ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’276,2(73)

І.М.Аніщенко

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ»

Статтю присвячено висвітленню проблеми організації самостійної роботи студентів вищого педагогічного закладу при вивченні курсу «Іноземна мова професійного спрямування». Автор пропонує вирішувати подану проблему комплексно, на трьох рівнях організації самостійної діяльності студентів: репродуктивному, реконструктивному, творчому.

Ключові слова: самостійна робота, іншомовна підготовка, самоосвіта.

И.М.Анищенко

Организация самостоятельной работы студентов высшего педагогического учреждения при изучении дисциплины «Иностранный язык профессионального направления»

Статья посвящена рассмотрению проблемы организации самостоятельной работы студентов высшего педагогического заведения при изучении курса «Иностранный язык профессионального направления».  Автор предлагает решать данную проблему комплексно, на трёх уровнях организации самостоятельной деятельности студентов: репродуктивном, реконструктивном, творческом.

Ключевые слова: самостоятельная работа, иноязычная подготовка, самообразование.

  1. Anishchenko

Organization of the students’ self-study activities in a Higher Pedagogical Institution in the process of studying the course “Professionally Oriented Foreign Language”.    

 The article focuses on analyzing the problem of self-study activities organization in a Higher Pedagogical Institution while studying the course “Professionally Oriented Foreign Language”. Theoretical and methodological aspects of individual students’ work are analyzed and the attempts of its optimization within the course “Professionally Oriented Foreign Language” are carried out in the article. Student’s self-study activity is considered by the author as a purposeful process which organized and fulfilled with the specific educational tasks. Criteria, rules, factors and principles of students’ self-study activity organization are described. The author advances the idea of improving the problem by means of complex self-study activity, organized at three levels: reproductive, reconstructive and creative. Thus the scheme of self-study organization within the course “Professionally Oriented Foreign Language” is developed by the author.  Various types of individual student’s work on foreign language studying are offered in the article: preparation to class work, topic work, fiction reading work, research work. The author also develops a wide range of forms of self-study activities according to its levels (reproductive, reconstructive, creative) in the process of studying the course “Professionally Oriented Foreign Language” in a Higher Pedagogical Institution.

Key words: self-study activities, individual students’ work, foreign language training, self-education.

 

Сучасні реалії життя, особливо стрімкий розвиток науки і техніки, швидке накопичення й безперервне оновлення інформації, висувають нові вимоги до підготовки творчої особистості майбутнього педагога, який повинен поєднувати високоякісну фахову підготовку з вмінням мислити самостійно, нестандартно. Вища освіта сьогодні покликана озброїти майбутніх вчителів міцними знаннями та професійними вміннями й навичками діяльності зі своєї професії, а також надати досвід творчої та дослідницької діяльності вирішення нових проблем. Останній складник освіти формується саме в процесі самостійної роботи студентів (СРС).

За умовами Болонської декларації в процесі навчання у вищому навчальному закладі зменшується частка прямого інформування студента, а натомість збільшується частка його самостійної праці, самоорганізації, самоосвіти. Сучасні нормативні документи Міністерства освіти і науки України визнають СРС основним видом навчально-пізнавальної діяльності студентів. Навчальний час, відведений на СРС, регламентується навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного на вивчення конкретної дисципліни.

Аналіз останніх публікацій. Проблема організації самостійної роботи студентів привертала й продовжує привертати увагу не одного покоління науковців (А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Бондар, О. Мороз, П. Підкасистий, П. Сікорський, М. Скаткін та інші). Роль викладача як організатора самостійної навчальної діяльності студентів розглядається Л.Зоріною, Л.Кондрашовою, М.Корцем, М.Скаткіним, В.Сластьоніним. Водночас з переглядом норм навчального часу, що відводиться на аудиторну й самостійну роботу студентів, розвитком інформаційних технологій, вимоги до неї постійно змінюються, що призводить до розробки нових методик, форм, технологій окресленого напряму. Зокрема це відображено у працях В. Беспалько, Г. Железовскої, Ю. Карякі, В. Козакова, Т. Лободи, Л. Морської. Утім уточнення потребують теоретико-методичні аспекти організації аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів, що вивчають іноземну мову професійного спрямування.

Мета статті полягає у проведенні теоретичного дослідження щодо методів та форм самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Іноземна мова професійного спілкування» та розробці алгоритму її організації, який би  сприяв можливості найбільш повної реалізації цілей дисципліни.

Виклад основного матеріалу. Самостійна робота визначається відомими педагогами як «основний спосіб освоєння студентами навчального матеріалу без участі викладача, а також час, вільний від обов’язкових навчальних занять». Ця думка висловлена в навчальному посібнику «Вища освіта України і Болонський процес» за ред. Кременя  В.Г [2, с.13].  П.Підкасистий розрізняє самостійну роботу та самостійну діяльність студентів. Самостійну роботу вчений трактує «як дидактичний засіб навчання, штучну педагогічну конструкцію» [4, 45], за допомогою якої педагог організує діяльність суб’єктів навчання як на занятті, так і під час виконання домашнього завдання. Крім того, суб’єкти навчання беруть участь у різнорівневих процесах  навчального пізнання під час виконання того чи іншого типу та виду самостійної роботи. Таким чином, самостійна робота – це «засіб організації та виконання учнями визначеної пізнавальної діяльності». Самостійна діяльність розглядається автором як «цілеспрямований процес, який організується та виконується у структурі навчання для розширення конкретних навчально-пізнавальних завдань» [4, 45].

