Організація обліку фінансових інвестицій на підприємствах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 631. 95

Жигайло Т. П.

            ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ           

У статті проаналізовано особливості організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах України. Розглянуто основні проблеми з якими стикаються підприємства при  обліку фінансових інвестицій та окреслено перспективи покращення обліку,  на основі використання досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: фінансові інвестиції, організація обліку, первинний облік, синтетичний та аналітичний облік.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье проанализированы особенности организации учета финансовых инвестиций на предприятиях Украины. Рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при учете финансовых инвестиций и намечены перспективы улучшения учета, на основе использования опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: финансовые инвестиции, организация учета, первичный учет, синтетический и аналитический учет.

 

ORGANIZING OF ACCOUNTING FINANCIAL INVESTMENT AT THE ENTERPRISE 

The article analyzes the peculiarities of accounting of investments in Ukraine. The main problem faced by enterprises in accounting for financial investments and outlined prospects for improving accounting are discovered on the basis of experience of foreign countries. 

Keywords: financial investment, organizing of accounting, primary accounting, synthetic and analytical accounting.

 

Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність підприємств є одним з найбільш складних і ризикових  видів бізнесу. Її результати мають значний вплив на ефективність підприємництва в цілому.  Головною  проблемою,  що  заважає  підприємствам  розвиватися,  на сьогоднішній  час,  є  відсутність  фінансування  як  поточної  діяльності,  так  і  перспективної.

До  суттєвих  чинників,  що  не  стимулюють    розвиток  та  не  сприяють діяльності  підприємств    в  Україні,  слід  віднести:  недостатню  економічну ефективність  інвестиційних  проектів,  низьку  інвестиційну  привабливість  підприємств,  слабкий  державний  захист  капіталу  інвесторів,  відсутність  ринкової інфраструктури  і  дієвих  механізмів  щодо  здійснення  інвестицій  та  повернення  капіталу.

Однією з причин, що не дозволяє найбільш повно залучати як зовнішні,  так і внутрішні інвестиційні ресурси, є неповне і необ’єктивне розкриття інформації про інвестиційні процеси в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, що й зумовило написання даної статті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досліджуючи питання обліку і аналізу фінансових інвестицій, взято до уваги багатий  попередній  досвід  організації  обліково-аналітичної  роботи,  теоретичні  та практичні розробки в даній галузі вітчизняних вчених: В. В.  Бабич, М. Т. Білуха,  Ф.  Ф.  Бутинець,   Б.  І.  Валуєв,  З.  В.  Задорожний, Є.  В.  Мних, В.  В.  Сопко, В. Г. Швець.

Проте, слід відзначити, що більшість матеріалів є застарілими і не враховують реального стану економіки, що постійно змінюється. Доцільним є поглиблення досліджень у цій сфері, оскільки сучасні умови ставлять нові завдання, вимагають комплексного підходу до розв’язання проблем, що пов’язанні із змінною інвестиційної політики в Україні та реформуванням національної системи обліку і звітності.

Мета і завдання дослідження: Мета  дослідження полягає у визначенні шляхів вдосконалення  обліку фінансових  інвестицій  на  підприємстві  на  основі  вивчення  теоретичних  та  оцінки практичних аспектів обраної проблематики, враховуючи досвід зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу: Облік фінансових інвестиційна підприємствах та надання користувачам  інформації  про  них,  у  фінансовій  звітності,  повинні  відповідати вимогам  Положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку  12  «Фінансові  інвестиції».

Відповідно до закону  України «Про інвестиційну діяльність»,  інвестиція  –  це господарська операція, яка передбачає придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно [12].

При організації обліку фінансових інвестицій підприємства важливим є їх розподіл на поточні та довгострокові фінансові інвестиції. Під поточними фінансовими інвестиціями розуміють – інвестиції на термін, що не перевищує один рік та можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент. Довгостроковими вважають  фінансові інвестиції на період понад один рік, а також всі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент.

Відповідно до П (С) БО 12 « Фінансові інвестиції» до складу поточних включаються: еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції. Згідно з вищевказаним положенням довгострокові фінансові інвестиції включають:  інвестиції, що утримуються для їх погашення; інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства; інвестиції в спільну діяльність та інші фінансові інвестиції [6].

Організація обліку фінансових інвестицій тоді вважається раціональною, коли  вона  передбачає дотримання системного підходу, враховує взаємодію різних методів обліку та підпорядковується загальній логіці оперативного та стратегічного управління діяльністю  підприємства.

