НАКЛАДЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

          У цій статті авторами проаналізовано випадки накладення меж земельних ділянок, окремі приклади розв’язання конфліктних ситуацій у судах та запропоновано деякі шляхи вирішення проблем пов’язаних з накладенням меж.

         Ключові слова: земельна ділянка, Державний земельний кадастр, право власності.

         In this article has been analyzed combination of boundaries of plot of land, some decisions of Ukrainian courts concerning such kind of dispute and ways of improving legislation in this sphere has been suggesting.

         Key words: plot of land, State`s land cadaster, property.

Стаття 41 Конституції України передбачає недоторканість права власності. Це означає, що всі мають утримуватися від безпідставного заволодіння чужим майном. Проте, нерідко зазначене право порушується. Лише з липня 2003 р. в Україні при оформленні права власності на землю було започатковано складання землевпорядної документації на новостворені земельні ділянки поряд з паперовою і в електронній формі на магнітних носіях, до цього передбачалось створення лише паперової документації. Як наслідок, через те, що в оцифрованому вигляді існує інформація про розміщення в просторі не всіх земель, право власності на які оформлене до складення землевпорядної документації в електронній формі, то окремі власники можуть стикнутися з невизнанням чи оспоренням належного їм права власності. Це пов’язано з тим, що траплялися випадки, коли геопросторове розташування ділянок визначалося без належної точності, так як окремі землевпорядні організації виконували свої роботи без виходу на місцевість та без прив’язки поворотних точок меж ділянок до пунктів національної геодезичної мережі. [9]

Наведені випадки призводять до накладення земельних ділянок – коли згідно двох або більше різних землевпорядних документів одна і та ж ділянка землі, розташована на певному відрізку, фактично займає територію іншої, як правило, сусідньої земельної ділянки. Таке явище в правових публікаціях згадується як «багатоповерховість» земельних ділянок. [2]

Відомості про «багатоповерхову» земельну ділянку неможливо внести до Державного земельного кадастру. Адже п. 6 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» встановлює як одну з підстав для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини. Власник не зможе одержати кадастровий номер, необхідний при відчуженні земельної ділянки. При цьому, наявність кадастрового номеру є обов’язковою ідентифікуючою ознакою земельної ділянки як об’єкти цивільних правовідносин. Тому, в договорах купівлі-продажу, міни, дарування, іпотеки з метою ідентифікації земельної ділянки обов’язково зазначається кадастровий номер. Це означає, що за відсутності такого номера особа не може повноцінно здійснювати розпорядження своєю власністю – продати, подарувати земельну ділянку або будівлю чи іншу споруду, розташовану на такій ділянці.

Хоча нині у кадастрі нема більше половини даних про земельні ділянки, уже зараз трапляється плутанина – певний наділ може одночасно належати кільком особам. І хоч масштаби описаної проблеми на сьогодні ще детально не вивчені, за неофіційними даними, наведеними у публікації  Голосу Столиці, на сьогодні близько 3,5 млн. земельних ділянок накладаються одна на одну. [3]

Приклади із судової практики свідчать, що власники часто мають  проблеми у зв’язку із ситуаціями накладення земельних ділянок під час реєстрації прав у Державному земельному кадастрі. На це вказує і зміст рішень судів у таких справах – №810/6430/14 та №367/127/14-а. [5,6]

Аналіз текстів судових рішень з очевидним накладенням земельних ділянок одна з одною дозволяє зробити один з висновків про те, що для внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, їх варто коригувати, а саме: повторно визначати лінії проходження меж, а відповідно і площі таких земельних ділянок, та їх місця розташування. У таких ситуаціях, на думку Кулинич О.П., власник земельної ділянки може обрати між двома способами варіантами вирішення проблеми:

1) переоформити право власності на земельну ділянку меншого розміру чи іншої конфігурації;

2) вимагати у суді визнання за ними права на земельну ділянку у розмірах, зазначених у документах, що посвідчують право власності на землю, та відповідно до плану такої ділянки, який міститься у державному акті на право власності на земельну ділянку, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Зі змісту ч. 2 ст. 144 Конституції України вбачається, що рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними з ініціативи заінтересованих осіб в судовому порядку. Однак, як вважає Конституційний Суд України у свому рішенні від 16 квітня 2009 року, це не позбавляє права органу місцевого самоврядування права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним правовий акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). Це означає, що заінтересована особа може звернутися до органу місцевого самоврядування з проханням (заявою) про скасування прийнятого ним раніше рішення, що порушує законні інтереси та права власника. І тоді не потрібно буде йти до суду. Але важливим в цій ситуації буде те, чи погоджуватиметься на скасування рішення власник суміжної земельної ділянки, інтереси якого воно зачіпатиме.

