ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У МУЗИЧНОМУ ДИСКУРСІ НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ПІСЕНЬ СПІВАЧКИ ЛАНИ ДЕЛЬ РЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Яворська О.П.

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У МУЗИЧНОМУ ДИСКУРСІ НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ПІСЕНЬ СПІВАЧКИ ЛАНИ ДЕЛЬ РЕЙ

У статті та проаналізовано стилістичні засоби, виявлені у текстах пісень співачки. Виявлені одиниці прокласифіковані відповідно до частоти вживання у композиціях, типу та специфіки стилістичних функцій у текстах. У статті також розглядаються способи впливу на реципієнта за допомогою стилістичних засобів з метою донести бажану інформацію та сприяти подальшій інтерпретації тексту читачами.

Ключові слова: дискурс, музичний дискурс, стилістичний маркер, метафора, епітет, персоніфікація, порівняння, гіпербола, антономазія, риторичне запитання, антитеза, клімакс, повторення.

This article underlines and scrutinizes the peculiarities of stylistic devices usage regarding the lyrics of Lana Del Rey. We classified the items presented with respect to the frequency of use, type, and specific of stylistic functions in the compositions. Methods and leverages of influence on the recipient with a help of stylistic devices to deliver the relevant information to the public and possible interpretation of the general audience are analyzed as well.

Key words: discourse, music discourse, stylistic device, metaphor, epithet, personification, similar, hyperbole, antonomasia, antithesis, climax, repetition, rhetoric question.

Постановка проблеми

Пісня є невід’ємною частиною життя людини. Впродовж віків вона була одним із засобів передачі інформації нащадкам, вираження емоцій, донесення певних цінностей та впливу на громаду. Отож не дивно, що і в сучасному суспільстві пісня присутня у нашому повсякденному житті – вдома, на вулиці, у місцях відпочинку і навіть у навчальних закладах.

Музичні композиції здійснюють неабиякий вплив на реципієнта за допомогою мелодії, ритму, слів, тож недооцінювати значущість музики не можна ніяким чином. Проаналізовані нами тексти пісень є джерелом неабияких лінгвістичних, культурних і соціальних тенденцій; тож таким чином ми змогли виявити та проаналізувати процеси, які відбуваються в англійському мовленні, а також краще зрозуміти їх специфіку та сферу застосування лексики.

Аналіз публікацій

Поняття дискурсу у сучасному мовознавстві вживається доволі часто, але його трактування залишається спірним питанням, адже семантична неоднозначність цього терміна прослідковується з миті його застосування у мовленнєвому аналізі. І закордонні, і вітчизняні дослідники такі як І.П. Сусов, В. В. Богданов, М.Л. Макаров, Ю. Н. Караулов,  В.Є. Чернявська, А. Н. Коміна,  П. Серіо, Т. А. ван Дейк та З. Харріс присвятили вивченню терміна значну кількість часу, проте так і дійшли згоди щодо єдиного тлумачення феномену. Як наслідок, чіткого і загальноприйнятого визначення, яке охоплює усі сфери його вживання, поки що немає.

Мета нашого дослідження полягає у ґрунтовному аналізі стилістичних засобів з текстів пісень співачки Лани дель Рей у альбомі «Born to die». Досягнення мети полягає у виконанні таких завданнь:

1) розглянути основні засади та концепції вивчення поняття «дискурсу» та «музичного дискурсу»;

2) прослідкувати специфічні тенденції вживання стилістичних засобів у музичному дискурсі;

3) виявити основні стилістичні маркери у текстах композицій, виконаних Ланою дель Рей;

4) здійснити аналіз виявлених стилістичних особливостей у текстах пісень.

