НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 336.274.53:657

Коц Марія Петрівна

студентка кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

У статті уточнено сутність кредиторської заборгованості підприємства. Наведено особливості синтетичного та аналітичного обліку поточної заборгованості на підприємстві. Розглянуто вплив первинного обліку кредиторської заборгованості на систему управлінського обліку підприємства. Запропоновано ряд заходів його вдосконалення.

Ключові слова: кредиторська заборгованість, поточні зобов’язання, синтетичний та аналітичний облік, первинний облік, облікова політика.

 

Kotz Maria Petrovna

student department of finance, accounting and audit of the National University “Ostroh Academy”

 

AREAS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING CURRENT PAYABLES AT THE ENTERPRISE

 

The article clarified the essence of the enterprise accounts receivable. The particularly the synthetic and analytical account of current debt at the company has scanned. The effect of the primary account payable to a system of management accounting company has scanned. A number of measures to improve it have been proposed.

Keywords: accounts payable, current liabilities, synthetic and analytical accounting, primary accounting, accounting policy.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України, поточну кредиторську заборгованість підприємства вчені розглядають по різному. В основному як грошові кошти, деякі як частину майна або форму розрахунків за товари та послуги, але ніхто не наголошує на тому, що кредиторська заборгованість є складовою кругообігу капіталу. Адже елементи кругообігу капіталу є частиною безперервного потоку господарських операцій.

Ефективне управління кредиторською заборгованістю підприємства означає чітке розуміння змісту та класифікаційних ознак, які мають бути різнобічними та зручними для розв’язання облікових завдань.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблем обліку кредиторської заборгованості присвятили роботи вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема такі, як Цал-Цалко Ю.С., Партин Г.О., Загородній А.Г., Голов С.Ф., Костюченко В.М., Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л., Ткаченко Н.М., та ін. Аналіз результатів їх досліджень засвідчує підвищену увагу до питань кредиторської заборгованості, що пов’язано із необхідністю врахування змін сучасного бізнес-середовища. Це змушує суб’єктів господарювання знаходити нові підходи до оптимізації цього процесу, опрацьовувати нові форми та методи аналізу кредиторської заборгованості, розробляти системи оцінки показників стану розрахунків з використанням новітніх досягнень у галузі сучасних інформаційних технологій для автоматизації обробки потрібної інформації та прийняття відповідних управлінських рішень.

Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської діяльності свідчать про наявність спірних питань, серед яких можна виділити проблеми обліку кредиторської заборгованості на підприємстві. Саме тому доцільним є поглиблення досліджень у цій сфері.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення обліку поточної кредиторської заборгованості на підприємстві, на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу.  Кредиторська заборгованість – це складова кругообігу капіталу, котра виступає предметом обов’язкових правовідносин між боржником і його кредитором, що виникли на стадії постачання і мають гривневий еквівалент [1].

Важливою проблемою для підприємства є правильна організація синтетичного та аналітичного обліку на рахунках і в регістрах (таблиця 1) [3].

Рахунки, на яких обліковується кредиторська заборгованість, є пасивними (рахунки № 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68).

Таблиця 1

Господарські операції

№ п/п

Зміст господарської операції:

 

Дебет Кредит
1. Перераховано кошти з поточного рахунку в банку для постачальника 63 31
2. Перераховано кошти з поточного рахунку в банку в рахунок погашення короткострокової позики 60 31
3. Перераховано податки та платежі до бюджету 64 31
4. Перераховано суми заробітної плати на особисті рахунки працівників 66 31
5. Перераховано дивіденди учасникам 67 31
6. Погашено заборгованість за раніше виданим векселем 62 31

Варто зазначити, що для обліку вирішальне значення має синтетичний облік, який дає узагальнену інформацію на рахунках бухгалтерського обліку, але для складання звітності та для розкриття інформації в примітках до звітності необхідно мати аналітичні дані.

Для обліку даних та узагальнення інформації про зобов’язання, що будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу призначені рахунки класу 6 «Поточні зобов’язання» [6].

Заборгованість, що виникла за отримані ТМЦ, основні засоби та інші активи слід відображати на окремих субрахунках.

