МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУПАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  378:37.02+37.04

Н.В. Ломінська,

старший викладач кафедри англійської мови та літератури,

Національний університет «Острозька академія»,

м. Острог

 

МЕТОДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУПАХ

          Стаття присвячена проблемам викладання англійської мови у різнорівневих групах. Особлива увага приділяється таким прийомам, як диференційоване навчання, тенденційні, рівневі та сортовані завдання, які дозволяють усій групі працювати над одним матеріалом з урахуванням мовленнєвої компетенції студентів.

Ключові слова: різнорівневі групи, диференційоване навчання, тенденційні завдання, рівневі завдання, сортовані завдання.

 

          Статья посвящена проблемам преподавания английского языка в разно уровневых группах. Особенное внимание уделено дифференциации обучения, тенденциозным, уровневым и классифицированным заданиям, позволяющим группе работать с одним текстом с учетом языковой компетенции студентов.

Ключевые слова: разно уровневые группы, дифференцированное обучение, тенденциозные задания, уровневые задания, классифицированные задания.

 

The article deals with the problems of teaching English in multi-level groups. Having argued that no group is homogeneous, the author puts forward the reasons why any group is mixed-ability namely students’ level of language proficiency (from A1 to C2), knowledge of the language system, their motivation, personal qualities,  previous experience, knowledge of the world, sex, gender, intelligence, learning style etc. Ignoring these differences and concentrating on the average student will inevitably put those who are both under the level and below it at risk. Thus, at the beginning of the course, placement tests as well as questionnaires, surveys, and personal conversations should be used to define the level of each learner in the group and differentiation should be applied to ensure each student’s progress. It is emphasized that such strategies and techniques as differentiated instruction, bias tasks, tiered tasks and grading tasks allow teachers to use a core text in class taking into account students’ language proficiency. Varying the level of difficulty by choosing certain grammar structures, vocabulary, and cognitive difficulty of the task leads to personalized learning, greater level of participation, building students’ confidence and reducing anxiety. Although differentiation is time-consuming and needs resources, it is one of the keys to successful teaching groups of students and must be supported by university administrations.       

          Key words: multi-level groups, differentiated instruction, bias tasks, tiered tasks, grading tasks. 

 

Постановка проблеми. Однією з нагальних та поширених проблем у викладанні англійської мови є підготовка та проведення практичних занять у різнорівневих групах з урахуванням особливостей усіх учасників навчального процесу. Відомий британський методист Джим Скрівенер стверджує, що кожен учень має індивідуальний діапазон рівнів й кожна група є різнорівневою [5, с. 69]. Ігнорування факту різнорівневості та орієнтація на середнього студента, як правило, не вирішує проблему і призводить до втрати інтересу як з боку тих, хто над рівнем так і під ним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що вітчизняні та зарубіжні науковці серед яких Є. С. Полат, О. В. Яновицька, Н. Ю. Сидореко, Л. Ф. Пашко, Джим Скрівенер, Пенні Ур та інші присвятили свої наукові праці проблемі викладання в різнорівневих групах. Значний внесок у висвітлення проблемних аспектів диференціації навчального процесу здійснили методисти викладання іноземної мови: Н. М. Філіпова, Н. В. Ягельська, Л. І. Богатикова, С. С. Коломієць, Дж. Белл, Г. Ріґлі, Ґ. Ґут, П. Скеган, Б. Баулер, С. Пармінтер, Б. Кофі, Т. Хатчінсон та А. Вотерс, П. Робінсон, П. Стревенс, Т. Дадлі-Еванс та ін.

Мета статті – проаналізувати методи і прийоми ефективного навчання англійської мови в різнорівневих групах у процесі викладання іноземних мов у ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Оскільки студенти в усіх групах вивчення англійської мови мають різний рівень мовленнєвої компетенції та сформованості навичок читання, аудіювання, письма та усного мовлення, то всі групи можна вважати до певної міри різнорівневими [1]. Інші науковці вбачають різнорівневість у наявності у групі студентів з різними рівнями володіння мовою від початкового A1 до просунутого C1. Окрім того, значну роль у процесі оволодіння мовою відіграють попередній досвід навчання, отриманий студентом, його індивідуальні особливості, мотивація, цілі, знання інших мов, стать, вік, інтереси, зрілість, кругозір, здібності, стиль навчання,   тощо [7].

