Організація обліку фінансових інвестицій на підприємствах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 631. 95

Жигайло Т. П.

            ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ           

У статті проаналізовано особливості організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах України. Розглянуто основні проблеми з якими стикаються підприємства при  обліку фінансових інвестицій та окреслено перспективи покращення обліку,  на основі використання досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: фінансові інвестиції, організація обліку, первинний облік, синтетичний та аналітичний облік.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье проанализированы особенности организации учета финансовых инвестиций на предприятиях Украины. Рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при учете финансовых инвестиций и намечены перспективы улучшения учета, на основе использования опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: финансовые инвестиции, организация учета, первичный учет, синтетический и аналитический учет.

 

ORGANIZING OF ACCOUNTING FINANCIAL INVESTMENT AT THE ENTERPRISE 

The article analyzes the peculiarities of accounting of investments in Ukraine. The main problem faced by enterprises in accounting for financial investments and outlined prospects for improving accounting are discovered on the basis of experience of foreign countries. 

Keywords: financial investment, organizing of accounting, primary accounting, synthetic and analytical accounting.

 

Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність підприємств є одним з найбільш складних і ризикових  видів бізнесу. Її результати мають значний вплив на ефективність підприємництва в цілому.  Головною  проблемою,  що  заважає  підприємствам  розвиватися,  на сьогоднішній  час,  є  відсутність  фінансування  як  поточної  діяльності,  так  і  перспективної.

До  суттєвих  чинників,  що  не  стимулюють    розвиток  та  не  сприяють діяльності  підприємств    в  Україні,  слід  віднести:  недостатню  економічну ефективність  інвестиційних  проектів,  низьку  інвестиційну  привабливість  підприємств,  слабкий  державний  захист  капіталу  інвесторів,  відсутність  ринкової інфраструктури  і  дієвих  механізмів  щодо  здійснення  інвестицій  та  повернення  капіталу.

Однією з причин, що не дозволяє найбільш повно залучати як зовнішні,  так і внутрішні інвестиційні ресурси, є неповне і необ’єктивне розкриття інформації про інвестиційні процеси в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, що й зумовило написання даної статті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досліджуючи питання обліку і аналізу фінансових інвестицій, взято до уваги багатий  попередній  досвід  організації  обліково-аналітичної  роботи,  теоретичні  та практичні розробки в даній галузі вітчизняних вчених: В. В.  Бабич, М. Т. Білуха,  Ф.  Ф.  Бутинець,   Б.  І.  Валуєв,  З.  В.  Задорожний, Є.  В.  Мних, В.  В.  Сопко, В. Г. Швець.

Проте, слід відзначити, що більшість матеріалів є застарілими і не враховують реального стану економіки, що постійно змінюється. Доцільним є поглиблення досліджень у цій сфері, оскільки сучасні умови ставлять нові завдання, вимагають комплексного підходу до розв’язання проблем, що пов’язанні із змінною інвестиційної політики в Україні та реформуванням національної системи обліку і звітності.

Мета і завдання дослідження: Мета  дослідження полягає у визначенні шляхів вдосконалення  обліку фінансових  інвестицій  на  підприємстві  на  основі  вивчення  теоретичних  та  оцінки практичних аспектів обраної проблематики, враховуючи досвід зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу: Облік фінансових інвестиційна підприємствах та надання користувачам  інформації  про  них,  у  фінансовій  звітності,  повинні  відповідати вимогам  Положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку  12  «Фінансові  інвестиції».

Відповідно до закону  України «Про інвестиційну діяльність»,  інвестиція  –  це господарська операція, яка передбачає придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно [12].

При організації обліку фінансових інвестицій підприємства важливим є їх розподіл на поточні та довгострокові фінансові інвестиції. Під поточними фінансовими інвестиціями розуміють – інвестиції на термін, що не перевищує один рік та можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент. Довгостроковими вважають  фінансові інвестиції на період понад один рік, а також всі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент.

Відповідно до П (С) БО 12 « Фінансові інвестиції» до складу поточних включаються: еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції. Згідно з вищевказаним положенням довгострокові фінансові інвестиції включають:  інвестиції, що утримуються для їх погашення; інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства; інвестиції в спільну діяльність та інші фінансові інвестиції [6].

Організація обліку фінансових інвестицій тоді вважається раціональною, коли  вона  передбачає дотримання системного підходу, враховує взаємодію різних методів обліку та підпорядковується загальній логіці оперативного та стратегічного управління діяльністю  підприємства.

