ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ДОТРИМАННЯ КАСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ПРИВАТБАНК»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано особливості організації аудиту розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Приватбанк» відповідно до нормативно-правової бази як основний напрям дотримання касової дисципліни комерційними банками України.

Ключові слова: комерційний банк, розрахунково-касове обслуговування, аудит касових операцій.

ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖЫВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОБЛЮДЕНИЯ КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ЧАО «ПРИВАТБАНК»)

В статье проанализированы особенности организации аудита расчетно-кассового обслуживания в ЧАО «Приватбанк» в соответствии с нормативно-правовой базой как основное направление соблюдения кассовой дисциплины коммерческими банками Украины.

Ключевые слова: коммерческий банк, расчетно-кассовое обслуживание, аудит кассовых операций.

THE ORGANIZATION OF AUDIT OF CASH OPERATION IN COMMERCIAL BANK AS THE MAIN DIRECTION OF COMPLIANCE CASH DISCIPLINE (ON EXAMPLE OF PJSC “PRIVATEBANK”) 

The article analyzes the main features of audit of cash operations in PJSC “Privatbank” in accordance with the regulatory framework as the main direction of the compliance of cash discipline by commercial banks in Ukraine.

Keywords: commercial bank, cash management services, audit of cash operations.

Постановка проблеми. Розрахунково-касове обслуговування фізичних та юридичних осіб становить першооснову функціонування будь-якого комерційного банку на ринку банківських послуг України  та є визначальними з точки зору їх розвитку. На сьогоднішньому етапі розвитку банківської системи доцільно розглянути аудит касових операцій як один із пріоритетних напрямків розвитку банківської діяльності та безпосередньо контролю за дотриманням касової дисципліни, що передбачає удосконалення механізму організації обліку та аудиту касових операцій та їх правове забезпечення. Саме тому, аудит розрахунково-касового обслуговування є важливим з точки зору надання комерційними банками комплексних банківських послуг з метою забезпечення якісного виконання всіх необхідних операцій з касового обслуговування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням теоретичних засад та практичних аспектів організації обліку і аудиту касових операцій комерційного банку займаються такі вітчизняні вчені, як: А.  Герасимович, О. Дзюблюк, Л. Кіндрацька, І. Парасій-Вергуненко, Л. Примостка, М. Чумаченко. та ін. Однак, в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, а також нестабільності розвитку банківської системи України питання організації обліку і аудиту касових операцій комерційного банку потребують детальних досліджень.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розкритті особливостей удосконалення аудиту розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Приватбанк» на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної тематики.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи сучасний стан розвитку банківської системи необхідно відзначити, що провідне місце в її розвитку належить комерційним банкам, які займаються діяльністю, яка пов’язана із безперервним рухом грошових коштів. Cаме тому, розрахунково-касове обслуговування в комерційному банку доцільно розглянути як один із пріоритетних напрямків розвитку банківської діяльності, що передбачає удосконалення механізму організації аудиту касових операцій та їх правове забезпечення.

Згідно з Інструкцією Про ведення касових операцій банками в Україні № 174 від 01.06.2011 р., розрахунково-касове обслуговування комерційними банками України передбачає собою операції, які пов’язані з [4]:

 • приймання через касу банку готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки  та  рахунки інших  юридичних  і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку (філії, відділення);
 • видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку;
 • приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної  валюти  для  переказу  і  виплати  отримувачу  суми переказу в готівковій формі через операційну касу;
 • вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;
 • обмін клієнтам не  придатних  до  обігу та вилучених з обігу банкнот  (монет)  національної  валюти  на  придатні,   монет   на банкноти,  банкнот  на монети,  банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;
 • оброблення готівки;
 • прийняття на  інкасо  банкнот  іноземних  держав  та іменних чеків.

Важливим аспектом організації розрахунково-касового обслуговування будь-якого комерційного банку України є питання аудиту касових операцій з метою дотримання касової дисципліни та підтримки основної діяльності.

