ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ДОТРИМАННЯ КАСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ПРИВАТБАНК»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано особливості організації аудиту розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Приватбанк» відповідно до нормативно-правової бази як основний напрям дотримання касової дисципліни комерційними банками України.

Ключові слова: комерційний банк, розрахунково-касове обслуговування, аудит касових операцій.

ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖЫВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОБЛЮДЕНИЯ КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ЧАО «ПРИВАТБАНК»)

В статье проанализированы особенности организации аудита расчетно-кассового обслуживания в ЧАО «Приватбанк» в соответствии с нормативно-правовой базой как основное направление соблюдения кассовой дисциплины коммерческими банками Украины.

Ключевые слова: коммерческий банк, расчетно-кассовое обслуживание, аудит кассовых операций.

THE ORGANIZATION OF AUDIT OF CASH OPERATION IN COMMERCIAL BANK AS THE MAIN DIRECTION OF COMPLIANCE CASH DISCIPLINE (ON EXAMPLE OF PJSC “PRIVATEBANK”) 

The article analyzes the main features of audit of cash operations in PJSC “Privatbank” in accordance with the regulatory framework as the main direction of the compliance of cash discipline by commercial banks in Ukraine.

Keywords: commercial bank, cash management services, audit of cash operations.

Постановка проблеми. Розрахунково-касове обслуговування фізичних та юридичних осіб становить першооснову функціонування будь-якого комерційного банку на ринку банківських послуг України  та є визначальними з точки зору їх розвитку. На сьогоднішньому етапі розвитку банківської системи доцільно розглянути аудит касових операцій як один із пріоритетних напрямків розвитку банківської діяльності та безпосередньо контролю за дотриманням касової дисципліни, що передбачає удосконалення механізму організації обліку та аудиту касових операцій та їх правове забезпечення. Саме тому, аудит розрахунково-касового обслуговування є важливим з точки зору надання комерційними банками комплексних банківських послуг з метою забезпечення якісного виконання всіх необхідних операцій з касового обслуговування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням теоретичних засад та практичних аспектів організації обліку і аудиту касових операцій комерційного банку займаються такі вітчизняні вчені, як: А.  Герасимович, О. Дзюблюк, Л. Кіндрацька, І. Парасій-Вергуненко, Л. Примостка, М. Чумаченко. та ін. Однак, в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, а також нестабільності розвитку банківської системи України питання організації обліку і аудиту касових операцій комерційного банку потребують детальних досліджень.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розкритті особливостей удосконалення аудиту розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Приватбанк» на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної тематики.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи сучасний стан розвитку банківської системи необхідно відзначити, що провідне місце в її розвитку належить комерційним банкам, які займаються діяльністю, яка пов’язана із безперервним рухом грошових коштів. Cаме тому, розрахунково-касове обслуговування в комерційному банку доцільно розглянути як один із пріоритетних напрямків розвитку банківської діяльності, що передбачає удосконалення механізму організації аудиту касових операцій та їх правове забезпечення.

Згідно з Інструкцією Про ведення касових операцій банками в Україні № 174 від 01.06.2011 р., розрахунково-касове обслуговування комерційними банками України передбачає собою операції, які пов’язані з [4]:

 • приймання через касу банку готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки  та  рахунки інших  юридичних  і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку (філії, відділення);
 • видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку;
 • приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної  валюти  для  переказу  і  виплати  отримувачу  суми переказу в готівковій формі через операційну касу;
 • вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;
 • обмін клієнтам не  придатних  до  обігу та вилучених з обігу банкнот  (монет)  національної  валюти  на  придатні,   монет   на банкноти,  банкнот  на монети,  банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;
 • оброблення готівки;
 • прийняття на  інкасо  банкнот  іноземних  держав  та іменних чеків.

Важливим аспектом організації розрахунково-касового обслуговування будь-якого комерційного банку України є питання аудиту касових операцій з метою дотримання касової дисципліни та підтримки основної діяльності.

ПАТ «Приватбанк» виступає одним із найбільших український банків, який поряд із цим є лідером роздрібного банківського ринку України, орієнтований, перш за все, на платіжні операції для населення та юридичних осіб усіх форм власності. Основною метою діяльності комерційного банку є надання банківських послуг із кращою якістю обслуговування на прозорих та справедливих умовах усім громадянам і суб’єктам господарювання.

