МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗМОДЕЛЬОВАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЯХ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’276.6:338.48

Ю.О. Матвіїв-Лозинська

Львівський інститут економіки і туризму, м.Львів

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗМОДЕЛЬОВАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЯХ СФЕРИ ТУРИЗМУ

 

Матвіїв-Лозинська Ю.О. Методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у змодельованих професійних ситуаціях.

          У статті розглядається методика використання професійних ситуацій з метою засвоєння теоретичного матеріалу та впровадження набутих знань та умінь на практиці, а саме у змодельованих ситуаціях в контексті програми підготовки майбутніх фахівців сфери туризму. Подано окремі зразки професійних ситуацій на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням.

          Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, професійні ситуації, сфера туризму, метод, методика, фахівець.

Матвиив-Лозинская Ю.А. Методика преподавания иностранного языка профессионального направления в смоделированных профессиональных ситуациях.

В статье рассматривается методика использования профессиональных ситуаций с целью усвоения теоретического материала и внедрения полученных знаний и умений на практике, а именно в смоделированных ситуациях в контексте программы подготовки будущих специалистов сферы туризма. Поданы отдельные образцы профессиональных ситуаций на занятиях по иностранному языку профессионального направления.

Ключевые слова: иностранный язык профессионального направления, профессиональные ситуации, сфера туризма, метод, методика,  специалист.

MatviyivLozynska Yu.O. Methods of foreign language ​​of professional orientation teaching in simulated professional situations.

The article considers the technique of professional situations using to learn theoretical material and implement the acquired knowledge and skills into practice, namely in simulated situations in the context of training of future specialists in tourism. Some examples of professional situations are given in the classroom for foreign language for professional purposes. The article highlights the examples of professional situations for sphere of tourism. It is known that language competence can be formed according to practical tasks. The article gives opportunity for teachers of high school to use the material during the lessons of professional English. The author gives methods of encouraging students to communication, to expressing their opinions within the given topic. It is showed that sphere of tourism is very popular and interesting for students because they can obviously see the result of their conversation, in particular understanding of foreigners, giving any kind of recommendation etc. Special pedagogical creative approach was analyzed in the article. The attention must be paid to kinds of speaking: monological and dialogical. The method of professional situations is widely used by teachers in high school and are very popular among young people because it is more interesting than passive understanding and doing typical tasks. Such situations require knowledge of language and professional subjects.

Keywords: foreign language for professional purposes, professional situation, tourism, method, technique, specialist.

Постановка проблеми. Викладання іноземної мови за професійним спрямуванням вимагає від викладача вмінь та знань зацікавити студентську аудиторію до вивчення даного предмету з метою подальшого використання ними набутих знань у професійній діяльності. Проте не всі теми дисципліни є легкими для засвоєння та запам’ятовування студентами. Виникає проблема повноцінного формування майбутнього фахівця сфери туризму, для якого знання іноземної мови є конкурентною перевагою на ринку праці, а також постає питання фаховості та кваліфікації викладача з даної дисципліни.

У пропонованій статті подано зразки проведення частини занять по-новому, де студенти є повноцінними активними учасниками навчального процесу, а не тільки пасивними слухачами матеріалу, що подається викладачем. Заняття вважається успішно проведеним, за умови, якщо більша частина студентів засвоїли матеріал та можуть його відтворити на практиці.

Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Аналізуючи результати проведених досліджень можна стверджувати, що методика викладання іноземної мови була і залишається предметом інтересу багатьох дослідників, серед яких можна виділити Г.Є.Бакаєву, Н.Ф.Бориско, В.Д.Борщовецьку, С.С.Коломієць, Е.В.Мірошниченко, О.Б.Тарнопольського, С.П.Кожушко, T.Hutchinson, H.Widdoswon та ін. Дані дослідники звертали свою увагу передусім на вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням з метою подальшого використання у професійній діяльності.

Формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження. Метою даної статті є запропонувати для розгляду та використання у практичній діяльності методику викладання іноземної мови за професійним спрямуванням на прикладі конкретних ситуацій, передбачених навчальною програмою дисципліни. Застосування даної методики дозволить викладачеві викликати студента на конструктивний діалог, переконати його та співрозмовника у набутих знаннях з дисципліни та готовності застосовувати їх на практиці у професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням передбачає набуття у майбутніх фахівців навиків комунікативної компетенції іноземною мовою з метою повноцінного спілкування в межах своєї професійної діяльності з іншими представниками комунікативного процесу [4]. Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням може бути проблематичним, оскільки охоплює матеріал притаманний певній сфері застосування і не завжди використовується у повсякденному спілкуванні. Проблема полягає у недостатній кількості використання викладачами практичних, так званих  «реальних» ситуацій з повсякденного та професійного життя. Адже занурення студентів у змодельовану реальність дозволяє їм проявити себе та використати набуті знання засобами іноземної мови з метою вирішення певної професійної ситуації. Студенти охоче беруть участь у такому виді роботи на занятті, тому що вони відразу бачать свій рівень володіння програмним матеріалом та можуть його підвищити занурившись у мовне середовище з ровесниками та викладачем, функція якого в даному виді діяльності зводиться до модератора, який може втручатися в змодельовані діалоги, ставити запитання, що провокують до відповіді або дискусії.

