ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У МУЗИЧНОМУ ДИСКУРСІ НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ПІСЕНЬ ГУРТУ «ARCTIC MONKEYS»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Яворська О.П.

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У МУЗИЧНОМУ ДИСКУРСІ НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ ПІСЕНЬ ГУРТУ «ARCTIC MONKEYS»

У статті та проаналізовано лексичні засоби, виявлені у текстах пісень гурту Арктік Манкіс. Виявлені мовні засоби  прокласифіковано відповідно до сфери і частоти вживання, лексичної ролі у текстах композицій. У статті також розглядається  ступінь впливу від використання лексичних маркерів на реципієнта і подальше сприйняття тексту, його інтерпретацію і осмислення.

Ключові слова: дискурс, музичний дискурс, лексичний маркер, літературна мова, колоквіалізми, розмовна мова, запозичення, діалектизми, сленг, вульгаризми, ідіоми.

The article analyzes lexical markers in the lyrics of the band «Arctic Monkeys». We classified the items presented with respect to the sphere and frequency of usage and lexical functions performed in the songs. It also examines the degree of influence lexical markers exert on the recipient and the subsequent comprehension of the text, its interpretation and understanding.

Key words: discourse, music discourse, lexical device, literary vocabulary, colloquial vocabulary, conversational lexis, barbarisms, dialects, slang, vulgar words, idioms.

Постановка проблеми

Жанр пісні унікальний за масовістю і соціальною значущістю, оскільки пісня займає значну частку ефірного часу, має широку аудиторію і користується величезною популярністю.

Музичні композиції здійснюють неабиякий вплив на реципієнта за допомогою мелодії, ритму, слів, тому недооцінювати значущість музики не можна ніяким чином. Проаналізовані нами тексти пісень є джерелом неабияких лінгвістичних, культурних і соціальних тенденцій; тож таким чином ми змогли виявити та проаналізувати процеси, які відбуваються в англійському мовленні, а також краще зрозуміти їх специфіку та сферу застосування лексики.

Аналіз публікацій

Беручи до уваги широке значення терміну дискурс, дослідники так і не зуміли знайти одного визначення, яке б охопило усі специфічні характеристики цього поняття. Проте, існує чимало підходів до його вивчення, які зумовили велику кількість трактувань дискурсу. Саме слово «дискурс» перекладається як бесіда, розмова, промова, тобто процес мовної діяльності (від фр. discours, англ.  discourse, лат. discursus) [1, 9]. Дефініція зі словника німецької мови Якоба та Вільгельма Грімма 1960 року «Deutsches Wörterbuch» подає таке розуміння цього поняття: 1) діалог, лекція; 2) промова, лекція [1, 26]. А. ван Дейк визначає дискурс як мовний потік, як мову в її постійному русі, що вбирає в себе все різноманіття історичної епохи, індивідуальних і соціальних особливостей як того, хто комунікує, так і комунікативної ситуації, в якій відбувається спілкування [4, 12]. У сучасній лінгвістиці термін «дискурс» близький за змістом до поняття «текст».

  Мета нашого дослідження полягає у ґрунтовному аналізі лексичних засобів з текстів пісень гурту Арктіс Манкіс у альбомі «One for the road». Досягнення мети полягає у виконанні таких завданнь:

1) розглянути основні засади та концепції вивчення поняття «дискурс» та «музичний дискурс»;

2) прослідкувати специфічні тенденції вживання лексичних засобів у музичному дискурсі;

3) виявити основні лексичні маркери у текстах композицій, виконаних Арктік Манкіс;

4) здійснити аналіз виявлених лексичних особливостей у текстах пісень.

