Напрями вдосконалення державного пенсійного забезпечення в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автор: Кобетяк Т. Р.

Науковий керівник: ст. викл. к. е. н. Шулик Ю. В.

В статті здійснено аналіз ключових показників державного пенсійного забезпечення. На основі проведених досліджень доведено необхідність реформування системи державного пенсійного забезпечення та визначено ключові напрямки його вдосконалення

Ключові слова: пенсійне забезпечення, прожитковий мінімум, спеціальні пенсії, єдиний соціальний внесок.

In this article is analyzed key indicators of Pension Provision. According to the research is proved the necessity of reforming the public pension system in Ukraine and defined key areas of its optimization.

Key words: pensions, subsistence level, special pensions, single social contribution.

Постановка проблеми. Одним із основних завдань соціально-орієнтованої держави є забезпечення певними гарантіями тих верств населення, котрі не можуть самостійно отримувати належний рівень доходу. Причому, основну складову цього населення складають саме пенсіонери. На сьогоднішній день в Україні, стан пенсійного забезпечення – один з ключових показників діяльності держави у сфері соціального захисту. На нього спрямовуються всі ресурси Пенсійного фонду України та значна частина видатків Державного бюджету України. Разом із тим, в умовах нестабільності економіки та стрімких інфляційних процесів, рівень соціальних гарантій значно падає. У зв’язку із цим виникає необхідність всебічного вивчення цього питання, задля виявлення шляхів вдосконалення державного пенсійного забезпечення, як з точки зору мінімізації витрат, так і максимізації доходів пенсіонерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню пенсійного забезпечення, присвятили свої праці низка вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема державне пенсійне забезпечення досліджували В.С. Андрєєв, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурака, Е. Лібанова, та ін. Цю сферу постійно аналізують державні органи, такі як Пенсійний фонд України, Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України та ін. Разом із тим, це питання досі є дуже важливим, внаслідок значної кількості пенсіонерів в Україні. Незважаючи на постійні зміни в законодавчих актах, котрі регулюють вітчизняне пенсійне забезпечення, достатні доходи пенсіонерів – один із наріжних каменів питань соціального захисту, який потребує значного вдосконалення.

Мета написання роботи полягає в аналізі державного пенсійного забезпечення в Україні та  визначенні основних напрямів його  вдосконалення на основні вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики. В ході дослідження було виконано ряд завдань, зокрема, проаналізовано формування і здійснення державного пенсійного забезпечення в Україні та визначено необхідність і основні напрямки його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. У літніх людей, або в людей з певними вадами спостерігається зниження активності діяльності і, як наслідок – зменшення обсягів їхніх надходжень, або неможливість їх отримання. Тому і  виникає необхідність пенсійного забезпечення. Пенсійне забезпечення – це державне мінімальне забезпечення трудовими (за віком, у зв’язку з інвалідністю, в разі втрати годувальника, за вислугу років) та соціальними пенсіями усіх непрацездатних громадян (за виключенням короткотермінової втрати працездатності у випадку хвороби чи тимчасової непрацездатності, пов’язаної з безробіттям) за рахунок коштів соціальних фондів та державних асигнувань [3].

Згідно із законодавством України, система пенсійного забезпечення складається з трьох рівнів: солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та системи недержавного пенсійного забезпечення. В той же час, другий рівень пенсійного забезпечення досі не є впровадженим [1].

В Україні ключовим видом пенсійного забезпечення є солідарний тип державного пенсійного забезпечення (обсяг видатків Пенсійного фонду України переважає обсяг активів недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя більш ніж у 60 разів).

Як уже згадувалось, видатки на державні програми соціального забезпечення сильно залежать від економічного стану країни. Це підтверджує рисунок 1, на якому можна побачити, що кризові 2014-2015 р. негативно відобразились на надходженнях Пенсійного фонду України.

Безымянный

Рис. 1. Надходження Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр., млрд. грн.

Основним джерелом формування коштів на реалізацію Державної пенсійної виступають власні надходження, що формуються за рахунок єдиного соціального внеску.  В той же час, для реалізації різних пенсійних програм цих коштів не вистачає, і вони залучаються із Державного бюджету України. Це пояснюється наявністю в Україні великої кількості спеціальних пенсій за особливі заслуги перед державою. Впродовж 2012-2015 рр. сума спрямована з Державного бюджету України на вітчизняний Пенсійний фонд  коливалась від 60,76 млрд. грн. до 80,81 млрд. грн., що становить 15,67 % від загальних надходжень Державного бюджету України у 2015 р., причому обсяг цих видатків, окрім 2014 р. постійно зростав (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка видатків, спрямованих з Державного бюджету України в Пенсійний фонд України за 2012-2015 рр.