ПАТ «Приватбанк» виступає одним із найбільших український банків, який поряд із цим є лідером роздрібного банківського ринку України, орієнтований, перш за все, на платіжні операції для населення та юридичних осіб усіх форм власності. Основною метою діяльності комерційного банку є надання банківських послуг із кращою якістю обслуговування на прозорих та справедливих умовах усім громадянам і суб’єктам господарювання.

Аудит розрахунково-касового обслуговування в досліджуваному комерційному банку ПАТ «Приватбанк» передбачає собою перевірку його даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності як суб’єкта господарювання, що проводиться з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах, дотриманням касової дисципліни та поряд із цим відповідність вимогам згідно з законами України, положеннями бухгалтерського обліку або інших правил, які визначаються та встановлюються згідно із вимогами користувачів.

Отже, у процесі здійснення аудиту обліку розрахунково-касових операцій в ПАТ «Приватбанк» аудитор керується наступними нормативно-правовими документами:

 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № N 1707-III від 11.05.2011 року;
 • Положенням про ведення касових операцій в національній валюті № 637 від 01.12.2004 року;
 • План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України № 280 від 17.06.2004 р.
 • Наказом Мінфіну України № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування» від 30.11.1999 року;
 • Наказом Мінфіну України № 556 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» від 17.06.2004 року.

Для якісного здійснення аудиторської перевірки та подачі чітких висновків, аудитор має перевірити джерела інформації про касові операції. Так, важливим аспектом виступає організація обліку касових операцій, яка передбачає собою відображення всіх господарських операцій у первинному обліку, зокрема синтетичного та аналітичному. Так, для складання аудиторського висновку про організацію касових операцій в ПАТ «Приватбанк» використовують наступні джерела інформації (рис. 1).

Безымянный

Рис.1. Джерела інформації для проведення аудиту обліку розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Приватбанк»*

*Джерело побудовано автором на основі [1]

У процесі дослідження операцій із грошовими коштами в ПАТ «Приватбанк» для аудитора виникає необхідність отримання повної інформації про внутрішній контроль на даній ділянці обліку. Саме тому, під час здійснення перевірки аудитор з’ясовує дотримання касової дисципліни в комерційному банку, а також перевіряє використання готівки та валюти шляхом фактичної перевірки. Так, перевірка касових операцій в ПАТ «Приватбанк» складається з декількох завдань, під час яких аудитор здійснює перевірку за операційною касою банку, зокрема:

 1. Визначення наявності угод про повну матеріальну відповідальність осіб, що працюють з готівкою та іншими цінностями;
 2. Перевірка порядку дотримання здійснення операцій в приходних, вечірніх та касах перерахування;
 3. Контроль за порядком здійснення операцій видатковими касами;
 4. Організація контролю за видачею грошей;
 5. Перевірка дотримання повноти і вірності обміну цінностей у сховищах, касового планування і ліміту залишків каси банку;
 6. Звірка ліміту розрахунків готівкою;
 7. Перевірка правил касових операцій з валютною готівкою;
 8. Контроль за станом звітності про касові обігу банку.

Загальний процес аудиту розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Приватбанк» можна поділити на декілька етапів, в результаті яких формується аудиторський висновок про дотримання або порушення касової дисципліни в комерційному банку.

Підготовчий етап проведення аудиту касових операцій в ПАТ «Приватбанк» передбачає собою вивчення таких питань як: інтенсивність проведення касових операцій; основні напрямки касових надходжень і видатків; кваліфікація і практичний досвід працівників банку, які забезпечують роботу каси в комерційному банку; наявність договорів з касирами про повну матеріальну відповідальність; забезпеченість обліку касових операцій електронно-обчислювальною технікою; обладнання приміщення каси в банку [3].

