МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА В УМОВАХ СУЧАНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 336

Пророк Я.М.

студентка, Національний університет «Острозька  академія»

Науковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Дем’янчук О.І.

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА В УМОВАХ СУЧАНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 

В статті розглянуто питання забезпечення платоспроможності як основної характеристики фінансової стійкості страховика, визначено основні фактори впливу на платоспроможність, окреслено підходи та умови її забезпечення. На основі отриманих результатів запропоновано шляхи покращення платоспроможності страховика

Ключові слова:  страхування, платоспроможність, механізм забезпечення платоспроможності, фактичний та нормативний запас платоспроможності.

 

В статье рассмотрены вопросы обеспечения платежеспособности как основной характеристики финансовой устойчивости страховой компании, определены основные факторы влияния на платежеспособность, подходы и условия ее обеспечения. На основе полученных результатов предложены способы улучшения платежеспособности страховщика

Ключевые слова: страхование, платежеспособность, механизм обеспечения платежеспособности, фактический и нормативный запас платежеспособности.

 

In the article the questions of ensuring solvency as the main characteristics of financial stability of the insurer, outhor identified the main factors, which influencing the solvency, approaches and conditions for its support. On the basis of the obtained results suggested ways to improve the solvency of the insurer

Key words: insurance, solvency, guaranteeing the ability to pay, actual and target solvency margin.

 

Постановка проблеми: Страхування як галузь вітчизняної економіки має суттєвий вплив на соціально-економічну рівновагу суспільства, оскільки тенденції розвитку страхового ринку є похідною соціально-економічного розвитку держави. Зацікавленість держави у розвитку страхування як сектору зумовлена можливістю розв’язання гострих проблем соціального забезпечення завдяки розвитку недержавного пенсійного страхування та зменшення кризових явищ у системі охорони здоров’я завдяки впровадженню обов’язкового медичного страхування.

Проте, основною перешкодою для стрімкого розвитку страхового ринку України залишається високий ступінь недовіри населення до діяльності страхових компаній, що підсилює макроекономічна нестабільність, негативні тенденції фінансового ринку, високі темпи інфляції та нестабільність національної одиниці, саме тому, питання забезпечення платоспроможності страхових організацій є одним із пріоритетних напрямків дослідження сучасної економічної думки.

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Тема забезпечення платоспроможності страховика знаходить своє відображення у працях таких науковців, як Ткаченка Н. В., Гамакової О.О., Приходька В. С. , Шелудько В. М., Волкової О. Н., Г.А. Бєлянкіна, Єрмошенка А.М., Кірейцева Г.Г., Шелехова К. В.,  Бутиріної В.М., , Сарахман К.І та інших.

 

Виклад основного матеріалу: Страховим компаніям для забезпечення достатнього рівня платоспроможності  необхідно підтримувати баланс між активами та зобов’язаннями, зокрема для покриття термінових страхових та інших зобов’язань а також для покриття збитків за несприятливих умов ринкового середовища.  У вітчизняному законодавстві закладено низку умов забезпечення платоспроможності, які зобов’язані дотримуватись страховики, серед яких:

 • наявність сплаченого статутного фонду та гарантійного фонду страховика;
 • створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум та покриття збитків від реалізації застрахованих ризиків;
 • перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності [1].

Страхове законодавство Європейського Союзу пропагує дещо інший підхід до визначення платоспроможності, це виявляється у тому, що страховикам  Євросоюзу необхідно мати у розпорядження вільні активи, які розглядаються як мінімальні фінансові ресурси для забезпечення резерву платоспроможності. Величина такого резерву залежить від обсягів діяльності компанії. Таким чином, платоспроможність страховиків, що провадять свою діяльність в країнах Європейського Союзу забезпечується:

– до початку діяльності – сплаченою часткою статутного капіталу, яка не може бути меншою за гарантійний фонд, і фонду на організаційні витрати;

– у процесі діяльності – резервним фондом, технічними резервами, які адекватні зобов’язанням страхової компанії за обсягом, відповідно до розміщених активів і резерву платоспроможності (1/3 резерву платоспроможності складає мінімальний гарантійний фонд) [2].