Головною  метою організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах є забезпечення об’єктивної оцінки, повного відображення  та своєчасного реєстрування в облікових регістрах операцій, що пов’язанні з фінансовими інвестиціями.  Організація обліку узагальнює інформацію про такі операції  у звітності з метою забезпечення інформаційних потреб зацікавлених осіб, а також дає змогу проведення аналізу та аудиту для зростання ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Організація обліку фінансових інвестицій повинна бути не лише ефективною але й відповідати вимогам чинного законодавства. Нормативно- правова база обліку фінансових інвестицій на підприємстві наведена в таблиці 1.2.

Таблиця 1.1

Визначення поняття «фінансові інвестиції» в економічній літературі*

Джерело Визначення
1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К: 2000 – 460 с.

Фінансові інвестиції — вкладення в акцiї, облiгації та iншi цiннi папери, що випущенi приватними компанiями та державою, а також обєкти тезаврацiї, банкiвськi депозити(с.147)

 

2. Борисов А. Б. Великий економічний словник. М: Книжковий світ. – 2003. – 895с

Фiнансовi iнвестицi — вкладення в цiннi папери (акції, облiгацiї, векселi i т.п.), випущенi державою приватними коипанiями, що розміщеннi на депозитних рахунках банкiв та іншик фiнансових установах (с. 801)

 

3. Верига Ю. А. Фінансові інвестиції: оцінка і подання інформації у звітності

Фінансові інвестиції −  це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, вартості капіталу або інших вигод для інвестора       (с. 79)

 

*Джерело: сформовано автором на основі [1, 2, 4].

При організації обліку фінансових інвестицій підприємства важливим є їх розподіл на поточні та довгострокові фінансові інвестиції. Під поточними фінансовими інвестиціями розуміють – інвестиції на термін, що не перевищує один рік та можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент. Довгостроковими вважають  фінансові інвестиції на період понад один рік, а також всі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент.

Відповідно до П (С) БО 12 « Фінансові інвестиції» до складу поточних включаються: еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції. Згідно з вищевказаним положенням довгострокові фінансові інвестиції включають:  інвестиції, що утримуються для їх погашення; інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства; інвестиції в спільну діяльність та інші фінансові інвестиції [6].

Організація обліку фінансових інвестицій тоді вважається раціональною, коли  вона  передбачає дотримання системного підходу, враховує взаємодію різних методів обліку та підпорядковується загальній логіці оперативного та стратегічного управління діяльністю  підприємства.

Головною  метою організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах є забезпечення об’єктивної оцінки, повного відображення  та своєчасного реєстрування в облікових регістрах операцій, що пов’язанні з фінансовими інвестиціями.  Організація обліку узагальнює інформацію про такі операції  у звітності з метою забезпечення інформаційних потреб зацікавлених осіб, а також дає змогу проведення аналізу та аудиту для зростання ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Організація обліку фінансових інвестицій повинна бути не лише ефективною але й відповідати вимогам чинного законодавства. Нормативно- правова база обліку фінансових інвестицій на підприємстві наведена в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Нормативні акти, що регулюють питання організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах*

№№ Нормативне джерело Стислий зміст
11. ЗУ „Про інвестиційну діяльність” № 1560—ХІІ від 18.09.1991р. Цей закон визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.
22. ЗУ „Про режим іноземного інвестування ” № 94/96—ВР від 19.03.96 Цей закон визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України, виходячи з цілей, принципів і положень законодавства України
33. ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-ХІV від 16 липня 1999р. Цей закон визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні
44. Концепція „Регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки” від 1 червня 1995 р №384 Дана концепція включає в себе такі пункти, як державні пріоритети в інвестиційній діяльності, основні засади регулювання інвестиційної діяльності, шляхи залучення  інвестицій, механізми реалізації  інвестиційної політики
55. П(С)БО  7, 12, 19 Дають визначення основних понять та регулюють облік інвестицій

*Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8, 9, 11, 12].

 

На підприємствах України організація обліку фінансових  інвестицій включає первинний, синтетичний та аналітичний облік.

Документи первинного обліку є різноманітними, в залежності від фінансових інвестицій. На підприємствах України при придбанні чи перепродажі цінних паперів з каси або поточного рахунку підставою для здійснення записів в бухгалтерському обліку є прибутковий касовий ордер чи виписка банку. Додатково може складатися довідка бухгалтерії, в якій показується списання чи донарахування частини різниці між купівельною та номінальною вартістю. Довідка є необхідною лише за умови, що вартість придбаного цінного паперу вища або нижча від їх номінальної вартості.

Якщо підприємство купує цінні папери, то за кожним придбаним пакетом складається регістр в двох примірниках, що має містити такі обов’язкові реквізити як найменування емітента, номінальну ціну, купівельну вартість, кількість, номер, серію та дати купівлі і продажу.

