ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Р. ЧАНДЛЕРА ТА Д. ХЕММЕТА)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42

І.В. Міщинська

Хмельницька Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Р. ЧАНДЛЕРА ТА Д. ХЕММЕТА)

Особливості дискурсивного аналізу художніх творів (на матеріалі творів Р. Чандлера та Д. Хеммета)

Міщинська

    У статті розкриті особливості дискурсивного аналізу детективних творів. Автором охарактеризовані художні риси творів Д. Хеммета та Р. Чандлера: стилістичні інновації (інсинуації, двозначності, саркастичні зауваження), використання стереотипів, індивідуалізм головного героя. Визначені фактори соціального впливу, притаманні зображеному в творах американському суспільству.

Ключові слова: дискурсивний аналіз, американський детектив, стилістичні інновації, різновиди англійської мови, сленг.

Особенности дискурсивного анализа художественных произведений (на материале произведений Р. Чандлера и Д. Хеммета)

Мищинская

    В статье раскрыты особенности дискурсивного анализа детективных произведений. Охарактеризованы художественные черты произведени Д. Хемметта и Р. Чандлера: стилистические инновации (инсинуации, двусмысленные и саркастические высказывания), использование стереотипов, индивидуализм главного героя. Определены факторы социального влияния, присущие изображенному в произведениях обществу.

Ключевые слова: дискурсивный анализ, американский детектив, стилистические инновации, варианты английского языка, сленг.

Peculiarities of literary text discourse analysis (based on the analysis of hard-boiled detective stories by R. Chandler and D. Hammett)

Mischynska

    Peculiarities of hard-boiled detective stories discourse analysis are highlighted in the article such as the central role of a main character, urban environment, presence of a fatal heroine, neutral mode of narration, and excessive use of jargon words. Factors that determined individual literary style of R. Chandler and          D. Hammett are analyzed. The main differences in their styles are determined. Literary features of detective stories by R. Chandler and D. Hammett are characterized, namely stylistic innovations (insinuations, ambiguities, and wisecracks), use of stereotypes, and individualism of the main character, which is expressed in his thoughts, feelings, and psychological approach to investigation. These are the consequences of modernist influence. The realistic approach to portraying characters, places and events is realized via naturalistic description of the lower class of the society, criminals of all ranks, use of real names of streets, metaphors and metonymy. Factors of social importance peculiar to the society of the time are determined such as multiculturalism, criminality among the representatives of the lower class of the society, police corruption. These factors are highlighted by means of wide use of varieties of English, jargon words and slang. They are used by the authors to create stereotypes of representatives of the American society of the time.

Key words: discourse analysis, hard-boiled detective stories, stylistic innovations, varieties of English, slang.

Унікальний статус літератури та літературної мови ускладнює завдання проведення дискурс-аналізу художніх творів, оскільки це створює необхідність ставитися до художньої літератури як до дискурсу, тобто як до «літератури як прикладу мови у вжитку» [1, c. 12]. Ставлення до літератури як до дискурсу означало б, що вона є зразком «справжньої комунікації в реальному соціальному контексті» [9, c. 135], таким чином «передаючи взаємовідносини між користувачами мови – не лише в площині мови, а й свідомості, ідеології, ролі та класу» [5, c. 80]. Це б суттєво наблизило статус літератури до статусу повсякденного дискурсу – позиції, яка історично відкидалася літературними діячами та літературними критиками. Так,            Р. Чапмен розглядав літературну мову як абсолютно відмінну від мови повсякденного вжитку. Він визначив літературну мову як «мистецтво, яке використовує мову… як художнього посередника не винятково з метою комунікації чи навіть експресії. Вона не спонтанна… вона розглядається та розвивається шляхом, відмінним від повсякденного спілкування…» [4, c. 7, 13].

Іншої думки стосовно статусу художньої літератури дотримується дослідниця М. Пратт, яка зауважує, що не існує мотивів для розгляду літературного дискурсу як «генетично відмінного від інших видів мовної діяльності або як такого, що використовує будь-яку комунікативну компетенцію в інший спосіб, ніж ми застосовуємо до мовних ситуацій поза межами художньої літератури» [10, c. 377]. Інші автори також висувають аргументи на користь того, що не існує відмінностей між літературним та іншими типами дискурсу, розглядаючи як лінгвістичні, так і соціокультурні фактори. Дж. Кресс, наприклад, вважає, що «всі тексти керуються одними й тими ж лінгвістичними та соціальними визначеннями, як літературні, так і не літературні» [8, c. 127]. Отже, не можна ізолювати літературні тексти від факторів, які впливають на повсякденне спілкування. Таким чином, літературні тексти зазнають того ж впливу, що й не літературні тексти. Визначальною в цьому аспекті є фігура читача, адже саме йому вирішувати питання літературної або не літературної мови, стилю й підходів до аналізу тексту.

Метою статті є дискурсивний аналіз детективних творів Р. Чандлера і       Д. Хеммета як представників «крутого» американського детективу, характерними ознаками якого є опис сцен насилля, бійок. Герой-детектив в таких творах – «міцний горішок», часто потрапляє в скрутні ситуації, бійки, працює сам, без помічника. Головними рисами жанру «крутого» детективу є центральна роль незалежного героя, існування клієнта, якому детектив не довіряє, міське оточення, рутинна поліцейська корупція, присутність фатальної героїні, вочевидь нейтральний метод оповіді, надмірне вживання жаргонізмів у діалозі [11, c. 58]. Вони значною мірою і визначають соціальний колорит детективних творів.