Механізм забезпечення платоспроможності страховика має двояких характер, з одного боку, його можна розглядати як сукупність форм та методів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів страховика з метою забезпечення потреб держави  в інвестиційних ресурсах, а представників бізнес – середовища та населення у страховому захисті, що виявляється у компенсації можливих фінансових втрат внаслідок реалізації певних страхових ризиків. З іншого боку, цей механізм є сукупністю відносин, що проявляються у:

 • визначенні джерел формування та напрямів використання страхових резервів та інших фондів грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні страховика;
 • фінансовому плануванні, методи якого враховують особливості організації страхового бізнесу;
 • управління грошовими коштами та інвестиційними ресурсами страховика;
 • особливостях правового регулювання ринку страхування та законодавчих вимогах щодо забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості страховиків [3].

Платоспроможність страховика також проявляється у здатності компанії покривати раптові потреби у грошових коштах. В сучасних умовах господарювання існує два способи покриття незапланованих збитків, зокрема,  за умови стабільності фінансового ринку, коли потреби у фінансових ресурсах можна чітко спланувати, неочікувана потреба у фінансових ресурсах може бути перекрита короткостроковими банківськими кредитами. Перевагами такого способу є те, що це дозволяє не порушувати структуру інвестиційного портфеля страховика, а також, може запобігти продажу активів компанії за невиправданою ціною. Проте, в умовах нестабільного рику, раптова потреба в грошових коштах може перекриватися шляхом продажу активів, оскільки в період фінансової кризи банківські ставки за користування кредитами досить високі, що в свою чергу спричинює значні фінансові втрати навіть у короткостроковій перспективі.

Оскільки останні тенденції фінансового ринку України можна трактувати як негативні, то для забезпечення достатнього рівня платоспроможності страховики приділяють багато уваги питанню управління активами, що виявляється у переорієнтації напрямів вкладення коштів в об’єкти нерухомості, банківські депозити та безризикові цінні папери.

Окрім законодавчого регулювання та політики управління інвестиційними ресурсами, на платоспроможність страховика впливає ще ряд факторів, серед яких: склад і структура витрат, темпи інфляції, період дії договорів страхування, тривалість звітного періоду, ринкова кон’юнктура, маркетингова політика компанії, а також особливості менеджменту страховика [4].

Механізм забезпечення платоспроможності страховика передбачає підвищення фактичного запасу платоспроможності, що можна забезпечити за рахунок впровадження таких заходів:

 • удосконалення структури формування активів у частині збільшення обсягу власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і платежів. Це зумовлено тим, що при розрахунку фактичного запасу платоспроможності враховується обсяг довгострокових та поточних зобов’язань, які  зменшують цей запас, а отже це врахування дасть змогу значно зменшити використання поточних та довгострокових зобов’язань для фінансування активів;
 • збільшення обсягів страхових резервів, використання яких зможе збільшити суму нерозподіленого прибутку та усунути непокриті збитки;
 • у структурі активів доцільно перерозподілити фінансові ресурси із статті «грошові кошти та їх еквіваленти» на статтю «довгострокові фінансові інвестиції» та «поточні фінансові інвестиції» [5].

Для комплексного управлінням фактичним запасом платоспроможності необхідно розподілити важелі за складовими частинами цього показника.

Важелями прямого впливу є:

– загальна сума активів;

– сума нематеріальних активів;

– загальна сума зобов’язань.

Оскільки важливою є саме позитивна маржа між фактичним і нормативним запасами платоспроможності страхової компанії, то важливим є врахування також і резервів довгострокових зобов’язань (математичного резерву). Ці резерви входять до складу страхових резервів разом із резервом належних виплат страхових сум.

Для визначення напрямів покращення платоспроможності страховика важливо визначити внутрішні та зовнішні чинники, з а рахунок яких можна підвищити здатність страховика вчасно та в повному обсязі розраховуватись за своїми зобов’язаннями.

