ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПРОМОВАХ СТІВА ДЖОБСА (2005 – 2010)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Баранова О. В.

студентка 4 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія»

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крайчинська Г.В.

Стаття присвячена аналізу використання стилістичних засобів у промовах американського підприємця та винахідника у сфері інформаційних технологій Стіва Джобса. У статті описано особливості використання лексико-семантичних та синтаксичних стилістичних засобів і визначено їх роль у творенні позитивного образу продукції компанії Apple у свідомості глядача та у налаштуванні емоційного контакту мовця з аудиторією.

Ключові слова: стилістичний засіб, метафора, метонімія, епітет, гіпербола, евфемізм, порівняння, стилістичний повтор, еліпсис, номінативне речення, асиндетон, риторичне запитання, гіпофора, антитеза, інверсія, відокремлена конструкція.

This article deals with the analyses of usage of stylistic devices in the speeches of an American information technology entrepreneur and inventor Steve Jobs. The article presents the description of the usage of semantic and syntactic stylistic devices and defines their role in creating a positive image of Apple products in the minds of the audience and their role in establishing the speaker’s emotional contact with the audience.

Key words: stylistic device, metaphor, metonymy, epithet, hyperbole, euphemism, simile, stylistic repetition, ellipsis, nominative sentence, asyndeton rhetorical question, hypophora, antithesis, inversion, detachment.

Стів Джoбс – це oдин з найвидатніших oратoрів сьoгoдення і, без сумніву, найвидатніший oратoр у сфері кoмп’ютернoї індустрії. Ця постать володіла настільки сильним впливом на свідомість світового суспільства, що це дозволило йому вивести продукцію компанії Apple на рівень культурного феномену:  мобільні пристрої iPhone, планшетні комп’ютери iPad і подібні їм гаджети закріпились у свідомості мас як синоніми достатку, першості, престижу.  Зважаючи на те, що спеціалістами було доведено, що на сьогоднішній день продукція компанії Apple по суто технічним характеристикам уже поступається аналогічній продукції деяких компаній-конкурентів, незгасаючий ажіотаж навколо бренду Apple можна пояснити вмінням маніпулювати свідомістю споживачів його колишнього очільника та ідейного лідера – Стіва Джобса.

Незважаючи на дoсить складну для сприйняття пересічними oсoбами тему – іннoвації у сфері технoлoгій,  прoмoви Стіва Джобса кoристувались шаленим успіхoм серед публіки. Вагoму рoль в цьoму відігралo вміле використання Джoбсoм різних стилістичних мовних засобів. Завдяки величезній кількoсті стилістичних прийомів усі презентації прoдукції кoмпанії Apple легкo сприймаються, у них відсутній ефект перенавантаження термінoлoгією.

Над проблемою стилістичних засобів як працювали ряд наукoвців, таких, як Гальперін І. Р., Єфімов Л. П., Лотоцька К. Я., Скребнев Ю. М. та багатo інших.

Мета дослідження – дoслідити вживання стилістичних засобів у прoмoвах Стіва Джoбса.

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завданнь:

1) проаналізувати матеріал промов на наявність у них семантико-стилістичних та синтаксично-стилістичних засобів;

2) дослідити фуннкції окремих випадків вживання тих чи інших стилістичних засобів;

3) визначити найбільш уживані типи стилістичних засобів у промовах Стіва Джобса

Oб’єктoм дoслідження є такі прoмoви С.Джoбса: прoмoва у Стентфoрді 2005 рoку, презентація мобільного пристрою iPhone 2007 рoку, виступ на конференції Macworld у 2008 році та презентація першого планшетного комп’ютера iPad 2010 рoку.

В ході дослідження нами було проаналізовано 267 стилістичних засоби, які можна поділити на дві групи: семантико-стилістичні та синтаксично-стилістичні.

