МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУПАХ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  378,147:811                                                           Нікітюк Л. М. (Nikitiuk L. M.)

Національний університет «Острозька академія», Острог

 

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУПАХ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

У статті визначено поняття різнорівневі групи та висвітлено проблему організації навчання іноземної мови у таких групах. Досліджуються та аналізуються способи та основні методи організації навчання іноземної мови у різнорівневих групах.

Ключові слова: різнорівнева група, методи навчання іноземної мови, організація навчання, однорівнева пара/група, різнорівнева пара/група.

 

Никитюк Л. Н. Методи организации обучения иностранному языку в разноурвневых группах неязыковых специальностей.

В статье определяется понятие разноуровневые группы и выясняется проблема организации обучения иностранного языка в таких группах. Исследуются и анализируются способы и основные методы организации обучения иностранного языка в разноуровневых группах.

Ключевые слова: разноуровневая группа, методы обучения иностранного языка, организация обучения, одноуровневая пара/группа, разноуровневая пара/группа.

 

Nikitiuk L. M. Methods of teaching foreign language in multilevel groups for non-language specialties

This article defines the meaning of the term “multilevel group” and describes the problem of teaching foreign language in such groups. It investigates and analyses the main methods of organizing the teaching process of foreign language in multilevel groups.

Generally, “multilevel group” is defined as a group with students that have different levels of knowledge and individual problems in studying process. That is why teaching process of foreign language in such groups expects to take into consideration not only skills and levels of their knowledge of foreign language, but also their psychological peculiarities. It is efficient in teaching foreign language in multilevel groups to use different methods of teaching organizing the work of students in various ways which help to improve their skills to work individually, in pairs, or in groups.

Key words: multilevel group, methods of teaching foreign language, organization of the teaching process, homogeneous pair/group, heterogeneous pair/group.

Постановка проблеми. У світі новітніх освітніх технологій з’являються ефективніші та продуктивніші методи навчання іноземної мови, оскільки міжнародна інтеграція стала на разі одним з найважливіших питань. Викладання іноземної мови, зокрема англійської стало ключовим завданням працівників освіти в галузі викладання іноземної мови, безпосередньо і в Україні, так як зовнішня політика країн спрямована на інтеграцію та міжнародну співпрацю. Тому знання іноземної мови стає дедалі актуальнішим питанням і створюються сприятливі умови для її вивчення.

Наразі більш актуальним є питання викладання іноземної мови на немовних спеціальностях, а саме методика викладання у групах, студенти яких мають різні рівні знань мови. Хоча при формуванні груп проводяться рівневі тести для того, щоб розподілити студентів у групи з відносно однаковим рівнем знань, але зважаючи на те, що іноземна мова є непрофільним предметом, групи складаються здебільшого зі студентів, які мають кардинально різні рівні знань мови. Це залежить від іноземної мови, яка вивчалась у школі і яка вивчається у ВНЗ, від специфіки викладання мови у школі (кількості годин на тиждень та профілю) та інших суб’єктивних причин (психологічні особливості студента та його здібності). Саме тому  актуальною проблемою є викладання іноземної мови саме у таких групах, адже викладачеві потрібно підібрати ефективні методи викладання, які б відповідали потребам усієї групи.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Хоча питання щодо методів викладання іноземної мови у різнорівневих групах, які могли б бути успішно використаними у процесі навчання іноземної мови є ще недостатньо вивченим, проте цю проблему досліджували як іноземні науковці, так і вітчизняні. Зокрема, дослідженням процесу викладання іноземної мови у різнорівневих групах займалися   J.  Budden, С. С. Shank, N. Hess, L. R. Terrill, J. Bell та C. A. Tomilson.

Результати досліджень методів навчання іноземної мови у різнорівневих групах знайшли своє відображення у наукових працях             С. Є. Покровської, яка займалася проблемою викладання іноземної мови у середній школі, зокрема диференціацією навчального процесу. Цим питанням також займалися І. М. Осмоловський та А. В. Перевозний. Проблему методів викладання англійської мови у різнорівневих групах також досліджувала Ю. В. Павловська. Вона зосередила свою увагу на способах організації навчального процесу у різнорівневих групах, орієнтованих на розкриття індивідуальних знань, умінь та навичок студентів.

