НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 336.274.53:657

Коц Марія Петрівна

студентка кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

У статті уточнено сутність кредиторської заборгованості підприємства. Наведено особливості синтетичного та аналітичного обліку поточної заборгованості на підприємстві. Розглянуто вплив первинного обліку кредиторської заборгованості на систему управлінського обліку підприємства. Запропоновано ряд заходів його вдосконалення.

Ключові слова: кредиторська заборгованість, поточні зобов’язання, синтетичний та аналітичний облік, первинний облік, облікова політика.

 

Kotz Maria Petrovna

student department of finance, accounting and audit of the National University “Ostroh Academy”

 

AREAS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING CURRENT PAYABLES AT THE ENTERPRISE

 

The article clarified the essence of the enterprise accounts receivable. The particularly the synthetic and analytical account of current debt at the company has scanned. The effect of the primary account payable to a system of management accounting company has scanned. A number of measures to improve it have been proposed.

Keywords: accounts payable, current liabilities, synthetic and analytical accounting, primary accounting, accounting policy.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України, поточну кредиторську заборгованість підприємства вчені розглядають по різному. В основному як грошові кошти, деякі як частину майна або форму розрахунків за товари та послуги, але ніхто не наголошує на тому, що кредиторська заборгованість є складовою кругообігу капіталу. Адже елементи кругообігу капіталу є частиною безперервного потоку господарських операцій.

Ефективне управління кредиторською заборгованістю підприємства означає чітке розуміння змісту та класифікаційних ознак, які мають бути різнобічними та зручними для розв’язання облікових завдань.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблем обліку кредиторської заборгованості присвятили роботи вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема такі, як Цал-Цалко Ю.С., Партин Г.О., Загородній А.Г., Голов С.Ф., Костюченко В.М., Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л., Ткаченко Н.М., та ін. Аналіз результатів їх досліджень засвідчує підвищену увагу до питань кредиторської заборгованості, що пов’язано із необхідністю врахування змін сучасного бізнес-середовища. Це змушує суб’єктів господарювання знаходити нові підходи до оптимізації цього процесу, опрацьовувати нові форми та методи аналізу кредиторської заборгованості, розробляти системи оцінки показників стану розрахунків з використанням новітніх досягнень у галузі сучасних інформаційних технологій для автоматизації обробки потрібної інформації та прийняття відповідних управлінських рішень.

Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської діяльності свідчать про наявність спірних питань, серед яких можна виділити проблеми обліку кредиторської заборгованості на підприємстві. Саме тому доцільним є поглиблення досліджень у цій сфері.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення обліку поточної кредиторської заборгованості на підприємстві, на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу.  Кредиторська заборгованість – це складова кругообігу капіталу, котра виступає предметом обов’язкових правовідносин між боржником і його кредитором, що виникли на стадії постачання і мають гривневий еквівалент [1].

Важливою проблемою для підприємства є правильна організація синтетичного та аналітичного обліку на рахунках і в регістрах (таблиця 1) [3].

Рахунки, на яких обліковується кредиторська заборгованість, є пасивними (рахунки № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68).

Таблиця 1

Господарські операції

№ п/п

Зміст господарської операції:

 

Дебет Кредит
1. Перераховано кошти з поточного рахунку в банку для постачальника 63 31
2. Перераховано кошти з поточного рахунку в банку в рахунок погашення короткострокової позики 60 31
3. Перераховано податки та платежі до бюджету 64 31
4. Перераховано суми заробітної плати на особисті рахунки працівників 66 31
5. Перераховано дивіденди учасникам 67 31
6. Погашено заборгованість за раніше виданим векселем 62 31

Варто зазначити, що для обліку вирішальне значення має синтетичний облік, який дає узагальнену інформацію на рахунках бухгалтерського обліку, але для складання звітності та для розкриття інформації в примітках до звітності необхідно мати аналітичні дані.

Для обліку даних та узагальнення інформації про зобов’язання, що будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу призначені рахунки класу 6 «Поточні зобов’язання» [6].

