МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У даній статті досліджуються прийняті міжнародними організаціями  акти, що встановлюють стандарти та гарантії працівника, які діють на для захисту його трудових прав. Також наголошується на тому як чинне законодавство України  відповідає цим стандартам.

Ключові слова: міжнародні договори, юридичні стандарти та гарантії, міжнародні організації, міжнародно-правове регулювання праці, пакт, декрет, конвенція.

 

 

This article investigates adopted documents  the international organizations  that set standards and guarantees employee, acting on it to protect labor rights. Also emphasizes how existing legislation of Ukraine meets these standards.

Keywords:  іnternational treaties, legal standards and guarantees, international organizations, international legal regulation of labor, pact, decree, convention.

 

У сучасних умовах суспільні відносини в України інтегрують в європейському напрямку, тому важливим є вивчення питання міжнародно- правового регулювання праці. Також на даному етапі відбувається реформування трудового законодавства, що потребує вираховування міжнародних стандартів та гарантій у сфері праці.

Проблему встановлених міжнародних стандартів та гарантій працівників  у трудовому праві України в різних їх аспектах вивчали в своїх наукових працях Н. Б. Болотіна, В. Л. Костюк, В. В. Лазор, С. М. Прилипко, В. М. Скобєлкін, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, О. М. Ярошенко та інші вчені у галузі трудового права.

Завданням даної статті є проаналізувати прийняті міжнародні акти, що встановлюють стандарти та гарантії працівників.

Праця людей та всі питання, які пов’язані із застосуванням праці регулюються не тільки національним законодавством, а й  міжнародним. Типовим вираженням такого регулювання є система норм i стандартів, яку держави, що приєдналися до відповідного міжнародного договору, використовують у національному трудовому законодавстві.

Україна є демократичною правовою державою, що також визнає пріоритет міжнародного права над національним і як суб’єкт міжнародних відносин вона зобов’язана дотримуватись норм і принципів міжнародного права.

По-перше, Конституція України в ст. 9 визначає, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України [1]. По-друге, Кодекс законів про працю конкретизує положення Основного Закону. Позаяк містить норму, згідно якої, якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди [2]. Таким чином, у вітчизняній правовій науці джерелами національного права, зокрема трудового, визнаються міжнародні договори ратифіковані Верховною Радою України.

Вчені виділяють концепцію міжнародно-правового  регулювання праці як здійснюваної на міжнародному рівні діяльності держав та міждержавних об’єднань (організацій) щодо правового впорядкування відносин у сфері праці, їх юридичного закріплення, охорони та розвитку. Тобто, створюється система міжнародних правових актів, які є і основою, і результатом діяльності суб’єктів міжнародного права щодо регулювання відносин у сфері праці [3, c. 4].

Наприклад, Г.І. Чанишева визначає міжнародно-правове регулювання праці як встановлену міжнародними договорами (актами) систему стандартів з регулювання праці, яку держави, котрі приєдналися до відповідного міжнародного договору (ратифікували його), використовують в національному трудовому законодавстві [4, c. 84 – 87].

Існує, міжнародне трудове право, яке є самостійною галуззю у системі сучасного міжнародного права, яка сформована на основі єдиної системи загальних стандартів у сфері праці та трудових відносин, а також правил і норм міжнародних договорів [5, c. 417]. Дослідники міжнародного трудового права зазначають, що його предмет складають, по-перше, міжнародні відносини щодо прийняття міжнародних актів про працю, а по-друге, міжнародні відносини щодо контролю за дотриманням даних міжнародно-правових актів [6, c. 70].

Суб’єкти міжнародно-правового регулювання праці: Органiзацiя Об’єднаних Націй (ООН) та її  орган – Міжнародна органiзацiя праці (МОП), а також регiональнi об’єднання держав (Рада Європи, Європейський Союз). Ці міжнародні організації ухвалили низку законодавчих актів, які визначають та закріплюють базові й фундаментальні засади захисту прав працівників [7, c. 476 – 477].

ООН прийняла низку документів, що утверджує міжнародні стандарти з питань праці. Це Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний пакт про економiчнi, соцiальнi i культурнi права (1966), Міжнародний пакт про громадянськi i полiтичнi права (1966). Радою Європи було прийнято такі важливі документи як Європейська конвенція про захист прав людини i основних свобод (1950) та Європейська соціальна хартія (1961). Визначальне значення має Хартія основних прав працівників прийнята Європейським союзом.

Основним міжнародно-правовим актом з прав людини, у тому числі трудових, насамперед варто назвати Загальну декларацію прав людини, ухвалену Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.  Ця декларація є підґрунтям для низки конвенцій та національних конституцій. І хоч Декларація не є юридично обов’язковим документом, вона відображає загальну домовленість народів світу, щодо визнання людини найвищою соціальною цінністю, а також щодо невідчужуваності її прав та свобод.

