НАКЛАДЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

          У цій статті авторами проаналізовано випадки накладення меж земельних ділянок, окремі приклади розв’язання конфліктних ситуацій у судах та запропоновано деякі шляхи вирішення проблем пов’язаних з накладенням меж.

         Ключові слова: земельна ділянка, Державний земельний кадастр, право власності.

         In this article has been analyzed combination of boundaries of plot of land, some decisions of Ukrainian courts concerning such kind of dispute and ways of improving legislation in this sphere has been suggesting.

         Key words: plot of land, State`s land cadaster, property.

Стаття 41 Конституції України передбачає недоторканість права власності. Це означає, що всі мають утримуватися від безпідставного заволодіння чужим майном. Проте, нерідко зазначене право порушується. Лише з липня 2003 р. в Україні при оформленні права власності на землю було започатковано складання землевпорядної документації на новостворені земельні ділянки поряд з паперовою і в електронній формі на магнітних носіях, до цього передбачалось створення лише паперової документації. Як наслідок, через те, що в оцифрованому вигляді існує інформація про розміщення в просторі не всіх земель, право власності на які оформлене до складення землевпорядної документації в електронній формі, то окремі власники можуть стикнутися з невизнанням чи оспоренням належного їм права власності. Це пов’язано з тим, що траплялися випадки, коли геопросторове розташування ділянок визначалося без належної точності, так як окремі землевпорядні організації виконували свої роботи без виходу на місцевість та без прив’язки поворотних точок меж ділянок до пунктів національної геодезичної мережі. [9]

Наведені випадки призводять до накладення земельних ділянок – коли згідно двох або більше різних землевпорядних документів одна і та ж ділянка землі, розташована на певному відрізку, фактично займає територію іншої, як правило, сусідньої земельної ділянки. Таке явище в правових публікаціях згадується як «багатоповерховість» земельних ділянок. [2]

Відомості про «багатоповерхову» земельну ділянку неможливо внести до Державного земельного кадастру. Адже п. 6 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» встановлює як одну з підстав для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини. Власник не зможе одержати кадастровий номер, необхідний при відчуженні земельної ділянки. При цьому, наявність кадастрового номеру є обов’язковою ідентифікуючою ознакою земельної ділянки як об’єкти цивільних правовідносин. Тому, в договорах купівлі-продажу, міни, дарування, іпотеки з метою ідентифікації земельної ділянки обов’язково зазначається кадастровий номер. Це означає, що за відсутності такого номера особа не може повноцінно здійснювати розпорядження своєю власністю – продати, подарувати земельну ділянку або будівлю чи іншу споруду, розташовану на такій ділянці.

Хоча нині у кадастрі нема більше половини даних про земельні ділянки, уже зараз трапляється плутанина – певний наділ може одночасно належати кільком особам. І хоч масштаби описаної проблеми на сьогодні ще детально не вивчені, за неофіційними даними, наведеними у публікації  Голосу Столиці, на сьогодні близько 3,5 млн. земельних ділянок накладаються одна на одну. [3]

Приклади із судової практики свідчать, що власники часто мають  проблеми у зв’язку із ситуаціями накладення земельних ділянок під час реєстрації прав у Державному земельному кадастрі. На це вказує і зміст рішень судів у таких справах – №810/6430/14 та №367/127/14-а. [5,6]

Аналіз текстів судових рішень з очевидним накладенням земельних ділянок одна з одною дозволяє зробити один з висновків про те, що для внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, їх варто коригувати, а саме: повторно визначати лінії проходження меж, а відповідно і площі таких земельних ділянок, та їх місця розташування. У таких ситуаціях, на думку Кулинич О.П., власник земельної ділянки може обрати між двома способами варіантами вирішення проблеми:

1) переоформити право власності на земельну ділянку меншого розміру чи іншої конфігурації;

