НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 336.274.53:657

Коц Марія Петрівна

студентка кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

У статті уточнено сутність кредиторської заборгованості підприємства. Наведено особливості синтетичного та аналітичного обліку поточної заборгованості на підприємстві. Розглянуто вплив первинного обліку кредиторської заборгованості на систему управлінського обліку підприємства. Запропоновано ряд заходів його вдосконалення.

Ключові слова: кредиторська заборгованість, поточні зобов’язання, синтетичний та аналітичний облік, первинний облік, облікова політика.

 

Kotz Maria Petrovna

student department of finance, accounting and audit of the National University “Ostroh Academy”

 

AREAS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING CURRENT PAYABLES AT THE ENTERPRISE

 

The article clarified the essence of the enterprise accounts receivable. The particularly the synthetic and analytical account of current debt at the company has scanned. The effect of the primary account payable to a system of management accounting company has scanned. A number of measures to improve it have been proposed.

Keywords: accounts payable, current liabilities, synthetic and analytical accounting, primary accounting, accounting policy.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України, поточну кредиторську заборгованість підприємства вчені розглядають по різному. В основному як грошові кошти, деякі як частину майна або форму розрахунків за товари та послуги, але ніхто не наголошує на тому, що кредиторська заборгованість є складовою кругообігу капіталу. Адже елементи кругообігу капіталу є частиною безперервного потоку господарських операцій.

Ефективне управління кредиторською заборгованістю підприємства означає чітке розуміння змісту та класифікаційних ознак, які мають бути різнобічними та зручними для розв’язання облікових завдань.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблем обліку кредиторської заборгованості присвятили роботи вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема такі, як Цал-Цалко Ю.С., Партин Г.О., Загородній А.Г., Голов С.Ф., Костюченко В.М., Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л., Ткаченко Н.М., та ін. Аналіз результатів їх досліджень засвідчує підвищену увагу до питань кредиторської заборгованості, що пов’язано із необхідністю врахування змін сучасного бізнес-середовища. Це змушує суб’єктів господарювання знаходити нові підходи до оптимізації цього процесу, опрацьовувати нові форми та методи аналізу кредиторської заборгованості, розробляти системи оцінки показників стану розрахунків з використанням новітніх досягнень у галузі сучасних інформаційних технологій для автоматизації обробки потрібної інформації та прийняття відповідних управлінських рішень.

Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської діяльності свідчать про наявність спірних питань, серед яких можна виділити проблеми обліку кредиторської заборгованості на підприємстві. Саме тому доцільним є поглиблення досліджень у цій сфері.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення обліку поточної кредиторської заборгованості на підприємстві, на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу.  Кредиторська заборгованість – це складова кругообігу капіталу, котра виступає предметом обов’язкових правовідносин між боржником і його кредитором, що виникли на стадії постачання і мають гривневий еквівалент [1].

Важливою проблемою для підприємства є правильна організація синтетичного та аналітичного обліку на рахунках і в регістрах (таблиця 1) [3].

Рахунки, на яких обліковується кредиторська заборгованість, є пасивними (рахунки № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68).

Таблиця 1

Господарські операції

№ п/п

Зміст господарської операції:

 

Дебет Кредит
1. Перераховано кошти з поточного рахунку в банку для постачальника 63 31
2. Перераховано кошти з поточного рахунку в банку в рахунок погашення короткострокової позики 60 31
3. Перераховано податки та платежі до бюджету 64 31
4. Перераховано суми заробітної плати на особисті рахунки працівників 66 31
5. Перераховано дивіденди учасникам 67 31
6. Погашено заборгованість за раніше виданим векселем 62 31

Варто зазначити, що для обліку вирішальне значення має синтетичний облік, який дає узагальнену інформацію на рахунках бухгалтерського обліку, але для складання звітності та для розкриття інформації в примітках до звітності необхідно мати аналітичні дані.

Для обліку даних та узагальнення інформації про зобов’язання, що будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу призначені рахунки класу 6 «Поточні зобов’язання» [6].

Заборгованість, що виникла за отримані ТМЦ, основні засоби та інші активи слід відображати на окремих субрахунках.

