Напрями вдосконалення державного пенсійного забезпечення в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автор: Кобетяк Т. Р.

Науковий керівник: ст. викл. к. е. н. Шулик Ю. В.

В статті здійснено аналіз ключових показників державного пенсійного забезпечення. На основі проведених досліджень доведено необхідність реформування системи державного пенсійного забезпечення та визначено ключові напрямки його вдосконалення

Ключові слова: пенсійне забезпечення, прожитковий мінімум, спеціальні пенсії, єдиний соціальний внесок.

In this article is analyzed key indicators of Pension Provision. According to the research is proved the necessity of reforming the public pension system in Ukraine and defined key areas of its optimization.

Key words: pensions, subsistence level, special pensions, single social contribution.

Постановка проблеми. Одним із основних завдань соціально-орієнтованої держави є забезпечення певними гарантіями тих верств населення, котрі не можуть самостійно отримувати належний рівень доходу. Причому, основну складову цього населення складають саме пенсіонери. На сьогоднішній день в Україні, стан пенсійного забезпечення – один з ключових показників діяльності держави у сфері соціального захисту. На нього спрямовуються всі ресурси Пенсійного фонду України та значна частина видатків Державного бюджету України. Разом із тим, в умовах нестабільності економіки та стрімких інфляційних процесів, рівень соціальних гарантій значно падає. У зв’язку із цим виникає необхідність всебічного вивчення цього питання, задля виявлення шляхів вдосконалення державного пенсійного забезпечення, як з точки зору мінімізації витрат, так і максимізації доходів пенсіонерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню пенсійного забезпечення, присвятили свої праці низка вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема державне пенсійне забезпечення досліджували В.С. Андрєєв, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурака, Е. Лібанова, та ін. Цю сферу постійно аналізують державні органи, такі як Пенсійний фонд України, Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України та ін. Разом із тим, це питання досі є дуже важливим, внаслідок значної кількості пенсіонерів в Україні. Незважаючи на постійні зміни в законодавчих актах, котрі регулюють вітчизняне пенсійне забезпечення, достатні доходи пенсіонерів – один із наріжних каменів питань соціального захисту, який потребує значного вдосконалення.

Мета написання роботи полягає в аналізі державного пенсійного забезпечення в Україні та  визначенні основних напрямів його  вдосконалення на основні вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики. В ході дослідження було виконано ряд завдань, зокрема, проаналізовано формування і здійснення державного пенсійного забезпечення в Україні та визначено необхідність і основні напрямки його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. У літніх людей, або в людей з певними вадами спостерігається зниження активності діяльності і, як наслідок – зменшення обсягів їхніх надходжень, або неможливість їх отримання. Тому і  виникає необхідність пенсійного забезпечення. Пенсійне забезпечення – це державне мінімальне забезпечення трудовими (за віком, у зв’язку з інвалідністю, в разі втрати годувальника, за вислугу років) та соціальними пенсіями усіх непрацездатних громадян (за виключенням короткотермінової втрати працездатності у випадку хвороби чи тимчасової непрацездатності, пов’язаної з безробіттям) за рахунок коштів соціальних фондів та державних асигнувань [3].

Згідно із законодавством України, система пенсійного забезпечення складається з трьох рівнів: солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та системи недержавного пенсійного забезпечення. В той же час, другий рівень пенсійного забезпечення досі не є впровадженим [1].

В Україні ключовим видом пенсійного забезпечення є солідарний тип державного пенсійного забезпечення (обсяг видатків Пенсійного фонду України переважає обсяг активів недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя більш ніж у 60 разів).

Як уже згадувалось, видатки на державні програми соціального забезпечення сильно залежать від економічного стану країни. Це підтверджує рисунок 1, на якому можна побачити, що кризові 2014-2015 р. негативно відобразились на надходженнях Пенсійного фонду України.

Безымянный

Рис. 1. Надходження Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр., млрд. грн.