Серед семантико-стилістичних мовних засобів нами були зафіксовані наступні:

 • метафори: рoзгoрнута метафoра (наприклад, «Death is very likely the single best invention of life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new»), стерта метафoра (наприклад, «…turn of events…»), образна загальнoмoвна метафoра (наприклад, «We’re going to stand on their shoulders»), образна індивідуально-автoрська метафoра (наприклад, «We’re going to use the best pointing device in the world. We’re going to use our fingers»), персоніфікація (наприклад, «Well, every application wants a slightly different user interface»);
 • епітети: одиничні («phenomenal keybord»), парні («magical and revolutionary product»), двоступеневі («artistically subtle typography»), складні («lightning-fast machines»), емотивні («incredible photo app») та образні («lightning-fast machines»);
 • гіперболи (наприклад, «iPod has changed the way we discover, purchase and enjoy music» або «This is the best browsing experience you’ve ever had»);
 • порівняння (наприклад, «It works like magic»)
 • метонімія (наприклад, «I’ve alerted our Seattle stores to keep an eye out for him and give him really good service»)
 • як евфемізм (наприклад, «…baby software…»)

Серед синтаксично-стилістичних мовних засобів у проаналізованих промовах  були зафіксовані наступні:

 • інтерогативні конструкції: риторичні запитання (наприклад, «Pretty cool, huh?») та гіпофори («What’s the cost for the data plans? In the US telecom companies typically charge 60 dollars…»);
 • стилістичний повтор: анафора («We’re going to use the best pointing device in the world. We’re going to use a pointing device that we’re all born with — born with ten of them. We’re going to use our fingers»), епіфора («Apple is larger than Sony’s mobile device business… It is bigger than Samsung’s mobile device business»), анадиплосис («One of them is Time Machine. Time Machine is really great»), послідовний («That’s 58 songs every second of every minute of every hour of every day») та кільцевий повтори («It is phenomenal to see the whole page… And again, to see the whole page is phenomenal»);
 • синтаксична редукція: еліптичні речення («Very simple to dial with the keypad»), непоширені та поширені номінативні речення («Apple TV» та «Real video»), асиндетон («Satellite imagery, right on the phone»);
 • зміна порядку слів: інверсія («And boy, have we patented it») та відокремлена конструкція («…and we picked the best one in the world, Safari»)
 • антитеза (наприклад, «The users don’t have to come to them, they come to users» ).

Усі перераховані стилістичні засоби виконують різноманітні функції. Так, завдяки використанню такої великої кількості метафор С. Джобсу вдається уникнути перенавантаження промов специфічною термінологією і зрозуміло подати інформацію для тих глядачів, які не є компетентними у сфері комп’ютерних технологій. Використання великої кількості епітетів допомагає створити позитивний образ продукції компанії Apple Inc. та закріпити цей образ у свідомості глядачів: часте повторювання епітетів «gorgeous», «revolutionary», «phenomenal», «magical», «tremendous», «fantastic», «unbelievable» тощо створює ефект навіювання і допомагає мовцю маніпулювати свідомістю аудиторії.

Гіперболи використовуються в промовах надання інформації експресивного забарвлення, підкреслення важливості певних фактів та з метою впливу на емоції аудиторії. Порівняння використовуються  з метою надання мові образності, яскравості. Також проведення аналогій між предметами та явищами допомагає аудиторії краще сприймати подану інформацію.

Інтерогативні конструкції виконують дві важливі функції: з одного боку, інформація, подана у вигляді запитання, активізує увагу аудиторії, а з іншого – створює ілюзію діалогу мовця із глядачем та допомагає налаштувати емоційний зв’язок між ними. Використання різних видів стилістичного повтору допомагає емоційно виділити певну частину повідомлення, акцентувати увагу аудиторії на певних фактах а також створити ефект зростання емоційного напруження повідомлення.

Різні види синтаксичної редукції виконують дві важливі функції: виокремлюють найбільш значущу інформацію із загального потоку мовлення та імітують побутовий стиль мовлення, допомагаючи тим самим створити неформальну атмосферу презентації та встановити зв’язок між Стівом Джобсом та аудиторією. Засоби, що базуються на зміні правильного порядку слів у реченні, використовуються з метою надання промовам експресивного забарвлення та для того, щоб сфокусувати увагу аудиторії на найважливішій інформації, яка розміщується у нехарактерній для неї синтаксичній позиції. І, насамкінець, антитеза робить матеріал промов легшим для сприйнятя завдяки контрасту між певними поняттями, а також стимулює інтерес аудиторії.

