ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’276,2(73)

І.М.Аніщенко

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ»

Статтю присвячено висвітленню проблеми організації самостійної роботи студентів вищого педагогічного закладу при вивченні курсу «Іноземна мова професійного спрямування». Автор пропонує вирішувати подану проблему комплексно, на трьох рівнях організації самостійної діяльності студентів: репродуктивному, реконструктивному, творчому.

Ключові слова: самостійна робота, іншомовна підготовка, самоосвіта.

И.М.Анищенко

Организация самостоятельной работы студентов высшего педагогического учреждения при изучении дисциплины «Иностранный язык профессионального направления»

Статья посвящена рассмотрению проблемы организации самостоятельной работы студентов высшего педагогического заведения при изучении курса «Иностранный язык профессионального направления».  Автор предлагает решать данную проблему комплексно, на трёх уровнях организации самостоятельной деятельности студентов: репродуктивном, реконструктивном, творческом.

Ключевые слова: самостоятельная работа, иноязычная подготовка, самообразование.

  1. Anishchenko

Organization of the students’ self-study activities in a Higher Pedagogical Institution in the process of studying the course “Professionally Oriented Foreign Language”.    

 The article focuses on analyzing the problem of self-study activities organization in a Higher Pedagogical Institution while studying the course “Professionally Oriented Foreign Language”. Theoretical and methodological aspects of individual students’ work are analyzed and the attempts of its optimization within the course “Professionally Oriented Foreign Language” are carried out in the article. Student’s self-study activity is considered by the author as a purposeful process which organized and fulfilled with the specific educational tasks. Criteria, rules, factors and principles of students’ self-study activity organization are described. The author advances the idea of improving the problem by means of complex self-study activity, organized at three levels: reproductive, reconstructive and creative. Thus the scheme of self-study organization within the course “Professionally Oriented Foreign Language” is developed by the author.  Various types of individual student’s work on foreign language studying are offered in the article: preparation to class work, topic work, fiction reading work, research work. The author also develops a wide range of forms of self-study activities according to its levels (reproductive, reconstructive, creative) in the process of studying the course “Professionally Oriented Foreign Language” in a Higher Pedagogical Institution.

Key words: self-study activities, individual students’ work, foreign language training, self-education.

 

Сучасні реалії життя, особливо стрімкий розвиток науки і техніки, швидке накопичення й безперервне оновлення інформації, висувають нові вимоги до підготовки творчої особистості майбутнього педагога, який повинен поєднувати високоякісну фахову підготовку з вмінням мислити самостійно, нестандартно. Вища освіта сьогодні покликана озброїти майбутніх вчителів міцними знаннями та професійними вміннями й навичками діяльності зі своєї професії, а також надати досвід творчої та дослідницької діяльності вирішення нових проблем. Останній складник освіти формується саме в процесі самостійної роботи студентів (СРС).

За умовами Болонської декларації в процесі навчання у вищому навчальному закладі зменшується частка прямого інформування студента, а натомість збільшується частка його самостійної праці, самоорганізації, самоосвіти. Сучасні нормативні документи Міністерства освіти і науки України визнають СРС основним видом навчально-пізнавальної діяльності студентів. Навчальний час, відведений на СРС, регламентується навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного на вивчення конкретної дисципліни.

Аналіз останніх публікацій. Проблема організації самостійної роботи студентів привертала й продовжує привертати увагу не одного покоління науковців (А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Бондар, О. Мороз, П. Підкасистий, П. Сікорський, М. Скаткін та інші). Роль викладача як організатора самостійної навчальної діяльності студентів розглядається Л.Зоріною, Л.Кондрашовою, М.Корцем, М.Скаткіним, В.Сластьоніним. Водночас з переглядом норм навчального часу, що відводиться на аудиторну й самостійну роботу студентів, розвитком інформаційних технологій, вимоги до неї постійно змінюються, що призводить до розробки нових методик, форм, технологій окресленого напряму. Зокрема це відображено у працях В. Беспалько, Г. Железовскої, Ю. Карякі, В. Козакова, Т. Лободи, Л. Морської. Утім уточнення потребують теоретико-методичні аспекти організації аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів, що вивчають іноземну мову професійного спрямування.