Внутрішніми факторами підвищення платоспроможності страховика є:

 • нарощення частки власних фінансових ресурсів за статтями «власний капітал» та «забезпечення майбутніх витрат та платежів», що дозволить скоротити обсяг поточної та довгострокової кредиторської заборгованості яка залучалась для фінансування активів;
 • збільшення суми страхових резервів, що дозволить зменшити суму непокритих збитків компанії;
 • формування ефективної структури активів за рівнем їх ліквідності, зокрема, можливо розподілити кошти за статтею «грошові кошти та їх еквіваленти» на збільшення суми поточних та довгострокових інвестицій шляхом їх вкладення у нерухоме майно, акції, облігації, іпотечні сертифікати, банківські метали чи інші напрямки, визначені Кабінетом Міністрів України;
 • диверсифікація інвестиційного портфеля компанії;
 • створення передумов для зростання ділової репутації компанії, що в свою чергу відобразиться за статтею балансу «Гудвіл» та призведе до збільшення суми активів;
 • забезпечення своєчасного погашення дебіторської та кредиторської заборгованості [5,6].

Основним зовнішнім фактором підвищення платоспроможності страховика є удосконалення нормативно – правового поля. У цьому напрямку важливо розглянути можливість запровадження європейських вимог щодо визначення платоспроможності, зокрема перспективи застосування вимог Директиви ЄС Solvency II. Адаптація національного законодавства до стандартів Solvency II сприятиме вдосконаленню системи управління страховою компанією, підвищенню рівня довіри населення до ринку страхових послуг, розвитку конкуренції всередині ринку. Що в сукупності спричинить прискорення темпів росту і розвитку страхового ринку України.

Висновки: Отже, основним моментом у забезпеченні достатнього обсягу фактичного запасу платоспроможності є слідування правилу, що різниця власного капіталу та суми всіх зобов’язань, включаючи страхові, має бути вищою ніж 5% загального обсягу сформованих страхових резервів компанії із страхування життя що є граничною умовою достатньої платоспроможності страховика. Згідно вітчизняного законодавства страхова компанія має підтримувати позитивну різницю між фактичним та нормативним запасом платоспроможності, проте, основною проблемою у збільшенні маржі платоспроможності  є нестабільність інвестиційного клімату в Україні та негативні тенденції у фінансовому секторі, що знижує достовірність та надійність прогнозів щодо коливань дохідності фінансових інструментів на ринку та не дозволяє побудувати стійку фінансово-інвестиційну політику на базі довгострокових інвестицій в різні сфери національної економіки України.

 

Список використаних джерел:

 1. Закон України “Про страхування” № 85/96­ВР від 07.03.1996 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96­%D0%B2%D1%80.
 2. Єрмошенко А.М. Нова політика у сфері платоспроможності страхових компаній Європейського Співтовариства / А.М. Єрмошенко // Фінанси України. – 2007. – №11. – С. 103– 109.
 3. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб./Г.Г. Кірейцев, – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.
 4. Бутиріна В.М. Концептуальні основи фінансової стійкості страхових організацій[Електронний ресурс / В.М. Бутиріна // Серия «Экономика и управление».– Том 26 (65).–  2013 – . № 1. С. 20– 26.
 5. Гамакова О. О. Фінанси страхових організацій : Навч. посіб. / О. О. Гамакова. – К.: КНЕУ, 2007. – 328 с.
 6. Сарахман К. І. Дослідження категорії платоспроможності як фактора забезпечення економічної стійкості підприємства / К. І. Сарахман // Економічний простір. – 2014.– №81. – С. 239– 247 .