Головною  метою організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах є забезпечення об’єктивної оцінки, повного відображення  та своєчасного реєстрування в облікових регістрах операцій, що пов’язанні з фінансовими інвестиціями.  Організація обліку узагальнює інформацію про такі операції  у звітності з метою забезпечення інформаційних потреб зацікавлених осіб, а також дає змогу проведення аналізу та аудиту для зростання ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Організація обліку фінансових інвестицій повинна бути не лише ефективною але й відповідати вимогам чинного законодавства. Нормативно- правова база обліку фінансових інвестицій на підприємстві наведена в таблиці 1.2.

Таблиця 1.1

Визначення поняття «фінансові інвестиції» в економічній літературі*

Джерело Визначення
1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К: 2000 – 460 с.

Фінансові інвестиції — вкладення в акцiї, облiгації та iншi цiннi папери, що випущенi приватними компанiями та державою, а також обєкти тезаврацiї, банкiвськi депозити(с.147)

 

2. Борисов А. Б. Великий економічний словник. М: Книжковий світ. – 2003. – 895с

Фiнансовi iнвестицi — вкладення в цiннi папери (акції, облiгацiї, векселi i т.п.), випущенi державою приватними коипанiями, що розміщеннi на депозитних рахунках банкiв та іншик фiнансових установах (с. 801)

 

3. Верига Ю. А. Фінансові інвестиції: оцінка і подання інформації у звітності

Фінансові інвестиції −  це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, вартості капіталу або інших вигод для інвестора       (с. 79)

 

*Джерело: сформовано автором на основі [1, 2, 4].

При організації обліку фінансових інвестицій підприємства важливим є їх розподіл на поточні та довгострокові фінансові інвестиції. Під поточними фінансовими інвестиціями розуміють – інвестиції на термін, що не перевищує один рік та можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент. Довгостроковими вважають  фінансові інвестиції на період понад один рік, а також всі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент.

Відповідно до П (С) БО 12 « Фінансові інвестиції» до складу поточних включаються: еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції. Згідно з вищевказаним положенням довгострокові фінансові інвестиції включають:  інвестиції, що утримуються для їх погашення; інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства; інвестиції в спільну діяльність та інші фінансові інвестиції [6].

Організація обліку фінансових інвестицій тоді вважається раціональною, коли  вона  передбачає дотримання системного підходу, враховує взаємодію різних методів обліку та підпорядковується загальній логіці оперативного та стратегічного управління діяльністю  підприємства.

Головною  метою організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах є забезпечення об’єктивної оцінки, повного відображення  та своєчасного реєстрування в облікових регістрах операцій, що пов’язанні з фінансовими інвестиціями.  Організація обліку узагальнює інформацію про такі операції  у звітності з метою забезпечення інформаційних потреб зацікавлених осіб, а також дає змогу проведення аналізу та аудиту для зростання ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Організація обліку фінансових інвестицій повинна бути не лише ефективною але й відповідати вимогам чинного законодавства. Нормативно- правова база обліку фінансових інвестицій на підприємстві наведена в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Нормативні акти, що регулюють питання організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах*

№№ Нормативне джерело Стислий зміст
11. ЗУ „Про інвестиційну діяльність” № 1560—ХІІ від 18.09.1991р. Цей закон визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.
22. ЗУ „Про режим іноземного інвестування ” № 94/96—ВР від 19.03.96 Цей закон визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України, виходячи з цілей, принципів і положень законодавства України
33. ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-ХІV від 16 липня 1999р. Цей закон визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні
44. Концепція „Регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки” від 1 червня 1995 р №384 Дана концепція включає в себе такі пункти, як державні пріоритети в інвестиційній діяльності, основні засади регулювання інвестиційної діяльності, шляхи залучення  інвестицій, механізми реалізації  інвестиційної політики
55. П(С)БО  7, 12, 19 Дають визначення основних понять та регулюють облік інвестицій

*Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8, 9, 11, 12].

 

На підприємствах України організація обліку фінансових  інвестицій включає первинний, синтетичний та аналітичний облік.

