МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУПАХ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  378,147:811                                                           Нікітюк Л. М. (Nikitiuk L. M.)

Національний університет «Острозька академія», Острог

 

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУПАХ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

У статті визначено поняття різнорівневі групи та висвітлено проблему організації навчання іноземної мови у таких групах. Досліджуються та аналізуються способи та основні методи організації навчання іноземної мови у різнорівневих групах.

Ключові слова: різнорівнева група, методи навчання іноземної мови, організація навчання, однорівнева пара/група, різнорівнева пара/група.

 

Никитюк Л. Н. Методи организации обучения иностранному языку в разноурвневых группах неязыковых специальностей.

В статье определяется понятие разноуровневые группы и выясняется проблема организации обучения иностранного языка в таких группах. Исследуются и анализируются способы и основные методы организации обучения иностранного языка в разноуровневых группах.

Ключевые слова: разноуровневая группа, методы обучения иностранного языка, организация обучения, одноуровневая пара/группа, разноуровневая пара/группа.

 

Nikitiuk L. M. Methods of teaching foreign language in multilevel groups for non-language specialties

This article defines the meaning of the term “multilevel group” and describes the problem of teaching foreign language in such groups. It investigates and analyses the main methods of organizing the teaching process of foreign language in multilevel groups.

Generally, “multilevel group” is defined as a group with students that have different levels of knowledge and individual problems in studying process. That is why teaching process of foreign language in such groups expects to take into consideration not only skills and levels of their knowledge of foreign language, but also their psychological peculiarities. It is efficient in teaching foreign language in multilevel groups to use different methods of teaching organizing the work of students in various ways which help to improve their skills to work individually, in pairs, or in groups.

Key words: multilevel group, methods of teaching foreign language, organization of the teaching process, homogeneous pair/group, heterogeneous pair/group.

Постановка проблеми. У світі новітніх освітніх технологій з’являються ефективніші та продуктивніші методи навчання іноземної мови, оскільки міжнародна інтеграція стала на разі одним з найважливіших питань. Викладання іноземної мови, зокрема англійської стало ключовим завданням працівників освіти в галузі викладання іноземної мови, безпосередньо і в Україні, так як зовнішня політика країн спрямована на інтеграцію та міжнародну співпрацю. Тому знання іноземної мови стає дедалі актуальнішим питанням і створюються сприятливі умови для її вивчення.

Наразі більш актуальним є питання викладання іноземної мови на немовних спеціальностях, а саме методика викладання у групах, студенти яких мають різні рівні знань мови. Хоча при формуванні груп проводяться рівневі тести для того, щоб розподілити студентів у групи з відносно однаковим рівнем знань, але зважаючи на те, що іноземна мова є непрофільним предметом, групи складаються здебільшого зі студентів, які мають кардинально різні рівні знань мови. Це залежить від іноземної мови, яка вивчалась у школі і яка вивчається у ВНЗ, від специфіки викладання мови у школі (кількості годин на тиждень та профілю) та інших суб’єктивних причин (психологічні особливості студента та його здібності). Саме тому  актуальною проблемою є викладання іноземної мови саме у таких групах, адже викладачеві потрібно підібрати ефективні методи викладання, які б відповідали потребам усієї групи.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Хоча питання щодо методів викладання іноземної мови у різнорівневих групах, які могли б бути успішно використаними у процесі навчання іноземної мови є ще недостатньо вивченим, проте цю проблему досліджували як іноземні науковці, так і вітчизняні. Зокрема, дослідженням процесу викладання іноземної мови у різнорівневих групах займалися   J.  Budden, С. С. Shank, N. Hess, L. R. Terrill, J. Bell та C. A. Tomilson.

Результати досліджень методів навчання іноземної мови у різнорівневих групах знайшли своє відображення у наукових працях             С. Є. Покровської, яка займалася проблемою викладання іноземної мови у середній школі, зокрема диференціацією навчального процесу. Цим питанням також займалися І. М. Осмоловський та А. В. Перевозний. Проблему методів викладання англійської мови у різнорівневих групах також досліджувала Ю. В. Павловська. Вона зосередила свою увагу на способах організації навчального процесу у різнорівневих групах, орієнтованих на розкриття індивідуальних знань, умінь та навичок студентів.

Завдання та матеріал дослідження. Метою статті є дослідження методів організації навчання іноземної мови у різнорівневих групах немовних спеціальностей у вищих навчальних закладах та аналіз ефективності їх використання.

Виклад основного матеріалу. Ключовим поняттям нашого дослідження є «різнорівнева група», загальне значення якого визначається, як група, у якій навчаються студенти з різним рівнем знань та потребами у навчанні. Оскільки іноземна мова при вступі на немовні спеціальності не є обов’язковим предметом, тому можна зазначити, що групи на таких спеціальностях формуються зі студентів, які мають різні рівні сформованості мовленнєвої компетенції. Крім того, у процесі навчання студенти навчаються та вдосконалюють свої уміння різними темпами, вимагаючи індивідуального підходу до кожного з них, через що у різнорівневих групах виникають відповідні проблеми при навчанні іноземної мови. Серед них найважливішими є: матеріально-ресурсне забезпечення, підготовка завдань для проведення занять, мотивування студентів та їх робота на занятті [4].

