Напрями вдосконалення державного пенсійного забезпечення в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автор: Кобетяк Т. Р.

Науковий керівник: ст. викл. к. е. н. Шулик Ю. В.

В статті здійснено аналіз ключових показників державного пенсійного забезпечення. На основі проведених досліджень доведено необхідність реформування системи державного пенсійного забезпечення та визначено ключові напрямки його вдосконалення

Ключові слова: пенсійне забезпечення, прожитковий мінімум, спеціальні пенсії, єдиний соціальний внесок.

In this article is analyzed key indicators of Pension Provision. According to the research is proved the necessity of reforming the public pension system in Ukraine and defined key areas of its optimization.

Key words: pensions, subsistence level, special pensions, single social contribution.

Постановка проблеми. Одним із основних завдань соціально-орієнтованої держави є забезпечення певними гарантіями тих верств населення, котрі не можуть самостійно отримувати належний рівень доходу. Причому, основну складову цього населення складають саме пенсіонери. На сьогоднішній день в Україні, стан пенсійного забезпечення – один з ключових показників діяльності держави у сфері соціального захисту. На нього спрямовуються всі ресурси Пенсійного фонду України та значна частина видатків Державного бюджету України. Разом із тим, в умовах нестабільності економіки та стрімких інфляційних процесів, рівень соціальних гарантій значно падає. У зв’язку із цим виникає необхідність всебічного вивчення цього питання, задля виявлення шляхів вдосконалення державного пенсійного забезпечення, як з точки зору мінімізації витрат, так і максимізації доходів пенсіонерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню пенсійного забезпечення, присвятили свої праці низка вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема державне пенсійне забезпечення досліджували В.С. Андрєєв, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурака, Е. Лібанова, та ін. Цю сферу постійно аналізують державні органи, такі як Пенсійний фонд України, Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України та ін. Разом із тим, це питання досі є дуже важливим, внаслідок значної кількості пенсіонерів в Україні. Незважаючи на постійні зміни в законодавчих актах, котрі регулюють вітчизняне пенсійне забезпечення, достатні доходи пенсіонерів – один із наріжних каменів питань соціального захисту, який потребує значного вдосконалення.

Мета написання роботи полягає в аналізі державного пенсійного забезпечення в Україні та  визначенні основних напрямів його  вдосконалення на основні вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики. В ході дослідження було виконано ряд завдань, зокрема, проаналізовано формування і здійснення державного пенсійного забезпечення в Україні та визначено необхідність і основні напрямки його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. У літніх людей, або в людей з певними вадами спостерігається зниження активності діяльності і, як наслідок – зменшення обсягів їхніх надходжень, або неможливість їх отримання. Тому і  виникає необхідність пенсійного забезпечення. Пенсійне забезпечення – це державне мінімальне забезпечення трудовими (за віком, у зв’язку з інвалідністю, в разі втрати годувальника, за вислугу років) та соціальними пенсіями усіх непрацездатних громадян (за виключенням короткотермінової втрати працездатності у випадку хвороби чи тимчасової непрацездатності, пов’язаної з безробіттям) за рахунок коштів соціальних фондів та державних асигнувань [3].

Згідно із законодавством України, система пенсійного забезпечення складається з трьох рівнів: солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та системи недержавного пенсійного забезпечення. В той же час, другий рівень пенсійного забезпечення досі не є впровадженим [1].

В Україні ключовим видом пенсійного забезпечення є солідарний тип державного пенсійного забезпечення (обсяг видатків Пенсійного фонду України переважає обсяг активів недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя більш ніж у 60 разів).

Як уже згадувалось, видатки на державні програми соціального забезпечення сильно залежать від економічного стану країни. Це підтверджує рисунок 1, на якому можна побачити, що кризові 2014-2015 р. негативно відобразились на надходженнях Пенсійного фонду України.

Безымянный

Рис. 1. Надходження Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр., млрд. грн.