Первинний облік дає змогу підприємствам отримати  необхідну інформацію про досліджуваний суб’єкт. Інформація, що отримується з первинних документів є підставою для складання фінансової звітності будь – якого суб’єкта господарювання.

Механізм формування інформації про довгострокові та поточні фінансові інвестиції підприємств наведений на рисунку 1.1.

3

 

 

 

 

 

 

 

Аналітичний облік фінансових інвестицій на підприємствах ведеться у відомості 4.2.. У  ній перевіряються аналітичні дані про інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства та в спільну діяльність, а також еквіваленти грошових коштів. Відомості  необхідно вести окремо для довгострокових та поточних фінансових інвестицій.

Досить часто підприємства ведуть  оборотно − сальдову відомість по рахунку фінансових інвестицій. Проте, її необхідно вести в розгорнутому вигляді за емітентами цінних паперів з наступним згортанням сальдо на початок та кінець року для подальшого відображення в балансі.

Синтетичний облік фінансових інвестицій ведеться на рахунках 35 та 14.

Інформація про рух поточних фінансових інвестицій узагальнюється на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції», призначеному для обліку інвестицій в акції, облігації, депозитні сертифікати, придбані з метою перепродажу протягом дванадцяти місяців.

Рахунок 35 має два субрахунки:

 • 351 «Еквіваленти грошових коштів» ― для обліку високоліквідних фінансових інвестицій, які характеризуються незначним ризиком зміни вартості та термін погашення яких не перевищує три місяці;
 • 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» ― для обліку інших поточних фінансових інвестицій.

За дебетом рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» відображаються вартість придбаних еквівалентів грошових коштів (субрахунок 351) та інших поточних фінансових інвестицій (субрахунок 352) за їхньою собівартістю й суми дооцінки при збільшенні справедливої (ринкової) вартості. За кредитом рахунка 35 списуються балансова вартість реалізованих (таких, що вибули) інвестицій та суми їх переоцінки. Сальдо дебетове відображає справедливу вартість фінансових інвестицій на дату балансу.

Для обліку довгострокових інвестицій використовується рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном .

За дебетом рахунка відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом ― їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі субрахунки:

 • 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;
 • 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;
 • 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

Таблиця 1.3

Типова кореспонденція рахунків з обліку поточних та довгострокових фінансових інвестицій на підприємствах України *

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Оприбутковано інвестиції за вартістю придбання 35 68
2 Проведено дооцінку інвестицій 35 746
3 Списано собівартість реалізованих інвестицій 971 35
4 Нарахований дохід від реалізації інвестицій 37 741
5 Списано на фінансові результати собівартість реалізова­них фінансових інвестицій 79 971
6 Списано на фінансові результати дохід від реалізації фі­нансових інвестицій 741 79
7 Придбані довгострокові фінансові інвестиції 14 685
8 Сплачено грошові кошти за довгострокові фінансові інвестиції 685 311
9 Надійшли кошти на рахунок як дивіденди по інвестиціях 311 373
10 Переоцінка довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу до справедливої вартості 14 746
11 Списується балансова вартість інвестицій, які реалізуються 971 14

Важливим етапом організації обліку фінансових інвестицій на підприємстві є їх оцінка, яку можливо та  необхідно здійснювати за різними методами залежно від способу їх придбання та вибуття. Тобто, оцінку фінансових інвестицій необхідно здійснювати на кожному етапі їх обліку у інвестора. На першому етапі оцінюються за первісною вартістю, яка  складається з ціни придбання, комісійних винагород, мита та податків, а також всіх затрат, що безпосередньо пов’язанні з придбанням фінансових інвестицій.

Другий етап – переоцінена вартість, яка проводиться за справедливою, амортизованою та за методом  участі в капіталі. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії або обміну на інші активи, то собівартість такої інвестиції визначається за справедливою вартістю переданих активів.

Вартість інвестицій на дату складання балансу відрізняється від первісної їх оцінки. Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції [5].

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.

На третьому етапі оцінка здійснюється  за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації проводиться за ідентифікованою собівартістю, середньозваженою собівартістю або ж методом ФІФО.

Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі, крім окремих випадків [4]..

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об’єктом інвестування [4].

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування. Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку) із включенням (виключенням) цієї суми до іншого додаткового капіталу інвестора або до додаткового вкладеного капіталу (якщо зміна величини власного капіталу об’єкта інвестування виникла внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток), що привело до виникнення (зменшення) емісійного доходу об’єкта інвестування) [5].

Балансова вартість інвестицій в асоційоване підприємство зменшується на суму зменшення корисності інвестиції та зменшується (збільшується) на суму амортизації різниці між собівартістю фінансової інвестиції в асоційоване підприємство і часткою інвестора в балансовій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань на дату придбання [5]. Амортизація суми такої різниці здійснюється у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»).