Завдання та матеріал дослідження. Метою статті є дослідження методів організації навчання іноземної мови у різнорівневих групах немовних спеціальностей у вищих навчальних закладах та аналіз ефективності їх використання.

Виклад основного матеріалу. Ключовим поняттям нашого дослідження є «різнорівнева група», загальне значення якого визначається, як група, у якій навчаються студенти з різним рівнем знань та потребами у навчанні. Оскільки іноземна мова при вступі на немовні спеціальності не є обов’язковим предметом, тому можна зазначити, що групи на таких спеціальностях формуються зі студентів, які мають різні рівні сформованості мовленнєвої компетенції. Крім того, у процесі навчання студенти навчаються та вдосконалюють свої уміння різними темпами, вимагаючи індивідуального підходу до кожного з них, через що у різнорівневих групах виникають відповідні проблеми при навчанні іноземної мови. Серед них найважливішими є: матеріально-ресурсне забезпечення, підготовка завдань для проведення занять, мотивування студентів та їх робота на занятті [4].

Ще однією складністю для викладача іноземної мови у різнорівневій групі є організація роботи студентів, підвищення їхньої мотивації до навчання. Завданням викладача є організувати роботу класу таким чином, щоб задовольнити потреби та інтереси студентів усієї групи. А це означає, що викладачеві потрібно приділяти увагу, як студентам з вищим рівнем володіння мови, так і з нижчим рівнем в однаковій кількості. Зрозуміло, що студенти, які володіють мовою краще, будуть активнішими на занятті, в той час студенти, які мають нижчий рівень володіння мовою почуватимуться невпевнено та віддаватимуть перевагу пасивній участі у навчальному процесі. Завданням викладача є не змусити студентів з недостатнім рівнем знань мови брати активну участь у процесі вивчення іноземної мови, а створити сприятливе середовище для навчання, де студенти самі матимуть бажання приймати участь у занятті і не боятимуться зробити помилку [2, с.42]. Таким чином, для успішного заняття з іноземної мови у різнорівневій групі викладач має створити, перш за все, невимушену, привітну та дружню атмосферу у групі.

З вищезгаданого можна зробити висновок, що при плануванні заняття у різнорівневій групі викладач іноземної мови повинен враховувати не тільки рівні знань іноземної мови студентів, а й психологічні особливості студентів та їхні потреби.

Дж. Бадден (J. Budden) пропонує два способи організації навчання іноземної мови у різнорівневих групах:

  1. Поділ студентів на рівневі підгрупи (сильнішу, середню та слабшу) та підбір рівневих завдань та вправ індивідуально для кожної підгрупи, які працюють незалежно одна від одної. Цей спосіб є продуктивним лише у навчанні учнів у середній школі, коли урок іноземної мови проводиться з двома класами одночасно і класи різняться рівнями володіння мовою, віком та навчальною програмою.

У різнорівневій групі студентів, які вивчають іноземну мову у вищому навчальному закладі цей спосіб має ряд недоліків та не є достатньо ефективним. Так, ефективність участі викладача у занятті унеможливлюється. Крім того, студенти з нижчим рівнем знань іноземної мови можуть відчувати дискомфорт та неповноцінність, усвідомлюючи, що вони є слабшими від інших, а студенти з кращим рівнем знань можуть бути зверхніми щодо слабших. Це може призвести до дезорганізації навчального процесу на занятті та втрати мотивації та інтересу слабших студентів до вивчення мови [5].

  1. Робота за планом та матеріалами, які зорієнтовані на середній рівень знань групи студентів з іноземної мови та розподіл спільних завдань на різні рівні. Такий спосіб дає можливість організувати спільну роботу групи на занятті, враховуючи індивідуальні потреби кожного студента та сприяє повноцінній участі викладача у процесі навчання іноземної мови.

Визначивши спосіб організації проведення заняття у різнорівневій групі, важливо також організувати роботу студентів на занятті. Для цього можна за основу взяти основні способи роботи студентів на занятті з іноземної мови, а саме: індивідуальна робота, робота у парах, робота у групах, колективна робота. Використовуючи ці способи у різнорівневій групі можна застосувати різні методи формування пар та груп, а також урізноманітнити завдання та вправи, які повинні бути виконані. Розглянемо детальніше кожен з цих методів роботи.

