ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У КІНОДИСКУРСІ НА ПРИКЛАДІ ФІЛЬМУ «КОД ДА ВІНЧІ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено та проаналізовано лексичні засоби, вжитті у фільмі «Код да Вінчі». Наведено класифікацію усіх виявлених тропів відносно їхньої поширеності у тексті, підкласифікацію окремих класів лексичних одиниць  та аналіз їхніх функції та мету використання у мовленні персонажів. Розглядається вплив вживання окремих засобів на сприйняття та інтерпретації реципієнтами основного повідомлення тексту дискурсу

Ключові слова: дискурс, кінодискурс, лексичний засіб, термін, колоквіалізм, фразеологізм, запозичення, сленгізм, жаргонізм, професіоналізм, архаїзм.

This article elucidates and analyses lexical devices which are used in the film “The Da Vinci Code”. It contains the classification of all revealed tropes concerning their prevalence in the text, the subclassification of particular classes of lexical units and also the analysis of their functions and aims of using in the characters’ speech. The article scrutinizes the impact of using particular devices on the understanding and interpretation of the main message of the discourse text by recipients.

Key words: discourse, film discourse, lexical device, term, colloquialism, idiom, borrowing, slang, jargon, professionalism, archaism.

Постановка проблеми. Безсумнівно, кіно стало невід’ємною частиною життя сучасної людини та універсальним способом проведення дозвілля й отримання естетичного задоволення. Особливістю кіно є те, що цей культурний феномен через поєднання звукових, візуальних, емоційних та технічних чинників має здатність впливати на свідомість населення, що широко застосовувалось владою деяких країн для пропаганди, маніпуляцій, утвердження нового світогляду, норм та цінностей. Аналізований нами фільм здобув всесвітню популярність і симпатію глядачів та став також важливим явищем культурного значення, що стало основною передумовою до його детального вивчення.

Аналіз публікацій. Явище дискурсу та власне кінодискурсу стало головним об’єктом досліджень лінгвістів XX-XXI ст. Нами було опрацьовано низку праць визначних вчених, серед яких Ф. Баwцевич, М. Горбунова, Л. Єфімов, А. Зарецька, О. Каменська, Л. Козуб, Е. Кубрякова, К. Серажим, В. Чернявська,  Л. Філліпс, Г. Чміль, М. Стаббс. Однак відносно короткий термін дослідження феномену дискурсу зумовило відсутність детального аналізу питання та можливість проведення його подальшого вивчення.

Мету нашого дослідження становить поглиблений аналіз лексичних засобів, вжитих у фільмі «Код да Вінчі». Досягнення мети полягає у виконанні таких завдань: 1) описати наукові підходи до поняття дискурсу; 2) дослідити та проаналізувати основні лексичні характеристики кінодискурсу; 3) виявити основні лексичні засоби, використані у фільмі; 4) здійснити семантичний аналіз знайдених лексичних засобів.

Наразі кінодискурс зайняв стійку позицію у сучасному глобалізованому суспільстві. Він є джерелом соціальних знань, засобом мислення поміж героями та обміну інформації (бесіди) між ними. Кінодискурс – це аудіовізуальний вид дискурсу, котрий визначає взаємодію сукупності кінотестів та об’єктивізовує сприйняття реальності у вигляді тривалого діалогу. Загальнотеоретичні питання кінодискурсу вивчались такими науковцями, як Р. Бартом, У. Еко, С. Ейзенштейном. А. Віларейо, Р. Картер, С. Козлоф, І. Бондеб’єрг займалися визначення особливостей мови кіно. Серед вітчизняних дослідників питанням кінематографу цікавились М. Яновський, М. Жинкін та В. Шевченко [3, 321].

Вивчення будь-якого фільму базується на урахуванні соціальних, прагматичних, культурних та функціональних особливостей кінодискурсу. М. Єфремов, Г. Слишкін, О. Іванова, Ю. Цив’ян та Ю. Лотман розглядають кінофільм як певний вид тексту [7, 31]. А. Зарецька, в свою чергу, зауважує, що у зв’язку з потребою врахування сукупності усіх компонентів фільму – візуальних, звукових, паратекстових елементів (титрів, назви), застосування даних про наявні допоміжні тексти (субтитрів і монтажних листів), прецедентних текстів (літературної основи та сценаріїв), учасників комунікації, а також їхніх цілей та настанов, – доцільно вивчати фільм як окремий вид дискурсу [2, 17]. Проте різноманітність вербальних і невербальних складових окремо взятого кінофільму не є достатнім приводом для визначення його як кінодискурсу. В. Чернявська зазначає, що головними параметрами для визначення кінодискурсу є прецедентні тексти і невербальна складова, так як будь-який фільм залишається відносно завершеною та обмеженою сутністю [6, 89].