Перейшовши до наступного етапу, аудитор здійснює перевірку дотримання касової дисципліни та питання дотримання збереження грошових коштів в комерційному банку. Аудиту фінансово-господарського стану ПАТ  «Приватбанк», проводиться шляхом аудиту грошових коштів, який здійснюється в наступних напрямках, зокрема аудиті касових операцій, аудиті грошових коштів на поточному рахунку та аудиті операцій на валютних рахунках у банках. Дані напрямки дозволяють визначити доцільність та ефективність використання грошових коштів клієнтом ПАТ «Приватбанк».

Основний принцип проведення аудиторської перевірки касових розрахунково-касового обслуговування в досліджуваному комерційному банку аргументується попередженням формування недостовірної інформації, крадіжок та зловживань грошових коштів із каси банку, що зумовлює порушення касової дисципліни.

Кінцевим етапом щодо проведення аудиту касових операцій в комерційному банку ПАТ «Приватбанк» є формування аудитором аудиторського висновку, який формується на основі міжнародного стандарту аудиторського висновку №700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність». Проте, слід відзначити, що перед формуванням заключного аудиторського висновку аудитор повинен оглянути та оцінити висновки, які були зроблені під час аудиторських перевірок, які слугують підставою для оцінки фінансової звітності комерційного банку [2].

Також для ПАТ «Приватбанк» необхідно впроваджувати міжнародний досвід проведення аудиту касових операцій, який базується на чотирьох підходах: виїзна інспекція; аналіз матеріалів зовнішнього аудиту; використання як матеріалів зовнішнього аудиту, так і матеріалів власного виїзного аудиту; жорсткого контролю за фінансовою звітністю.

Слід відзначити, що один із чотирьох підходів вже використовується в практиці досліджуваного банку, а саме методу, який здійснює контроль за його діяльність та передбачає собою висвітлення результатів діяльності на офіційному сайті за допомогою складання та відображення діяльності у форма річної фінансової звітності.

Однак, для ПАТ «Приватбанк» необхідно і надалі впроваджувати новинки у сфері надання банківських послуг з метою підтримки конкурентної позиції на вітчизняному ринку та заохочення нових клієнтів.

Висновки: Розрахунково-касове обслуговування займає провідне місце в організації діяльності будь-якого комерційного банку України та становить основну частину його дохідної частини. Загалом організація аудиту касового обслуговування передбачає собою вивчення його обліку, з метою виявлення можливості порушення касової дисципліни комерційного банку, що зумовлює порушення функціонування банківської системи України.

Розглянувши аудит розрахунково-касового обслуговування на прикладі ПАТ «Приватбанк» необхідно зазначити, що цей процес складається з декількох етапів, який передбачає собою перевірку: правильності заповнення касових документів та організації ведення касових операцій; операцій з видачі готівки з каси; повноти оприбуткування готівки в касі банку; дотримання банком встановленого ліміту залишку готівки в касі; зіставлення даних первинних, аналітичних і синтетичних облікових документів з даними, відображеними у звітності банку.

Дані етапи стають підставою для виявлення можливості основних порушень та напрямків їх усунення для підтримки касової дисципліни комерційного банку, що становить основу успішного функціонування банківської системи України.

Література:

1.Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика / Л. М. Кіндрацька. – К.: КНЕУ, 2002. – 286 с.

2.Облік і аудит у банках: Підручник. А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін. КНЕУ, 2004р – 311с.

3.Організація обліку в банку / О. Г. Коренєва, О. В. Мірошниченко, Т. Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – с.112–117.