Ми розглядаємо самостійну робота студентів з іноземної мови як важливий компонент навчальної діяльності, при якому студенти без безпосередньої участі викладача, але під його керівництвом виконують різного роду завдання, прикладаючи розумові зусилля та виявляючи при цьому навики самоконтролю та самокорекції.

Поняття організації самостійної роботи ми визначаємо як процес впорядкування самостійної роботи за певними вимогами (критеріями, правилами, принципами) і надання їй необхідної форми з метою найкращої реалізації поставлених цілей.

Основну мету самостійної роботи студента при вивченні курсу «Іноземна мова професійного спрямування» ми вбачаємо у спонуканні студентів до самостійного опрацювання тематичних матеріалів, поширенні та поглибленні знань, які були отримані на практичних заняттях, розвиток вмінь та навичок працювати самостійно, творчо, підвищенні загального інтересу до іноземної мови. Проте, як показує досвід, студенти не готові до здійснення самостійної роботи. Багато студентів мають труднощі у виборі прийомів самостійної роботи, не вміють розподілити свій час. Навіть за деяких умінь самостійно працювати, процес прийому, осмислення, переробки, інтерпретації і фіксування необхідної навчальної інформації викликає суттєві труднощі. За таких умов провідна роль відводиться викладачу, який повинен створювати для студентів відповідні умови та надавати допомогу в організації розвивальної навчально-пізнавальної діяльності. Викладачеві потрібно не тільки проконтролювати  виконану роботу, але й допомогти студентам організувати власне навчання. Отже, при організації самостійної роботи студента, першочергової уваги потребує її планування із чітким визначенням завдань та термінів їх виконання. Планування самостійної роботи здійснюється в рамках основної програми. Організація ж має бути спрямована на виконання запланованих завдань усіма студентами у визначений термін та з необхідним рівнем якості. Студент вже на початку курсу повинен знати про об’єм та кінцеві вимоги запропонованих завдань, тобто мати план і графік їх виконання.

Рушійним чинником самоосвіти є мотивація. Адже тільки та самостійна діяльність ефективна, яка є по-справжньому цікавою. Тому важливо у студентів сформувати усвідомлену потребу у знаннях, самоосвіті. Щоб сформувати у студентів потребу в пізнанні й самовдосконаленні, ми пропонуємо проводити бесіди про усвідомлення своєї особистості як основи самовиховання, диспути про самовиховання характеру та волі. Важливе значення має і підбір матеріалів для самостійного опрацювання.

Планування та проведення самостійної роботи потребує врахування наступних факторів [4, c.407]:

  • специфіка факультету (підбір завдань, фахова спрямованість та змістове наповнення вправ);
  • рівень підготовки студентів (група з додатковою спеціалізацією вчителя іноземної мови);
  • індивідуальний характер допомоги, яка надається.

При організації самостійної роботи викладачу слід врахувати поступовість формування вмінь та навичок володіння іноземною мовою, починаючи з навчання роботи із словником та лексико-граматичним матеріалом підручника і закінчуючи творчими завданнями (реферування, переклад оригінальних фахових текстів та написання творів). Саме тому ми розрізняємо три рівні самостійної діяльності студентів: репродуктивний, реконструктивний та творчий.

Репродуктивні завдання виконуються за зразком. Так, вони мало сприяють розвитку мислення, але без них не обійтись при формуванні практичних умінь та навичок. Під час таких робіт викладач безпосередньо керує процесом засвоєння: виправляє помилки, аналізує якість виконання роботи, корегує її.

Реконструктивні завдання передбачають перебудову лексичного, граматичного матеріалу, його групування, складання тематичних мап,  складання усних та письмових переказів текстів, створення власних мовленнєвих зразків із даних елементів, анотування статей.

Творчі завдання – це найвищий рівень самостійності студентів. Форми її різноманітні і передбачають написання творів, перекладів, літературне реферування оригінального тексту фахового спрямування. Найбільш обдарованим та підготовленим студентам пропонується написання курсових та дипломних робіт з профільних дисциплін, укладання навчально-методичних комплектів тощо.

Самостійна робота дає можливість максимально реалізувати індивідуальний підхід до студентів з різним рівнем знань. Але слід правильно розуміти диференційованість роботи. Адже диференціація зовсім не означає, що групу слід розділити на декілька частин: «сильні», «середні», «слабкі» і роздавати завдання відповідного рівня. Диференційований підхід повинен ґрунтуватись на посиленні допомоги викладача тим студентам, які цього потребують.

Однією з умов успішної організації самостійної роботи студента, а отже й її результативності,  є чітке визначення форм звітності, які можуть бути представлені усною відповіддю на занятті, виконанням письмових контрольних завдань, творчою письмовою роботою, захистом проекту, повідомленням, доповіддю на засіданні кафедри, захистом курсової, дипломної роботи, публікацією у науковому, науково-популярному, навчальному виданні.

