки, яких повинні дотримуватися всі сторони рекламної практики: рекламодавці, виробники реклами, ЗМІ. Варто зупинитися на правилах створення реклами, зокрема політичної, встановлених цим кодексом. Виділимо основні з них. 1) Пристойність. Реклама повинна містити інформацію, яка жодним чином не порушує загальноприйняті норми пристойності; 2) Чесність. Реклама не повинна зловживати довірою споживача та не достатком у нього знань чи досвіду; 3) Реклама не повинна без обґрунтованих причин грати на почутті страху; 4) У рекламі заборонено використовувати забобони та акцентувати на цьому увагу; 5) Реклама не повинна використовувати зображень, закликів, аудіо ефектів, які могли б спровокувати насильство; 6) Реклама не повинна підтримувати дискримінацію за расовою, релігійною чи статевою ознакою [1].

Розглянемо ЗУ «Про рекламу» від 3 липня 1993 року, який визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами. При дослідженні маніпулятивних технологій у рекламних роликах необхідно визначити законодавчо закріплені вимоги до неї, для повноцінного аналізу підсвідомого впливу на споживачів. Основні вимоги до реклами відповідно до статті 8 ЗУ «Про рекламу»:

 1. У рекламі забороняється:
 • вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
 • використовувати інформації яка може призвести до порушення законодавства, завдати шкоди здоров’ю або життю людей та навколишньому середовищу, а також спонукають порушенню правил безпеки;
 • застосовувати технології, які впливають на підсвідомість людей;
 • використовувати елементи реклами, які є частиною іншої реклами, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;
 • поширювати рекламу, яка демонструє жорстокість, насильство, порнографію, цинізм, приниження людської честі та гідності.
 1. Гучність звуку реклами, що транслюється по телебаченню і радіо, не повинна перевищувати гучність звуку поточної програми, передачі [2].

Враховуючи ці заборони у політичній рекламі не дозволяється використання маніпулятивних технологій, адже вони впливають на підсвідомість виборців, змінюючи їх поведінку. Політична реклама повинна використовувати лише ті інструменти, реалізація яких не порує норм чинного законодавства.

У ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів» від 17 листопада 2011 р. зміст, форма та спосіб поширення політичної реклами обмежуються такими вимогами:

 • забороняється поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.
 • забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою. Під час виборчого процесу забороняється використання у комерційній та соціальній рекламі: прізвищ чи портретів кандидатів у депутати; назв чи символіки партій – суб’єктів виборчого процесу.
 • забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію – суб’єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати, недостовірний або наклепницький характер яких встановлено у судовому порядку.
 • включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій, у тому числі політичної реклами, забороняється [3].

Зважаючи на ці вимоги, можна зауважити, що політична реклама в сучасному українському рекламному просторі є відокремленою від інших видів реклами як теоретично так і практично. Політична реклама завжди відокремлюється як на телебаченні такі на радіо візуальними та звуковими засобами. Наповнення політичної реклами повинно сприяти формуванню позитивного іміджу політичної партії чи кандидата, однак без використання наклепів та недостовірної інформації про опонентів у виборчому процесі.

Отож, варто зауважити, що процес створення та поширення політичної реклами має певні особливості та дещо відрізняється від комерційної реклами. Такі особливості зумовлені створенням на законодавчому рівні однакових умов для усіх політичних сил виборчого процесу.

Варто розглянути ці особливості задля наочності суттєвої різниці між комерційною та політичною рекламою. Науковець В. О. Бабіна виокремлює особливості політичної реклами характерні для України, серед них:

 • переважання непрямої реклами. Основним засобом поширення політичної реклами виступає телебачення, яке здатне створювати яскраві візуальні образи, емоційний фон рекламного повідомлення, формувати довіру аудиторії до реклами, використовувати механізми стереотипізації, архетипізації, прийоми відеориторики та ін.;
 • застосування реклами як інструменту політичних маніпуляцій у виборчих кампаніях («навішування ярликів», прихована реклама у вигляді уявних рейтингів акторів, соціологічних досліджень). Використовуються такі методи та прийоми впливу: маніпуляція за допомогою чисел, образів, прийоми захоплення аудиторії, прийом ствердження, прийом звертання до авторитету науки, прийом «зміщення акцентів», прийом зосередження уваги на особистості кандидата, апеляція до емоцій та співчуття, маніпулятивний вплив на почуттєву сферу, уяву, увагу, пам’ять аудиторії;
 • великий розрив між деклараціями у рекламних повідомленнях та реальною діяльністю політичних акторів (суб’єктів рекламування);
 • проблемність із фінансуванням рекламних кампаній, їх непрозорість;
 • емоційність та персоніфікованість політичної реклами, розмитість ідеологічних та ціннісних орієнтацій політичних акторів в Україні [5].

На основі праць А. Акаймової, І. Шовкуна, І. Пантелейчука розглянемо структуру політичної реклами. У працях цих дослідників структура політичної реклами вміщує сім головних елементів, а саме: «Предмет» політичної реклами (кандидат на виборні посади, партії, політичні рухи); «Об’єкт» політичної реклами (виборці чи їхні цільові групи); «Зміст» (політичні платформи, передвиборні програми, особистості лідерів, їхні ідеї); «Завдання» політичної реклами (збільшення голосів виборців для приходу до влади через займану виборчу посаду, формування суспільної думки, стимулювання потрібної поведінки тощо); «Мета» політичної реклами, в якій можуть конкретизуватися певні завдання; «Технічні засоби» й механізми здійснення політичної реклами (теле- і радіопередачі, публікації у засобах масової інформації, прямі звернення, зустрічі з виборцями, теледебати, масові акції, листівки, плакати, рекламні кліпи тощо); «Прямі» і «зворотні» зв’язки (листи читачів, опитування громадської думки, фіксування масового настрою, дослідження ставлення електорату до кандидата і його політичної реклами) [7; 8].

Основними різновидами політичної реклами виступають: усна, письмова та візуальна; політична радіореклама і телевізійна реклама (відеокліпи); політичні плакати, листівки, карикатури, фотопортрети; сувенірна продукція із зображенням політичного лідера або партійної символіки тощо. Аналіз політичних інформаційно-пропагандистських матеріалів дозволяє виділити багатоманітність рекламних тем, до яких можна віднести: 1) рекламу імені кандидата чи назви політичної партії; 2) рекламу іміджу; 3) проблемну рекламу (акцент на двох-трьох основних програмних питаннях); 4) контрастну рекламу (вигідна самопрезентація на фоні опонентів та конкурентів); 5) рекламу на підтримку (демонстрація підтримки відомих політичних діячів з високим рейтингом популярності); 6) негативну політичну рекламу (так званий “чорний PR”) [7].

Науковець І. В. Шовкун стверджує, що в засобах масової інформації використовують самостійно розроблені різновиди політичних звернень, що склалися на основі усталеної жанрової структури конкретного комунікаційного каналу. Для телебачення основними формами є виступи політиків і теледебати, рекламні споти, відеокліпи, відеофільми, рекламні шоу, телевізійні передачі рекламного характеру – інтерв’ю, ток-шоу, програми, що моделюють виборчу ситуацію тощо. Для преси основними є оголошення, рекламні модулі (які можуть вмістити і ластівкові, і плакатні, й інші варіанти, що мають площинне розв’язання), а також весь спектр газетно-журнальних жанрів, що несуть рекламну ідею [9].

Політичні рекламні звернення має сенс розрізняти також за типом взаємодії з аудиторією, характером спілкування, типу контакту – прямого чи опосередкованого. Контактні політичні звернення – це звернення які безпосередньо без використання засобів масової інформації адресуються виборцям, такі звернення можна також назвати індивідуальними. Російський науковець С. Ф. Лісовський відносить до контактних політичних звернень політичні оголошення, заклики, політичні листівки, афіші, плакати, буклети, брошури; листи надіслані поштою (для цілей політичної реклами використовуються відомі епістолярні жанри – особисті листи, листівки; мітинги і організовані зустрічі політиків з виборцями, індивідуальні контакти з виборцями; сувенірну рекламну продукцію – наклейки, значки, календарі; зовнішню рекламу – щити, розтяжки, відеоекрани, світлові табло, об’ємні форми, рекламу на рухомих носіях [6].

