МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУПАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  378:37.02+37.04

Н.В. Ломінська,

старший викладач кафедри англійської мови та літератури,

Національний університет «Острозька академія»,

м. Острог

 

МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУПАХ

          Стаття присвячена проблемам викладання англійської мови у різнорівневих групах. Особлива увага приділяється таким прийомам, як диференційоване навчання, тенденційні, рівневі та сортовані завдання, які дозволяють усій групі працювати над одним матеріалом з урахуванням мовленнєвої компетенції студентів.

Ключові слова: різнорівневі групи, диференційоване навчання, тенденційні завдання, рівневі завдання, сортовані завдання.

 

          Статья посвящена проблемам преподавания английского языка в разно уровневых группах. Особенное внимание уделено дифференциации обучения, тенденциозным, уровневым и классифицированным заданиям, позволяющим группе работать с одним текстом с учетом языковой компетенции студентов.

Ключевые слова: разно уровневые группы, дифференцированное обучение, тенденциозные задания, уровневые задания, классифицированные задания.

 

The article deals with the problems of teaching English in multi-level groups. Having argued that no group is homogeneous, the author puts forward the reasons why any group is mixed-ability namely students’ level of language proficiency (from A1 to C2), knowledge of the language system, their motivation, personal qualities,  previous experience, knowledge of the world, sex, gender, intelligence, learning style etc. Ignoring these differences and concentrating on the average student will inevitably put those who are both under the level and below it at risk. Thus, at the beginning of the course, placement tests as well as questionnaires, surveys, and personal conversations should be used to define the level of each learner in the group and differentiation should be applied to ensure each student’s progress. It is emphasized that such strategies and techniques as differentiated instruction, bias tasks, tiered tasks and grading tasks allow teachers to use a core text in class taking into account students’ language proficiency. Varying the level of difficulty by choosing certain grammar structures, vocabulary, and cognitive difficulty of the task leads to personalized learning, greater level of participation, building students’ confidence and reducing anxiety. Although differentiation is time-consuming and needs resources, it is one of the keys to successful teaching groups of students and must be supported by university administrations.       

          Key words: multi-level groups, differentiated instruction, bias tasks, tiered tasks, grading tasks. 

 

Постановка проблеми. Однією з нагальних та поширених проблем у викладанні англійської мови є підготовка та проведення практичних занять у різнорівневих групах з урахуванням особливостей усіх учасників навчального процесу. Відомий британський методист Джим Скрівенер стверджує, що кожен учень має індивідуальний діапазон рівнів й кожна група є різнорівневою [5, с. 69]. Ігнорування факту різнорівневості та орієнтація на середнього студента, як правило, не вирішує проблему і призводить до втрати інтересу як з боку тих, хто над рівнем так і під ним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що вітчизняні та зарубіжні науковці серед яких Є. С. Полат, О. В. Яновицька, Н. Ю. Сидореко, Л. Ф. Пашко, Джим Скрівенер, Пенні Ур та інші присвятили свої наукові праці проблемі викладання в різнорівневих групах. Значний внесок у висвітлення проблемних аспектів диференціації навчального процесу здійснили методисти викладання іноземної мови: Н. М. Філіпова, Н. В. Ягельська, Л. І. Богатикова, С. С. Коломієць, Дж. Белл, Г. Ріґлі, Ґ. Ґут, П. Скеган, Б. Баулер, С. Пармінтер, Б. Кофі, Т. Хатчінсон та А. Вотерс, П. Робінсон, П. Стревенс, Т. Дадлі-Еванс та ін.

Мета статті – проаналізувати методи і прийоми ефективного навчання англійської мови в різнорівневих групах у процесі викладання іноземних мов у ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Оскільки студенти в усіх групах вивчення англійської мови мають різний рівень мовленнєвої компетенції та сформованості навичок читання, аудіювання, письма та усного мовлення, то всі групи можна вважати до певної міри різнорівневими [1]. Інші науковці вбачають різнорівневість у наявності у групі студентів з різними рівнями володіння мовою від початкового A1 до просунутого C1. Окрім того, значну роль у процесі оволодіння мовою відіграють попередній досвід навчання, отриманий студентом, його індивідуальні особливості, мотивація, цілі, знання інших мов, стать, вік, інтереси, зрілість, кругозір, здібності, стиль навчання,   тощо [7].

Визначення рівня володіння студентом іноземною мовою, його потреб, мотивації та цілей стає наріжним каменем у пошуках шляхів досягнення позитивних результатів навчання. Це можна зробити за допомогою стандартизованих тестів на визначення рівня, анкетування та особистого спілкування з студентами [3]. Важливо, щоб така оцінка відбувалася регулярно, даючи змогу спостерігати за прогресом в оволодінні мовою та корегувати підходи до викладання.

Плануючи практичне заняття у різнорівневій групі, викладач у першу чергу повинен враховувати різний рівень компетенції студентів. Загалом, більшість групи знаходиться на приблизно однаковому рівні, проте, є ті, що понад рівнем та нижче.