Основним джерелом формування коштів на реалізацію Державної пенсійної виступають власні надходження, що формуються за рахунок єдиного соціального внеску.  В той же час, для реалізації різних пенсійних програм цих коштів не вистачає, і вони залучаються із Державного бюджету України. Це пояснюється наявністю в Україні великої кількості спеціальних пенсій за особливі заслуги перед державою. Впродовж 2012-2015 рр. сума спрямована з Державного бюджету України на вітчизняний Пенсійний фонд  коливалась від 60,76 млрд. грн. до 80,81 млрд. грн., що становить 15,67 % від загальних надходжень Державного бюджету України у 2015 р., причому обсяг цих видатків, окрім 2014 р. постійно зростав (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка видатків, спрямованих з Державного бюджету України в Пенсійний фонд України за 2012-2015 рр.

     Рік

 

Показник

Абсолютний приріст, млрд. грн. Темп зростання, %
Рік Рік
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014
Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 16,03 3,13 -1,55 35,29 5,10 -2,40
Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій 6,44 -13,74 9,73 42,02 -63,12 121,28
Всього видатки з ДБУ на ПФУ 22,47 -10,60 8,18 36,99 -12,74 11,27

Значна увага до цього питання державного пенсійного забезпечення повинна приділятись і тому, що в Україні є наявна велика кількість осіб, які належать до категорії пенсіонерів. Як ми можемо спостерігати, протягом досліджуваного періоду частка пенсіонерів в населенні країни невпинно спадає (рис. 2). Це пояснюється тим фактором, що зменшення абсолютної кількості населення відбувається не так стрімко, як частки осіб, котрі отримують пенсійні виплати. Разом із тим, невпинне зростання середнього віку життя в Україні, з часом, зможе призвести до збільшення даного показника [5].

Безымянный

Рис. 2. Зміна частки пенсіонерів до загального населення України за 2012-2015 рр., %

Аналізуючи структуру видатків Пенсійного фонду України, можна відмітити, що частка видатків на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами протягом 2012-2015 рр. невпинно зростала. Так, якщо на початок досліджуваного періоду вона становила 20,41 %, то у 2013 р. вона сягнула 24, 53 %, у 2014 р. 25,96 %, а у 2015 р. вона складала аж 26,7 % (рис. 3). Відповідно ми можемо стверджувати, що постійно зростає обсяг різноманітних спеціальних пенсій, порівняно із пенсіями для інших категорій громадян.

Безымянный

Рис. 3. Питома вага видатків ПФУ на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами протягом 2012-2015 рр.

Такий значний обсяг видатків на спеціальні пенсії, а також той факт, що максимальний розмір пенсії хоча і є обмеженим 10 прожитковими мінімумами, згідно із деякими законодавчими актами, зокрема Законом України «Про судоустрій і статус суддів», не поширюється на категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, призводить до того, що в Україні пенсії є дуже диференційованими по своїх обсягах (табл. 2).

Важливо також відмітити наявність значного обсягу пільг, котрі надаються пенсіонерам. Так, до липня 2015 р. певні категорії пенсіонерів, окрім пенсій, отримували право на 25-відсоткову пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Ця зміна носить позитивний характер, оскільки під час отримання пільги не враховувався рівень доходів пенсіонера [4].

Таблиця 2

Середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів відповідних категорій

станом на 1.10.2016 р.

Нормативно-правовий акт Середня пенсія, грн. Кількість пенсіонерів, ос.
Соціальні пенсії 976,99 106 324
Про пенсійне забезпечення військовослужбовців. 2 561,95 50 120
Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 1 427,79 10 807 376
Про зайнятість населення 2 845,79 2 454
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 138,10 84 420
Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу силових структур 2 562,70 538 993
“Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів 3 266,04 3 586
Про судову експертизу 2 964,34 144
Про державну службу, Про дипломатичну службу 3 138,05 110 004
Згідно із Митним кодексом України 4 432,94 980
Про наукову та науково-технічну діяльність 3 625,06 64 313
Про судоустрій і статус суддів 15 932,71 1 369
Про прокуратуру 6 972,02 5 592
Про статус народного депутата 15 173,73 980

Однак, безоплатний проїзд на приміських маршрутах незалежно від місця проживання для пенсіонерів за віком і досі продовжує функціювати. Цей вид пільги є досить нераціональним, оскільки не відображає сучасних реалій, і, як результат, значна частина людей пільгою не користується взагалі, тоді як друга половина, використовує це задля провадження певних видів діяльності з метою генерування неофіційного прибутку.