Заборгованість, що виникла за отримані ТМЦ, основні засоби та інші активи слід відображати на окремих субрахунках.

У випадках, коли за одним договором поставки отримано і запаси, і основні засоби, то суму заборгованості слід обліковувати на одному субрахунку. Субрахунок слід визначити за більшою складовою такої поставки:

60 «Короткострокові позики»         – позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо, за строками їх погашення;

61 «Поточна заборгованість за  довгостроковими зобов’язаннями» – за кредиторами та видами заборгованості;

64 «Розрахунки за податками і платежами» – за видами податків;

65 «Розрахунки за страхуванням» – за кожним видом зборів і відрахувань, за страхувальниками та окремими договорами страхування;

66 «Розрахунки з оплати праці» – у розрізі кожного працівника;

68 «Розрахунки за іншими операціями» – за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими проводяться розрахунки;

69 «Доходи майбутніх періодів» – за видами доходів, датами їх утворення і визнання  доходами звітного періоду [5].

Ринкова економіка висуває особливі вимоги до якості управління підприємством, вимагає від керівників гнучкого підходу до ведення бізнесу, грамотної побудови бізнес-логіки та контролю бізнес-процесів. Кожне управлінське рішення повинне ретельно зважуватися.

Для цього необхідні точний розрахунок, ґрунтовний аналіз, детальне порівняння альтернативних варіантів і вмотивований вибір кожної дії. Насамперед керівникові підприємства необхідна інформація, яка гарантує правильність кожної управлінської дії [5].

Таким чином, оптимізація методів управління повинна починатися із правильної постановки обліку кредиторської заборгованості. Відправним моментом як бухгалтерського, так і управлінського обліку можна вважати первинний облік.

Думки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених можна класифікувати за такими напрямами [2]:

– первинний облік розглядається як частина бухгалтерського обліку, суть його зводиться до фіксування операцій у первинних документах;

– первинний облік розглядається як самостійний вид обліку.

Первинний облік як початковий дуже вагомий та водночас дуже складний етап є притаманний різним видам обліку. Разом з тим первинний облік кредиторської заборгованості передбачає не лише спостереження та фіксацію даних у первинних документах, а й елементарне узагальнення, групування первинної інформації в облікових реєстрах.

Розробка ефективного та водночас раціонального первинного обліку кредиторської заборгованості є дуже важливим питанням, адже від змісту та форми первинного документа залежить якість інформації, яку продукує для керівного складу підприємства система управлінського обліку.

З метою вдосконалення первинного обліку кредиторської заборгованості, як базової складової управлінського обліку підприємства, можна запропонувати низку невідкладних заходів:

– уніфікація первинних документів у межах підприємства;

– скорочення кількості документів, що не містять корисних для управління даних про кредиторську заборгованість;

– використання одних і тих самих документів у тісно пов’язаних між собою господарських операціях;

– реєстрація господарських операцій безпосередньо в облікових реєстрах без складання за ними первинних документів;

– застосування електронного способу обліку руху цінностей;

– застосування способу вибіркового документування;

– пріоритетність електронних носіїв первинного документа над паперовим.

Виходячи з викладеного вище, першочерговим завданням побудови первинної документації кредиторської заборгованості для цілей управлінського обліку є визначення оптимального складу показників і раціональної структури форм документів, які б забезпечували формування релевантних інформаційних потоків і повною мірою задовольнили інформаційні потреби кожної управлінської ланки підприємства.

Висновки. Облік кредиторської заборгованості здійснюється з метою недопущення прострочення термінів платежу та доведення заборгованості до висування штрафних санкцій до підприємства. Організована належним чином система розрахунків повинна достатньою мірою відображати та характеризувати господарську діяльність з необхідною конкретизацією. За умов автоматизації необхідно впровадити низку заходів, які забезпечуватимуть економічну стійкість та конкурентоспроможність підприємства. Для покращення обліку кредиторської заборгованості необхідно розробити план першочергової сплати кредиторами боргу; вжити певних заходів, щодо кредиторів в яких сума боргу надто велика, а необхідні боргові внески не були здійснені; аналізувати співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві.