Відповідно до Загальної декларації прав людини, у якій в ст. 23 закріплено право кожної людини на працю; на  справедливі  і  сприятливі  умови  праці  та  на  захист від безробіття; без дискримінації,  має право  на рівну оплату за рівну працю; на  справедливу  і  задовільну винагороду; право  створювати  професійні  спілки для захисту своїх інтересів [8].

Не менш важливим у питанні регулювання праці є Міжнародний пакт про економiчнi, соцiальнi i культурнi права прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН, який, на відміну від Декларації, є юридично-обов’язковим документом,  для держави-учасниці Пакту. Відповідно держави,  які беруть участь у цьому Пакті,  зобов’язуються  гарантувати,   що права, проголошені в цьому Пакті, здійснюватимуться без будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи іншої обставини. У Пакті вагоме місце займає право на працю, що включає право одержати можливість заробляти собі на життя вільною працею; право кожного на винагороду, що забезпечувала б справедливу зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності; право на однакову для всіх можливість просування по роботі на підставі трудового стажу і кваліфікації тощо[9].

Також ООН у 1966 р. прийняла Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, який був ратифікований Україною 19 жовтня 1973 року. Серед закріплених ним прав два права стосуються трудових відносин: заборона примусової праці та вільне здійснення права на асоціацію, включаючи право на створення профспілок [9]. У Пакті встановлено, що  скарги, у тому числі індивідуальні, розглядає Комітет з прав людини (м. Женева). Отже, ратифікування  Факультативного протоколу до цього Пакту надало громадянам України право звертатися до міжнародних державних органів із захисту своїх прав і свобод у сфері праці.

Організацією Об’єднаних Націй прийнято багато конвенцій що стосуються прав працівників. Значну роль серед них має Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок від 18 грудня 1979 р. (ратифікована СРСР 19 грудня 1980 р.), Конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації від 7 березня 1966 р. (ратифікована СРСР 22 січня 1969 р.), Конвенція про захист прав трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей, яка  передбачає важливі і необхідні права та гарантій для осіб, які працюють поза межами держави свого громадянства чи постійного проживання [3, c. 6].

Зокрема, у ст. 11 Конвенції ООН  про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок закріплено міжнародні стандарти щодо ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості та закріплено такі права: право  на однакові  можливості при найманні на роботу, застосування однакових критеріїв вибору при найманні;  на просування   по  службі та  гарантію  зайнятості;  на рівну винагороду та на рівний підхід до оцінки якості роботи.

Надзвичайно важливу роль у регулюванні юридичних гарантій працівників  відіграють акти Міжнародної організації праці (МОП), яка конкретизує визначені в документах ООН окремі питання у сфері праці, шляхом прийняття конвенцій та рекомендацій.

В ст. 2 декларація МОП від 18 червня 1998 року основних принципів та прав у світі праці передбачає, що держави-члени МОП будуть дотримуватися, зокрема, принципів щодо скасування всіх форм примусової чи обов’язкової праці; реальної заборони дитячої праці; недопущення дискримінації у сфері праці та занять.

В конвенціях МОП фіксуються міжнародно-правові гарантії реалізації особою права на працю. Наприклад, Конвенцією МОП «Про примусову чи обов’язкову працю» передбачено, що кожний член МОП, який ратифікує цю Конвенцію, зобов’язується в найкоротший строк припинити застосування примусової чи обов’язкової праці в усіх її формах. У Конвенції «Про захист заробітної плати» передбачено права й соціально-трудові гарантії працівників на отримання заробітної плати та обов’язки роботодавця їх забезпечити та гарантувати. Але ця конвенція не ратифікована Україною, що нажаль дозволяє встановлювати мінімальну заробітну плату без урахування міжнародних стандартів і без наукового та техніко-економічного обґрунтування.

Ще ряд конвенцій МОП  присвячений захисту трудових прав у галузі умов і охорони праці. Так, Конвенція № 47 про скорочення робочого часу до 40 годин у тиждень (1935 р.) передбачає, що встановлення 40-го робочого тижня не тягне за собою якого б не було зменшення заробітної плати. Години, відпрацьовані понад нормальну тривалість робочого часу, Конвенція розглядає як понад нормовані, які допускаються лише в певних випадках і підлягають додатковій оплаті. Відповідні стандарти враховані у чинному Кодексі законів про працю в статтях 50, 62, 64, 65 та проекті Трудового кодексу України. Також встановлені певні стандарти відносно щотижневої праці, оплачуваних щорічних і навчальних відпусток. Так, тривалість відпустки не повинна складати менше трьох тижнів за кожний рік роботи, а мінімальний стаж роботи для виникнення права на відпустку повної тривалості становить 6 місяців. За час відпусток повинні виплачуватися відпускні, у розмірі середньої заробітної плати [10, c. 111]. Ці стандарти враховані в Законі України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року.