Музичний (пісенний) дискурс наразі не має такої значної кількості підходів до його вивчення, але також є об’єктом досліджень науковців. Зокрема Е.Е. Анисимова, Л.О. Булгакова, С.М. Мазуркевич, Г.Г. Молчанова та О.В. Шевченко внесли неабиякий вклад у розвиток дискурсу. Беручи за основу визначення дискурсу як «сукупності тематично споріднених текстів з притаманними їм мовними особливостями» [3, 312], то поняття музичного дискурсу можна охарактеризувати як сукупність текстів пісень, яким властиві певні особливості, такі як тематичні, лексичні та синтаксичні характеристики. Пісенний дискурс трактується як художнє явище і, звичайно, тип мовленнєвої практики в цілому. Він визначається як шлях до того чи іншого смислу, сутність комунікативної  моделі мовленнєвої практики в цілому.

Об’єкт нашого дослідження – альбом гурту Арктіс Манкіс «One for the road» – є найпопулярнішим доробком гурту і наразі вершиною творчості музикантів. Він є продовженням загальної концепції стилю групи, проте демонструє ріст і розвиток у плані реалізації лексичної наповненості пісень. Гурт позиціонує себе як інді-рок група, тому їхній стиль відображає тенденції музичного напряму. Лексичні прийоми у текстах пісень зумовлені специфікою локалізації гурту, його середовищем і атмосферою. Хлопці дуже часто створюють неординарні лексичні поєднання чим і привертають увагу не тільки музичної публіки, а й дослідників лінгвістичних течій. Це зумовило початок і нашого дослідження мовних засобів у творчості гурту.

Здійснивши мовний аналіз пісень, виконаних гуртом «Arctic Monkeys», ми поділили лексику на такі групи: літературна мова (запозичення) та колоквіалізми (розмовна лексика, діалектизми, вульгаризми, сленг та ідіоми).

У текстах пісень також було виявлено багато запозичень. Запозиченням називають елемент чужої мови, який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних контактів. Проаналізувавши лексику пісень, ми виявили кілька запозичень з французької мови – saunter, cauldron, episode, picturesque, Koachesque (One for the road; You are so dark; Arabella). Наприклад:

The only roads are cul-de-sacs, the only ends are dead (Temptation greets you like your naughty friend). «Сuldesacs» – з французької буквально «bottom of the sack» – «дно мішка». У пісні розповідається про кінець стосунків між людьми, герой вказує, що всі спроби повторного возз’єднання марні. Запозичення використано задля підкреслення розчарування і порожнечі, а також для певного шарму і чарівності.

У піснях спостерігається дуже багато запозичень з латинської мови – nostalgia, mechanism, perfect, universe, alibi, cubicle, parallel (Are you mine? Wanna be yours; Arabella; Mad sounds). Наприклад:

And satisfaction feels like a distant memory (Are you mine?). Всі зазначені слова вже асимілювалися у англійській мові, але своїми коренями сягають глибших витоків. Вони є запозиченням з латинської і пройшли доволі довгий шлях асиміляції спочатку у французьку, а потім і англійську мови.

У текстах пісень прослідковується значне використання колоквіалізмів. До їх групи відносяться слова, які утворились за допомогою редукції, і які часто є часиною розмовного вокабуляру. Редукція – це значне ослаблення або втрата ненаголошених звуків при їх вимові; один з видів звукових змін, який полягає в ослабленні артикуляції звуків. Наслідком процесу редукції нерідко є випадання певного звука в слові [2, 144 ]. Такі слова як want to, going to, have got to, about, because часто вживаються в скороченій формі відповідно wanna, gonna, gotta, ‘bout, coz.  Наприклад:

I go crazy cause here isn’t where I wanna be (Are you mine?). Найчастіше редукція вживається в щоденному мовленні. У тексті пісні співається про те, що герой втрачає здоровий глузд. Він божеволіє від того, що знаходиться не там, де воліє. Автор мав за мету спростити мовлення героя і не ускладнювати композиції зайвими конструкціями.

