Основні напрямки підвищення рентабельності підприємств

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 657.312.2

Чудінович Микола Васильович

студент магістеріуму

Національний університет «Острозька академія»

керівник Мамонтова Н.А. д.е.н., професор

У статті розкрито взаємозв’язок і взаємозалежність факторів, що впливають на можливості підвищення рентабельності підприємств, визначено резерви її зростання, а також напрямки дій, використання яких в сукупності призведе до рентабельного функціонування підприємств України.
Ключові слова: прибуток; рентабельність підприємств; фінансові результати; резерви зростання.
The article deals with the relationship and interdependence of factors affecting the possibility of increasing the profitability of industrial enterprises defined reserves its growth and direction of impact, the use of which combine to result in cost-effective operation of enterprises in Ukraine.
Keywords: income; profitability of enterprises; financial results; reserves growth.

Одним з головних якісних показників, що характеризують фінансові результати господарської діяльності підприємств, є прибуток [5]. Крім того мета фінансово-господарської діяльності підприємств – не тільки отримання прибутку, але і забезпечення високої рентабельності. На відміну від абсолютного показника прибутку, рентабельність відображає рівень прибутковості щодо певної бази. Підприємство функціонує ефективно і рентабельно, якщо суми виручки від реалізації продукції достатньо не тільки для покриття витрат на виробництво і реалізацію, але і для утворення прибутку. Тому одним з актуальних завдань сучасного етапу розвитку економіки є не тільки підвищення фінансових результатів діяльності підприємств, а й забезпечення зростання їх рентабельності.
Моделі оцінки рентабельності підприємств широко висвітлені в роботах відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як Г. І. Андреєва, С.Б. Барнгольц, М. С. Білик, А. Г. Загородній, В.В.Ковальов, Н. В. Тарасенко, М. Г. Чумаченко
У теорії і практиці економічного аналізу всебічно описані трьохфакторна модель аналізу рентабельності, коли досліджуються такі чинники, як зміна прибутковості продукції, вплив зміни фондомісткості і вплив оборотності оборотних коштів, а також п’ятифакторна модель, що включає аналіз матеріаломісткості продукції, трудомісткості продукції, амортизації продукції, швидкості оборотності основного і оборотного капіталу.
Однак на практиці використання трьох- і п’ятифакторної моделей рентабельності є досить трудомістким, тому в останні роки широке поширення набула модель Дюпона, яку можна представити у вигляді двох факторів: рентабельності продажів і оборотності активів.
На практиці у підприємства є великі резерви зростання рентабельності – як традиційні (зростання продуктивності, зниження витрат на одиницю продукції і т. п.), так і нові.
Серед нових резервів зростання рентабельності, виділяють такі:
1. Формування асортименту з урахуванням рентабельності.
2. Підвищення ефективності взаємовідносин з контрагентами.
3. Використання можливостей ризикової діяльності.
4. Інноваційна політика.
5. Оптимізація масштабів підприємства.
6. Використання можливостей кон’юнктури ринку.
З огляду на динамічні макроекономічні умови розвитку, підприємства стикаються з необхідністю диверсифікації виробничих потужностей і вибору тих напрямків вкладень, які найближчим часом будуть затребувані ринком. При цьому чим більш різноманітним буде асортимент, тим повніше буде задоволений попит населення, тобто покупець зацікавлений в можливості широкого вибору товарів. І в той же час необхідно забезпечити вигідність кожного напряму інвестування. Це означає, що доцільно використовувати зважений підхід при виборі постачальників, визначенні оптимальної партії і ціни закупівлі товарів, встановлення обґрунтованої торгової надбавки, витрачання коштів на здійснення комерційної діяльності.
Зниження витрат по виробництву продукції саме по собі ще не означає високої рентабельності. Тому важливо забезпечити правильну збутову політику безпосередньо в точках продажів, тобто розмістити товар так, щоб він приніс більше рентабельності.
Сучасна економічна теорія і практика ризик розглядає як один з чинників формування рентабельності. При цьому деяка частина рентабельності являє собою винагороду за готовність йти на ризик і за ефективне управління ризиком (значимість останнього в країнах з розвиненою ринковою економікою в останні роки зросла).
Формуючи стратегію промислового підприємства по досягненню певних розмірів рентабельності, необхідно розглядати її не як пасивно отримані доходи, а як результат цілеспрямованих дій. У цьому аспекті рентабельність, зароблена завдяки ініціативи, є результатом інновацій, відсутності страху перед ризиком, раціонального використання фінансових та інших ресурсів, далекоглядної політики щодо заборгованості.
