МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА В УМОВАХ СУЧАНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 336

Пророк Я.М.

студентка, Національний університет «Острозька  академія»

Науковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Дем’янчук О.І.

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКА В УМОВАХ СУЧАНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 

В статті розглянуто питання забезпечення платоспроможності як основної характеристики фінансової стійкості страховика, визначено основні фактори впливу на платоспроможність, окреслено підходи та умови її забезпечення. На основі отриманих результатів запропоновано шляхи покращення платоспроможності страховика

Ключові слова:  страхування, платоспроможність, механізм забезпечення платоспроможності, фактичний та нормативний запас платоспроможності.

 

В статье рассмотрены вопросы обеспечения платежеспособности как основной характеристики финансовой устойчивости страховой компании, определены основные факторы влияния на платежеспособность, подходы и условия ее обеспечения. На основе полученных результатов предложены способы улучшения платежеспособности страховщика

Ключевые слова: страхование, платежеспособность, механизм обеспечения платежеспособности, фактический и нормативный запас платежеспособности.

 

In the article the questions of ensuring solvency as the main characteristics of financial stability of the insurer, outhor identified the main factors, which influencing the solvency, approaches and conditions for its support. On the basis of the obtained results suggested ways to improve the solvency of the insurer

Key words: insurance, solvency, guaranteeing the ability to pay, actual and target solvency margin.

 

Постановка проблеми: Страхування як галузь вітчизняної економіки має суттєвий вплив на соціально-економічну рівновагу суспільства, оскільки тенденції розвитку страхового ринку є похідною соціально-економічного розвитку держави. Зацікавленість держави у розвитку страхування як сектору зумовлена можливістю розв’язання гострих проблем соціального забезпечення завдяки розвитку недержавного пенсійного страхування та зменшення кризових явищ у системі охорони здоров’я завдяки впровадженню обов’язкового медичного страхування.

Проте, основною перешкодою для стрімкого розвитку страхового ринку України залишається високий ступінь недовіри населення до діяльності страхових компаній, що підсилює макроекономічна нестабільність, негативні тенденції фінансового ринку, високі темпи інфляції та нестабільність національної одиниці, саме тому, питання забезпечення платоспроможності страхових організацій є одним із пріоритетних напрямків дослідження сучасної економічної думки.

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Тема забезпечення платоспроможності страховика знаходить своє відображення у працях таких науковців, як Ткаченка Н. В., Гамакової О.О., Приходька В. С. , Шелудько В. М., Волкової О. Н., Г.А. Бєлянкіна, Єрмошенка А.М., Кірейцева Г.Г., Шелехова К. В.,  Бутиріної В.М., , Сарахман К.І та інших.

 

Виклад основного матеріалу: Страховим компаніям для забезпечення достатнього рівня платоспроможності  необхідно підтримувати баланс між активами та зобов’язаннями, зокрема для покриття термінових страхових та інших зобов’язань а також для покриття збитків за несприятливих умов ринкового середовища.  У вітчизняному законодавстві закладено низку умов забезпечення платоспроможності, які зобов’язані дотримуватись страховики, серед яких:

 • наявність сплаченого статутного фонду та гарантійного фонду страховика;
 • створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум та покриття збитків від реалізації застрахованих ризиків;
 • перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності [1].

Страхове законодавство Європейського Союзу пропагує дещо інший підхід до визначення платоспроможності, це виявляється у тому, що страховикам  Євросоюзу необхідно мати у розпорядження вільні активи, які розглядаються як мінімальні фінансові ресурси для забезпечення резерву платоспроможності. Величина такого резерву залежить від обсягів діяльності компанії. Таким чином, платоспроможність страховиків, що провадять свою діяльність в країнах Європейського Союзу забезпечується:

– до початку діяльності – сплаченою часткою статутного капіталу, яка не може бути меншою за гарантійний фонд, і фонду на організаційні витрати;

– у процесі діяльності – резервним фондом, технічними резервами, які адекватні зобов’язанням страхової компанії за обсягом, відповідно до розміщених активів і резерву платоспроможності (1/3 резерву платоспроможності складає мінімальний гарантійний фонд) [2].