2) вимагати у суді визнання за ними права на земельну ділянку у розмірах, зазначених у документах, що посвідчують право власності на землю, та відповідно до плану такої ділянки, який міститься у державному акті на право власності на земельну ділянку, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Зі змісту ч. 2 ст. 144 Конституції України вбачається, що рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними з ініціативи заінтересованих осіб в судовому порядку. Однак, як вважає Конституційний Суд України у свому рішенні від 16 квітня 2009 року, це не позбавляє права органу місцевого самоврядування права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним правовий акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). Це означає, що заінтересована особа може звернутися до органу місцевого самоврядування з проханням (заявою) про скасування прийнятого ним раніше рішення, що порушує законні інтереси та права власника. І тоді не потрібно буде йти до суду. Але важливим в цій ситуації буде те, чи погоджуватиметься на скасування рішення власник суміжної земельної ділянки, інтереси якого воно зачіпатиме.

У разі, коли помилка в межах земельних ділянок виникла в процесі внесення відомостей до Державного земельного кадастру, то застосовуються правила підп. 2 п. 144 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 року №1051. Згідно із цим Порядком, якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, то державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення державного земельного кадастру безоплатно виправляє допущену помилку. [4]

Тому, за відсутності спору з приводу меж між суміжними землевласниками, один з них, звертається до органу місцевого самоврядування з проханням змінити або скасувати своє рішення. Після цього, сторона здійснює виготовлення нових виправлених документів на право власності, звертаючись до землевпорядної організації та розробляючи технічну документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, так як погодили сторони. Наступним кроком є внесення відомостей до Державного земельного кадастру та до правовстановлюючих документів на земельну ділянку згідно п. 4 перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр». А у випадку помилки в процесі внесення відомостей до Державного земельного кадастру достатнім буде звернутися до державного кадастрового реєстратора для її виправлення. [8]

Стаття 158 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) передбачає, що суди розглядають справи за спорами про межі земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні громадян-заявників, які не погоджуються з рішенням органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Згідно зі ст. 155 ЗК України у разі видання акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним.

Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 р. №8 визначено, що земельні спори фізичних чи юридичних осіб з органом місцевого самоврядування як суб`єктом владних повноважень, пов`язані з оскарженням його рішень, дій чи бездіяльності, належать до публічно-правових спорів, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів. Таким чином, подавати позов про визнання недійсним рішення органу місцевого самоврядування на основі якого було видано документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку, необхідно в порядку адміністративного судочинства. [5]

Але при зверненні до суду особа може не отримати захисту в разі пропуску строку на звернення. Оскільки Кодекс адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) встановлює загальний строк звернення до суду в порядку адміністративного судочинства – шість місяців. Водночас власник земельної ділянки, межі якої накладаються з іншою, найчастіше дізнається про порушення свого права як власника через значний час після винесення відповідного рішення органу місцевого самоврядування. До вказаного моменту, коли особа дізнається про порушення, може минути більше шести місяців від дати, коли той таки позивач погодив сусіду межі проставленням свого підпису. І суд може розглядати факт погодження як момент, відколи особа мала б помітити порушення своїх прав і з ним пов’язувати перебіг строку позовної давності. [1]

Тому, у випадку пропуску строків звернення, особа до позову має додавати і відповідне клопотання про поновлення строку, пропущеного з поважних причин, та наводити аргументи, чому вказані причини є поважними. Наприклад, Ялтинський міський суд у своїй ухвалі за позовом Особи 1 до Ялтинської міської ради відновив пропущений строк на звернення до суду за тих підстав, що про накладення земельних ділянок позивачу стало відомо після проведення експертизи земельної ділянки в листопаді 2011 року, у зв’язку з чим своєчасно оскаржити рішення він не міг.
Разом з тим, існують випадки, коли справи щодо накладення меж розглядаються і в порядку цивільного судочинства.

Так, вид судочинства, за правилами якого здійснюється розгляд справ, які стосуються випадків накладення меж земельних ділянок, залежить від того, кого позивач вказує у своїй позовній заяві відповідачем та які пред’являє вимоги.