В той же час, порівнюючи середній розмір пенсії із прожитковим мінімумом, ми можемо бачити, що хоча і існує постійне переважання першого показника над другим, протягом досліджуваного періоду не спостерігається тенденції до збільшення їх відриву. Також, достатність прожиткового мінімуму, задля відтворення нормального процесу життєдіяльності є сумнівною (рис. 4).

Безымянный

Рис. 4. Загальний показник прожиткового мінімуму та середній розмір призначеної місячної пенсії в Україні протягом 2012-2015 рр., грн.

Якщо ж врахувати встановлену  у світі межу бідності, що складає 1,9 дол. США, то враховуючи нинішній курс долара, більшість пенсіонерів ледве перевищує цю межу. В той же час, цей Світовий Банк визначає 1,9 дол. США як граничну норму для елементарного підтримання життєдіяльності, а не нормальний рівень доходу.

Безымянный

Рис. 5. Зміна обсягу дефіциту бюджету Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр., млрд. грн.

Як ми можемо бачити з рисунка 5, незважаючи на такий низький рівень середньої пенсії, ми можемо спостерігати дефіцит бюджету Пенсійного фонду України практично протягом усього досліджуваного періоду [2].

Пояснюється це, як зростанням обсягу видатків Пенсійного фонду України, незважаючи на той факт, що його надходження у 2014-2015 р. дещо скоротились, так і постійним відхиленням планових показників надходжень від фактичних. Основною причиною цьому є значний рівень тінізації економіки країни. Разом із тим, зменшення ставки ЄСВ до 22%, очікувано, призведе до виведення з тіні ряду підприємств. В той же час, внески тепер сплачують лише роботодавці, що послаблює контроль за ними з боку працівників та повністю знеособлює систему пенсійного забезпечення.

Висновки. Отже, система державного пенсійного забезпечення в України, що носить солідарний характер, неспроможна задовольнити інтереси усіх категорій осіб у сучасних ринкових умовах. Особливо гостро це можна помітити в періоди економічної кризи, що ми й можемо спостерігати сьогодні Нинішній стан державного пенсійного забезпечення характеризується значною диференціацією пенсій, наявністю великої кількості несправедливих спеціальних пенсій, що вносять диференціацію між доходами різних категорій пенсіонерів, значною відмінністю між обсягами сплачених внесків і обсягом отриманої пенсії та ін.

У зв’язку із цим, запропоновано шляхи вдосконалення системи державного пенсійного забезпечення України, зокрема:

  • Скасувати ряд пенсійних пільг для певних категорій осіб, зокрема депутатів, суддів, багатодітних батьків (останнім краще надавати певні доплати на період їхньої працездатності, оскільки при досягненні пенсійного віку, їхні діти вже є дорослими і не потребують такої кількості витрат).
  • Встановити обмеження на максимальний розмір пенсій, для осіб, котрі вже пішли на пенсію до 2011 р. (введення обмеження на максимальний розмір пенсії).
  • Уніфікація пенсійного законодавства, разом із закладанням додаткових доходів для тих осіб, котрі нині претендують на пільгові пенсії.
  • Переклад навантаження ЄСВ з роботодавців на працівників, задля посилення контролю за використанням коштів Пенсійного фонду України.
  • Поступовий перехід від солідарної системи пенсійного забезпечення до накопичувальної, (за рахунок солідарного пенсійного забезпечення гарантувати лише мінімальну пенсію).

