ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У МУЗИЧНОМУ ДИСКУРСІ НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ПІСЕНЬ ГУРТУ «ARCTIC MONKEYS»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Яворська О.П.

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У МУЗИЧНОМУ ДИСКУРСІ НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ПІСЕНЬ ГУРТУ «ARCTIC MONKEYS»

У статті та проаналізовано лексичні засоби, виявлені у текстах пісень гурту Арктік Манкіс. Виявлені мовні засоби  прокласифіковано відповідно до сфери і частоти вживання, лексичної ролі у текстах композицій. У статті також розглядається  ступінь впливу від використання лексичних маркерів на реципієнта і подальше сприйняття тексту, його інтерпретацію і осмислення.

Ключові слова: дискурс, музичний дискурс, лексичний маркер, літературна мова, колоквіалізми, розмовна мова, запозичення, діалектизми, сленг, вульгаризми, ідіоми.

The article analyzes lexical markers in the lyrics of the band «Arctic Monkeys». We classified the items presented with respect to the sphere and frequency of usage and lexical functions performed in the songs. It also examines the degree of influence lexical markers exert on the recipient and the subsequent comprehension of the text, its interpretation and understanding.

Key words: discourse, music discourse, lexical device, literary vocabulary, colloquial vocabulary, conversational lexis, barbarisms, dialects, slang, vulgar words, idioms.

Постановка проблеми

Жанр пісні унікальний за масовістю і соціальною значущістю, оскільки пісня займає значну частку ефірного часу, має широку аудиторію і користується величезною популярністю.

Музичні композиції здійснюють неабиякий вплив на реципієнта за допомогою мелодії, ритму, слів, тому недооцінювати значущість музики не можна ніяким чином. Проаналізовані нами тексти пісень є джерелом неабияких лінгвістичних, культурних і соціальних тенденцій; тож таким чином ми змогли виявити та проаналізувати процеси, які відбуваються в англійському мовленні, а також краще зрозуміти їх специфіку та сферу застосування лексики.

Аналіз публікацій

Беручи до уваги широке значення терміну дискурс, дослідники так і не зуміли знайти одного визначення, яке б охопило усі специфічні характеристики цього поняття. Проте, існує чимало підходів до його вивчення, які зумовили велику кількість трактувань дискурсу. Саме слово «дискурс» перекладається як бесіда, розмова, промова, тобто процес мовної діяльності (від фр. discours, англ.  discourse, лат. discursus) [1, 9]. Дефініція зі словника німецької мови Якоба та Вільгельма Грімма 1960 року «Deutsches Wörterbuch» подає таке розуміння цього поняття: 1) діалог, лекція; 2) промова, лекція [1, 26]. А. ван Дейк визначає дискурс як мовний потік, як мову в її постійному русі, що вбирає в себе все різноманіття історичної епохи, індивідуальних і соціальних особливостей як того, хто комунікує, так і комунікативної ситуації, в якій відбувається спілкування [4, 12]. У сучасній лінгвістиці термін «дискурс» близький за змістом до поняття «текст».

  Мета нашого дослідження полягає у ґрунтовному аналізі лексичних засобів з текстів пісень гурту Арктіс Манкіс у альбомі «One for the road». Досягнення мети полягає у виконанні таких завданнь:

1) розглянути основні засади та концепції вивчення поняття «дискурс» та «музичний дискурс»;

2) прослідкувати специфічні тенденції вживання лексичних засобів у музичному дискурсі;

3) виявити основні лексичні маркери у текстах композицій, виконаних Арктік Манкіс;

4) здійснити аналіз виявлених лексичних особливостей у текстах пісень.

Музичний (пісенний) дискурс наразі не має такої значної кількості підходів до його вивчення, але також є об’єктом досліджень науковців. Зокрема Е.Е. Анисимова, Л.О. Булгакова, С.М. Мазуркевич, Г.Г. Молчанова та О.В. Шевченко внесли неабиякий вклад у розвиток дискурсу. Беручи за основу визначення дискурсу як «сукупності тематично споріднених текстів з притаманними їм мовними особливостями» [3, 312], то поняття музичного дискурсу можна охарактеризувати як сукупність текстів пісень, яким властиві певні особливості, такі як тематичні, лексичні та синтаксичні характеристики. Пісенний дискурс трактується як художнє явище і, звичайно, тип мовленнєвої практики в цілому. Він визначається як шлях до того чи іншого смислу, сутність комунікативної  моделі мовленнєвої практики в цілому.