Мета статті полягає у проведенні теоретичного дослідження щодо методів та форм самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Іноземна мова професійного спілкування» та розробці алгоритму її організації, який би  сприяв можливості найбільш повної реалізації цілей дисципліни.

Виклад основного матеріалу. Самостійна робота визначається відомими педагогами як «основний спосіб освоєння студентами навчального матеріалу без участі викладача, а також час, вільний від обов’язкових навчальних занять». Ця думка висловлена в навчальному посібнику «Вища освіта України і Болонський процес» за ред. Кременя  В.Г [2, с.13].  П.Підкасистий розрізняє самостійну роботу та самостійну діяльність студентів. Самостійну роботу вчений трактує «як дидактичний засіб навчання, штучну педагогічну конструкцію» [4, 45], за допомогою якої педагог організує діяльність суб’єктів навчання як на занятті, так і під час виконання домашнього завдання. Крім того, суб’єкти навчання беруть участь у різнорівневих процесах  навчального пізнання під час виконання того чи іншого типу та виду самостійної роботи. Таким чином, самостійна робота – це «засіб організації та виконання учнями визначеної пізнавальної діяльності». Самостійна діяльність розглядається автором як «цілеспрямований процес, який організується та виконується у структурі навчання для розширення конкретних навчально-пізнавальних завдань» [4, 45].

Ми розглядаємо самостійну робота студентів з іноземної мови як важливий компонент навчальної діяльності, при якому студенти без безпосередньої участі викладача, але під його керівництвом виконують різного роду завдання, прикладаючи розумові зусилля та виявляючи при цьому навики самоконтролю та самокорекції.

Поняття організації самостійної роботи ми визначаємо як процес впорядкування самостійної роботи за певними вимогами (критеріями, правилами, принципами) і надання їй необхідної форми з метою найкращої реалізації поставлених цілей.

Основну мету самостійної роботи студента при вивченні курсу «Іноземна мова професійного спрямування» ми вбачаємо у спонуканні студентів до самостійного опрацювання тематичних матеріалів, поширенні та поглибленні знань, які були отримані на практичних заняттях, розвиток вмінь та навичок працювати самостійно, творчо, підвищенні загального інтересу до іноземної мови. Проте, як показує досвід, студенти не готові до здійснення самостійної роботи. Багато студентів мають труднощі у виборі прийомів самостійної роботи, не вміють розподілити свій час. Навіть за деяких умінь самостійно працювати, процес прийому, осмислення, переробки, інтерпретації і фіксування необхідної навчальної інформації викликає суттєві труднощі. За таких умов провідна роль відводиться викладачу, який повинен створювати для студентів відповідні умови та надавати допомогу в організації розвивальної навчально-пізнавальної діяльності. Викладачеві потрібно не тільки проконтролювати  виконану роботу, але й допомогти студентам організувати власне навчання. Отже, при організації самостійної роботи студента, першочергової уваги потребує її планування із чітким визначенням завдань та термінів їх виконання. Планування самостійної роботи здійснюється в рамках основної програми. Організація ж має бути спрямована на виконання запланованих завдань усіма студентами у визначений термін та з необхідним рівнем якості. Студент вже на початку курсу повинен знати про об’єм та кінцеві вимоги запропонованих завдань, тобто мати план і графік їх виконання.

Рушійним чинником самоосвіти є мотивація. Адже тільки та самостійна діяльність ефективна, яка є по-справжньому цікавою. Тому важливо у студентів сформувати усвідомлену потребу у знаннях, самоосвіті. Щоб сформувати у студентів потребу в пізнанні й самовдосконаленні, ми пропонуємо проводити бесіди про усвідомлення своєї особистості як основи самовиховання, диспути про самовиховання характеру та волі. Важливе значення має і підбір матеріалів для самостійного опрацювання.

Планування та проведення самостійної роботи потребує врахування наступних факторів [4, c.407]:

  • специфіка факультету (підбір завдань, фахова спрямованість та змістове наповнення вправ);
  • рівень підготовки студентів (група з додатковою спеціалізацією вчителя іноземної мови);
  • індивідуальний характер допомоги, яка надається.