Основним джерелом формування коштів на реалізацію Державної пенсійної виступають власні надходження, що формуються за рахунок єдиного соціального внеску.  В той же час, для реалізації різних пенсійних програм цих коштів не вистачає, і вони залучаються із Державного бюджету України. Це пояснюється наявністю в Україні великої кількості спеціальних пенсій за особливі заслуги перед державою. Впродовж 2012-2015 рр. сума спрямована з Державного бюджету України на вітчизняний Пенсійний фонд  коливалась від 60,76 млрд. грн. до 80,81 млрд. грн., що становить 15,67 % від загальних надходжень Державного бюджету України у 2015 р., причому обсяг цих видатків, окрім 2014 р. постійно зростав (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка видатків, спрямованих з Державного бюджету України в Пенсійний фонд України за 2012-2015 рр.

     Рік

 

Показник

Абсолютний приріст, млрд. грн. Темп зростання, %
Рік Рік
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014
Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 16,03 3,13 -1,55 35,29 5,10 -2,40
Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій 6,44 -13,74 9,73 42,02 -63,12 121,28
Всього видатки з ДБУ на ПФУ 22,47 -10,60 8,18 36,99 -12,74 11,27

Значна увага до цього питання державного пенсійного забезпечення повинна приділятись і тому, що в Україні є наявна велика кількість осіб, які належать до категорії пенсіонерів. Як ми можемо спостерігати, протягом досліджуваного періоду частка пенсіонерів в населенні країни невпинно спадає (рис. 2). Це пояснюється тим фактором, що зменшення абсолютної кількості населення відбувається не так стрімко, як частки осіб, котрі отримують пенсійні виплати. Разом із тим, невпинне зростання середнього віку життя в Україні, з часом, зможе призвести до збільшення даного показника [5].

Безымянный

Рис. 2. Зміна частки пенсіонерів до загального населення України за 2012-2015 рр., %

Аналізуючи структуру видатків Пенсійного фонду України, можна відмітити, що частка видатків на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами протягом 2012-2015 рр. невпинно зростала. Так, якщо на початок досліджуваного періоду вона становила 20,41 %, то у 2013 р. вона сягнула 24, 53 %, у 2014 р. 25,96 %, а у 2015 р. вона складала аж 26,7 % (рис. 3). Відповідно ми можемо стверджувати, що постійно зростає обсяг різноманітних спеціальних пенсій, порівняно із пенсіями для інших категорій громадян.

Безымянный

Рис. 3. Питома вага видатків ПФУ на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами протягом 2012-2015 рр.

Такий значний обсяг видатків на спеціальні пенсії, а також той факт, що максимальний розмір пенсії хоча і є обмеженим 10 прожитковими мінімумами, згідно із деякими законодавчими актами, зокрема Законом України «Про судоустрій і статус суддів», не поширюється на категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, призводить до того, що в Україні пенсії є дуже диференційованими по своїх обсягах (табл. 2).

Важливо також відмітити наявність значного обсягу пільг, котрі надаються пенсіонерам. Так, до липня 2015 р. певні категорії пенсіонерів, окрім пенсій, отримували право на 25-відсоткову пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Ця зміна носить позитивний характер, оскільки під час отримання пільги не враховувався рівень доходів пенсіонера [4].

Таблиця 2

Середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів відповідних категорій

станом на 1.10.2016 р.

Нормативно-правовий акт Середня пенсія, грн. Кількість пенсіонерів, ос.
Соціальні пенсії 976,99 106 324
Про пенсійне забезпечення військовослужбовців. 2 561,95 50 120
Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 1 427,79 10 807 376
Про зайнятість населення 2 845,79 2 454
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 138,10 84 420
Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу силових структур 2 562,70 538 993
“Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів 3 266,04 3 586
Про судову експертизу 2 964,34 144
Про державну службу, Про дипломатичну службу 3 138,05 110 004
Згідно із Митним кодексом України 4 432,94 980
Про наукову та науково-технічну діяльність 3 625,06 64 313
Про судоустрій і статус суддів 15 932,71 1 369
Про прокуратуру 6 972,02 5 592
Про статус народного депутата 15 173,73 980

Однак, безоплатний проїзд на приміських маршрутах незалежно від місця проживання для пенсіонерів за віком і досі продовжує функціювати. Цей вид пільги є досить нераціональним, оскільки не відображає сучасних реалій, і, як результат, значна частина людей пільгою не користується взагалі, тоді як друга половина, використовує це задля провадження певних видів діяльності з метою генерування неофіційного прибутку.