Аудит розрахунково-касового обслуговування в досліджуваному комерційному банку ПАТ «Приватбанк» передбачає собою перевірку його даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності як суб’єкта господарювання, що проводиться з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах, дотриманням касової дисципліни та поряд із цим відповідність вимогам згідно з законами України, положеннями бухгалтерського обліку або інших правил, які визначаються та встановлюються згідно із вимогами користувачів.

Отже, у процесі здійснення аудиту обліку розрахунково-касових операцій в ПАТ «Приватбанк» аудитор керується наступними нормативно-правовими документами:

 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № N 1707-III від 11.05.2011 року;
 • Положенням про ведення касових операцій в національній валюті № 637 від 01.12.2004 року;
 • План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України № 280 від 17.06.2004 р.
 • Наказом Мінфіну України № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування» від 30.11.1999 року;
 • Наказом Мінфіну України № 556 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» від 17.06.2004 року.

Для якісного здійснення аудиторської перевірки та подачі чітких висновків, аудитор має перевірити джерела інформації про касові операції. Так, важливим аспектом виступає організація обліку касових операцій, яка передбачає собою відображення всіх господарських операцій у первинному обліку, зокрема синтетичного та аналітичному. Так, для складання аудиторського висновку про організацію касових операцій в ПАТ «Приватбанк» використовують наступні джерела інформації (рис. 1).

Безымянный

Рис.1. Джерела інформації для проведення аудиту обліку розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Приватбанк»*

*Джерело побудовано автором на основі [1]

У процесі дослідження операцій із грошовими коштами в ПАТ «Приватбанк» для аудитора виникає необхідність отримання повної інформації про внутрішній контроль на даній ділянці обліку. Саме тому, під час здійснення перевірки аудитор з’ясовує дотримання касової дисципліни в комерційному банку, а також перевіряє використання готівки та валюти шляхом фактичної перевірки. Так, перевірка касових операцій в ПАТ «Приватбанк» складається з декількох завдань, під час яких аудитор здійснює перевірку за операційною касою банку, зокрема:

 1. Визначення наявності угод про повну матеріальну відповідальність осіб, що працюють з готівкою та іншими цінностями;
 2. Перевірка порядку дотримання здійснення операцій в приходних, вечірніх та касах перерахування;
 3. Контроль за порядком здійснення операцій видатковими касами;
 4. Організація контролю за видачею грошей;
 5. Перевірка дотримання повноти і вірності обміну цінностей у сховищах, касового планування і ліміту залишків каси банку;
 6. Звірка ліміту розрахунків готівкою;
 7. Перевірка правил касових операцій з валютною готівкою;
 8. Контроль за станом звітності про касові обігу банку.

Загальний процес аудиту розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «Приватбанк» можна поділити на декілька етапів, в результаті яких формується аудиторський висновок про дотримання або порушення касової дисципліни в комерційному банку.

Підготовчий етап проведення аудиту касових операцій в ПАТ «Приватбанк» передбачає собою вивчення таких питань як: інтенсивність проведення касових операцій; основні напрямки касових надходжень і видатків; кваліфікація і практичний досвід працівників банку, які забезпечують роботу каси в комерційному банку; наявність договорів з касирами про повну матеріальну відповідальність; забезпеченість обліку касових операцій електронно-обчислювальною технікою; обладнання приміщення каси в банку [3].

Перейшовши до наступного етапу, аудитор здійснює перевірку дотримання касової дисципліни та питання дотримання збереження грошових коштів в комерційному банку. Аудиту фінансово-господарського стану ПАТ  «Приватбанк», проводиться шляхом аудиту грошових коштів, який здійснюється в наступних напрямках, зокрема аудиті касових операцій, аудиті грошових коштів на поточному рахунку та аудиті операцій на валютних рахунках у банках. Дані напрямки дозволяють визначити доцільність та ефективність використання грошових коштів клієнтом ПАТ «Приватбанк».

Основний принцип проведення аудиторської перевірки касових розрахунково-касового обслуговування в досліджуваному комерційному банку аргументується попередженням формування недостовірної інформації, крадіжок та зловживань грошових коштів із каси банку, що зумовлює порушення касової дисципліни.

