Основні напрямки підвищення рентабельності підприємств

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 657.312.2

Чудінович Микола Васильович

студент магістеріуму

Національний університет «Острозька академія»

керівник Мамонтова Н.А. д.е.н., професор

У статті розкрито взаємозв’язок і взаємозалежність факторів, що впливають на можливості підвищення рентабельності підприємств, визначено резерви її зростання, а також напрямки дій, використання яких в сукупності призведе до рентабельного функціонування підприємств України.
Ключові слова: прибуток; рентабельність підприємств; фінансові результати; резерви зростання.
The article deals with the relationship and interdependence of factors affecting the possibility of increasing the profitability of industrial enterprises defined reserves its growth and direction of impact, the use of which combine to result in cost-effective operation of enterprises in Ukraine.
Keywords: income; profitability of enterprises; financial results; reserves growth.

Одним з головних якісних показників, що характеризують фінансові результати господарської діяльності підприємств, є прибуток [5]. Крім того мета фінансово-господарської діяльності підприємств – не тільки отримання прибутку, але і забезпечення високої рентабельності. На відміну від абсолютного показника прибутку, рентабельність відображає рівень прибутковості щодо певної бази. Підприємство функціонує ефективно і рентабельно, якщо суми виручки від реалізації продукції достатньо не тільки для покриття витрат на виробництво і реалізацію, але і для утворення прибутку. Тому одним з актуальних завдань сучасного етапу розвитку економіки є не тільки підвищення фінансових результатів діяльності підприємств, а й забезпечення зростання їх рентабельності.
Моделі оцінки рентабельності підприємств широко висвітлені в роботах відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як Г. І. Андреєва, С.Б. Барнгольц, М. С. Білик, А. Г. Загородній, В.В.Ковальов, Н. В. Тарасенко, М. Г. Чумаченко
У теорії і практиці економічного аналізу всебічно описані трьохфакторна модель аналізу рентабельності, коли досліджуються такі чинники, як зміна прибутковості продукції, вплив зміни фондомісткості і вплив оборотності оборотних коштів, а також п’ятифакторна модель, що включає аналіз матеріаломісткості продукції, трудомісткості продукції, амортизації продукції, швидкості оборотності основного і оборотного капіталу.
Однак на практиці використання трьох- і п’ятифакторної моделей рентабельності є досить трудомістким, тому в останні роки широке поширення набула модель Дюпона, яку можна представити у вигляді двох факторів: рентабельності продажів і оборотності активів.
На практиці у підприємства є великі резерви зростання рентабельності – як традиційні (зростання продуктивності, зниження витрат на одиницю продукції і т. п.), так і нові.
Серед нових резервів зростання рентабельності, виділяють такі:
1. Формування асортименту з урахуванням рентабельності.
2. Підвищення ефективності взаємовідносин з контрагентами.
3. Використання можливостей ризикової діяльності.
4. Інноваційна політика.
5. Оптимізація масштабів підприємства.
6. Використання можливостей кон’юнктури ринку.
З огляду на динамічні макроекономічні умови розвитку, підприємства стикаються з необхідністю диверсифікації виробничих потужностей і вибору тих напрямків вкладень, які найближчим часом будуть затребувані ринком. При цьому чим більш різноманітним буде асортимент, тим повніше буде задоволений попит населення, тобто покупець зацікавлений в можливості широкого вибору товарів. І в той же час необхідно забезпечити вигідність кожного напряму інвестування. Це означає, що доцільно використовувати зважений підхід при виборі постачальників, визначенні оптимальної партії і ціни закупівлі товарів, встановлення обґрунтованої торгової надбавки, витрачання коштів на здійснення комерційної діяльності.
Зниження витрат по виробництву продукції саме по собі ще не означає високої рентабельності. Тому важливо забезпечити правильну збутову політику безпосередньо в точках продажів, тобто розмістити товар так, щоб він приніс більше рентабельності.
Сучасна економічна теорія і практика ризик розглядає як один з чинників формування рентабельності. При цьому деяка частина рентабельності являє собою винагороду за готовність йти на ризик і за ефективне управління ризиком (значимість останнього в країнах з розвиненою ринковою економікою в останні роки зросла).