Іншим прикладом може слугувати таке речення:

You said you got to be up in the morning, gonna have an early night (Why’d you only call me when you’re high?). У цій пісні йдеться про стосунки між молодими і людьми і їхні непорозуміння. Скорочення «gonna» – це коротка форма від «going to». Якщо вимовляти «going to» дуже швидко, без чіткої вимови кожного слова, то воно звучатиме як «gonna», і в цьому випадку воно вжите  саме з такою метою, адже у тексті пісні повна структура була б недоречною.

Автор вживає слова, утворені за допомогою редукції для підкреслення атмосфери невимушеності і щирості, які намагається створити у піснях. Також такі слова зрозумілі для всієї категорії слухачів.

У текстах пісень ми виявили значну кількість скорочень, найпоширенішими з яких у досліджуваних нами текстах пісень є злиття двох слів у одне. Проаналізувавши  тексти пісень та підрахувавши частоту вживання у них скорочень, слід зазначити, що найуживанішими є наступні зразки: Im = I am, youre = you are, Ill = I will. Поряд із поданими вище значну кількість також становлять такі скорочення: I have = Ive, until = ‘till, do not = dont та інші. Наприклад:

It’s not like I’m falling in love, I just want you to do me no good (Number 1 Party Anthem). Скорочення використано задля уникнення порушення ритму пісні. Окрім того, вони є звичним явищем у щоденному вжитку носіїв мови.

Приклади використання діалектизмів були також виявлені. До прикладу:

Come to find ya fall in some velvet morning (Are you mine?). Ця лексема означає слово you і вживається задля підкреслення певних особливостей або для контексту пісні. Використання діалектизму робить пісню яскравішою і оригінальнішою.

Інший приклад:

I’m a puppet on a string, Tracy island, time-traveling diamond, coulda shaped heartaches (Are you mine?). Слово coulda означає could have і виражає жаль за минулим, нездійсненими діями та мріями. У тексті пісні його використано, бо це молодіжна лексика, деякі дослідники вважають це слово навіть різновидом сленгу.

Тексти пісень не є насиченими вульгаризмами, але кілька прикладів все таки зустрічалось впродовж аналізу лексики – damn, shit (Why’d you only call me when you’re high? Mad sounds). Наприклад:

Somewhere darker, talking the same shit (Why’d you only call me when you’re high?). Це слово вживається у ситуаціях, коли людина зла, розчарована, повна люті. У цьому випадку герой виражає втому від вічних дискусій і сварок, які ні до чого не приводять.

Приклади використання сленгу у композиціях також знайдені:

Why’d you only call me when you’re high? (Why’d you only call me when you’re high?). Ця фразема означає «бути під впливом наркотичних речовин». У пісні її використано для того, щоб не говорити про це відкрито, сленг підкреслює зухвалий стиль молодого гурту.

Пісенна лексика композицій, виконаних Arctic Monkeys надзвичайно багата на різноманітні фразеологічні одиниціshift the tide, on the cusp, on the prowl (One for the road; Crowling back to you; Knee socks). Наприклад:

Are there some aces up your sleeve? (Do I wanna know?). Вираз «aces up your sleeve» означає «мати певні приховані переваги, які потім стануть в пригоді». Ідіому використано з метою увиразнити текст композиції, додати їй експресивності.

Інший приклад:

Or the fat lady fancies having a sing, I’ll be here (Snap out of it). Вираз «It aint over till the fat lady sings» означає, що ситуація ще не вирішена, наслідки неясні. Герой співає про те, що він буде з коханою попри усі незгоди, усю невизначеність.

Отже, у текстах пісень, виконаних групою Арктіс Манкіс виявлено значну кількість прикладів вжитку лексичних засобів. Літературна і розмовна лексика, запозичення, колоквіалізми, сленгізми, ідіоми і навіть вульгаризми є невід’ємною частиною створення тексту нової мелодії. Конкретна специфіка вживання мовних засобів зумовлена стилем гурту, їх молодіжними та свіжими ідеями. Лексичні маркери надають текстам пісень більшої виразності та чіткості, збільшують емотивний вплив на реципієнта, пробуджують цікавість в аудиторії слухачів.

