МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У даній статті досліджуються прийняті міжнародними організаціями  акти, що встановлюють стандарти та гарантії працівника, які діють на для захисту його трудових прав. Також наголошується на тому як чинне законодавство України  відповідає цим стандартам.

Ключові слова: міжнародні договори, юридичні стандарти та гарантії, міжнародні організації, міжнародно-правове регулювання праці, пакт, декрет, конвенція.

 

 

This article investigates adopted documents  the international organizations  that set standards and guarantees employee, acting on it to protect labor rights. Also emphasizes how existing legislation of Ukraine meets these standards.

Keywords:  іnternational treaties, legal standards and guarantees, international organizations, international legal regulation of labor, pact, decree, convention.

 

У сучасних умовах суспільні відносини в України інтегрують в європейському напрямку, тому важливим є вивчення питання міжнародно- правового регулювання праці. Також на даному етапі відбувається реформування трудового законодавства, що потребує вираховування міжнародних стандартів та гарантій у сфері праці.

Проблему встановлених міжнародних стандартів та гарантій працівників  у трудовому праві України в різних їх аспектах вивчали в своїх наукових працях Н. Б. Болотіна, В. Л. Костюк, В. В. Лазор, С. М. Прилипко, В. М. Скобєлкін, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, О. М. Ярошенко та інші вчені у галузі трудового права.

Завданням даної статті є проаналізувати прийняті міжнародні акти, що встановлюють стандарти та гарантії працівників.

Праця людей та всі питання, які пов’язані із застосуванням праці регулюються не тільки національним законодавством, а й  міжнародним. Типовим вираженням такого регулювання є система норм i стандартів, яку держави, що приєдналися до відповідного міжнародного договору, використовують у національному трудовому законодавстві.

Україна є демократичною правовою державою, що також визнає пріоритет міжнародного права над національним і як суб’єкт міжнародних відносин вона зобов’язана дотримуватись норм і принципів міжнародного права.

По-перше, Конституція України в ст. 9 визначає, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України [1]. По-друге, Кодекс законів про працю конкретизує положення Основного Закону. Позаяк містить норму, згідно якої, якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди [2]. Таким чином, у вітчизняній правовій науці джерелами національного права, зокрема трудового, визнаються міжнародні договори ратифіковані Верховною Радою України.

Вчені виділяють концепцію міжнародно-правового  регулювання праці як здійснюваної на міжнародному рівні діяльності держав та міждержавних об’єднань (організацій) щодо правового впорядкування відносин у сфері праці, їх юридичного закріплення, охорони та розвитку. Тобто, створюється система міжнародних правових актів, які є і основою, і результатом діяльності суб’єктів міжнародного права щодо регулювання відносин у сфері праці [3, c. 4].

Наприклад, Г.І. Чанишева визначає міжнародно-правове регулювання праці як встановлену міжнародними договорами (актами) систему стандартів з регулювання праці, яку держави, котрі приєдналися до відповідного міжнародного договору (ратифікували його), використовують в національному трудовому законодавстві [4, c. 84 – 87].

Існує, міжнародне трудове право, яке є самостійною галуззю у системі сучасного міжнародного права, яка сформована на основі єдиної системи загальних стандартів у сфері праці та трудових відносин, а також правил і норм міжнародних договорів [5, c. 417]. Дослідники міжнародного трудового права зазначають, що його предмет складають, по-перше, міжнародні відносини щодо прийняття міжнародних актів про працю, а по-друге, міжнародні відносини щодо контролю за дотриманням даних міжнародно-правових актів [6, c. 70].

Суб’єкти міжнародно-правового регулювання праці: Органiзацiя Об’єднаних Націй (ООН) та її  орган – Міжнародна органiзацiя праці (МОП), а також регiональнi об’єднання держав (Рада Європи, Європейський Союз). Ці міжнародні організації ухвалили низку законодавчих актів, які визначають та закріплюють базові й фундаментальні засади захисту прав працівників [7, c. 476 – 477].

ООН прийняла низку документів, що утверджує міжнародні стандарти з питань праці. Це Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний пакт про економiчнi, соцiальнi i культурнi права (1966), Міжнародний пакт про громадянськi i полiтичнi права (1966). Радою Європи було прийнято такі важливі документи як Європейська конвенція про захист прав людини i основних свобод (1950) та Європейська соціальна хартія (1961). Визначальне значення має Хартія основних прав працівників прийнята Європейським союзом.