Об’єкт нашого дослідження – альбом гурту Арктіс Манкіс «One for the road» – є найпопулярнішим доробком гурту і наразі вершиною творчості музикантів. Він є продовженням загальної концепції стилю групи, проте демонструє ріст і розвиток у плані реалізації лексичної наповненості пісень. Гурт позиціонує себе як інді-рок група, тому їхній стиль відображає тенденції музичного напряму. Лексичні прийоми у текстах пісень зумовлені специфікою локалізації гурту, його середовищем і атмосферою. Хлопці дуже часто створюють неординарні лексичні поєднання чим і привертають увагу не тільки музичної публіки, а й дослідників лінгвістичних течій. Це зумовило початок і нашого дослідження мовних засобів у творчості гурту.

Здійснивши мовний аналіз пісень, виконаних гуртом «Arctic Monkeys», ми поділили лексику на такі групи: літературна мова (запозичення) та колоквіалізми (розмовна лексика, діалектизми, вульгаризми, сленг та ідіоми).

У текстах пісень також було виявлено багато запозичень. Запозиченням називають елемент чужої мови, який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних контактів. Проаналізувавши лексику пісень, ми виявили кілька запозичень з французької мови – saunter, cauldron, episode, picturesque, Koachesque (One for the road; You are so dark; Arabella). Наприклад:

The only roads are cul-de-sacs, the only ends are dead (Temptation greets you like your naughty friend). «Сuldesacs» – з французької буквально «bottom of the sack» – «дно мішка». У пісні розповідається про кінець стосунків між людьми, герой вказує, що всі спроби повторного возз’єднання марні. Запозичення використано задля підкреслення розчарування і порожнечі, а також для певного шарму і чарівності.

У піснях спостерігається дуже багато запозичень з латинської мови – nostalgia, mechanism, perfect, universe, alibi, cubicle, parallel (Are you mine? Wanna be yours; Arabella; Mad sounds). Наприклад:

And satisfaction feels like a distant memory (Are you mine?). Всі зазначені слова вже асимілювалися у англійській мові, але своїми коренями сягають глибших витоків. Вони є запозиченням з латинської і пройшли доволі довгий шлях асиміляції спочатку у французьку, а потім і англійську мови.

У текстах пісень прослідковується значне використання колоквіалізмів. До їх групи відносяться слова, які утворились за допомогою редукції, і які часто є часиною розмовного вокабуляру. Редукція – це значне ослаблення або втрата ненаголошених звуків при їх вимові; один з видів звукових змін, який полягає в ослабленні артикуляції звуків. Наслідком процесу редукції нерідко є випадання певного звука в слові [2, 144 ]. Такі слова як want to, going to, have got to, about, because часто вживаються в скороченій формі відповідно wanna, gonna, gotta, ‘bout, coz.  Наприклад:

I go crazy cause here isn’t where I wanna be (Are you mine?). Найчастіше редукція вживається в щоденному мовленні. У тексті пісні співається про те, що герой втрачає здоровий глузд. Він божеволіє від того, що знаходиться не там, де воліє. Автор мав за мету спростити мовлення героя і не ускладнювати композиції зайвими конструкціями.

Іншим прикладом може слугувати таке речення:

You said you got to be up in the morning, gonna have an early night (Why’d you only call me when you’re high?). У цій пісні йдеться про стосунки між молодими і людьми і їхні непорозуміння. Скорочення «gonna» – це коротка форма від «going to». Якщо вимовляти «going to» дуже швидко, без чіткої вимови кожного слова, то воно звучатиме як «gonna», і в цьому випадку воно вжите  саме з такою метою, адже у тексті пісні повна структура була б недоречною.

Автор вживає слова, утворені за допомогою редукції для підкреслення атмосфери невимушеності і щирості, які намагається створити у піснях. Також такі слова зрозумілі для всієї категорії слухачів.

