МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У даній статті досліджуються прийняті міжнародними організаціями  акти, що встановлюють стандарти та гарантії працівника, які діють на для захисту його трудових прав. Також наголошується на тому як чинне законодавство України  відповідає цим стандартам.

Ключові слова: міжнародні договори, юридичні стандарти та гарантії, міжнародні організації, міжнародно-правове регулювання праці, пакт, декрет, конвенція.

 

 

This article investigates adopted documents  the international organizations  that set standards and guarantees employee, acting on it to protect labor rights. Also emphasizes how existing legislation of Ukraine meets these standards.

Keywords:  іnternational treaties, legal standards and guarantees, international organizations, international legal regulation of labor, pact, decree, convention.

 

У сучасних умовах суспільні відносини в України інтегрують в європейському напрямку, тому важливим є вивчення питання міжнародно- правового регулювання праці. Також на даному етапі відбувається реформування трудового законодавства, що потребує вираховування міжнародних стандартів та гарантій у сфері праці.

Проблему встановлених міжнародних стандартів та гарантій працівників  у трудовому праві України в різних їх аспектах вивчали в своїх наукових працях Н. Б. Болотіна, В. Л. Костюк, В. В. Лазор, С. М. Прилипко, В. М. Скобєлкін, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, О. М. Ярошенко та інші вчені у галузі трудового права.

Завданням даної статті є проаналізувати прийняті міжнародні акти, що встановлюють стандарти та гарантії працівників.

Праця людей та всі питання, які пов’язані із застосуванням праці регулюються не тільки національним законодавством, а й  міжнародним. Типовим вираженням такого регулювання є система норм i стандартів, яку держави, що приєдналися до відповідного міжнародного договору, використовують у національному трудовому законодавстві.

Україна є демократичною правовою державою, що також визнає пріоритет міжнародного права над національним і як суб’єкт міжнародних відносин вона зобов’язана дотримуватись норм і принципів міжнародного права.

По-перше, Конституція України в ст. 9 визначає, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України [1]. По-друге, Кодекс законів про працю конкретизує положення Основного Закону. Позаяк містить норму, згідно якої, якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди [2]. Таким чином, у вітчизняній правовій науці джерелами національного права, зокрема трудового, визнаються міжнародні договори ратифіковані Верховною Радою України.

Вчені виділяють концепцію міжнародно-правового  регулювання праці як здійснюваної на міжнародному рівні діяльності держав та міждержавних об’єднань (організацій) щодо правового впорядкування відносин у сфері праці, їх юридичного закріплення, охорони та розвитку. Тобто, створюється система міжнародних правових актів, які є і основою, і результатом діяльності суб’єктів міжнародного права щодо регулювання відносин у сфері праці [3, c. 4].

Наприклад, Г.І. Чанишева визначає міжнародно-правове регулювання праці як встановлену міжнародними договорами (актами) систему стандартів з регулювання праці, яку держави, котрі приєдналися до відповідного міжнародного договору (ратифікували його), використовують в національному трудовому законодавстві [4, c. 84 – 87].

Існує, міжнародне трудове право, яке є самостійною галуззю у системі сучасного міжнародного права, яка сформована на основі єдиної системи загальних стандартів у сфері праці та трудових відносин, а також правил і норм міжнародних договорів [5, c. 417]. Дослідники міжнародного трудового права зазначають, що його предмет складають, по-перше, міжнародні відносини щодо прийняття міжнародних актів про працю, а по-друге, міжнародні відносини щодо контролю за дотриманням даних міжнародно-правових актів [6, c. 70].

Суб’єкти міжнародно-правового регулювання праці: Органiзацiя Об’єднаних Націй (ООН) та її  орган – Міжнародна органiзацiя праці (МОП), а також регiональнi об’єднання держав (Рада Європи, Європейський Союз). Ці міжнародні організації ухвалили низку законодавчих актів, які визначають та закріплюють базові й фундаментальні засади захисту прав працівників [7, c. 476 – 477].