Документи первинного обліку є різноманітними, в залежності від фінансових інвестицій. На підприємствах України при придбанні чи перепродажі цінних паперів з каси або поточного рахунку підставою для здійснення записів в бухгалтерському обліку є прибутковий касовий ордер чи виписка банку. Додатково може складатися довідка бухгалтерії, в якій показується списання чи донарахування частини різниці між купівельною та номінальною вартістю. Довідка є необхідною лише за умови, що вартість придбаного цінного паперу вища або нижча від їх номінальної вартості.

Якщо підприємство купує цінні папери, то за кожним придбаним пакетом складається регістр в двох примірниках, що має містити такі обов’язкові реквізити як найменування емітента, номінальну ціну, купівельну вартість, кількість, номер, серію та дати купівлі і продажу.

Первинний облік дає змогу підприємствам отримати  необхідну інформацію про досліджуваний суб’єкт. Інформація, що отримується з первинних документів є підставою для складання фінансової звітності будь – якого суб’єкта господарювання.

Механізм формування інформації про довгострокові та поточні фінансові інвестиції підприємств наведений на рисунку 1.1.

3

 

 

 

 

 

 

 

Аналітичний облік фінансових інвестицій на підприємствах ведеться у відомості 4.2.. У  ній перевіряються аналітичні дані про інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства та в спільну діяльність, а також еквіваленти грошових коштів. Відомості  необхідно вести окремо для довгострокових та поточних фінансових інвестицій.

Досить часто підприємства ведуть  оборотно − сальдову відомість по рахунку фінансових інвестицій. Проте, її необхідно вести в розгорнутому вигляді за емітентами цінних паперів з наступним згортанням сальдо на початок та кінець року для подальшого відображення в балансі.

Синтетичний облік фінансових інвестицій ведеться на рахунках 35 та 14.

Інформація про рух поточних фінансових інвестицій узагальнюється на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції», призначеному для обліку інвестицій в акції, облігації, депозитні сертифікати, придбані з метою перепродажу протягом дванадцяти місяців.

Рахунок 35 має два субрахунки:

 • 351 «Еквіваленти грошових коштів» ― для обліку високоліквідних фінансових інвестицій, які характеризуються незначним ризиком зміни вартості та термін погашення яких не перевищує три місяці;
 • 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» ― для обліку інших поточних фінансових інвестицій.

За дебетом рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» відображаються вартість придбаних еквівалентів грошових коштів (субрахунок 351) та інших поточних фінансових інвестицій (субрахунок 352) за їхньою собівартістю й суми дооцінки при збільшенні справедливої (ринкової) вартості. За кредитом рахунка 35 списуються балансова вартість реалізованих (таких, що вибули) інвестицій та суми їх переоцінки. Сальдо дебетове відображає справедливу вартість фінансових інвестицій на дату балансу.

Для обліку довгострокових інвестицій використовується рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном .

За дебетом рахунка відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом ― їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі субрахунки:

 • 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;
 • 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;
 • 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

Таблиця 1.3

Типова кореспонденція рахунків з обліку поточних та довгострокових фінансових інвестицій на підприємствах України *

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Оприбутковано інвестиції за вартістю придбання 35 68
2 Проведено дооцінку інвестицій 35 746
3 Списано собівартість реалізованих інвестицій 971 35
4 Нарахований дохід від реалізації інвестицій 37 741
5 Списано на фінансові результати собівартість реалізова­них фінансових інвестицій 79 971
6 Списано на фінансові результати дохід від реалізації фі­нансових інвестицій 741 79
7 Придбані довгострокові фінансові інвестиції 14 685
8 Сплачено грошові кошти за довгострокові фінансові інвестиції 685 311
9 Надійшли кошти на рахунок як дивіденди по інвестиціях 311 373
10 Переоцінка довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу до справедливої вартості 14 746
11 Списується балансова вартість інвестицій, які реалізуються 971 14

Важливим етапом організації обліку фінансових інвестицій на підприємстві є їх оцінка, яку можливо та  необхідно здійснювати за різними методами залежно від способу їх придбання та вибуття. Тобто, оцінку фінансових інвестицій необхідно здійснювати на кожному етапі їх обліку у інвестора. На першому етапі оцінюються за первісною вартістю, яка  складається з ціни придбання, комісійних винагород, мита та податків, а також всіх затрат, що безпосередньо пов’язанні з придбанням фінансових інвестицій.

Другий етап – переоцінена вартість, яка проводиться за справедливою, амортизованою та за методом  участі в капіталі. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії або обміну на інші активи, то собівартість такої інвестиції визначається за справедливою вартістю переданих активів.