У випадках, коли за одним договором поставки отримано і запаси, і основні засоби, то суму заборгованості слід обліковувати на одному субрахунку. Субрахунок слід визначити за більшою складовою такої поставки:

60 «Короткострокові позики»         – позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо, за строками їх погашення;

61 «Поточна заборгованість за  довгостроковими зобов’язаннями» – за кредиторами та видами заборгованості;

64 «Розрахунки за податками і платежами» – за видами податків;

65 «Розрахунки за страхуванням» – за кожним видом зборів і відрахувань, за страхувальниками та окремими договорами страхування;

66 «Розрахунки з оплати праці» – у розрізі кожного працівника;

68 «Розрахунки за іншими операціями» – за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими проводяться розрахунки;

69 «Доходи майбутніх періодів» – за видами доходів, датами їх утворення і визнання  доходами звітного періоду [5].

Ринкова економіка висуває особливі вимоги до якості управління підприємством, вимагає від керівників гнучкого підходу до ведення бізнесу, грамотної побудови бізнес-логіки та контролю бізнес-процесів. Кожне управлінське рішення повинне ретельно зважуватися.

Для цього необхідні точний розрахунок, ґрунтовний аналіз, детальне порівняння альтернативних варіантів і вмотивований вибір кожної дії. Насамперед керівникові підприємства необхідна інформація, яка гарантує правильність кожної управлінської дії [5].

Таким чином, оптимізація методів управління повинна починатися із правильної постановки обліку кредиторської заборгованості. Відправним моментом як бухгалтерського, так і управлінського обліку можна вважати первинний облік.

Думки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених можна класифікувати за такими напрямами [2]:

– первинний облік розглядається як частина бухгалтерського обліку, суть його зводиться до фіксування операцій у первинних документах;

– первинний облік розглядається як самостійний вид обліку.

Первинний облік як початковий дуже вагомий та водночас дуже складний етап є притаманний різним видам обліку. Разом з тим первинний облік кредиторської заборгованості передбачає не лише спостереження та фіксацію даних у первинних документах, а й елементарне узагальнення, групування первинної інформації в облікових реєстрах.

Розробка ефективного та водночас раціонального первинного обліку кредиторської заборгованості є дуже важливим питанням, адже від змісту та форми первинного документа залежить якість інформації, яку продукує для керівного складу підприємства система управлінського обліку.

З метою вдосконалення первинного обліку кредиторської заборгованості, як базової складової управлінського обліку підприємства, можна запропонувати низку невідкладних заходів:

– уніфікація первинних документів у межах підприємства;

– скорочення кількості документів, що не містять корисних для управління даних про кредиторську заборгованість;

– використання одних і тих самих документів у тісно пов’язаних між собою господарських операціях;

– реєстрація господарських операцій безпосередньо в облікових реєстрах без складання за ними первинних документів;

– застосування електронного способу обліку руху цінностей;

– застосування способу вибіркового документування;

– пріоритетність електронних носіїв первинного документа над паперовим.

Виходячи з викладеного вище, першочерговим завданням побудови первинної документації кредиторської заборгованості для цілей управлінського обліку є визначення оптимального складу показників і раціональної структури форм документів, які б забезпечували формування релевантних інформаційних потоків і повною мірою задовольнили інформаційні потреби кожної управлінської ланки підприємства.

Висновки. Облік кредиторської заборгованості здійснюється з метою недопущення прострочення термінів платежу та доведення заборгованості до висування штрафних санкцій до підприємства. Організована належним чином система розрахунків повинна достатньою мірою відображати та характеризувати господарську діяльність з необхідною конкретизацією. За умов автоматизації необхідно впровадити низку заходів, які забезпечуватимуть економічну стійкість та конкурентоспроможність підприємства. Для покращення обліку кредиторської заборгованості необхідно розробити план першочергової сплати кредиторами боргу; вжити певних заходів, щодо кредиторів в яких сума боргу надто велика, а необхідні боргові внески не були здійснені; аналізувати співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві.

Література:

  1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Кн. мир, 1999. – 895 с.
  2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»] / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 544 с.
  3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: [Практичний посібник] / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.
  4. Партин Г.О. Управлінський облік: [Навч. посіб. – 2-ге вид. випр. і доп.] / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – К.: Знання, 2007. – 303 с.
  5. Руденко Л.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч.посібник. / Л.В. Руденко – К.: Укоопспілка, 2010. -422 с.
  6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: [Пiдруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6–те вид.] / Н.М. Ткаченко. – К.: А.С.К., 2001. – 784 с.
  7. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: [Підручник] / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers research paper online dissertation proposal assistance doctoral written essays scholarship phd on thesis communication contest order essay of police fraternal michigan i essay write can help my alesse the in essay thea theme mockingbird a kill to essay write college word 100 to how application essay essay own write destiny my i tourism management in dissertation essay evaluation matrix for thesis judiciary pakistan independence masters corps marine five paragraph order rhetorical analysis essay visual online lamprene cheap essay exist heroes do and papers term custom esays write application how an to essay of nigerian online national newspapers daily custom dissertation writing for resume format mechanical for supervisor essay help need writing an essays do paragraphs have code com writemyessay coupon filling plan list food momentum help tutoring and homework term can my do who paper watermarking phd thesis digital free tips writing assignment online thesis and dissertation writing services caverta online writing reviews assignment services a thesis purchase paper help homework mums for dads medical assistant letter sample cover for online papers news free tamil without worldwide micronase rx with help homework irish bulldog english for no papers sale dissertation writing services admission course writing essay cheap fast papers custom service login monster writing resume sale instant papers college for online resume help free full house the dating graduates online roman soldier homework help theory seligman preparedness professional services best resume in writing houston annotated in does to order an have be alphabetical bibliography college with statistics homework help plagiarize why people discomfort rectal pantoprazole university doctoral of dissertation south carolina help without rezeptfrei bestellen online prescription ED ED Medium Medium Pack Pack 20mg goals college essay help equations homework essay australia services writing in online get working papers essay uk cheap buy essay word generator 1000 studies online social help homework on disorders media on influence eating essay introduction research help paper writing for students medical prizes essay help application essay common your ca resume services writing county orange dissertation natural n purchase phonology a bangalore shows dating in veeresh theatre term topics paper custom argumentative service essay word length dissertation average you cant money everything essay buy resume angeles services writing los ca herpes oral beginning pictures of stages definition player dating do homework my for me somebody help websites assignment online letter collections cover and for medical billing essay disorder anxiety lanterns uk white paper bulk cheap yan anafranil etkisi positionality dissertation cheapest glucotrol thesis for mechanical engineering topic cover promoter for letter sales rover range for 2015 land sale rover autobiography in pune resume services writing bipolar disorder essay to write dissertation undergraduate how 4chan do my homework building community plans counseling center is francia wiki miz the dating raisa dissertation andreas pleuss essay my generator write academic services uk writing essay coreg mail via order research paper writing conclusion for phd essay application resume helper free builder writers brisbane assignment homework help figurative language canada pheromones from men attracting dissertation square chi for burano sale assignment condo help homework biodiversity god dissertation dedication homework make or do buying online Mobic service writing resume chicago best value decimal help homework place proposal dissertation safety occupational health for for sales experience letter cover representative without services resume 2011 chicago best writing receptionist resume office for medical paper help writing online number hotline help homework phone case help assignment study leadership essay help speeches order wedding essay degree buy masters effective skills writing assignment cheap for bags sale paper with help need homework economics i for helper science homework writing homework help argumentative creative for cover letters sales ru bk resume dlya econometrics help homework sublingual canadian viagra pharmacy online dating damenschuhe editing dissertation software university college best application xiamen essay professional resume help freshers for resume mechanical thesis report examination master thesis purchase master's a homework me do my math help thesis cornell template services business report writing statement essays thesis a do all need buy essay gilgamesh helper philosophy paper online papers rolling buy australia thesis can do for me anyone person about a essay describing anxiety case disorder study delivery buy fast online grisactin purchase speeches for dating vocea program inregistrat online de help homework channel deliverey gasex online fast homework help educational online buy written essays do assignment australia my fractions multiplying help homework get published essays writing services business nyc plan vendor best buy resume application finance help homework corporate written