ООН прийняла низку документів, що утверджує міжнародні стандарти з питань праці. Це Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний пакт про економiчнi, соцiальнi i культурнi права (1966), Міжнародний пакт про громадянськi i полiтичнi права (1966). Радою Європи було прийнято такі важливі документи як Європейська конвенція про захист прав людини i основних свобод (1950) та Європейська соціальна хартія (1961). Визначальне значення має Хартія основних прав працівників прийнята Європейським союзом.

Основним міжнародно-правовим актом з прав людини, у тому числі трудових, насамперед варто назвати Загальну декларацію прав людини, ухвалену Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.  Ця декларація є підґрунтям для низки конвенцій та національних конституцій. І хоч Декларація не є юридично обов’язковим документом, вона відображає загальну домовленість народів світу, щодо визнання людини найвищою соціальною цінністю, а також щодо невідчужуваності її прав та свобод.

Відповідно до Загальної декларації прав людини, у якій в ст. 23 закріплено право кожної людини на працю; на  справедливі  і  сприятливі  умови  праці  та  на  захист від безробіття; без дискримінації,  має право  на рівну оплату за рівну працю; на  справедливу  і  задовільну винагороду; право  створювати  професійні  спілки для захисту своїх інтересів [8].

Не менш важливим у питанні регулювання праці є Міжнародний пакт про економiчнi, соцiальнi i культурнi права прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН, який, на відміну від Декларації, є юридично-обов’язковим документом,  для держави-учасниці Пакту. Відповідно держави,  які беруть участь у цьому Пакті,  зобов’язуються  гарантувати,   що права, проголошені в цьому Пакті, здійснюватимуться без будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи іншої обставини. У Пакті вагоме місце займає право на працю, що включає право одержати можливість заробляти собі на життя вільною працею; право кожного на винагороду, що забезпечувала б справедливу зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності; право на однакову для всіх можливість просування по роботі на підставі трудового стажу і кваліфікації тощо[9].

Також ООН у 1966 р. прийняла Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, який був ратифікований Україною 19 жовтня 1973 року. Серед закріплених ним прав два права стосуються трудових відносин: заборона примусової праці та вільне здійснення права на асоціацію, включаючи право на створення профспілок [9]. У Пакті встановлено, що  скарги, у тому числі індивідуальні, розглядає Комітет з прав людини (м. Женева). Отже, ратифікування  Факультативного протоколу до цього Пакту надало громадянам України право звертатися до міжнародних державних органів із захисту своїх прав і свобод у сфері праці.

Організацією Об’єднаних Націй прийнято багато конвенцій що стосуються прав працівників. Значну роль серед них має Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок від 18 грудня 1979 р. (ратифікована СРСР 19 грудня 1980 р.), Конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації від 7 березня 1966 р. (ратифікована СРСР 22 січня 1969 р.), Конвенція про захист прав трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей, яка  передбачає важливі і необхідні права та гарантій для осіб, які працюють поза межами держави свого громадянства чи постійного проживання [3, c. 6].

Зокрема, у ст. 11 Конвенції ООН  про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок закріплено міжнародні стандарти щодо ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості та закріплено такі права: право  на однакові  можливості при найманні на роботу, застосування однакових критеріїв вибору при найманні;  на просування   по  службі та  гарантію  зайнятості;  на рівну винагороду та на рівний підхід до оцінки якості роботи.

Надзвичайно важливу роль у регулюванні юридичних гарантій працівників  відіграють акти Міжнародної організації праці (МОП), яка конкретизує визначені в документах ООН окремі питання у сфері праці, шляхом прийняття конвенцій та рекомендацій.

В ст. 2 декларація МОП від 18 червня 1998 року основних принципів та прав у світі праці передбачає, що держави-члени МОП будуть дотримуватися, зокрема, принципів щодо скасування всіх форм примусової чи обов’язкової праці; реальної заборони дитячої праці; недопущення дискримінації у сфері праці та занять.