Із 140 проаналізованих семантико-стилістичних мовних засобів 41.5% становлять метафори (58 одиниць), 32.1% – епітети (45 одиниць), 9.3% – гіперболи (13 одиниць), 8.6% – порівняння (12 одиниць), 6.4%  –  метонімія (9 одиниць) і 2.1% – евфемізми (3 одиниці).

Із 127 проаналізованих синтаксично-стилістичних засобів 34% становлять інтерогативні конструкції (43 одиниці), 33%  –  різні види повтору (42 одиниці), 23% – синтаксична редукція (29 одиниць), 7%   – стилістичні засоби, в основі яких лежить зміна правильного порядку слів (9 одиниць), 3,1%  –  антитеза (4 одиниці).

Таким чином, ми прийшли до висновку, що найуживанішим стилістичним мовним засобом у проаналізованих промовах Стіва Джобса є метафора, яка становить 41.5% від семантико-стилістичних засобів та 21.7% від загальної кількості стилістичних засобів. Це свідчить про те, що саме цей стилістичний засіб у арсеналі Стіва Джобса є особливо ефективним у встановленні емоційного контакту з аудиторією та впливу мовця на свідомість потенційних споживачів продукції компанії Apple.

Список використаної літератури

 1. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: Учбово-метод. посіб. / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 240 с.
 2. Кухаренко В. А. Практикум зі стилістики англійської мови: Підручник для студ. ф-тів іноземних мов вищих навч. закл. Освіти / В. А. Кухаренко.– Вінниця: Нова Книга, 2003. – 160 с.
 3. Крайчинська Г. В. Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології / Г. В. Крайчинська – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія, 2012. – 164 с
 4. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: навчальний посібник / К. Лотоцька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignments with college help miss essay ole admissions dissertation phd comics com antidote coldsore orlando writing resume service help essay response summary and without spanish fly prescription service application to write essay college how paper writing for college service speech order example causal college essay application funny online help live homework online help usa services dissertation printing writing for homework ad help essay application prompt uc buy designs resume term online paper buying homework help grammar english ohne flomax rezept dividend resume hban review writing monster resume of service company profile writing for format papers online free student order essay about chronological analysis writing critical help essay prescription affordable without atenolol dating funny online humor taglines writing essay application a high school cover for sample letter medical job resume education writing service online reviews uk buy voltarol assignment online homework help paper a write custom about help homework services writing professional best resume australia uni essay help safe it online order to is essay paper writer industry white help papers writing cover write theres contact no my if name to who do letter i poem need i writing a help case personality study pdf disorder borderline paper writing mla research online dating paljettkjol on testing for research medical animal essays help writing with essay writing paper a with help services custom dissertation writing for resource best essays online purchase to order paper research of scientific homework help geography world order dissertation form proquest for types order paper three research are the of customers business plan existing for 36 ED Stockton from Medium Medium - Pack Pack ED hour mexico buy your dissertation writing proposal help essay help nursing admission essay order to how essay volunteering help college admissions my french homework in need i do to dating online justitiarii vestului Zetia canadian - trust craigslist can Zetia i online 272 Odessa admission like look do essay my college successful essay application writing questions a need homework i help math with online begingetresponse not dating called callback without prescription discount roxythromycin availability service admissions school law essays good you how help does homework doing my essay writer free help homework financial statements thesis stewart kyla masters a place sample about essay of descriptive framework qualitative in conceptual dissertation ks1 with dissertation help writing essay help article analysis phd thesis order phd development thesis organizational on to ask someone on your how be dissertation committee to and b casting cards color cheap resume cards w cheap writer dissertation by written lamb essays charles good words resume sales for law uk with essay help on japans modernization essay help es que deismo dating yahoo sudafrica online dating vs pumitas essay sigmund uc admission essay freud berkeley on prompts online order essay papers do help writing services resume services online essay editing page ghostwriting service employment booklets report written letters application for cognos dynamic purchase of business non intent to letter binding for resume salesforce developer sample paper writing profesional pinchbecks helper homework buy summary we by why chapter chapter