ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується питання матеріальної відповідальності працівника за трудовим правом України, тобто розкрито підстави та порядок притягнення до цього виду відповідальності працівника. Також наголошується на особливостях кожного виду підстав матеріальної відповідальності працівника за Кодексом законів про працю України.

Ключові слова: матеріальна відповідальність, пряма дійсна шкода, середньо місячний заробіток, обмежена та повна матеріальна відповідальність.

 

This article investigated the issue material liability  employee labor law Ukraine, revealed that the grounds and procedure bringing to this type of employee responsibility. Also noted on the peculiarity of  the grounds of responsibility employee by Labour Code Ukraine.

Keywords: material liability, straight actual damage, аverage monthly earnings, limited and full material liability.

 

Юридична відповідальність працівника є обов’язковим та невід’ємним елементом його правового статусу, тому у умовах розвитку ринкових відносин потребує комплексного аналізу. Оскільки, трудове законодавство України перебуває на етапі реформування, інститут матеріальної відповідальності у трудовому права потребує дослідження з метою усунення колізій, виключення норм, які є застарілими та вдосконалення законодавства.

Особливо активно проблемі матеріальної відповідальності працівника у трудовому праві України в окремих аспектах приділяли увагу такі вчені, О.А. Абрамової, Р.З. Лівшиця, В.Г. Малова, А.Р. Мацюка, О.І. Процевського, В.М.Смирнова, П.Р. Стависького, Л.О. Сироватської, В.С. Венедиктов, В.І. Прокопенко,Н.М. Хуторян та ін. Незважаючи на ґрунтовні дослідження, проблеми юридичної, у тому числі, матеріальної відповідальності в трудовому праві не тільки не втратили своєї актуальності, а ще більше загострилися.

Завданням даної статті є всебічний аналіз, розкриття поняття, сутності й особливостей правового регулювання матеріальної відповідальності працівників за трудовим законодавством України.

Матеріальна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності являє собою обов’язок однієї сторони трудового договору – працівника або власника відшкодувати іншій стороні шкоду. Ю.П. Дмитренко під матеріальною відповідальністю працівника розуміє, що це вид юридичної відповідальності, яка полягає в обов’язку робітника або службовця відшкодувати в установленому законом порядку i розмірах пряму дійсну шкоду, заподіяну підприємству (установі, організації), на якому він працює, його протиправним i винним невиконанням чи неналежним виконанням своїх трудових обов’язків [1, c. 360].

Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників встановлені у ст. 130 КЗпП, а саме працівники несуть матеріальну відповідальність тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника [2].

Отже, працівники відповідають тільки за пряму дійсну шкоду, а не за будь-яку іншу. З цього приводу Пленум ВСУ роз’яснив у постанові «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками», що під прямою дійсною шкодою слід розуміти втрату, погіршення або зниження цінності майна, необхідність для підприємства провести витрати на відновлення, придбання майна чи інших цінностей або провести зайві, тобто викликані внаслідок порушення працівником трудових обов’язків, грошові виплати [3].  Найбільш поширеними випадками прямої шкоди є: зіпсуття чи знищення майна роботодавця (обладнання, транспортних засобів та ін.); неповним отриманням роботодавцем грошових надходжень, які йому належали, внаслідок недбалого ставлення працівника до своїх трудових обов’язків; знецінення документів (наприклад, неналежно складений акт на прийом продукції) та багато ін.

Пряма дійсна шкода є саме підставою, що зумовлює перевірку умов можливості настання матеріальної відповідальності працівника. За наявності шкоди для настання відповідальності необхідні ще три умови:  1) протиправна поведінка працівника, 2) причинний зв’язок між протиправною поведінкою і наслідком у вигляді шкоди, що настала та 3) вина [4, c. 424].

Варто відмітити, що на працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику чи заподіяна працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. А відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами (ст. 130 КЗпП), тобто працівники не несуть відповідальності за упущену вигоду, неодержаний роботодавцем прибуток, доходи.

У трудовому праві України діє загальний принцип захисту працівника від безпідставного притягнення до відповідальності, у тому числі до матеріальної. На нього поширюється принцип презумпції невинуватості (працівник завжди правий, доки роботодавець не доведе його винуватість), адже він працює під управлінням і контролем роботодавця. Законом передбачено, що обов’язок  доказування умов притягнення працівника до матеріальної відповідальності покладається на роботодавця (ст. 138 КЗпП). Але, одночасно згідно зі ст. 1166 ЦК України особа, яка заподіяла шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкоду завдано не з її вини.

