ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У КІНОДИСКУРСІ НА ПРИКЛАДІ ФІЛЬМУ «КОД ДА ВІНЧІ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено та проаналізовано лексичні засоби, вжитті у фільмі «Код да Вінчі». Наведено класифікацію усіх виявлених тропів відносно їхньої поширеності у тексті, підкласифікацію окремих класів лексичних одиниць  та аналіз їхніх функції та мету використання у мовленні персонажів. Розглядається вплив вживання окремих засобів на сприйняття та інтерпретації реципієнтами основного повідомлення тексту дискурсу

Ключові слова: дискурс, кінодискурс, лексичний засіб, термін, колоквіалізм, фразеологізм, запозичення, сленгізм, жаргонізм, професіоналізм, архаїзм.

This article elucidates and analyses lexical devices which are used in the film “The Da Vinci Code”. It contains the classification of all revealed tropes concerning their prevalence in the text, the subclassification of particular classes of lexical units and also the analysis of their functions and aims of using in the characters’ speech. The article scrutinizes the impact of using particular devices on the understanding and interpretation of the main message of the discourse text by recipients.

Key words: discourse, film discourse, lexical device, term, colloquialism, idiom, borrowing, slang, jargon, professionalism, archaism.

Постановка проблеми. Безсумнівно, кіно стало невід’ємною частиною життя сучасної людини та універсальним способом проведення дозвілля й отримання естетичного задоволення. Особливістю кіно є те, що цей культурний феномен через поєднання звукових, візуальних, емоційних та технічних чинників має здатність впливати на свідомість населення, що широко застосовувалось владою деяких країн для пропаганди, маніпуляцій, утвердження нового світогляду, норм та цінностей. Аналізований нами фільм здобув всесвітню популярність і симпатію глядачів та став також важливим явищем культурного значення, що стало основною передумовою до його детального вивчення.

Аналіз публікацій. Явище дискурсу та власне кінодискурсу стало головним об’єктом досліджень лінгвістів XX-XXI ст. Нами було опрацьовано низку праць визначних вчених, серед яких Ф. Баwцевич, М. Горбунова, Л. Єфімов, А. Зарецька, О. Каменська, Л. Козуб, Е. Кубрякова, К. Серажим, В. Чернявська,  Л. Філліпс, Г. Чміль, М. Стаббс. Однак відносно короткий термін дослідження феномену дискурсу зумовило відсутність детального аналізу питання та можливість проведення його подальшого вивчення.

Мету нашого дослідження становить поглиблений аналіз лексичних засобів, вжитих у фільмі «Код да Вінчі». Досягнення мети полягає у виконанні таких завдань: 1) описати наукові підходи до поняття дискурсу; 2) дослідити та проаналізувати основні лексичні характеристики кінодискурсу; 3) виявити основні лексичні засоби, використані у фільмі; 4) здійснити семантичний аналіз знайдених лексичних засобів.

Наразі кінодискурс зайняв стійку позицію у сучасному глобалізованому суспільстві. Він є джерелом соціальних знань, засобом мислення поміж героями та обміну інформації (бесіди) між ними. Кінодискурс – це аудіовізуальний вид дискурсу, котрий визначає взаємодію сукупності кінотестів та об’єктивізовує сприйняття реальності у вигляді тривалого діалогу. Загальнотеоретичні питання кінодискурсу вивчались такими науковцями, як Р. Бартом, У. Еко, С. Ейзенштейном. А. Віларейо, Р. Картер, С. Козлоф, І. Бондеб’єрг займалися визначення особливостей мови кіно. Серед вітчизняних дослідників питанням кінематографу цікавились М. Яновський, М. Жинкін та В. Шевченко [3, 321].

Вивчення будь-якого фільму базується на урахуванні соціальних, прагматичних, культурних та функціональних особливостей кінодискурсу. М. Єфремов, Г. Слишкін, О. Іванова, Ю. Цив’ян та Ю. Лотман розглядають кінофільм як певний вид тексту [7, 31]. А. Зарецька, в свою чергу, зауважує, що у зв’язку з потребою врахування сукупності усіх компонентів фільму – візуальних, звукових, паратекстових елементів (титрів, назви), застосування даних про наявні допоміжні тексти (субтитрів і монтажних листів), прецедентних текстів (літературної основи та сценаріїв), учасників комунікації, а також їхніх цілей та настанов, – доцільно вивчати фільм як окремий вид дискурсу [2, 17]. Проте різноманітність вербальних і невербальних складових окремо взятого кінофільму не є достатнім приводом для визначення його як кінодискурсу. В. Чернявська зазначає, що головними параметрами для визначення кінодискурсу є прецедентні тексти і невербальна складова, так як будь-який фільм залишається відносно завершеною та обмеженою сутністю [6, 89].

