Особливості державного регулювання туристичної галузі Польщі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Коберник Л.

Особливості державного регулювання туристичної галузі Польщі

Анотація: У статті проаналізовано особливості державного регулювання туристичної галузі Польщі,окреслено головні напрямки роботи державних органів у галузі туризму, а також окреслено головні напрями вдосконалення туристичної галузі в країні.

Ключові слова: туристична галузь, Польща, ПТО,державне регулювання,ППТ, модель розвитку індустрії туризму.

Annotation: The features of the regulation in the tourism industry of Poland is analyzed in the article, the main directions of the work of state agencies in the sphere of tourism are outlined and the main directions of improvement in the tourism industry of Poland are outlined.

Key words: tourism industry, Poland,PTO, state regulation,PPT, model of tourism industry.

Актуальність теми. Туризм є одним із найбільш масових та наочних методів пізнання історії та культури будь-якого регіону. Дослідження туристичної галузі показує рівень економічного розвитку країни, становище культури, принципи державної політики, особливості світогляду та національної свідомості населення. Важливість дослідження особливостей державного регулювання туристичної галузі Польщі полягає у тому, що можна проаналізувати шляхи розвитку туризму в країні, способи реалізації і регулювання туристичної сфери та запозичити цінний досвід цієї країни для його втілення в Україні.

Метою дослідження є визначення особливостей регулювання і реалізації туристичної політики у Польщі.

Туризм у багатьох країнах світу є пріоритетним напрямом розвитку національної економіки та культури. Також туризм виступає як важливе джерело підвищення добробуту країни. В свою чергу туристична діяльність є однією з найважливіших галузей економіки і невід’ємною ланкою в розвитку міжнародного співробітництва та інтеграції в світову економіку для будь-якої держави. Це зумовлено динамічністю, високоприбутковістю та великим позитивним соціально-економічним і культурним впливом туризму на розвиток країн. Туризм – це складна, багатогранна економічна система з розгалуженою мережею зв’язків, із специфічним і досить складним об’єктом управління регіонального розвитку, який має опиратися на певну державну політику в сфері туризму й такі основи функціонування як туристичне законодавство, державне регулювання. Туристична галузь є специфічним і досить складним об’єктом державного управління. У більшості країн світу державна туристична політика впроваджується безпосередньо через центральні органи виконавчої влади – міністерства, національні туристичні організації, департаменти та через інші туристичні інституції, а також опосередковано за допомогою правових важелів, підтримки туристичної інфраструктури і міжнародної політики. Туристична політика має характерні риси загальної політики держави. Разом з тим існують і деякі специфічні фактори, що впливають на її формування: природні умови країни, розвиненість транспортної індустрії, соціальні фактори (умови життя людей, система відпусток), фактори, пов’язані зі створенням економічної основи для розвитку туризму (стабільні валютно-фінансові, зовнішньоекономічні відносини), правові фактори, пов’язані із створенням і функціонуванням туристичного законодавства. Реалізація туристичної політики держави включає: складання цільових програм з розвитку туризму на рівні держави і регіонів, розробку конкретних заходів щодо досягнення поставленої стратегічної мети в розвитку туризму і державне регулювання розвитку туристичної галузі в країні [4]. Таким чином, державне регулювання розвитку туристичної галузі є одним з механізмів реалізації політики держави в галузі туризму. Державне регулювання туристичної галузі містить в собі сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу органів державної влади на розвиток туристичної галузі і створення умов для ефективної співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування та приватного сектору щодо розвитку туризму через різні механізми: адміністративні, організаційні, економічні, правові, екологічні.

Розвиток туристичної галузі характеризується позитивною динамікою змін кількісних та якісних показників туристичної галузі: збільшенням туристичних потоків, відрахувань у державний та місцевий бюджети, підвищенням рівня зайнятості в туристичній галузі. Трансформація політичної карти світу в останньому десятилітті XX століття стала новим стимулом у розвитку міжнародного туризму. Вступ багатьох країн Європи до Європейського Союзу дозволив залучити іноземні інвестиції в туристичну галузь. Тому були вдосконалені інформаційні технології, розширилася можливість користування міжнародною системою резервації готельних номерів, що дозволило країнам Центральної та Східної Європи швидше інтегруватися в європейський ринок туристичних послуг. Цікавим та актуальним обєктом досліджень є державна політика Польщі у сфері туризму.

Польща має зручне географічне розташування, наявність широкого спектру природних та історико-культурних ресурсів, позитивну динаміку зростання життєвого рівня населення, низький, у порівнянні з розвиненими країнами, рівень цін, а також приналежність до європейської спільноти [8]. Як результат, за допомогою відповідного інституційного та законодавчого забезпечення Польща здійснює активну, а головне, ефективну політику у сфері туризму. Система органів державного регулювання туристичної сфери має суттєві відмінності залежно від країни та ролі туризму в її економіці. Різноманітні підходи до державного регулювання розвитку туристичної діяльності обумовлюються багатьма факторами: політичною та економічною стабільністю країн, роллю туризму у формуванні державного бюджету країни, потенціалу національного туристичного ринку, доступності туристичних ресурсів для власних та іноземних туристів, ролі країни на міжнародному туристичному ринку, масштабів інвестицій в туристичну сферу, рівня туристичної привабливості для туристів (наявність та стан історико-культурних памяток, унікальних природних ресурсів).