В поданій статті ми маємо на меті показати методику проведення частини заняття для фахівців туристичної галузі використовуючи метод змодельованих професійних ситуацій. Наприклад, ситуація на тему:

«Вам потрібно розмістити двох гостей, які прибули з-за кордону до вашого міста терміном на три дні, з метою ознайомлення із пам’ятками архітектури міста. Розмістіть клієнтів у готелі і ознайомте їх із програмою перебування».

Одним з варіантів монологічної відповіді студентів на подане ситуативне завдання може бути описана нижче відповідь.

I am a hotel administrator of  Suputnyk Hotel. I have 2 guests from abroad  coming up for 3 days to go sightseeing the historical places, other places of interest and monuments. Our hotel is situated in the downtown, thus it will take you a few minutes to reach any place of the city. Hotel can accommodate 392 guests. Altogether there are 198 rooms, including 1 apartment, 4 semi – suites and 13 deluxe, 44 business class, 27 double rooms, 25 twin (HQ+) rooms, 73 twin rooms and 11 singles. We can offer you a double room or single rooms. All rooms have private facilities, telephone, TV, mini–bar. The hotel also has a automatic cash terminal, hair & beauty salon, a sauna, a dentist’s, a fitness room. You can park your car on the guarded car park. In the hotel there is a restaurant with 4 halls for 350 guests, cafes, bar where you can treat yourself to delicious meals of Ukrainian and European cuisine.

  A tourist agency of the hotel offers you interesting programs which include:

–                   city tours;

–                   visiting different museums;

–                   ancient castles, monasteries and theatrеs;

–                   folklore performances, organ music and chamber music concerts.

            The program of your stay will be as following:

 1. On the arrival day you visit Theatrе of M. Zankovetska. The performance starts at 6 p.m.
 2. The second day you will spend visiting museums and galleries, taking pictures of the downtown of Lviv.
 3. On the third day our guide will take you to Lviv ancient churches and monasteries.

      After that you’ll have time to buy presents and souvenirs for your friends and relatives.

В процесі відповіді або після неї викладач як модератор процесу може задавати запитання усім студентам групи з метою розуміння матеріалу чи уточнення інформації. Запитання можуть бути побудовані наступним чином:

 1. How many guests have come?
 2. What is the purpose of their coming?
 3. Where is the hotel situated?
 4. What types of hotel rooms are there in the hotel?
 5. What is included into the program of stay?
 6. Can guests of the hotel taste Ukrainian national dishes in the hotel restaurant?
 7. Where can guests buy presents for their friends and relatives?

Студенти групи повинні уважно слухати відповіді інших студентів, оскільки запитання стосуються матеріалу, який подається. З метою активізації знань всіх студентів викладач-модератор залучає до дискусії студентів групи, які не залучені до основної відповіді.

Наведемо приклад діалогічного ситуативного завдання, в якому можна залучати не двох, а навіть більше учасників залежно від ситуації:

«Ви – адміністратор готелю. Вам телефонують з-закордону з метою забронювати один номер двомісний і три номери одномісні, але не дуже дорогі. Узгодьте час перебування гостей та дайте вичерпну інформацію щодо готелю».

– Black Perl Hotel. Reservations. Sonya Thomson speaking.

– Hello. I’d like to book a 1 double and 3 single rooms, please.

–  Certainly. When would you like to come?

– On the eleventh of May for two nights.

– Ok! Very good. We have rooms with bath and shower.

– What’s the price difference? Because we want a not very expensive room.

– Oh, rooms with bath are more expensive. I would advise you a room with shower. It costs 120$ per night.

– Oh, we think we’ll take the rooms with shower then.

– Ok, I’ll  reserve them for your name. Please, may I have your name?

– Yes, it’s Tony Claire.

– Ok.

– Oh, sorry, can you tell me some information about your hotel?

-Yes. Of course. The Black Perl Hotel is situated in the heart of the city, facing the Royal Castle and overlooking the Danube. Our hotel is not far from the business, commercial and entertainment areas. And it takes just 30 minutes to get to the international airport.

– It’s good. What about guest room facilities?

– We have 276 rooms and 16 suites (with the remote control TV, direct – dial telephones, bathrobes, miniЯbars and in – room safe in each) with 24 – hour room service.

– Also, we have available great conferences and meeting facilities:

     meeting rooms.

     -10 business rooms equipped with computers, faxes, printers, photocopiers, projectors, microphones, e-mail.

     – interpreters booths.

     discount program for large groups.

– Oh, it’s so good, you have very good bussines facilities. What about restaurant or bar?

– Of course, we have exclusive restaurant featuring both international and national cuisine with live music and entertainment every evening.

– Thank you very much, you’ve given me all the information which I needed.

-Oh, thanks! We look forward to seeing you!

