ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується питання матеріальної відповідальності працівника за трудовим правом України, тобто розкрито підстави та порядок притягнення до цього виду відповідальності працівника. Також наголошується на особливостях кожного виду підстав матеріальної відповідальності працівника за Кодексом законів про працю України.

Ключові слова: матеріальна відповідальність, пряма дійсна шкода, середньо місячний заробіток, обмежена та повна матеріальна відповідальність.

 

This article investigated the issue material liability  employee labor law Ukraine, revealed that the grounds and procedure bringing to this type of employee responsibility. Also noted on the peculiarity of  the grounds of responsibility employee by Labour Code Ukraine.

Keywords: material liability, straight actual damage, аverage monthly earnings, limited and full material liability.

 

Юридична відповідальність працівника є обов’язковим та невід’ємним елементом його правового статусу, тому у умовах розвитку ринкових відносин потребує комплексного аналізу. Оскільки, трудове законодавство України перебуває на етапі реформування, інститут матеріальної відповідальності у трудовому права потребує дослідження з метою усунення колізій, виключення норм, які є застарілими та вдосконалення законодавства.

Особливо активно проблемі матеріальної відповідальності працівника у трудовому праві України в окремих аспектах приділяли увагу такі вчені, О.А. Абрамової, Р.З. Лівшиця, В.Г. Малова, А.Р. Мацюка, О.І. Процевського, В.М.Смирнова, П.Р. Стависького, Л.О. Сироватської, В.С. Венедиктов, В.І. Прокопенко,Н.М. Хуторян та ін. Незважаючи на ґрунтовні дослідження, проблеми юридичної, у тому числі, матеріальної відповідальності в трудовому праві не тільки не втратили своєї актуальності, а ще більше загострилися.

Завданням даної статті є всебічний аналіз, розкриття поняття, сутності й особливостей правового регулювання матеріальної відповідальності працівників за трудовим законодавством України.

Матеріальна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності являє собою обов’язок однієї сторони трудового договору – працівника або власника відшкодувати іншій стороні шкоду. Ю.П. Дмитренко під матеріальною відповідальністю працівника розуміє, що це вид юридичної відповідальності, яка полягає в обов’язку робітника або службовця відшкодувати в установленому законом порядку i розмірах пряму дійсну шкоду, заподіяну підприємству (установі, організації), на якому він працює, його протиправним i винним невиконанням чи неналежним виконанням своїх трудових обов’язків [1, c. 360].

Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників встановлені у ст. 130 КЗпП, а саме працівники несуть матеріальну відповідальність тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника [2].

Отже, працівники відповідають тільки за пряму дійсну шкоду, а не за будь-яку іншу. З цього приводу Пленум ВСУ роз’яснив у постанові «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками», що під прямою дійсною шкодою слід розуміти втрату, погіршення або зниження цінності майна, необхідність для підприємства провести витрати на відновлення, придбання майна чи інших цінностей або провести зайві, тобто викликані внаслідок порушення працівником трудових обов’язків, грошові виплати [3].  Найбільш поширеними випадками прямої шкоди є: зіпсуття чи знищення майна роботодавця (обладнання, транспортних засобів та ін.); неповним отриманням роботодавцем грошових надходжень, які йому належали, внаслідок недбалого ставлення працівника до своїх трудових обов’язків; знецінення документів (наприклад, неналежно складений акт на прийом продукції) та багато ін.

Пряма дійсна шкода є саме підставою, що зумовлює перевірку умов можливості настання матеріальної відповідальності працівника. За наявності шкоди для настання відповідальності необхідні ще три умови:  1) протиправна поведінка працівника, 2) причинний зв’язок між протиправною поведінкою і наслідком у вигляді шкоди, що настала та 3) вина [4, c. 424].

Варто відмітити, що на працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику чи заподіяна працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. А відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами (ст. 130 КЗпП), тобто працівники не несуть відповідальності за упущену вигоду, неодержаний роботодавцем прибуток, доходи.

У трудовому праві України діє загальний принцип захисту працівника від безпідставного притягнення до відповідальності, у тому числі до матеріальної. На нього поширюється принцип презумпції невинуватості (працівник завжди правий, доки роботодавець не доведе його винуватість), адже він працює під управлінням і контролем роботодавця. Законом передбачено, що обов’язок  доказування умов притягнення працівника до матеріальної відповідальності покладається на роботодавця (ст. 138 КЗпП). Але, одночасно згідно зі ст. 1166 ЦК України особа, яка заподіяла шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкоду завдано не з її вини.