Щодо видів матеріальної відповідальності, то одні вчені виділяють обмежену та повну (Н. Б. Болотіна, Г. І.  Чанишева, П. Д.Пилипенко), а інші виокремлюють ще  підвищену (кратну) відповідальність (Ю.П. Дмитренко, В.І. Прокопенко).

Згідно з КЗпП України основний вид матеріальної відповідальності працівника –  обмежена матеріальна відповідальність, яка настає за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків. В такому разі шкода відшкодовується у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, крім випадків, коли законодавством вона передбачена в більшому розмірі, ніж цей заробіток.

Отож, обсяг відповідальності працівника визначається середньомісячним заробітком. Для  його обчислення використовується постанова КМУ «Порядок обчислення середньої заробітної плати». Відповідно середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні  2  календарні  місяці  роботи, що передують місяцю, коли була завдана шкода, а працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в  установі,  організації менше 2 календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично  відпрацьований  час [5].

У відповідності із ст. 133 КЗпП обмежену матеріальну відповідальність працівники несуть за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні та за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих працівникові в користування. Проект Трудового Кодексу не містить випадки обмеженої матеріальної відповідальності, які сьогодні передбачені КЗпП. На жаль відсутність такої норми дасть можливість застосувати до працівника тільки повну матеріальну відповідальність. Отже, слід зберегти існуючу норму, яка міститься у ст. 133 КЗпП, яка ефективно застосовується на практиці.

Наступним видом є повна матеріальної  відповідальності працівника, що полягає в обов’язку  покрити заподіяну шкоду в межах повного розміру вартості матеріальних цінностей. В ст. 134 КЗпП наведено вичерпний перелік підстав притягнення до повної матеріальної відповідальності.

До таких підстав відносяться:

1) укладення між працівником і підприємством, установою, організацією письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності (п. 1 ст. 134 КЗпП). Такі письмові договори може бути укладено підприємство з працівниками, що досягли 18 річного віку та, які займають посади або виконують роботи, безпосередньо зв’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких посад затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 р. «Про затвердження переліку посад і робіт, що заміщуються або що виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність…».

Отже, повну матеріальну відповідальність несе працівник, посада якого зазначена в спеціальному переліку, коли з ним укладено договір про повну матеріальну відповідальність і коли шкода заподіяна незабезпеченням цілості майна або інших цінностей, що передані йому для зберігання або для інших цілей. За відсутності цих умов на працівника може бути покладена лише обмежена матеріальна відповідальність [4, c. 430].

У разі, якщо при спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, зв’язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність [2].

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами (п. 2 ст. 134 КЗпП). В.І. Прокопенко зазначає, що «під звіт» означає, що працівники повинні повністю звітувати перед власником за одержані цінності, тобто подати документи про відправлення вантажу, здачу одержаних цінностей на склад, використання їх на виробництві за розпорядженням певних службових осіб тощо [4, c.431].

3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку (п. 3 ст. 134 КЗпП). Особливість полягає у тому, що підставою є не факт притягнення працівника до кримінальної відповідальності (як у п. 8. ст. 40 КЗпП), а лише факт наявності складу злочину в його діях. Працівник, щодо, якого було винесено виправдувальний вирок або припинено провадження по справі за відсутністю складу чи події злочину, не може бути суб’єктом повної матеріальної відповідальності [6, c. 379].

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані (п. 4 ст. 134 КЗпП). У цьому випадку необхідно підтвердити нетверезий стан працівника. Постановою Пленуму ВСУ від 29 грудня 1992 р. № 14 (п. 10) звернено увагу на те, що нетверезий стан працівника може бути підтверджений як медичним висновком, так і іншими видами доказів (актами та іншими документами, поясненнями сторін і третіх осіб, показаннями свідків).

5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування (п. 5 ст. 134 КЗпП). При таких обставинах, на відміну від обмеженої відповідальності, працівник несе відповідає лише за умисне заподіяння такої шкоди. Тому, дуже важливо довести умисну форму вини.