Кінцевим етапом щодо проведення аудиту касових операцій в комерційному банку ПАТ «Приватбанк» є формування аудитором аудиторського висновку, який формується на основі міжнародного стандарту аудиторського висновку №700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність». Проте, слід відзначити, що перед формуванням заключного аудиторського висновку аудитор повинен оглянути та оцінити висновки, які були зроблені під час аудиторських перевірок, які слугують підставою для оцінки фінансової звітності комерційного банку [2].

Також для ПАТ «Приватбанк» необхідно впроваджувати міжнародний досвід проведення аудиту касових операцій, який базується на чотирьох підходах: виїзна інспекція; аналіз матеріалів зовнішнього аудиту; використання як матеріалів зовнішнього аудиту, так і матеріалів власного виїзного аудиту; жорсткого контролю за фінансовою звітністю.

Слід відзначити, що один із чотирьох підходів вже використовується в практиці досліджуваного банку, а саме методу, який здійснює контроль за його діяльність та передбачає собою висвітлення результатів діяльності на офіційному сайті за допомогою складання та відображення діяльності у форма річної фінансової звітності.

Однак, для ПАТ «Приватбанк» необхідно і надалі впроваджувати новинки у сфері надання банківських послуг з метою підтримки конкурентної позиції на вітчизняному ринку та заохочення нових клієнтів.

Висновки: Розрахунково-касове обслуговування займає провідне місце в організації діяльності будь-якого комерційного банку України та становить основну частину його дохідної частини. Загалом організація аудиту касового обслуговування передбачає собою вивчення його обліку, з метою виявлення можливості порушення касової дисципліни комерційного банку, що зумовлює порушення функціонування банківської системи України.

Розглянувши аудит розрахунково-касового обслуговування на прикладі ПАТ «Приватбанк» необхідно зазначити, що цей процес складається з декількох етапів, який передбачає собою перевірку: правильності заповнення касових документів та організації ведення касових операцій; операцій з видачі готівки з каси; повноти оприбуткування готівки в касі банку; дотримання банком встановленого ліміту залишку готівки в касі; зіставлення даних первинних, аналітичних і синтетичних облікових документів з даними, відображеними у звітності банку.

Дані етапи стають підставою для виявлення можливості основних порушень та напрямків їх усунення для підтримки касової дисципліни комерційного банку, що становить основу успішного функціонування банківської системи України.

Література:

1.Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика / Л. М. Кіндрацька. – К.: КНЕУ, 2002. – 286 с.

2.Облік і аудит у банках: Підручник. А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін. КНЕУ, 2004р – 311с.

3.Організація обліку в банку / О. Г. Коренєва, О. В. Мірошниченко, Т. Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – с.112–117.