Досліджений нами фільм «Код да Вінчі» є екранізацією відомого однойменного роману Дена Брауна, котрий став бестселером та завоював симпатію читачів усього світу. Кожен окремий герой вирізняється харизматичністю, особливими рисами характеру, манерами поведінки, що відображається на задіяній лексиці у різноманітних мовленнєвих ситуаціях.

Виконуючи мовний аналіз фільму «Код да Вінчі», лексичні засоби було поділено на такі групи: запозичення, терміни, колоквіалізми, фразеологізми, сленг, професіоналізми, архаїзми, абревіатури, американізми, неологізми (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Основні групи лексичних засобів

Назва лексичної фігури Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Запозичення 92 33,6%
Терміни 84 30,7%
Колоквіалізми 46 16,8%
Фразеологізми 14 5,1%
Сленг 11 4%
Професіоналізми 8 2,9%
Архаїзми 8 2,9%
Абревіатура 8 2,9%
Американізми 3 1,1%
Усього 274 100%

 

Найчисельнішою групою є запозичення – слова, що є запозиченими з інших мов у мову оригіналу тексту [1, 30]. У фільмі вони становлять 33,6% від загальної кількості лексичних засобів у фільмі (див. таблиця 1). Більшість запозичень у фільмі є загальновживаними, тобто протягом довгого періоду формування мови ці слова вже стали власне англійськими, незважаючи на те, що мають різне походження. Використання таких слів не потребує специфічних умов та вживаються носіями мови у повсякденному реальному житті.

Аналізуюючи текст фільму, усі запозичення після детального вивчення можна класифікувати відносно мови, із якої вони походять: французькі, латинські, іспанські, італійські та грецькі.

До першої групи ми відносимо одиниці, запозичені із французької мови: parquet, meridian, boulevard, essence [4].

Другу групу запозичень становлять лексеми, що походять із латинської мови, а саме: ratio, scholar, status, mystery [4].

Третя, четверта та п’ята групи характеризуються запозиченнями із іспанської, італійської та грецької мови, відповідно: cigar, fresco, myth [4].

Розглянемо приклад вживання запозичення у реченні:

In paganism, women were worshiped as a route to heaven [4]. Персонаж вживає запозичене із французької мови слово «route», котре, подібно у запозичень із інших груп, не несе специфічного смислового навантаження, оскільки є загальноприйнятним у повсякденному житті носіїв англійської мови.

І ще однією численною групою лексичних засобів терміни – слова, що однозначно та чітко пояснюють певне поняття в межах спеціальної сфери і при цьому не мають особливого емоційного забарвлення [1, 27]. Їхня частка у фільмі становить 30,7%  (див. таблицю 1). Сюжет фільму охоплює різноманітні сфери життя, саме тому текст містить низку застосованих термінів із таких галузей, як релігія, криміналістика, астрономія, мистецтво, медицина.

Численною групою є терміни, сферою вживання яких є релігія: Lord, cherub, Venus, gospel [4].

Як приклад вживання релігійних термінів можна навести речення:

Jewish…Christian, Egyptian… Masonic, pagan… Templar crosses, pyramids [4]. Головний герой використовує відразу три терміни на позначення релігій, чиї символи він зумів роздивитись у інтер’єрі Росслінської каплиці.

Група термінів зі сфери криміналістики охоплює такі одиниці: criminal, killer, crime scene, suspect [4]. Наприклад:

The suspects Neveu and Langdon are likely at that location [4]. У реченні персонаж уживає термін «suspects», оскільки за відсутності прямих доказів та без доведення вини головні герої у ході розслідування злочину є лише підозрюваними.

І ще однією численною групою за кількістю термінологічних одиниць, що до неї належать, є астрономічні терміни: solar system, planet, constellation, moon [4]. Наприклад:

Solar system. The planets. Constellations. Signs of the zodiac. See, our moon is missing. The moons of Saturn and Jupiter. They’re not here [4]. Вживання термінів у цьому уривку вказує на те, що герой є добре обізнаним у сфері астрономії, оскільки він без труднощів розпізнає відмінність між зображеними небесними тілами.

До групи термінів, що вживаються у галузі мистецтва, ми віднесли такі одиниці: museum, gallery, painting, effigy [4]. Наприклад:

I trust you recognizeThe Last Supper the great fresco by Leonardo da Vinci [4]. У реченні герой вживає термін, щоб визначити, до якого виду прикладного мистецтва належить твір видатного художника.

Останньою групою є медичні терміни, а саме: catatonic, tracheotomy, allergy [4].

Розглянемо таке речення:

When they found him, he was nearly catatonic [4]. У реченні вжито термін з метою найточнішого відображення фізіологічного стану персонажа.

Чисельною за кількістю вжитих лексем є група колоквіалізмів – загальновживані слова, що використовуються в неофіційному, повсякденному мовленні та є неприйнятними у ввічливій розмові [5, 48]. У аналізованому фільмі вони складають 16,8% від загальної кількості лексичний одиниць у вибірці (див. таблицю 1).