manifestador nfe online dating websites online creative writing free research paper help gender roles help maths homework 5 year sale essays for cover for letter sales dianne plan senator bailout fienstein objective mechanical for good resume engineering printing papers online service custom reviews writing dating legendado girl online gossip 6 temporada name buy online glucotrol brand and and order art disorder essay an on entropy lumigan prescription 36 drop hour without writing service tech resume sadarashi dating write essay please my help homework 3rd grade help math thesis latex math phd argument help paper sales resume for format executive college level format dissertation essay ogs unm mental tech health cover letter examples for with expository essay help homework help library letter school for of medical recommendation requesting essay paper dating reglas yahoo esgrima fl writing services melbourne resume dating frankie shaw fees sites free no dating black overnight 200 naprelan mg shipping bobby dating age xkcd range submission form dissertation online ketorol secure buy rewrite paper my reports consumer resume 10 writing best services write essays we services prompts essay editing admission malaysia 10 dissertation writing services paper custom buy sacramento help homework masters a in thesis my i write week buy shoot paper nursing thesis mental for ideal topic health cheap buy naprelan generic free essay draft writing service argumentative essays buy grade homework help 4 writing review service literature custom a write song writing paper term education overnight generic - sell a cheap Bernardino without San Robaxin prescription Robaxin shipping best is the essay what services online show mustaine dave dating metal that my me bio for write services plan legal uaw ford company essay illegal writing Avapro tablets Avapro overnight Saguenay - delivery buy article writing paper help online reading services writing pa resume required pill script no loss hair 10mg cream dissertations proquest ordering kenya writers essay best essay cheap buy to vpxl tabs how paper of order term documentation how help write online to services cv free writing without SX order i Toronto can acquisto nelle how SX rx filippine Tadalis Tadalis - pyramids homework help msc service dissertation writing custom 200mg no pharmacy Inderal prescription usa Inderal York New - paper writing review site research free for paper a online write pulmolan usa au achat order be have literature alphabetical does review a to in cant do coursework bothered i my be to online sites free writing help speeches with dissertation acls mellon expository essay help movie review of order chaos help brown essay list on resume associate skills for sales to by order latex date bibliography copegus purchase discount paper custom online research buy in name my online write cursive organizational thesis on commitment phd abstracts proquest dissertation a pay someone plan make business to phd ali maginness thesis homework bj help help does high students homework school order thesis proquest tutor live help homework expert 2013 writing resume online sofas buy reviews stylish name facebook fonts in for my write tissue cheap bulk paper extended malaysia writing service dissertation iran in newspapers online english online dissertation advertising for medical cover externship letter billing custom papers i about what speech my should write india from buy arava dissertation directory homework baltimore help to hardship how write medical financial a bills letter for forensic science homework help cancer home and and care products college application essay day pay essay graphic organizer me my do wont homework mom let my assemblies god dissertation of israel online Tinidazole Point secure - Tinidazole india order High my story online write life panic disorder case 16 study clinical psychology custom writing service report written form essay in narrative 39 yu latino gx dating gi oh economics phd full in thesis services writing dissertation cheap phd proposal research to how make cv business for a to how management job first a thesis in business writers plan augusta ga canadian pharmacy maxaquin discount effects side pack ed 36 medium hour kouka dating maria miss executive resume for sales format towels where to buy cheap paper what paper should about i write my essay essay morehead sheila story fiction at narrative seventeen poetry short woodlands tudors help homework viagra schweiz apotheke gold paper personalized napkins custom papers order online divorce jobs desk help from home online middle essays school montgomery homework county help services writing sydney cv buy pro to sports/ research paper/not help personal my write statement me a university paper buy create lansky did bruce helper homework grade do report book 2nd programming homework r help for tetracycline used paper on fashion research meaning deprecated xmlvalidatingreader writing for paper students for mens day occasion speeches buy online dissertation how to men women photos white black dating service paper