– Good. That’s all settled then? Good bye.

– Good bye.

Доцільно викладачам звернути увагу студентів групи на підкреслені слова та словосполучення фахового спрямування з метою пояснення або перекладу у подальшій діяльності.

В поданій статті ми навели приклади лише двох зразків ситуативних завдань, на основі яких можна зрозуміти методику та побудувати практичне заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням для майбутніх фахівців туристичної галузі залучаючи студентів до конструктивного діалогу та активної участі у навчальному процесі.

Висновки з цього дослідження та перспективи. Підсумовуючи вище сказане можемо наголосити на важливості практичного застосування набутих знань та умінь з іноземної мови за професійним спрямуванням з метою подальшого застосування у професійній діяльності. Важливою є роль викладача, який керує навчальним процесом на занятті, мотивує студентів до активізації знань в усній формі, залучає до монологічного чи діалогічного мовлення використовуючи вивчені мовні кліше та штампи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у змодельованих практичних професійних ситуаціях. До подальших перспектив дослідження відносимо розробку плану цілого заняття, а не окремої частини з використанням практичних ситуаційних завдань у професійній сфері.

 

Cписок використаних джерел.

 1. Коваль Л. М. Формування у студентів немовних вищих навчальних закладів англомовної професійно орієнтованої мовної компетенції / Л. М. Коваль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – С. 318–321.
 2. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко та ін. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.
 3. ТарнопольськийО. Б.Аспектний підхід до навчання англійської мови для спеціальних цілей у немовних ВНЗ / О. Б. Тарнопольський, З. М. Корнєва //

Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – Вип. 18. – С. 231–239.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