Основним міжнародно-правовим актом з прав людини, у тому числі трудових, насамперед варто назвати Загальну декларацію прав людини, ухвалену Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.  Ця декларація є підґрунтям для низки конвенцій та національних конституцій. І хоч Декларація не є юридично обов’язковим документом, вона відображає загальну домовленість народів світу, щодо визнання людини найвищою соціальною цінністю, а також щодо невідчужуваності її прав та свобод.

Відповідно до Загальної декларації прав людини, у якій в ст. 23 закріплено право кожної людини на працю; на  справедливі  і  сприятливі  умови  праці  та  на  захист від безробіття; без дискримінації,  має право  на рівну оплату за рівну працю; на  справедливу  і  задовільну винагороду; право  створювати  професійні  спілки для захисту своїх інтересів [8].

Не менш важливим у питанні регулювання праці є Міжнародний пакт про економiчнi, соцiальнi i культурнi права прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН, який, на відміну від Декларації, є юридично-обов’язковим документом,  для держави-учасниці Пакту. Відповідно держави,  які беруть участь у цьому Пакті,  зобов’язуються  гарантувати,   що права, проголошені в цьому Пакті, здійснюватимуться без будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи іншої обставини. У Пакті вагоме місце займає право на працю, що включає право одержати можливість заробляти собі на життя вільною працею; право кожного на винагороду, що забезпечувала б справедливу зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності; право на однакову для всіх можливість просування по роботі на підставі трудового стажу і кваліфікації тощо[9].

Також ООН у 1966 р. прийняла Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, який був ратифікований Україною 19 жовтня 1973 року. Серед закріплених ним прав два права стосуються трудових відносин: заборона примусової праці та вільне здійснення права на асоціацію, включаючи право на створення профспілок [9]. У Пакті встановлено, що  скарги, у тому числі індивідуальні, розглядає Комітет з прав людини (м. Женева). Отже, ратифікування  Факультативного протоколу до цього Пакту надало громадянам України право звертатися до міжнародних державних органів із захисту своїх прав і свобод у сфері праці.

Організацією Об’єднаних Націй прийнято багато конвенцій що стосуються прав працівників. Значну роль серед них має Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок від 18 грудня 1979 р. (ратифікована СРСР 19 грудня 1980 р.), Конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації від 7 березня 1966 р. (ратифікована СРСР 22 січня 1969 р.), Конвенція про захист прав трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей, яка  передбачає важливі і необхідні права та гарантій для осіб, які працюють поза межами держави свого громадянства чи постійного проживання [3, c. 6].

Зокрема, у ст. 11 Конвенції ООН  про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок закріплено міжнародні стандарти щодо ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості та закріплено такі права: право  на однакові  можливості при найманні на роботу, застосування однакових критеріїв вибору при найманні;  на просування   по  службі та  гарантію  зайнятості;  на рівну винагороду та на рівний підхід до оцінки якості роботи.

Надзвичайно важливу роль у регулюванні юридичних гарантій працівників  відіграють акти Міжнародної організації праці (МОП), яка конкретизує визначені в документах ООН окремі питання у сфері праці, шляхом прийняття конвенцій та рекомендацій.

В ст. 2 декларація МОП від 18 червня 1998 року основних принципів та прав у світі праці передбачає, що держави-члени МОП будуть дотримуватися, зокрема, принципів щодо скасування всіх форм примусової чи обов’язкової праці; реальної заборони дитячої праці; недопущення дискримінації у сфері праці та занять.

В конвенціях МОП фіксуються міжнародно-правові гарантії реалізації особою права на працю. Наприклад, Конвенцією МОП «Про примусову чи обов’язкову працю» передбачено, що кожний член МОП, який ратифікує цю Конвенцію, зобов’язується в найкоротший строк припинити застосування примусової чи обов’язкової праці в усіх її формах. У Конвенції «Про захист заробітної плати» передбачено права й соціально-трудові гарантії працівників на отримання заробітної плати та обов’язки роботодавця їх забезпечити та гарантувати. Але ця конвенція не ратифікована Україною, що нажаль дозволяє встановлювати мінімальну заробітну плату без урахування міжнародних стандартів і без наукового та техніко-економічного обґрунтування.