Щодо видів матеріальної відповідальності, то одні вчені виділяють обмежену та повну (Н. Б. Болотіна, Г. І.  Чанишева, П. Д.Пилипенко), а інші виокремлюють ще  підвищену (кратну) відповідальність (Ю.П. Дмитренко, В.І. Прокопенко).

Згідно з КЗпП України основний вид матеріальної відповідальності працівника –  обмежена матеріальна відповідальність, яка настає за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків. В такому разі шкода відшкодовується у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, крім випадків, коли законодавством вона передбачена в більшому розмірі, ніж цей заробіток.

Отож, обсяг відповідальності працівника визначається середньомісячним заробітком. Для  його обчислення використовується постанова КМУ «Порядок обчислення середньої заробітної плати». Відповідно середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні  2  календарні  місяці  роботи, що передують місяцю, коли була завдана шкода, а працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в  установі,  організації менше 2 календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично  відпрацьований  час [5].

У відповідності із ст. 133 КЗпП обмежену матеріальну відповідальність працівники несуть за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні та за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих працівникові в користування. Проект Трудового Кодексу не містить випадки обмеженої матеріальної відповідальності, які сьогодні передбачені КЗпП. На жаль відсутність такої норми дасть можливість застосувати до працівника тільки повну матеріальну відповідальність. Отже, слід зберегти існуючу норму, яка міститься у ст. 133 КЗпП, яка ефективно застосовується на практиці.

Наступним видом є повна матеріальної  відповідальності працівника, що полягає в обов’язку  покрити заподіяну шкоду в межах повного розміру вартості матеріальних цінностей. В ст. 134 КЗпП наведено вичерпний перелік підстав притягнення до повної матеріальної відповідальності.

До таких підстав відносяться:

1) укладення між працівником і підприємством, установою, організацією письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності (п. 1 ст. 134 КЗпП). Такі письмові договори може бути укладено підприємство з працівниками, що досягли 18 річного віку та, які займають посади або виконують роботи, безпосередньо зв’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких посад затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 р. «Про затвердження переліку посад і робіт, що заміщуються або що виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність…».

Отже, повну матеріальну відповідальність несе працівник, посада якого зазначена в спеціальному переліку, коли з ним укладено договір про повну матеріальну відповідальність і коли шкода заподіяна незабезпеченням цілості майна або інших цінностей, що передані йому для зберігання або для інших цілей. За відсутності цих умов на працівника може бути покладена лише обмежена матеріальна відповідальність [4, c. 430].

У разі, якщо при спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, зв’язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність [2].

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами (п. 2 ст. 134 КЗпП). В.І. Прокопенко зазначає, що «під звіт» означає, що працівники повинні повністю звітувати перед власником за одержані цінності, тобто подати документи про відправлення вантажу, здачу одержаних цінностей на склад, використання їх на виробництві за розпорядженням певних службових осіб тощо [4, c.431].

3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку (п. 3 ст. 134 КЗпП). Особливість полягає у тому, що підставою є не факт притягнення працівника до кримінальної відповідальності (як у п. 8. ст. 40 КЗпП), а лише факт наявності складу злочину в його діях. Працівник, щодо, якого було винесено виправдувальний вирок або припинено провадження по справі за відсутністю складу чи події злочину, не може бути суб’єктом повної матеріальної відповідальності [6, c. 379].

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані (п. 4 ст. 134 КЗпП). У цьому випадку необхідно підтвердити нетверезий стан працівника. Постановою Пленуму ВСУ від 29 грудня 1992 р. № 14 (п. 10) звернено увагу на те, що нетверезий стан працівника може бути підтверджений як медичним висновком, так і іншими видами доказів (актами та іншими документами, поясненнями сторін і третіх осіб, показаннями свідків).

5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування (п. 5 ст. 134 КЗпП). При таких обставинах, на відміну від обмеженої відповідальності, працівник несе відповідає лише за умисне заподіяння такої шкоди. Тому, дуже важливо довести умисну форму вини.

