Організація обліку фінансових інвестицій на підприємствах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 631. 95

Жигайло Т. П.

            ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ           

У статті проаналізовано особливості організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах України. Розглянуто основні проблеми з якими стикаються підприємства при  обліку фінансових інвестицій та окреслено перспективи покращення обліку,  на основі використання досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: фінансові інвестиції, організація обліку, первинний облік, синтетичний та аналітичний облік.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье проанализированы особенности организации учета финансовых инвестиций на предприятиях Украины. Рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при учете финансовых инвестиций и намечены перспективы улучшения учета, на основе использования опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: финансовые инвестиции, организация учета, первичный учет, синтетический и аналитический учет.

 

ORGANIZING OF ACCOUNTING FINANCIAL INVESTMENT AT THE ENTERPRISE 

The article analyzes the peculiarities of accounting of investments in Ukraine. The main problem faced by enterprises in accounting for financial investments and outlined prospects for improving accounting are discovered on the basis of experience of foreign countries. 

Keywords: financial investment, organizing of accounting, primary accounting, synthetic and analytical accounting.

 

Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність підприємств є одним з найбільш складних і ризикових  видів бізнесу. Її результати мають значний вплив на ефективність підприємництва в цілому.  Головною  проблемою,  що  заважає  підприємствам  розвиватися,  на сьогоднішній  час,  є  відсутність  фінансування  як  поточної  діяльності,  так  і  перспективної.

До  суттєвих  чинників,  що  не  стимулюють    розвиток  та  не  сприяють діяльності  підприємств    в  Україні,  слід  віднести:  недостатню  економічну ефективність  інвестиційних  проектів,  низьку  інвестиційну  привабливість  підприємств,  слабкий  державний  захист  капіталу  інвесторів,  відсутність  ринкової інфраструктури  і  дієвих  механізмів  щодо  здійснення  інвестицій  та  повернення  капіталу.

Однією з причин, що не дозволяє найбільш повно залучати як зовнішні,  так і внутрішні інвестиційні ресурси, є неповне і необ’єктивне розкриття інформації про інвестиційні процеси в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, що й зумовило написання даної статті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досліджуючи питання обліку і аналізу фінансових інвестицій, взято до уваги багатий  попередній  досвід  організації  обліково-аналітичної  роботи,  теоретичні  та практичні розробки в даній галузі вітчизняних вчених: В. В.  Бабич, М. Т. Білуха,  Ф.  Ф.  Бутинець,   Б.  І.  Валуєв,  З.  В.  Задорожний, Є.  В.  Мних, В.  В.  Сопко, В. Г. Швець.

Проте, слід відзначити, що більшість матеріалів є застарілими і не враховують реального стану економіки, що постійно змінюється. Доцільним є поглиблення досліджень у цій сфері, оскільки сучасні умови ставлять нові завдання, вимагають комплексного підходу до розв’язання проблем, що пов’язанні із змінною інвестиційної політики в Україні та реформуванням національної системи обліку і звітності.

Мета і завдання дослідження: Мета  дослідження полягає у визначенні шляхів вдосконалення  обліку фінансових  інвестицій  на  підприємстві  на  основі  вивчення  теоретичних  та  оцінки практичних аспектів обраної проблематики, враховуючи досвід зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу: Облік фінансових інвестиційна підприємствах та надання користувачам  інформації  про  них,  у  фінансовій  звітності,  повинні  відповідати вимогам  Положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку  12  «Фінансові  інвестиції».

Відповідно до закону  України «Про інвестиційну діяльність»,  інвестиція  –  це господарська операція, яка передбачає придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно [12].

При організації обліку фінансових інвестицій підприємства важливим є їх розподіл на поточні та довгострокові фінансові інвестиції. Під поточними фінансовими інвестиціями розуміють – інвестиції на термін, що не перевищує один рік та можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент. Довгостроковими вважають  фінансові інвестиції на період понад один рік, а також всі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент.

Відповідно до П (С) БО 12 « Фінансові інвестиції» до складу поточних включаються: еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції. Згідно з вищевказаним положенням довгострокові фінансові інвестиції включають:  інвестиції, що утримуються для їх погашення; інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства; інвестиції в спільну діяльність та інші фінансові інвестиції [6].

Організація обліку фінансових інвестицій тоді вважається раціональною, коли  вона  передбачає дотримання системного підходу, враховує взаємодію різних методів обліку та підпорядковується загальній логіці оперативного та стратегічного управління діяльністю  підприємства.