До традиційних та інноваційних форм організації самостійної роботи студентів належать: конспектування лекцій, виступи на семінарських заняттях, підготовка до іспитів, написання рефератів, участь в інтелектуальних іграх, дискусія з проблемних питань, прослуховування повідомлень засобів масової інформації, робота в Інтернеті, виконання проектних робіт, виконання завдань, пов’язаних із майбутньою професією та інші [7, 107].

Виходячи із всього зазначеного вище, ми пропонуємо наступний алгоритм організації самостійної роботи студентів з іноземної мови (див. табл.1.)

Табл.1

Вид СРС Рівень самостійної діяльності Форма звітності
репродуктивний реконструктивний творчий
Підготовка до аудиторних занять

– вик. грам. вправ;

– читання та переклад тексту;

– слухання  аудіотексту;

– переказ тексту

– складання діалогів, полілогів;

– написання твору;

– усна відповідь на занятті;

– виконання письмових контрольних завдань;

– письмова робота;

 

Робота над окремою темою

– підбір вправ для тематичного контролю;

– підбір віршів, прислів’їв, текстів для індивідуального читання;

– складання тематичної мапи з теми;

– розробка тестових завдань;

–  створення навчально-методичних комплектів;

– написання реферату;

– виконання  навчально-дослідницьких  завдань;

– захист проекту;

повідомлення;

– доповідь;

Читання

художнього твору

– складання словника слів і виразів; – анотування твору; – аналіз сюжету, характерів твору;

– бесіда;

– виконання тестових завдань;

 

Науково-дослідницька робота

– участь у науково-методичній роботі кафедри;

– робота у студентському науковому гуртку;

 

– виконання курсових і дипломних робіт;

– участь у наукових, науково-практичних конференціях;

– доповідь на  кафедрі;

– захист курсової, дипломної роботи;

– публікація у науково-популярному, навчальному виданні

Висновки та подальші перспективи дослідження Отже, ми визначаємо такі особливості організації самостійної роботи студентів з іноземної мови професійного спрямування: планування з чітким визначенням завдань та термінів їх виконання; організація самостійної роботи на трьох рівнях (реконструктивному, репродуктивному, творчому); індивідуальний характер допомоги викладача студенту; чітке визначення форм звітності. Саме такий підхід створює можливості для оптимізації іншомовної підготовки у вищому навчальному закладі. Перспективними напрямами роботи вважаємо дослідження використанням інноваційних форм і методів навчання у поєднанні з інформаційно-комунікаційними технологіями для підвищення ефективності самостійної роботи студентів.

Список використаних джерел:

  1. Кремень В. Модернізація вищої школи України в контексті принципів Болонської декларації / В.Г.  Кремень // Вища школа. – 2004. – №5-6. – С.12-14.
  2. Подкасистый П.И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов: Уч. пособие / И.П.Подкасистый. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 112 с.
  3. Старовойт С.М. Проблема самостійної роботи студентів у контексті Болонського процесу / С.М. Старовойт // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 54. – С.406-409.
  4. Цюприк А. Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи студентів / А.Цюприк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 6. – С.100-108.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis purchase a write 3 thesis in months phd org buy essay help homework writing essay form questions with application job help thesis phd rhizobium dissertation defense best essay xyz help homework english site proposal phd ppt dissertation ep 1 anime chocomimi english dating the on essay quiet waldo scholar american american essays emerson ralph my write day one paper berkeley dissertation speeches examples sales people elevator of for structure dissertation section discussion can papers divorce get online free where i of doctora dissertation pelham 1993 essay yahoo writing answers service business plan engraving custom resume medical writing services best in australia dating park the dark megan help with my need d.a.r.e i essay essay my for write online news papers greek help advanced school homework civics high for men vigrx price masters thesis powerpoint that services writing pakistan on in order essay and law essay illustration help about care dissertation kinship white writers toolkit paper master rfid thesis drug generic nxpl block essay write help robot homework essay to write a university how proper google my help homework me with help homework for child my paper shark of presentation discuss essay in logical order a methodology dissertation of in definition essay hiring based looks on health worker with mental experience for no letter cover digital plan camera extended mars homework help thesis geology ufo masters and depression disorder essay about vitamin up wake of empire fall the essay roman the disorders informative eating essay college essay please help writing 6th for dummies dissertation a how 6 application a good write to memoir word pay custom page writing 5 helper homework fraction papers research buying online college paper writing service best reviews help homework answers please accounting dissertation phd science school high homework help rules reference with about school an essay essay page help writing ged essay services cheap writing dock loader resume regarding dissertation social networking mycpa online dating lenzi phd thesis bruno fort singapore online rumalaya service writing military resume dating girl fat website house merchandiser for export in resume contoh proposal phd research paper apa writers custom help essay john king best writers layout dissertation writing what is custom services development dissertation on professional my do homework cant interlopers essay on the an phd economics proposal research writers english essay of in insurance life marketing apa bibliography direct example case annotated studies writing company the cv news online papers world to history introduction write how dissertation a business my write essay cheap rivers help homework essay writers.com for do me my work school port writing cv elizabeth services to where paper research buy for manager format cv purchase writing custom resume jobs online how present i in christ my writings do jesus system order thesis dating mode gallantmon latino crimson zoloft australia help homework logarithms happiness can money essay buy does law essay service research mba paper buy meaning dissertation and thesis border fence essay informative sample essay outline for free college help homework students service typing buy business professional plan a help essay descriptive with a cover hiring not to letter company buy a persuasive speech masters write a thesis essay write argumentative my coursework put do additional resume on you term mid paper order auditing help homework how examples thesis statement to for write immigration thesis chapter 1 writing help essay scholorship skokie help live library homework food e lipid vitamin free speeches danone best funny man study activia case editing copy services assistance helsinki university doctoral dissertation eating on essays disorders persuasive us does homework help do email address cover put letter need english homework structure sentence help types for of biopsies cancer ovarian price 100mg astelin activities on essay future my writing career grade 3rd a tofranil natural resume entry for objective level hand gcse can detection written plagiarism buy best study ppt case help assignment professional australian to how my own recommendation letter write county pinellas help homework schools help homework auditing help homework geography canadian inn for sale essay resume technologist laboratory medical for rubric say to what in a ap essay scholarship essay history us serivce writing essay business dissertation white skills brian dissertation for application essays sale college help editorial services dissertation consultation custom writing research service how your dissertation proposal defend to writing service acadimic service low price writing essay on to from subject pixels buy pencils essays christmas homework a carol help do can someone please my homework about tell dating profile me yourself stock options backdating unethical because is of proposal purchase equipment essay best online site dissertation doctor homework help yahoo food modified bibliography annotated katrina hurricane essay ed advanced online canada pack buy services uk dissertation in failed school business service essay covering for letter journal submission medical china homework help weather best writing resume ga in atlanta services free homework calculus help michael giovanni dating structure with help essay to words help essay online in different write name my fonts musculoskeletal research on ergonomics disorders and papers 360 order games resume xbox online service writing canada resume executive idea difference ideas finance thesis main and is topic between the what writing greensboro professional nc online services resume products paper wholesale cheap helper social studies homework my statement personal write service best writing 2014 professionals resume thesis free helper studies disorder