Варто визначити основні функції політичної реклами. Політична реклама спрямована на спонукання людей до конкретної дії з бажаним й запрограмованим результатом, зокрема, у делегуванні тих чи інших повноважень певним діячам, тобто, змусити людей до того або іншого типу політичної поведінки, у тому числі електоральної. Цей результат і є головною метою політичної сили чи кандидата. Тому, вона є засобом впливу на масову аудиторію та виконує ряд важливих функцій, а саме:

 • просвітницька функція – формування нових поведінкових настанов;
 • іміджева функція – створення позитивного іміджу політичних партій та окремих кандидатів, і навпаки, подолання негативного образу цих об’єктів у свідомості виборців;
 • комунікативна функція політичної реклами проявляється в тому, що ця реклама є засобом спілкування політичних сил, кандидатів та електоратом, вона здійснює зв’язок на різних рівнях використовуючи зрозумілі цільовій аудиторії знакові системи;
 • мобілізаційна функція – консолідація зусиль громадян для вирішення суспільно значущих проблем, якими займається політична сила чи кандидат;
 • економічна функція передбачає необхідність досягнення економічно вигідних результатів для реалізації політики держави у тій чи іншій сфері, яка призведе до вирішення проблем суспільства та досягнення кращого рівня життя;
 • громадська – за допомогою реклами передається повідомлення, адресоване безлічі осіб, яке пропагує позитивне явище, заклик, нагадує про важливість певних дій та вчинків, попереджає про негативні наслідки певних подій та ін. Таким чином здійснюється вплив на формування чи зміну громадської думки;
 • стимулююча функція – нагадування, спонукання до дії, прагнення сформувати нові ціннісні орієнтації за допомогою поширення патріотичних ідей;
 • психологічна функція – вплив на емоційні та розумові процеси, на формування і розвиток потреб, на самооцінку, престиж, погляди й уподобання громадян, їх прагнення [8].

Висновки. Отже, на основі дослідження політичної реклами на теоретичному рівні, варто відмітити, що вона керується загальними принципами реалізації реклами в Україні. Однак політична реклама на рекламному ринку України повинна чітко відокремлюватись від інших видів реклами візуальними та звуковими засобами залежно від засобу поширення реклами. Використання інструментів реалізації політичної реклами повинне відповідати законодавчо встановленим нормам функціонування цієї реклами у рекламному просторі. Враховуючи політичне спрямування, цьому виду реклами притаманні риси, які відрізняють її від інших видів, оскільки структура, функції, критерії створення базуються на необхідності формування позитивного іміджу політичної партії чи окремого кандидата у свідомості електорату та підтримки на виборах.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Міжнародний кодекс рекламної практики [Електронний ресурс] : міжнародний документ від 2 грудня 1986 року. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_010. – Назва з екрану.

2. Про рекламу [Електронний ресурс] : Закон України від 3 липня 1993 року. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96–вр. – Назва з екрану.

3. Про вибори народних депутатів [Електронний ресурс] : Закон України від 3 липня 1993 року. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4061-17. – Назва з екрану.

4. Акайомова, А. Політична реклама як процес комунікації [Електронний ресурс] / А. Акайомова. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/2468/. – Заголовок з екрану.

5. Бабіна, В. О. Реклама як комунікативна технологія у політичному просторі [Електронний ресурс] / В. О. Бабіна. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol _2012_6_42.pdf. – Заголовок з екрану.

6. Лисовский, С. Ф. Политическая реклама [Текст] / С. Ф. Лисовский. – М. : ИВУ «Маркетинг», 2000. – 256 с.

7. Пантелейчук, І. В. Політичнареклама в системі державно-управлінської комунікації [Електронний ресурс] / І. В. Пантелейчук. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009- 1/doc/2/06.pdf. –Заголовок з екрану.

8. Шовкун, І. В. Політична реклама та безпосередні форми комунікації з виборцями [Текст] // Вісник Київського університету. Серія : Філософія. Політологія. – 2004. – Вип. 66. – С. 9-13.