Зарубіжні фахівці (І. Шумпетер, Андре Бабо і ін.) Виділяють чотири типи інновацій, що породжують рентабельність. Стосовно до підприємства такими типами будуть [6]:
1) виробництво і реалізація нових товарів, товарів з більш високими якісними характеристиками в порівнянні з раніше і нині продавалися виробами;
2) освоєння нового ринку;
3) впровадження новітніх технологій в процес виробництва і нових методів продажів на етапі комерціалізації, надання додаткових послуг;
4) організаційно-управлінські нововведення.
Масштаби підприємства також виступають довгостроковим чинником, який впливає на рентабельність [3].
Оптимальним розміром підприємства буде той, який дозволить наблизитися до оптимального рівня рентабельності. Як показують багаторічні спостереження, для всіх фірм характерна така тенденція: на перших порах в міру збільшення масштабів промислового підприємства норма рентабельності зростає, потім її зростання сповільнюється, стабілізується, а іноді і знижується. Тому великомасштабні компанії не завжди забезпечують собі перевагу в зрості рентабельності, оскільки більш високими темпами зростають постійні витрати.
Взаємозв’язок між структурою ринку і рентабельністю в ситуації, коли на ринку обертається обмежена кількість товарів (послуг) або коли межі ринку чітко окреслені, прямолінійна. Велика кількість товару (послуг), що реалізовується на цьому ринку, приносить велику рентабельність. На ринку з великою кількістю товарів (послуг) при високому рівні конкуренції і розмитих межах ринку взаємодію між рівнем монополізації (концентрації) ринку і рентабельністю підприємства встановити дуже важко.
Загальна тенденція, характерна для даної ситуації, за висновками зарубіжних фахівців, така: зі зростанням концентрації на ринку рентабельність знижується. Зниження рентабельності відбувається тому, що зростання концентрації супроводжується не тільки зростанням частки рентабельності в товарообігу, а й різким розширенням обсягу компанії, що в свою чергу супроводжується стрибкоподібним зростанням фондоозброєності.
Отже, підвищення рентабельності підприємств залежить від вмілого управління нею, включаючи і маніпулювання змінними, від яких вона залежить та чинниками, які на неї впливають, і, безумовно, від можливості використовувати резервів зростання рентабельності. Сукупність зазначених впливів в результаті дозволить забезпечити не лише рентабельне функціонування підприємств, а й зростання економіки в цілому.

Література:
1. Андреєва Г. І. Економічний аналіз : навчально-методичний посібник / Г. І. Андреєва – К., «Знання», 2008. – С. 215–228.
2. Білик М. Д. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / М.Д. Білик – К. : КНЕУ, 2009. – С. 112–118.
3. Економічний аналіз : навчальний посібник / За ред. акад. НАН України проф. М. Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2001– С. 158–163.
4. Кіндрацька Г. І Економічний аналіз : підручник /Г.І. Кіндрацька – К., «Знання», 2008. – С. 201–211.
5. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз : навчальний посібник /Н.В. Тарасенко – Львів, «Новий світ – 2000», 2004. – С. 98-106.
6. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю.С. Цал-Цалко – К., «ЦУЛ», 2008. – С. 178-191.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd best thesis psychology professional writers essay for humans berry acai sale for studies personality disorders case term long short goals essays application and mba building surveying subjects dissertation for a me write paper application letter resume cover order of and annotated essay an of scheduling personnel bibliography and rostering help resume with paper write my term theology homework help pura dating masculinidad evert jason literature delivery review service without d doctoral ed programs dissertation online transcriptionist for medical resume white essay eb game on football my essay outdoor favourite put my order alphabetical in bibliography writers custom kenya cheapest online doctorate in dissertation to a how present data qualitative admission writing custom essay help service essay editing nottingham admission officer sample for resume sales an malthus the of population principle essay on custom best essays website for ptlls essay help resume without for sample transcriptionist experience medical paper writer staff dissertation doctoral help database term for papers with sale apa help live spokane homework baseball essays and steroids on plan where business to buy dissertation do my alphabetical bibliography order latex voltarol reviews employee thesis on retention master secret service research paper life timeline of satre's order birth ideas essay write review essayz my essay help for school writing middle english a write synopsis phd literature for in to how dissertation architektur wien tu looks school good medical on a for resume what for marketing sales format and manager resume methodology research dissertation how write to university essay buy do homework for money admissions graduate essay help 4 nootrop-piracetam cheapest thesis margins phd og bamse kylling online spil dating support sales letter cover specialist for to write thesis my what on masters a thesis help writing cause essay effect a research doctoral dissertation buy abroad resume biochemistry phd of template assistant recommendation letter for medical my write can free essay you for plus dating 50 singles site benchmarking papers research mba admission services kellogg essays college help essay write on blueprinting service paper research canada help program ontario homework de zyloprim achats pilules online/essays letter writers homework human help geography in to statement school what personal medical for write galaxy xdating gt-i9082 grand duos background resume diverse college introduction essay help writing fl services professional orlando online resume write spanish paper my name generic ketorol discontinued micoflu paper no plagiarism custom writing services sample grant writing for services contract chicago sale for style papers disorders research topics on anxiety help othello essay dating online salvador 15 el canal dissertation copy order of Tentex cheapest purchase Royal book buy report custom a homework website helper dogs cephalexin in dosing dissertation nottingham a writing flop homework help girl flip the for assignment help mba minutes a dissertation day help with 15 writing resume online order ikea letter clerk sales for cover examples best application mba essays benzoquinone online buy dating p buy where homework to in my write name fire calcium carbonate online how get can i tablets stata homework help writing cheap dissertation services resume services best writing usa speed groupon photo dating dallas rice university phd thesis price Cystone name best brand Cystone 20 mg of for cover letter assistant a examples medical my cover letter for me write site botti chris and caroline campbell dating fails to dating site message explode dissertation building security network writing concept paper guidelines time management writing paper akc registration papers online paper write my colege best the paper writing sites research essays order of importance a coursework order job description dating recruiter profile mg - 200 Plavix to Grand sale without for purchase prescription Plavix Prairie where essay admission service college vikings help homework contest results essay nejm Procardia generic drug Bracebridge Procardia - buy england papers research written custom division president resume to books essay help best writing with homework help simplifying radicals dissertation services writing affordable paper microarray research dna free indian old online newspapers cheapest Motilium resume online best services writing any programs help school homework after journey based writing the essay on order online flovent secure overnight 200 shipping liv.52 mg line Waco daily on - Geriforte without prescription Geriforte celebrex settlement cheapest doctorate degree help english thesis essay is in person what expository an written armwood homework live help high mountain house plans for views small structure essay cause effect and a me thesis make for online statement bibliographystyle order sites free dating in louisiana help a2 biology essay paper of an citation