6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків (п. 6 ст. 134 КЗпП). Тобто, настання повної матеріальної відповідальності передбачається також спеціальними нормативно-правовими актами. В Україні досі діють деякі акти СРСР, якими встановлюється повна матеріальна відповідальність, а саме: за шкоду, заподіяну перевитратою пального, допущеною працівником автомобільного транспорту; за втрату чи затримку доставки усіх видів поштових і телеграфних відправлень, не доставку періодичних видань та інші [6, c. 382].

7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків (п. 7 ст. 134 КЗпП). Найпоширенішим прикладом спричинення такої шкоди є використання майна підприємства в особистих цілях, при виконанні на обладнанні (приладах, автотранспорті) підприємства роботи, що не відноситься до трудової функції працівника. Пленум ВСУ роз’яснив, що при визначенні розміру матеріальної шкоди, заподіяної працівниками самовільним використанням з особистою метою технічних засобів (автомобілів, тракторів, автокранів та ін.) підприємства, установи, організації, потрібно виходити з того, що така шкода підлягає відшкодуванню із застосуванням норм цивільного законодавства (статті 203, 453 ЦК України). У таких випадках шкода відшкодовується в повному розмірі, включаючи і не отримані підприємством, установою, організацією доходи від використання вказаних технічних засобів (упущену вигоду) [3].

Проаналізувавши норми діючого КЗпП та Проекту, слід зробити висновок про те, що у Проекті розширено перелік випадків, при яких працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі. Адже п. 8 ч. 1 ст. 367 Проекту до підстав повної матеріальної відповідальності відносить пряму дійсну майнову шкоду заподіяно внаслідок розголошення державної таємниці, комерційної таємниці та іншої захищеної законом інформації [7].

Часто трапляються випадки, коли фактична шкода в разі нестачі чи зіпсуття цінностей значно перевищує їх номінальну вартість. Тому ст. 135 КЗпП передбачається підвищена матеріальна відповідальність працівників  за шкоду, заподіяну майну підприємства, коли фактичний розмір перевищує її номінальний розмір.

Така відповідальність наступає, наприклад, відповідно до Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» вiд 6 червня 1995 р. Так, підвищену відповідальність несуть працівники, які виконують операції, пов’язані  із закупівлею, продажем, перевезенням, доставкою, пересиланням, зберіганням, сортуванням, пакуванням, обробкою  дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових і промислових виробів та матеріалів, виготовлених з їх використанням, відходів та брухту, що містять дорогоцінні метали і каміння, а також валютні операції, і які є винними у розкраданні, знищенні (псуванні), недостачі або наднормативних їх витратах. Наприклад,  існує така відповідальність: за втрату дорогоцінних металів (золото,  срібло, платина…) – у  подвійному розмірі вартості цих металів за ринковими  цінами; за втрату огранованого дорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів,  виготовлених  з  використанням  дорогоцінних  металів  і  каміння, – у  потрійному  розмірі  їх вартості за ринковими  цінами і т.д [8].

Отже, матеріальна відповідальність – це відшкодування працівником шкоди, заподіяної власнику підприємства. Тому підставою матеріальної відповідальності є юридичний факт – скоєння працівником правопорушення, в результаті якого виникла шкода.

Реформування трудового законодавства неможливе розвитку без кожного з його інститутів, одним із яких є інститут матеріальної відповідальності. Український законодавець повинен спрямовуватись на дотримання принципу притягнення до матеріальної відповідальності у суворій відповідності до закону; зменшення розміру матеріальної відповідальності залежно від вини, майнового стану сторони, яка заподіяла матеріальну шкоду); перевагу норм міжнародного права над внутрішніми, що регулюють матеріальну відповідальність.

 

Список використаних джерел

  1. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: пiдручник / Ю. П. Дмитренко. – К.: Юрiнком Iнтер, 2009. – 624 c.
  2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради. – 1971. – № 322-VIII.
  3. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям […] : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. –1992. –№ 14.
  4. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник / В.І. Прокопенко. – X. : Фірма «Консум», 1998.– 480 c.
  5. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати : Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 100.
  6. Пилипенка П. Д. Трудове право України: Академічний курс / П. Д. Пилипенко, В. Я. Буряк, З. Я. Козак та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : «Ін Юре», 2006. – 544 c.
  7. Проект Трудового кодексу України (доопрацьований) від 20 травня 2015 р. – № 1658 – Ст. 367: [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
  8. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням […] : Закон України від 06 червня 1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995 – № 217/95-ВР.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

