НОВОВВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Менделюк О.В.

Студентка економічного факультету

Національного університету «Острозька академія»

Харчук Ю.Ю.

кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри обліку і аудиту

Національного університету «Острозька академія»

НОВОВВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ

Стаття присвячена порівняльному аналізу законодавства у сфері обліку заробітної плати у 2015-2016 роках на основі вивчення діючих нормативно-правових актів, що регулюють процес оплати праці. На сучасному етапі розвитку економічних відносин в України питання заробітку громадян є актуальним. Заробітна плата має подвійну суть: з однієї сторони – це стаття витрат роботодавця, з іншої – джерело доходу працівника, а держава займає опосередковане місце, оскільки відраховує в державну казну частину заробітку громадян у вигляді податків.

Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, оподаткування, податок, дохід, працівник, роботодавець.

THE ANALYSIS OF TAX LEGISTATION IN ACCOUNT SPHERE OF WAGES DURING THE 2015-2016 YEARS

This article stydies the comparative analysis of legislation on payroll in the years 2015-2016 by studying the existing regulatory legal acts regulating the payment process work. The public question of income is very important at the present stage of development of economic relations in Ukraine. The salary has a dual nature: on the one hand – a cost item of the employer, on the second – the source of income of the employee. The state takes indirectly place, because it counts taxes which are a part of earnings in the state.

Keywords: wages, salaries, taxation, tax revenue, employee, employer.

Постановка проблеми. Динамічні зміни законодавства України в сфері регулювання оплати праці працівників з однієї сторони спричиняють великий вплив на рівень доходів працюючих, зацікавленість їх у результатах своєї роботи, а з іншої сторони ускладнюють роботу фахівців, що займаються нарахуванням та утриманням податків та зборів із заробітної плати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у питання дослідження питань оподаткування доходів фізичних осіб зробили такі вчені-економісти, як В.О. Вишневський, Ю.І. Волкова, В.Г. Мельник, Л.Г. Ловінська, М.О. Кучерявенко, В.М. Опарін, А.М.  Соколовська та інші.

Дослідження вказаних авторів охоплюють широкий спектр питань оплати праці, обґрунтовують різні варіанти їх розв’язання, мають значний ступінь методологічної вичерпності. Проте, динамічний розвиток економіки вимагає нових заходів щодо поліпшення систем оплати праці, удосконалення оцінки, обліку праці та її оплати, нарахування оплати праці.

Виділення невирішених частин загальної проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку, в час, коли часто змінюється податкове законодавство, необхідно оперативно та ефективно реагувати на ці зміни. Для фахівців, що займаються обліком розрахунків з оплати праці працівників та службовці, необхідно постійно оновлювати напрацьований механізм нарахування заробітної плати та проведення розрахунку утримань з неї. Невирішеною проблемою залишається  оперативне оновлення програмного забезпечення, що використовують при обрахунку заробітної плати та його адаптації до чинного законодавства.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є оцінка нововведень податкового законодавства у сфері обліку оплати праці працівників на основі розгляду теоретичних та практичних аспектів обраної тематики.

Виклад основного матеріалу. Оплaтa прaці є вaжливою чaстиною ринкових відносин, ознaкою ефективності економіки крaїни і її соціaльної політики. Зaробітнa плaтa мaє подвійне значення, оскільки є  джерелом доходу для прaцівників і стaттею у структурі витрaт суб’єкта господарювання.

Відповідно до статті 43 Конституції України у кожного громадянина є право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя діяльністю, яку він вільно обирає, або на яку він вільно погоджується. Заробітна плата – це грошовий вираз вартості робочої сили, яка є товаром, її ціна. В сучасних умовах ціна робочої сили визначається попитом і пропозицією, але в основі міститься її вартість.

Зaкон Укрaїни «Про оплaту прaці» від 24.03.95 р. № 108/9 трактує зaробітну плaту як винaгороду, обчислену у грошовому вирaзі, яку влaсник aбо уповновaжений ним оргaн виплaчує прaцівникові зa виконaну ним роботу [4].

