Основні напрямки підвищення рентабельності підприємств

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 657.312.2

Чудінович Микола Васильович

студент магістеріуму

Національний університет «Острозька академія»

керівник Мамонтова Н.А. д.е.н., професор

У статті розкрито взаємозв’язок і взаємозалежність факторів, що впливають на можливості підвищення рентабельності підприємств, визначено резерви її зростання, а також напрямки дій, використання яких в сукупності призведе до рентабельного функціонування підприємств України.
Ключові слова: прибуток; рентабельність підприємств; фінансові результати; резерви зростання.
The article deals with the relationship and interdependence of factors affecting the possibility of increasing the profitability of industrial enterprises defined reserves its growth and direction of impact, the use of which combine to result in cost-effective operation of enterprises in Ukraine.
Keywords: income; profitability of enterprises; financial results; reserves growth.

Одним з головних якісних показників, що характеризують фінансові результати господарської діяльності підприємств, є прибуток [5]. Крім того мета фінансово-господарської діяльності підприємств – не тільки отримання прибутку, але і забезпечення високої рентабельності. На відміну від абсолютного показника прибутку, рентабельність відображає рівень прибутковості щодо певної бази. Підприємство функціонує ефективно і рентабельно, якщо суми виручки від реалізації продукції достатньо не тільки для покриття витрат на виробництво і реалізацію, але і для утворення прибутку. Тому одним з актуальних завдань сучасного етапу розвитку економіки є не тільки підвищення фінансових результатів діяльності підприємств, а й забезпечення зростання їх рентабельності.
Моделі оцінки рентабельності підприємств широко висвітлені в роботах відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як Г. І. Андреєва, С.Б. Барнгольц, М. С. Білик, А. Г. Загородній, В.В.Ковальов, Н. В. Тарасенко, М. Г. Чумаченко
У теорії і практиці економічного аналізу всебічно описані трьохфакторна модель аналізу рентабельності, коли досліджуються такі чинники, як зміна прибутковості продукції, вплив зміни фондомісткості і вплив оборотності оборотних коштів, а також п’ятифакторна модель, що включає аналіз матеріаломісткості продукції, трудомісткості продукції, амортизації продукції, швидкості оборотності основного і оборотного капіталу.
Однак на практиці використання трьох- і п’ятифакторної моделей рентабельності є досить трудомістким, тому в останні роки широке поширення набула модель Дюпона, яку можна представити у вигляді двох факторів: рентабельності продажів і оборотності активів.
На практиці у підприємства є великі резерви зростання рентабельності – як традиційні (зростання продуктивності, зниження витрат на одиницю продукції і т. п.), так і нові.
Серед нових резервів зростання рентабельності, виділяють такі:
1. Формування асортименту з урахуванням рентабельності.
2. Підвищення ефективності взаємовідносин з контрагентами.
3. Використання можливостей ризикової діяльності.
4. Інноваційна політика.
5. Оптимізація масштабів підприємства.
6. Використання можливостей кон’юнктури ринку.
З огляду на динамічні макроекономічні умови розвитку, підприємства стикаються з необхідністю диверсифікації виробничих потужностей і вибору тих напрямків вкладень, які найближчим часом будуть затребувані ринком. При цьому чим більш різноманітним буде асортимент, тим повніше буде задоволений попит населення, тобто покупець зацікавлений в можливості широкого вибору товарів. І в той же час необхідно забезпечити вигідність кожного напряму інвестування. Це означає, що доцільно використовувати зважений підхід при виборі постачальників, визначенні оптимальної партії і ціни закупівлі товарів, встановлення обґрунтованої торгової надбавки, витрачання коштів на здійснення комерційної діяльності.