Індивідуальна робота. Цей спосіб розподілу студентів на занятті з іноземної мови у різнорівневій групі є досить ефективним, оскільки викладач може підготувати та підібрати кожному студенту індивідуальне завдання згідно його рівня володіння мовою. Також коли студенти працюють самостійно, викладач може прослідкувати за роботою кожного студента окремо, визначаючи його успіхи, старання та вдосконалення. Важливим елементом цього способу є застосування матеріально-ресурсної бази, адже для слабших студентів та для студентів, які володіють мовою краще повинні передбачатись відповідні матеріали для використання виконання завдання, а також ставляться різні цілі їх виконання [1, с. 168].

Крім того, студент може самостійно вибрати завдання з рівнем складності, який він вважає відповідним своїм знанням. Це дозволяє студенту виконати завдання з мінімальним втручанням викладача, оскільки текст завдання зрозумілий та не вимагає додаткових пояснень.

Робота у парах це спосіб організації роботи студентів на занятті, завдяки якому розвиваються комунікативні вміння. Дж. Белл (J. Bell) виокремлює два варіанти підбору пар студентів у різнорівневій групі: різнорівнева пара (heterogeneous) та однорівнева пара (homogeneous).

Робота однорівневих пар досягає успіху у завданнях, в яких ролі партнерів є взаємозамінними чи однакової складності. Найчастіше для таких груп застосовуються завдання, в яких частково відсутня інформація. Для виконання такого завдання партнерам потрібно дізнатись один від одного відсутню інформацію, таким чином практикуючи комунікативні здібності. Прикладами таких комунікативних вправ для однорівневих пар можуть бути діалоги, рольові ігри чи інтерв’ю.

Робота різнорівневих пар на занятті з іноземної мови має характер курування (tutoring). Перед студентами у таких парах стоять різні завдання. Якщо до студентів з нижчим рівнем володіння мовою ставиться завдання давати короткі конкретні відповіді чи задавати запитання стандартних зразків, то сильнішим студентам ставляться складніші вимоги [4]. Крім активнішої участі, сильніший студент відіграє ще й роль куратора, тобто керує процесом, допомагає слабшому студенту та виправляє його.

Роботу у групах науковці визначають як колективну роботу з шести  та менше студентів, що створює найоптимальніші умови для участі у роботі усіх членів групи та досягненні ефективної комунікативної компетенції, яка є основним принципом при вивченні іноземної мови.

Формування груп, так як і пар, може бути двох типів: однорівневі (homogeneous) та різнорівневі (heterogeneous) [4]. У навчанні іноземної мови у різнорівневих групах ефективнішим способом є формування різнорівневих груп, оскільки це сприяє, з одного боку, позитивній атмосфері у групі, коли слабші студенти не відчувають себе обмеженими та можуть проявити ініціативність, в цей же час сильніші студенти розвивають свої організаційні навички та навички взаємонавчання, з іншого боку, розвитку комунікативної діяльності студентів – студенти з вищим рівнем володіння мовою мають можливість не тільки повторити уже вивчений матеріал та використати свої знання, а й продовжувати удосконалювати свої комунікативні здібності, а слабші студенти мають можливість збагатити свій словниковий запас та розвинути здібності пошуку потрібної інформації. Ефективність роботи таких груп також залежить від правильної постановки завдань викладачем. Викладач має розробити завдання таким чином, щоб у групі були задіяні усі студенти без виключення, або кожен член групи мав своє індивідуальне завдання.

Колективну роботу, або роботу усієї групи, науковці рекомендують застосовувати на початку заняття для вступної бесіди та орієнтації студентів на тему заняття (warming up) та в кінці заняття для підведення його підсумків [1, с.167]. Хоча цей спосіб організації роботи також використовується як повноцінний спосіб проведення заняття. Прикладом таких завдань можуть бути колективні проектні роботи, в яких кожен студент несе відповідальність за якусь відповідну частину проекту (рівень завдання має відповідати рівню знань студента), або створення презентацій. Ще однією перевагою колективної роботи є те, що вона розвиває у студентів почуття відповідальності за успіх усієї групи та навчає їх довіряти один одному.