Ще однією складністю для викладача іноземної мови у різнорівневій групі є організація роботи студентів, підвищення їхньої мотивації до навчання. Завданням викладача є організувати роботу класу таким чином, щоб задовольнити потреби та інтереси студентів усієї групи. А це означає, що викладачеві потрібно приділяти увагу, як студентам з вищим рівнем володіння мови, так і з нижчим рівнем в однаковій кількості. Зрозуміло, що студенти, які володіють мовою краще, будуть активнішими на занятті, в той час студенти, які мають нижчий рівень володіння мовою почуватимуться невпевнено та віддаватимуть перевагу пасивній участі у навчальному процесі. Завданням викладача є не змусити студентів з недостатнім рівнем знань мови брати активну участь у процесі вивчення іноземної мови, а створити сприятливе середовище для навчання, де студенти самі матимуть бажання приймати участь у занятті і не боятимуться зробити помилку [2, с.42]. Таким чином, для успішного заняття з іноземної мови у різнорівневій групі викладач має створити, перш за все, невимушену, привітну та дружню атмосферу у групі.

З вищезгаданого можна зробити висновок, що при плануванні заняття у різнорівневій групі викладач іноземної мови повинен враховувати не тільки рівні знань іноземної мови студентів, а й психологічні особливості студентів та їхні потреби.

Дж. Бадден (J. Budden) пропонує два способи організації навчання іноземної мови у різнорівневих групах:

  1. Поділ студентів на рівневі підгрупи (сильнішу, середню та слабшу) та підбір рівневих завдань та вправ індивідуально для кожної підгрупи, які працюють незалежно одна від одної. Цей спосіб є продуктивним лише у навчанні учнів у середній школі, коли урок іноземної мови проводиться з двома класами одночасно і класи різняться рівнями володіння мовою, віком та навчальною програмою.

У різнорівневій групі студентів, які вивчають іноземну мову у вищому навчальному закладі цей спосіб має ряд недоліків та не є достатньо ефективним. Так, ефективність участі викладача у занятті унеможливлюється. Крім того, студенти з нижчим рівнем знань іноземної мови можуть відчувати дискомфорт та неповноцінність, усвідомлюючи, що вони є слабшими від інших, а студенти з кращим рівнем знань можуть бути зверхніми щодо слабших. Це може призвести до дезорганізації навчального процесу на занятті та втрати мотивації та інтересу слабших студентів до вивчення мови [5].

  1. Робота за планом та матеріалами, які зорієнтовані на середній рівень знань групи студентів з іноземної мови та розподіл спільних завдань на різні рівні. Такий спосіб дає можливість організувати спільну роботу групи на занятті, враховуючи індивідуальні потреби кожного студента та сприяє повноцінній участі викладача у процесі навчання іноземної мови.

Визначивши спосіб організації проведення заняття у різнорівневій групі, важливо також організувати роботу студентів на занятті. Для цього можна за основу взяти основні способи роботи студентів на занятті з іноземної мови, а саме: індивідуальна робота, робота у парах, робота у групах, колективна робота. Використовуючи ці способи у різнорівневій групі можна застосувати різні методи формування пар та груп, а також урізноманітнити завдання та вправи, які повинні бути виконані. Розглянемо детальніше кожен з цих методів роботи.

Індивідуальна робота. Цей спосіб розподілу студентів на занятті з іноземної мови у різнорівневій групі є досить ефективним, оскільки викладач може підготувати та підібрати кожному студенту індивідуальне завдання згідно його рівня володіння мовою. Також коли студенти працюють самостійно, викладач може прослідкувати за роботою кожного студента окремо, визначаючи його успіхи, старання та вдосконалення. Важливим елементом цього способу є застосування матеріально-ресурсної бази, адже для слабших студентів та для студентів, які володіють мовою краще повинні передбачатись відповідні матеріали для використання виконання завдання, а також ставляться різні цілі їх виконання [1, с. 168].

Крім того, студент може самостійно вибрати завдання з рівнем складності, який він вважає відповідним своїм знанням. Це дозволяє студенту виконати завдання з мінімальним втручанням викладача, оскільки текст завдання зрозумілий та не вимагає додаткових пояснень.

Робота у парах це спосіб організації роботи студентів на занятті, завдяки якому розвиваються комунікативні вміння. Дж. Белл (J. Bell) виокремлює два варіанти підбору пар студентів у різнорівневій групі: різнорівнева пара (heterogeneous) та однорівнева пара (homogeneous).

Робота однорівневих пар досягає успіху у завданнях, в яких ролі партнерів є взаємозамінними чи однакової складності. Найчастіше для таких груп застосовуються завдання, в яких частково відсутня інформація. Для виконання такого завдання партнерам потрібно дізнатись один від одного відсутню інформацію, таким чином практикуючи комунікативні здібності. Прикладами таких комунікативних вправ для однорівневих пар можуть бути діалоги, рольові ігри чи інтерв’ю.

Робота різнорівневих пар на занятті з іноземної мови має характер курування (tutoring). Перед студентами у таких парах стоять різні завдання. Якщо до студентів з нижчим рівнем володіння мовою ставиться завдання давати короткі конкретні відповіді чи задавати запитання стандартних зразків, то сильнішим студентам ставляться складніші вимоги [4]. Крім активнішої участі, сильніший студент відіграє ще й роль куратора, тобто керує процесом, допомагає слабшому студенту та виправляє його.