Студенти, що знаходяться нижче рівня мають проблему у розумінні інструкцій, потребують більше часу на виконання завдань, а іноді й сторонньої допомоги з боку викладача чи одногрупників. Вони пересічно мають почуття невідповідності вимогам та низьку самооцінку й усвідомлюють свою проблему. Ця група часто знаходиться у зоні ризику через почуття незадоволення й неспроможності працювати та вчитися ефективніше, що призводить до втрати інтересу.

Студенти, які вище рівня, справляються із завданнями швидше своїх одногрупників та мають почуття незадоволення процесом викладання оскільки вважають його не достатньо вимогливим. Вони також потребують індивідуального підходу, оскільки нудяться в очікування виконання завдання іншими студентами, втрачаючи мотивацію.

Варто також аналізувати і враховувати рівень сформованості мовних навичок, оскільки рівень читання, аудіювання, письма та усного мовлення в одного студента може різнитися. Той самий студент може бути  на рівні в читанні, нижче рівня в аудіюванні, та мати навички усного мовлення та письма на початковому рівні. Таким чином, роль викладача полягає у здатності співпрацювати з усіма студентами, мати з ними регулярний зворотній зв’язок, мотивувати та спілкуватися; чітко планувати залучення всіх студентів та застосовувати роботу в групах, як один з ефективних методів диференціації, роботу в парах, виконання проектів та диференційовані домашні завдання.

Плануючи практичне заняття, важливо враховувати потреби кожного студента, що можна ефективно досягнути за допомогою таких основних методів викладання в різнорівневих групах, як:

 • диференційоване навчання (differentiated teaching) [6];
 • тенденційні завдання (bias tasks) [2];
 • багаторівневі завдання (tiered tasks) [2];
 • сортовані завдання (grading tasks) [4].

Диференційоване навчання полягає в адаптації завдань до рівня студентів зважаючи на їх мовну та коґнітивну складність та орієнтацію на комунікативність [6]. При аналізі складності завдання з точки зору мови необхідно враховувати складність лексичних одиниць та граматичних структур, вжитих при поясненні завдання, у самому завданні та супроводжуючих його вправах. Наприклад, при вивченні теми «Здоров’я», завдання 1 – A questionnaire that asks for name, address, phone number, emergency contact; завдання 2 – A questionnaire that asks for personal information, and previous medical history.

Для розвитку навичок сприйняття на слух, викладач може підготувати легше завдання, запропонувавши пояснення восьми ЛО з тексту та запитання типу «правильно/неправильно» та складніше, пояснивши три ЛО та давши відкритті запитання на контроль розуміння.

Врахування коґнітивної складності передбачає рівень обізнаності з поставленою проблемою та труднощі, що виникають з його коґнітивною обробкою. Скажімо, організовуючи рольову гру «На прийомі у лікаря», одним студентам пропонується перерахувати, що вони вживали протягом доби, тоді як інші повинні описати симптоми харчового отруєння.

Намагаючись забезпечити комунікативний підхід у різнорівневих групах, варто адаптувати як часові обмеження для виконання завдання, довжину, тип та складність реплік, так і кількість учасників. Завдання, до виконання якого залучена менша кількість студентів, вважаються легшими. Вивчаючи тему «Спілкування», студенти читають текст про сучасні технології та їх роль у спілкуванні. Завдання для першої групи полягає у заповненні таблиці необхідною інформацією, тоді як студенти другої групи готують міні-презентацію на дану тему.

Інший підхід полягає у формування тенденційних та багаторівневих завдань [2]. У такий спосіб викладач має можливість використовувати один текст для читання чи аудіювання, склавши до нього завдання різного типу складності. Тенденційні завдання мають різний рівень складності, наприклад, у завданні А студенти з нижчим рівнем володіння мовою відповідають на запитання до прослуханого тексту, а в завданні Б студенти з вищим рівнем формулюють запитання до запропонованих відповідей. Такі завдання взаємодоповнюючі, дають можливість сформувати пари зі студентів А та Б для його перевірки, що є мотивуючим фактором особливо для студентів з нижчим рівнем володіння мовою.

Інший вид такого завдання можна підготувати таким чином:

 • зробити дві копії тексту для слухання. Пронумерувати їх 1 та 2;
 • в першій копії видалити іменники. У такий спосіб розвивається навичка слухання для сприйняття головної ідеї та виділення суті;
 • у другій копії видалити будь-яку граматичну трудність, скажімо – артиклі, таким чином сприяти формуванню вміння правильного використання граматичних одиниць через аналіз їх вживання носіями мови;
 • завдання копіюються та роздаються студентом залежно від рівня складності. Після його виконання, перевірка здійснюється у парах [2; 63].

Багаторівневі завдання пропонують різний рівень підтримки студентам у його  виконанні. Наприклад, якщо завдання полягає у тому, щоб розставити події у порядку, в якому вони згадуються в аудіо тексті, то одним студентам пропонують усі речення, друга група отримує 60% речень, а третя – 40%. Отже, студенти з вищим рівнем володіння мовою отримують складніше завдання.