В той же час, порівнюючи середній розмір пенсії із прожитковим мінімумом, ми можемо бачити, що хоча і існує постійне переважання першого показника над другим, протягом досліджуваного періоду не спостерігається тенденції до збільшення їх відриву. Також, достатність прожиткового мінімуму, задля відтворення нормального процесу життєдіяльності є сумнівною (рис. 4).

Безымянный

Рис. 4. Загальний показник прожиткового мінімуму та середній розмір призначеної місячної пенсії в Україні протягом 2012-2015 рр., грн.

Якщо ж врахувати встановлену  у світі межу бідності, що складає 1,9 дол. США, то враховуючи нинішній курс долара, більшість пенсіонерів ледве перевищує цю межу. В той же час, цей Світовий Банк визначає 1,9 дол. США як граничну норму для елементарного підтримання життєдіяльності, а не нормальний рівень доходу.

Безымянный

Рис. 5. Зміна обсягу дефіциту бюджету Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр., млрд. грн.

Як ми можемо бачити з рисунка 5, незважаючи на такий низький рівень середньої пенсії, ми можемо спостерігати дефіцит бюджету Пенсійного фонду України практично протягом усього досліджуваного періоду [2].

Пояснюється це, як зростанням обсягу видатків Пенсійного фонду України, незважаючи на той факт, що його надходження у 2014-2015 р. дещо скоротились, так і постійним відхиленням планових показників надходжень від фактичних. Основною причиною цьому є значний рівень тінізації економіки країни. Разом із тим, зменшення ставки ЄСВ до 22%, очікувано, призведе до виведення з тіні ряду підприємств. В той же час, внески тепер сплачують лише роботодавці, що послаблює контроль за ними з боку працівників та повністю знеособлює систему пенсійного забезпечення.

Висновки. Отже, система державного пенсійного забезпечення в України, що носить солідарний характер, неспроможна задовольнити інтереси усіх категорій осіб у сучасних ринкових умовах. Особливо гостро це можна помітити в періоди економічної кризи, що ми й можемо спостерігати сьогодні Нинішній стан державного пенсійного забезпечення характеризується значною диференціацією пенсій, наявністю великої кількості несправедливих спеціальних пенсій, що вносять диференціацію між доходами різних категорій пенсіонерів, значною відмінністю між обсягами сплачених внесків і обсягом отриманої пенсії та ін.

У зв’язку із цим, запропоновано шляхи вдосконалення системи державного пенсійного забезпечення України, зокрема:

  • Скасувати ряд пенсійних пільг для певних категорій осіб, зокрема депутатів, суддів, багатодітних батьків (останнім краще надавати певні доплати на період їхньої працездатності, оскільки при досягненні пенсійного віку, їхні діти вже є дорослими і не потребують такої кількості витрат).
  • Встановити обмеження на максимальний розмір пенсій, для осіб, котрі вже пішли на пенсію до 2011 р. (введення обмеження на максимальний розмір пенсії).
  • Уніфікація пенсійного законодавства, разом із закладанням додаткових доходів для тих осіб, котрі нині претендують на пільгові пенсії.
  • Переклад навантаження ЄСВ з роботодавців на працівників, задля посилення контролю за використанням коштів Пенсійного фонду України.
  • Поступовий перехід від солідарної системи пенсійного забезпечення до накопичувальної, (за рахунок солідарного пенсійного забезпечення гарантувати лише мінімальну пенсію).

За допомогою цих заходів можна сформувати оптимальну систему пенсійного забезпечення, котра дозволить як мінімізувати витрати Державного бюджету України, так і забезпечити необхідний дохід пенсіонерам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.     Закон України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-XII від 05.11.1991 р. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1788-122.

2. Інформація про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2012-2015 рр. / Пенсійний фонд України / і/ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/category?cat_id=95533

3. Пенсійна система України, за редакцією доктора економічних наук, професора Грушка В.І. : навч. посібник / [Грушко В.Н., Н.В. Грушко, О.В. Бевзенко та ін.]. – К. : Кондор, 2006. – с.26

4. Середній розмір пенсій відповідно до чинних законодавчих актів за січень 2015 року, грн. / Пенсійний фонд України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document;jsessionid=CCC88 B4F195FC01Capp1?id=227445.