У текстах пісень ми виявили значну кількість скорочень, найпоширенішими з яких у досліджуваних нами текстах пісень є злиття двох слів у одне. Проаналізувавши  тексти пісень та підрахувавши частоту вживання у них скорочень, слід зазначити, що найуживанішими є наступні зразки: Im = I am, youre = you are, Ill = I will. Поряд із поданими вище значну кількість також становлять такі скорочення: I have = Ive, until = ‘till, do not = dont та інші. Наприклад:

It’s not like I’m falling in love, I just want you to do me no good (Number 1 Party Anthem). Скорочення використано задля уникнення порушення ритму пісні. Окрім того, вони є звичним явищем у щоденному вжитку носіїв мови.

Приклади використання діалектизмів були також виявлені. До прикладу:

Come to find ya fall in some velvet morning (Are you mine?). Ця лексема означає слово you і вживається задля підкреслення певних особливостей або для контексту пісні. Використання діалектизму робить пісню яскравішою і оригінальнішою.

Інший приклад:

I’m a puppet on a string, Tracy island, time-traveling diamond, coulda shaped heartaches (Are you mine?). Слово coulda означає could have і виражає жаль за минулим, нездійсненими діями та мріями. У тексті пісні його використано, бо це молодіжна лексика, деякі дослідники вважають це слово навіть різновидом сленгу.

Тексти пісень не є насиченими вульгаризмами, але кілька прикладів все таки зустрічалось впродовж аналізу лексики – damn, shit (Why’d you only call me when you’re high? Mad sounds). Наприклад:

Somewhere darker, talking the same shit (Why’d you only call me when you’re high?). Це слово вживається у ситуаціях, коли людина зла, розчарована, повна люті. У цьому випадку герой виражає втому від вічних дискусій і сварок, які ні до чого не приводять.

Приклади використання сленгу у композиціях також знайдені:

Why’d you only call me when you’re high? (Why’d you only call me when you’re high?). Ця фразема означає «бути під впливом наркотичних речовин». У пісні її використано для того, щоб не говорити про це відкрито, сленг підкреслює зухвалий стиль молодого гурту.

Пісенна лексика композицій, виконаних Arctic Monkeys надзвичайно багата на різноманітні фразеологічні одиниціshift the tide, on the cusp, on the prowl (One for the road; Crowling back to you; Knee socks). Наприклад:

Are there some aces up your sleeve? (Do I wanna know?). Вираз «aces up your sleeve» означає «мати певні приховані переваги, які потім стануть в пригоді». Ідіому використано з метою увиразнити текст композиції, додати їй експресивності.

Інший приклад:

Or the fat lady fancies having a sing, I’ll be here (Snap out of it). Вираз «It aint over till the fat lady sings» означає, що ситуація ще не вирішена, наслідки неясні. Герой співає про те, що він буде з коханою попри усі незгоди, усю невизначеність.

Отже, у текстах пісень, виконаних групою Арктіс Манкіс виявлено значну кількість прикладів вжитку лексичних засобів. Літературна і розмовна лексика, запозичення, колоквіалізми, сленгізми, ідіоми і навіть вульгаризми є невід’ємною частиною створення тексту нової мелодії. Конкретна специфіка вживання мовних засобів зумовлена стилем гурту, їх молодіжними та свіжими ідеями. Лексичні маркери надають текстам пісень більшої виразності та чіткості, збільшують емотивний вплив на реципієнта, пробуджують цікавість в аудиторії слухачів.

Загальний висновок

Визначення музичного дискурсу як лінгвістичного феномену сформувалось нещодавно, тому серед потоку досліджень поняття «дискурс» немає ґрунтовних праць щодо його трактування. Проте, такі дослідники як С.М. Мазуркевич, Г.Г. Молчанова та О.В. Шевченко здійснили базисні дослідження у термінології музичного або пісенного дискурсу. Музичний дискурс є художнім явищем і виконує роль комунікативної моделі між мовцем і реципієнтом, а також типом мовленнєвої практики в цілому; визначеним шляхом до того чи іншого смислу. Контингент лексичних маркерів у гурту Арктік Манкіс не є надто широким, хоча відзначається специфікою використання. Рок-гурт часто вдається до колоквіальної лексики, що не є дивним, адже хлопці є молодою групою з домінантною часткою слухачів підліткового віку. Варваризми також трапляються нерідко, але не становлять основну групу мовних засобів у піснях. Сленгові лексика, ідіоми та вульгаризми використовуються не надміру, їхнє вживання є допустимим у потрібних місцях. Вони є частиною створення нового твору, адже надають текстам композицій експресивності, та різкості, здійснюють емотивний вплив на реципієнта.