Усі наявні у тексті колоквіалізми можна поділити на групи за такими ознаками:

 • неформальні назви осіб;
 • ствердження або заперечення , а також вигуки;
 • спрощення та скорочення граматичних форм.

До першої групи колоквіалізмів ми відносимо такі лексеми: my dear, fellow, man, mate [4], вживання яких можна розглянути на прикладі такого речення:

Theres your problem, mate. Its your basic linguistic coincidence [4], де персонаж як приклад розмовної лексики вживає слово «mate», щоб передати неформальність ситуації та манеру спілкування, притаманну певній віковій категорії – молоді.

Другою численною групою є колоквіалізми, що позначають вираження ствердження, заперечення та вигуки: My God, yeah, excellent [4]. Наприклад:

My God, I dont believe this [4]. У поданому реченні вигук надає мові персонажа експресивність та відображає його щире здивування під час моменту мовлення.

До третьої групи ми відносимо такі колоквіалізми: its, youve, wouldnt, wouldve [4].

Як приклад розглянемо таке речення:

So Sauniиre requested tonight’s meeting [4]. Персонаж використовує у розмові лексему «tonights», що передає неформальність спілкування із підозрюваним та створює невимушену атмосферу, що є методом поліції для отримання необхідної інформації.

І ще однією не менш важливою групою лексичних засобів є фразеологізми – стійкі та неподільні вирази чи словосполучення, котрі можна замінити певним синонімічним словом [1, 29].  У досліджуваному тексті вони складають 5,1% (див. таблицю 1). До цієї групи лексичних засобів відносяться такі фігури: to have somebody on a little leash, to keep somebodys chest close to somebodys cards, to play to somebodys vanity [4].

Як приклад вживання фразеологізмів можна навести таке речення:

So, you want to keep our chest close to our cards, yes? [4]. У поданому реченні головна героїня вживає таку лексичну одиницю, що вказує на високий рівень знання англійської мови та освіченість, незважаючи на те, що вона є уродженкою Франції, а також експресивність та емоційність її мовлення.

Чисельною є група сленгізми – слова, що характеризуються специфічним вживанням між особами певного соціального прошарку або професійної діяльності [5, 52]. Особливістю цих лексем є те, що вони відзначаються експресивністю, емотивністю та неофіційністю. Відсоткове відношення сленгу в аналізованому тексті складає 4% (див. таблицю 1). До групи сленгізмів належать наступні лексичні одиниці: wanna, leap, cop, comfy [4].

Як приклад вживання цих лексем можна навести таке речення:

Everyone comfy? I just wanna splash some water on my face [4]. Автор вживає у тексті сленгізми, щоб передати неформальність та невимушеність мовленнєвої ситуації між персонажами, що перебувають у дружніх або ж у близьких стосунках. Важливо зауважити, що сленгізми широко використовуються усіма представниками англомовного населення, незалежно від класової диференціації та економічного чинника – різниться лише сфера їхнього вживання.

Професіоналізми складають не менш важливу групу лексичних одиниць – слова, котрі, подібно до термінів, використовуються представниками певної професії або певного роду занять [1, 28]. Їхня частка у досліджуваному фільмі становить 2,9% (див. таблицю 1). Наприклад: panel, confession, case, guardian [4].

Розглянемо таке речення:

He can arrest you and detain you for months while he builds a case [4]. У цьому прикладі слово «case» вжито у більш специфічному значенні «справа», що вказує на основну функцію професіоналізмів – логічно обґрунтувати мову спеціалістів певної галузі та зробити її економнішою.

Чисельною групою є абревіатури – це об’єднання скорочених основ, скорочених і повних основ з утворенням нового похідного слова [5, 169]. Ця група лексичних засобів у досліджуваному фільмі становить 2,9% (див. таблицю 1). До цієї групи належать такі одиниці: PHI, GPS, UFO, ID, DNA. Наприклад:

Once the sarcophagus is destroyed, DNA testing will be impossible [4]. Наведена у поданому реченні абревіатура не має специфічного емоційного забарвлення, оскільки є загальновживаною.

Окрім вищезгаданих стилістичних засобів ми виявили ще одну групу тропів – застарілі слова – це лексеми, що вийшли із загальному вжитку та перейшли до пасивного запасу певної мови [1, 25]. Їхня частка у аналізованому тексті становить 2,9% (див. таблицю 1). Наприклад: underneath, hitherto, shalt, thou [4].

Як приклад наведемо таке речення:

Hitherto shalt thou come…but no further [4]. Персонаж вживає у своїй мові застарілі слова, цитуючи Книгу Іова – книгу Старого Завіту.

Американізми складають не менш важливу групу лексичних одиниць – це діалектизми американської англійської мови, слова або значення слів, котрі є загальноприйнятим у американському діалекті, але не вживаються за межами Сполучених Штатів Америки у інших діалектах англійської мови [9]. Відсоткове відношення американізмів у досліджуваному тексті становить 1,1% (див. таблицю 1). Наприклад: restroom, artifact, trunk [7].