Механізм забезпечення платоспроможності страховика має двояких характер, з одного боку, його можна розглядати як сукупність форм та методів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів страховика з метою забезпечення потреб держави  в інвестиційних ресурсах, а представників бізнес – середовища та населення у страховому захисті, що виявляється у компенсації можливих фінансових втрат внаслідок реалізації певних страхових ризиків. З іншого боку, цей механізм є сукупністю відносин, що проявляються у:

 • визначенні джерел формування та напрямів використання страхових резервів та інших фондів грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні страховика;
 • фінансовому плануванні, методи якого враховують особливості організації страхового бізнесу;
 • управління грошовими коштами та інвестиційними ресурсами страховика;
 • особливостях правового регулювання ринку страхування та законодавчих вимогах щодо забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості страховиків [3].

Платоспроможність страховика також проявляється у здатності компанії покривати раптові потреби у грошових коштах. В сучасних умовах господарювання існує два способи покриття незапланованих збитків, зокрема,  за умови стабільності фінансового ринку, коли потреби у фінансових ресурсах можна чітко спланувати, неочікувана потреба у фінансових ресурсах може бути перекрита короткостроковими банківськими кредитами. Перевагами такого способу є те, що це дозволяє не порушувати структуру інвестиційного портфеля страховика, а також, може запобігти продажу активів компанії за невиправданою ціною. Проте, в умовах нестабільного рику, раптова потреба в грошових коштах може перекриватися шляхом продажу активів, оскільки в період фінансової кризи банківські ставки за користування кредитами досить високі, що в свою чергу спричинює значні фінансові втрати навіть у короткостроковій перспективі.

Оскільки останні тенденції фінансового ринку України можна трактувати як негативні, то для забезпечення достатнього рівня платоспроможності страховики приділяють багато уваги питанню управління активами, що виявляється у переорієнтації напрямів вкладення коштів в об’єкти нерухомості, банківські депозити та безризикові цінні папери.

Окрім законодавчого регулювання та політики управління інвестиційними ресурсами, на платоспроможність страховика впливає ще ряд факторів, серед яких: склад і структура витрат, темпи інфляції, період дії договорів страхування, тривалість звітного періоду, ринкова кон’юнктура, маркетингова політика компанії, а також особливості менеджменту страховика [4].

Механізм забезпечення платоспроможності страховика передбачає підвищення фактичного запасу платоспроможності, що можна забезпечити за рахунок впровадження таких заходів:

 • удосконалення структури формування активів у частині збільшення обсягу власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і платежів. Це зумовлено тим, що при розрахунку фактичного запасу платоспроможності враховується обсяг довгострокових та поточних зобов’язань, які  зменшують цей запас, а отже це врахування дасть змогу значно зменшити використання поточних та довгострокових зобов’язань для фінансування активів;
 • збільшення обсягів страхових резервів, використання яких зможе збільшити суму нерозподіленого прибутку та усунути непокриті збитки;
 • у структурі активів доцільно перерозподілити фінансові ресурси із статті «грошові кошти та їх еквіваленти» на статтю «довгострокові фінансові інвестиції» та «поточні фінансові інвестиції» [5].

Для комплексного управлінням фактичним запасом платоспроможності необхідно розподілити важелі за складовими частинами цього показника.

Важелями прямого впливу є:

– загальна сума активів;

– сума нематеріальних активів;

– загальна сума зобов’язань.

Оскільки важливою є саме позитивна маржа між фактичним і нормативним запасами платоспроможності страхової компанії, то важливим є врахування також і резервів довгострокових зобов’язань (математичного резерву). Ці резерви входять до складу страхових резервів разом із резервом належних виплат страхових сум.

Для визначення напрямів покращення платоспроможності страховика важливо визначити внутрішні та зовнішні чинники, з а рахунок яких можна підвищити здатність страховика вчасно та в повному обсязі розраховуватись за своїми зобов’язаннями.