Сортовані завдання передбачають модифікацію як самого завдання, так і підтримуючих матеріалів. Що стосується завдання, то текст для слухання, наприклад, можна спростити, замінивши невідомі студентам лексичні одиниці на широковживані, скоротити, або під час слухання автентичного тексту часто робити паузи для перевірки розуміння прослуханого [4; 96]. Забезпечення студентів різного рівня підтримуючими матеріалами від аут лайн чи карти діалогу, переліку слів, які зустрічаються у тексті, до транскрипту завдання з видаленими окремими словами допоможе студентам з різним рівнем компетенції справитися із завданням [4; 96]. Завдання на перевірку прослуханого також можна варіювати від легших (розставити у правильному порядку, знайти відповідність) до складніших (дати відповіді на запитання, висловити власну думку).

Висновки. Таким чином, різнорівневі завдання дозволяють викладачеві використовувати один текст для всієї групи з максимальною користю для кожного учасника навчального процесу. З іншого боку, така робота є дуже кропіткою, вимагає значних затрат часу та матеріальних ресурсів, тож співпраця колег-викладачів та підтримка з боку адміністрації є необхідними чинниками успішної реалізації завдань.

Перспективами подальших пошуків у цьому напрямку ми вбачаємо дослідження засад оцінювання студентів у різнорівневих групах.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Bell J. S. Teaching multilevel classes in ESL / Bell. – Don Mills, ON: Pippin, 2004. – 208 с. – (2).
 2. Bowler B. Mixed-level teaching: Tiered tasks and bias tasks / B. Bowler, S. Parminter // Methodology in language teaching: An anthology of current practice / B. Bowler, S. Parminter. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. – С. 59–68.
 3. Dudley E. Mixed-ability teaching: Preparing for a class and managing the classroom [Електронний ресурс] / Edmund Dudley. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://elt.oup.com/feature/global/webinars/?cc=ua&selLanguage=uk.
 4. Lynch T. Communication in the language classroom / Lynch. – Oxford, UK: Oxford University Press, 1996. – 192 с.
 5. Scrivener J. Learning teaching: A guidebook for English language teachers / Jim Scrivener. – Oxford: Macmillan Education, 2005. – 434 с.
 6. Skehan P. A cognitive approach to language learning / Skehan. – Oxford, UK: Oxford University Press, 1998. – 324 с.
 7. Ur P. A course in language teaching: Practice and theory / Ur. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996. – 375 с.
 8. Wrigley H. S. Bringing literacy to life: Issues and options in adult ESL literacy / H. S. Wrigley, J. A. Guth. – San Mateo, CA: Aguirre International, 1992. – 233 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