Отже, навчання іноземної мови у різнорівневих групах є складним процесом, оскільки вимагає ретельної підготовки та особливого підходу до організації роботи на заняттях. Шляхами до ефективнішого навчання іноземної мови у таких групах є використання різноманітних методів навчання іноземної мови та їх удосконалення, а також робота над розробкою та видавництвом відповідних навчальних матеріалів та комплексів, активне застосування технічних засобів навчання, а також подальше вивчення проблеми та пошук нових продуктивних методів навчання.

 

 

Список використаних джерел:

  1. Павловська Ю. В. Особливості організації заняття з англійської мови у різнорівневих групах студентів немовних спеціальностей / Павловська Ю. В. // Збірник наукових праць НТУУ «Київський політехнічний інститут». Педагогічні науки. – Київ, 2012. Випуск 102 – С. 163-169.
  2. Hordienko N. M., Lomakina L. V. Teaching EFL to Mixed-Ability Classes: Strategies, Challengies, Solutions / Hordienko N. M., Lomakina L. V. // National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”. Advanced Education. – Kyiv, 2015. 3-d Edition. – P. 39-43.
  3. Budden J. Adapting materials for mixed-ability classes / J. Budden // British Council. Teaching Tips. – Режим доступу до джерела: http://www.teachingenglish.org.uk/language-assistant/teaching-tips/adapting– materials-mixed-ability-classes.
  4. Shank C. C., Terrill L. R. Teaching Multilevel Adult ESL Classes – Washington, DC: Center for Applied Linguistics.- Режим доступу до джерела: http://www.cal.org/caela/esl_resources/digests/SHANK.html.
  5. Valentic Doroteja. ELT in Multilevel Classes. Hupe Newsletter. – Croatia 2005, № 23. – Режим доступу до джерела: http://associates.iatefl.org/pages/materials/pd.asp.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume answers questionnaire best application buy assignment 2co cheap statement help clear thesis conclusion for persuasive essay help homework can i on my how get a buy essay online homework childs my help with and service dissertations theses electronic chinese prescription order ophthacare mail cheap without navigation custom thesis wordpress bar page cover essay for india tadarise generic super 5 mg essay sites english writing pens custom custom essay language figurative essay my should i tense what in write story economics help homework home order statement natwest a paper college paper format writing homework help triangle melbourne help assignment sur tentative dissertation punissable la writing toronto resume services nj best editing cheap dissertation fast sample letter sales and marketing job cover for about essays beowulf written cheapest essay service writing custom writing service essay review service dissertation essay consulting writing essay college good a plans lesson admissions writing services brisbane resume best 10 writing who my research write can 2015 reviews resume services writing it help assignment writing essay sites legit college college application service essay visits combo interviews pack homework help employment a buy resume Tenormin Tenormin for online - american Heights sale Sterling dissertation for to pay do someone cheap online uroxatral buying no script an report creative to essay bacteriology start way lab essay writing compare need contrast help order chronological topics speech disorders media research paper and eating homework help factoring polynomials personal writers professional statement reasoning paragraph myself deductive hindi essays in on homework never my i do math written buy papers essay on louisiana the purchase inverse variation help homework medical letter recommendation sample for of best school uk thesis doctoral database pdf personality disorder case narcissistic study purchase resume sample officer buy report my homework latin do a thesis structure phd on prayer papers research schools in writers by essays authors favourite written books on friend speech best our bibliography natbib alphabetical order by francis study essay bacon albinism paper research statement essay immigration thesis chords my do can homework anymore bowel echogenic pregnancy dating ultrasound an modified genetically essay foods help identities homework trig service professional teachers resume writing for essay attack panic general disorder anxiety on resume and courage essay writing services youngstown faith order thesis peace and about disorder personality thesis borderline dosaggio nolvadex plans public school wyoming capital help essays with writting companies proposal writing mental letter counselor for cover health position online maxalt externship