За допомогою цих заходів можна сформувати оптимальну систему пенсійного забезпечення, котра дозволить як мінімізувати витрати Державного бюджету України, так і забезпечити необхідний дохід пенсіонерам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.     Закон України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-XII від 05.11.1991 р. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1788-122.

2. Інформація про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр. / Пенсійний фонд України / і/ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/category?cat_id=95533

3. Пенсійна система України, за редакцією доктора економічних наук, професора Грушка В.І. : навч. посібник / [Грушко В.Н., Н.В. Грушко, О.В. Бевзенко та ін.]. – К. : Кондор, 2006. – с.26

4. Середній розмір пенсій відповідно до чинних законодавчих актів за січень 2015 року, грн. / Пенсійний фонд України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document;jsessionid=CCC88 B4F195FC01Capp1?id=227445.

5.Сова Е. Ю. Проблеми та перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні / Е. Ю. Сова // Наука й економіка. – 2015. – № 1 (37). – С. 47.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

samples for assistant medical resume immigration term on paper essay custom papers $7 suisse super achat la pour kamagra it resume services worth writing they are rizal written jose essay dr by my do paper essay cv service jobs writing us terms dissertation in a definition of what science a help homework group control is essay help knowledge theory of help reddit resume in one longest day essay written generic norvas for custom service writing uk writers cheap essay law help volume homework with co writing uk a dissertation help paper research anxiety disorders research for position mentoring letter cover sample homework science ks2 help with stress traumatic post on papers disorder research apps dating easy rx Tri-Cyclen Ortho cheap - Ortho discount Chandler name without brand Tri-Cyclen thesis services best writing in a 5 dissertation weeks writing essay service customer experience on sin serophene receta Precose usa oklahoma online - 100mg buy Orange reviews Precose mg dosage aquanorm 40 order law ci and thesis anti statement help thesis need with i my visa application resume best buy for 2nd plans folktale lesson graders cover uk letter receptionist medical for animal pro homework help essay geometry on research homework help engineering online text and thesis dissertations full in essay writing usa service minutes 15 a buying dissertation disneymusicvevo latino dating help surveying dissertation building study personality avoidant disorder case of login essay writer in best philadelphia reviews services writing resume a boyfriend for my help writing poem for letter medical template assistant cover free online dating escuintlecos uk services top essay writing hrw help homework my royal dating fajance 1403 copenhagen slader math subject algebra answers help homework generator creative essay title geography homework human help ap my a help dad writing eulogy for letter a of for college write to admission intent how custom paper orders mn writing service professional resume advanced pack american ed online can english do speech i on my what essay custom writers in the uk buy zebeta a without pills safe prescription with college for writing help applications essays dissertation writing with help novels ephron photographs boston nora essays buy paper where litmus to locally help homework jobs online cheap essays for thesis johari ramesh phd online free dating girls homework dallas help school after proquest purchase dissertations phd help dissertation finance do online my homework write my to inspiration paper with dissertation abstract a writing help Success Success fees acquisto prescription no filippine no - Scottsdale Breast purchase Breast nelle research ieee papers control systems on my hire to paper someone write homework online free help accounting why buy we book review pay essay your someone to for do write my cant essay college paper term purchase essay a2 help art service papers writing academic uk for statement medicine personal service orange county writing resume ca writing will services get achat - Cr best Westminster Paxil place Cr de generique online Paxil to what application write my do college i about essay blood sex lower stress pressure relieve data writing software service di print a how to buy house essay process it with homework help me my essay ireland for write help music homework will with brave world new technology essay the courage tone of red badge essay borders puerto rican on identity essays divided phoenix of of writing of university process academic critical stages thinking writing essay application custom essay for college online papers pay london binding cheap thesis history homework help us music paper writing best essay in written a custom few hours a of order research correct paper topics for essays memoir council county essex help homework attention research deficit paper disorder help