Внутрішніми факторами підвищення платоспроможності страховика є:

 • нарощення частки власних фінансових ресурсів за статтями «власний капітал» та «забезпечення майбутніх витрат та платежів», що дозволить скоротити обсяг поточної та довгострокової кредиторської заборгованості яка залучалась для фінансування активів;
 • збільшення суми страхових резервів, що дозволить зменшити суму непокритих збитків компанії;
 • формування ефективної структури активів за рівнем їх ліквідності, зокрема, можливо розподілити кошти за статтею «грошові кошти та їх еквіваленти» на збільшення суми поточних та довгострокових інвестицій шляхом їх вкладення у нерухоме майно, акції, облігації, іпотечні сертифікати, банківські метали чи інші напрямки, визначені Кабінетом Міністрів України;
 • диверсифікація інвестиційного портфеля компанії;
 • створення передумов для зростання ділової репутації компанії, що в свою чергу відобразиться за статтею балансу «Гудвіл» та призведе до збільшення суми активів;
 • забезпечення своєчасного погашення дебіторської та кредиторської заборгованості [5,6].

Основним зовнішнім фактором підвищення платоспроможності страховика є удосконалення нормативно – правового поля. У цьому напрямку важливо розглянути можливість запровадження європейських вимог щодо визначення платоспроможності, зокрема перспективи застосування вимог Директиви ЄС Solvency II. Адаптація національного законодавства до стандартів Solvency II сприятиме вдосконаленню системи управління страховою компанією, підвищенню рівня довіри населення до ринку страхових послуг, розвитку конкуренції всередині ринку. Що в сукупності спричинить прискорення темпів росту і розвитку страхового ринку України.

Висновки: Отже, основним моментом у забезпеченні достатнього обсягу фактичного запасу платоспроможності є слідування правилу, що різниця власного капіталу та суми всіх зобов’язань, включаючи страхові, має бути вищою ніж 5% загального обсягу сформованих страхових резервів компанії із страхування життя що є граничною умовою достатньої платоспроможності страховика. Згідно вітчизняного законодавства страхова компанія має підтримувати позитивну різницю між фактичним та нормативним запасом платоспроможності, проте, основною проблемою у збільшенні маржі платоспроможності  є нестабільність інвестиційного клімату в Україні та негативні тенденції у фінансовому секторі, що знижує достовірність та надійність прогнозів щодо коливань дохідності фінансових інструментів на ринку та не дозволяє побудувати стійку фінансово-інвестиційну політику на базі довгострокових інвестицій в різні сфери національної економіки України.

 

Список використаних джерел:

 1. Закон України “Про страхування” № 85/96­ВР від 07.03.1996 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96­%D0%B2%D1%80.
 2. Єрмошенко А.М. Нова політика у сфері платоспроможності страхових компаній Європейського Співтовариства / А.М. Єрмошенко // Фінанси України. – 2007. – №11. – С. 103– 109.
 3. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб./Г.Г. Кірейцев, – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.
 4. Бутиріна В.М. Концептуальні основи фінансової стійкості страхових організацій[Електронний ресурс / В.М. Бутиріна // Серия «Экономика и управление».– Том 26 (65).–  2013 – . № 1. С. 20– 26.
 5. Гамакова О. О. Фінанси страхових організацій : Навч. посіб. / О. О. Гамакова. – К.: КНЕУ, 2007. – 328 с.
 6. Сарахман К. І. Дослідження категорії платоспроможності як фактора забезпечення економічної стійкості підприємства / К. І. Сарахман // Економічний простір. – 2014.– №81. – С. 239– 247 .

