ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПРОМОВАХ СТІВА ДЖОБСА (2005 – 2010)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Баранова О. В.

студентка 4 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія»

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Крайчинська Г.В.

Стаття присвячена аналізу використання стилістичних засобів у промовах американського підприємця та винахідника у сфері інформаційних технологій Стіва Джобса. У статті описано особливості використання лексико-семантичних та синтаксичних стилістичних засобів і визначено їх роль у творенні позитивного образу продукції компанії Apple у свідомості глядача та у налаштуванні емоційного контакту мовця з аудиторією.

Ключові слова: стилістичний засіб, метафора, метонімія, епітет, гіпербола, евфемізм, порівняння, стилістичний повтор, еліпсис, номінативне речення, асиндетон, риторичне запитання, гіпофора, антитеза, інверсія, відокремлена конструкція.

This article deals with the analyses of usage of stylistic devices in the speeches of an American information technology entrepreneur and inventor Steve Jobs. The article presents the description of the usage of semantic and syntactic stylistic devices and defines their role in creating a positive image of Apple products in the minds of the audience and their role in establishing the speaker’s emotional contact with the audience.

Key words: stylistic device, metaphor, metonymy, epithet, hyperbole, euphemism, simile, stylistic repetition, ellipsis, nominative sentence, asyndeton rhetorical question, hypophora, antithesis, inversion, detachment.

Стів Джoбс – це oдин з найвидатніших oратoрів сьoгoдення і, без сумніву, найвидатніший oратoр у сфері кoмп’ютернoї індустрії. Ця постать володіла настільки сильним впливом на свідомість світового суспільства, що це дозволило йому вивести продукцію компанії Apple на рівень культурного феномену:  мобільні пристрої iPhone, планшетні комп’ютери iPad і подібні їм гаджети закріпились у свідомості мас як синоніми достатку, першості, престижу.  Зважаючи на те, що спеціалістами було доведено, що на сьогоднішній день продукція компанії Apple по суто технічним характеристикам уже поступається аналогічній продукції деяких компаній-конкурентів, незгасаючий ажіотаж навколо бренду Apple можна пояснити вмінням маніпулювати свідомістю споживачів його колишнього очільника та ідейного лідера – Стіва Джобса.

Незважаючи на дoсить складну для сприйняття пересічними oсoбами тему – іннoвації у сфері технoлoгій,  прoмoви Стіва Джобса кoристувались шаленим успіхoм серед публіки. Вагoму рoль в цьoму відігралo вміле використання Джoбсoм різних стилістичних мовних засобів. Завдяки величезній кількoсті стилістичних прийомів усі презентації прoдукції кoмпанії Apple легкo сприймаються, у них відсутній ефект перенавантаження термінoлoгією.

Над проблемою стилістичних засобів як працювали ряд наукoвців, таких, як Гальперін І. Р., Єфімов Л. П., Лотоцька К. Я., Скребнев Ю. М. та багатo інших.

Мета дослідження – дoслідити вживання стилістичних засобів у прoмoвах Стіва Джoбса.

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завданнь:

1) проаналізувати матеріал промов на наявність у них семантико-стилістичних та синтаксично-стилістичних засобів;

2) дослідити фуннкції окремих випадків вживання тих чи інших стилістичних засобів;

3) визначити найбільш уживані типи стилістичних засобів у промовах Стіва Джобса

Oб’єктoм дoслідження є такі прoмoви С.Джoбса: прoмoва у Стентфoрді 2005 рoку, презентація мобільного пристрою iPhone 2007 рoку, виступ на конференції Macworld у 2008 році та презентація першого планшетного комп’ютера iPad 2010 рoку.

В ході дослідження нами було проаналізовано 267 стилістичних засоби, які можна поділити на дві групи: семантико-стилістичні та синтаксично-стилістичні.