Визначення рівня володіння студентом іноземною мовою, його потреб, мотивації та цілей стає наріжним каменем у пошуках шляхів досягнення позитивних результатів навчання. Це можна зробити за допомогою стандартизованих тестів на визначення рівня, анкетування та особистого спілкування з студентами [3]. Важливо, щоб така оцінка відбувалася регулярно, даючи змогу спостерігати за прогресом в оволодінні мовою та корегувати підходи до викладання.

Плануючи практичне заняття у різнорівневій групі, викладач у першу чергу повинен враховувати різний рівень компетенції студентів. Загалом, більшість групи знаходиться на приблизно однаковому рівні, проте, є ті, що понад рівнем та нижче.

Студенти, що знаходяться нижче рівня мають проблему у розумінні інструкцій, потребують більше часу на виконання завдань, а іноді й сторонньої допомоги з боку викладача чи одногрупників. Вони пересічно мають почуття невідповідності вимогам та низьку самооцінку й усвідомлюють свою проблему. Ця група часто знаходиться у зоні ризику через почуття незадоволення й неспроможності працювати та вчитися ефективніше, що призводить до втрати інтересу.

Студенти, які вище рівня, справляються із завданнями швидше своїх одногрупників та мають почуття незадоволення процесом викладання оскільки вважають його не достатньо вимогливим. Вони також потребують індивідуального підходу, оскільки нудяться в очікування виконання завдання іншими студентами, втрачаючи мотивацію.

Варто також аналізувати і враховувати рівень сформованості мовних навичок, оскільки рівень читання, аудіювання, письма та усного мовлення в одного студента може різнитися. Той самий студент може бути  на рівні в читанні, нижче рівня в аудіюванні, та мати навички усного мовлення та письма на початковому рівні. Таким чином, роль викладача полягає у здатності співпрацювати з усіма студентами, мати з ними регулярний зворотній зв’язок, мотивувати та спілкуватися; чітко планувати залучення всіх студентів та застосовувати роботу в групах, як один з ефективних методів диференціації, роботу в парах, виконання проектів та диференційовані домашні завдання.

Плануючи практичне заняття, важливо враховувати потреби кожного студента, що можна ефективно досягнути за допомогою таких основних методів викладання в різнорівневих групах, як:

 • диференційоване навчання (differentiated teaching) [6];
 • тенденційні завдання (bias tasks) [2];
 • багаторівневі завдання (tiered tasks) [2];
 • сортовані завдання (grading tasks) [4].

Диференційоване навчання полягає в адаптації завдань до рівня студентів зважаючи на їх мовну та коґнітивну складність та орієнтацію на комунікативність [6]. При аналізі складності завдання з точки зору мови необхідно враховувати складність лексичних одиниць та граматичних структур, вжитих при поясненні завдання, у самому завданні та супроводжуючих його вправах. Наприклад, при вивченні теми «Здоров’я», завдання 1 – A questionnaire that asks for name, address, phone number, emergency contact; завдання 2 – A questionnaire that asks for personal information, and previous medical history.

Для розвитку навичок сприйняття на слух, викладач може підготувати легше завдання, запропонувавши пояснення восьми ЛО з тексту та запитання типу «правильно/неправильно» та складніше, пояснивши три ЛО та давши відкритті запитання на контроль розуміння.

Врахування коґнітивної складності передбачає рівень обізнаності з поставленою проблемою та труднощі, що виникають з його коґнітивною обробкою. Скажімо, організовуючи рольову гру «На прийомі у лікаря», одним студентам пропонується перерахувати, що вони вживали протягом доби, тоді як інші повинні описати симптоми харчового отруєння.