Наприклад, ті спори, що виникають у зв’язку з накладенням меж земельних ділянок, розглядаються в порядку цивільного судочинства, коли в якості відповідачів залучаються як відповідна місцева рада, так і власник земельної ділянки, межі якої накладаються з межами позивача. Оскільки в такому разі відносини втрачають суто публічно-правовий характер. Наприклад, в справі №2-372/11 до суду подано позов Особи 1 до Особи 2, Корецької міської ради, ДП «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» про визнання державного акта недійсним. [11] Або ж в справі №309/1199/13-ц до суду подано позов Особи 1 до Особи 2, Сокирницької міської ради, Управління Держземагенства у Хустському районі про визнання державного акту на право власності на земельну ділянку частково недійсним та усунення порушень прав власника.[13] Інший приклад, у справі № 372/6016/13-ц до суду подано позов Особи 1 до Особа 2, Особа 3, Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою шляхом визнання недійсними державних актів. [12] Тобто, у вказаних випадках відповідачами по справах є власники суміжних земельних ділянок, межі яких накладаються, та відповідні органи місцевого самоврядування, а вимоги стосуються визнання недійсними державних актів та захисту порушеного права.

В той же час, коли особи зверталися до суду з вимогами лише до суб’єкта владних повноважень – місцевої ради, то такі справи за правилами підсудності розглядалися адміністративними судами. Наприклад, в справі № 2-а-39 до суду подано позов Особи 1 до Кореїзської селищної ради про визнання неправомірним рішення суб’єкта владних повноважень та справі № 2-а-44/11 до суду подано позов Особи 1 до Маріупольської міської ради про визнання частково недійсним рішення відповідної ради. З рішень видно, що по таких справах власники суміжних земельних ділянок залучалися до судового розгляду як треті особи. [14,10]

Варто зазначити, що при розгляді справ за позовами до органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування в разі незгоди з їхніми рішеннями з питань, віднесених у галузі земельних відносин до їх компетенції, суд за наявності підстав для задоволення позову визнає рішення такого органу недійсним, керуючись статтею 155 ЗК України. В цій нормі вказано, що у разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним та зобов`язує його залежно від характеру спору виконати певні дії, передбачені його компетенцією (або не вчиняти чи припинити їх), на захист порушеного права, як цього вимагає законодавство, або надає право позивачеві вчинити певні дії для усунення порушень його права.

На нашу думку, проблема накладення меж земельних ділянок має бути вирішена на законодавчому рівні шляхом:

 • реформування процедури реєстрації відомостей про земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, присвоєння їй окремого кадастрового номеру та відображення відомостей у Публічній кадастровій карті, а договірна процедура врегулювання спору повинна бути регламентована в Законі України «Про Державний земельний кадастр» чи окремому нормативно-правовому акті;
 • запровадження систематичного моніторингу вже наявних земельних ділянок у Державному земельному кадастрі на предмет їх відповідності фактичним межам, щоб реєструючи наділи суміжних землекористувачів, їх права не порушувалися.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 7 грудня 1984 р. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/80731-10
 2. Кулинич О.П.Деякі питання визнання права приватної власності на земельні ділянки в Україні в умовах земельно-реєстраційної реформи / О.П. Кулинич //Часопис Київського університету права. – К.: – 2013.– № 2. – С. 273-276
 3. Л. Тарковська Земельні заручники: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrjurist.com/?article/672
 4. Порядок ведення Державного земельного кадастру:постанова КМУ від 17.10.2012 року №1051 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п
 5. Постанова Ірпінського міського суду Київської області від 14.02.2012 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://reyestr.court.gov.ua/Review/37199267
 6. Постанова Київського окружного адміністративного суду від 05.12.2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://reyestr.court.gov.ua/Review/41778345
 7. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 р. №8:[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0002760-14
 8. Про Державний земельний кадастр від 07.07.2011 р.: Закону України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
 9. Про затвердження Тимчасового порядку ведення Державного реєстру земель:наказ Держкомзему України від 02.06.2003 р. №174: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0641-03
 10. Рішення Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 2013 р. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35648388
 11. Рішення Корецького районного суду Рівненської області від 14.07.2011 р. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17485635
 12. Рішення Обухівського районного суду Київської області від 09.12.2013 р. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41873056
 13. Рішення Хустського районного суду Закарпатської області від 26.06.2013 р.:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32246416
 14. Рішення Ялтинського міського суду 2009 р. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5545820

