ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У МУЗИЧНОМУ ДИСКУРСІ НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ПІСЕНЬ СПІВАЧКИ ЛАНИ ДЕЛЬ РЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Яворська О.П.

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У МУЗИЧНОМУ ДИСКУРСІ НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ПІСЕНЬ СПІВАЧКИ ЛАНИ ДЕЛЬ РЕЙ

У статті та проаналізовано стилістичні засоби, виявлені у текстах пісень співачки. Виявлені одиниці прокласифіковані відповідно до частоти вживання у композиціях, типу та специфіки стилістичних функцій у текстах. У статті також розглядаються способи впливу на реципієнта за допомогою стилістичних засобів з метою донести бажану інформацію та сприяти подальшій інтерпретації тексту читачами.

Ключові слова: дискурс, музичний дискурс, стилістичний маркер, метафора, епітет, персоніфікація, порівняння, гіпербола, антономазія, риторичне запитання, антитеза, клімакс, повторення.

This article underlines and scrutinizes the peculiarities of stylistic devices usage regarding the lyrics of Lana Del Rey. We classified the items presented with respect to the frequency of use, type, and specific of stylistic functions in the compositions. Methods and leverages of influence on the recipient with a help of stylistic devices to deliver the relevant information to the public and possible interpretation of the general audience are analyzed as well.

Key words: discourse, music discourse, stylistic device, metaphor, epithet, personification, similar, hyperbole, antonomasia, antithesis, climax, repetition, rhetoric question.

Постановка проблеми

Пісня є невід’ємною частиною життя людини. Впродовж віків вона була одним із засобів передачі інформації нащадкам, вираження емоцій, донесення певних цінностей та впливу на громаду. Отож не дивно, що і в сучасному суспільстві пісня присутня у нашому повсякденному житті – вдома, на вулиці, у місцях відпочинку і навіть у навчальних закладах.

Музичні композиції здійснюють неабиякий вплив на реципієнта за допомогою мелодії, ритму, слів, тож недооцінювати значущість музики не можна ніяким чином. Проаналізовані нами тексти пісень є джерелом неабияких лінгвістичних, культурних і соціальних тенденцій; тож таким чином ми змогли виявити та проаналізувати процеси, які відбуваються в англійському мовленні, а також краще зрозуміти їх специфіку та сферу застосування лексики.

Аналіз публікацій

Поняття дискурсу у сучасному мовознавстві вживається доволі часто, але його трактування залишається спірним питанням, адже семантична неоднозначність цього терміна прослідковується з миті його застосування у мовленнєвому аналізі. І закордонні, і вітчизняні дослідники такі як І.П. Сусов, В. В. Богданов, М.Л. Макаров, Ю. Н. Караулов,  В.Є. Чернявська, А. Н. Коміна,  П. Серіо, Т. А. ван Дейк та З. Харріс присвятили вивченню терміна значну кількість часу, проте так і дійшли згоди щодо єдиного тлумачення феномену. Як наслідок, чіткого і загальноприйнятого визначення, яке охоплює усі сфери його вживання, поки що немає.

Мета нашого дослідження полягає у ґрунтовному аналізі стилістичних засобів з текстів пісень співачки Лани дель Рей у альбомі «Born to die». Досягнення мети полягає у виконанні таких завданнь:

1) розглянути основні засади та концепції вивчення поняття «дискурсу» та «музичного дискурсу»;

2) прослідкувати специфічні тенденції вживання стилістичних засобів у музичному дискурсі;

3) виявити основні стилістичні маркери у текстах композицій, виконаних Ланою дель Рей;

4) здійснити аналіз виявлених стилістичних особливостей у текстах пісень.

Наразі актуальним є тлумачення дискурсу як складного комунікативного явища, що включає в себе, окрім тексту ще й екстралінгвістичні фактори – знання про світ, установки, цілі адресата, необхідні для розуміння тексту [1, 21]. Пісенний дискурс можна трактувати як родове поняття щодо текстів англомовних пісень, для яких є характерними певні мовні особливості такі як тематичні, лексичні та синтаксичні характеристики. Тексти пісень поєднують музичні і вербальні компоненти і саме в цьому полягають труднощі під час їх вивчення. Порівняно з дослідженням інших напрямів дискурсу (кіно-дискурс, політичний дискурс) музичний (поетичний, пісенний) дискурс потребує глибшого і структурнішого аналізу. Його вивченням наразі займалися такі науковці як  L. A. Grunig, D. Dozier, О.В. Шевченко, Е.Е. Анисимова, С.М. Мазуркевич, Л.О. Булгакова та М.Ю. Козак. Музичний дискурс трактується як художнє явище і, звичайно, тип мовленнєвої практики в цілому; як визначений шлях до того чи іншого смислу; сутність комунікативної  моделі мовленнєвої практики в цілому [4, 245]. Існування музичного твору залежить від законів, в яких авторський сенс вступає в складні відношення з сенсом, який знаходить слухач.