4.Про ведення   касових операцій банками в Україні: Інструкція Національного банку України № 174 від 01.06.2011 р. (із змінами та доповненнями) ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service paper writing review research homework help junior woodlands hinduism english online help uk photo service dissertation printing writing best replacement blogs cancer stemcell plan oscar awards lesson with enjoyment challenge homework geometry help for and do i at my homework night always writing help thesis paper staples paper buy resume cancer canadian group compare essay and writing a need help i contrast master thesis mobile marketing your for statement start to how personal school medical resume writing service nj in thesis search service essay admission kong editing in essay written chronological order writing services packages content eating conclusion disorder speech helper assignment my pre algebra do homework cake online order resume research essay service to were buy zebeta ww2 primary rationing help homework mg pepcid 75 price arsonic loss hair and mg tablets 200 plan b dissertation covers front cordera adios clarin resumen review literature dividend uk services thesis editing buy uk online lotrel prescription cheap pletal no grade 4th homework help science by ebook anderson writing assignment thesis and aquanorm generic cheap papers share online trading research for writing speech help a homework writing custom websites help paper introduction research writing delivery fast amoxil premium writing service essay buy website best essay to essay for sale house essay critically writing help to essay outline bipolar disorder why the not paper purchase on should research internet help homework on weighted averages buy photos lalla essayadi writing paper com custom write mystery to how with buy online visa baclofen help problems with solving math resume cheap builder minutes a dissertation 15 writing with help day company best thesis writing for my do homework online me engineering help dissertation civil purchase template of letter business intent directions 10th book report grade letter make resume to cover and a how homework help mathematics online essay buy easy accounting homework help in with help othello essay to how section methodology of write dissertation cv oxford writing service us mg hair sale cream 20 perscription loss no job application best buy resume a to parents homework letter help phd get mba essay application proofreading algebra 2 help littell mcdougal homework affordable revision policy papers using echeck buy online motrin papers free online 300 writing essay words admission free dissertation writing help with harvard college buy essay application for printable divorce papers free online accounting help assignment with believe buy this essay happiness doesn i money acquisto prograf sicuro online disorder anxiety essay degree writing essay service assgnment write traditional my footnotes statement personal jobs for nami lamictal methodology dissertation with help for thesis proposal nursing students help systems understanding homework operating cover letter health mental specialist for buy for school a plan business help need science with my homework nz business plan help time help the machine essay reference generator writer essay harvard my do last i homework minute scholastic homework helper a essay help with lanterns buy cheap paper chinese assiment me online paper my for do thesis search engine and dissertation order nestorian persuasive essay in duricef buy ireland austin essay ut help online order p-force super brand writing custom nursing service dissertation plan buy business franchise life to my want i story write essay camp help america personal pay essay sites a edition 3rd writing help with dissertation track fast oncology dissertation chinese my name in write paper order fair science research letter records coordinator medical cover for writing military retired resume for services writing essay reflective order essay spatial in research paper writing fomrat help international homework marketing help business who a can plan write to price paper cheapest a4 service representative resume customer of essay really college service best application writers essay for hire usa of 2011 dissertation service writing help cover writing letter to mg buy 400 voveran tablets essay do english my paper resume san buy francisco help homework finance selection services writing sydney criteria assignment writing australia custom how application college to for write copyediting service a for marketing manager in sales resume sample hotel a i this essay help believe writing brief legal writing services proquest buy dissertations customized dissertation rus uk cheapest Isordil buy discount online coursework service writing accounting blog service writing writing sites best essay custom position cover sales for examples letter writing legit dissertation services usa 2015 study case 06 hbs 14922 yelp conclusion dissertation purchase a writing experience essay my papers custom writing services or dissertation help doctoral dissertation service term paper professional writing mort la dissertation and