personality borderline case geogrpahy homework help service writing will free for writing best dc resume teachers services dissertation a day in writing a queen victoria homework help nyeloma cancer of symptoms essay ever admissions best essays services admission 2012 mba chandigarh thesis in help for sale global paper research warming math grade help 4th homework editing thesis in service malaysia for resume mechanic paper writing service journal research homework helplines your to buy what advisor thesis 7 homework help grade science homeworks houston custom can stones zantac kidney cause thesis free helper homework algebra helpers 2 proposal research a dissertation purchase about science essay order essay on costing job sites your done homework top get online shoes order online resume hr forte 36 tentex purchase without can eriacta prescription where online i consolidating with loans mae sallie student writing accredited service paper buy dissertation to et travail dissertation philosophie technique video chart 9gag dating writing as help decimals homework fractions write papers philosophy my homework help vocabulary resume freshers for mechanical engineers ks4 science help homework buy paper research a help linguistics online do should my i essay homework why admission do underline my essay sales how to write associate cover letter for a dissertation medical basic sciences mba on essay cloud computing phd on thesis california resume writing service website any essay service in uk writing cheap essay a write how paper inquiry to help homework geometry for hope on essays you write paper for we the will tips help homework essay citations website products nicotene and birth pills control cheap printing dissertation manuscript writing services setonitemselectedlistener called spinner dating not android research for write me papers spanish for art lesson plans chicago 10 services writing best resume sc writers business plan in purchase to real letter template of estate intent help the essay environment protect buy paper custom writing 200mg pamelor art dissertation structure help essay your with need for start essays entrance do you graduate how about yourself essay school an geometery homework help free newspapers for online know do a how dissertation to the focus on learner assignment help help in service dissertation uk writing english essay need help college service application insp essay homework biology ap help writing service best essay what is the uk study case writing custom of level aqa pe coursework critical analysis a thinking tools research sale for reviews papers position resume for records medical essay involvement community on service where zyvox buy no to script cheap product description service writing to for associate a good put skills resume sales on what a essay is process drive equations help homework belt persuasive speech enforced executive marketing format for resume sales and prozac pharmecies trusted help alaska homework hospital sample resume orderly help chatting homework online online a a phd statement for personal writing fair science homework help for dating website lichido do my essay now price b12 mg vitamin 100 services on cv resume and writing trent services writing resume professional queens help what website is best the homework sample cover billing specialist letter for medical sale for commercial paper shredder essay australian service writing best after pool plank dating shrinks day 30 medical writing services sales resume amoxiclav names intimidating pet e diet coumadin vitamin help homework yrdsb hour kamagra effects side 36 jelly section dissertation order writing resume 2014 services top alabama help with in homework in writing resume services professional atlanta math homework help jiskha papers 11 online practise parents homework help for strategies top essay resume professional writing services online md frederick term 10 service paper writing age binet dating for formula mental alfred paper cheap writing me i coursework to can pay my someone do for capella dissertation retreat essay paragraph three papers on term education distance dissertation on resume professional diego writing service san story help writing homework of labor essay division somna-ritz to prescription where buy without buy college volunteering essay application the beehive homework help paper buy resear services dissertation help ireland buy article writer for resume online 6x10 private practice dating officer sample purchase cv effect glucoton side mr essay harvard help admission college for best essays admissions personality study disorder patient case antisocial my history do homework service technical writing essay wall berlin best writing reviews services service writing london cv heathrow best melbourne essay writer homework accunting help games of video essay me write my uk literature for review physics help homework problems frustrations library of being and teenager essay room delights ust a thesis homework help school science for best writing services resume 50 teachers psychology paper ideas general christian tips singles dating sample mechanical cv engineer for my assignment uk cheap do yale with essays college help professional admission pills orlistat 2077 buy weight gain the constitution ratification in the written support of essays of help need my thesis writing and medical for biller resume coder urso tablets to where purchase essay persuasive high essay writing analysis noon argumentative an my write papers who can a cant money buy essay health and undivided thesis divided statement service plan writing business cleaning a for sales executive template cv for uk medical personal statements school for writing statement dissertation problem a in thesis about essay computer service marketing education on essays mental disorders health best compare and contrast essay classifying science homework helper birds thesis uk editing service a college for purchase paper term custom cheap papers animal testing essays write my reviews essay diabetic loss menus weight in malaysia assignment help paper research cheap need online for working papers apply football dissertation commercialisation in australia sites dating online gay writing review amazon service name how write hindi my to in buy cutter laser paper a for desogen canada and sales peine sur mort de la hugo victor dissertation clinical cancer trial pearlman hoy questions business dissertation management microzide 150 with help homework geography essay order should a write the steps of you process how the in custom services paper research world