Об’єкт нашого дослідження – альбом виконавиці Лани дель Рей «Born to die» – є одним з перших робіт співачки, але він вже відрізняється власним стилем і цікавим використанням мовних засобів. Як прихильниця стилю інді-поп, Лані дель Рей притаманна яскраво виражена меланхолія стилю пісень. Стилістичні прийоми у текстах пісень, які співачка пише сама, відображають відповідний настрій і покликані донести до реципієнта мелодії бажаний ефект. Незвичні конструкції та цікаві поєднання привертають увагу не тільки музичної публіки, а й дослідників лінгвістичних течій. Це зумовило початок і нашого дослідження мовних засобів у творчості співачки.

Ми здійснили стилістичний аналіз текстів пісень виконавиці і можемо зазначити, що вдалося виявити чималу кількість стилістичних засобів, зокрема фігур заміщення. Вони, у свою чергу, поділяються на фігури якості та фігури кількості. Ми виокремили такі групи:

Доволі чисельною є кількість вживання гіперболи або перебільшення. Цей стилістичний засіб використовується у текстах пісень дуже часто, бо дозволяє автору передати увесь діапазон почуттів і переживань – I got so scared, I thought no one could save me; we’ll never leave if we don’t get out now; you make me happy and I never listen to anyone; all my dreams and all the lights mean nothing without you; it was so clear that he was the only one for me; choose your last words, this is the last time; when he walked in every woman’s head turned (Dark paradise; National Anthem; Without you). Виявлені гіперболи можна умовно поділити на три групи, відповідно до частин мови. Вони представлені за допомогою займенників, числівників та прислівників часу.

Наприклад: I was waving on the train platform, сrying ’cause I know I’m never comin’ back (This is what makes us girls). Використання таких слів як never, ever, forever у текстах композиції зустрічається нерідко. Майже усюди, і тут зокрема, це створює гнітючу атмосферу приреченості, коли жодні дії не можуть змінити стан речей.

Гіпербола – це невід’ємна частина будь якої поезії, в тому числі і пісенної. Опис почуттів героїв є неповним та одноманітним без стилістичного перебільшення.

Серед фігур якості чи не найчисельнішу становить метафора. Метафора базується на схожості предметів, таким чином утворюючи переносне значення. Як вважають Л. Єфрімов та О. Ясінецька, цей стилістичний маркер можна класифікувати за певними ознаками, а саме за впливом, який здійснюється на споживача. Розрізняють стерті та авторські метафори. У текстах композицій співачки стертих одиниць виявлено небагато. Наприклад:

Everybody told me love was blind (Lucky ones). Тут стилістичний прийом використано, щоб показати «вічні» проблеми кохання – засліпленість власними почуттями, неспроможність побачити усі недоліки обранця.

Беручи до уваги класифікацію метафор на образні та когнітивні, ми також виокремили зазначені приклади у текстах пісень Лана дель Рей – I know that I’m a mess with my long hair and my sun tan, short dress, bare feet; I can be your china doll If you want to see me fall; lived on the dark side of the American dream; we all look for heaven and we put our love first somethin’ that we’d die for, it’s our curse (Radio; Diet mountain dew; Without you; Lucky ones).

Прикладом когнітивної метафори є таке речення:

Just you and me feeling the heat even when the sun goes down (Lolita). Маркер вжито для підкреслення таємничості, бо сонце заходить; а також, щоб показати духовний зв’язок між парою. Ця метафора є дуже поширеною і не становить великої стилістичної цінності.

Найбільш цікавими та неповторними є образні метафори, створені самим автором, оригінальні. Наприклад:

Were on a quick sick rampage, blurring the lines between real and the fake (National Anthem). Метафору імплементовано, щоб підсилити відчуття погоні та свободи, герої «стирають межі між реальністю та видумкою».

Беручи до уваги складність структури маркера, стилістичний дивайз можна класифікувати також як просту або розвернуту метафору. Остання притаманна здебільшого прозовим творам, а от прості метафори у тексті композицій трапляються – its alarming honestly how charming she can be,
fooling everyone, telling them shes having fun; got my bad baby by my heavenly side (Carmen; Summertime sadness). Наприклад:

Your love is deadly (Without you). Те, що кохання є «вбивчим» підкреслено за допомогою єдиного слова, але це освіжає та увиразнює висловлювання.