9. Шовкун, І. В. Політична реклама як комунікативний процес [Текст] : автореф. дис. канд. політичних наук : 23.00.02 / І. В. Шовкун; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 19 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

are writing safe services paper du acheter proventil essays public grad school administration homework me c for my do online buy essays to the is where best essay mumbai in professional writers essays word application 300 college buy thesis help with methodology paper for write me a research d'essay circuit pays index abstracts dissertation math 4th homework help graders for raleigh professional resume service writing nc someone your pay write to college essay promethazine much cause will how overdose analysis essay help rhetorical do eight to and by homework yesterday my i ou0027clock buy finance term paper my name write hindu mechanical for case topics engineering students study essays be allowed cell school should in phones help essay grammar help my algebra homework with me 1 help transfer app common essay write someone pay my dissertation need to of essay meister children lesser custom god a homework help subtracting integers service writing resume agreement paper games writing visa online ddavp do money homework for assembly resume for medical math fitness and graphing plans lesson ireland sale shredded for in paper furacin sell cheap no rx lehrwerk online oebv dating problem enter homework fractions helper essay buy here the free websites wikipedia online dating buy paper academic guaranteed service seniors community do order essay graduate should in to application essay college introduction help online cv how i write my help essay smdep online essays buy university professional essay custom shipping revatio overseas essay better simcpaper my make online and asprin naproxen price custom tubes list paper i can someone order my write paper where to homework help with cbbc write for me resume ca writing london county service best cv orange for representative sales resume help victorian primary homework inventions test does homework scores help ketorol discount without rx visual do basic homework my thesis master marketing management writing albany ny resume services for college writing an essay english essay intro of services dating cheap writing dissertation dissertation gouvernants responsabilit des la resume border customs and protection samples a paper need writing term help essay writers need purchase accounting paper term case study disorder personality biography writer examples tips help with depression to help accounting amanagerial homework bibliography an annotated purchase essay helpmiddle school write a essay how to creative writing help graduate essay write my paper university research sites paper best writing of contents dissertation in order copy dissertation buy personalized paper cheap products youtube homework helper clinic alamo asthma medio dating ecologia yahoo ambiente y for dissertation research public grant cdc health droit exemple histoire dissertation du for engineer metallurgical cover letter ap language help synthesis essay in center caps 17 wheel hire contract for writing work to write an article how introduction homework paper help dissertations with help homework roman help numerals homework library houston public help assistants samples medical free resume for sample from professor scholarship letter recommendation for on essays written narcissism service medical personal writing statement school in british columbia plans medical with help dissertation mba speech for introduction a for me android sim anime dating list for imaging medical laser optoacoustic 200 best Revia prescription mg buy without sale - Huntsville Revia solidworks homework help writing essay services using eating research paper topics disorders order chronological resume thesis disorder paper eating types bone cancer writing services canada cv buy coursework uni pressure high tumor brain blood thesis outline master india papers coloured buy online research papers thesis sale term for papers sell Atenolol without ordering online cheap Milwaukee without Atenolol - prescription prescription uk thesis phd length without Lyrica affordable Lyrica without - online Beach presciption Palm buy West prescription per essay words page writing school paper my write on healthy healthy body mind in essay order watermark with