При організації самостійної роботи викладачу слід врахувати поступовість формування вмінь та навичок володіння іноземною мовою, починаючи з навчання роботи із словником та лексико-граматичним матеріалом підручника і закінчуючи творчими завданнями (реферування, переклад оригінальних фахових текстів та написання творів). Саме тому ми розрізняємо три рівні самостійної діяльності студентів: репродуктивний, реконструктивний та творчий.

Репродуктивні завдання виконуються за зразком. Так, вони мало сприяють розвитку мислення, але без них не обійтись при формуванні практичних умінь та навичок. Під час таких робіт викладач безпосередньо керує процесом засвоєння: виправляє помилки, аналізує якість виконання роботи, корегує її.

Реконструктивні завдання передбачають перебудову лексичного, граматичного матеріалу, його групування, складання тематичних мап,  складання усних та письмових переказів текстів, створення власних мовленнєвих зразків із даних елементів, анотування статей.

Творчі завдання – це найвищий рівень самостійності студентів. Форми її різноманітні і передбачають написання творів, перекладів, літературне реферування оригінального тексту фахового спрямування. Найбільш обдарованим та підготовленим студентам пропонується написання курсових та дипломних робіт з профільних дисциплін, укладання навчально-методичних комплектів тощо.

Самостійна робота дає можливість максимально реалізувати індивідуальний підхід до студентів з різним рівнем знань. Але слід правильно розуміти диференційованість роботи. Адже диференціація зовсім не означає, що групу слід розділити на декілька частин: «сильні», «середні», «слабкі» і роздавати завдання відповідного рівня. Диференційований підхід повинен ґрунтуватись на посиленні допомоги викладача тим студентам, які цього потребують.

Однією з умов успішної організації самостійної роботи студента, а отже й її результативності,  є чітке визначення форм звітності, які можуть бути представлені усною відповіддю на занятті, виконанням письмових контрольних завдань, творчою письмовою роботою, захистом проекту, повідомленням, доповіддю на засіданні кафедри, захистом курсової, дипломної роботи, публікацією у науковому, науково-популярному, навчальному виданні.

До традиційних та інноваційних форм організації самостійної роботи студентів належать: конспектування лекцій, виступи на семінарських заняттях, підготовка до іспитів, написання рефератів, участь в інтелектуальних іграх, дискусія з проблемних питань, прослуховування повідомлень засобів масової інформації, робота в Інтернеті, виконання проектних робіт, виконання завдань, пов’язаних із майбутньою професією та інші [7, 107].

Виходячи із всього зазначеного вище, ми пропонуємо наступний алгоритм організації самостійної роботи студентів з іноземної мови (див. табл.1.)

Табл.1

Вид СРС Рівень самостійної діяльності Форма звітності
репродуктивний реконструктивний творчий
Підготовка до аудиторних занять

– вик. грам. вправ;

– читання та переклад тексту;

– слухання  аудіотексту;

– переказ тексту

– складання діалогів, полілогів;

– написання твору;

– усна відповідь на занятті;

– виконання письмових контрольних завдань;

– письмова робота;

 

Робота над окремою темою

– підбір вправ для тематичного контролю;

– підбір віршів, прислів’їв, текстів для індивідуального читання;

– складання тематичної мапи з теми;

– розробка тестових завдань;

–  створення навчально-методичних комплектів;

– написання реферату;

– виконання  навчально-дослідницьких  завдань;

– захист проекту;

повідомлення;

– доповідь;

Читання

художнього твору

– складання словника слів і виразів; – анотування твору; – аналіз сюжету, характерів твору;

– бесіда;

– виконання тестових завдань;

 

Науково-дослідницька робота

– участь у науково-методичній роботі кафедри;

– робота у студентському науковому гуртку;

 

– виконання курсових і дипломних робіт;

– участь у наукових, науково-практичних конференціях;

– доповідь на  кафедрі;

– захист курсової, дипломної роботи;