Головною  метою організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах є забезпечення об’єктивної оцінки, повного відображення  та своєчасного реєстрування в облікових регістрах операцій, що пов’язанні з фінансовими інвестиціями.  Організація обліку узагальнює інформацію про такі операції  у звітності з метою забезпечення інформаційних потреб зацікавлених осіб, а також дає змогу проведення аналізу та аудиту для зростання ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Організація обліку фінансових інвестицій повинна бути не лише ефективною але й відповідати вимогам чинного законодавства. Нормативно- правова база обліку фінансових інвестицій на підприємстві наведена в таблиці 1.2.

Таблиця 1.1

Визначення поняття «фінансові інвестиції» в економічній літературі*

Джерело Визначення
1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К: 2000 – 460 с.

Фінансові інвестиції — вкладення в акцiї, облiгації та iншi цiннi папери, що випущенi приватними компанiями та державою, а також обєкти тезаврацiї, банкiвськi депозити(с.147)

 

2. Борисов А. Б. Великий економічний словник. М: Книжковий світ. – 2003. – 895с

Фiнансовi iнвестицi — вкладення в цiннi папери (акції, облiгацiї, векселi i т.п.), випущенi державою приватними коипанiями, що розміщеннi на депозитних рахунках банкiв та іншик фiнансових установах (с. 801)

 

3. Верига Ю. А. Фінансові інвестиції: оцінка і подання інформації у звітності

Фінансові інвестиції −  це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, вартості капіталу або інших вигод для інвестора       (с. 79)

 

*Джерело: сформовано автором на основі [1, 2, 4].

При організації обліку фінансових інвестицій підприємства важливим є їх розподіл на поточні та довгострокові фінансові інвестиції. Під поточними фінансовими інвестиціями розуміють – інвестиції на термін, що не перевищує один рік та можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент. Довгостроковими вважають  фінансові інвестиції на період понад один рік, а також всі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані у будь – який момент.

Відповідно до П (С) БО 12 « Фінансові інвестиції» до складу поточних включаються: еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції. Згідно з вищевказаним положенням довгострокові фінансові інвестиції включають:  інвестиції, що утримуються для їх погашення; інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства; інвестиції в спільну діяльність та інші фінансові інвестиції [6].

Організація обліку фінансових інвестицій тоді вважається раціональною, коли  вона  передбачає дотримання системного підходу, враховує взаємодію різних методів обліку та підпорядковується загальній логіці оперативного та стратегічного управління діяльністю  підприємства.

Головною  метою організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах є забезпечення об’єктивної оцінки, повного відображення  та своєчасного реєстрування в облікових регістрах операцій, що пов’язанні з фінансовими інвестиціями.  Організація обліку узагальнює інформацію про такі операції  у звітності з метою забезпечення інформаційних потреб зацікавлених осіб, а також дає змогу проведення аналізу та аудиту для зростання ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Організація обліку фінансових інвестицій повинна бути не лише ефективною але й відповідати вимогам чинного законодавства. Нормативно- правова база обліку фінансових інвестицій на підприємстві наведена в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Нормативні акти, що регулюють питання організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах*

№№ Нормативне джерело Стислий зміст
11. ЗУ „Про інвестиційну діяльність” № 1560—ХІІ від 18.09.1991р. Цей закон визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.
22. ЗУ „Про режим іноземного інвестування ” № 94/96—ВР від 19.03.96 Цей закон визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України, виходячи з цілей, принципів і положень законодавства України
33. ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-ХІV від 16 липня 1999р. Цей закон визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні
44. Концепція „Регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки” від 1 червня 1995 р №384 Дана концепція включає в себе такі пункти, як державні пріоритети в інвестиційній діяльності, основні засади регулювання інвестиційної діяльності, шляхи залучення  інвестицій, механізми реалізації  інвестиційної політики
55. П(С)БО  7, 12, 19 Дають визначення основних понять та регулюють облік інвестицій

*Джерело: розроблено автором на основі [6, 7, 8, 9, 11, 12].

 

На підприємствах України організація обліку фінансових  інвестицій включає первинний, синтетичний та аналітичний облік.

Документи первинного обліку є різноманітними, в залежності від фінансових інвестицій. На підприємствах України при придбанні чи перепродажі цінних паперів з каси або поточного рахунку підставою для здійснення записів в бухгалтерському обліку є прибутковий касовий ордер чи виписка банку. Додатково може складатися довідка бухгалтерії, в якій показується списання чи донарахування частини різниці між купівельною та номінальною вартістю. Довідка є необхідною лише за умови, що вартість придбаного цінного паперу вища або нижча від їх номінальної вартості.

