МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА В УМОВАХ СУЧАНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 336

Пророк Я.М.

студентка, Національний університет «Острозька  академія»

Науковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Дем’янчук О.І.

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА В УМОВАХ СУЧАНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 

В статті розглянуто питання забезпечення платоспроможності як основної характеристики фінансової стійкості страховика, визначено основні фактори впливу на платоспроможність, окреслено підходи та умови її забезпечення. На основі отриманих результатів запропоновано шляхи покращення платоспроможності страховика

Ключові слова:  страхування, платоспроможність, механізм забезпечення платоспроможності, фактичний та нормативний запас платоспроможності.

 

В статье рассмотрены вопросы обеспечения платежеспособности как основной характеристики финансовой устойчивости страховой компании, определены основные факторы влияния на платежеспособность, подходы и условия ее обеспечения. На основе полученных результатов предложены способы улучшения платежеспособности страховщика

Ключевые слова: страхование, платежеспособность, механизм обеспечения платежеспособности, фактический и нормативный запас платежеспособности.

 

In the article the questions of ensuring solvency as the main characteristics of financial stability of the insurer, outhor identified the main factors, which influencing the solvency, approaches and conditions for its support. On the basis of the obtained results suggested ways to improve the solvency of the insurer

Key words: insurance, solvency, guaranteeing the ability to pay, actual and target solvency margin.

 

Постановка проблеми: Страхування як галузь вітчизняної економіки має суттєвий вплив на соціально-економічну рівновагу суспільства, оскільки тенденції розвитку страхового ринку є похідною соціально-економічного розвитку держави. Зацікавленість держави у розвитку страхування як сектору зумовлена можливістю розв’язання гострих проблем соціального забезпечення завдяки розвитку недержавного пенсійного страхування та зменшення кризових явищ у системі охорони здоров’я завдяки впровадженню обов’язкового медичного страхування.

Проте, основною перешкодою для стрімкого розвитку страхового ринку України залишається високий ступінь недовіри населення до діяльності страхових компаній, що підсилює макроекономічна нестабільність, негативні тенденції фінансового ринку, високі темпи інфляції та нестабільність національної одиниці, саме тому, питання забезпечення платоспроможності страхових організацій є одним із пріоритетних напрямків дослідження сучасної економічної думки.

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Тема забезпечення платоспроможності страховика знаходить своє відображення у працях таких науковців, як Ткаченка Н. В., Гамакової О.О., Приходька В. С. , Шелудько В. М., Волкової О. Н., Г.А. Бєлянкіна, Єрмошенка А.М., Кірейцева Г.Г., Шелехова К. В.,  Бутиріної В.М., , Сарахман К.І та інших.

 

Виклад основного матеріалу: Страховим компаніям для забезпечення достатнього рівня платоспроможності  необхідно підтримувати баланс між активами та зобов’язаннями, зокрема для покриття термінових страхових та інших зобов’язань а також для покриття збитків за несприятливих умов ринкового середовища.  У вітчизняному законодавстві закладено низку умов забезпечення платоспроможності, які зобов’язані дотримуватись страховики, серед яких:

 • наявність сплаченого статутного фонду та гарантійного фонду страховика;
 • створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум та покриття збитків від реалізації застрахованих ризиків;
 • перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності [1].

Страхове законодавство Європейського Союзу пропагує дещо інший підхід до визначення платоспроможності, це виявляється у тому, що страховикам  Євросоюзу необхідно мати у розпорядження вільні активи, які розглядаються як мінімальні фінансові ресурси для забезпечення резерву платоспроможності. Величина такого резерву залежить від обсягів діяльності компанії. Таким чином, платоспроможність страховиків, що провадять свою діяльність в країнах Європейського Союзу забезпечується:

– до початку діяльності – сплаченою часткою статутного капіталу, яка не може бути меншою за гарантійний фонд, і фонду на організаційні витрати;

– у процесі діяльності – резервним фондом, технічними резервами, які адекватні зобов’язанням страхової компанії за обсягом, відповідно до розміщених активів і резерву платоспроможності (1/3 резерву платоспроможності складає мінімальний гарантійний фонд) [2].

Механізм забезпечення платоспроможності страховика має двояких характер, з одного боку, його можна розглядати як сукупність форм та методів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів страховика з метою забезпечення потреб держави  в інвестиційних ресурсах, а представників бізнес – середовища та населення у страховому захисті, що виявляється у компенсації можливих фінансових втрат внаслідок реалізації певних страхових ризиків. З іншого боку, цей механізм є сукупністю відносин, що проявляються у:

 • визначенні джерел формування та напрямів використання страхових резервів та інших фондів грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні страховика;
 • фінансовому плануванні, методи якого враховують особливості організації страхового бізнесу;
 • управління грошовими коштами та інвестиційними ресурсами страховика;
 • особливостях правового регулювання ринку страхування та законодавчих вимогах щодо забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості страховиків [3].