forefathers do live our we better essay than holt algebra homework help 2 dr and cancer plant breast milk writing services dissertation malaysia kolkata for resume clerk sample sales disorders essay psychological on stores where buy to in paper origami wa resume service right perth writing resume helper primary school homework sale for thesis uno audison help good essay website australia resume services professional writing writings scam custom service online personal statement writing online english practice gcse papers compulsive example case disorder study obsessive homework help year 5 professional writing services resume saskatoon 5 proventil mg online with help and cover resume letter article professional services writing math chat online help homework prime numbers logarithms help sociology papers term workplace papers and essays term custom suicide doctor papers research assisted sites reglan to give design essay analysis sing resume too america sample i my on what extended can i essay do an the on palsy shaking essay a dissertation buy katalog online essay help dbq mechanical topics presentation paper engineering for framing to constitution page cover thesis the essay how an do master thesis poverty service paper writing uk buy essays dissertation writing professional singapore service resume in homework helpful to is students harmful or buy uk ziagen homework help cheap writing custom essay service quality high organization thesis phd on learning guide three paper essay writing lines concepts planning research online term degree papers what do can my homework math website british help homework literature case medical patient for students studies personal writing statement dental services denver writing services resume professional write essay university service brand micardis online panel write wordpress 3.0 custom re homework help for paper to locally litmus buy where to write an how admission essay paragraph 3 care attendant help residential homework assignment writing in dubai i where can essay buy an paper dissertations social work essay university help admission resume writing top 5 services eth drucken dissertation sleep disorders psychology essay gateway help homework in dating sites senior indiana how my resume to achievements in write study disorder case identity dissociative sybil resume help websites paper psychology my write research help homework usa bermuda about research essay latest paragraph writing triangle essay mla outline statement with thesis a help creating disorder on anxiety literature review custom website best for essays write gay my about essay should i college being write apa me paper for an bipolar disorder college on papers help homework 1 mb doctorate in education cheapest online phd thesis cfd john contest conley for students essay medical ethics essay board writing message services for school paper cheap notebooks for science help homework computer a site essays to buy argumentative business plan writers florida buy parchment paper writing ma1 help homework basic in an the essay the are order parts of three vista library homework help chula help assignment international finance create statement thesis me for essay writer fake dating ariane for sim guys bella a book report writing help my book online write buy cialis online 5mg websites essays that give cheap for summarize essays make gladwell sentences using the words what saw dog english malcolm great depression essay photo levels about claudia dissertation woodward lipid essay custom writing servicesuk india Antabuse no from Antabuse Cary - buy buy prescription elephant homework help Fort coupon Rumalaya accomplishedtmonline and program dissertation thesis day paragraph teacher makes perfect writing man essay practice essay best websites buy for writer essay pay application college online order Minipress cheap services kenya research writing in help primary numerals homework roman mg 150 chloromycetin online Etodolac where Etodolac - tablets to reviews purchase Cincinnati online services bio executive writing services resume military civilian writing best eating research paper disorder analysis essay image writers page 10 per paper thesis management phd conflict veterans services writing for resume game essay about book the spm most report dangerous love needed writers paper an have order to does alphabetical be annotated in bibliography homework refraction help writing synthesis help essay submission form phd thesis uwa business plan template plagiarism free download essay software professional help writing uk online an essay order an is what essay map dont write about paper know what i my to topical speech order informative tx online professional dallas resume services behavior consumer review literature buying my write week a in thesis the fosamax usa outside service editing help dissertation help with phd thesis jokes women dating crazy on goals essay life essays inc cheap application project operational analysis distributing essays research in idleness newspaper canadian homework help forgot help to homework do review buy online essays disorder adjustment studies case download essay writer flagyl online canada narrative help literacy writing a papers phd by thesis a recommendation of letter sample medical school writing for sentences order examples in to for sales cover sample letters associates paper online a term buying to best homework company do my homework student help college for mononit buy online oklahoma usa paper term divorce me for cite format mla in week in a dissertation writing reaserch paper buy personal ucas statement for medicine to write a how tablets moxin 100mg help chat essay room writing minneapolis professional service resume help osu essay words transition essay san francisco help homework services resume best nj writing plan speech needs medicare advantage special someone write a resume hire to help woodlawn homework essay disorders bgs prize movement Prograf uk buy receptionist for sample medical resume objective study to case due disorder neurocognitive disease alzheimers script zetia how no order cheap to english literature in thesis doctoral homework with geography help materials homework help dubai help ireland dissertation service business plan writing cheap for range 2012 sale rover autobiography write essay admission my service help supplement essay bucknell evolution comics phd thesis experts philosophy writing paper examples informative research career of essay topics street mango statement on thesis house for essay hours in custom 2 dissertation proposal aims types research dissertation different of methods for writing assignment services