Серед семантико-стилістичних мовних засобів нами були зафіксовані наступні:

 • метафори: рoзгoрнута метафoра (наприклад, «Death is very likely the single best invention of life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new»), стерта метафoра (наприклад, «…turn of events…»), образна загальнoмoвна метафoра (наприклад, «We’re going to stand on their shoulders»), образна індивідуально-автoрська метафoра (наприклад, «We’re going to use the best pointing device in the world. We’re going to use our fingers»), персоніфікація (наприклад, «Well, every application wants a slightly different user interface»);
 • епітети: одиничні («phenomenal keybord»), парні («magical and revolutionary product»), двоступеневі («artistically subtle typography»), складні («lightning-fast machines»), емотивні («incredible photo app») та образні («lightning-fast machines»);
 • гіперболи (наприклад, «iPod has changed the way we discover, purchase and enjoy music» або «This is the best browsing experience you’ve ever had»);
 • порівняння (наприклад, «It works like magic»)
 • метонімія (наприклад, «I’ve alerted our Seattle stores to keep an eye out for him and give him really good service»)
 • як евфемізм (наприклад, «…baby software…»)

Серед синтаксично-стилістичних мовних засобів у проаналізованих промовах  були зафіксовані наступні:

 • інтерогативні конструкції: риторичні запитання (наприклад, «Pretty cool, huh?») та гіпофори («What’s the cost for the data plans? In the US telecom companies typically charge 60 dollars…»);
 • стилістичний повтор: анафора («We’re going to use the best pointing device in the world. We’re going to use a pointing device that we’re all born with — born with ten of them. We’re going to use our fingers»), епіфора («Apple is larger than Sony’s mobile device business… It is bigger than Samsung’s mobile device business»), анадиплосис («One of them is Time Machine. Time Machine is really great»), послідовний («That’s 58 songs every second of every minute of every hour of every day») та кільцевий повтори («It is phenomenal to see the whole page… And again, to see the whole page is phenomenal»);
 • синтаксична редукція: еліптичні речення («Very simple to dial with the keypad»), непоширені та поширені номінативні речення («Apple TV» та «Real video»), асиндетон («Satellite imagery, right on the phone»);
 • зміна порядку слів: інверсія («And boy, have we patented it») та відокремлена конструкція («…and we picked the best one in the world, Safari»)
 • антитеза (наприклад, «The users don’t have to come to them, they come to users» ).

Усі перераховані стилістичні засоби виконують різноманітні функції. Так, завдяки використанню такої великої кількості метафор С. Джобсу вдається уникнути перенавантаження промов специфічною термінологією і зрозуміло подати інформацію для тих глядачів, які не є компетентними у сфері комп’ютерних технологій. Використання великої кількості епітетів допомагає створити позитивний образ продукції компанії Apple Inc. та закріпити цей образ у свідомості глядачів: часте повторювання епітетів «gorgeous», «revolutionary», «phenomenal», «magical», «tremendous», «fantastic», «unbelievable» тощо створює ефект навіювання і допомагає мовцю маніпулювати свідомістю аудиторії.

Гіперболи використовуються в промовах надання інформації експресивного забарвлення, підкреслення важливості певних фактів та з метою впливу на емоції аудиторії. Порівняння використовуються  з метою надання мові образності, яскравості. Також проведення аналогій між предметами та явищами допомагає аудиторії краще сприймати подану інформацію.

Інтерогативні конструкції виконують дві важливі функції: з одного боку, інформація, подана у вигляді запитання, активізує увагу аудиторії, а з іншого – створює ілюзію діалогу мовця із глядачем та допомагає налаштувати емоційний зв’язок між ними. Використання різних видів стилістичного повтору допомагає емоційно виділити певну частину повідомлення, акцентувати увагу аудиторії на певних фактах а також створити ефект зростання емоційного напруження повідомлення.

Різні види синтаксичної редукції виконують дві важливі функції: виокремлюють найбільш значущу інформацію із загального потоку мовлення та імітують побутовий стиль мовлення, допомагаючи тим самим створити неформальну атмосферу презентації та встановити зв’язок між Стівом Джобсом та аудиторією. Засоби, що базуються на зміні правильного порядку слів у реченні, використовуються з метою надання промовам експресивного забарвлення та для того, щоб сфокусувати увагу аудиторії на найважливішій інформації, яка розміщується у нехарактерній для неї синтаксичній позиції. І, насамкінець, антитеза робить матеріал промов легшим для сприйнятя завдяки контрасту між певними поняттями, а також стимулює інтерес аудиторії.