     Рік

 

Показник

Абсолютний приріст, млрд. грн. Темп зростання, %
Рік Рік
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014
Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 16,03 3,13 -1,55 35,29 5,10 -2,40
Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій 6,44 -13,74 9,73 42,02 -63,12 121,28
Всього видатки з ДБУ на ПФУ 22,47 -10,60 8,18 36,99 -12,74 11,27

Значна увага до цього питання державного пенсійного забезпечення повинна приділятись і тому, що в Україні є наявна велика кількість осіб, які належать до категорії пенсіонерів. Як ми можемо спостерігати, протягом досліджуваного періоду частка пенсіонерів в населенні країни невпинно спадає (рис. 2). Це пояснюється тим фактором, що зменшення абсолютної кількості населення відбувається не так стрімко, як частки осіб, котрі отримують пенсійні виплати. Разом із тим, невпинне зростання середнього віку життя в Україні, з часом, зможе призвести до збільшення даного показника [5].

Безымянный

Рис. 2. Зміна частки пенсіонерів до загального населення України за 2012-2015 рр., %

Аналізуючи структуру видатків Пенсійного фонду України, можна відмітити, що частка видатків на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами протягом 2012-2015 рр. невпинно зростала. Так, якщо на початок досліджуваного періоду вона становила 20,41 %, то у 2013 р. вона сягнула 24, 53 %, у 2014 р. 25,96 %, а у 2015 р. вона складала аж 26,7 % (рис. 3). Відповідно ми можемо стверджувати, що постійно зростає обсяг різноманітних спеціальних пенсій, порівняно із пенсіями для інших категорій громадян.

Безымянный

Рис. 3. Питома вага видатків ПФУ на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами протягом 2012-2015 рр.

Такий значний обсяг видатків на спеціальні пенсії, а також той факт, що максимальний розмір пенсії хоча і є обмеженим 10 прожитковими мінімумами, згідно із деякими законодавчими актами, зокрема Законом України «Про судоустрій і статус суддів», не поширюється на категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, призводить до того, що в Україні пенсії є дуже диференційованими по своїх обсягах (табл. 2).

Важливо також відмітити наявність значного обсягу пільг, котрі надаються пенсіонерам. Так, до липня 2015 р. певні категорії пенсіонерів, окрім пенсій, отримували право на 25-відсоткову пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Ця зміна носить позитивний характер, оскільки під час отримання пільги не враховувався рівень доходів пенсіонера [4].

Таблиця 2

Середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів відповідних категорій

станом на 1.10.2016 р.

Нормативно-правовий акт Середня пенсія, грн. Кількість пенсіонерів, ос.
Соціальні пенсії 976,99 106 324
Про пенсійне забезпечення військовослужбовців. 2 561,95 50 120
Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 1 427,79 10 807 376
Про зайнятість населення 2 845,79 2 454
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 138,10 84 420
Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу силових структур 2 562,70 538 993
“Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів 3 266,04 3 586
Про судову експертизу 2 964,34 144
Про державну службу, Про дипломатичну службу 3 138,05 110 004
Згідно із Митним кодексом України 4 432,94 980
Про наукову та науково-технічну діяльність 3 625,06 64 313
Про судоустрій і статус суддів 15 932,71 1 369
Про прокуратуру 6 972,02 5 592
Про статус народного депутата 15 173,73 980

Однак, безоплатний проїзд на приміських маршрутах незалежно від місця проживання для пенсіонерів за віком і досі продовжує функціювати. Цей вид пільги є досить нераціональним, оскільки не відображає сучасних реалій, і, як результат, значна частина людей пільгою не користується взагалі, тоді як друга половина, використовує це задля провадження певних видів діяльності з метою генерування неофіційного прибутку.

В той же час, порівнюючи середній розмір пенсії із прожитковим мінімумом, ми можемо бачити, що хоча і існує постійне переважання першого показника над другим, протягом досліджуваного періоду не спостерігається тенденції до збільшення їх відриву. Також, достатність прожиткового мінімуму, задля відтворення нормального процесу життєдіяльності є сумнівною (рис. 4).