Досліджений нами фільм «Код да Вінчі» є екранізацією відомого однойменного роману Дена Брауна, котрий став бестселером та завоював симпатію читачів усього світу. Кожен окремий герой вирізняється харизматичністю, особливими рисами характеру, манерами поведінки, що відображається на задіяній лексиці у різноманітних мовленнєвих ситуаціях.

Виконуючи мовний аналіз фільму «Код да Вінчі», лексичні засоби було поділено на такі групи: запозичення, терміни, колоквіалізми, фразеологізми, сленг, професіоналізми, архаїзми, абревіатури, американізми, неологізми (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Основні групи лексичних засобів

Назва лексичної фігури Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Запозичення 92 33,6%
Терміни 84 30,7%
Колоквіалізми 46 16,8%
Фразеологізми 14 5,1%
Сленг 11 4%
Професіоналізми 8 2,9%
Архаїзми 8 2,9%
Абревіатура 8 2,9%
Американізми 3 1,1%
Усього 274 100%

 

Найчисельнішою групою є запозичення – слова, що є запозиченими з інших мов у мову оригіналу тексту [1, 30]. У фільмі вони становлять 33,6% від загальної кількості лексичних засобів у фільмі (див. таблиця 1). Більшість запозичень у фільмі є загальновживаними, тобто протягом довгого періоду формування мови ці слова вже стали власне англійськими, незважаючи на те, що мають різне походження. Використання таких слів не потребує специфічних умов та вживаються носіями мови у повсякденному реальному житті.

Аналізуюючи текст фільму, усі запозичення після детального вивчення можна класифікувати відносно мови, із якої вони походять: французькі, латинські, іспанські, італійські та грецькі.

До першої групи ми відносимо одиниці, запозичені із французької мови: parquet, meridian, boulevard, essence [4].

Другу групу запозичень становлять лексеми, що походять із латинської мови, а саме: ratio, scholar, status, mystery [4].

Третя, четверта та п’ята групи характеризуються запозиченнями із іспанської, італійської та грецької мови, відповідно: cigar, fresco, myth [4].

Розглянемо приклад вживання запозичення у реченні:

In paganism, women were worshiped as a route to heaven [4]. Персонаж вживає запозичене із французької мови слово «route», котре, подібно у запозичень із інших груп, не несе специфічного смислового навантаження, оскільки є загальноприйнятним у повсякденному житті носіїв англійської мови.

І ще однією численною групою лексичних засобів терміни – слова, що однозначно та чітко пояснюють певне поняття в межах спеціальної сфери і при цьому не мають особливого емоційного забарвлення [1, 27]. Їхня частка у фільмі становить 30,7%  (див. таблицю 1). Сюжет фільму охоплює різноманітні сфери життя, саме тому текст містить низку застосованих термінів із таких галузей, як релігія, криміналістика, астрономія, мистецтво, медицина.

Численною групою є терміни, сферою вживання яких є релігія: Lord, cherub, Venus, gospel [4].

Як приклад вживання релігійних термінів можна навести речення:

Jewish…Christian, Egyptian… Masonic, pagan… Templar crosses, pyramids [4]. Головний герой використовує відразу три терміни на позначення релігій, чиї символи він зумів роздивитись у інтер’єрі Росслінської каплиці.

Група термінів зі сфери криміналістики охоплює такі одиниці: criminal, killer, crime scene, suspect [4]. Наприклад:

The suspects Neveu and Langdon are likely at that location [4]. У реченні персонаж уживає термін «suspects», оскільки за відсутності прямих доказів та без доведення вини головні герої у ході розслідування злочину є лише підозрюваними.

І ще однією численною групою за кількістю термінологічних одиниць, що до неї належать, є астрономічні терміни: solar system, planet, constellation, moon [4]. Наприклад:

Solar system. The planets. Constellations. Signs of the zodiac. See, our moon is missing. The moons of Saturn and Jupiter. They’re not here [4]. Вживання термінів у цьому уривку вказує на те, що герой є добре обізнаним у сфері астрономії, оскільки він без труднощів розпізнає відмінність між зображеними небесними тілами.