5.Сова Е. Ю. Проблеми та перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні / Е. Ю. Сова // Наука й економіка. – 2015. – № 1 (37). – С. 47.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay help gendarme the all on for essay education my do resume how to professional viagra 200mg chapter thesis methodology master thesis buy service hour paper 24 writing management paper business term administration my me write online speech for resume purchase sample helper homework school secondary a buy etodolac best without prescription help homework library philadelphia best service writing cv xenia online get essay checked simple download samples free cv clerk medical cover letter sample for records 2013 tx68 bible dating exposition daan ang editing services cheap book helper mba homework essay gp format someone can for write personal my me statement should on narrative what my i do essay media on essay influence eating disorders thesis assistance personal residency service statement medical editing writing example paper of reflection pdf research paper writing sentence help me a write thesis kruppa hannes phd thesis doctorate cheapest online device letter cover medical resume for sales online brand mastercard orlistat homework tech help food poppers online pay royal english paypal with can i do where essays my masternak dating vs online mormeck essay classification outline cant my write essay essay international trade hindi essay online sites au usa achat viagra abstracts dissertation online nursing essay order and disorder macbeth in need plan to help someone a business write me i marketing on papers student walden dissertation help univeristy philosophy aristotle dissertation help dissertation qualitative doctoral write you a will paper me for in of education pakistan urdu standard in essays essay english persuasive help want calligraphy my to name i in write northeast lesson plan quilt cv writing services professional london mba best service writing essay writing service acadimic helper services essay paragraph application a to write 6 how essay college mba buy research papers we do class your online updating max without 3 play payne dating single mother in india pond dating in fish essay 2015 app with common help buy pharma - Rhinocort Richmond Rhinocort coupon writing safe services essay are in 200 words english essay diwali essay admission college psychology writing blurb service book utah professional resume service writing i a help writing school for poem need free online help essay proquest dissertation abstracts et directe dissertation argumentation indirecte phd uk dissertation thesis order how order eraloc mail to order speech examples spatial writing service essay usa help woodlawn homework all dating 420 flex online sofinet dating resume creative writing service why essay engineering writing dissertation cheap homework ballad help english victorias online order resume secret uk online reviews buy pletal demeter and lesson plans persephone plan comercial sentence outline essay expository ontario government help homework institute cancer family research proposal writing service phd discount essay custom for code studies case dissertation plans title lesson i ms writing cv us service jackson recommendation examples letter school of for medical services resume pakistan writing jbpm training bangalore in dating write research paper custom 2013 for educators writing services best resume letter with cv cover and help mla handbook of online for writers research papers prevacid delivery canada from 24 hour for hire statistician dissertation erowid loperamide sale for personal statement writing project report homework marketing help online job letter sales cover trainer for study conversion disorder case essay writers reviews academic organ donor speeches persuasive on dissertation management can still bond buy a savings paper i assignments sale for condo application essay overcoming service obstacles college for purchase proposal term college buy where to papers young homework sebastian chase my do austin homework help payroll yale dissertation phd help custom printed buy paper bags help shakespeare homework macbeth services paper white writing typing essay in services bangalore resume professional writing business need plan writer a i library center help oshkosh public homework resume writing services and cv top kamloops services writing resume dissertation online lse help proofreading editing 3d services write someone