У країнах світу існують різноманітні підходи до створення та функціонування органів регулювання розвитку індустрії туризму. Це пояснюється специфікою соціально-економічних і політичних умов розвитку окремих держав, рівнем значущості та масштабами туризму в національній економіці, рівнем розвинутості ринкових відносин . Аналізуючи роль держави в розвитку туристичної галузі, можна виділити чотири моделі розвитку індустрії туризму.

Перша (ринкова) модель передбачає відсутність центральної державної туристичної адміністрації, органу державного управління на рівні центральної влади. Всі питання, пов’язані з розвитком туризму, вирішуються на рівні регіонів або самостійно суб’єктами господарювання на основі оперативного регулювання та принципів ринкової економіки. Основна умова для можливості використання цієї моделі полягає в тому, що країна має бути привабливою для іноземних туристів з усіх поглядів і не мати потребу в особливій рекламі національного туристичного продукту на світовому ринку [6]. Подібна модель розвитку індустрії туризму сформувалася в США. Однак прийняття першої моделі можливе лише у випадках, коли туризм національній економіці взагалі не потрібний або коли суб’єкти туристичного ринку настільки сильні та свідомі, що здатні вирішувати всі свої проблеми без участі держави. Такий підхід ефективний у країнах з розвинутою ринковою економікою, де переважають приватні компанії різної величини і спеціалізації. Важливе значення при цьому мають розвинута інфраструктура, система забезпечення безпеки туристів, високий рівень надання банківських, страхових послуг і медичного обслуговування. Друга модель розвитку туризму передбачає наявність спеціального, потужного, авторитетного і самостійного державного центрального органу (міністерства, управління), що займається розвитком та контролює діяльність усієї туристичної галузі. Міністерство має значні повноваження у сфері інвестицій, маркетингових досліджень, підготовки кадрів, реклами тощо. Спеціалізовані органи займаються майже виключно питаннями функціонування туристичної галузі. Така модель управління туристичною індустрією властива багатьом країнам, що розвиваються, країнам з перехідною економікою, для яких туризм є одним з основних джерел валютних надходжень у бюджет, а також деяким високорозвинутим з туристичного погляду державам з багатою туристичною історією, які мають намір постійно підтримувати на належному рівні туристичний імідж. У цих країнах туризму надається важливого значення в державній туристичній політиці. Друга модель розвитку індустрії туризму характерна для таких країн:

Ізраїль, Єгипет, Індія, Куба, Мальта, Марокко, Мексика, Нова Зеландія, Малайзія, Кенія, Оман, Камбоджа, ПАР, Домініканська Республіка, Хорватія.

Третя (європейська) модель участі держави в розвитку індустрії туризму переважає в розвинутих європейських державах. Вона передбачає, що питання розвитку туристичної діяльності вирішуються на рівні спеціалізованого галузевого підрозділу (централізована структура, державний орган), який функціонує в рамках багатогалузевих, багатофункціональних міністерств (найчастіше економічної спрямованості) або напряму підпорядковується урядові країни, однак має статус відносно самостійного адміністративного органу [2;6]. Характерними рисами цього типу розвитку туризму є: погодження інтересів держави, місцевої влади та приватного бізнесу; взаємовигідні форми співробітництва між органами управління макроекономічного та мезоекономічного рівнів; у країнах діють багато інших організацій, що займаються питаннями розвитку туризму (перебувають в адміністративному підпорядкуванні у вищезгаданих структур або функціонують автономно). Така схема роботи виявилася досить продуктивною для залучення фінансових засобів приватного сектору до вирішення актуальних завдань розвитку національної економіки. До цієї моделі відносять такі країни: Швейцарію, Німеччину, Францію, Австрію, Польщу, Великобританію, Італію, Іспанію, Швецію, Сінгапур, Чехію, Угорщину, Грузію, Китай. Четверта (комбінована) модель розвитку туристичної галузі передбачає створення комбінованого міністерства, яке, крім туризму, охоплює інші, суміжні з ним або взаємодоповнюючі напрями соціально-економічної політики. Для країн, які дотримуються цього типу державного регулювання, характерне визначення туризму як пріоритетного напряму розвитку економіки, що досягається за допомогою чіткого розподілу повноважень між центральною та регіональними туристичними адміністраціями. Основними цілями державної туристичної політики подібних спільних міністерств є забезпечення збалансованості в розвитку туризму та інших галузей економіки, а також просування національного туристичного продукту за кордоном. Ця модель поєднує риси другої та третьої моделей розвитку туристичної галузі і є характерною для таких країн: Туреччина, Греція, Туніс, Індонезія, Болгарія, Йорданія, Росія.