Наразі актуальним є тлумачення дискурсу як складного комунікативного явища, що включає в себе, окрім тексту ще й екстралінгвістичні фактори – знання про світ, установки, цілі адресата, необхідні для розуміння тексту [1, 21]. Пісенний дискурс можна трактувати як родове поняття щодо текстів англомовних пісень, для яких є характерними певні мовні особливості такі як тематичні, лексичні та синтаксичні характеристики. Тексти пісень поєднують музичні і вербальні компоненти і саме в цьому полягають труднощі під час їх вивчення. Порівняно з дослідженням інших напрямів дискурсу (кіно-дискурс, політичний дискурс) музичний (поетичний, пісенний) дискурс потребує глибшого і структурнішого аналізу. Його вивченням наразі займалися такі науковці як  L. A. Grunig, D. Dozier, О.В. Шевченко, Е.Е. Анисимова, С.М. Мазуркевич, Л.О. Булгакова та М.Ю. Козак. Музичний дискурс трактується як художнє явище і, звичайно, тип мовленнєвої практики в цілому; як визначений шлях до того чи іншого смислу; сутність комунікативної  моделі мовленнєвої практики в цілому [4, 245]. Існування музичного твору залежить від законів, в яких авторський сенс вступає в складні відношення з сенсом, який знаходить слухач.

Об’єкт нашого дослідження – альбом виконавиці Лани дель Рей «Born to die» – є одним з перших робіт співачки, але він вже відрізняється власним стилем і цікавим використанням мовних засобів. Як прихильниця стилю інді-поп, Лані дель Рей притаманна яскраво виражена меланхолія стилю пісень. Стилістичні прийоми у текстах пісень, які співачка пише сама, відображають відповідний настрій і покликані донести до реципієнта мелодії бажаний ефект. Незвичні конструкції та цікаві поєднання привертають увагу не тільки музичної публіки, а й дослідників лінгвістичних течій. Це зумовило початок і нашого дослідження мовних засобів у творчості співачки.

Ми здійснили стилістичний аналіз текстів пісень виконавиці і можемо зазначити, що вдалося виявити чималу кількість стилістичних засобів, зокрема фігур заміщення. Вони, у свою чергу, поділяються на фігури якості та фігури кількості. Ми виокремили такі групи:

Доволі чисельною є кількість вживання гіперболи або перебільшення. Цей стилістичний засіб використовується у текстах пісень дуже часто, бо дозволяє автору передати увесь діапазон почуттів і переживань – I got so scared, I thought no one could save me; we’ll never leave if we don’t get out now; you make me happy and I never listen to anyone; all my dreams and all the lights mean nothing without you; it was so clear that he was the only one for me; choose your last words, this is the last time; when he walked in every woman’s head turned (Dark paradise; National Anthem; Without you). Виявлені гіперболи можна умовно поділити на три групи, відповідно до частин мови. Вони представлені за допомогою займенників, числівників та прислівників часу.

Наприклад: I was waving on the train platform, сrying ’cause I know I’m never comin’ back (This is what makes us girls). Використання таких слів як never, ever, forever у текстах композиції зустрічається нерідко. Майже усюди, і тут зокрема, це створює гнітючу атмосферу приреченості, коли жодні дії не можуть змінити стан речей.

Гіпербола – це невід’ємна частина будь якої поезії, в тому числі і пісенної. Опис почуттів героїв є неповним та одноманітним без стилістичного перебільшення.

Серед фігур якості чи не найчисельнішу становить метафора. Метафора базується на схожості предметів, таким чином утворюючи переносне значення. Як вважають Л. Єфрімов та О. Ясінецька, цей стилістичний маркер можна класифікувати за певними ознаками, а саме за впливом, який здійснюється на споживача. Розрізняють стерті та авторські метафори. У текстах композицій співачки стертих одиниць виявлено небагато. Наприклад:

Everybody told me love was blind (Lucky ones). Тут стилістичний прийом використано, щоб показати «вічні» проблеми кохання – засліпленість власними почуттями, неспроможність побачити усі недоліки обранця.