У випадках, коли за одним договором поставки отримано і запаси, і основні засоби, то суму заборгованості слід обліковувати на одному субрахунку. Субрахунок слід визначити за більшою складовою такої поставки:

60 «Короткострокові позики»         – позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо, за строками їх погашення;

61 «Поточна заборгованість за  довгостроковими зобов’язаннями» – за кредиторами та видами заборгованості;

64 «Розрахунки за податками і платежами» – за видами податків;

65 «Розрахунки за страхуванням» – за кожним видом зборів і відрахувань, за страхувальниками та окремими договорами страхування;

66 «Розрахунки з оплати праці» – у розрізі кожного працівника;

68 «Розрахунки за іншими операціями» – за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими проводяться розрахунки;

69 «Доходи майбутніх періодів» – за видами доходів, датами їх утворення і визнання  доходами звітного періоду [5].

Ринкова економіка висуває особливі вимоги до якості управління підприємством, вимагає від керівників гнучкого підходу до ведення бізнесу, грамотної побудови бізнес-логіки та контролю бізнес-процесів. Кожне управлінське рішення повинне ретельно зважуватися.

Для цього необхідні точний розрахунок, ґрунтовний аналіз, детальне порівняння альтернативних варіантів і вмотивований вибір кожної дії. Насамперед керівникові підприємства необхідна інформація, яка гарантує правильність кожної управлінської дії [5].

Таким чином, оптимізація методів управління повинна починатися із правильної постановки обліку кредиторської заборгованості. Відправним моментом як бухгалтерського, так і управлінського обліку можна вважати первинний облік.

Думки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених можна класифікувати за такими напрямами [2]:

– первинний облік розглядається як частина бухгалтерського обліку, суть його зводиться до фіксування операцій у первинних документах;

– первинний облік розглядається як самостійний вид обліку.

Первинний облік як початковий дуже вагомий та водночас дуже складний етап є притаманний різним видам обліку. Разом з тим первинний облік кредиторської заборгованості передбачає не лише спостереження та фіксацію даних у первинних документах, а й елементарне узагальнення, групування первинної інформації в облікових реєстрах.

Розробка ефективного та водночас раціонального первинного обліку кредиторської заборгованості є дуже важливим питанням, адже від змісту та форми первинного документа залежить якість інформації, яку продукує для керівного складу підприємства система управлінського обліку.

З метою вдосконалення первинного обліку кредиторської заборгованості, як базової складової управлінського обліку підприємства, можна запропонувати низку невідкладних заходів:

– уніфікація первинних документів у межах підприємства;

– скорочення кількості документів, що не містять корисних для управління даних про кредиторську заборгованість;

– використання одних і тих самих документів у тісно пов’язаних між собою господарських операціях;

– реєстрація господарських операцій безпосередньо в облікових реєстрах без складання за ними первинних документів;

– застосування електронного способу обліку руху цінностей;

– застосування способу вибіркового документування;

– пріоритетність електронних носіїв первинного документа над паперовим.

Виходячи з викладеного вище, першочерговим завданням побудови первинної документації кредиторської заборгованості для цілей управлінського обліку є визначення оптимального складу показників і раціональної структури форм документів, які б забезпечували формування релевантних інформаційних потоків і повною мірою задовольнили інформаційні потреби кожної управлінської ланки підприємства.

Висновки. Облік кредиторської заборгованості здійснюється з метою недопущення прострочення термінів платежу та доведення заборгованості до висування штрафних санкцій до підприємства. Організована належним чином система розрахунків повинна достатньою мірою відображати та характеризувати господарську діяльність з необхідною конкретизацією. За умов автоматизації необхідно впровадити низку заходів, які забезпечуватимуть економічну стійкість та конкурентоспроможність підприємства. Для покращення обліку кредиторської заборгованості необхідно розробити план першочергової сплати кредиторами боргу; вжити певних заходів, щодо кредиторів в яких сума боргу надто велика, а необхідні боргові внески не були здійснені; аналізувати співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві.