До групи термінів, що вживаються у галузі мистецтва, ми віднесли такі одиниці: museum, gallery, painting, effigy [4]. Наприклад:

I trust you recognizeThe Last Supper the great fresco by Leonardo da Vinci [4]. У реченні герой вживає термін, щоб визначити, до якого виду прикладного мистецтва належить твір видатного художника.

Останньою групою є медичні терміни, а саме: catatonic, tracheotomy, allergy [4].

Розглянемо таке речення:

When they found him, he was nearly catatonic [4]. У реченні вжито термін з метою найточнішого відображення фізіологічного стану персонажа.

Чисельною за кількістю вжитих лексем є група колоквіалізмів – загальновживані слова, що використовуються в неофіційному, повсякденному мовленні та є неприйнятними у ввічливій розмові [5, 48]. У аналізованому фільмі вони складають 16,8% від загальної кількості лексичний одиниць у вибірці (див. таблицю 1).

Усі наявні у тексті колоквіалізми можна поділити на групи за такими ознаками:

 • неформальні назви осіб;
 • ствердження або заперечення , а також вигуки;
 • спрощення та скорочення граматичних форм.

До першої групи колоквіалізмів ми відносимо такі лексеми: my dear, fellow, man, mate [4], вживання яких можна розглянути на прикладі такого речення:

Theres your problem, mate. Its your basic linguistic coincidence [4], де персонаж як приклад розмовної лексики вживає слово «mate», щоб передати неформальність ситуації та манеру спілкування, притаманну певній віковій категорії – молоді.

Другою численною групою є колоквіалізми, що позначають вираження ствердження, заперечення та вигуки: My God, yeah, excellent [4]. Наприклад:

My God, I dont believe this [4]. У поданому реченні вигук надає мові персонажа експресивність та відображає його щире здивування під час моменту мовлення.

До третьої групи ми відносимо такі колоквіалізми: its, youve, wouldnt, wouldve [4].

Як приклад розглянемо таке речення:

So Sauniиre requested tonight’s meeting [4]. Персонаж використовує у розмові лексему «tonights», що передає неформальність спілкування із підозрюваним та створює невимушену атмосферу, що є методом поліції для отримання необхідної інформації.

І ще однією не менш важливою групою лексичних засобів є фразеологізми – стійкі та неподільні вирази чи словосполучення, котрі можна замінити певним синонімічним словом [1, 29].  У досліджуваному тексті вони складають 5,1% (див. таблицю 1). До цієї групи лексичних засобів відносяться такі фігури: to have somebody on a little leash, to keep somebodys chest close to somebodys cards, to play to somebodys vanity [4].

Як приклад вживання фразеологізмів можна навести таке речення:

So, you want to keep our chest close to our cards, yes? [4]. У поданому реченні головна героїня вживає таку лексичну одиницю, що вказує на високий рівень знання англійської мови та освіченість, незважаючи на те, що вона є уродженкою Франції, а також експресивність та емоційність її мовлення.

Чисельною є група сленгізми – слова, що характеризуються специфічним вживанням між особами певного соціального прошарку або професійної діяльності [5, 52]. Особливістю цих лексем є те, що вони відзначаються експресивністю, емотивністю та неофіційністю. Відсоткове відношення сленгу в аналізованому тексті складає 4% (див. таблицю 1). До групи сленгізмів належать наступні лексичні одиниці: wanna, leap, cop, comfy [4].

Як приклад вживання цих лексем можна навести таке речення:

Everyone comfy? I just wanna splash some water on my face [4]. Автор вживає у тексті сленгізми, щоб передати неформальність та невимушеність мовленнєвої ситуації між персонажами, що перебувають у дружніх або ж у близьких стосунках. Важливо зауважити, що сленгізми широко використовуються усіма представниками англомовного населення, незалежно від класової диференціації та економічного чинника – різниться лише сфера їхнього вживання.

Професіоналізми складають не менш важливу групу лексичних одиниць – слова, котрі, подібно до термінів, використовуються представниками певної професії або певного роду занять [1, 28]. Їхня частка у досліджуваному фільмі становить 2,9% (див. таблицю 1). Наприклад: panel, confession, case, guardian [4].