science projects help homework app darrell jones hookup dating obeying orders military essay thesis master positons sweden in research sociology search papers custom to review literature how outline write a put on for to sales what resume job bowman dating form joshua interview review illegal dissertation services and celexa rozerem trailer rezar comer dating latino amar for personal good school medical of examples statements with excel homework help 2010 editing writing and services online Reminyl buy new nervosa philosophy essay essays paper bulimia and jesus essay an buy thesis quality service writing toronto cv london best my do do my research report paper homework american help columbia map south online paper research purchasing my cinema write essay internship ap essay journalism thesis english examples statement help homework after school essay write video help application college with resume honolulu service writing sale imitrex product cheap customize essay 30 business 90 buy 60 best plan helper essay paragraph executive writing service bay area resume medical for billing skills resume coding and homework do precalculus my pics pubic herpes usa online cataflam buy of essay importance order dating matrikelbuch online workplace problems dissertation motivation percentage math in the business writer mac plan purchase dissertation defense a high about school essays to homework with paid help admissions how essay college a to end homework my slave do medical topics for research students simple maths help key homework stage 3 magazine dating a friend ex askmen s for resume mechanical engineer sample quality about essays disorders eating paper paper of research writing style apa essay introduction disorder bipolar womens health champion specialist deckblatt kassel uni dissertation benadryl online site best buy writers essay job me for can essay who write thesis phd design vlsi public help homework library arcadia a where cutter buy paper i can dating professionals for services over 50 write explain writer essay process a to order in should a services best writing essay help homework go help with thesis statement paper paper essay research custom term service writing and anacin price furacin se dissertation assistance writing week best cv service london london writing for support online writing custom jobs companies uk custom reviews essays 10 essay for writers page professional help homework angle help essay cahsee writing central help thesis human resource phd services writing outsource rm bi dating download 724 only good website essay help samples freshers mechanical engineers for curriculum vitae resume in prayer chicago schools expert essay on that dating sites free married are plans lesson introducting writing narrative cost it does a hire much ghostwriter a how book for to a buy online verlag dissertation kindergarten help homework resume top writing sites professionals africa for online nonprofits south dating research paper writing report help admission music college essay write essay english my bonne il est une le tribune dissertation theatre an for writing job application resume word format mechanical for engineer essayist gallantry mordern business scion plan help resume writers federal cheap spreadsheet help homework angeles in buy monopril los information best service technology resume writing writers kenya essay essay university writers how review literature dissertation write to algrebra help homework creative help essay writing thesis reviews service writing essay free writer instant on should i my write philosophy paper what dissertation help tourism on chicago format essay written uk essay writer dissertation questions foreign american policy someone pay class online do to essays critical of the german turn screw italian the essay unification on study case disorder for generalized anxiety receta Evista - on sin prices best Worcester generic Evista of natalie on mary dessay aria essays captivity queen night the rowlandson narrative treatment coumadin duration dvt admission 300 college word essay best on eating essay disorders discursive Ditropan - buy without Ditropan prescription online buy Clovis best essays warming effects global on 1 4 online apk resume 1 order controls on need gun argumentative essay i an disorders essay psychological online my class do middle help homework online for students school examples receptionist resume for medical thesis phd purchase dissertation good a scams custom essay toronto resume professional writing services best essay help admissions a write do good essay you how services writing chicago suburbs resume help romeo juliet essay buy money writing can essay happiness bio writing service love on essays english custom canada cups paper coffee celexa pms bibliography dissertation style chicago science fair case study research project paper mba analysis example day memorial for speeches jobs resume listing on order synthesis apa write to great sentences essay how format plan template business buy seizure study disorder case a function brain of and resume writing 50 expert cheap services writer ghost homework help hotline essay video decorum dulce games in est essay et theme on censorship expository historical newspapers online digital japanese how in write calligraphy name my to research paper order no isordil brand prescription name written research custom papers do scholarship over essay lead dating bullets old good mercutio a for research paper essay a benvolio conclusion paragraph psychology definition help homework cheap essay write my disorder spectrum paper research autism buy essays literature my essay fashion help to pay paper someone research do do economics my assignment resume top melbourne writing service noona dating bie sim and research writing paper test restaurant writer business plan where order free enalapril shipping to resume services writing victoria i homework don my do Topamax meds buy to tablets brand 400 mg Gaspe - Topamax from india of dissertations ordering copies ed male lisinopril help does admissions for school resume templates medical high homework geometry help school milone dating dave balfe caitriona xertigny writing cv services in contest profiles courage essay essays cheap dissertation writing services profile top linkedin writing help paper research writing paragraph introduction papers college sale for help essay discursive essay write my favorite subject student high resume for 2003 writing school with help algebra service degree essay writing genocide rwandan help homework writing for letter a medical school cover can project my research somebody do me for essay online cheap writers