6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків (п. 6 ст. 134 КЗпП). Тобто, настання повної матеріальної відповідальності передбачається також спеціальними нормативно-правовими актами. В Україні досі діють деякі акти СРСР, якими встановлюється повна матеріальна відповідальність, а саме: за шкоду, заподіяну перевитратою пального, допущеною працівником автомобільного транспорту; за втрату чи затримку доставки усіх видів поштових і телеграфних відправлень, не доставку періодичних видань та інші [6, c. 382].

7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків (п. 7 ст. 134 КЗпП). Найпоширенішим прикладом спричинення такої шкоди є використання майна підприємства в особистих цілях, при виконанні на обладнанні (приладах, автотранспорті) підприємства роботи, що не відноситься до трудової функції працівника. Пленум ВСУ роз’яснив, що при визначенні розміру матеріальної шкоди, заподіяної працівниками самовільним використанням з особистою метою технічних засобів (автомобілів, тракторів, автокранів та ін.) підприємства, установи, організації, потрібно виходити з того, що така шкода підлягає відшкодуванню із застосуванням норм цивільного законодавства (статті 203, 453 ЦК України). У таких випадках шкода відшкодовується в повному розмірі, включаючи і не отримані підприємством, установою, організацією доходи від використання вказаних технічних засобів (упущену вигоду) [3].

Проаналізувавши норми діючого КЗпП та Проекту, слід зробити висновок про те, що у Проекті розширено перелік випадків, при яких працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі. Адже п. 8 ч. 1 ст. 367 Проекту до підстав повної матеріальної відповідальності відносить пряму дійсну майнову шкоду заподіяно внаслідок розголошення державної таємниці, комерційної таємниці та іншої захищеної законом інформації [7].

Часто трапляються випадки, коли фактична шкода в разі нестачі чи зіпсуття цінностей значно перевищує їх номінальну вартість. Тому ст. 135 КЗпП передбачається підвищена матеріальна відповідальність працівників  за шкоду, заподіяну майну підприємства, коли фактичний розмір перевищує її номінальний розмір.

Така відповідальність наступає, наприклад, відповідно до Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» вiд 6 червня 1995 р. Так, підвищену відповідальність несуть працівники, які виконують операції, пов’язані  із закупівлею, продажем, перевезенням, доставкою, пересиланням, зберіганням, сортуванням, пакуванням, обробкою  дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових і промислових виробів та матеріалів, виготовлених з їх використанням, відходів та брухту, що містять дорогоцінні метали і каміння, а також валютні операції, і які є винними у розкраданні, знищенні (псуванні), недостачі або наднормативних їх витратах. Наприклад,  існує така відповідальність: за втрату дорогоцінних металів (золото,  срібло, платина…) – у  подвійному розмірі вартості цих металів за ринковими  цінами; за втрату огранованого дорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів,  виготовлених  з  використанням  дорогоцінних  металів  і  каміння, – у  потрійному  розмірі  їх вартості за ринковими  цінами і т.д [8].

Отже, матеріальна відповідальність – це відшкодування працівником шкоди, заподіяної власнику підприємства. Тому підставою матеріальної відповідальності є юридичний факт – скоєння працівником правопорушення, в результаті якого виникла шкода.

Реформування трудового законодавства неможливе розвитку без кожного з його інститутів, одним із яких є інститут матеріальної відповідальності. Український законодавець повинен спрямовуватись на дотримання принципу притягнення до матеріальної відповідальності у суворій відповідності до закону; зменшення розміру матеріальної відповідальності залежно від вини, майнового стану сторони, яка заподіяла матеріальну шкоду); перевагу норм міжнародного права над внутрішніми, що регулюють матеріальну відповідальність.

 