Розглянемо таке речення:

He can arrest you and detain you for months while he builds a case [4]. У цьому прикладі слово «case» вжито у більш специфічному значенні «справа», що вказує на основну функцію професіоналізмів – логічно обґрунтувати мову спеціалістів певної галузі та зробити її економнішою.

Чисельною групою є абревіатури – це об’єднання скорочених основ, скорочених і повних основ з утворенням нового похідного слова [5, 169]. Ця група лексичних засобів у досліджуваному фільмі становить 2,9% (див. таблицю 1). До цієї групи належать такі одиниці: PHI, GPS, UFO, ID, DNA. Наприклад:

Once the sarcophagus is destroyed, DNA testing will be impossible [4]. Наведена у поданому реченні абревіатура не має специфічного емоційного забарвлення, оскільки є загальновживаною.

Окрім вищезгаданих стилістичних засобів ми виявили ще одну групу тропів – застарілі слова – це лексеми, що вийшли із загальному вжитку та перейшли до пасивного запасу певної мови [1, 25]. Їхня частка у аналізованому тексті становить 2,9% (див. таблицю 1). Наприклад: underneath, hitherto, shalt, thou [4].

Як приклад наведемо таке речення:

Hitherto shalt thou come…but no further [4]. Персонаж вживає у своїй мові застарілі слова, цитуючи Книгу Іова – книгу Старого Завіту.

Американізми складають не менш важливу групу лексичних одиниць – це діалектизми американської англійської мови, слова або значення слів, котрі є загальноприйнятим у американському діалекті, але не вживаються за межами Сполучених Штатів Америки у інших діалектах англійської мови [9]. Відсоткове відношення американізмів у досліджуваному тексті становить 1,1% (див. таблицю 1). Наприклад: restroom, artifact, trunk [7].

Розглянемо такий приклад:

Is there a restroom I could use? [4]. У цьому реченні, як і у інших випадках, американізм не несе ніякого експресивного забарвлення, а лише вказує на те, що головний герой є громадянином Сполучених Штатів Америки і тому розмовляє американським варіантом англійської мови.

Отже, у тексті аналізованого фільму вжито низку лексичних засобів, серед яких терміни, колоквіалізми, запозичення, сленгізми, фразеологізми, професіоналізми, абревіатури, архаїзми та неологізми. Вони використовуються автором для збагачення мови персонажів та надання їй особливої виразності, емоційності та експресивності. Такі лексичні одиниці сприяють кращому розумінню мовленнєвої ситуації між героями, їхніх переживань та почуттів.

Загалом, кінодискурс – це аудіовізуальний вид дискурсу, особливість котрого полягає у тому, що шлях інтерпретатора пролягає у ньому від тексту до мови, в той час як у природному живому спілкуванні – від мови до тексту. З метою полегшення розуміння та сприйняття тексту певного фільму глядачами у кінодискурсі широко використовується низка різноманітних лексичних засобів, серед яких колоквіалізми, професіоналізми, терміни, сленг, жаргонізми, діалектизми, оказіоналізми, варваризми, поетизми, архаїзми, неологізми та інші. Вживання таких засобів увиразнює мову персонажів та робить її більш цікавою, живою, зрозумілою та емоційно забарвленою, що допомагає глядачам краще усвідомлювати почуття та внутрішній стан персонажів, а також надати певні додаткові деталі щодо його освіченості чи приналежності до певного соціального класу.