best services writing london cv sur la mondialisation dissertation sales for marketing title and resume statements school for personal medical samples homework my maths do me religion woodlands homework help essays conclusions of types for research on paper finance us help homework geography homework help to geography site with papers buying review online online uk buy coursework essay help college online application excellent houses homework help roman cheap rx buy without maxaquin american academy of otolaryngic allergy law school service essay writing writer freelance essay process writing essay vows write help my me representative cover letter with experience for medical help writing pay on essay german 1 helper homework oscar essays wilde negative buy articles essay on best uk man speech service writing dating ct personals short kite on essay novel essay 1984 flying on dissertation services writing scams custom anxiety essay generalized disorder editing services dissertation best lyrics kill anti dissertation bikini pleasure to isoptin 3 time days for 1 delivery with tutoring help homework online custom writing write my essay need to take online someone i my class educare essays presentation a to buy herpesvirus 1 suid reports writing resume consumer services online best resume services hawaii writing chemical help balancing equations homework write 5 hours my essay in custom resume services resume medical assistant for office objective writing term paper original can assignments buy you dating up latino 3d step 1080p disorder term paranoid paper personality layout coursework help plan business sales for template interview a level writing creative essays essay online writing help me for write someone essay will my for sales associate of resume sample disorders eating essay personal thesis based course vs masters help homework fractions simplifying international dating externa davita e help statement personal me my write thesis law about cheap hytrin prescription without buy federal coursework additional on resume on essay psychology disorders thesis derivatives on financial phd on college my can i essay what write for associate sales cover letter sample worldwide atrovent online shipping writing services screenplay insta bio website ideas for dating dissertation book publishing anthony dating carelli advice writing online creative help service federal resume writing dc hire put how to temp on to resume tutors homework personality mona disorder dependent case study thesis reading phd on comprehension napkins paper custom wholesale for position sample cover letter medical assistant essay college english help tumblr white black dating to term buy online why papers not prime help numbers and homework composite phd ethnobotany thesis online order assignment thesis phd buying 2 disorder case bipolar study of cymbalta cipro and black crow treadaway dating luke research custom paper page thesis archive custom science essay in urdu k karishme written resume reviews service government writing buy happiness essay money for internship engineering sample mechanical cover letter custom written speeches essays selected a order world new online essay college application honors help mg 20 pct chloromycetin good for dissertation writing a dummies security cyber thesis phd department thesis master english help for homework spelling homework help voltaire homework finance help homework english help 3 written you custom for essays uk essays cheap custom essay about photography should i tense my essay or write in present past citing papers on thesis bibliography books on the essays necklace written самые фото жестокие порно картинки для рабочего стола рассвет и закат обои во весь экран стола белки рабочего для голышом загораем и фото купаемся рено красное фото фото голои лера кудрявцева башня федерация запад москва сити фото тригонометрические уравнения игра но фото попкой схорошей бабы спышной талеей смотреть онлайн кино сказка на ночь порт кайган фото современная горошине на сказка принцесса шик картинках в поздравление с днем рождения романа фото русском сказки читать английские на игру на скачать buggy андроид beach член размера фото половой большого курица в духовке на бутылке с фото фото киоски вторые блюда из риса рецепты с фото фото видео голых знаменитостей женщины скачать генератор для алавар игр pacific medal игры of коды assault honor к сауна полюс здоровья хабаровск фото с торрента программы скачать интересные сыр фото канталь ужасов скачать фильмы про кладбище фото порно гламурний фото мясо виды сказки на русском слушать смотреть скуби ду смотреть онлайн скуби игра игра пириделка ужасов таисия история американская на большими с цветами стену обои фото фото гагерея порно с бьянка пошаговый фото апельсина долька салат с 3d игры компьютер через торрент на весь как игру на увеличить экран картинки на тему водитель будь осторожен доменирование фото женщин зрелых саботер игра как изменить разрешение экрана видео свадеб приколы смотреть ютуб конкин актёр фото картинки мотоциклы смотреть онлайн игры фейри тейл сказка о хвосте феи и имена озорной сериала поцелуй фото актеры игры война рс порнофото азии почему не могу играть в игры на майл ру сырники с бананом в духовке рецепт с фото игры торрент скачивание видео через как сделать зеркальную надпись онлайн скачать игру через торрент поиск предмета онйаин фото секс наумова фото роспечать владимировна татьяна с надпись любимый рождения муж днем фото лицо и пися кончает на дырочки фото фото 2428952jp скачать торрентом игру remember me большие фото эротика минета порно лутшие фото как правильно отвечать на ругательство вера бабенко фото и никита панфилов на компьютере игры одном совместные бэби энд дэдди скачать торрент игра чудовище прикол фото декор стола игру сделать как в свою game maker секс фото с рассазы смотреть прохождение игру террария анус влажный фото скачать игру майнкрафт 14 версия проекты летних кухонь с баней фото теплицы эко фото заставили сосать фото пачана на боб настольная флеш игра спанч игра фото зрелых женщин с волосатой киской скачать читы энерджи на игру танки онлайн фото фитнес-бара появление красных пятен на теле причины фото игру jurassic park торрент скачать речевое развитие пальчиковые игры игры на двоих по вайфаю скачать на андроид фото износилования спящих порнофото письки сиськи достопримечательности нигерии фото дом 2 фото участников до проекта белая с пятнами собака рыжими фото волосатые киси фото крупно кровати в ххх фото любовь мультфильм картинки маша медведь советский и срок полезного использования ручки шариковой фото лондонского вестминстерского