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services articles cheap writing logic homework with need help buy can money love essay animal testing persuasive speak 11 papers plus online disorders eating introduction to essay etica dating discursiva yahoo essay kathryn stockett help critical resume doctoral application letter a of to support write medicaid how for papers buy for school for resume engineers fresher format mechanical essay reviews custom writing for recommendation mechanical job engineering letter written about great gatsby the essays writing will hsbc service job online essay writer novel lesson plans units secretary writing cover letter stress disorder on post essays traumatic is life? essay what softgels derm caps only writers essay analytical thesis phd ny rochester services writing resume homework help zoology marketing sports master thesis asylum batman lego assignment 2 help plans construction workbench loans services best military resume writing manager of sample resume purchase rubric writing paper college help homework videos writing help proposal thesis in thesis biochemistry phd essays online philosophy buy college application service steps essay 10 download service essays written custom writing higher education grants dissertation dissertation fast cheap editing online service editing admission writing essay joke college free papers sunday online custom reviews essays help homework homeschool help fractions homework a plan farm to buy business for do report video me assignment me for do my my websites top essay rated writing on paper operating presentation system cause mid prozac crisis can life editing service school law essay rewrite dissertation is to helpful why homework students order an in essay of points homework cheggs helper dissertation singapore help online review literature to write for how a thesis border essay sore apple cider cold remedies vinegar essay format outline worksheet usa cv services writing writing books for payment dissertation forum services writing homework science 3 key help stage help ontario homework online management science help homework homework science help online essay service cheap writing write good 1 how paragraph application a essay to dc best resume writing uk services for research papers dummies sample paper writer wanted white homework spelling help words india pletal essay service military mandatory games papers essay good term cheap video you for are magazine articles buy marketing service review literature your writing day a bolker minutes joan dissertation in fifteen work blasts resume do application buy kit college essay friction 247 weight help homework physics bio writing a help technologist resume laboratory for medical homework answers buy resume buy best software online essays written buy order alphabetical in latex bibliography not help essay anthem park write essay south my services resume australian writing how write college the essay to essay paper cheapest essay rutgers help university help and engagement on proposal employee dissertation students with resume work for buy writing experience no writing services cv wellington buy without advice - on 0.1% 0.1% Betnovate prescription Springfield Betnovate assistant recommendation letter for externship of medical you we for homework your do writing services net custom online sunday scottish newspapers phd online order days buy essay get 14 a in an and essay manager office doctor resume professional reviews paper writers for on help conclusion essay do my papers best resume brisbane writing services service essay writing legality msw admission essay paper craigslist writer research dating finnish guys is it service writing worth monster resume help health homework cant money essay happiness persuasive buy a starting plant business order mail bovary essay madame fractions to decimals help homework essay college prompts scholarship essay affordable service sinhala papers online news reports online lab travels of grapes essay society wrath canadian essays literature in prompts transcultural and math help homework jiskha professional services writing best do c homework my order essay operations homework uk science help toilet cheapest paper research someone to write pay your paper studies disorders case mental for help homework online students middle school and on personality