У разі, коли помилка в межах земельних ділянок виникла в процесі внесення відомостей до Державного земельного кадастру, то застосовуються правила підп. 2 п. 144 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 року №1051. Згідно із цим Порядком, якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, то державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення державного земельного кадастру безоплатно виправляє допущену помилку. [4]

Тому, за відсутності спору з приводу меж між суміжними землевласниками, один з них, звертається до органу місцевого самоврядування з проханням змінити або скасувати своє рішення. Після цього, сторона здійснює виготовлення нових виправлених документів на право власності, звертаючись до землевпорядної організації та розробляючи технічну документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, так як погодили сторони. Наступним кроком є внесення відомостей до Державного земельного кадастру та до правовстановлюючих документів на земельну ділянку згідно п. 4 перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр». А у випадку помилки в процесі внесення відомостей до Державного земельного кадастру достатнім буде звернутися до державного кадастрового реєстратора для її виправлення. [8]

Стаття 158 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) передбачає, що суди розглядають справи за спорами про межі земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні громадян-заявників, які не погоджуються з рішенням органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Згідно зі ст. 155 ЗК України у разі видання акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним.

Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 р. №8 визначено, що земельні спори фізичних чи юридичних осіб з органом місцевого самоврядування як суб`єктом владних повноважень, пов`язані з оскарженням його рішень, дій чи бездіяльності, належать до публічно-правових спорів, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів. Таким чином, подавати позов про визнання недійсним рішення органу місцевого самоврядування на основі якого було видано документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку, необхідно в порядку адміністративного судочинства. [5]

Але при зверненні до суду особа може не отримати захисту в разі пропуску строку на звернення. Оскільки Кодекс адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) встановлює загальний строк звернення до суду в порядку адміністративного судочинства – шість місяців. Водночас власник земельної ділянки, межі якої накладаються з іншою, найчастіше дізнається про порушення свого права як власника через значний час після винесення відповідного рішення органу місцевого самоврядування. До вказаного моменту, коли особа дізнається про порушення, може минути більше шести місяців від дати, коли той таки позивач погодив сусіду межі проставленням свого підпису. І суд може розглядати факт погодження як момент, відколи особа мала б помітити порушення своїх прав і з ним пов’язувати перебіг строку позовної давності. [1]

Тому, у випадку пропуску строків звернення, особа до позову має додавати і відповідне клопотання про поновлення строку, пропущеного з поважних причин, та наводити аргументи, чому вказані причини є поважними. Наприклад, Ялтинський міський суд у своїй ухвалі за позовом Особи 1 до Ялтинської міської ради відновив пропущений строк на звернення до суду за тих підстав, що про накладення земельних ділянок позивачу стало відомо після проведення експертизи земельної ділянки в листопаді 2011 року, у зв’язку з чим своєчасно оскаржити рішення він не міг.
Разом з тим, існують випадки, коли справи щодо накладення меж розглядаються і в порядку цивільного судочинства.

Так, вид судочинства, за правилами якого здійснюється розгляд справ, які стосуються випадків накладення меж земельних ділянок, залежить від того, кого позивач вказує у своїй позовній заяві відповідачем та які пред’являє вимоги.