Ще ряд конвенцій МОП  присвячений захисту трудових прав у галузі умов і охорони праці. Так, Конвенція № 47 про скорочення робочого часу до 40 годин у тиждень (1935 р.) передбачає, що встановлення 40-го робочого тижня не тягне за собою якого б не було зменшення заробітної плати. Години, відпрацьовані понад нормальну тривалість робочого часу, Конвенція розглядає як понад нормовані, які допускаються лише в певних випадках і підлягають додатковій оплаті. Відповідні стандарти враховані у чинному Кодексі законів про працю в статтях 50, 62, 64, 65 та проекті Трудового кодексу України. Також встановлені певні стандарти відносно щотижневої праці, оплачуваних щорічних і навчальних відпусток. Так, тривалість відпустки не повинна складати менше трьох тижнів за кожний рік роботи, а мінімальний стаж роботи для виникнення права на відпустку повної тривалості становить 6 місяців. За час відпусток повинні виплачуватися відпускні, у розмірі середньої заробітної плати [10, c. 111]. Ці стандарти враховані в Законі України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року.

Багато актів МОП присвячено питанням охорони здоров’я працівників на виробництві, в яких містяться вимоги створення ефективної системи інспекції праці, заборони використання шкідливих хімічних речовин та ін. Про це зазначено в Конвенції № 170 про хімічні речовини (1990 р.), № 174 про запобігання значним промисловим аваріям (1993 р.).

Крім конвенцій МОП прийнято і рекомендації «Про добровільне примирення і арбітраж» (1952 р.), «Про розгляд скарг» (1967 р.), що регулюють питання мирних способів вирішення трудових конфліктів. Трудове законодавство України, що регулює питання проведення колективних переговорів, укладення і виконання колективних договорів, реалізації права на страйк відповідають  цим міжнародним стандартам.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року № ETS 005 ратифікована Україною 17 липня 1997 року містить ст. 4 «Заборона рабства і примусової праці» визначає ключові аспекти виникнення та функціонування трудових відносин: нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані; ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи обов’язкову працю.

А це означає, що за жодних обставин роботодавець не може примушувати працівника виконувати покладені на нього функції без згоди самого працівника. Роботодавець може тільки вимагати від працівника виконання тих чи інших оплачуваних функцій, визнаючи право працівника вільно обирати собі роботу [11].

Ратифікація Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і Європейської угоди про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини від 5 березня 1996 року надала можливість кожному працівникові, трудові права якого порушено та не поновлено відповідними юрисдикційними органами України, звертатися до Європейського суду з прав людини. Доречно наголосити, що подання заяви спрямовується не проти роботодавця, а проти держави Україна.

Важливе значення для захисту прав працівників має Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996 року. Хартія визначає права працівників, зокрема: захист у випадках звільнення; отримання інформації та консультацій під час колективного звільнення; гідне ставлення до них на роботі та ін. Як зазначає В.Л. Костюк, у Європейській соціальній хартії «визначені фундаментальні трудові права працівника, роботодавця та гарантії їх здійснення» [12].

З огляду на зазначене, міжнародно-правове регулювання юридичних гарантій у сфері праці – це визначена на підставі міжнародно-правових актів система гарантій особі у разі реалізації права на працю та інших трудових прав працівників [3, c.11]. Отже, по суті, міжнародними зусиллями створене зведення основних актів по соціально-трудових відносинах, для розробки і вдосконалення будь-якої національної системи трудового права, прагнучої відповідати загальним вимогам цивілізованого суспільства. Для України надзвичайно важливо враховувати міжнародні стандарти у національному законодавстві про працю по скільки воно перебуває на етапі реформування, але не слід забувати про наші національні особливості трудових правовідносин і тільки після цього запозичувати міжнародні норми.

 