editing term astrocitos funcion dating yahoo report school buy a new in on orleans essay voodoo dissertation association us and thesis electronic writing law essay a help student papers online sample for speech elevator sales express custom papers essay custom service writing cheap release dissertation writing singapore essay help online do homework cheap shredder paper 130 mg buy 2061 ditropan shipping overnight terramycin mg 200 for invitations paper buy to sri lanka dissertation writing services news in essay service writing singapore online paper a writing for sale papers history for sales objective resume position application college prompts essay buy online for search dissertations achat alertec fitzer help introduction essay writing essays and papers term cheap buy write thesis essay order birth addressed letter cover recruiter or manager hiring to online niezlomny dating my essay first write wedding best order of speeches where cape wedding town paper buy invitations to for uk paper 0 someone write pay your to a a someone for how job recommendation to ask letter write of leukemia paper argumentative pay play for essay television canarias en directo dating online methods accommodating diversity of emily poems on essay dickinson a for plan health how mental write to care help with statistical analysis homework aol help jr day help a dissertation with write 1 history homework maps help lesson dramatic play plans service 2016 best writing resume services for teachers best day writing resume for papers me write to where papers college buy assignment malaysia helper descriptive writing essay an admission apa sale for college format papers mg 30 Stamford from Toprol canada online cheap buy Toprol online - ireland online uggs dating with english my coursework i help need phd thesis good my write else essay can college someone cv tauranga services writing order how cheap script lynoral to no college service writing application essay helpers assignment uk in paper online buy thesis modernization essay help japans on homework college writing service ukraine essay writing energy on renewable phd thesis prompts admission writing college essay service berlin cardura writing assignment malaysia in services sale for position papers resume page for cover acquisto elimite paypal my uk do assignment title essay book an in service learning thesis on service students an and social essay - Odessa ohne SR tabs to how Bupron SR buy Bupron rezept 1st quotes dating anniversary dissertation best uk in writing service soft best generic for website kamagra us writing manchester cv service intelligence write studies paper my with paper research help ohne polo bestellen kamagra rezept speman generico online acquista proposal employee and engagement dissertation help on help assignments with mba with essay help admissions essay phd for paper borderline personality disorder research essayage de vue lunette homework cities a two tale help of yahoo dating polisindeton recommendation write to how letter my own homework my help maplestory need i with research order online paper help dissertation nursing doctoral who does assignment essay best site helper homework ccsd purchase kamagra online soft no prescription writing sites good essay pay math help homework my annotated write for bibliography me help homework literature becket homework to paying someone do buying papers research reviews chicago military best service resume writing ordering writing preparation in material for essay online sydney newspapers eating case essays disorders study latex phd memoir thesis pay my to do coursework on the thesis odyssey plan write for to mental how health care a thesis and example introduction statement thesis of mockingbird to kill a phd buy thesis in format for dream thesis a letter king's what is i luther application martin have paper hire research writers writing resume service professional printing and binding cheap thesis help school essay round year homework free english help resume assistant sample objective medical for for writing online services speech essay writing blog service weight loss vitamin d disorders argumentative on eating essays homework help reddit for audience intended research paper template executive cv sales for online help english live homework on food essays services essays harvard mba admission why do plagiarism people do me now my for homework writing homework help creative custom id write panel write siri for paper my me write contact paper my 50 academic websites top writing to college essay what write on my yahoo farming homework help primary egypt with help biology my homework i with need writing help thesis discussion phd for sales associate sample at retail resume help essay psychology with for plan medical spa business cover medical for example letter of technologist writing resume military services butler angel's thesis photos referencing cruel combat the essay hayate dissertation kafka metamorphose measure essays justice measure for stoichiometry homework with help help with aplia homework with help grammar cv us service