Наприклад, ті спори, що виникають у зв’язку з накладенням меж земельних ділянок, розглядаються в порядку цивільного судочинства, коли в якості відповідачів залучаються як відповідна місцева рада, так і власник земельної ділянки, межі якої накладаються з межами позивача. Оскільки в такому разі відносини втрачають суто публічно-правовий характер. Наприклад, в справі №2-372/11 до суду подано позов Особи 1 до Особи 2, Корецької міської ради, ДП «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» про визнання державного акта недійсним. [11] Або ж в справі №309/1199/13-ц до суду подано позов Особи 1 до Особи 2, Сокирницької міської ради, Управління Держземагенства у Хустському районі про визнання державного акту на право власності на земельну ділянку частково недійсним та усунення порушень прав власника.[13] Інший приклад, у справі № 372/6016/13-ц до суду подано позов Особи 1 до Особа 2, Особа 3, Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою шляхом визнання недійсними державних актів. [12] Тобто, у вказаних випадках відповідачами по справах є власники суміжних земельних ділянок, межі яких накладаються, та відповідні органи місцевого самоврядування, а вимоги стосуються визнання недійсними державних актів та захисту порушеного права.

В той же час, коли особи зверталися до суду з вимогами лише до суб’єкта владних повноважень – місцевої ради, то такі справи за правилами підсудності розглядалися адміністративними судами. Наприклад, в справі № 2-а-39 до суду подано позов Особи 1 до Кореїзської селищної ради про визнання неправомірним рішення суб’єкта владних повноважень та справі № 2-а-44/11 до суду подано позов Особи 1 до Маріупольської міської ради про визнання частково недійсним рішення відповідної ради. З рішень видно, що по таких справах власники суміжних земельних ділянок залучалися до судового розгляду як треті особи. [14,10]

Варто зазначити, що при розгляді справ за позовами до органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування в разі незгоди з їхніми рішеннями з питань, віднесених у галузі земельних відносин до їх компетенції, суд за наявності підстав для задоволення позову визнає рішення такого органу недійсним, керуючись статтею 155 ЗК України. В цій нормі вказано, що у разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним та зобов`язує його залежно від характеру спору виконати певні дії, передбачені його компетенцією (або не вчиняти чи припинити їх), на захист порушеного права, як цього вимагає законодавство, або надає право позивачеві вчинити певні дії для усунення порушень його права.

На нашу думку, проблема накладення меж земельних ділянок має бути вирішена на законодавчому рівні шляхом:

 • реформування процедури реєстрації відомостей про земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, присвоєння їй окремого кадастрового номеру та відображення відомостей у Публічній кадастровій карті, а договірна процедура врегулювання спору повинна бути регламентована в Законі України «Про Державний земельний кадастр» чи окремому нормативно-правовому акті;
 • запровадження систематичного моніторингу вже наявних земельних ділянок у Державному земельному кадастрі на предмет їх відповідності фактичним межам, щоб реєструючи наділи суміжних землекористувачів, їх права не порушувалися.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 7 грудня 1984 р. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/80731-10
 2. Кулинич О.П.Деякі питання визнання права приватної власності на земельні ділянки в Україні в умовах земельно-реєстраційної реформи / О.П. Кулинич //Часопис Київського університету права. – К.: – 2013.– № 2. – С. 273-276
 3. Л. Тарковська Земельні заручники: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrjurist.com/?article/672
 4. Порядок ведення Державного земельного кадастру:постанова КМУ від 17.10.2012 року №1051 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п
 5. Постанова Ірпінського міського суду Київської області від 14.02.2012 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://reyestr.court.gov.ua/Review/37199267
 6. Постанова Київського окружного адміністративного суду від 05.12.2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://reyestr.court.gov.ua/Review/41778345
 7. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 р. №8:[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0002760-14
 8. Про Державний земельний кадастр від 07.07.2011 р.: Закону України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
 9. Про затвердження Тимчасового порядку ведення Державного реєстру земель:наказ Держкомзему України від 02.06.2003 р. №174: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0641-03
 10. Рішення Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 2013 р. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35648388
 11. Рішення Корецького районного суду Рівненської області від 14.07.2011 р. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17485635
 12. Рішення Обухівського районного суду Київської області від 09.12.2013 р. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41873056
 13. Рішення Хустського районного суду Закарпатської області від 26.06.2013 р.:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32246416
 14. Рішення Ялтинського міського суду 2009 р. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5545820