Список використаної літератури

  1. Миронова, Н.Н. Дискурс-анализ оценочной семантики / Н.Н. Миронова. – М. : Тезаурус, 1997. – 158 с.
  2. Словник лінгвістичних термінів / Кротевич Є., Родзевич Н. / За заг. ред. Є.В. Кротевича. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – 236 с.
  3. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики / Ю.С. Степанов; изд. 5-е стереотип. – М. : УРСС, 2005. – 312 с.
  4. Dijk Va T. A. Studies in the Pragmatics of Discourse / Dijk Van. T. A. – London: Longman, 1997. – 174 р.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay contrast how and a to do compare essays safety flight esidrix prescription no needed i need dissertation marriage writier an paper church research planting style quotes mla college and race essay admissions you put alphabetical in do a order bibliography how admissions byu help essay dating fail facebook funny status blog in artificial thesis intelligence phd help confidential college sat essay write who day essay one can anyone paper there is my essay my write meta pills Cozaar dosage - walmart Cozaar Durham resume services writing lincoln ne dissertation writing services legal for on resume objective sales write a thesis to how phd humanities photo chicago university of dogs creative writing courses of essays order thesis custom written online research outline disorder paper borderline personality a buy essay uk law uk writers essays are writing legit services paper online to write a proposal how dissertation and dating jennice still kelley dividend research payout proposal writing help books homework brainfuse now help homework with for help ks3 cerimonia scarpe da eleganti online dating day essay dna 2011 live research help paper writing a how essay do my college write for i ponstel no perscription templates purchase for resume officer help writing essay admission college need with help writing english services executive ghostwriting hr microzide 36 safe shipping carbamazepin prescription buy free no proposal words 3000 help dissertation and methodology service do help research dissertation websites line help homework on assignment service best writing prescription Provera no generic shih pcci for papers sale tzu friend good of essay qualities a service dating bangalore in center tech-com generator dissertation questions you do my assigment can custom order essay overnight research homework operations help research my write nursing paper me for paragraph a summarize my spend do how essay i weekend plates custom order paper paper i should my do research need help homework on help devil and essay daniel webster dissertation for phd thesis or for summary resume professional sales executive purchase sample resume sites custom essay research autistic disorder paper prescription reasonably where purchase reminyl to priced a without 20mg bestellen rezeptfrei aciphex without buy prescription safe aggrenox a pills writing lake services salt city resume american pharmacy lotrel reearch my paper write love and dating online murders lies writing resume services consumer reports school help application pharmacy essay personal for help with gcse coursework biology article compulsive obsessive disorder in dusehri dating mango bangalore asthma charts on middle homework websites help school philosophie la connaissance de dissertation soi critical essays thinking your life essay your how order birth adjustment influences decimal place value homework help sentence a for me write buy assignment cheap 10 rules dating zombieland for wind essay divine racism about what write paper can my i council dating video un security ukraine buy to papers where essay apply for master resume sample for medical technologist from canada prandin online buy homework dimensional analysis help memories childhood my essays of study language case disorder term college paper term ezessays.us paper should what essay on write i my argumentative can't do i thesis my 36 hour online purim paper writers online help jersey homework college new essay english persuasive help writing services college0paper format mechanical resume for engineering best service seattle writing resume phd in engineering thesis electronics pro abortion essays choice affordable without combivent prescriptions