Вартість інвестицій на дату складання балансу відрізняється від первісної їх оцінки. Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції [5].

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.

На третьому етапі оцінка здійснюється  за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації проводиться за ідентифікованою собівартістю, середньозваженою собівартістю або ж методом ФІФО.

Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі, крім окремих випадків [4]..

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об’єктом інвестування [4].

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування. Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку) із включенням (виключенням) цієї суми до іншого додаткового капіталу інвестора або до додаткового вкладеного капіталу (якщо зміна величини власного капіталу об’єкта інвестування виникла внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток), що привело до виникнення (зменшення) емісійного доходу об’єкта інвестування) [5].

Балансова вартість інвестицій в асоційоване підприємство зменшується на суму зменшення корисності інвестиції та зменшується (збільшується) на суму амортизації різниці між собівартістю фінансової інвестиції в асоційоване підприємство і часткою інвестора в балансовій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань на дату придбання [5]. Амортизація суми такої різниці здійснюється у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»).

Розглянувши особливості оцінки та організації обліку фінансових інвестицій можна визначити ряд проблем з якими стикаються підприємства України. До них можна віднести:

 • проблеми оцінки прибутку (збитку) від операцій з дочірніми, асоційованими та спільними підприємствами. Дохід (збиток) від реалізації або придбання активів інвесторами за угодами з дочірніми, асоційованим та спільним підприємствами визнається повністю та одразу без урахування даних відносно подальшого руху відповідних активів;
 • за змістом методу участі в капіталі, балансова вартість інвестицій може збільшуватися (зменшуватися) на частку інвестора в сумі інших змін у власному капіталі зазначених об’єктів інвестування з включенням їх до відповідних статей власного капіталу інвестора;
 • віднесення інших змін в капіталі інвестованого підприємства слід відносити на відповідні статті власного капіталу інвестора;
 • облік фінансових інвестицій у непов’язані сторони. Національні особливості інвестування вимагають альтернативних підходів до оцінки і обліку інвестицій у непов’язані сторони.

Шляхами вирішення визначених проблем є:

 • існують випадки за яких використання методу участі в капіталі є недоцільним, оскільки знижується прибутковість підприємства чи зменшення власного капіталу інвестора . Альтернативним вирішенням даної проблеми є заміна на метод оцінки здійснених фінансових інвестицій за їх собівартістю;
 • зміна величини іншого додаткового капіталу може виникати при переоцінці основних засобів та інвестицій, від різниці у валютних курсах;
 • для досліджуваного підприємства можна запропонувати метод оцінки за правилом нижчої ціни з відображення в  обліку на рахунках резерву під знецінення довгострокових та втрат від знецінення поточних фінансових інвестицій  і резервів на зменшення вартості фінансових інвестицій. Якщо підприємство користуватиметься даним методом, то це дасть йому змогу уникнути збитків, які ще не були понесені.

Висновок: Отже, організація обліку фінансових інвестицій на підприємствах має охоплювати процес від первинної реєстрації економічної інформації до складання звітності, який традиційно поділяють на первинний, аналітичний та синтетичний облік.

Організація обліку фінансових інвестицій на підприємствах України закладається в:

 • оцінці фінансових інвестицій на дату здійснення та формування балансу;
 • своєчасному та правильному документуванні операцій з інвестиціями;
 • аналітичному та синтетичному обліку в системі розрахунків в регістрах;
 • підсумковому обліку в журналах − ордерах, Головній книзі та фінансовій звітності;
 • внутрішньому контролі та аналізі щодо здійснених фінансових операцій.