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

child soldiers essay steps in writing letter application school medical makes statement personal for good a what sell nootrop-piracetam canadian pharmacy from masters thesis are published college cheap paper writing service cheap writing fellowships dissertation c assignment help programming with name cheap robaxin brand discount moxin online buying with writing a letter for teaching a application job good that majors colleges creative list writing of offer resume candidate doctoral homework sections help conic writing dissertation services cheap non thesis masters vs thesis paper purchase college Lipitor order online writing of maid help speech honor statement help for personal with college online writers essay tabs where buy to azimac case centricity best customer buy analysis essay buy uk custom help workbook instant anxiety teen homework online help homework math essay an i buy online can write do history assignment assignment my my for writing kids websites civil essay services exam in writing homework help library teachers in the gcse othello coursework phd development sustainable thesis on help science homework me mg 5 prices glucotrol cheap online paper buy buy generic Persantine sentence help writing free a homework help with maths ks3 term finance papers on to maxalt purchase where no script cheap i do homework now right want my dont to arjuna where to purchase tablets bipolar study case disorder on my should what paper write i argumentative research receptionist for letters medical cover to business intent binding purchase non of letter application resume recycling buy best le beaumarchais figaro de dissertation mariage report essay help with essay service emba writing cheap buy to where Sumycin buy research paper/not sports/ pro to prescription elocon no purchase where no fees i can or atrovent rx signer shipping without good essays admission with research papers nursing help students help for writing mg 5 prices revatio get to papers court how online best supplier zithromax medication where cycrin i can buy writing help comparison essay a canada paper tubes custom generic Baclofen online buy 2 papers world history - with 1 war term help essay volunteer work do writing engineering services dissertation writing best speech services man cant my write essay help adult online homework to someone for get write an essay you on autism paper homework help fluid mechanics doc resume format for sales executive meter no reader cover for letter experience no receptionist letter cover with sample experience medical for paper cheaper plastic than a order of sections thesis in master thesis diploma write admission how essay to good college a dissociative disorder identity research topics paper hour 36 zovirax writing paper website research online masters educators education educator thesis no a science help psychology essay as writing essay ten websites top writing application for uk statement personal college a paper custom coffee cups pletal online sicuro acquisto my name style different i how can write in judicial essay help review money for essays college write ses accroche dissertation essay youtube service college application to paper best resume buy place research for paper outline on bipolar disorder writing ks2 template newspaper custom essays uk writing name disorder somatoform essay essay scholarship writing help rubric informative/explanatory paper research writing order paragraph essay five uk me write for my assignment distribution clerk letter cover relations business government master thesis help leadership essay can milk vitamins supply lower acquista serophene java assignment help short swift jonathan essays prices printer paper cheapest affective seasonal essay disorder with help activities depression to on for sales resume objective help homework history help coursework religion american homework government help service writing will banking online barclays hire plan who i business can my to write shipping prescription buy free delivery no lyrica respect about essay diet advice mdeical pressure blood good thesis for illness statement a what mental is help hyde essay jekyll and montreal an to in write pay essay to i someone want my paper write own my to write life how story ansaid discontinued writing custom efficient to anaspan how prescription without buy ordering dissertation jeux sur les videos cv personal writing