МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗМОДЕЛЬОВАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЯХ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’276.6:338.48

Ю.О. Матвіїв-Лозинська

Львівський інститут економіки і туризму, м.Львів

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗМОДЕЛЬОВАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЯХ СФЕРИ ТУРИЗМУ

 

Матвіїв-Лозинська Ю.О. Методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у змодельованих професійних ситуаціях.

          У статті розглядається методика використання професійних ситуацій з метою засвоєння теоретичного матеріалу та впровадження набутих знань та умінь на практиці, а саме у змодельованих ситуаціях в контексті програми підготовки майбутніх фахівців сфери туризму. Подано окремі зразки професійних ситуацій на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням.

          Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, професійні ситуації, сфера туризму, метод, методика, фахівець.

Матвиив-Лозинская Ю.А. Методика преподавания иностранного языка профессионального направления в смоделированных профессиональных ситуациях.

В статье рассматривается методика использования профессиональных ситуаций с целью усвоения теоретического материала и внедрения полученных знаний и умений на практике, а именно в смоделированных ситуациях в контексте программы подготовки будущих специалистов сферы туризма. Поданы отдельные образцы профессиональных ситуаций на занятиях по иностранному языку профессионального направления.

Ключевые слова: иностранный язык профессионального направления, профессиональные ситуации, сфера туризма, метод, методика,  специалист.

MatviyivLozynska Yu.O. Methods of foreign language ​​of professional orientation teaching in simulated professional situations.

The article considers the technique of professional situations using to learn theoretical material and implement the acquired knowledge and skills into practice, namely in simulated situations in the context of training of future specialists in tourism. Some examples of professional situations are given in the classroom for foreign language for professional purposes. The article highlights the examples of professional situations for sphere of tourism. It is known that language competence can be formed according to practical tasks. The article gives opportunity for teachers of high school to use the material during the lessons of professional English. The author gives methods of encouraging students to communication, to expressing their opinions within the given topic. It is showed that sphere of tourism is very popular and interesting for students because they can obviously see the result of their conversation, in particular understanding of foreigners, giving any kind of recommendation etc. Special pedagogical creative approach was analyzed in the article. The attention must be paid to kinds of speaking: monological and dialogical. The method of professional situations is widely used by teachers in high school and are very popular among young people because it is more interesting than passive understanding and doing typical tasks. Such situations require knowledge of language and professional subjects.

Keywords: foreign language for professional purposes, professional situation, tourism, method, technique, specialist.

Постановка проблеми. Викладання іноземної мови за професійним спрямуванням вимагає від викладача вмінь та знань зацікавити студентську аудиторію до вивчення даного предмету з метою подальшого використання ними набутих знань у професійній діяльності. Проте не всі теми дисципліни є легкими для засвоєння та запам’ятовування студентами. Виникає проблема повноцінного формування майбутнього фахівця сфери туризму, для якого знання іноземної мови є конкурентною перевагою на ринку праці, а також постає питання фаховості та кваліфікації викладача з даної дисципліни.

У пропонованій статті подано зразки проведення частини занять по-новому, де студенти є повноцінними активними учасниками навчального процесу, а не тільки пасивними слухачами матеріалу, що подається викладачем. Заняття вважається успішно проведеним, за умови, якщо більша частина студентів засвоїли матеріал та можуть його відтворити на практиці.

Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Аналізуючи результати проведених досліджень можна стверджувати, що методика викладання іноземної мови була і залишається предметом інтересу багатьох дослідників, серед яких можна виділити Г.Є.Бакаєву, Н.Ф.Бориско, В.Д.Борщовецьку, С.С.Коломієць, Е.В.Мірошниченко, О.Б.Тарнопольського, С.П.Кожушко, T.Hutchinson, H.Widdoswon та ін. Дані дослідники звертали свою увагу передусім на вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням з метою подальшого використання у професійній діяльності.

Формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження. Метою даної статті є запропонувати для розгляду та використання у практичній діяльності методику викладання іноземної мови за професійним спрямуванням на прикладі конкретних ситуацій, передбачених навчальною програмою дисципліни. Застосування даної методики дозволить викладачеві викликати студента на конструктивний діалог, переконати його та співрозмовника у набутих знаннях з дисципліни та готовності застосовувати їх на практиці у професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням передбачає набуття у майбутніх фахівців навиків комунікативної компетенції іноземною мовою з метою повноцінного спілкування в межах своєї професійної діяльності з іншими представниками комунікативного процесу [4]. Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням може бути проблематичним, оскільки охоплює матеріал притаманний певній сфері застосування і не завжди використовується у повсякденному спілкуванні. Проблема полягає у недостатній кількості використання викладачами практичних, так званих  «реальних» ситуацій з повсякденного та професійного життя. Адже занурення студентів у змодельовану реальність дозволяє їм проявити себе та використати набуті знання засобами іноземної мови з метою вирішення певної професійної ситуації. Студенти охоче беруть участь у такому виді роботи на занятті, тому що вони відразу бачать свій рівень володіння програмним матеріалом та можуть його підвищити занурившись у мовне середовище з ровесниками та викладачем, функція якого в даному виді діяльності зводиться до модератора, який може втручатися в змодельовані діалоги, ставити запитання, що провокують до відповіді або дискусії.

В поданій статті ми маємо на меті показати методику проведення частини заняття для фахівців туристичної галузі використовуючи метод змодельованих професійних ситуацій. Наприклад, ситуація на тему:

«Вам потрібно розмістити двох гостей, які прибули з-за кордону до вашого міста терміном на три дні, з метою ознайомлення із пам’ятками архітектури міста. Розмістіть клієнтів у готелі і ознайомте їх із програмою перебування».

Одним з варіантів монологічної відповіді студентів на подане ситуативне завдання може бути описана нижче відповідь.

I am a hotel administrator of  Suputnyk Hotel. I have 2 guests from abroad  coming up for 3 days to go sightseeing the historical places, other places of interest and monuments. Our hotel is situated in the downtown, thus it will take you a few minutes to reach any place of the city. Hotel can accommodate 392 guests. Altogether there are 198 rooms, including 1 apartment, 4 semi – suites and 13 deluxe, 44 business class, 27 double rooms, 25 twin (HQ+) rooms, 73 twin rooms and 11 singles. We can offer you a double room or single rooms. All rooms have private facilities, telephone, TV, mini–bar. The hotel also has a automatic cash terminal, hair & beauty salon, a sauna, a dentist’s, a fitness room. You can park your car on the guarded car park. In the hotel there is a restaurant with 4 halls for 350 guests, cafes, bar where you can treat yourself to delicious meals of Ukrainian and European cuisine.

  A tourist agency of the hotel offers you interesting programs which include:

–                   city tours;

–                   visiting different museums;

–                   ancient castles, monasteries and theatrеs;

–                   folklore performances, organ music and chamber music concerts.

            The program of your stay will be as following:

 1. On the arrival day you visit Theatrе of M. Zankovetska. The performance starts at 6 p.m.
 2. The second day you will spend visiting museums and galleries, taking pictures of the downtown of Lviv.
 3. On the third day our guide will take you to Lviv ancient churches and monasteries.

      After that you’ll have time to buy presents and souvenirs for your friends and relatives.

В процесі відповіді або після неї викладач як модератор процесу може задавати запитання усім студентам групи з метою розуміння матеріалу чи уточнення інформації. Запитання можуть бути побудовані наступним чином:

 1. How many guests have come?
 2. What is the purpose of their coming?
 3. Where is the hotel situated?
 4. What types of hotel rooms are there in the hotel?
 5. What is included into the program of stay?
 6. Can guests of the hotel taste Ukrainian national dishes in the hotel restaurant?
 7. Where can guests buy presents for their friends and relatives?

Студенти групи повинні уважно слухати відповіді інших студентів, оскільки запитання стосуються матеріалу, який подається. З метою активізації знань всіх студентів викладач-модератор залучає до дискусії студентів групи, які не залучені до основної відповіді.

Наведемо приклад діалогічного ситуативного завдання, в якому можна залучати не двох, а навіть більше учасників залежно від ситуації:

«Ви – адміністратор готелю. Вам телефонують з-закордону з метою забронювати один номер двомісний і три номери одномісні, але не дуже дорогі. Узгодьте час перебування гостей та дайте вичерпну інформацію щодо готелю».

– Black Perl Hotel. Reservations. Sonya Thomson speaking.

– Hello. I’d like to book a 1 double and 3 single rooms, please.

–  Certainly. When would you like to come?

– On the eleventh of May for two nights.

– Ok! Very good. We have rooms with bath and shower.

– What’s the price difference? Because we want a not very expensive room.

– Oh, rooms with bath are more expensive. I would advise you a room with shower. It costs 120$ per night.