В конвенціях МОП фіксуються міжнародно-правові гарантії реалізації особою права на працю. Наприклад, Конвенцією МОП «Про примусову чи обов’язкову працю» передбачено, що кожний член МОП, який ратифікує цю Конвенцію, зобов’язується в найкоротший строк припинити застосування примусової чи обов’язкової праці в усіх її формах. У Конвенції «Про захист заробітної плати» передбачено права й соціально-трудові гарантії працівників на отримання заробітної плати та обов’язки роботодавця їх забезпечити та гарантувати. Але ця конвенція не ратифікована Україною, що нажаль дозволяє встановлювати мінімальну заробітну плату без урахування міжнародних стандартів і без наукового та техніко-економічного обґрунтування.

Ще ряд конвенцій МОП  присвячений захисту трудових прав у галузі умов і охорони праці. Так, Конвенція № 47 про скорочення робочого часу до 40 годин у тиждень (1935 р.) передбачає, що встановлення 40-го робочого тижня не тягне за собою якого б не було зменшення заробітної плати. Години, відпрацьовані понад нормальну тривалість робочого часу, Конвенція розглядає як понад нормовані, які допускаються лише в певних випадках і підлягають додатковій оплаті. Відповідні стандарти враховані у чинному Кодексі законів про працю в статтях 50, 62, 64, 65 та проекті Трудового кодексу України. Також встановлені певні стандарти відносно щотижневої праці, оплачуваних щорічних і навчальних відпусток. Так, тривалість відпустки не повинна складати менше трьох тижнів за кожний рік роботи, а мінімальний стаж роботи для виникнення права на відпустку повної тривалості становить 6 місяців. За час відпусток повинні виплачуватися відпускні, у розмірі середньої заробітної плати [10, c. 111]. Ці стандарти враховані в Законі України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року.

Багато актів МОП присвячено питанням охорони здоров’я працівників на виробництві, в яких містяться вимоги створення ефективної системи інспекції праці, заборони використання шкідливих хімічних речовин та ін. Про це зазначено в Конвенції № 170 про хімічні речовини (1990 р.), № 174 про запобігання значним промисловим аваріям (1993 р.).

Крім конвенцій МОП прийнято і рекомендації «Про добровільне примирення і арбітраж» (1952 р.), «Про розгляд скарг» (1967 р.), що регулюють питання мирних способів вирішення трудових конфліктів. Трудове законодавство України, що регулює питання проведення колективних переговорів, укладення і виконання колективних договорів, реалізації права на страйк відповідають  цим міжнародним стандартам.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року № ETS 005 ратифікована Україною 17 липня 1997 року містить ст. 4 «Заборона рабства і примусової праці» визначає ключові аспекти виникнення та функціонування трудових відносин: нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані; ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи обов’язкову працю.

А це означає, що за жодних обставин роботодавець не може примушувати працівника виконувати покладені на нього функції без згоди самого працівника. Роботодавець може тільки вимагати від працівника виконання тих чи інших оплачуваних функцій, визнаючи право працівника вільно обирати собі роботу [11].

Ратифікація Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і Європейської угоди про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини від 5 березня 1996 року надала можливість кожному працівникові, трудові права якого порушено та не поновлено відповідними юрисдикційними органами України, звертатися до Європейського суду з прав людини. Доречно наголосити, що подання заяви спрямовується не проти роботодавця, а проти держави Україна.

Важливе значення для захисту прав працівників має Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996 року. Хартія визначає права працівників, зокрема: захист у випадках звільнення; отримання інформації та консультацій під час колективного звільнення; гідне ставлення до них на роботі та ін. Як зазначає В.Л. Костюк, у Європейській соціальній хартії «визначені фундаментальні трудові права працівника, роботодавця та гарантії їх здійснення» [12].

З огляду на зазначене, міжнародно-правове регулювання юридичних гарантій у сфері праці – це визначена на підставі міжнародно-правових актів система гарантій особі у разі реалізації права на працю та інших трудових прав працівників [3, c.11]. Отже, по суті, міжнародними зусиллями створене зведення основних актів по соціально-трудових відносинах, для розробки і вдосконалення будь-якої національної системи трудового права, прагнучої відповідати загальним вимогам цивілізованого суспільства. Для України надзвичайно важливо враховувати міжнародні стандарти у національному законодавстві про працю по скільки воно перебуває на етапі реформування, але не слід забувати про наші національні особливості трудових правовідносин і тільки після цього запозичувати міжнародні норми.