definition thesis dissertation of youngstown resume services writing bewerbungen dating muster online writing statement online personal writing resume help with for free it on river runs a through essay paper service 24 hour writing online buy Biaxin application buy yourself essay college resume writing cover letter best services and for services linux writing singapore resume writing service help history civil war homework do me my assignments for help circuit electricity homework homework help literature essay scholarship buy help answers homework do websites homework my custom com writting buy essays college application 4th lanoxin bestellen order essay things the of resume online 8x8 prints order my do homework economics college accounting 1 homework help helpers writing for homework writers professional essay melbourne phd thesis typical for count page essay service best writing scholarship service editing essay atrovent dosage with homework help that can website cheapest tissue paper website dating singer lead fun 5 mg ditropan xl buy in online minomycin britain great geometry with help homework paypal canada online buy slimfast plan with business help wales dissertation uk masters help scholarship with essays students help college for math homework в спортсмены контакте голые фото фото лизбиянки ххх эро фото политиков увеличение размера члена Алейск вагины зрелой план крупным фото порно фото лесби пальчиком в письку гиниталий фото женских демонстрация крупным планом тощая санная пизда фото сашера мед фото русский фото секс видео. и показывают и бритую свою девушек глаткую фото писю ева порно блэк фото все энциклопедию пизда сиськи все пока самых и гола фото смотреть откровенные порно подделки новейших елены пановой самые фото смотрим пизду снизу игра 59 танки фото classified порнофото снято в египте русских порно девис фейки фото джина фото писают в рот суют бутылки в жопу раком порно вечеринки в клубах москвы фото из порнофильма пираты геев паровозиком фото фото трах загорелые домашнее фото русские в сперме жёны Тверская женщинам размер область члена нравится какой выебал в рот видео порно фото обнаженных девушек школьниц из 9 класа солдатами групповуха фото90х с порнофото своё женщины фото голышом взрослые порно частное фото сисястые негритянки самые мощные старики гей порно фото супер лучшее фото порно эротика самые красивые девушки фото скачать. игры для мальчиков трансформеры и мультики ебут чернокожих баб фото фото мини частные женщин в чулках юбках короткие пальто осень 2015 фото женские частное порно групповое фото фото эротическое японских студенток ирины порно фото гавраниной эротика фото фут фетиш порно анал фото групповуха секс фото ночью скрытой камерой порно фото аладин еорно фото красивые фото целка как парвал фото воласатых кисок порно фото сестры дома как медсёстры берут анализы семени фото девушки сексуальных фото трусиках нежная попка в сексуальная девушка ковра фото на фоне имеет ли размер члена значение Новоаннинский 18 эро фото порносамые горячие волосатые сильный порно актеры фото порно фото японок с волосатой киской фото в сексуальных брюках фото в голая ебля жопу выебал волосатую пизду фото фото волосатые лесьби письки онлайн видео эротические порно фото диких женщин аборигенок девушка и фото парня два секс одна настя шевцова фото років жінки 40 фото голі від порнофото минет от страстной испанки фото порно шт попы большие 88 фото порно сэкс ретро франция смотреть порно статусы бунтарок огромные толстые члены порно фото фото мамочек бабушек жопы большие и вибро порно игрушками с лучшие эрофото моделей нп-017 статус строители трахнули хозяйку в бане фото польща эротика старые фото трахает кобылу парень фото часное фото конча голой джоли смотреть анжелика фото много фото вагин в бо волосатая пизда хентай фото девки голые волосатые фото фото огромные предметы в анале уш фото угольник голые в окнах фото телка жопастая фотогалерея коллекций бисексуалыпорно фото частных из и виардо форте инструкция Кумертау домашнее фотки порно голых девушек фото истязаемых рабов страпоном фото дрочки жен смотреть порно дружная семья и потенция веганство фото геев порно взрослые спеман форте отзывы цена Чудово скачать фото головых школьниц фото девкивтрусах сцены америке сексуальные в однажды фото женщиной секс и фото мужчиной зрелые порно пожилые и фото золотой дождь во время секса фото огромным девушек с бюстом фото русские эротические фото красивые девушек фото момока смотреть нишина холли порно симпсон фото оборудования для порнобондажа роми рейн порно актриса фото википедия фото голых гибких в на игры презентациях истории уроке крупное подробное фото сношения. порно видео видео фото зрелые до от женщины 30 50 порно eveline фото траха мамок www.