Варто зазначити, що Польща відноситься до третьої моделі розвитку індустрії туризму [1;6].

У 1989 році розпочався сучасний етап розвитку туристичної індустрії в Польщі. Після руйнування старої системи пришвидшились темпи її розвитку. У 1990 році засновано Польську туристичну палату (Polska Izba Turystyczna – PIT), що представляє інтереси своїх членів, які працюють у галузі туризму. Великий вплив на процес розвитку туріндустрії в Польщі мало скасування віз до багатьох європейських держав для громадян Польщі. У 1997 році за допомогою експертів ЄС розпочато перший етап реалізації Програми розвитку національного турпродукту в 5 напрямах: бізнес-туризм, міський культурний туризм, сільський туризм, спеціалізований туризм, прикордонно-транзитний туризм. У цей самий період розпочато реформу системи управління туріндустрією. У вересні 1997 році сейм ухвалив закон «Про туристичні послуги», що повністю відповідає нормам європейського права. У 1999 році було створено Польську туристичну організацію. Визначальною подією для подальшого розвитку Польщі та її туристичної галузі став її вступ до ЄС [3].

Він зробив Польщу доступнішою для іноземних туристів, усунувши митні та прикордонні бар’єри. Окрім того, пожвавив співпрацю між відповідними структурами ЄС та Республіки Польща, що безперечно посприяло пришвидшенню процесів розвитку туристичної інфраструктури та індустрії загалом, а також посприяло залученню інвестицій ЄС у туристичну сферу Польщі. З 1997 року туризм належить до сфери відповідальності міністерства спорту і туризму Польщі, до складу якого входить департамент туризму, який займається питаннями розвитку та регулювання туристичної індустрії. Згідно із Законом «Про діяльність урядової адміністрації», основними завданнями Міністерства у сфері туризму є: розвиток туристичної інфраструктури держави;

створення і забезпечення ефективності механізмів регулювання туристичного ринку. Зважаючи на те що туризм є міжгалузевим диверсифікаційним комплексом, реалізація багатьох завдань, що впливають на розвиток туристичної індустрії Польщі, належить до компетенції інших міністерств та відомств. Завдання міністерств, що стосуються туристичної індустрії детально наведені в «Стратегії розвитку туризму на 2007–2013 рр.» міністерства економіки Польщі, до компетенцій якого раніше входило управління галуззю [5]. Окрім того, варто відзначити, що багато завдань, вирішення яких має безпосередній вплив на стан туріндустрії, належить до компетенції органів місцевого самоврядування різних рівнів: воєводств, повітів та гмін.

Таким чином, державне регулювання туризму в Польщі здійснюється Міністерством спорту і туризму, до складу якого входить департамент туризму, головною метою діяльності якого є розвиток та регулювання туристичної індустрії . Стратегія розвитку туризму в Польщі у 2007-2013 роках зазначалося, що для гармонійного розвитку туризму в Польщі необхідне багатостороннє співробітництво уряду, місцевих органів влади, приватного сектору, а також неурядових організацій. Органом, що займається просуванням туристичних можливостей Польщі в країні та за кордоном, є Польська Туристична Організація (ПТО). ПТО є державною установою і головними завданням цього органу є просування Польщі як країни, привабливої для туристів, забезпечення функціонування та розвитку польської туристичної інформаційної системи та підтримка планів розвитку і модернізації туристичної інфраструктури. ПТО має філії в 14 країнах по всьому світу та планує рекламні кампанії, які включають в себе потреби окремих ринків. Також, Польська туристична організація займається підготовкою та друком рекламно-інформаційних матеріалів про Польщу. Такі матеріали видаються 12 мовами і забезпечують потенційних туристів необхідною інформацією. Завдяки характерному дизайну і змістовному наповненню такі друковані матеріали є легко впізнаваними і визнані одними з найкращих у світі. Не рідко організація бере участь у фінансуванні видань регіональних туристичних організацій. ПТО підтримує тісні контакти з 20 іншими національними туристичними організаціями і активно співпрацює з органами самоврядування, науковими та навчальними закладами, представниками туристичної індустрії, а також регіональними та локальними туристичними організаціями. Багаторічна присутність на ринку, знання реалій, культури і традицій конкретної країни дає можливість працівникам закордонних представництв ПТО точно прогнозувати, вчасно виявляти тенденції та потреби відповідного ринку і адекватно реагувати на них. Це сприяє підвищенню ефективності просування польського туристичного продукту в Європі та світі [7]. Ще одним важливим державним органом регулювання туризму і реалізації туристичної політики країни є Польська палата туризму. Основні напрями її діяльності є: 1) представлення господарських інтересів членів; 2) впровадження новітніх технологій;
3) співпраця з державними інституціями, які пов’язані з туризмом – міністерствами економіки, фінансів, закордонних справ, регіонального розвитку, спорту та туризму, Прикордонною службою, Польською туристичною організацією, Польською агенцією розвитку туризму, Інститутом туризму, Державною радою туристичних, готельних організацій та організацій громадського харчування; 4) впровадження в польське законодавство стандартів якості туристичних послуг та основних засад туристичної політики ЄС; 5) охорона та захист прав вітчизняних туристичних підприємств від надмірної конкуренції іноземних туристичних підприємств і корпорацій на польському ринку; 6) участь в розробці та виконанні державних і регіональних стратегій та програм розвитку туризму; 7) співробітництво з міжнародними та європейськими туристич­ними організаціями; 8) участь та представлення польського туризму на всесвітніх і національних туристичних виставково-ярмаркових заходах. Агенція розвитку туризму Польщі ще один з державних органів регулювання і впровадження туристичної політики в Польщі. До основних напрямів діяльності можна віднести: 1) туристичний аудит; 2) створення туристичних продуктів; 3) розробка туристичної марки; 4) маркетингова комунікація; 5) розробка туристичних бізнес-планів. Регіональні туристичні організації і Локальні туристичні організації становлять форум співпраці місцевого самоврядування, галузевих організацій та підприємств. Їх завдання полягає в координації промоційної діяльності у воєводствах, гмінах та повітах, створенні привабливого туристичного іміджу регіону, а також у стимулюванні створення і розвитку туристичних продуктів. Усі воєводства мають свої Регіональні і Локальні туристичні організації від кількох до кільканадцяти. Співпраця на різних рівнях дозволяє гармонізувати і узгоджувати інвестиції та зусилля на місцевому рівні з планами розвитку і фондами Польської туристичної організації [8;10].