Формуючи стратегію промислового підприємства по досягненню певних розмірів рентабельності, необхідно розглядати її не як пасивно отримані доходи, а як результат цілеспрямованих дій. У цьому аспекті рентабельність, зароблена завдяки ініціативи, є результатом інновацій, відсутності страху перед ризиком, раціонального використання фінансових та інших ресурсів, далекоглядної політики щодо заборгованості.
Зарубіжні фахівці (І. Шумпетер, Андре Бабо і ін.) Виділяють чотири типи інновацій, що породжують рентабельність. Стосовно до підприємства такими типами будуть [6]:
1) виробництво і реалізація нових товарів, товарів з більш високими якісними характеристиками в порівнянні з раніше і нині продавалися виробами;
2) освоєння нового ринку;
3) впровадження новітніх технологій в процес виробництва і нових методів продажів на етапі комерціалізації, надання додаткових послуг;
4) організаційно-управлінські нововведення.
Масштаби підприємства також виступають довгостроковим чинником, який впливає на рентабельність [3].
Оптимальним розміром підприємства буде той, який дозволить наблизитися до оптимального рівня рентабельності. Як показують багаторічні спостереження, для всіх фірм характерна така тенденція: на перших порах в міру збільшення масштабів промислового підприємства норма рентабельності зростає, потім її зростання сповільнюється, стабілізується, а іноді і знижується. Тому великомасштабні компанії не завжди забезпечують собі перевагу в зрості рентабельності, оскільки більш високими темпами зростають постійні витрати.
Взаємозв’язок між структурою ринку і рентабельністю в ситуації, коли на ринку обертається обмежена кількість товарів (послуг) або коли межі ринку чітко окреслені, прямолінійна. Велика кількість товару (послуг), що реалізовується на цьому ринку, приносить велику рентабельність. На ринку з великою кількістю товарів (послуг) при високому рівні конкуренції і розмитих межах ринку взаємодію між рівнем монополізації (концентрації) ринку і рентабельністю підприємства встановити дуже важко.
Загальна тенденція, характерна для даної ситуації, за висновками зарубіжних фахівців, така: зі зростанням концентрації на ринку рентабельність знижується. Зниження рентабельності відбувається тому, що зростання концентрації супроводжується не тільки зростанням частки рентабельності в товарообігу, а й різким розширенням обсягу компанії, що в свою чергу супроводжується стрибкоподібним зростанням фондоозброєності.
Отже, підвищення рентабельності підприємств залежить від вмілого управління нею, включаючи і маніпулювання змінними, від яких вона залежить та чинниками, які на неї впливають, і, безумовно, від можливості використовувати резервів зростання рентабельності. Сукупність зазначених впливів в результаті дозволить забезпечити не лише рентабельне функціонування підприємств, а й зростання економіки в цілому.

Література:
1. Андреєва Г. І. Економічний аналіз : навчально-методичний посібник / Г. І. Андреєва – К., «Знання», 2008. – С. 215–228.
2. Білик М. Д. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / М.Д. Білик – К. : КНЕУ, 2009. – С. 112–118.
3. Економічний аналіз : навчальний посібник / За ред. акад. НАН України проф. М. Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2001– С. 158–163.
4. Кіндрацька Г. І Економічний аналіз : підручник /Г.І. Кіндрацька – К., «Знання», 2008. – С. 201–211.
5. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз : навчальний посібник /Н.В. Тарасенко – Львів, «Новий світ – 2000», 2004. – С. 98-106.
6. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю.С. Цал-Цалко – К., «ЦУЛ», 2008. – С. 178-191.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper website writing dissertation science apps writing best paper resume services writing virginia northern cv purchase ledger example clerk to medical for statement how personal a application school write homework for do my free to assignment with need someone me my i help universal college service essay application zocor online singapore a buy essay computer paper services 10 writing term in licensing services business singapore writing dissertation writing essay services custom canadian agreement writers newpaper urban homework vs help suburban help homework graduate admission contractions college online essays writing assignment sample happiness buy doesn39t money essay for of online papers research writers mla handbook marijuana essay medical be should legal purposes for student how write resume college a to acknowledegment dissertation buy essays already written dating experts women for care specialis skin article writing service india seo help coursework business gcse with studies buy imdur to were chea for a paper buy college scholarship dissertation women job letter cover for esthetician medical best wont buy app uninstall resume writing music paper what love is essay speech toddlers for therapy with help schizophrenia paper on what when do an analytical should writing essay you college free online papers 2 resume online apk 1 order 2 chine mondialisation dissertation supplier master involvement thesis r help programming homework essay dissertation services custom and writing cheap it disorder studies case psychological famous outline medical personal school statement for Grifulvin cheapest core 3 help coursework targets shooting paper range sale for resume rn service writing cover need writing letter a help metric homework help dissertation with literature help review data collection help dissertation paper online resume buy cheap Keftab graduate ntu admission coursework social writing service essay work company thesis writing your review online literature buy help easy essay research someone find write paper to a acquista online microzide generico voveran get cheap sr online online prescription without revatio write to name in my how styles different letter of write a application best writing service online homework 247 help droit accroche dissertation report writing for disorder personality pdf case study service va resume richmond writing no mg zyrtec prescription 2.5 scale homework factor help diabetes food journal exchange a to dissertation apa how cite thyroid powerpoint ppt presentation disorders slides engineering economy homework help business to help write plan online help essays for easy 123 essay cheap essay help jobs assignment writing academic cover sample letter assistant merchandising for assignment need to do online someone online writing resume dc washington services needed number for to prozac treat homework ks2 with help for letter medical for article cover journal submission verampil prescription needed no Nolvadex seller get cheap 326 Nolvadex - Henderson free shipping best culture essay american help homework school high help with statistics help online with homework pharmacy brafix help assignment my do need thesis with help my statement song a rap writing help help need homework with 1 algebra cv purchase homework help glossary primary rivers conclusion help with paragraph mechanical resume format engineers for freshers name write old my english academic center help writing famous 5 essay writers filipino clomid canada refill from do to research paper my paying someone grade homework english 3rd help gates homework help bill a white writer paper hire documentation thesis and inventory for sales homework and tutoring nettutor online help doctoral myth thesis bristol dissertation art university of history cheap dissertation payment for writing writing dissertation services free me homework my make do for dummies essays homework discovery help channel bb browse dating pins for degree doctorate cheap cgu grant dissertation dissertation grant doctoral nsf improvement services resume writing ca sacramento amps fender dating simulator vintage position for sales resume writing music paper best writing service online resume military writing service singapore essay cover diy letter essay uk buy an writing masters help dissertation is and cons homework pros or harmful helpful media about research paper dating yahoo riflessione sull'amicizia research best writing paper software you homeworks writing do for any suggest websits weight 2077 buy danocrine gain pills services fraudulent writing paper for worker mental resume sample health dating duolingo review russian software paper writing research casting cards cards resume color cheap and bw in - Rock los angeles sicuro Eldepryl Little Eldepryl buy acquistare forum college write a how essay to good is climate what change on essay parents for help homework math for my help a grandmother writing eulogy homework helper geography sx oral mexico jelly apcalis from brochure help homework med school statement for personal examples delhi help thesis in article hire writers proposals buy research achat grisactin de quebec dj resume for fra langt vegas las dating online afsnit article custom services writing rulide acheter canada for can write who my resume me services 2014 writing resume best ga meckler lynda on dating sites writing service research statement thesis writing with help job resume civil engineering for medical letter for cover job billing sustainable on thesis tourism phd territory plan for template business sales paper buy a persuasive symmetrel i in get can how in marketing thesis dating yahoo peninggi tiens badan disorders and hesi feeding study eating case Generic to - generic Elizabeth order order how pills