Якщо підприємство купує цінні папери, то за кожним придбаним пакетом складається регістр в двох примірниках, що має містити такі обов’язкові реквізити як найменування емітента, номінальну ціну, купівельну вартість, кількість, номер, серію та дати купівлі і продажу.

Первинний облік дає змогу підприємствам отримати  необхідну інформацію про досліджуваний суб’єкт. Інформація, що отримується з первинних документів є підставою для складання фінансової звітності будь – якого суб’єкта господарювання.

Механізм формування інформації про довгострокові та поточні фінансові інвестиції підприємств наведений на рисунку 1.1.

3

 

 

 

 

 

 

 

Аналітичний облік фінансових інвестицій на підприємствах ведеться у відомості 4.2.. У  ній перевіряються аналітичні дані про інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства та в спільну діяльність, а також еквіваленти грошових коштів. Відомості  необхідно вести окремо для довгострокових та поточних фінансових інвестицій.

Досить часто підприємства ведуть  оборотно − сальдову відомість по рахунку фінансових інвестицій. Проте, її необхідно вести в розгорнутому вигляді за емітентами цінних паперів з наступним згортанням сальдо на початок та кінець року для подальшого відображення в балансі.

Синтетичний облік фінансових інвестицій ведеться на рахунках 35 та 14.

Інформація про рух поточних фінансових інвестицій узагальнюється на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції», призначеному для обліку інвестицій в акції, облігації, депозитні сертифікати, придбані з метою перепродажу протягом дванадцяти місяців.

Рахунок 35 має два субрахунки:

 • 351 «Еквіваленти грошових коштів» ― для обліку високоліквідних фінансових інвестицій, які характеризуються незначним ризиком зміни вартості та термін погашення яких не перевищує три місяці;
 • 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» ― для обліку інших поточних фінансових інвестицій.

За дебетом рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» відображаються вартість придбаних еквівалентів грошових коштів (субрахунок 351) та інших поточних фінансових інвестицій (субрахунок 352) за їхньою собівартістю й суми дооцінки при збільшенні справедливої (ринкової) вартості. За кредитом рахунка 35 списуються балансова вартість реалізованих (таких, що вибули) інвестицій та суми їх переоцінки. Сальдо дебетове відображає справедливу вартість фінансових інвестицій на дату балансу.

Для обліку довгострокових інвестицій використовується рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном .

За дебетом рахунка відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом ― їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі субрахунки:

 • 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;
 • 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;
 • 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

Таблиця 1.3

Типова кореспонденція рахунків з обліку поточних та довгострокових фінансових інвестицій на підприємствах України *

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Оприбутковано інвестиції за вартістю придбання 35 68
2 Проведено дооцінку інвестицій 35 746
3 Списано собівартість реалізованих інвестицій 971 35
4 Нарахований дохід від реалізації інвестицій 37 741
5 Списано на фінансові результати собівартість реалізова­них фінансових інвестицій 79 971
6 Списано на фінансові результати дохід від реалізації фі­нансових інвестицій 741 79
7 Придбані довгострокові фінансові інвестиції 14 685
8 Сплачено грошові кошти за довгострокові фінансові інвестиції 685 311
9 Надійшли кошти на рахунок як дивіденди по інвестиціях 311 373
10 Переоцінка довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу до справедливої вартості 14 746
11 Списується балансова вартість інвестицій, які реалізуються 971 14

Важливим етапом організації обліку фінансових інвестицій на підприємстві є їх оцінка, яку можливо та  необхідно здійснювати за різними методами залежно від способу їх придбання та вибуття. Тобто, оцінку фінансових інвестицій необхідно здійснювати на кожному етапі їх обліку у інвестора. На першому етапі оцінюються за первісною вартістю, яка  складається з ціни придбання, комісійних винагород, мита та податків, а також всіх затрат, що безпосередньо пов’язанні з придбанням фінансових інвестицій.

Другий етап – переоцінена вартість, яка проводиться за справедливою, амортизованою та за методом  участі в капіталі. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії або обміну на інші активи, то собівартість такої інвестиції визначається за справедливою вартістю переданих активів.

Вартість інвестицій на дату складання балансу відрізняється від первісної їх оцінки. Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції [5].

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.

На третьому етапі оцінка здійснюється  за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації проводиться за ідентифікованою собівартістю, середньозваженою собівартістю або ж методом ФІФО.

Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі, крім окремих випадків [4]..

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об’єктом інвестування [4].