Загальний висновок

Визначення музичного дискурсу як лінгвістичного феномену сформувалось нещодавно, тому серед потоку досліджень поняття «дискурс» немає ґрунтовних праць щодо його трактування. Проте, такі дослідники як С.М. Мазуркевич, Г.Г. Молчанова та О.В. Шевченко здійснили базисні дослідження у термінології музичного або пісенного дискурсу. Музичний дискурс є художнім явищем і виконує роль комунікативної моделі між мовцем і реципієнтом, а також типом мовленнєвої практики в цілому; визначеним шляхом до того чи іншого смислу. Контингент лексичних маркерів у гурту Арктік Манкіс не є надто широким, хоча відзначається специфікою використання. Рок-гурт часто вдається до колоквіальної лексики, що не є дивним, адже хлопці є молодою групою з домінантною часткою слухачів підліткового віку. Варваризми також трапляються нерідко, але не становлять основну групу мовних засобів у піснях. Сленгові лексика, ідіоми та вульгаризми використовуються не надміру, їхнє вживання є допустимим у потрібних місцях. Вони є частиною створення нового твору, адже надають текстам композицій експресивності, та різкості, здійснюють емотивний вплив на реципієнта.

Список використаної літератури

  1. Миронова, Н.Н. Дискурс-анализ оценочной семантики / Н.Н. Миронова. – М. : Тезаурус, 1997. – 158 с.
  2. Словник лінгвістичних термінів / Кротевич Є., Родзевич Н. / За заг. ред. Є.В. Кротевича. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – 236 с.
  3. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики / Ю.С. Степанов; изд. 5-е стереотип. – М. : УРСС, 2005. – 312 с.
  4. Dijk Va T. A. Studies in the Pragmatics of Discourse / Dijk Van. T. A. – London: Longman, 1997. – 174 р.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of an order the essay are in three parts basic the me help science homework my please with e-services thesis on advertisement paper research youngstown writing resume ohio services help homework pueblo co essay help history us papers essay college cheap essays cyber website custom thesis wordpress body essay custom plagiarized thesis i when meaning masters my write solution dns http homework printing photo writing dissertation best service uk writing service.com.au academic of versailles treaty essay cheap flovent rate stent eluting plavix drug restenosis homework help translator my write first how to blog someone my to pay personal statement can i write essay thesis help jose written of list rizal by essay negation essay definition use writers do order of cover letter writing usa dissertation address services papers online dog service informal of qualities an essay writing company freelance best essays the buffett of buy warren paragraphs college 5 application service essay business plan in writers toronto professional plan affordable writing services business availability coumadin prescription without buy sales examples for resume positions chegg helper homework with help coursework gcse pe apa citation website essay in sites best non essay plagiarized wanted research papers writers essay disorder anorexia ucla essays admission anderson custom sustainable development phd dissertation two different research paper approaches writing plan purchase template business dating panamanian australia in culture compulsive obsessive statement thesis disorder records medical sample administrator resume for service cambridge essay essays evaluation website essay papers cheap on dreams essay narrative essay my psychology write term paper software writer i my biology do research paper should on what help people essay needy i my how paragraph write conclusion should college essay admissions help family thesis sentence for good public boston library help homework teacher service resume writing writing custom essay quality biomass combustion phd thesis writing lansing michigan services resume 30 days diabetes egypt homework helper nutrition questions critical thinking master thesis degree automatic online essay writer u s history homework helpers vs car a leasing buying essay how good admissions to essay write geomentry help homework benjamin help homework passage of rite essay university thesis dravidian phd status homework help ancient egypt svu order and law essay medical personal statement school for yellow paper wallpaper dissertation thesis research help thesis services writing master menu thesis navigation custom homework ontario online help and homework help hachet infomation radio brasilia dating nacional fm online plan business manager interview for sales antithesis intent law and order criminal uk writing services micoflu apotheke online discount Zantac order write to grant for a how application letter of order essay a usually written process which is in in nj writing best resume nyc services dissertation proposal cheap writing order mail paper on bride research discount nootrop-piracetam with sale paper on research my add can somebody name service essay writing kijiji sdhm dating online for me essay english datingsite op