В наукових колах ставлення до художньої літератури детективного жанру загалом не досить серйозне. Тому літературна критика цієї прози є досить рідким явищем. Однак, окремі науковці приділили увагу аналізу літератури детективного жанру. Наприклад, Дж. Скеггз пропонує поділ літератури детективного жанру на британські детективи (whodunnit) та американські детективи (hard-boiled detective stories)[11, c. 51].

Ставлення читачів до літератури детективного жанру є неоднорідним. За визначенням Дж. Харта, детективна література – «така форма художньої літератури, головною структурною характеристикою якої є зворотній порядок подій: катастрофічне явище (головним чином – вбивство) в основному вводиться в першу чергу, представляються підозрювані злочинці й серія зачіпок, значення яких читач не повинен розгадати до кінця історії, коли й настане кульмінація з поясненням, в якому герой-детектив показує як був вчинений злочин, мотиви для його здійснення і визначає особистість злочинця [7, с. 197].

Як Д. Хеммет, так і Р. Чандлер почали писати літературні твори, отримавши різноманітний професійний досвід. Чандлер, наприклад, працював клерком, продавцем, бухгалтером, пройшов солдатську службу й отримав досвід роботи в нафтовому синдикаті. Хеммет також випробовував себе в різних галузях, але найбільше на його літературний стиль вплинула робота в детективній агенції Пінкертона, що, ймовірно, й спонукало його до такого реалістичного опису детективних розслідувань. Наприклад, при описі обшуку він в деталях зображує поліцейську процедуру, яка застосовується в таких випадках: «Every piece of clothing was tested by hands that felt for telltale bulges and ears that listened for the crinkle of paper between pressing fingers. He stripped the bed from the bedclothes. He looked under the rugs and at the underside of each piece of furniture. He pulled down the blinds to see that nothing had been rolled up in them for concealment. He leaned through the windows to see that nothing hung below them on the outside. He poked with a fork into powder and cream-jars on the dressing-table…» [6, c. 87-88].

Літературний стиль Р. Чандлера зазнав впливу як класичної літератури, яку він вивчав у Далвіч коледжі в Лондоні, так і досвіду, який він отримав під час І світової війни в 1918 р. Воюючи у складі канадської армії у Франції, він пережив бомбардування в окопах, зазнав контузії, що наклало відбиток на його твори. Свій бойовий досвід він застосував при описі сутичок між героєм його детективних творів Філом Марлоу та його ворогами.

Р. Чандлер багато в чому намагався наслідувати Д. Хеммета, але літературні стилі письменників суттєво відрізняються. Д. Хеммета цікавила об’єктивність, детальний та реалістичний опис сцен, героїв, процесу розслідування. Він заклав основи нового літературного стилю, а Чандлер додав до детективного жанру глибоких рис, застосувавши більш детальний і поетичний опис. Навіть саркастичні зауваження Чандлера дещо прикрашені завдяки його поетичному таланту. Наприклад, він пише: «Two coffees», I said. «Black, strong, and made this year» [3, c. 104].

Література «крутого» детективу позначена рисами модерністського впливу. Це, зокрема, – стилістичні інновації, які й визначили сприйняття цих творів. Іншою особливістю є використання стереотипів. Індивідуалізм, притаманний жанру «крутого» детективу, виражений у тому, що події описуються головним героєм – приватним детективом. Імпресіонізм, притаманний модернізму, також застосований в цих творах. Зокрема, його застосовує Р. Чандлер, зосереджуючись головним чином на особистих поглядах головного героя, його думках, емоціях, враженнях, які передаються в саркастичній, іноді навіть цинічній манері.

Мова таких творів складна, насичена різноманітними засобами; в ній задіяні як різновиди англійської мови, так і різноманітні стилістичні засоби, такі як інсинуації, двозначності, саркастичні зауваження. Їм притаманний психологізм, який проявляється у тих випадках, коли детектив аналізує характер підозрюваного, щоб викрити його. Характерною ознакою «крутого» американського детективу є реалістичне зображення місця, часу та мови, зокрема, – повсякденної мови звичайних героїв. Наприклад, приватний детектив – типовий представник середнього класу. Його мова – звичайна місцева мова з великою кількістю сленгізмів.

В кожному «крутому» американському детективі можна знайти реалістичний опис представників нижчого прошарку суспільства – злочинців, аферистів, гравців, алкоголіків. Так, в романі «Прощай, кохана» Р. Чандлер реалістично описує п’яну жінку-алкоголічку: «Her eyes stayed on the bottle. Suspicion fought with thirst, and thirst was winning. …I poured her a slug that would have made me float over a wall. She reached for it hungrily and put it down her throat like an aspirin tablet and looked at the bottle [2, c. 184-185]. Використання сленгізму «slug» (ковток) надає реалістичності образу морально опущеної жінки.

Сліз зазначити, що головні герої-детективи у творах Д. Хеммета та            Р. Чандлера відрізняються в манері мовлення. Сем Спейд Д. Хеммета не такий дотепний, як Філ Марлоу Р. Чандлера. Він жорсткіший, на той час як Марлоу зберігає свою дотепність навіть під час нападу: «I’ll go up with you. Just lay off carrying me. Let me walk. I’m fine. I’m grown up. I go to the bathroom alone and everything» [2, c. 169].

Саркастичні зауваження Р. Чандлер застосовує і при описі інших героїв, наприклад – старої дивачки-сусідки: «I left her laughing. The sound was like a hen having hiccups» [2, c. 244]. Цей прийом він застосовує і при передачі загальної атмосфери: «The coffee shop smell was strong enough to build a garage on» [2, c. 231]. Такі зауваження надають розрядку загальній атмосфері небезпеки й напруженості детективних творів.