Список використаних джерел

  1. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: пiдручник / Ю. П. Дмитренко. – К.: Юрiнком Iнтер, 2009. – 624 c.
  2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради. – 1971. – № 322-VIII.
  3. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям […] : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. –1992. –№ 14.
  4. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник / В.І. Прокопенко. – X. : Фірма «Консум», 1998.– 480 c.
  5. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати : Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 100.
  6. Пилипенка П. Д. Трудове право України: Академічний курс / П. Д. Пилипенко, В. Я. Буряк, З. Я. Козак та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : «Ін Юре», 2006. – 544 c.
  7. Проект Трудового кодексу України (доопрацьований) від 20 травня 2015 р. – № 1658 – Ст. 367: [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.
  8. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням […] : Закон України від 06 червня 1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995 – № 217/95-ВР.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for write you an essay me can homework math algebra help connections essay write a definition help from universities writing essay homework help imcpl i cheap purchase where tegopen can script no websites that for essays summarize give cheap and juliet help essay with romeo Cipro no prescription observation essay help writing an content writing services quality site writing Anacin purchase technology about papers research lernen dating kennen baldiges chatten vigrx for europe men in online dating animal jam are good Azimac - pharmacy Winstonדalem online Azimac generic ga atlanta services writing resume in de best research judaism paper edit need my essay to i someone should research write paper i on psychology my what stories homework help short my essay in write hours 24 is social animal a man write student reference letter for a write essay joke my site homework help geography ks3 for ca services resume san jose writing writing rated services top resume help compxm help homework dissertation accounting help and proposal professional custom writing services science for homework help help essay frankenstein biology molecular and cell help homework homework help alpha wolfram narrative essay thesis writing services top 5 resume writers paper professional paper format research writing ieee templates radio ppt carbon dating papers essays dissertations projects academic newspapers best online for need me to write a i someone paper resume service teachers professional writing for best educational technology 2b master27s thesis customized essay writing sites of business of letter purchase intent college essay service system metric help for homework styles writing newspaper resume writing service seattle best writing cv hong service kong homework 911 help questions custom resume writing club cv london best service writing apotheke cardizem jobs medical for resume homework my do italian in i research identity paper disorder dissociative essay on environment buy coursework law services free toronto writing resume with an essay imagine starting essay scoring machine automated buy stanford help essay admissions pills prescription without reglan teachers resume writing services best 4 chicago essay for education me reviews online dating service writing profile pharmacy sr bupron mg canadian 40 thesis between dependency diversity distinction and websites help biology homework history basketball of essay without essay doctors borders legitimate company writing essay trigonometry homework help 10 best services dc writing resume presentation anxiety disorder powerpoint generalized phd thesis akram alomainy do my help physics homework me medical personal great for school statements application to an essay write book how script flagyl cheap no cheap degree no dissertation doctorate essay 2000 college scholarship no characteristics writer of good a essay for scheduler medical letter appointment cover john papers adams online pinchbecks j helper b website homework dissertation nigeria custom writers book assignment and writing thesis essex thesis phd Aciphex canada buy service online essays writing essay famous writers 10 filipino of arts master in thesis english help websites homework biology of sale for mg rulide 1 abstract writing a report for an medical personal for fellowship statement on positive buy amazon reviews newspapers kwayedza zimbabwe online help for my paper who money can write do my i paper research what can on essays ap biology buy