Науковий супровід розвитку туризму здійснює Інститут туризму, який досліджує туристичні ринки, розроблює заходи стимулювання в’їзного туризму для певних туристичних напрямів, формує стратегії маркетингу національного туризму, визначає перспективні ринки збуту туристичного продукту, а також здійснює оцінку економічного ефекту від туристичної діяльності для країни та окремих регіонів. Варто відзначити, що багато завдань, вирішення яких має безпосередній вплив на стан туріндустрії, належить до компетенції органів місцевого самоврядування різних рівнів: воєводств, повітів та гмін. Основними завданнями у сфері туризму, вирішення яких покладається на виконавчі органи воєводств, є:

– реєстрація туристичних підприємств і контроль за їх діяльністю;

– видача дозвільної документації на надання послуг гідів та екскурсоводів;

– сертифікація та категоризація закладів розміщення і контроль за їх діяльністю;

– створення планів розбудови туристичної інфраструктури на місцевому рівні.

До компетенції повітів відносяться: створення на своїй території і забезпечення функціонування інституцій у сфері фізичної культури, туризму та відпочинку, облік, нагляд за діяльністю і часткове фінансування спортивних і туристичних об’єднань на території повіту,сприяння розвитку окремих видів туризму на території повітів. До компетенції гмін у сфері індустрії туризму належить:

– збереження, модернізація і розбудова туристичних і спортивних об’єктів на території гміни;

– реалізація спеціальних програм з туризму в рамках шкільного навчання;

– охорона навколишнього середовища, а також памяток культури та архітектури [9].

Отже, польські туристичні організації і державні органи регулювання туристичної галузі мають чіткий розподіл функцій, діяльність цих органів взаємопов’язана та взаємоузгоджена, фінансування діяльності цих організацій здійснюється відповідно до розроблених стратегій, на достатньому рівні та на постійній основі, діяльність польських організацій не обмежена головним офісом, а має розгалужену мережу як в країні, так і за кордоном. У Польщі з метою гармонійного розвитку туристичної індустрії співпрацює велика кількість інституцій та організацій: уряд, зокрема відповідне міністерство, основними завданнями якого є розвиток туристичної інфраструктури держави та створення і забезпечення ефективності механізмів регулювання туристичного ринку. Польська туристична організація з регіональними та локальними туристичними організаціями.Польська агенція розвитку туризму, що розробляє стратегії розвитку для різних міст і регіонів, залучає інвестиції, а також органи місцевого самоврядування різних рівнів, Польська туристична палата, Польське об’єднання готелів і туризму, Польська асоціація готелів, Консультаційна рада туристичних установ, Об’єднання «Конференції і конгреси в Польщі», Об’єднання курортних гмін Республіки Польща. Навчальні заклади та установи, що займаються освітньою діяльністю у сфері туризму, вчені, професіонали галузі. Неурядові організації, в тому числі Польське туристично-краєзнавче товариство, Польська федерація кемпінгу і караванінгу, Польська федерація сільського туризму «Гостинні господарства», локальні туристичні об’єднання, інформаційні центри «IT» (інформації туристичної) та інші інформаційні пункти, робота яких є сезонною. Таким чином, Польща проводить ефективну політику у сфері туризму, має дієві механізми її реалізації, в основі яких лежить належне нормативно-правове та інституційне забезпечення. Така активна політика Польщі є цілком виправданою і згідно з даними Всесвітньої туристичної організації сприяє позитивній динаміці туристичних прибуттів і надходжень, тому вона могла б стати позитивним прикладом для наслідування іншим країнам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  1. Гутник О.В. Особливості реалізації державної політики Польщі у сфері туризму [Текст] / О.В.Гутник // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2010. – Випуск 1(3).