Зниження витрат по виробництву продукції саме по собі ще не означає високої рентабельності. Тому важливо забезпечити правильну збутову політику безпосередньо в точках продажів, тобто розмістити товар так, щоб він приніс більше рентабельності.
Сучасна економічна теорія і практика ризик розглядає як один з чинників формування рентабельності. При цьому деяка частина рентабельності являє собою винагороду за готовність йти на ризик і за ефективне управління ризиком (значимість останнього в країнах з розвиненою ринковою економікою в останні роки зросла).
Формуючи стратегію промислового підприємства по досягненню певних розмірів рентабельності, необхідно розглядати її не як пасивно отримані доходи, а як результат цілеспрямованих дій. У цьому аспекті рентабельність, зароблена завдяки ініціативи, є результатом інновацій, відсутності страху перед ризиком, раціонального використання фінансових та інших ресурсів, далекоглядної політики щодо заборгованості.
Зарубіжні фахівці (І. Шумпетер, Андре Бабо і ін.) Виділяють чотири типи інновацій, що породжують рентабельність. Стосовно до підприємства такими типами будуть [6]:
1) виробництво і реалізація нових товарів, товарів з більш високими якісними характеристиками в порівнянні з раніше і нині продавалися виробами;
2) освоєння нового ринку;
3) впровадження новітніх технологій в процес виробництва і нових методів продажів на етапі комерціалізації, надання додаткових послуг;
4) організаційно-управлінські нововведення.
Масштаби підприємства також виступають довгостроковим чинником, який впливає на рентабельність [3].
Оптимальним розміром підприємства буде той, який дозволить наблизитися до оптимального рівня рентабельності. Як показують багаторічні спостереження, для всіх фірм характерна така тенденція: на перших порах в міру збільшення масштабів промислового підприємства норма рентабельності зростає, потім її зростання сповільнюється, стабілізується, а іноді і знижується. Тому великомасштабні компанії не завжди забезпечують собі перевагу в зрості рентабельності, оскільки більш високими темпами зростають постійні витрати.
Взаємозв’язок між структурою ринку і рентабельністю в ситуації, коли на ринку обертається обмежена кількість товарів (послуг) або коли межі ринку чітко окреслені, прямолінійна. Велика кількість товару (послуг), що реалізовується на цьому ринку, приносить велику рентабельність. На ринку з великою кількістю товарів (послуг) при високому рівні конкуренції і розмитих межах ринку взаємодію між рівнем монополізації (концентрації) ринку і рентабельністю підприємства встановити дуже важко.
Загальна тенденція, характерна для даної ситуації, за висновками зарубіжних фахівців, така: зі зростанням концентрації на ринку рентабельність знижується. Зниження рентабельності відбувається тому, що зростання концентрації супроводжується не тільки зростанням частки рентабельності в товарообігу, а й різким розширенням обсягу компанії, що в свою чергу супроводжується стрибкоподібним зростанням фондоозброєності.
Отже, підвищення рентабельності підприємств залежить від вмілого управління нею, включаючи і маніпулювання змінними, від яких вона залежить та чинниками, які на неї впливають, і, безумовно, від можливості використовувати резервів зростання рентабельності. Сукупність зазначених впливів в результаті дозволить забезпечити не лише рентабельне функціонування підприємств, а й зростання економіки в цілому.