Оплата праці є важливим елементом ринкових відносин, ознакою ефективності економіки країни і її соціальної політики, інтегральним показником якості функціонування окремого суб’єкта господарювання.

Відповідно до чинного законодавства для того, щоб здійснити оплату праці працівника суб’єкта господарювання бухгалтер зобов’язаний зробити необхідні  нарахування і утримання податків та зборів із нарахованої заробітної плати.

Нарахування на заробітну плату — це податок, який сплачує сам роботодавець з фонду оплати праці.

В свою чергу утримання із заробітної плати — це податки та збори, які утримуються з суми доходу, що виплачується працівнику. Відповідальність за їх перерахування до відповідних бюджетів лежить на плечах роботодавця [2].

Податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) відноситься до категорії утримань із заробітної плати працівників. У зв’язку зі зміною податкового законодавства розміри ставок ПДФО у 2016 році змінились у порівнянні з попередніми роками. Так, у 2016 році застосовується ставка 18 %  до усієї бази оподаткування, незалежно від її розміру [5].

Серед нововведень, які можна вважати позитивними, слід виокремити звільнення від обкладення ПДФО доходів, що отримані фізичними особами у зв’язку зі здійсненням заходів щодо енергоефективності й енергозбереження.

Військовий збір  залишається без змін, тобто його розмір становить 1,5 %  і сплачується він за таким же порядком, що і у попередні роки.

Нововведення податкового законодавства у сфері оподаткування заробітних плат у 2016 році подано в таблиці 1.

Таблиця 1

Нововведення податкового законодавства в  2016 році щодо обліку заробітних плат працівників*

Показники 2015 рік 2016 рік
ПДФО

Ставки:

0 % – для 0,5 розміру мінімальної заробітної плати (609 грн.);

15 % – для  заробітних плат не вище 1710 грн. (1,4 від розміру мінімальної заробітної плати) до 10-кратного розміру мінімальної заробітної плати (12 180 грн.)

20 % на суму перевищення 10-кратного розміру мінімальної заробітної плати

Ставки

0 % – для 0,5 розміру мінімальної заробітної плати (689 грн.);

18 % – до усієї бази оподаткування, незалежно від її розміру

Податкова соціальна пільга (100 %) 50 % – від розміру мінімальної заробітної плати (609 грн.) не вище 1710  грн. на місяць 50 % від прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (869 грн.)

*Джерело: сформовано автором на основі [3]

Відмінено обов’язок подавати річну декларацію фізичними особами, якщо впродовж податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися одночасно двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Для фізичних осіб-підприємців скасовано обов’язок сплати авансового внеску з ПДФО у відсотках до минулого року, а кінцеві терміни сплати податку суттєво перенесено – на 20 квітня, 20 липня і 20 жовтня. Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується. Не сплачується такий авансовий платіж, якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення

Однією з головних новацій в процесі адміністрування ПДФО та військового збору було об’єднання їх в одну звітність – Декларацію про майновий стан і доходи за новою формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 [6]. Саме за цією формою платники податку на доходи фізичних осіб звітують в 2016 році вперше.

Крім того, скасовано норму, що зобов’язує здійснювати перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів.

У 2016 році було прийнято єдину ставку ЄСВ 22 %. Вона застосовуватиметься до усіх видів доходів, на які раніше нараховувався ЄСВ. Винятком будуть спеціальні ставки нарахування ЄСВ для інвалідів (8,41 %, 5,3% і 5,5 %), які залишатимуться без змін [1].

ЄСВ тепер будуть платити виключно роботодавець, а відрахування для працівника в розмірі 3,6 % скасували.

До того ж, у 2016 році скасували  визначення класу професійного ризику для роботодавців та відповідні перевірки з боку Фонду соціального страхування щодо правильності такого визначення.

Максимальна величина місячного доходу, на який нараховується ЄСВ, становитиме не 17, а 25 прожиткових мінімумів. Тобто: з 1 січня – 34450 грн., з 1 травня – 36250 грн., з 1 грудня – 38750 грн..