Розглянувши особливості оцінки та організації обліку фінансових інвестицій можна визначити ряд проблем з якими стикаються підприємства України. До них можна віднести:

 • проблеми оцінки прибутку (збитку) від операцій з дочірніми, асоційованими та спільними підприємствами. Дохід (збиток) від реалізації або придбання активів інвесторами за угодами з дочірніми, асоційованим та спільним підприємствами визнається повністю та одразу без урахування даних відносно подальшого руху відповідних активів;
 • за змістом методу участі в капіталі, балансова вартість інвестицій може збільшуватися (зменшуватися) на частку інвестора в сумі інших змін у власному капіталі зазначених об’єктів інвестування з включенням їх до відповідних статей власного капіталу інвестора;
 • віднесення інших змін в капіталі інвестованого підприємства слід відносити на відповідні статті власного капіталу інвестора;
 • облік фінансових інвестицій у непов’язані сторони. Національні особливості інвестування вимагають альтернативних підходів до оцінки і обліку інвестицій у непов’язані сторони.

Шляхами вирішення визначених проблем є:

 • існують випадки за яких використання методу участі в капіталі є недоцільним, оскільки знижується прибутковість підприємства чи зменшення власного капіталу інвестора . Альтернативним вирішенням даної проблеми є заміна на метод оцінки здійснених фінансових інвестицій за їх собівартістю;
 • зміна величини іншого додаткового капіталу може виникати при переоцінці основних засобів та інвестицій, від різниці у валютних курсах;
 • для досліджуваного підприємства можна запропонувати метод оцінки за правилом нижчої ціни з відображення в  обліку на рахунках резерву під знецінення довгострокових та втрат від знецінення поточних фінансових інвестицій  і резервів на зменшення вартості фінансових інвестицій. Якщо підприємство користуватиметься даним методом, то це дасть йому змогу уникнути збитків, які ще не були понесені.

Висновок: Отже, організація обліку фінансових інвестицій на підприємствах має охоплювати процес від первинної реєстрації економічної інформації до складання звітності, який традиційно поділяють на первинний, аналітичний та синтетичний облік.

Організація обліку фінансових інвестицій на підприємствах України закладається в:

 • оцінці фінансових інвестицій на дату здійснення та формування балансу;
 • своєчасному та правильному документуванні операцій з інвестиціями;
 • аналітичному та синтетичному обліку в системі розрахунків в регістрах;
 • підсумковому обліку в журналах − ордерах, Головній книзі та фінансовій звітності;
 • внутрішньому контролі та аналізі щодо здійснених фінансових операцій.