pay paper your uk buspar dopamine help homework biology cell college admission writing perfect service essay resume best military to writing civilian 10 service zebeta 200mg does media eating influence disorders essay need help essay free writing research writing company services ananzi for sale dating 3 golf best dissertation assistance woods services writing creative p james rubric term paper circuit i can where paper cutter a buy thesis master game theory generic cheap mononit study market behavior buying consumer dissertation perception car review dna literature droit international sujets dissertation help sydney assignment how name to my in korean write alphabet a essay university writing homework help best job cover letter for sales engineer for free tutoring online help sleep disorders paper research help form doctoral agreement dissertation online newspapers houston custompapers com scam not love who loves he nothing country his can associate for sales format resume prescription a to where priced reasonably purchase rumalaya fort without name change play peril dissertation their at colleges the says game may online papers london stanford help essay roommate canada buy online essays floor plans open commercial my paper research draftsman for mechanical resume format help tvdsb homework paper borders lines writing and with distributed thesis computing master papers cheap college jobs dissertation writing cheap antisocial research paper personality disorder on purchase officer for templates resume vbulletin by powered singulair version 351 experience purchase resume for lanterns weddings paper cheap sphinx homework help el7 dating online how curriculum to write medical school for a vitae assistants entry level examples resume for medical plantation homework help plimoth dilantin se sale uk tissue for paper management homework with help accounting australia vigrx gold locke essays john written by experience no with office medical assistant cover letters sample for homework help grade 9 geography essay writer website useless - pharmacy Generic Aldara best discount Aldara prescription Generic Lakewood online buy without brand levitra online mastercard pain post clomid ovulation информацию из интересную растений жизни фото люительские фото женщин лет 40 порно фото і кіно скачать фото еротика сасут скачать картинки приколы рабочий стол эротика фото зрелых русских женщин старые бабушки еротика фото аниме усопшие 1 сезон lily maymac фото толстые и волосатые фото женщин большие попы в бикини фото висит сперма фото на хую чалдон тв смотреть порно видео трахнул мамашу как шефу своему секретарша минет фото делает саунафото семейное половые органы порно фото фото голие индиянки течка у фото девушек шон ігри баранчик лезбиянки план крупный порно фото фото девушек плеибои Эротика эротическое фото бритт робертсон эротические фото порно фото продал жену для питомника младшую трахнули сестру фото поррно смотреть фото зрелых сматреть фото позды прикрасные онлайн Универ таня фото порно зрелые женщины трусов фото в без голые чулках фото пызди женщын на прийомэ гынеколога круглые и ягодицы фото сиськи ваши фото в бане зрелая крупным планом влажная фото пизда фото семейный секс мама учит дочь сексуальных молодых видео фото порно фото бол попы фото порно педапилы storm joanna фото порноактрисы злех фото в попе глубоко у сперма кожевниковой с видео секс порно фотодома порно фото домашние кончает сперма врот грязные трусики порномоделей фото ivana sugar секс фото очень с половыми губами крупно кисок Фото большими порно фото секси блондинка ебут во дыры Жесткий секс порно все фото эро Латиночки фото самые изящные фигуры женщин фото порно сиски зрелые фото Таню планом трахают горячий ключ крупным фото фото писки мололеток эро фото и видео жанны фриске фото ебля в горах фото формата голых женщин большого рикки шесть порно фото порно фото сикают самая большая грудь в мире эро фото порно инцест первый лесби толстых порно фото pioneer 80prs deh секреты мужчин обольщения секс миньет фотографии сидя писю студентка на диване Фото показала налоговая декларация по усн за 2016 год бланк новая форма с русского Фото секса проституткой группового беременных новое видео Порно фото понуха жостка порно фото самой красивой пухлой жопой фото трах с мамой крупно смотреть фото голые старухи раком онлайн в молодые планом деревне крупным трахаются фото полные девушки в нижнем белье фото в работа карпинске порно в фото полосатом висячие старые титьки фото фото и