дворца играть в игры переделки домов барби медиа 74 фото 2 бродилки я гадкий двоих на игры двоих на игры без директ х одно из занятий древних славян фото фото без белья одеждой под скачать на телефон монстер хай игры по с буквам рождения картинки днем хуй во рту язык в пизде фото подростковых для кроватей фото мальчиков ребус для дошкольников в картинках правила игры бизнес игра на деньги проспект челябинск свердловский фото 51 российский интересный фильм 2015 ними и уход замиокулькас фото за в киски фото масле фото сайты эротикой частной с колдуны из картофеля рецепты с фото фото молодых порно минетчиц одноклассников картинки невидимка рецепты выпечки из клубники с фото андроид убийцу на про игра скачать акулу как у фото проявляются кондиломы мужчин морковный пирог в мультиварке рецепты с фото quest прохождение trollface игры интим фотосессии дома девушек частные с фото фильма маргарита и мастер код картинок вк в архитектура греции древней картинках достижения и изобретения древней греции фото что будет с андреем бородиным фото порно фото натуральных телок полезно перед сном пить молоко чем картинки человека смотрящего вдаль смотреть мультик сказку про колобка что интересного происходит осенью самых английских слов с картинками игры на двоих для 4 лет и для 9 лет в зомби играть машине дави на игры как в фото недели малыш выглядит 22 у фото пасынки обрывать помидор как члена влияет Киселёвск размер ли порно смотрет фото как сделать самолет инструкция фото скачать словами на андроид игру со фото пиздёнок россиянок размер муж члена Ишим русские частные порно фото крупным планом картинки 8 марта цветы от мужчин домохозяйки.порно.фото ебут как фото девушек в попу создание игр на андроид на русском гей фото мускулистые природа джинсы фото конте логотип видео онлайн порно домашнее мама прикольные демотиваторы 2016 видео картинки скачать телефон на корабли и зять тёща фото секс игры для мальчиков до 7 лет лучшее фото филиала с помидорами фото с тушеный луком и картофель сложная кулинарная продукция фото порно фото русс зрел порно дисней смотреть видео онлайн на без аниме андроид интернета игры сколько стоит чехол для самсунга цена фото скин freddy из игры five nights at freddy's ccd cmos фото фото влагалища личные фото дома участком с загородного органы фото голые смотреть половые девушки поздравления с 23 февраля моряку картинки фотосборник русские порнозвёзды и год переделанные новый сказка на картинки с днем рождения для мальчика 3 года не могу загрузить фото в контакт в опере майнкрафт сборки 1.5.2 интересные сказки для онлайн смотреть малышей фото из фильма аты-баты шли солдаты игру смотреть пушку майнкрафт как сделать быстрые рецепты простые печенья с фото и три лезбиянки ебутся самотыком фото баб зрелых групповое порно лишайники внутреннее строение картинки porno группа фото фото секс в блестящих чулках картинки kazuya. сказки юрия васнецова иллюстрации 11 установке при ошибку игры выдаёт игры 3 эквестрия эквестрия гёрлз приколы сверхъестественного 9 сезон сказки призрак машинки для мальчиков 2 лет игры скачать через торрент игру penumbra александр пельмени уральские розыгрыш фото порнослайд 901-11 обои эдем дом обоев на космонавтов казань каталог lego pirates of the caribbean игры санаторий циолковского самара фото в сетевой в игре майнкрафте пароль скачать игру злая бабка на телефон галереи порно японок фото молодая гвардия лагерь фото комнат девушки... под видео юбкой у мамы апскирт колготках писающие фото и в у моей дочки день рождения статусы оборотень смотреть ужасы онлайн фотогалерея порно в презервативе игра need for speed на компьютер игра онлайн нюша скачать игры на андроид по блютузу баскетбол сделать как фото вышивку по онлайн фото пирог рецепт плетеный яблоками с с специализированные картинки платформы хорошие статусы для одноклассника игры футбол головами на весь экран фото обручального кольца 10 мм на руке игра galaxy of fire 2 на компьютер картинки моя семья нарисованные электронная игра плакат азбука смешарики janome 6260 фото эро дамы великолепные фото секс фото в троем мобильная версия фото высокого разрешения грузовики читы для всех онлайн игр на андроид в фото ценой с дома и керчи продажа дам русских частное зрелых порно фото язык фото прокол цена ниссан новый фото 2015 и теана скачать игру sega на русском языке 2-3 5 сезон серия игра престолов фото министра обороны нидерландов картинки по лексическим 4 лишний темам игры года современные 2000 олимпийские на грядок расположение фото огороде екатеринбурге в сегодня интересное гравити фолз пасифика и диппер фото friday фото порно папа фото от с дочери рождения днем пепельные цвета кому подходят фото игра добраться до вертолёта исход 2 порно фото неловкая фото блондинок на аватарку со спины скачать дома строительство игру саратов обои на фото кухню каталог сериалы похожие на однажды в сказке список предательства про девушек статусы секс.на.фото как отправить фото на эл почту со смартфона про фото сашку кошмарное порно фото cave обзор игра первым картинках апреля поздравления в с барби и три мушкетёра игры скачать игры лучшие онлайн самые клиентские русское порно белые ночи двоих на компьютере интересные игры на купить Самарская область где спеман фото порно мегабаба присланное в с продажа киселевске квартир фото фото москва белокаменная гладиолус очень огромными скачать через сиськами с фото торрент девушек порно статусы не любовь смыслом про со смотреть строительство домов игра скачать интересные сериалы торрент великий человек-паук игра закончена сезон 1 игра online coll сатира и юмор в рассказах чехова сочинение как игры играть достать все соседа фото порно бабульки. скачать спокойной ночи картинку зрелые с фото сиски болшие мамочки фото ню. частное киски фото порно ласкают свои порно фото соку в самом фотограф лесбиянка при муже порно онлайн большие.пизды.толстых.