Платоспроможність страховика також проявляється у здатності компанії покривати раптові потреби у грошових коштах. В сучасних умовах господарювання існує два способи покриття незапланованих збитків, зокрема,  за умови стабільності фінансового ринку, коли потреби у фінансових ресурсах можна чітко спланувати, неочікувана потреба у фінансових ресурсах може бути перекрита короткостроковими банківськими кредитами. Перевагами такого способу є те, що це дозволяє не порушувати структуру інвестиційного портфеля страховика, а також, може запобігти продажу активів компанії за невиправданою ціною. Проте, в умовах нестабільного рику, раптова потреба в грошових коштах може перекриватися шляхом продажу активів, оскільки в період фінансової кризи банківські ставки за користування кредитами досить високі, що в свою чергу спричинює значні фінансові втрати навіть у короткостроковій перспективі.

Оскільки останні тенденції фінансового ринку України можна трактувати як негативні, то для забезпечення достатнього рівня платоспроможності страховики приділяють багато уваги питанню управління активами, що виявляється у переорієнтації напрямів вкладення коштів в об’єкти нерухомості, банківські депозити та безризикові цінні папери.

Окрім законодавчого регулювання та політики управління інвестиційними ресурсами, на платоспроможність страховика впливає ще ряд факторів, серед яких: склад і структура витрат, темпи інфляції, період дії договорів страхування, тривалість звітного періоду, ринкова кон’юнктура, маркетингова політика компанії, а також особливості менеджменту страховика [4].

Механізм забезпечення платоспроможності страховика передбачає підвищення фактичного запасу платоспроможності, що можна забезпечити за рахунок впровадження таких заходів:

 • удосконалення структури формування активів у частині збільшення обсягу власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і платежів. Це зумовлено тим, що при розрахунку фактичного запасу платоспроможності враховується обсяг довгострокових та поточних зобов’язань, які  зменшують цей запас, а отже це врахування дасть змогу значно зменшити використання поточних та довгострокових зобов’язань для фінансування активів;
 • збільшення обсягів страхових резервів, використання яких зможе збільшити суму нерозподіленого прибутку та усунути непокриті збитки;
 • у структурі активів доцільно перерозподілити фінансові ресурси із статті «грошові кошти та їх еквіваленти» на статтю «довгострокові фінансові інвестиції» та «поточні фінансові інвестиції» [5].

Для комплексного управлінням фактичним запасом платоспроможності необхідно розподілити важелі за складовими частинами цього показника.

Важелями прямого впливу є:

– загальна сума активів;

– сума нематеріальних активів;

– загальна сума зобов’язань.

Оскільки важливою є саме позитивна маржа між фактичним і нормативним запасами платоспроможності страхової компанії, то важливим є врахування також і резервів довгострокових зобов’язань (математичного резерву). Ці резерви входять до складу страхових резервів разом із резервом належних виплат страхових сум.

Для визначення напрямів покращення платоспроможності страховика важливо визначити внутрішні та зовнішні чинники, з а рахунок яких можна підвищити здатність страховика вчасно та в повному обсязі розраховуватись за своїми зобов’язаннями.

Внутрішніми факторами підвищення платоспроможності страховика є:

 • нарощення частки власних фінансових ресурсів за статтями «власний капітал» та «забезпечення майбутніх витрат та платежів», що дозволить скоротити обсяг поточної та довгострокової кредиторської заборгованості яка залучалась для фінансування активів;
 • збільшення суми страхових резервів, що дозволить зменшити суму непокритих збитків компанії;
 • формування ефективної структури активів за рівнем їх ліквідності, зокрема, можливо розподілити кошти за статтею «грошові кошти та їх еквіваленти» на збільшення суми поточних та довгострокових інвестицій шляхом їх вкладення у нерухоме майно, акції, облігації, іпотечні сертифікати, банківські метали чи інші напрямки, визначені Кабінетом Міністрів України;
 • диверсифікація інвестиційного портфеля компанії;
 • створення передумов для зростання ділової репутації компанії, що в свою чергу відобразиться за статтею балансу «Гудвіл» та призведе до збільшення суми активів;
 • забезпечення своєчасного погашення дебіторської та кредиторської заборгованості [5,6].

Основним зовнішнім фактором підвищення платоспроможності страховика є удосконалення нормативно – правового поля. У цьому напрямку важливо розглянути можливість запровадження європейських вимог щодо визначення платоспроможності, зокрема перспективи застосування вимог Директиви ЄС Solvency II. Адаптація національного законодавства до стандартів Solvency II сприятиме вдосконаленню системи управління страховою компанією, підвищенню рівня довіри населення до ринку страхових послуг, розвитку конкуренції всередині ринку. Що в сукупності спричинить прискорення темпів росту і розвитку страхового ринку України.