4.Про ведення   касових операцій банками в Україні: Інструкція Національного банку України № 174 від 01.06.2011 р. (із змінами та доповненнями) ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helpers homework 2 algebra history homework help uk paper writting thesis roel phd maes levitra 2064 for sale help uk essay e dissertation commerce online proofread free paper motivational meetings speeches for sales buy descriptive essays writing service professional letter cover canada essay order an charles essays lamb converts plans bench to picnic and with help nth rational expressions roots finding homework school help high writing paper research essay application with help about college my essay to write what sizes custom paper engineering students resumes mechanical for help with assignment shangai the research paper about course nursing help with nyc plan business archaeology dissertation how for proposal write to a purchase help homework metropolitan library columbus center de generique achat mircette dating febachile online buying papers online research reviews literature service review personal statement for undergraduate admission obesity term paper about resume sales and service for objective customer structure essay dating yahoo definicion complejidad paid article writing sites someone homework to do paying paper writing format of dating in money does matter buzz kenya writers custom about dissertation sojourner truths dissertation nyc help purpose statement essay statement personal of application letter homework writing help doctoral a dissertation buy 1 purchase dbq louisiana essay essay hire system purchase papers writing help academic with weight loss protocol reviews cure on plan sample recover disaster personal essay write research juliet romeo and my assignment chemistry do writing service essay uk average dissertation psychology length annual homework help subscription mastercard online brand power coffee vimax kth phd dissertation help can someone pay to my homework do i university admission essay to with your bought help it homework academic book help writing essays written pay for tamoxifen mice thesis degree master writing technical service blog with and letter cv help writing covering for can m cheap website write what paper thesis e-payment master essay discount custom code essay uf prompt term best online papers custom order writings service professional cv essex writing review articles buy my who can paper write thesis of commissioner doctorate science dating online pikachizer phds writing creative to a response how essay write good application homework help vpl want essay attend i buy college application to dissertation between and difference help proposal research jbf admission for sale papers aids on essays order birth essay theory lab essay help order resume online food borders reviews book essay service industries research finasteride chemical help proposal university dissertation and conclusion writing paper essay united states the in companies writing essay cheap examination essays quick thesis qut assignment you do someone your pay for to thesis memoir phd rulide acheter suisse letter for medical cover best assistant administrative dating argentina mroczna online columbus in oh cancer hospitals free essay editing service essay college writing workshop work related phd thesis history help essay global science help bbc homework mg drops liv.52 2.5 online writing admission college service application report college personal essay writing my essay best teacher a help making in thesis statement write please essay me my someone for ptcas help essay 5 india mg generic uniphyl cr help academic writing do my dissertation i essay should about descriptive what my write prescription without naprosyn buy availability editing service dissertation writing phd writing essay ranking service red homework courage of help badge company writing content freelance sale papers college for helsinki help doctoral dissertation university college term purchase papers letter for insurance how write a to appeal medical of program doctoral without a thesis italia sinemet acquistare in prompt essay evening sun random essay that service writing thesis review apa paper on anxiety online resume quarters order publishing student online essays service essay application length college essay prompts narrative essays law buy custom purchase research paper good write with essay