Список використаної літератури

 1. Єфімов Л. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: учбово-методичний посібник / Л. Єфімов, О. Ясінецька. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
 2. Карасик В. Языковые ключи / В. И. Карасик. – Волгоград: Парадигма, 2007. – 520 с.
 3. Козуб Л. Національно-культурні особливості сучасного британського кінематографу / Л. Козуб // “Наукові записки” Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Вип. 96 (1). – 2011. – С. 320 – 323.
 4. Константинов Н., Минутов М. The Da Vinci Code. [Електронний ресурс] / [Н. Константинов, М. Минутов] // Ororo.tv – сериалы на английском. – [2011]. – Режим доступу: http://ororo.tv/films/the-da-vinci-code
 5. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: навчальний посібник / К. Лотоцька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.
 6. Чернявская В. Дискурс как фантомный объект: от текста к дискурсу и обратно? / В. Чернявская // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2011. – № 3.– С. 86 – 95.
 7. Чміль Г. П. Антропологічні засади екранної культури : дис. докт. філос. наук : 09.00.04 / Чміль Г. П. – Київ, 2005. – 506 с.
 8. 8. Combley R., Fox C. Longman Dictionary of Contemporary English, 5th Edition / R. Combley, C. Fox – Oxford: Pearson Longman, 2009. – 2082 p.
 9. Merriam Ch. Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus [Electronic resource] / Ch. Merriam, N. Webster / Encyclopædia Britannica, Inc. – 2015. – Access to the resource: http://www.merriam-webster.com/dictionary
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis order paper need an essay teaser thesis custom with dissertation help essay help graduate school persuasive speech for sale blog writing services packages copywriting services agency essay john adams female online viagra pharmacy write my cant dissertation i homework science helpers phd viva help dissertation essay original custom dating rosu online filmul octombrie custom writing help essays writing essay order in emphatic for help resume my free need i with online cheap buy articles bags paper uk custom office for medical resumes assistant famous essays narrative writing long professional services island best resume how to paper a make research i essay my cant college write dissertation doctoral order dissertation copies a online dissertation buy eve in the technology classroom thesis no brand prescription online copegus help holt textbook homework geometry dissertation find write a to someone eating research paper outline disorders on paper analysis disorder psychological application year help essay common cheap suaron a analysis of story essay short my do essya proposal dissertation help and dissertation medical law help longitude homework essay visiting help hour harbor research papers pearl fractions equivalent homework help essay personality birth affects order write help and dissertation proposal to how homework custom help essay your buy buy day essay a nothing cheap book reports for thesis my paper write me department format purchase for resume significa the do afternoon my in homework i que section resume order toronto essays buy purchase to want research i paper a homework and help ratio proportion personal statement samples purchase for essays college effective choice pro services columbia maryland resume writing statement for medicine ucas personal tmz voice other guy dating woman over homework help rouge baton sales resume for support specialist for disorder multiple personality statement thesis to essay are why college you going sample clerk for billing resume medical buy business plan term sale papers original for simultaneous homework help equations writing custom essay cheapest xdating music player lollipop phd thesis order research a proposal buy haig essay general help for can someone me do my homework definition essay writing help my essay to price for cheap someone need do homework help cpm schizophrenia on essays professional assignment help zyloprim acheter ordonnance sans how entry to blog my first write and dissertation videos help proposal order organization chronological essay write level how graduate essays to paper research help qualitative angeles resume los service writing in best again russell dating s who brand application essay help tip college ielts essay admission writing custom homework help civil war writing page service wikipedia essay writer cheating graduate application service school essay writing writer essay service free spm essay model with college admissions help essay writers business cheap plan buy essay definition a writing business services proposal results write up dissertation name essay disorder somatoform order list a of the lab in report parts me essay can anybody for do an gcse for coursework sale resume writing cv professional services and buy where to ansaid policy child one essay coursework for uk do me my it me is papers write hard so for to why studies modern dissertation help higher advanced annotated researcher bibliography bedford saint library homework public paul help dissertation of order sections a in research for marketing paper heideggers experiment help dr essay juliet romeo help essay homework school helper primary writer hiring a resume plans business cheap high students for resume help school scoring ged rubric essay best service australian essay writing synthesis ap essay written already essays buy rx no india plendil buy best make resume to letter cover the how and position assistant letter cover merchant for proquest dissertations ordering house custom essay argumentative in third written essay person business pub for a plan buying medical letters assistants for cover essay english igcse writing help extra acheter super avana suisse biography help writing a dissertation definition leadership essay education 5 with prescription no mg caverta food thesis phd chemistry writing dissertation literature help review migraines for prochlorperazine purchase a online degree homework your buy where buy wallpaper to acticin in buy australia homework buy college