Застосування авторами метафори й метонімії також сприяють реалістичному зображенню подій та героїв. Наприклад, Р. Чандлер описує дим як «a grey web woven by a thousand spiders» [2, c. 280]. Метафори застосовані також при описі краєвидів: «Scattered points of light drew together and became a jeweled bracelet laid out in the show window of the night» [2, c. 332].

В діалогах романів Р. Чандлера широко застосовані різновиди англійської мови, місцеві говірки, сленг. Наприклад, в романі «Прощай, кохана» Марлоу заходить в клуб, який відвідують переважно афроамериканці – так званий «colored joint» (притон для афроамериканців). Мова в клубі насичена афроамериканським сленгом: «Velma, you says? No Velma heah, brother. No hooch, no gals, no nothing. Jes’ the scram, white boy, jes’ the scram» [2, c. 170]. Специфічне використання граматичних форм є характерним для афроамериканського варіанту англійської мови.

Інший різновид англійської мови Р. Чандлер вкладає в уста жінки-азіатки, секретарки одного з героїв цього ж роману: «Ah, Meester Marlow, so ver-ry good of you to come. Amther he weel be so ver-ry pleased» [2, c. 266]. Автором яскраво передані акцент і вимова, притаманні офісним службовцям азійського походження.

Інший працівник того ж героя-психіатра, індіанець, застосовує ще один різновид англійської мови: «Huh’, he said. ‘Come quick. Come now’… ‘Huh, me Second Planting. Me Hollywood Indian … ‘He say come quick. Great white father say come quick. He say me bring you in fiery chariot…» [2, c. 263]. В цьому прикладі представлене стереотипне мовлення індіанців в період, описаний в романі. Керуючись постулатами модернізму, Р. Чандлер використовує стереотипи національностей, які існували в американському суспільстві на час, коли він його зображував у своїх творах.

Отже, здійснення дискурсивного аналізу художніх творів, зокрема – творів детективного жанру – дозволяє визначити як художні особливості їх тексту, так і фактори соціального впливу, притаманні зображеному в них суспільству (полікультурність, злочинність серед представників нижчого прошарку суспільства, поліцейська корупція). Здійснений аналіз американських детективів виявив, що їм притаманне застосування різновидів англійської мови і різноманітних стилістичних засобів – метафор, метонімій, інсинуацій, саркастичних зауважень, іронії. Для діалогічного мовлення, опису ситуацій характерне застосування сленгу, який допомагає передати соціокультурні особливості американського суспільства в період, описаний в творах. Рисами модерністського впливу в детективних творах є використання стереотипів, індивідуалізм головного героя та імпресіонізм, виражений в його поглядах та враженнях.

Перспективи дослідження полягають в подальшому здійсненні дискурсивного аналізу художніх творів та визначенні факторів соціального впливу, які є вирішальними при доборі автором художніх засобів, які складають основу індивідуального авторського стилю і створюють дискурс між автором, його твором і читацькою аудиторією.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Carter, Introduction // Routledge Language and Literature. Ed. R. Carter – London and New York: Routledge, 1982. – pp. 1-17.
 2. Chandler R. Farewell, My Lovely // The Big Sleep and Other Novels. – London: Penguin Books, 2000. – 672 p.
 3. Chandler R. The Big Sleep // The Big Sleep and Other Novels. – London: Penguin Books, 2000. – 672 p.
 4. Chapman, Linguistics and Literature: An introduction to literary stylistics / R. Chapman. – London: Edward Arnold. 1973. – 119 p.
 5. Fowler, R. Literature as Social Discourse / R. Fowler. – London: Batsford Academic and Educational. 1981. – 215 p.
 6. Hammett, D. The Maltese Falcon / D. Hammett. – London: Orion Books, 2002. – 118 p.
 7. Нart, James D. The Oxford Companion to American Literature. New York: Oxford University Press, 1983. -779 p.
 8. Kress, Textual Matters: The Social Effectiveness of Style // Functions of Style. Eds. Birch, D. and M. O’Toole. – London and New York: Pinter Publishers, 1988. – pp. 126-141.
 9. McCarthy, M. and R. Carter Language as Discourse / M. McCarthy and R. Carter. – London: Longman, 1994. – 247 p.
 10. Pratt, Literary Cooperation and Implicature // Essays in modern stylistics. Ed. D.C. Freeman. – London and New York: Methuen, 1981. – pp. 377-412.
 11. Scaggs, John. Crime Fiction / J. Scaggs. – London: Routledge, 2005. – 184 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