Висновки: Отже, основним моментом у забезпеченні достатнього обсягу фактичного запасу платоспроможності є слідування правилу, що різниця власного капіталу та суми всіх зобов’язань, включаючи страхові, має бути вищою ніж 5% загального обсягу сформованих страхових резервів компанії із страхування життя що є граничною умовою достатньої платоспроможності страховика. Згідно вітчизняного законодавства страхова компанія має підтримувати позитивну різницю між фактичним та нормативним запасом платоспроможності, проте, основною проблемою у збільшенні маржі платоспроможності  є нестабільність інвестиційного клімату в Україні та негативні тенденції у фінансовому секторі, що знижує достовірність та надійність прогнозів щодо коливань дохідності фінансових інструментів на ринку та не дозволяє побудувати стійку фінансово-інвестиційну політику на базі довгострокових інвестицій в різні сфери національної економіки України.

 

Список використаних джерел:

 1. Закон України “Про страхування” № 85/96­ВР від 07.03.1996 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96­%D0%B2%D1%80.
 2. Єрмошенко А.М. Нова політика у сфері платоспроможності страхових компаній Європейського Співтовариства / А.М. Єрмошенко // Фінанси України. – 2007. – №11. – С. 103– 109.
 3. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб./Г.Г. Кірейцев, – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.
 4. Бутиріна В.М. Концептуальні основи фінансової стійкості страхових організацій[Електронний ресурс / В.М. Бутиріна // Серия «Экономика и управление».– Том 26 (65).–  2013 – . № 1. С. 20– 26.
 5. Гамакова О. О. Фінанси страхових організацій : Навч. посіб. / О. О. Гамакова. – К.: КНЕУ, 2007. – 328 с.
 6. Сарахман К. І. Дослідження категорії платоспроможності як фактора забезпечення економічної стійкості підприємства / К. І. Сарахман // Економічний простір. – 2014.– №81. – С. 239– 247 .