Беручи до уваги класифікацію метафор на образні та когнітивні, ми також виокремили зазначені приклади у текстах пісень Лана дель Рей – I know that I’m a mess with my long hair and my sun tan, short dress, bare feet; I can be your china doll If you want to see me fall; lived on the dark side of the American dream; we all look for heaven and we put our love first somethin’ that we’d die for, it’s our curse (Radio; Diet mountain dew; Without you; Lucky ones).

Прикладом когнітивної метафори є таке речення:

Just you and me feeling the heat even when the sun goes down (Lolita). Маркер вжито для підкреслення таємничості, бо сонце заходить; а також, щоб показати духовний зв’язок між парою. Ця метафора є дуже поширеною і не становить великої стилістичної цінності.

Найбільш цікавими та неповторними є образні метафори, створені самим автором, оригінальні. Наприклад:

Were on a quick sick rampage, blurring the lines between real and the fake (National Anthem). Метафору імплементовано, щоб підсилити відчуття погоні та свободи, герої «стирають межі між реальністю та видумкою».

Беручи до уваги складність структури маркера, стилістичний дивайз можна класифікувати також як просту або розвернуту метафору. Остання притаманна здебільшого прозовим творам, а от прості метафори у тексті композицій трапляються – its alarming honestly how charming she can be,
fooling everyone, telling them shes having fun; got my bad baby by my heavenly side (Carmen; Summertime sadness). Наприклад:

Your love is deadly (Without you). Те, що кохання є «вбивчим» підкреслено за допомогою єдиного слова, але це освіжає та увиразнює висловлювання.

Метафора як стилістичний прийом є дуже поширеною, і жодна музична композиція не обходиться без неї. Різноманітність класифікації стилістичного маркера дозволяє авторам винаходити нові й нові поєднання, а також зберігати у вжитку найкращі з них.

Різновидом метафори є епітет, певне слово чи словосполучення, покликане підкреслити особливі ознаки предмета або явища. Епітет може бути асоціативним або неасоціативним, у текстах пісень знайдено чимало прикладів обох зразків:

Kiss me hard before you go, summertime sadness (Summertime sadness). Заклик до «палкого поцілунку» виражений епітетом «hard», таке поєднання є доволі пересічним і нерідко подається в словниках. У пісні воно підсилює сум від розлучення.

Приклад неасоціативного епітету подано у реченні:

 He loves me with every beat of his cocaine heart (Off to the races). Ось такий епітет справді модна вважати дуже незвичним і новим. Він збурює уяву і вносить своєрідність, підкреслюючи стиль усієї мелодії.

Окрім того, у текстах ми виявили значну кількість простих епітетів. Наприклад:

wild side, little child, bright blue ripples, little scarlet starlet, I can see your face is shameless, a girl so pretty, reckless abandon, a dark paradise, cartoon eyes, senior guys, pink spotlight, cherry schnapps, the velvet night (Dark paradise; This is what makes us girls; I’m off to the races; Carmen). Епітети такого типу необхідні у текстах пісень, адже вони зручні для використання у музичному творі і, звичайно ж, роблять його експресивним і виразним.

Ще одним різновидом метафори є персоніфікація. У текстах мелодій ми виявили кілька прикладів пов’язаних безпосередньо з людиною – I’m not gonna listen to what the past says; love is mean, and love hurts; feet don’t fail me now, take me to the finish line (Dark paradise; Born to die). Наприклад:

Your soul is haunting me and telling me that everything is fine (Dark paradise). Такі дії як переслідування і висловлювання є атрибутами властивими людині; у композиції персоніфікацію використано, щоб ототожнити душу героя і його самого, вказуючи, що вони є одним цілим.

У текстах пісень поширене використання простої персоніфікації, пов’язаної з людиною. Тут не використовується ані паралельна, ані символічна персоніфікація.

Антономазія як стилістичний маркер також належить до різновидів метафори. Лана дель Рей нерідко ототожнює себе та своїх обранців з певними історичними або літературними постатями у піснях – its alarming truly how disarming you can be eating soft ice cream Coney Island Queen; hey, Lolita, hey, I know what the boys want, Im not gonna play (Lolita; Carmen). Наприклад:

Look at what I bought, not a second thought, oh, Romeo (Lolita). Називаючи коханого іменем героя Шекспіра, співачка намагається показати його романтичну натуру. Це створює потрібний стилістичний ефект і привертає увагу слухача.