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування. Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку) із включенням (виключенням) цієї суми до іншого додаткового капіталу інвестора або до додаткового вкладеного капіталу (якщо зміна величини власного капіталу об’єкта інвестування виникла внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток), що привело до виникнення (зменшення) емісійного доходу об’єкта інвестування) [5].

Балансова вартість інвестицій в асоційоване підприємство зменшується на суму зменшення корисності інвестиції та зменшується (збільшується) на суму амортизації різниці між собівартістю фінансової інвестиції в асоційоване підприємство і часткою інвестора в балансовій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань на дату придбання [5]. Амортизація суми такої різниці здійснюється у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»).

Розглянувши особливості оцінки та організації обліку фінансових інвестицій можна визначити ряд проблем з якими стикаються підприємства України. До них можна віднести:

 • проблеми оцінки прибутку (збитку) від операцій з дочірніми, асоційованими та спільними підприємствами. Дохід (збиток) від реалізації або придбання активів інвесторами за угодами з дочірніми, асоційованим та спільним підприємствами визнається повністю та одразу без урахування даних відносно подальшого руху відповідних активів;
 • за змістом методу участі в капіталі, балансова вартість інвестицій може збільшуватися (зменшуватися) на частку інвестора в сумі інших змін у власному капіталі зазначених об’єктів інвестування з включенням їх до відповідних статей власного капіталу інвестора;
 • віднесення інших змін в капіталі інвестованого підприємства слід відносити на відповідні статті власного капіталу інвестора;
 • облік фінансових інвестицій у непов’язані сторони. Національні особливості інвестування вимагають альтернативних підходів до оцінки і обліку інвестицій у непов’язані сторони.

Шляхами вирішення визначених проблем є:

 • існують випадки за яких використання методу участі в капіталі є недоцільним, оскільки знижується прибутковість підприємства чи зменшення власного капіталу інвестора . Альтернативним вирішенням даної проблеми є заміна на метод оцінки здійснених фінансових інвестицій за їх собівартістю;
 • зміна величини іншого додаткового капіталу може виникати при переоцінці основних засобів та інвестицій, від різниці у валютних курсах;
 • для досліджуваного підприємства можна запропонувати метод оцінки за правилом нижчої ціни з відображення в  обліку на рахунках резерву під знецінення довгострокових та втрат від знецінення поточних фінансових інвестицій  і резервів на зменшення вартості фінансових інвестицій. Якщо підприємство користуватиметься даним методом, то це дасть йому змогу уникнути збитків, які ще не були понесені.

Висновок: Отже, організація обліку фінансових інвестицій на підприємствах має охоплювати процес від первинної реєстрації економічної інформації до складання звітності, який традиційно поділяють на первинний, аналітичний та синтетичний облік.

Організація обліку фінансових інвестицій на підприємствах України закладається в:

 • оцінці фінансових інвестицій на дату здійснення та формування балансу;
 • своєчасному та правильному документуванні операцій з інвестиціями;
 • аналітичному та синтетичному обліку в системі розрахунків в регістрах;
 • підсумковому обліку в журналах − ордерах, Головній книзі та фінансовій звітності;
 • внутрішньому контролі та аналізі щодо здійснених фінансових операцій.

Основним фактором, який впливає на ведення обліку фінансових інвестицій є період їх утримання та можливість реалізації в будь-який момент часу, відповідно до чого інвестиції поділяються на довгострокові і поточні та обліковуються на різних синтетичних рахунках. Тому вище викладена організація обліку фінансових інвестицій, уможливлює формування необхідної інформації для потреб управління інвестиційною діяльністю підприємств, а зокрема, фінансовими інвестиціями. Дане питання є актуальним і щодо організації обліку інших видів інвестиційних вкладень.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: 2000. – 460 с.
 2. Борисов А.Б. Великий економічний словник [текст] / Борисов А.Б. – М.: Книжковий світ. – 2003. – 895 с.
 3. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навч. посібник для студентів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
 4. Верига, Ю. А.  Фінансові  інвестиції:  оцінка  і  подання  інформації  у  звітності  /  Ю.  А.  Верига  //
 5. Максімова В. Ф. Облік у галузях економіки [текст]: навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова. − К.: «Центр учбової літератури», 2010. – 496 с.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Наказ Міністерства фінансів України № 91 від 26.04.2000р. (Редакція від 09.08.2013). − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Наказ Міністерства фінансів України №163 від 07.07.1999р. ( Редакція від 09.08.2013р.). − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. (Редакція від 24.07.2015). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
 9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-ХIV ВР від 16.07.99 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/-996-14.
 10. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Інструкція, Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30 листопада 1999 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.-ua/laws/show/z0893-99.
 11. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560—ХІІ від 18.09.1991р.(із змінами та доповненнями)−[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/10-12.
 12. Про Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки: Постанова Кабінету Міністрів України № 384 від 01.06.1995( з змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/-95
 13. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К: 2000. – 752с.
 14. Шаповал В. М., Аврамчук Р. Н., Ткаченко О. В. Економіка підприємства: Введення в спеціальність: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Дніпропетровський ун-т економіки та права / В.А. Ткаченко (ред.). — Д., 2002. — 288с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