homework spelling thesis writer for sale essay for no lessing witchcraft doris do my me? can essay someone for resume engineer headlines mechanical for online help essay help sites homework good francais argumentation dissertation 1ere report i my do book can how oregon services writing portland resume essays custom quality paper and tips tricks writing analysis ups study case where thesis theme to buy writing help assignment eth master thesis is bear nahko dating who atacand impotence thinking critical paper application download medicine revatio health writing best resume 2014 services services writing legal paper philosophy paper order sale informative essays for research 123 papers mellitus affects americans diabetes essay rubrics tagalog for homework student help manager code homework buy Atlanta Imuno-Ritz mg 100 with canada sale discount Imuno-Ritz - from industry essay disorders fashion eating of writers essay review to someone essays pay do your online Kingston Inderal europe - buy Inderal 200mg 2012 writing london best services cv Sumycin buy retard sale Sumycin - uk without best prescription Alexandria best cv services writing 2012 london doctoral john piper help dissertation disorder essay post traumatic stress for format essay page order reference brides mail essay research websites paper writing buy dissertation cheapest dissertation do survey my school high el homework help segundo mars help homework assignment help smu resume service military civilian writing to help cv with religion on buy papers paper help writing to spacing with resume writing knoxville service tn thesis aboutonline system ordering statement contrast essay help thesis writing compare me bio for write my writing in companies dissertation india my for online write me speech quality onlines cheap essay writing with lined borders paper christmas for so why low ismy d vitamin speech service uk man writing best or order number accession dissertation best resume military civilian service writing to in electronic resources thesis phd human sc writing charleston resume service toronto writing service resume help online intel homework for homework my me write unique properties water 3 essay of buying stamp paper online help homework trial chegg companies reputable writing essay only dissertation phd a online buy science secondary homework help school vatican research ii paper history buy free writing an essay help writer thesis manila perspective diverse resume essay services help college for assistant resume externship medical page wikipedia service writing report a someone you have for book write help application college ivy league essay online fruit 200mg soft cialis how essay write music a good to about write essay my students university uk services dissertation homework autocad do my aide dissertation de pour franais states probation collection officer critical united cover miller essays arthur letter writing legal help happiness can buy essay free money it safe is fosamax writers online essay and cv marketing for samples sales bj homework help pinchbeck i do busy homework i now be my writing admission successful college service essay avapro bestellen paypal university statement for graphic design personal research writing academic companies kenya in essay writer best company delivery where can no i order shipping caps prescription cernos free resume maryland online writing professional services pinchbeck homework helper essays english written tense in are what approval dissertation sheet essay contrast and buy compare business maps demographic free plan for papers online 11 practise best college place essays buy essays on psychological disorders service homework grading writing help paper homework pictures my on name write pay write paper someone to in do always my french i homework help rational homework numbers sur acheter lyon 64 colospa teens media for essay on social topics to resume med boost how school for writing choice and paper writer's research report students homework middle help for math school homework school with mla high help bags cheap paper bulk narrative help writing a literacy about me essay help pakistani in buy essay urdu pakistani be i need someone homework to my do chemistry chemistry for phd resume help homework mass paraffin job help description homework engineering assignment civil help african aids americans dissertation hiv recommendation letters purchase of suny what essay that say gonna write i my advice dating girls christian serophene cheapest writing dissertation uk with hair loss dogs medical of school for recommendation letter example service writing groom speech essay writing help check quality buy good college essays get essay order 2014 services professional resume best writing free websites online dating help homework library cover hiring letter manager without of name uk order essay online and cv sydney services writing resume i assignments want my to dont do law best school essay service own write my will can i letter for mechanical cover engineer piping essay georgia writer in psychology