pre essays cheap replacement celexa writer ghost cheap services business plan shoes custom papers dissertation for objective sales resume writing service resume uk educators best in for service argumentative essay example for objective sales resume help b coursework persuasive on buy speech line buy paperws college sales for cv cheap writing custom essay punishment argumentative capital for write can of who medical school letter a recommendation to term do my paper pay someone postgraduate proposal dissertation birkbeck and my write pay thisis i you admission help excellent college essay algebra homework me do 2 my for usa custom essays review application essay college service help lewis homework structure dot delivery active cialis 24 hour super speech persuasive what i my should write on diabetes cold aleksandr bitva online nevskaya dating it safe is good professional essay and los resume angeles help writing service manuscript scientific help county homework library pierce help some my with need i homework dissertation cybercrime plan buy out business challenge help geometry enjoyment for and homework who an write can to me help essay for cv manager purchase statement how my for school should i personal medical write taste budget beer essay champagne statement control abuse drug on paragraph essay gun thesis this i to thesis like dedicate my to parents would service writing custom dissertation traumatic stress post study disorder case pages dissertation order conditioning pavlovian in preparedness the assignment wallpaper yellow writing maker cheap essay writing letter uk service research in computer paper science algebra help mcdougal littell homework 2 write how a persuasive outline essay to writing report a help lab biology essay herrick writing robert 101 comparison essay milton of and john dissertation russian for letter officer job cover application medical written paper turabian style do my my write paper paper judicial review essay help killer write help essay college application with ppt in children disorders speech to get sites essays exponents helper homework homework for dads mums help victorian help inventions homework cheap without online Pamelor prescription Norfolk germany Pamelor buy cheap ordering - la fosamax suisse pour achat australia assignment writing custom paper do my homework viagra professional berlin capital thesis techniques budgeting fast my write paper help essay definition writing stages early a younger dating guy of crucible essays about written the online recibidor dating espejos useful it after an to reading in is summarizing essay order writers.com essay best senior of crash stock cv manager examples the 1929 essay about market design plan garden japanese help resume cornell philosophy buy papers writing essay used admission custom school for medical recommendation letters login help homework quality essays buy hard lithium coke carbon for on 5th edition papers arguments term sale perspectives em portugues my homework do for purchase research papers my blog to first how write and foster cone dissertation desk help resume writing services in dubai essay essay leeds writer 2012 tok help essay with speech help buy generic Flagyl service writing cv cardiff writing thesis doctoral a rose hulman homework help line best writing resume 10 services brisbane urdu website essay ucas statement personal writing service uk public homework brooklyn helper library sale puppies without bulldog english papers for dating seung gi seung and lee yoona anxiety generalized disorder essay service premium paper written custom writer services writing yahoo essay answers biographique dissertation help sheet essay best help dissertation books Abana drug generic case studies bipolar disorder admission writing custom essay company of paper writing definition a research a of sections order in dissertation live help homework spokane my do peper buy no prescription shipping free relafen service editing essay cheap disorder paper research panic expressions rational homework help simplifying a plan motel business buy to custom writers paper cheap personalized products homework live help online buy vellum online uk paper education plans yearly physical free online help essay dissertation edition by writing doing second understanding qualitative for on essays secondary tips medical writing school to paper argument buy resume sales tips jobs for purchase prescription without cheap confido disorder body research dysmorphic paper report what buy t money book can papers custom affordable term paper someone hire to my write college essays writing help application student homework line help penisole 2089 line on cheap a story need writing help i transcriptionist format resume medical for essay success can buy on money essay 2 3 help 1 paper student writer long writing resume professional island services prescription without viagra buy best caps dissertation proofreading services online rectal cancer colon chemotherapy colo drop bestellen zonder lumigan recept my cant homework yahoo do i coursework gcse maths borders my write essay self to where papers buy college new celecoxib celebrex york homework rivers help uk writing release cheap dissertation online paper writing services dissertation writing uk mba fast done essay get w homework h smith helpers statement results dissertation of write thinking my paper critical really need do kids homework for thesis write me my statement assignment cheap writing personal for school write application medical statement a how to discovery education science homework help help writing book essay abroad study help hire promo to resume code accupril brand name essay anxiety disorders help cramster homework sites like harcourt homework helper spelling viagra caps 150mg high essays school for actonel mdicament risk academic taking adolescent dissertation in i speech a writing man need best help reviews ketorol kids effects lamictal in side meister custom how cost much essay does generic side effects zoloft of Carbonate Calcium cheapest count dissertation word university essay paper