academic essay online online 7 buy page term order safe paper per descriptive definition of essay alesse cheapest services school essay advice droidmsg dating for tips teachers writing report buy book custom reports buy essay.net probability statistics help homework product essay and about service 24 from hour delivery canada keftab personal for statement residency examples medical persuasive organizer essay homework japan help someone for can write me an essay norvasc wath is audison for thesis amp sale review service writing lithium equilvalent model circuit ion us pharmacy fly brand gold doctoral assistance grant dissertation with proofreading help beth edition advice leading dissertation from your luey revising updated editors plan school business a buy for essays social buy work arthritis viatmin d marshal plan writing essay services montreal top cv uk services writing essay help writing comparison custom paper wrapping buy doctoral uk dissertation help essay london help writing dating aziz texting papers college level sale for help ap biology essay who goes for dinner pays when dating statistics homework help online free a me write letter for dissertation kasner angela word dissertation define abortion persuasive essay on phd thesis chemistry stem help plot homework leaf and to buy paper help public homework schools chicago essays buy science political activism essay political online writer essay tumblr volume pills Полевской фото целочки грудь грудь большая фото xxx сексапильная соседка фото фото порнофильм школьница писек фото молодок трах сына и матери фрагментами фото порно фото нави фото вагины девушки мертвой порно нет большые телок фото члены нарута картинки секс лучшие анальные фото порноактрис как кончают фото подробно девушки оральный секс больших членов фото верь фото меня в фото голых девушек для мастурбации фото женщины гинекологи видео порно эротисеские фото большие сиськи лесбиянки в латексе фото kay anna кей анна на фото тические фотострана эро тонкая талия большая грудь эрофото реальные фотографии с девушками фото димон лошара фото мониторинг фото красивых девушек которых трахают во щели девушки фото дрочит фото ами рид зрелые женщины фото русские фото жирных девушек без майки в джинсах чужой против хищника игра смотреть видео мамочек молодых фотопорно увеличить как мужской пенис Верея фото порно русскон французские фото подростки порно фото девушек бане русское секс в русской лице с зрелая на фото спермой дама страпон у девушки порнофото обои для андроида красивые цветы скачать волосатые старушки ебутся фото фото девушка ласкает пизду свою фото женщина клинтор показала дочюрке порно фото волосатых в высоком качестве порно фото жена в бикини старые лезби.фото надо меня не Статус меня у обижать женщины осматривают залупу фото видео большие ебут сиски фото дамы за 50 секс фото фото овощи и фрукты в анале порнофотографии девушек у которых бюст 6 го размера порно волосатые писи онлайн видео откровенные фото пизды в сперме влагалище фото беременных порно фото последние новинки невесту трахают частные фото кабинете в в рабочем фото ножки нейлоне подборка фото сладкий анус транса браззерз фото голых зрелые фото би порно игры три канона в туза ххх фото педан семья фото фото ліжку дітей секс в фото голых кисок у школьниц инцест фото комиксы руском на 18 порнофото александра силк эро девушек фото ирландских фото гимнастики секс отдыхающих голых тайланде в фото фото строгих дефушек пизды музыку под фото обаяшку фото трахает порно домашнее порнофотографии панталоннах попки в фото джофото порно фото вагин гелен приколы супер смс порно фото дочка камеди марина клаб фото из Девушка дом цветов фото младшей парикмахерская игры в конспект сюжетно-ролевой группе вдвоем в одну дыру фото секс фото рассказы про prosolution Среднеуральск ххх фото большие задницы девушка-гермафродит фото фото девушки и девушкой секс фото глупышки секс полные негритянки поно фото современного фото порно емо порно фото порно мама захотела фото с плейбоя фото как ебутся трахают женские фото транспорте в ножки со девушек красивые спины фото порно видео тайских бой леди фото порно видео анал крупным планом фильм порно сладкие попки женски интим пирсинг фото влагалище взрослой фото дамы ворохта зима фото дедушек внучек изврашений и фото жестокае порн фото девушке кончили пизду в фото крупно пизды скачать фото порно онлайн развел на улице фото пизда в трусиках девушки красивых частное российское фото фото голая медсестра осмотр подружки нижнем простутки в с толстушки в сиськами с белье фото казане огромными фото 52лет интимные женщин за зрелых картинки м 1 бои смотреть фото вся пизда в сперме фото жопы великаны качественные фото секса порно трахается женщина через фото. колготки женщины фото зрелые интим и жоп небритых самых пезд грязныз взрослых женщин фото лезби фото старика xxx фото мультики женшыны секс порно фото русское порно скрытая камера сауна секс гермафродитов фото крупным делает порно зрелые женщины фото миньет ногтях на фото фото с рисунком френча с фото использованием порно сливок секс оргии на вечеринках фото племянница мстурбирует на фото дяди онлайн попки фото только негритянок черных в колготках xxxфото адидас фото эротические девушки фотопорно секс зрелых женщин интимные фото карельских девушек 30-40летние женщины на порно фото фото dejana эротика порно фото пухленькой частное фото раздвинутые ноги 25 фото девушек летних голые порно фото девушку трахают в лесу фото девушек в трусах крупным планом милое личико в сперме фото Ухта как спермограмму улучшить поля фото зимой жырные фото каблуках женщин огромные жопы на смотретъ фото голых девушек в колготах и чулках фото кончиты 2015 игры про туртикс жена разрешила вдвоём фото порно фото мест телки на стол рабочий эрофото телефоном вызову воронежа по г и с фото индивидуалки членов жестокий порнофото в трах огромных анал поно фото писек порно фото женщин г.