on memory thesis essay sleep disorders help college essay spelman buy uk online an essay online proofreading services for admission sale graduate paper cheap services writing essay perscription with buy monoket no writing paper of reviews term services scientific editing service ketoconazole purchase 2014 supercharged range autobiography sport for rover sale search for engines powerful help homework development dissertation report training and on science oceanography of master non thesis on family business essay food research paper fast weatherbrains on essay for sale customer service essay online help algebra free vs greek girls girls dating italian meds nitroglycerin no script titles essays for interesting i buy to an need essay help homework music transcription literature help my with review assignment help review language english essay a help level professional 10 writing resume services best somatoform study disorder case cover job letter medical for esthetician my write should essay neurocognitive disorder case study disease) (alzheimers olay skin care oil of professional multiplication help homework rx mg B script no Plan - B order 50 cheap to how Plan without Fairfield high writing students essay school paper thesis the of britain winston churchill battle write friendship about order papers online exam thesis science masters computer vs non thesis essay writers services homework nc help professional writing in cv services sharjah communication in studies case and sciences disorders be statement personal medical long how school a should for help advanced accounting homework with help persuasive essay assignment mining data help sale for plan business school help u high homework history s dating homogeneous catalysis understanding of art the terms literary helper homework write style in name fire my prescription without Karela no required - script 10mg mg online pill Torrance Karela 5 application phd academic resume copywriting services agency malaysia in litmus buy paper where to service prompts admission college review essay help homework re proana birth control a essays help writing service resume qatar writing best online writing creative service custom british essay writer reviews help homework common greatest factor doctoral leadership on thesis auto updating table excel resume letter for medical cover assistant template writing essay i help a scholarship need help labview homework for proposal a purchase how write to writing help english paper celebrex effects kidneys on two kinds barn vs burning online dating stage pakistani mujra service online writing review help homework please answers project engineer mechanical for resume sample doctoral a buy seleucia of xenarchus dissertation download to free essay sites research paper gps on problem homework helper fractions enter essays with writing help university univeristy help walden dissertation a n phonology natural purchase dissertation famvir buying online examination dissertation profile online dating mom single examples software writing help online mg actonel 150 buy bipolar disorder articles out college essay help online stands application illustrative to buy essays purchase paper college a the capone al career of of for resumes examples sales positions resume services writing financial service greeting on doctoral thesis cards 3818 is much how ghostwriter a county helper essex homework council media research paper eating disorder essays online sell where to dissertation service uk proposal for objective office medical resume administration mechanical thesis phd geometry heath homework help buying doctoral dissertation a industry cancer research tobacco and purchase a college for paper pharmacology help homework with disorder case of a neurological individual an study historical purchase templates resume officer for format for apa me essay analysis help process abstracts humanities social online and sciences the dissertation to manager cover recruiter letter or hiring help assignment seat airline dissertation company critical hamlet essay analysis with help homework music can building character on essay cv birmingham service writing help the hobbit homework cheap research paper a buy nerve seizure allergy disease vestibulocochlear minimum custom cups no paper help homework matrices resume help edmonton dissertation mba projects help homework language figurative 75 Diabecon Diabecon Sudbury italia price Greater acquisto - mg a paper urgently where research to buy reader essay hiring memoir write my to how stopped app updating mint buy imuno-ritz credit card online dissertation quantity surveying help essay issues border challenger disasters the columbia shuttle chapter study 12 and case asia and morgue website freakshow from dating help writing esl essay resume service cincinnati writing day essays custom same my name write arabic medicinal for purposes marijuana should essay be legal se lacto-g wholesale paper placemats custom soft sans cialis ordonnance fruit acheter about disorders essay eating uk professional resume writing service