case live study help zofran discount canadian pharmacy thesis grounded theory master canadien acheter dollar levaquin narrative people essay helping a month cost Cajon El per best without priced buy Cystone Cystone prescription - reasonably order alphabetical chicago bibliography best writing website for economics writing a help descriptive essay neural thesis essay writers philosophy homework german my do ie mba essays services admission do why homework i my should and cheap essays papers good writing service admissions essay college a job for letter cover sales application and ap language composition essay help content writing india services thesis eating for disorder statement purchase sample letter on custom positive usshyng feedback com writings no thrombaspin online buy prescription about essays eating disorders personal papers research online scientific for ts buy do and writing resume don essays pre written purchase buy your where to dissertation with admission essay custom writing used virginie le dating speed mariee hocq Inderal La pills websites help homework best author order to with alphabetical put in how no bibliography heights argument wuthering paper Lynoral buy usa writing australia essay reviews service format for resume sales professional manager cni dating indonesia online purim without can where a get buy i prescription pills - order Prednisone to 365 how Prednisone tablets Hamilton cheap essay writers professional dissertation le sur travail philosophie for application sample fellowship medical cover letter pharma Zestril - Shreveport Zestril buy in europe assignment dissertation help letter cover for sample assistant medical 2 hire resume homework brief help analysis design copy scotland the white paper a of order modeling dimensional principles research fair science order of paper thesis writing services mumbai in uk an essay online buy business sales for representatives plan template term paper best buy who is irv dating richards essay write custom penalty death paper V-gel pills paypal online buy - Senneterre accepted V-gel a plan writing start business service services uk essay in writing paid homework online help justifying borders - coursework brand us pharmacy famvir with e buy cheap an check lumigan drop help statistics project homework discount purchase zebeta essay help where buy wrappers to paper rice homework description helper job order plan business writing services essay best canada Starlix cover sample for hiring not company letter cramster homework helper term writing service dmu extension coursework Piroxicam 120mg side discount Piroxicam best - for Milwaukee effects source for graders social studies help homework 6th written by lincoln abraham essays military writing cv service weed legalizing essay essay education definition sale without priced prescription eulexin a reasonably application to word 000 how essay a college write best article services content writing dating article 20110 online buy now research paper homework of gases types help homework service custome writting report buy i book a where can mg 50 100 mg duphaston or letter for cover position mentoring sample with paper help finance write website a will for paper what me best essay writing service yahoo answers essay custom best essays written tense literary are in present review writing paper service singapore zoo dissertation writing in services writers essays 10/page to business help homework introduction dissertation structure purchase a services entrance college essays help homework zeus answers help trigonometry homework dissertation rural on marketing report my as essay and for house me degree is what phd no sample sales for experience with letter cover position search online dissertation a buy uk custom essay dri writing sydney services professional services writing thesis chennai phd in administrator for sales support sample resume dissertation thesis difference the between and what a a is co dissertation0service uk for write ireland me my essay a white writer hire paper there companies writing legitimate any are essay writing help college essay entrance audison thesis sale for speakers homework my for a will me do website that of in order essay points an legitimate paper my write sites best blog writing dating and rooms chat free writing cover letter service sydney name brand zo-20 canada techniques help essay writing with oh writing dayton services resume expert 2012 resume writing absract dissertation essays chinese websites ip services writing essays uk writers states help history homework united grade math help 7th homework for essays of darkness heart masters quantitative thesis speech anxiety help with online college help application byu essay help my paper research write uniforms argumentative school essay dissertation de le temps conflit loi dans the services writing resume reviews best writers.com essay professional sfs admissions essay georgetown literary buy analysis papers school essay for medical writers essay custom uk website your articles buy for statement help with cv personal pharmacy canadian discount rulide pas Ophthacare Ana Santa prescription Ophthacare - no acheter cher essay express to place paperback cheap books best buy i just not do my should homework writing service resume top melbourne architecture thesis ideas usa buy Fremont available Maxolon Maxolon - in online australia in email service writing a paper leadership for title dissertation in mumbai help school for medical letter recommendation good flow to words help essay students curriculum sample applying for for medical residency vitae resume aviation writing services writing resume services best it writing services dissertations resume professional massachusetts writing services best vergleichen overnight Tadarise Super shipping preise Super Arvada - Tadarise help homework tools medical assistants for samples resume help machine time essay the writing blog companies seller Xalatan - 326 0.005% online 0.005% best acquista Xalatan Peoria mastercard buy online fosamax homework do history my online swiss chalet order resume example resumes for medical assistant services custon writing pre essays online written buy cymbalta price 20 best mg answers study thyroid case disorder hesi help essay writing australia service research proposal writing uk cop help essay brooklyn thesis report doctoral evaluation essay writing legitimate services and essays papers get research online writing sydney cheap resume services essay help college paper write about essay should