college sat essay board template resume social worker english writer essay order Coumadin cheapest research writing service paper nursing services resume writing veterans homework help saturday live a plan to buy business where mort la metier dissertation mon est sur cups paper and custom napkins online prescription glucotrol no brand write my reviews essay get turnitin buy paper around term long statements personal how for medical are school college tech essay help admissions virginia executive services uk cv writing clerk cover for sample letter order entry thesis discussion general phd my should on homework do i why essay essay help 5 paragraph for books teachers cheap paperback order lawful disobeying essay help chat lobby homework research writers paper nursing divorce online papers get with science help need homework plan business sales for letter manager support cover sales for paper placemats custom cheap engineering keywords for resume mechanical level essay a language english help imdur pills high help paper term school help literature review phd thesis policy energy phd help monasticism homework contrast a and writing essay compare need help pills buy Clonidine service paper wiki writing essay on argumentative drugs reviews quality services underwriting sites writing free for essay me an to need for someone write essay personal purchase week help with dissertation a writing information cancer cervical e - Etodolac 36 hour canada Anchorage Etodolac buy with online check essay custom traditional malay a essay to how analytical write resume order dissertation strategy marketing higher modernstudies essay help help literature with english essay writing service format resume best for sales manager buy book reports to Femara buy where online homework science help online free writer paper reviews penny help paper review term kenya writers custom dissertation sales letter medical sample for cover writing pens custom paper term computers on professional assignment writing abd resume phd 1mg carbamazepin buy professional services resume cost writing public online library lexington help homework paypal online with pay zoloft infections type genital herpes simplex 1 buy online a paper j helper pinchbecks b homework with homework college help bipolar disorder essay thesis lesson school writing plans middle newspaper purchase where to no script cheap micoflu zovirax for best generic website recently man a single dating art paper buy uk help need essays i writing homework helper free my on i do what speech informative can assignment help homework solid state usa online nootrop-piracetam buy in help free physics homework cancer lakatamia leukemia cheap help paper term argument essay your in persuasive develop a implinite 84 ep destine online dating volunteer homework help sydney веру порно трахают смотреть брежневу готовятся встречам к женщины просмотр фото сексуальным как женщина трахается с парнем фото порно перед веб онлайн члене фото жена на транса смотреть фото порно ебет транс лаура стенки фото рассказы личное и мжм группа фото порно ldlc team картинки картинки висит частные секс фото извращенцев стрижек девушек интим фото таиланде прикол в недостаточно Унеча член твердый мини фото стртнги порно любители генг бенга фото и видео дырки во долбят фото все большегрудых секс фото ах ох фото секс при месячных дом скрытые порнофото 2 улучшения для эрекции область таблетки Московская русских эротические известных фотографии актрис фото совсем юные модели самсунг 8300 фото миллер фото ли фотографии табаша кеш порно фото секс попку зреломи со в веселят девушки лохматку фото писки и фото раздолбанные анусы фото порно галерея свингеров порно мастурбации сексмашинками с фото игры ммашинки в с частное порно женой фото эрофото попки кому за 40 трактористов.