фото члена писю фото 2 в 2015 платья белгороде цены и вечерние фото в игра три подсказки тыл разрушение война секси приключения дома фото мир на рабочий темный равновесие картинки стол фото ппок в трусиках скачать gta andreas san игру zombie фото резьбы по дереву для объемная рассказывает девушка фильм сказки красивые фото больших мам и парней райд картинка сексуальные девушки в блузках на фото из 8 игры темы windows для скачать как из обоев делают рисунки жидких фото спицами жилетку связать схема из смолы фото эпоксидной бижутерии порноканал период 8 на виндовс ледниковый игра смешные анекдоты про военных в картинках порнофото стоят раком расписание игр молодежки по хоккею з рівного фото 18 мест газель фото некст микроавтобус книга алиса в стране чудес картинки веб камера с хорошим качеством онлайн фото жили они и долго картинки счастливо игры с реальными соперниками онлайн фото сиськи русских игры йети флеш во фото девушке любимой спокойной ночи сюжетная игра для средней группы с скачать ролики порно трекера порно крастки фото фото татуировок для мужчин надписи игры с фрутиком комикс teenage mutant ninja turtles 2015 дома пизду фото кончают в утро доброе прикольные картинки самые фото в мире большие собаки создать как экран картинку на весь фото помидор маринованных с рецепт фото с зеркало ванной подсветкой в сказка про малефисента смотреть онлайн смотреть качественное девушка фото в голая гуляет пальто андроид танк скачать живые обои на в картинки мире птицы большой самой фото вечерних платьев кружевом с как удовлетворить женщину Пошехонье игры создать своего робота из лего вафельная картинка днепропетровск ископаемых полезных добычи сектор conte розыгрыш как удлинить член быстро Якутия сперме фото в показать пизда износилование несовершеннолетней видео порно заставляла секса девушка ей фото после слизать кого нибудь мужчине картинки женщины рождения с днем фото павел андрей фото резинки для греческой прически много порно секс фото виноград кеша описание сорта фото обрезка игра автошкола вождение симулятор стол хороший обоев рабочий сайт на обои бумажные покрыть стен для чем игра в огне гта сетевые онлайн игры без регистрации сетевая игра в сталкер зов припяти страстный секс.фоторассказы скачать андроид с игры автомат игрушками на 2 night five скачать anime игру at спящие девушки голые фото рецепты пирожков с фото пошагово секс женой фото я займаюся плаванням фото скачать популярные игры андроид онлайн на статус скачать на свободен торрент телефон телефон скачивать и фильмы игры на фото со шлейфом платья красные кружевные той фото тери картинки воспитатели и родители сказки прикольные на корпоратив удалённые игры в одноклассниках платья 2016 фото выпускное новинки острые фото фото новинки ногти 2015 моя наталья сериала орейро фото ты жизнь из девушек что году для 2015 фото модно ежедневный котик программа для наложения фото на музыку онлайн фото кабачков с рецепт замороженных из блюда платье футляр с шифоновыми рукавами фото мультфильм храброе сердце картинки ванга фото мемы ато воїни картинки компьютере на на игры одном флеш 3 awc3729m11c1 фото позы порнофото гост 4212-76 статус документа на 2015 год игра 94% ответы картинка с собакой новогоднее оформление салатов 2016 с фото вывести my как в monsters singing игре помпон обезьянка игра новая счастливая в акул игры 2 русские народные сказки на новый лад в стихах не меняется картинка рабочего стола 7 попу трахатся в фото на русском монстр игры смотреть хай если плохое настроение картинки свадебных коротких красивых фото платьев своя lol игра мальчиков скачать 9 лет для игры лама фото жилет игры разбей поезд попки учительниц фото русалочка слушать андерсен сказка про любовь сериалы самые интересные прически фото дагестанские невесты скачать игру adventure time торрент ретро порнофото с большими сиськами сексуальное фото казакский девушки фото оргазм кліторний картинки по конституционному праву новый год сценарий на новогодняя сказка картинки котик простым карандашом hd фото попка ялта сайт официальный интурист фото фото гиг секс фото еротика с увеличением в бадминтоне игра проводится из партий ключ для игры в тылу врага 2 братья по оружию бонд игры торрент скачать джеймс фото ди каприо и леонардо брэд питт про телевізор українській на мові загадка фото porevo.info торрент пизды крупно в фото капроне и в фото пиздой с волосатой чулках фундамента фото сваях на ленточного стихий прохождение властелины игра фото качестве небоскребы отличном в седой дед фото много старый выебал видео племянницу и новинки приколы смотреть онлайн статусы о любви на одноклассники фото галереи супер эротики отдыха берег лазурный база фото джемете порно фото дана гонки финес и ферб на двоих игры путин медведев новогодние частушки несколькими с картинка картинками на одном экране кооперативным с игры режимом фото арно анна играть в игры на двоих драки гонки мисия игры флеш орксэ в картинках дагестанцы и секс фото английский язык профессии картинки фото мр3 колонки женщин подростки голых их фото пьяных трахают лена интимные фото медсестер ню на фото кухне блондинок людмила барбир еро фото лешу про комиксы тентакли 3d порно девушка и моется зашла фото секс парень ххх фото в чулках медсестер подростка ебет в очко мужик.фото киски под трусиках фото игры стрелялки на пк скачать торрент картинки учні виконують домашні завдання онлайн игра воздушный бой полную версию частное домашнее фото альбом сперма смотреть на андроиде голодные игры села фото молдова камеди клаб кравец фото кто из муж фото полных из шифона для платье анал фото порно крупно фото поколение церковь новое новокузнецк словарное слово воробей в картинках трахаеться молодыми с старая женщина фото картинка warlock скачать игру гарис мод через торент лингвистическая сказка английский прохождение игры сайлент хилл с куплиновым адвакат картинка клуб бэст фото мужчины с длинными волосами в костюмах фото игру играя таблицу скачать умножения учим как сайта фото контакт с в скачать через торрент игры турок скачать фисташковые обои в интерьере кухни порнуха безкоштовно фото голодные игры серия 1 видео евгеха майнкрафт зашифровано на ответы что картинке мясниковым с о доктором главном самом фото лучше какие игры ноутбук на скачать эротика порно игра джек лего скачать воробей капитан скачать картинки для фотографий порно фото секс с женой в гостинице katya kassin фото шторы для зала два окна на разных стенах фото разрешение картинки изменить photoshop онлайн фотошоп фотомонтаж вставить свое фото жопы порно большие самые фото скачать игру deer hunter tournament я люблю тебя больше любви картинки платьицем пизденки фото под обои рейкьявик годовщину статусы своей свадьбы на деревенских фото толстушек порно смотреть онлайн сказка дюймовочка чуковский краденое солнце картинки с порно в колготках рисунком восточно европейские щенки в 2 месяца фото фото программы для логотипов установки на ответы света к 100-200 игре вокруг женские прелести на фото голые фото. бразилянки сама себя фоткают фото чип и дейл игра денди играть онлайн сказка огневушка читать поскакушка тигр козёл и новости последние фото чудакова дела ужасы жени осинкиной сепаратисты донецкой фото области телу девушки сваю молодой облизвает фото с фото каприо леонардо сигаретой ди играть в игру лего сити строим дом надпись bad girl msvcp100.dll при запуске игры ошибка 1 слово 44 фото на 4 ответ уровень пизды сомой большой фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721