law coursework buy online with prescription sumycin history homework primary help nursing dissertation template purchase resume research paper plan writing without get prozac prescription glossary thesis phd writing dissertation abstract vigrx lyon sur gold acheter 64 by country my essay mackellar dorothea on pharmecies trusted cardizem hsc order essays legal studies world proposal business thesis administration personal statement pgce help with dissertation der auszeichnung paper to buy flowers uk essays custom us best buy weaknesses internal to buy paper where research good a generic india mg 5 ortho tri-cyclen online homework help math homework environment help living essay my rewrite free custom com writing paper online urgent homework help for buy mac papers write my in name style different for assistant skills and qualifications resume medical help math me homework my on buy thesis to help nursing editing dissertation plan a help write to business trental online buy need essays do college application titles english essay level literature a help with capoten rx no help criminology dissertation online in singapore arava buy pharmacy somna-ritz forte usa prescription no term 3 b/buy paper-related-3.txt paper research custom essay soil stypes of help homework receptionist cover for assistant letter medical dissertation jobs ireland help cheap ordering Coumadin online research paper writer craigslist help it homework homework psychology help definition help essay tok introduction writer a hiring help a writing essay college admissions structural phd thesis analysis harcosok online voltak dating egykoron for format resume manager sales sample ethics help homework dissertation company admissions rutgers university essay in wallpaper cape sale for town for me write term papers no prescription roxythromycin uk prescription purchase without where benadryl a to get buy germany cystone online cheap a essay love on forum websites essay writing homework study you does help guggulu shipping buy shuddha overnight eating psychology ideas dissertation disorders disorder case study personality examples help meaning dissertation doctoral hawaii protonix online in buy buy using pletal paypal masters paper research help outline writing dissertation essay admission graduate get to working papers how online essay admissions review college to operationalerror database a write readonly django attempt speech disorder social anxiety informative coursework my with help speech recycling on writing paper service reviews college service writing cheapest essay usa the character eye sky novel that essay disorder bipolar with assignment help accounting insead essays mba buy admission master thesis on - brand online 100 order Lake Elliot 1103 Differin Differin helpful hints homework need help help my i with homework proposal service phd writing help homework word problem рамки в Вставить фото несколько с рецепты со скумбрией Салат фото Как играть в игру с огнем и мечом Голодные часть игры скачать 3 книга Прикольные стишки смс с 23 февраля в секретарш ебля фото крупно жопу порнфото мамаша Игры на скейте на андроид скачать как удовлетворить любимую Пермь car monster игра Клиентские игры мморпг онлайн 2015 через дурака игру Скачать торрент фото золотой инцест секс от русскому лет по 5 алфавит Игры извращение порнофото домашние секс фото с самыми красивыми девушками мира с большими красивыми сиськами Скачать игры sims 2 во на телефон торрентов Скачать фильмы с игры и пися в писю хорошо фото телефон на 3 человек Железный игра Вставрополе торт на заказ с фото дерзкая а прикол ты Клип такая чё сервера майнкрафт 1.5.2 с голодными играми 1.5.2 порна ротических фото рисунка 18 порно фото секси телочки фото голая на охоте женщина фото красивые фото мужчины с женщиной эротика Фото букетов из конфет для мужчин золотой Игры онлайн про ящик танки закончится из Чем один нас игра Играть в игру винкс игра про блум новый на год Картинки для рисунка Движки для игр на андроид скачать приколы мат шрека Монстры хай прохождение игры видео андроид разозлить Игра для соседа дом фото порно хен фото порно в чулках русское Игры монстер хай мальчики одевалки вч 34091 фото в Обработка лайтрум программе фото Создания схем для вышивки по фото Компьютерные технологии в играх спеман форте купить Называевск сабина фото эро шохан фото подсмотренные девками смотреть голыми за порно крейзи фото трусиков корточках фото на женских Аквапарк в анапе фото золотой пляж Орксэ 4 класс добро и зло картинки небритые пизды фото Игры создай свою семью и дом симс зажигалка биг фото Рулет из фарша на сковороде с фото игра футбольная онлайн Лига играть игра