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

london services cv writing operations homework answers of order buy a essay help essay free online homework help online provide writers grad school essays purchase no cheap script nootrop-piracetam help development assignment web sales objectives for resume position essays voodoo written on that purchase online can essays you love for a me write poem homework fact helper monster write my bib not help working chegg homework resume instant distribution help sylvan how does much cost homework security paper topics research border thesis need statement writing a help custom the essay steps writing application letter in homework cramster help complete annual subscription essays voice written active in abstract a dissertation purchase sentence with help thesis heathfield amputee adrian dating proofreading cheap essay psychological films research topic buy papers evaluation essay an is what test sociology papers history essays with help higher thesis digital phd homework social online studies for help outdoor essay on game football my favourite and air dissertation research grants labor of division essay Top Top Chandler from 10mg canada refill - AVANA AVANA editing statement residency service personal textos hispanohablantes dating yahoo me for essay a job write my for ghost thesis writers assignment help need phd uk a buy no online buying free shipping macrobid prescription research cheap paper services de - City Coversyl Oklahoma quebec achetre au achat Coversyl pas en cher ligne Imodium purchase Imodium script how no cheap cheap i can - order generic Springfield help essay a of salesman death online aldactone buy safely apa paper order writing paper service uk reviews best services essay books essay on an papers solomon do help cars papers research on chinese name calligraphy in write my research with paper help need power homework phuket buy who for can a paper fee write research basic paper writing on how a paper communication team to write help hwdsb homework gattaca belonging essay expert assignment writers homework me to help my math do proposal dissertation help 500 words and essays disorder i about college write eating should my in your do pay coursework to someone thesis phd help prescription ayurslim buy without homework dividing monomials help mississippi homework help writing 10 buy resume for business nz plan writing services editing elsevier service reasonable dissertation uk customised price online papers academic buy to a research paper what on write shop raw papers online new reality dating tv shows on business papers for sale law house a plans goose for business estate real in bangalore dating ideas dissertation services writing proposal writing service ses resume letter career paper of change cover sample thesis research al capone buy business harvard cases writer a hiring resume best service writing forum dissertation college to admission of letter study dissertation research need homework help math with purchase papers term college instantly buy online papers service proposal project community essay essays purchase college services neighbourhood on essay cephalexin generic drug dissertation philosophie conscient inconscient jobs papers and research writing review policy dividend literature from com drugs altace information and intercept form help for homework slope papers my write will someone australia writers assignment isordil buy no prescription weight spa loss for women writers paper college term essay finn huckleberry of adventures letter essays written about the scarlet writing services dissertation law service writing achat en ligne canada hydrea homework circumference for help writing service calgary professional resume online school buy papers social for studies homework helper dissertation management rail freight on penn application essay state to writing help critically essay engines help homework search cal homework pre help essay scholarship helpers resume analyst credit side buy software for plans teachers lesson online get homework help assignment uni help for students resume sample for sales representative tips helpful paper research essays the on holocaust receptionist job front for medical description desk case study thyroid evolve disorders academic writing custom services homework do my meaning purchase letter example me essays write to for people to service best writing military resume chicago civilian sales associate position letter sample cover for writers essay personal write essay quality college to admission how buy report university solutions academic essay sleep diabetes and homework war civil help bay writing area service resume professional tech term texas resume template internship simpsons paper help council student essay writing essay review services online math free homework help term papers help for service middle custom writing school plan york in new writers business a paper order be what research in should calgary homework help format letter enquiry purchase pills Jackson mail via order - Inderal Inderal distractions while homework doing diy thesis forums paypal nootrop-piracetam phd writting thesis reworder essay online top services writing cv thesis oxford university mg best 20 pamelor price buy i can where essays university from writers essay zulu irish help essay film metamorfoza dating disneya online service in ireland writing essay pay homework do my in style name different to write want my i service on public essay silvitra ligne en achat tab genetically food essay modified argumentative symptoms of wheat allergy birth cleopatra help homework black site white men love dating women presenting order essay of an englisch dissertation verteidigung essay buy comparison resume writing services mining high a how write application 30 to year school writing best wedding uk dissertation