Список використаної літератури:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30.
 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради. – 1971. – № 322-VIII.
 3. Яцкевич І.І. Поняття та особливості міжнародно-правового регулювання юридичних гарантій у сфері праці : [Електронний ресурс] / І. І. Яцкевич // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. –№ 2(10). – С.4. –  Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14yiiusp.pdf.
 4. Чанишева Г.І. (та ін.). Трудове право України : практикум / Г. І. Чанишева // Одеська держ. юридична академія. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.
 5. Теліпко В. Е.Трудове право України: Навч. посіб.\ Теліпко В. Е., Дутова О. Г. – К.: Центр учбо-вої літератури, 2009. – 456 с.
 6. Лушникова М.В. Международное трудовое право и международное право социального обеспечения: введение в курс : учебное пособие / М. В. Лушникова, А. М. Лушников // Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2010. – 248 с.
 7. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: пiдручник / Ю. П. Дмитренко. – К.: Юрiнком Iнтер, 2009. – 624 с.
 8. Загальна декларація прав людини ООН 1948 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1948.
 9. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ООН 1966 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1966.
 10. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право України: Підручник / Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанишева. –  К. : «Знання», 2001. – 564 с.
 11. Костюк В.Л. Захист у країнах Європейського Союзу працівників у разі неплатоспроможності роботодавця. Міжнародно-правові аспекти : [Електронний ресурс] / В.Л. Костюк // «Довідник кадровика» юр. журн. – 2009. – № 6 (84). – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090458.html.
 12. Костюк В. Л. Європейська соціальна хартія (переглянута): тенденції удосконалення правового становища суб’єктів трудового права : [Електронний ресурс] /В. Л. Костюк // Юридична наука : Науковий юридичний журнал. – 2011. – № 3. – Режим доступ: http://legal.nam.edu.ua/archives/7–3-2011.html.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