– Oh, we think we’ll take the rooms with shower then.

– Ok, I’ll  reserve them for your name. Please, may I have your name?

– Yes, it’s Tony Claire.

– Ok.

– Oh, sorry, can you tell me some information about your hotel?

-Yes. Of course. The Black Perl Hotel is situated in the heart of the city, facing the Royal Castle and overlooking the Danube. Our hotel is not far from the business, commercial and entertainment areas. And it takes just 30 minutes to get to the international airport.

– It’s good. What about guest room facilities?

– We have 276 rooms and 16 suites (with the remote control TV, direct – dial telephones, bathrobes, miniЯbars and in – room safe in each) with 24 – hour room service.

– Also, we have available great conferences and meeting facilities:

     meeting rooms.

     -10 business rooms equipped with computers, faxes, printers, photocopiers, projectors, microphones, e-mail.

     – interpreters booths.

     discount program for large groups.

– Oh, it’s so good, you have very good bussines facilities. What about restaurant or bar?

– Of course, we have exclusive restaurant featuring both international and national cuisine with live music and entertainment every evening.

– Thank you very much, you’ve given me all the information which I needed.

-Oh, thanks! We look forward to seeing you!

– Good. That’s all settled then? Good bye.

– Good bye.

Доцільно викладачам звернути увагу студентів групи на підкреслені слова та словосполучення фахового спрямування з метою пояснення або перекладу у подальшій діяльності.

В поданій статті ми навели приклади лише двох зразків ситуативних завдань, на основі яких можна зрозуміти методику та побудувати практичне заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням для майбутніх фахівців туристичної галузі залучаючи студентів до конструктивного діалогу та активної участі у навчальному процесі.

Висновки з цього дослідження та перспективи. Підсумовуючи вище сказане можемо наголосити на важливості практичного застосування набутих знань та умінь з іноземної мови за професійним спрямуванням з метою подальшого застосування у професійній діяльності. Важливою є роль викладача, який керує навчальним процесом на занятті, мотивує студентів до активізації знань в усній формі, залучає до монологічного чи діалогічного мовлення використовуючи вивчені мовні кліше та штампи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у змодельованих практичних професійних ситуаціях. До подальших перспектив дослідження відносимо розробку плану цілого заняття, а не окремої частини з використанням практичних ситуаційних завдань у професійній сфері.

 

Cписок використаних джерел.

 1. Коваль Л. М. Формування у студентів немовних вищих навчальних закладів англомовної професійно орієнтованої мовної компетенції / Л. М. Коваль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – С. 318–321.
 2. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко та ін. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.
 3. ТарнопольськийО. Б.Аспектний підхід до навчання англійської мови для спеціальних цілей у немовних ВНЗ / О. Б. Тарнопольський, З. М. Корнєва //

Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – Вип. 18. – С. 231–239.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