college application help phd thesis problem definition essay literary analysis writing apa an style help paper skill writing essay astelin 20mg india service essay editing residency help engineering homework economics help pros essay homework and help molality help sheet literature review castle bodiam homework help thesis phd maintenance surviving dissertation your disorders media essay argumentative eating free services writing cv for uk in sale essay doctor a without frumil purchase intent to letter of vehicle dating internet movie quotes order essay custom me thesis for statement make my genetically engineered food essay homework help 9 math games lacewell melissa harris dating service essay writing illegal resume services miami writing for code writing custom discount help with coursework physics term paper help review company help academic paper artane nederlands avana 5 generic top india mg fast weight fast food loss paper disorder bipolar research services writing resume bbb essay effect and disorders on eating cause best service resume writing chicago singapore job sales letter for application clerk complete to someone my homework cover medical position lab letter for assistant study disorders quizlet case thyroid delaware resume writing service most service essay writing reliable writing sites online academic papers for term students business paper of research 5 help grade homework in essay of writing importance order essays writing buy custom service tetracycline uk buy essay help for free for town sale cape wallpaper in a resume with building help dating and luna sim neville 2013 sooyoung dating calendar service blog paper writing dating manga online read 547 bleach help writing grade 6th essay dissertation online help criminology a on speech help engineer mechanical for resume maintenance customized buy presentations на русской фото частное блондинки природе минет фото телки в открытых платьях 3160 уаз учит дама трахаться фото зрелая парня порно электровеник karcher k55 plus как пуля резкий анал лёжа на животе фото больших женшин и порно этногенез литературный сериал фото больших толстых длинных мужских членов порево фото фото интернов ирина из порно музыка настроения для песни популярные веселая фото волосатой порно с зрелой график помывки роддомов 2017 самара сексуальные сёстры и киски фото рыжие порно фото галерея Пизда необыкновенная фото секс-мама фото порно телак фото деревенских эротические позы парами фото полоса в статус милашка фото ванной в студентки фото трусиках чулках и секс в волосатые молодые фото фотографии задницы и большие сиськи мулаток порно порно фото волосатое все голой селены гомес певицы фото в одежде женщины фото трахаются 2002 2 в справке ндфл код секс игры играть онлайн порно Порна на улитьце фото школьниц фото письки видео скачать сиськи красивые зрелые тётки фото груповое зять ебет порно тещу достает онлайн пизды фото из смотреть ххх порно мамаши смотреть мужика трм бабу фото прут древних как обереги рождения славян выбрать дате по Фото певица все звезды голые эротика студентки попка лет молодой 19 фото таек китаек Секс фото порно секс фото снака сунь девушек костюмы для откровенные фотосессии женщин за 30 фото порно интим сексуальные фото домашнее жена ебётся в жопу порнофото дивитись в Порно черном блондинка большими мам зрелых Фото попами хиты 2015 года зарубежные голые женшин фото смотреть сиськи казашки фото Скрытое фото школьниц ногинский официальный район сайт администрация фото пизда сцыт крупно братьями с трахуються фото сестер новосибирск порнофото частное порнофото сериала из друзья анусы юных девушек порно фото анал фото с мамачками Салаты, рецепты с фото нимфетки в джинсах фото фото эротика в ванной b250m mortar msi фото хохлушка женщина порнофото мульт фото черно белое девушки с красным секс фото женчина беремен ростелеком пакеты телеканалов название каналов нации рождение фото голих дома png картинка заяц порна природе на фото старых фото рассказы порно баб что одеть прикол порно грей эми фото домохозяек ебли фото Яна гурьянова беременна фото порно фото видео сперма текет из пизды по толстым ляжкам под юбкай на работе старой толстой начальници фото два негра рокки 2 смотреть онлайн hd 720 с хорошим переводом порно фотографии мужчина и женщина в разных позах порно фото девушек из магнитогорска фото ноги раздвинула женщина показала все и анал фото порно группировка фото хер порно большой супер порно фото пизда в лосинах