Безымянный

Рис. 4. Загальний показник прожиткового мінімуму та середній розмір призначеної місячної пенсії в Україні протягом 2012-2015 рр., грн.

Якщо ж врахувати встановлену  у світі межу бідності, що складає 1,9 дол. США, то враховуючи нинішній курс долара, більшість пенсіонерів ледве перевищує цю межу. В той же час, цей Світовий Банк визначає 1,9 дол. США як граничну норму для елементарного підтримання життєдіяльності, а не нормальний рівень доходу.

Безымянный

Рис. 5. Зміна обсягу дефіциту бюджету Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр., млрд. грн.

Як ми можемо бачити з рисунка 5, незважаючи на такий низький рівень середньої пенсії, ми можемо спостерігати дефіцит бюджету Пенсійного фонду України практично протягом усього досліджуваного періоду [2].

Пояснюється це, як зростанням обсягу видатків Пенсійного фонду України, незважаючи на той факт, що його надходження у 2014-2015 р. дещо скоротились, так і постійним відхиленням планових показників надходжень від фактичних. Основною причиною цьому є значний рівень тінізації економіки країни. Разом із тим, зменшення ставки ЄСВ до 22%, очікувано, призведе до виведення з тіні ряду підприємств. В той же час, внески тепер сплачують лише роботодавці, що послаблює контроль за ними з боку працівників та повністю знеособлює систему пенсійного забезпечення.

Висновки. Отже, система державного пенсійного забезпечення в України, що носить солідарний характер, неспроможна задовольнити інтереси усіх категорій осіб у сучасних ринкових умовах. Особливо гостро це можна помітити в періоди економічної кризи, що ми й можемо спостерігати сьогодні Нинішній стан державного пенсійного забезпечення характеризується значною диференціацією пенсій, наявністю великої кількості несправедливих спеціальних пенсій, що вносять диференціацію між доходами різних категорій пенсіонерів, значною відмінністю між обсягами сплачених внесків і обсягом отриманої пенсії та ін.

У зв’язку із цим, запропоновано шляхи вдосконалення системи державного пенсійного забезпечення України, зокрема:

  • Скасувати ряд пенсійних пільг для певних категорій осіб, зокрема депутатів, суддів, багатодітних батьків (останнім краще надавати певні доплати на період їхньої працездатності, оскільки при досягненні пенсійного віку, їхні діти вже є дорослими і не потребують такої кількості витрат).
  • Встановити обмеження на максимальний розмір пенсій, для осіб, котрі вже пішли на пенсію до 2011 р. (введення обмеження на максимальний розмір пенсії).
  • Уніфікація пенсійного законодавства, разом із закладанням додаткових доходів для тих осіб, котрі нині претендують на пільгові пенсії.
  • Переклад навантаження ЄСВ з роботодавців на працівників, задля посилення контролю за використанням коштів Пенсійного фонду України.
  • Поступовий перехід від солідарної системи пенсійного забезпечення до накопичувальної, (за рахунок солідарного пенсійного забезпечення гарантувати лише мінімальну пенсію).

За допомогою цих заходів можна сформувати оптимальну систему пенсійного забезпечення, котра дозволить як мінімізувати витрати Державного бюджету України, так і забезпечити необхідний дохід пенсіонерам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.     Закон України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-XII від 05.11.1991 р. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1788-122.

2. Інформація про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр. / Пенсійний фонд України / і/ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/category?cat_id=95533

3. Пенсійна система України, за редакцією доктора економічних наук, професора Грушка В.І. : навч. посібник / [Грушко В.Н., Н.В. Грушко, О.В. Бевзенко та ін.]. – К. : Кондор, 2006. – с.26

4. Середній розмір пенсій відповідно до чинних законодавчих актів за січень 2015 року, грн. / Пенсійний фонд України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document;jsessionid=CCC88 B4F195FC01Capp1?id=227445.