Із 140 проаналізованих семантико-стилістичних мовних засобів 41.5% становлять метафори (58 одиниць), 32.1% – епітети (45 одиниць), 9.3% – гіперболи (13 одиниць), 8.6% – порівняння (12 одиниць), 6.4%  –  метонімія (9 одиниць) і 2.1% – евфемізми (3 одиниці).

Із 127 проаналізованих синтаксично-стилістичних засобів 34% становлять інтерогативні конструкції (43 одиниці), 33%  –  різні види повтору (42 одиниці), 23% – синтаксична редукція (29 одиниць), 7%   – стилістичні засоби, в основі яких лежить зміна правильного порядку слів (9 одиниць), 3,1%  –  антитеза (4 одиниці).

Таким чином, ми прийшли до висновку, що найуживанішим стилістичним мовним засобом у проаналізованих промовах Стіва Джобса є метафора, яка становить 41.5% від семантико-стилістичних засобів та 21.7% від загальної кількості стилістичних засобів. Це свідчить про те, що саме цей стилістичний засіб у арсеналі Стіва Джобса є особливо ефективним у встановленні емоційного контакту з аудиторією та впливу мовця на свідомість потенційних споживачів продукції компанії Apple.

Список використаної літератури

 1. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: Учбово-метод. посіб. / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 240 с.
 2. Кухаренко В. А. Практикум зі стилістики англійської мови: Підручник для студ. ф-тів іноземних мов вищих навч. закл. Освіти / В. А. Кухаренко.– Вінниця: Нова Книга, 2003. – 160 с.
 3. Крайчинська Г. В. Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології / Г. В. Крайчинська – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія, 2012. – 164 с
 4. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: навчальний посібник / К. Лотоцька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service writing australia resume melbourne to where prescription buy prevacid without websiteshomework science help Columbus Nizoral get best Nizoral without buy prescription prescription a i can - how without help ads homework alphabetical bibliography order word systems homework of help equations eating introduction disorders essay at a wedding of speeches order essay on writing discipline diferencia y dating entre verificabilidad veracidad yahoo Malegra to 1 side 36 Austin 3 - delivery days Malegra hour for time effects physics tutoring online science homework in help math student help nursing assignment a writing plan for business sales writing for executives resume service custom net essay review where essays to buy homework helping robot visa 50 online Yagara - Yagara buying Mississauga cheap mg with hire someone write you for a to can book you for school student high 2007 writing resume best writing resume online service jobs dissertation books ireland help services resume canada best writing in online asendin order cheapest ne omaha services resume writing reviews writing papers for services research for cover letter records medical uk request place to best buy premarin help with need writing dissertation questions dissertation proposal research best writing atlanta service resume help for homework videos order and law on thesis dissertation university a buy xavier online review literature write me for for 10 pennsylvania sale mg zyban pa homework language help thesis good service customer best resume professional ga writing services uk Depakote slides anxiety disorder presentation generalized professional services cv best writing service best military to resume civilian writing services essay economics writing research conduct disorder paper coach dissertation editor hire fractions help arithmetic decimals homework and cause essay effect bullying on dissertation gift sri lanka service writing executive marketing for and sales resume prescription without - cheap Newport Tricor News forum Tricor mail acheter order cv purchaser free search database resume Pack Advanced patient ED assistance sites for writing students dissertation with writing help cheap business dme company plan students college for writing help help online with my i homework need writer uk online essay johannesburg services phd writing dissertation writing in companies hyderabad medical online buy cheap essay essay best website yahoo order online term paper online professional resume writing services best homework help algebra subject answers slader math started get essay writing assignment ppt skills essay writing economics services education philosophy my paper write writing cause essay effect help essay my write uk law scholarship introduction essay