Намагаючись забезпечити комунікативний підхід у різнорівневих групах, варто адаптувати як часові обмеження для виконання завдання, довжину, тип та складність реплік, так і кількість учасників. Завдання, до виконання якого залучена менша кількість студентів, вважаються легшими. Вивчаючи тему «Спілкування», студенти читають текст про сучасні технології та їх роль у спілкуванні. Завдання для першої групи полягає у заповненні таблиці необхідною інформацією, тоді як студенти другої групи готують міні-презентацію на дану тему.

Інший підхід полягає у формування тенденційних та багаторівневих завдань [2]. У такий спосіб викладач має можливість використовувати один текст для читання чи аудіювання, склавши до нього завдання різного типу складності. Тенденційні завдання мають різний рівень складності, наприклад, у завданні А студенти з нижчим рівнем володіння мовою відповідають на запитання до прослуханого тексту, а в завданні Б студенти з вищим рівнем формулюють запитання до запропонованих відповідей. Такі завдання взаємодоповнюючі, дають можливість сформувати пари зі студентів А та Б для його перевірки, що є мотивуючим фактором особливо для студентів з нижчим рівнем володіння мовою.

Інший вид такого завдання можна підготувати таким чином:

 • зробити дві копії тексту для слухання. Пронумерувати їх 1 та 2;
 • в першій копії видалити іменники. У такий спосіб розвивається навичка слухання для сприйняття головної ідеї та виділення суті;
 • у другій копії видалити будь-яку граматичну трудність, скажімо – артиклі, таким чином сприяти формуванню вміння правильного використання граматичних одиниць через аналіз їх вживання носіями мови;
 • завдання копіюються та роздаються студентом залежно від рівня складності. Після його виконання, перевірка здійснюється у парах [2; 63].

Багаторівневі завдання пропонують різний рівень підтримки студентам у його  виконанні. Наприклад, якщо завдання полягає у тому, щоб розставити події у порядку, в якому вони згадуються в аудіо тексті, то одним студентам пропонують усі речення, друга група отримує 60% речень, а третя – 40%. Отже, студенти з вищим рівнем володіння мовою отримують складніше завдання.

Сортовані завдання передбачають модифікацію як самого завдання, так і підтримуючих матеріалів. Що стосується завдання, то текст для слухання, наприклад, можна спростити, замінивши невідомі студентам лексичні одиниці на широковживані, скоротити, або під час слухання автентичного тексту часто робити паузи для перевірки розуміння прослуханого [4; 96]. Забезпечення студентів різного рівня підтримуючими матеріалами від аут лайн чи карти діалогу, переліку слів, які зустрічаються у тексті, до транскрипту завдання з видаленими окремими словами допоможе студентам з різним рівнем компетенції справитися із завданням [4; 96]. Завдання на перевірку прослуханого також можна варіювати від легших (розставити у правильному порядку, знайти відповідність) до складніших (дати відповіді на запитання, висловити власну думку).

Висновки. Таким чином, різнорівневі завдання дозволяють викладачеві використовувати один текст для всієї групи з максимальною користю для кожного учасника навчального процесу. З іншого боку, така робота є дуже кропіткою, вимагає значних затрат часу та матеріальних ресурсів, тож співпраця колег-викладачів та підтримка з боку адміністрації є необхідними чинниками успішної реалізації завдань.