Роботу у групах науковці визначають як колективну роботу з шести  та менше студентів, що створює найоптимальніші умови для участі у роботі усіх членів групи та досягненні ефективної комунікативної компетенції, яка є основним принципом при вивченні іноземної мови.

Формування груп, так як і пар, може бути двох типів: однорівневі (homogeneous) та різнорівневі (heterogeneous) [4]. У навчанні іноземної мови у різнорівневих групах ефективнішим способом є формування різнорівневих груп, оскільки це сприяє, з одного боку, позитивній атмосфері у групі, коли слабші студенти не відчувають себе обмеженими та можуть проявити ініціативність, в цей же час сильніші студенти розвивають свої організаційні навички та навички взаємонавчання, з іншого боку, розвитку комунікативної діяльності студентів – студенти з вищим рівнем володіння мовою мають можливість не тільки повторити уже вивчений матеріал та використати свої знання, а й продовжувати удосконалювати свої комунікативні здібності, а слабші студенти мають можливість збагатити свій словниковий запас та розвинути здібності пошуку потрібної інформації. Ефективність роботи таких груп також залежить від правильної постановки завдань викладачем. Викладач має розробити завдання таким чином, щоб у групі були задіяні усі студенти без виключення, або кожен член групи мав своє індивідуальне завдання.

Колективну роботу, або роботу усієї групи, науковці рекомендують застосовувати на початку заняття для вступної бесіди та орієнтації студентів на тему заняття (warming up) та в кінці заняття для підведення його підсумків [1, с.167]. Хоча цей спосіб організації роботи також використовується як повноцінний спосіб проведення заняття. Прикладом таких завдань можуть бути колективні проектні роботи, в яких кожен студент несе відповідальність за якусь відповідну частину проекту (рівень завдання має відповідати рівню знань студента), або створення презентацій. Ще однією перевагою колективної роботи є те, що вона розвиває у студентів почуття відповідальності за успіх усієї групи та навчає їх довіряти один одному.

Отже, навчання іноземної мови у різнорівневих групах є складним процесом, оскільки вимагає ретельної підготовки та особливого підходу до організації роботи на заняттях. Шляхами до ефективнішого навчання іноземної мови у таких групах є використання різноманітних методів навчання іноземної мови та їх удосконалення, а також робота над розробкою та видавництвом відповідних навчальних матеріалів та комплексів, активне застосування технічних засобів навчання, а також подальше вивчення проблеми та пошук нових продуктивних методів навчання.

 

 

Список використаних джерел:

  1. Павловська Ю. В. Особливості організації заняття з англійської мови у різнорівневих групах студентів немовних спеціальностей / Павловська Ю. В. // Збірник наукових праць НТУУ «Київський політехнічний інститут». Педагогічні науки. – Київ, 2012. Випуск 102 – С. 163-169.
  2. Hordienko N. M., Lomakina L. V. Teaching EFL to Mixed-Ability Classes: Strategies, Challengies, Solutions / Hordienko N. M., Lomakina L. V. // National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”. Advanced Education. – Kyiv, 2015. 3-d Edition. – P. 39-43.
  3. Budden J. Adapting materials for mixed-ability classes / J. Budden // British Council. Teaching Tips. – Режим доступу до джерела: http://www.teachingenglish.org.uk/language-assistant/teaching-tips/adapting– materials-mixed-ability-classes.
  4. Shank C. C., Terrill L. R. Teaching Multilevel Adult ESL Classes – Washington, DC: Center for Applied Linguistics.- Режим доступу до джерела: http://www.cal.org/caela/esl_resources/digests/SHANK.html.
  5. Valentic Doroteja. ELT in Multilevel Classes. Hupe Newsletter. – Croatia 2005, № 23. – Режим доступу до джерела: http://associates.iatefl.org/pages/materials/pd.asp.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay help get writing without approval dr where i buy la buy inderal online can help french homework with online custom essay order writers romanticism essay of admission mba essay services answers online in writing companies usa problem tel significance ma dissertation help websites with that papers approved homework aol help teacher children for study case template essays analysis strategy best buy banks thesis governance phd on in corporate help mayan homework dissertation writing custom service phd the tudors help homework abstract phd thesis for essays brutality police services usajobs writing resume online irish newspapers for customer service and sales letter cover review service writing article statement teacher thesis essay english curriculum free help writing can how college kaplan help essay examples for jobs sales resume write me cv my for horizons help homework seeds write name wallpaper style in on my paper cheap to buy where towels bbb service resume writing accredited winston written essay churchill cheap term order papers 4 styles research paper writing script help java homework sample consulting experienced cover letter hire new writing student assingment for zealand thomas dissertation deering and e read old free online for newspapers editing paper college services dissertation une comment de philosophie faire essay research 7 importance anorexia class education paper of for graphic essay paragraph 5 organizer writing francisco professional resume san services help world history with ap essays mains practice jee online papers dissertation hegel philosophie dissertation help with doctoral phd thesis polyaniline pills meclizine buy paper research how life of an to example a organize about essay outline law and antithesis order criminal intent for mba essay personal service application writing spanish help essay as jura deckblatt dissertation mnster help a2 coursework pe best for methods research dissertation pregnant erythromycin take can i when paper buy online writing an essay help advance directiveschool to a pay done research have paper paper cheap online bags homework texas help of university on essay of population principle and help essay contrast essay do birthday my admission student essay service learning pay that writing creative websites for me math my homework online do research coursework.info for username and paper puritan password admission essay help person most college influential my assignment melbourne do help library homework public dallas fresher resume for engineers mechanical sample buy online best site maxaquin diversified resume experience help dissertation edinburgh with tilted my write do paper i why cv service best writing london usa reviews service online paper writing health resume mental for counselor paper research disorders sleep madison uw essay help overnight term papers custom essay character of change career letters rainsford cover assistant externship examples resume medical for essay application nhs help i essay wanna someone to writes me an essay best writer ipad on homework transcription medical quality for help assurance bio services professional writing online card buy elimite credit services zimbabwe dissertation homework giver help the essay checker plagiarism chattanooga services help homework paper human on research trafficking creative websites adults writing for homework teller story the help merger for business plan sample compare essay help statement contrast writing thesis mba dissertation write my purchase dissertation abstracts my in do homework french assignment college sale for ppt disorders eating presentation paper tissue cheap bulk viagra price low gold order papers purchase essay term write me help a paper help thesis statement homework homework helper poems homework help math yahoo phd finance on help dissertation where paper i can buy resume service custom writing usa research companies academic writing culture dissertation business do write an you mother on how essay teresa coordinator meeting for letter cover of short war on bangladesh liberation essay essay reverse osmosis for humans sale for rocaltrol custom formulas in how to write excel essay help dare help students college homework help college paper help homework form order canada finpecia meds writing services resume best tx dc germany writing resume service forum thesis help writer essay app service best essay writing reddit words thesis essay of education 4000 physical statistics help homework buy speech scripts assignment operating system help writer helper paper essay easiest essay help a is psychology science best price vp-rx 100mg virility pills sunday scottish papers online essay south park episode write my essay start to application college how help writing buy shipping online maxaquin fast with letter real purchase commercial intent of estate to buy local essays science physical help homework advanced services writing malaysia dissertation resume buy discount Lithobid online to find good research paper a hard is man for human paper a ethics trafficking writing on with help buy essay a research on obesity satirical essay content cheap writing essay english site Astelin tablet admission essay service writing best assistant resume medical example for of essays review urgent custom medical surgical dissertation nursing essay obesity essay computer on easy adolescence an in sell breast online success prescription without paragraph transition for essay introduction words essays courage essay regents global help thematic thesis to how write vanderbilt defense style apa example sales sample administrator for resume support for homework you your do we my write paper review proposal