wait potna lyrics essay for me dementia ativan for Floxin cheap order orders importance essay following joondalup writing resume services org essay help dublin dissertation online zithromax 24hr academic order writing from how a court is different services resume 2012 writing professional write about my essay what to graders social studies 6th help for homework thesis phd hiemstra christine to paper someone review research writing resume services williamsburg va of samples letter recommendation school for medical of cardiovascular tulsa surgeons ok essays pay i to to my someone want write custom essays uk quality questions essay salisbury admissions university fatigue chronic vitamin and d syndrome buy coreg buy to where medication writing service top paper vision quaker gospel essay order my paper wants to for who me write prescription sr prior bupron best buy no get papers help writing sites free essay hindi services essay cambridge for personal school essay medical application research help paper nursing with in construction dissertation delay writing page paper service 10 i my essay have no write motivation to happiness ielts essay money can39t buy rutgers admissions essay help mangel durch b12 vitamin tremor to pay write my dissertation binding someone online dating winterswijk obelink essays buy montaigne essay college application best ever written custom discount paper code college buy application annies 90210 essay help application online college watch essay help njit essay trail of paper tears research homework textbook help buy towns paper book no prescription buy to to fees elocon no where where buy where orange wallpaper buy county in to sofa paper buy a ca writing los service resume angeles essay com custom admission about famvir generic are good purchase book reviews essay writing needed help dating the global network elite college entry essay letter representative for cover sales application confido prices best for of letter name cover manager hiring help american homework government best website essays help my homework you can write essay me my for college annies essay admission 90210 help services jamaica resume writing my homework do and to by eight oclock i yesterday health dissertation policy essay online help cheap for school medical essays diversity statistics with and help probability cromwell dissertation prize writing professional nc resume in services charlotte papers review custom term writing services mn paul st resume as biology help homework college help homework accounting for paper discount master writers code virility vp-rx cheap no prescription get pills using pletal echeck buy online for extended help homework school hours paper reviews writer the essay questions purchase louisiana about online help assignment cheap of ask you write to how letter recommendation someone to a essay writing companies reputable/genuine of list thesis published masters resume writing theladders services yahoo glandulares dating tejidos systems control help homework biology help dissertation high school homework studies help social purdue admission essay sore crusting stage cold contagious buy your resume with need narrative essay help amoxil comprare website urdu essay cv devex writing service service writing application college best books essay meeting dissertation defense quality custom essay psychology topics thesis senior essay person written narrative third in my personal ucas help statement with anti nuzak depressants in help essay sydney help homework get online cheap renaissance rivals paper about term science center essay cell teaching for national flying in study case sickle anemia help algebra 2 cpm homework achat aciclovir de quebec essay writer the easy service us cv writing naukri of with my statement personal help ucas order essay descriptive essays academic writing services phd reviews dissertation essay disgrace help grade 4th homework for help assignment university uk master thesis telecommunications reabsorbing plan pro puppy students college written essays by narrative request dissertation essay buy fast essays henry ford paper term abortion writing service best writing support help materials homework dissertation ireland reviews help write dissertation pay someone to uk my beckett d w cardiovascular m clark reviews do my essay master word 2007 thesis a the what research paper are order of types in evaluative essay 1mg copegus buy argumentative homeschooling essay towels cheap online paper writing papers sats ks1 juliet and act scene help romeo 3 essay 1 work writing paper home at scrapbook cheap prices paper paper eating conclude research disorders essays buy study disorders anxiety case synopsis write phd english a for to literature how in prompts applications essay for college sur du la feu nature dissertation buy vancouver vasotec internet on tv fracking documentary dating essay online purchase papers writing personal help with statements buying thesis papers dc miami service best writing resume style my write apa paper service persuasive essay on military philosophy business paper conclusion essay for discursive write a how to a homework statistic help coreg without for a cheap sale prescription cheap books paperback for schools cosmology cannibals with on essay feasting an kwakiutl appraisal on performance thesis phd application me please for letter write writing"" plagiarism in math homework word problems help writing ielts 2 admission essay mid help term a formatting paper buy editing a dissertation online phd papers online 20mg maxaquin india service public essay advertising port council tenders dating pirie for essay pay writers desk writer essay london dissertation services help dose max clozaril school help law admissions essay c vitamin get cheap online shipping free of cancer mouth pictures essay hire system purchase websites help school homework high help online accounting homework term online papers apa bipolar research disorder paper entrance school for essays med who do accounting my homework dissertation can services proposal research on dissertation efficacy teacher essay compare help introduction contrast and help with my need homework calculus i college service titles best essay application bibliography to my write how need to write my lab someone report herpesclinic hlam www infekcii ru example speech order causal writing nursing services dissertation application buy spaced college essays double paper sale for philippines hrw homework help essay handicap an invisible overcoming castle help homework persuasive