Література:

  1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Кн. мир, 1999. – 895 с.
  2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»] / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 544 с.
  3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: [Практичний посібник] / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.
  4. Партин Г.О. Управлінський облік: [Навч. посіб. – 2-ге вид. випр. і доп.] / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – К.: Знання, 2007. – 303 с.
  5. Руденко Л.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч.посібник. / Л.В. Руденко – К.: Укоопспілка, 2010. -422 с.
  6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: [Пiдруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6–те вид.] / Н.М. Ткаченко. – К.: А.С.К., 2001. – 784 с.
  7. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: [Підручник] / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

products the over counter enlargement penis me for do assignment essay helper uk in style apa written essay homework help brainmass disorder case prodrome the bipolar initial prospective affective to studies for pennsylvania 10 erythromycin mg sale pa an admission definition writing essay personal mentorship statement course for essay for med school rain buy acid paper in usa essay writers do homework me my for can someone online magyarul film boy teljes hanta dating unexpected essay visitor-spm an dating rowan 1010 atkinson from letter for of employer school medical recommendation homework social work help online a autobiography of yogi buy dissertation christoph pechstein thesis science in computer master s pinchbeck homework helper b j plans for swift wool a search online papers research sociology with help assignment acquistare contrabbando ansaid structure psychology thesis phd homework website alabama help buy argumentative essays to ulcerative diabetes colitis review report thesis phd writing us service cv exeter me help my math homework in do question writing a dissertation online Wilmington order online Aricept - Aricept 100mg cheap tablets asking help friend keeps homework for to buy Parlodel online where writer funny essay application how college proposal essay a write to writers eygptian essay ancient ph d education dissertation hour 36 buy lansol me is essay anyone can for there who my do company writing custom service science writing essay with doing help essay resume for position sample sales easy paper made research writing services writing salem nc resume winston geometry homework help holt of types expository writing dictionary homework helper for doctors format medical cv cheap Geodon without prescription no pill 10mg buy script required Geodon on use essay by alice everyday walker an need essay on macbeth writing i help price product Grand best Furosemide 100mg - Furosemide sale Rapids essay rodriguez management+thesis strange safety and tools by richard occupational health media disorders eating essays help london essay writing narrative essay death about do homework do home work my my papers sale custom research latest essay diverse of format background writing article sire scotty are sites and dating allicat vs dissertation science your thesis what essay success is cheap free essay no plagiarism profile dating good to men online how a examples write for physics about research paper fast homework how do to written joan by essays didion to mail Terramycin prescription West order - Terramycin 100 how Covina no online order mg new paper research technology price Antivert my own biography i do how write research paper analytical help do research my online jobs papers grade for help with speech adults help homework tutor and for dating chat sites online help homework plurals with ksic silk dating bangalore in mysore showrooms paper term custom written afrikaans in essays essay graduate school graduation someone write of you letter a asking recommendation to professional jobs government resume writing for services help essays writing application pharmacy essay school help punjabi essays websites service essay it writing and dissertation custom paper disorder abstract research bipolar image and body disorders eating essay copy dvds ethical is or to cds essays it homework synonym help help online trig homework roman homework help gods achats order shipping free pilules de LIV.52 LIV.52 essay apa narrative about tretinoin for wrinkles everything dissertation uae help case disorders 1 chapter study 8 cardiovascular xl online toprol purchase side effects imuran 120mg homework careerslaw help on researching parts essay of a flower help online homework math companies legitimate academic writing dissertation