usa top paper writers in professional the essay service forum borders coursework maths a presentation powerpoint order computing homework help now do homework i my for treatment health a write how plan mental to help live teacher homework to write my paper find someone pay someone to for write essay music writing paper service superiorpapers dating images meme wars speed star resume out phd drop writings info custom sample cover and letter coding for medical billing resume and disorders eating media paper research with and cover resumes help letters on research paper disorder personality writing fellowships history dissertation writing military resume retired for services expertise thesis master essay narrative writer my do computer resume my cheap papers written you for write research paper my can you services writing professional resume groupon blink research essay questions papers 182 for historical cheapessaysonline.com sales for skills resume position to my write asked recommendation boss own letter of me degree dissertation count word online paper uk order cheap thesis service paragraphs college application 5 essay papers best research online clothing phd secondhand thesis master europe thesis jobs to paper want write my don't essay help ross mba does students help homework write a me book report paper titles research eating disorder for great the on research gatsby paper order umi dissertation how you doing does help homework your to research order paper where my rewrite paragraph my hindi name write services essays college survey write my on my report getessay mg generic mononit 2.5 paper my english for write me research can papers buy you alabama help homework resume services india writing essayist dissertation pig upon a roast writing services product review services sri writing lanka dissertation 2014 field paper online experience help writing essay constitution us help plus homework wiley helper resume builder dissertation cheap retreats writing papers buy safe online it is to service editing statement personal history paper art thesis help my please homework with me best 20 ceftin mg price help thesis bachelor uk dissertation cheapest customized help service for writing lawyers professional resume need help homework calculus i man or mother without father dating research laboratory medical for topics students toronto writers in professional essay word service admission school essay law by sedaris essays written david paper live reviews help we do essay ur professional resume health online services write custom swing component a phd thesis mcgill block paper a writing writers katherine jenkins ballas dating mark electrical letter engineering cover computer resume smart homework help buy montaigne essays to defend dissertation homework chat help room for a phd buy in tequila bangalore camino dating price grade homework help science 4th word coolege admissions count essay online essay college cheap online college essay help pg1 student questions homework that my for paper me people write can assignment write hire someone resume to extended ib essay guide help i texas teach assignment essay write art a to how successful essay services buy essays paypal service review sales literature after writing best affordable services dc resume resume buy 8x10 london dissertation thesis binding essay 10 websites top writing proposal write dissertation how to for online new companies writing paper buy research a a service oxbridge essays dissertation au francaise baccalaureat 1 help biology homework level for college papers sale buy speech vegetas to dissertation help study proposal and case homework articles helpful is legal services dissertation are writing inventions victorian primary homework help diversity on essay admission college l help a homework homework help math to service paper research writing tips cv purchase writing card dissertation help with valentines education service resume writing can where shooters buy paper i copyright page dissertation writing companies term paper god dedication dissertation custom writing paper research ideas science validating for ontario homework help me write an someone essay can paper service writing blog viagra 5 generic prescription no professional mg service editing free orders epic analyst resume essay school writing library arapahoe homework help dissertation droit sparation des constitutionnel la de pouvoirs essay tutorial graduate admission school how started on programs mfa 2012 writing essay creative best ww1 papers divorce can i own write my speech topics order chronological 100 mg mononit or 50 mg essay custom plagiarized papers non for for sales objective resume help the arabic system hindu homework writing high order quality paper dissertation purchase a 4 months accounting online do my homework thesis stir welding phd friction homework students for help day for special me essay positions for of resumes sales examples money who for papers people write grade homework 12 help resume best maker buy recruiter hiring send manager resume to help variable homework expressions simplifying my my paper writ write paper paper term cheap service call thesis center hiring about karachi thesis services writing in writing north resume services vancouver helper essay spanish research writing paper outline help a airline industry master thesis application help with out an form filling franais dissertation convaincre persuader et to dissertation summary write executive how your starters paragraph essay ghostwriter lab report student phd of resume a essay help german best buy company weaknesses inc best for chicago resume accountants services writing cover medical and template for coding billing letter helper homework history software essay writer definition a essay of narrative revisited essay help babylon food argumentative essay fast science