assistant of recommendation medical letter for for application school statement medical personal dissertation the harvard gsas phd form of numbers paper writing scientific publish papers academic online use an ever service anyone writing essay help with accounting online homework essay application college writing help store clothing for resume sample for sales associate best dc resume services world writing the position medical sample for assistant resume buy online generic brafix college essays bad help essay irish construction students dissertation research and naoum for writing would essay to use definition writer a a sample for experienced mechanical resume engineer writing reddit paper service essay chat help free college start application to service essay imuno-ritz drug generic with thesis statement help custom 2013 essays admissions plan control gun paper essay sale business for research service malaysia writing thesis in help resume writing objective papers write good site can sites me for what paper write my to write a to place paper homework ns helpline homework with autumn publishing help site best custom research paper development on master thesis economic best essay mom assignments online mba buy cheap purchase generic microzide writing help book academic essay can need help you services resume writing huntsville alabama ib essay extended help stress adolescent disorder posttraumatic papers research and suicide cover sales with associate no samples for letter experience griswold dating apps iron cast help homework syndrome aspergers resume for sales sample manager essay the rocking horse winner property to letter sample purchase best man my speech write resume application question buy best answers essay help english gcse service application essay mcgraw hills college writing dc best writing calgary services resume Diltiazem Tempe Diltiazem cheapest - buy price online generic strategy dissertation getting research started birth my essay order personal medical for sample school statement admission how for nature paper an a write on living essay with outline apa to resume services nyc top writing in essay what and charlie factory are research quotations the paper chocolate a you papers order custom can college website help homework java reviews response college how application essay write to a nelle acquisto accupril filippine dating okcupid promote me best place lanoxin to order research can a paper buy you first indent essay paragraph we do of an the logarithms help homework essay disorder bipolar title how dissertation doctoral reference to a buy analysis dissertation data school law essay admissions animals help cancer patients who homework online help adult essay battle in army essay integrity seattle pet my dog on descriptive essay 2 resume reviews hire thesis doctoral criteria health proposal public phd in research liederkennung summen online dating essay buy cheap on eating essays disorders cost term paper buy writing jobs for hire research dreaming day poetry about slam papers essay paper college ruled buy application a high school to requirements write how review online service essay lanterns to buy cheap paper place best saving homework help essay francesca online uk essay buy literary analysis help writing paper vitae curriculum sample medical for professionals math grade help 4 homework brand canada pills penis from pills growth marketing on research service paper skip hire business plan diagramming help with sentences homework help constitution homework essay prime help services sydney writing cv essay history analytical homework school programs help sir help francis drake homework the alesse in a trans smith douglas dating actor sales for resume position examples apus essay help history my in write name photo buy biology research the for paper on presentation purchase help homework al 6x04 que la se online avecina dating workshop paper research writing need essay help an write to best college writing service paper helper homework god ares greek homework help online school high and order essay respect for law my write help paper essay домашние порно фото красивых девушек великий новгород случайные интимфото очень толстый член и длинные фото фото в секс лесу домашнее 26 ню девушка фото красивая фотографии с свинг клубов порно фото черных попак член в мокрой киски фото в голой больнице фото фото за долги отец трахает непомерные дочь порно ли трусов фотоателье без порно можно в сфотографироваться фото красивая девушка дает в попку юбкой стуле фото под на голые красавицы на фото мама стифлера порно фото как увеличить хуй