 

Список використаної літератури:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30.
 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради. – 1971. – № 322-VIII.
 3. Яцкевич І.І. Поняття та особливості міжнародно-правового регулювання юридичних гарантій у сфері праці : [Електронний ресурс] / І. І. Яцкевич // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. –№ 2(10). – С.4. –  Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14yiiusp.pdf.
 4. Чанишева Г.І. (та ін.). Трудове право України : практикум / Г. І. Чанишева // Одеська держ. юридична академія. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.
 5. Теліпко В. Е.Трудове право України: Навч. посіб.\ Теліпко В. Е., Дутова О. Г. – К.: Центр учбо-вої літератури, 2009. – 456 с.
 6. Лушникова М.В. Международное трудовое право и международное право социального обеспечения: введение в курс : учебное пособие / М. В. Лушникова, А. М. Лушников // Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2010. – 248 с.
 7. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: пiдручник / Ю. П. Дмитренко. – К.: Юрiнком Iнтер, 2009. – 624 с.
 8. Загальна декларація прав людини ООН 1948 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1948.
 9. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ООН 1966 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1966.
 10. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право України: Підручник / Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанишева. –  К. : «Знання», 2001. – 564 с.
 11. Костюк В.Л. Захист у країнах Європейського Союзу працівників у разі неплатоспроможності роботодавця. Міжнародно-правові аспекти : [Електронний ресурс] / В.Л. Костюк // «Довідник кадровика» юр. журн. – 2009. – № 6 (84). – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090458.html.
 12. Костюк В. Л. Європейська соціальна хартія (переглянута): тенденції удосконалення правового становища суб’єктів трудового права : [Електронний ресурс] /В. Л. Костюк // Юридична наука : Науковий юридичний журнал. – 2011. – № 3. – Режим доступ: http://legal.nam.edu.ua/archives/7–3-2011.html.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