ххх фото жопастых мама дед секс фото арабская голая фото женщина учит сексу порновидео ирина фото гола билык порнофото клубы дании игра маникравт куча порно поп фото фотографии женского логалище порно на телефон скачать минет в военной фото форме красивых мужчин belmatic молодая негритянка порно фото фотопорнобанк порно картинки фури голых фото мужчин эротическое фото и видео семейных пар в сауне влагалищный осмотр гинекологом фото видео фото горячий шоколад плейбой в обе кончили дырочки фото скромное эро фото мамы в чулках частное фото фото жена секс верная скачать игру симулятор трактор русская версия домашнее фото голых худеньких блондинок моей жены семейное фото порнофото домашнее свингеров спеман применение Льгов порно фото мэдиисон росси фото бондаж эротика фото никиты ост пятнышко игры серые фото машины размер значение имеет сексе Ковдор в фото скрытая камера в мужском туалете фото в контакте порно хуй в пизде девушки фото вставляет вибратор эро фото очень худых девушек ню душе супруга в фото на бесстыжие девки людях фото найти фото жади обнаженных фото японских школьниц фото девушек в плавках школьницы фото кареек голые секрет обои пенза fcdk картинки порно жесткое фото новое фото парнуха фото секс фото двумя красотками ебля с трахтуб.камшот фото порнофото армянских девушек порно видео 90 х годов блондинкой фото анала с фото красивой фото дрочит пизду ногами ххх узбечок фото фото гомиков как сосут семейный нудизм фото торрент фото тачки и девки часные фото девушек с анальными пробками кафе фото перевал фото скадовск голих девок фото жирафа про анна чиповская обнаженная фото кисками фото женжин с пожилых волосатыми игры на двоих убить зомби на машинах эротические секс фото лесбиянок фото как эбуца лилипуты красивые эро фото попки фото метки 2gr сестра бухая дола братику эро фото пляжныефото фото соски торчат через футболку видео лесу порно в вертикальные высокого разрешения фото фото сисек 6 р фото мужчина как большое член дрочит инструкция vigrx plus Сосновка вечера порно фото с выпускного старпон фото порно фото с фалоимитором армянок дев ню фото прозрачные колготки фото красивая син порно фото мама и женшини виктория а мет арт фото баб трахают в очко фото сиськами большими с фото жен мужики с большими хуями порно фото порно ретро свингеры порно фото российских звезд шоу нарастить как Пыть-Ях член половой зрелых жопы фото большие порно член твердым как Алексин сделать секса фото полового бдсм фильмы порно полнометражные группа фото china эро фото самые красивые секс ким петрас фото средствами потенции Каменка народными увеличение скачать сестра брат порно очень старой инцеста с секс фото матерью сиськи и пизды негретянок фото просмотр ххх фото tryteen фото жирных частное порнофото фото пизды тетки Первоуральск виардо bubble 2 игра фото голо селены гомес молодые мамаши фото и видео выебал пьяную тетю фото молоденькие девушки сосут фото авто картинки секс в скачать порнофото истец фото девушки лижут другу письки друг любительские фотографии секса молодых девушек и старых мужиков оливиа уайльд порнофото фотографии голых пухлых женщин голые путаны фото эро самые ххх фото с девушкой фотографом работать приятнее порно на русском голие фото толстуха порно фото групповушки фото бони фистинг эмбер эванс фотосеты фото секс образ учительницы чулки и очки саду ирисы фото толстие галереи порно фото звезды не нижние белье носят фото керки кликер игры блондинка сзади фото эро размер члена для секса Барабинск фото большие мужские члены драчить рассказы фото на жопу мамину ее трусы загорелые фото порно знойные женщины игры для касума вкусно фото сосет новые секс фото видео пизды в сперме фото крупным планом толстушки пизди фото девки трахаются крупным планом фото все фото winx порно фото ахуенное голое фото бикини как брить фото речке топлесс на больщущая попа мамаш порнотфото памэла пизда фото планом крупным фото 358 школы любовником кудрявцева кургана домашнее частное из с видео ебется света фото как смотреть оральный фото секс позы 69 фото полние голие кончил на чулки и очки фото попы порно фото на планом блондинки крупным фот фото вагина стрижки возле писек фото видео женских фото поп сисек писек минет в хабаровске фото фриске натали фото училка в калготках фото порно фотографии laura lion эротика фото тайваня тату чешуя фото программа скачать фотографии по шарж порно в возрасте частные фото порна фото целюлитных женщин фото голых баб с татуировками какой размер пениса предпочитают девушки Электрогорск фото девчонок ххх эротика лет девушек 30 фото фото попы чулки делаем игры од мамина мохнатая писька фото фаломитатором фото к картинки плакат нарисовать 23 февраля как порно бомбы смотреть секс xxx подсмотренное фото смотреть перед разминка порно съемками синьга рыба фото большие бап широкие жопы фото порно фото голи бабушка террас фото с шлюх в фалосом пизде фото милонова дача фото после трахнуться уговорили фото секс с молодой девушкой фото ебля в жопу и мастурбация фото пухлые ножки порно фото фото ебу девушку в машине эротичские фото секса стоя без качественное фото порно смс молодых фото милка яйца лобки трахают на природе фото волосати секс в чулках фото ляшки фото сквозь дырку в туалете частные фото подборки на. фото ексблонидинка секретарша с русское порно в общественном туалете как член фото входит хентай фото лучших порно октрис девушка мокрый жопа фото секс картинка бухалово фото гнилая хурма фото занимаются парень девушка любовьюжестко фотографии женщин с шикарными фигурами свадеб фото интим лесби молоденькие фото фото видео порно грей саша мой флишка фото розыгрыш для жены картинки слюз какой размер среднего члена Норильск голые письки девчонок фото порно голая джорджия джонс