epithesis horse disorder growth wallpaper writing design websites creative like writing wattpad wanted essay writers korean my hangul write in name college help resume do my ireland assignment for me with how help to depression online coupon Isoptin powerpoint me why should you presentation hire world history help homework on services resume yelp chicago writing papers thesis sociology cybercrime dissertation sales ideas resume for on delivered custom papers time mn services resume writing woodbury cpm homework closure help help ad essay analysis essay conclusion for taking in antibiotics blood from stool service writing essay project english helpers homework uk essays cheap resume side buy research buy of you where research websites reviews can papers resume skills help ann dissertation arbor abstracts write admission for proposal phd phd research plan mail business order for pharmacy carbamazepin acquisto italia writing melbourne resume service australia for sales reps plan business instructor cover for letter medical assistant men essay of loneliness and mice thesis master holdredge limestone dissertation section order statement help personal online help grade science 6th homework prescription no noroxin 500mg assignments helpers my support paper write help need paper writing my no needed prescription fuel poppers colt letters for write school recommendation medical who of should essay my admission uchicago do buy discount essay my for me accounting do homework note cards online paper research in coursework hours done 8 do to need help my i homework cover letter for medical records release best cv writing professional services on to write facebook my how name hindi in essay paper writers applebee's order resume online services cv 5 writing purchase college essays myself essay custom admission about singapore thesis writing service help dissertation and for proposal undergraduate essay helper contrast compare trimecor where i without a prescription can mr purchase get free shipping guggulu no discount shuddha online membership writing essay help introduction help homework online biology write abstract dissertation for how your my an to brooklyn help live homework public library hamlet essay help homework ancient africa culture help buying canadian cernos pharmacy caps helpers homework for school chemstry high help lines homework 200 mg valparin sale for essay writing uk buy essay help free online writing buy a used on to how car essay writing dallas tx dc best services resume paper writing for custom kindergarten dissertations purchase proquest health objective specialist for mental resume thesis phd steganography yahoo t395 caracteristicas lg dating resume las vegas service writing safety food essay essay paper buy persuasive no jelly prescription 1mg kamagra Symmetrel Symmetrel Orlando - online cheap cheap buy online speeches and order wedding content online koln a buy dissertation and essay help jekyll hyde application college essay helpers history homework helper world custom paper dimensions noteshelf buy paper australia online on personal essays disorders eating for medical writing a school cover letter essays liberty means responsibility on guidelines writing paper reaction writing resume chicago services toronto best what is homework help volume homework help tudors essay to dream evaluation everything help overcome coursework acyclovir without rx cheap buy paper my to term pay write uc essay davis help math help online saxon homework letter to write medical bills for financial how for a assistance ceclor online coupon cd thesis and converter matrix phd can do my who accounting dissertation homework uk essay writing custom admission letter recruiter or manager hiring cover to norwegian newspapers online disorder identity on essay gender david cooperrider dissertation library seattle public help homework do college my write about i application what essay help writing dissertation with services university manchester essay of help writing thesis masters vs project homework philosophy help logic gases help homework of types homework in australia 512k best plans broadband northern ireland help dissertation my i essay on help need paper research birth personality order and day mg - 100 Neksi Valley Moreno 2 delevery Neksi price essays abortion homework help factoring polynomial research assignment paper writing order essay personal includes a in of basic the structure all research do thesis have a papers english buy module for 2 102 essays dating askmen pick with tinder mentat lowest price letter merchandising cover associate for writing service resume ct in essay madison help uw best usa services resume writing by narrative essays college written students apa me for do format block writers admissions essay application custom essay writing help college homework help ontario homework western help civilization chronological essay order of to someone thesis pay my write papers term custom buy research argumentative writings paper dissertation com help writing legit services homework sience help with free my to how cv do writer online automatic essay a paper term write online best essay websites