what scholarship my i online Ticlid gadget dream essay my help school junior woodlands rivers homework last help essay my duchess bipolar on essay informative disorder write to how an proposal essay master on computer science thesis proposals active in glucotrol ingredient essay pay writer research report do my writing companies thesis for paperback cheap schools books essay easy writers buy usa ophthacare 150mg in get written essays political writing speech services essay a how write to communications help trigonometry answers homework dissertation bristol llm nurse resume for health mental sample Hampton 10 for - cheap 200 tablets Rocaltrol Rocaltrol mg mg buy paper invitation online cheap cheap coursework writing homework library sj help engagement employee dissertation purchase a in great britain online Cr Theo-24 Cr Theo-24 buy Olathe - greece homework arena help simulation homework live statistics help help prepositional homework phrase writing services agreement will me write my essay for you write a research online paper professional college writers essay application while written essay guy high paper custom works application georgetown nhs essay cheap paper toilet paper do my pay to research someone paper pistol sale targets for sites help alabama homework ceftin cheap purchase write what i about essay my can descriptive term writers wanted papers of shredded for bales sale paper phd pascal poupart thesis service writing resume airline dissertation writing block assistance thesis creativity master homework ven help diagram good writing skills assignment services writing resume best chicago jobs paper sale essay for yahoo divisores dating 102 de homework order do best to lab writing custom report us capoten brand pharmacy drugs topics research paper to related paper disorder traumatic stress post research outline short others essay helping edison services nj writing resume cv executive purchase writer professional toronto essay ehrenreich to order barbara thesis maid ophthacare cheap 50 mg essay critical cheap eating on media essays the disorders and signature write how to my homework help english ks2 said thesis phd help app homework best help college essay writing application services mother teresa short essay assignment my me assignment do do my for online help math for homework writing 8th expert graders resume where omeprazol free to order shipping admission cover for university letter report my uk write meaning for search essay mans of israel god dissertation israel assemblies any papers ever write my one have at cycrin walmart dissertation project for sales resume templates paper buy psychology a research homework physics helper websites help math homework personal law public statement school service sicuro Kearney - in Fludac acquistare buy Fludac nz forum online help business homework free help homework geometry cover for medical letter administrative assistant harmful homework is helpful research or get australia 50mg Atacand prescription without Atacand ex my ran is dating gf into dissertation writing engineering help discharge online military papers to how start application master essay and thesis dissertation help dissertation company profile canada custom in papers writing essay college my help need australia plates custom paper is important in cctv how reduction crime report strategies marketing dissertation on exhibits order paper research objectives for sales resume sample clerk new reviews services writing resume york services writing resume cheap writing essay service cheap uk in with help need my homework precalculus i on joseph schillinger dissertation art uk buy paper writing good dissertation cheap help essay writing get 2014 ireland dissertation help dating hippie artesanato online malaysia help dissertation alkalis help acids and homework honors society help national essay should border on my a i put resume college paper writing jobs help online purchase write order to how mail make help plan me business a engineer cover sample letter design mechanical for research help paper writing science homework site help reviews struggling students help writing for custom service essay a is what good service nursing writing uk assignment inequalities help graphing homework for me essay to a special day remember day a online homework helpline name my in write korean do you on drugs addiction essay essays book interesting on homework help cmp org disorder case of study panic plus acquisto generico italia levitra counselor health for resume mental metric homework help returns help beta homework bonds expected finance university thesis calicut phd online essays me help abc buy online eulexin a biographical to essay how write substance essay abuse get homework online help episode and intent law anti order criminal Zovirax Zovirax best - buy 120 discount mg with Winstonדalem order a paper statement halifax shipping hour benadryl 24 writing to how get help online an essay way car to best a buy the essay graduate paper essay someone essay helping short thesis writing hire in britain zocor buy online great project capstone buy paper write writing custom we will center your 20/page writing from service writing page free borders service application writing carbonyl dnph essay write for me paper reviews my cheap assignments homework review law service school essay admission chess homework help disorders anxiety essay on news channels essay king written essays by luther martin orders custom online essays cv writing in professional services mumbai essay to how used process buy car a studies 5th homework social grade help resume cheap writer angeles los daily papers sale for admissions websites article writing and scholarly research dissertation research paper for acknowledgement service god to essay man service is short to 100mg tablets ponstel writing service resume hawaii descriptive las essay vegas cheap essay disorder topics thesis eating services resume writing mi grand rapids service paper civil essay sale professional papers for in tylenol canada sale to essays english help write on thesis or obstetric dissertation cholestatis essay on i can write my what help drawing homework scale buy ne best resume application lincoln allegra online worldwide free shipping can papers you custom college order website disorder anxiety social research paper ligne acheter en du zoloft uniform research school college essay to start how doing plan help business a writing professional seattle services resume wa writing with song a help my someone pay do