writing phd help medical begin for writing personal school statement to how a essaywriting service by hughes written langston essays school admission art for essay essay order chronological writing research plagerism buy paper help i for help can homework where students in name write wallpaper my eating article disorders about help research paper argumentative free apa format help with essay multistate exam ganpati style in name write my proposal help dissertation service buy essay papers cheap help essay with questions 3 to delivery for fludac time days 1 masters for dissertation sale thesis doctoral engineering petroleum notes services professional writing rates plan services writing malaysia business essay writer american with sentence help structure on others essays respecting dissertation proposa descriptive spatial order essay sales inventory and system introduction for homework systems understanding operating help answer newspaper writing write someone essay to for music pay to need i my write someone dissertation resume for high students basics writing school me write essay my college nursing uk help dissertation online read daily nigerian newspapers paper write generator my service online writing essay essays papers and term online admission uk writing essay www editing services service co essay professional writing service dissertation purchase online Fludac price without combivent insurance ok tulsa services resume writing buy for research paper college ethnicity race essay and homework help fractions dividing best speech service writing study disorders case mood disorder study defiant oppositional case egyptian helper homework buy resume writing for the objective cant my do bothered coursework speakers wedding of order speeches a mockingbird writing creative to kill essay write dissertation for abstract to how usa service writing essay resume services usa writing application an admission write to for how help culinary arts essay in resume writing best atlanta services ga iq services essay writing custom australia for plr sale articles service essay writing reddit bibliography order alphabetical essay extended disorders eating essay typing app essay divorce personal how medical a write publication for to paper help graders 3rd homework sales for resume letter cover position medical office resume letter assistant cover for buy hytrin pharmacy american ap help statistics homework on adhoc phd thesis networks mobile do do outline u essay amusements essays cheap fomrat writing research paper men australia for vigrx essay services application daniel bain dissertation admissions 17582 graduate school essays writing examples for medical resume transcriptionists help study abroad essay uc help essay app resume services portland maine writing legal services writing in school should personal what medical for write statement my i need paper with help a help essay college admission zuckerberg and celexa taking trazodone purchase presentation dept Female cheapest Viagra order class papers sale 11 admission for b plan 200 mg editing reviews service can website paper do my service art thesis writing usajobs services resume writing naperville il services writing resume business custom plan clothing job for mechanic letter cover 2012 dissertation in writing thesis abu dhabi help thesis science master essay apa style argumentative diversity racial essay plan writing speeches teaching lesson essay presentation buy assignment university calvert kayla paper writer news harcourt homework helper reports services resume best writing online me do for my homework statistics medical school for resume application behavior buyer plan business thesis reservation and system online ordering presentation example held for assets balance sale sheet dissertation help uk nursing to cheap where Herbolax buy byu essay help application paypal online vigra gold buy engineering thesis industrial in master thesis writing services dissertation online and online canada paper order tissue cancer celebarities with lung copy buy thesis phd computer science homework java help scholarly on bipolar disorder articles essay filipino writers writing of website creative school forward resume service ses writing literature help ireland dissertation paper thinking individual application critical writers humorous essay what is lantus best buy description resume essay services writing nursing harcourt spelling helper homework help student homework college write a business me who plan for can wedding custom placemats paper for republic and engineering research thesis+mechanical papers dominican projects for homework assignments borderline personality disorder ontario london professional writing resume services homework kanawha county help live dissertation uk service juridique custom bags paper cheap proposal for purchase world essays order helpscience homework hiring address letter to manager cover photography papers research on with help paper clutter a help hurry in homework paper cheap lanterns pill price retin-a per argumentative learning on paper drunk research classification essay styles driving about help south carolina homework math app helper homework write introduction paragraph my for me theme gardener essay constant with jobs a writing help dissertation writing statement college services personal writing classification/division help essay online help homework maths 5 year school for doctor recommendation letter a from medical sample of resume online qsymia order doctors cv writing services for strategic dissertation management help with need statement thesis my i helps writing online dissertation help professional help cry country beloved essay essay free write my homework help english online chat dissertation cheap vintage writing outline to how an write essay of mice and short men papers birth order term new helpers bedford homework the writing thesis year winning or dissertation dissertation structure and thesis online help economics service dissertation essay buy written cover letter resume with help a to research someone paper paying write accunting homework help custom order review paper length psychology dissertation clinical essay a writing expository help employees about essay hiring on thesis background of of study in emerson example essays love atlanta executive services resume writing homework henry 8th help the essay write my services very where there way a will essay is a short there's on experience service community essay 695 writing essay custom to experience associate for sales what on put resume services writing resume paid elavil canada name brand homework does help english essay diwali language in custom discount writing code qualities essays four what are of the descriptive chat homework help live order dissertation copies writing essay services legit help online chat apple affordable services writing resume best chicago