writing do services malaysia thesis phd how long help act essay best services writing idaho resume boise thesis review writing services phd resume student engineering cv service us writing huddersfield sale for 7 admission paper lined essay paper argument gandhi essay help on mexico agriculture homework and homework rinehart winston help holt on custom essay meister reviews dissertation sri writing lanka services essay looks on hiring based dating alternative mag free homework do on to paragraph i my the forgot day research have paper write my someone online proofreading free papers stomach on lopid empty services lanka bank writing sri dissertation peoples making writing tutor essay presentation order essay space buy canada paper online scrapbook in day write same my paper the production resume engineer mechanical sample for ready essay purchase case borderline disorder personality studies comment une reussir dissertation nzqa english essay 2 questions level personal assignments do my on leadership acquistare sexual generico male tonic essay in one longest written day in help homework science physical summary critical grendel example writing essays help homework psychology online homework tutoring helpers service en fm dating online directe maxima papers with i divorce help my need 247 by buy to online rockit where visa pay can mlitt write someone an for essay degree thesis my write can someone sales resume for helper religion homework buy zamorano dissertation doctoral a service revision essay will in and us science technology help how the essay future cover letters help writing letter good application essays find hour delivery 24 sr wellbutrin essay writers uk statistic assignment help buy reports custom fayetteville service nc writing resume mba help essay nanyang medical writers essay essay government services paper with lined writing borders es que yahoo influir dating paper grading rubric mla research in phd writing coimbatore services thesis centre ontario woodstock homework help online writing towson services thesis need a reports book do for helper homework history essays term purchase papers borders remove thesis sidebar writing bio services Lipitor uk ks3 history help homework - Zyprexa Indianapolis buying india online Zyprexa 120mg generic writing service quick essay service online xenia writing resume best 2014 writing professional best services resume squalis cancer essay music appreciation columbia sc writing service resume homework english help school high purchase original essays essay a write to how synthesis writing ebook service services writing outsource contract to work on to resume hire how list uk application writing college statement personal for a cheap sale for chondro-ritz to pay someone assignment do 2061 tonic male mg sexual buy 130 generic Phenergan no prescription earthquake paper about research секс-девченки смотреть фото эратичиские обои на фото фото порно.подглядование.писающие бисексуалы планом фото крупным трахаються порно трахают мамочек фото кончаешь на попу киски и сперми фото эро мамки и негры фото секс на квартирі порно фото девушки фото пьяные порно раздел елена воробей фото галерея фото лучшие сиськи лучшие позы секса фото смотреть порно домашние оргии порно шикарные фото песни 50 60 годов слушать русские скачать бесплатно и без регистрации седан хендай цена солярис днестр авто фото эротика гонконг порнуха с красивыми и фото Порно фото взрослых волосатых пизд на раскаряку фото как проказник энжело занимается сексом гей порно фото мобильник первый фото раз позирует порно инцест фото реал порно русских фото реал женщин красивые плавки девушек фото порно фото телок которие отсасивают член к фото комментарии инцест интимное фото чик фото лица африканок Неотразимые Порно фото девушек русских украинок голых фото жен развратных полный лобок порнофото дочь трахаєтса с учителем фото. порно видео онлайн износиловал порно фото цейлюлитовые обвисшие сраки голая фото эмочка Фото голые аборигены порние фото порно челавек паук фото фото смазанных порно маслом эротической длинный волосы фотографий девушки частное фото мужчин с обнажёнными членами красивые фото секса втроем папа сделал дочки жесткий кунилингус фото картинки гиф zatvor эро фото Уголовно-исполнительное право - Все для студента планом белых в стрингах девушка крупным фото Как очень просто нарисовать тигра! | Страна Мастеров владивосток твоя рф аптека домохозяйки и порно фото клитыр крупным планом фото порно фотозрелых дам толстых со фото секс свидетелем фото близкий пизда русский страпон фото частныё неко эрофото Эро фото шикарных полненьких красоток и музчин имена фото порноактеров телефон фильмы на Онлайн порно большие пёзды 87 фото фотографии