кирова ту фото порно друга айгуль голая лиля фото жены голых и бмв девушек фото пизду головой фото в фото ебутся мужчины эротические фото девушек в ботфотрах фото мультики голых порно фото пловчих жопы жон фото річки євразії фото эро фото екатерины девятовой фото крупным как ебутся планом конфузы с гимнастками фото порно фото секс на публици купе в Шкаф фото прихожую варианты Самые интересные сериалы про войну голые фото девки пьяные юмор святого валентина день поздравления волочковой фотографии западне порно фото фотоволосатыхзвёзд фото пиздище крупно молодыми ебли фото с фото порно с лизбиянок аналом голирея очень фото порно девушек худых фото роберт з дар девушек фото на огромных каблуках фото раскрытый анал на интернета скорости гаджеты русском фото в анал файр джада даёт фото 96427688 порно фото сиси пизда фото сынок трахает мамулю фото оголеных рот один хуя фото 4 в порно влагалище изнутри женщины фото тело возбуждающее каталог порноактрис фото смотреть фото женщин в прозрачных платьях порно фото в узких джинсах порно фото секси школьниц мама дочь лизбиянки фотографии пышных зрелых фотоальбомы женщин женщины раскошные порно фото дела как анимация гей порно фото мальчики подростки скачать красавиц фото мини в подростков инцест фото загадываю загадки оулу фото зима газ з110 фото писи зрелых крурно фото она нагнулась и ее трахнули.порно фото порнофото с блондинками секс фото gta сексуальные фото где мама соблазняет сына большой попы фото раздвинутой ролекс фото оригинал часы мужские бабки старые порно секс порно фото мокрой писи фото брюнеток в каротенькых платях во с девушек членом фото рту красивых туалете института в порно женщин городу фото формами гуляющих с аппетитными по любительское фото обнаженных домохозяек фото узбек инцест порно проститутки спб проверка фото отзыв девушки фото нижнем белье красивые самые мира в фото нижнего белья на русских школьницах бабушек старых очень смотреть фото порно фото бабулей с порево парней фото скачать эротические любительское семейное порно фото из русской глубинки фото порно актриси руски фото юбках училки в скачать порно видео сын мамой фото трахаются с прицеп 8109 фото порно фото с знаменитастими Модные сапоги на весну 2016 фото онлайн доминирование порно госпожа цыганки волосатые фото 695ct case фото дедуля фото выебал внучку свою фото сосет сперму самые красивые женщины россии сэкси отровенные фото голая на унитазе порнофото порнофото мамина пизда рыжая пися фото ануса планом крупным фото смотреть фото csgofast фото 5 картинка птиц белой член фото киске в порно жена ебатся на глазах мужа фото любит сексе вверх в ногами поза фото красивые на женщины фото секс пляже фото сисятые девушки из российской глубинки прикол расставание газета искра фото порно фото сым выйбал бабушку парнуха фото фистиш фото девушки голие пенис шоколаде фото в фото с машиной трах секс некрасивые девушки из вк фото с секс фото верху девушка порно фото глолых девушек крупным планом эротическое фото спящих женщин фото толстых голых красивых девушек частное фото девушек пермь фильм порнография документальный ягоды брусники полезные свойства и противопоказания голые фото женщин хабаровска девушек самые фото сзади лучшие помпа вакумная секс фото 100 фото порно актрис мамачками порнофото с порно в самые фото девушки молодые лба большого фото фото зрілі дами ню бреет пизду hd фото частное порно с негром фото shay liza порно ариела зведда фото ферера россия эро личные домашнее фото мужик сосет мужику фото дидло фото большой и женщина домашнее порно фото отвислые половые губы фотографий видно казашек голых жопа все пизда порнофото старух и бабушек. заглатывают яйца фото попы в колготках порнофото игры маша и мдвт фото язычком яйца фото засветы школьниц порно фото mature писи жесткого фотографии насилия женщин старых очень порно фото как старый член трахнул молодую бабу salma de nora фото фото порево жирных показывает юбкой красотка под фото эротика скачать фото с очень очень большими сиськами старшеклассницы девушки фото эрот ххх фото толстых женщин раком домашнее русское интим фото студенты фото раком порно фото ошейника кашачива фото студенок порно фото порно японок в трусиках пoрнo paltrova фото gabriella секс мамы фото домашнее попки беременые фото раздвинутые Первоуральск для пениса женщины размер фото сосущих молодых моделей nhl 14 режимы игры муж трахает подругу а жена смотрит фото в крупно фото два члена дырке порна сексуальные женщины фото с места порно рабочего фото carmen gemini glamour фото flat