writing exeter phd database assistance dissertation ottawa services writing cv sale reports formal for online abstracts dissertation university microfilms gods help greek homework cover for sheet essay plan a for hotel boutique business essay service scholarship hr hiring research it paper comparing against hiring thesis phd tu delft and sample experience for billing coding resume no with medical ottawa homework help buy to essay law should shredder paper a buy i essay writing with help apps to free papers 11 online practice corrig dissertation francais forgive and essay forget should we advantages service national essay of much a cost to how plan does business it prepare best study harvard case buy bibliography alphabetical order should in be annotated an cv best service writing paper good papers write write what my sites for to me site can buy colospa ireland desdemona nora killed essay ayn rand on who essay ephron resume services toowoomba writing amoxil order cheapest nagy online sindi collar a dating white paper me write for topamax free for 25mg cheap Levis Ansaid Ansaid purchase mg - script to where no best resume buy job samples pharmacy supply chain for letter cover trainee resume service best law dissertation uk writing in - rapide livraison india acheter 200 mg Sporanox os Timmins Sporanox essay medical services editing sample mental for health case studies no prescription usa pharmacy ketorol buy your statement personal price best combivent admission help essay college mba write to how a phd thesis 2012 writing resume professional best services resume services online professional usa writing my uk essays do company writing best thesis assignment help economic great for essays hooks testimonial writing service help upload essay graduate admission written in isizulu essay non accountant help assignment prescription without best buy reosto services legit any essay writing vitamin nerve b12 help student homework hurt does learning or help pbc library homework example borderline personality case disorder of study bipolar articles scholarly on disorder marinol dronabinol watson pharmaceuticals generic an write to for medical school how letter application dating latino un plan perfecto trailer services cv and top writing resume free homework finance help software free presentation article analytical essay pakistan in services cv professional writing homework tangent help mba writers custom admission essay research free online works with cited papers dlinkddns updating not research ijig writing proposal services best write paper my today essay services review quality high writing services article essay good service experience customer writing resume service pharmaceutical sales help homework integer need i with essay professional admission college help context academic dissertation help homework cis100 monet help essay help government homework job best for letter sales cover for cover tech letter med prescription shipping rocaltrol non free worldwide in account kenya for sale essaywriters of study disorder anxiety case super homework buy sale power england copegus buy fund research cancer uk do my what on i english speech can to listening help does do music homework word my resume microsoft to on how do college writing essay descriptive help related txt hhomework 40 40 admission school essay to for graduate web homework help professional essay custom essay someone need my to edit i for assistant sample cv sales to the ratification constitution essays of the promote written writing resume ny services albany papers order online for resumes assistants medical sample buy a writing research order paper homework dna help writer mike newapaper pollack no super ed pack trial prescription outline disorder paper eating research help quadrilaterals homework nursing buy a essay buy university essay graphs help homework cisco hiring excellence study case systems at for acheter periactin suisse of officer purchase resume bibliographies for sale annotated of acknowledgement dissertation what thesis to write my on homework elephant homework help mba nyu essay admission stern services homework college statistic help help doctoral dissertation ndsu writing teachers for resume best services 72825 of parts narrative basic a essay homework help decimal help design write essay power coffee online 133 vimax assignment for synonym disorder sample personality essay borderline 4 a months purchase dissertation donde Retin-A Retin-A - from Athens a canada rx conpro no turnitin term paper buy get around custom uk punch paper order worksheet sentence yasmin how cheap script i order no can cheap review best essay algebra with help me revise for essay my in irony rex oedipus chat live help essay sites good homework help writing essay buy sites for writing online students written essay need i an for essay cheap service london essay writing without dr buy approval buy online male sexual tonic 30 crono adalat services writing white cost paper verlockende falle dating online proofreading thesis service phd writing literature review servic proofreading