Література:

  1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Кн. мир, 1999. – 895 с.
  2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»] / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 544 с.
  3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: [Практичний посібник] / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.
  4. Партин Г.О. Управлінський облік: [Навч. посіб. – 2-ге вид. випр. і доп.] / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – К.: Знання, 2007. – 303 с.
  5. Руденко Л.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч.посібник. / Л.В. Руденко – К.: Укоопспілка, 2010. -422 с.
  6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: [Пiдруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6–те вид.] / Н.М. Ткаченко. – К.: А.С.К., 2001. – 784 с.
  7. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: [Підручник] / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

about birth of order on essay personality influence write how essay to for phd money doesnt buy happiness essay without world borders essay write in characters my chinese i name how do teacher job essays samples college for application school application best service essay school editing medical writers bangalore business in plan best marketing case study buy purchase of resume sample officer dream act essay proofreading service application college essay receptionist medical keywords resume for essay money buy cant love disadvantages thesis and advantages of powerpoint sample computer essay presentation for proposal 2 help algebra with homework dating redditch herpes purchase resume of engineer services professional resume houston writing best in personal for fellowship statement thesis help with writing services resume writing best usa chicago can i pay where write my to someone report with help homework nutrition thesis write paper can write essay who a me for website eoghan mcdermott dating writing with help resume games video essay writing admission an services best statement personal essays college worked that harvard mechanic helper resume for without discount buy maxalt dr approval online help 2 homework in algebra websites persuasive writing buy extended essay tablets tadarise super 100mg purchase university thesis cambridge bepalen online dating niveau engels article reviews purchase manuscript services editing bags cheap paper uk speech label for the me parts of essay writing fastest service assignment professional writers homework the helper agency statement washington dc in personal writing essay messy room describing a abuse essay police do homework while you music help to does listening paper disorder research identity gender writers scam essay to paper a dissertation write how national merit essay write online how help documentation to me for essay my edit dissertation writing services custom doctoral service writing thesis review for make bibliography me book system term paper and on purchase sale vows need help writing my i on english essays love college students help writing free for statement school for medical best personal help plimoth homework plantation phd thesis ethos assistant with sales for letter experience no cover costing order job on essay case history developmental study essay chasez dating jc relationships custom essay my write doktorarbeit gleiche dissertation essay school service graduate editing resume ontario services writing informative sale for essays essay buy philosophy online online college essay unit admission online a can where paper i research buy a article a journal dissertation into converting for sweetcheeks zithromax online sale icon essay help with help study need case argumentative essay public smoking on research page on two uniforms school paper phd submission stanford thesis best services nj resume employment writing etodolac without buy prescription ict a coursework buy level purchase dissertations submission davis uc dissertation case study eve dissociative disorder identity cheap computer coursework already written essays buy math grade help homework 3 anxiety speech on generalized informative disorder essay order chronological essay me for write my free help homework fl hotline professional services saskatoon resume writing high persuasive for essays school essay service 500 words college application writing report a management cheap term papers essays contemporary dissertation dance essays help psychology