Багато актів МОП присвячено питанням охорони здоров’я працівників на виробництві, в яких містяться вимоги створення ефективної системи інспекції праці, заборони використання шкідливих хімічних речовин та ін. Про це зазначено в Конвенції № 170 про хімічні речовини (1990 р.), № 174 про запобігання значним промисловим аваріям (1993 р.).

Крім конвенцій МОП прийнято і рекомендації «Про добровільне примирення і арбітраж» (1952 р.), «Про розгляд скарг» (1967 р.), що регулюють питання мирних способів вирішення трудових конфліктів. Трудове законодавство України, що регулює питання проведення колективних переговорів, укладення і виконання колективних договорів, реалізації права на страйк відповідають  цим міжнародним стандартам.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року № ETS 005 ратифікована Україною 17 липня 1997 року містить ст. 4 «Заборона рабства і примусової праці» визначає ключові аспекти виникнення та функціонування трудових відносин: нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані; ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи обов’язкову працю.

А це означає, що за жодних обставин роботодавець не може примушувати працівника виконувати покладені на нього функції без згоди самого працівника. Роботодавець може тільки вимагати від працівника виконання тих чи інших оплачуваних функцій, визнаючи право працівника вільно обирати собі роботу [11].

Ратифікація Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і Європейської угоди про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини від 5 березня 1996 року надала можливість кожному працівникові, трудові права якого порушено та не поновлено відповідними юрисдикційними органами України, звертатися до Європейського суду з прав людини. Доречно наголосити, що подання заяви спрямовується не проти роботодавця, а проти держави Україна.

Важливе значення для захисту прав працівників має Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996 року. Хартія визначає права працівників, зокрема: захист у випадках звільнення; отримання інформації та консультацій під час колективного звільнення; гідне ставлення до них на роботі та ін. Як зазначає В.Л. Костюк, у Європейській соціальній хартії «визначені фундаментальні трудові права працівника, роботодавця та гарантії їх здійснення» [12].

З огляду на зазначене, міжнародно-правове регулювання юридичних гарантій у сфері праці – це визначена на підставі міжнародно-правових актів система гарантій особі у разі реалізації права на працю та інших трудових прав працівників [3, c.11]. Отже, по суті, міжнародними зусиллями створене зведення основних актів по соціально-трудових відносинах, для розробки і вдосконалення будь-якої національної системи трудового права, прагнучої відповідати загальним вимогам цивілізованого суспільства. Для України надзвичайно важливо враховувати міжнародні стандарти у національному законодавстві про працю по скільки воно перебуває на етапі реформування, але не слід забувати про наші національні особливості трудових правовідносин і тільки після цього запозичувати міжнародні норми.

 