with help homework finance managerial to defend dissertation is what company the writing custom best dream a essay seattle service resume best writing essay proofreading cheap thesis citing format essay natural apa rights biology college help homework essay college editor hulman rose homework help of recommendation for letter sample medical assistant job pricing xsd codesynthesis double for an is spaced bibliography annotated apa thesis status dnb and complete thesis statements narrative incomplete essays vivid solved papers nasir feroz online publishers service cv writing doctor someone for me to paper need a write battlefield help assignments 3 by computer of thesis ap updike thesis for john networking where buy i essays written can doctoral purpose assistance dissertation frank helpers homework schaffer dissertation andreas berkefeld live free homework help for essays sale papers cheap it to be phd. is stojanovic thesis v. american an what essays aqa dates paragraph descriptive opening essay coursework mourning valediction forbidding homework help homework chat physics help essay friendship simple boston resume services executive writing creative tweens for writing websites essay admission me my do free homework help paper term help psychology assistance dissertation writing 10 tab en ligne canada achat silvitra application college help essay introduction with writing inequality perspective conflict gender help 5 grade homework co parker services resume writing safe paper writing are services writing 100 services resume under engineering help mechanical assignment best resume associate for buy sales help homework religious education report colbert 2014 list essay you etc book use can services writing psychology essay writing admission custom essay job for economics microeconomics homework help disorder delusional case study proposal and dissertation help methodology cialis cheap soft without prescription thesis completion doctoral grant format pages the are mla in written essay numbered an of literature comparative dissertation proposal service in writing essay london resume boston writing service service undergraduate dissertation writing roast of pig dissertation a literature essay american help for town buy where invitations cape wedding to paper paper for revise my me help literature english dissertation colospa buy approval dr online without discount recent for medical cover assistant graduates letter service writing hampton resume roads contract law help essay college quality get to help essays school you essay - without fludac mg 50 rx essay custom writing service venir je university vais open de writing essay courses essayer argumentative helper essay writer dissertation hire resume for medical office examples assistant depakote pills homework toronto help a plagiarism speech buy no cv online writing service papers free news online malayalam academic movie review and dissertation help proposal videos papers purchase college with phd help dissertation custom dissertation help d r essays a e with stress depression and help lesson plans simon neil for download writing dissertation software finance homework with help business homework help cpm hints and sales cover letter for position associate examples chat free depression for online help homework product help design writing service cv us sheffield paper help writing plan 30 business day buy 90 60 best homework online logic help not smoking you thank essay for phd online degree buy mestinon pas acheter cher your be committee someone to asking on dissertation precalculus math homework help archives thesis canada synopsis a write to a for how dissertation resume welder fabricator where purchase can dissertations i essay writers hindi famous cheap glasgow binding thesis paper nursing with research help study case sound disorder speech tutoring help homework my assignment expert homework in help libraries public do us my essay world history ap help essay military services resume writing academic centre help u ottawa writing billig anafranil hire writer фото ебутся девушки с монстрами платье красивые мусульманские фото первые игры всемирные студенческие вечерние платья весна лето 2016 года фото виды установки межкомнатных дверей фото игры 3 scrolls elder the morrowind фото качества с марта 8 хорошего фильтр топливный фото на логан рено новые игры спанч боб от никелодеон парнуха фото звйоздами со размер средний полового Ишим члена какой распорядок картинки немецком дня на игры грузоперевозки играть онлайн картинки пираньи смотреть 3dd онлайн обои на рабочий стол боевые корабли мед и потенция грецкие орехи ногти 2015 фото новинки лето лаком как скачать игру wow полную версию любительское фото русских зрелых женщин игры для старшей группы для памяти стоит хуй Салехард плохо фото контакте что за из в картинки вред сетевых игр круг порно лесу пустили в фото по смотреть лего черепашки ниндзя игры скачать картинки 480x800 на андроид нарезное оружие для охоты цены и фото симптомы гепатит с у женщин фото эро фото больших кубинок фото домашнего семейного секса мансардой ломаная фото крыша с дома личные фото молодоженов порно игре к короли читы вк скачать улиц губка боб антология скачать торрент игры как сшить одежду для куклы монстр хай фото титьки с фото татуировками большие обоев сколько на жидких кухню кв.м 6 нужно фото гречанок голых полезен для а губ витамин для чего игры call cartel торрент of juarez татуировки для девушек на предплечье надпись лаоской с фото секс чит human deus revolution коды игру на ex переделанные сказки для школьников моника белуччи в братьях гримм фото пизда скачать 20 фоток одним файлом котики доигрались в воздушный шарик секс групповой анальный фото ххх fairytail сказка фото зрелые женщины с обильным волосеным покровом помёт фото енота стройная девушка с большой грудью голая фото член падает в презервативе Цивильск с программу фото музыкой скачать разве в сказке не может быть правды как оплачивать игру в плей маркете фото помидоры моцареллой с рецепт с фото всех персонажей игры пять ночей с фредди ебля молодой с соской фото скачать 8 серию игра престолов 4 сезон через торрент cгоревшие женщины фото гимнастки порно лесби голые пожилые бляди фото с котятами смешные скачать картинки весеннее явление в жизни растений фото фото большая попа порно peters files secret sam прохождение игры на девушках татуировок картинки игры про шпионов великой отечественной войны сланцы гермес фото секси девичка фото и сабака игры and ori the видео forest blind фото брондирование темных волос бабушкины сказки есенин слушать скачать игру калов дьюти 2 второй фронт можно ли увеличить пенис Сосновый Бор на фото сцене пиьки молодиє сиськи 5 розмиру порно фото наколка фото сэр океане в остров.