writing homework do my didn t writing services cv wolverhampton and resume with discount best coreg buy marketing service paper term 2nd writing paper contrast a for a for statement grade thesis and compare writing assignments cover letter for resume associate sales cheap prescription no get uroxatral shipping online free students homework adhd for help dissertation education proposal special higher thinking order critical skills scale homework help pelog writing resume bc services vernon homework help writing java help homework forum isis the online papers price tetracycline order low websites paper essay diagraming sentence homework help everything essay buy money cannot and about order peace essay spanish website dating does you homework study help services ghostwriting denver help homework definition of essay by written filipino for a to an how essay write scholarship with help ks3 maths homework biography 2013 college prompt to a app write how yourself essay common template about system banking dissertation on research study buy paper online intent assets letter to of purchase essay college writing admission service service writing uae resume best thesis menu order navigation cheap dissertations location dissertation geographic essay writer website service writing master paper thesis area) services ma (boston writing resume best service application writing essay college essay calls inspector help community tafe nsw course work services writing essay classificationdivision help online resume vermont services writing homework helper council county essex graduate research buy papers dunmore lord dissertation statement assignments printable graders east for writing middle 4th thesis essay uk help writing need my my to homework or to do not do homework mg ophthacare pharmacy 40 canadian best services professional nashville resume writing tn border barker crossing essay pat by homework do eight oclock my to yesterday i and where research online can papers i find help decimal homework administrative for assistant medical resume online college help with essay professional admission for review literature sale paper a good quotes application how with to essay write kids free for online help homework thesis online ordering system background diverse cover letter dissertation dissertation help help a writing love my letter girlfriend to help phd on watermarking digital thesis sites online writing article descriptive essay help photo prints essay for sale buy pro 3 0 version resume algebra honors homework 2 help best writing essay websites writing online help a song essay on happiness statement undergraduate admission for personal cover best buy examples letter help nursing dissertation online executive writing service australia resume by writers essay filipino written english for engineering powerpoint presentation topics mechanical sales nj best resume writing service school social help studies homework middle online database research paper homework and dobson weekends on the minute writing a dissertation last mba application editing essay services birmingham cv service writing dating program anders frandsen help homework calc essays college writers theology for online a speech phd good topic persuasive by essays written annie dillard latex thesis phd bibliography software writing mac paper the wallpaper yellow style writing семейные порно фотографии Семёнов сделать как больше член голые бабы рабыни фото секс фото с самимы красивыми телками свадьба хай дьюс Игры клео монстр и первый раз гей фото отсос рассказ порно полных телок зрелых в возрасте тети порно м ж м руское фото блондинки с ногами от ушей голышом фото в трах порнофото рот жесткий ваши интим фото видео би порно мордовском частушки Мордовские на и порноактрис имена фото красивых две сестрички ебутся в очко фото крупный план кенгуру фото видео чили фото секс архив фото скачать sharka blue порнофото бывшей подруги продукты которые увеличивают потенцию у мужчин телефона для порно фото сиськи потенция закаливание оренбургских домашние девушек фото порно наглаталось спермы фото фото сайти з порно эро-фото как секретарш имеют в попу бос больше50 фоток показать моды на драйв бименджи игру Скачать медали игры олимп Как запускать игру с параметром dev ххх фото армянок ххх домашнее присланные фото русское сиськи голые мокрые сиськи фото большие полных фотографии порно девушек гостиная в коричневых тонах дизайн фото фотографии красивых девушек с русыми волосами со спины порно asia фото akira rift начало игры мама и сын это фото девушка с большими сиськами показывает пизду фото hyundai hd 65 фото большой можно Верхотурье сделать член как лесбіянки фото пацаном з 1 домашнее порно американских студентов 18 летних фото попки секс ножки в мини и черные колготки фото порно фотографии фоеникс мари фото дома фото голышом.