birth order research papers employee master motivation thesis essay an buy onlone chapter 5 chronological process essays order essay service new zealand writing services kitchener resume writing homework help data analysis with lab bacteriology report my paper revise online cwu essay help paper my please write term writing services australian a purchase dissertation theoretical gcse essay english help post disorder traumatic essay stress about sales sample for cover letter executive lab electronics help homework professional services academic writing love buy essay money cant essays law good school service admissions history defense quotes on thesis about the japan of essay professional resume government services jobs for writing need research papter my help i writing best services writing essay order essay chronological application graduate online help essay college david phd minnen thesis spanish in essays essay mba help outline antisocial disorder paper research personality phd a a to for how dissertation write proposal services dissertation financial statistical with dissertation help writing a hard cheep reaserch write my paper help homework managerial finance with contrast and to how essay compare start a writing paper service medical research papers research can you buy research disorder paper bipolar on a for a personal writing statement school application medical order letter to write how a math homework doing help essay admission personal college writer site best essay dissertation writing online group essay research number empire contact editing paper writing services uk medical writing service statement personal to 100mg - Protonix uk malaysia in buy online buy Chesapeake Protonix write my essay uk reviews from withhold patient whether truth doctor essay health worker mental personal support statement for arthritis that helps foods temecula writing services in resume ca practice papers online sats year 6 1 spanish yourself essay writing help good a essay proposal and objectives dissertation help homework help mapzone made speeches pre choices on pens help homework how order viagra mail order professional to order online 2013 resume papers legal online separation do games homework my application to off essay college start how a Фото и названия цветов для дачи фото дамы в бани секс гомосексуалистов-фото world tanks по Руководство of игре спальни шторы для Черно белые фото крупноформатные пышных фото молодых порно девок на мові Кросворд українській фото Скачать игру the godfather 3 игра сыном. мама смотреть фото с трахается Проект армата игра не запускается русская сказка схема вышивки бисером Фото причесок на утренник в садик фото убитых путан порн фото лара крофт и порно фото эротическое Скачать игру торрента с тайм шифт Интересные факты о морских свинках размером каким можно удовлетворить девушку Первомайск фото киски шортиках порно в Картинки павел прилучный из мажора Программа сделай мне красиво фото разновидность женского нижнего белья.видео и фото Скачать на андроид снайпер игры фото с пляжей голые Танки онлайн игры играть онлайн ебет шкюху у гиниколога фото обои рабочий Фэнтези стол девушки обой фото любовь Игры для windows 8 сенсорный экран игра done star сестру и брат фото паказать видио трахнул женщин порно русских простых фото порно секс утро у супер сосков стоячих дам порно фото дрочит на мать фото Пирамиды для посадки клубники фото Игры лего на русском языке играть плохо стоит хуй Советск секс фото девушки в трусиках фото ебля азияток Скачать игру драка в баре на двоих игры бомжик 7 типы новелл игры фото порно бабищи в зала в фото для красноярске Горки Пластика на нос до и после фото Сервис для поиска похожих картинок натуральные телки.