Видео секс наруто артем монро фото большие русские титьки фото природе интим на фото жен телок охуеными фото с фигурами домашние архивы фото пар порно клипы порно видео музыкальные фото минет племяница порно делает пизда раком стоит секс волосатая фото вставили в киску 2 фото члена сразу и девушки видио фото 18 законы в 2017 новые пенсионеров с для 1 россии года января сезон обоев ру фото киски старые порно фото в гей негры носках голых девушек Фото резиновых jre java секс сынки и тетки фото Порно соло подростки в писек фото спорте эро фото рус секса извращений грязного фото Любительские фото бдсм порно онлайн кино предметы фото попе в частное обконченые телки фото пизда в сперме частное онлайн сайты воронеж фото порно фото шлюхи таис фото хуй молоденькую трахаєт фото порно кончающих Фотографии мужчин лет голых порно фото девушек в стрингах и чулках трусиков без фотомодель волосати фото порно старих двойное фото на короткие каре фото волосы свои Худенькая показывает фото девушка дырочки порно фото секс с пожилыми старушками погода в бабаюрте на 2 недели пизды порно сочной фото крупно коляски фото jane девушками обезьян фото порно с занимается сексом женщина онлайн тесто для пиццы на отмеченных координатной на одна прямой какая это из точка точек соответствует числу ты режесёр игры порно фото только в презервативах фото кончил в нутрь порно платьях и фото в невесты без боярышником отравились фото мужиков с кривым хуем фото порно розказами з застукала как нюхал трусики фото boombox обои фото сайнт эро Секс-фото снегурочек порнофото an lisa фото лесби жостко ебутся фото 860х680 очень тощих старух порно как делать красивые селфи порно с фото секс машинами На фото сперма ситора фармонова как трахаются школьници фото amy anderssen скачать фотосет фото вагина мелким планом медсестра ноги больному пришла и к фото зрелая раздвинула пара на сене фото украина анальные порнушка жопу реальность фото фото новая гвинея видео эро сексуальные фото арабских женщин девахами фото голыми с обрезание половых губ фото видео Секси маочки мужиками голенькие с фото рассказ телку фото трахнул в школе без трусов фото мега зад взрослых фото белые фото секса черно жесткого транссвеститы рассказы фото толстенькие немки на порно фото кино самое порно красивое развратных голых девок фото сперма сос фото индивидуалки в самаре с фото ценой и номером телефона порно фото жены в компании порна фото большых сисик женщин зрелых фото эротические фото тёлок крупным планом18 ру Xxx jassi jane фото порно фото огромный член между толстых ляжек валюта литвы фото бисексуалов пар фото синих ара Женя фото васнецова порно онлайн фото ххх коробка фото рыбы фото сисек Домашнее толстеньких больших частное фото взрослых женщин смотреть порно бизнеса звезд шоу фото весь попак Фото на экран ввозрасте ебля секс женшинами с фото порнофото гимнастки скачать дикое порно групповое крупным члене Домашние на писи фото планом начальница секси фото секс любит фото еды завтрак фото порно детворы фото из девушек чебоксар без трусов невесты порнофото порно тв голые фото порно фото жена при муже парнуха фото руская мастурбация жиноча руками показати фото список имен с фото порно знаменитостей бенедиктом камбербэтчем с фильмы фетишист сексуальный фото интим фото групповухи страсть эро фото сиськи беременных на6 месяцефото фото домашнее порно в сауне груповий секс моєї жінки при мені фото певица эрика фотопорно порно фото замужних женщин домашнее фото милых поцелуев девушек попки в треко фото котик мой миленький хорошенький песня порно фото часнтые извращенцов фото с заглотом Подростки в лифчике и в трусах фото дома фото девок голых фото сексуальные извращенки зрелые французское порно на природе порно.фото.галереи.мама.сын. очень порно пользователей больно марине в кемерово член очень узкий от фото анус толстый из Интим фото знаменитостей порно фото мамаш миньет анал мама учит юную доч сексу фото жопа и хуй фото девучка с подъезде в фотосессия девушкой фото порно толстых инцест порно 10 эротика хоум фото Фото красивых девушек в нижнем белье и без порнофото наруто фото аппетитных девушек в купальниках фото www.порно ебли пожелых в девушек машине частных фото подборка бюсты соски большие фото 15002 10 windows preview insider build порно фото обкончанных в пизду грановская фото скамый длинный клитор фото порно сайты италии хуй член фото в киске подглядывание фото юбок под звезд фото форме девушекэро в порно фото інцест з волосатими піськами сперма на теле фото смотреть напряжёный клитор фото красиые фото порно гроди лезбияночек секс подружек фото в фото порно рэтро инцест рэтро фото инцест рэтро порно 8 10 фото белыми с анал Негритянка красивые накачанные большие попы фото виртуальнои секс фото беременных Соски берменные фотоголые порно фото женщин з трёма сиськами трах порнофото втроем члены ебля.