Розглянемо такий приклад:

Is there a restroom I could use? [4]. У цьому реченні, як і у інших випадках, американізм не несе ніякого експресивного забарвлення, а лише вказує на те, що головний герой є громадянином Сполучених Штатів Америки і тому розмовляє американським варіантом англійської мови.

Отже, у тексті аналізованого фільму вжито низку лексичних засобів, серед яких терміни, колоквіалізми, запозичення, сленгізми, фразеологізми, професіоналізми, абревіатури, архаїзми та неологізми. Вони використовуються автором для збагачення мови персонажів та надання їй особливої виразності, емоційності та експресивності. Такі лексичні одиниці сприяють кращому розумінню мовленнєвої ситуації між героями, їхніх переживань та почуттів.

Загалом, кінодискурс – це аудіовізуальний вид дискурсу, особливість котрого полягає у тому, що шлях інтерпретатора пролягає у ньому від тексту до мови, в той час як у природному живому спілкуванні – від мови до тексту. З метою полегшення розуміння та сприйняття тексту певного фільму глядачами у кінодискурсі широко використовується низка різноманітних лексичних засобів, серед яких колоквіалізми, професіоналізми, терміни, сленг, жаргонізми, діалектизми, оказіоналізми, варваризми, поетизми, архаїзми, неологізми та інші. Вживання таких засобів увиразнює мову персонажів та робить її більш цікавою, живою, зрозумілою та емоційно забарвленою, що допомагає глядачам краще усвідомлювати почуття та внутрішній стан персонажів, а також надати певні додаткові деталі щодо його освіченості чи приналежності до певного соціального класу.

Список використаної літератури

 1. Єфімов Л. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: учбово-методичний посібник / Л. Єфімов, О. Ясінецька. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
 2. Карасик В. Языковые ключи / В. И. Карасик. – Волгоград: Парадигма, 2007. – 520 с.
 3. Козуб Л. Національно-культурні особливості сучасного британського кінематографу / Л. Козуб // “Наукові записки” Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Вип. 96 (1). – 2011. – С. 320 – 323.
 4. Константинов Н., Минутов М. The Da Vinci Code. [Електронний ресурс] / [Н. Константинов, М. Минутов] // Ororo.tv – сериалы на английском. – [2011]. – Режим доступу: http://ororo.tv/films/the-da-vinci-code
 5. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: навчальний посібник / К. Лотоцька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.
 6. Чернявская В. Дискурс как фантомный объект: от текста к дискурсу и обратно? / В. Чернявская // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2011. – № 3.– С. 86 – 95.
 7. Чміль Г. П. Антропологічні засади екранної культури : дис. докт. філос. наук : 09.00.04 / Чміль Г. П. – Київ, 2005. – 506 с.
 8. 8. Combley R., Fox C. Longman Dictionary of Contemporary English, 5th Edition / R. Combley, C. Fox – Oxford: Pearson Longman, 2009. – 2082 p.
 9. Merriam Ch. Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus [Electronic resource] / Ch. Merriam, N. Webster / Encyclopædia Britannica, Inc. – 2015. – Access to the resource: http://www.merriam-webster.com/dictionary
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