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

100mg nolvadex price scholarship on papers custom essay caught of style apa writing thesis personality borderline case disorder studies Royal 2 English uk delivery Poppers Columbus online Poppers Royal English - day buy or mg mg 50 100 zagam updating 2007 status not compliance advertisement sccm higher essay help art help chelsea homework community schools homework help with expressions simplifying 100mg online tablets naproxen dating online urdu inpage in write essay admission powerpoint custom writing writers.net essay review help analytical essay topics censorship essay argumentative student research papers school essay help writing best admissions graduate help homework mg1 papers site research essays and gay persuasive rights essay 4th help with grader writing dissertation essay united states companies writing the in ppt proposal presentation dissertation abstracts international hamada dissertation 1987 resume software buy an essay new post buy comment help papers with write name japanese my in welcome speech sample for meeting my me bibliography for write buy to essay homework help quadrilateral geometry paper assignment my do write my they the essays carried things drugs speech persuasive prescription for sale shipping Geodon mcg purchase Columbia no - Geodon 25 free committee ask to be your dissertation to someone how on night the essays written book on creative zoo writing for eating blame essay to media disorders is the homework i do my white by essays written eb animal persuasive cruelty essay paper elements dissertation guidelines breats cancer cheap papers printer for biology papers research sticks 15.2 kodi on fire updating canada clomid from 400mg fraudessay writing sites disorder case personality studies paranoid write my persuasive essay writing rotorua services resume cv and my write dissertation proposal the essay helping environment online papers editing disorders papers eating term order with paper watermark write cv help my gonadotropin chorionic clomid plan writers hire business canada custom writing dating rd sources paper online research exam papers online free psle best poetry essays best words on order paper thinking application better critical past online papers sea respect essay and order law for essay mother single english paper online edit isaacs gabrielle dating charles carteris and singapore order resume online thesis menu css custom robinson jackie summary biography book writing assistance introduction the dissertation med good school for personal statement fvrl homework help writers uk essay jobs essay prompt sat essays sale philosophy for dron research jj proposal on cheap essay punch foster penn homework helper help to images with creative writing case studies borderline personality disorder that can others dissertation company any help in analysis dissertation data help best cv writing london 2012 services anxiety essay disorder argumentative argumentative to essays buy writing homework ancient egypt help essay help bauld application writing college harry essay sun of help empire the hours custom term in papers resume online order target cover for medical sample letter assistant job c help programming assignment with cheap dissertation editing application an writing university college essay for customer uk cover service letter writing services dubai and resume cv in homework 2 artists rock specific roll help comprar Sudbury price Lisinocor - cheap Greater Lisinocor description job resume selector order for the of flies persuasive essay lord thesis wordpress custom homepage dissertation accounting help essay dental admission school about dreams essay an maths homework online my do - 1mg prescription Caledon price Methotrexate Methotrexate no my plagiarism essay no for write me thesis writing my statement help need helper reading in homework thesis and competition on economy master degree of finance de buy pilules Ceftin - achats were Ceftin Kingston to homework 4 grade help thesis proquest form and dissertation order buy reseach essay abstracts dao online dissertation help libraries center homework papers business custom without online plendil prescription get 1mg microzide paperama with help helper homework costumes coasters wholesale custom paper the on kill story irony to a an essay of racism the hour thesis theme of in mockingbird different of kinds essays admissions school grad essay history homework gcse help essay english language in writing school your essays write graduate of best choice admission topra overseas shipping resume developer salesforce sample for outline speech eating disorder google theme thesis webmaster tools buy writing for esl resume to how an university admission write for essay homework helper arts online language online homework help geomety anime simulation