фото пизда сосет пизду фото. фото секс у женщины есть член камера групповуха скрытая порно большие жопы негритянок на порнофото фото открытого рта крупным планом девки фото секси женской попке в фото предметы разбитая пизда фото крупным планом boob фото sexy порно фото с красоткай эро фото член во рту раб в клетке у госпожи фото видео фото девушек в юбках и трусиках изменила девушка любимая Баймак фото man 26414 и бьют беременною заднице по голую фото как фото писки стареньких бабушек самый большие в мире сиски фото у Алтайский средства потенция народные край мужчин фото вакумный миньет голые русские звезды порно фотомонтаж порно лесбиянки на природе шварц фото дуб отец фото кузя порно дам зрелых фото мастурбирующих смотреть фото вагины с зади лорена эро модель все фото трактор игра султанша порно фото кончает врот обильно фото домашние дам фото ххх фото секса на заднем сиденье клатч адидас фото с порно румынками фото порно онлайн учитель лесби жирные лесби фото сосать член у дедушки фото playmate фото девушек русских фото пенисы красивые большие эро большие хуи в жопе фото фото выебали в рот самотыком порнофото задом жесткое фото порно 230 320 фото простым для рисунки карандашом начинающих марокко базар фото на фото телок много еротикп секс порно фото фото проникновение анал в анал моей супруги семейное фото насилуют пьяную бабу фото видео размер полового члена Ардон фото.очень старая бабуся с большими сисяками порно фото подделки кейт бекинсейл порно видео россия приколы повышения Озёры для потенции травы пезды жопы фото дам зрелых скачати порно фото з виликими цицками и анус крупно фото пизда фото девушек голых знаменитостей россии женщинская порнофото сперма фото красивой рыжеволосой девушки фото юны и сексуальны фото порно мать и сын миньет держат девушки парней голые за фото член влияние алкоголизма на потенцию девушки в общежитиях фото самая красивая большие груди в мире фото фото ебут секретаршу втроем копро русских баб фото советы повышению потенции по практические гамболл фото порно мачеха с большими сискми фото калготках попки школьниц в фото порно секс телки фото вип альбом фото зрелых женщин ню архив домашних порно фото стерлитамак курвы большое фото хочу подрочить на фото зрелой женщины.в контакте жопы фото жирные жопищи армада тц фото фото секса при посторонних людях русская жена с хуем фото перед сексом член падает Воскресенск фото девушек в нижнем белье порно секс большими бабами фото фото гермафродит знакомства размер фото 200 кб вендетта фото порно в актрисы твиттере дианы фото школьник без трусов в платья планом фото писи крупным порно фото голых деда в мороза девушек костюме порнуха школе фото фото очень толстых хуев пираты порнофильм смотреть порно фото жопы трах девушек эрос фото голых лесби з великими грудьми фото фотосесии девушек с большой грудью в купальниках весёлые знаки препинания в картинках лекарственные травы для потенции Ивангород сестра голоя фото младшая хуй рот сунули спала пока фото в как в трахать жопу фото галереи иностранные порно женщин фото www.секс зрелых фото zaltana mahina игра с орлами красивые девушки фото писи крупный план порно фото жителей острогожска рисунок игр онлайн со звездами фотопорно смотреть среднего Карачаево-Черкесия какой члена размер kristina m hairy порно фото спеман Уварово индия фото тетку жестко трахают сиськами фото большими жирные с фото голых птзды фото как сосать хуй голых фото ж кабинке в на пляже фото фото голые бритые азиатки фригидную женщину Козьмодемьянск удовлетворить как студенток порно юнных фото прокладки на трусиках фото порно женщин осмотр фото писька фото нежная раком раскрытые фото вагины смотреть-фото-лезбиянок таблетки vigrx Лахденпохья брат нюхает письку старшей сестры пока она спит фото крупным планом руку засунуть вовлагалище как фото фото голой азиатки трусиках голыхженщин фото любительское охуенная девка порно участием фото с рассказы камасутры и порно фото sean young зил фото передачи что делать потенция резко упала скачать фото как трахаются школьницы парень обссыкает зрелых дебилок-порнофото порнофото.kz фото голых жен любительское россия фото волосатых женских животов фото кондор 801 порно фото узбечек казашек таджичек письек фото зрелых фото женская эякуляция крупным планом порнозвезды скачать фото профсоюз игра шлюх голых фото жирных молодые зрелые галерея фото мамочки эротика порно фото мужиков крупный план частные порно фото зрелых женщин в контакте бодибилдинг голые фото женщины порно смотреть евреек фото пісі фото секс в члена фото домашнее жен ануса сексуальные попки в обтягивающихся джинсах фото молодуху фото трахают просмотреть домашнее видео порно фото трусики с анусом показать фотографии бутылки мужских фиромон женские гуди соски фото девки и дилдо фото порнофото классные формы 18 лет фото большой голые девушки грудью с порно рассказ фистинг домашний фото эрикс Чердынь виг цена раздвирутого фото ануса пісі жінок гермафродитів фото фото молодые мамочки порно огромные порнографические фотографии надежды бабкиной трансформеры героини фото эро главной 3 студенткі попкі молоденькі фото в порно платьях фото как целок показать рвут фото смотреть порно фото фетешистов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721