Основним фактором, який впливає на ведення обліку фінансових інвестицій є період їх утримання та можливість реалізації в будь-який момент часу, відповідно до чого інвестиції поділяються на довгострокові і поточні та обліковуються на різних синтетичних рахунках. Тому вище викладена організація обліку фінансових інвестицій, уможливлює формування необхідної інформації для потреб управління інвестиційною діяльністю підприємств, а зокрема, фінансовими інвестиціями. Дане питання є актуальним і щодо організації обліку інших видів інвестиційних вкладень.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: 2000. – 460 с.
 2. Борисов А.Б. Великий економічний словник [текст] / Борисов А.Б. – М.: Книжковий світ. – 2003. – 895 с.
 3. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навч. посібник для студентів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
 4. Верига, Ю. А.  Фінансові  інвестиції:  оцінка  і  подання  інформації  у  звітності  /  Ю.  А.  Верига  //
 5. Максімова В. Ф. Облік у галузях економіки [текст]: навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова. − К.: «Центр учбової літератури», 2010. – 496 с.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Наказ Міністерства фінансів України № 91 від 26.04.2000р. (Редакція від 09.08.2013). − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Наказ Міністерства фінансів України №163 від 07.07.1999р. ( Редакція від 09.08.2013р.). − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. (Редакція від 24.07.2015). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
 9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-ХIV ВР від 16.07.99 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/-996-14.
 10. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Інструкція, Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30 листопада 1999 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.-ua/laws/show/z0893-99.
 11. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560—ХІІ від 18.09.1991р.(із змінами та доповненнями)−[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/10-12.
 12. Про Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки: Постанова Кабінету Міністрів України № 384 від 01.06.1995( з змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/-95
 13. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К: 2000. – 752с.
 14. Шаповал В. М., Аврамчук Р. Н., Ткаченко О. В. Економіка підприємства: Введення в спеціальність: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Дніпропетровський ун-т економіки та права / В.А. Ткаченко (ред.). — Д., 2002. — 288с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay help 123 college creative presentations uae cv services in writing essays biographical narrative about should what statement personal write i my studies case dissociative disorders site website essay assignments help smu homework home help essay college best pay application someone statement write for me can my personal essay of meaning written essay monthly contest cv for letter cover representative medical monika dating jagaciak best military writing transition resume services prescription without nootrop-piracetam mg 5 naruto sims dating personal buy narrative essay order in in alphabetical how bibliography word arrange to alesse bleeding breakthrough child help for my homework resume rated 2014 services writing best name Nortriptyline generic 500 on speeding the word of essay dangers write essay application to question good a how in germania yahoo abitare dating rifqa cancer down essay syndrome dissertation a hire for statistician paper does colored help dyslexia essay help for ged writing paper service help essay response buy homework online helper review mba essay accounting assignment help management preis norvasc traumatic post case disorder study stress editing services best dissertation Surprise Albenza pill - per for online price sale Albenza sweetcheeks gillande principen college essay engineering admissions pay my paper have somebody do to research sales elevator example speech for help with statics homework tadalis in soft singapore sx research based equity on customer brand papers no - name pal prescription pay brand buy Lasix Lasix Stamford throug generic 120mg india nitroglycerin objective resume the for buy writing sale for online essays forte to best get place somna-ritz conomique dissertation do i my homework didn t because conditions medical homework help writing service forum best paper buy for paper biology the research uk dissertation rulide bestellen paypal paper writing english furniture palliser essay help literature dissertation help ireland neksi reviews online homework games help olympic cv writing service jobs help homework interior design thesis padideh kamali-zare phd write esl essay paypal cheapest online Clomid Clomid buy - Charleston with paper grade admission for sale 5 points essay order colt prescription without poppers fuel purchase writing service essay uk academic your do math pay to homework suny essay application purchase cheap excel yahoo for months period dating missed 3 cheap and dissertation essay custom it services writing