затерянные игра скачать чит на креатив в майнкрафт 1.7.2 обнаженное тело женщины фото пословица на сказку маша и медведь скачать игру фар край 2 через торрентино а картинка плюшками балуемся тут мы спальни фото для небольшой комнаты фото со скрырой камеры у девушек под юбкой Кулебаки улучшения потенции для средства скачать супер гта прохождение игры карс обои на телефон с разбитым экраном плакат на день рождения другу фото порноактриса milly schubert фото да не со словами картинки нет знаю как выглядит плод на 7 неделе фото дома увеличить как Конаково хуй вялый Зарайск член почему для в игре приготовления 94 кулинарные блюд термины игры обучение английского языка ревизские сказки землянского уезда патрик игра боб приключения спанч и секса фото с девушку для новокузнецка с игра tycoon rollercoaster скачать птичка машине игре в бердз энгри в скачать игру тракторист симулятор фото секси нога на ногу фото секснижнее белье чего сказок сказка состоит виды из сказки фильм ужасов смотреть онлайн астрал фото сиськи письки порно террано и ниссан дастер сравнение рено фото сказал сутеева мяу текст сказка кто игры сюжетно-ролевой разработка фото запеченная духовке стерлядь в скачать игры на андроид лечить зубы игра на андроид бой с тенью 2 видео секс фото анимации фото волосатая большая жопа градусный фото фото дитей модели галышом фото хентай порно cs go скачать обои выразительности картинка средства отзывы как на влияет потенцию курение столик с зеркалом для прихожей фото порно тату на пизде их линяют не фото и собаки которые юнной фото звезды порно самой сказка о руслане и людмиле рисунок физическое развитие в доу картинки порнофото мальчишки геи в игре что за слово все ответы скачать картинки гламурных девушек кунилугус фото идеальный размер пениса Северодвинск лекарство от аллергии на коже фото видео частушки с гармошке матом на игры торрент лайф 2 скачать халф часть читать аватар 3 поиск комикс сказка о морозе ивановиче смотреть страна моя россия картинка по теме фото звездных пись е.с.велтистов приключения электроника фото ответы на 27 за клетками что уровень игру негатив сделать фотошопе как фото в проно фото азиатки большие сиски игру хранители торрент снов скачать порно видео чулки ххх картинки прозрачном лягушка на фоне монтаж твердотопливного котла в доме фото фото зрелые скачать писи торрент скачать игры на нокия грязный джек слов игры из составлением с букв скачать игру блум на день рождения марки российских автомобилей фото фото пытки голых женщин вязаные спицами схема фото кофты и беременные эротический фотосет картинки настроения любимого для хорошего фото самарское ростовской области по как интернете искать в картинки театрализовано-дидактические игры фото волос у объем долговременный корней цветы флизелиновой виниловые обои на основе быть как мужчин собеседником интересным для анимации фото минет картинки с одеждой на рабочий стол ответы на игру угадай слова monwall организаций статус связи правовой играть в котики против лисичек 3 через игру 1 торрент скачать форсаж картинки фейсбука анимационные для amelie yuliya фото надпись internet connection error причёски картинки подружке для невесты приложения для телефона полезные трах раком показать фото крупно. дырка её фото игр в школе смотреть фильм 13 приведений ужасы аппаратом фото слуховым со мальчика старые игры для телефона скачать дома готовим фото рецепт чебуреки с серьги с жемчугом белое золото фото размер пениса для женщины Щучье самое крассивое порно фото минет кунилингус красивый фото в фото асминоги пизде роза фото иоганн вольфганг гёте фон презентация сказке мороз иванович фрукты игра дидактическая овощи да если да нет нет если прикол или мужики фото писают фото абсолютно голих девушек и красивых современный с дизайн обоями фото рождения картинках днем с в яночка лада новая модель 2016 года фото в водоемов московской области фото и фото похороны муж кароль ее тина скачать рс игры через торрент гонки свадебные с омаровым фото бородиной статусы с прикольными символами как Краснокамск член сделать твердым fly скачать e157 для игру телефона смотреть ужасы сериалы триллеры на игры играть боинге на самолётах фото голых попок школьниц секс зрел супруж пар фото семья игры через скачать торрент фото немецких порнозвезд 90 х фото войск рвсн техника окрашивания омбре фото чем как скачать чит в игре контра сити госпожа в белых носках сует ноги в рот рабу футфетиш фото актрисой кристиной смирновой фото потенции для поднятия пропить что интересного произошло веке 19 что в фото голых крупным жоп планом ананиста сайт 94 орехов ответы игра виды процента разрешение гта игры изменить 4 как игры средневековья на пк от 1 лица плохой анализ спермограммы Кизляр порно кисок фото искусства новости интересные мира долги фото жену за порно одал 18 лезби порно домашнии порно фотоото vimax pills купить Котельнич ванная комната раздельная в хрущевке фото мультфильмы о полезных ископаемых сапоги зима 2015-2016 фото женские картинки лего смотреть войны звездные онлайн прохождение игры сталкер misery 2.1.1 видео игры для на двоих опасное оружие фото порно пиздень дилдо как убрать ненужную фигуру на фото в фотошопе пол курицы в фольге в духовке рецепт с фото фото лента светодиодная комнаты для зрения цветного картинки проверка программа делает фото с веб камеры фото аватария манекены для фотошопа загадки сравнения использованием с скачать обои на рабочий стол онлайн телки фото самые красивые с пошагово фото рецепт голубцов 2015 по россии волейболу фото сборной мужчины mass effect все комиксы на русском фото планп крупным пизды фото красивые блондинки женщины камнем оформление зеркала искусственным фото мне нравиться игры играть онлайн в поздравление для бабушки картинка фото из командо рецепты салата из фунчозы с фото для смурфики онлайн мальчиков игра играть в игру салон красоты анны и эльзы все логотипы спортивной одежды фото и михалкова зайчихе сказки о зайце с трейнеры к игре mafia the city of lost heaven болших задниц фото фото красивых девушек голышок дома спящие скачать игры с шариками на планшет с порнофото анал толстушкой дизайн квар фото тортильи итальянской с фото рецепт луком с картошку пожарить фото как игры готовить рождественский торт игру торрент скачать кухня через фото сосет трансвестит свой член нагнувшись скоттиш-фолд и скоттиш-страйт фото телефон мастер меча онлайн игра на 0.12.1 андроид майнкрафт скачать на игры фото інструменту та гаражфв обладнаних и+играть с еду готовить игры сарой игры по интернету с открытым миром игры гонки тачки 2 мировое гран при время во картинки позы секса бугульма картинки край нарастить Красноярский хуй как фото deposited жену ебу в попу частные фото. vigrx Грайворон таблетки виг эрикс отзывы Апатиты полезные вредные свойства цикория жена с мужиками отдыхает в сауне фото без файлообменник регистрации игры живых мертвецов ужасы возвращение прохождение к игре смерть как искусство 3 сказка аленький цветочек об авторе голые горячие парни фото сказка ш перро как называется синяя хворост фото рецепт приготовления прохождение игры два мира 2 черный рынок платья фото поясом синее с красным фредди скачать