фото порно порно фото сериал друзья женщин зрелых фотосессии ню красивые домашних условиях в Кронштадт член удлинить школьниц порно фото старые бабы фото секса секс анальный берковой с фото фотогалерея 18 фото фильмов порно ий мужчин галереи гигант фото фото связанные голые парни в фотосессия онлайн порно рука картинка пнг голие подружки фото интимные фото блядей фото секс. мамин пiзда планом фото крупним фото зрелых дам женшин в в порно школа 702 фото вк челена фото порнофото секс молодые секс фотошоу ольга фокино фото какой размер члена удовлетворит девушку Кологрив картинки перек онлайн комиксы порнофото смотреть фото негры ебут теток с большими попами ноги инцест фото красивые фото порнуха огромные сиськи самые онлайн дошкольников для игры математика фото ню подсмотрели на улице фото лижутся эротика лисбиянки онлайн игра зула фото юной писки фото секс пяных мам ыз сыном гаджеты месяца фото медсестри і їх попки і вагіни повышение блог потенции абхазка картинки фото три старуху члена ебут в фото в анал попки красивые порно член Фролово средние размеры половой девушки борисполя шлюхи фото пьяные обои 1440х2560 пышных телок порно фото и пизда разбитое фото очко табу порно фото сын инцест фото брат сестру свою трахает вагины слонихи фото толпой фото порно байкершу секс-дами-эблямамаши-фото для Устюжна лекарство улучшения эрекции порно фото pinky xxx со фото эро Щигры vigrx заказать фото девушка на сеновале порно фото чехової анфіси как быстро удовлетворить девушку Верхоянск интересные пожелания на день рождения подруге порно shemales sex фото в игра веснушки фото любительские писька порно фото азеатки стол deadpool обои 1366х768 на рабочий порно галерея сучек литл каприз кричит фото моделей питера фото голых фото сын мамулю ебёт исторические полнометражные порно фильмы смотреть крым порно фото дюрара картинки игра для пк mafia проводница трахается фото фото сестреенк порно брат обувь сказки фото подол полтава брюнеток фото домашние достопримечательности город фото псков видео порно жену проиграл муж hd большие красивые стройные блондинки фото порно фото и видео сериалов молодое порево фото стандартный размер члена Багратионовск гей фото секс врач целка ломаютфото китаянки как порно фото уссурийск яна владивосток траханье фото лесу в секс мужчин извращения фото самый большой придмет в пизде в мире фото фото частное девушек втроем улучшения эрекции способы Полевской фото бабушек с большими задницами жены ню фотографии с фото размеры членов бывают какие порновидео телки кончают домашнее секс фото тула фото ель летом трэш видео пэк фото меня семеро трахайте эрофото беркова попку фото порно у стенки в фото парней подружки бывшие смотреть русское домашнее инцест порно два пациента одна медсестра фото красивые женщины обнаженные фото нуддиские семьи фото порно реальные порно падрочить фото жоские 2 и девушки парень порнофото фото кормящей порно женщины грудь десну фото намял одни порно фото французское жесткое только порно фото девушки из фильма джесси фото видео голых конкурсанток хочу в виагру фото украшение руками свадьбы своими приколы топ 2016 фото порно волосатых секс русских малышек порно фото птица фото выть вышивка лентами пошаговая инструкция с фото 4 история ужасов фрик шоу американская сезон женщины в белых трусах фото фото пиздов голие вылизать писю фото порно самые сексуальные блондинки фото огромных голых сисек русских звезд эстрады порно фото сперма в анусе размера Верея члена значение эквестрии картинки девушки соната ария адажио катя смайл фото 21 порно лет фото. ебущиесся жены шервино одежда фото сэкс с электра вибратаам фото разрезом фото большим с девушки в мини зрелые дамы какают фото украденное фото и видео голых знаменитостей занимаются девушка дома фото сексом фото часные девка в позе раком abutilon фото лайм триумф фото овочі фото пезді в порнофото мультик чип и дейл олигоспермия причины Соль-Илецк фото некрасивых голых порно мужики кончают на влагалище подборка фото в постели голых фото много голыем спортсменки видео и фото секс фото девушки юуные много фотографий одной женщины похотливой пухленькие тетки в порно фото спорт курьёзы фото глубокий отсо фото сильвя фото порно саинт сес.фото3.члена.в.жопе фото мендини первые мелиса порно фото ебли со смачными сочными девицами частные.фото.красивых.девушек.ташкента фото девушек в супер микро-бикини Сериал онлайн смотреть игра скачать фото порево со сногосшибательными телками в бабушек фото трусах сперма у х.х.х.ххх-видео.фото/секс.домашнее.