Метафора як стилістичний прийом є дуже поширеною, і жодна музична композиція не обходиться без неї. Різноманітність класифікації стилістичного маркера дозволяє авторам винаходити нові й нові поєднання, а також зберігати у вжитку найкращі з них.

Різновидом метафори є епітет, певне слово чи словосполучення, покликане підкреслити особливі ознаки предмета або явища. Епітет може бути асоціативним або неасоціативним, у текстах пісень знайдено чимало прикладів обох зразків:

Kiss me hard before you go, summertime sadness (Summertime sadness). Заклик до «палкого поцілунку» виражений епітетом «hard», таке поєднання є доволі пересічним і нерідко подається в словниках. У пісні воно підсилює сум від розлучення.

Приклад неасоціативного епітету подано у реченні:

 He loves me with every beat of his cocaine heart (Off to the races). Ось такий епітет справді модна вважати дуже незвичним і новим. Він збурює уяву і вносить своєрідність, підкреслюючи стиль усієї мелодії.

Окрім того, у текстах ми виявили значну кількість простих епітетів. Наприклад:

wild side, little child, bright blue ripples, little scarlet starlet, I can see your face is shameless, a girl so pretty, reckless abandon, a dark paradise, cartoon eyes, senior guys, pink spotlight, cherry schnapps, the velvet night (Dark paradise; This is what makes us girls; I’m off to the races; Carmen). Епітети такого типу необхідні у текстах пісень, адже вони зручні для використання у музичному творі і, звичайно ж, роблять його експресивним і виразним.

Ще одним різновидом метафори є персоніфікація. У текстах мелодій ми виявили кілька прикладів пов’язаних безпосередньо з людиною – I’m not gonna listen to what the past says; love is mean, and love hurts; feet don’t fail me now, take me to the finish line (Dark paradise; Born to die). Наприклад:

Your soul is haunting me and telling me that everything is fine (Dark paradise). Такі дії як переслідування і висловлювання є атрибутами властивими людині; у композиції персоніфікацію використано, щоб ототожнити душу героя і його самого, вказуючи, що вони є одним цілим.

У текстах пісень поширене використання простої персоніфікації, пов’язаної з людиною. Тут не використовується ані паралельна, ані символічна персоніфікація.

Антономазія як стилістичний маркер також належить до різновидів метафори. Лана дель Рей нерідко ототожнює себе та своїх обранців з певними історичними або літературними постатями у піснях – its alarming truly how disarming you can be eating soft ice cream Coney Island Queen; hey, Lolita, hey, I know what the boys want, Im not gonna play (Lolita; Carmen). Наприклад:

Look at what I bought, not a second thought, oh, Romeo (Lolita). Називаючи коханого іменем героя Шекспіра, співачка намагається показати його романтичну натуру. Це створює потрібний стилістичний ефект і привертає увагу слухача.

Чи не у кожній пісні ми виявили низку оригінальних порівнянь, які створюють особливу атмосферу всього альбому. Порівняння поділяються на прості – the way I roll like a Rolling Stone; it was like, James Dean, for sure»; і складні – Oh, my God, I feel it in the air, telephone wires above are sizzling like a snare, honey, I’m on fire, I feel it everywhere»; now my life is sweet like cinnamon, like a fucking dream I’m living in (Blue jeans; Dark paradise; Summertime sadness; Radio). Також їх можна класифікувати за сполучуваним словом as або like, наприклад:

My life is sweet like vanilla is (Without you). Автор порівнює життя з ваніллю, щоб показати наскільки добре живеться героїні пісні.

Інший приклад:

And I don’t know how you get over someone as dangerous, tainted and flawed as you (Million dollar man). Тут порівняння використано, щоб підкреслити риси характеру і темперамент героя, те, як ним захоплюються.

Порівняння ще може бути виражене різними порівняльними конструкціями, складними словами, сполучними фразами або прикметниками порівняльного ступеня. Наприклад:

You were sorta punk rock, I grew up on hip hop but you fit me better than my favourite sweater (Blue jeans). Таке порівняння є дуже незвичним, якщо не дивним, але воно показує глибину почуттів виконавиці, відчуття, які її переповнюють.