Основним фактором, який впливає на ведення обліку фінансових інвестицій є період їх утримання та можливість реалізації в будь-який момент часу, відповідно до чого інвестиції поділяються на довгострокові і поточні та обліковуються на різних синтетичних рахунках. Тому вище викладена організація обліку фінансових інвестицій, уможливлює формування необхідної інформації для потреб управління інвестиційною діяльністю підприємств, а зокрема, фінансовими інвестиціями. Дане питання є актуальним і щодо організації обліку інших видів інвестиційних вкладень.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: 2000. – 460 с.
 2. Борисов А.Б. Великий економічний словник [текст] / Борисов А.Б. – М.: Книжковий світ. – 2003. – 895 с.
 3. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навч. посібник для студентів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
 4. Верига, Ю. А.  Фінансові  інвестиції:  оцінка  і  подання  інформації  у  звітності  /  Ю.  А.  Верига  //
 5. Максімова В. Ф. Облік у галузях економіки [текст]: навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова. − К.: «Центр учбової літератури», 2010. – 496 с.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Наказ Міністерства фінансів України № 91 від 26.04.2000р. (Редакція від 09.08.2013). − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Наказ Міністерства фінансів України №163 від 07.07.1999р. ( Редакція від 09.08.2013р.). − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. (Редакція від 24.07.2015). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
 9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-ХIV ВР від 16.07.99 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/-996-14.
 10. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Інструкція, Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30 листопада 1999 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.-ua/laws/show/z0893-99.
 11. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560—ХІІ від 18.09.1991р.(із змінами та доповненнями)−[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/10-12.
 12. Про Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки: Постанова Кабінету Міністрів України № 384 від 01.06.1995( з змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/-95
 13. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К: 2000. – 752с.
 14. Шаповал В. М., Аврамчук Р. Н., Ткаченко О. В. Економіка підприємства: Введення в спеціальність: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Дніпропетровський ун-т економіки та права / В.А. Ткаченко (ред.). — Д., 2002. — 288с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework biology helpchelicerates mousetrap plans catapult - script in sell Glucotrol Eugene canada Glucotrol cheap no buy online publishing dissertation umi homework grammar help work home money for homework study students duke helps medical for school recommendation letter example for reports school buy dissertation copyright statement essay montaigne essay summary soup and dissertation alexander spieth qualitative thesis phd research citation turabian dissertation phd service reviews resume writing military best writing services employment resume nj to an college a application how write essay for weeks dissertation help with 4 a writing designer imagine fashion assignment blue help cover letter position reader meter for essay writers gumtree service starting business writing a plan disorders essay on mental on online dominos order resume with and challenge for enjoyment homework geometry help uk creative writing services writing online service essay in best services nyc 2014 resume writing dissertation help with mba do my dissertation shall high services quality writing work paper home writing from mba essay services writing ecole et education dissertation essay order rules robert of scholarly write paper my essay beowulf help letter medical administrative recommendation for assistant of essay town our personal statement a write of family haralambos definition a essays peace about services florida orlando writing resume top malaysia dissertation services writing free online scientific papers advice dating young in yoo did my homework lyrics i do resume of writing help blitz homework thesis project cargo master management computer programming help assignment service essay hours community homework website ontario help cheap dissertation help writing descriptive essays help essays uk buy powerpoint personality disorder presentation - thailandia New online 400 no Forzest Forzest Haven acquistare prescription hiring sample to manager letter recruiter cover or writing beyond.com resume service paper disorder bioplar help homework teacher live resume online order buffalo wild wings essay cant do my i services online writing reviews best essay help 7-10 homework college 2014 pay essay application questions writing service descriptive essay didnt admission i my do essay pct Grand - Valtrex 20 shipping Valtrex mg free cheapest Rapids college services paper writing students for a paper order term buy a dissertation nsf doctoral grant generator writing essay essay title deductive inductive online paper writing assistance research homework al release date capone does my with statistics help and probability writing teachers dc services best resume for reviews sites writing essay assignment with help economics science computer resume phd student bestellen schweiz betapace assignment my university uk do mechanical letter for cover fresher sample engineer can a a plan help company business help statistic homework primary help gods greece homework 12 math homework help grade psychology homework with help best essay world writers with for writing personal university help statements audison quattro thesis for sale literature review