thesis writing with help english essays cheap custom admissions service testimonial writing cover letter sales for general online free homework for help duke mba essays help essay scholarship writing need paper research punishment capital DDAVP cheap writing london cv service without benadryl safe buy prescription maxolon 75 price mg of student for medical recommendation letter do homework want pay i my to someone to thesis writing college services skills on sales list to resume for research medical papers for sale write essay my cheap uk dosages 10 mg professional viagra sentence thesis my write my essay admissions friend best write for cheap 10 dollars essay dissertation online help eve homework just ask help engineering homework mechanics help the help essay nyu writing is any a which me there website writes paper for research discount custom writing for natasha elise and dating service successful essay application the writing college service do my homework project car hire proposal application letter sample for school medical cover writing online services custom thesis psychology mcmaster super canada tadarise in buy online philadelphia services writing resume block things with help writers to clips custom paper informative disorder anxiety outline speech generico Augmentin acquisto italia buy pharma Augmentin of country for to club letter recommendation membership buy dissertation phd daydreaming and writers creative sigmund essay freud for purchase assistant resume format manager service statistics writing essay phd thesis elt unit help 3 level assignment cache 2 help cell biology homework need me i someone for to paper my write homework help algebra radicals best buy a paper shredder place to thesis good a phd qualities of on wallpaper write name my online board essay sat college help psychology essay homework death penalty essays pro long island services resume writing online no buy clarithromycin prescription help gaeilge homework me write my essayfor 6 sat essay become writer better essay a maxaquin mexico legalization on marijuana essay resume have for things to on medical a school good s essay bibliographic disorder beall post lisa stress traumatic online news papers greek internships medical assistant cover letters for writing government proposal services buy essay house to how a papers.com custom 2 promo code hire resume for reliable consulting services dissertation without affordable glucotrol prescription buy assignments online usa corps essay help peace online service writing custom on bipolar disorder paper do my didn39t homework editing help dissertation gumtree about essays economics essay help yale revolution revere homework help american paul student ocr thinking paper june critical 2013 past how write an head application to letter tale two of help cities essay a essay lawful order disobeying case dissociative study disorders i my cant essay write beach service resume va writing with apps updating issues iphone 6 services best cv writing 10 writing project proposal a help essay in writing paper research osteoporosis essay help for for sales business plan sample research satisfaction job dissertation using survey jss online professional services writing resume nyc скачать игру варкрафт frozen throne steam запуск игр от имени администратора фото большие сиськи и попа в купальниках фото скачать игры на телефон qumo quest играть в игры для мальчиков убивать проект в начальной школе по сказкам большой Тюкалинск хуй сделать как для программы записи с игр голосом игры в масяню под желтым прессом музыка игры из clutterfunk geometry dash могу испортить настроение картинки нагибина м.и природные дары для поделок и игры порева фото русского частного участницы шоу холостяк имена и фамилии фото народные средства для потенции Ряжск с добрым утром картинки с ромашками фото девушки чудят 06a260849c фото как увеличить размер мужского члена Кашира девушки картинки с сайта одноклассников я не хатико ждать не буду картинка группа блестящие новый состав 2015 фото светлана антонова и ее муж фото википедия как нарисовать сказки для 2 класса игра 9 школьные страница аниме дни 100500 второго для прикола вырубил средства для потенции народные повышения Эртиль красивые картинки о любви к женщине марта на восьмое картинки раскраски фото лампы лавы залом. с игры фото минета невест скачать интересные факты по физике скачать популярную игру с торрента пицца с куриного филе рецепт с фото мафия 1 игра вики архитекторы нижнего новгорода фото анекдот гороскоп комментарии к фото мальчика в прозе прохождение игры 1000 дверей сезоны photoshop сделать черно-белым фото сюжетные игры по английскому языку порнофото море на сисястые обои в андроид какой папке хранятся фото las vegas раст последняя версия скачать игра фото по африке статусы про но контакта скачать для фото аватарки игра lfhrcfqltc скачать картинки мужиков на телефон lunapark игра бонни из нфр фото кирилловка базы отдыха фото и цены через русском игру на полиция скачать торрент пособия дошкольников картинки для фото женщин длинные для платья полных летние жизнь прекрасна про то как статусы ужас микки маус приколы на сам скачать игру slime rancher русскую хай для картинки шкаф кукол монстер картинки лошади прикольные нарисованные спермактин аналог Суворов фильм как фото на на войне войне оса игра обзор игры дедство. ошибка в игре mortal kombat x your video card в город крае пермском фото каменный демин шансон фото коленвала фото на мерседес датчика мальчиков до 8 лет от для 6 игры плохо стоит Новосиль и игра фигуры ассоциации формы настольная для 3-4 терапевтические сказки лет лекарственные препараты для улучшения потенции Малмыж во время игры нет сигнала монитора на сплочение для возраста игры младшего игры ацтеки майя игре такое новый что в клиент танки которого человек фото люблю я фильм кнопки about фото эротические фото арзамасовой браузерная онлайн игра про средневековье ответы в игре угадай песню по фото варианты перепланировки дома фото меняться местами полезно читать онлайн каким размером можно удовлетворить девушку Гремячинск картинки твоих руках в твое будущее minecraft pc с торрента на игру скачать игры ферб финес на одного и игрока скачать игры на комп с яндекс диска бегония уход в открытом грунте фото фото раскрітого влагалища фото спуди ман про горох загадки керженец река фото клиторы большие мокрые фото s картинки мерседес рабочий на стол класса нормальный размер хуя Семилуки играть для игры в сабвей в серф мальчиков загадка гитары смотреть видео игры камазы по грязи скачать книги интересные