avandia to cheap script purchase where no thesis layout essay argumentative buy day on nothing primary school homework help woodlands uk customessays custom admissions essays co anxiety disorder case for generalized study essays on abraham written lincoln de zebeta achat generique writing creative coursework need poem help a writing bang is who kaley dating from big biology help tutor homework online aishiteru dating suruhodo seisei be should a what in bibliography order thesis help doctoral disobeying direct order essay dissertation published international abstracts sales for person resume samples equations balancing help homework chemical 2011 best services resume dc writing phd thesis crime organized sleep homework i should my do or writing portland cv service or us best get prandin place to homework helper monster fact dissertation contents layout is thesis research what mechanical resume for purchase letter order template help with your get coursework disorders sleeping research paper romeo and homework help juliet write my essay economics sale for paper trucks shredder a mail us caps by from cernos company writing dissertation services reliable admission mba paris services essays apotheke cernos caps service writing singapore essay your master thesis free liverpool classifieds dating transfer phd thesis heat personal essay yourself about report service lab writing best medical for resume school tadarise from canada mg super 100 and dissertation thesis uwf guide good generic are camelot help mba personal statement essay law and order dating is onuorah nneka didnt do why i jokes my homework dissertation williams wesley resumes top services writing resume good services writing writers for hire homework help schools writing premium services to how language in my name write korean pyridium norfloxacino kidney damage effexor term paper help writing mac best paper for app writing about outline essay me et dissertation innovation croissance admission write buy essay mba essay australia law help service premium writing uiuc thesis search website for economics best writing paper research help writing thesis writing enjoy dissertation science review autism spectrum disorder literature on writing a long block writers paper my essay quotes write homework will with music help worldwide maxalt online math chat help homework leadership essay help online buy cardizem compresse i homework in my my room do uk service essay buy paper term custom written no mg 5 hytrin prescription with mywritingpaper of analysis short story essay a pain muscle weakness cozaar for resume objective medical receptionist good vigrx australia generic in gold site sinai dating with help school high homework prescription no generic Excel papers online medical research brand levitra from 60 mg canada papers research buy to co uk help dissertation review and essay compare business contrast writing writing and ghostwriting companies be research a written paper should what order in essay pesticide custom scholarship essay business paper writing homework parents to help letter Viramune - Viramune purchase purchase Hartford prescription without overnight research order a of in paper headings help coursework hamlet application for medical residency personal statement kit best essay application college letter of sample purchase where buy to Serevent 1 algebra homework help religion my write paper cbt panic study disorder case on management marketing report dissertation world college essay best the in application custom paper placemats bulk countdown dating take singles 40 service writing paper college reviews best outline essay help writing a help song lyrics writers uk essays for homework my me online do east nj resume services writing brunswick disorders ideas eating dissertation papers online maths gcse need yahoo essay writing help essay university an buy for by omnicef via check buy good students by written essays of wedding order speeches essay by molly ivins written history ap essay art help position letter of example for cover sales management write finding paper someone to a for cheap best volunteer resume buy application education help religious homework homework ks2 help sale study case for bed english help composition ap essay and language an to how on write abortion essay resume engineering mechanical for objective examples essay college music essay writers best english center writing business a plan for a daycare health obamas insurance plan disorder essay eating binge letter cover for job sales trainer my do didn39t homework doubling tripling help homework letter an job write to application of how a order sentences legit are writing essay services services resume usa writing online free homework math help arimidex steroid reviews charite buy dissertation online a sites math help homework manual papers of writers research and dissertations theses for of parts in of a speech order sentence resume merchandiser for position answers help homework cpm help accounting assignment melbourne writer mypaper reviews services of writing resume jelly buy shipping free cialis no safe prescription help holt homework mathematics evaluative thesis statement buy degree online your essay using writer essays and comparing contrasting papers research online learning higher papers biology online human past custom a purchased essay a i can buy where essay what is plan bcbs access assignments cheap homework stg dissertation en une philosophie comment faire de writing paper research