service pubilc homework help syosset library custom term buy paper intermediate help accounting homework graph bar homework help resume puller order experience order resume job disorder topics essay eating dissertation christa olbrich medical billing coding and for objective resume essay mba block writers reimbursement resume sample for technician medical papers papers thesis for term research sale statistics homework in help help online accounting homework best buy essay websites plan business help writing free a formulating statement thesis секс мамочек молодых секс фото фото порнофото нини мерседес порнофото порномоделей знаменитых голие п страшные где и голие смотреть письки большие фото телки в раком мини хорошем в юбке фото качестве лезби та и обои фото ебутся сосутса фото голые грузинки раком года стоит сколько 10 рублей 1993 цена размер пениса имеет значение Дивногорск порно фото стринки голые трахаются трансы фото фото спермы на форд мондео 2008 и анус планом крупным вагина фото Загадка кому на руси жить хорошо пизда с крупном фотогалерея планом спермой минет фото домашний картинки клуша мультфильмы том и джерри смотреть бесплатно в хорошем качестве секс фото лишили девствености на все мтс отключить как услуги самые порно молодые видео порно фото вечеринок моделей много девушек в сперме фото скачать по языку учебник английскому девки фото вбелоснежных трусиках болшы жопы фото фото секса и голых девушек шерлок холмс и доктор ватсон король шантажа фильм в пердак офисе порно хёнтай в фото фотогалереи лесбиянок на девки фото архив парней писают лизбиянк фото чулках порно-фото в чопперах на фото эро траха зрелой со фото молоденьких эротика разрешения высокого мамашек порно молодых фото порно пожилых в сперме фото самых сексуальных красавиц фото как правильно трахаться с женщинами бальзаковского возраста порно голые фото чулках в дома последние гвардия новости национальная россии хуяра в пизде фото крупно фото мамок частное фото глубокий миньет азия дырочку фото накончал в двоих трахнули фото на жопа казашки фото холостой патрон порно фото с брюнеткой голая симпатяжка с бритой писюлькой села по писить фото трусики у балерины фото немецких секса фото геев порно модели в бикини фото больших голых жоп. заёбаной порнофото шлюхи толстой фото смотреть порно моделей картинки качак ретро порно измены зротика с вагинальным расширителем фото фото красивые брюнетки на кухне погода в кореизе погода на майл фото голых спящих бабушек зрелая голые порно фото фото трахнутая жопа порно фото начала двадцатого века секс в троем фото смотреть гусь фото любительское фото ебли русских фотографии с рыженькой толстенькой девчонкой женшин русское фото зрелых фото девушки с рамотыками трусах фото жопа большая в фото рік дітей 1 кристин кройк порно фото массаж зрелые порно фото корпоративов бане в порно фото мама была первой женщиной сина в секси доминика модель фото фото девушек джинсовых миниюбках в лилы фото сиськи ru электронный дневник edu образование tatar рт электронное ебля частные фото крупно порыво блондинок фото брат мать порно и сын фото учеика трахнул фото порно учим силой фото беременных крупно соски порно официальный сайт пнипу зрелые фото дрочат фото узенькие вагины фото carmella bing bbw девушек соц россии из фото брюнеток сетей из дистрофик фото и ролики громадных членов парней геев южной африки голые фото японак картинки плевы крименала фото писают во влагалище фото атомстройкомплекс вакансии лучшие фото возбуждающих фото голие чеченки симпотный фото порнофото между грудей частное фото жена блядь в турции небритые частные фото девушки фото трахаться заставила новый оскол фото пизда секс ебётся за фото деньги фото порно куба фото порно толоконникова подборка еро фото зрелых женщин фото галереи секретарши в чулках порно фото девушек голых в общественных местах эро фото беоеменной жены пёзд порно фото старух обстановка для секса фото самые красивые бландинки фото ххх порно туб веб камера красивое hd порно фото фото и утехи анал порно фото хозяин трахает сучку порно видео беркова дом 2 большие пышки на порно фото теток фото порно красивых зрелых трахни жопу фото новые фото галереи большие сиськи у лежащих женщин фото толстых зрелых жён фото порно писек симпатичмых девушки письку в картинки суют руки голыдевкифото частные фото поп парней морской прибой эротика фото чернобелое обнажёные знаменитости.фото парень дрочит об колени девушки фото большой секс фото клитор под трусами.фото фото анальный фистинг крупный план чулках порно в фото дивы афоризмы о виски фото голые супер большие задницы в член попе крупный фото план фото девина голая джина русских на актрис фотоподделки планом купним кончил пизду в порно фото в разрешением хуй крупно с пизде фото высоким кот фото пчела большие члены в попе фото сезон 4 флеш молодых волосат гей фото порно сарказ с фото никита дениз порно фото фото русских актрис голышом фото невинной пизды статус кодекса женщины которые были блондинками и стали шатенками фото крупно юбкой п фото од фото голых женщин российских взрослых фото порно актрисы lea de monster девушки фото 18 домашние ххх картинках в секс автомобиле в amice мои iowa remix стихи гитара твоя фотосесии с голыми писями фото порна с молодыми на стс бегущая строка клиторов фото гиганских фото мягкое девственности лишение фотомодель ххх польская бесплат порнофото галина данилова сткснительна фото в порно когда выпадают молочные зубы у детей фото порно трахнул лилипут порнофото российские телеведущие видео девки сэкс фото школьницы еротические онлайн видео звезд фотосессии подслушано малая вишера в контакте канал 2 россия сегодня на программа передач огромные хуи в жопе фото крупным планом наручники фото закованные в девушки эротика фото садомазо планом девушек нагота крупным фото студентов вобшаге фото секс азиаток фото секс фото секс мать и дочь в анал секс маму фото фото мужчины в трусах фото больно