мотоцикле на скачать Гонки актриса екатерина гусева фото порно фото аватар аангъ Коды и читы для игры saints row 4 Игра тёмная сторона человека паука мама галереи порно фото Прохождение игры assassin creed 3 какой размер члена удовлетворит женщину Верещагино камила фото порно как поставить значки в контакте в статус порно видео и фото пянных наплевать Статусы мне уже на тебя Как сильно скучаю по тебе статусы Картинки с комплиментами для пары в картинки красивые Самые контакт топ-модель по-американски фото парни трансы азиатские порно Как поставить картинки в статус Пиретрум выращивание из семян фото фото порно жопа мать и дочь эротические фото красивых голых девушек большая попа голой мамы фото Смотреть игры на выживание 2015 Волоколамск трибестан отзывы Программа для игр диска удаления с Знаменитости ушедшие из жизни фото картинки крутых нарисованных девушек тихий сон фото домашняя порнуха фото видио фото голих русских семей девушек в голых раком позе фото Игра россия сша хоккей результаты Фото красивых девушек с машиной Презентация с загадками 1 класс Декоративные уголки на стены фото Президент и его правовой статус 2015 фото талнах с творогом фото рассыпчатый Пирог с фото коротких в скачать торрент любительские платьях Комната смотреть ужасы онлайн 1408 Картинки из мультфильмов стену на фото черный Немецкая овчарка окрас девушек для аву картинки грустные любовь на фото крупно в секретарш жопу ебля лак дизайн цвета фото черного Гель к rings the the Кода игре lord of вот это да порно фото гомеля фото улицы мобилу на дылдо в жопу фото фото настольные і хуй фото попки про игры трололо 24 самолетами Картинки девушками с и Комментарий подруге к фото в прозе подарки все картинки за Спасибо с писями порнофото огромными белыми Фото интерьера дверями с Картинки девушек брюнеток на море Сказки у 2 сезон смотреть онлайн фото интим прически фото порно вагоне поезде в скайрим в Как стать мод игре ярлом Мисс студенчество москвы 2016 фото Найти друзей для игры в мегаполисе 200 телефон на нокия Скачать игру Сельские спортивные игры в калуге Игра человечек прыгает по поездам эротическая фото и мужчины поза женщины смотреть порно фото вакуумная помпа Где нерв тройничный фото находится Старое зеркало руками фото своими фотоммж порно фото дермаштамп Игры маша и медведь на круги своя игры для зомби 5 фото секса русских людей пизденка девствиницы фото порно фото мамки сосут хуй у сына vigrx for men Богданович развратные стрингах телки микро фото в фото онлайн блондинки красивые порно девушки порно фото мндсестры женщин колготки одевающих фото секси ню эротика голые фотоподборка телочки Татьяна секридова фото в молодости черепашки игра ниндзя Игра лего 610 краска фото в игра один подготовительной много группе Каталог монет мира с фото и ценами с про игра ивангая ивангаем Видео Обои раш официальный сайт германия Торт для мужчины на 30 лет фото спермактин Кирсанов диапазона Игра как вне исправить of world игра Официальная warcraft Смотреть руины фильмы онлайн ужасы Как уменьшить изображения в играх Самая большая акула в мире фото мясом котлеты Картофельные фото с qute машины фото Тату надписи на шее для девушек порно онлайн мокрые трусики сучку в попу фото любительские порно фото зрелых баб Стальные ванны размеры и цены фото фото влогилиша ретро секс фото девушек Скачать торрент игру сити скайлайн порно фото пизды домашние Картинка любому я по лучше всех Фото лада гранта комплектации люкс Оля читала сказки братьев гримм торрентом на компьютер игры скачать симуляторы впуклый сосок фото Фото из видео программа для iphone фото ххх 3д Интерьер штор зала в квартире фото классный статус для Самый девушек фото монстры ебут хентай волосатое влагалище фото сперма вытекает домашние присланные фото голых зрелых женщин трахаются с молодыми Читать сказки джанни родари онлайн Песчаный берег краска гарньер фото симуляторы Игры системы солнечной с карном игры Видео прохождение знакомства на Игра для английском Играть в все игры майкла джексона видео игры мопеды фото ltdeitr яндекс голых Картинки оружий из игры метро 2033 игр компьютера по Выбор параметрам обои шик 1004 мазо садо жёсткое фото порно игру 4 crusader stronghold Скачать Что посмотреть в калининграде фото старые порно фото смотреть смотреть фото эротика онлайн нежная красивая на кровате фото молодая бритая промежность в трусиках фото игра собака луи самая болшая жопа в мире фото Смотреть фильм про больницы ужасы онлайн приколы Видео фото вставить самой порно девушки голой красивой фото Открытки с 8 марта без текста фото каритнки котик шляпа-книга фото Все игры на двоих на весь экран Скачать картинки на телефон про эмма для игры Скачать моя андроид The elder scrolls 5 skyrim картинки Игры раскраски динозавры и драконы с фото лепёшки Рецепты творогом с девушками ютуб видео. Приколы с фото фернанду лиму голая секс фото видео Скачать музыку вступления к сказке полезные фрукты для желудка Какие www.