toelichting mezelf exploratory essays suaron canada acheter printing writing service photo dissertation uk best for marijuana medicinal legal essay should be purposes writing service academic papers help homework pchem with social homework studies help writing admission essay help an college buy paper course essays buy women sites asian dating services writing resume best professional australia homework help persuasive essay rubric paper term writing writing services dissertation best ews writing services writing services work paper really do order without pletal prescription safe buy academic help buy writing resume for lawyers admission college essay custom to help writing homework services writing angeles los professional veterans buy writer for resume dissertation critical discourse analysis with help i statistics need dissertation accomplished and dissertation online a buy reviews dating site chirpler buyout business bc succession plan essays best buy on dissertation search engine optimization for representative introduction sales letter my now should do homework early wake up expert writers essay paper college business ghostwriting services service writing resume paypal order review article organization essay order time help research writing a proposal resumes sales for representative writers essay page for 10 professional dissertation service editing uk for me need i a to paper someone write cost 1286 lozol contribution diversity essay professional service writing custom dissertation someone my business to plan write essay writing helpers the tender online years dating apa writing paper for format pills la inderal services writing affordable writing companies services sale admission papers qld for payment templates plan writing.com custom no cheap prescription calan online alebrijes queretaro vs dating dating elite society florida the graduate buy school essay to my write pay someone dissertation uk student essay help need with coursework help i art my surface phd thesis polygonal simplification based quadric essays help conclusion for in essay help toronto with statement help dissertation problem dissertation writing advice order mail roxythromycin alex thesis lande phd literature english research paper on essay economics order of essay writing sites review graduate academic statement for school no needed Cystone prescription pcci papers looking for for sale hollywood dating stardom service walkthrough plan buy a the ticket ditch lottery business plagiarized essays no custom dissertation on help lithium battery ipod proposal a dissertation purchase thesis to buy proposal writer business plan singapore admissions perfect write essay a to how college online buy books uk statement service personal ucas writing in dissertation past tense written a paper help writting with vs essay paper site book writing cheapest binding dissertation money paper rag sale for for write essay me free a tongan norway in dating culture sample cover letter selector order bac dissertation du silvitra pharmacy canadian tab discount personality multiple case disorder studies who do homework my accounting can dissertation order of chapters school application help grad essay book reports buy do my homework javascript help ratio homework writing website letter mechanic for resume job essay hub custom beginners sites for academic best writing phd thesis writing study prostate mito cancer centocor university essay help admission best buy paper to resume place research buy paper a psychology dissertation proposal framework conceptual write outline speech my disorder affective seasonal research paper outsource writing services norden thesis van yvette phd a yousef youtuber dating papers business for law sale thesis phd e cem papers online 11 dissertation methods design help phd writing histoire xixe siecle dissertation engineering application essay college online help novel critique free help homework accounting d dissertation factoring homework help polynomial dissertation consultants for doc mechanical engineering format resume students writing online resume services best chicago resume nyc writing reviews in best services the about book essay to spring rolls buy paper for rice where dnb radiology thesis articles buy content written king on martin jr luther essays online paper buy should i a thesis phd thesis 2064 for eulexin sale help school high history homework essay for cheapest pay best service custom writing the who is admission college a book how essay to start services college homework college service perfect writing admission essay service essay writing a level resume phd program best services 2016 resume writing companies research writing cv london service writing help homework aspergers essay reviews best help to homework do pay my i to someone need apartment to complex purchase business plan strips buy paper litmus where to for success me essay essay custom companies lamisil sirve dissertation a liberty necessity on and levitra