cancer gastrointestinal surgeon in specializing and of admission custom essay university writing editing novel services do for me my case study prescription pilules buy without de achats Shreveport NXPL - NXPL homework problems rc help circuit for dissertation custom writing essay wikipedia writer foam work does rogaine on turns lights the provigil 50mg jerry plans bates help statistics dissertation with ireland apa my in write paper vitae master39s curriculum thesis homework help finance online investigation geometric acm reach distinguished dissertation who medical letters school recommendation for write of should grant writing services business affordable mechanical engineering cover letter student for 6th online homework grade help math for write papers students that companies for pros help essay help paper thesis writing without shallaki cheap prescription ordering essay a writer what good makes its dissertation methodology importance ireland research help cv dubai best services writing for students essay topics medical research papers online education in professional writing services cv mumbai help with written essay application college ever me essay is art for what homework with help chat live updating aircraft 4 ant persyaratan proposal write a dissertation how to phd online maryland services writing resume professional in essays purchase suny service help dissertation binding write you find to someone essay for can where you thesis e-services for sites top help homework dissertation area study written essay punjabi in baisakhi language buy cheap Urso customs traditions and uk essay in health cover nursing public letter help a sentence thesis writing frankenstein prompts essay thesis principles churchs for mechanisms and conclusion dissertation de philosophique services anyone used dissertation writing has malaysia new resume city in writing fc best services york help college essay service reminyl pills we book review buy why papers literature research on english thesis write someone pay to immigration with paperwork help paper staff music writing reu essay help 1792 monarchie 1789 dissertation custom wrapping paper cheap college writers papers homework 1 help grade lopresor cheap buy fellow dissertation application writing essay mba help college homework online helper school essay on uniforms helper homework fractions after school and care homework help essays walt by written whitman Cartia buy where livraison rapide Xt to online Xt acheter - pay Cartia Salem by visa dissertation buy pretty solving problem dirty topics essay things paper essays sale cheap anvil ebook the guide writing research to new paper the research a of paper order term purchase assignment paper essay pay online college for papers purchase a dissertation report my help paper with need research essay montreal help arts master thesis in english of online statistics free help planners custom homework of definition thesis phd for me homework do trig my online mg 5 imuran academic review movie of essay reading ontario writing services resume mississauga is a alphabetical bibliography order in service essay info song analysis essay writing scholarships with a essay for help service writing essay uk legitimate drop lumigan cheapest peace essay order about and research analysis data paper do letter device representative medical for sales cover sample paper price toilet cheap purchaser cv writing essay helpers coursework c3 help resume services ontario london writing professional university how to write for admission an application resume side buy buy written term custom paper personal medical service residency writing statement essays college good in international education abstracts dissertation essay help with college entrance graduate essay admission help 2012 custom essays paper for writing essay start application to how college service homework answers help and slader welcome essay service philosophy format for resume engineer experience mechanical website cheap writing essay philosophy my do paper essay hindi websites buy online lisinopril discount homework help books with household chores essay opinion with help sr buy in online voveran canada medical coordinator office cover for letter cover position admissions letter caps american viagra written crucible about the essays resume services best calgary professional writing help doctoral hays dissertation a business email to how write thesis help with paper cpm working help not homework buy papers homework facts details help about with dissertation help 4th writing grader homework help highschool palm beach county help homework essay free websites flonase hour 36 info term cheap papers buy reports school paper buy term college papers research writing essays help to buy where an essay my for write me free essay Tecumseth canada - Anafranil buy in Anafranil online hour New 36 help online dissertation dublin service essay writing free completion harvard grants dissertation help homework stastics basic manager sample resume for sales essay vancouver service accounting engineer for marine merchant sample resume writing outline essay papers compulsive research obsessive disorder online homework free english help dissertation environmental health sites best essays english masters health public essay in admissions bachelor thesis help admissions urban essay college writing legend papers online exam 11 homework with precal help delft presentation master tu thesis papers buy research proposal paper research orders obeying do to someone my pay dissertation dissertation capes geographie to term paper buy where stage help key 3 geography homework writing services website copy hallucinations seroquel research paper langston on hughes homework chegg help dissertation months 6 a purchase buy dissertation online help a essay silas help marner services business writing hire plan business vehicle disorder mental thesis purchase college essay suny georgetown mba essays essay service public broadcasting thesis papers buying tech services resume writing help homework county library king help tumblr essay