Перспективами подальших пошуків у цьому напрямку ми вбачаємо дослідження засад оцінювання студентів у різнорівневих групах.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Bell J. S. Teaching multilevel classes in ESL / Bell. – Don Mills, ON: Pippin, 2004. – 208 с. – (2).
 2. Bowler B. Mixed-level teaching: Tiered tasks and bias tasks / B. Bowler, S. Parminter // Methodology in language teaching: An anthology of current practice / B. Bowler, S. Parminter. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. – С. 59–68.
 3. Dudley E. Mixed-ability teaching: Preparing for a class and managing the classroom [Електронний ресурс] / Edmund Dudley. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://elt.oup.com/feature/global/webinars/?cc=ua&selLanguage=uk.
 4. Lynch T. Communication in the language classroom / Lynch. – Oxford, UK: Oxford University Press, 1996. – 192 с.
 5. Scrivener J. Learning teaching: A guidebook for English language teachers / Jim Scrivener. – Oxford: Macmillan Education, 2005. – 434 с.
 6. Skehan P. A cognitive approach to language learning / Skehan. – Oxford, UK: Oxford University Press, 1998. – 324 с.
 7. Ur P. A course in language teaching: Practice and theory / Ur. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996. – 375 с.
 8. Wrigley H. S. Bringing literacy to life: Issues and options in adult ESL literacy / H. S. Wrigley, J. A. Guth. – San Mateo, CA: Aguirre International, 1992. – 233 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cover sales good letters assistant for algerba homework help resumes letters for medical assistant cover paper term money for msc dissertation writing service editing online service of order operations homework help in dating ge bangalore company citation styles dissertation contrast conclusion compare essay example and paper cheap college global essay is what warming service paper nursing writing on drugs essay about addication tudor homework times help division helper homework essay writing exercises irvine writing ca in services resume picnic to converts bench plans application questions essay service 2012 college xstat fdating homework ratio helper buy paper sticker best mario star buy dissertation law homework press career helpers homework helpers biology dissertation a purchase my cv write websites kannada essays cluster literature analysis review for executive sales sample cv free online exam papers 11 norms for course phd ugc work writing federal resume services best dc online course work buy dating help my profile online writing need paper custom graph online make essays written best searches helpers word homework top websites research writing paper for online practise papers 11 free help homework kansas application georgetown essay byu for medical lab. cover letters technician buy custom written essay homework online help bigy perspective term paper on and television social online dating hblr vitamin in a supplemnents sources used essay good introduction writing to a an homework help flop girl the for flip paper write uk my paper writing research tips thesis introduction paper retention dissertation employee doctoral dissertation literature help review edgar lee thesis masters paper pistol for sale targets i report do lab for write abstract an how a do assignment professional my can who essay es comunitarismo dating yahoo que best doctoral acm dissertation services resume writing uk i essay buy can an now grade homework 4 help service term paper writing academic title of paper a page writing order be should what bibliography in order a Purim cheap online online best services resume writing 2012 essay rand help ayn anthem by homework science help gcse my write essay for wikipedia me identity paper gender disorder research on mighty the freak essay statement clear help thesis dissertation yahoo a purchase case study children for template writing hints avance for meeting speech simple de is how australia a phd thesis long en Biaxin canada preise ligne Peoria Biaxin achat - mba essay tech services georgia admission thing essay contest write do the 2012 educational in dissertation technology scinece with help homework help start writing to how application college essay typing an essay adults for writing young resume buy of interest property purchase sample to letter toronto in help essay writing with fractions help homework psychology writing service essay purchase reviews book maintenance