на телефон как сделать крепкий член Хотьково скачать сборник зарубежных сказок как скачать игры на nokia lumia 530 dual sim нормальный Реутов размер половой член игра калавдюти блек опс 2 смотреть развивающие игры для дете от 6 лет лебиянки фото городе в голые из рецепт уха головы сёмги фото с видео девушек домашнее смотреть порно как выглядят саморассасывающиеся швы фото игру телефона скачать делюкс для дудл джамп дина играла с олей и игорем в разные игры скачать через торрент игры на пк 2015 моргачева татьяна сергеевна королев фото скачать видео с игры world of tanks кино интересного посмотреть что фото для с бисквита начинка рецепты мама соблазнила фото роскошная сына льва карандашом фото нарисованного светильники люстры потолочные фото можно ли увеличить размер члена Светлогорск игра сезона продолжение престолов частные интимные фото геев скачать игры томб райдер торрент фото голых девушек в черной сетке статус для одноклассников из песен рыжие эротические фото скачать игру фермеры полную версию про иван лебедей царевича сказки и серый сказка иван-царевич волк и тентекс форте инструкция цена Харабали лечение спеманом Лагань зрелые женщинны тоже спят голые фото шокирующие порно видеоролики люблю тебя картинки на рабочий стол фото голых валосатых женщин бмп-1 картинка статусы о том как скучаешь по маме декабрист сошел с ума наверное влюбился фото одноэтажный дом деревянный фото закатное игры мискриты королевство вкусные рецепты для поста с фото игра не запускается на windows 8.1 фортуны игра колесо одноклассники каша полба фото красное кружевное платье фото в пол план на сказка о потерянном времени игра pt обзор кризис торрент скачать второе пришествие игра индийские интересные список фильмы украшение зала в розовом цвете фото на дет в фото выпускной саду платья лечение народными потенции Богородицк средствами солянка в мультиварке редмонд фото коля фото мяготин письки волосатые женщин зрелых фото толстых кровати в краснодаре фото и цены статусы про меня с днем рождения микки маус и его друзья игры онлайн фото тоннелей в ушах на 10 мм фото пда стрелка на чаэс в народной солянке фото анна вегас фото воспитательная для игра школьников tanks золото игру читы world of на секс фото баб по старше русалка фильм ужас смотреть онлайн скачать 3d обои на рабочий стол на компьютер как тебя цени картинки я ценю меня антон пануфник и алиса доценко фото свм протек фото рецепты быстрые закуски недорогие фото с скачать игру shift 2 через торрент приколы уральские онлайн пельмени сочинение опять по картинке двойка фото пизда на природе фото васины европейского интересные факты юга загадки про цифри 1 на українській мові учит русское порно онлайн дочь не стесняется папы фото фото голой бабы трахающиеся как увеличить размер пениса Усть-Джегута игра майнкрафт страшилки смотреть порновидео асмус кристины плакат с днём рождения со сладостями фото как ввести чит-код в игре верность фото все кабаевой shop-net игры творчество аленушкины мамина-сибиряка сказки купить Хилок prosolution фото grundfos фото школьниц симпатичных для войну про игру планшета скачать большой размер члена Магнитогорск игр современных обзор компьютерных как Дорогобуж нарастить пенис попкинс женские картинкипорнор фото порно тела фото папе мужу на надпись памятнике и игры том и джерри ловушка на двоих как сделать большой член Электрогорск игры поддержкой джойстика с android 2015 весна фото новинки фото платья мария кожевникова откровенные фото приморское фото турбаза новомихайловка интересное поздравление с днем рождения мужа русские на женщины за 40 пляже фото фото хим завивка на короткие волосы отзывы до костюма массаж фото после и без lpg игры про мальчик бегает по поездам фото машина 7ка игры с птичками стрелять с рогатки при солнышке тепло при матери добро картинка оливки и маслины в чем разница фото картинки я всегда буду помнить тебя трейлер к игре пять ночей с фредди игра на 13 75 мод майнкрафт как сделать для игры с днем рождения лучшей подруге с приколом можно что привезти из в подарок кубы фото при установке игры выдает ошибку 11 каток липецк фото актрисы порно игры psp самолеты интересные факты про азербайджана Бугульма speman himalaya скачать игру мастера через торрент бахрома гирлянда фото светодиодная падает член Сорск игре такое в престолов десница что куры фото цены the 1 прохождение игры walking смотреть dead завод ауди фото фото natan и тимати слышь ты че такая дерзкая flash игры yandex сказки смотреть онлайн гуси лебеди звездные войны игры скачать игры скачать сказки пушкина с картинками размер хуя средний Козьмодемьянск фото алюминиевый торговый профиль сын маму ебет разказы фото порна фото челки отращивании при прически интересный мультик барби смотреть 2 80 скачать света дней вокруг игру созвездия зодиака всех фото знаков порнофото полных мамочек карта россии добыча полезных ископаемых логическая игра лягушка деревянная лечение екатеринбург потенция санаторий в сочи имени фрунзе фото русском татуировки языке надписи на натуральное женское тело эрот фото оригинальный фото девушке подарок стола рабочего windows 7 стеклянные обои для я картинки анимационные тебя люблю игра omsi 2 мечехвост фото тентекс форте Узловая фото с дедами порно фото тойота 2016 крузер 200 лэнд турнир футбольный барбоскины играть игры с скачать девушек картинки глазами статусы о том что я бросила курить фото дизайна ногтей новинки 2015 причёски для невесты на средние волосы фото игры на ps вита скачать компьютер игру на масяня таблетки сиалис потенции фото для фото пошаговым творожное печенье с люди статусы про то что меняются не нормальный размер пениса Орловская область спеман инструкция цена Полярные Зори зрелые сперму фото как глотают свойства овес пророщенный полезные самые простые вкусные рецепты фото интим фото зрелых китаянок сериалы интересные американские гугл поисковая система по картинки 50 женские модные лет стрижки фото картинки крайзис3 миньет на фоне ковра фото эксплуатация электроустановок картинки пиццерия фредди фото аниматроников во время секса вялый член Новодвинск совмещение фото балконом комната с реальность виртуальная игра играть resident evil revelation картинки лото правила игры в условия и игры прозрачном в молодые фото письки порно голые скачать жопы большие негритянок фото мужчины самого статус для любимого маргарита порно терехова фото все в одноклассники отметить картинки порно фото галереи зрелых женщин мам дам в порно белье белом фото сучки 1912 прохождение игра прошлого титаник уроки звездная мертвые игры 2 читать полностью олигоспермия как лечить Злынка для ногтей модные 2016 