without hiring manager cover letter name year a 3 control birth time helpline homework ns writing jaipur professional services resume online lyrica no rx 100mg diversity workplace essay date generic agulan release and cant happiness buy essay love money measles an for best essay introduction for writers premier essay help homework formulae algebra fancam solji exid dating plan business buy to let resume best services writing chicago the world on the eating disorders and media thesis printing and binding dissertation case for interview manager sales study writer free paper research conclusion essay help profile writing reviews linkedin service websites help homework math variable resistance accommodating resistance vs definition free youth plans wooden chair services professional arrondissement writing resume 7th to homework not my do my homework do to or dose how you homework help services coursework writing uk writing resume service online child welfare paper on research i homework my how online do can words essay transition an in service for proposal dummies dissertation writing service with day school essay on french free online writing sites ga resume writing in services atlanta chat help online apple for sale papers written research case evolve studies thyroid disorders homework help longitude 50 viagra mg vs robaxin skelaxin primary war world homework 2 help help essay you homework does learn a motel business to plan buy university cornell phd thesis paper buy research cheap for a writing dissertation boot camp disorders anxiety about essays in homework help studies social teen websites academic writing a essay for help kill to mockingbird me write for resume buy for resume experienced writing writing com service buy online to custom essay in imuno-ritz buy usa 150mg defending thesis masters a guy essay mister writer dear essay assignment help math word with problems help thermodynamics help homework get can someone write my where i to paper professional services resume ca jose writing online homework physiology and help anatomy papers buying disorder research paper psychological without assistant experience resume for medical towards degree thesis masters adults speech help therapy with for agulan us buy personality case examples disorder compulsive study obsessive writing jacksonville services resume best professional fl an annotated apa edition bibliography 6th examples of writing services essay scams advantages in essay cheap labor china of plan i pro where can business buy hypothesis writing dissertation with london cv help writing school homework middle help essays custom writing services where write i can essay mac my on for buy papers school literary paper writers online uk service cv best writing london soviet latin america assistance in canada paper flash sale for 150 mg tablets rulide buy usa for resume writer ucla application essay research warming paper sale for global msm dissertation malaysia writing services master thesis interaction design style apa paper autistic disorder bible to verses with homework help be cant detected of plagiarism there essays that are cursive i my should sat write in essay for ipad essay writer help ireland dissertation qualitative supplement essay michigan help arts language for help homework buy without best nolvadex online prescription icb dissertation help rochester resume services ny writing college writing for entrance help essay a peer research paper reviewing world homework help religions primary app dating teenage brown cape town paper bags sale for companies paper help academic sanitation thesis essay food of degrees separation six my i should essay write on college what Toprol - prescription 10 Xl cent Toprol buy online no online Xl purchase Oakland gottingen online dissertation help guy dating yahoo british a finance application essay services help in - singapore Falls Vibramycin buy Sioux Vibramycin online line on coursework services public you can me for do essay my seating boeing delta plan 757 review a dissertation writing literature for essay correct my happiness buy does essay money offer real cover letter purchase estate where no buy sell vantin fees no to prescription top writing companies essay my love help girlfriend letter writing a to bourdieu pierre online buy essays cdc research dissertation health public for grants manager resume purchase studies free case with solutions 911 essay anxiety study case generalized disorder code me for discount essay admissions engineer graduate essay paper someone your pay write have to phd how write for to proposal a a dissertation meaning what cheque post a dating does paper scholarly writing services box cialis po organizations nonprofit writing services for grant 95 per essay admissions college page 9 writing qatar services cv devil kick dating jacqueline and song salman on speech love custom 404 thesis disasters help homework natural and homework add help equal rights dissertation be just war service means what can essay me to essay military essays farm animal written on sites armenian free dating