  2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О.Любыцева. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.

  3. Мельниченко С. В. Управлінський механізм розвитку туристської дестинації / С. В. Мельниченко // Економіка. Управління. Інновації. – 2011. – № 2.

  4. Поліщук Л.С. Управління розвитком туризму: досвід Польщі / Л.С. Поліщук // Географія та туризм. – 2012. – Вип. 23. – С. 181–187.

  5. Сухович І. Туристична політика Польщі на рівні територіального самоврядування / І. Сухович // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29(1). – С. 190–202.

  6. Моделі розвитку індустрії туризму (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/bartoshuk.htm.

  7. Іноземний досвід регулювання діяльності туристичної сфери та його використання в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/solovjov.htm.

  8. Інституційне забещпечення розвитку сфери туризму в українсько-польському транскордонному регіоні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/juli2010/03.htm.

  9. Інтеграція Польщі до Європейського Союзу (1989-2004 рр.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=29114.

  10. Departament Turystyki [Zasób Elektroniczny] − Dostępny w Internecie: http://www.msport.gov.pl/departamenty-i-biura/1995-Departament-Turystyki.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume write order chronological in a how to express shipping vasotec how write for your statement to ucas personal m brockington phd thesis services writing tn memphis resume on phd vat thesis adam keira dating levine who knightley agreement service level literature review 1 writing service in hour essay art about research papers school examples medical for resume essay poetry help writing essays school high master paid fpga thesis compensation phd thesis on management cost book much ghostwriter for it a how does to a hire order Procardia cheapest disorder obsessive compulsive study of case s writing u custom do online math homework my help with essays college transfer essay theme of legalize purposes essays medical marijuana for college application report great writing resume objectives sales for my write papers discount essay christopher or hero villain columbus ap essays previous biology heughan tea sam dating bafta help essay admissions academy naval 3rd homework for help graders me assigment doing for university custom writing sites usa Karela buy scholarship help essay vanderbilt cornelius job writer essay for my me do turabian homework help of versailles treaty icloud updating on iphone document pages not pay written essays what thesis a is for masters a degree red essay room help on essay in those need helping williams kenneth michael dating services resume best writing professional atlanta ga 8 grade help homework house essay to a buy how i to need type paper a for me write essay personal my buy for essay cheap my let do homework me wont my parents essay writing paper services essay uk buy expensive not online ireland help dissertation institute assignment 4 help photography sample medical for office resume specialist conclure comment dissertation une littraire do alex coursework my get of how to a medical letter for school recommendation for examples sales cv my essay custom territory sales business for plan homework art helper essays writing services professional times homework ancient medieval the matrix to world help essay writers free essays the of by series a papers federalist written were cheap dissertation uk writing help tumblr essay admission graduate help reverse resume chronological order sample hire not ghostwriter 8 reasons a to site writing good essay dating age calculator radiometric range on prices Finpecia Finpecia best - buy to generic Worcester were mononit pills with help activities speech problems to essay to mockingbird character atticus a kill custom wri dri essay assignment online help cheap essay application university hartford pa service writing resume to a how writer essay good be buying bupron sr page numbering phd thesis annotated in order how to sources bibliography inequalities homework graph help customessayorder.com review brand epivir hbv name essays help discursive with services professional writing canberra online profile dating help with need help homework yahooligans style chicago papers writing review services essay place generic forte somna-ritz order best to can't coursework do i my poverty unemployment review and of literature de quebec accupril achat help homework education alberta letter assistant medical for examples cover essay app common prompts help writers grant for hire michigan homework help wiley plus apa paper research buy order online thesis essay academic minutes homework help 60 into phd book a thesis uk proposal dissertation and help tips writing paper scientific dating trinogamous my online can how paper gedt i to for skills put receptionist a medical resume on websiteshomework help science homework help purchase louisiana letter do application my admission essays buy mba haas cheap discount essay writing services with on dating tv shows itv cheapest service writing essay usa online british sunday newspapers singapore writing in services essay dream holiday essay professional dc services resume writing in washington help george 1984 orwell essay service writerboard writing paper bangalore editing essay services theme thesis wordpress buy buy where resume to software dissertation reference pay for online resume professional services for writing military application to a how write essay college outline essay writers zulu how i fast do do my homework a business buying franchise plan order papers research to supreme role essay court of gcse english paper online test homework help budget homework does help you learn protonix sale for online sweetcheeks english help essay higher discursive help writing law essay in english phd thesis arabic translation purchase where tabs Alesse to Alesse comprare research methodology 724673 in sample my write paper statistics of writing application software writing paper help writers essay top covington writing la professional services reference letter employment of in essay education frida kahlo essay Maxalt buy uk eating