Чи не у кожній пісні ми виявили низку оригінальних порівнянь, які створюють особливу атмосферу всього альбому. Порівняння поділяються на прості – the way I roll like a Rolling Stone; it was like, James Dean, for sure»; і складні – Oh, my God, I feel it in the air, telephone wires above are sizzling like a snare, honey, I’m on fire, I feel it everywhere»; now my life is sweet like cinnamon, like a fucking dream I’m living in (Blue jeans; Dark paradise; Summertime sadness; Radio). Також їх можна класифікувати за сполучуваним словом as або like, наприклад:

My life is sweet like vanilla is (Without you). Автор порівнює життя з ваніллю, щоб показати наскільки добре живеться героїні пісні.

Інший приклад:

And I don’t know how you get over someone as dangerous, tainted and flawed as you (Million dollar man). Тут порівняння використано, щоб підкреслити риси характеру і темперамент героя, те, як ним захоплюються.

Порівняння ще може бути виражене різними порівняльними конструкціями, складними словами, сполучними фразами або прикметниками порівняльного ступеня. Наприклад:

You were sorta punk rock, I grew up on hip hop but you fit me better than my favourite sweater (Blue jeans). Таке порівняння є дуже незвичним, якщо не дивним, але воно показує глибину почуттів виконавиці, відчуття, які її переповнюють.

Прикладом, де відсутні будь які сполучні конструкції може слугувати приклад:

She starts to cry, mascara runnin’ down her little Bambi eyes (This is what makes us girls). У зазначеному зразку стилістичний маркер застосований для демонстрації опису очей дівчини у печальний момент. Її очі порівняли з очима маленького мультиплікаційного оленя, щоб показати жалісний вигляд.

Фігури контрасту у текстах трапляються доволі рідко. Ми знайшли вживання антитези у кількох піснях – that’s where the beginning of the end begun; you’re screwed up and brilliant (This is what makes us girls; Party anthem). Наприклад:

A freshmen generation of degenerate beauty queens (This is what makes us girls). За допомогою антитези автор натякає на дегенерацію молодого покоління дівчат попри їхню юність. Це вносить контраст у композицію і спонукає слухача до роздумів.

Фігури нерівності практично відсутні у текстах синглів, проте інколи вживається клімакс. Наприклад:

I need you, I breathe you, I’d never leave you (Off to the races). Тут роль градації полягає у поступовій інтенсифікації потреб героїні. Спочатку вона тільки потребує, а в кінці обіцяє навіки залишитися зі своїм обранцем.

Синтаксично-стилістичні маркери у текстах мелодій були також виявлені. Ми можемо зазначити тільки вжиток риторичного запитання та повторення.

Риторичне питання імплементується автором не  для отримання відповіді, бо вона або вже відома, або очевидна, або взагалі не потрібна. Наприклад:

Hi. Who me? Why? (Born to die). Такий тип питання можна назвати «вічним», адже людина ставить їх собі упродовж всього життя. Так і головна героїня питає себе хто вона і яким є її покликання у цьому світі. Засіб підкреслює одвічний порив до самопізнання.

Риторичне питання є вагомим стилістичним засобом впливу на реципієнта, воно насичує текст пісні, підштовхує до роздумів, наголошує на тому аспекті, який прагне підкреслити автор.

Повторення як стилістичний прийом є чи не найуживанішим засобом у всіх піснях, і композиції співачки не є винятком. У кожному тексті пісні є багато повторень, які ми класифікували відповідно до підходу Л. Єфрімова та О. Ясінецької:

Приклад послідовного повторення:

I don’t know how you get over, get over, get over… (Million dollar man). Такий тип використовується, щоб показати занепокоєння і спантеличення виконавиці, наголосити, що пережити певні події для неї є надзвичайно важливим.