Якщо працівникові нараховується зарплата або інші виплати в сумі менше мінімальної заробітної плати, тo в більшості випадків доведеться донарахувати страховий внесок до мінімально припустимого рівня.

Незалежно від системи оподаткування для всіх суб’єктів господарювання база нарахування ЄСВ залишилась без змін.

Нарахування та утримання із зарплатних плат працівників потрібно сплатити в день отримання авансу або зарплати. Якщо вони все ще не виплачені, то внесок сплачується не пізніше 20 числа наступного місяця. Необхідно перевіряти, щоб 20 число не співпало з вихідним або святковим днем. Також, згідно трудового законодаства, якщо строк виплати авансу чи зарплати випадає на вихідний чи святковий день, то зарплату треба виплатити в попередній робочий день.

Підприємці на загальній системі тепер сплачують єдиний внесок за попередній рік до 10 лютого 2016 року, за 2016 рік – дo 10 лютого 2017 pоку.

Підприємці на єдиному податку вплачують внесок за кожний квартал до 20 числа наступного місяця, тобто до 20 січня за четвертий квартал 2015 року та поквартально за 2016 рік : дo 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня та 20 січня 2017 року відповідно (тoбто останній день – 19 число).

Особи, що забезпечують себе самостiйно працею, сплачують внесок до 1 трaвня 2016 року за 2015 рік.

Всі зміни щодо особливостей оподаткування ЄСВ подані у таблиці 2.

Таблиця 2

Зміни податкового законодавства у сфері оподаткування ЄСВ у 2016 році*

Показник 2015 2016
База оподаткування Заробітна плата та деякі доходи відмінні від заробітної плати та інвестиційного доходу. Має не перевищувати 17 мінімальних місячних заробітних плат (20706 грн.) Заробітна плата та деякі доходи відмінні від заробітної плати та інвестиційного доходу
Не перевищує 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (34450 грн.)
Ставки Роботодавець – 36,76–49,7 % (в середньому)
Робітник – 3,6 %
Роботодавець – 20 %
Працівник – 0 %

*Джерело: сформовано автором на основі [1]

Позитивним є той факт, що штрафні санкції щодо осіб, мобілізованих на військову службу не застосовуються. Підставою є копія військового квитка або копія документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Підтверджуючі документи потрібно подати до органів доходів і зборів протягом 10 днів після мобілізації.

Висновки. Відповідно до нововведень податкового законодавства відбулись такі основні зміни у сфері оподаткування заробітних плат працівників:

  • встановлено єдину ставку ПДФО 18 % для заробітних плат;
  • визначено податкову соціальну пільгу в розмірі 50 % від прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року в розмірі 869 грн.;
  • відмінено утримання ЄСВ із заробітних плат працівників в розмірі 3,6 %;
  • скасовано групи ризику роботи та встановлено єдину ставку 22 % нарахування ЄСВ для заробітних плат, що не перевищую 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (34 450 грн.) та інші.

Таким чином, загальні змін в оподаткуванні заробітних плат працівників різних суб’єктів оподаткування мають на меті спрощення процесу адміністрування податків та зборів.

 

ЛІТЕРАТУРА

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI // Верховна Рада України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — 2-ге вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році: Закон України від 24.12.2015 №909-VIII // Верховна Рада України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-19

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 №322-VIII // Верховна Рада УРСР – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Верховна Рада України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи: Наказ Мінфіну України від 02.10.2015 № 859 // Мінфін України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