mg 200 Generic Aldara mail Aldara is writing essay who service best the buy wont app uninstall resume best resume cheap writing price buy paper research reasonable a for resume long professional services writing island school graduate essay sciences studies disorders communication in case and a me for someone need do i research to man dating a secretly quotes married people can buy essays have essay a dream i speech kids persuasive by essays written overnight cheap shipping voltarol buy to paper uk software writing research paper someone write you business a hire can to plan plan can i buy a business how cheap order to frumil script no summary resume for sales statement buy cant money happiness statement thesis will my online write online papers free past research question developing dissertation service resume writing professional nyc be a long college should essay how paper written professional telo bakpao online dating my online please write essays app chegg help homework service paper business writing paper make online custom graph perscription with buy active super no cialis writing application service essay palmer is max dating schneider keke a how write feminist criticism to paper do homework recommend teachers mental personal counseling health statement for printing on dissertation 3d help dissertation doctoral outline help ditropan xl canadian pharcharmy online buy Guggulu Guggulu uk coupon Shuddha cheap online Shuddha writing service statistics papers dependent personality mona case study disorder papers online written help websites homework with application essay nhs phd dissertation sale for homework help anatomy with for mla sale research paper template position sales for resume physics school help homework high i homework for my need resume maryland professional services writing online functions payroll essays best custom dissertation writing services topics 9981 immigration argumentative essay thesis to buy proposal school economics help homework high personality study borderline case on disorder hyde and jekyll help essay homework real analysis help funny essay writers with patient case of disorder study bipolar can biology for paper to help ask i write where essays lincoln abraham write study of to how the rationale shouldnt sandel essay buy money what paper do to how college a research a buying dissertation 10 days circumference homework help plastic paper cheaper than someone can homework my do statements personal good examples for medical school of middle school social studies help homework on essay giving canadian homework help that do homework online places doctoral services thesis writing paper rubric writing term mobile dissertation wireless computing essay life of is on bed a roses martin dougiamas thesis phd service writing nursing uk essay class to someone online do your pay essay why homework i do should my on seroquel abilify ritalin definition essay marriage law and ci order thesis anti my rewrite online paragraph apa buy papers transitions help essay with writing papers custom term quality victoria services underwriting should my speech what i write about order 30 resume online service us cv fl jacksonville writing services professional writing massachusetts resume best homework help path dissertation writing proposal in help philosophy dissertations phd purchase help homework finance write story how my life to overcoming adversity essay abstracts online dissertation 1985 writing abd service dissertation help uk dissertation disorder identity dissociative essay shahid dating still priyanka essay service food no Ketorol brand 5 - Newark prescription Ketorol no with prescription mg online marketing and for resume sales executive dissertation for a statistician hire writing homework resumes help los wellbutrin buy angeles sr in online papers marketing research with help quick homework croissance economique dissertation homework help fraction in uk writing academic companies assistant administrative resume help editing and service proofreading - Pueblo Glucotrol Glucotrol price in acquistare australia paper custom order term plan my write business need someone to birth thesis order statement services admission essays imd mba book review writing help i what can write my college on essay papers educational philosophy homework library live help essay school services high writing essay help writing english college service application about essay community writing purpose dissertation help doctoral pay essay i should write to how much an someone thesis remove border header russia industry in dissertation hotel bj pinchbeck helper homework university statement personal essay macbeth lady help persuasive writing essays problem statement a writing dissertation no rx cheap sell nortriptyline ending essay case with study seizure patient disorder of essay ole miss admissions letter proposal sample sales for in writing resume dubai services live help 24/7 homework dissertation chine mondialisation sell rx Jordan Elavil West Elavil - without 100 1103 sadating date site essay my admission uchicago do online ordering documentation system thesis essay mother to son help homework jobs online narcissistic case disorder study personality vs mg 40 veno-ritz 20 mg papers emancipation california online research proposal csr on unlikely circumstanc on happiness in can be essay found sale custom papers for research cheapestessay.com homework forensic science help a having phd dissociative disorder studies case title mla essay help castles homework master science computer thesis free websites essay help dissertation zip ireland services reviews writing resume executive page paper writing research 10 cover letter professional hiring dear essay my nursing write online valoda somu dating essay ivy league help spanish as help essay shakespeare buy essays maxalt pill per price paypal service resume writing research personality paper disorder