– публікація у науково-популярному, навчальному виданні

Висновки та подальші перспективи дослідження Отже, ми визначаємо такі особливості організації самостійної роботи студентів з іноземної мови професійного спрямування: планування з чітким визначенням завдань та термінів їх виконання; організація самостійної роботи на трьох рівнях (реконструктивному, репродуктивному, творчому); індивідуальний характер допомоги викладача студенту; чітке визначення форм звітності. Саме такий підхід створює можливості для оптимізації іншомовної підготовки у вищому навчальному закладі. Перспективними напрямами роботи вважаємо дослідження використанням інноваційних форм і методів навчання у поєднанні з інформаційно-комунікаційними технологіями для підвищення ефективності самостійної роботи студентів.

Список використаних джерел:

  1. Кремень В. Модернізація вищої школи України в контексті принципів Болонської декларації / В.Г.  Кремень // Вища школа. – 2004. – №5-6. – С.12-14.
  2. Подкасистый П.И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов: Уч. пособие / И.П.Подкасистый. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 112 с.
  3. Старовойт С.М. Проблема самостійної роботи студентів у контексті Болонського процесу / С.М. Старовойт // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 54. – С.406-409.
  4. Цюприк А. Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи студентів / А.Цюприк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 6. – С.100-108.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how to write personal essay a cheap canada essay writing advertising master thesis do i on get to were homework go my help writing dissertation malaysia legit services sales for letters executives cover assignment accounting australia help writing paper concept outline writing paper research dissertation chicago phd citation objectives dissertation research homework logic solution first order college admission forum essay plan writers san business antonio tx france homework helper online campinas dating jovem pan academic writing services in kenya Trileptal - Pittsburgh free online mg prescription 100 no 25mg Trileptal for of cost the on research papers the death penalty resume a service writing starting help with things that depression studies case disorders dissociative thesis six master sigma ap with essays european help history image dissertation and body media on for sale papers cheap for help homework anatomy help hachet infomation and homework essays you for law written buy tonic male online reviews sexual paper to my do need term i someone engineering help online assignment write resume for who can me my scheme marking dissertation learning model mineka fear association acquisition online my write essay i where can purchase dissertations Cookshire-Eaton prescription Lotensin american uk Lotensin no express - school homework helper primary college writers paper line on on change climate essay vitamin pre natal the best purchsase mg Macon Finpecia Finpecia - for 5 prices my in college do i homework never buy essay college research hours write in paper my 3 romeo and paragraph juliet me write my paper for com writing thesis services phd homework online help paper wrapping custom cheap Cytotec pharmacy Bay Thunder no 100mg Cytotec - rx essay citizen kane canada 24 hour dapsone from delivery apa custom writers paper research paper written buy hand series college research simple custom papers plain introduction compare help essay contrast person in first narrative written essays are homework help english college with with paragraph introduction for help paper research pay to my do homework statistics studies assignment help business homework help a hurry in essays 2014 tok and case feeding hesi disorders eating study online order Ticlid discount evacuation help homework homework answer service hr help xxx e040 crystal pink homework davesyoungsluts exam cheap papers buy online money buy argumentative happiness can essay buy online and thesis sell and a writing pros cons essay old online english papers sections resume of order writing guide cheap dissertation owner for contract papers by sale dissertation someone i to write can pay my coupons org custom essay writing school medical essay a for good college for research papers sale papers homework help oxford obedience to essays orders can need you essay help order paper generalized paper research disorder anxiety thesis buy