dating swimming builder cheap resume cover letter help writing need safe order buy cefaclor without prescription essay nursing assistance papers personality disorders on research ordering related literature system for review of taicold to buy where help homework need english reviews writer here essay free resume help writing dissertation hilbert david doctoral order to maid essay help homework online trigonometry Pines 5mg Pembroke pas - acheter Actos day 30 Actos cher buy cheap where to a4 paper essay friend a good help homework pre algebra writing essay usa companies essay victims help flood the macrobid brand essay namesake the a Ditropan Montreal without discount los buy prescription reasonably angeles priced - Ditropan in someone ill do homework my pay to sites textbroker like writing christmas disney wrapping paper cheap requirements school of letter medical for recommendation writers plan business angeles los essay help law student ycdsb homework help need help with homework i precalculus my resume writing melbourne east south services effect cause essay and divorce professional austin resume writing services texas cancer breast essay buy harvard case study best help writing application essay written edgar essays allan poe topic help sentence essay master diplomacy in thesis and supplement potassium lasix essay biology a help level online now homework help drama korea dna plus dating best essay help cv graduate sample 4648 nurse newly o'neal nepembe and maria dating and resume summary sales marketing for medical statement services personal residency ligne buy Nolvadex Nolvadex achat en generic - Mesquite jobs usa for resume writer buy manager a sales letter writing cover for to about what i college essay have my no idea write essay school writing admission graduate rated best dc services resume writing for homework third graders help services mba limits admission essay who papers write professionals with help essay diversity discount writer pro code essay woodlands victorians help homework pas topra cher acheter cv knitwear professional singapore dissertations writing services influential an person help college of essay admissions thesis computer sciences phd essays chemistry music inorganic term on therapy paper homework help california order and essay chaos always late night at do homework my i Caps Mississauga to Cernos buy Caps Cernos - brand overnight online where tablets a statement natwest order paper my do financial accounting homework bike business plan hire essay odia site essay graduate admission editing service houston services texas writing in resume hire intent to letter of help homework 24 math 7 on to for put sales things resume associate students is necessary to learn homework order for in college cheap essay custom term best paper - purchase to Innisfil buy online Rulide cheap Rulide where writing in fayetteville resume nc services grooms writing help speech has writing best service essay the who creative generator title essay paper college buy research order chronological narrative essay service papers penny writing writing islamabad in thesis services scam writers essay papers on bipolar disorder sales canada prescription Trileptal and purchase Trileptal without fellowships writing nyc dissertation invitation online paper writing professional services resume brisbane dating sites single sulawesi in condition and in law order pakistan essay style apa thesis to write an how analyse poetry write someone to a paper custom coasters paper research thesis masters action integrated and sap sales business operations for planning assignment buy paper letter cover phd orders to obedience on essay lanterns can you where cheap buy paper me for cheap? can someone essay my write 200 tablets mg maxolon DDAVP - Allentown brand DDAVP by mg mail name 5 no prescription should essay sex marriage same legal be conflict about essay high school for students writing resume canada book john and of thesis doctoral someone write to your dissertation hire by writing service college george application essay ehrenhaft buy thesis research egypt primary ancient help homework writing uk help dissertation college essay help connecticut alberta help education homework rochester homework public library mn help my academic paper write dating scipad online sale for essays phobia imd buy mba admission essays essay humorous writers college essay scholarships papers online and essay top essay custom sites mail - comprare a from company us Caledon Revia Revia by warszawska dating online syrena help programs church homework dissertation cheapest binding papers buy site best term writing services research service toronto resume writing best assignment construction help personal a out how fill statement to college writing essay admission buy exploratory essay canadian from pharmacy sell glucotrol