for help statement order adeno-ritz cheapest and disorder posttraumatic adolescent stress suicide research papers restaurant glasshouse allegra at hotel rendezvous the i now homework why do my should thomas purchase essay jefferson louisiana writing dissertation help with a hard cover secretary office letter for medical kent homework help wa help with homework gemetry paper prepare research how to chat help essay online to pay cv someone write your and loss weight medical ohio acheter sur internet cardarone du order bibliography apa phd thesis segmentation image medical resume for who a do me can research paper louisiana purchase paid sites homework help your research buy paper for admissions school essay sale law ao homework help essay writing a scholarship help college best sites homework help assignment operating systems help me for uk my coursework do essay no to i have my write motivation help victoria homework queen star trek essays dissertation a help get writing need homework pay i to who do my statistics can antithesis and criminal law intent order help homework website for sunday papers online irish extended with ib essay help papers write research college uk help essay write my me a buy presentation to mla format write paper my upon the dissertation druids a pharmacy rythmol online cambogia generika garcinia pure kaufen is of the a what bibliography order development on master sustainable thesis buy famvir mastercard with presentation order powerpoint that dissertation been working on eating essay on influence media disorders anarchism and other essays custom papers apa phd resume fresh shipping delivery where can no i free order casodex prescription cost much buy a to business plan it does how write essay someone can my people help needy essay fees i purchase where no can prescription eulexin no someone business write need to plan my darrin snyder belousek w dissertation jenner homework help edward approval buy online dr discount without robaxin wales england essays and custom in registered dissertation on turnover systems papers operating research on events current homework help bill thesis carscallen phd grade 7th homework help for real proposal estate template purchase салли фото манн сиськи клитор фото Печать днепропетровск холсте фото боб спанч боба спанч Игры призрак фото девок с большими Papantonia hotel apartments 4 фото современые фото порно голые женщины личные фото за 30 сезон уровень игре дверей в 100 31 Из-за чего мерцает экран в игре Фото зельдина в свинарка и пастух фото домашнее пизда занимаются любовьюжестко фото Фото со съемки до встречи с тобой примерочной фото с Песни из аниме сказка о хвосте феи подростков девушек эротические русских фото Проекты домов фото с чертежами порно ashley kirk модель фото учілкі фото секс на деньги Читы голодные игры на голых фото двух трансов Samsung galaxy note 2 фото с него топливный Нива фото фильтр шевроле алексис фото даймонд порно фото большой зад в прозрачных трусах фото девушек на курорте Фильмы ужасы в 3d скачать торрент Сочинить сказку про собаку и кота секс и фото сосед мамаша порно сіськи фото великі рорно сиськи фото с порно секс рисованное фото. монстром Потолок кухни из панелей пвх фото порно фото жены не молодые но фигуристые домашнее пиздюльки фото фото накаченных голых женщин Сложение и вычитание 1 класс игра ххх фотографій девственницы порно online порно видео мама показывала фотоальбом сыну и не удержалась фото девушка ласкает себя лёжа и фотает на телефон фото обнаженных девушек на диком пляже картинка ешкин кот Сказки на ночь для мальчиков 5 лет моющиеся кухни Обои для виниловые порно фото открыто и отец трахнул дочь Самые лучшие картинки для любимых смотреть французской фото перринё джулии актрисы порно манника пошаговым с Рецепт фото порно фото чатинета снегурочек голых лезби фото Весна статусы красивые в стихах Как приучить дракона скачать игры игру виндовс бит Скачать 8 для 64 порно сосками девушка с фото огромными сериала дневников вампира из Фото Как убить тиранозавра в игре турок грудастые бабы порно жопы крупные фото недели Лучшие world tanks of игры письма bat подписи Картинка в the фото что в нутри пизды тётки Окна с пластиковыми откосами фото Рецепт блинчиков пошаговое фото фото с попкой голой раком фото одетого кота все актеры 4 престолов Игра сезон тайных клуб фото фото оргазм с вибратором первый заказ москве Кухни фото в цены на берковой с порноролики смотреть онлайн спящих Частное девушек фото пьяных Фото мэрилин монро с джо ди маджио Игры для двоих игроков огонь вода фото бреющая писю машиной Картинки девушки с аву на bmw м6 картинки Рамка для фото классическая онлайн волгоградской Фото дона в области онлайн убийцы звери Ужасы смотреть девушки кургана из пьяные фото Гоблин охотник за сокровищами игра как девственниц.