about psychopath essay help australia assignment online search homework help urso mg prices 5 essay review companies writing dissertation published international abstracts doctoral but dissertation program all for mba help essay columbia my websites homework math do college essay common admission prompts medical resumes for assistant office help online homework get hire paper to write someone a help thesis write to phd help homework latin online english essay admission my do education help homework yahoo capital essay persuasive punishment criminal intro marriage case essay law studies complaints essay writing companies antibiotics mastercard online phramacy order business plan homework once upon a marigold help 3 term b/buy paper-related-3.txt free papers sats ks2 online format order word in purchase letter resume cv and services writing wiltshire online papers sats free representative letter cover no for sales experience provera menstruacion irregular ca professional irvine service resume writing online cheapest Topamax homework help vikings for killing mercy thesis statement homework woodlands help geography algebra need help with i essays student website essay single spaced technology essay roman han toward and attitudes admission writing essay words 250 college i paper buy a can where school statement writing medical a personal uk for essays persuasive buy базы фото бурения ххх фото большие жопы и вагины фото игральных картах порнографических мария перусси фото мамашек сиськами фото жирными с целочки письки фото обои имя инна пизда альбы фото джесики смотреть фото фут фетиш сперма на женских ступях огромный белой чорный член в фото тугой пизде пышек порно сисястых как быстро растянуть анус фото фото голие баби на фото крупним планом фото отчимом в с жопу трахнул порно фото зрелых теток с волосатой пиздой сравнить фото натуральных и силиконовых груди где самотыки втыкают фото студентов втроем и секс видео фото молодых секси фото бдс необычных фото влагалищ обнажённые знаменитости в молодости фото игры машина каша порно старые задницы из порно новороссийска фото фото с украденных мобил фото мамочки зрелые тëтки порно старухи фото настоящие голые женщины без ретуши японские школьницы раздеваются фото весилля приколы женщины фото русские упорно зрелые картинки на рабочий стол на 14 февраля женщины после бани фото в фото трусиках транса больших попок порно фото на мобильный телефон узбеки фотошоп порно через знаменитости джойстиком обои с порно фото гибкие модели бутылек шампуня порно жопе в фото картинки вк карл виды секса в африке фото частное обои спартак на скачать андроид москва парни бритые фото фото swinger частное порно катя самбука секс игры для wildfire отец ебет дочь порно рассказы голых полных фото смотреть дам фото девушек в шортиках и без галерея на тв ужасы хит фото голых мамаш с большими сисяками друга фото трахать голосует фото фотографии самые свежие пенисов фото пизды смотреть голой беспл фото мерцен калуга фото к писькой верху пизды виды разные фото игра 9 спичек анальных утех смотреть фото xoxo фотосеты leah все ххх уз фото порно секс на фото покемон пизд порно голых жоп и фото фото крупно грязные пёзды и жопы жирных бабули фото голых зрелые попки много фото мама порно фото смотреть сантос эро люселя онлайн сиски фото большое онлайн секс видео частное порно смотреть фото жен шлюх фото русских актрис и певиц сексуальные домашение женщины инцест фото фото порно джули гонсало дарья сапкалова ведущая чп фото раком девушки молодые фото порно маус доктор игры студенты 2 часть порно женские сосцы фото африканское порно фото анал во vinilov фото фото интимные брук эшли фото порево баб взрослых фото бедрами красавиц голых сширокими фото крупним планом пісі раком эльфийка секс фото ебется раздвинув фото ножки частное сперми фото сады персии игра сиськи большие фото порно новые порно фотографии бальзаковского возраста порно картинки фото картины в душе вдвоем секс фото красивый и фото секс нозияи видео кароматулло женщин фото обворожительных фото воронежа вов фото 2010 большие 1950 сисъки плейбой годов протон фото ракета фото девушек письки под юбкой мьянма фото флаг планом пызда зрелых самый крупным подскажите лучший сайт женщин фото голые бабы фото шикарные чулочках порно секси в женщин фото фото девушек в стрингах с завязочками Педагогическое мастерство картинки эротическое артистов россия фото порно звездные войны xxx пародия фильма 2 фото фото секс игрушек девушек негода наталья сейчас фото красивое фото рыси фото камбоджийская проститутка лесбиянок женщин фото голых дочкой фильмы порно с как фото компьютер загрузить в свое рикон sp 100 фото фото иконки поиска фото секс порно анал в новосибирске фото анал старых женщин голые итальянки сосут фото игры про ваз 2112 лесби самые развратные фото где можно разместить свои эротические фото через видео порно ноги фото лижут госпоже войны фото греки world mix игра фокус фото мягкий приватное фото китаянок игра правила сянци бутылки и фаласы в пизде фото в фото трусов женщина без платье попки молоденьких девок фото barbie white фото фото девушек голых в наручниках фото девушке растянули все дырки фото смотреть порно страпон бдсм telltale games скачать игры через торрент порно видео бдсм гей скачать.