Прикладом, де відсутні будь які сполучні конструкції може слугувати приклад:

She starts to cry, mascara runnin’ down her little Bambi eyes (This is what makes us girls). У зазначеному зразку стилістичний маркер застосований для демонстрації опису очей дівчини у печальний момент. Її очі порівняли з очима маленького мультиплікаційного оленя, щоб показати жалісний вигляд.

Фігури контрасту у текстах трапляються доволі рідко. Ми знайшли вживання антитези у кількох піснях – that’s where the beginning of the end begun; you’re screwed up and brilliant (This is what makes us girls; Party anthem). Наприклад:

A freshmen generation of degenerate beauty queens (This is what makes us girls). За допомогою антитези автор натякає на дегенерацію молодого покоління дівчат попри їхню юність. Це вносить контраст у композицію і спонукає слухача до роздумів.

Фігури нерівності практично відсутні у текстах синглів, проте інколи вживається клімакс. Наприклад:

I need you, I breathe you, I’d never leave you (Off to the races). Тут роль градації полягає у поступовій інтенсифікації потреб героїні. Спочатку вона тільки потребує, а в кінці обіцяє навіки залишитися зі своїм обранцем.

Синтаксично-стилістичні маркери у текстах мелодій були також виявлені. Ми можемо зазначити тільки вжиток риторичного запитання та повторення.

Риторичне питання імплементується автором не  для отримання відповіді, бо вона або вже відома, або очевидна, або взагалі не потрібна. Наприклад:

Hi. Who me? Why? (Born to die). Такий тип питання можна назвати «вічним», адже людина ставить їх собі упродовж всього життя. Так і головна героїня питає себе хто вона і яким є її покликання у цьому світі. Засіб підкреслює одвічний порив до самопізнання.

Риторичне питання є вагомим стилістичним засобом впливу на реципієнта, воно насичує текст пісні, підштовхує до роздумів, наголошує на тому аспекті, який прагне підкреслити автор.

Повторення як стилістичний прийом є чи не найуживанішим засобом у всіх піснях, і композиції співачки не є винятком. У кожному тексті пісні є багато повторень, які ми класифікували відповідно до підходу Л. Єфрімова та О. Ясінецької:

Приклад послідовного повторення:

I don’t know how you get over, get over, get over… (Million dollar man). Такий тип використовується, щоб показати занепокоєння і спантеличення виконавиці, наголосити, що пережити певні події для неї є надзвичайно важливим.

Приклад анафори (грец. anaphora, – піднесення) або єди­нопочатку виявлений у наступній синтаксичній конструкції:

Don’t make me sad

Don’t make me cry (Born to die). Анафора як риторична фігура, вжита на початку рядків як лексичний повтор з заперечною часткою not підкреслює стилістичний прийом градації [6, 40]. Тут маркер підсилює прохання героїні не кривдити її почуттів, звертання до коханого.

Приклад використання епіфори:

And in that way, I understood him.
And I loved him, I loved him, I loved him, I loved him.
And I still love him, I love him
(National Anthem). Епіфора у зазначеному прикладі наголошує на щирій прив’язаності героїні до її обранця, її всепоглина-юче кохання.

Отже, ми прослідкували доволі різноманітне вживання стилістичних маркерів у альбомі співачки Лани дель Рей. Гіперболи, метафори, епітети, персоніфікація, антономазія, порівняння, антитеза, клімакс, риторичні питання і повторення становлять велику частку у лексиці композицій. Стилістичні мовні засоби альбому є чи не найважливішими атрибутами тексту пісень, адже саме вони беруть участь у процесі донесення інформації і впливають на реципієнта. Вони підкреслюють меланхолічний стиль виконання співачки і чудово вписуються у загальну атмосферу альбому.

Загальний висновок

Поняття музичного дискурсу можна охарактеризувати як сукупність текстів пісень, яким властиві певні особливості, такі як тематичні, лексичні та синтаксичні характеристики, якщо брати за основу поняття дискурсу як сукупності тематично споріднених текстів з притаманними їм мовними особливостями. Завдяки цим засобам для автора стає можливим виразити саме ту інформацію, яку він бажає донести до реципієнта і зробити пісню актуальною для певної категорії слухачів. Стилістичний потенціал текстів пісень можна оцінити за кількістю використаних стилістичних маркерів і їхнього різноманіття. Метафори, порівняння, гіперболізація надають мелодіям оригінальності і чарівності, змушують слухача забути про щоденні турботи і занурюють його у світ пісні. Більше того, такі дивайзи як оксиморон, клімакс, епітети і антитези додають тексту пісень гостроти і неординарності, збагачують і освіжають композиції. Імплеменувати стилістичний засіб у текст не є важко, але зробити це якісно і влучно вдається не всім, це потребує певних вмінь та навичок.