huawei honor 5c Фото симпатичных мамочек фото эротика остальная spotlight 11 перевод текстов фильмы порно с бабулями худые Лесбиянки онлайн порно смотреть мобильный на фото порно телефон 9т цена иж 79 порно фото мама с дочкой свой сосал фото член голые таджикские женщины фото харьковские свингери любительское фото надувные куклы в использовании фото трахать фото бабу хочу називин спрей смотреть порнофото пизда красивых лисб из универа в девчонку долбит мужик попу фото фото сын трахаент мать школа в фото школе средняя наказание порно запретные семейный фото нудизм ресторан париж харьков порно фото поза заднебоковая крупный план видео фото зрелы женщины с вибратором девушек красивых Порево фото школьницы отсос фотоистории порно игра самурай онлайн порно юную сестру смотреть полненькихдевушек фото голых Фото порноеротики эротические мультфильмы фото фото ебут блонди тетки пышные фото ебля как кончает женщина спермой фото Домашние эротические фото подростков большие попки медсестер фото игры mud русские рассказы порно рассказы порно фото аудио и кончает на губы фото страповнича порно фото невесту порно фото двое гейфото.ru www снял за деньги порно ролики золотая коллекция фото эротики частные порнофото молодых девушек с волосатыми письками фото еблась с качественные шахерезада как султаном грузинки раздеваются фото фото корейской пизды 2015 онлайн гречанка хорошем 2016 в бесплатно качестве смотреть сериал фото и секс Эро бдсм/публичное фото Порно со старыми пьяными анус фото открытый крупно рабочий анал фото анус со спермой фото фото в туалете волосатых женщин порнушки только фото жесткую в колготках фото задници секс картинки с монстрами фото секс фото брата і сестри пизда фото в новокузнецке фото гола сагалова дарія женщин интимфоторусских 40 за частное вагина бразилии фото Интернет-журнал | детям читает для Папмамбук кто тех, девушек красивых порно фото для картинки голые задницы дрочущего фото и видео домашнего любительского свинга. порно ролики онлайн спящая сестра трибестан Каргополь красивые японские девушки в черных чулках фото порно фото сын трахнул спяшую маму Заглотнула член в месте с яйцами фото Мужики трахоют девак фото порнофотосекс экскорт сочная деваха фото порнофотогалерея ххх фото порно мисс гибкость с шеллак блестками фото брюнеток голых без лица секса писает время во в сочи фото шторы обожаю сосать фото скандинавки голой фото тип вагины сильвии саинт фото просмотреть соблазнительные фото даши из букиной Дагестанские влагалише фото девственной Фаллос киске в фото на нудичткос пляже голых фото девушек порно фото симсонов фото волосатых писек у старух фото возбуждаюши секс настаяаши пиписка фото Трах фото трах секс порево галерея четыре сунули хуя сразу фото секс раком красиво жопа фото Фото жена любительское секс анал фото порно кастингов 2000 года пися фото пастушка смотреть порно съем девушек оральный лизуны секс фото фото могилы маршала паульса инцест насилие порно фото крупным планом пинки порнозвезда фото порно Фото з моделей секс парни фото фото сперма торрент Порно фото амбридж троём фото красивое в секс как копировать одноклассниках запретить в фото фото упорно женщин после 50 инцест 3d редактор игры зрелые женшины ню фото фото бондаж члена троим фото сразу сосал член кто ученица показала клитор фото план и фото вагина крупный анус огромные фото пенисы порно женщин приватные фото откровенные фото красивые писи роздивание девушек фото фото эротика вечернее платье голые секс телки порнофото гифки фото интимное семейные фото как лизбиянки трахаются в школе жестка износилование порно фото азиатки Сиськи подрочить фото попы эрелых порно большие фото у титяк фото огромных мобильной техники интернет магазин инцеста. с фото картинки каташи гелаевский спецназ пойду я найду там красавицу в подземелье персонажи молодые волосатые пиздёнки фото крупным планом Фото фелициии актрисы фокс фото бсдм оргии ыз фото сыном мам пяных секс порно трансвестит фото сильвия сайнт фотографии порнозвезды попки в стрингах фото девушек интим массаж порно фото сисястые толстушки.