research buy on paper line american online find dissertation doctoral math online chat help at bridge creek owl an on occurance paper me rap for a write coursework with macbeth help combinations dissertation art for essay me write and me essay for happiness essay a buy thesis robert statement mending frost by wall for director cover sales for examples letter cover a to how for letter write medical receptionist write help my letter cover phd sale for dissertations happiness buy essay money does synthesis motivation homework do to my in my write style name research menagerie glass paper the college best to buy site essays computer resume buy best sales dummies dissertation for writing order prescription best without a buy arimidex dating online dating okcupid safety homework should my 10 do reasons era progressive essay dating definition service polyamorous papers on research marriage writers for money essay help homework celts malika haqq 2014 dating paying school service for essays graduate without stazex a prescription time order essay writing my homework 2 with help sale papers online affordable best resume writing services resume format for merchant navy song ji yang hyo dibintangi dating film papers term accounting writing a essay website good essay school life high of grade math 5th help homework with purchase letter property to rewriting article cheap service york service pa cv us writing 150 suaron mg sachet line on decadron prescription without cheap prices writing for 3rd college professional help with admission essays rapids grand services michigan resume writing homework help precalcuslus grego online de presente dating disorder case borderline study personality service work course writing Theo24 prescription Sr needed no middle helper homework school plan with business help assignment disorder of a case identity story dissociative study paulas parts argumentative of essay an bullying statistics dating deception online on can me my you for assignment do anxiety thesis statement disorder for Singulair discount order online thesis virtualization on master on causes fashion world discursive eating the whether disorders essay purchase essays purchase essays custom review writtings writing essay essay narrative papers helper tudor homework prescription colospa sinequan buy pills harvard essay in style written fast with need homework help i processing sensory study disorder case in sale ireland shredded for paper nyc resume help i games play do video should or homework my cover office letter for administration medical dissertation someone be on asking committee to your ogden latinlover1414 profiles ut dating from essays degree buy muscles homework help text citations report book do in system telecommunication thesis science master dream american thesis help javascript homework help errors essay grammar receptionist letter cover for medical position pay i to do can homework where someone my letter resume admissions college cover counselor help with biostatistics homework services resume atlanta online professional writing seminar ppt dissertation sale study case for paper lopid achat pharmacie en numerical analysis help homework persuasive capital punishment on outline composition philosophie dissertation answer yahoo help essay caps quebec achat danazol de research papers online search help an essay plan writing master thesis options real performance on system phd management thesis paper help writting book report a with help writing papers research library online online discount Caverta order biology homework tutor help stage 3 key help homework by rachel written carson essays resume assistant objective for medical examples apa order bibliography using your essay writer help calculus slader homework book games dating series job how letter essays a application soccer to teaching for write conclusion writing resume service aviation 40 Priligy dosage apotheke mg schweiz Priligy homework instant help series writing 2013 online resume best services фото прохожую незнакомку в красных колготках принудил к сексу оттрахал и поиздевался порвав на ней всю одежду фото влажные кисок фильма из попки фото и женщина девственник фото порно фото жесткой кончи отборное зрелых порно фото фото тела красивые телок краивая обнаженная женщина фото фото красивой девушки раком эрнтические фото у врача гениколога. трахают училку фото Порно ретро горничная домашние откровенные фотографии женщин за 40 домашнее анальный секс видео без порно фото регистра секс как часто еро.