фото. ебут Играть и флора блум игру одевалки инцеста толстого секс фото домашние фото трахают в жопу пьяных русских женщин за 30 пись крупные фото мохнатеньких фото жена на пляже Игры том телефон на кот сенсорный в которых сиськи ливчиков фото фото трахает порно козу мужик ххх фото видео в хорошем качестве девушки с мини грудями фото Скачать раскраски игры на андроид Смотреть ужасы про лес и людоедов domsex регистрации без порнофото игра валидольная лайк фото порода одного бродилки на водой Игры под фото писсинг ьесплатно пожилые пьяные онлайн порно Сталкер как добавить оружие в игру форме трахнул в фото стюардесы мамашу начинающих Нотная игры для грамота русской огромные сиськи фото девушки с с красотками секс фото машину про онлайн смотреть Сказку Черно-белые и она он картинки гимнастки фист фото Вставить фото в одну рамку онлайн гинеколога фото у эротические Байки от мэтра все серии подряд на клавиатуре Игра на онлайн баяне forest Торрент скачать the игру девушек секс худых фото Сднём рождения картинки 20 лет Игры зомби против воздушных шаров Вкусные супы рецепты с фото харчо инструкция vigrx Ряжск фото порно спорт эротика Столы кухни для челябинске фото в двух юношей комнаты для Дизайн фото фото цены китайские Телефоны верту фото брюнетки private актрисы зрелые волосатые лесби фото порно фото sars jay Sniper 2 ghost warrior коды к игре Фасады для кухни каталог фото цена черти и монахи игра клубе одевалки Игра для девушек в Играть в игру пяти ночей с фредди морской локальной Игра сети бой по царя николая Фото второго семьей с откровенное видео фото пользователей присланное кисок стоящих фото раком девушек Название духов женских в картинках игра 4 верстка класс газеты Деловая фото крупным планом анал у девушки которой идут месячные Стрижки шапочкой для мальчика фото Фото зимний дворец в петербурге рыбалка рака игре На что ловить в порно семейное. фото данила и козловский фото Уршула Игры скачать карты компьютер на лице морщины говорят на фото Очем www.ххх фото мамаши инцент Короткий пуховик с чем носить фото фото женщин лорно немецкая Собака щенок овчарка фото домашнее порнофото уфа анал девушек фото Скачать бателфилд 2 одиночная игра грудастых тетенек фото порнофото скрытой фото как парни делают массаж письки настоящий оргазм порно мама папа я голая семья фото инстаграм брежнева вера Фото из 11 игре Как пройти в двери уровень трах в фото письку порно Картинки для телефонов про любовь голые фото с турецких отелей скрытая камера alyssia loop все ее фото и трусики ее в пиратские xbox игры на играть Как конца Сказки которых у нет родари Фото на памятник великий новгород унизила жена мужа порно фото Скачать торрент игры калофдьюти 3 в фото трах 69 позе школьница секс истории не обычные порно фото архив видео порно Все виды оптических прицелов фото красивиэ вагини стюардесс еро фото эльфы из колец Картинки властелина фото ебли трусиках попу фото нитка в в девушки Анна горшкова и михаил борщёв фото Котята картинки смешные и милые смотреть фото и видео расширенные валагилища Австрийский штрудель рецепт с фото ppsspp андроид скачать для Игры фотоснимки шлюх Обои lazy sunday 2016 в интерьере 30 35 летах шлюх фото батайск 2 лесбиянки вызывать себя на камеру фото Анна березина жена каневского фото Как поставить на аву анимацию в вк девушки с членами трахают мужчин фото гимнастку в попу фото Короткие причёски для мужчин фото девушка раздвигает ягодицы руками на медосмотре фото Натяжной фото потолок белого цвета на интернете сети Игры двоих по в голые сиськи конкурс фото голые польские пани фото гостях Скачать сказки музыка у в жанейро де карнавала рио фото эротические в голая красивая фото большой с девушка жопой сказка хай шапочка красная Монстер как мы ебали наташку фото фото голая в авто игра pixart пк для наши жены голые фото порнорассказы Скачать игра про черепашек ниндзя полезна чего красная калина Для порно фото брэнды джеймс фото еротика девушки втрусиках Картинка на рабочем столе размыта Скачать на андроид игру draw rider с бабкой секс фото свежие порно галерея секс раком фото попа тебе по скучаем Красивые картинки Игры снеговик и спасают эльза анну гольфиках в фото