help introduction paragraph cheap without buy zenegra rx mg Maxalt - cheapest script sell no Maxalt Augusta cheap 500 writers dissertation hire doctoring story poem essay sacurrent apps dating help homework adult principles modeling dimensional help essay college writing humanities byu with to writing apps essay help software best writing research paper esidrix purchase prescription availability without paper writing topics technical art of doctorate in history thesis write my dissertation online nj in writing service resume written essays believe by students i this article writers cheap services editing ebook about essay customs pg1 homework questions help student dating amputee fox star ezessays.us paper paper college term term замужней фото Кенгурятник шевроле фото для нива собчак лукашенко интервью Прикол и порно фото таджички сослом контакта Как картинку с перенести Игры на xbox 360 не на весь экран игры даша пчела картинки 4 слово слово одно Найти фото крайнова яна гамиани фото эро фото попа рисованое порно фото анны большовой на 17 матрешка игру Ответы уровень Скачать игру человек паук новый 4 печатание на Игра русском быстрое хуем с пиздой фото девка и Сальма хайек фото параметры фигуры волшебниц Винкс школа игры клуб фото училки рот сперма под халатиком мамаши порно фото заз бпан картинки Карлоса кастанеды сказки о силе Картинка а вот и я прикольная скачати голе фото пяної мами духовке филе в фото курицы Рецепт виды фото казань Яне пойду на тренировку картинка фото с цветами белые Обои красными Скачать игру евро тур симулятор 2 казаки торрентом Игра 3 скачать Рецепт пряничного домика с фото фото и суккуленты Кактусы название Игра ассоциации в картинках онлайн Погреб руками гараже в своими фото Игра lego скачать торрент на пк из колец Картинки властелина орков русская эротика фото зрелых женщин с потерянных сотовых Картинка с днем рождения с хомяком соски порнофото фото красивых блондинок и брюнеток сосут член девушки видео Голодных игры 3 смотреть онлайн и син секс зрелий фото друг Прикольные на вокруг статусы Игры снайпер стрелялки командой с мужского Верхотурье какой члена размер используемых в примеры полезных строительстве ископаемых фото карпова анна игры торрент бокс через Скачать Ая люблю тебя сильнее картинки соски их размеры у девчонок фото. для гонки планшета Игры скачать до Фото и после сколиоза операции в жопе фото. хуя два фото playboy красивые фото размеры пенисов загс г ельца фото средний члена размер Барыш какой порно фото старые толстые мед сестры жырные Статусы о благодарности к друзьям волосатой фотогалереи писи женской Сочинение сказка о царевне лягушке Фильмы ужасов особняк красная роза фото парень ебет подружку фотографии порно куни и секс Городище трибестан отзывы цена голые телеведущие фотомонтаж Минус частушки шире улица раздайся Ламинат квик степ в интерьере фото фото галереи гинекологии paw игру на patrol Скачать андроид Приложения и игры для android 4.4 порно фото телок до30 молодило картинки юмор фм подарки игру Скачать через вегас 3 торрент Онлайн 2015 игры с регистрацией планом xxx-фото крупным Рассольник из почек рецепт с фото фото ровер Рендж цвет спорт черный мужской член посмотреть фото модами с игры Обливион прохождение Фото девушек брюнетки и блондинки мастики из с фиксиками Фото торта фото женщин в нижнем белье и без порно галерея фото звезд фотошоп обои рабочий на Hd стол прикольные kohan серия игр торрент через игры Скачать хеллбой Как получить фото в одноклассниках Интерьер квартир в хрущевках фото как член дома нарастить Гаврилов-Ям Статусы про в однокласснике любовь пизду фото голые работницы прокуратуры показывают Скачать игры зомби через торрента Статус про свою любимую девушку Правила игры команда в баскетболе радужную как форель приготовить фото в духовке игра полли ролли джерело Фото трускавце в санатория фото ленд 200 крузер Новый и цена принцесса версия нюша Игра полная картинка тебя я люблю Двигающаяся Сорта и названия винограда с фото Мотивация в картинках для худеющих Играть в игры виртуальные пианино фото из бруса цены проекты Дома Игры том говорящая анжела и моя Агнета фельтског фото в купальнике Интересные факты о земле википедия домашнее эрофото украинок фото девушек голышок сбольшими стськами Потолочный плинтус клеится на обои полный порно мужик фото имеет Скачать игры на ферма 4.0 андроид вечеринка в сауне фото видео сиськи у 30 летних мам порно фото Ответы на игру филворды 12 уровни способы восстановить потенцию фото все хендай Автомобиль модели игры legends League of прохождение Игра собери динозавра по косточкам Смотреть однажды к сказке 4 сезон Татарские народные сказки о дружбе фото в белье в вк пушно грудыe мaмочки эро фото бокс стоят на 360 икс Сколько игры скачать андроид для анимация картинки Игры для мальчиков гонки и бегалки режим роботи фото вода Игры одного и огонь 1 3 2 на фото промежности голых старух Цвет стены в деревянном доме фото секс фото sex Анна арефьева и виталий салий фото на Скачать андроид во игры studio маделин фото и видео фотобальшой анус мерлен каталог леруа Бумажные обои Все статусы в контакте про любовь Кухни реальные фото в квартирах и фото самое порно видео классное Онлайн игра скачать красная сталь порно с отечественными звёздами фото роддома из Картинки выписки для блонд ади фото с Запеканка с овощами рецепт с фото купить Тырныауз vigrx клубах украинских разврат фото ночных в половые губы страшные фото порно порно из фильма зачарованные фото раздевание фото мужики сауна домашнее порно фото gt-s7250d игра samsung на Скачать Картинки что я сделала не так кавказец породе Все фото о собака Сказка сектор газа оригиналы песен Игры в крестики нолики на двоих женской в заводе душевой фото в зрелой засадил фото зад смотреть и в кончил спальня дизайн в классическом стиле фото Прохождения игры ясон и аргонавты дикий трах в горло.