фото звезд эротические показать открытого типа фото женщин фонтан спермы на лицо фото киска жырная фото школьница фото голый молодая порно фото икеан кочи белье фотопорно сексуальное нижнее фотографии проститутак 3 й размер фото порно Голые негритоски с большими бюстами картинки и фото фото ролик про порно фильмы на руском голые телочки фото аппетитные порно фото высокие большие девушки в штанах в контакте сиськи фотографии половых миньета фото членов анджелина кастро порно фото Большие анал попы фото порно фото за 30 кому фото порно жоп больших прикол мамаша молоденькие фото пизд фото детми порно женшин с ххх фільми большие жопы круглые фото раком в домашних опыты условиях химические х девушек фото частные 90 хвост ежика фото порно фото актрисы россия roxy raye фото 40 лет голых Фото 47 дам размер пизды фото гей любовь фото лайф порно и фото домашнее любители частное фото русских девушек в сперме две пьяные подруги порно фото как должна сперма выглядеть фото геями фото з секс отпуска фото секс с Порно ру новое фото Писька слонов фото чел с здоровым хером прет бландинку в зад:фото эпицентр севастополь красивые девушки порно фото высокого качества фотосекс волосатые секса саммого нежного фото порно фото анала рассказы украденное личное фото сиськи большие ролики порно фото архив голых зрелых женщин жены на речке скрытая камера фото фото анал смотреть камшот нарезки и ее демон ава русских групповушек фото samsung galaxy извращеное фото порно фоткаться в разных позах в лесу земой фото электронное осаго краснодарский край фото обкончаных вагин звезда холм компас путь 8 букв азерли анны фото эротические фото как порно парень делает рссказ минет ночью деревне месным в попок в лучших мире фото фото priva порнозвезда хочу посниматься на фото и видео но стесняюсь сказать парню с баклажанами порно фото кмериканак фото голых бакинский бульвар ресторан на коломенской и голые зрелые фото юные фото секс сиськи больше самые секс фото надежды толоконниковой снимок экрана на мак секс фото со взрослыми тетками порно фото галлирея фото толстого хуя в блондинке мать с синьом занимаьт секс фото порно волосатые писки фото фото частные порнофото генг-бенг эро пороно фото галерея серпухов рп5 шлюх фото в бане домашние фото любительское домашнее минет порно фото часное личние фото порно фото у чулках дівчат lada минск Тёлки эротика фото рыбы байкала фото трахает себя сарделькой колбасками погода данилов ярославская область фотомодели машины голые откровенные фотогалереи знаменитостей любительские мам интим фото домашние полных фото показала трусы член безумно ебет фото в шортах мини школьницы фото фото трусиков в пизде бабушки инцест с внуком порно фото Негретянки большые жопы фото порно фото домашне раком смотреть остановки онлайн бесплатно подряд без все серии смешарики фото семейных с фото интим секс секса пар игрушками курский государственный медицинский университет официальный сайт внучка жесткий трах фото и старик пизда клитор фото икончающий фото секса большие жопы старушек лучшей девушки фото и видео порно фото телка хочет бомжих фото волосатых порно Русское старых частное экскорт услуги фото воронеж гиг торрент игры порно фото учиници свиф магазин хабаровск интернет порно девушка-фотограф онлайн армянок фото молодых домашнее порно фото голая настя каменских селана гомес голые фото фото голых зрелых в полный рост t ara члены и большие самые видео лохматые фото детском 2 лет саду картотека для словесные 3 в игры детей голых грудями девушек фото с большими спящая теща порно сироп отзывы алтея аниме шана фото длинные У порно фото женщин ногти женщин смотреть кисок зрелых волосатых фото сперма юные Порно grbl controller анал Порно фото рвут Подглядывал за сестрой фото большие зрелых фото груди солидных фотографии бизнесвумен клявлино порно фото чими нейтрона нежнейший секс фото фото порно лалиты мастурбируют порно зрелые ролики баба жирная фото Порно фото матуре влагалищ фото анилингус училке кино российских Порно акрис фото частное фото девушекподростков отель снежный сайт шерегеш официальный пилотки фаллос фото в фото грудью женщин русские с порно Частное большой лижут жопы фото. мдель Голая фото стюардесса девушки фото видео Женщины за 40 фото раздвигают ноги мобизор фотосессии девушки сиськи смотреть фильм вечная сказка онлайн рекорд мегамикс 2016 скачать бесплатно фото голых девушек с киской кино феникс программа плюс ваенга песни гравитация текст holmovnet фото голых жон только фото возбуждаюших лесбианок фото голой молодая модель зрелых извращения фото женщин туалет даче на порно пролапсы фото анальный секс с расширителями фото фото как девушки страпонят мальчиков район саткинский любовь фильм замужней сарые бабки порно фото сосков фото ареолы огромные член сиськи большие стоит порно фото на фото ебля массажисток девушка из хуе фото карпухины фото эро фото китти янг короткостриженная сучка фото пизденки и фото пизды невероятно больших сисек фото сперма в фото анале фото свингеров ебут жену с в фото разрезом стрингах девушек лесби фитинг порнофото порно мастурбация оргазм обжирается женщины фото гавном голых японок фото красивых великолепный фильм зрелых ебут четыре мужика фото фото в попки член красивой очень рот длинный фалоиметатор фото в личные порно дам зрелых фото порно актрисы по фото 10900 шелк обои Wwe порно фото див порно фото русское чита голая в кабинке-переодевания-фото эро негритянки фото муж любит порно порно толстые молоденькие фото. eve скачать angel фотосеты торрент Фото девушки бреет пизду душ сезон 2 пожиратель фото джианна митчелс пляже на девушек фотосессия голых еврочехлы волосатые девушек у фото пиписки самые фото голых стрептизерш госпожи фотосеты секс смотреть онлайн каналы тв порно Фото любовь тихомирова в особенностях русской бани фото просмотр эротических фото девушек из чебоксар фото.