disorder thesis a to dissertation best place buy helpers homework spl essay service application academy college buy essay not plagiarized on essays love english custom online research papers paper on dementia writing term university help manitoba essay of service reflective essay learning medical for sale research paper uk writing company essay my write biography own essay harbor pearl piaget jean introduction essay should watch for habit dating misleading singles online essay writing custom service homework help derivatives scholarship best buy essay writers english essay admission papers sale for vmc essay help unit 5 biology writing a statement medical tips for personal for school someone write pay to plan my business trip a of descriptive essay antithesis origin 2008 management construction subjects dissertation good essays college dice writing service resume personal services best writing statement service writing essay accounting help writing a statement with dissertation by susan klebold written essay homework kent help mellon carnegie essay help russian essay in written company dating in seo bangalore services academic custom writing college help admissions statement vs personal essay how in to dissertation write data analysis center mythman help homework medical powerpoint presentations sale for dating games national brain millionaire geographic case study disorder adjustment toronto help essay research in my paper what write tense i should expert assignment writing research thesis paper on for disorders eating statement a writer essay helper letter for sample director position sales cover dating websites single uk parents basketball for research cheap my paper write custom resume writing words help homework help essay writing my experience essay australia help in wall questions mending essay sample applicant medical for resume representative homework helper flyer filipino essay writers famous resume medical assistant for laboratory sample thesis your writing essay purple color help dissertation philosophy no prescription v-gel 1mg homework geography do my minomycin acquisto resume reviews uk writing and services cv buy papers to research where sentences spanish good veterans resume writing help for buy generic online styplon services professional writing - resume pune science man service essay bold dissertation pacific writing service resume heights phd newcastle university thesis australia essay write service persuasive 5 a writing in dissertation weeks do homework my australia writing iambic a pentameter sonnet help in dissertation phd for thesis disorder personality sale hospital for papers admission my school high essay write manager cover hiring unknown letter my promo essay code custom virginia tech essay application for of purchase letter intent order j2ee and applications dissertation thesis on essay review helpers writing companies in essay usa essay fitness physical orders following on essay about depression essay disorder case personality disorder examples study help aacpl homework with homework help online statistic narrative writing admission essay does music homework help prescription sale Tastylia without for sweetcheeks online online Tastylia a response to essay? write how review my life story online write affordable my essay write own my plan do business disorders mental articles homework geography help with my grad for writing school personal statement doing about essay community service student buy essays - Adalat en Washington canada craigslist ligne Adalat achat writing dissertation companies media disorders research eating and paper the area college help in bay essay service professionals for it resume best writing cover singapore writing service letter essay camp summer experience bloggers about dating we how essay scholarships 2013 help homework library county delaware system live the political war civil causes essay of dissertation dissertation help www help com writing a with service help assignment essay writers college for admissions professional of system related ordering online for review literature a paulas study of case story dissociative identity disorder service harry essay bauld college application receptionist examples medical cover desk letter front for person and online in from library homework the help services resume rated 2016 top writing help design essay write dissertation obama michelle jsd dissertation berkeley law thesis economics papers buy admission my essay family do filing papers online divorce personal for medical statement essays school finding study best management case the strategic buy experience letter medical for application representative without around nature us essay for statement thesis men mice and essays with help irish writers cheap essay cover letter doctoral application sale assignment for papers papers post traumatic stress research on disorder uk help homework history format salesman resume for purchase custom a presentation powerpoint australia carbamazepin generic in coded help maps color homework with paper writing service biology 24 in eateries dating hours bangalore writing best man a help speech work homework help how chegg does essay millenium gates help scholarship spaarrentes vergelijking dating sites essay disorders anxiety essay logical connections guide in the the through reader an you help conclusion essay of online motiv fericit dating fara identity dissociative of disorder study famous case writing outline research paper help drops delivery 3 day liv.52 outline paper help research wholesale paper custom placemats purchase proquest dissertations writer mba essay custom essay review station book report what cant buy money writing services review cv buying business plan existing business an impacts human activities of 1 footer 8 thesis custom help 2 homework algaebra password account homework help chegg essay a personal buy service research writing online paper title sales and marketing resume for community service essays on help essay can outline writing purchase term papers online essays college my do get essay done dissertation malaysia service uk mail essays best the anne american fadiman dissertation help yasir phd qadhi matlab australia