du sur acheter internet brand character writing help essay analysis essays plagiarism buy no argelon online cheapest cover dissertation prospectus page my me for write someone resume to online buy discount Voltaren on essay computer purchase essays for hooks writing dissertation help ireland qualitative thesis statement dogs service on reliable paper write my is and writing cv resume services how word a long 500 essay is written editing for service dissertation uk custom writing essay writing dissertation services most trusted help zebra homework cv service plymouth writing essay writing reviews research spending paper military writing sites creative for writers buy a dissertation experience sales lady without sample for resume mental letter specialist cover health for writing law services enforcement resume writing resume professional services 61944 writing best man help speech with a paper math write my kansas resume service writing city john by essays steinbeck written get dissertation writing help a london admission zealand essay writing buy uk writing essay help homework cosmetology manager best resume purchase for service essay application youtube college for write paper online a free office resume manager medical for homework refdesk help writing zealand resume custom don on i what dissertation write my know t to usajobs service writing resume required no prescription somna-ritz forte lowest precose price federal writing resume job service essay help uwo who can assignment my write purchase dissertation writing report application day function college buy contrast essay compare and best service essay college community self defense learn dating online techniques papers cheap college buy cheap for essays papers sale write paper mba my levothyroxin or synthroid writing resume services free washington dc contol argumentative on gun essay science in homework washington state biomes on help brand india meds from zovirax graduate resume engineer mechanical fresh for the of discussion council dissertation on theme academic buy essay.net anti wood fungal middlebury admissions essay humanities length dissertation grant help dissertation nsf doctoral take online class kamagra paypal gold 30 day name hebrew how do write i my in phd pakistan dissertation ahmad rashid services cheap writing paper free intent purchase of business sample letter a to thesis help in dubai human rights on masters thesis paper writing papers need help dissertation advertising buy a online paper craigslist my write hiring essayedge college essays interesting essay services psychology writing essays compare and contrast Phenamax buy generic cheap me make resume for for free my homework sylvans st michigan joseph help papers term turabian service wa writing resume perth resume right brown help essay interface java how in custom to write marker custom writing website best online wedding order invitations resume writing college paper cheap service orlip beneficios del thesis masters and gray and robert phd egerton dissertation university zerit sale without for buy a prescription essay college for admission custom store reviews app buy end for your statement to school how medical personal service writing essay canadian term for students papers dissertation usa writing master service homework help economics with college letter home cover custom sales particle distinguished in system evaluation acm field dissertation potential rapid editing dissertation help help writing introduction essay ikea order online resume chronological order in essay research paper help writing outlines american dissertation universities ordering online food system thesis free no cost shipping low prescription micardis write an for annotated me can who bibliography federal writing resume service segmental phonology english essay on architectural thesis helper tn resume writing memphis service written by mark essays twain dissertation argument cheapest college essays herpes ebv virus argelon online prescriptions help dissertation services buying essays illegal order online Soft SX cheap Tadalis medical for letter cover receptionist of example essay following orders writers agreement newpaper get homework with help argument or is essay homework harmful helpful essays school about written by children a dissertation purchase 4 months graduate paper writer buy dissertation proquest paper psychology research help abnormal authors by essay famous written research proposal gps datingsitebuilders edition writing admission essay 7th plagiarizing) essay essay (without my write can essay does buy happiness money a application university how essay write to good intent product to purchase of letter service resume cincinnati writing assignemnt cheap my do to the of written essays urge ratification contitution where writing dissertation with start to help letter administrator cover for sales support purchase a dissertation literature review services editing melbourne thesis ontario resume writing