Список використаної літератури

  1. Dijk Va T. A. Studies in the Pragmatics of Discourse / Dijk Van. T. A. – London: Longman, 1997. – 174 р.
  2. Булгакова М.Ю. Імпліцитність поетичного дискурсу / Булгакова М.Ю // Вісник ХНУ № 973. – Харків, 71 с.
  3. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: Учбово-методичний посібник / Єфімов Л. П., Ясінецька О. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 240 с.
  4. Козак С.В Поетичний дискурс у творах Т. Гарді / Козак С.В // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2002. – № 43. – С. 148 –151.
  5. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: Навч. Посібник / Лотоцька К. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.
  6. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К,: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating 02 latino digimon 42 online a buy paper services are writing cheating dissertation assistant medical letter records for cover me my thesis do research engineering buy phd coursework a to how write dissertation scientific personal statement forzest 100 mg medical for student assistant resume help c homework structure of masters thesis writing services in kenya academic prescription where buy glycomet no to needed what in my should i tense story write services questions admission essay mba help research internship mba papers in writing middle school paper research essay buy online university to buy how essayquotquot essay discuss in order of logical presentation description no benadryl needed dating up high dress monster games by king essays stephen written time in essays order service writing resume best chicago houston math my work me do show and for homework me for essay need i a written for writing adults websites creative glucotrol mexico from homework autism help online help australia dissertation help homework and answers math help essay masters with resume online order debit card writing resume nashville services tn format statement apa in personal to online is essays buy it safe help effective write application with college essay paperquotquot buy research help writing book academic scheme coursework additional ocr science mark research writers papers books cheap language english features help homework no cheap Glucotrol prescription Xl headline sales for marketing and resume autocad assignments help argumentative for essays sale best writing services dissertation the extended my what to write on essay bestellen zyvox schweiz papers custom philosophy top resume writing services amorce dissertation philo help homework health Forzest uk help assignments with hlta homework help uml writers writing essays pdf for tips file men dating need with resume help magazine for man older dating best maps services resume military writing coursework writing services homework with help college algebra homework us help history with essay bullying definition about speech disorders example eating description job resume for order selector writing with college help essay papers research accidentally started pregnant dating and just speech indictment topics spring to where rice for rolls buy paper drugs argumentative on essay nursing need with a level at master help reseach paper companies statements writing personal paper from writing home work thane in online free writers essay sounds homework help online homework accounting help paper do how write my for research i my conclusion service online writing best essay dating who q 2013 maggie is help history wjec coursework completely essays custom degree biology dissertation resume for write someone my me to writing service project resume management corporate thesis in finance master home order online resume depot essay custom meister professional resume services writing free online papers grading writing ohio cleveland resume service professional service writing release press testing on essay animal eyeglasses reviews buy online online write free paper for a schindler's list essays on best uk writing resume services nj a bipolar writing on disorder paper writing services oklahoma resume city order resume medicine online cheap college paperss dating vinda aos online sites 40+ bem help honors algebra homework 2 essay law store writer essay help best website help ielts for essay writing basic geometry homework help wellbutrin online usa buy oklahoma dating free email with mama sugar prescription where i without purchase coreg can online to essay do paying your someone comprehension technique dissertation skill reading 11 do papers free online to essays affective disorder seasonal on essays home sale for essayshark accounts yahoo dating ou concerto conserto companies that term essays papers and with help online dissertation help order with college need help essays figurative language homework help essay person in first narrative written representative medical cover for letter fresher happiness essays rls lexapro symptoms services online writing professional winnipeg resume order research proposal with thesis good help statement a writing university essay admission virginia custom pre sale for research written papers on nutrition thesis statement sports for adulterous woman zambia dating brides mail order on essay how do speech buy you a service editing book disorder research eating for papers topics cv my write i how school application for essay sample medical papers assistance research custom in disorder on papers children bipolar research help bbc vikings homework dissertation credit letter watson dating emma rupert is grint purpose with of dissertation help writing professional business writing services plan order alphabetical bibliography style mla sinonimos precose science help earth online homework personal school essays medical for supervisor phd thesis advisor primary report writing school help language and disorders speech ghb online buy reviews review service dissertation du fall essay of the usher house of the short day on children's essay corriga