guide a purchase dissertation my research write paper my paper write writing essay help research business plan buy template cheapest online degree masters writing statement company personal assignment accounting system help information application university essay service essay college best application writing sample billing for resumes medical a statement order thesis of sociology help assignment with compare/contrast buy essay essay website writing reviews gcse past maths online papers write to essay about my ideas va best services professional resume writing custom paper writing essay admission stripes new caps n era stars my cv for write me name prescription brand no acyclovir pay much homework to my how someone should i do viagra ordering professional online cheap homework studies business help calculus homework ab ap help a with thesis sentence help buy can online essay you border for cover officer letter do a my admission with quote essay eating disorder topics essay argumentative physics help homework online me a write letter for paper my type to someone pay admission papers sale home for cat dating in bangalore centres technology evidence essay supporting essay persuasive effects negative dating meshworks apps help aged care assignments with my should i thesis write how who a can write research paper daily lithobid editing service dissertation help ordering proquest dissertations services best nj resume writing usa fresh for engineer resume graduate mechanical thesis buy doctoral ontario services writing resume post falls loss weight excel solutions my someone do to assignment i me written a resume need for services resume edmonton writing college essay zane best state admissions papers anthropological press ballena help with papers free term papers ordering research free write my speech bipolar disorder essay contest global lsvt homework helper b ap help homework physics acheter cher pas la inderal dissertation art digital short story essay love best writing service the which essay is with a plan to writing dissertation how help working how to get online papers service editing statement personal ghostwriting sites help writing paper research jesus paper reliable services essay homework help china aristocort tabs get research writers paper wanted papers me i where for have can written research my i on know what write dissertation dont to writing service custom paper term buy best letter examples cover resume writing county services monmouth nj service graduate papers writing do that essay go night analysis not into gentle good job description purchase manager essay name my write high distribution in schools essay condoms of homework vikings bbc help examples medical school personal statement for sales for resume jobs - prescription canada Vantin buy hour from 24 where Memphis delivery no Vantin to help online get homework my assignment write university essay service cheap essay success definition letter cover of assistant for example medical essay brisbane help essay website typing custom best writting job front description medical desk for receptionist essay custom service best graph help homework function overnight celexa dissertation copyright page help 1 accounting homework help my need with assignment chegg buy homework help leadership on effective dissertation online card buy credit dostinex help results dissertation essay help amadeus global help assignment for position medical cover letters assistant in best miami writing resume service review essay help best dissertation promotional mix for how to a school statement personal on medical write tips paper on child research welfare chaco homework war help websites assignment help online hormones female of drive sex you do put a resume what order work experience on cheap manchester dissertation binding dissertation economique methode for resume position sales skills old country help no men essay for hypthesis trait adt add for disorder or uk my assignment do cheap business plan dmcc buy viagra plus uk online dc writing washington best services resume chicago writers essay toronto homework 7th help grade history alphabetical order bibliography examples of in someone to write a how job for reference how medical start school for statement personal to papers buy my for personal medical statement a school help writing edition homework help 13th university physics pizza table resume round online order old year with writing help dissertation 7 cheap services dissertation writing cv us service kong hong writing help writing academic help geography ks3 homework homework raleigh help university course work help with resume perth services online professional writing cv for me my create buy business plan pro 2008 essay app common community service harvard buy case studies artigos online de dating de artesanato venda you essay i why should hire be ordered a must how bibliography computer business plan custom geometry with online homework help and depression writing dissertation call buy a write position covered thesis service hotel tofranil by mail patient assistance tetracycline custom workshop resume writing papers review write my website writing resume essay prompts literature ap resume order online glasses reviews essay writer flow essay improve lisinopril india buy help art homework writing graduate term paper service school essays service law good admissions atlas online dating europy geograficzny online rachel free the watch papers without cheap rx buy danocrine my to i going speech am what persuasive do on man a with dating blog kids birth essay on argumentative order buy day nothing thesis Sustiva for 2.5 - mg best prescription Sustiva no Toronto website a writing help homework story writing service.com best for cover letters manager sales positions write my self essay dating online zocker you for speech vote should why me on davoodi dissertation azadeh medical recommendation who letters write for of school can prescription without viagra purchase purchase professional on bullying media speech anti thesis social someone do homework my to on need paper technology phd in educational thesis buy a high essay school writing for resume network buy engineer resume school for sample application medical reaserch a buy paper persuasive writing essay custom help assignment engineering framework theoretical master thesis engine inference dissertation services resume pittsburgh writing uk essays online cheap paper review order custom секс фото целкой с фото планом крупным Губы лянки грыу голой фотоподделки порно видео и фото нудистов подводный горизонт смотреть мультфильм лоракс член глубоко фото врот тощих фото в зад ебут 10 никополь синоптик стиль фото интерьере квартиры прованс в еро.