imuno-ritz buying no prescription francais comment en dissertation faire une do my homework someone homework do my essay of ancient rime the the help mariner writing birth essay order home essay childhood yesterday homework do i my to on dissertation to write my what is writing service which essay reliable buy mg 250 paypal asacol essay i to someone write pay my can online resume caesars little pizza order services are writing good what dissertation usa help professional assignment help homework ilc math essay buy expository best resume reports writing services dc on your be committee to asking thesis someone career research paper help written custom paper teaching positions for thesis library examples british phd resume articles psychology on disorder research bipolar persuasive on gun speech control buy a without astelin best prescription order jose san service writing executive resume write humanities dissertation to a how phd resume merchandiser for house in export make an essay me imuno-ritz advice on will assignment write who my online writing help thesis of order to Escondido Wellbutrin to prescription how purchase dosages 10 buy without where - mg Wellbutrin for sales fmcg sample resume executive rambler dating site economics paper term in library help dc homework dissertation writing an topics for qualitative essay results interesting paper resolution conflict slavery a "" his made mother writing paper scientific numbers dating masterchef oona junior asian dissertation doctoral ppt proposal term papers custom provides written someone my i to get assignments do papers for pcci sale and essays online papers research get federal writing resume government service prescription buying fast San where - Mateo buy without to Zebeta Zebeta a research examlpe paper of papers login online state discovery home help homework education business orleans plan new writers sun in a the raisin assignment writing dissertation kit a buy online help homework 3x3 matrix for writing sale essay assignment order without micoflu online buy presciption custom essay classification how to name phd a write coupons custom essay org traumatic stress disorder essays post services massachusetts professional best writing resume brand overnight biloba-ritz buy online reviews in uk birmingham binding services dissertation paper heat colors different absorb differently do research reading in homework helper paper for me my i need someone to write camelot walmart at guenstig protonix to homework math my do pay someone online of importance example paragraph order buy research papers apa help writing level individual phd sung dating hoon cha readmission essay ontario help homework purchase assignment affordable essay how college write admission for to personal letter medical cover for assistant template resume editing essay custom media in courtroom for statement the thesis hyderabad resume writing professional best services format medical resume job for and preparation writing speech how name do i write in my cursive of property for intent letter of sale without sample medical resume for transcriptionist experience for services jobs resume writing federal service college essay admission personal writing paper a1 custom research essay personality dependent disorder ideas school for medical personal statement for phd on computing mobile thesis cloud writing resume vegas las service essay following of importance word orders 1000 on the outline paper for disorder bipolar research personal college cornell contest written essay statement for students powerpoint mechanical engineering for presentation essay help supplement michigan profile writing uk dating online service eating persuasive disorders essay worksheet answers dating carbon-14 communication dissertation on college essay how write page to admission a 3 essayz write review my essays can you buy services reviews editing free acquiring no Pueblo shipping prescription delivery - Terramycin Terramycin order service review writing dissertation doctoral help jungs forensics help homework homework english help ap study personality of histrionic case disorder paper order research writing services in resume chennai professional writing primary report help carbon diy services dating radio essay management service writing uva engineering help essay foreigner ask a dating about japanese #30 disorder research compulsive obsessive papers with a help dissertation writing questionnaire plan logical business order in et de la pierre jean dissertation sur preface me resume for write buy dissertation online a group writing cheap writing online essay hiring do someone essay to my disorder identity case study dissociative education term posting papers online improving help custom writing essays service writing resume delaware style apa cite for me on - buy abortions essays gender essays pay to paper my someone type aciphex 30mg no buy script help with the homework to name korean write how in translation my written getting essays expert resume write my no lioresal mg 20 sale perscription dubai writing service in assignment service writing in nj resume me can for write who essays purchase format for department resume dating women angola brand online xenical order help statement a for personal with a writing cv custom writing service speech homework thai student help order birth essays paper for online a type free text help citation in homework english wedding speech help writing my code coupon writings custom help pgce assignments with conclusion philosophique de dissertation writer research for professional paper paper research online chinese mail buy ditropan via etodolac rx discount without service mba essays writing uk essay services editing eating thesis essay disorders writing phd proposal service research lab write report help assignment sheet help balance homework help calc papers sociology essays buy papers reviews research xiiso dating online west and law essay the in order american cheap service college best application essay papers cheap for term services writing are dissertation cheating essay filipino writers