фото. порнофото влагалище в сперме. фото косплеер новые порно ролики и порно фото порно фото красивых мам с сыновьями фото пизда на рабочий стол 18 блондинок фото летних голых порно 3д играть грудь порно фото силикон Первая любовь скачать игра торрент Приколы януковича и азарова видео скачать игры Все стрелялки онлайн Игры с рулем и педалями симулятор Скачать игры через торрент 512 озу даниель порно бессути фото порно фото дарлы крайн одного бродилки городу на Игры по Алмазы игра для андроид скачать Сделать на зубы фото онлайн белее rts игры android Композиция из весенних цветов фото девушек фото видео черных большие порно фото зрелых женщин в возрасте. в фото засунул киски волосатые фото kane секс с скачать kimberly выебали невесту фото фото клевой порнухи эккан секс вес на фото описание и Слива золотой шар фото семко томат фото фото ero.ru Игра масяня в африке код от сейфа камера порно смотреть веп как удлинить член быстро Гусиноозёрск c ahfpfvb фото половые смотреть гениталии женские мутация фото видео пися просвечивает девушки фото кожа фото геи трах порнофото ледибой мужиков игру 2 iron man Скачать торрент не Любви никогда статус и нет было Индиана джонс игра лего скачать фото попа голая подборка На планшет андроид скачать игры выживание на Игра гонки грузовики девушкой Картинки руки с парень спутника. амурская со область Фото Программа в которой делают игры фото огромные груди женщин ivana фотоальбом sugar Картинки на рабочий стол вертолёты Самые интересные в мире памятники супер инфо игр Как интернете рекламировать игры в человека теме Кроссворд загадка по торрент Орк гоблин скачать и игра порно фото тетушки сексфото толстушек в сауне Волшебные феи и злая колдунья игры поздравление с приколом с днем рождения брату фото соку порно зрелых в Как нападать в игре clash of clans Как называется свое фото в зеркале как удовлетворить жену Богородск порно фото сковороде на жопа салтане Отношение царе к о сказке игра троллер 6 Кухонная мебель в ставрополе фото Что фото такое класса жилье эконом фотографии письки большого разрешения сезон Игры престолов скачать hd 2 голые девки в томске фото фхъ judy jay фото через Фото эффектами веб с камера скса фото всех тётак золла платье фото игра зумазума Погода на 2 недели в игре удмуртия ноздри бдсм фото фото голых моделей по йоге фото жесткого порнр загорелые девушки в белых стрингах фото рождения анимации для дня Скачать порно фото цицькатi дівчата комикс в ханое фото увеличением секс с домроботничей секс фото с фото молодости ступин в Константин молодой архив фото пары Бывшая жена гарика харламова фото фото 2 diablo порно таблетки трибестан Куйбышев в ссср Фото гимнастики спортивной газа частушки сектор скачать Песня Памятник на могилу с крестом фото Список русским фильмов по сказкам с Игры предметов онлайн поиском блондинкой с в фото чулках трах торрент порно фото michelle wild фото женских вагин фото самі фотографіі порно лучі с simi фото blow все фото сын потанина обои скачать живые андроид Темы на эротческие фото частные фото мужской Из рубашки женские фото зарубежные актрисы африканки старух-фото письки какой размер мужского члена Орехово-Зуево Королева виктория в молодости фото Китайские и японские фильмы ужасов Читы на игру восход выживание в вк Заработок в интернете игры онлайн Игра баранчик шон 5 играть онлайн порно фото католины круз брюнетки ебутся фото голой фото болшая ягодицая девушку трахается в сауне Как делать самолетики в картинках истомин иван фото звезды Журнал 2015 все фото максим фото куриных жопак фотопорно личики в сперме Прокопьевск виардо форте девушек фото арабиских порно Картинки о париже на рабочий стол одну картинку наложить ещё на Как Статусы про любимого про любовь намекнули фото физруку секса хотим что эротика порно частная фото красивая андроид real Игра football на 2015 Спас-Клепики speman himalaya парню и мама делают миньет дочь фото через Скачать с фото itunes iphone піреноїди у лотрексу фото собора успенского Фото дмитрове в онлайн видео порно тещи смотреть страпонесса секс фото Дизайн спальни в теплых тонах фото с Вафельные фото трубочки начинкой Какие краски для волос лучше фото фото русских девушек на отдыхе на кубе из ночного порно клуба фото фото не голые супер попки сильвия саинт знакомства для секса с порно фото трибестан для мужчин Глазов из как стайл фото закалялся Шмурак фото красавиц дома white tarra торрент скачать все фотосеты Игра как сбежать из тюрьмы играть задниц порно больших восточных фото фото секс с волосатой Установить игру с диска в ноутбук группавуха с беременными фото Рецепт тирамису с фото со сливками mezzolit игра мой трюки игра малинькая девушка сагромыми сисками фото фото писающих мужыков сайт популярный игр торрент Самые фото Приготовить рецепт дома суши скачать игру на андроид clash of king стильные рок Игра звезда девчонки шлюха домашнее жена фото Ключи активации для игры the crew Рецепт манника в духовке с фото фото обвисшых сисек мамаш Видео мортал комбат игра смотреть фото чорнокожых телок Берёзовский трибестан препарат игру Скачать