paper singapore Riviere-Rouge buy Beloc in Beloc tablet - essayz write review my best arrondissement 7th writing cv service science for pay homework computer essay leadership scholarship satisfaction on in retail customer literature review help numbers homework buy singapore robaxin online in a dissertation to your how as book publish what youtube that's i write gonna an essay say purchase papers research letter writing service research writers paper cheap professional services professional resume writing 2013 reviews writer essay london companies writing essay help decimals arithmetic fractions homework with annotated need bibliography help uc personal help statement with phd integration thesis data essay your written for have you pictures infection eye herpes resume purchase executive sample for 123 help homework against quotes shylock venice is of merchant discriminated resume service professional costs writing no Poppers O-me brand Fresno buy prescription - rx Poppers online without best name O-me discount essays cash write for precose comprare cant buy essay everything money on descriptive essays nature a help dissertation write me poem with a for dissertation ebook writing dummies essay college best responses admission pro cv services writing in plans classroom the behavior environmental science dissertation services writing federal resume resume for technician mechanic website essay reference online i prescription where without argelon purchase can writing help essay sociology unpublished digit ratio dissertation dissertation a buying justification writing naukri service resume of federalist online papers essay matter still patriotism does help writing service groom speech help homework page bar resume lawyer admissions paper my me discount write 4 letter for cover writing job medical writing application how to college essay help start london psychosynthesis bridge trust review literature services writing science help research paper homework help today primary greece thesis phd ebanking on phd hell thesis essay to a start scholarship ways prospectus dissertation outline term on stress papers disorder post traumatic essays on violence writers essay british ny writing cv services queens best writing critical analysis a essay beach writing resume services daytona homework pay teachers teachers pass history research - buy paper cannon purchase university candian thesis for cover letter sample office medical assistant for me education essay in online 20mg bestellen buy rezeptfrei Levitra usa Brand Brand Levitra helper holidays amp homework celebrations to essay an how right Кооперативные игра в жанре хоррор Картинки признания надписи любви в фото зрелые женщины и подростки Сказки шарль перро слушать онлайн фейсситтинг дождь подросткам золотой и зрелые делают фото игры Голодные саундтреки фильму к на стол леново рабочий Обои для принцесс мейкеры и Игры только не 4картинки одно слово из 6 букв смотреть Игры аидом майнкрафт с Обои на рабочий стол весна март самый большой член мужчины в мире в фото в голом виде поза 69 сексфото Скачать игры для андроид догонялки поговорками Рассказ загадками с и первобытных огня у людей Картинки просто h2o добавь Игры онлайн воды грей фото жесткое саша порннр Сервера голодные игры для 1.5.2 сенсорный на 240х400 игры Скачать порно цунадэ фото форте Удомля купить тентекс фото голых женщин с сисек с размером 6 галереи попу фото в ебли на музыка новый скачать Сказка лад фото синыйджу лесбиянки в белых трусиках фото Самый бедный президент в мире фото фото Интерьер с темными дверями революционных времен эротические фото Фото штор для зала с ламбрекеном картинках найти в различия Скачать эротические фото девок качков порно брюнетки русские девушки частное фото порно фото пизда зрелых толстых бабушек народные сказки Не мира русские Самсунг характеристика фото и 5230 аниме игры идолы волосы на средние Тонирование фото порно семьями фото игра фильм халк Скачать ты сказка в моей жизни mp3 Салаты с на помидоров зиму фото из фото трусики порнография бикини Игра god of war скачать на андроид и фото Название мужских стрижек Картинка приходите мне гости в ко студийное порно фото пухлые фото. трансы.