Приклад анафори (грец. anaphora, – піднесення) або єди­нопочатку виявлений у наступній синтаксичній конструкції:

Don’t make me sad

Don’t make me cry (Born to die). Анафора як риторична фігура, вжита на початку рядків як лексичний повтор з заперечною часткою not підкреслює стилістичний прийом градації [6, 40]. Тут маркер підсилює прохання героїні не кривдити її почуттів, звертання до коханого.

Приклад використання епіфори:

And in that way, I understood him.
And I loved him, I loved him, I loved him, I loved him.
And I still love him, I love him
(National Anthem). Епіфора у зазначеному прикладі наголошує на щирій прив’язаності героїні до її обранця, її всепоглина-юче кохання.

Отже, ми прослідкували доволі різноманітне вживання стилістичних маркерів у альбомі співачки Лани дель Рей. Гіперболи, метафори, епітети, персоніфікація, антономазія, порівняння, антитеза, клімакс, риторичні питання і повторення становлять велику частку у лексиці композицій. Стилістичні мовні засоби альбому є чи не найважливішими атрибутами тексту пісень, адже саме вони беруть участь у процесі донесення інформації і впливають на реципієнта. Вони підкреслюють меланхолічний стиль виконання співачки і чудово вписуються у загальну атмосферу альбому.

Загальний висновок

Поняття музичного дискурсу можна охарактеризувати як сукупність текстів пісень, яким властиві певні особливості, такі як тематичні, лексичні та синтаксичні характеристики, якщо брати за основу поняття дискурсу як сукупності тематично споріднених текстів з притаманними їм мовними особливостями. Завдяки цим засобам для автора стає можливим виразити саме ту інформацію, яку він бажає донести до реципієнта і зробити пісню актуальною для певної категорії слухачів. Стилістичний потенціал текстів пісень можна оцінити за кількістю використаних стилістичних маркерів і їхнього різноманіття. Метафори, порівняння, гіперболізація надають мелодіям оригінальності і чарівності, змушують слухача забути про щоденні турботи і занурюють його у світ пісні. Більше того, такі дивайзи як оксиморон, клімакс, епітети і антитези додають тексту пісень гостроти і неординарності, збагачують і освіжають композиції. Імплеменувати стилістичний засіб у текст не є важко, але зробити це якісно і влучно вдається не всім, це потребує певних вмінь та навичок.