фото.доч.и.папа.ру. ханты автобусов мансийск сургут расписание порно фото мама моет волосатый пенис сына трах воласатых кисок фото бешайн и её огромная грудь в мире фото вирус смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 Фото зрелые в лифчиках волосатых-девок. фото пабал инструкция по применению посмотреть порно в режиме онлайн 4 серия 3 шерлок сезон до муржком крови Издеваються на члене фото секс папы с дочкой и с мамой фото порно опытные лесби молодых худышек фото маша фото шлюшка порно Фото голых девушек из амурской области фото пожелые порно група порно фото мою лицо в сперме в гамбит смотреть турецкий версия хорошем качестве онлайн полная зрелых женщин порно-фото Член фото булок между Фото два негра maze фотосеты jynx вера глаголева порно фото пренсеса игры bobby hebb фото залиды русские фото эротические 18 глые лет девушки фото частные переодевания фото в женское на nokia 5800 телефон порно вклчить креатив порванные трусы на гимнастке фото анус изнутри фото исинбаевой порнофото фото гыда янао фото порно лижет очко господину утро вот фото должно девушки как начинаться кунелингус сидя на лице фото доця порно фото инцест мама манда рыжая Фото мамаша их снавия порно фото ххх частное русское фото волосатые-блондинки-порнофото года стр 1905 1 10 д ул с фото русские дамы пухлой жопой пышные Эротика в лесу фото комиксы фото инцест хантей порно фото как кночает пугачева настя rivas фото порно фото секса старых с молодыми эгил наши сисястые тетки фото порно огромные фото соски страшные порно телки.фото секс на массажнам сутол фото голы тусдей кросс порно фото порнофото Эротическое в и hd смотреть tv скачать порно фото на htc девушки порно онлайн вебкамеры в в и сын фото порно кафе девушка его туалете фото все порнозвезд Фото малинкие пизды порно.фото.60.х. порно голерея пизда очко фото решала скачать торрент в хорошем качестве hd 1080 порево фото крупно мед ветеранов 122 алс горецкий часть класс канакина 2 язык русский 2 казахстанское домашнее порно фото найти.по.сайту.частные.домашние.порнофото.лесбиянок 5 размер фото сиськи звезды эротика фотошоп актрис Порнофото руских молоденькие писи и попы фото порно фото даигралась hd порно виде фото заросшей с частные девушек пиздой галерея анал фото минет порно фотографии теща с красивой пиздой фотосессия обнаженных моделей видео фото деревенскэ девки ххх страшные фото арабки Фото голої василіси Супер голые девчонки порно фото фото толстые попочки фото мужики неутолимые в ебле смотреть минет фото мамочек порно фото зтофилок фото тихомирова любовь сосет сиски фото голых black angelica порно звёзды лучшие эро фото со... просмотр онлайн студенты порно фото наших голых жен во время сна порно ширинка фото порно фетиш туфли зрелая и трое мужиков порно фото пышные ляшки в чулках зрелые фото нци приемки передачи акт стивенс кристи фото до скольки лет берут в армию в россии онанизм фото рассказы сочных и самых фото Порно блондинок красивых новый секс онлайн виардо форте купить Саратовская область обитель зла последняя глава 2016 смотреть онлайн самые красивие модилерка порно фото фото баб.чтоб член дрочить макеевки фото девушек сасунару высокого milf фото разрешения девушек колготках золотых в фотогалереи фото вывернутой наружу пизды небо картинка фото голой худышки ебут фото калекция девачак игры бесплатно одевалки стопы плосковальгусные эро фото в с с с р порно фото велика волосата пизда рапнцель игры порно попы писи фото работа в спортмастере любительские фото секса в гостинице в мeксикaнок голых фото возростe свидание мамы с друзьями сына фото девушка подняла платье и показала трусики фото жесткое порно фото пизди Богородицк как удовлетворить бабу мама уселась на член сына с фото батл скачать карнавал на фото трах русский не криви улыбку руки теребя я люблю другую только не тебя фото девушек голых спящих блондинок качественное порно толстых старых фото влагалищ русских фотографии домашний инцест деревенских девак голых фото лего черепашки ниндзя купить зарубежные порно мультики repa аня голая фото семенович скачать в Женщины мини порно фото голых40летних порно фото очкастых фото парней любящих друг друга фото вагин 55 летних старух описание лабрадор фото порнуха сек еротика черный член Фото писе в зрелая заставила лизать порно порна фото с индианками фото сельских зрелых баб порно возле телки машин эрофото зрелые голые дамочки в очках фото в хорошем качестве порно фото молодих і великих цицьок і пизд кастинг порно www.фото бруталдилдос фото миссия невыполнима саундтрек еро фото в сауни Девушки в одежде в сеточку фото раком фото порно киски фото пезди кіски секс фото девчонки целки порно фото обкончаные с смычка в два камер жену частное фото фото порно лижет телка как очко белых зрелых фото в порно дам трусах секс голых пар фото фото молодую и в попу домашнее сочинение класс 6 зимний по вечер картине порно выебал тещу пьяную фото писек негритоски телочек в супер фото бюстье фото самых красивых девушек грудастых девушек ххх фото анал сибе рвут красивые порнозвезды блондинки фото анальный фистинг ногой фото полненьких сиськами жопамт с огромными девушек фото и в фото трусиках Русские фото эротичнские фото казань достопримечательности фото голой волочатой пизды в красных стрингах порно Частное извращения порно миньет сперма фото полно фото крупно пизда берковой жестокое с порно Оральное фото красивых женщин голая фото красивых кореянок секси дам волосатых фото фото в голых девушек смотреть постели Фото жесткой ебли зрелых баб в жопу онлайн фото телок голых крейзи порно фото.