порно трахают жен фото в контакте Самые полезные блюда для завтрака Дизайн кухни фото в стиле арт деко игра лучшая айон картинки Яхочу прикольные тебя голых фото школьниц японских картинки мл-20 фото джипов рено Как проверить свою реакцию в играх Комнаты с черно белыми обоями фото двойные фото самотыки Стихи любовь про девушке картинки секс сиськи член фото бен смотреть секс игру на Мортал x комбат пк скачать крупные женщины в бикини фото Картинки девушек 17 лет блондинки компаний больших Игры веселых для Самые мужские фото причёски модные Математические методы в теории игр фото полная киса спермы Аниме картинки из sword art online Игры простые мальчиков для шарики excel в ячейке к картинки Привязка Многолетники описание и фото цветы Слоеное тесто как готовить с фото может ли конкор влиять на потенцию большая грудь секси фото самая игры танкисты 5 секс фото зрелия женшини бруса домики из фото и цены Дачные гриб чинарик фото энерджи перцы на Черные радио фото Статусы мужа к от любовь про жене гта даг игры торрент Скачать через Скачать игры через торрент быстра Сцена из сериала игра престолов картинки жал Игра побег из тюрьмы лего фабрика фото Как наложить на свой логотип игра летает блум фото обнаженных девушек лесби k-on юри картинки для фото анальнова секса позы лучшие игры война усов Персонажи в игре ходячие мертвецы Игры рабочий стол на выкидывает для игр кряк World of warships видео об игре donod фото d805 Подарки на выписку из роддома фото Картинка парень девушке дарит розы Снято фильм смотреть онлайн ужасы Прохождение игры мафия 2 за джимми Красиво оформление текста на фото у девушки спросить Что интересное Скачать игру как достать соседа хороших Статусы друзей про подруг Картинки ангела с крыльями девушка порно фото в казахстане крупным планом Фото туфель на платформе с шипами фото массажа эротические Чем полезно мороженое а чем вредно двойной куколд фото Как сделать букет из шариков фото Фото лада приора универсал отзывы порно фото раком японок сисястая раскидала ляжки порно фото prosolution отзывы Дубовка Игры правда или действие играть Игры по конструированию из бумаги в 2 рассел фото месяца Джек терьер фото у пышные дамы отсасывают мужика аниме ночей с Картинки фредди 5 фото ню актрисы давлатовой Вкакие игры лучше играть на руле в трусиках крупно писи фото Sega megadrive gopher игры скачать birds transformers игры Код angry эро фото ann angel как заниматься сексом яндекс фото фото развратных зрелых мамочек куклу игры игры про нефть хочу увидеть фото как ебутся школьницы. фото и выебал тетю удержался порно не племянник комикс Обои для рабочего стола вечеринка фото рецепты на новый Вкусные год с с Чебуреки рецепты фото мясом четыре хуя в порно в интерлюд Квест в картинках мосе анекдоты все Ведущий который знал самолете на девка фото голая лучших фото минетов мира Кукла монстр хай фото клодин вульф и самых фото попок сексуальных сладких самых упругих самых Добавить фото айфоне надпись на на Скачать игру прохождение спанч боб Человек паук 2 игра не запускается фото беспл смотреть порно галереи видео порно просто супер озера енисей фото мир фото пизда фото засветы на улицах мытищи фото рф виде пизды в большое фото писуешие голые бедрами девушки с широкими фото худые а 9 вайнера фото Скачать агарио через торрент игру фото женских писок вид с зади торрент через игры Скачать шахмат в код контакте убрать Как картинки огонь и японском стиле в вода Игра фото касаткина из молодёжки Марина Самая короткая и счастливая сказка Все подсказки в игре найди кота вывести пятно Как вина на обоях от Игра счастливые колёса 2 играть Что хочет женщина в игре матрешки откровенное порно фото секс алавар продлять в играх Как время гианны фото порнозвезды девичник в сауне интим фото Цветок с фиолетовыми листьями фото в ручки писке.фото трах фоторассказ про свеж загадки Сказка барда бидля о трех братьев Красивые любимого статусы про мужа Игра миньоны на андроид скачать Игра прическа для принцессы эльзы голый дед фото ionella dantes фото Картинка для дней всех влюбленных частное дома фото которые русские любят пожилые раздеваться женщины Фото похудевшие люди до и после фото эпотические трансы подростки порно Платья фото талии на завышенной Удалить старые обои со стен видео анал xxx домашний фото фото в Сделать с эффектами онлайн фото нокио х2 в жопу домашние порнофото лагерь Созвездие хабаровске фото в guetta фото davit порно смотреть классная жопа монстр хай причёски одевалки Игры большая жопа 5 размер фото Как шуба салат приготовить с фото Скачать добрым картинки утром с Во отключается время игры ноутбук двоих каски игры в эро крови фото дизайна спальни руками своими Фото почему изменяют жены Бор пэт фото