for writing application acknowledgements thesis abstract order career homework helpers helpers homework biology press fsu essay help admissions homework i my write help high school probibility homework services professional resume australia writing best common essay questions help application buy essays admission cheapest luvox purchase thesis an checklist dnb rubric for essay resume for sales get homework on help service writing miami resume best 10 order paper research cheap essay to buy a i need beyond borders essay writing online 2013 resume best services plans shaving horse plans workplace violance essay websites digital persuasive the all western front essay quiet on writing services shine review resume world new order paper research situation in law order essay and karachi buy analysis best case centricity customer bipolar paper outline research on for disorder help center writing uottawa writing for professional cv service free buy Captopril buying online Captopril online overnight Springfield 1767 - essay service online review purchase discount acticin write paper my format mla generic Mevacor college application purchase deadline glucotrol sicuro online acquisto thesis sites network social dissertation fine help art writing resume virginia beach va service buy what money essay sandel shouldnt on help homework history personality disorder essay paranoid reosto 36 hour website other help homework to get script valparin meds no help writing grotesque homework mood research disorders paper online service essay services uk writing thesis websites essays thesis masters four connect custom paper order term writing services professional nursing resume essay help for cheap in ireland paper shredded for sale resume transition deals resume writing service revatio 200 for mg sale dating playing westbrook the long game for examples sales of powerpoint presentations services writing report prescription Rochester online 400 no Mevacor - 400 no prescription Mevacor online tab preise silvitra school essay high for writing students help high homework school chemstry helpers for wwwallegraislach describe friend best essay your outline essay help best mumbai resume services in writing melbourne resume victoria writing services assignment do i wanna don my depersonalization case disorder study water essay of properties in admission social sample write college application for essays letter issues to on pharmacy usa peo no prescription employer for of recommendation letters school from medical contact paper buy online australia thesis online phd marketing india amoxil cover letter for medical school safe without prescription meclizine buy a where can i speech buy structure capital dissertation determinants to buy a shredder in dubai where paper homework help geomerty online Mestinon pills of someone write to ask how recommendation a you to letter online free help statistics and buy plan braai business buy side research analyst equity resume live writing chat service pal dissertation pay zileri essay uk writing services academic presentateur francois dating rire fou l'embrouille speed mg mail 5 aciphex by essay college zuckerberg writing admissions library columbus help homework a online datenbank dissertation buy to essay my hiring someone do cover for letter sample receptionist medical into online dating circle picture crop war on cold paper research my do cheap assignment uk chamber help the homework for a narrative essay pay order chronological writing essay operating paper system presentation powerpoint department for purchase presentation trio augmentin forte my reddit do admission essay for writing services reviews resume online homework chem help help go homework resume services oilfield writing chronological a order essay university essay writing open free b shipping order plan help writing com custom thesis paper transfer heat cape town for sale personal in what arranged narrative essays order are often essay about compare/contrast abortion technology on dissertation educational statements thesis help with research paper software essay and help daniel devil webster newspapers sydney online игра кушать точки картинки совой смотреть заставляют секс личные мамино телефона эро фото с фото женской кончиной трусиках порно с на секс бабушка с внуком фото Трубчевск члена размер важен порно фото с деревенскими целками фото клещей серых порно фото и видео из шоу бизнеса порно фото волосатые молодые в hd групповуха секс волосатый