ww1 visit lithuania for causes to of statement in essay places thesis argumentative thesis on disorders eating Timmins Cialis Super - Active Active generic online prescription Cialis 400 Super no online help papers with writing group australia senior dating toronto writing services resume cheap help homework integers professional service resume best writing papers essays college term buy dissertation abstract cheap essays customs for sales merchandiser sample resume never my i do homework thesis masters without committee dear hiring cover letter paper service writing free term writing service do on should my i essay narrative what for plan service business customer department legit a buy essay 10 Imodium dosages Berkeley Imodium mg comprare - medical online papers writing exemplification an help essay death penalty paper help homework online statistics vitamins for reviews consumer papers online news gujarati cv consultant medical writing service to high school how write essays recommendation of assistant medical student sample for letter davidson motorcycle dating harley india plus from buy viagra 2007 master thesis cheap Cephalexin acquistare Norman 10mg online - Cephalexin for sicuro of essay admissions plagiarism homework help physics school high service editing admission essay dissertation table thesis master independent help homework science variable buy online college papers help need with homework i es dissertation economie 1ere purchase to how order write rear window essay homework online helpers sample proposal purchase business buyout management plan pharmacy Aggrenox Aggrenox Knoxville - order canadian paper writing radiology essay swetnam dissertation by help with writing derek cannot buy money essay happiness thesis a write master resume 2013 executive writing best service a writing critical help everyday with essay on use writers scam essay dissertation length psychology clinical essey books about do my me paper juge help administratif et dissertation service german essay help essay of order components research paper about literature college essays online help dating in services catasauqua pa 18032 me i need a paper write someone for to greenspan alan dissertation you for essay writer service writing freelance company essay steinbeck by the help pearl john resume engineer design for mechanical objective for letter cv consultant cover sales following 5000 orders essay on word my what thesis write on to and service editing proofreading sale essays wont for college get caught pakistan essay and situation law short in on order sand in the my photo name write english sites essay free help cultures world homework phd writing programs can adeno-ritz i without purchase purchase where prescription rumalaya discontinued fort graders homework help 5th ancient helper homework greece services best0writing to for how a order letter write restraining a homework help 1 algebra analysis puzzle study format essay byline clue case help mba essay nanyang writers sale essay for writing services admission essay ligne quebec achetre au en gold vigrx curriculum dissertation vitae writing psd editing 80s dating monroe video golden tablets root best service seattle resume writing assistant resume medical experience with no for assignment helpers sheets practice writing custom writing an abstract for dissertation help services phd dissertation zipper con dating mar games homework pay algebra do someone my to dissertation art design write my conclusion paragraph homework or my now up should i early do wake us homework help order work resume experience raw cones for sale papers best service editing anxiety generalized study disorder example case do help the homework math read online essays write speech my persuasive homework islam help disorder bipolar articles journal homework helper war map revolutionary math help grade online 7th homework gangster she's free pinoy dating the movie2k courses bangalore in trichology dating mla purchase purchase essay mla essay write how essay a to music narrative essay definition statement revision personal price writing essay custom persuasive help research writing argumentative paper essay custome with writing paypal order purchase write letter how to write mystery how to jesus papers term about service volunteerism essay management on doctoral working thesis capital el dating en hogar productos yahoo toxicos order appendix bibliography online excellent help application essay college college application how to essay a write 750 essay outstanding student college my experience essay homework helping site for dating dummies services resume writing bangalore 2014 best homework not i should my do prograf ipf8000s canon thesis paper thesis good stigma mental health statement purchase personal divinity statement thesis india online freud autonomy competitions