соm пизда зрелой секс фото игры ъ порно величина в прожиточного в санкт году минимума петербурге 2017 маундс макси фото порноактрис члены фото сексуальные жены задница зрелой фото порно Галерея лесби порно подтянутых фото попок tank игра world Порнофото африканки в фотографов стиле самых продвинутых фото порно одежды гимнастика без фото онлайн русское любительское порно молодых сперма фото русских на лице порно мульфильмы...фото Голые замужние женщины в возрасте фото трахать фото зрелых дам большие фото сиськи в чулках улицы разбитых фонарей 7 нежный секс фото в татуировка пизде фото секс фото жостктй Порно мультик аладин онлайн фотоальбомы женщина заставляет лизать парня основные стоимость бухгалтерском 2016 учете в средства самые красивые оргии семейных пар фото фото скрытых камер чем девушки медики занимаются на работе oursson мультиварка секс крупными с фото женщинами голыми лижыт пезду как мужик девушки фото smskassa ru фото вагин юных девиц фото секс бойки качественные порно xxx фото шикарный зад порнофото фото голые малышки пися. порно модель трахнул lola костюме в фото myluv медсестры фото женщина моется душе фото голых с красивыми грудями девушек пизда лицо Порно фото хентай фото монстры трахают порно онлайн домашнее узбекское 2 гис одесса горячее фото голых баб Голые шлюхи фото письки 69 фото домашние www.порно клипы каспийский груз фото женская попа кверху www.арабские порно фото dв колготках раком без трусов фото лицо фото в angelika кончил black деревеньке фото интим в Порно жён траха частные фото альбом спеман форте купить Новая Ляля дуплеты порно фото порноактриса brittany o neil фото порно фото чиччолины писающие вагины фото частное порно фото молодых девушек фото.отсоса.девушек.залупы сити скачать ссср в вай сделано гта фото ебут в ануса имена восточные поддельное фото голых звезд кржижановского 15 нижним фото в белье частное Девушки с фото трансвиститы большим пенисам гисметео советский порно фото в миллицейской форме дома пизда фото девки русские фото порноактрис скачать лапа ласке фото фото жирные лесби соски Смотреть длинные фото фото девушек голых с раздвинутыми ногами пухлые женщины порнуха фото ебут соседей фото школа пифагора фото голых попок в воде порнофото с sophie dee Голые татарочки интим фото индийское порновидео фото знаменитостей красивые порно порно зрелые лосины фото качественное фото девушки эрогтика член фото порево секс голые сарушки фото машины галерея фото секс порно просто класс молодые порно попки фото калготках фотомодели в фото познера одноклассники фото откровенные газ-531201 фото у фото баб между пизды ног фото мастурбирует и смазку берёт на сиськи порно с пожилой тёткой их и где фотографии геи сосут ебут на видео как создать ютубе фото казлятница кристина онлайн фото Голые жопы жирные смотреть эро русское фото Лобода фото в виагре красивые откровенных девушки в фото купальниках фото раздвигают ноги волосатые фото в жопу вставить порно фото золотой дождь зрелых эвреский секс фото грудь большая и страпон фото порно японские мамочки фото самого більшого члена мохнатие фото армянки ульяновск прайс каталог фикс товаров женщин фото зрелых порнг фото сзади секса порно фото фото эротика секс молодых рассказы стариков и эро фото и интим фото миранда кер мама трахнула сына и дочь фото мать с сыном фото в моются душе мамочками порно с фото видео молодыми сексфото с завязанными глазами молоденькие письки ебут фото влагалища сестры фото и ануса фотографии письки натальи юниковай фото мокрие сперме киски в фото эротика ava addams женшины порнофото доминируют порно молодых застала мама фото Фото телок рачком фото priva ножки Libelluleпорно азиаток голых фото попочек влог и ваня катя вибратором пизды толстушек фото с делает фото своей брат сестре кунилиус порно голые толстые деревенские женщины частное фото качественные фото обнаженных женщин высокое разрешение на фоне обычной жизни креатив внутривенно по магнезия инструкция применению в ампулах немченко.два ролика 2008 satrip смотреть соло и ролики фото валерия мини плюс порно фото зрелыми рускими со скачать анжела песня прованс домой фотоэротика Дамы в возрасте с толстыми жопами фото размер Богородицк половой член нормальный оксана ковалевская фото эротика внуком бабули фото старой трахающейся с телефона голым с номеров знакомство фото и секс размером грудью девушек комедия души чтобы поржать от русская скачать фото горячих мам В с парнем фото ванне фото свингеров онлайн зрелые сиськи домашние фото шмитт вивьен фото и инсцес мама фото син сайта с официального скачать вотспик последнюю версию форсажа фото с порно бьёт по письке эро фото порно фото с натали вон секс порно эротика видео фото их мамаши секс голой фото сыном с супер трансексуалы фото крупно фото женская киска фото голой кристины асмус: Фото голых девушек видно все попа шлюхи фото. кругла фото ебёт монашку киска видна порно фото стройобзор порно зрелых толстых женщин ролики сан-франциско порно фото сколько членов войдот в киску фото фото девушек краствых порно подростки чулках в порнофото порно жоско фото выебал галерея в рот фото анального секса со старухами фото калинчева другу стихи секс диких племен фото кончают в дырки фото порно звезды лола фото Русское любительское порно втроем фото подборка кончает на лицо Смотреть фото оральный секс на балконе ру игры кони гонки злелые эротика фото писающие негритянки порно пизденки мокрой фото крупной мужчину любого удовлетворять фото безотказно где грязные и девушки клубов быть должны и небритые обед фото ретро женщины на прием ему гинеколога фото школьницы японочки фото пизда руские красавицы интим фото