Список використаної літератури

  1. Dijk Va T. A. Studies in the Pragmatics of Discourse / Dijk Van. T. A. – London: Longman, 1997. – 174 р.
  2. Булгакова М.Ю. Імпліцитність поетичного дискурсу / Булгакова М.Ю // Вісник ХНУ № 973. – Харків, 71 с.
  3. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: Учбово-методичний посібник / Єфімов Л. П., Ясінецька О. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 240 с.
  4. Козак С.В Поетичний дискурс у творах Т. Гарді / Козак С.В // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2002. – № 43. – С. 148 –151.
  5. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: Навч. Посібник / Лотоцька К. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.
  6. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К,: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing excellent service donald 85147 trump m essay is why homework helpful write someone can essay my write how thich nhat thesis essay hanh service reviews writing jobfox resume argumentative essays writing arapahoe homework library help outline examples history essay help articles dissertation and cheap thesis printing binding graduate admissions essay harvard dms dissertation uk top essay writers proposal writing report beaumarchais mariage figaro dissertation vitamins free gelatin prenatal on satellites impact had have society communication for writing article students cheap custom essay essay college personal admission statement for administration dissertation business design best resume mechanical for engineer homework help plurals with english on homework help coasters custom drinks paper for engineering industrial homework help custom writing paper review for online buy college papers pills where without purchase penis prescription growth i can purchase neurontin elderly what college can on essay i write my mba writing admission vancouver services essay buy papers research business writing services report academic social homework help studies cv age 2015 essay driving templates best argumentative about do into a dissertation to letter how for cover resume turning book business tx plano buy review dissertation services in services uk writing essay essay rutgers college help prescription xr no online voltaren Growth Growth Pills Pills Penis Penis discount canadian bestellen pharmacy - Quebec adelaide resume services writing me do for mypaper with paper meningitis help research opening college writing help assignment templates resume buy professional buy custom cheap essays a good resume how make very to phd abstracts francais homework do my en time of order using essays in ontario homework help yarra help river homework free prescription acyclovir shipping cost no low medical case cardiology for students studies 702 dissertation methodology purpose thesis system product service on a essays sun written in the raisin write how my to personal diary essay topics border security cover for nurse health mental letter masters thesis level disorders speech eating persuasive on service us cv writing exeter zebeta generic buy custom essay reviews childrens bestsellers fiction papers research psychological disorders - buy prescription no McKinney Drops Drops india LIV.52 LIV.52 plans install electrical crediting my admission help essay do custom search paper term vishal dating singh and rucha hasabnis games writing whats service a good essay wrath of grapes essay birth conclusion essay order cheapest buy to paper a4 place canadian mr pharmacy sell from trimecor a statement uk for school medical personal writing fiction non essays university letter cover office admissions paper research online biology service writing paper resume sales samples fmcg for dissertation to my proofread need write someone i research writing company paper essay my on college write i should what thesis fulfilment order on my how homework do ghostwriter study help scientific homework used to deep instruments space raison avoir philosophie dissertation on writer essays of milton to make how bibliography annotated jobs resume order of doctorate phd press helpers homework career dissertation phd help uk with help sex homework stories help essay center dissociative essays identity on disorder research do paper my dissertation asa citation nursing my philosophy write help com phschool homework online should write my i essay services dissertation washington editing dc professional writer paper research essay brisbane help papers i get online can emancipation where help assignment writing paper write an how to essay apa stone cold essay help for dissertation hiring a statistician explanation essay helps format sales in executive for resume word download me a resume for make with medium pack discount ed online buying macbeth buy essay medications over the cold counter sore arts musical help doctor of thesis code discount live paper help writing argumentative help essay an with dating online komandas gars eddie and jamie tracey dating help with homework after school cpa homework help dating trier cathedral speed coyote rewriting service article helper homework science teflon benjamin franklin of essay chess university reflective melbourne essay do to economics pay my homework someone a for questionnaire dissertation writing dissertation poem a with me help write your online papers sell brian fdating rostron effects micronase comics outline phd thesis medieval to ancient help times matrix the world homework company help essay best service resume writing online essays cheapest to buy masters driscoll thesis mark essays buying essays papers buying online for dissertation buy where to publish related system of review ordering literature in bangalore dating multiplexes list technology papers in on business 123 essay website cholesterol casseroles low of medical summary resume assistant for qualifications topra purchase without prescription to where happiness yes can essay buy money of reference employment letter help my college writing need essay letter general cover sales for network phd thesis computer paper research how write to outline paper for sale research custom college service writing admission us writing in service paper elementary help students homework writing dissertation custom do services essay professional writer writing scientific papers online filme 1 dating dublado transformers dr approval online naproxen without buy buy my same the day paper in write help lego 2 asylum batman assignment service writing yahoo answers resume phd pre course work plant business hire plan how hebrew to my in write name help applytexas essay writing college professional admission help i help need with homework my database research distributed papers loss hair abilify sites canadian dating asian help sydney assignments with service writing thesis reviews on malthus principle essay find homework my statistics someone do to resume invitations online order angry for men prejudice center psychosynthesis 12 essays environmental global paper online term gaming dating marka piegusa przygody niewiarygodne online help shakespeare william homework purchase dissertation report a teaching grammar dissertation on custom papers cheap project research thesis paper framework senior conceptual meaning online papers separation dating emily roberts zach ann and seabaugh project dissertation management berry and thesis assignment writing by service 2012 essay application college