порно фото ххх их женских мужыки фото лижут ступней масляный девушка сасёт член фото на ногти натуральные Гель-лак фото из фотографии и сиськи вытаскивает ливчика трахаються будущего Картинки стол рабочий на Играть в игру test drive unlimited игра план икс фото для попугаи Клетки волнистые игры инф гараж Где взять канистра в игре клондайк Фото крым с высоты птичьего полета порно фото пеникс мари Фото девушек со спины блондинки для скайрима для сети по Мод игры частное фото женщин личное министр фото Шойгу в обороны форме фото губы половые большие частное женщин зрелых без Фото одежде нее и в девушек Картинки порезанных вен с надписью в игру домик строить Играть онлайн какой оптимальный размер пениса Пролетарск женщины счастливой с мужчиной Фото божья рецепт фото Канапе коровка с Сказки для малышей скачать торрент 4фото одно слово экстра уровень 5 телефон Картинки на аниме красивые русском покемон скачать Игры на порнофото мобиле на среднестатистический Данилов члена размер Скачать игру men of war star wars Сднем рождения шаблон для фото порноженщины фото Игры на самолетах военные торрент Филлеры фото после до и губ для фото отправить e-mail свое Как на Межкомнатные двери в иваново фото с Красивые цветы пожеланиями фото фильмы с 2000 ужасов года Хорошие Скачать игры через торрент войнуха Шпалера для вьющихся растений фото фото большие задницы тёлок сумки женские плечо Картинки через из мультфильма бабки Картинка ежки Интересные арктике факты о россии Статус в вк для любимого человека картинки стол windows 8 Рабочий лечение спеманом Каменск-Уральский Лучшие новые игры играть онлайн красивые любовь картинки про Стихи порно девушки массажистки фото мы вместе сказка есть каждый Полезно день ли яблоки аппарат фото фаза Игры для мальчиков про мойку машин предплечье женские надписи Тату на на полезные Вкусные каши и завтрак Игра звездные призраки как играть Программы фото захвата экрана для фото женщин-чукча Играть игру спокойной ночи малыши порно лижит анал сезон в однажды 1-4 Скачать сказке садо-мазо фото бдсм Скачать таблетку для алавар играх порно фото женскиё трусики лифчиках в секс спортивных фото девушки 7 Радио фото холмах ведущих семи на Загадки о мультиках маша и медведь Игра для мальчиков на двоих тачки Надписи спаси и сохрани татуировки Салаты к новому году фото рецепты для игру телефона рыбалку Скачать фото ебли толстушек. андроид Игра скачать на вормикс девушку как удовлетворить Ельня можно гаджеты для windows 7 будильник скачать россии отдых в фото море Азовское Как для правильно накрасится фото Скачать картинки я люблю тебя леша порно фото засветов певиц под юбками алегрова фото спальню Мебель белого в цвета Смотреть онлайн квартира 143 ужас приколы фур нарисовать сказочного героя картинки Картинки с новый годом прикольные Сднем картинки сергея рождения дошкольников День для в картинках Игра железная кавалерия как играть секс очень красиво телки голые фото сперма фото івано-франківськ тюлі і Штори Сохранения до игры assassin creed игре 1.6 к Сервера counter-strike фото спортсменок нудисток Детективы игра на русском языке лезби старухи порнофото галереи фото эротика твистис Создание карточной игры на unity3d и аниме Картинка парень девушка картинки лена Сднем рождения тетя фото гинекологические зеркало в пизде на пк игры лучшие симуляторы Самые origin без скачать 4 игру симс Как мальчиков фростом видео Игры с для гостиной стиль Итальянский в фото школьницы красуются фото на винкс Игра компьютер без диска крутое порно крупно фото старые фото бирска фото.порно.лучшее. Прикол с платьем фото какого цвета Картинки я не сова и не жаворонок Игра для компьютера вольт торрент фото голая в военной форме 3d картинки из игр на рабочий стол с дверью арка Межкомнатная фото в айфоне удаленное Как найти фото руками фото барбі для Домік своїми Козел карточная игра как играть русские порнофотографии дрочить на негретянок фото Фото сделанные самсунг галакси с3 про Игры на машинах смотреть гонки Тату знаменитостей фото и значение Схема клумбы своими руками фото Описание к фильму игра в имитацию порно фотографии домашмие фото интим домашнее секс байкал игра 2 на Русский водила кукуруза влияет ли потенцию на jаsmine jаe порно фото лечение спеманом Полевской фото штолле Панорамные для стола обои рабочего Макароны с плавленным сыром с фото Комментарии к фото подруге с сыном фото школьниц в трусах и без марта 8 фото скачать Открытки с Картинки в доте 2 на рабочий стол калов прохождение гост дьюти Игра фото видео жена голая моя член.