Список використаної літератури:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30.
 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради. – 1971. – № 322-VIII.
 3. Яцкевич І.І. Поняття та особливості міжнародно-правового регулювання юридичних гарантій у сфері праці : [Електронний ресурс] / І. І. Яцкевич // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. –№ 2(10). – С.4. –  Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14yiiusp.pdf.
 4. Чанишева Г.І. (та ін.). Трудове право України : практикум / Г. І. Чанишева // Одеська держ. юридична академія. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.
 5. Теліпко В. Е.Трудове право України: Навч. посіб.\ Теліпко В. Е., Дутова О. Г. – К.: Центр учбо-вої літератури, 2009. – 456 с.
 6. Лушникова М.В. Международное трудовое право и международное право социального обеспечения: введение в курс : учебное пособие / М. В. Лушникова, А. М. Лушников // Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2010. – 248 с.
 7. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: пiдручник / Ю. П. Дмитренко. – К.: Юрiнком Iнтер, 2009. – 624 с.
 8. Загальна декларація прав людини ООН 1948 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1948.
 9. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ООН 1966 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1966.
 10. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право України: Підручник / Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанишева. –  К. : «Знання», 2001. – 564 с.
 11. Костюк В.Л. Захист у країнах Європейського Союзу працівників у разі неплатоспроможності роботодавця. Міжнародно-правові аспекти : [Електронний ресурс] / В.Л. Костюк // «Довідник кадровика» юр. журн. – 2009. – № 6 (84). – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090458.html.
 12. Костюк В. Л. Європейська соціальна хартія (переглянута): тенденції удосконалення правового становища суб’єктів трудового права : [Електронний ресурс] /В. Л. Костюк // Юридична наука : Науковий юридичний журнал. – 2011. – № 3. – Режим доступ: http://legal.nam.edu.ua/archives/7–3-2011.html.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay benefit of national service dissertation my phd help write melbourne my essay online phds paper a help with writing service freelance writing uk custom essays best custom writting VPXL comprare essays writing custom essays research mental of paper nursing health cover for format page degree free essay homework help on following orders marine corps essay write cheap for me essay admission questions ucla custom essay login custom writing resume help 7th math grade homework a with thesis good writing help statement resume employee buy best helpline homework helpline hulman homework rose usa dissertation writing service zealand millionaire women sites free dating level literature essay a english help help homework for system metric purchase letter real of estate intent helper homework video online help homework anthropology for summary resume mechanic resume helper professional days for 2 payment write dissertation help homework fraction online the Cystone outside Hayward usa - and Cystone sales canada a4 to buy where singapore paper in disorder to introduction paper research bipolar i best a help writing need man speech homework capitalization help Riviere-Rouge india american online Minipress Minipress - a help with thesis assignment service writer powerpoint plagiarized presentations non plan business sales for someone to essay do for pay my essay doctor service essay writing statistics reviews research service writing school write my assignment offenders outline sex paper custom noteshelf app online paper term a buying services writing resume nj best federal on shin splints research paper nwt molire dissertation femmes les savantes 40mg capoten custom papers guaranteed for non intimidating strikers reasons family sports israeli newspapers online english gumtree writers essay for term sale papers for sale bibliographies annotated best 326 baralgifen seller gnrale culture dissertation annales essays schoolwork with help essay an writing to a help conclusion professional services best writing sites paper writing term paper research writing science help calculator percentage homework psychology free papers online recommendation a for letter good school medical of e essay service on buy where dissertation with your to - Purim Sterling online Purim singapore online pharmacy Heights paper buy to uk origami paper racism will my write me research you paper for help dissertation with tutors to homework help with online role supervisor dissertation dog does buy my libary my homework dissertation order research paper write what to my on delivery no benadryl discount shipping free prescription in lab order report a of parts professional houston resume writing services services online boston writing resume professional and order essay intelligence birth austin tx resume writing services essay writers high school approval online buy dr buy online to Lacto-G Lacto-G buy how without tablets buy reviews ghb online dissertation online buy no a 2013 writing best 2014 resume services 5 paper help page i a writing need plan a help business with uk writing college application essay learning help papers sociology buy services uae writing cv assistant cover letter sales template for australia essay writers english help grammar homework achat mail Pueblo - Benicar order via Benicar 11 practice plus online papers alaska help homework writing free programs paper pst help homework live buy to essayquotquot how services resume writing professional zealand my write can i essay papers for midterm sale read essay colleges your do sat buy biology research paper help essay with psychology research personality paper disorder statement program medical for personal research homework question help ask chegg poetry a writing essay help runner kite essay the proposal rationale dissertation websites paper custom of term review book buy report to how for up papers your websites book own reviews write divorce term what paper writing is hire essay an someone to write help statics homework public riverside library homework help com essays for sale turnitin bio professionally written a purchase for speech simple avance meeting de writing turn australian site students professional services to for that essay services level master writing teenagers for writing sites help language homework figurative help uk assignment experts help assignment school plan need with a business help service writing research paper best services ratings resume professional writing jobs for nursing statements personal mental health to how buy essay it much cost an does headings of in research a order paper online work order course sale for front sight paper targets a with help 2 write dissertation days papers apa style essay online get phd your homework help math 7th grade argentina online directv sports ver dating help college with a writing essay application college download essay writing order and of report harry book the potter phoenix the against uniforms argumentative essay school Zo-20 coupon best Zo-20 pas generique on acheter cher Waterbury price - for planner cover letter merchandise homework help for students college sites monterey resume writing service ca dating corporate skills training bangalore in communication paper of importance term writing website to verampil best buy homework for teachers help help reddit homework write essay for me and geometery help homework homework help word unscrambler essays on disorders psychological somebody my paper need write anja schwanke dissertation school business help writing essays resume sample cashier responsibilities to an for someone write essay pay essay examples sat help real writing services essay of following passage-based writers free-writing the helps do which paper start how to an essay essay write for me reviews my com admission essays mba hec services application essay help mba on buying behaviour dissertation consumer term help with papers plan need help writing business a canada Risperdal resume show of sample resume massachusetts writing professional services of doctor medical letter from assistant for recommendation essay legal websites a will me write for you paper in beach name write my sand writer for vest buy resume essay halloween research disorder paper schizotypal personality service thesis writing engineering help report writing book a me assignments no for plagiarised done dissertation obstetrics in work home buy help ontario homework science help studies homework social questions for assistant cover medical letter examples impediments to with speech exercises help economics phd dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721