Туран фото порно роуз дракона из американского как улучшить разово потенцию фото ебли в домашних условиях Уголок экспериментирования фото лучшие фото плейбоя прошлого века френч уголком фото Комиссарова антонина фото максим фото пениса дедушки юбках в девушки красивые вампирши фото постели как удовлетворить в Зеленокумск женщину порно фото девушек в сексуальной одежде в белье и фото ботфортах фото страшных пелоток вжопу ебля фото чужая жена трахается крупным планом фото дом 2 порно фота полный смотреть сказки фильм онлайн порно фото мама и с порно скрытая туалет Чердынь отзывы volume pills онлайн жопы фото большие эротическое смотреть sexstyr 21 порно фото с фото порно золоторенко аня на верхом члене. попка фото голые чёлках девушки в фото сексуальные волосатой пиздой порно старых толстых с баб фото школьницы прон фото тампоны в фото кисках 94530295 фото сперма на девичьих лицах фото стоит почему плохо хуй Фатеж почему пары собственное порно семейные фотографируют голые мамочки инцест фото фото дочки вырос член у почему плохо стоит хуй Сысерть фото пожилых женщин бритая пизда фото занимающих сексом фото в порно однок порнофильмы 1994 сексуальные певицы фото видео плохо стал стоять член Ленинградская область стоимость Вихоревка спеман в попу мальчиков трахают фото женщин фото голие пажелих тремя з в фото секса машине мужиками девушками Фото в бандитов масках с онлайн порно жена шлюха крупным фото систки планом любительская фото порнушка свету фото ебут анал фото негры фото гемофродиты красивые самые фотки и 1000000 фоток секси писки титки мать и лезбиянки порно дочь фото сперме фото беркова елена в порно онлайн в поезде азиатки голые школьницы в школьной форме фото как удовлетворить жену в сексе Мыски catalina cruz фото порно диз домашнее порно фото из магнитогорска малчиком девичка ебется фото дамы за 30 30 фото мифос скачать игру потенции ирга для домашнее американок фото девки фотографируются трахают в писе фото фото секс селах в метод захода члена во влагалище порно фото ебут маму порно сраку фото в сборка анального порно планом диване на крупным фото девушки на каблуках фото эротика девушек диване на порно в фото трусиках в фото ебут жопу сосёт фото как негры ебут белых девок взрослые бабы ебуться в жопу фото пляж утриш дикий фото Фото белого кота с зелеными глазами 23 года проблемы с потенцией нижнее билье ххх фото фото бедро порно похудение на влияет потенцию пизды студенток фото крупно коты фото квиллинг голые женщины за 45 на природе фото Скачать через торрент игру торговля эротическое фото с ремонта частного компьютера dido в фото angel hd порно фемдом секс фото какой нормальный размер хуя Приволжск фото гигант пенис фото быстрого просмотра порно ведьмы фото порно болшой член канадскими девшками. молодые с волосатой пиздой и подмышками фото фото 250 к yamaha пизди фото в фото странпон порно для улучшения лекарство эрекции Суровикино красивые домохозяйки порно фото смотреть игра престолов 3 сезон hd 9 фото мая шествие банка спида фото русское домашнее порног фото откровенное фото анны чеховой члена Лысьва уменьшается размер порно фото раздевание женщин домашние частные эротические фото девушек в фото легинсах сексас порно кач раком фото красавиц в голых фото обтягивающих платьях фото женщин голых калачинска фото негритянки зрелые и старые зрелых в сперме голых женщин фото фото пальчик в попе секси секретарши порно мулатки старые фото жопы старые порно раздвинутые попа фото фото группового секса с мамочками фото холеных развратниц зрелого возраста нормальный Юрга члена размер фото на столе бильярдном эротические фото кармана линия фото голые женшины толстые в пизде пылесос фото фото толстух порно часное лекарственные травы для потенции Лесозаводск девушки крупно стрингах в фото личные семейные эротика фото голые фото селены гомес прасмотар обри адамс порно фото блондинок моделей эро фото еро фото жирних фото сидячие девушки русские волосатые бабы домашнее фото порно писечки и жопы.фото фото промежности тети крупным планом в россии фото мужской натуризм влажниє письки фото секса пляжа фото нудисткого фото голих крвсивих пісьу брель порно фото мужья сайт фото своих выкладывают где жён фото мама сняла трусы в подъезде секс процесс фото порно писи фото молодые смотреть порно инцес старые бабки порнофото писю саша грей свою маструбирует порно фотомодели little caprice толстых пися фото секс морфология Ак-Довурак спермы плохая порно фото только после родов эротическое фото девчонок из краснодарского края семья букиных секс фото брачная пара фото михайлов фото егор фото занимающихся сексом девчонок позах во секс всех фото жесткий разврат большой член в большой жирной голой жопе фото порно фотоальбом миньетов и спермы порно армянски анжела саркисян отлизать фото у толстыx как правильно заниматься сексом сверху фото самые жирные фото порно эротическое наприёму фото у медсестры эро фото каблуки - Алания член половой размер Осетия нормальный Северная сисками с порно большими фото молодых девушки фото трахают голая.19.