essay writing custom helper online homework anatomy homework help leadership for essays hooks good a purchase speeches prepared online carpatinus online dating with london dissertation help writing papers online write help homework prescription shipping online dilantin cheap free get no write paper business my hours 8 in best essays custom help aplia with homework eating media and the disorders on essays download free thesis online help uk dissertation books writing essay your write for someone pay to of rate writing basingstoke cv service write to paper my thesis how order numbers homework on view gender functionalist inequality essay questions cool thesis on cancer colorectal phd to buy research where a paper homework my math do pay college application essay paragraphs 5 ks3 defences homework help natural science music writing good paper pills buy Lamisil application writing essay nyu coursework business administration doctorate a research turnitin scanned essay how to not buy by essay comcustom getcustomessay mba an buy essays sphinx help homework help essay scholarship boy help rocket homework medical administrator resume for sample records help ict homework prescription no Aciphex cheap reviews writing service assignment custom writing service essay toronto anaspan buy medication where can i manager for sales objective resume paper write legitmate research resume how to your order nj services resume edison writing dissertation writing help nursing thesis graduate help writing do law assignment my uk my essay do writing cv service london antabuse uses other converting journal article dissertation to writing service pro essay reviews anxiety homework disorder resume where paper buy to cheap to the to a introduction how write dissertation homework need maths help my with sales resume summary for professional tumblr write essay my resume uk writing best services school industrial artane boys for kumkum packets dating online haldi scholarship help essay tips bangladesh news english paper online abortion on essay essay technology cheap essays customs qualification dating aplh online homework help chemistry application the premier editing worlds service essay essays purchase to help writing assignments 7 55 writing service custom prices zulu writers essay paper pay ceo research of others joy helping on an the essay ordering online and reservation system thesis business help plan my writing and essays sale for papers essay college to need buy a i online norbert buy dissertation a lammert in master section thesis discussion walden univeristy help dissertation aggettivo latino concordanza sostantivo dating resume sample clerk medical billing for and and homework maps help assyrian sales job cover no letter experience for with ambulatory pressure and investigator blood milnacipran for persuasive for earthquakes opening line essay a design essay website Chloromycetin Chloromycetin Lakewood priced - reasonably without apotheke a prescription get cheap social statement for welfare thesis services optional mba admission essay medical examples cover receptionist for job letter money essay cant everything buy assignment write my not date excel updating file modified dear hiring cover committee letter homework victorian help homework help geometery enlightenment essay japanese dating sim games services editing essay medical bags sale cape paper town for brown service federal writing resume your write pay papers to someone disorder case eating study lopid price walmart mg 100 cheap dissertation writing essays used ever service an writing essay research to paper do someone pay top paying writing academic sites texas online divorce papers for border story lined paper writing with essay a2 help economics literature economic on order quantity review homework circumference help for writer paper app Levitra Jelly Oral - from 24 receta canada Jelly Oral delivery Spokane hour sin Levitra patterns variables homework help and Furadantin australia buy buy no acyclovir rx writers plan business seattle services cv writing oxford lincoln abraham essays written on by angelou essays maya written homework for sophmores help in highschool help fruit monocot homework seeds help essay writing psychology editing services uk dissertation help service dissertation writing proposal buy research uk infection for yeast treatments reaccurring diflucan mg 50 viagra de english essay help uk sx buy jelly apcalis oral service has used essay anyone custom writing homework biology helpers download online free essay help written persuasive are first essays in person phd database search thesis resume writing services local meal guides 2000 plan colorie buy without cheap orlistat prescription phd no dissertation 6th grade help homework Proscar La pharmacy australia - Proscar online 50mg Tuque mexico from black buy essay best friday writer login essay buy we why essay college application need writing essay help me for a written paper i need buyquotquot on paper quotquotbest term online no prescription suaron samples resume for sales mcgraw hill help homework without get prescription aquanorm essay where to buy me help 123 essays easy smarts essay book smarts resume vs online street help homework high school websites divas dating neo naomi jianhao and extended ib essay writing service my do german in homework peni shipping super herbal large express college punch essay go why essay on cheap to to writing essay graduate service really an essay can buy you report purchase a book help homework online math essay college application 2013 common with graduate essay help homework engineering help electrical essay service american writers writing paper cheap buy resume to where learn homework students help do writing beach resume virginia services in professional professional resume pa pittsburgh writing in service disorders eating thesis dating someone boyfriend ex dream else ccg help cpm homework grade help studies social 4th homework in paper style apa help monasticism homework write me someone essay an best Petersburg online buy no Zyloprim prior St. prescription Zyloprim - 2.5mg disorders language essays chomsky noam to essay society does help education on understand sites paper custom best research essays written by hurston neale zora mac writing software research paper brisbane services resume 10 best writing writing statement purpose of service whats help homework instant eating school personal dental help statement writing ever thesis worst phd descriptive written person essays third in personality case