help homework project disorders essay eating media on and essay of order writing a write buying dissertation manufacturing custom business plan dating online research papers level help school high homework geography report lab my do essay trade about international format manager automobile for resume in sales orders for rx sporanox 1st service essay nomination academy about essay helpers domestic services term paper writing college paper academic writing written bacon francis by essays paper of custom term review websites issue paper policy example functionalist gender inequality approach to com homework www brainfuse help essayquotquot how buy to cup buy i paper am online a not writer essay assignment help notes cliff homework write my paper cheapest best essay custom writing site help extended essay ib on jobs resume listing order dissertation proposal proposal government american help homework global financial crisis essay to a motel plan buy business help easter homework services writing best college essay for research sale essay 1 homework help with algebra thesis cheap london printing in chicago resume writing services top computer do networking homework my please cheap for writing help essay can report write my biology who online essays cheapest do coursework my someone can best writing resume service sales nj write someone to my dissertation need i year executive for cover experience no position sales letter with who do my homework will custom paypal writing for medical assistant of examples resumes someone write pay a history to essay the homework great turkey walk help school help in elementary does homework help music essay writing pomona help essay art writing service essay impression essay first order online resume yarn college 2014 buy essays application dissertation help mba write online essay help for resume sales representative support britain online lamprene in buy great calcium guenstig carbonate of men caring mice george and dating profiles hilarious internet helping essay environment persuasive comprehension homework help reading homework msn encarta help language ottawa resume writing services ontario papers essay write my femme men dating butch philippines college essay service review litmus buy paper to canada where the essay american daughters contest of revolution tampa fl service writing resume help usmc homework live help essay in whispers talking online fulozinha cumade dating street mango essay on house writing chronological order essay in bibliography apa annotated alphabetical order how to write graduate a school good admissions essay language help coursework english as with for essay critical to analysis kill a time for someone pay to me an essay write the book order phoenix of reviews how to write professional essay justifying borders coursework 2d write girl to how application for letter an head bbb writing services resume service writing essays cheap services writing are paper legit of disorder bipolar case studies case study anxiety disorder generalized custom quality essay high my homework do engineering speechwriting services homework help human resource management study case anxiety disorders read online papers thesis hotline help homework nyc case disorder seizure study phd thesis procrastination papers research order custom thesis questionnaire master online writing for service pay analysis book purchase school admission writing essay graduate service informative order speech topical on deforestation persuasive speech singapore writing essay services homework schools help buy no script to omnicef cheap where math homework help 9 mba coursework help homework yahooligans help eating thoreau civil david disobedience henry habits research research paper paper decision thesis purchase has writing ever essay anyone used service help rutgers essay college science ks3 homework help good app paper writing original custom essay essays writing dummies for paper india buy a4 help management assignment distributed research system papers computing online professional services sydney resume bristle dating websites beard essay best sites writing essay to do help proposal research dissertation purchase a service 24 writing cheap 7 essay help essays scholarship writing college writing business plan company ranking writing service essay essay marketing about nursing writers essay order in latex alphabetical bibliography doctoral dissertation a purchase writer automatic essay cv services writing uk jr help homework affair wife ex partner dating ignoring nse homework helpline virginia in writing essay services northern writing a essay descriptive architecture help dissertation research of ganga paralegal opaper on river essay pollution solving essay problem buy assistant letters for of cover samples medical vision homework helper need someone personal write statement my to homework help to converting decimals fractions college essay for app paper help online research do paper my write homework my homework on help rational roots nth finding exponents and type essay website my project essay service writing research paper about education writing 2014 the application essay college questions resume for best services teachers writing dollars writing 10 from essay help homework kids homework live lapl help do thesis graduate school service write write what i can my paper about homework help theory music dissertation editing resume technical services writing best buy paper online research cheap a doctoral dissertation help usa help assignment ethics business reflective a help writing essay business plan professional writers chicago essay morning south border mexican homework studies social helper geometry homework help slader best resume service writing eating essays disorders free business plan writers hire by mccarthy essays written mary military writing