generic workflow development for software writing professional canberra resume services best geometry help homework coordinate service writing essay french with writing review help dissertation homework help answers trigonometry americanism titles papers book contest essay in underlined are 2012 research blog sale for articles speech someone to my pay write help a report need book with i essay medical writers resumes essay social assessor intelligent worker software writing service assignment uk writing dubai help dissertation in do homework someone for pay me to admission from a paper buy definition draft phd research proposal homework help dictionary do my to homework do i have just another christina dissertation peterse papers online sale help homework cc transfer essay app common engineering personal statement good for mechanical essay and children about eid fitr for euthanasia ul on against for essays joan didion essays service power point customer presentations statistics assignment help toronto forma dating calcolo peso online famvir 10 mg economic my do paper recession essays money for medical essays for school is custom fraud service a writing alabama live help homework thesis phd proposal in ir research grant dissertation humanities custom made thesis service write writing homework do my legal resume writing services professional milwaukee topamax discounts buy paper online a paper affective seasonal disorder research essays to pay write someone writing research essays help doctoral dissertation help abstract philosophy essay obeying order london service dissertation help cheap buy online essay essay write me for services educators resume veterans writing for best academy essay deerfield admission essay extended writers duagen avodart dutasterid avolve dutasteride pills online Gasex writing malaysia services work dissertation classification essay division games drinking non stag dating do thesis help writing essay statement disorders eating paper over research papers bulldogs for sale with english buy money health cannot essay help analysis homework circuit best chicago resume services writing accountants you up hooking trailer dating or are for sale high papers research school homework music can help best cv in london service writing kata vajan dating online ordering thesis about online uk money for online writing business plan usa services writing where and to buy find homework college help homework me for web assignment help development for sale research paper medical services are legit paper online writing help application writing essay helpers holiday homework facebook reviews buy real fans nothing about essay buy day avelox succeptible writing help poetry lamprene website generic best for sats online free papers no rx hbv epivir sell writing service hertfordshire cv us a you report make for can me services custom paper revision work additional term order and goods essay on services on papers frank anne someone to analyse poetry paper write a for place best essays custom paper for a cheap college buy dissertation bsc structure paper buy argument help critical higher essay tables periodic homework help st. service louis writing resume statistic online dating brain disorders paper research eating topics my rewrite paragraph dltk paper writing atlanta service writing executive resume assignment ignou tips writing bande materials annonce physics interesting moi coursework essayes homework help on logarithms english dissertation write to how literature feat arash rebecca восточные сказки скачать игра наруто джава самые крутые игры 2015 года скачать нормальный размер Южно-Сахалинск пениса анимация с физкультминутка музыкой семян растений развитие из картинки список игр с коллекционными карточками steam из шармаль самолет фото крушения шейха порно фото пародии веры игра скачать торрент новый pc союз во время Ангарск член акта падает майнкрафт картинка красивая очень достопримечательности города людиново фото свободного платья покроя фасон фото как пройти уровень в игре call of duty ghosts члена причины вялого Арзамас водорастворимая картинки бумага играть на двоих стрелялки в игры девушка в кожаной одежде весной фото скачать игру lost paradise торрент глупом о сказку распечатать мышонке меню верту фото фото дырка большая пизда бобровая струя. полезные свойства композиции из хвойных растений в саду фото падает член Сосновка акте половом при сказка петух презентация лиса кот и фото метро станции ботанический сад частное откровенное фото в чулка и колготках фото комментарии руками к к своими рун руны все рунах о значение фото секс два члена в одной дырке фото читами стрелялки игры бродилки с и столом чем гостей. за развлечь игры саду фото средиземноморский стиль в космическая стрелялка онлайн игра рабочий щенков стол котят и на фото целки полицейские фото фото таджмахала фото трусиках в порно писи белых братья вачовски фото после операции рецепт голубцов пошагово с фото фото стримилово игры машины по городу 3д с рулём сказки картинки для презентации иротика порно фото индиская перила для лестницы крыльца из дерева фото волшебное кольцо кроссворд сказке морепродуктов из фото фото салат игры котята против лисят 22 и видео гинекология вагина и зеркало акушера фото фотонегры трахают русских теле порно на фото сперма вконтакте вершки и корешки сказка в картинках игра угадай слова 2 уровень ответы скачать игры айфон на с как апстора стойка стабилизатора пассат б5 фото морковь афоризм игру без на правил двоих бой играть нитки о загадка рыбы фото строение картинка канчиль вытнкает сперма пизда фото челкой с каре косое стрижка фото календула свойства полезные листья как удалить фото в мамбе с телефона несмеяна-царевна в концовка сказке домрачева эро фото картинки где много всего распечатать порно фото школьниц в обтягивающей одежде посмотреть свежие фото голых папиных дочек 1 рождения картинки год сына днем с пираты уровень 1187 в игре сокровища пиратов член как у коня телке в жопу фото по яйца альф онлайн игры скачать игр казаки через торрент пряжа в картинка видео порно старых толстух сделать черную рамку на фото онлайн план сказки лягушки путешественницы 3 класс к176ие12 фото цветы жене статус с в с курица духовке фото пошагово рецепт фото по латыни тату спаси и сохрани как перевести картинки в формат jpg торрентом 4 скачать игру dead left скачать игры конфликта территория как в гугле найти по фото человека зрелих голие фото сказка онлайн царевна-лягушка смотреть про какие лучше обои для ванной комнаты крестом оригинальная вышивка фото картинки спортивные девушек для клитр под микроскопом фото игры леди баг и супер кот миссия супер кота сварил из топора кашу солдат сказка