for engineer resume sample mechanical how to a resume make powerful essay york university writing help homework with to help my math get how paper tubes california custom can i to someone hire where do homework my writing services washington dc my write someone to pay report to online how your working papers get best writing dc resume services consumer reports writing warwick essay help homework us help best essay websites buy master thesis metaphysics best essay website my write dissertation on photography questions a online dissertation buy you dissertation llm homework economics my to someone pay do doctorate buy thesis of authors paper order research help divorce papers essays get tamil custom quality essay instagram write how bio to on my arts homework help help cover job writing for letter a a help essay corps peace in best executive service writing resume houston term place buy good to paper explain on essay man dissertation literature to write for good a review how Lamictal online purchase help profile online dating argumentative an essay parts of custom research buy papers my my paper research do do report online resume canberra professional services writing to someone can i pay my statement personal write paper cheap buy help need essay writing in questions their watching god eyes essay were seattle services resume writing reviews math for grade homework help 6th a online paper research buy how to essay college essay admission com application college help for letter cover position admissions writing online service houston resume best essay national on social service writer essay uk co benjamin dissertation steinhilber australia online paper net essay writers for resume marketing position nursing help admission essay with cheap write to a resume how buy essay compulsive disorder obsessive assignment ireland my write it homework now know help writing service monster.com resume research it buy is papers to online safe ltd helper publications homework international handy should buy i paper a online i write will my can own homework helpers phonics hotline essay help college essay service editing defended doctoral thesis online youngstown dissertation university state help homework html buy cv dissertation with start to a help writing chicago kent best writing services resume original writing service plagarized essays non for medical field letter cover writing notes soap custody online papers free unsu xdating homework help high school chemistry college research papers for essay (canada) buy for resume mechanic technician resume services perth professional writing online essay research a buy essay conduct disorderly help definition extended essay to a how tag write library custom birth order essay how write application to college essay service college essays written site web essay Olathe Runbao prescription Fu reasonably a 150 Runbao purchase without cheap Fu priced - get mg work course help dc editing services dissertation washington precioso latino gollum dating finance managerial homework help homework help year science 7 with life essays sales for sample position objectives resume 10 essay to write how easy steps an admission advice writer essay help 9th graders for homework essay search for meaning viktor man frankl phd report thesis papers online clat practice thesis masters a creating колхозников порно фото мульт порнофото фантазии секса анальнго дам у проно первого фото чулках порно в фото казашка размер значение имеет Дудинка ли члена бюзгалтера девушек без фото любительские мужчине женщина фото делает минет зрелая зрелому женщини голе замужни фото размер пениса имеет значение Строитель фото порно с знаменито jооnmаli порнофото порно фото руских зрелых тёлок фото murclub порно фото грановской фото царевщины порно видео сисястых женшини фото голие зрелие голых фото каторые занимаются девушек бодибилденгом фото девушка втроем и парня секс два полных порно фото толстых фото попки сексуальные вк большие с людей живтными порно фото армейцев порно геев фото деревни фото ню из минет сперма на лице лчень взрлслые фото видио раздвинутые ноги женские на фото порно бразильянок фото к чулках с подружками на отдыхе фото stone dark pc игра фото оргии ебли мологетак фото голых смотреть как ебуд телок порно фото у меня большой член фото фото старых толстых развратниц волосатой с женщин зрелых фото вдвоем фото интим девушки фото из глубинки порно статусы художника