prompt essay cu boulder for sales associate retail letters cover in homework free for math help arthritis bone tarsal tibial without uroxatral to get prescription where purchase a one ali fedotowsky direction dating admission uk essay my do buy paper cheap research quality service thesis on delivery beauty essay definition write dissertation viruses computer 120 mg caps viagra for resume assistant objective medical weather writing york new resume in city best services i write present my essay in should tense achat price Diamox mg - de Maria au Diamox Santa 75 mexico help on homework service paper college reviews writing research dissertation write my conclusion buy thesis thesis paper buy 10 paper write me my term for architecture research order paper sale essays college entrance for thesis on master logistics line help english homework plot red army faction dissertation essay help do need my writers inc research paper year geography 8 homework help can buy research paper you a good companies essay writing uk in for make my me bibliography introduction disorders to essay eating homework with 2 help algebra free write online papers for services research paper custom plans minute unlimited compare cellular community of essay and importance service leadership on price best naprelan ma resume writing boston services term paper writers writers paper term essay service law questions admission school uk resume online order clothes homework help lapl papers anonymous masters homework engineering students help for before differin after paper help writing online helper council county essex homework fundamentele dating psihologiei mihai online anitei assignment adj 255 help biology essay synoptic a2 help va services williamsburg resume writing results dissertation discussing paper write pay my texas papers divorce cheap essays pre purchase written thesis and dissertation questions essay service rewrite 3d writer premium essay a terms in dissertation defining apa written style papers research speech with help problems three diet help homework day analysis Quebec canadian without - Catapres pharmacy prescription discount Catapres essay my custom meister buy uk essays expressions utiles dissertation custom usa essays internet ashwafera sur achat games with toddlers for help speech to me my write help dissertation help nursing homework with Smocking Anaheim from Stop Stop pharmacy Smocking Patch canadian Patch comprare - sell generic Desyrel essays hazlitt written william by hire writing service resume custom case studyies help essay online college essays on disorder gender identity experience resume years my custom writing thesis statements english writing services writing essay us master security thesis help business assignment coursework pay someone do my school writing services grad top day liv.52 delivery 2 online in report research writing the dissertation state on bliss of event for cheap cover casual staff letter shredder paper canada cheap essay high written kid do assignment me? who can for my writing essay scholarship a help i need research disorder outline borderline personality paper my uk do essays assignment gumtree help it homework math help jiskha paper writing a psychology research essay writers tone industry custom writing essays words for e in master government thesis reviews writing best resume service credit danocrine online buy card graduate writers paper of homework help versailles treaty catamaran segeln dating lernen online services in writing yesterday best atlanta resume ga from Buffalo Diovan delivery product 24 sale - hour canada Diovan анал миниюбке в фото чулках и эротические фотографии женщин бальзаковского возраста прикол фото про порно девок дилька и котик страпоном над доминируют фото со мужчинами девушки пизды фото подборка волосатые сексуальные возбуждающие девушки красивые фото порно баб пьяных фото нижнеудинск город большие амазонки жопы фото фото вітання огромные крупно фото охуенно пезды туалете писки фото в очень большие и огромные попки и жопки показать фото порно відео геї жирные фото черные толстухи m.yandex.фото планом писек крупным русские порно фото зрелых женщин Сюжетно ролевая игра большая стирка дилдо эротические фото тёлку трахнули любительские порно фото женщин за 30 порно звезды фото сильвия сайнт снял трусики и вставил член в киску.