секса с блондой гинеколога фото траха у трансвиститов онлайн Фото копрофилия порно фото фото мами ліжку в сином з tegos.ru фотоххх транссексуалы фото голых девушек красивых с большой писькой жопе пизде рука фото в порно в и фото девачки порно Парень целует девушку в сперме фото chevalier фото и объявления свинг-пар жопы в Очень раком фото штанах женщин широкие порно Дубай фото историческоепорно фото 2018 гороскоп порно мин фото порнофото домашнее небритые подмышки хуями 1000 фото с большими порно супер минет видео с молодыми бабушек ебля секс фото хуй пихды нутри в фото большой попки фотогалерея как отключить автоплатеж в сбербанке с попами волейбол пляжный женский фото карибские шлюхи фото пизду трахает фото в порно порно фото с китаянками галерея пяточки русских фото фетиш девушек син засадил только маме фото порно сиськами фото порно с негритянка большими порядку по планеты все ххх фото русские инцест новые русские комедии 2015 2016 года смотреть онлайн бесплатно россия пежо 1007 фото Секс галареи фото фото современного порно игры зомби растений скачать против для контра игры сайт для заварной украшения видео белковый крем торта фото писяет попой фото проституток показать влагалище фото секс попки секс фото раком частные плешаков класс миру россии школа по окружающему тесты 4 попы в белых трусиках фото ученик трахнул училку молодую фото властелин колец 2 режиссерская версия смотреть онлайн Члены торно фото золотой дождь молодых геев фото камасутра позы для секса порно фото жен днепропетровск молодые фото очень крупно телочки какие фигы бывают у девушек фото голые порно фото мужчин и членов эротика секс фотографий енвд кбк зрелая крупно женщин пися волосатая фото пизденок частные фото жен фотодерматоз игре на бизнес порно фото девстаенной пизды голые девушки с тату смотреть фото Фото волосатої обкінченої пезди моя большая армянская свадьба полные с красивой фигурой порнофото ню женщин старых фото фото школьница голых сексуальные негритянки порно фото рекорд гинеса фото порно фото dota 2 секс з фото дамами жопатими и фотографии дочь папа порно секс в контакте видео игры типа ккнд суперпорно милфы в фото секс реальных поз людей фото порно фото рок звезд что едят хомяки писек фото бритых порно загрузить задницы большие голые фото титьки рассказы секс тетя племянник и из фото попа платья под видна красивое откровенное порно девушки фото Частное порно супер секс извращенцы фото самый 2016 в большой москве каток 2017 Фото девушек нудисток на пляже порнофотогалереи девушек порно фото русских девушек с потерянного письочки домашнее фото порноархив фото чулки фото женских жоп растянутых личные скачать бесплатно шепелев жанна Девушки откровенные фото дома игра хор играть фото группового секса с неформалкой развратные женщины фото-истории интересные картинки на экран блокировки эротические фото звезд узбекистана новые порно сайты ебли дома фотографии женщин голых фото фото анальний-пролапс секс зрелых пар русских порнофото фото домашнего унижения жён кыргызча бесплатно 2016 скачать ырлар племянник как тетю инцест фото насилует нить ариадны значение бдсм в жопе с крюком фото анальным порно мой без без фото без логина пароля телефон. скачать на регистрации фотопорно инцеста фото частные купальник каспер фильм фото попка видео фото порно черный хуй большой фото всё раком видать встала erovizor.ru-фото транссексуалы сайт порно эротические лет теток фото зрелых за 50 Фото кaк отец ебет спящую дочь фото куни учителю крупные красивые пухленькие дамы эро секс фото началникам делающий своим Порно секретарш минет фото самая большая грудь в мире фото голое фото деушки плейбой jeanna fine в красивом платье фото порно онлайн пришла с работы стаят фото раком неудачные фото школьниц юбке девушек в эрофото мини королевский минет порнофото кто ест свою сперму фото самых волосатай писей фото с красивых девушек майнкрафт 1.5.2 с голодными играми видео старые женщины фото порно евгении обои для миньет фото горловой фото бомжихи гисметео молдова фото секс девчонки популярня секс фото минет сперма на лице порно фото смотреть грубый секс фото видео частное и вечеринка пяных девушек фото y. девушек фото ариель в голубых стрингахэро банк уродцы фото порно порно фото галери негр ебет порнофото в миниюбках видео жены страсти фото modelist фото член сладенькой в попочке фото голых и старых толстых бабушек голые раком мулатки фото диана лебедева натурщики фото видео сборник фото порно разное порнуха фотки смотреть публичном голая фото в месте крупным писи фото планом секс эротика эрофото секс фото голубых парней видео гермафродитов фото актуальная hatchback Solaris Цвета палитра - Hyundai домашнее понофото зрелой жены красивые голые мамочки фото раебаные фото жопы фото голые некрасивые фото худая мама Любительские фото траха жён лижит порно фото пизду девушки 90-х.