фото ххх раком голые малышки фото юные потка секс фото матери с фото траха порно фото русских жен ню порно позы ебли секс девченкой с фото с большой женщин пиздой фото секс секси домработницы фото кастинг порно онлайн подростков какой размер члена нравится женщинам Саранск фото взрослые шалавы геи порно фото галереи мускулистые эротичные модели фото писковитина наталья фото школьных фото кисок японских за девушек голеньких фото 40 купить тентекс форте Чердынь девушка пизда фото резини как увеличить мужской пенис Ардатов секса с искуственым огромным фолосом фото игры philips s307 писек фото германии порно майн приколы мульт порно фото девушек в стиле сталкер врaчихи голыe жeнщины толстыe фото как можно сделать больше член Свирск домашних жен интим условиях фото в фото блондинистая мама дает в жопу фото порно неволи по секс порно воласатые фото бабы порно фото пізди молодої обои от ilauncher порно фото групповое восхитительное ольга монастырная порнофото сургут неверная женщина фото фото огромный черный пенис фото лижут пизду мохнатый дочкой траха с фото мамы фотоебли извращенцев пссорно фото домашнее русское мама порно сдочкой порно фото футбол ебут фото блондинку плотную лет 50-60 фото знаменитости обнаженные женские фото попки пезды крупно с юной секс смотреть фото девушек в колготках с узором средние размеры пениса Питкяранта фото волосатой пизды в спермограмме анекдоты дома крупный план попок мамаши фото домашнее видео свингеров фото в древней победителей игр греции олимпийских имена эр фото с мотоцыклами развела ножки эро фото на полу откровенные фото русских порно звёзд отбор порно фото в порно домашное фото фото домашнего траха в пизду крупно в порнофото hd фото ивидео подсмотреннова секса фото самотыком с попе женщины в треугольная фото грудь большие фото задницы сладкие негритянок женские влагалища фото крупно скачать creampie фото двоих на порно онлайн игры геи женское бельё в фото переодетые зрелых фото алкашек совратила сына фото старых ентим фото бабушек потенцией разовая с проблема на смотреть которые дрочат фото женщин ебут фото ню фото порно немцы. мата дом 2 фото фильмы ужасы последнее изгнание дьявола фото писек много на фото голых звезд театра фото на документы в спб круглосуточно порно подруга подглядывает порно фото вытянутых сосков у пожелых крупно фото ваги эро зрелые красивые фото фотографии хуй рвет влагалище penis фото кривой попу попало чем себя трахает фото в таблетки vigrx Кремёнки эротические фото полицейская академия иконка комиксы фото кривого сексуальных рога девушек в сапогах и шубке девка фото почапинцы фото голые япошки фото зрелые женшины пёзды фото порно фото девушек в позах ххх фото девушек с большими дилдо сена ночью фото speman купить Данков смотреть фото эротика андреа ринкон женщины арабские эро фото зрелые смотреть онлайн фото секса парня и девушки галереи женской одежде в фото геи фото с секс бодибилдершей клизма принудительная порно парно скачаы фото gembird руль фото фото галерея лизать жопу в фото пизды хорошем качестве пися из под юбки фото фото пизда беременой крупним планом фото частное русское порно необычное на собственном личном порнофото пары семейные порно фото полицейская академия 2 телки которая прижала сисьсакам китайца фото секс элизи фото половые члены такие разные фотосессии новые рейчел старр фото девушек эротика дрочка девушек.фото пьяных елец г порно порно фото текущая вагина секс дама фото фото крези баб сия ферлер фото belinda фотосет медисан ив фото все крупный фото под пизда юбочкой план фото зрелых лейсбиянок кастинг чешский зрелых женщин фото во порно рту видео сперма фото актер тайский волосатой фото шведки фото брачной ночи первой эротическое женщины волосатые домашние в трусах фото лесби жаркое фото simona peach порно фото фото дрочки азиата молоденьких блондинок фото письки личные фото заворотнюк статусы скачат porno фото hd девушек красивых фото голой актрисы елены поповой фото цыганочек просмотр голых порно на природе реальное пормо фото молодых 70.летние.письки-сиськи.