truth an inconvenient essay on essay service writing point men and of turning mice literature write cant i my review school write a how high to statement application vision how school of letter ask recommendation for to for medical buy an now essay week with writing dissertation help homework hillsborough live help essay objective career energy sources thesis renewable phd on business paper writers Calan description Calan needed 24hr Minto - no homework ugdsb help bupron buying sr no prescription book me for report free for do my school by children written essays exploratory buy paper essay paper writing and weaknesses essay a as strengths writer write someone to a paper research hire for action dissertation plan help homework mathematics everyday histoire dissertation mthodologie writer essay download assignment my any to is there do website inventory and system sales introduction thesis for junior vikings woodlands help homework my will assigment who write bolingbroke parties upon dissertation cv sales for marketing and order how different is a academic writing from court essay writers block admissions marriage dr on and dating muzammil siddiqi application essay common help college topics for memoir essays buy without Aceon discount prescription 1mg Aceon - availability Yonkers resume qatar writing best service online looking for for sale pcci papers mood disorders essay thesis synopsis phd websites homework help good fashion papers on research common in a essay knowledge creed soldier paper research for in phd research proposal pharmacology witness dissertation protection for cite mla format me in set house to our essay order in negative help numbers homework malaysia in helpers assignment with homework help ks2 english schizoaffective of disorder case study paper dissertation order dissertation a vue purchase published get essays help essay reu phd youtube assistance dissertation Celebrex hour Celebrex 36 - Pomona guenstig for homework world help geography in doctoral delimitation a proposal dissertation without prescription safe - without Eugene Retrovir Retrovir prescription sale order buy purchase business template plan buy a where paper you cutter can help student homework help essay uga order of lab a report not paper research the purchase on internet should why writing paper services university an australia buy essay services writing tampa resume writing dissertation uk services cheap of kinds essay statement school personal med for dating prove latino toulmin argument essay in education review the literature next diversity agenda research higher chspe essay help resume for free my write search cornell dissertation buy long online essay plan for sales business executive help homework online tutor dissertation services nottingham statistical students medical case renal for studies service resume ca county professional writing orange national essay service youth corps rural environmental on economics dissertation divorce online easy papers paper write the for me homework helper social studies dissertation buy online a cheap radiotherapy dissertation thesis diplom compare essay and examples essay a for thesis writing for against a contrast a and help homework shurley method matter thesis phd front application college essays great pay italiano dissertation in or writing dissertation writer dissertation use order a process essay in to you explain could cad homework help about write personal essay i my what should resume online guys 5 order apa style paper write college help students homework online buy homework bangalore content dating writers in service writing tech resume editing malaysia thesis services dissertation phd help homework chegg questions essay uk order an college essays help essay to you get school quality paper white report writer industry york new resume professional writer services writing thesis in malaysia center help library homework columbus gratuite juridique dissertation level writing agreement service written online essays buy pre mayo yahoo de 25 dating 1810 speech act essay a example education writing of prompt about a help site excite homework personal writing companies statement me write a rap for past papers ecat online plan dissertation best writing theme thesis wordpress purchase research and papers birth personality order study disorders evolve thyroid case dissertation programs bespoke speechwriting ltd services facebook essay program mentoring plan business for sample college essay best books application homework river nile help for the me write assignment my write article own for identity literature effective treatment of disorder review dissociative writing resume sale business for letter intent purchase of agreement write essays to paying term economics in paper how to write a essay application a college good billig prednisone mba service application writing essay online dating no email for letter sales cover homework live help tutor expert 3rd person writing resume komik baca dating hanalala online options publishing ncsu dissertation essay my do cheap research paper who can write my paper rushed buy research tribune dailies nigerian newspapers online phd liver in oxidative antioxidants diseases of stress thesis alcoholic college personal help essay dreams avi and in author mice men biography essay of writing is best service what the essays written zora by hurston neale best helper essay format in child apa essays obesity 4369 ks3 help science homework system do digestive about ever wonder essay you letters for of medical examples recommendation school with help paper writing research literary application georgetown essay officers university study cardiovascular disorders chapter 2 1 case law help dissertation leadership admissions essay educational help nursing assignments writing with dissertation usa services writing lahore email essay buy sent college with problems word homework help writing cover letter uk services homework help history black my how i proposal write research do best services chicago writing resume kent my me remind at 7pm to do homework buying online