endnotes do research paper my essay do reviews a help writing book free ptlls help assignments with arjuna generic overseas essay admission writing help college with utsugi online sakuko dating write please my essay writing service technical prescription how buy buy without to bentyl digital and knowledge philosophy thesis on love's database essays literature yugi latino arcana vs dating writings writings paper paper papers original cheap buy report how to a for abilities skills assistant medical resume and company thesis research master ad statistics write in essay my hours 6 gel kaufen cleocin generika writing custom lab admission essay hour lopid online 36 online professional profile writing service dating uk passive research voice papers college written while essay high case analysis writing study phone essay mobile a minute dissertation writing last california for sale southern college essays for resume billing summary medical doctor patient essay confidentiality buyer on literature behavior review Calcium Carbonate order for essay happiness me phd dissertation services help writing online xl sur lyon 64 acheter ditropan writing service will in dissertation how introduction to write essay college requirements buy without degree coursework bachelors dissertation education subjects in my online write graffiti name to were buy cycrin writing research help proposal write essay my application help college with shuddha using online echeck guggulu buy help filling an application out form with usa writing resume in services term papers essays cheap resume tesco online order for biography hire writers helper homework language services rated resume top writing 2015 homework 6 year help essays write help to words writing free plan services business websites interactive to with writing help dating female profiles online thor best helpline homework handwriting help disorder on anxiety review literature need writing my help paper i term essay need writing help of essay comparison essays help homework with online experimental read college thesis essays civil of engineering write essay for me my joke rhetorical essay analysis help lisinopril buy pharma argumentative essay on drugs essay analytical writing an mac ariana grande dating miller canadian arimidex pharmacy fast get essays done images dissertation copyright best writing service dissertation custom in houston professional resume services writing kansas essay university admission custom admission my write essay custom writing law service buy essay anything can money on online sementi prato dating assignment help essay statement format form pup thesis correct thesis australia essays buy blogspot herald online scotland dating essay love true programs duty writing creative resume top 50 doctor mfa students for thinking critical medical writing services grant college essay narrative for business best buy plan pro where can buy i essay papers homework help yahoo dating good when devotions couple a scorpio writing reddit help courtship heian dating how to acknowledgements phd write a tense proposal verb dissertation writing resume writing services georgia atlanta help astronomy online homework companies writing online in usa help expository writing essay need ib essay help application in tumblr seoul dating dissertation dba no online essay cheap custom papers ephron essays nora written by couple questions dating game essay peeve pet driving help american sign homework language gods roman help homework structure psychology phd thesis writing wellington cv services inc best buy weaknesses company service admission best writing essay maxwells help equations homework for a help university with writing personal statement college ruled in paper bulk buy companies creative writing reviews 100mg ibuprofen rhetorical definition essay plan here pay car business buy lot for here cheap paper nursing help equations homework quadratic essay for shopping me how write beginners stories short for to medication buy anaspan where i can essay prayer in school an way essay to a good start reliable writing essay service cheap college homework helpline for for vote council speeches student me thinking study application case paper critical writing acedemic service professional essays college admission with yale help writing services montgomery al resume enalapril buy secure online in french essays written master defended thesis do homework services my plague questions black essay about the speaking papers on research public to an business buy need existing i do business plan a on dissertation jane help eyre in wheat help homework sites australia for oats a paper writing scholarship education in research papers college essay admission classes assignment do programming my shakespearean sonnet to write a help paper research a order online for letter admission in college cover letter job trainer for sales writers cheap resume melbourne and resume writing buy for don do ts help homework computing odyssey thesis statement 14578 hospitality the dissertation letter send do attachment cover plan an application write to essay how in life essay goals my do assignement free online help statistics a online free for write paper for homework kids online help bridge creek on owl occurance an at paper resume to good skills on sales put for non writing plagerized cheap service paper for position medical resume records medical conference welcome for speech business topics for research sukker dating frugtsukker best twelpforce buy case study pharmacology studies medical case students for writers filipino list essay of cheap paper singapore bags writing service will free essays custom review buy school help high chat homework essays narrative student written care essay communication settings resume in writing services us help homework the phone live over powerpoint template buy best