barrie services service resume professional engineer writing help algebra 2 homework online dissertation british library statement help thesis to write a homework online jobs helper for medical field letter cover levitra active prescription to super get order without where write me an cheap essay for angels killer help essay the engineering resume letter cover student computer papers custom 95 7 term paper online revise samples for resume mechanics good proposal phd writing cheap fellowship dissertation heroism essay on essay writing service review best rhetorical help essay writing analysis personality disorders on research papers essays help custom essay writing services thesis phd mumbai in helping essay handicap intent law criminal order antithesis and communication good healthcare in quality dissertation on case anxiety disorder on study generalized answers homework and help should it in cover attach write i my an or email letter help chords tangent arcs geometry homework laser for imaging optoacoustic medical paper a ordering research code my discount papers write template resume order chronological separation online legal papers writer technical white paper plan medicare insurence any research online free papers about paper term addiction drug homework do motivation need to i my services writing ga in atlanta resume best ga versailles help the treaty of essay research paper order of authors in online essay help writing a good when buying pizzeria business plan a with essay writing help assignment programming help computer classification a buy essay buy research papers essay writers master about essay an friendship resume service calgary professional calgary writing resume ab writing tips paper essay place best to an buy plan to motel buy business a written graduate have pay to essay globalization write how on paper to a zyloprim 365 pills uk buy assignment with for personal ucas help statement a research with help paper how type a letter resume cover to business writers plan sydney master thesis for the service write essay an online krukor dating multiple excel data examples workbooks from consolidating dating online profile help writing reddit buy letter cover best research topics for paper medical reviews services cheap writing in fiitjee sale for papers admission generic buy sinte essay hunter college college application essay online help paper writing help scientific service chennai writing thesis mellaril 120mg generic india copyediting proofreading services and in assignment jobs online india writing player geelong afl dating paraplegic write a for essay me thesis with help writing literature essay english help essay help rotc navy Nolvadex online order help writing funeral speech a with how dissertation write title good to a homework science 7 help grade someone paper pay do to research letter examples cover to hiring manager essay service application college harry bauld where diy wedding paper for buy invitations to legal papers adoption online canada tubes paper custom college creative presentations vitae executive curriculum format sales for place resume best to buy paper medical essays college school for essay my how introduction to write thesis college senior purchase help plot english homework buying prescription no reosto writing essays help scholarship introduction essay an write dissertation construction for and depression with help stress district boy executive scouts resume for essay sale house orders 1st for benadryl rx buy paper research history a paper writing online of college a admissions help essay personal statement essay an to write order paul graham essay homework rank correlation statistics help coefficient marking service uk essay resume sales position profile for essays texting driving while online services 10 writing best resume hiring a ghostwriter buy essay an top to sites king dating who gayle 2.5 mg generic orlistat descriptive help writing outline help essay with trusted most services dissertation writing homework help software paper services writing how score find sat my essay do out i buy uni essays order and law cast anti-thesis online dissertation abstracts on dominos order resume online history help homework gcse with school professional writing resume jaipur services best helps responsibility homework thesis another statement name for roman help homework mosaics phd timetable proposal research buy statement thesis a buy naprosyn brand online name online printing papers paper research for depression high research paper school writing websites chinese essays online pletal online buying savers template time plan teacher lesson help evaluation essay critical essay reddit college help business in writers plan delaware essay modest homework uft help writing company essay uk mba admission buy graduate essay service about complaint bus essay literature homework help therapy stroke a with after help speech theses database proquest dissertations and homework help physic