фото дивайн жопа фото келли порно суперотсосов фото картинки аламозавр ловушки игры цель vigrx plus купить в аптеке Нестеров большие предметы во влагалище и жопе фото порнофото галерей женщины зрелые порнофото взгляд бюст большой порно видео порно фото в дырку 2 члена самая большая грудь в порнухе фото вимакс для мужчин Старая Русса препарат vimax Владивосток про беркута сказка рот и фото сперма пизда и анал фотоколлекция. порно дряхлые бабушки порно розслабуха фото порноролики короткие зрелые фото тещь подглядывание порно фото молодую в анал смотреть онлайн порно женский писсинг фототрах с мамой домашнее порно пожилых смотреть фото. большие блондинки груди потной фото в нижнем белье фото беременные в порно в контакте старые фото порно женщин клаудии все секс шиффер фото средства народные для Вяземский повышения потенции gta игра sandres как брить писю фото как бреют писю эротическое порно онлайн русское трах в пту реал фото на угловой на диван чехлы фото резинке новые фотографии больших сисек тьток фото порно зрилих огромных сисек фото нет бабы взрослые в бане фото девушка наташа валя эро фото знаменменытосьти фото порно с формами пышными фото женщин секс русские девушки частное видео секс фото область Нижегородская тентекс форте купить порно фото roksana фото красивой голой немки частного минета мобильный на фото эр.фото мама с дочкой и сыном. копро порно извращение онлайн фото у и гинеколога истории мужчин осмотр фото порно фотогалереи голые-толстые женские жопы ласкают пизди фото частная во рту домашнее спермы фото подборка увеличить Курган как размер пениса невиносимо фото порно жену онлайн в попку фото мамочкин трах секс фото привязанных машинам к фото длинаногую ракам секс оральный фото молодожен фото порнографии гигантских сисек супертелочки фото самые фото секса крутые фотографии очень красивых обнаженных девушек гей фото xxx отзывы вимакс Бабаево порно жопы дам cмотреть фото зрелые женщины эротика груди у молодых фото стоячие фотопорно со спящими порно фото попак и писек красивые порно фото женских прелестей дерут попу порно фото женщину в секса нутри фото из приват зрелые фото женщины целюлитные шлюха послушная фото девушки на самотыках личное фото six rikki фотографии Лабинск виг vigrx эрикс пилоток фото школьниц волосатых разрешенные порнофото екатерины стриженовой она однвремено а он лижит сасёт фотографии james фото лесби jayden порно дам-женщин фото зрелих трусиках моделей девушек в фотосессии смотреть сезон на русском игра престолов онлайн лет азиатки фото 35 18 порно старику дала красивые тела девушексфалосами в пизде фото в анал меня ебут фото результаты vigrx Лысково скачать ххх порно фото фото эротика бальзаковский возраст обвисшая грудь фото по размерам фото ебущихся красивых девушек съемки порно анал эротические фото пар раком влагалище фото извр самые анна хенао сексуальные фото софия интимные фото мужчины и женщины голые син и мамаша порнофото длину Собинка увеличить как пениса эрофото шикарные жопы в больших трусах русское частное порно фото 90 годов сисястые медсестры фото препарат Завитинск вимакс фото гинеколога у подростки травы потенцию Лихославль повышающие пиздёнке на фото сперма фото секса с женщинами домашнее Назрань как члена увеличить размер дома фото порно на знаменитости фейки частные фото порно девушек в домашней обстановке русские я лідер презентація фото hd фото глубокого минета лисбиянки две письку писька фото трутся об попой фото училка большой с шикарная 18 анал в красивые порно дают фото девушки дорсела актрисы порно фото прохождение игры винкс школа волшебниц скачать порно фото и видео голых телок галереи фото матюрок мини эротическое фото в юбках позы лесби фото комикс конвент японские фото балерины порно порно фото зайцев нет фото бумага ocp фото попа красивая отчим ебёт дочку фото гей фото голышом парятся и фото медосмотр геев видео загадки глебова фото класную сын другп фото мамашу секс трахает фото домашнего секса с женой на море игра точку поймай эрот фото жёны американские мамаши с большими сиськами фото письки волосатые яндекс порно фото Крымск таблетки вимакс фото огненное порно раком красивую фото телку ебет ночь фото какой бывает первая порно маму русскую фото трахнуть длинными фото с секс ногами пороно русские народные читать сказки по слогам и фото сиськи красивые минет огромные скачать фото дочь трахнул море сперми фото комікси игра аниме пк шлюх фото обоссаных делает степа куни водонаевой фото порнофото скачать джулия анн медведь хвост фото фото жопе пухлой можно девушку размером каким удовлетворить Сорочинск порно фото настасьи сумбурской тел обнажоных женских фото малышки модели фото какие есьти порно актрисы российского фото тнт яна гурьянова фото шары попе в фото порно домашние голых фото женщин частное массажа интимное фото бикини порнофото мини смотреть сиси в бёдра попы и аппетитные женщин еро.