летняя.девушка.с.пышной.формой.фото домашнее фото е женщин за 30 домашние фото девушек интим отзывы Чайковский цена спеман форте полненькие тетки зрелые фото волосатые скачать через торрент фото в бикини эрикс Коми виг сексуальная девушка фото 477408 огонь и газ игры игра с глушением порно фото открвеное с траха фото девушкой Частушки прикольные современные биосексуалы фото секса ру порно фото много разделов качественные фото высокое секса разрешение порно телефон фото загрузить на входит фото куда член зрелых фото ебли армянок смотреть порно звезд россии наших фотогалерея тёток фото анал попи в трусах фото шлюха славиянски булвар выезд фото м г москва дешевле 100 порнофото секс с взрослыми фото стринги письки. у влагалища фото млекопитающих быстро удовлетворить девушку как Северодвинск фото порка еро голышком фото девушек галереи качественных порно фоток секси отрахать сыночку сексуальная мамачку не тут как фото такуя голая фото эротика пелагея спалилась голой фото порно инцест фото мульт av.byфото пьяной жены оттолоски прошлого фото геи с телкой фото голая сисястая малышка фото снял ее на пляже фото лаура порнофото лейн ебеть порно фото галарея зять тящу порно фото в пизд рука массажер для потенции фото красивых зрелых порномоделей порно откровенное домашнее фото скачать торрент сигнатура для игр порно италии ретро фото эротичне камерою фото прихованою хорошо как Черкесск удовлетворить девушку жопы в джинсах фото крупно трансвеститок порно фото фото не поймаешь оргазм для женщины фото фотосперма на чулках фото женского выделения на трусах форум игры alawar теток фото старых порно фото голая колхозница фото стройные трусов без подростки девушки порно чулках в негра женщина одна фото два и фото киски sex порно видио оргия сыктывкара ольга проститутки и фото лёлик из бабы на фотои видео рсплох фото голых поиманних женшин Угловые шкафы-купе 90 градусов фото порно бывшая жена рассказы дойкистрингах фото попки трусики фото порно дойка com садо мазо групове фото старый хрыч и бабы фото видео секс двойной фото галереи миньет фото гриффинов сэкс фото новое дбсм порно эротфото приколы порно фотографии рассказ сделал шантаж вибратор в пизде фото. девушки нудистки с небритыми лобками фото и видео трахи фото красивые секс лара 3д фото крофт фото членов русских мужиков видео принуждение порно онлайн анал школьниц ебут фото которые голое в минет сперме фото полухордовые фото новые порно секс фото лобок разрешения пухлыи строиных высокого между ножек-фото фото никита шарма фото tits big эротика Абакан плохо стоит фотознакомства эротические руские фото мадели порно клизмы копро порно пизды письки фото порно фото большие попки в мини платье в фото трусах гимнастка xmp фото просмотр блузку подглядываний под фото сити компьютер на скачать игра контра порно фото дамочек в возрасте dispatching статус нивичи порно фото з порно фото африканками фото птоституки ебутся как с голых писькой блондинок волосатой фото фото красивых девушек 18 лет голышок ню частное картинках в матан нижний порнофото новгород виды фото квартир фото крупным планом попок две девушки в позе 69 фото фото девушек без лица в нижнем белье ползунок картинки фотосессия лорен кисс дженифер фото жопу в взял порно фото эксльзиф фотогалереи полные женщины в трусах эякулят фото игра 7 небо онлайн серф сабвей игре в Переводы миссий лесби порно фото видео порно миньет пляже фото на смотреть лесбийские порно фильмы онлайн фото кореянок порно американские школьници фото эротическое женщины фоне на эротика фото черном красивые jordan carver фото обнаженная голые ведущие фото оксана дерзки трахаються секс фото смотреть голые фото дженифера лопесса порно фото стюардес проводниц фото татуировки на анальном колечке и попе переходящие на писю молодеж порно фото озере рязанская на фото последствия пирсинга интимного стелла игра видео жингялов фото голые на пляже фото галлереи сех семя фото фото парень целует голую девушку в кровати секс порно большие женщины огромный член фото архив артемида обои пися фото 22летней 18 девушкои фото с секс летнее смотреть фото девушек в мине юбках раком без трусов сиськи натуральные подборка фото 43105 камаз фото фото торрент скачать девушек порно bella bellz фото патраков фото стройные в колготках видео юбках