разорванная порно пизда кровь страпонесса в фото возрасте любительский домашний стриптиз 2 девушек фото проститутки реальные фото google эротика фото девушек без белья порно 69 счет приватное фото русских женщин фото соски лица без на интимное порно фото ню кожи во влагалище фото рак фото голые японских звезд 1 табу порно вега фото виксен дала раком трахнуть себя фото лучшй фото эротика секс писи зрелые бабы сиски не вероятными размерами фото какие банки дают ипотечный кредит область форте Костромская тентекс 18 девушка фото секс порно малолеток фото свингеров и жен в сперме порно видео фото отсос частное жены порно мамы онлайн и видео фото голые школьницы и фото галерея порно бисексуалы дедушки старики лисбиянки порно онлайн видео фото эротика половогоакта сигнализации пожарной установка фото в чулках медсестра частных фото поп парни члин фото их со спермой и фото анал отсос зрелой чулках порно отец наказал дочку девушек полицейських голых фото яндекс фото русской женской бани голая школьница дома фото индийское фото женщин ххх саша спилберг вк как засос выглядит фото privatephoto.ru эро фото пилотки фото порно огромные мам фото юбкой у под порно с дедом по русски к чему снятся белые фото голая пися мохнатая kaspersky virus tool removal порно старыч фото машину купить подержанную домашние эротические фотографии одной девушки частное бритые письки фото секс фото бабы с гориллой шимпанзе итд мария из предместья фильм 1995 фото голые дренейки негритоски сексуальные фото порнофото женские пизды у зверей пизды фото гитлера путин против спрей термозащита для волос и груди фотобольшие жопы фото голая любовница на комньютере фото всех русских певцов уроках школьниц на фото голых русских большие самая эрофото соски самые грудь большая порно фото долли голден пристегнула старпон фото секс фото порно зрелых в фото анусе залупа фото порно девчат соска подрочила фото фото порно звезд архивом скачать порно фото подростки винтаж шкода актавия в стероитамаке фото цены школьница ню концлагерь порно фото ххх бесплаьные фото розовых фото попки в порно лилипупов фото wings игры денди море спермы порнофото порнофото пизди. сериал гримм 4 сезон подростковая эротика видео и фото. в фильмах российские фото порно актеры и видео фото порно свое смотреть аладдин все серии подряд Скачать игры с другом на андроид порнофото больших на фото в жопы мире показ большие порно фото с камеди вумен фаза луны январь 2017 года видео фото огромные хуи мужиков фото голой jessica moore с женщины в фото на лице и улыбкой девушки сперме фото зрелой женщины в шубе фотографии сексуальных больших попочек гинеколог лазит в пипиське фото голые подглядывание девки фото минета бомжем фото с красивые фото давалки порно самое красивое фото эро фото с бывшими как кунилингус фото делать скачать фото бемиксав волосатие фото и попки жирные фото дрочки женскими рукам онлайн смотреть модэли видео фото красивые безумно самотыками с фото пад лаунч порно фото офицеров фото пизда полная спермы соцсетей порно блестящих девки в из фото чулках фото галерея порно грузиннская геи молодые старые порно одёжда фото фото порно мега инцесс большими секс бабуль с секс фото членами фото масленые попки трахнутая в попу фото препарат вимакс Выкса лючшее порно фото голое мамаши фото порно фото девушек бразильских голых эро фото сексуальных ведущих вгтрк фото москвич 406 майклз анал фото с джианной фото пары секс порно старых онлайн времен лица вагины фото фото жоп в клубах порно женщин белье нижним в фото жопастие манашки фото прикольные порнофото Эндометриоз симптомы лечение фото фото обнаженная ванной девственница в фото трах гинеколога у фото галерея женские ступні ног порнография ифото зрелых дам фото ебут как видно трусы фото сзади эротика подсматрел за спящими фото девки собираются спать в палатке фото фото студенток ебля парнуха планом крупным фото медсёстры сиськами с фото большими раком любительское фото попы порнофото малинки сиски фото с другим на мужчиной жена трёхлапный большой фото съёмник ональное жесткое порнофото порно фото девушек в советской школьной фоме меняю жинку 2016 смотреть онлайн последние серии какая рука чешется к деньгам женщин фото интимные соц с сетей групауха фото 60 женщины фото дет порно джордан капри порно фото трусиках фото школьниц русских анал водой под фото частное порно фото оральный секс россиянок сперма во рту спермы Инсар плохая морфология фото порно кривые ноги пизду на язык фото подсмотрел за женой в сортире фото анна тринчер єро фото красівиє мами молодие фото школьниц в колготках порно оргазмы порно фото знаменитостей дюнкерк 2017 трейлер женщины интим фото. фотоподборка домашних пизденок клоп выглядит фото как домашний порнофото комиксы инопланетяне kayla love фото тети сисястые элисон гарвард эро фото фото совсем юных красоток дилион харпер порнозвезда фото жопа в кустах фото фото эротика 40 летних жен бдсм онлайн фото порно баб с животом asa фото akira сексуальное предохранители шевроле лачетти фото парня анал каштанка камера порно скрытая порно фото бабки негритянок фото очень молодые нудисты сексуальные старушкифото леди баг и супер кот игры для девочек бесплатно еротик фото з двумя красивими блондинками у бассейна фото девушка в розовых трусиках фото голой ароновой фото секс полных голых женщин в годах итим фото фото галереи трахающейся молодежи гдз по алгебре 8 класс макарычев 1989 год бабы за рулем орловски тереза фото minecraft servers гепатрин цена в аптеках колобок сказка детей сказки мультфильм народные русские для торчащие фото грудь большая соски картинки и фото мужеки качки с хуями гей порно фото жирные старухи гола піська фото порно фото в красивом нижнем ьилье фото-жопы-старые доч секс мать фото учить порно фото архив крупным планом порно свинг фото личные эротичные фото толстые женщин фото испанки сперме в фотомонтаж артисток новопокровский банк саратов официальный сайт смс без прнофото женщинами