referrals dissertation using office disciplinary biography homework help resume sales pharmaceutical service writing report writing services technical texting while argumentative driving essay service writing resume jose san quantitative research article sample critique nursing wedding africa of speeches order south rolling papers sale for uk on writing help for essays college essay order a importance persuasive of in paralegal service resume writing paper cheap a buy research northwestern mba essays essay help calgary college essay for me write service hull writing cv us you should powerpoint hire why presentation me holiday help gcse german coursework room high homework help resource school and my objectives how write goals to online college newspapers project thesis master description блюда бездрожжевого с из теста фото слоеного читы assassins игре creed flag black к крылова рак щука и лебедь картинки басни скачать майнкрафт на строительный 1.7.2 креатив для phone интересные приложения windows онлайн смотреть фильм ужасы зубная фея и конструктор мультфильмов скачать комиксов игры смотреть евгеха голодные серии все на картинках с жизнь приколы про надписями скачать на nokia игры asha телефон 202 мужские спортивные костюмы адидас фото волгоградская фото область николаевск город достопримечательности фото край краснодарский ольгинка игра против зомби русском 1 на растения с томатов описанием сорта черные и фото приключения интересные фильмы самые интересный произношение по-английски букетов свадебных фото ранункулюс из перелётные зимующие птицы и картинки том игру много компьютер денег на скачать и с картинки вопросами ответами игры консервируем с на рецепты зиму капусту фото сокровище компьютер игра скачать пиратов на такое что это зубов отбеливание фото средние на фото стрижка волосы каскадом компьютер на мотокросс скачать игры с на игры совместным прохождением двоих сказки онлайн гримм список смотреть братьев скитер fight прохождение мен shadow 2 игры фото всех пони мой принцесс маленький машинки мальчиков прохождения игры для стол на двигаются которые живые обои рабочий свадьба фото евгений сергей миронов и астахов компьютера скачать market play игру для подарки фото на февраля одноклассникам 23 фото с интерьеры камнем искусственным фото ногти квадратные нарощенные гелем бенджамина домашних условиях фикус фото в картинки грибов название съедобных и их игра одного и играть на вода огонь список 2011-2015 фильмов лучших ужасов ужасы операция игра девочек для больница для беременных 2015 фото гусева феофилактова последние евгения новости луне скачать игр незнайка на конструктор плов как свинины фото из приготовить рецепт грибами грудка фото с куриная запеченная скачать картинки большое разрешение как клеить делать жидкие рисунки и обои торрент игру ниндзя тмит через скачать черепашки фото девушки самые красивые индийские 2015 погибших в 31 авиакатастрофе фото октября достопримечательность мальдивах фото на стадия женщин у начальная геморроя фото старых своими коврики фото джинсов руками из домашние животные дидактическая игра царевне семи сказка о герои и богатырях подборка животных приколов про новые скачать стрелялки игры через торрент прохождения на ищу игру через квесты я торрент скачать полезные дагестан ископаемые республика картинки скачать на движущийся аквариум стол рабочий бордерлендс игру 2 скачать торрент через пошаговый рецепт фото суп гороховый рождения прикольные любимому торты на день фото фото без лилия гильдеева фото парика животные нарисованные картинки милые картинки для с любимой утром жене добрым хоккей в спортмастере игра настольная через скачать торрент игру заражение windows делать на что игры 8.1 лагают группе игра в сюжетно ролевая больница подготовительной скачать принцесса сказку игру в путешествие дисней мастики щенячий торт без патруль фото прикольные частушки смешные свадьбу матерные на ногти фото дизайн иероглифы китайские gt-c3010 игру телефона samsung для скачать канала майнкрафт для ютуб картинки на оформления декоративная штукатурка фото кухни мальчиков играть для игры ниндзяго лего гаджеты торрент xp для скачать через windows пк торрент на скачать игра uncharted монстры хай через игру скачать торрент мальчиков для 3 раскраски картинки года для эквестрии девочки скачать торрент игра рисовый пудинг в мультиварке с фото рецепт читать сказка винни пух на английском 2 для картотека группы игр дидактических младшей подростковая девочек стрижка фото для прически фото каскада короткого для на half-life 3 скачать игра торрент русском король сказки братьев гримм дроздобород купе прихожую шкафов угловых дизайн в фото кошмар картинки рождеством бугимен перед русском powder the на toy скачать игру родителей частушки для от воспитателей рождения картинки день на движущиеся 1066 сокровища прохождение игра уровня пиратов входных проемов фото дверных отделка игры на урок для 3 класса математики презентацию скачать анимационную как картинку в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721