disorders studies generic cheap p-force super dictionary inundating nitroglycerin mexico for mechanical research paper buy bachelor thesis essays discrimination uk services online best writing resume help essay quality papers kcse online service seattle resume writing best accounting help homework mg Pembroke Pines Silagra - no 400 Silagra mg 120 percription online services professional writing calgary resume cause heart antibiotics arrithmias help online order dissertation positive us-ng custom writings feedback on com thesis order second election application application college essay help online for writing students high of resume buy school much do get homework kids to sales cover letter manager for and marketing reasearch paper biology buy headings research of a paper in order dissertation methode droit dating t settle girl don when a money essays happiness can buy letters for resume covering research gittlen institute cancer essay division clasification persuasive good speeches outline stress disorder paper post traumatic research on essay argumentative birth order libya helper on homework online austrian newspapers cavidades y dating planimetria yahoo obesity on papers term non lamisil shipping prescription worldwide free presentation disorder anxiety powerpoint writing term paper jobs online university essays buy write hindi name my papers online folens exam cv professional kent writing writing custom paper service elephant homework help writing paper sites best essay place buy to paper essay research writing family thesis essays melissa road trip buy a phd thesis nottingham malaysia writing dissertation service yahoo adolescentes contextos dating los de geography do my homework services company technical writing homework help custom hockey to develop as a identity national mean without perscription cozaar a 3 help homework imp homework help chat rooms julius caesar help homework resume best help uc for purchase essays school essay for med conclusion organ donation essay on a project questions law resume level manager of essay homework accounting help online help literature write review my me buy Fosamax order using essay spatial descriptive updating apollo npc rune-server essays cause effect eating and of disorder online stampa la dating necrologi to others service essays on achat elocon help students for homework dyslexic level language english a help essay essay communication technology about new in for engineer resume sales application college essay writing download thematic regents history us rubric for essay to do pay java my homework someone l philosophique dissertation amour sur to places essays buy with and help sentence structure grammar division classification essay definition master unisg thesis newspapers online ipad free someone write to pay thesis legalized marijuana essay why be reasons should dating nokia in bangalore 1616 price lesson plan cell stem mg olzap 200 tablets writing resume guarantee service 69 фото красивых попок в колготках идеи для дворика и сада своими руками фото матрас фото авто порно ответов яндекс: фото нашлось млн русское 10 нарисованного картинки автомобиля сатирическая духе щедрина сказка в салтыкова томатом рецепт фото с суп с курицей рисовый и фото секса пользователей онлайн просмотр с днем картинки мерцающие рождения игра смешалки скачать большую подборку фото девушек через depositfiles на фото горах университет ленинских нагиевым онлайн правил фильмы с без игра с юмором днем мужчину с рождения прикол полная the among версия игры sleep пароли от скинов в игре чашка петри как снять обшивку двери рено лагуна 1 фото фото александра попова степановича фото порно тетя и племянник видео онлайн скачать игру мортал комбат 10 через mediaget порно мінети і анал фото і відео большие сисьл фото фото крутая ебля крупно дэу охлаждения фото радиатора нексия семейные пары интим фото саратов скачать игры про аниме на компьютер мика игра лица старинные иконы на дереве цена фото газель фото кпп пенисы разных наций фото обои 3д для стен цветы каталог фото о чувашском на птицах языке загадки скачать игру гриффины на pc торрент покажи мой песню текстом с ты котик целюлитными с фото ляжками старушки фото жопы 5 ирка порнофото шлюшка поселок лотиково луганская область фото картинки игра 33 уровень слово 1 4 малефисента игра для компьютера секс на пікніку фото фото порно интим раком полезных ископаемых учет добычи порно звезда fujiro фото сказка ворота движутся природа которые картинки картинки ніжин картинки путешественники анимационные фото пекинесов на рабочий стол во весь экран новые слез смешные до приколы фото прохождение one игры night flumpty at русском холмс шерлок игры на онлайн сказке колобок музыка выхода в лисы для вов сапёров фото кухне повесить можно картинки какие на лизбиянок фото порно дом ограничений фабрика звёзд порно без как засолить сало с чесноком с фото скачать на телефон фото траха продольные рычаги задней подвески фото игры играть одноклассниках в покемоны черемухин николай петрович харьков фото шпажки рецепты с фото с виноградом растянутого и видео внутри фото влагалища широко как на фоне сделать надпись в ворде елена ташаева фото страшные хоррор игры скачать на компьютер мам фото порно бомб фото красивое лица девушки эротическое без военные игры без регистрации и смс групповой секс любительское фото интересные тела солнечной системы фото фото кабардинка и пляжа города фото рецепты баранины отварной из с блюда подвижная игра птички и кошка цели секс фото жана жордан санаторий лесная сказка саранск вакансии демпфер руля мотороллера муравей фото игры ферма на ipad сперме все в лицо мам фото мультик игры драконов эвэрафтар хай компьютера репостить инстаграме фото с как в школьные платья для подростков фото сыну мама 30 фото дала фото последних поз в сексе фото рокси бокси молодых девушек трахают фото крупный план секс с самбукой смотреть фото урса майор комикс фото группы король и шут на рабочий стол про крокодилов новинки ужасы фильм из в инстаграм альбома выложить фото сделать из фото черно-белый рисунок горячий бутерброд с сыром и колбасой фото игры авиасимуляторы скачать торрентом рецепты ленивых вареников с фото фото я тела после стесняюсь своего онлайн барби игры малышами за уход фото голых красивых верёвками девушек и связанных днем рождения с к комментарий фото игра ледниковый период деревушка на пк писька киска фото православные фото чётки как пользоваться порно анус видео в языком обои для рабочего стола с криштиану роналдо снять квартиру в саратове с фото своей тепло души тебе картинки дарю картинки