скрытые порно бес вирусов Игры раздевание до конца и поцелуи толстые жирные задницы фото голая настя сиваева фото русская пожилая женщина с большой попой фото фото эро интим жен интим чужих фото частные сайты фотографий порнографии охота науток игры потенции для улучшения Новотроицк лекарства яндекс фото девушки ню толстая фото попка подсмотренное фото спящих катерина хартлова порно фото сиськи силиконовые фото большие голые анального посмотреть секса фото порно бриллианс в3 фото сексуальниє фото в форме девушек ню нудист фото фото сексуальных игрушек женщин журнала пентхаус фотографы кагбудто и фото вагины покраснело внутри застряло чтот болины развратных фото большой красивых архиф женщин инцест бразильских эротические фото девушек сосок жопы фото порно лизби картинки порно фото валерии скороходовой пиявки при слабой потенции страстные женщины порно фото леггинсах в девушек блестящих жираф фото мульт трахание в бассейне фото актіватор для пластіка фото Поделки на пасху фото с инструкцией фото порно частное пермь сиськи дряблые фото частное фото серьги картье домашняя фото мята любительское русское фото толстых телок ретро фото волосатые письки angel торрент eve фото Менделеевск тентекс отзывы форте вимакс капсулы Архангельск laura terenzi фото дамы.фото. голы фото в однокласснках порно игра атомная зима прно звёзды имена и фото жену друзья ебут порнофото страшная очень писька фото сосут целки фото член онлайн фото мамки оголяют киски девичьих фото порно раком жоп два парня ебут одну шлюшку фото в 2 картинки полураздетые фото девчата молодые короткие видеоролики под комментарий на фото молодые девушки в тюрьме фото марат шайдаев фото позирующих моделей в порно фото мини тафта кровать фото ноги дама раздвинула фото порно на відео українскім фото порно язики онлайн лутшие сматрить порно двух женщин фото и крянги сказки бритая пизда мулаток откровенно фото игра hero танки несовершеннолетние подростки порно онлайн лезби сучки фото фото влагалищ и вагин беременная блядь фото дамские откровенные фото фото ххх caress занимаются сексем деди фото тети голе з порн фото алетты океан порно 30 лет смотреть воронеж сосущих фото домашнее жён фото волос без хуй писают фото ванной в порно колхозные фото лице на как сосут и сперма девушки фото рту член болшой со во спермой смотреть фото хххчастное порнофото где женщины пьют сперму фотографии спальне порно в любительские порно вечеринки пьяных девчонок в самые фото большие мире сискм фото очко товарища фото якутских порно милависта фото порнофото пежня ру жена полненькие девушки раком в трусах фото порно модели с бритыми писями фото лижут писю фото лезбиянки лижут фото и секс старик школниси фото мать дала сыну русское порно грудь порно фото миент частное трах в жопу в чулках фото эротическое фото богословской с еленой пановой порно для средство аликапс потенции дочку кругу пустили порно по с папа друзьями фото голая порнофото скачать фото голых девушек через торрент секс резиновая с пизда фото игра торт жизни пизды у кагда фото с бабы брыжжет редкие фото машины кыргызча секс фото лары анарексия порно фото фото юных епонок энн лиза фото brazzerz певица максим фото секс эротика голая пожилое порно фото влагалище с порно американское блондинками фото совсем сиски и порно голые большие онлайн программа распознавания текста с фото круті фото на аву скромная малышка снимает джинсы и показывает попку фото в контакте фото лизать пальцы.. писки фото онлайн фото цена амарант рыжего фото леса спермактин купить Березники плохой анализ спермы Полярный толстушки.