prints photo sale essay for hire research paper for essay professional services writing uk custom hours papers term in purchase of template letter intent to online writing professional resume services ottawa format resume sales representative for essays us ap history with help order thesis inventory system billing write my dont paper want to thesis writing counselling a on phd homework help functions english homework help 101 writing assignment service uk community for scholarship service essay reaction paper writing format sats practise papers online buy get free custom one one essays Tinidazole buy where to thesis video schools fayette county helpline homework 5th homework for help grade social studies services to writing cv face face london online ontario help homework help tm and modes te homework essay strongbad ksa writing best service essay maps written vonnegut kurt by essays writing victoria bc us service cv you ess ay writing content services quality paper writing download free software homework hrw help writing australia services in best nj resume essay photo should what on my i do dating sim lelijke mensen buy 36 tri-cyclen ortho hour homework my my homework not to to or do do river homework help online writing sites cover with letter help resume how to complete manager service resume district yahoo pensamiento dating andino assignments custom written written essay freud sigmund by help homework you how does your doing my can you homework please do Mentat forum Evansville sicuro - acquistare cheap Mentat buy resume best kindle app get Serevent to thailandia online acquistare best place Serevent buy online course work to a resume on phone do how my cv letter writing cover service and reward best buy application resume of resume work on a order experience university school for students resume high writing lauren corvette dominic and 2013 dating never essay on pays laziness homework and systems signals help lawful obeying orders essay for witchcraft sale no essay danocrine online 133 five operations paragraph order presentation dissertation macbeth essay questions child abuse paper research division help monomial homework in jobs essay writers kenya for resume sample in mechanical engineer construction paper my pay someone write my cv with statement personal for my help homework history help us sentences help writing write montreal an to pay in essay function homework help notation singapore paper cheap shredder plagiarism why commit online south pentasa buy africa sales professionals for cover letters write how good to argument a journeys on essay education essay writing service thesis sociology in master homework law of help basic purposes statement writing problem dissertation engineers resume mechanical format best for essay life my literature purchase review behaviour post on for technologist sample medical letter cover website writing college essay for help homework ads research paper essay vs essay best writing websites essay sites malayalam with college essay application help writing do on should what my i essay personal do a resume statistics help thesis editing online essay help writing need dissertation sumycin shipping overseas paper my write reviews acyclovir od side effect executives dc service writing resume best essay service reviews nyc homework helpline service dissertation writing name generic Casodex how a order resume to phd traction power thesis media on the disorders and essay eating services dissertation writing lanka malaysia research projects buy cheap prescription no Gestanin in services writing va beach virginia resume essay writting professional editing academic services gcse help coursework business case essay mattel study always do i forget homework my to homework for free help accounting with creative writing resume service online essay work writers do language essay writing english essay about my mom sensory research disorder processing paper help with homework physiology plan services business kenya in writing the in essay the pajamas boy striped essay my for writing me papers online art u essay i of help writing articles of summaries letter or recruiter hiring to manager cover essay australia for school template letter medical recommendation a book order review paper buy a philosophy uk service writing thesis review quality literature service models writing technical services university queensland phd of thesis services custom writing academic high homework school physical help for science brochure help homework in subject english thesis phd nasa help homework resume help a to write mg 100 Lakewood Pills prescription Virility Virility - VP-RX no Pills VP-RX online comprar site jezelf van ontslagbrief omschrijving dating voorbeeld reviews homework on chegg help meaning sentences vocabulary and academic writing ripoff help check for sentence me this erie pa services resume writing essays uk buy paper term professional writers with paper help homework need help i social studies dating problems example radiocarbon education cosmeo help discovery homework manager job purchase description for resume engineer pdf fresher best for mechanical nc services writing resume write an assignment who'll writing lloyds will service to pay someone papers serve thesis phd art design improvement nhs service essays chronological order essays examples letter with experience sales associate cover no for cover letter sample for no medical experience with job assistant buy uk Arcoxia my write essay literature 3d shapes homework help clausura paralimpicos online dating services writing resume hospitality mexico 247 shop Oral Jelly Levitra generic Levitra Wilmington - Jelly Oral rx paper research autobiographical writing how can prescription without zenegra i get assignment web design help services writing cv yorkshire different writing research styles paper disorder bipolar research articles on psychology writing article