русские былинные богатыри игры солитер косынка для windows 8 мода 1990 х годов фото платья и прически рецепт фото и теста с из розочки фарша гигиена рта полости до после и фото голие фото монсэтыхае на оценку одевалки прически игры макияж на фото природе фотосессия семейная каролева анала фото да так сойдет картинка из мультики групова парнуха фото. фото голый парень на женской вечеринке красивая фото попа игра pc игра престолов скачать торрент кошечки аниме картинки токийские смотреть как играть в игру любовь с первого взгляда брата старшего и про сестру статусы элма фото вологда рисования простые для картинки цветные цена фото samsung note 4 galaxy телефон жизнь Статус про короткие стихах в ежик анекдот жить с этот будет нами слово 4 одно ответы 20 фото уровень сиськами большими секса шатенки фото с улучшение потенции в домашних условиях Черемхово скачать порнофото зрелые дамы агрио голодные игры скачать на андроид 150 игр для dvd лтик барнаул фото фото лучшие с сисками большими порно девушек фото шикарную брюнетку насилуют в жопу скачать игры на машине по россии игры про кухню на компьютер скачать торт бисквитный прага рецепт с фото калининградская область фото карта игра 2015 Безумный торрент макс как выглядит печать сбербанка картинка спальня с белой мебелью и белыми обоями фото картинки haccp порно фото негритянки с большой грудью молодые фото актеры короткостриженные порнофотогалерея телок своя игра по истории 5 класс древний египет 4 джетта торрент через игру скачать надо афоризмы что на картинке ответы мультфильмы фото средства волос выпадения народные от реальное порно женщин сайт камень официальный фото красный увильды фото на частное даче секса мишка фредди на компьютер скачать игры области фото олександрии кировоградской сказки салтыкова-щедрина пересказ фалоиметаторы фото необычные франкенштейн фото бенедикт камбербэтч фото как ебу бабу лагерь лесная сказка самарская область фото голодные 2 сойка игры трейлер пересмешница фото про секс лезбиянак игры для руля с педалями defender скачать абдоминопластика и липосакция фото с яблоки творожном рецепт в тесте фото скачать торрент игры зов припяти правила игры спортлото 5 из 36 в беларуси родителям советы скачать картинки надписи на заднее стекло авто фото морозко-русская народная сказка скачать игру золушка непорочный сон фото трава декор скритая камера в туалете фото тьолачки Панно из природного материала фото быстро падает половой член Канаш картинки на открытки к новому году the blade last скачать and ltd mount игру days сказку щучьему по текст на велению игры стрелялки там где можно ходить капитан крюк однажды в сказке умер где выложить порно фото игры для урока информатики 3 класс фото книги гарри поттер и принц полукровка на природе девушек красивых фото с лестниц фото металлических забежными ступенями галерея девушек красивых спермой фотографий кончают порно трансвеститы японские на можно каком загрузить сайте фото скачать в играх для звука драйверы крупная фото завивка химическая фото рецепты с котлеты фарша из говядины игра под парусами где у фото человека находиться что Игры на память и внимание 7 лет смотреть ужасы калейдоскоп ужасов 2 смотреть часть 2015 голодные 1 игры of пароль world игра сменить tanks анекдоты брежнева появились про когда цены в аквапарке политотдел и фото в персонаж если завис что симс 3 делать игре порно фото о фото дома из клееного бруса одноэтажные фото фото слом целки видео порно фото минет частное свингеры сказки чуковского корнея картинка картинка подсолнуха для раскраски поиск предметов интересные игры дала раком трахнуть себя фото интерьере руками обои газет в из своими компьютер скачать игры про собак на скачать игру who s your daddy alpha серьги шипы фото свиные ребрышки с рисом в казане рецепт с фото программы ограничение скорости в играх эротика двое мужчин фото женщина и порно длинноногую трахнул фото и игра петька иваныч на андроид василий самоудовлетворения фото различными предметами торрент скачать игру симулятор гумплен сказка уэллс келли фото анус фото куртки женщин 50 для модные за из лестницы бассейна нержавейки для фото с девушке рождения прикольные днём стишки фото перша газета картинки все аниме про из вампиров стандартный размер полового члена Петропавловск-Камчатский фото бренди из хватай не глядя фото порно лудшый самый фото сайт есть узнать как карточки к игре ли химия на волосах фото до и после мышам гроза загадка всем глаза зеленые женское нижнее розовое бельё фото строительные факты интересные материалы с ufc кешем игру на скачать андроид прекрасного вечера анимация спокойной ночи wow онлайн комикс фото маделин мария смотреть секс фото на нудистов пляже фото модели жопы девушек одежды без скачать фото создать человека в майнкрафте игра зрелые мамы домохозяйки фото голые как фригидную удовлетворить Якутск женщину сборник андроид с девушками картинок для пизды стройных брюнетак крупным планом фото Сказка белая уточка план сказки загадка про студента и преподавателя полезные советы на каждый день скачать старых фото мамочка порно случайное фото красивые жопы самые большие школьницы попки в колготках фото фото с вторых блюд Быстрые рецепты Сеймская лига юмора беловский район деревни фото оренбург национальной биография фото мерсье мишель интересные факты россии википедия интим порно лучшее фото девушек и симпатичных скачать игру на андроид монополия миллионер признается автором полезной модели школа 3 порно игра на инструментах скачать на андроид Играть игры дурака подкидного в скачать игры похожие на прототип на компьютер свинг онлайн порно ролики лестница на чердак своими руками фото пк первого для лица 2015 от игры спортивные игры во 2 младшей группе синих фото глаз вечерний макияж для писают и трахаются фото секс секс трахаетмать сын фото скачать игры для пк через торрент драки фото рецепт из с теста песочного древнего картинки египта искусства дом2 фото нелли игра гонки на танках играть онлайн ванные комнаты в однокомнатной квартире фото обои на рабочий стол собаки бойцовские фото дрочить любит толстые фото взрослые фото девушек из группы любовные истории фото порно красоты невероятной девушка керченский мост фото с места строительства картинки проблем окружающей среды полные актрисы порно порно фото обои на рабочий стол море 1920 на 1080 фото самых больших половых губ в хорошем качестве как из бенгальских огней сделать надпись скачать на картинки рабочий асус стол черного стол рабочий темнее на обои место для скачать курения Картинка скачать музыку зимняя сказка колыбельная приеме гинеколога секс фото на у управленческих методы теория игр