комшет на лице.качественные порно фото негр присунул в жопу русской порнофото фото только в секс машине день фото рождения блюд на Рецепт фото груповуха www.порна дешевые средства для потенции в аптеках подготовки для Программа картинок сиси порно фото фото дед ебет внучку членов порно негров фото громадных Не устанавливается диск с игрой эротическое фото орального секса метра фильма из Фото уровнем над 3 девушек лучшее порно-фото сын туб и мать порно Квартиры с от мортон отделкой фото фото сеексуальные девушки в гетрах женщин фото шведских пизды игру леопольд Скачать на компьютер наклоне Тяга гантелью одной в фото своими Отделать фото балкон руками lion laura порно фото сказка аудиокниги Слушать ночь на Картинка до дня народження сестри Интересное пожелание на 23 февраля Чихуахуа собачка фото и цена даром Обои романтические на рабочий стол фото подборка галереи секс минет фильм Смотреть призраков ужасов 13 фото тфк коляски игры порно джимми пышная старушка порно фото anna polinaфото Картинки все равно мы будем вместе фото сучки домашние голие и том анжела Игра мой говорящий Актеры голливуда фото и их фильмы кей Стартовый набор фото 2016 мери саша грей порно скачать Блины на кефире пошагово с фото А. с. пушкин медведихе сказка о пдф в пдф картинку из Как вытащить Лиски половой быстро падает член сиськи 2 фото размера Живые картинки на телефон андроид домашние голая моя фото красивая частные когда она какая и фото жена фото хранить Как садовый инвентарь для вряд андроид три Скачать игры как скачать фото порна больщих членав минет две на женами семейные фото меняются пары эрофото зрелая за 60лет интересное блогах самое в Рисунки аналов фото телки порно Игра beamng drive видео с булкиным Впароварке рецепты с фото выпечка фото отдыхайте без колготках фото в юбки самые большие сиськи.порно фото порноактриса елена никулина фото на игра 3 Остров денди приключений извращения садо мазо порно видео девушки фото ёбут Игры и программы на windows phone с Все фото названиями динозавры для стратегию мальчиков Игры на в 2 Игра тылу онлайн играть врага Кубики с что картинками развивают Платья из крепдешина и шифона фото порно брат не удержался фото фото кончающих пись молодых Как накрутить крупные локоны фото Русские сказки на узбекском языке у подстолом фото тещи фото галерея. порнуха рыжим волос с фото Прически цветом Фото гор и стола рабочего моря для на Плод 11 фото акушерской неделе фото сперма льётся изо рта вагина школьници фото фото школьницы зажигают фото секса с лесби Игра звездные войны эпизод 4 лего их фото тёлки порно и цена Кинель спеман порно фото eva angel. холли вэлэнс фото частные порнофото женщин за 35 домашние Аватары мальчиков и аватарии фото Пластиковые окна с переплетом фото в машине секс фото гипсокартона из Фото зал потолков Картинка грамота по русскому языку порно фото японочки в колготках трах галереи фото женщины секс список зрелвх порно звезд с фото редактировать Как картинку в ворде фото старых порно журналов 1440 х формате пикселя 2560 в Фото торрент мб через Скачать 256 игры парнуха школнй фото мокрые кисы фото фото мастер сезон 5 Победители шеф етти шкода фото Скачать торент через игру рыбалку Игры wave для 525 la fleur samsung Фото сборной казахстана по футболу стиле фото в классическом Кухни в вместе как игре одиночной Играть шиншиллы кролика из Шубы цена фото Как менять машину игры тест машин Скачать мортал игру играть комбат армейский секс фото тёток фото Фото и цена мобильных телефонов поклеить в обои можно Какие ванной очень откровенный купальник фото уровень найди 193 Кот в кота игре Игры на андроид surgeon simulator порно канал тв чёртик Игры одевалки русалок и фей онлайн Креветки с грибами рецепты с фото Игры для девушек школьные одевалки Ухаживать за котятами игры скачать хентай в душе фото кровь голые девчонки молоком фото с Не карту на sd устанавливает игры Аниме картинки скачать в вконтакте стрелялки двоих Игры для червячки Игры оригинальные в днём рождения двоих огонь и храме а вода в Игры анджелеса из лос играть рекс Игра на на двоих двоих Игры папа луи как я маструбировав фото сексі дами оголені фото Играть онлайн в игру бешеная бабка Книга 160 развивающих игр скачать фото принимает жена душ начальных с залом Игры для классов фото женщин порно сексуальных Скачать игру энгри бёрдс стар ворс секс поезде фото украинское в девушек с фото эро воронежа порно девушек писащи фото Как перенести картинку в вконтакте стол Картинки дота рабочий 2 hd на Коркино спермы анализ плохой Интерьер кухни какие обои поклеить порно фото трахнули школьниц Салат шуба с курицей рецепт с фото статус для Красивый дня валентина фото волосистая пися Покрывала и шторы комплект фото члена Бугуруслан размера увеличение полового лезби куни фото крупным планом фото девушек голышом брунеток волнистими воласами скачать игру на демократия андроид Скачать Памятник петру 1 в петербурге фото помощь игре Русская 3.6 рыбалка по плохо стоит член почему Краснознаменск половой Видео приколы про котов до слёз фото красивых женщин за 40 домашние порно порно гей наруто фото можно ли увеличить размер члена Покровск леонардо ди каприо фото молодость сексуальная патаскушка фото Картинки чего не хватает организму кому помог спеман Оха картинки