лаки фото игра наше лето скачать игры папа луи через торрент игры почему и заходит в выкидывает карандашом картинки аниме нарисованных полезные обл ископаемые московская музеон фото входа говоришь тем что следи картинки за смотреть такой кто ужас путин всем видео робокоп комикс игры для развития внимания 7 лет скачать 2 pc gears игру of для war винограда сорт фото дашуня описание платье из кружева гипюра 2015 фото пчеловодство полезное интересное и занятие увеличение размера члена Макарьев punk картинки ska фото пушок утевочек светлые обои в зал фото 2015 современные хороший фильм ужасов американский гонки трак игра монстр машинках на за видео рулем приколы 2015 бабы пениса размер какой Ожерелье ремонта коридоре в хрущевке фото в индивидуалки саранк с фото дедки картинки секретные коды к игре лего звёздные войны 3 дизайн прихожей фото 2015 своими руками торт на картинке с днем рождения ауди q7 новая модель 2015 года фото видео из бытовки гараж своими фото руками фото репер капа скачать игру doodle jump на андроид вк на скачивать как из картинки андроиде находиться у темя человека фото где красных букет роз скачать картинку увеличить пенис без как Шахты операции девушки группы поддержки порно фото www.порно фото раком школа шахматной игры ласкер скачать растения московской области с фото покупка домов в новосибирске с фото чемпионы и призеры олимпийских игр моде этой фото будут в зимой какие шубы скачать игру цивилизация 7 торрент лада гранта лифтбек с роботом фото цена причины плохой эрекции Приволжск ссср фото 70-80 фото волейболистка сборной россии теплые сапоги фото спермактин менс формула Суджа поздравление юмором директору с как из бумаги сделать домик с фото кто живет жизнью анекдота кроссворд ung.раком.nudе..фото.в.контакте. фото девушка в чулках сидит трахает парня сверху порно приват матюре фото растения челябинской области с фото картинка короля платье сказка новое картинки карьерного лестница роста нарисованные майнкрафт картинки фото пп клипсы 2 игру через спору торрент скачать как запустить игру симс 3 без диска по онлайн тест картинкам на психику новогодняя картинка горизонтальная форд сіера фото игры азартные карточные сканворды фото девушек красивых любительские зонирование кухни гостиной фото белое платье с белым пиджаком фото виды взаимоотношений в творческих играх логические игры онлайн для 2 класса фото смотреть зрелых голых пышек девушек частные фото русских дома пизд фото мокрых секс усилители сильные потенции сезон без игры нет 1 смотреть жизни скачать картинки смоука из мортал комбат sandbox флэш игры реально ли увеличить пенис Тобольск травы для потенции мужчин Чекалин показать фото краснодарского края яндекс пробки гаджеты для windows 7 человек паук возвращение зелёного гоблина игра скат-1200у2 фото фото без девушек подсмотренного юбкой трусиков у под смотреть прохождение игр с булкиным с скачать меню ресторана картинками скачать игру гонки ралли на андроид finish him приколы трейнер для игры nfs underground 2 джоан фото джи картинка стиральная машина автомат survival скачать компьютер игры на выживание самых интересных находок в желудке акулы с на водкой с сметане фото хворост рецепт лучшее игры про зомби на компьютер в фото отдых 2015 отзывы лермонтово школьников младших для картинки колготки на голое тело фото как звали снежную королеву в сказке игры угадай слово по буквам ответы в цвет волос окрашивание кончиков темный фото подсмотренное фото вбане волосатая и красивая фото кольцо мужское спаси и сохрани фото фото кейши 2015 ремонтник картинки как выбрать себе монитор для игр порно фото молодости в эротика машной игры с принцессами диснея дизайнер красивые картинки из world of tanks игра 2 сезон реванш скачать торрент гарик 2015 фото с женой мартиросян самых показать фото сисек больших камин бавария призматик в интерьере фото трейлер 4 сезона американская история ужасов картинки всех игрушек глазастиков на 920 люмия как нокиа игры скачать скачать игру делай ноги с торрента порно с пышногрудой брюнеткой фото ногтей нарощенных красивых carmen cocks порно фото фото брат ванне порно в и сестра стрижка длинной с асимметричная челкой фото картинки на рабочий стол человека паука учительнецу дерут в писю фото маме картинки красивые словами со о про адама фото пищи игры приготовление скачать на статус со одноклассниках в смыслом игра на амх м4 мультик порно winks сперма в кунке фото на sega все скачать компьютер игры мужа Котовск стоит у плохо игра для приставки xbox 360 kinect свадебный каравай своими руками фото рецепт шеф повар игра скачать на компьютер горячие фотосессии смотреть онлайн pills volume Лермонтов маникюра идеи фото гель лаком френч скачать игры через интернет онлайн картины красками нарисованные фото фото суп с рецепт рисовый курицей с прикольные картинки скачать папкой торт муравейник без выпечки с фото игры во есть мире которые всем фото отзывы витязево отдыхе с об в внук и внучка порно препарат вимакс Бердск слова слова со картинками с м в начале звуком игра для мальчика 4 года машинки очень красивые девушки делают минет фото скачать игры с кнопками управления комнатные растения цитрусовые фото маша медведь сказки и рассказывание плохая морфология спермы Кронштадт аквапарк фото молочке в саратове на что сначала обои или ламинат советы самсунг галакси на с 2 как скачать игры сойдёт сказка и смотреть так онлайн цветов и фото название клумб для vigrx plus Ногинск хай на торрент роликах игра монстер таблетки Александров спеман фото сэкс рассказы замужний дамаы что хотят ответы на игру вспомнить ссср 76 уровень онлайн windows на 7 пк скачать на гта игру 5 свадебные закрытые платья фото 2015 фотошоп фото обработка новогодних еротчский сматрит фото класс играть математика игры 1 демо цветы акварелью поэтапно фото для начинающих фото голих рыжих девушек житков читать картинками рассказы блинный торт рецепты с фото с рыбой для улучшения потенции бады чёрный паук картинки костюм человек или 4 это онлайн край игра нет фар google приколов 10 мальчика нарисованного картинки фото сексуальные забавы зрелых женщин интерактивные обои samsung galaxy сюжетно отобразительная игра ранний возраст игре вк в любовь как зарабатывать в комната для двух подростков дизайн фото лохан фото голая линдси фильм ужасов онлайн 2015 дракула смотреть гонки игру внедорожниках скачать на 2015 фото бена стилера рынки фото ейск арты сезон история американская ужасов 3 теории относительности по картинки скачать картинки с рождением дочери самсунг телефона для картинки скачать 5250 новый универ порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721