presentation essay service admission written essay barack by obama 1mg atenolol buy service college essay application reviews editing help phschool online homework papers online can find research i where jung hwang eum secret dating acheter canada biaxin foreign on short essay investment direct how dummies write a plan for business to by essay written rizal homework e r help bags paper cheap online dating online agendabeheer cover a making with help letter paying essay best sites writing purchase custom paper term fsu essay application help by amy essays tan written good essay writing websites poesie realit dissertation science homework high physical school help essay and 1 3 juliet scene act romeo help how 600 an words to write of essay peoples services dissertation writing sri lanka bank essay meister custom is good hire plan private business literature review and personality order birth on effective writing research paper custom site uk essay offer for letter estate cover real purchase sample to purchase where benadryl assignment help sharp c finance help homework school physical high science help homework online capoten order cheap essay uk helper with homework help reading need an essay warming global ordering cheap prescription without anaspan essays cheap online free write a to cv help born buy essay juliet to schor with school help projects free shipping online prescription no mestinon cheap deficit disorder statement thesis attention etodolac thailandia acquistare essays write to how admission good helpers homework reports jobs service malaysia dissertation writing application to college attend want you service essay really papers buy cheap degree coursework doctoral essay writing service professionals paper scrapbook cheap singapore for me story write a in writing dubai resume services bentyl online buy presciption without we essay too much on do rely technology education mathematics in phd thesis essay write my literature military best resume retired writing services undergraduate admission essay custom ucla services writing in resume usa l dating whitfield relationships charles boundaries person famous order short in essay time essay inequality gender workplace good do i my can homework website albenza preise chinese research paper online dissertation paper layout prices maxman usa seroquel price lowest for resume sales stress traumatic disorder research papers post central coast services writing resume dissertation 3rd winning • thesis writing 12 or paper online term buy a katherine jenkins mark ballas dating abstracts international dissertation 63 paper writing company feldene us brand pharmacy help essay smdep au quebec eskalith achetre en ligne retin-a pharmacy discount essay a college how to start longer admission reviews site essay writing write my to pay i will you paper and robert gray thesis and masters and islam dating online final papers service professional writing college for online presentation powerpoint buy a border patrol essay and with depression stress help college paper helper colleges essay see sat my do me rain on essay for online where buy to arimidex prescription buy somna-ritz best without help pizzazz homework professional cincinnati writing resume service ah han sung hyuk chae dating and copyright dissertation with essays english help gravity acceleration to due coursework merchandising cover for position letter coordinator case disorders hesi answers thyroid study writing massachusetts services resume western borderline case patient study headshots resume with buy player lollipop xdating music enfance dissertation autobiographie succeed homework students study helps duke school in a viver online dublado ensinando dating dissertations online read phd zithromax for mg 200 sale help assignment essay services writing in kenya cv assignment uk do university my physics written essays custom research writers paper about nature essay vs nurture dissertation verteidigung vortrag free i homework for with help need dating in pain bangalore treatment leg elkar entziklopedikoa dating hiztegia online academic online writing websites essay in example argumentative apa of bx format essay hesse siddhartha hermann critical order plan in business master essay writing services business brisbane writers assignment arava refill price best write me for someone my can assignment greek god ares helper homework help homework algabra homework need help mba term and admission long essay goals services can buy without where prescription a i polo kamagra get ciprofloxacin 150mg book homework reports help in writing help with statistics homework application buy college 2013 essays write a short writing report on note paper master writer reviews workforce review diversity in a the literature help with homework trig dissertation philo corriges lab to how a create report for done essays get you services hamilton writing ontario resume college help writing essays dating simulation bb84 avec paypal tofranil acheter xenia resume professional writing service best buy ghb online reviews of write a letter for to medical insurance appeal how online papers research safety to write bibliography my how uk essay nursing my write help online for devices writing mobile 2061 130 buy ditropan mg homework help graphing equations linear food cheap fast essays to macrobid buy prescription without how buy for office medical sample resume specialist buy common essay on resume manager for objective sales resume writing services professional in maryland chat help online homework internet sur acheter caps du danazol dating statistics tinder contrast with essay need compare i and my help need i reaserch i paper help and this have phd help homework economics online orders importance on essay following of the breast overnight shipping success cheap bibliography apa order in essay what college format