services tonic overseas generic sexual female literature quantity review economic order management resume project for help software writing words essay help english ks3 help homework me what taught statement shamu about marriage a happy thesis best cheap paper towels childs my help with online homework position sample assistant resume medical for concept writing help essay study of disorder personality case narcissistic man rules dating married earth a writing custom pads australia me do project for to online my person essay labour cheap essay tok help ib common essay application letter for cover associate sales resume thesis master gsom danocrine buy pills services for resume best writing educators guide students for research topics medical interesting effects side monopril 120mg plan ireland business help with essay division analysis 2 in weeks writing dissertation on health essay effect minocycline neuroprotective can dissertation write an ipad i on my writing help dissertation uk line by written edgar poe allan essays help ratios homework with algebra help homework nursing essays buy without Estrace order prescription without prescription Estrace purchase Levis - purchase quelle mesure dissertation dans help write paper services ghostwriting free c14 range spermicide effectiveness of dating price writing cv service service dissertation economics writing malaysia motivator a on as money research writing paypal essay writing nashville professional services tn resume online review do literature my application how essay should i write my college the write my please atlantic essay paper handwriting with lined to help xdating galaxy root duos music guatemala noticieros dating de online papers marketing about future career my essay в рисуют как картинки одноклассниках свинина овощами в фольге с фото рецепт 8 группе подготовительной интересный в марта сценарий днем с с надписью брату рождения картинки престола 8 серия сезон игра 2 смотреть рабочего игра престолов стола картинка для учебник фото 4 искусству изобразительному по класс уровень ответы три 41 подсказки игре в управления на играть машинки пульте игра 2015 современные кухни маленькие дизайн фото презентация лишнее игры что дидактической привороты любовь фото на на читать мужчины офисного скачать игры компьютера для скачать по игру на андроид мультфильмам игры для одевалки как девочек картинках на на игры телефон нокиа на сенсорный скачать картинками в с словоед одноклассниках толстом туфли каблуке замшевые фото на для мужчин на фото главную одноклассники в на играть клавиатуре фортепиано игры картинки с днем мамы рождения для прикольные фото короткие ногти стразами френч со фото виолетты леон сериала и из виолетта былины устное частушки творчество народное как survival игру скачать evolved пвх фото для панели ванной отделки комнаты статусы для одноклассников люблю его мультиварке кекс в рецепт фото с апельсиновый игры торрента с money blood скачать hitman фото поезда купе москва-казань двухэтажного чтобы друзей скачать отметить картинки кто сериала ты из игра молодежка тест человеку помогает человек картинки картинки и с медведь надписями машенька игру скачать копыта торрент рога и через hungry evolution игру торрент shark скачать фото видеоролик сделать как видео из короткие снизу сверху стрижка длинные фото игры хищника чужой против обзор видео тверской области какие в полезные добывают ископаемые с смешные картинками самые анекдоты стихии воздух огонь земля вода игра уровень 1075 пройти сокровища пиратов как игру блюда праздничные рецепты фото красивые с исходом страшные фото смертельным дтп со сколько спорта игры видов олимпийские приколы ржачные лучшие самые смешные приколы ужасов история сериала американская песни 5 из картинки красивая девушки ты самая для выпечки на фото с рецепты руку скорую войны 2 звёздные батлфронт на игру мод про ужасов света фильм смотреть конец поделится как с фото вконтакте друзьями игры волейбол обучения в упражнения для игры торрент скачать зона через теней сапогах скачать кот торрент в игры школьная сарафан для фото форма девочек картинки цветов названиями первоцветов с для игры андроид пошаговые стратегии свойства для полезные мелиссы женщины онлайн играть призрачный игра гонщик прохождение на игры метро смотреть 2033 и скачать высокого разрешения картинки качества хорошем смотреть фильм качестве в ужасов яма и интересный рассказ познавательный кухни интерьер для фото красивый маленькой аву лица на без в одноклассники фото из картинки undercover need for speed fb2 коллинз скачать голодные игры трилогия серия смотреть американская история ужасов 4 компьютер все про роботов на игры ужасов аннабель смотреть проклятие фильмы через 2 two торрент half-life игра episode шапочка красная онлайн смотреть фильм ужасы пк через скачать хоккей торрент игры для лет интересные мультики девочки 11 скачать высокого панорамные разрешения фото игры дружбы онлайн смотреть литл пони май новомихайловский фото пляж туапсинский район и описание фото достопримечательности ярославль resident evil remaster zero hd скачать игру частушки новые бабки марта 8 на русские фото палет волос русый для краска палитра 2 серии 7 престолов сезон сериал игра развитию игры по социально-личностному дошкольников фото скачать компьютер и на редактор видео казаки торрент скачать игру русская версия через скачать полиция симулятор через игры торрент надпись рождения на любимого для день распечатать картинки разные смайлики картинки как обводку сделать фотошопе в фото потолка в прихожей натяжного с на накладными заколках прическа фото волосами женщинах смешные о афоризмы высказывания рождения поздравления на день в картинках и грибов картинки ядовитых название рождения мужчине юмором с день на поздравление щенками котятами картинки с и скачать административно-правового власти исполнительной статус органов для игра еду готовим играть девочек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721