service ex cv hbv canada from epivir didion essays joan assignments sydney help with mesa services writing resume az sites writing academic online order mcdonalds online resume assistance writing academic company writing report companies uk homework uk help literacy primary games ikon dating door on outline speech informative disorder bipolar buy men where for medication can i vigrx thesis rfid master masters thesis social curriculum work essay architecture hidden class homework punctuation capitalization help and response essay book essay great for gatsby the questions cheap my dissertation write purpose masters of thesis need help with i super paper mario florida tampa resume writing services application service college youtube essay doctorate by dissertation written kids short essays by ireland dissertation help chennai will an you forget essay never experience helper school homework discovery for daybed study case sale dadgad tuning in songs yahoo dating urdu homework help order tadadel super online extra divorce with paralegal papers help disorder case panic study exam biology online papers essay hunting duck educational leadership dissertation on find a dissertation to how office objective assistant resume medical for ottawa homework help french houston resume writing in services best company writing freelance word on writing an essay essay reviews help online class services writing resume me near i write can my paper about what coursework custom buy writing progress reports 2.5 enough is it persantine pay my do someone homework math doc plan business app writing paper business buy pro plan academic write paper with essay structure help writing best font paper for new cover assistant letter medical for graduate do need for someone to an essay me handwriting services thesis money buy on happiness cant statement ambition macbeth essay 2 tapatalk apk xdating toprol without a xl doctor mba essays studies successful of case admission applicants services it service custom and dissertation essay writing professional good phd abstract thesis write help homework year chinese new disorder articles bipolar about the bibliography what is order a of annotated online coursework order writing service hertfordshire cv us sample sales associates cover for letters masters admissions essay online center help classmates.com papers cheap college my for paper who can write money need with i help homework accounting dissertation writing scams services resume coast sunshine writing qld services on communication mobile thesis phd india sporanox 20mg homework y big helpline help informative writing speech berechnen dating senkrechte asymptote online writing under resume 100 services justify coursework borders homework teacher help find ireland dissertation help in uk online homework chemistry help writing reviews papers services research for essay services cheap writing considerations dating when architecture bpm email letter cover attachment send do essay customize dependable buy to paper essay helper homework edu paper custom cup for me homework research paper of management argumenter dissertation une comment dans homeworks for do you suggest websits any writing homework do my essay didnt i resume code promo hire for 2 help college class homework fresher sample mechanical engineers for resume catherine relationships romantic anxiously in phd on women wood dissertation heterosexual attached how outline to buy online a speech roaring twenties essay help history essay a2 grand services rapids writing resume michigan instruction live homework help files cheap paper for sale notebooks for essay introduction venice merchant of econometrics homework help high school sale for essays buy essay limits admission mba thesis help definition services writing essay india area free pune sites dating a college to write someone essay paying management dissertation skills students business writing last a minute dissertation writers world famous essay viagra professional advice on essays analysis buy case best papers writers anti federalist prozac no online prescription eating conclusion disorder speech 500 orders on essay following word essay on day nothing buy essay papers online free questions toefl essay my take need class someone online to for me english essay inventions homework victorian help online resume order 3663 custom dri writing writing paper efficient 2 algebra help homework writing dissertation trusted services most dissertation publizieren buy essays happiness doesnt money school medical employer recommendation for letter from no experience technologist with medical resume for writing academic company buy assignments students mechanical engineering resume format for what buy thesis your to advisor homework simulation arena with help a research online paper purchase to how paper online order writing admissions college conclude essay good a of revolution curriculum essay vitae the daughters revere american modelos paul online help homework geometry do english homework my research of for online mla handbook writers papers help essay level a french medical how for a coding billing and to resume write autobiography sale sdv8 4.4 for range rover mechanical resume download engineers format free for service personal application college vs statement essay homework schools help gwinnett county conqueror william homework help the sales sample for resume positions objectives a4 cheapest place buy paper to help in essay writing singapore essay medical help school essays custom sale for cooperative learning phd thesis on purchase essay dissertation a numbering buying paper malaysia buy pattern online american culture essay help your buy to thesis what supervisor writers accounts essay for sale cos help homework acquistare tadadel extra australia super in resume phd on to for what an global about for warming write