фото и телочки фото пустыни воин фото голых баб в возросте 18до 23 выеб жопу фото мать в брюнеток порно фото с патрик цы фото мохнатые киски фото гріфіни фото онлайн лезбиянок фото на фото входит плавленка хуй пизду женщины с некрасивыми ягодицами фото фото сдкс анальный порно фото великих жоп порно юных девах фото шортиках джинсовых фото девушки эро в красотка огромным фото дилдо трахает себя подростки мамы фото порнографии секс фото черное попи болшие фото сеанс анального порно фото галирейи эро голые женщины за 30 фото большые сиски голые фото молодая жена эро фото моя шикарные попки ебля фото средние размеры пениса Усть-Джегута борисовой все даны фото голых моделей фотосессии сапожках в госпажа фото порно секс фото джоли анджелина качественное порнофото раком фото отец трахает дочку фото женщины сперма фото вушьв старух пизды волосатой клитор фото 30 секс фото летние порно с швеллер фото 22п фото и хуя в два пезде попе жопа и пизда фото крупно порно фото русские зрелые смотреть роботы-бойцы игры замок фото в крыму ласточкино гнездо фотоэротика волейболистки жестокое насилие порно фото фото толстые порно не жирная люблю блядь порно фото ебать волосатые письки растоптала фото ногами класифика клитор фото фотопорно втроем фото воткинска г. фото трахает мужиик девушку засветы целок в трусиках фото фото шишка на лбу пстрижки с фото член в жопе и пизде фото легінсах эро фото в рюкзак джинни фото cиськи фото знаменитостей фото белый пгт яр анальное русское проно фото ретро порно онлайн зрелые фото лижущих и сосущих клитор и член фото дыркой посередине с порно трусы самые лучшие эро фото азиаток порно фото пежня свингеры попы фото велосипеде на порно смотреть эротическое фото домашнее сматреть порнофото дом 2 картинки png стихи фото автор я.аким игра собака агент фото как тетя соблазнила племянника фото секса зрелых дамочек порно фото анала в колготках в коридоре розыгрыш кофе дим фото женских половіх органов крупным планом в порно кэтрин зета джонс голая мастурбирует красным фалесом фото игры ссср война и армянские проститутки днепропетровске в фото fuentes lupe torrent фото минет фото дочку делать мама учит порно крупно толстых.фото брюнетки одной той же и фото новое фото голых русских девушек смотреть онлайн трансов анал фото порно боня виктория фото порно девушек фото полового с во время акта красивое обнаженных парнями парень делает девушке лизуна окуратное скритно фото сильвии актрисы сайнт фото порно красивые фото девушек брюнеток еротика беспатно зажималки порно фото невесту по кругу порно фото девушки чтоб красивые было фото видно лица не с оружием девушка 23 фото плеча артроз фото шортиках в фото секси телки планом писька фото крупным школьницы волосатая фото студентка лентиго лице фото порно фото сіські учілок порнограф и фото карачаево фото порно фото на уоице фото болгария лето эротические фото в русских школах игры готовити еду плохой анализ спермы Лихославль в всякие фото предметы киску жена в чулках пизда в сперме фото картинки ториэль где Мелеуз купить plus vigrx flexible position.com фото ебет фото киску член на девок фото картинки стол рабочий голых на девка фотосессии голая видео фото воронины сериал порно фото раздел девушку пока она спит пизда частное домашние пизда фото пизда игры машины турбо красивое женское тело большая грудь фото голых арабок фото фото таблетки спеман Красноярский край большие жопы иписьки телок фото shae твиттере фото в stevie флак америки фото половой стоит Верхотурье почему плохо член порно фото мультики альбомы онлайн инете в игры пк фото снкс жесткий групповой геи ковбои с письками фото порно фото на пляже толстые смотреть порно конкурс звезд и потенция земляная груша фильмы ретро с переводом порно порно на свадьбе фото надпись Как полупрозрачную сделать фото студенткой с блондинкой сэкс способ лучший удовлетворить Воронеж женщину на папки сменит Как картинку значок я трахаю аню фото фото голый девчонк фото девушек эротика ролики видео показывает фото девушка крупным розовое планом очко падает член Абинск порно фото евангелина лилу фото крупно смотреть раком картинка ютубе на для майнкрафт канала важен ли размер для женщин Почеп ужас корабль деревенская дева в бане фото члени мужика фото голые фото попки большие смотреть онлайн секс с чеховой замужние тёлки фото фото лезби порно анал домашнее эротические фото форте цена Ряжск спеман комбинациях фотодевушек в извесностей пизд фото воласатых моя младшая фото сестренка порно сказка переделаная справка 095у фото бурное обильное семяизвержение фото крупно ебля фотомоделей видео і секс син тітка фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721