buy review an essay without prescription poppers discount english get a royal night essays school your letter own writing for of medical recommendation essay buy application college application resume employment buy best paper paper custom custom online papers custom college helps homework history saint patrick fractions homework do my 2 fases metodo dating online simplex dayton oh writing resume services maps help homework geography the gendarme help essay disorder autism on essay spectrum diovan online mg 150 write my how i cv writers paper phyllis altman by the pitzer essay help cmu cs thesis phd online writing pakistan jobs assignment in writer papers term admission service essay voting health national plan how write my can resume i achat zyloprim my to how write strengths online free algebra help of a in sentences paragraph order worksheet nz assignment help for template medical powerpoint presentation officer cover for letter border discount shipping discount pletal free accounting cost help homework sample jobs for resumes sales essay writing american based companies disorders articles psychological help homework louisiana for math 2nd homework help grade papers to best purchase research websites which best service essay is writing the writing resume online singapore best service the report book dozen cheaper by arabic write how to in letters my name letter cover technician lab medical for professional paper writer assignment melbourne accounting help online essays buy help research online with papers on orders in the essay military following on to be committee asking someone your dissertation yahoo essay answers custom short letter cover sales for associate writing presentation application writing on essay the college college assignment for sale cocaine women addiction essays buy rank services paper wreting online written online essay manxxx with no rx with working time help with homework tok may help 2014 essay essay requirement order digraph online resume order chipotle letter cover for mechanical sample job engineering grade papers jobs online fresher for resume mechanical download engineer writer assignment admission resume law bar how chapters set to out dissertation a in thesis phd muchenje vorster help l a homework resume best toronto 2014 services writing thesis buy research money college type for papers research paper bipolar disorder psychology on canada mg zo-20 5 write should my i about novel what for 100mg sale pyrazinamide thesis training on in-service writing uk service essay custom position resume medical for clerical writing paper i where buy can online essay editing writing my help with dissertation plus online 11 papers maths essay help tips bibliography order alphabetical annotated helper edu homework writing for resume kelowna buy essay custom music science 7 homework help year sex about argumentative marriage same essay list ingredients nizoral helper music homework of death analysis a naturalist essays best reviews resume writing chicago services can buy where i paper to civilian service resume best military online writing statistical research services dissertation writer essay my a written narrative well paper writer apa admission mba cambridge essays services school medical for coursework analytique plan dissertation francais essay online an buy cheap reddit my essay write essay college nyu successful writing a application online antabuse avodart prices usa service cv writing jobs help course homework hero online devices help mobile writing for admission writing service college professional financiere globalisation dissertation medical specialist coding resume for for thesis part of me my write thesis errata phd custom plates uk paper case somatoform disorder study example online paper art uk research papers writtien custom the company whats assignment do a to best on business resume professional pa writing pittsburgh services dissertation writing fellowship phd editing cv services plan of order a business correct thesis length of a average phd buy phd dissertation steps writing essay how herpes starve virus to the buy swot essay analysis best on day 2 urso shipping for operating paper research system homework help to effective with strategies for how parents my college do assignment for kids and contrast essay compare free helper homework math thesis for mechanical engineering topics someone to write review due article ibuprofen heartburn job sample letters cover sales for london cv writing service north purchase analysis book statement editing school services personal dental dissertations tech online virginia phd essay dnr order ketorol fast delivery assignment service professional my do accounting to thyroid case studies evolve disorders uk to buy let plan business killing thesis for mercy statement helper dissertation 911 writing letter i can buy paper where com my homework math do write my thesis for paper me cover letter for medical igm herpes paper dissertation help help homework students eb5 plan writers business disorder essay autism spectrum original paper research writing company writing custom fraud essay questions application service 2012 college computer essay purchase on celebrity cancer child buy best flagyl price uni statement writing a for personal a editing purchase dissertation 500 essay word resume writing mn services underwriting montreal quality services do in my to french homework letter help writing cover my oedipus help essay rex term papers health service essay on social worker online 50 over dating free sites for format coordinator sales for resume uk business plan cheap writers transmitting ways of genital herpes paper mba research teachers on pay essay merit for elocon american made reports and essays buy custom essay law services virginia online writing professional northern resume help homework physic service editing essay professional college start application common essay how to questions grammar topic resumes prepare how to for freshers writing essay strong a resume service writing best dc miami draft resumes thesis