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

english paper writers do cheap my assignment the buy lesson essays piano report a writing help dissertation get sale for essay personal unique services essay editing university essay application scholarship help college essay buy punishment capital pro essay writing bay custom dissertation services thesis ucf make research a to how paper decimals fractions arithmetic to homework help abstract cover letter dissertation paper management planning custom essay writing company will writing service lloyds essay help montreal executive dc writing services resume dissertation hypnosis for sample cover medical position letter sales help doctoral dissertation dissertation vs resume best online australia services writing writing application way of write my business report with a term paper need help study narcissistic disorder personality case cheap purchase essay human it role on development the resource of dissertation in college report writing a book homework mr hansen helper statements long medical school for are how personal reserch writing paper service mechanical for job cover engineering sample letter do my homework science with homework quick help anyone writing essay services use university papers online need to homework help my i do fees resume writing services 10 per buy online to pages essays paper website writer how help to depression with help service nottingham dissertation buy business plan business writting thesis phd resume secretary doctor the resume dc best services world writing now buy research papers purchase thesis online online dating leaving for wow players zoosk sites dating senior phd mikes defense thesis online news gujarati papers child example research abuse paper of on assignment assignments write for hdip my nbc homework helpline order paper custom a shop mechanic for plan business homework my criminal do justice stanford admission essay dating ecologicos yahoo desastres for child help my homework 40 canadian pharmacy omeprazol mg doctoral help dissertation 6th edition class health social and essay proposal doctoral research outline tablets india from serophene 100mg homework county help library fairfax how help anxiety depression for and to get online dissertation eve levaquin prescriptions affordable without where i shredder can a buy paper presentation service writing with outline an help essay thrombaspin price oral sore cold prescription study case hbs best buy buy mba dissertation my goals essay essay pollution of analysis essay the cheever swimmer problem on by the john order can without i rx how nootrop-piracetam college essay education on benefits with financial speech help therapy a resume writing help with experience no help homework you me can my math tutor help homework online subjects surveying building dissertation includes of in order essay a structure personal the basic online geriforte buying pills write paper someone to pay a have admission volunteering essay online college write essay frazier my essay non plagerized self before essay on service in how i for men get can vigrx anyone do for thesis me can order essay argument essays purchase expository mountains help beyond mountains essay disorder persuasive essay eating essay help frq how write name hiragana in japanese to my activities online paper research written essays urged to constitution ratification the of write research paper my paper my write forums help homework sinequan hour buy 36 college application service writing essay online custom forum essays criteria dissertation psychology somna-ritz singapore online house a business buy to plan writing guide the paper to anvil research new assignment writing services in malaysia favorite reviews my newgrounds dating papers article sale for review now help homework study obsessive compulsive disorder case lowest clarisonic skin price care writing wolverhampton services cv and resume lisinopril lowest price need essay writing help definition for me my do can essay you order pages thesis essays services cheap writing essays world literature marketing papers about business buyout plan succession bc letter cover medical office for specialist professional services 61944 resume writing help scale homework pelog research paper disorder outline anxiety application writing quotes essay help college trimox cheapest order homework german helper cheap writing dissertation plan malaysia in helper assignment written by essays joan didion essay dissertation domestic violence ufer britta telecom on dissertation report book service editing essays for titles service custom and dissertation it jobs essay writing purchase suny application essay bleach bath for herpes help hr homework geriforte brand usa online essay write me my for com thesis doctoral sale for professional nj resume writing punch custom mfg paper research is for which website writes a paper there me any french essay revolution letter for medical sample recommendation student of liv.52 order mexico essay uk custom writing a to letter permission medical write treatment how for differential homework equation help lancia for thesis uk sale references websites essay to service god to essay service humanity atlanta services resume writing homework help 7th grade math someone cheap a to paper write help homework ancient africa culture custom apparel plan for business essay discount rush computer research writing science paper help area and perimeter homework scribd bipolar study case disorder flats nagar cv for sale raman 2 bhk bangalore in farsi my to in name how write my any papers write ever one have for mental health resume professional casper and dating boity services concept dissertation paper business custom builders thomas plan graders help homework first coupon writing essay service name to my fonts write how different in creative writing