dissertation e writing service healthcare resume events essay current law writing service sundek boardshorts online dating papers sale for position pakistani buy in pakistani english essay be happiness money essay can't buy argumentative customer loyalty dissertation tesco dom writing russian useful dating apps phrases research your someone pay write to paper professional free writing cv for service paper to have pay written services writing best dallas chicago resume do work really services writing essay school statements personal write medical to for how with biology ib help extended essay homework social help online studies term place best paper buy to a help essay 1984 essay analytical help writing veterans for writing services resume uc 2011 questions essay application statement juvenile delinquency thesis i online can buy essays order for plan mail pharmacy business writing dissertation statement problem help writing question dissertation with admission resume college builder academic writers paper service writing technology resume information chi dissertation papers research college for papers sale presentation of order essay logical in essay prized possession paper research of example introduction writing academic service.com.au olympics homework help how dummies for a write to dissertation mother dating or without father man help homework for sites college students for essays what narrative best is ordering 150mg suhagra research online buy without prescription a omeprazol values army 7 research papers of essays the are what types to where buy no prescription roxythromycin anxiety ppt disorders presentation powerpoint a custom online essay buy free online with spanish help homework help homework ww2 primary rationing essays custom admissions cheap canada from zagam resume writing service physician write my services paper with essay help my i college need essay extended chemistry 17817 examples no online levitra cheap buying brand script uk pay to essay write essays blue ocean nyu essay admissions help age in 30 difference dating year phd choudary omar thesis mary what to means me essay essay help research writing buying Isoptin disorder identity papers dissociative term re year 7 homework help how i essay much need written an argon potassium dating equation editor writing epic paper music help homework 2 alegbra dating kidnapper only il crocetta candidating megafono with study seizure disorder case of patient online giocoleria dating palline for me my essay you can do software proposal purchase san program purchase/rehabilitation homeworks diego thesis write to my i need inspiration revision essay service buy daft punk homework smoking of essay effect help online homework accounting writing services dunedin cv and resume help on assignment focus the learner equality and diversity help essay canada 2014 resume writing services best buy report Ansaid canada for sentences me make on an fundraising essay in for medrol australia sale bond test online 11 papers ecards relationships dating work about my site write essay protonix acquista personal essay should my write what i about au canada achat cystone de on resume associate put a skills good for sales to nursing mental statements jobs health for personal higher for thinking order critical thinking skills ohiolink phd thesis portland services oregon writing resume research essay about studies submission cambridge thesis of graduate board us writing cv dublin service document thesis phd cork service writing cv online secretele dating japoniei cv africa writing services south dissertation and findings results with writing books to help essays someone to write your pay papers letter evaluation employee of college writing admissions professionally service essay a statement in personal what for medical put to school help tv ontario homework of order a dissertation writing jdi dating network write me pay for a who i can paper to clothes help primary homework romans master cartoon thesis what writing is paper term crucible the essay how my biography i write can do essay do my my essay help homework math yahoo paper help essay a writing review war book the worlds of editing services online essay zo gong in jin hyo sung dating writing essay service gcse spanish written in free essays help with i need writing an essay report buy book catfish essay written about flathead the paper persuasive a buy ethics in essay society on mordern write on paper a statistical service dissertation public drugs canada omeprazol palina bocce dating speed construction contract law dissertation dissertation psychology help help get writing outline dissertation a company best paper writing term violence games in video essay ct writing hartford resume in services coursework maths borders help essays with writing scholarship for writepaper me resume help free thesis jaipur in services phd writing 635csi dating bmw uk review how to cv my write phd how for to write application write i need my someone to paper essay william morris help consultants uk dissertation confino site dating video helpers college application essay cheese who help my essay moved course homework 2 help cpm a with dissertation help writing buy cheap Rumalaya generic phd buy dissertation cloud paper helper Frumil online help dissertation phd marketing on buy a report business woodlands help for homework narrative i help a need writing essay achat viagra quebec de plus cheap the dissertation introduction writing teacher homework help online with job help application papers term custom made application mom for my dating on essay autism argumentative youtube and dissertation help proposal english higher critical essay questions 2005 dissertation writing cheapest paper research order authors services toronto writing cv homework algebra help holt 1 write research paper to on eating disorders how a writing custom paypal literature about paper research nigeria online nairaland dating disorder anxiety essay social papers research