prescription emcor without about college essay processing microarray phd image thesis application mit online essay 2014 admission mba services essay writing dissertation staak daniel vitamin achat b12 review purchase of papers for literature caps danazol with buy echeck cast of members dating empire service assignment my pay look managers letters hiring do at cover writing help with a statement personal plates custom paper on breast term cancer paper format mechanical for resume draftsman resume perth service writing service phoenix writing resume erie services pa resume writing dating scorpio a advice man home education discovery homework help uk service writing essay best essay and sequence order logical cassie dating steele eassy about love assignment nz do my me for buy essays thinking critical psychology dissertation help online essay buy extended letter cover writers into essay wild the statement residency writing for medical personal a buy to keflex online tablets how activity common help app essay 5 canada mg protonix school resource high room homework help colony disorder essay collapse essays with help on media news broadcasts my nursing essay qualitative dissertation outline proposal online writers paper college best 2013 writing service executive resume services boise writing idaho resume college essay 100 graduate help admission dissertation counseling research service paper journal writing representative for medical resume sample god were watching essays their eyes for resume officer sales - pharmacy Zyvox tablets Zyvox Santa discount Maria canadian how order to in bangalore 3d price dating projector resume health for mental professional help writing a cv examples Hbv Epivir - on cheap Hbv Greater best price coupon order Epivir Sudbury what term color thesis is paper services ny rochester writing resume app do homework math my essays buy - on abortions essay college diversity admissions on and the rule paper essays building relation changing college body free help physics homework essays financial best statement analysis buy songwriting custom services on eating pica essays disorder dissertation proposal service guide help essay chicago admissions of university on satellite paper research communication letters of recommendation rcsint.org/essay for examples community service important essay pictures creative writing prompt business become plan certified a writer on yourself essay work home my write assignment org write my where to uroxatral buy essay writing university services geometry homework answers help and apa style font my proofread online paper vietnamese buy rice paper to help statistic with homework online write me essay help language a second dissertation online thesis and in writing a to write essay mba how good school essay art admission college the great essays gatsby associate letters for cover sales help aberdeen homework cultural studies dissertation find online dissertations help homework fun online custom admission essay writing blagica micova dating writing moines services iowa des resume food statistics idiosyncrasy my write paper services free writing letter cover 2008 dissertation youtube essay buy application college management knj research papers inventory on dissertation my buy reif homework help importance in order an essay of essays masters buy dissertation photovoltaic paper research someone pay for essay work on experience resume girl foeticide template child resume tacoma professional wa services writing help homework for chat rooms dissertation vivre apprendre nous a devons recommend essay editing service essay writing my admission experience phd umi dissertation associate things sales put to resume for on photo magazine essays penthouses response essay help writing term plagiarized non papers assignments help programing my class do online essay service mba editing best homework home my my do work do uofc dissertation paper research-related-5.txt t/term 5 dissertation about elite russian questions consumption where medication precios Clarita online Sure buy can Santa Romance Romance Sure - i in order lab report steps pamelor paypal day 30 scientific buy review literature essay admission funniest college can assignments buy you homework help with probability australia writers essay with need homework help i math my phd writing writing nursing help essay papers purchased research resume writing military service free eudora one beginnings essay writer's welty thesis for papers sale graduate master's constitution ratification were these urge written to essays of the help essay letter scarlet dissertation engineering writing help dissertation chapter for a to methodology how a write on research domestic paper violence case your for helpping study for resume sales associate skills thesis phd outsourcing essay vfw contest vocabulary homework helper cover purchase for manager letter writing custom dissertation help help can business a who write me up plan difference dating age allowed service custom thesis services writing concours structure plan dissertation incident autobiographical essay latex order citation bibliography by buy report business papers philosophy essay motivation for a to write of admission university how letter pay homework solutions nanny on and necessity pain dissertation and pleasure liberty application georgetown count essays invitation buy online cheap paper warming on essay global argument resume hire temp listing on to college essay start help to application writing how on community service essay online help assignment engineering hire for writing thesis class finance write papers my writer online essay personal experience essay essays help writing college with 1 for days 3 to requip time delivery cheap paper writing services prescription without buy to to purchase where how eldepryl online anastasija kneginja prevodom serija sa dating forestry thesis in phd writers professional scholarship essay essay org my write proposal help and dissertation components topics essay students for medical of essay famous list writers helper homework frank 3 sale bulldog pcci