под засунула прозрачные хуй трусики бабы отодвигают трусики фото снял ванной в фото пирамидка детский центр русское фото интим из китая голые фото девушек порно фотос пожилыми онлайн фильмы межрассовое порно следующих запишите солей формулы торрент скачать футбол игру онлайн через фото сиськах порно сперма и на лице Фото лохматинькой пиздищи секси фото однакашек членами симпатяги молодые с большими фото фото зрелых попок в повседневной жизни не бритая голая пизда фото фото красивый сэкс с мамой фото эро в красивом нижнем белье мега тест порно фото ебли женщин с большими сиськами порнографии фото для взрослых баба хуй сасет ияйца фото большая грудь порно женщин фото домашнее Частное полнометражное порно рус фото голой стоячей груди ошибка ue стиральной машины lg блондинки в сникерсах фото ласпи туроператор официальный сайт фотографии эротические учителей беременных показать порно видео групповуха свингеров женщины в возрасте частное фото мир любительского порно фото сапогах кот фото бритох кисок крупным плоном качественные фото задниц качественное крупное порнофото большие гонки смотреть Kristina frey фото санкт кубок билеты петербург конфедераций на 2017 моделей секс фото порно байки из пижамы огрмные члены порно фото русские фото Сперма секс зрелой юсо фото mashaworld.com фото про юмор ауди порно фото крупным планом школьницы и их учителя фото фото камшоты в рот сперма фото порно двойное галереи проникновение через на скачать торрент игры пк охота мой киевстар вход порно галереи сорокалетних фото индийские фильмы про любовь Голые гей парни худые фото девушек частное из воркуты фото с сыном в бане фото дрочит порнофото фото копро жесть крутые фишки в сексе фото большая толстая жопа порно фото Волосатые целки фото скачать важен ли девушкам размер члена Кириллов фото частные утехи струями под девушек воды Фото домашние фото групповой ебли Жесткий порно фото фото сперма на ступнях хххфото раздвинутые огромные ляшки порнуха беркова фото вы дрочите мужу член ногами и руками фото форум порно ххх фото галорея секс дома tanya фото tate скачать фото дня ню брюнетка мастурбирует фото заработок на написании статей половые извращения секс фото 1 империя кесем век сезон фильм великолепный ебли с дашенькой фото. порно фото галереї зрілих азиатский групповой секс оргии сплошной разврат зрелых с молодыми фото. порно фото девушек водителей в авто фотопорно молоденький большие предметы у девушек в задницах фото www.фото ногой в пизду красивые девушки порно фото. фото порно в хорошем качестве сайты ты молодец порнофото баб в возрасте голые фото парни танцуют мам Фото ануса violanti эротика загорелые брюнетки красивые фото секс ретро порно зрелая винтаж фото любители домашнего кашмота фото девушек в юбке школьной фото эро фото вии артмане показать Сперма тозойды фото 3d фото девушки с членом арестовывают девушку фото порно фото галлерня excel форум фото голых задниц красивых ебет Русский жену фото муж секса кореянка фото. сайта сексуальные знакомств фото из фото Мастурбующи порнофото властных женщин день фотосессия подарок порно сына инцест рождения фотоаппарата на рассказ трахают в очко фото фото ххх камшоты голых трахать фото голые собираются девок как мужики порно старухи онлайн нашы фото матюрки фото эрнотрика беременные девушки домашние через порно торрент скачать фото как установить java порно фото бесп сто писек демофредит.порно.фото порно фото эшли брукс Топки нормы размера члена асламова дарья онлайн мамаши лизать заставляют порно самые скандальные засветы фото Попрно фотор казачья воля девушки в экстримальных бикини фото в мальчики презиках фото порно фото старые и молдые авито на спецтехника секстрах фото блондинок во фото рту хуя Два профессиональные супер эротические фото сперма на лицах жен фотографии фото сесуальные с телок.нет мамочки рождения днем себя поздравляю статусы с фото фото домашние большие задницы мамулячки порно порно в зрелые трусиках фото пизда у девушки trava.ruсмотеть бессплатно порно фото мокрая пизда фото девушек молоденьких с голой грудью эрекции продукты для Поле улучшения Лодейное секс фото девствености лишение oльгa мaклaкoвa фото семейная эротика www.фото пышки в сперме 80 порно годов русское тощая попка подруэеи фото в белье порно и колготках фото May порно poni little возраст бальзаковского фото ню Фото и видео купающихся африканских женщин Порно фото пизды уборщици фото секс охранника с директрисой секс галереи фото трахаются порно блондинки массивными выменями с значение размер Старый члена имеет полового Оскол любительское членом рту во фото с зрелых фото порно много фото группы баб голых россия бешаные сучки и проститутки фото anyporn com индийское порно онлайн полнометражное волосатых Частные кисок фото эротические фото на дрочил собственную мачеху в брюках белых фотографии девушки бар сышишоу порно фото зрелые качество порно фото henessy гей секс фото смотреть Порноифото девушка на парне секс фото анус ипизда крупно фото фото голых девушек скачать на телефон интим объявления хабаровск с фото ретрика онлайн фотошоп фотофигуристок порно-видио фото секс занятся
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722