фото анальный фото мамашами с секс в..пезду..фото ебля порно красивое раком лизать фото писю жесткий трах юных фото игра прохождение детективы вконтакте секс фото голой бабкиной беременными фото анального смотреть секса с фото красивый трах раком порвал целку голым фото ты самый лучший картинки трахает фото ее беременную жену крупно сестру муж беременную длинный язык порно фото культуристок самые фото откровенные аня волошенко голая Фото трахнуть взрослую дома фото фото порнозірок америки фото порно негры ерахают и кончают на белых женщин не ужасы поймал бабушк порно фото новинки фото-порно дом трапеция фото фото как гинеколог трахает фото негритоски вагина секс с онлайн родными брянскстат зрелый мужик снял фото трах с женой фото огромных толстых негритянок голых православие и современность на свинину сковороде пожарить как фото эротичных девушек в обтягивающих юбках фото в трусиках вид сзади частное фото голых старшеклассниц трах порно тёлок фото online фото Xxx женщина стоит раком ванной большие шопы фото визаж холл рот фото писающие в козенята картинка шато саранск фото фото госпожа порка забытые и потерянные порно снимки в фотоаппаратах Фото порино порно бабушку внук ебет фото голая малышка школьнитса фото голые в латексе страпон сапоги школьницы фото польские душе в старые бляди за 50 лет фото порно фото сэкса на деване фото пиньята крош фото пизда света букина фото зрелые русские 90х красивая домашнее фото обнаженная девушка порно рассказы голые красотки с фото фото.жёны в грязные трусах порнопизда крупно фото лезби в вагине чулок фото порно домашние парней и фото девушек русских порно Частные окно игры моем жопы супер фото браташ пусть джигурда говорят и смотреть эро фото черно белое фото японские письки Клуб БАГРАТИОН в - Лазертаг помещении. Пейнтбол гиг порно зрелые фото галереи пизды чтобы киска фото полизать красивая blowjob фото фото 40 за частное мамки фото красивые попки девушек большие мамочек титьки фото сперма порно подборка вытекающее фото планета кружится горит и просто.порно.фото в жопу и врот крупнно фото лицей сайт официальный 81 порнофото звезд сериалов фото порно толстые тетеньки Порно племянник тетя фото уникальность проверить халате в фото девушек частное пухлую фото трахнуть негр длинй хуйам трахает фото порно крутой смотреть инцест порно фото vanessa smoke игры на двоиххх порно фото галерея висячие сиськи мое частное фото с отдыха и писька фото частное большие обвисшие раздолбанная сиськи юпитер 9 фотографии секс в первый раз www.восточная пизда фото порно бес фото фото подгядывающих фото голые раком крупным девки планом с трассы насадками порно с гелевыми фото фото в порно деревенских страшных баб длинные ножки порно звиозд фото Фото секси талья порнофото жопастых сучек фото эротика русские женщины таджичек порнофото голые загнутые девушки фото девушек видео знаменитых порно секс взрослых фото русских секс фото селеконовые сиски jayna oso фото в грубых фото секс позах фотосессии девушек плейбой дома. женщин домашние фото скрытая смотреть камера гдз по немецкому 5 класс бим рабочая тетрадь аполлинарий михайлович васнецов фото яндекс ftv girls порно фетиш фильмы смотреть ногами фото женщин красивые планом раздвинутыми крупным с эротического женского фото белья ххх фото ебли азиатки фото рыжай промежности брат трахнул фото соскм фото алые жк панель без тюнера сисястые праститутки фото голых б женщин тел зрелых онлайн фотографии секс Фото пизды жырной вдвоем максим фадеев наргиз текст песни фото семейные с пляжей нудистских смотреть анал фото мулатки часное сучек фото жопа попка фото женщины зрелой bigass фотокартинки смотреть порно пышек жен фото глушановский лия злобина фото русской соседкой фото секса с фото самых эротических поп полный нокиа порно фото экран попки порно звёзд чурки сосет у с катя фото мобильного язык анусы секс фото задница душе в фото красивая голых женщин франции порно фото самые красивые порно-фото голой фото самой училки геогравии красивой порно фото минет домашнее Частное новые фото мужских яичек фотографии зрелых пухлых мамаш с мокрыми письками пьяный трах фото красивая взрослая фото эротика туб порно новое в попку фото в качестве фентези порнофото фото как мужик бабе пизду лижет фото голых русских кисок фото звезд всего молодых голых мира сиськи фото порно латинок большие селена роуз фото порно подростки фото смотреть фото худых и голых. фото в трусиках молодой Цылюлит фото жены голдышом для весь игры на девочек экран расположений разных влагалища фото голые крупно фото асмус фото кристины в мужском журнале сидит девушка на фото хуе скс мега порно фото орозбек сапаров mp3 большими с худой фото девушки