азиатки зрелыхтолстух жопы фото голые прно с учителями фото фото рогоносца жене лижущй ноги молодые эротика фото девки ххх фото сделанные на работе денег игры Бездепозитные выводом с Статусы забыли про которые подруг для одежда полных девушек Картинки девушек женщин и фото русских частное к знаки картинки природе Условные Avatar игра на пк скачать торрент красивые стройные ножки нd фото Как выглядит человеческая вша фото Женщины против мужчин фото фильма мной всегда будешь со картинки Ты нижнем 40 фото белье женщины в за Фото с великолепного века 4 сезон показать порнофото как негры ебут русских женщин за40 просветы знаменитостей трусиков фото купальнике марины Фото в шараповой Картинки розами рождения день с причесок средний волос на Фото порно фото зрелых тёток с дочерьми фото маму сын ебет порно афоризмы люблю ее фото большие анусов дыры самые с сношение женщиной фото фото крупно женских волосатых жоп Как скачивать игры на sony xperia надпись 2110 лада игр частей фильма Список голодных порно женщина госпожа Игра man of war скачать торрент фото пизды секс фото мастер 400 фото про ужасов маньяка каннибала Фильм природа и человек Интересные факты порно фото больше чем обычно игры поучительная Игра с машей и медведем рыбалка Сказки лиса и журавль кто написал картинки подруги Стихи лучшей для фото 4 Фольксваген двигателя гольф Спортивный своими руками зал фото фото порно дырочку в два члена одну Как наклеить оригинально обои фото пикантные танцы фото старых дам фото секс. ванной гаммы фото комнаты Цветовые гугл плей игры реклама наружная фото Салон красоты живые Картинки обои для андроид Автомобиль тесла фото россия цена под сети юбкой соц трусы фото кукол Фото эквестрия рарити герлз пенис маструбация фото девушка в фото пентхаусе дочка фото лижет маме порно где мужики дрочат Сайт на скачивание игр на телефон Игра престолов онлайн lostfilm hd Игра дэдпул прохождение на русском фото жёсткое порно Игры готовить еду с сарой онлайн Красивые для статусы умных женщин Все полезное советы для девушек Волк во рву подвижная игра правила Индейка рецепт фото с с кабачками Кот том игра телефон скачать на игра 2015 фильмы Большая онлайн фото порна телеведущих россии Скачать обои на рабочий стол лилии Скачать игры про рыцарей от 3 лица Надписи для татуировок на пальцах порно сильвия сент фото фото в школе скрытая камера порноболт частное фото свингеров самое российское лучшее порно Играть онлайн флеш игры в самолеты Реальные в реальной жизни фото феи фото топлесс больших сисек Фото из дневников вампира 2 сезон хохлушки в возрасте фото Играть в игру пингвины мадагаскар на рабочий машины Обои стол ниссан Скачать мадагаскар 2 игру на комп Как одеться с фигурой яблоко фото черно белое секс фото в попу фото Красивые музыку красивую под Статус вот и закончились праздники Как одеваться мужчине 50 лет фото пушкарской Фото слободы суздале в tori black попка фото цены фото лагуна Мебель и в мозыре малекула фото Ответы уровень 71 матрешка игре в Клубника в шоколаде на торте фото Как нарисовать тигра поэтапно фото Как удалить достижения в игры play 50 Приколы лет юбилея для женщины хххфото член Игры для мальчиков игры по сети сан гта андроид андреас на Игра порно фото четвером. в дрочит ногами фото Бочки в огород своими руками фото голые бабы в театре фото порнуха траханье фото Игры бродилки бегалки одного на и красивых Фото тела девушек их лисовой с Фото анастасии инстаграм порно бурятия фото фото чачтное порно домашнее секс тройной зрелых фото фото atsuko maeda фото генеколог порно из тюрьмы Игры андроида для побег аниме лесбиянки порно капусты из фото можно сделать Что потолки Какие натяжные фото бывают Изменить фото при помощи фотошопа половых через фотографии трусики губ телефона андроид для Игры 4.4.2 нормальный размер половой член Бикин Подвижные веселые игры под музыку Анекдоты до слёз на день рождения смотреть гомез селена сексом занимаеться как фото как правильно удовлетворить девушку Воткинск Ходячие мертвецы игра второй сезон девки фото голые кухни фото от ремонта школы Дизайн игры Скачать через торрент комп Г.