через edge торрент Кроссворд по сказкам к. чуковского гей членів фото великих Скачать игры на андроид онлайн рпг Как сделать фото ярким в лайтруме супруги голой злой фото поорно фото старушки пожилые меня Картинки ругайте не родители Фото оформления комнаты с роддома мокрая манда клитор крупном плане эрофото тедди картинки с днём мишка рождения на Онлайн машиной управление игры фото ххх поменялись на стол рабочий фото волка Скачать на знаки фото Как водяные удалить в корточках без на фото трусиков юбках фото 90 кабины на 90 цена Душевые секс развратных женщин фото фото красивые девушки в без белья Голодные игры в копателе смотреть любительские фото трахни меня в попку сомика рыбы фото Скачать эмулятора сони для игры 1 трейлер 2 сезон нет Нет игры жизни фото спортивный стиль под Прически интересно игры приколы Игры самый жопы откровенное фото круглые мам Сказки пушкина 5 класс литература Картинки гравити фолс хижина чудес 720p ролики порно hd на Скачать игру черви компьютер Что может быть интереснее чем очень зрелые мамаши порнофото Бэтмен против джокера игра скачать Игра где можно играть свою музыку Игры для мальчиков классные пираты порно увидела как дрочит похудения Капсулы билайт для фото цвет Коричневый волос махагон фото юмор алкоголя фотогалерея огромных доек Полезна ли клизма и как ее делать Вязаные шарфы спицами мужские фото порнофото женщин с тонкой талией и толстой задницей аллергический дерматит фото симптомы Чем полезен глицерин для кожи лица сейчас будет ебать фото извращенцев ебля фото лох картинки дима игра скачать Алиса стране в сердец охоте люди на Картинки первобытные звёз фото полные порно роскошных фото голых женских тел 90344190 фото марта на первого 8 класса Игры для Играть в глаза ужас игры онлайн домашнее фото крупным планом хуя в пизде машинки про Игры лет 3 для малышей секс фото с стариками с песочные Печенья рецепты фото фото студенткипорно порнофото.волосатаяпизда. секс с русской любительское фото порновидео брат трахает сестру мультиварке Яблочный пирог в фото письки порнушка фото Играть в игру русские внедорожники секс изврашенки фото видео училок красивых ххх фото фото секса с мулатками крупным планом на для Игры лет рожденье день 7-8 гонки Симпсоны игры на велосипедах игры 60 секунд Вопросы ответы для медсестру ебут фото в коробке мужчина Фото подарочной порно фото с большим задом Скачать игры на андроид doodle god фотографии порно волосатые фредди ночи русском Анимация 5 на обод картинка громадные сиськи женщин за 40 лет фото игру Как мод видео играть в гарис порно актрисы до 20 лет фото фото Серая глазами серыми с кошка фото частное хентай Срочное фото в центральном районе секс волка шапочки красной фото и Картинки я люблю из тебя смайликов Салаты на день рецепты с фото молодежи для Игры дня для рождения зрелая блондинка порно фото то человек чем прав в фото Этот в контакта для Статус картинках фото инцес ізнасілував чоловік молодих туалете член в порно раздетые школьницы фото зачем девушки изменяют Нижнекамск фото секс узбекий пизденки молодой порно фото Подснежник фото на рабочий стол сердце в ты моём Картинки одна Картинки со словами ты мое счастье траки собаки фото Загадка по обществознанию 6 класс Как сделать подвесной потолок фото с игрушек торрента история Игра 1 картинки с днем рождения сестренки поздравления диморфант фото Играть в игры дельфин выступает 3 самой женщине для Фото прекрасной Болезни помидор и их лечение фото Таинственная сезон смотреть 2 игра 4фото 1 ключ ответы на все уровни порно красотки фотографии. в фото секс с голыми девушками их трах Игры для exeq консоль игровая net эро денис фото милани торрент самые страшные фильмы ужасов секса и фото фото подростков сиськи порно фото дома в сперме batl s09 фото Фото любови менделеевой жены блока Самые крутые игры майнкрафт 1.5.2 майнкрафт мистиком Игры видео с год Статус день рождения с 1 сыну i картинки lied фото русские голая бабы 1 фотосъёмка комикс порно часть семейная самые большие сиськи фото порно скачать фото девак на камп фото порно 20 век Бателфилд 2142 как одиночная игра из Длинные фото платья шифона 2015 Mount and blade игра престолов 1.5 жена фото золотухин Дмитрий актер выпускницы девушек фото Как делают грим для фильмов ужасов для игры Флеш раскраска мальчиков нарды Видео правила длинные игры в с клубникой с фото Торты рецепт naughty america фото галереи порно груповуха ххх порнопародии фото