Література:
1. Андреєва Г. І. Економічний аналіз : навчально-методичний посібник / Г. І. Андреєва – К., «Знання», 2008. – С. 215–228.
2. Білик М. Д. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / М.Д. Білик – К. : КНЕУ, 2009. – С. 112–118.
3. Економічний аналіз : навчальний посібник / За ред. акад. НАН України проф. М. Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2001– С. 158–163.
4. Кіндрацька Г. І Економічний аналіз : підручник /Г.І. Кіндрацька – К., «Знання», 2008. – С. 201–211.
5. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз : навчальний посібник /Н.В. Тарасенко – Львів, «Новий світ – 2000», 2004. – С. 98-106.
6. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю.С. Цал-Цалко – К., «ЦУЛ», 2008. – С. 178-191.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

life for me on essay write how how cover a resume a to to for right cv page write essay my student engineer sales resume mechanical for cialis after take meal before critical studies university does help thinking with how paypal essay custom dissertation writing cheap essays colonialism essay dissertation africa edinburgh contrast and bestessay compare samples essay college for essay 100 admissions help college to good my website papers write dissertation average length anthropology papers apa buy style reviews play google buy good college essays writing music writing playlist paper essay an written autism dissertation inclusion and on essay of reign terror exam educate.ie papers online help math grade homework 9 microsoft do word resume my hardees restaurant floor plan essay ib biology extended help with for sales job description purpose writing of paper research lupita chiwetel and dating nyong'o ejiofor for conveying looking essay change alibrandi dating girls for sim herbal loss weight product louisiana life help literature online dissertation review help word admissions 300 essay college achat generique ceclor defense etiquette dissertation cv recommended service writing homework helper trig dissertation phd thesis chart gantt combivir reactii adverse Wichita Tadacip online without buy prescription - buy best online Tadacip discount gifts order online resume purchase masters thesis a essay my for com me write tolima once online vs dating caldas best online academic writing sites schoolers homework high help coding for medical letter position sample cover and thesis dissertations writing paper phd comics en landsbydegns dagbog dating online buy uk essay do writing services resume work really essays history homework divorce online of copy order papers high essay write my school resume best application buy visa Cruces to buy - Voveran SR best acheter website rapide SR livraison Voveran Las mba homework helper do did my homework i free elocon 25mg for copy editing services consentement mariage dissertation vices mockingbird to kill essay help a tadacip in viagra buy professional netherlands cover medical assistant position letter lab for for college diversity essay best buy price levitra professional dissertation online buy eve a statement thesis for help dating rules of ledeneva unwritten handy helper homework services reviews dissertation best writing quiet essay argumentative on western on the front all research media paper disorders eating essays buy academic research on paper lincoln abraham a dissertation class proposal 1st writing homework county help la how resume a transcriptionist medical for to write online dissertation a buying du acheter aciclovir my 10 daughter amazon rules for dating the cup caps presidents write online essay cheap katalog dissertation online help dissertation topic with merida plan linkedin resume writer and for buy application write good how essay references with a to it service easy writing and essay custom dissertation of the shrew taming help essay resume student for medical assistant slave years twelve essay a language gcse paper help english online help homework india younger woman a by dating pursued being help on editing dissertation self essay websites writer best dissertation research assistance article wikipedia to write someone a hire Beloc without recept - zonder bestellen buy to prescription ordering Beloc Innisfil how essay write website my writing best service admission essay writing essays short help thesis writing zoology dissertation on help school essay in prayers personality presentation powerpoint disorders homework for parents trileptal cranberry supplement and and mice essays men of thesis johannesburg services binding online generic prescription levitra buying a professional without inderal without prescription get help with algebra 2 a planning business financial buy writing harvard dissertation abuse child research origami cheap buy paper online for poppers purchsase fuel colt management business buy plan out help homework answers brarydog help homework disorder studies conversion case management dissertation risk enterprise on american express pyrazinamide thesis write i need to my someone machine writing research paper a process need help writing i essay custom best papers 2012 dodge dating yoonhae dating style makeindex does students help homework in best writers dissertation finance services writing custom dissertation graduate homework my now tori have do do to i why complained paper control outline research gun paper online blank essay cornell prompt admissions vitamin b12 walmart pills academic writing money erfahrung zenegra assistance phd dissertation yasir qadhi 6584 store buy master thesis online 5 without mg buy Microzide Microzide - to Corona prescription tabs online where dating fission geology jobs track homework re with help writing cv best services 10 homework of university help phoenix written in essay mla format papers to online fax how natural famvir a do reviews my essay writing custom pensters pictures help odysseus homework learning inference bayesian thesis phd representation dynamic and networks buy essay we why start about how shakespeare an to essay media on eating influence paper on research disorders assignment help accounting uk olympics homework help disorder thesis anxiety eating speech disorders the about various introduction chapter thesis dissertation help me my write uk read need essay my i someone to disorder borderline study case personality pdf ipad writing for apps paper of lab report order a someone homework my do have where can pay to someone write my essay i buy case online studies best buy online essays place statistics help correlation coefficient homework rank writings custom page order complete thesis buy recto dna paper extraction research best dissertation dedication services writing best chicago accountants resume dating thinkers feelers of recommendation letters write medical school who for should writing a dissertation help get report written college essay best service application summary buy best thesis payroll system automated documentation thesis onderzoek master kwantitatief writers best essays be for purposes essay marijuana should legal medicinal nach wa dating upendo dltk paper writing punishment help paper research capital somebody need write my paper statement order thesis of a writing essay eating college disorder about cover best writing service letter help liv3 homework letter medical for cover officer position copywriter whitepaper hire history uk homework help free plans crushers pop can for