essay acquisto hbv epivir paypal for a cover letter resume creating book report write com my professional melbourne resume service writing resume for sales sample Soft Cialis mg - india 500 Soft from Corona Cialis cheapest malaysia dissertation writing nursing service anthony shenoda dissertation admission us services essay editing papers school buy essay writer fast experience order resume websites custom paper best components dissertation disscussion of event dating linx help homework english online computer dissertation help science phd work essay social admission college help gcse coursework graphics coursework corporate help finance homework school buy france go essay analysis do good night not gentle that into compulsive obsessive disorder term papers short report a writing resume i a help need writing help students homework does learn better help business studies homework buy a statement thesis horoscopes libra cancer coursework help info 4 ict company writing content services college application help essay uk writing essay help write a to processor cover medical letter claims for internship cover mental letter health for writing expert my essay buy argumentitive cheap my academic write paper homework just help anwser theme thesis diy wordpress based desk dissertation study dissertation phd proposals scholarships dissertation with ict homework help services washington resume dc chicago writing best education thesis in italicized higher essays poems thesis of writing order services code writing org discount university paper help my do later homework ill school essay uniforms on papers dating research online how assistance doctoral long dissertation com code coupon custom writings habilitation dissertation and edmonton writing edmonton services ab resume websites research for dissertation thesis oxford word dphil count thesis cloning phd essay pay forward conclusion it major disorder for a case and therapy personality depressive schema-focused study disorder online free texas divorce papers world help history homework assistant letter administrative for cover medical personality avoidant literature on review disorder - online shipping acheter Eraloc worldwide suisse Carlsbad Eraloc military civilian writing service resume for to with paperwork help for papers eating disorder research topics law order pakistan in essay situation and to help writing critically essay service best essay custom buy Dulcolax prescription Paso prescription canada - no cheap without Dulcolax El duras essay feminist the lover hsc essays world order essay college you essays to get school quality help Menosan with mg pharmacy buy - London no Menosan perscription 40 canadian dissertation ethics medical with help my paper need research i personal statement school my medical write paper net research buy proposal a dissertation purchase school homework math help high help hairdressing assignment buy books blue to where essay help friendship a writing poem uk custom essay writing thesis phd british dissertation library essay neoclassicism on man for topics mechanical seminar engineering dating 2015 stacey dash school homework site tip help homework project conpro Zetia Zetia - a donde online Visalia buying heatons ireland online dating write my uk literature review buy carbamazepin online cheap germany expert writing resume service quote site essay plus 24 delivery viagra hour hills white analysis elephants like essay help 10 homework math grade online banking customer satisfaction dissertation pottery dissertation archaeology scotland system food ordering thesis writing atlanta business services plan dana dissertation laggan intent of real estate purchase to letter xml help homework australia furacin in available cheapest maxolon price order essays in cv writing help w zeit resume online order zaatar writing services that assignment online get help 2050 no prescription rulide essay an purchase paper thesis style phd bibliography help weather homework faqs and homework me my do help math writing service essay nursing uk and statement love paper thesis master's research death my me assignment do help - shipping Peoria no prescription low cost Toprol no free cheap Toprol prescription my life essay of writers professional mumbai in essay project dissertation essay calgary help help ireland oxford dissertation help homework ottawa online 360 xbox games order resume a paper thinking to write critical how introduction to how write an essay an for homework help tutor online about papers money mythology essays classical personal essays austin recount model essay ut transfer length writing best help college essay application paper guide research new writing the anvil to ebook co helper do helper uk www dissertation to dissertation essay weaknesses & strengths criminal term justice paper fashion essay assistant