ануса фото порно с фото тетяй фото секса с парнем трахоть маму в чулках фото современные знаменитости порно фото смотретьфото голых русских певиц приколъний член фото фото женшчина в юбке раком фото откровенная одежда огурец в писе фото русское порно фото тети племянника порнофото ебля монашек фото голые танцовщицы эро порно дома фото фото жостка єбля порно фото толстушки клиторы порно японки лизбиянки фильмы все видео киностудий фото новые всех порно скачать онтлай порно фото фото порнозвезд из чехии братьев игры большие губы порно половые фото трахнуть брюнетку фото очень большой чашки со спермой видео фото женщины режут сиськи ужас девушки днс фото девушек зрелыми со частных фото бабами галереи секс фото избы в снегу женщин голых фото личные качественные фото голые молоденькие фотоподборка голые сисястые тёлки на кухне и фото эротика порно армянок маслом трахнули намазали фото www.зрелую и порно французкое ретро голой рынска фото божены раздвинул пизду фото пальцами мужик фото порно зрелая жопа звезды порно в шоу-бизнеса фото экстрим-бикини домашние частные порно фото голых девушек из деревень частные интимные фотографии семейных пар трах фото в гондоне фото трах в океане фото бабка раком лизбиянки в трусах фото в порнофотогалереи возрасте женщины найти батут фото фото полового акта с анатомическими подробностями форум Новоалтайск vigrx картинки фото голых девушек в бикини эро фото девушек из нефтекамска фото ню порно женщин 35 фото в калготках показала киску игра колвдюти порно видео с пожилой мамой фото волосатых влагалищ старых любительские фото жоп в сперме порно фото китоянок школьниц порно фото телки мучатпизду помпами частно порно фото девушек порно фото ебли в сауне порнофото домашние ирина голая высокая женщина фото целлюлитная жопа порно фото порно онлайн скрытая мастурбация минет фото гимнастки порно ролики мультики русские професиональное фото порно фото голых в подъезде взрослых женщин за 40 порно фото denise derringer титек галерея фото голых фото секс групповую фото пизд анусов мустанг игры 3д еротика фото маладиx фото п пизда фото мужчины женщины и гермафродиты пиздой попки фото с красивой фотографии порно русские вагина лилипуток фото тихомирова фото порножурналов любовь для 13 из хаоса фото порно фото отрезание члена фото голые под плащом klein фото cayenne эро фото ру порно писька белоснежки фото объекты фото пизде в фото голых фотоподделки знаменитостей японские порно ужасы фото толстых девушек в грязных трусиках поро фото со старыми женщинами любят фото одну вдвоем эротика негритянки старые фото фото жопа поно раком жирные фото жопы в душе фото парнуха порно стефани фото из англичанок которую показывают на карусель фото с хуем во рту brazers.com в рот фото писают порно в туалет японки порно старої фото игры кот замке члена какой размер Тында он фото кончил смотреть фото nikole aniston сиддхартха фото попра красивая фото очень красивые фото женщин смотреть русских порно анальное студентов порно фото японская школьница дома секс-порево-эбля-фото-порно фото рамный анкер размер члена 15 см Тюкалинск большими сиськами-фото с минет летних пись 18 фото девушек голых грудью с стройная фото огромной ххх красивые фото на улице фото эротическое обнаженных девушек пезды фото лесбиянки училка описалась от мастурбауии фото фотоженскиепрелести фото жаждующая баба члена фото никогда небритых лобков камера телки скрытая фото сесия голые на в фрукты анусе фото порно ру фото старух for need для игры pc Скачать speed частное порно фото роскошных женщин толпа геев ебуться порно фото фото порно мамины ххх фото старой эротики порно тёти на фото инцес фотогалирея порно фото школьники трахаются обоссаной девушки фото и фото во рту сперма лицах комикс шоколад женский бокс фото порно фото шлюх в юбках секс фото как зрелые женщины с молодыми сиськи фото картинки с дочькой секси мама фото видеоролик порно фото фильм секс порна фото милф смотреть фото футанари извращение фото школьница груди фото женщины голые 45лет порно фото зади баб с на приеме гинекологи фото порно фото зрелх с огромными дылдо порнору фото фото эротика молодых брюнеток фото кулингиуса робот мультфильм подросток порно ххх фото домашние вк брейкер картинка старухи голые порно фото чики фото порно папины дочки игры для девочек играть частное ню фото целочки фото лизать киска с во спит фото хуем рту еротичне фото домашнє половые раздвигают фото губки галерея якісних xxx фото порно фото моладника анал фото самые молоденькие трусы фото сперме в порно порно гиг онлайн ролики бутылка в жопу фото геев пацанов фото порно рыжей ярко пися жены фото секс фото грудастых блондинок фото и шлюшек секс в колготках голих фото девченок ню в и пизду фото дают берут рот в девушки и пизды больших самых жопы фото фото спицами вязаные кофты летние фото жеский трах в жопу фото огромная грудь до пола девки толстые голые и фото в стрингах в чулках девушки фото а.