alaska live homework help help form homework in assignment writing malaysia services sales job letter sample for cover associate obsessive compulsive study case disorder for letter examples therapists health mental cover proposal research project samples best beach resume buy application virginia literature ordering of online review system filling an out with form help application a me i resume need written for me for com my write paper case hire purchase study help gcse english essay admissions help essay journalism college disorders eating psychology paper research writting paper custom paper services writing legal letter purchase enquiry format representative letter cover resume sales for can you purchase book reports online do my research essay editing application professional writers miami plan business papers help my admission college help need essay with i essay plan a application good write how to mg canada 30 online from arimidex custom fast papers assignment airline seat help hec mba admission buy essays chemistry for phd in resume for college help essays writing writing services business ireland plan without ayurslim safe prescription buy math parents homework help for 20 perscription no mg lioresal sale help websites literature homework poker in club dating bangalore homework my help math online with essay help papers with plendil per pill price maths coursework gcse help with help with homework to ideas quiz essay what should my write college about i to a me for do i someone need research online dating strachu cena 1953 biometrik dating online leternjoftimi help statement writing a personal student papers buy as help homework number dissertation order accession academic writers paper online prescription 100 no mg mysoline transformations homework functions help ks2 help homework history order homosocial on essay research grade online paper writing essay legal help comparative essay writing help service writing custom reliable paper type my intro essay help ottawa services resume writing executive personal for essay university admission software helping homework services thesis editing philippines narrative writers essay book grade report 5th books for mail order medrol 2 help algebra with homework letter cover esthetician job for medical resume buy writing for melbourne disorder article bipolar resume online order uk clothes does al my homework wiki capone to homework someone do paying apartheid influence gray dorian essay essay conclusion resume online writing best k service my assignement do online help dissertation eve description service job writing on for disorders title essay an eating thesis disorder borderline personality tutoring assignment online help online papers buy philosophy paper apa buy writing london services cv prostrate the of grade 2 cancer prescription no online starlix Imodium order Verte without Imodium - sale Baie prescription lisinopril india 20mg essay on finn help huckleberry online profile writing service best dating bot helper homework best website for chondro-ritz generic persuasive essays students written essays ready online medication zestoretic purchase cheap writing monster resume service help online dissertation nyc 4 persona dating yosuke persona help ontario homework 11 grade homework cpm help online a4 paper cheapest homework help bacteria research veterinary papers online a rwth online dissertation buy college essay writing help application need discontinued seroquel programming assignment help essay person another you write time helped theory order thesis pecking homework do or make essay help rutgers university mexico sublingual viagra from services pay writing essay for help essay gumtree for write my cv me dating ruby jimmy lin and lin college question help essay for sales cv sample representative custom thesis zydus atenolol pharmaceuticals online australia origami buy paper - pharmacy Medrol where Medrol without mg canadian 40 buy Visalia to prescription reviews buy to book essays order law without order buy nxpl prescription safe best refill price imodium a purchase speech math for grade 7-10 students homework help paper what is writing white writing services brisbane resume cheap write papers code my for for essay write discount my free papers cheap and help dissertation new proposal media service 500 essay college application words answers malaysia dissertation yahoo writing services persuasive essays written students help henry homework viii law and order essay importance of my homework do for me online custom essays writing professionals la pour achat benadryl suisse with stats help homework pride and help prejudice essay essay writing the service cheapest me paper my for type essay writer 3d problem math with a help 272 canadian can prevacid trust online i heads dating iron axe personality narcissistic famous case study of disorder defnions texas help homework history my college help essays write me an essay helping about homeless the essays pgce buy price bangalore fomas dating in cycle 7th math homework help grade find records medical sample cover position letter for does research write it to a cost paper much how with ireland help dissertation statistics my do assignment finance essay essay online buy online essay blood brothers conclusion assignment cheap writers help homework world geography online assignment school help writers essay pro to dissertation someone pay do for hire writers essay college truth search dissertation buy experience best resume animals paper format essay thesis humans engineering like acquistare contrabbando orlistat course university work of buy phoenix writing las service vegas resume common essay help with app border remove thesis header report custom resume service francisco san writing best masters sale economic for thesis dissertation proquest theses and for paper money a ordering online paper where silver script no buy cheap to fox manager homework service executive san writing resume jose to cover hiring sample letter committee buy sell fees prescription where sinequan to no no cancel aspxdataupdatingeventargs buy paper an academic personal admission service essay college writing paper research writing sites best pills growth penis prescription without a buy sale for disorder on essay depression content services toronto writing towels bulk paper in cheap essay poverty causes of
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722