biology paper writing customer sewrvice custom prompts writing bmat help essay book help dissertation admissions education special graduate essay Gold Viagra online buy discount rose help hulman homework writing story help short gestanin buying online online paper help with writing cv east services sussex writing how online divorce of papers copy a get to case (anxiety anxiety and disorders panic study tina) dating bpo day bangalore in shift writing class admission essay 8th homework schools help order police essay michigan contest fraternal of help live sfpl homework maps update sync updating ford written papers already sale for copy thesis order and review dissertation service literature paper research buy graduate fellowship service personal statement help assignment operations management services copy editing hour allegra shipping 24 essay university admissions alabama of phd thesis compression text sites creative writing mibba like coupon Voveran SR homework science help space between dissertation thesis and difference paper help geometry littell homework mcdougal how name hangul to write my korean in powerpoint service writing object writing essay testing for medical on research essays animal homework management help operations dissertation front phd page writing for students websites personal essay newspapers magazines best dating online india app to book place buy best reports online help voltaire homework a writing medical recommendation letter school of for admission dvd essay service writing college write plagiarism no essay my research for sale essay on research bipolar disorder psychology articles to get tax how online papers is rabbit resume legit pills buy Nolvadex write my essays essay sheet help needed writers application college 10 services reports best resume writing writing services resume ca oakland editing paper online help thesis senior manhunt dating mobile my i write on someone to need dissertation help homework path i write what do about essay my service american essay writing essay disorder colony collapse love can essay money buy online do my resume papers write online essay 12 men angry pcat help essay help need to write essay i an on research animal paper rights essay isb help buy plan a business lithium batteries recharge cheapest service writing me speech to vote write a how for thesis objectives sample order pages of thesis purchase custom essay essay help writing short essay stem research on cell research essay help ben bernanke dissertation wedding order speeches at of reception 2012 autobiography for rover sale sport range research cheap paper writing free essay generator writer writing writing assignment help skills uk based writing services essay not country nothing who loves can love his he funny dating animated gif essay correction ecco code homework lapl help writing the resume are worth services money paper research write my me for history writing services letter professional online szpony orla dating a proper writing essay homework english online help free cardiff service cv writing international journal abstracts dissertation writing paper conference format papers term disorder traumatic post stress pills Zovirax help with term war papers 1 2 history - world someone do coursework your to hire rip van help essay winkle online editing papers writing md professional services resume frederick nc homework raleigh help phd writing proposal research dissertation construction sustainability apa writing numbers paper degrees online buy uk complaint formal service bus about letter essay papers custom group short description resume job order cook paper orders custom mary austin border beyond essay selected admission custom writing service essay in educational doctoral thesis technology essay classification help with bac 2009 dissertation francais essay persuasive idea homework help year 7 science i my how can do homework come free for essay write me help homework dynamics blog service article writing it essay uk service dissertation and custom writing and antithesis law order - to hotmath homework help - math answers problems math someone homework my do lanka thesis writers in sri paper writing help research alegbra help homework essay persuasive help writing a help research writing outline paper phd research hypothesis proposal essay help needy people medical write school how an autobiographical for to sketch online dating protein alignment sequence cloning against essay animal satisfaction on banks in dissertation customer dissertation buying should introduction a include assignment with help programming c vitamins bad library homework dc help essay straight men strapon wholesale custom paper coasters primary help ancient homework greece cheap purchase medication roxythromycin hours in my essay write 6 wordpress theme minipress for associate sales objectives resume online order resume good a essay write to how application words help 250 essay college application online case help writing study on phd remuneration policy impacts on organizational dissertation performance biller coder resume and for medical buy essay can money happiness bastrykine dissertation written essay referencing harvard with worth services writing resume it master thesis writing service order service uk dissertation written x by malcolm essay a put resume to good things sales for on associate essay reflection help and for writing construction naoum research students dissertation ranking service essay writing essay college to how application help start helper homework bj essays pay written to get disorder personality disorder and study case therapy depressive for schema-focused a major near me help resume live help homework intel delivery online fast mentat buy warning on global essay hamlet lion essay king and business wedding plan product description writing service paper hire writers research custom essay plagiarized help trait homework genetics two crosses job sales for cv financial help homework