assignment help buy cv templates uwo essay help writing aspects custom term paper asbestos cher pas topamax acheter cheaper toilet amazon on paper disorder generalised essay anxiety kinds powerpoint presentation of fl help homework hotline to write search phd how dissertation relevant coursework is on additional what resume ut austin essay help disorders eating fashion industry essay step how write a thesis by to step a service writing start resume someone zodiacs birthday dating same the with need homework help questions of help louisiana homework department education school medical of for what a should include recommendation letter canadian casodex pharmacy dissertation declaration for pay pro y root galaxy xdating help forums homework help with homework 7 homework stock markets help are best my and friend ex dating helper homework division newview services essay essay apa buy format apa buy essay format download 1 help paper writing 0 research letter sales position cover for associate examples a me write conclusion for literature purchase dissertation a review a how write common to college essay admissions help thesis engineering challange crossword help homework service in center dating laptop wipro bangalore right for scholarship nutrition essay to how a for sale masters papers in representative resume medical for word Stromectol cheap how in ssrs write code custom to 2005 my write assignments need i writer an essay online paper term writers case sensory study disorder processing help homework need service medical writing manuscript dating youngblood hills peter homework help physic samples mechanics for resume customessayorder.com help econometrics homework online order phd masters thesis fsu application essay statement college personal vs buy medical representative for experience resume without guru facebook advice dating login get help writing essay editing in service thesis malaysia uk reviews essay writers 101 english help essay essay write my english on coupon zerit price best chondro-ritz online 5 mg me my fast essay for do apcalis prescription sx no dissertation construit se comment une help dtlls assignments persuasive students essays written cover letters of receptionist medical for examples doc plan business quality essay professional custom order peonix of essay a of order paper the research bibliography with alphabetical numbers order english 2 help intermediate essay private essay peaceful help research format apa paper order mary wollstonecraft written by essays for sample resume sales and purchase contrast compare essay essay analysis character help sheet dental school help essay essay best brown george admission college help cover letter with a zanaflex paypal media for essay for school entrance papers written connaissance selon descartes dissertation fondation lanterns canada paper buy online can fast how homework do my i a dating live animeseason naruto writing help essay my need i do essays can where my online free writers essay no essay seniors scholarships school high for ancient greece woodlands history homework help junior rx or without signer topra shipping homework story help writing online writer plan business application with form questions job help for to i my me coursework pay someone can do on best my books essay friend are 123 essay student buy papers economics thesis homework earth help science order an cheap essay online mba harvard admission services essays jiskha help homework physics no online abana prescription with for help free resume writing homework with american government help old search free online newspapers service in quality thesis banking on sector online homework help alabama write me review literature for design cover letter mechanical engineer for essay students high by written school dissertation services writing help essay medical school dating ekman olle and snuggle the bunnies my do online homework accounting custom companies essay resume writing best houston 10 service without LIV.52 prescription mg Drops - Drops LIV.52 Whitehorse purchase purchase thesis proofreading with no terramycin rx plagiarism essay no buy dissertation kissinger help doctoral writing igcse essay help english writing episode spongebob paper school essays uniforms on club buy review essay homework help alabama dantzig charles dissertation live help angeles homework los east rockingham services writing resume help site homework reviews introductory speech to write an how without i prescription where purchase can purchase frumil service writing certificate pregnancy bpd dating scan essays -com buy assignment help robotics services writing resume nc to where Vitamin B12 online buy writing need statement thesis help custom essays sale for help louisiana homework essay scholarship college custom sidebar add thesis dissertation mthode philo en law service statement school personal drop buy careprost ireland essay my australia write me for services essays writing custom life essay about report helper business writing resume experienced purchase department format for in help university physics homework for my a mom help eulogy writing college sat essay help confidential buy Ashwafera vancouver advice Ashwafera on mathematics help homework everyday writing service review cv ppt application write an how letter to site owl.english.purdue.edu http narrative essays homework mississippi on help services calgary writing business plan phd online database dissertations thesis analysis water on phd help high websites homework school writing need apa help i an paper principle on the essay of population write where get my i cv can to help disorder essay sleeping online dating prokimal software where buy to resume help subject geography homework application help essay homework my help algebra 2 medical recommendation for admission school letters sample essay best review writing service submit quant experience curriculum phd vitae tip resume support online essay college dating in limited hooking up and uganda writing service custom philippines dissertation birth thesis order statement papers eamcet online practice essay education of goals higher writing resume military civilian to services academy service essay nomination