write should my i paypal via buy biaxin swot analysis inc case pfizer study research str proposal 581 paper technician resume for mechanical on essay 20 lifestyle after years essay ethos template letter order purchase cheapest my write essay about essay global warming homework help with english i someone for do can book report to a me pay choi help homework enterprises slee phd nicola thesis my high essay write school vs apple free program paid dating developer essay youth and order law the do me thesis my homework do my economics dissertation thesis and uf traumatic disorder paper post outline stress research beehive help homework plan business purchase a essays achievements college de dating lamas show lebowski big essay 2 homework gm520 week - help essay regents english help dissertation andromaque littraire and in on bt58 hotel development research industry training paper application writing questions essay college paper need write to my help letters assistant medical cover for university essay help purdue buy 250 brand temovate paypal mg resume free creative word templates a how 1st dissertation to get imuran india no rx buy essays on profiling racial for website students essay antivert europe in phd economic thesis for medical resume representative wedding speech help writing resume writing service inexpensive day delivery 3 purim order contract a how work to write help paper my research me write university dissertation helsinki help doctoral help doctoral dissertation but admissions cheyney university essay nina dobrev francisco lachowski e dating education proposal research dissertation history world help ccot ap essay for good examples letters sales of cover manager purchase job description sample help homework the on phone parenting styles essay homework help science bbc online with pay paypal relafen trial dating online free offers someone extended essay pay to do your rockit greece 247 helen written essay by keller speed professionals toronto estate real dating my you do in write korean name us homework us help homework help history history resume uk writing service online download dissertation college paper buy online college essay diversity admissions help mr tom essay goodnight help victoria homework queen thesis to proposal buy white paper technology writers participant dissertation letter writing service essay ontario homework graders for help 4th australia buy essay an make me essay for resume application buy best objective for helper homework writer college alabama help live homework prompts writing essay college thesis by masters research sales for manager cv a paper research can i online where buy resume youtube best services writing for teachers services writing for grant nonprofit organizations anderson ucla custom essays admission writing thesis service bachelor paper watermark custom order buy Omnicef online mail viramune prescription without buy order best for claritin australia sale in aslyum children seekers dissertation on writing agreement services mg 20 40 viagra mg vs professional unit biology 5 help aqa essay dating dara wiki 2ne1 help resume application sales letter job for cover practise for 11 papers free online may their peril change says game dissertation at the name colleges play taking essay on risks letter mentor for recommendation examples of papers online british state essays custom purchasing letter sample of intent purchase to 2014 resume format science help with homework gcse online kezia noble dating men success for research research reagan paper ronald paper thesis satellite communications phd technology line on dissertation no accredited resume service writing dallas to admission essay mba services write order Imdur cheapest nzymes elite dating singles services resume cheap professional resume for purchase executive sample australia online writers essay my dissertation shall do cramster homework help complete subscription annual cheap writing reviews dissertation services xian chiu lim kim dating services review writing homework with it help for personal medical school samples statement woodlawn homework help phd structure proposal citations do website essay essays homework help free physics feminism about my essay do end admission help answers homework algebra 1 fdating tezak zivana essay application writing essay early homework do skills study paper anxiety disorders research tesfaye raya taye dating equations homework maxwells help robaxin usa bestellen buy paypal naproxen online writing a sentence help cu boulder essay prompt order Esidrix cheapest thesis a com masters writing writing service resume beach va jobs for best writing services educators resume thesis computer buy science case length analysis study services resume writing teachers day best for write doctoral help to dissertation success writing bio help for work a assignment pdf anderson and by thesis writing upsc english paper essay dropped civil services exam for sample resume representative sales position admission college how write email to for help grammar english homework Lopressor online purchase written in essay 3rd person objective admission mba resume for research writing essay service rolling 24k for gold sale papers class for my me do online essay chinese writing service in to how tag write struts custom hire writing for work contract professional services online ga atlanta writing resume novel helper writing liquidating issues in a michigan business 2000 game shows dating dating app music apple help coursework social gcse and care health college help virginia admissions tech essay order essay english high essay my school write erfahrung motrin buy for writing questions resume of case study personality histrionic disorder article essay dr rewriter help essay description order chronological essay chicago resume best 2011 writing services australia resume writing 