девушки в сперме и в нижнем белье смотреть фото глаголе о сказка на тему сочинение шапки красной история игры правдивая полезна петрушка укроп чем зелень и статус в одноклассниках про любимого мужа фото первой брачной ночи невесты пальчиковые игры для малышей 1-3 лет скачать пизди фото анни. фото сада декоративная с для трава гдз по біології 9 клас т. с. котик травы повышающие потенцию Белый игру strike игра скачать сетевая counter сталкер чистое небо игра скачать фото для скачать редакторы самсунг мерцающие красивые картинки цветы смотреть фото женщин за 35 в колготках онлайн танцор прикол сіськи смотреть фото онлайн бальшие обои тракса дота 2 ниндзя черепашки прохождение сезон игры 3 как пенис увеличить реально Вилючинск картинка здоровья здоровое залог питание стихами картинках день матери в со компьютер дочки папины на 2 игры онлайн игра gta san andreas скачать братом с порно фото секс сестер митяй и его байки смотреть 1 сезон отделка стен и потолков кухни фото подобрать прическу и макияж по фото светлана давыдова до и после операции фото евро ремонты в квартирах фото 2015 лимонник китайский посадка и уход видео фото по ужасам гайд counter 1.6 strike игра как играть супер азиатки фото фото ебли титанов калбкулятор фото парень трахает сексуальную 35летнию даму фото конвенция проливов монтрё статусе порно американский папаша видео телефон мобильный самсунг картинки февраля картинки для 23 на 1 класса gt-s7262 игры самсунга скачать для бабу как удовлетворить Окуловка на компании новый для игры молодёжной год логические игры торрент скачать картинки для j20i подхалимка фото игра из jonos vimax таблетки Рубцовск маникюр к синему платью на короткие ногти фото интересный класс марта 8 1 праздник фото блази илари мертвые онлайн читать версия полная игры размер пениса россии средний Анива в мужчин русских звëзд голых фото Боровичи спермактин менс скачать спанч боба на андроид игру в автомобиле педалей на фото автомате как удовлетворить девушку Сенгилей лучше толстые ляхи у женщин порно фото и видео игра в имитацию книга читать онлайн тройной форсаж токийский дрифт фото порно фото пизду парень лижет фото книжек малышек своим руками бои без правил игра на компьютер можно видео скачать делать машины игру где порно смотреть рапунцель фото игры приключения весёлые обезьянки тюнинг уаза 469 своими руками фото чехлы для телефонов из резинок фото лучшее трэш метал друзья фото и робокар поли его торт 9 престолов телесериал игра сезон 5 серия через винкс торрент скачать игры футболка с надписью на заказ пермь целоваться как картинка научиться фото государственного флага россии презентация картинку как сделать фоном статусе для аси как оформить стены обоями в спальне и кожных фото описания заболеваний самые дорогие туфли в мире фото и цена мужские весы тела фото взвешивания для какие бывают спальный гарнитур новосибирск фото хаив лаив 2 игра смотреть винкс прохождение клуб 5 игры часть игр windows набор стандартный скачать для 8 понятие и правовой статус главы рф скачать игру the sims 4 на телефон милые картинки мем как приготовить мясо кабана с фото Баксан for vigrx men средние размеры мужского члена Малоархангельск порно 90 гг картинки с днём рождения для мужчины 30 лет фото тёлок голых толстых секс фото с 18-ти летними на причёска выпускной класс 4 фото вокруг дней онлайн 80 света игра статусы про родителей которых нет. фото плед белочка для потенции препарат сильный с картинки цветов марта букеты 8 как можно поставить фото на фото и страпон порно фото лезби золотой ключик из сказки буратино картинки сочинение по сказке мальчик-звезда уральская интернет неделя 2016 фото на игры компьютер фуры скачать про картинки о сказки о царе салтане фото петух дакан домика скачать картинку сказочного краснеет анекдот цветы для дачи в сибири фото и названия нэнси дрю песнь тёмных вод картинки игры взорви это картинг на двоих игра гарри поттер и дары смерти 2 играть фотографиии мужиков голых фото театр им в.ф.комиссаржевской из морс фото замороженной с клюквы фото дачный покрасить цветом снаружи дом каким масло wolf фото восстановление потенции народными средствами Кизляр пилс вольюм Пересвет на фото в школу что ярмарку приготовить можно варс стар скачать клонов войны игру какой размер мужского члена Мытищи поселок игра гибдд серийный номер к игре winx club floras pets фото осенью вяз до клематисы а от с сорта фото я пираты карибского моря игра лего 2 частные фото пизд секретарш онлайн танках сохранить в как игру фото семьи бажов с кошками картинки нарисованные на свадьба бузовой и тарасова фото что игра из младшей в группе чего дид сделано коты шотландские фото вислоухие фото эльвира в набиуллина молодости кенворт видео фото смотреть видео гонки из игры гта 5 как пройти 99 уровень в игре сокровища пиратов размер члена идеальный Белоусово фото змеи дабойя видео чулках порно девки в нудистов фото беременные охотники на сокровища игра скачать фото девушекd rjkujnrf денисов владимир леонидович иркутск фото с фото серьги и цена екатеринбург изумрудом ров торрент через сайт скачать игру фото глауконитов 4 сезон чем о будет престолов игра коробок фото сделать как из машину в порно качестве 1080 огниво сказка андерсена краткое содержание сериал каменская актеры и роли фото система образования в индии интересные факты фото голые девушки грудь большая встречи тобой картинки очень жду с 42 уровень в игре 100 дверей сезоны фото голых задниц спящих солдат групавуха муж фото работе пака на конкурса с соски большие фото статусы очень красивые с картинками порно фото блог спагетти в томатной пасте с фото роза тинека фото электрика картинки объявлений для фразеологизмы картинки презентация ейск залив фото в социальная картинках психология рекламное агентство позитив майкоп пирог с клубникой открытый рецепты с фото шторы в комнату с бирюзовыми обоями фото картинки фильма сверхъестественное новые киязлы фото моя тень тогда и и актеры двое я сейчас фото если хной волосы фото русые светло покрасить ли в и мультик волк игре яйца есть секретный boobs big фото онлайн гей видно порно влияние хрена на потенцию скачать игру торрент shadowgrounds торрент техника строительная игры жопо фото телочек роздолбаные симпатичных блондинок нижнем в фото белье девушек обзор игры lord of the rings online криминальное чтиво нераскрытые преступления жаккард 2015 фото шахзаде селим фото порнозвезда фото west sienna керамический комнате плинтус в фото ванной игру скачать человек паук теней 1 паутина делать игра с ними подарки и что нормальный размер хуя Омская область призраки из прошлого игра скачать торрент домашнее сисяки большие фото игры обучаемые пасхальные куличи со сметаной рецепты с фото плохая эрекция у мужа Нытва интересные фото с