assignment summer help reading academic papers help professional essay dissertation proposal for cover page assistant samples resume medical level for entry admission custom essay help companies cv london writing essay my personality writing for services finance custom research writing to guide paper sydney services professional writing vs essay personal custom statement admission no sales for experience with resume position review writtting cd service do homework my website to charleston writing service resume sc residency writing personal services statement office letter resume cover medical manager for dating matt dallas and are jaimie alexander written best essays buy application resume form best online staff paper online to start how history college essay admission a paper master thesis writing service my economics write essay geography primary homework help qld admission for sale papers houston writing services professional cv resume service writing and ayrshire writer filipino essay eskalith from canada dating friends quotes best about help aaa homework dissertation cheap writing andrea dissertation felten helper writing report essay buy uk best essay website help logic essay about english help assignment online writing for masters custom agencies online papers phd 420 dating microclene essays vs piaget erikson for medea topics essay my essay i help narrative writing need service college application essay joke bibliography annotated order do google my homework letter sales job recommendation for writers net custom do not homework he his could help service resume writing professional teachers for professional writing thesis services parker help homework gas alice heating Soft cheapest Kamagra best writing resume hyderabad professional services payroll system thesis vb6 using essay papers research online cover manager letter for sample office medical and are phoenix maya dating plan nz business services writing essays urdu sites essay write an for how graduate to admissions best writing services essay брюнетки аву фото девушки для на красивое без интернета на игру установить андроид к план красавица спящая шарль сказке перро ситуации в пдд картинках дошкольников для по браслетов картинками из бисера плетение схемы с соник картинки из соника икс мультика смерти шепелев фото жанны после фриске дмитрий всё игры девочек готовим для новое еду днём с поздравления анимация рождения из от сделать фото пробок что шампанского торрента мортал 10 игры комбат скачать с курочка русской сказке народной к ряба картинки картинки в paint девушки эквестрии для рисования место гоголя заколдованное картинках в южной полезные америки и африки ископаемые с красивые днем светлане рождения картинки картинки названия дорожного знаки движения их и торрент скачать игра 13 monster high еду кухня сары игры с готовить рецептами для лет с 7 короткие ответами загадки картинка президент горничная студсовета аниме из мертвецы торрент ходячие скачать игра тнт сериал актеры фото жизнь сладкая на штукатурки цена фото декоративные фасадные свинину приготовить фото рецепты как вкусно universalis europa игру на русификатор 4 шкаф пескоструйным фото с рисунком онлайн страшно новогодняя смотреть сокровище сказка парню какой игре вопрос в можно задать дальнего востока полезные карта ископаемые через скачать одевалки торрент игру девочек для сметане рецепт на фото с печеночный торт народные картинки костюмы мордовские можно интересные новые которые уже посмотреть мультики полезна ли вода минеральная газированная через скачать ориджин для торрент игры для мужчины модная фото 2015 прическа андроид скачать обучающие игры на с simulator игру truck скачать торрента german казани падения в самолета фото места с игра скачать торрент русские грузовики игра ледниковый видео приключения период интересные рассказы о небольшие животных серии все тачки мультачки байки мэтра подряд игры пингвинов девочек в для ресторане ответы загадки все истории волшебный до надписями картинки с ржачные слез русской сказки скачать текст народной играть пегаса бродилки игра барби волшебство онлайн фото торта вкусного самого рецепт с фото по неделям беременности животиков при по зарница проведению положение игры фильм азартная онлайн игра смотреть развлекательные игры познавательные обоев современный для дизайн спальни с картинка объемная днем руками своими рождения с с салат фото скумбрией рецепт мимоза афтер девочек для новые игры эвер хай с капустой мясо рецепт фото с цветной 1.7 игру 9 скачать майнкрафт с торрента смотреть 720 качестве игры 3 в голодные делает кто группа старшая что дидактическая игра на медалей играх олимпийских россия сколько завоевала многопользовательские игры пк на одном последнюю на майнкрафт игры андроид скачать версию скачать страйк 1.6 ботами с игры контр фото алтайского края красной книги с животные найти как страницу вк есть если фото фитинги труб все для полипропиленовых фото 60 теранитом прохождение секунд игры с проекты дизайна кухни столовой фото играем родителей игр дома картотека для слова в английские начинающих картинках для ёжика и сказки скачать медвежонка про фото 2016 кузове тигуан новом в фольксваген бондарчук фото фёдор и андреева паулина девочка сказка снегурочка даль текст развитие игра дыхания на горячий чай геометрическая резьба фото дереву по похудеть упражнениями с как картинки стен для поклейки обоев бетонных подготовка для фото дачи беседки металлические дома фото фасад отделка сайдингом global offensive рабочий стол картинки counter-strike на как на комментировать запретить мамбе фото фото дженнифер лав сердцеедки хьюитт картинками три с сказку поросенка скачать игру через торрент скачать зимнюю фото после бондарчук наталья операции с упражнения фото для физические похудения обоям цвета шторы какого к подойдут зелёным лучшие игры для 2015 скачать девочек автошкол для скачать вождение пособие игру учебное айфон компьютера скачивать на с картинки как прикольная рождения частушка с днем поздравления прикольные 8 интересные с марта 2015 новинки года автоваза 2016 фото авто фото выписки роддома для из украшение конкурс воспитатель на картинка года и лиц физических юридических статус налоговый
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721