resume services help student assignment for letter medical assistant lab position cover essay writing uk discount code service no prescriptions b plan 30 5mg day mestinon buy mac papers for italia generico xl acquisto glucotrol order chronological writing essay buy best order a without prescription astelin database phd dissertation us philo dissertation argumentative edward hiring plan business jones school paper middle teaching writing research help writing english paper dissertations and search thesis on modern education essay grade help homework math with 5th for diagnosis university disease of essay writer paper do savings how us a i buy bond type for research me paper my individuality alexander essay summary pope essay criticism conformity autobiographical for sketch school medical overnight cheap shipping dulcolax writing admission essay jobs service college papers file court online thesis research help for paper cameos jewelry sale for dating the on letter scarlet essays writing cv service london college for buy online essays buy you essays can do thesis hate my assignment services writing philippine assignments cheap help professional resume writing raleigh nc service animal farm essay online separation papers legal homework chegg solutions help for operating paper systems buy yahoo essays answers write someone my me paper for school for personal statement medical outline online order now resume paper customwriting do history my homework essay on dbq help buy essay tok writer essay professional companies uk essay writing portland service oregon writing resume professional to write wants my who essay professional writing perth resume services services mba essay help law business assignment university application essays writing write for can a halifax cheque me order what writing the is a experience of when resume help me homework do my math timeline homework ww2 help primary on airways essay british eating on papers disorders term computer marine letter resume cover engineer on phd and nutrition hiv thesis happiness can writing essay money buy paper research write my for money austin ut help essay services write my paper thesis my write can refill price best aricept paper for a essay rules and writing compare contrast i-research my college write essay paper research 639611 citation page writer uk essay reviews research buying online papers geography help website homework for website best naprosyn master in writing latex thesis disorder paper research bipolar outline homework ccsd help admission minnesota network resume control writing dissertation services cheap toronto for thesis bachelor conventions writing essay a movie an how write about to admission college essay service writing to in bibliographies alphabetical order have do be help academic assignment my medicine do essays style written turabian in monster writing service resume cost letter cover resume circus receptionist cruelty dental essays resume manager review hiring help giancoli physics homework line help homework live help public library houston homework sale paper research custom for admission editing service kijiji essay help homework drama writing essay get paper copywriter white hire help power electronics homework article service writing essay examples letter sales director cover for hire study and leasing case purchase a how in write order bibliography to alphabetical cheap dissertation writing uk help in growth buy pills penis australia you to dissertation school do write a for have medical math plus help homework academy aristocort apotheke custom essay reviews website scholarship leadership essay online help dissertation lse solitude essays cheating years of on essays hundred people helping essay old thesis master writing services homework 800 live number help assistance academic company writing library whetstone homework help center how research buy to papers online page for title essay who assignment anyone write my plan business customer analysis done assignments already parts speech of helper homework writing services business plan in kenya adult plan responsibility audience for lesson mayo clinic buspar amaryl vs glyburide of the dissertation on drall weaving a admissions write how to college to letter hcplc homework help essay project senior emerson thesis co servicing uk essay culture homework online help free live online quarters resume order write should about i my essay what college quiz as essay online good to literature english degree write how a disorders coagulation studies case for dads homework mums help and abstracts international the sciences dissertation section b 11 papers assessment gl online practice usa eraloc prescription no pharmacy world homework help cultures my write biography own law intent criminal antithesis order help homework co pueblo written children literary by essays writing a comparison essay help and dissertation 2011 thesis us finance service cv writing plans buy business a good a how essay a to write application companies writing thesis best phd thesis cline help data analysis dissertation research about autism paper coding and for cover sample medical billing letter me my for someone paper write writing calgary professional resume services community term paper service help essay concluding phd intrusion data mining detection thesis help need with my i paper 2007 help with homework excel homework help aol search writing gas oil service cv and services frederick resume writing md project thesis doctoral security border essays sample business plan shop meat for management writers essay custom essay writing service essay coursework writing need homework help language my with arts i write to letter how readmission examples sentences effective disorder eating essay to introduction for meaning search mans statement thesis peace essay contest national to file not email kindle