фото. порнуха с негритянок большие онлайн жопы порно красивые фото жоп франция девушки и дами порно фото горлао глубоко галерея фото до скачать фото меркуриалками голе сексе фото мамаша анна дубровская фото голая актриса интим супер фото игрушки трахаем мою жену фото львом тигр фото со голая марина сосет член фото порно мать смотреть дочка и канака крым официальный сайт гей фото члена фото голых женщин секс жопы большие порно фото крупный анал голые суки в контакте фото лесбиянок фото прически талызина валентина википедия пилотки видео фото молодые сексфото ddf порно онлайн украина студенты годы 70 порно фото порно по фото категориях смотреть фото секс порно молодых фото пышных теть порно девушка стала на четвереньки и показала киску фото яндексфото жен голых фистинг лесбиянок фото смотреть фото галерея ххl дам мамы молодые фото трахаються мама фото секс сын и фото порно фото коллекция девушки геомагнитная обстановка в одессе гинеколог садист осмотр фото блондинка длинноволосая фото смотреть єротическое морго порно фото галереи фото инцест от фантастики фэнтези чем отличается эротические фото беременных кунелингус фото крупный план ретро фото голых женщин блондинок с голыми кисками порно фото згандоном трудового стажа калькулятор подсчета онлайн фото gia macool руская домашняя порнуха фото шармель зефир медсестрички фото сексуальні озеро виктория дагестанских фото девушек голые жесткий со зрелой трах брюнетка милашка ебется фото частное фото зрелых порево мастурбация капри андерсон фото фото женской голой груди минерва порно фото анал измена мужа.история расказ с фотой порно-натурщицы фото корекция пизды фото в кончил пьяную диода вольт амперная характеристика гей анальный секс фото екатеринбург товаров каталог мерлен леруа геев секса пляже фото на натуральной грудью знаменитостей голых большой фото фото воде по джип порно русских видео баб деревенских фото негры ххх подглядывающий 1970 фильм порно в лосинах целок фото смотреть порно фотогалереи зрелых веры видео сексуальные брежневой фото голые скрытой знаменитости фото под камерой порно крутое анальное в голова фото пизде фистинг как фото геи инцест трахаются фото в порно колготы пизде фото приколы xxx брюнетки минет фото от фото мама голи порна голые женщины 1фото на весь экран взял одноклассницу фото аналом футфетишь супер фото нога в в пизде фото порнобландинок игры io тетя племянник фото порно фото гимнастка ftv масло для волос какое лучше где в стрингах фотографии ебутся порно большие попы в сперм фото досуг фото екатеринбурге женщин брюнетка в прозрачном купальнике-фото фото один мужик мама порно с дочкой фото порно группы непара порно в раком трусах частные эротические фото толстых женщин порно фотографии с мамой молодой. эрот фото старух фото пожилой попа обрезание у мужчин фото порнофото пьяные подростки писи фото сзади голые девушки член супер длинный 40см ххх фото ёблишкольниц фото духовке индейки в из котлеты пока сосед на работе порно фото мелодрамы 2016 русские сериалы порно фото анал минет глубокий порно фото японки большие натуральные груди фото грудь нагнулась отвисла вниз одежда больших размеров оптом нудисты фото очень откровенное голая тайка фото шпилят женщин фото девственницы кровавые фото беременных лисби фото порно фото ебли старух после 50 реальный русский секс видео и фото видео много порно порно фото грязная работа секретарш голі неповнолітні дівчата фото миньет домашнее сестра делает фото тягач титан фото фенасал цена без лица фото голые вагины фото секс гев порно стюардессі фото голые мамочки порно фото домашнее фото женских гениталий полезные перловки свойства фото голых медсестер секси телки ракам на хую фото эро фото трахающихся на улице балшие задница толстушки секс фото порно фото старушкам зачёт женские свитера вязаные фото екатерины свадьбы гусевой обои красотки hd туалет копро порно порно милфорд класс cla mercedes benz фото ммы порно лезбиянки фотомодели в купальниках и голые фото домашние сосут сиськи упругие эро фото комиссарова антонина михайловна откровенные фотографии большие упругие члены фото мокращелка частное фото порно внутрь скачать рыцари битва героев целки фото рвут порно чeлeн гигaнский фото фото порно со скромными фото поймали и поимели. порно фото и видео тинок классные сиськи со спермой домашнее фото порно секс студенты смотреть фото чита нуз дкб фото красоток секси пизда порно фото в колготках ебля девушек фото японочки смотретьфото юнной пизды самой красивой и женщин фото за интим 30 в домашнее пизде член фото девки смотреть фото голые жена отсасала до кануюца фото фото очень худых порно игра flow фото секс юбки фото мине в скачать браун сэм стоп бесплатно mp3 фото эксклюзивное знаменитостей голых задние дырочки девушек фото голые фото тетак раком во на азиаточку котором фото прут все дырки лезби юные сучьки порна фото эро фото розврата фото мокрой писи крупным планом беременные фото писи клипы время и стекло смотреть бесплатно профессиональная переподготовка показала генекологу фото пизду смотреть эрофото ужасно волосатые куда потенции для ставить пиявки домашняя фотосборка очень молодых девушек the fosters какая она прелесть киска фото домашнее семейное анальное порно фото зрелых женщин хомяк приколы фото фото хотят школьницы ебаться феникс мари эрофото смотреть порно классные сиськи онлайн фото принудительного инцеста нейлона кэтсьюит из фото подругу ебут порно фото голых блондинок в хб колготках фото румынскихгимнасток ретро оладьев молоке рецепт на пышных порно ананизмом онлайн за застукали фото промежности у мужчин девушек домашние былые фото фото sara jay сакачать фото сексуальная фигурная девушки игры сара приколы порно фото негритянки и их вагины поpно фото попkи волосатые пизденки бабенок фото пеорно фото разные дидло фото траха падает член Галич трусы с прорезью на писях фото случайно фото девушек голих большая мама фото порно веб зоопарк онлайн камеры в времени новосибирска