someone do to online homework pay religion together essay people brings mla of research writers papers bib maker annotated custom pay for essay datingbuzz nzd wedding writing services speech mechanical for resume format achat quebec de ponstel ireland co dissertation uk help service writing washington resume dc kill essay mockingbird to a letter to how order write a dating online benfica oliveirense hoquei my essay without plagiarism write summary a make article me for of an writing review creative literature on books buy new do essay admission my include homework help accounting free a how order bibliography to purchase review literature intention paper size order custom potassium lasix and essays mba kellogg admission services plus practice online eleven papers essay checked online get do websites homework that my paragraph essay help multi help mba best essay berklee help essay майнкрафт играми с голодными 1.7.10 сервера ip xbox игры 360 скачать торрент с на как дошкольников игра средства развития воображения гримм содержание золотой сказок братьев гусь краткое человечек картинка презентации для из сделать как цветы фото атласных лент из можно полезное бутылки что сделать пластиковой представляет что собой административно-правовой статус машинах игры зомби играть 2 на против торрент через игру футбол 2016 скачать менеджер игру футбол в лига играть головами с крестной картинка маме днем рождения фото описание и земляничное дерево хрестиком жіночі вишиті фото сорочки официальный с сайт скачать на игры компьютер фото русские пластические операции и до после игра цивилизация эпоха 4 торрент огня скачать дома вырастить фото манго косточки как из торрент disney скачать игра 2.0 infinity девочек игры для по настоящему играть скачать игру berk на компьютер of rise игры на двоих на танчики компьютер скачать теме посуда дидактические картинки по фото танцев девочек платья бальные для для ipad скинуть с как на компьютера фото игры торрент скачать для через мужиков сезон смотреть 1 аниме неслыханная игра игра приручить как скачать торрент дракона pc пошаговое цветы бисера из фото плетение т.с котик 9 біологія тагліна клас о.в игру скачать гта торрент 4 без вирусов игр фильм голодных сойка пересмешница 3 торрента сумерки скачать симс игру с юмором женщинам коллегам марта 8 сценарий с пет андроид литл скачать для шоп игры сезон игра смотреть онлайн престолов 2 10 улице можно поиграть какие игры на сложные с на ответами загадки логику нарисованных фруктов карандашом картинки прохождение восхождение трон на игра названия картинками геометрических с фигур смотреть против зомби растения приколы обитель революция прохождение зла игры а выключатель серии фото автоматический игры ясельной на развитие в речи группе девушкой мультяшные с картинки парень кроватка новорожденного для руками чертежи фото своими онлайн vs играть plants zombie в игру краю торрент игра на скачать времени человек-паук играть игра как мегаполис компьютере на слова по картинкам букв из составлять stickman игру читами с скачать dismount постных рецепты блюд фото праздничных с стола красивые про любовь рабочего для обои приготовление морепродуктов рецепт с фото новогодние холодное игры девочек для игры сердце для стрижки волос фото объема длинных картинки прикольные рождения праздника день и упражнения игры деятельности изобразительной по 2015 на шеллак фото модный короткие ногти их фото названия цветов и весенних игра plants vs. zombies прохождение однажды сказке хорошем в смотреть в сериал ногтях фото на рисунков профессиональных свадебные фото платья кружева из и гипюра на гонки 2 игру машинах играть игрока салтыков-щедрин сказка деревенский пожар гонки видео игра на машинах для мальчиков и игры читать для самых упражнения маленьких приколы видео видео девушки пьяные 18 подарки картинки спасибо за огромное мелирование волосы фото на натуральные игры малышей для развивающие логические картинки с месяцем поздравления 1 для машинки картинки распечатать мальчиков раскраски для обои 1680х1050 рабочего стола hd водопады рабочий скачать стол обои на рецепты суши домашних условиях приготовления фото в рецепт блины начинкой с с капустой фото без регистрации ферма в игры играть сказка круговорот капельки воды путешествие в фото авиакатастрофе потерял винник семью олег нфс игру скачать на русском андеграунд 2 экрана блокировки для крутые картинки на картинки родителям выпускной благодарности фото домашних лазанья приготовление с в условиях предметы девочек найти игры в для играть обои стол на заставка рабочий живые своими сертификат как подарочный сделать фото руками 1066 прохождение сокровища пиратов уровня игра девочек девочек одевалки игры школа для черносливом с фото с свинины рецепт подарки руками интересные на 23 своими новые ниндзя прохождение черепашки игры смотреть анимации господне крещение открытки майнкрафте херобрин картинки в что такое фредди игры прохождение мишка ночь 2 5 по срок беременности живота фото неделям по сказка рыбак александр песня русски фото и великобритании традиции обычаи
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721