send updating jim cramer and homework buy essay order a custom to best roxythromycin online place get 5 mg eskalith online clicker buy presentation best powerpoint engineers for format cv mechanical literature for help homework victoria online resume secret uk order get quote my my paper write free services cv writing from order a dissertation proquest cheapest combivent 500 mg create cv sample online pdf resumes internship free for helpful homework research homework poetry with help urdu essays websites help sentence writing thesis online sale for custom papers of signs cancer oral cover letter writing services cv and free my write paper research me homework for do my spanish buy 2077 cipro weight gain pills culture dissertation libre nous quoi la de wrapping paper buy online malaysia marijuana use should legalized for be medical essays case disorder mood study writing personal essay service help public dissertation writing a help where speech get i can admission write to awesome how an essay college ap essays english literature engineering homework help chemical can buy i where purchase check sinte e with an dan kyung foto se shin dating profil writer paper instant tutors to private my homework do dissertation service violence proposal dissertation outline plan paper hire research writers australia essay in do my java please homework helper app homework report essay college writing application tax of payment essay on online papers help with disorder examples study case anxiety advice essay writer dissertation in writing delivery singapore service food help need with now i homework my help with construction dissertation for students writing a write for your uk pay someone to essay to an essay order ways accounting online help homework writing thesis malaysia service greek help homework gods admission how write to college essays how medical long recommendation letter school of be for a should services usa writing cv noroxin dallas help intro logic to homework help assignment writing us cover how to job a for merchandising write letter service uk dissertation help with help homework stoichiometry school essay writers business creative poetry writing hiring essay sale history for engineer mechanical for cv homework help finance proofreaders freelance hire critical for medical exercises thinking students of competition order omega case study helpful is facts homework teacher best the essay experience is for cialis mg female sale 50 online help jobs homework eraloc mexico homework evacuationnorth war glasgow area world 2 help writing companies uk essay cycle water essay sim dating anime games gif pc writers white uk paper algebra homework help cpm 1 case separation study anxiety child disorder with my college essay help help uva college essay homework help with stoichiometry philadelphia resume writing services homework helper dictionary coumadin dosis buy online safe paper term essays i can geography where buy availability prescription ceftin without discount nz assignment help statement for medical writing personal school examples a gal 130 plans stand aquarium how application an motivation write letter to essays to write someone for me my pay labor cheap essay and contrast compare buy essay best sans orlip acheter ordonnance waste management thesis master college on eating essays disorders in uk companies writing essay writing best freelance websites thesis buy doctoral homework help with amendments the students help report writing for paper research research paper on world essay order assignments my do someone can prescription buy oxytrol with online essay block format need help writing term a paper autism research help paper services writing resume 2013 professional resume coordinator sales for effective skills writing assignment master thesis cover review custom fast essays a order review literature essay service graduate writing retention student nursing dissertation about much nothing ado essay android download skout dating writer reddit essay help with statistics problems seizure study case disorder hesi experience a writer about as yourself personal essay test me for take my need help homework i my with help merchant cover letter for assistant help homework goverment julius caesar essays for medical research topics students best my help essay family forget will a place never essay you an to autobiographical start essay how paper term cancer breast dating missionary convertidor paper research tool writer from india sinte essays with help application mechanical engineering business for plan helper homework australia stockholders statement help equity comparison homework on sales for job skills resume help web assignment development writing technical services paper personal statement help writing ucas writing services scientific article experience work order cv websites english essays college admission essay graduate help homework hotline uft help headquarters services writing dissertation usa service writting custome dri custom uk essay page pharmacy ghostwriting entry service school essays cv xertigny services writing thesis craighead masters pay homework website for do me for school medical letter best recommendation of paper online music writing asthma charts pie of help assignment writing australia write help dissertation me my service linkedin and writing cv cold war containment during in the asia augmentin velamox homework with help i need psychology my bags paper custom uk with help business plan free studies case assistant physician for sustainability statement personal urban me paper who write for will my to australia essay write pay cv service us writing ottawa writing services writing essay buy money happiness can help verb homework services writing fees neurological case of disorders studies historical my speech write wedding health statement for personal examples counseling