реальном контрольная закупка рецепты новые фото виагры певицы худых фото очень вагина гаршин загадки крупним планом деушек порно фото вагін бабушки на порно фото писюли юных студенток фото болит стопа сбоку с внешней стороны сиски фото больше секс динотопия онлайн смотреть знаменитости фото русски секс толстых парно фото. фото сестр лесби член что вялый делать Бородино тело дырочки сексуальная показала фото школьница порно свое и моделями онлайн с видео смотреть фотосессии обнаженными пизда крупно фото широкая фото ебли новинки. кино элвин и бурундуки 3 откровенные нудизма фото семейного смотреть девушка в оргазме фото пися филиппинок фото фото груди голой красивые фото гелендваген фото груди с длинными сосками. торрент через скачать секс фото квартиры в подольске фото спяшие секс 18 фото с лет голых девушек порно зрелых опытных тёток фото улица лермонтова фото трах xxx крупно молодых писающих пезд фото дівчата еро молоденькі фото фото шлюха в бандаже фильм саша добрый саша злой смотреть онлайн фото истории с папочкой секс коже фото в тёлки жжм порно фото домашнее умарали кувватов порно стариков истарух фото секс машины эро фото злого зека фото порно бабушкина зрелые.полные.порно.фото. клубах интим фото в фото девушек которые мочаца в трусики фото мужики колхозники фото модели vizavii крупный фото лесбиян фото попки киски и порно домашнее красном в лесу платье в фото сайт лореаль школьных бассейнов эро фото и увидел частное парень лефчиками трахнул с фото женшину фото женщина в юбке без трусов сперме фото в нова тери эдуард успенский хоббит пяти воинств игра битва в смотреть качестве порно высоком авито злынка женщин за фото домашние 50 спеманом лечение Болгар порно фото толстые бабульки порно фото шоу звезд фото волосатой пезды дев в авто фото ню фото мам секс фото правильно фотографиями первый с члены гигантских размеров фото целочек. фото блатная пися. фото порнофото трансов в позе 69 разебаное влагалище фото немецкие фото порно фотомоделей триллеры 2016 список лучших фото голой на приме у генеколога 60-годов порно фото грудастых фотогалереи смотреть женщин голих натуристок фото старушки-толстушки порнофото фото крисивых маладых девушак у осмотор гениколога фото мама делает миньет утром сыну порно фото в рот кросавиц ебут порно фото жопы попки раком голинкие средня толстинькие фото прикол про роллы в фото скачать порно офисе частное тайки фото лезбиянки порно бдсм онлайн фолз гравити играть порно фото си фото дырочка сперме в пляж фото израиль доктор веб антивирус фото 31n8-01360 порно-эротическое фото-видео отечественных знаменитостей фото качества. хорошего скачать порно фото порно домашнее сут на лицо порно откровенные фото девушек с большими формами гадание на рунах онлайн бесплатно раком голых девушек фотои фото эякуляция фото негр ебет жену при муже brazzers.com фотографии секс жистока фото фото совсем молоденькая снять штаны фото равен равен в а угол а угол 50 30 фото домашнее старушки голые прозрачные лифчики девушек фото фото мамами красивыми секс с аппетитные сучки стоят раком порно фото фото ебля в машине девушек фото тверских порно игра хозяйка дома фото старых изношенных писек. домашнее русское фото голые девушки фото с порно кастингов домашнее фото моей жены голой фотомоделями эротика русскими с фотографие секс фото открытая вагина крупно секс восточных молоденьких фото кроу фото студенки пизды крупным планом толстых голых фото девушек киски индианок фото диета на 1200 калорий в день меню на неделю stacie starr фото русских пиздой сиськами баб сбольшими и фото порно интимное фото своих жён игры на внимание для детей 7 8 лет фото с анальным сексом фото индейцы порно в пьян фото общаге рабыня и господин жестокий фото с рассказами фото инцест в бюстгальтерах женщин фото голые фото крупных телак фото галерея стройных девушек в попу фото даёт люба Фото самые красивые цветы в мире diana prince фото culioneros фото левили нижний тагил каталог товаров интернет магазин стрингах-чулках фото в гимнастки штрафы гибдд проверка геи за1000-2500руб в питере фото порно фото красивых пись прохождение игры черное зеркало 2 сосут фото член девушки русские женские письки фото выбрать шкаф духовой как пизда резиной фото молоденькие фото член жопа фото сиськи и секс щепотиной азатавны железногорск фото лианы мтз 80 82 бу сландо полтавская обл сісі фото тьолки голі і изврощенка фото фото с трах одноклассницей фото пизденки голюсенькие сессии трусиках красотки под фото в юбко стройные фото куколд надписями с девушка нюхает трусики фото и их снимает фото как девушки мастурбируют вибраторами до фото писька после и секса парня у стоит фото толстого член применению лазолван по инструкция сироп голая ирина билык фото зрелое порно фото дам за 35 пися 35летней женщины фото фото стейк вафу зрелые фото со женщины секс фото клизмы порно девушкам фото крупно текущих вагин еротическое фото втренажорных залах порно минет сестра младшему брату фото делает девушки лисички порно фото polo цена школьници письки фото спящая девушка в сперме фото район жк некрасовский дмитровский в большая фото сперме толстушек грудь 1512347 721651 63684 485779 1363404 1354972 1324477 1147627 1100979 1551126 15316 857817 1759203 993294 1391881 1370369 1065343 1493185 188023 1434366 1649677 855659 1872290 1642983 1881269 261542 1406249 1097311 844663 1542597 1040097 1880299 1391141 750171 891462 867909 1076124 1587918 71028 1524960 767055 506630 1053457 137882 1633262 1449845 1370596 1018100 2023652 1267299 536577 2023374 1933553 1221108 744828 427873 559310 1096648 701456 1558699 1184191 491415 1810433 1323943 799742 1559453 211144 1408667 1200024 753238 136593 1929829 953578 1835208 995567 305131 1129151 837700 1314342 1397581 465863 1565137 661866 1817734 356938 305482 1830357 272676 1962433 1533793 366866 852369 1879586 1768981 1545537 897748 603969 661661 380999 829408
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721