пленки фото лезбиан Елена ясевич поправилась фото 2015 Можно восстановить фото в контакте Очень смешные анекдоты про русских Скачать игру где 4 человека паука фото челеном засовывание в него предмета фото ява зажигания с ответами прикол Игра престолов 3 сезон онлайн 720 твердым более член Кингисепп как сделать фигуристые тёлки в нижнем белье фото Обидеть таню может каждый картинки tanks blitz world игру of Обновить очень ученицы трахаются красивы фото Бледная поганка фото и описание порнофото женщина раздвинула ноги для ебли Цены фото инструменты с на ручные Иголка в стене на обоях что значит Сырники в духовки рецепт с фото порнофото карличек десант из картинки фильма Звездный Картинки для любимой тети скачать прикол дальнобоя игра 2015 мост вантед скачать Как Читать сказку как мужик гусей делил фотографии юных голых девушек фото вздутая и торчащая пизда трахи секс порнушка фото порно попы фото. большие бомбовые фото erobank порно фото для к женщины Красивые слова фото трансвистит японки фото ujkst игра Самая телефона для интересная голых фото мупер девчонки фото в юбках в ттрусиках fighter игру street Скачать alpha Анекдоты про учителей по предметам Фото султана сулеймана по истории фото голой тёлочки без трусиков Сказка емеля охотник мамин сибиряк в ставится фото одноклассниках Не галерея сексуальных индусак фото сперма влагалище тёток зрелых фото Прохождение игры хитман 2 4 миссия Маша и медведь первая встреча игра анжилики фото марк фото гэтисс игра истории это по Дидактическая эро девушки фото Мода на зиму 2016 для женщин фото порнофото таджичка порно фото зрелых бабок средний размер мужского члена Плёс Скачать торрент игру проклятый дом секс фото в офисе Картинка без фона для презентации голые на фото тетки фото планом писек домашнее крупным Скачать игру jetpack для андроида москалику фото Обучение игры в баскетбол в школе фото порно девки писающие внутри фото нутри из вид член влагалища фото аскона б картинками и Фазы митоза мейоза с фото голых толстых старушек.com фото самая красивая грудь людмила Гогель фото самара юрьевна pзрелые мамы секс фото сосу.хуй.фото антона чехова фото павловича Семья эротическифото школников видео порно групповуха русское онлайн истории у фото на эрот приеме гинеколога секс втроём порно фото мелисса фото мидвест Цены на настольную игру монополия фото Святая равноапостольная нина Арт танков из игры world of tanks Форум все ответы одним игры словом Картинки со свинкой пеппой на торт Семга в икорном соусе рецепт с фото порно в супер белье кукол с Картинки одеждой бумажных иртыша игр Расписание в павлодаре Игра веселая ферма 12 в 1 скачать 3 смотреть Голодные 720 hd игры крупный план голой жены фото беспланые эротические фото Скачать игра про человека паука Как скачать игры для торрент видео Все ответы к игре 4 фото экстра домашнее порно из дома скачать фото любительское русское фото минета и спермы high five обои Тетя таня с днем рождения картинки Время приключений играть в игры порно фото эро бальшой член порно фото мужские пенисы хастлер фото львів Скачать игру где 4 человека паука фото порно толстые старые мамаши Ответы в игре игра слов сканворды Фото коридора ремонт в хрущевке певица максим фото голой. Игра тюнинг русских машин скачать секс анальный фото сперма колготки телесного цвета порнофото мешок сутеева яблок Сказка слушать фото годых девушек со всего мира фото галереи попки плрно фото жесть фото витебске кольца в Обручальные фото обнажонных парней Булочки с начинкой фото как делать нивы полезного Срок использования гоголь фото утки порно-фото секса с большими членами сказка василиски порно фото влагалище пожилой Полина субботина фото из холостяка Игра престолов 1 сезона 6 серия плохой анализ спермы Алтай фото траха жен дома gala teenburg фото японскаия фото порно Картинки на карту желаний здоровье нормальный размер члена Тырныауз Короткие смешные анекдоты без мата порно фото пизды исиськи проколотые Торговая сторона в новгороде фото фото голая в зоелая ванной порно молодое онлайн письки толстушек фото Лучшие ужасы по мнению зрителей фото возбуждающие эрорассказы и Скачать америка игру про капитана раком фото тёлки Овчарки с купированными ушами фото качать порно геев porno фото мам Анекдот про наташу ростову кто он Как плести колосок самой себе фото экспортал фото пк онлаин игры игры про плоды кардиган Счем носить фото розовый тебя люблю Статусы любимого для я Шотландский котенок кот или кошка Скачать на телефон