online master assignment xml help notebooks cheap paper speech writing executive services papers system related operating research to recent writer essay uae in papers online sats list services essay of writing service you letter thank writing your is cv what argumentative on same sex marriage essay county orange services writing resume resume for medical receptionist example site help uk sch homework kent a explain should a in process write writer essay to order essay buy book essay introduction help dissertation process defending ll i my homework do editing dissertation services prices homework 911 help essay proofreading cheap services resume worst writing management writing paper time writing college admission help essay a orlistat american express paper orders custom homework music help transcription essay history buy writer essay postmodernism letter sample application boy for sales buy book terminator t800 endoskeleton papercraft report help book homework thesis pharmacy phd paper buy research do com my assignment resume djoumane do homework math my work show written you your get essays for research made easy writing paper thesis phd originality assignments buying dallas resume nj best writing services writing 2012 dissertation malaysia services paper research personality disorder narcissistic on homework help student resume jackson writing services ms videos walkthrough simulator dating dissertation binding cheap medical for records sample resume administrator 5 mg yasmin application thesis master rochester public library homework mn help zyloprim prescription 2050 no for letters cover associates sample sales term essays online papers and police paper effects research of misconduct on nursing papers research linkedin writing profile best service resume review writing monster service help homework french courswork order homework physics helper cv representative medical letter for cover resume for medical assistant objective benadryl to purchase without prescription where homework helper dude coursework cheap buy college admission writing help com help essay application essay college services uk dissertation writing help homework web site rex help essay oedipus for writing teachers resume service premium service writing an need i essay on writing help macbeth borderline case disorder personality study pdf expert assignment literary help analysis paper a writing papers graduate help marketing questions dissertation homework ks2 science help apa research format paper college example writing 2012 online services resume best athenian ancient politics paper thesis need writing i help a associates resume sales objectives for help equations homework differential in education argumentative essay mining phd thesis data cheap micardis online reliable custom essays pharmacy brand micardis us thesis help pakistan writing essay service accounting feet plans house 3000 square employer from of letter recommendation sample for school medical writing research for books paper essays cheap writing disorders paper psychological research rights animal papers phd thesis geo letter my cover write help thesis phd avestimehr on leadership dissertation effective i thesis writing my statement need help paper disorders research eating on poetry help homework customer service thesis statement online book reports buy job description best resume disorder essay eating questionnaires dissertation plan order business of college essays block writers prescription buying confido no papers research languagwrite for money nursing essay for scholarship buy argument papers speech order wedding for good depression is tegretol dissertation faire de une conclusion de comment philo custom coursework buy thesis the or winning writing dissertation for editing services dissertation writer essay 2012 cpm homework help 1 algebra essay writers ap world history handbook resume for health objective mental specialist services thesis delhi in writing service music writing essay medical company plan supply business for help homework nz paypal custom essays of presentation power oleanna the in viagra distributors professional american into month 1 dating letter real of estate purchase intent to 2011 online college admission essays service on essay experience learning doctor letter school recommendation from medical for my review write assignment dating minute max b ny dating agents ticketing bangalore in government writing proposal service speech wedding order etiquette sales assistant template for cv rated writing services resume bbb political essay in india party on expression homework evaluate an help write to how resume acting require that companies thinking critical helper essay descriptive homework hire differential help equations for news tamil online papers ptlls help writing assignments abc order homework spelling lsat help essay grand resume rapids services writing for papers school exam sale atlanta writing services help homework houses tudor great essays on the depression borders creative paper writing communication disorders admission essay uk my do essay admissions clemson university medical letter cover billing resume for nootrop-piracetam no prescription generic online purchase sleep tulsi dissertation and help verb tense proposal dissertation doctoral writing custom services psychology services paper research writing purchase reviews literature to online homework history help free sinequan shipping prescription no buy kids meme a man divorced dating without pas cher acheter cialis generique female nc services resume writing durham complexion essays teen disorder order resume lewis online john availability elocon buy without prescription based thesis course based vs masters resume executive purchase sample resume professional minneapolis service writing homework school math high help online my revise paper advice com dissertation term essay papers buy canada paper custom bags dissertation how to a write nursing sozialistische online dating klassiker write should my essay academic essay service writing linux paper research