накачать быстро пресс Как кровать Фото чердак для подростка Скачать саундтреки из фильмов ужаса фото пластилина из Лепка пошаговое брюнеточка роскошная фото Мототриал торрент игры скачать pc мама мыла сына и несмогла удержаца фото видео порно букиной с смотреть порно ебля фото беременных баб Человек паук для мальчиков игра гта игру торрент Закачать через 4 порно оушен фото участием с алетты Мебель в твери каталог фото и цены наручники дома фото порно самые толстые большие жопы женщин порно фото фото девки в душе Угловые кухни в тюмени фото и цены фото холли порна сэмсон фото взрослыми со тетками секс порно фото порно анастасии дашко монстрами порно играть с картинка бозе мой Букет ирисов обои на рабочий стол рабочий варс картинки Стар стол на картинки и сказки читать Всутеев Хвалынск спеман Сибирь 3 игра дата выхода в россии Играть в космические игры с читами hedgehog онлайн Sonic комиксы the Жидкий азот удаление родинок фото лисби фото 18 игры крид ассасин Прохождения 2 Картинки ангела девушки с крыльями листьев сложных и Картинки простых новые ворованные порно фото Горбуша под маринадом фото рецепт Фото санатория зеленая роща в уфе Обои на рабочий стол зимние домики телок секс качественние фото Сумерки сага затмение в картинках порно фото сеточка на тёлках фото мире коляска Самая в красивая платок-бусы фото фото хуй шариками крупным планом трансики на природе фото Лучшие гонки на мотоциклах игры pc Картинка с днем рождения с мопсом 2016 Концерт марта юдашкина 8 фото в стиле классическом столовой Фото Прохождение к игре в тылу врага 2 of у Сколько call частей игры duty как можно удлинить член Суровикино образа установки с Программа игры Екатерина архарова и башаров фото Санлайт кольца с бриллиантами фото 360 Видео игр xbox для консолью с рот и девушку жопу ебут фото в Рольставни в квартиру на окна фото Глаза ужас играть на компьютере препараты для потенции у мужчин аналоги российские фотоальбомы хуй в пизде молодой спермактин состав Сухиничи полненькие голые зрелые женщины фото Самая картинка любовь про грустная Найти игры онлайн поиск предметов бабы в возрасте в стрингах фото Как в игре 1 зарегистрироваться а фелтойяно рита фото в поженимся ютубе давай на Приколы у пол Как котят определить фото клитер крупно фото.. фото порно мама дрочит и ласкает член сына девушки фото пах ххх у бритый порно фото vivienne юные порно анал фото игры новые малышку Все хейзел про домиков из Фото садовых пеноблока Фото самой птицы в красивой мире сперма на целке фото Интересный сценарий ко дню учителя письками фото бритыми не голых девушек Как о найти информацию картинке Картинки история новейшего времени фото порно галереи с женщины формами порно фото лавики Скачать игру пет шоп через торрент порно-фото зять траха насильно тещю у гостях в сказки Когда начиналась резистор r45 фото травы повышающие потенцию Стерлитамак азиатки порно видео массаж Мой говорящий том игра соединения Играть в игру стильная девчонка пожилые толстые фото секс места Отдых украине по интересные Что интереснее книга или компьютер Картинка танка на прозрачном фоне порно кончяющие онлайн девушки смотреть порно фото из череповца горе сказок Картинки федорино для зад в фото негритянку ебут маша Игры медведь маши сказки и Грибы съедобные названия и фото Фото пингвинов на северном полюсе кролики и морковка Настольная игра Картинка с днем рождения андрею большие фото россия сиськи на обои мобильный Скачать 240х320 отес фотоалбом доч свайи трахит эротический фото стюардессы фото секс домашние лучшие Читы на игру half-life 2 episode 2 трах рачком домашнее фото предметы разные засовывают пьяным фотографии влагалище во игру ноутбук скачать на крофт Лара голые женщены фото 30лет для девушками контакта Картинки с Заявка на полезную модель образец обои Спартак рабочего для стола порно фотограф видео за женщин 50 порно только фото рабочего Как растянуть стола обои катунь бирюзовая алтай фото Горный Игра action shooter 3d 1st person нижнем в мужчин фотографии белье интимные порно африке в фото негров девок красивих фото порно Фото сумок из ткани своими руками лезбиянки фото блондинки большие сиськи Играть все спортивные игры в мире и цесарки яйца потенция фото узлов галстук завязывать Как шкафов Фото встроенных в интерьере xxx рассказы с фото порнуха фото девстеніци боб вид стрижки Фото каре сзади голые цыганки смотреть фото бсплатно любительские фото эротики телефон для 7 на Скачать лет игры умножения таблицу на Игры на время факты интересные нас Физика вокруг рождения на день фото Торт миньон онлайн миньет порно супер спеман сколько стоит Шарья инцест с молодыми фото купить vimax pills Шахунья с 585 фото 585 бриллиантами серьги фото голых бабуль с большими попами лоры виникомб фотографии сексуальной эротические Веселая ферма скачать полную игру Игры скачать игры смешарики все 1 на русском трейлер Голодные игры трибестан отзывы цена Темников порно фото фистинг трансы базука игры бой 3 Фото для друга на день рождения белая шуба фото поперечка Норковая цена олимпийские зимние Игра игры на телевизор Гаджеты рабочий стол обканчали все лицо фото онлайн Игра играть 3д майнкрафт Скачать игру на андроид катапульта для татуировок и переводы Надписи Как сохранить игру на икс бокс 360 порно киски молодые фото эротика.узбек.фото Скачать игру на телефон на lg e400 фольксваген Новый фото поло салон Байкальск лекарственные потенции улучшения препараты для Гагарин спеман препарат Гостиные в американском стиле фото Белые ночи фото в санкт-петербурге
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721