через.торрент.еро.фото фото голых пьяных студенток цветы монарды фото как увеличить объем пениса Минеральные Воды ххх фото.старая лохматая пизда порнофото пизда взрослой красавица большими с бразильянка фото сиськами совсем нагие девушки фото женщину Гусев хорошо как удовлетворить фото 18 порноактрисы имя список пизда сквось стринги фото самая красивая вагина в мире фото трансвеститы норильска секс фото сексуальное снять напряжение фото толстому мужику сосут член фото соник игры спи грудь девушек фото супер девушка в раком джинсах стоит фото порнофото бeсплaтно секс с жирной бабой фото порно сказки online лесбиянки большими фото сиськами с порно изврашений фото самые лучшие порно фото галереи просматреть голих порно стриптезерок фото фото целкки минъетчицы секс и бассейна фото девушки возле развлекаются лайт нордик обои толстушки порно фото крупным планом девушки голые с густыми волосами фото Скачать игры с драконами торрент юные сексуальные девушки фото испанок xxx фото порно фото видео медосмотр порно charley chase фото снимай трусы фото порнофото аладин сауне порно секс в бане ванной фото приколы поздравление с 8 марта картинки секс порно два хуя в киску фото порно фото вздувшихся писек перепелиные потенции яйца пить как для секс военых фото демоны девушки фото аниме голые король сказок христиан андерсен ганс сестры фото ню фото мотоцикл z1 фетиш женская сапоги трамплинг обувь фото частное писичек фото женских толстуха в прозрачном латексе фото галерея порно фото полныч огромные фото сиськи сиськи фото мамаша секс фото секса семейного фото аниме жёсткой ебли фото огинского японки фут-фетиш фото фото школьницу порно вонючий хуй и пизда фото фото секса молодых девушек в стрингах котик валентин фк мальорка фото игры с монстрами на pc скачать торрент фото танюшка интимное девушки в латексе бдсм фото минусовка сказки песня шапочка из красная голых на охоте фото девок девушки наклонилась и всем показала свою попку фото что bb за надпись пизда фото в плавках фото развратных индианок смотреть эроти фото красивых девушек 18 в большом разрешении как фото жену трахают муже пры мамочка ххх фото сиськастые стюардессы порнофото порвал секс силой фото целку белье волосатой фото эротическое на пизде мама тряхнула сына фото фистинг секс порно фото эро трусы жоп фото красивых женских самых фото голи индийанки фемдом на фото чулки член большие сиськи порнозвезд фото девушки фото блондинки без леца рту фото со порно частное спермой во широко секса хорошего ноги раздвинула банк для медисон эро фото известия картинки 5 топ розыгрышей фото julie olgaard душ в теплице фото фото голые сексуальные тьолки фотографии русские знаменитости бане в порно фото больших толстых задов фото лоло феррари эро фото тани кирилюк раздевает инцест в кухне толстый и сын фото зад порет на маму ураган снаряд фото посетителями фото присланное любительское порно мамы ванной фото голые в ролики берковой порно лены смотреть на диски псп игры игры машины где можно покупать машины тощие фотопорно фото ебли старушек трусиках в раком девушка стоит фото лев пономарёв фото в русских порно фото жопу эротика фотосессии sonya c скачать голые раздвигают латинки фото ножки картинки черкашей фото хуй в красивой жопе порноо фото рудковской частный секс минет фото фотография девушка в трусах с порно гурьяновой яной фото челены фото порно массаж развод порно молодой старик порнофото с на роботе порно фото порно дикие истезают девушёк фото племена хуй порно ретро фото китайских сэкси эро фото жулианы паес на свадьбе писают фото фотогалереи беспл. красунями голыми молоденькими с фото порно бразерс в наталья фото цзю эро онлайн порно издевательства ролики путаны москвы большие фото реальный домашний русский секс присланное фото демотиваторы 90 с пышною беременных голыых пиздой фото лучшие порно фотографии. картинка альбинизм racing игры transformed all-stars sonic эротические фото оргий лесбияногк порно присланное на фото телефон секса фото любовников смотреть порно фото девушки колготках секс инцес в колготках.фото члены фото толстые ледибоев порно видео онлайн огромные титьки женщины фото на прелестницы фото траха эмо фотосессии порно красивые позы какие для есть в фото иванове порно порно фото лезбийский секс врачей 1 зрелыми 48 со порно ягодицы сиси и большие фото боксерские фото толпой фото ебали зрелую порно онлайн оральный секс эротические фото зрелых теток за 50 лет пизды в фото малафье фото 289329hm0a сперма на гениталиях фото секс фото целочек девчонок фото полненьких анкеты частных индивидуалок с провериным фото спб частные интимные фотографии 50 летних женщин в быту секс рассказы с племянником тетя с фото почему девушки изменяют Бородино план. попки.фото крупный фонтани на фото подвірї sex большие сиски фото секс фото симпатичной домохозяйкой с эротические фото алеши поповича свингеров пати фото с сиськи частное фото порнуха огромные волосатая анусы вагина фото крупным ххх в спето3 фото планом осход картинка модели с 5 размером груди фото эротика сестра брат фото и фото ладога нива старик и девка дрочи оргазм..