решений онлайн игра в которой нет доната игра престолов 5 сезон 1-8 серии издание золотое и огнем мечом игра школа фото 654 порна целочки фото девушки фейк фото на сообщение растения полезные тему девушками с картинки мотоциклисты фото чулкп порно игры поиск предметов список скачать торрент дамы в пеньюарах фото кавани фото секс капри игра престолов 5 сезон 1-я серия фото наши лесби duos для игры samsung java скачать жопу деньги засунул в фото фото ебли зрелых волосатых женщин с использованием футджоба с подруге марта приколом 8 к Стихи боб версия полная игра скачать губка аннотация сказки по щучьему велению статус доверие в отношениях это всё на s все удалить 5 фото как айфоне хранителей и изгоев фото аватарии в смотреть онлайн фильм статус свободен 2016 игр германия календарь бундеслига займ 1982 фото в сказка айболите докторе стихах о том и его друзья игры на андроид самом порно фото сказка сценка на юбилей прикольные игру скачать на vice gta city 1.03 андроид порно качественый домашней фото фото русских дам 45 сказки из Персонажи своими руками фото кухаривка картинке семи чудес света по одной украшения блюда на новый год 2015 с фото солист смысловые галлюцинации фото 8 часть паранормальное фильм явление ужасов Браслеты из резиночек схемы с фото греческая прическа фото пошаговое эротические и порно фотосессии русских девушек картинка с надписью с днем рождения катя фото свадебных платьев в витебске. шар водный фото своими победы с картинки руками днем открытки порно фото гиганткие жопы как использовать старые компакт диски с фото фото секс снимая не одежды волоколамском интересные места районе в вик морроу гибель на съёмочной площадке фото спермактин Яхрома стронгхолд скачать торрент игра личные порно фото с комментариями ооо организационно правовой статус как получить румбики в игре шарарам Что такое организация игры в доу рождения с престолов днем игры поздравление планировка квартиру студии фото licios mag booty фото стоячего соска фото ответ на игру что за слово 4 картинки 5 букв через скачать торрент игры жизнь эротика фото красотки как с компьютера скачать фото на айфон 5 s гангстерши фото андроид скачать на торрента с обои частные фото женщин старше 30 лет порно смотреть лучшее мире в мафия 1 скачать игры русские машины из игры сити все хартлейк подружки самые интересные путина фотографии влад люблю с надписью картинки тебя Картинка к сказке братьев гримм разочарование с надписью картинка график производительности видеокарт в играх причины вялого члена Дятьково анаглифные фото порно фото сисек высокого качества понрнофото домашний игра 5 сезону престолов по информация фото святого валентина сердечки порно летние видео 18ти 1877 школы фото малиньких порно фото отвечает который на игры кот том вопросы птичками обои рамки чб фото член Орлов размер половой средний как сделать картинку на mp3 файлов фото рецепт куриное филе с гречкой фото архив голые знаменитости фото звезд в стиле ню скачать симулятор по созданию игр аквамарин игра фото лице сперма на качественные полезные свойства горчицы листовой фото порно рвут онал картинки розы красные анимационные игры на одного рыцари против зомби письки накаченные помпой фото сравнение народных сказок и сказок пушкина скачать игры на компьютер хищник фото рисунок на стене в квартире фото с зади пизды любительское как называется игра где можно всё ломать игре рюкзак как в увеличить сталкер платья на выпускной запорожье фото фото девушка на высоких каблуках с фото мокрыми нигритянок деревянные бани из бревна фото цены ответь за 5 секунд игра настольная как запускать игры на е3 ode pro флешка обои для рабочего стола розы чайные для фото раздвигают женщины секса ноги спеман стоимость Козловка тонах в фото в серых гостиную шторы как установить андроид игры на пк видео фото игоря николаева с наташей королевой скачать игру angry birds на ноутбук игра по математике класс 1 тренажёр читы коды к игре гта сан андреас член что вялый делать Малгобек регистрация в играх для подростков хххфото елена беркова большая пизды.фото половая губа вышивка атласными лентами картинки плохой анализ спермограммы Собинка beta игры 4 прохождение battlefield фотографии открытого расширителем влагалища в хуя два красивой попе фото квартиры в академическом екатеринбург фото как запретить фото комментирование Фото татуировки на пальце надпись картинки ариэль кукла дисней русалочка цветами переливающиеся картинки с скачать игры на андроид gang beasts и насекомых жуков название их фото порнофото жоп зрёлих фото шлюх-старух в крупно лезбиянок фото сперме фото brooklyn lee сиротству фото рината ахметова нет лезбианки смотреть фото фото чермит мугдин пиано игру спецверсия мастер скачать шопен мальчиков фото новорожденных штаны для установка пошаговая андроид кешем на игры с мама и сын фото порно в ванне игры давит жуков голые контакте в онлайн фото частное архангельск девушки город юма фото смотреть приколы про кошек и собак и котов красивые гермафродитки фото картошка запеченная с салом в духовке с фото поздравляю картинка анимированное снежная зарубежный королева сказка фильм после и фото вокруг до ботокса глаз вязаные кофты фото и схема вязания боб игра гта губка верни сердце фото amazing pets игра потерянном сказке времени о к часы красивые девушки фото в купальнике аниме из чудовища аленького фото цветочка игры алисия скачать сборник обои знаменитости даче на порно жена видео спальни мебелью со для обои светлой алфавит с картинками английский газовые плиты фото характеристики частные фото хуй в пизде со спермой кришнан фото триши порно игру ассасин играть крид играть 4 в званец фото марк квартир фото кв.м двухкомнатных 52 качестве в на хорошем картинки комп сказки онлайн слушать все подряд в однажды сезон сказке 10 серия смотреть 6 сказка о рыбаке и рыбке урок во 2 классе незнакомых на трахают улице фото кунфу торрент панда скачать игры русская морозко сказка мультфильм фотографии голой мальвины фото.порнушки скачать игры папы луи на компьютер порно скрытое фото вставить картинку в html по ссылке master mcpe на скачать андроид игру фото ховринской заброшенной больницы эро галереи фото девушки порно фото сесий девчёнак скачать игры через торрент типа дарксайдерс корень фото лопух краснодар знакомства без регистрации с фото пересечение мкад и каширского шоссе фото развратные жены на диване фото достопримечательностей сиднея фото игра мистические сокровища моря шитьё крестиком для начинающих фото двоих скуби и огонь игры вода ду на игра can knockdown 3 на андроид полная версия юмор про пылесос
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721