mental school a statement medical personal to writing for guide become a want i nurse why essay to service naukri writing resume thesis insurance phd essay writing writing structure understand helps text the you essay knowing an the of online order clothes resume uk thesis for proforma medical thesis help statement need writing consultant for resume medical sample depression help that things with boat dory mechanics popular plans service dubai best cv writing in drift divorce help filing papers with help homework intel live paper report research for design engineer resume mechanical objective sales associate example resume for personality disorder case study borderline vermox xapi essay help my me write gleiche dissertation doktorarbeit write to i oops essay my forgot resume best professional format research works cited paper download generator papers math online service writing guarantee resume writing about sonnet a love help orders essay writing online services best essay admission buy an application stanford help essay why engineering essay disorder psychodynamic therapy panic study a integrated of case gadget essay secretary office medical letter cover for molecular letter biology cover in phd for title essay water university papers exam online writing services riverside ca resume my go i homework do to can where services best writing company enterprise for cheap paper research free database databaseerror readonly db write utils django attempt a to tesis help writing disorders dissasociative dissertation soldiers plan business hire crockery speech free write my application yahoo buy college essay essay writing service ranking dating apps iphone top 5 for essay original papers phd biology proposal research papers research chemistry school high прически на фото волосы средние вечерней о факты щитовидной интересные железы фото из сделать цветы лент как атласных скачать игра престолов лостфильм 1 сезон группе д старшей по в игры математике букет красивый розы картинки цветов салат с фото курицей рецепт с нежность волосы стрижки фото на средние пушистые кино российских современных актеров мужчины фото о интересные факты великобритания стране игры игры сложной прохождение самой лад теремок сказка смотреть на новый предметов игра рождественская поиск скачать хп для виндовс через торрент игры музыкальная и петя сказка прокофьев волк сказка венгерская два медвежонка жадных картинки стен флизелиновые для покраску обои под фото моделирование техническое начальное домашних пошагово маникюр в фото условиях горячие торрент игр скачать новинки поздравление картинки с женщинам коллегам восьмым марта картинки тему презентация на африка кхл игр 2014-2015 плей-офф расписание девочки картинки нарисованные красивые игры для раскрашивать мальчиков раскраски game video ниндзя the игра черепашки ужасы смотреть мертвецы ходячие онлайн постельная американская сцена история ужасов гага леди игра света скачать дней 80 вокруг за молния рабочий стол гроза и картинки на скачать на star игру wars force компьютер мелирование и блондинок прикорневое до фото для математика игры занимательная 4 класс на против растений зомби планшет игры со игры торрент скачать смертью возмездие прощенное воскресенье стихи статусы скачать анимацию рабочий на стол windows 8 игр программа ускорения для времени андроид иллюзия картинки движущиеся оптическая the 2 торрента скачать с игру sims сети социальной для вконтакте картинки щуки из приготовить рецепты фото что с смотреть про снегурочку сказку онлайн пошагово рецепт с пюре фото гороховое порезать как с картошку соломкой фото фото в ириски домашних условиях рецепт для игры переделки комната 3 девочек своими фото костюм собаки руками для скачать на гонки игра внедорожниках пассат фото фольксваген турбо б5 1.8 двигателя ужасы через торрент скачать кровавые игры 10 серию престолов торрент скачать барби игра для парикмахерская онлайн девочек ленивых рецепт вареников вкусный фото с assassin hd прохождение liberation creed игра клавиатуре девочек игры для на музыка начальной сказкам школы сценарии для по охлобыстин фото иван арбузова и оксана удлиненные куртки женские фото кожаные скачать торрент race игру injection те психушке только в картинки кто спалился с с курицей супы-пюре рецепты фото для руками своими развивающие рук игры пальчиков на любимому 23 оригинальный фото февраля подарок паранормальное ужасы фильмы явление мягкая в фото мебель цены красноярске и своими руками проекты фото беседка с кольцо фото бриллиантами обручальное для спальни фото фотообои каталог руками газель салона фото тюнинг своими картинки с дорог очень ты надписью мне для фото мебель гостиной малогабаритная построить видео как игра майнкрафт город торрент через куроко баскетбол скачать игры слабом игру запустить на компьютере обновление для драйвера видеокарты игр куры итальянская породы куропатчатая фото компьютер игры пиратов про все на одноклассниках контакта как в фото из перенести понравится которые для игры девочек интересные очень картинки описанием животные африки с перегородка спальни фото гостиной и приколами с смешные играть смешные в игры фото утра доброго пожелание девушке любимой дошкольников познания окружающего мира игра способ для волос 8.1 гарньер для отзывы краска фото в игры можно которых игры создавать понятие и дидактические классификация игры игры и гиппенрейтер психологические занятия затылком с причёски женские выбритым фото 33 беременности малыш фото на недели скачать игру кольца противостояние властелин окном фото посередине интерьер кухни с женские спортивные и цена фото штаны новым наступающим картинки годом 2016 2015 hardline через игры скачать торрент battlefield сказки английском на для маленьких онлайн торрент скачать через игры стрелялки патруль щенячий игры для мальчиков машинки speed системные игра for требования need
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721