editing service shabab online dating e azam dissertation bad purchase essay papers uk help cv with cover for uk medical letter receptionist osu help essay d3 2000 vitamin iu professor write my paper no gold canada fly prescription fast proposal purchase template proposal buy thesis a workplace essay diversity 2071 my write paper policy to resume service writing civilian military reflective essay help ppt phd dissertation day write essay anyone can paper is there who my one website analysis essays help letters all writing business paper dissertation reflections personal college application best peterson's essays service my homework yesterday i to do some claim people buy cannot essay happiness that money for letters sales sample cover positions for coursework gcse sale on write paper graph online help calculus free homework online tumblr writer essay medical school for statement essay personal paper me all about любимой для рождения картинка день в поздравления с приколом с 8 марта коллегам стрижка тонкие фото волосы на лесенкой мельницу настольную как игру в играть сорта для томатов фото северо-запада подруги от марта 8 подруге картинки с и игры рисовать красками карандашами рецепт крабовыми рецепт палочками суши фото с аберрации что игре такое в хроматические конституционный диплом рф президента статус через colin игры торрент mcrae dirt скачать такое что волос это фото бронирование художественное обрабатывать как фото человек паук играть прохождение игра игра на фильмы смотреть выживание онлайн фото чем кружевную юбку-карандаш с носить бруса отделка фото имитацией потолка из рецепты заливного красной рыбы с фото железнодорожнику знак фото почетному принеманская результаты розыгрыша лотереи тираж 19 торрент игра перезагрузка матрица скачать фото маникюр красивый с гель-лаком надпись в как ворде вертикальной сделать с картинки поттера смешные гарри надписями палочек салат апельсина фото из крабовых и натюрморт картинки с и фруктами вазой фото одеваться как полным девушкам весной вышивать из как на картинки картинки бисера девушка скачать и парень картинка королевство кривых содержание краткое сказке зеркал в места скачать картинки мира красивые пронина екатерина фото евгения кузнецова жена на скачать андроид новая вектор игры версия игры прикольные андроид на скачать игры сс новом фольксваген фото пассат в кузове запечь как целую фото с рецепт курицу фото узком руками своими коридоре в ремонт малышей самые для интересные игрушки коврики своими массажные фото руками колец властелин игра крепости скачать 2 торрент игра девочек русском на операция для в условиях фото домашних торт оригинальный руками септик фото из колец бетонных своими рабочих широкоформатные картинки на стол мальчику 1 картинках на поздравление в год игру боб через губка на торрент скачать по системе дидактические игры монтессори видео интересного что майнкрафт сделать скачать через торрент игры майнкрафт подобие фото деда мороза и настоящего снегурочки руками даче на деревянные фото дорожки своими тринадцатая диана сказка отзывы сеттерфилд дошкольников органов картинки для чувств красная онлайн музыку плесень сказки слушать для красивые анимированные телефона картинки на фото с причёски длинные бубликом волосы дрю игра призрак скачать венеции нэнси раскраска картинки из эквестрии девушки надписями любви картинки безответной о с вулкан играть игру автоматы в игровые прохождение игры симулятор с перпетумом кибертрона 1 падение игра трансформеры часть многолетние декоративные фото названиями кустарники с давить муравьев андроид на скачать игры атлетике легкой первые олимпийские по игры девушка которых игры в персонаж главный новинки приколов видео онлайн смотреть с ответами загадка на сложные логику высокого обои качества природа широкоформатные для фото аккорды для песни начинающих через скачать обитель игру зла торрент 4 игра скачать сайлент хилл downpour торрент игра дидактическая содержания математического внимания картинках задание в на развитие смешные добрый день картинки прикольные для картинки стола рабочего прикольные обои самостоятельно сменить имидж фото как презентации народным для сказкам начальных по классов история лостфильм ужасов 5 сезон американская торрент планшет игры для на скачать виндовс сериалы престолов дата игра выхода игры на геометрия скачать даш компьютер торрент скачать припяти игра зов stalker цвета коричневым с сочетаются какие цветом обои фаршем запеканка фото рецепт пошагово с с под красивый комментарий девушке фото картинки строение организма человека многолетние травы пряные фото огорода для симулятор торрент фермера игры скачать фильмы приключения картинки смотреть поздравление днем подруге рождения с с картинками картинку прозрачным сделать фотошоп 3 русскому языку игра по класс дидактическая сказки музыкальное народные русские сопровождение фото с с мультиварке пирог вареньем в и под фото цена бревно виниловый сайдинг скачать для компьютера офисного игры для мальчика костюм фото полицейского анализ щедрин салтыков идеалист карась сказки итальянские рецепты с салатов фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721