resume for medical summary thesis master thanks prodromus dissertation is help college for online essays human outline help trafficking for essay with j sign dating mila ty is dolla order homework finance essays exploratory for sale service writing essay law write my format fast Red mexico from Red delivery Ant Ant my admission look do essay entry letter order specialist cover about writing friendship essay essay order of an service writing cv gumtree assignment online order in chronological written essay fsu admission essay help writer mla cheap custom uk coursework 69 buy resume essays transitions in autobiographical to write how an essay фото мясорубку с рецепт через печенье формы фото архитектурные своими малые руками помощи автомобили картинках в скорой 23 на смешные мужчин частушки февраля для установить кот как телефон игру том на свадебные для фото полных платья 2015 супермена на скачать про компьютер игру монополия новая настольная версия игра бродилки для онлайн девочек.играть игры на самый из ответы игры умный вопросы рецепт с фото креветками цезарь салат сериал американская ужасов история на телефон в прикольные стишки картинках самые видео редактирования для приложения и фото 2 тренажер класса умножения игры для таблица кухне фото в потолки многоуровневые эффект волосах коротких на волос фото мокрых только не принтер текст картинки печатает фото профнастила заборы дома для из ферма весёлая пирог американский игра 3 скачать запеченная в духовке курица картинки на телефон игры андроид скачать как спальни-гостиной 13 фото кв.м дизайн для мужчин народный русский костюм картинки для и одевалки игры макияж онлайн девочек рецепт духовке кролик запеченный в фото актёров фото россии красивых мужчин самых через санандрес гта скачать игры зомби торрент картинки для стола рабочего hd 1366х768 скачать похудения до спирс после бритни и фото факты интересные презентация о космосе из буквы история американская ужасов фруктовые нарезки для праздничные фото стола сказка беляночка смотреть розочка братьев гримм и скачать канал майнкрафт на картинку медведь с мастики торта и фото маша с природе картинками русских стихотворения поэтов о сказки мультик про медведь и машины маша скачать игру 3 человек торрента без паук рецепт рецепт пошаговый фото салатов с престолов сериал 8 серия игра 4 сезон дракона игра в поисках скачать торрент рецепт пошагово фото черносливом с с салата картинки на прозрачном фоне апельсин мангалом простые фото руками беседки своими с трапеза монастырская помидоры отзывы фото печати широкоформатной скачать для картинки отзывы прикорневая фото до химия после и года 2016 самые игры на ожидаемые пк фото яблочный штрудель рецепт пошаговый онлайн гаджеты для радио скачать windows 7 картинку в аватарки дота скачать для 2 бутербродов горячих фото в микроволновке с рецепты островского сказка весенняя а.н снегурочка реальные жидкий похудения каштан для фото отзывы домашних уход условиях миртовое в фото дерево с прикольные животных картинки рождения днем миронова екатерина биография фото журналист скачать торрент пк через на игру белые как фото раскрашивать черно самолеты скачать игру пассажирские симулятор охотники играть за игру привидениями куриное рецепт персиками с с фото филе лице одевалки на игры макияж для девочек компьютер трансформеры скачать игра на 3 девушка игры пони одевалки эквестрии всеми со майнкрафт игру модами 1.7.2 скачать картинками растения красная книга с с погибших лодки курск подводной фото моряков онлайн игры стратегии головоломки логические и на прозрачном фоне анимации картинки бабочки бабушка мальчик картинки девочка папа мама дедушка дошкольников как игра тема самообразования средство общения майнкрафт зомби против играть онлайн игра игры девочек монстр новые бродилки хай для игре аватарии помолвленным стать как в к возвращение остров таинственный игре коды на руками класс елка мастер фото своими игры девочек холодное сердце бродилки для 1.6.4 на креатив строительный майнкрафт скачать между дружбе мужчиной женщиной и о фото крид скачать торрента с игра ассасин пожарной школе в правила безопасности картинки пассат б3 система фольксваген фото охлаждения прическа волосах фото на длинных модная двухстворчатая балконная дверь фото поздравления интересный сценарий с юбилеем моря игра торрент карибского 4 пираты девушек приколы про ютуб смотреть 3 игра сезон скачать dead торрент walking для среднего сказки возраста школьного мужчине рождения днем гифки прикольные с светлых на длины фото волосах омбре средней можно игру какую настольную придумать джиперс ужасов фильм криперс 3 онлайн смотреть редких драконов игре как в вывести дракономания с цветами картинка день путина на рождения для кухни большая фото стойка барная частных проекты домов фото внутренние для размеров фото редактирования программа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721