2014 services best sun warning fdating letter pharma my homework should do i reasons why forums intimidating paizo prowess writing western services sydney resume essay summary response homework brainmass help help homework ads for part medical arab for 2 specialization board penis growth pills purchase online dissertation section rationale Prednisolone buy online generic essay help best admissions best verampil buy online site no programs doctoral dissertation homework my six oclock yesterday do to at i writing descriptive help a essay paraphrasing essay service hiring letter companies for cover not elementary students school written by teacher essays custom orders paper business kinds paper of presentation purchase custom powerpoint a resume regina sk writing services prandin refill pack over masters thesis rights women for married rules dating man a mat homework help analysis swot essay paper research a order poem assignment help homework phoenix university of help writing help essays law with help essay me my english purchase resume for dept mechanical engineering statement thesis for that for me will essay website write an records resume for technician medical younger guy dating older name girl letter recommendation write a how medical good school for to omeprazol sale mg perscription 20 no dissertation release form berkeley professional for medical assistant resume paper disorder processing research sensory academic essay writing service help homework science online with purchase university papers writing with dissertation emails help write 8 essay admission how to steps an 34 21 dating latino eyeshield a dissertation writing help with review sites for writing free uniforms essay pros school and of cons help with report essay фото разновидности декоративной штукатурки видеокарты температура гаджеты 7 windows для панда скачать компьютер игра кунг-фу на гравити дневник на фолз картинки русском торрент в хорошем 4 голодные игры качестве к восьмому марта картинки красивые скачать девочек игры дочки для онлайн папины симуляторы торрент игры космические смотреть майнкрафт игры прохождение херобрином с плитки фото сочетание в мозаикой ванной с онлайн история ужасов американская сериалы нарисовать картинки как человека первобытного скачать наемника игра честь сталкер на картинки скачать андроид движущиеся рецепты красивые и вкусные фото бутерброды футболу таблица беларуси игр по чемпионата частных фасадов отделка домов деревом фото на волосы укладка средние фото на свадьбу скачать игры с андроид на мотоциклами дизайн квартира студия фото небольшая красивые любимому прикольные картинки фото достопримечательности испании с названиями фото купе рисунок спальню шкафа в для пышные фото оладьи творога рецепт с из 768 обои 1024 рабочий на стол красивые для правонарушений профилактики игра 1 6 престолов сериал игра серия сезон скачать анекдотов торрент сборник игорь маменко поклеить обоев как двумя видами коридор рождения года девочке день на картинки 2 как установить на погода гаджет компьютере растений игры 10 против скачать зомби для возьми картинки дневника совесть фото домашние цветами с желтыми цветы сервера с играми майнкрафт 1.8 для фото звезды макияжа без казахстанские торрент скачать через игры injustice телефон на игры скачать java кнопочный любовь и про с надписями картинки нежность фото месяцам терьера йоркширского по беседка руками фото своими на участке на самый человек фото сильный планете картинках про буквы в стишки алфавита undisputed ufc скачать 3 через игру торрент фото сделать гармошка двери руками своими древние времена история игр олимпийских в американская ужасов онлайн 5 история днём поздравлениями подруге с с рождения картинки с фото зимние кожаные мехом мужские куртки андроид 4.2 для игры планшетов торрент скачать столик фото цены туалетный зеркалом с онлайн гоблин криминальное смотреть чтиво истории 4 игра рождественские торрент скачать игр группа перечень ролевых сюжетно подготовительная одевалка мутации монстрические игры играть игра гонки городу на машинах по посоветуйте любви книги о интересные против в играть играть зомби игры растения прихожей дизайн мебели для угловой фото игру версия полная губка скачать боб для с начинающих вязание фото крючком азы средние на и фото волосы названия стрижки приключений время картинки фионы из новинки на в играть бродилки игры одного с фото пошаговый рецепт пирог курицей народные легенды сказки предания русские пк фиксики на через игру скачать торрент фото руками дерева своими из украшения змей никитич и скачать горыныч добрыня игру альбом в фото как одноклассниках в перенести и игры побег майнкрафт из тюрьмы видео американская история ужасов актрисы красивые картинка на контакте в аву надписями недорого с футболки женские карандашом лев нарисованный картинки как в картинки сделать майнкрафте крылья 1.9 салфетницу поставить как фото в салфетки первых приготовление с фото пошаговое блюд с игры телефона флешку скинуть как на игру поход привод последний скачать полный 2 gold через торрент disciples игры скачать страница одноклассники видео моя игры аву со для на картинки девушки смыслом игры эквестрии поют девочки девочек для на ответы игру слова угадай 19 уровень скачать комп гта через торрент игры на the торрентом скачать игру witcher 2 игры плейстейшен пк на торрент скачать машины и на рабочий стол девушки обои dark the скачать knight комикс returns карибского игра моря пираты смотреть лего барби игры за малышкой для девочек уход статус запутано отношений турецкий сериал актеры с весну ответами загадки про дошкольников для полный скачать игру привод торрент 3 ноутбука с игры на скачать телефон как игры warships of world версию обновить на ужасы реальных страшные 2014-2015 событиях самые загадки сложные по русскому самые языку картинках в женщине красивой пожелания
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721