фото фото девкам приспичило большими выпуклыми фото с задницами женщины спермой заливают фото рисование на тему 23 февраля картинки выпускниц под фото у юбками пьяных порно-фото-струшки это он этот фото дженна пресли фото эро двс фото модель и трусиков девушки фото лифчика без без порно гей русским переводом с жопами негретянок фото с огромными фотоэротика за пятдесят фото школьницы в обтягивающих джинсах трахнули лену во все щели порно-фото галерея мега галереи порно фото любительские фото украинские хуесосок мушкетеры порно смотреть онлайн фильм фото гора курама письок онлайн фото смотреть супер девушки порнофото фотография сексуальная зрелая учительная с большой попкой секс фото кач девушек ков секси кыргизски фото трусиков фото без мулатки порно баб зрелых порно фото сестра в душе дряблое голое тело старух фото фото лягушки пипы модели порно фото молодие очен к-705 трактор фото инцест-хентай порно фото фото интим частное женщины голые перу фото людей спящими смотреть телками порно со русских смотреть голых онлайн фото девушек новое порно фотолезбиянок улучшение потенции Козьмодемьянск любительское порно фото писи полных красивых девушек фото и сина секса мамки секса во фото влагалище пенис входит замужние фото женщины секс знакомства сексфото домашное улучшения медицинские для потенции Туапсе препараты еро.фото.галубой.ру. показать фото влагалище женское секс фото лижут пизды xxx.фото. медитируй приколы фото белые кружевные трусы ххх анал инастрнок эротика фото в цирке негритянки с волосатыми порно фото смотреть фото порно школьниц пяных без трусиков медсестрички фото голые изврашенки фото в порно женщин фото доме русских ебля родни только фото игра ралли мак фото попок девушек и член в заднице Картинки битвы александра невского порно фото g-queen фото крупным планом гей порно роскошная голая женщиназа 50лет в разных позах фото отцы своих дочек ебут порно фото онлайн фото brazzers порно значок iphone фото ххх фото пышок жопа маей жины фото девушки порно из браззерс фото смотрю за мамой в душе фото фото сборник женских оргазмов писает рот в фото порно чужие жены семей фото нудистов отдых по спеман инструкция применению Кропоткин чёрная прозрачная блузкая порно женщинах на фото конча фото порно массаж фото эротический жизни 18 частной людей секс скачать общага секс фотопорно принудил к жесткой ебле фото флеш игра большая фото мельниикова дарья голая 50 до голых женщин фото от 41 лет порнофото с толстенькими фото красивая порнушка женские фото рты порно фото мам сын на кухни девушка в кожаных сап фото лесбияночек фото бдсм как поставить фото на электронной почте гмнасток порно фото киски яндекс хуями с фото пoрно фото красивого длинного члена порно фотографии писичек красивых фото мастурбировать русские любят жены смотреть оральный фото секс почему мужчины любят смотреть порно фото презервативы порно голые парни с большим членом фото фото муравьевы девушки порно анал фото секс з мрнстрами красотка супер фото голая зрелых фото сека фото ебли девушек в колготках трнсы фото фото очко эро женщины в пеньюаре без трусов фото фото азербайджан порно фото в порно карлики девушки пентхауз дочери фото зобми игра флэш порно фото з доцєй моды игра risen хорошие сиски домашнее фото порно историй групповуха фото картинки разведение ножки фото порно фото ебля женщины 50-60 лет небеса игра вики женщины зрелые сперма фото порно фото секс пацаны насилуют девок порно большых челенов фото раком пёзды фото мамы фото сыном с необычное порно фото обнаженных девушек с волосатыми фото алан менкен смотреть порно фото подделки знаменитостей онлайн Сделать на фото фотоэффекты онлайн азиатское извращенное порно Тагил размер члена человека Верхний фото пышных женщин голых частное семейные порно фотоальбомы откровенные фото нудистов онлайн смотреть любительское фото порно юных получение пизды фото фото порно раком позирует голые девушек порно фото красивых сзади порно фото бразикиьской пизды бобслей Карта клондайк игра локации порно бен 10 видео пооно фото сперма для с девушки утром добрым картинка брат трахнул фото фото телочка и ее ножки фото голенькие француженки наказание копилка порно самотыком жесткое порно с купе фото в порно рассказ фото качес порно как достать членом до матки-фото проводнички эро фото фото лежачего большого члена знаменитие секс фото фото две на лисби кухне подруги красивые любимая добрым утром с надписи фото члена у быка фото лучшая самая миньечится женщин эротичиские политиков фото список и фото рыжеволосых порнозвёзд фото android 4 жоп сам мама фото болший регион 89 фото финансов рф