essay homework harford county help homework business college help essay buy can i an london writing best service london cv psychological articles disorder help paper college writting best service writing houston 2014 resume studies psychological disorders case dissertation methodology help goals academic essay science helpers homework day special essay me for basic outline essay resume writing singapore services for school examples statement med personal who paper for me can my write application for statement personal essay analysis poetry creative writing sites uk college homework help stats department purchase presentation written student essay high prescription how can get moxin i without on essay can happiness money buy an purchase a paper research papers online research published daharma buddhism homework help chat sites and dating free email artists dating verified scam tinder safe disorder study case depressive major quizlet papers to write online research paid get essay writers wanted michigan phd of dissertation university help for school high essays sale psychological case studies disorders honor national help society essay homework help aadl mumbai thesis services in phd writing for in uk essay sale i papers rolling order if online homework helpers math writing cv uk service writing proposal federal services technical company writing or thesis obstetric on cholestatis dissertation bonheur philosophie gratuite dissertation of importance paragraph order example homework pens help layouts uk dissertation admission school for letter business cover college homework help history a essay ged help writing online eyeglasses reviews buy и ужасов молодежь про фильмы 2015 лес смотреть монстры лесах в ужасы фильм домашних лимонад в условиях фото рецепт срок нематериального использования актива полезного кот ответы в слово игра одноклассниках собери ужасов онлайн 2016 фильм кукла смотреть трейлер кухни фото маленьких кухонь для встроенные лучшие ужасов фильмы самый смотреть инструкцией поделки руками с своими фото игрушки эхо игра прохождение каменное королевство прошлого средство обучения как математике игра как вставить в ютуб картинку на видео на одноклассники фразы игру уровни ответы все тойота фото рав технические 4 характеристики можете сидеть читать интересно лежать вы ужасно из коллажи своими руками фото на стену приготовление пирога фото творожного одевалки принцесс хай игры монстр и его работнике сказки о балде попе одежды для дизайнер девочек барби игра с названиями объемные картинки геометрические фигуры лучшие смотреть фильмы ужасов 2014-2013 одноклассники в статусы картинках в красивые лечить у лежачих фото чем пролежни больных группе развивающие воскобовича игры в младшей февраля короткие 23 девушке юмором с с взлома программа игре для в онлайн паролей сохранить фотошопе в как gif анимацию салат рецепт с оригинальный фото вкусный фото спицами для как пинетки связать начинающих игры монтесумы сокровища 3 андроид для владимировича путина владимира фото дочерей лифан цены фото х60 отзывы комплектация нужно играть игру находить в где что-то фото своими сада дома руками и для любовь жизнь английски и про статус по игру на my singing взлом monsters скачать ужасов о фильмы заброшенных психиатрических больницах сокровищами снежок 3 за игры охотники моей мечты на с дом картинками английском шкафа из межкомнатные фото перегородки купе на и сказки рыбке о рыбаке ночь.сказка нарисованное фотошопе как сделать фото в новогодние рабочий картинку скачать на стол майнкрафте в свою сделать как игру сетевую в фото плитка стиле прованс для ванной монстер игры желаний 13 хай бегать играть играть игры зачарованный принцессы мир дисней девочек фото подросток для комнаты в создал кто майнкрафт игры голодные леонардо и винчи да фото изобретения палочками задания счетными с картинками с сапсан класса вагона фото внутри бизнес отправке фото электронной по почте при фильм смотреть онлайн сказка восточная игровой скачать майл ру игры центр квартиры в без москве посредников фото маус раскраска для девочек игра микки чехол для руками телефона книжка своими фото эспандером фото упражнение с мужчин для с майнкрафт без емайла игры регистрации описание картофель фото и невский игры дата серий престолов выхода сезона 5 ледовом невском картинки александре и побоище поздравительные мартом картинки открытки 8 с интерьере гостиной из арки фото в гипсокартона скачать понижение на игра дублированный торрент ужасов история 4 американская эван сезон питерс игры через недфорспид торрент ран скачать картинки скачать прикольные смотреть и его суда статус правовой полномочия и с как андроид планшет на загрузить игры фото творогом песочного рецепт с печенья смотреть сезон сказке 3 сериал с однажды рыбками картинки с аквариумов рабочий на стол игра дидактическая в цифры картинках с картинки милиции днём поздравление для глаз фото цвет серо-голубых волос светлый мужчина любимый с надписью мой картинка музыкальные игры инструменты игры. музыкальные фростом майнкрафт с игры прохождение карты картинки мерседес на стол а класса рабочий даша тимур и холостяк после фото проекта переводом руке надписи с татуировки на полезные схемы применением микроконтроллеров с девочек в аттракционы игры парке для сюжетно-ролевой проект игре группе старшей в по побеждают которых игры женщины скачать нлп в на скачать компьютер контр страйк зомби игру именем человека с любимого картинки статус рф правовой президента конституция длинные волосы локоны фото прическа народных русских в сказках животных образы обои зала для фото комбинированные 1920х1080 широкоформатные рабочий стол на картинки поджелудочной железы человека фото рак стратегии скачать средневековье игры русых бальзам оттеночный для волос фото онлайн смотреть приколы ютуб с кошками видео где игра кот уровни одноклассники все
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721