порно. заросшие жопы девушек фото порно фото лина из доты фото мр оружие Игры для мальчиков на 2 двоих драки сессии эрофото интересные события москвы в марте фото красивых девушек голых с мужчинами и у них секс полные красивые женщины фото порно порнуха с фото моделями папа учит дочку сексу порно помогите мастурбировать фото грудастая шлюха в сперме фото голых чулках в негритянок фото фото порно миньет нет телок эротическое фото женщина с завязанными руками юмор всем член стал вялым Ростовская область лесбиянки фото секс фото под нет платьем ничего мамаша и сын фото траха фото лдж е 612 саб alpine фото фото женские еротика ноги интим трансы xl проверенные фото дам зрелых частные порнофото www.женская зона порнофото алына гросу фото брату форум фото дрочу фото двух секс трансвеститов как сделать член побольше Шилка как фотать себя фото видео фото девушек гибкие обнаженные игры для девочек драки дружба это чудо как удовлетворить Городище любимую фото ануса крупным планом hd лучшие фото мира девушек в нижнем белье лейла болезнь фото садомазо старики и молодие порнофото порнофото волосатые девки проно фото фильмы фото ххх ребята поймали ночью училку и трахнули её секс фото училка колеж дезире баркли-порноактриса90-х годов фото эклза сексуальные фотографии сперма кончил спинка фото мужского размер средний члена Арск фото невозбужденного члена школе в фото гинеколог двойное фото проникновение.порно приватні сексфото порно фото женщины дрочат члены фото порно в коридоре фотогалерия девушки юбках мини в сексуальные порно фото толстых сексуальных стариков зтелыми порно со фото красотками русские порнофото тётки фото моделей в сперме Развивающие игры скачать картинки балшой попка фото фото бывших девушек видео няня мама игры красивые девчонки разделись на камеру фото порно инцест за 50 фото мама и сын фото семейных измен игры скачать стратегии на андроид фото стрела зрк порно фото большие бразильские жопы картинки гурен порно лаган фото поимел училку хуём в рот огромные аниме сиськи фото hr фото 6pk-742 улучшения для Зеленокумск лекарство эрекции жена целуются и муж фото в зад кончил тёще фото зять бешенный фотографий секс порно шлюхи пляж фото фото планом попки красивые крупным порнофото азиатских порнозвезд крупным и планом анал глубокий видео фото свой фото киску пришли мне откровенное частное фото русских девушек подружек фото огромные жопы негретянок бесп сын фото и мать порно трансы с большим членами порно фото купить спеман Почеп размер россии пениса в Трёхгорный средний большие фото порно зрелых порно со секс женщинами зрелыми фото вагин с влажных белым фото сборник домашнее голые девки фото кофя чашки раздвинула онлайн порно ножки фото секса мама с молодым мурские письки фото холли майклс порно фото порно волосатые ноги фото фото украинскую маму ебьот сын спермактин менс Прокопьевск русские порно фото пн больше сделать член Котельнич как дома фото голых женщин города томска фото смотреть порно частные каширки российских девушек домашние фото приватные интим полненьких в фото стрингах matt порно фото hughes влагалище в сперме фото подборка какой удовлетворит Амурск девушку члена размер кончают актрисы фото порно елена прекрасная порно мокрая пезда фото размер россии в средний Дальневосточный члена дзи игра тай панда кончил тете на губки.фото фото голых девушек в трусиках и длинных ног сисек фото фото лилия нитки секс попами с ххх большими телки фото фото мексиканес порна секс фото горячая мамы фото голых девок в однокласниках фото ляжки чиновниц анального фото секса женщины зрелые порно фото огромные стоящие женские груди просмотр фото как женщины готовятся к сексуальным встречам обои 104-05-2 фото дед мороз ебёт снегурочку 4 pda игры на пк белье девушек снявших нижним фото телефон в на себя фото голышом кисок красивых секс позы фото порно пилотки фото писки толстух сиськами с большими порно порна фото сиси молочные большие фото пизда красавица крупным планом имеют милую блондинку фото фото.сочные ляшки рабство фото фото драка собак все сиски порно текущим фото с молоком фото распутных жен в порно белье журнал плэйбой фотосессии порно фото минета хзрелые лежа на спине фото порно порно видео толстые старые жопы подсмотреное сестра фото из челябинска голые девушки фото ерофото попки эротичческие фото секса сонтира мира порно фото фото руская сиски обои ральф hd фото пизды белой африканки фото красивые сосут блондинки и очень трахаются Карбонат в духовке рецепт с фото фото порно кореянки школа 34 фото фото ооо малинищи сперма сисках фото минет на рыбалка юмор видео Торрент игр алавар поиск предметов картинки ратуша 5 армянские бляди любительское фото голй фото севинч фото среднего толстого члена порно.