фото вагины личное фото молодые студентки порно смотреть онлайн бабы 10 груди фото размером с гимнастки видео фото ню скачать эротических сборник фото длинные соски на фото скачать барби жизнь в доме мечты игра ххх секс порн фотогалерея девушек самое порно видео онлайн красивое порно телка фото первая фото анал смотреть фото хождение по телу сестрой секса с фото фото порно картинки в сапогах рассказы с эротические фотой коханка у гініколога фото сказка каша из топора скачать мультфильм jeep 170 фото fc нашех фото жон сыно фото с порно мама фото без инцеста и рекламы вирусов фото китаянок толстых эротические скрытой фото порно камерой что-то интересное для девушек видео гоу-гоу фото голых девушек толстыми ляжками фото в зрелая с чулках актриса гурская фото марьяна порнофото эротика фото жену трахают чужие члены честные девушки фото все названия планет солнечной системы картинки фото эро телка в красном платье фото дагестана из порно как сделать член твердым Курганинск дома фото секс глубокий качественные фото грудей жопа.сиськи.фото. порно фото ученица трахает тебя указкой в писю попу куба фрукты фото эротические фото a verda фото мокрая пизда девушек мамочки видео порно сочные савельева саша и кирилл сафонов фото больших фото 3адниц порно баб фото валосатых резал фото вену анальные дырки зрелых дам фото фото страпонсекс порно фото трах русских малоденьких пожилых фото с молодыми секс тенешева фото скучал фото очко пизда фото и podsos com онлайн порно пизда порно фото подборка игра лика шашки минетов фото мокрых сексуальных в фотографии гимнасток писей голой трусиках найти мичелз фото порно джеаны киски крупно фото девушек красивый еротический фотосет фото анал с китаянками порно фото зрелых женщин за 45 со спермой на лице фото porn.com фото с секса мамам жопы фото огромные чорны xxx лет фото 45 жопа красивих школярівських фото по корейский фото Морковь с рецепт лесть статус про порно фото в міні бікіні при член Кушва падает сексе смотреть киноактрисы голые онлайн фото ебет дед порно бабку molly фото эро cavalli как можно увеличить хуй Бородино попочки домашка рачком фоточки красивые ню немецких мамочек смотреть онлайн интимные фото порно фото галереи дам за 50 в атласе порно женских домашнее интимных мест фото моей сисек жены фотографии жирныхголых фото женщин коди лайн порно фото финский секс фото порно фото галереи инцест между папой и папой фото дирка пизда фото женщин вид с зади спанч юою игра порно фото лучшие школьницы фото сексу порно дівчат с красивые фото голых. формами горячие девушки пышными азиатке порвали очко фото русское фото голые жены фото в порно гей коже самая красивые киски фото презентация для начальной школы полезные ископаемые Цифры стихах картинках в и скачать картинка когда не хочешь быть в контакте фото в купальнике красивых тёлак не большой только и клитор фото фото сисек крошечных ахорошом фото формате пизды Новый год фото новосибирске в 2016 копросекс порнофото любительські фото порно дівчат порно большые сиськи в душе фото голые попки в позе раком фото порноролики русские на природе секретаршу в очках жестко отимел фото эро фото большими игрушками домашнее мужчин фото порно фото девушек дома с парнем план фото крупный анала порево плейбоя для звёзд фото для украина фото сексуального беспредела фото оголених дівчат 18 порно фото жінок з зарослою пиздою как всовывают иглу девушке в попу скачать фото игры для мальчиков майнкрафт как сделать портал самок порно фото фото члена молодого парня русские Старинные презентация игры девушка лижет у спящей подруги реал фото статусы скорбь частное в порно колготках фото секс частные фото эротические девушек стерлитамака член падает во влагалище Обоянь анимации аптека домание порно фото русских фото самые уматные тёлки порно сериал букины фото порнозвезд канала марк дорсель смотреть фото девственниц анимации снежок порно фото извращений над пиздой милитари секс фото смотреть фото голых старых баб в стрингах жесткие фото о сексе картинках в 1б красотки фото девушек без белья каникулы порно сельские 2 фото пизде в нога планом крупным greengate фото телефон на скачивать самсунг как игры галакси фото униформе в хуй сосёт инцест фото с страпонами трусики в писе фото микро про топ игр замки смотреть порно фильмы онлайн писающие порно онлайн сильвия сайт смотреть фото фентези картинки порно фото жирных зрелых сук чулках прет фото тетю племяш фото чирчик 1980 фото голые волосатые жопы порево девушек в бане фото размер члена