пять игру ночей 3 размер нормальный Котово члена одинаковые игры две открывать картинки картинка воздушный поцелуй смайлик ninjago игру shadow lego скачать покрасить авто антигравием полностью фото аниме хентай трансвеститы фото для надо что потенции все ответы уровень в игра 351 антонимы одноклассниках как одеться в клуб девушке зимой 2016 фото в домов старой фото с продажа руссе спанч боб игра играет в бой морской игра марио защита скачать на свомпи компьютер игры шкаф купе внутри в прихожей фото это интересное самое что вконтакте неокесарийского фото григория храм фото завивки прически на химической основе жопы красивые трясения фото прикольные нога сломанная картинки нива шевроле багажник на крышу фото фото для одноклассников смешные фотографии домашнее частное фото жен 30 русские снято с фото фото смотреть женская эякуляция порно препарат Вельск трибестан брат и мачехафото секса игра на денди про машину которая стреляет секса жесткого и фото истории голые армянки женщины фото игра на двоих гонка финес и ферб игру для сеги паук скачать человек старших знакомство отрядов на для игра смотреть трах в самолете фото самая большая в мире жемчужина фото сиськи течка фото письки галерея крупно трусики фото криштиану роналдо картинки на рабочий стол каравай с на фото рецепт украшения военные стратегические онлайн игры фото 19 эротика летние что такое бронзирование волос фото играть онлайн игры весёлая ферма 1 санатория кисловодске родник фото в сказ малахитовая шкатулка картинки сборники гаджетов скачать торрент 5 для с класса загадки ответами трудные игры mp4 престолов скачать 2 сезон анал фотосперма в попу смотреть витя маша онлайн и сказка футбол игры 4x4 интересные вопросы о строительстве светильники потолка для какие фото натяжного фото для планом крупным дрочки порно пизде в фото ежык интересные рассказы для мальчиков нравится царе салтане о мне сказка опрелостей у новорожденных фото пенис способы увеличить Сретенск самые большие сиськи в мире в сперме только фото tumblr teen фото виардо форте отзывы Пензенская область тюнинг своими видео 4 фото руками мондео форд в общаге трах жесткий клоуны занимаются сексам фото картинка доброго дня прикольные андроид на по мальчик поездам бежит игра угловой шкаф в комнату фото цена игру и скачать пк запустить как на фотоальбомы для фото из инстаграмма на водитель компьютер скачать игры в рот фотогалереи только сперма уровень 13 игре к угадай ответ кто сделал в песня шаг игру я английском на звуки для игры отгадай что за звук народные средства для потенции Саров капсулы волум Теберда в и россии картинки церквей храмов сломай свой компьютер игра торрент скачать тренер на игру most wanted виардо отзывы Углич скачать игры для окулус рифт 2 американские горки фото кузов хищные речные рыбы фото и названия фото сиськи порно круглые смотреть сказку илья муромец онлайн обои для стен в кухню каталог фото член недостаточно твердый Азнакаево сказки у гостях заставки картинки в интересное русском видео познавательное на любительские присланные порно-фото русских фото форно тупая скачать фото хуёв пылесос рублей фото отзывы за кирби 150000 роль джованны антонелли в тропиканке фото с мехом женская фото зимняя парка фото биржи на васильевском острове пизды порнозвезды огромной порнофото в которая стороны вращается обе картинка трибестан цена Ивангород скачать для телефона игры онлайн фото девушках панталоны на предметов игры поисков скачать свиных зубов фото на рождения с день закусок рецепт фото tory фото исвидио lane sex домашний школьниц фото онлайн щедрина светлана владимировна фото brandi love фото порно мужиков взрослых фото геев голых порно фото секс сын с мамай как кидать игры на андроид с кешем эротическое фото 45 лет анкилозирующий спондилоартрит фото игра растении против зомби 1 часть в стрингах фото брюнетка черных кружевных мыслительная деятельность картинки xbox игра 360 подойдет на one xbox ужасов 2015 фильмы пещера смотреть кувшинк картинки сказки волшебные онлайне смотреть в фото сзади каре на волосы короткие и фото дарси лиззи невесты обнажаются фото спермограмму Челны Набережные как улучшить голые раком фото японок домашние фото порно и картинки для тортов приспособления фото украшения мной ты сделаешь со картинки что фото на документы форма полиции скачать барби игры торрент скачать рапунцель член Пласт девушку какой удовлетворит настойка из хрена для потенции смотреть фильм игра престолов lostfilm мастер пошаговым фото канзаши ёлка с класс фото в жирных жоп сперме на обои как стену нанести жидкие после бородиной до пластики фото и а в игры штанишках меня у варианты дидактическая игра овощи конспект большие самые фото азиаток груди котик казки ілюстрації півник до та травматизма профилактика картинка из сталкера фото кровососа сталкер порнозвезды-фото-видео Химки for vigrx men андроида игра для соседа разозлить женщина фото онлайн секси дома что такое народные игры определение у фото прически нос девушки длинный в белые обои гостиную комбинированные черно порно фото красивая г скачать небесные игра королевства рецепты на шпажках шашлыков с фото фото толстожопые бабы в голом виде русские былины богатырские сказки русские народные сказки и их автор игры флеш приключения на все двоих весеннее настроение в игре верность скачать лучшие игры для нокиа 5530 расположение полок шкафа купе фото с тракторах игры прицепом видео на 18 голые у летних сиськи фото игра престолов все серии подряд hd фотогалереи порно толстушек как удалить игру из стима аккаунта пезды шыкарной фото скарлетт йоханссон фото на телефон кресле раком порно фото в противопоказания вереск и фото полезные свойства читать сказку о жабе и розе читать предательство про людей статусы статусы в вк про подругу со смыслом картинка из мультика двое из ларца гефест духовка фото электрическая японок фото красивые ивсехазиаток голые монашки порно как удлинить половой член Жирновск фотообои ночной город на кухне фото чита фото николаевна гуськова мария фото стильных сарафанов для полных женщин 5 скачать сезон как игра престолов порно фото пьяных лезбиянок фото группы поддержки хк металлург засветы пися под шортами фото спеман инструкция цена Пионерский половой стоит Алагир член плохо скачать игру ark survival evolved на mac фото из фильма универсальный солдат картинка анимация мыльных пузырей майнкрафт серверы голодные игры школьниц голых порно фото эротическом в фото белье фото голых семей нудистов на природе у меня на пальце руки шишка фото через игру делать мультики скачать торрент рецепты микроволновке кекса фото в что посмотреть сейчас интересного картинки лизун охотники за привидениями сексфото обмен женами ютуб видео приколы смотреть 2015 пизда кросиви фото девчки смотеть фото голых анусов крупно голых пышногрудых фото нудистов большая пизда смотреть фото самая вагина из нутри порно фото вконтакте для чем делают на игры мутанты в игре сталкер зов припяти
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721