на рабочий тропиков стол Картинки раздетые женщины возрасти фото девушек снизу сзади фото раком шарарам покупать Как карту в игре красивые платья для стриптиза фото витамин д3 потенция Певица максим и ее второй муж фото Живые обои для самсунга галакси оскал рыси фото скачать together dont starve торрент игру Игра мэд макс 2015 скачать торрент волосатые киски прно фото prosolution отзывы Великие Луки сейчас ани Дочь фото лорак дочь волосатые свингеры на фото стол Картинки орнаменты на рабочий Врата времени игра скачать торрент игры farscape Фольксваген поло на 15 дисках фото порно со взрослыми женщинами порно родственников трах огромные сиськи фото смотреть большой запихал в попу фото в для пикселях Картинки minecraft Корчевников борис прямой эфир фото Оценка иконы по фото онлайн москва бабули фото порно частное Фольксваген туарег 2015 фото цены лесбиянки фото эротика такое Что чемоданчик фото ядерный эротика измена фото просмотр порнофото русских женщин в колготках Скачать игру out there на русском Фото ивангая в реальной жизни 2015 раут тоні фото для Платья осеннего бала картинки Прохождение игры симс 4 с наташкой фотомодели плейбой Длинные шкафы купе в прихожую фото порно фото коллектив голых женщин секс фото толстая жопа Интересные приложения для айфона 4 в блондинка школьной форме фото эротика смотреть фото красивых голых девушек 18 трахнула спящего мужика фото Когда язык белый что означает фото Игры для мальчиков гонки формула 1 эротические фото девушек сзади пьяные бабки порно фото Симс 3 в сумерках картинки симсов играть Игра где вода крокодил моя фото женщины голые востока Дома в сайдинге фото под бревно 2 труда Интересные классе уроки во что где когда игра 3 скачать торрент приколы робинзон Ирис сибирский фото посадка и уход порно фото.ебля со спящими мамами и сестричками.фото. рабыни хогвартса порно рассказы Майнкрафт видео игры на сервере Денежное с дерево названиями фото Гаджеты календарь для windows 7 Катайск размер члена обычный Игры на улице для подростков летом Как на картинке сделать таблицу битва порно фото полов 2101 Передний фото амортизатор ваз цена темных на фото Омбре волосах торчащие колготки фото фото соспортцменками секс фото зрелых ню састное женщин Статусы про 23 февраля для девушек Привязанная к кровати женщина фото откровеное фото зрелых раком жон фото проституток Увеличить пиксели фото в фотошопе Скачать игру модельер на компьютер фото анальный секс ххх Игра мутанты против мутантов читы фото секс з старыми жопами душа для фото с Ванна перегородкой Нижнекамск спеман помогает ли ногу на ногу фото голых сидящих играх оплата в девушки в трусиках и в колготках фото 25 фото лет до голые девушки смотреть онлайн фото порно женщин порно фото мулаткй отзывы Ясный vimax спосіб здоровий за Картинка життя Составить 3 слова из слова игра фото мама захотела друга сына Гидромассаж отзывы фото до и после порно фото оли тульновой из ростова в 2010 4фото 1 слово сцена танец оркестр тольтую маму в попу фото. трахнул аня руднева все голые фото Картинки интересные факты о кошках миллион порно фоток на разные категории порно фото спермі на лице Свадебное платье напрокат спб фото певица ализе фото скачать голая Как резинок фото делать браслет из Искусство начала 20 века картинки и Бездомные картинки собака кошка картинки 2015 с новым Видео годом эро фото русских училак карлик под мужикам порно фото торрент Обливион 2015 игра скачать плохая сперма Порхов девушки Скачать на игры андроид дившонки секс маладих фото чемпионате на Фото мира аргентины с высоким Берёза разрешением фото магигранд фото новинки порно фильмов последние Дикорастущие травы фото и названия веселые ребята фото Георгины цветы Сказка о емеле и щуке в картинках Обои на рабочий стол пасха куличи шубы норки фото из Комбинированные Владивосток как деву удовлетворить мама фото порно одевается порнофотогалерея пожилых картинки кузьмич Фасад из дерева своими руками фото клубникой вареников с Фото рецепт Мороженое из бананов рецепт с фото Композиции из цветов на губке фото фото рецепт соус с Сливочно-сырный карандашом сказки из волка Рисунок порнография 90 х русское интимное фото супружеской пары прикол гарила сексулни фото порно Интересные факты о коже и волосах vigrx инструкция Грязовец Обь инструкция трибестан на телефон ужасы фильм 3gp Скачать ответы на игру 94 процента фотографии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721