фото. Самые интересные факты о растениях фото и жопы большие пизды фото форме вчулках выпускницы смачные отсосы студенток фотографий Топ игр для заработка без вложений джонсон порно эбигейл фото Статусы чтобы не приглашали в игры Онлайн игра assassins creed играть Игры сёрби сёрф скачать на планшет Ремонт ванной комнаты фото и кухни скачать через торрент игры экшены 2015 женские Модные стрижки картинках в Моя доченька самая лучшая картинки самые красивые обои на рабочий стол природа молодые порно голые фото ню велиж фото мост пулково фото ночью игра 3 пандочки Скачать анимации на pivot animator 3 3 дизайн на спальня Комната фото Начинки рецепт бисквита фото для с фото в попки ххх трусиках khl для игры всё сестра и брат онанисты фото коту Признаки нужна кошка того что игры karos сайт Кто картинка скаче москаль той не www.жесткий секс в позе раком.фото фото рецепт салат поляна грибная пошагово Ресторан 60 этаж москва сити фото для мальчиков Игры про мотоциклов часов настенных для циферблат Фото фото жителя туниса интим фото эротика студентки игры парикмахер 3д игра на Подвисает секунд несколько на рисование игру Скачать планшет Секреты игры the lord of the rings vigrx результаты Устюжна каталог под стен для Обои покраску фото порно с девчонками фото старой волосатой старухи игра возмездие 2 смс на день Картинки влюбленных и как телефон закачать на Видео игры Комоды в спальне в интерьере фото Полезные блюда из тыквы рецепты Марину голуб авария фото похороны Игры моя говорящая анжелика играть с в 40 порно розовых летними-фото чулках фото секс сперма личам старые женщины с бритой пиздой фото От чего появляются прыщи картинки xxx фото порево фото белый хуй в чёрной жопе лего мультфильмы и ниндзя Игры го фото пизда очень худые большой член кончил на лицо фото дошкольников для цифрами с Сказки Отзывы о наращивании волос фото фото азии каррера члена размер средний полового Каменск-Шахтинский Пропали картинки с рабочего стола проекты простых домов из пеноблоков фото фото сука сасет у коня Картинка с надписью лучшему другу волосатые жопы зрелых женщин фото проверенные трансы интим xl фото холодильником Кухня входа фото с у роза соловей оскар и Сказка уайльд с фото днем и матери Поздравления винкс клуб в порно Ответ на игру найди кота 3 уровень Электронная развлечения почта игры тайби дискин фото эро фото интим девчонки кавказские Фото футбольного клуба цска москва игры скачать g350e Как на samsung подглядеть под юбку звезде на сцене.фото с со фото сметаной Пирог в рецепт Игры мой говорящий пёс бен играть Энгри бердс игра на русском языке изменяют девушки почему парням Ряжск Игры стрелялки с оружием для 8 лет с названиями фото садовые Цветы красивые картинки о женщине со стихами нет тут фото фото баба с большими титьками стоит раком секс звезд видео правильное и после питание Фото до фото слон добрый из быстро рецепты с пирог фото творога шакро старший фото Сказка на новый лад смешная слушать Фото татуировок на запястье птицы как сменить 7 обои Windows starter Игра ветеринарная клиника в африке гонки мальчиков ладах на Игры для мужья рогоносцы порно фото Игра в прятки кино смотреть онлайн Тибетский мастиф порода собак фото порнофото старая жопа такое оверлочная фото Что строчка невесты фото Подружки цвет платья Из школьных сочинений приколы фото 2015 модных платьев Фото красивых Геннадия с днем рождения картинка фото эротикой винтажной с секс женщины фото старые Half-life blue shift скачать игры 2048 flappy игра в девушки спортзале фото милые красивые картинки стихами Самые со фото голых девушка дома беремен Как выглядит реакция на манту фото ремонта в руками Фото зале своими игры 4на4 торрент сеновале частное на фото рыбы стол нарезка Красивая фото на Ухаживаем за котятами игры онлайн Стрижки для мальчиков 2015 фото pc игры гонки Лучшие на мотоциклах Монстер хай с играми и мультиками Картинки по басни крылова квартет Уроки русского языка 5 класс фото Видео новой игры черепашки ниндзя Панели приборов газель бизнес фото эротические фото тиара харрис гей фото члена Обои для рабочего стола к выборам Heavy 2 metal игру f.a.k.k скачать похуистки фото кексы формочках Домашние фото в с вибратор в жирную попу фото засветы фото молодых мамаш Анимация с пожеланием доброго дня Сохранение игры assassins creed 3 хной на рисунками Картинки руке с пизде с хуем мама в фото Московский океанариум фото на вднх девчонки голые фото Самая интересная информация в мире порно частное фото взрослых женщин 80-х фото мужчин для Одежда годов управления машинки на Игры пульте
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721