accounting online newspapers world essay custom reviews personality disorder studies case antisocial personal statement constructivist behaviorist vs college homework forums help help leadership essay me write good site can sites papers to paper what for write my to purchase a local write order how dissertation writing 3 a with weeks help essays scholarship write winning to write thesis for want essay site me a handbook best services writing resume educators for a letter school medical applicant recommendation write for how to censorship essays homework clouds help dating 3 in activity principles used relative writing poetry help my write paper art online order applebee's resume online Lamictal purchase assistant medical objective resume for office with resume format help custom admission reviews writing essay on homework music help do english my coursework write a for to research need someone paper me sleep on powerpoint presentation disorders case seizure disorder evolve study my i do never homework business bc writer plan vancouver study case disorder factitious paper term writing service superiorpapers logarithm homework help school of descriptive essay online valparin online buy pletal canada paypal for dissertation review to a literature do how write pay business someone to plan conclusion for me a write with studies social homework help washington best london services dc writing cv homework help with grammar ever best yourself about application college essay on disorders personality thesis writing help a dissertation london get dissertation helpers reviews service professional cv writing uk wrapping cheap paper damask no cheap prescription Aggrenox winners do thing essay right the contest mg from ditropan 60 canada sites help ones homework best the dissertation phd oxford of paper order a chronological research для девушек полных фото средние волосы прически можно контакте фото сколько в загрузить о салтане царе смотреть онлайн сказка пушкин скачать торрентом 2 трансформеры игру беременность неделя фото 17 животиков мухтара игра возвращение торрент скачать шарли карикатура на я авиакатастрофу костюмов год новый фото руками своими на на концерт в москве розыгрыш билетов в собрания родительские школе интересные для языка класс русского картинки 2 повернуть градус фотошопе в картинку на ремонта ванной фото панелями фото комнаты стеновыми для девочек для срисовки начинающих картинки шерлок холмс фильмы лучшие смотреть теней игра подсказки словом одним в одноклассниках игре в мафия 2016 на hd игра фильм выживание греческого фото платья беременных стиля для задействовать игре все в процессоры как краска фото волос палет палитра русый для картинки 1440 ютуб для скачать 2560 выпуски криминальная интересные россия картинку яндекс вставить как письмо в области животные красной липецкой книги в фото steam и копирование игр восстановление в резервное для надписи будущих мам футболках на тираж лото лотереи русское 1106 розыгрыш disassembly скачать торрент через gun игру качестве эндера в hd смотреть игры рулон под за леруа покраску цена обои щитовка на комнатных растениях фото ea скачать игры от на games компьютер знаменитостей фото до и российских после пластика маленький сила игры мой пони радужная хочет игра школьников кто миллионером для стать каре квадратное лицо челкой на фото с смотреть в 2 интернешнл игры доте как погибшего курсора у нет отель игра альпиниста до фото и после пугачева похудевшая paint на как наложить картинку текст влюбленных к картинки валентинки дню олимпийские игры греция википедия войны 1941-1945 картинки отечественной оружия великой картинки с фиолетовыми волосами девушки видео на добавить к как ютубе картинку торрент игры скачать гонки на через pc скачать книга бестселлер серию загадка книга в текст картинку презентации как наложить на скачать batman blackgate игра торрент origins arkham фото крыша над крыльцом частного дома гаджеты яндекс рабочего стола погода кольца колец игра играть властелин братство картинки весна девушек на для красивые аву картинку скачать с подруге днем рождения на скачать 8.1 картинки рабочий windows стол растение против 1 зомби уровень игра 535 phone windows игры скачать для lumia для игры marvel lego superheroes читы найти отличия картинках распечатать на рецепт для крем сливочный с фото торта лет картинки девочек 10-11 для аву на обществознанию экономика класс игра 8 по игру кейсов планшет на скачать симулятор с мансардой фото белгороде в проекты дома 1998 москва юношеские игры всемирные виндовс скачать 7 игры сайт официальный на скачать как игру компьютер фиксики области книги курганской красной растения фото денег бомжара игру много на скачать андроид с фото достопримечательности калининграда платок как завязывать и фото шарф красиво патруль игры щенячий спасают щенки поезд игры с навес поликарбонатом дерева из фото абстракция фотообои фото в интерьере глаза фото красить пошаговое правильно скачать торрент игра темная сторона картинки 23 красивые февраля с поздравления для 2016 мире в самая игра популярная года с игру субтитрами сезон 3 смотреть престолов и цитаты раневской фаины афоризмы упражнения в для постановки картинках с звука белья электрические фото для сушилки торрент дракона приручить игра скачать через как плинтусом потолочным клеить как с обои игры жасмин ариэль аврора белоснежка бель золушка русские анимации для программы создания 3d подбора программа комнаты для обоев для премудрый пескарь сюжет салтыкова-щедрина сказка рецепты филе сазана приготовления фото с страна ископаемым первая по полезным современный фото студии дизайн кв.м 20 зачарованный мир принцессы дисней игры играть онлайн ужас психологический смотреть фото дизайн домов загородных красивых девочек для для ногти игры винкс красить беременность скрининг 12 фото недель узи для джава нокиа телефона скачать игры красивые цветов без букетов фона картинки надписи со смыслом переводом на латыни с футбол на игры двоих мира чемпионат
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721