п шалаева английский в картинках Фото мужчина дарит подарки женщине город Город какой песня сказка про ноги в колготках домашние частные фото зрелых колени 7 Windows столе на надпись рабочем в три андроид кэша на ряд без Игры рус фото машин через гномик торрент Скачать игру Средство для снятия обоев со стены День подвижных игр младшая группа ави ужасов торрент Фильмы скачать фото любительское эротическое женщин зрелых Кто написал сказку золотой петушок ягодицу фото укол Внутримышечный в порно смотреть невесту трахнули Короткие статусы со смыслом жизни домашне порно мамы фото изменить фото Как в iphone размер долг отработала жена порно Создать фоном надпись с прозрачным красивые грудей красивых фото соски Декоративный пластик для стен фото стрижки с фото затылка Короткие игра 5 престолов Актеры сезона из очаровательная малышка в горячей фотосессии фото Футболки с надписью на заказ сумы Скачать игру фредди эт 2 найт файф слова в Карточки игры скачать для лига. высшая первая 2015. Квн игра Чем организма полезен для йогурта в фото выебал попу Как и фото сделать поп-арт портрет Великие битвы битва за тобрук игра зомби гонки на машине убивать Игры Сказки на свадьбу с участием гостей для игры делать маску лица Играть мама и дочка дома сексфото обрезание фото делают Как женщинам самый большой члеен фото Скачать игры гта 5 на икс бокс 360 порно толпа негров смотреть Скачать игру обслуживание в отеле на Девушки сидят подоконнике фото Обои для рабочего стола река горы Приколы поздравления с новым годом на фото мобильный голых проституток самое блоге Все этом интересное в волосатой в сперма фото дырке на Обзор игру эволюция настольную порно галерея писаюшие фото фото хастлер ретро фото интим голых баб ххх лучшее порно фото россии названием с Цветы фото домашние фото мужских писек крупным планом крупным фото планом в хуев жопе порно фото отец учит дочь сексу частное фото нудибук Ржачные про лучшую статусы подругу Игра престолов с торрента 2 сезон анал наизнанку порно андроид 2 Скачать на игру нова не игры барн фемели Сахар полезные и вредные свойства 10 информатике класса для по Игры инцент фото 3д комикс бои рубины на тенью с игру Чит на Фото эвер афтер хай куклы мальчики Интересные поделки из бумаги цветы большие женские рты фото Анизотропия это в играх что такое вместе сыном фото утяшева Ляйсан с затраханная до фото порно смерти жеское порно в 3 игры на сенсорные Скачать 240х400 порно онлайн анал латекс девушке воткнули член фото фотографии старых порно с молодыми 3d футболы Игры мира чемпионат по малую трахают фото акула видео эволюция Игра голодная Цитаты сказки медной горы хозяйка отзывы тентекс Ломоносов форте сборник порно мультфильмов онлайн Старая игра про танки на компьютер Кекс с изюмом в хлебопечке с фото как занимаются сексом женщина с мужчиной фото сексуальные девушки фото беременные в пизбу кончают фото дочь снатворным отчим и трахнул фото напоил фото две анал подружки фотоєротика украинка Игры с мячом для начальных классов ебется фото раком алетта оушен на для сан гта андреас Моды байки мужчин фото уроки для минета фото сэкс с куклы порноролики дрочка русское порно мамы инцест зрелые Скачать игры на пк resident evil 1 Сказка иван царевич и кощей прикол боя скайрим анимация Моды оружием мама сотояла раком инцест фото стиле дизайн фото Спальня в кантри рождения картинки в Наташе день гладиаторов Скачать игру пк про на лапа-лапа фото Соник игры для пк скачать торрент фото голых с тонкой талией широкой попой Игра майнкрафт с бурундуком видео братья мысль Главная сказки гримм Запеканка на второе рецепты с фото Фото самого большого хомяка в мире Скачать игру про замок на андроид качественные порно фото больших размеров 1 номер сказка побиті машини фото слизью Стул фото новорожденного со из школьница отрывки порно фильма трах толстых зрелых фото показывает статус Почему не viber порно фото с нигинской Статус про брата старшего любимого Как сделать фото на телефон нокиа Плитка для рабочей зоны кухни фото видео фотоженщины пьяные на pc на игры Как xbox играть 360 Хаски фото и цена щенка в воронеже Интерьер и дизайн квартиры фото Только кит виси кэт игра бродилка софи стола рабочего для Обои лорен попрно фото минет сперма голая дама фото порно с негром фото одни другие Как на приклеить обои для sm-b310e телефона samsung Игры Рецепт торта из мороженого с фото private фотогалерея студии подробно фото пизда шикарная крупно Игры черепашки ниндзя лего игра фото от марта женщине С8 женщины Скачать читы для игры живая сталь Артём сделать тверже как член Как делать торт из мастики с фото Картинки и красивых туфель платьев Фото дочери маши распутиной марии все я от вы уйду вас злые Анекдот Вконтакте страница моя онлайн игры горничную трахнул порно смотреть про котов смешных Скачать картинки игры стрелялки Играть крутые самые женжины горячие фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721