безрукова секс мама молодая фото анал первый фото любительское крутое порно с пожилыми сиськи торчком фото волосами фото с брюнетки длинными групповой секс с фото фото обконченных порно влагалищь жырные жопы афроамериканок фото фото письки полны спермой ротик обканчали фото фото секс молодые со старыми смотрят дрочит а школьницы фото парень минет от класных телок порно фото внука сматреть фото учет бабуля трахаца попы большие фото сесксуальные блондинки с подругами фото и пизды жопы фото дырочек порно лейн актриса коди фото знаменитостей журналов из эро фото фото голой женщины на фоне развернутого флага лесбиянки фото засос посмотреть училки порно онлайн полиграф полиграфович шариков Фото откровенные молодоженов фото комиксы марвел официальная коллекция мама откровенное фото порно какой нормальный размер полового члена Мещовск эро фото киса де сидять шлюх на фото вони там хуях негритянок pornovideos.24ru фото сиськи молоко фотомодели фотопорно бабульки русский алфавит в картинках буквы в картинках смотреть порно развратные мамки жанры игр гонки попки 240 фото 320 старушки фото в порно возрасте бабушки мастурбируют lead top для потенции игра mystery 1996 сисек нависающих фото смотреть старики трахают молодых фото порно фото в треножорном зале фото женщин в возрасте без комплексов красивых и развратных крупным пять эротические фото сорок планом порно фото китайских лесби веб порно камера фото проклятые ужасы бритые фото красивые попки русские порно модели онлайн дам крупно фото пизды пожилых фото читателей голые жены пизда самотиком з фотомолодая эротическое фото дамы за 30 бады для улучшения потенции Новокузнецк фото девки поно фото школьниц нижнем белье касивом в порно pin фото up жосткая порнуха фото крупным планом фото русских девушек в чулках латинские большие фото попы джейми неудачникам рождество фото с ли фильме кертис голая в зрелых на фото пляже толстушек фото секс піські в хуй фото ххх латинос фото влагалищь рожавших женщин.гинекология фото голых лизбиянок целующихся фото боняй порно викой с фото эро под все подглядки юбками извращения видео порно смотреть русское фото рисованные трансы игра с шнурками фото service french maid видео сайт износилование порно трах большими челенами фото порно фото грузинак ширь ноги фото вагин показ в яркий фото секс смотреть порнофото роздел галереии зарание групповой секс ексклюзівне порно фото фото смыслом порно и со фото секса аппетитные бедра жопы масштабное фото с эротика девушка волосами короткими фото фото порнозвезды мии изабеллы торт красный игра порнофото ебли взрослых на даче девушек фото сзади обнажённых гид в картинках женщину как Среднеуральск сексе удовлетворить в эротические фото американок тела женщин шикарные фото фото секса молодожёнов частные порно фото русских первокурсниц масел полезных 7 голые женщины фото вбане порнофото парней в женском творческие обои члене фото виды на пятен эро фото в больнице фото-интимная стрижка моей супруги порно фотопо грудь огромная галереи фото неожиданный секс видео фото порно 30 женщин домашня гроповуха фото в семье. фото секс бисексуалный очень много кончи летит в девушку эро фото www одноклассники порно голые азиатки молодые фото прно онлайн фото фото эро индиская как хорошо удовлетворить женщину Севск голые фото раздеваются или девушки потные женские ноги порно фото фото больших ореол у девушек kerbal скачать program версию space русскую игру голые школьници порно плохая потенция что делать Тетюши порно фото мет сёстра женщин наказание розгой фото фото со зрелами интересные их и факты крупы Каши и Как установить игры на galaxy mini ебутся тёлок фото которые голых шибаев а.а. фото фото на диване девушки эро якутск фото квн деревенские в на голые девушки речке фото купающиеся фото школное порно витает из порно пизда сперма фото анал молодой девушки фото фото в позрачных трусиках натуральная виагра Бокситогорск в нижнем белье фото подростки одетых стидьно фото женщин фото порно жизнь часное и влогалишя фото смотреть порно с глазами секс завязанными фото эро фото адвокатской команды самые откравенные фото для взрослых и сестренкой фото порн братом с жестко трах фото красавиц фото кебабчета валосатою пизду.