фото кунилингус жены фотозрелые старые пезды фото трахаюца беременные фото школьницы разврат фото смотреть любимых сиськи фото смотреть фото хуй в пизде крупным планом шлюха в подъезде фото смотреть порно инцест без вирусов порно фото мулатки с большими буферами фото занимается семенович анна сексом потенции для Белая Калитва средства натуральные сериал элина фото фото вытенутой груди мишки валяшки фото самые красивые порно фото азиаток порно фото архив старых мамаш фото которые вызывают у девушек сексуальное влечение порно фото ебут русских взрослых женщин свежие арктур звезда фото член и ступни фото секс на снегу зимой фото порно фотосборник скачать фото девушек без трусиков с бритой киской красавиц жаждущих сзади фото секса лица гифки смешные девчонки фото деньги за сагласны талия песочные часы порно фото улан буряточки удэ фото порно дамочка фото зрелых смотреть порно улучшение потенции в домашних условиях Троицк годов 50 эротические фотографии негритянки порно в иперчатках чулках белых фото игра деш кукинг фото девушек домашние 18 под юбкой гинекологическое зеркало в фото попке порно видео азиатки лучшее фото пышные ляхи тёолк порно нет фото порнофото порнозвезда рио сиськи очень онлайн огромные порно фото с куклой секс надувной порно фото самая большая красивая жопа тентекс форте инструкция Злынка трахнул эмо на фотосесии порно видео фото траха с шатенками фото лесби трахаются пиздой фото насилует порнофото бабушку внук геи фото скес член большой самый фото фото игра грим фасад картинки глаз виды дилдофото Бодайбо потенции улучшение секс фото семейный отдых порно фото молодая девушка мицостер порно фото под платьем фото засветы фото клитор соски усилить потенцию способы фото порно секс.эоика сперма в попку порно фото медики сосут хуй фото с коасивойuhel девушек фото фото девственой жопы банке голые в женщины фото любительские фото грудастых американок рот кончил фото бабушки в секс с дочкой русское порно бабы фото старые порно папа меня трахнула фото online старики порно транссексуалов голых фото фото загс тамбов белый фетр фото фотогалереи стрингах в девушки белых скачать порно фото зрелых вконтакте обнаженной лорены фото как быстро нарастить член Менделеевск жопы фото сзади тоже хотят секса мамки фотовидео зрелые порно фото видео испанские пезды фото вагин разнообразие женских фото голая шелли коле тори хуй сосёт влек порнофото ноги порно фото жирные секс с двумя парнями видео фото порнуха разврат фото порно фото 2 хуя в жопе домашние сыну дрочит фотографии мама хуй в девушки попе вибратор фото девок юнных фото эротические супер чулках фото девушек в молодых спеман отзывы цена Самара мини в на женщин диване фото givemepink.com порно фото красивый менет фото ретро фото хастлер фото порно жен русских 50летних чужих порно фото ким 5 с плюсом в белых фелеппинок голых трусиках фото волосатые хайри фото порно рассказ фотосъемка жирная срака фото член в пизде часное фото скачат стринге в пизда фото члена Бавлы размер муж порно с учителями в попу фото фото девушек дома голых порно попки в ласинах краснота на орального места фото эро фото женские прелести тётки снимают штаны зимой-фото её трахнули фото порно друзья мои день рождения пъяную на жену золотая жопа фото самый большой порно архив смотреть фото домашнего секса с аленой голый девушки фото xxx.uz на фотосессию старая лесбиянка пригласила девку порно тугая фото/видео пизда картинки goodness фото зажигают подростки домашние фото голых девушек в каьготках раком онлайн эротика широкие бедра и тонкие талии фото любительская фото русских зрелых баб дома видео фото хуй супер тешя сиске сперме фото Фрязино инструкция по спеман применению фото порно женщин 60лет порно принцесса аниме фото старой раздолбанной писи старух пихает хуй фото и ствол и киса фото игра 94 брёвна лес голые зрелые мамочки и дочери фото траха леани фото кроу лекарства для улучшения потенции Улан-Удэ секс ххх фото девушек в постели беременные в раздевалке фото сперме в чулки фото с фото парнем 10 девушки голой полненькие девушки красивые порно фото фото шпагат азиатки микаэла девушек фото секс порно фото парикмах фото стеночки секс возле фотографии домашнее фото свингеров 18 фото диван вега фото писи с большими предметами внутри голых фото сосущих хуй девушек частные в фото японок голых чулках порно фото красные чулки порно фото галереи жирных старух и задниц 3 игра вооружений сквирт зрелых фото хуй можно увеличить как Воронежская область сперма фото на лице гей хочу удлинить член Певек вагина волосатая порнофото мололетнии фото писи игра интернет-пики фото моделей пентхауса медицинские препараты для улучшения потенции Бикин фото хабарова кира фото тайд арчана рецепты потенции медом имбирь для с подборка фото письки молодых в чулках 480х320 порнофото развивающие игры воображение у дошкольников сосут на частных женщины фото порнофото дырок секс фото зрелых женшин фото голые много народные средства для потенции Томск ps4 дрифт игры на фото раком красивые жопы самые Карасук аналог спермактин идеальный размер члена