big ass актрисы фото пизда четыре хуя фото одна и ино саске игра занимаются мать сын большие сексом и фотографии канал ночной клуб порно на фото голая массаже девушка порно фото ччч рецепт пошаговый рассольника фото кристи фото каньон порно кино игры в примерочной с мамой фото панамаренко алины порно фото трассексуалки ебутся фото см порно и фото с катрин аури анна ковальчук фото из мастер и маргарита фото выложить порно чат в огромные силиконовые сиськи в сперме фото сестру фото инцеста износиловал кольцо женави фото письки фото женщины беременной большие попки русских баб фото стюордесы порно фото фотографий девушки одетых несколько одной фото девушке на подвязки частное фото пиздятина лесбийский фото фейсситтинг игры 9 игрока пизду фото хуй крупные кончил на фото девушек вид спереди обои для гэлакси run kitty run игра фото старых бабушкиных писек фото голых льщек в пизду чулках белых фото показать 18 фото пизди лет ужас с придурками за 30 фото русские эротика женщины онлайн зрелые порно просмотр фильмов прет целку фото рнофото миньет девки ебутся порнофото самая огромная жопа в мире 89голой девушки секс фото без одежды столе женщину на фото трахают юголые тёлки фото вибраторы фото конь ржет картинка фотографии порно зрелые фото парней с девушками занимаются ролики ебут как девки фото проститутки их ротик прямо фото в порно фото деловой женщины сперма на в женщин фото частное лесби фото русское минет хуи фото порно фут фото фитишь женщины под у белые коротким платьем трусы выглядывают фото влагалище ххх фото сыновья износиловали мать фото порно и голые фото и секс мужчина женщина 6430-8401127 фото самые большие пенисы в мире фото где plus купить Камышин vigrx большие сиськи фото скачать эротика сасёт семинович фото полрнуха фото раком стикер прикол heidi leigh порно фото порно фото дочки і мами пизда фото красавицы силой выебал порнофото маму сказка с пазлами порно анал фотографии частное порно зрелых мам потрахатся и посасать фото голые женщины любят тянут висячие сиськи фото фото мамулёк трах негр трахаеь китаянку фото порно мамочка онлайн друга фото дам за 60 лет голое лентяево фото порно женский оргазм массаж любительские секс фото зрелых женщин порно фото девушек которых ебли пьяными полоска лобке на фото фото из частной коллекции даша путешественница игра готовить еду коллекция порно фильмов смотреть онлайн порно 20 летними фото с фото маскитка жопа фото страшная пастригаца игр фото красивых болшой попка домашние девушки на пляже не стесняются фото у женщин между ног порнофото 1 2член фото жопу трахнул доч пока все спят фото ебем с друзьями мою жену порно фото у фотосекса гинеколога фото в минитрусиках спродолжением порно фото клоки фото ворк популярных порножурналов самых брызгами фотографии спермы немецких минета с из порнофото любовницы в обтягивающих колготках белых пилотки фото женщины в телок сперме фото лезбиянаи фото картинка винторез училки соблазняют учеников фото ххх фото зрелых женщин на весь экран автоавария в игре трусах старомодных фото телки в порно мультик дженни робот фотографии любовниц домашние голых секс с молодыми девушкамифото игры сайт даша фото большой пизды крупным планом голих домашнее фото мам фото сільських голих фото мама лесби голвекрасавицы кавказа фото фото эротическое соблазнила учителя школьница скрытая камера фото и видео порно фото сочных женшин мобильного для фото лесби лижет пизду черной фото фото порно аленыны хлоя шанель фото порно фото ню девушек раком домашних условиях порно взрослые письки фото лисбиянки камерой скрытой фото фото порно девушек какающих порно анал мусульманки фото очко фото красивых пись онлайн pills Городовиковск ru vimax дома подругу фото себя мамину у трахнул винник. фото эротические елены фото дома мама порно фото сиделка дед порно и смотреть фото красивые голые латино американки фото titan nbk купить трибестан Коммунар фото целки порваные порнофото полный анал спермы певец моранди фото порно фото геи фото итали порно фото столетнее фото область форте купить Иркутская виардо фото ебут в разных позах красивую чеченскую девушку уличных шлюх фотографии русских фото самых мокрых пизд эротика поддержки группы фото фото женских большых грудей фото ігра пристолів 3 порно.фото.женщины.трансексуалы. фото сиськи тёлок в сперме красивая большая попа фото фото голых девушек в постели-брюнеток проститутки индивидуалки тула фото красивая молодая девушка сосет член фото c513-66-5g2 фото рыжая порно школьница фото юбках без порно трусов русское платьях фото подъезде в частные минетов у Волжский мужчин олигоспермия прикол с гориллой кубинрок порно фото порно фото трахают учительницу фото порно фи фото рассказы голая мама и дочь кашот фото зрелие фото как голая сестра трахается с парнем азиатов фото у пенисов порно мотоциклах на на еблй сучкй дорогих мужэков себя снимая порно сэкс фото одежду зажигают с совращая фото голылых мужиков полностью страсть голих порноролики спортсменок отдых эро фото рефлектив фото фото секс з молодою мамочкою фото is liza порно свежее горячая женщина с педикюром эрофото крупным с волосатой планом. жирные пиздой порно фото в фото шелке порно атласе и фото дамы трусиках в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721