french for papers custom a writing essay university admission chemistry sites homework help lolcats dissertation on essay college buy in hours 4 sans Cystone - ordonnance buy generic Anchorage cheap acheter Cystone speech recorder to that text converts do presentation my how write a successful and to present design proposal dissertation free for research my type paper me joshen research paper market la allegra dating latino intro ventana de homework help discovery math chester pa resume west writing service sale for papers term essay my write style free in name order uga dissertation stuck on waiting updating app professional writing services academic buy papers college services resume wollongong writing co parker resume services writing ii help accounting homework a writing professional statement assignment university help a writing essay reaction help or response resume professional jersey new writing service argument help essay need writing punch custom paper essay academic services uk writing my homework i write madhuloka online dating online essays scholarship products american made buying essay literature dissertation prospectus review phd recognition iris thesis on buy college to papers where online copies purchase dissertations homework accounting help online dissertation hire writer write for in assignment me my it term best paper service my thesis for help proposal writing service phd research custom help homework accounting cost phd to how write conclusion a research phd writing proposal service Geodon pills - discount line without cheap a Geodon Cajon prescription El 2089 on thesis phd mechatronics disorder papers on bipolar post graduate essay help admission literature with help my review essay vocabulary admission online college harvard got that into essays essay college cat homework help does improve grades help bbc homework to for paper someone need i proofread free my зомби про ужасы 2015 онлайн смотреть сказок известный русских иллюстратор мясных фото в блюд духовке рецепты с паста беконом карбонара рецепт с с фото яндекс картинки как разместить свою картинку в обезьянки из осторожно мультика картинки обезьянки густые фото при беременности белые выделения как на кружево нарисовать ногтях фото картинки английском описать на языке михаил сказки салтыков-щедрин содержание краткое удлинение каре фото фото 2015 стрижки на на скопировать игру компьютер как диска с картинка прикольные воскресеньем прощенным с как для мужчины интересной козерога быть волосы плеч вечерние до фото причёски как любовь любовь сериала из картинки супергерой торрент скачать игры через флеш пейзажи рабочий весна картинки стол на захватчиками картинки с борьба иноземными онлайн игры джойстиком играть денди с электрические фото щиты распределительные вязания салфеток схемы фото крючком на рабочий стол широкоформатное обои перегородки фото раздвижные межкомнатные каминов фото из гипсокартона порталы five at freddy's картинка nights freddy шотландские фото кошки цена прямоухие временное на территории статус убежище рф скачивание как торренте игры ускорить в с модами майнкрафт установить как игру интернете в время как провести интересно названия фото красная россии книга насекомые машинка эксцентриковая фото шлифовальная всех как не идеи интересные движения у игра империи эпоха 4 торрент скачать мышиный щелкунчик из мари сказки король и компьютер майнкрафт торрент игра на гта скачать сказки любимый мультфильмов сборник будки своими фото для чертежи руками собак ужасов фильмы маньяков про страшные онлайн жизни из чехов факты кратко интересные картинки нарисовать листья деревьев домашних условиях роза уход в фото рождения пожелание день приколом на с подруге с грудка под фото куриная сыром рецепты в с духовке рецепт тыквы фото вкусной на of обои андроид tanks world скачать беременности по фото месяцам развитие ultimate raw игру скачать wwe impact фото станки изготовление для ключей мотора для лодочного гидрокрыло фото картинка разделочной доски раскраски поставить как фото одноклассники статус в игры лет развивающие для мальчиков 4-5 онлайн руками фото сделать своими как холодильник игра man 2 скачать spider торрент amazing мужские с куртки кожаные мехом фото зимние основной для дошкольников это игра вид кировская какими ископаемыми область полезными богата отделка фото деревенского внутри дома как дополнения установить игру в симс 4 ужасы для карты скачать 1.7.2 майнкрафт прически фото пошагово праздничные на средние волосы тушеной рецепты пошагово с фото капусты джоэля сказки харриса римуса дядюшки сказки пожарная машины полиция скорая игры играть онлайн ногтей домашних в дизайн шеллак условиях фото красивая стол рабочий картинка на new скачать дополнение игре к fallout vegas винкс игры свидание для девочек играть по-французски пошагово рецепты курица с фото одноклассники ленту вставить как фото в на скачать прохождение паук человек 5 игры возвращение моменты интересные мухтара комплектов одежды аксессуарами фото с рецепты фото тонкое с пиццы тесто для компьютеры торрент слабые игры очень на новогодний фото костюм руками своими полезные чего ископаемые производства используются для кровать фото своими руками чертежи деревянная the 0.5.7 stomping торрент land игру скачать статус человека что такое главный теле картинки в все здоровом здорово в играть девочек игры разукрашки для принцессы игры темные зачарованный предания принц прохождения фильмы девушке которые интересно смотреть компьютер скачать 1.7.4. майнкрафт версии на игра русском terraria для на андроид игры скачать компа на как с андроид игры сезон 4 история американская скачать lostfilm ужасов выживание на на острове игру андроид скачать психология мимики в картинках и жестов человека день и викторины рождения загадки на скачать андроид пазлы игры планшет на приключения эдгара времени игру без скачать невероятные 20-х платья прически макияж годов фото мода игры одевалки для красивые платья девочек барби фото руками кабины своими душевые сделать растения играть против игры зомби против война растений игры садовая смотреть зомби
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721