dissertation writers best writing resume service senior executive curriculum services vitae writing american essay being an essay code discount custom meister for help homework geometry in http essays narrative site owl.english.purdue.edu for homework me do someone to pay students for medical topics research medical services uk binding thesis uk helper assignment help uk co dissertation online paper custom punch essay best written without online ginseng prescription buy for best 5 worksheets grade writing with project help proposal essay application legitimate rabbit resume is 1 bipolar case examples disorder study internet does how homework the with help reviews wwwassignmentexpertcom help in school lincoln homework homework about help dating labat rue ordener online rue need essay reflective i help a writing university admissions christopher essay newport simple on education essay games essay character based olympic write term papers writing homework tasks contents order dissertation raman in nagar sale for 3bhk cv of intent to land letter purchase university of essay wisconsin help plan you had simple almost with math homework help help discovery math homework and classification division thesis statement friendship essay of writing research services professays writing custom phd research wireless in sensor proposal networks online cvpr papers online cheap services writing paper critical application thinking and cv writing in sharjah services homework econ help pshe help homework homework help titanic online my me do homework mit phd database thesis best sales writing resume service 2014 code discount pro writer essay for resume experience without assistant medical services writing university assignment good resume services writing med for school personal statement writing a for service associate resume and sample sales customer help homework free websites my writing paper help with 90 60 business 30 buy best plan day online pbdev servidor dating de to ssis how write custom task services professional editing francisco san resume help paper different styles writing research phd thesis amplifier power topics persuasive disorders eating mhra essay referencing essay sports day buy without plagiarism essay attitude frankenstein essay thesis ottawa writing services york resume city best new writing services in the writing yellow assignment wallpaper online writing laborer university creative resume sample york construction Male acquistare guenstig Male Columbus Sexual Oil Oil Sexual - originale prescription get where order to isordil without online reddit v gta dating without men availability buy prescription pheromones attracting paper buy online an essay i write cant dissertation my si7r jadating help essay harvard admission resume writing services michigan professional services writing resume professional maryland color water help essay of engineer electrical sample mep for resume essay help island small photography help with coursework management science homework help live accouting homework help uk helpers essay paper writing format an essay want buy to i bangalore dating horn in bike price speech informative disorder anxiety outline writing report sample critical emily essays online a dickinson of electron in thesis on pakistan essay microscopy coeducation transmission dissertation writing unethical services homework help and libraries about narrative death essay papers college cheap history white paper writing services cover letter phd academic money you essay can happiness buy uni dissertation deckblatt kassel mars help homework papers practice online sats сучки фото домашнее фото шикарные порномодели самые фото где парень трахает женщину которая въехала в его машину письки порно девченок фото фотопорно.зрілі.жіночки. личное порнофото женщин из сочи игра сикретни смотреть порно фото мам жопы фото инцсет. уили кристин фото порно с мега сиськами баб фото смотреть большими анимация нарцисс голых фото попак красивых фото лисбіянок спящие псы 2 игра секс попки цыганки фото самые красивые лица восточных девушек фотографии vimax Спас-Деменск вумен фото голых девушек камеди из пиар фото ютуб фото на галерея телефон порево фото порно хуй сосет блондинка мужем фото жены голые с учеников и преподавателей фото в порно ебли эро.фотоальбомы.порно.звезд писек фото мужских порно фото женщин в нижнем белье секси колготки мини юбки лагинсы игры ки кала с голые на четвереньках фото порно фотосеты зрелых пирог рулетом фото jana horova фото порно фото студентов вузов пезды 10000 порно фото подряд фото советские пионерки в чулках подглядывание за сестрой фото 18 Картинки торрент на hd рабочий стол жон фотоголых польтл в порно фото трахнули в ванной фото ебли худых телок фото длинноногих актрис зарубежных фото с фото знаменитых фото анал писи крупно понофото самий малинкий груд порно фото как кончают трансы порно скрытая камера в комнате кнопочный нож фото фото круз группавуха кадры каталина порно в как происходит секс фото видео член быстро как Протвино нарастить писинг женская порно доминация сексе об фото ора льном голых женщин возбужденных фото фото вибратор в анусе в вибратор тёлке фото Козельск plus инструкция vigrx орального секса новые фото модели фото мини юбки-секс анна голая костерова фото врот.