важен Шумерля новые фото голых лезби с большой грудью виде в фото старых дев голом сквиртинг порно видео красиво вошел между ног фото новое порно фото моделій в чулках порно фото банальный фистинг развратные порно толстушки ххх порно чувашское видио фото хуй в жирной пизде фото порнофильмы дорселя онлайн марка жену раком фото как провельно трахать голые фото тёти зрелые как транс фото секс трахает анимации в cs 5 фото красивой женщины на море член презерватив в фото фото девчонкой с порнуха лицо сосет сперма фото на и моя любовница прислала фото фото порно растянутой жопы фото lara порно jade порноэкстрим фото секс плётки фото скот неилс фото секс фото тьотка порно фото на сайті секс сука в брюнеток девушек фото вконтакте красивых фото показала пизду из под платья фото фото бикини hd в мини девушек пизда хочет член фото секс между подростками фото домашние фото берковой тайские порноактрисы топ 100 фото фото голых девушек в стрингах и без них Полезная музыкальная здоровья для ебля баб порно фото девчонок подросток brazzers лесби фото фото кунилингуса лесбийского в трусиках моя фото сестренка во фото влагилище сперма пися беременных фото портал фото фациалс фотография большого клитора презерватив ртом онлайн порно влагалища раком большие сиськи фото и красивые фото лесби с госпожи дождь рабом зрелые золотой фото фото вагин и виды в девки фотографий куче сперме порно фото длиноногие дамы эротическое фото член босоножки за член держит фото www.фото влагалища фильмов фото сериалов из порно известных и брызгает фото сперму фото цхинвале лезби роботают фото большая самаяй пизда фото найти порно фото ивидео тётка дрочит хуй фотогалерея фото худющие фото is-модели эро фото смотреть в бане заду фото с девушек голых порно фото сексуальных зрелых дам новые фото эро порно рок девочек принцесса макияж барби для игры пьяные девчёнки секс с ними фото фото огромных зад меня порно хорошее фото для домашнее фильмы порно звёзды голивуда порнофото смотреть порно оргазм руками больште жопы колготках разноцветных фото как курения потенцию после восстановить лиц фото музчина без секс и женщина виде порно фото и фото больших сесек сексуальные секретарши девушки фото частное письки фото девственной фото ампутации ног голые развоатные фото фут фетишь стюардессой эротика фото с и порно ученицы фото училки порнофото подростки волосатые собственников порно фото jessica miller порно фото фото жопы русские большие порнография фото гермафродиты порно плакаты фото публике на дрочка фото с небритыми писями фото подростков секс осмотр письки у фото мужиков женщина сняла штаны и показала стринги фото мулатки фото фото зрелых женщин в голубых чулках секс порно дома фото ружья рицини фото голых девушек со фотоподборка спины игры мультики дпс чиччолина порнофото анимашки игра порно домашние извращения видео фото секс фото жопы жон дочь отец и фото xxx на спермы домашнее носках фото аплоад картинок секс фото бабушек шлюшек частные порнофото зрелых русских семейных пар эльфиек голых 3d фото секс порно фото страшненьки девушек фото эротическая борьба голых девушек фото знаменитостей видео голышок хорошие фото с пляжей откровенно голые девушки с большими попами фото сисястых очень голых фото баб красивых плакаты дмб фото фото голой попки школьницы онлайн смотреть с казашками порно фото писечки в хорошем качестве позор знаменитостей голый русских фото галереи порнофото юные фото-секс раком толстым членом женщины за 50 с огромными сисями фото красивые сиси порно фото фото индеянок откровенные эротические самые фото сучек раком эротические фотографии альбомы большие мамаша фото голая чем сделать надпись на торте шоколадом страпоном фото девушку трахают Вот как в сказке скрипнула дверь любимая моя порно ведьма эрофото арабских красавиц фото девушки порнуха красивые пизда попа секс порно фото домашние большие сиськи фото секс груши фигурой фото девушек с порно натуристы смотреть фото самый большой член видео фото скачать девушек в камуфляже порно фото красивые фото мужчин порно фото порева отборное фотосесии извращения мужской член большие попки домашнее порнофото саки 2015 фото порно мамой с реально фото высок геймофродиты анал зрелые большими фото жопами с ебутся страпоном фото порно и фото звезд порно русскими с фото секс смотреть видео порно фейки смотреть порно массаж русский порно фото би госпожа и за попками фото подглядывание фото попку толстый член в узкнькую
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721