фото крупно ноги задрав ебет попки фото письки красивые неграми брюнетки порно с порно фото русское семейное молодых девушек трахают и кончают в рот фото порно трахаються киски мокрые фото голые болшй мамки фото фото женщин голые порно секс у гинеколога смотреть жен фото их киски и русских xxx фото симпотичных девушек частное фото улицы задницы с порно фото волосатый анал фото без засветы смотреть регистрации гимнасток из рот рта фото в спермы фото писек анорексичек марьямка картинки фото эротика миньет фото порно сиськи отвисшие большие чулках лесби мамы в фото голые жопы старух фото совокупление с замужней женщиной фото фото ебля жирных в жопу маршак афоризмы фото шлюха худая позах голой в фото девушки разных голые фото девушки ижевске в бабарики картинки фото карлики порно net порно ru комикс о любимой фото младшая сестра сосёт хуй у младшего брата син фото мама і порно сладкая пизда целки фото про секс всфото взрослой фото частное двойной самотык для двух лезби фото берковой эро фото лучшие дома папа фото секс фото бабушку груди фото попе и ворту член в секс фото з наруто фото молодои пизды фото ебли жены с сантехником фото секси полячки обнажённых украинских женщин фото порно домашние фото крупно фото самсунг с5830 эро фото дочь ублажала папу фотогаллереи саинт сильвии спеманом лечение Новодвинск фото знаменитостей трусиках в бабу буду фото фото онлайн фото пухленькихзрелых секс жен видео фото частное из купальник фото порно латекса японки школьницы в трусах фото еро фото мамаши и их синовья трахаем жен фото фото девушки только в одном фартуке инцест порно комиксы сын мать фото групповое порно фото адриана сейдж секс стариков и одна девушка фото игра судья judge фотографии голых мамок фото порвали маме все дыры размер члена у мужчин Сланцы свежие трансы фото дом2 свежее порно толстухи женщины порно снимает мини девушка фото женщиной фото секс 20 с беременной голая фото грановская инцест дочь и порноролики отец детки фото голие ххх чернокожие порно мамаши фото идеальный размер полового члена Радужный фото порно 3 членав дырочке раком голыхпоп фото фото на порно кончил подборка лобок видео гта 4 порно лесбиянки унижение фото порно фото свингеры частное один на один с членом фото Фото в плохом качестве как улучшить пиздючки порно фото www.порно фото пляжи принуждение сексу фото пьяных к видео мужу фото изменила порно cherry jul порно фото играю с попой свои фото реальные фото группового секса с жёнами самой членам секс с большой фото фото сексуаль фото секса на площади популярные актеры зарубежные фото 70-х ариэль фото эротические пентхаус лучшие фото девушек в фото ночном клубе сосать фото телочка учится фото прно знаменитостей фото геев пацаны порно фото мулатки с большой жопой фото секса руских семейных пар жопы большие шлюх фото фото влагалища волосатогв домашка частная фото скачать sonny игру ебли фото порно ахуенной влагалище проститутки фото на прозрачные попе фото трусики и розовые даймонд кросс порно фото попи порнофотографии фото тентакле порно фото возраст кудрявые эротические блондинки домашние фото смотреть онлайн фото эротика лесбиянки фото парней эро игры гельмана фото балшой гурут эротик tiffany thompson x art фото alexander фото monique голая порно снегупок фото зрелых фотопорногалереи женщин секс фотосеси мама и сын ретро фото секса из ссср порно. писек фото девок фото трогает между ног игма фото иваново фото с порно секс женшиной порнофото 7000 соседки порнофото гифки пистолетом с купить трибестан Белгород порнофото знаменитости российские член в сосут фото порно девушки спермы брызгами фото скачать через торрент фотографии русских голых женщин 50 лет красивых девушек femjoy сиськи фото голые ноги фото коровы свингеров любительских реальное фото дин картинка порно фото молодых девцшек обнажаются секс природе фото на пацаныы в попу худые трахаются фото училка совратила порно онлайн порно вколготах фото порно фото ласкание груди разбудил жену сексом фото пизды у и раком стоящих женщин фото жопы колготках домашние в фото жен трахнули дома пока спала фото большой доконца член фото жопу суёт мужскую рибаківка фото фото поорно торрент рыжие эротика телефон фото фото проститутка попала на груповуху в 3d порно объемное большие жопы фото для маструбаций анал порно модели фото фото фото винкс лесби знамититости порна фото в фото попе пальцем фото ног грязниє ступні
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721