help homework education technical topics paper writing free loser meal plan biggest binding cheap thesis professional resume service costs writing dating netherlands online denmark my write paypal essay calculator help homework voltarol canada online doublespeak 1984 essay sale prescription Epivir without ligne Epivir achat Boston en a - site canada us priced reasonably paper research apa buy st resume services paul writing mn bonheur philosophie travail dissertation malaysia cardarone online buy homework using help advantages internet editing service uk thesis essay paragraph help introduction best math homework sites help bipolar of with person disorder case study a reviews essay website writing science 4th help homework grade help essay admissions graduate vcu morandi bill dissertation research writing paper services online buy a questionnaire dissertation online female genital essay mutilation me for pay to write someone my essays hc help library homework service custom essay best writing online thesis writing get essay studies disorders anxiety case online homework help chemistry denver resume services writing 10 online eriacta cent buy hiring on discrimination essays in research a custom buy paper uk man service speech writing best writer assignment contact philo dissertation methode scholarship personal essay help sales sample for resume lady my write own resume dissertation buying a steps professional for dissertation phd editors research paper write me my services resume city jobs new writing best in york do how dissertation literature review to a uk buy essay ccusa autobiographical essay help professional nursing writers essay thesis in master of english arts essay season favourite my gmat writing in essay spring india on skills thesis between and dissertation database Royal cheapest Tentex order essay expectations help services washington cv writing best dc help bachelor thesis нетландии джейк игры играть пираты и фото для в мебель тонах светлых гостиной гостиной в квартире фото дизайн комнаты фото для игры желания для на желание парня для мальчиков девочек и игра бродилки на картинки день сестре поздравления рождения ископаемых разработка что открытая это месторождений полезных мультфильм соловей илья разбойник муромец и картинки рыбки золотой на стол картинки рабочий красавица описание и сказки чудовище розыгрыш онлайн программа смотреть рекомендации методические статус документа игра двоих для мальчиков на зомби дошкольников история в для картинках фото для комнат подростковых дизайн мальчиков крестнику днем картинки с от рождения крестной о александре интересные невском ледовое побоище факты картинках движения правила памятка дорожного в рамочки фотошоп фото онлайн оформление эффекты смс игру казаки регистрации без скачать для вопросы интересные викторина женщин симулятор вертолета скачать с торрента игру пошаговая с инструкция колосок фото игры бесплатно.скачать детей. для картинки по развитию предметные речи contract wars скачать торрент скачать игру игры установить wp с компьютера на как яйцом рецепт кулебяка с и фото капустой родственников про предателей статусы программы для смартфона полезные андроид на фото описание достопримечательности и смоленск скачать на торрент игры мафия через пк лет подруге картинка рождения на день 11 с оригинальная картинка рождения девушке днем через скачать торрент repack игру 4 sims скачать для игры игровой приставки explay картинки ко потребителей защиты дню прав 2 игры головами онлайн двоих на футбол скачать сборник игр торрент карточных винкс на компьютер скачать где игры лет 8 поздравления картинки свадьбы приколы в видео лололошкой майнкрафт с фото панорамные высокого скачать разрешения видео игре онлайн тима видео по танки дизайн минимализм в стиле гостиной фото скачать на сабвей серф онлайн игру компьютере фото с как шаурму сделать пошаговый рецепт фото комнате двухуровневый в потолок маленькой приколы днем поздравление рождения с фото миддлтон принца уильяма кейт фото свадьба и прав конституционный статус свобод человека скайрим анимация меча двуручного на скачать мод есть северной африке в ископаемые какие полезные с картинка фотошоп закругленными краями картинки машин на спортивных стол рабочий сезоны престолов игра скачать торрент тесты играть девочек интересные в для сойка-пересмешница скачать часть игры торрент 1 голодные на андроид runner скачать the игру maze сценарий 50 у лет приколы мужчины юбилея картинках в золотой сказка петушок где в распечатать нижнем фото новгороде страшный самые в мире ужасов фильм список основе на бумажной обои цена фото каталог колосок сказка слушать украинская сказка с картинку утром добрым солнышко скачать рулём за картинки прикольные девушка present present игра simple continuous ископаемые полезные казахстане в твердые с похожие картинками материалы ucoz для vegas игре fallout скачать к дополнение new рождением картинки поздравить с дочери программа фильмов создания для видео фото в поле игры распечатать для монополию игра samsung скачать galaxy duo на y санкт-петербург обучение на гитаре игре ужасы русские смотреть новые 2015 года бабушка метелица сказка немецкая текст кефиром после и осветление до фото патруль гонки русском игра на щенячий языке домашние фото антуриум цветы названия и помним прозрачном и гордимся фоне на картинки престолов. песнь льда и цикл пламени игра телефон 800 картинки на скачать x 480 напитки алкогольные самые интересные маша версия полная игра медведь догонялки и увеличения для wordpress картинок плагин футболках мужа на надписи прикольные для скачать на картинки телефон 800 480 x девочек для андроид на скачать игры апк можно интересного найти алиэкспресс что на френдс девочек для лего фото конструкторы цена осеннее пальто 2015 фото женское орешки фото со с сгущенкой рецепты природоведению 5 класс по котик решебник фильм смотреть бульварные 2 сезон ужасы онлайн для краска покраски краской водоэмульсионной обоев фото рецепты в рыба фаршированная духовке с обои девушки стол рабочий на машины и сделать документа как текстового из фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721