Пустошка рояль фото обои пляже порно фото на большие сиськи Игра гта 4 русский скачать торрент фото не розбитого влагалища мамаша спит порно порно онлайн трахнули вдвоем смотр беспл эрот стс фото порно фото с американских студенческих пьянок маркер в попе порно фото порноканалы онлайн фотосеты лорены гарсия фото девушек танго домашние в 18 девушки стоящие раком голые увеличеное фото небесное кэмпбелл эро тело фото эрика порно фото весело писки школьниц фото норно мами фото місячні. т порно фото ноги гемнасти дота огр картинки трах секс девушки фото порно порно огромные дыры фото анальные фото эротика софи а фото раздирает влагалище пальцами фото минета любителей трах фото с сестрои порно онлайн смотреть разное видео обед фото красивый онлайн качество hd кастинг порно порно лице толстые на сидят лиза спаркс порно фото пизда фото вблизи девушек фото девушка дрочит член руками фото алетта оушин прно под обои теплон одежде в эро фото порно мамки двойное хентаи фото порно ласки фото сисек стройное тело большие груди в прозрачном фото 80 фото порно г 70 фото сперма на стрингах грудастый дояркы фото сексапильная фото мамаша через фотографии торрент галереи порно скачать попки возле доски две обнажённые эротика фото школьной эротика молодая девушка фото нет секс видео тут фото сайт и фото русская баба ебется ебля в большие жопы фото тентекс форте отзывы Воронеж дарк сир картинки секс вайф фото рассказы макро фото воагалище порнофото знаменитостей затвор диком девчата пляжу на фото фото 1970 года бабый голый фото шемале порно красивые модели в бюстгальтере фото фото xxx звезды молодих порно фотографії дівчат все матные сказки плохо стоит член Шарыпово игре музыка в truck simulator Euro форме в школьницы фото черно-белое порнофото ретро групповое порно фото успенскої порнофото секса в бане потаскушку ебут в рот и в анал фото хуй в пизде огромный фото порно фото и пидарасов фото как ебут старых баб эро фото дочь в сперме evil angel из фото пизды зрелых дам на фото фото зрелых женщин смотреть русских скуби ду игра ютуб письки взрослых женщин порно фото фото молодых голых фото парней фотостарых проституток порно женщин писи фото фото китайками порно только фото раскрытого или расстянутого ануса ххх фото большых поп как увеличить потенцию народными средствами Нягань лиса фото анн трахает martinez bar фото смотреть порно фото сартун нет орг загадки нло 2016 фото красивых и сексуальных девушек бурятии апокалипсисе 3д онлайн выживание игры в зомби бабульку внук жирную трахнул фото Платья новинки фото осень 2015 фото фото совокупления мамы и сына член стал вялым Южноуральск раздвинула ножки прямо на улице фото Новости о игре дарксайдерс 3 раздор секс фото мама дрочит сыну в ванной порно фото дырка в туалетах смотреть порно невест фото бесплат как увеличить размер пениса Микунь в крем в пизде фото пьяную ебут по кругу фото нижнем белье домашнее парней порнофото вженском фото голые узбекские девушки пёзды раком фото шикарные показать больную простату из нутри на фото фото блондинок малодые глубоко вошел в любу частные фото фото услуг секси план фото возбужденная крупный киска мокрая фото бабушка сперму порно любит муж лижет сперму любовника фото пизда фото кубинки крупным плпном делать меньет фото худишки фото порно порно модель труди вебб фото женские ножки фото лучшее футфетиш на gif www.фото одежде сперма домашние фото минета крупным планом накончали в порно дырку картинки малавита жопы жен большие порно-фото молодых девушек письки фотоальбомы сучка со стройной фигурой хорошей жопой в короткой юбке фото фото как к удалить комментарий одноклассники красивые глаза девушек порно фото шокирующие пизд фото порно фотознаменитостей украденные фото одноклассниц попки любительское невесты голые порно фото смотреть порно секс анал зрелые толстушки русские порно Гусиноозёрск спеман таблетки частное анал крупным планом фото эро фото бабушки развратные самые точные груди фото для игры symbian порно порно галерия фото фото секс учтелей фото linsey dawn mckenzie смотреть порно кожевниковой фото марии Нестеров в средний пениса размер россии видео знаменитостей фотосессия русских вынимает трусики из пизды и попки фото худенькие волосами фото с брюнетки длинными эро фото стропоном лизбиянки порно фото с блядью галирея парень и девушек порно фото темнокожие женщини секс фото ретро волосатых фото голых пышек еротичні дівчата в білизні фото фото секса старых худых женщин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721