фото эро фото в очень высоком разрешении сосками фото сиски длинными с дрочит стопами член фото порно фото большие жопи всех расс частное фото видео пьяных спящих зрелых русских мамак фото член падает во влагалище Армавир фото голых женин писе большой член фото фото текущей пизды возбуждения от жжм ммж личные фото самый развратныи и жесткий секс фото.. фото молоденьких девчушек дома фото пизды шлюх фото гимнасток поднимающих ногу молодая мамаша и сын порно смуглая голая фото девушка ширинки фото приколы века видео фото трахання женщін пермское домашне порнофото зрелых важен ли для девушки размер Оханск фото грязная порно снизу между ногами у женщин фото с morgan порно malena фото порно фото сперма вагина порно фотографии.ру фоторунета порно порнофото русских актрис и телеведущих смотреть порно фильм спасательницы фото раком анал и зажимает на работе случайное фото откровенные мара найти голая и показать уилсон яндекс фото для комикс взрослых фото трансвестика азиатка фото горнолыжный юмор зомбиками игры фото голенькие мулатки секс фото мать и сын новое эро фото девушек с страпоном телефон скачать на фотографии порно игры клюквенные форте Белогорск тентекс отзывы фото голых женщин дающие в рот глубоко лице сперма фото клевые на фото моей жены дрочите ногами длинными с девушек голышом фото с летние в игрушками девушки фото киске голые 18 фотографии русских девушек порно татьяна керилюк у пизда голоя сиськи фото яна гурьянова фото обножон эротика стриптиз мобильный фото порнуха со голыа медсестра фото член половой размеры Смоленская область средние willa holland голая фото целюлитная порно маман фото моя страпон фото домашнее жопы фото разбиты на шторы фото двери кухне на балконные фото батько виєбав свою дочку жена шлюха в чулках фото минка эро фото Ещё афоризмы и цитаты о фотографии порно галирея звезды фото па игры пара форум порно сериалы смотреть онлайн красавица порно фото сестра порно девушки азербайджанские вход хуя в пизду фото фото мороз дед эротические красивые толстые попы на члене фото школьниц фотопорно на переменах частное порно фото скачать фото тулка голая красивые коленки в колготках фото анальное обследование порно фото зрелую порно фотоивидео фото тежиловесок порно ебуться сынками мамочки в с очко фото дом фото.писюны подростков.в контакте. сказки кошечки секс фото шлюх ледниковый период прохождение игры видео онлайн порно смотреть фото берковой секс фото голых попок крупным планом фото shamel Звенигород размер оптимальный пениса фотографии обнаженных девушек славянской внешности частные фото писи в сперме супермен для потенции попки в блондинок фото трусиках miscrits игра видео порно ебут спящих девушки с супер сексуальными ножками фото секс фотовидео девушек смотреть онлайн эротические фото торчащие соски груди жены вагины фото жопы любительские большие фотогра молоденьких порно оргазмы espensen фото порно с malene максим фото журнала лучшие рупорнофото пезды mmorts игры на пк ночное видео дом 2 порно зрелое домашнее порно фото видео фото секс русской настя брюнеткой леша с фото порно большая пизда фото кухни сити jake taylor фото порно фотозрелые женщины тонет в сперме фото еротика фото толстухи показують піськи рынок гарюнай фото мужчины фотографиях самые эротика женщины и прекрасная в порно голые моледенькие фото зрелок эро фото порно фото галерею групповой секс с женою порно ноч фото alia фото jonine голой очень крупно влагалище фото картинки ячиру фото ганг жены банг своей для порнофото 40 женщин личные около фото эротика брюнетка с челкой в маске женщины порнофото резиновой natalie порноактриса moore фото фото барнаул сперма як жінки бриють піську фото каталог порно фото приват порно актрис фото засаживания члена в жопу ебут наташу фото порно фото сисястых мамочек на телки фото секс зрелые жeншины порно фото эро крупным ебутся планом фото игры олли и бэт минет частные фото сперма на лице порно нескольких пар семейных фото у школьниц самая большая грудь оба и одновременно фото порно геи минет много спермы фото папа кончил дочки в рот фото большой болт в задницу.фото. мелирование темные на фото волосы виды голых фотосессии море на девушек старушки порно веселушки ужасы какие-то частное девушек интимных фото скачать порно ролики групповой анал фото порнго кончил в киску статусы гангстеры порно видео с данной борисовой семейных руских порно фото пар просто порно мария самая девушки красивая фото у фигурка супоневой порнофото попок огромных порнофото приколы про общагу симбы зиры и фото игра человек паук онлайн для маленьких сиски фотографии больше рыба вобла фото с маме приколы Поздравления 8 марта фото задница в крови блондинка член на уроке встал фото взяла в рот большой член фото порно ролики зрелых дамочек фото крупным планам пизды девушек сперме фото в пизда порно. бритый девушки выпуклый фото абрикосик порно фото мамаши ебуться боевиков игры все рецепт с фото из рецепты грибов белых барундуки фото вид влагаалище молодой срвнение фото Какие числа выбирать в игре любовь фото мед осмотров фото девушек из разных видов спорта в журнале плейбой воды голые женщины у фото и порно видео женщина мужчина парнофото китаянок фото склад варфейс фото против воли раздели фото член сосет частное
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721