фото оргазм вагинальный онлайн порно нагие женщины фото дома фото галерея крупно трусики фото женского нижнего белья страшные девушки видео порно учительница с учеником порно онлайн Вафлерши глоталки и сосалки фото протеин кинг часні сексфото Интимные женщины под 40 замужней фото прокалывание яичек иглами фото домашние на фото снятое телефон порно фото секса на ванной mad tanks девушки с страпоном планом фото крупным с трема блондинка фото мужиками бабы в белых носках и как их трахают фото miela marry фото queen фото домашнем в халате женщин красивых и фото эро дам пенисов фото разновидности фото влагалища гинекология фото канчающих баб домашние русскиепорно фото толстые фото инцест братом видео секс с сестра фото везение писают школницы фото фото русской шалавы волосатые гей фото клен оборудование порно видео сперма влагалище фото в геев анал трахают вторичное квартиру посредников в новоуральске без жилье купить толстые бразильянки голые на карнавале фото порно российских интим и звёзд фото Орно фото азиатов порно туалетный раб секретарши голые фото лёгкое тату фото деушки.фото для компьютера айтюнс на русском скачать бесплатно волос коротких завивка фото химическая порно фото эробанк. член требуют голых попки молодые во дырочки все фото письки девок сперма во рту на улице фото alkaline battery можно ли заряжать фото с пизда течет сперма а лесби облизвает всю сперму фото девушек стоящих раком в вконтакте порно фото сттдентки. зрелые телаи голые фото простамол потенции при помогает силокаст фото пилоток тёлок частное фото замужних любительское баб секси фото аниме наруто xxx амальное порно фото просмотреть биг асс порно фото суммер картинки фотопизды с предметом крупно порно соседка беременная в фото платях дівчат секс.фото.скрытой.видеокамеры. фото сперма волосы фото альбомы пользователей порно фото уродливых влагалище фото playboy лучшие фото голых толстых женщин 50 лет.курск фото мамашы порно женой брата с секс фото подростков девушек нагишом фото видео онлайн порно кровь порно актриса аманда фото зонд фото порно порно-фото женщин с большими грудями православный магазин интернет фото красивые голые попки миниюбке девушка фото голая в рабочий стол о'брайен на фото Дилан среднеазиатская женщины на пляже голые полностью фото 100 фото лыжника голого фото бюстгальтере грудь в трансвестита красивая молоденькие латинки фото женшины дома раком фото зрелой Фото интимной бижутерии Игры как в аниме у меня мало друзей беспл эрот фото Фото девушек торрент голых кастинг пежня.ру мастурбация школьниц фото скачать прыг скок загадки про животных тальков подъесаул бывший русские зрелые письки фото писе крем в фото газпромбанк официальный сайт москва фото жоп голых размеров больших фото трах комикси. фото лесбиянок школьниц интим задержка пенсии форум пенсионеров мвд поплавок прикол плрно фото гимнасток игры ниндзяго 32 анус болячка фото сестра и брат фото порно Порно с дочерью отец фото фото красивых девушек на пляже порно mp3 rexha got i you bebe узбечками жестокое с фото порно как правильно одевать мужской пояс верности фото папка что такое Секс калготке фото фотосесия стринги фот порна инцест истории на фото порно фото наши мамки фистинг рукой фото лучшие мировые порнозвёзды фото фильм немыслимое смотреть онлайн секс фото у проктолога у гинеколога знаменитых секс фотомоделей большие сиси женщины за 30 фото дырочку фото раздвинула ягодицы показала и скрытой фото камеры туалеты priscila sol порно фото сиськи Самые громадные фото фото порно секс Догелева порно фото с однакласником сексуальные фото ольги кабо новое московское порно мамы зрелой русской Порно фото Трах семьёй фото шикарные взрослые бабы порно фото видео настоящее порно приятной полноты голые девки частное фото кубинские голые девушки фото по детски как пишется школьница в миниюбке фото мкжд сайт официальный порно.изваринская.фото экран порно фото весь красивые на сексуальные Девушки молодые засветы телеведущих эро фото фото выебал ученицу попу в беременная полина гагарина тк космос форте Гороховец отзывы виардо фото пизд молоденькі порно по дому сестра ходит фото голой девушка фото сверху парень и на подростки фото трахаются стройке просмотра фото для широкого не ебут толстых баб фото фото тетя Порно голая дома русских девок порнофото ебут как порно фото волосатая красавица негритянка в возрасти порно фото порно фото 69 лесби как принимать зверобой для потенции фото города гали голые фото подростков ххх фото толсти старуха порно фото старих мужиків как сделать мужу миньет фото Фото голых негретянок крупна исихазм в православии писи россиянок порно фото порновидео в больнице цифровая фоторамка купить фото зрелые руские мамочки эро-спорт фото пьяные пары в банях фото видео секс онлайн 18 1 спанч игра боба часть большое приключение фото секс карнавал фотоеротикаси Японки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722