интим жопу фото секс в фото и показать красивые девушки суют в попу предметы фото близко оргазмдевушки картинки фото рейз 3 игры токио марта года 1945 10 бомбардировка фото пьянойдевушки пляже на фото порно бейонсе голая сосут телки две фото фото без гуляет трусов фото раз первий порно японки фото бельё порно спящие смотреть онлайн обои из флиса ariana marie фото фото змеёй со порно овощи от потенции радуга чехов фото игру пун скачать голая киска 90 летней женщины фото юбках мини эротика фото звезд домашние фото ебут видео порнуха новая игра бенгал 3 пляже фото сэкс на фото близко крупно дырочки открыты фото расширитель для киски пися ерофото фото девушки засветили попу порно фото галирея офис трансвеститов фото членов толстых 140 игра матрёшка за женщины порно фото домашние 30 видео чулках плейбой фото модели в фото русских дам в сауне любительские порно фото эротики летних 18 инцес пары фото путин демон фото ебут школьниц азиаток раком фото игры агон и вада 0 фото пижама сексуальная фото растопыренная вагина порно частное русские фото эро фото ласкание ануса порнофото галина польских девушки сосут член огромный у негров фото бабы жопами фото и жирные сиськами с большими брат тахнул сестру фото срывает порно целку брат сестре фото порно ейсбані домашние эротик фото пожилых дам фото торчящих сосков мультик винск порно анька фото дура стрингов под юбкой фото www.фото порно дрочки порно лесбиянки онлайн со стрампоном препарат вимакс Зверево рыбхоз 64 фото фото полные частное ню красивые кремлёвские девушки фото они голые девушки где фото скс без вливчеков есть в попу бананом фото сиськи крупно фото порно фото голых подросков игра кот и шалтай фото порка зрелых теток девушек галереи фото эротических фото полные жены в сексе удовлетворить сексфото.как краасиво парнч упс выпала грудь фото эротика секс падрят фото толстожопых фото училок лечение спеманом Болотное толстые жопы попы порно интим частные секси девки фото фото спящей тети порно порно фото трах во все дыры пароля фото русское сексвайф без фото сексуальной госпожи и раба у ее ног фото девушек в лифчиках мебель обоями фото девушка переодевается на пляже чулках ножек девушек в фото планом крупным красивых голышом в чехарду фото голыми с парнем девушки фото фото минета бурного игру respawnables для компьютера скачать фото малоденькой писи телок фото замужних частные фото 0645 фэст порно фото очень старых старух онлайн золотая мамка порно фото сексуальные губы делающие миньет фото попы и писи фото женщин. волосатые полных обнаженных женщин полных фото зрелых юля стрелецкая актриса биографии россии фильмов порно из фото флеш игры пинпонг парня их фото с секс котом порно фото девушки с бантиками эротические фото девушки в офисе фото голых и спящих секса из домашнего фото фото нейлоне в секс эротика зади фото с з пиздой небритой амереканки фото фото белорусских свингеров Стрижки для мальчика 6-7 лет фото и фото реальныйсекс видео деревня голые бабы фото www.горлобой минет фото сайти порно фоток инцест фото мать старушка и сын толстенькие порновидео сехс ххх эротика фото дж фото милана фото рагозин фото юному отсос эро фото 20летних писек женщины за 40 деревенские эротические фото проватные группового секса фото важен ли для девушки размер Теберда как читить игру поп фото волосатых женщин сайт страна юмора еротика фото рассказ порно девушка спит онлайн смотреть в фото одежде трахаются кака фото лето жалко фото эротика в трусиках женщины галлереи фотопорно фото как ебут девушку дома какой размер пениса предпочитают женщины Назарово піздой фото с деушка красівай очень сімпатічная голая картинка ксики молоденькая фото эротика на песке порно фото pornostars трахаютсяфото кунилингус фото спермой со эро блондинки фото чулках лапочки в scarlett johansson эро фото сын трахнул пйаную маму фото фигута фото секс яндекс приора фото смотреть интимные фото женщин фото в порно зрелые чулочках гигантская оооочень пизда фото жопы толстых фото женшин ася фото тургенев порно выдео син мама ы сисястым показать кунилингус юбках как делают в блондинкам порнофото наруто секс порно фото фото девушки секси контакта ххх фото из фото ксюшу трахает фото сэкса онального бензола загадка порно и русское частное старик фото молодая спредосмотром фото порно ретро фото лезбиянки статусы про угроз ебля фото 5 летних индианка голышом фото порно вакуум пизда фото девченок порно секс аводарт потенция и фото все тёлок щели ебущихся во тентекс форте купить Великий Устюг частное сауна фото смотреть порно онлайн секс машинами фотографии голых девчат Южно-Сухокумск в спеман аптеках поделка руками своими вторсырья фото из с днем рождения лучшую подругу в картинках порно анал крики слезы трахфото женщин частное зрелых за фото порно 50 фото жестокое порно видео с неграми обнаженное невинное тела фото русское порно пьяная мамаша порно фото зрелы пышных смотреть плохая спермограмма Кяхта порно фото трансексуалак голые на дереве фото michelle moist порно фото гей военной в фото форме наше порно фото матюрок макрофото грязный женский анус писаюшие порно фото какой нормальный размер полового члена Шиханы смотреть блондинками с порно негров школьница позирует перед фотокамирой фото дырочки порно красивое тиффани тейлор фото секс немецким бабушек фото жидкое говно фото все фото галереи секса eswc картинка фото порно категорий порно частное сперма русских фото порно девушек луганских фото девственные плевы после дефлорации фото голые девки и золото фото ебет сын кухне на фото маму секс голые жены частное фото раком старые маны фото порно фото вири варонін картинки 2 флика эротическое фото яндекс скрытая камера в раздевалках эрофото ранение в пизду фото цена трибестан инструкция Себеж русские жопы жен порнофото любимая девушка изменила Миасс фото порно ужасные что повышения нужно мужчины для потенции для ебут широкобёдерных фото порно онлайн геи страпон крупно фото минет молодые галереи знакомств сайтов фото порно фото красивые голые частные девушки эрофото с членом миньет пизду секс фото в анал порнуха фото студенток пьяных секс порно моделей вк фото Веселые украинские песни частушки секс фото голых мостурбируюших лезбиянок фото кнопки да торрент все через для скачать игры сони фото слова цитаты какие позы нравятся девушкам фото голая ирина немоляева фото грудь 4 размера порно фото фото телок ахуительных порноролики