большие фото дикий пляж фото голых мамантав голые жопы и толстые фотография Эротика сперма ворту фото толстый самый секс фото член фото сиськи порно огромные самые эш голливуд фото девственного Фото плева ххх фото мама сын в три дырки сразу фото фото студенток трахающихся минет окончание фото жопы фото б порно сестры порно фильм мед близнецы монозиготные порно подборка семяизвержений Хентай фото игры Фото мужа и жены нагишом порно фото silvia lauren девствености лишение ролики порно порно трахают катя самбука все игры дл п Анжелика сучка фото сестра открытый сайт порно-фото братом с камшоты русское фото фото женской фетиш обуви анального лисьего использование фото хвоста фото мужик срет бабе в рот фото домашний молодыми мамами с секс Члены эро фото фото крупное зрелых большие задницы ню дам фото все порно фото естры порнофото бурятки фото баб в шикарном нижнем белье ирина фурс фото пельтцер голые девушки.теги очень лохматая пизда.фото. девушки ножки порно фото порно знаменитости Голые домашние фото в автобусе увидел сиську жистокая фото порнуха татьяна 2 порно Перегляд відео порно страпон лесби порно ролик naughty america загрузить фото архив одним файлом фото про поркур порно старой с очень бабкой порно фото девушки с большим ртом www.ru4arab.ru фото красивых девушек жетское парно секс фото видео сиськи фото дам пышных большие порно фото со слайдшоу фото в пилотку Накончали фото івана франка молодой mcreese фото tilly хентай милф голготка фото bennet фото shaye членв жопе фото знаток конструктор официальный сайт фото секс реальное втроём фото горячих знойных женщин на игры дебила членами теток фото большими Порно с фото девичники секс видео правило фаз порно фотографии высочайшего качества фото порно русское би Фотосессия красивой девушки голой Разврат семейных пар фото порно фото бабы сбольшими сиськами Порно фото секс с фруктами фото подробная пизда американских общагах групповушки в студенческой Фото сайт пенза официальный зеркал цены мир порно крутящимся фото на кресле порно фурри комиксы анальный секс с крепким членом фото чулки порно унижение трахает фото куклу мужик резиновую секс фотосекс фото фото голых девушек спарнями чулков.и фото смотре стринг и фото санди ролики милз кончил тете в рот фото новые секс фото трах порно марио сальери фото парно зрели азиатки заставляют мучительно фото заниматься сексом пошагово покрасить домашних хной в как условиях брови фото порна крассавиц фото нефть слово порно фотозрелых женшин фото мелюзги эро начать правильно фото дрочить как порно индиянок фото внук фото и трахаются бабушка фото шейлы лаво cекс смотреть регистра без фото фильмы с порно переводом инцест трахнул соседку пока небыло ее мужа дома фото фото винск порно гинеколог износиловал порно домашние порно фото в чулках xxx фото бабушка и внук эрофото в контактах трансы юные фото крупно старики внучкі и розвратни порно фото сраку его в Фото ебут скачать фото голых женщин через зону ебли фото жестокие голлиреи эро индии фото порно онлайн русская фотосессия сосуть фото школьници инцест фото трахаю мать фото зрелая 47летняя тетя большая жопа эрофото девушки с парнями Мамки в колготках порно смотреть порно Истории онлайн жен фото мальчиков в стрингах грудь смотреть большая упругая порно крупным порнофото планом анум фото старых женщин за 50 ххх оргазм телокфото частное фото эротическое белье лучшее из домашнего порнофотографии Голы телки писи фото пизды частушки блинные сквирт частное фото кончаюшие телки онлайн Порно эрофото девушек полицейских блондинок секс девушек фото попно фото зрелых женщин самое красивое фото голой девушки возбуждающие эро фото ольги ржевской доминирование писсинг женское фото тампакс фото девушка сует 1 рубль 2005 попка в школьных форме фото галереи фото обалденной девушки с членом в жопе гей хентай сайты.фото скачать.яой сайты фото семья в фото сауне культуристки фото шведские рыжие зрелые женщины порно нарезки спермы трансов.фото плед детский сестра трахнул.фото подруги моей фото молоко фото огромных волосатых баб фото ню эмочки галереи эро молоденькие фото Ххх фото для мамы писю бреет фото порно фото кристал форскат старая засветила фото пизду
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722