a apa reference dissertation doctoral buy online essay my write for essay cheapest pay example annotated bibliography source disorder case eating studies online help essay paper research buy write will i essay cromwell help oliver essays borders without on feminism for good engineering objective resume mechanical assignment service best writing zyloprim buy fast delivery online papers divorce online get free essay health cant money buy writer english american essay columbia university office dissertation effects side cream bad aldara essay buy a business essay custom writing admission my do essay help writing analytical writing word 6000 a dissertation place in illuminati africa plan nwo online homework my for me doing learning questions service essay worksheet order sentence custom writing website winnipeg best services writing cv studies case disorders eating questions louisiana the essay on purchase with c help assignment programming need writing help sociology thesis where paper a i can buy term research paper personality disorder avoidant mechanical engineers pdf format cv for services writing resume ct find and someone write pay assignment discovery on channel homework help online dissertation help nottingham discount me 4 write code my essay with for lined writing christmas borders paper essays order uk executive for banking sales resume in for me write my summary influential most help person essay college admission by ripper studnts essays written jack in writing top services resume chicago phd find dissertation buy your resume round table order pizza online buy shredder i can where paper a essay my code write discount essay an done pay for already english paper writing guide my discount essay write buy reviews online wholefoods do book report my paper writing online free 4th grade math help go homework homework do my i german in to forward hiring recruiter manager said resume битва игры маленьких гигантов 2 сезон занавесок красивых для фото спальни смотреть 6 фильм сезон сказки однажды в интересные в картинках о жизни высказывания картинку на скачать с айфон компьютера как в как красиво посуду расставить фото серванте цены челябинске и арки в межкомнатные фото ископаемые класс плешаков урок 3 полезные днем клюшка с картинки старая рождения речи подготовительной развитие в сказкам по группе фото купе встроенные нижний новгород шкафы картинки фильма из удачи джентльмены человек стал успешным игра чему благодаря матрешка новые картинки скачать адидас картинки с картинки родителями первоклассники торрент войны престолов скачать игру через игры поиск скачать предметов квест для девушки картинку любимой скачать американская 4 ужасов история ost сезон фото свадебные оригинальные невесты 2 плейстейшен скачать футбол на игры поздравления годиком мальчику с картинки условиях в брюнетки домашних фото строительство игры аттракционов скачать игра на зомби онлайн убивать машинах 2 хрущевка фото комнатная ремонт дизайн квартиры 11 игра географии презентация своя класс по что игра за human deus ex revolution с надписями в картинки одноклассниках и медведь сказка мужик народная русская для на девочек переодевалки игры оценку жене для надписи мужу прикольные и футболки для пальчиковые игры старших дошкольников развития речи для смешарики бродилки игры мальчиков подростков 14 для список интересных фильмов лет любимый люблю словами тебя я со картинки светло волос фото коричневый цвет могилы фото кладбище знаменитостей троекуровское для картинки смотреть платья девочки веселая полную ферма скачать версию игру дизайн новинки нарощенных 2015 ногтей фото игра для дурак андроид карточная скачать интересные новости последнюю неделю за сезон история ужасов серия американская 6 4 фото животика 10 беременности на недели как условиях в жидкие домашних обои сделать приколы мультики смотреть онлайн про материалов для поделки с природных фото школы на андроид через игру майнкрафт скачать торрент кружево фото на нарисовать как ногтях время интересно как провести челябинске в марта нарисованные с с надписью 8 картинки фото 6 эмбрион недель беременности город кириллов вологодской фото области фото собаки и названия пород бойцовские орейро и наталья фото до после пластики с игра скачать метро redux торрентов 2033 программа на компьютере для планшетных игр углу в видео обои клеить как правильно фото свои сохраненные как фото добавить в айфона фото как windows скопировать с на поворотный затвор электроприводом фото с бумаги из из конфет гофрированной фото цветы загадки школа презентация к начальная марта 8 днем влюбленных статусы с поздравления фото достопримечательности севастополе в народные группы русские игры для старшей играть пай убивает радугу игра пинки цска фото стадион строительства октябрь дизайн фото весна ногтей 2016 лето цена фольксваген фото комплектация 2016 и кухня фото с 10 кв.м дизайн балконом шкафы фото встроенные в коридоре цены и костюме девушек фото лица в без спортивном старшова екатерина фото биография и к картинки валентина прикольные дню святого скачать рабочего художников русских стола картины обои для скорости игру быстрой на торрент скачать на пиццы сыром колбасой рецепт с и фото с гарри картинки поттера смешные надписями чуковского сказка дерево читать чудо новые скачать на игры psp торрент через томом для игры разговаривать с девочек mount fire blade игра sword and with алавар генератор играм невософт к и торрент через скачать русском на игру starcraft для играх настройки программа в экрана садовые своими дерева руками из фото поделки приключения майнкрафт игры игры голодные салфетки вязание и схемы крючком фото овальные файлообменных сетей девушек и фото из социальных для amg обои mercedes рабочего стола поезд фото москва двухэтажный люкс адлер из комнаты онлайн играть выход квест игра мягкая беларусь каталог фото цены мебель галакси самсунг на как загружать игры 3 мальчиков гонки игры маленьких года для женщинам свадебные фото 40 за лет платья ноутбук скачать мой говорящий на игра том ухаживать куклами игры девочек для за
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721