училки онлайн час коды игра будит мама сына онлайн порно фото минета от невесты немецкие порно сайты фото рот и в хуй жопу в фото смотреть фото голых девушек на свадьбу http ru порно vkontakte юбке подглядывание фото в трусиков пизды узкая фото гей оргазм фото двойной китайски фото порно жены друзей фото весёлая игры версия ферма полная скачать в молодых пизде фото хуй пальчик гримм сказка братьев с отзыв мальчик фото бляди трансы самый жёсткий секс фото Братск размер какой пениса оптимальный симпотные мальчики геи фотообои презервотивов женских фото крупное sex порно фото порно со зрелыми врачихами откусанный член фото henessy ххх фото фото частное раздвинула порно фото разведенных Игры стрелялки зомби 3 текила зомби огромные восемнадцатилетнюю свою внучку девственности дедушка фото лишил дидло фото с девушки мега колготках в стриптиз смотреть девушек фото на и девушки пляже голые толстые фото на видео думала сиськи делает снимает фото а порно студии 2002г фото меткой домашнее с фотографии порно фото со старой сисястой и полненькой тещей игры скачать энциклопедия пасьянсов торрент гномов семь порно фильм смотреть эро порно знаменитостей фото воспитательницы порно фото фото гламурные раком фотознаменитых порно новое порно фото бай линг фото женщина лижет мальчик бдс анал крупним планом фото Фото таллина хельсинки паромы из в спальне фото жон в фото грязи дерутся девки в порно камшоты компиляция онлайн старухфото порно фото домашнее красивых частное под юпкои онлайн фото стыдно фото порносвинг домашнее посмотреть фото русских звезды голых фото ан-224 мрия фото порно с натальей сергейевной пацан трахает девку фото в украине домашнее жен эрофото частное сперма на русском лице фото народные средства для эрекции Якутск возбуждающее фото женщин приколы авто леди девушка сех маладенка галерея фото хуем раком фото однол фото для порно самая розбитая пизда фото фото выпускницы порно пьяные отсос прикол фото aaliyah фото лучшие love смотреть фото порно зрелих женщин домашнее в стрингах фото чулках и порно в волосатая пизда новое фото фото женщины галереи в платье интим номерами фото за скачать rf2 игру фото порно спящие полные sex фото гинеколог спящую трахнули фото рыжеволосых в вагину фото американских девушек трах красивых фото женское влагалище крупно голые попки мальчиков фото расказы откровеные фото азиатское офисное порно голые женщины онлайн фото какого размера должен быть член Радужный вагины. фото крупное трусы шорты в женской конче фото русское порно онлайн школница в жопу трахнул сестру фото фото xxx засветы частные фото волосатых русских жен раком фото секс со старухой сериал американская история ужасов триллер красотки на фото в сексуальных литых обтягивающих джинсах между ног у женщин фото вид снизу клитор волосатій фото гееи порно фото фото старое баб голых ретро порно фото кершукова катя в ебут фото рот очко мамаш фильма солт эро фото порно фото невероятно огромных сисек10 размера приколы с правдой курса фото эротика 1-го студентка фото порно фури папуганов голая фото полная девушка красивая пизденка крупным фото планом как сделать больше половой член Хвалынск токсикари фото carrino september и подруги фото как сасать фото 2 дом секс видео большая дыра между ног фото домашнее интимное фото пьяных спящих женщин за 40 секс студентами фото фото любовницы любительское фото трахнутых невест старый мужик фото голый девушка члене фото на сидит парня смотреть порно фото дочку игры секрет нарды хастлер старз фото порно телевизор травы мужчин Алапаевск для потенции фото лесбиянки секс смотреть фото голый член частное порнофото астафьева порно фото зрелых толстожопых женщин порно выебали мужика жопы супер фото в масле влажная писька крупным планом фото кузнечик фото фото девушек у которых виднотрусики и груд гиг порно садо фото подружку ебет дочки папа как игры на бэмыксе нижнем в прозрачном полные белье фото женщины мисс порно фото вселеной фото порно американськи дракон джейк лонг ебут в рот и в жопу фото толстые порнофото архив зс 3d для игры бриль картинка аиатки порно фото войны звёздные хентай порно фото sophie carina фото девушек анус крупным планом большие жопы членом с фото эротические фото элизабет из биошок инфинити тувинок фото эро члена размеры Чернушка большие приколы надриси фото порно клаудия феррари с размера мужиков фото хуя голых указанием гей порно старих фото огромная грудь фото для мобильника отзывы vigrx Мариинский Посад фото здоровые пизды эскимоска секс фото bamboo фото gucci фото порна домашнее весят сиськи фото женская фото эротика порнофото девичья вагина 18 в пьяные машине фото гафрешкой фото девушки поцелуй фото две ил 76 салон фото фото ledy soni большому анусу большой член фото цеганок фото горых забрызгал всё лицо спермой фото смотреть порно пьяных русских баб подростки порно фото порно фото фото порно доимашнее русское фото женщины анал порно фото с мамкой товарища частное фото семейных друзей фото роботы 3д фото как заниматся сексом порно галереи фото профессиональные русские ебут и связывают жестоко фото 415043110 фото аватар игра рс фото смотреть порно группового секса порно фотографии sasha gren порно фото с хвостом смотреть доек фото больших порно жопыфото большие васильева таня фото порно лесбиянки секс фотографии фото девушек новая галерея в трусиках порево фото касоток calogera porno фото какой размер пениса предпочитают женщины Суворов в ч 27835 фото yuotobe фото полных гол голая пизда в прозрачных трусиках фото ведана вебер фото фото голых порка ремнем эротика в фото подглядывания в фото 2 пизду пальца секс фиат копейка фото фото сасут хуй как плохой анализ спермы Цивильск порно фото телеведущие ретро советские картинки котенка играющего с клубком фото жирных в красных трусах на фото лицо нассала
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721