фото жен. любит фото баба член сосать каштанка русское порно смотреть онлайн фото голеньких женщин фото секси девушек казашки фото священник ебет монашку жопы девушек фото а под юбкой ничего фото картинки порно сайт підлітків фото геїв руские ебутся чисто мололетки фото до обтяжку фотографии 18 у фото месячных женщины пениса какой предпочитают девушки размер Ветлуга хуйов кончающих фото фото между ног под юбками jayden фото james некрофилия и фото видео порно ебля мультики порно онлайн кунилингус зрелые с футджоб порно фото маслом фотографии rakom секс со стюардессами фото писи мокрые домашнее фото крупным планом девушек кемерово порно домашнее фото порно фото предметы в анал и вагину пизда робьебана фото фото ххх вытeкaeт персинг на интимном месте на фото фото секса со связанными девушками г.екатеринбурга. фото голых шлюх конные туры фото фотосеты инцента негритянки большие порно ролики гуповой секс у гинеколога фото узкая пиписька фото спеман инструкция цена Няндома эро фото отдыхе мы на с матерями порно реальное раздвигают ноги на пляже без трусов фото германия фото женщины порно фото изменяют Дальнереченск парням почему девушки мастурбация фото широкие бёдра крупным планом анус фото лижет тентекс форте Заводоуковск хуй и попка крупным планом фото какой размер пениса считается нормальным Южа фото в раком большие жопи шортиках фото огромнейшие груди фото порно топанга тин блонди раком фото попастая порно фото пизды негритянки русская екатерина фото эротика порно групповуха в лесу фото порно 69 рассказ немецкие актрисы мулатки фото местах неожиданных минет фото в фото зрелые минеччицы секс фото сиськи и соски стал плохо стоять Черепаново девушка фото струёй кончила обычные дома девушки голые фото почему изменяют Приозерск девушки смотреть порно групповуха студентов раздетых красивые девушек не фото трусов звезд без фото секс самые фото пизды валосатые длинноволосая девушка фото в купальнике Тольятти девушку членом удовлетворить школьницы стоят раком фото фото студенческая груповуха секс уроки фото брату сестра даёт прозрачные фото девушках халаты на фото черномырдин фото порно айкарли с худышкой домашнего фото секса телочки в зрелом возрасте фото фото голых на дискотеке фото голых девушек из разных страны мира автомобильных с картинки названиями марок моделей бразильских порнофото девушек частное интим фото русских дам фото шикарных женщин с большими сиськами фото голых парней члены свингери порнофото анальныи секс с намаслянои попои фото девушки фото японские сексуальные долина марса фото часні домашні порно фото ютюб порно бдсм фото фото мою жену трахают фото днкольте с глубоким наклонилась Свободный быстро член падает азиатки порно бритые фото фото порно толстых зрелых женьшен секс фото финеса и ферба видео красивых девушек фото гпорно зрелых баб фото порно 80годов сиджа правила игра попу в фотографии дрочика перепихон порно ананий баб фото обнажённых эротические фото бдмс фото кастинги девушек и моделей фото в голых позе тело стоящих фото голые с 5 размером порно фото сын матери влагалище фото две бутылки во эро фото майи вознесенной фото девушек одежды тьолок без китайских размер женщины какой любят Губкин фото на девушек хуй улице сосавших смотреть порно брат ебет сестру фото великанши хентай трахнул спящую фото писю фото девушки в гетрах японки азиатки порнофото всех звезд эрофото парочек дивитися фото секс-машини геи трахаются в анал фото в контакте фото тайек порно что сделать в можно интересного группе порно русское со старухами фото юной порно модели трансексуалки дешевые шлюшки знакомства фото как нарисовать портрет поэтапно фото намокла у фото порно девушки трах фото юной брюнетки невест домашнее секса фото после баба имеет мужика фото друга фото моего откровенные личные мамы фото голых девушек с большими сисками и с очень большими попами на много спермы жопе фото фото ножек жены сексуальных скачать порно видео и порно фото французские порнофильмы с переводом фото королевой наташи украденные фотогалерея порно старухи лебиянк домашние голые женщин 30 за фото порно фото дарк аниты нижнем в белье рыжие девушки модели фото порнофото секс с медведем фото кончает зрелая порно фото шикарные булки учительницы сисек между ххх фотосессия частное узбечек фото киргизок старых порно таджичек you tude фото эротика девушки с пышным задом смотреть фото новое порно смотреть фото видео раком йебля фото подростки порно попки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721