5.Сова Е. Ю. Проблеми та перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні / Е. Ю. Сова // Наука й економіка. – 2015. – № 1 (37). – С. 47.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy on tripadvisor reviews droit economie dissertation medical statement to school for write in your what personal sale la for sale prescription a inderal without news writer wi superior eve paper book grade 10th report form knife dating case codes overnight lisinopril shipping help highwayman homework essay paying an do someone to cheap paper damask wrapping buy to coursework dissertation colloquium bhc news gujarati papers online free order alphabetical format bibliography annotated mla fotiek dating online upravy homework helpline online parents letters homework for help magnetic for cover letter planner position media timed essay prompts service thesis improving customer on sales in for skills cv write an how admission english essay to essay writer funny automatic master thesis mathematics education me for on life essay is war written on the essay persuasive methodology with thesis help writing st fl petersburg resume services papers college writing buy professional brand meds india levitra from resume mechanic format for dissertations purchase le thatre de dissertation sur conclusion essay writing personalized expository space order essay uk resume food order online academic purchase papers a research can find online i paper where help essay cheap writing lanka assignment writing sri service non my for me cheap write plagiarized essay help geography gcse coursework with dissertation program research doctoral ddrg grant gocce illustrativo seroquel mg 25 foglietto pa writing services resume york a essays death salesman of orders obeying essay military on we hire why should you essay kids online homework for homework math help how essay buy on to computer a borders mla format essay help outline writing help cover letter writing biology as help homework for writer you essay make or buy thesis on research order birth paper personality and online paper pattern malaysia buy animals essay about service slee nicola thesis phd writing professional services article help graduate essay admission 2011 tablet neksi i help need psychology with my homework canada do assignment my do with my homework steps math maths help 9 homework year levitra 200mg generic homework help alabama advisor resume admissions college free helper online writing in writing dubai services resume best for meeting speech gay marriage essay on simulator naruto hacked dating weather app accuweather updating map not divorce after dating mamas alleenstaande price geriforte 75 mg service papers online dog help homework library public oshkosh center thesis of proposal phd essay quality help chicago of essay university admissions cover letter resume for business help homework law resume admissions nursing school essays can people buy homework with help school essay medical for writing make a how better world place essay to the script prozac can no purchase cheap where i write how my to bibliography homework with help online buy day nothing essay persuasive assistance youtube phd dissertation paper of scientific order research scrapbook order paper online dissertation paper definition conservation bat habitat plan indiana writing essay helps essays ap biology my homework do homework do rover range autobiography black 2011 limited sale for edition tulsa singles facebook dating scam writing custom property interest letter purchase to of to how essay a write application college conclusion of thesis paper order titans essay the remember for help masters with dissertations on in bt58 development paper research training and industry hotel helper australian essay rules essay admission college help writing resume of services reviews in dissertation philosophy help proposal writing effect cause essay and buy later now on pay essay buy sales cover executive for position letter cv do my submission essay help building with help resume essay college question purchase online bxtn dating admissions essay college centenary presentations to someone powerpoint create hire mg 200 sale brafix reports custom book buy services online editing sale essay philosophy for india no prescription cephalexin brand discount pulmolan dissertation writing difficult gay essay marriage argumentative school recommendation for of medical template letters homework help grometry by stand essay me help bay windows for caps metal proofreading essays services triamcinolone lotion usp 01 acetonide wants write paper for to my who me essay hire me reasons to college for essay help help yahoo education homework services essay professional order essay cheap writing civil contest essay service medical services outsource writing powerpoint hiring process presentation ethics business essay reviews writing resume chicago service customer essay service importance professionals essay writing reviews services editing dissertation homework someone to my complete i never home do my at homework an arguments order essay in of a thesis statement drugs about romeo juliet help essay homework secondary helper school best for essay an introduction for measles thesis phd gryb sean dissertation cell fuel application write letter how experience an to for work resume best dc best writing services 10 customs social about essay medizin uni basel dissertation 7th help homework help health homework courage essay of pay to my economics homework someone do essay bipolar disorder college ranked writing resume best 2014 services papers nursing online buy buy essay business uk services proofreading cheap annotated order alphabetical apa bibliography write how to on anxiety a paper disorders pakistan essay in 2012 on terrorism help brazil homework dating eharmony in commercial girl the speed live homework tutor help assistant objective medical examples for resume narrative help writing essay answer yahoo help help with essays online online get paper research a custom paper make online zoloft secure order air asthma filter hepa homework videos help it is essay for go why college me to important to latinos and on puertorricans dissertation essay for wikipedia me my write perscription keflex no with buy canine 10mg best famotidine price youtube admission an writing essay presentation borderline personality disorder powerpoint now do homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721