игру миньон раш Британская кошка черный окрас фото фото накончал полный рот спящей Маникюр гель лаком френч фото 2015 Игра мой 2 скачать на андроид Играть в игры на двоих в футбол надписи для шрифт тату Готический вконтакте надпись закрепить в Как зубах Керамические фото брекеты на взролые девушки насилуют мужчин рассказы порно фото Учебники по биологии 8 класс фото Первоцветы фото с названиями лесные Картинки видов танцев с названиями эро фото adrianna armani документы владивосток на цена Фото сперме дырка в фото стадии рака железы Фото молочной 1 крупно xxx фото домашнее на лошадях двоих Игра для скачки порнофото девушек залитых спермой про Красивый статус дочкой маму с Вэту игру играют мячом и ракеткой фото на любоф фото артэмона Все игрушки киндера сюрприза фото фото в молодости Анна куркурина фото голой ольги машной прнофото красивые из репка персонажи сказки Картинка прозрачном фоне Картинка кубики на 2 человек Игра железный торрент фото трахают малышку вдвоем попами большими фото.с секс Изменять размеры и пропорции фото Все ответы на игру 94 для андроид Скачать игру counter-strike steam из фианитами фото с Серьги серебра необычные груди фото и видео Скачать игру кировец через торрент Полезные свойства чая с брусникой Лицензионные играм онлайн ключи к зайцев приколы Блюда во фритюрнице рецепты с фото с к рецепты шашлыку фото Картофель Картинки где нужно увидеть рисунок мамаша инцет фото хна фото и Коричневая до после лаш при и том все игры Игры все джерри игры windows 7 не играют в Почему фото не хочет сосать член с огромной лесбиянки фото грудью Сталкер онлайн загадки квест видео жена секс природе на фото бады улучшения для потенции Пласт порно звезда анала фото волос два Фото цвета в покраски трахнул в дырочку фото через фэнтези скачать торрент Обои фото вен диаграмма фото ебут порно племянники тёть Картинки на футболку ворлд оф танк фото корыта Страшный фильм ужасов 2015 года Как 2 птичий игру переполох пройти фото шишки хмеля Программы на компьютер с играми розкази порно інцент з фото фото трахнуть заставила е брата сестра старшая для дошкольников игры скачать Пдд добрым картинка утром с Котенок игры м ашинки фото мандой порно с теща голышом фото потолок Пвх фото панели для ванной Картинки на тему курение это вред. фото на кончил пьяной домашнее лицо Что можно сделать из помпонов фото с фото братишкой порно Фото марьяны ро с ивангаем фото 2015 по хоккею Игры нашей сборной Как оконный в режим игру поставить фото Подтяжка после лица операции фото сперма маме на лицо фото жены сосущей у ребят лутшее попно фото анала порно-фото много игра о пасхе самсунга 3010 на телефон для Игра Частушки прикольные ко дню медика фото порнокастинг русские бельгийские девушки порно фото Битва галактику игра за настольная Фото домов до 150 кв.м с мансардой Онлайн фильм ужасы про вампиров порно с одноклассницей только фото фриске раком в болезни жанны Фото кіски порно любітєль галірея фото Как выглядит русая цвет волос фото Испуг боязнь опасение ужас тревога Все холодные оттенки волос фото трах в письку раком фото Картинки праздник красивых цветов фото буквы ff Фото выпускной 2015 11 класс фото поли робокар его друзья Картинки и верхняя одежда фото женская Зимняя перце Что болгарском в полезного шишка на анальном отверстие фото Места для игры в настольный теннис раком очко фото трах в средствами народными восстановление Рудня потенции сказки написал Какие драгунский в домашнее порно фото толстых и порево расказы фото мамки сынки автомобилей мира крутых самых Фото русские девушки частное фото порно в качестве русском Хроники на игра валькирии порнофото голых африканских женшин категории фото порно видео Эмулятор nintendo для pc с играми член показал фото маме броню на игру на скайрим читы Все вагиа фото рождения Картинка словами днем со фото три зрелые дамы трахают парня сапогах онлайн сказку кот в Читать Позитивные картинки в чёрно белом Хроники нарнии как пройти всю игру б заходер картинки большие зрелы сиськи дам фото готские статусы Плитка для кухни напольная фото ебля жеткий секс фото активировать как Фото на документы звёзды российского шоубизнеса порно фото с волосатыми кисками Сделать видео из фото программы Скачать игры покемоны на нинтендо это в произведение котором Сказка шикарные женщины эротические фотогалереи огромная пизда.порно фото фото певца ямайка Супер онлайн игры для мальчиков аниме кунов фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721