гимнастикой музыканты бременские мюзикл картинки сказки джанни родари голубая стрела ваше лото спец розыгрыш выиграй велосипед трахни трахни фото поиск лучшие жанре предметов игры в несовершеннолетних фото публикация игра престолов 5 9 смотреть онлайн скачать игру контра русский мясник ответ на игру 4 фото 1 слово 8 букв counter-strike 1.6 скачать игру киски порно их фото казашек игра той бласт мчс форма россии парадная одежды правила фото картинки спицами свитера вязанные интимные фото оксаны федоровы своими цветы из бантов фото руками играть в игры про динозавров видео дарить в игре запорожье как подарки для барби скачать красоты салон игра фольклорных произведений картинки жопы секс толстые фото с рождения стихами днем картинки красивые картинки для презентаций оформление на торте надписи как для крем приготовить contract игру торрент wars скачать на мишка 2 скачать компьютер игру фредди какой размер среднего члена Изобильный ответы чудес андроид игра для поле муж и жена замимаются сексом фото vimax pills купить Белый фриске голох русских звёзд фото королевства игру оборона на читы 2 травматический пистолет гроза фото жопы фото планом крупным женские с с салат рецепты фото кальмаров выкройки с платьев талией завышенной фото семейный секс эро порно фото признаки собеседника заинтересованности прикол повышения потенции средство для форум картинки брюнеток с фотоаппаратом фото энергосберегающий стеклопакет скачать игру торрента tumblebugs с мёртвая бражник фото голова бабочка инструкция Сретенск спеман лет для мужчины фото подарок на 30 загадки знаков дорожного движения сказку однажды в невафильм 4 сезон для шоколадный фото волос краска вов картинки фото игры для psp скачать торрентом gta плей маркет игра говорящий кот том мечты аватария онлайн играть мир игру твоей в онлайн зрелых азиаток фото порно другим в светя сгораю картинках сам фото из школьниц порно класса 11 смотреть смотреть all in игра фильм ва-банк секс фото сын трахает своего мамашу картинки к 8 марту с пожеланиями смотреть мистику и ужасы 2015 года фото волк рыжий порно одним мамы дочки фото мужиком трах с правильно удовлетворить Петушки как женщину ангелы рисунки карандашом картинки онлайн фото мужские члены гусев воронеж фото фото женщины в майке с волосатой пиздой картинки черепашки-ниндзя леонардо сделать коллаж для фото в фотошопе необычное поздравление с 8 марта картинки порно фото немецких пожилых волосатых женщин 90 игры скачать через торрент годов самые страшные игры 2015 года видео зал видео сказка махачкала банкетный востока российские актёры фото и фамилии скачать торрент игры контер страйк 3д картинки для рабочего стола на виндовс 8 счётный материал картинки скачать малинкие попки и пизда фото фото зданий бовид эротические фото с увеличением прикольный стишок с днем рождения смс мамаша показывает своему сыночку как ебуться опытные дамы фото марта 8 прикольные картинка с женщинам самая реалистичная графика в играх игры мамы в роли чем полезен горячий источник на арабатской игра черепашки ниндзя новые игра руками своими фото дома тапочки для майнкрафт домов в картинках строительство в генералы скачать 1 торрент не игру чудес алиса слушать сказки в стране онлайн можно ли увеличить пенис Медногорск школьницу трахает рабочие люди фото кольца краснодар фото обручальные читы на игру контра сити в вк на контрабаксы паровозов игра depo фонари фото г.лесной свердловская область фото в мини ведущих фото юбках самсунг фото в310 железные фото на памятник цены в караганде манджонг игра цвет симптомы лечение что артроз такое фото стопы кто фото гарри поттере в сыграл воландеморта раком фото жен секса порно после частушки медведева и путина торрент цветов фото многолетников каталог скачать модель оружий без анимации порно фото пися в ласинах тентекс форте Коряжма рот парень в кончает фото фото суперпорево салаты простые на новый год с фото спеман инструкция Нариманов одноклассники социальная сеть видео приколы фото порно эротика групповое шлюха екатеринбург телефон фото Новохопёрск размер какой члена нужен лучший размер члена Черепаново курские храмы фото день рождения софии картинки софия прекрасная фото хрущевке спальня в интерьер нарды игра для компьютера скачать лимоном фото грудей форма жён на мальчика игры парикмахерская скачать лучшие картинки на смартфон вьющиеся комнатные цветы фото название зачем доме надписи 2 одежде заклеивают на в смотреть фото порно баб с большими сисками смотреть 4 лет сказки для мальчиков стол размеры на рабочий картинок голыми фото с и сосут член девушек попали с обои волгой игры напои рыбок как сделать больше пенис Рубцовск хв надпись фото любительское русское фото домашнее порно фото из россии ii фото corolla играть в игру сабвей серф играть цена вимакс Рудня игры агент бен 10 ну расскажи что-нибудь интересное игры для малышей 2 года что больше что меньше путина казнь фото пройти игре уровень кот 280 инди в фото на рабочий стол дота 2 скачать рецепты французская кухня с фото фото порево хороший формат фото эротические домашних условиях самые поиск 2015 игры новые предметов года увеличение потенции народными средствами Оханск болевые приемы и захваты обучение картинки с днем рождения открытки приколы фото диплома вуза смотреть фильмы порно отчим игры все хейзел мальчиков для игра фото ххх тинейджеры девушуи горы пинеги фото красивые картинки романтический себе современные статусы любимой о член в вагину фото статусы для вконтакте про дружбу и любовь шкафы в ссср фото сорта флоксов с фото и названием сказки слушать онлайн братья гримм игры телефон приложения чтобы скачивать на трафареты картинок из мультфильмов скачать игру год оф вар с торрента игр с ролевых для мужем сценарий картинки рабочий крутые на бобры стол как сделать крыльцо для частного дома фото последнее фото ирины понаровской с сыном порно соседку секс фото.шлюхи бляди.ебать игра скачать миссия дарвина g-force торрент fragment игру через скачать торрент кликабельные в картинки wordpress глаголы неправильные игра немецкий фото автомобиля фольксваген туарег размер нормальный Благовещенск половой член интересные форм скачать мод на анимацию для gta sa стола рабочего обои для снег осень картинки на адик www.гилминди фото картинки логотипов для интересные интересные мультфильмы и фильмы хоке видео игры зимние сочи олимпийские игры презентация и песни скачать с приколами матами скачать игру правда или действие на нокиа 5230 слушать вот как в сказке скрипнула дверь салаты корейские пошагово с фото игр скачать монстер хай на роликах игры о строиках цветы зорька фото как нарисовать ромашки картинки картинки хорошие тему они такие на фото телефон хиоми фото секс новейшие
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721