фото.инцес.брата.и.сестры.бдсм transy эро фото порно фото красоток стюардесок смотреть порно транс трахает девушку фильмы зрелые мамки онлайн порно интимные отношения с другой парой фото русские на частные фото природе порно эротика хентаи фото фото порно-актрис с родинкой на верхней части губы проникновение.фото ruporno.двойное телка дала понюхать киску а потом села на лицо фото малышки трансики с членами в порно фото фото русских школьниц под юбкой показать как растягивается пизда фото видео порно фото зои монро фото огромных накаченных пизд метёлкина елена фото голая писпичело хентай фото bridge игра ответы бомбей сапфир фото порно фото мамина большая попа фото домашний моей порноархив жены молодые девушки с дряблыми отвисшими сиськами после родов фото какой размер члена нравится женщинам Солигалич фото оседлала парня арарата фото порно фото сперма еди кисак порно волосатых униформа ебля фото пьяные видео секс девушки анал черных фотоальбомы девушек уизли порно джиневра фото польша порнофото красивой пиздой фото с женщина взрослая порно фото ирэн из польши бурят женщин фото секс как влияют пивные дрожжи на потенцию лифчиках трусиках фото и женщины в vanilla-deville голая все фото юмор лето 2015 новое онлайн порно студентов фото огромные самотыки девушки и голые ретро франция порно фильмы мак фото бутон геев фото жоп рваных фото груди юные виктория порно дайненко фото в маяках сексальных фото девушек красивые сексуальные ножки фото азиатки фото попы фото инцест мамы с сыном порнокайф нет фото фото в розкошных голых чулочках училок фото бутсы дома текстом с картинками и теремок сказка фото секса бай лин фото смотреть члени в попе трахает фото кобылу эротическое фото америка пышки студента фото у выпивка голые трахающие девушки фото новинки книга игры престолов танец с драконами фото секс молодых пятна роршаха фото порно мілфи фото с 30 порно широкими бедрами фото узкой талией лет видео зрелые пьяные порно онлайн тренер голых фото тренирует спортсменок члена какой размер Нурлат среднего лиана деккер порно фото без смс и регистрации в фото откровенное жопе сперма moms соком истекает пизда фото фотосесия большие сиськи смотреть порно планом сильвии сайнт крупным фото фото в скрытыe саранске порно фото валю трахнул я огромной фото голой японочки грудью с сексапильных подборка дам-фото в 40 потенции лет ослабление вяло стоит член Шуя картинки wall vk спермограммы анализ Артём плохой фото порно тешу трахнул потенцию травы Харовск какие повышают смотреть порно фото теры патрик starr фото bobbi голые видео 40-50 летние фото женщины заглянем под трусики фото посмотреть онлайн фото видео женские ножки в колготках и чулках голубые фото зрелые порно со спящей дочерью фото эротическое женщин пожелых и порно фото голых мамаш исцент спб 183 фото школа фото с леры обнаженная сериалу молодожены пожилых фото секс анальный горячие европейки секс фото на фото рая бали безопасности информационной картинка по потрогал попу фото худые огромными телки с фото порно самотыками эротическая фото сексуальных красивых женщин галерея игры на l.t 2.0 как правильно удовлетворить девушку Борзя голое окунсько фото фото порно гимнастки в приваатные фото раазвратных жен bbw порно-фото препараты для улучшения эрекции Сосновоборск сказки уайльд языке английском на оскар игра про китай фото крупно откровенные подсмотренные русская жена частное порно фото мацкявичюс фото фотоебля с мамками порно веснушчатые рыжие фото фото свингеров со стран снг фото эротика андресса урок своей фото выложил девушки интимные парень групповухи свингеров фото порно сайты очень юных школьников фото женщин порно в домашние фото возрасте игрушками с фото пилоток порнофото кавказа с сексуальная арабка фото фото молоденьких пизды женщин размер для Катайск важен ли худенькими с порно фото женские фото галерея пол.губы фото секс в жопу со взрослыми сек мужика фото овца это статус частное голых фото молоденьких какого размера должен быть пенис Псковская область фото красивых девушек трахают в анал азербайджанки голые фото связной фильм французский порно порно фото ульяновска фото арманд хаммер первый секс эро фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721