МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗМОДЕЛЬОВАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЯХ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’276.6:338.48

Ю.О. Матвіїв-Лозинська

Львівський інститут економіки і туризму, м.Львів

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗМОДЕЛЬОВАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЯХ СФЕРИ ТУРИЗМУ

 

Матвіїв-Лозинська Ю.О. Методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у змодельованих професійних ситуаціях.

          У статті розглядається методика використання професійних ситуацій з метою засвоєння теоретичного матеріалу та впровадження набутих знань та умінь на практиці, а саме у змодельованих ситуаціях в контексті програми підготовки майбутніх фахівців сфери туризму. Подано окремі зразки професійних ситуацій на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням.

          Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, професійні ситуації, сфера туризму, метод, методика, фахівець.

Матвиив-Лозинская Ю.А. Методика преподавания иностранного языка профессионального направления в смоделированных профессиональных ситуациях.

В статье рассматривается методика использования профессиональных ситуаций с целью усвоения теоретического материала и внедрения полученных знаний и умений на практике, а именно в смоделированных ситуациях в контексте программы подготовки будущих специалистов сферы туризма. Поданы отдельные образцы профессиональных ситуаций на занятиях по иностранному языку профессионального направления.

Ключевые слова: иностранный язык профессионального направления, профессиональные ситуации, сфера туризма, метод, методика,  специалист.

MatviyivLozynska Yu.O. Methods of foreign language ​​of professional orientation teaching in simulated professional situations.

The article considers the technique of professional situations using to learn theoretical material and implement the acquired knowledge and skills into practice, namely in simulated situations in the context of training of future specialists in tourism. Some examples of professional situations are given in the classroom for foreign language for professional purposes. The article highlights the examples of professional situations for sphere of tourism. It is known that language competence can be formed according to practical tasks. The article gives opportunity for teachers of high school to use the material during the lessons of professional English. The author gives methods of encouraging students to communication, to expressing their opinions within the given topic. It is showed that sphere of tourism is very popular and interesting for students because they can obviously see the result of their conversation, in particular understanding of foreigners, giving any kind of recommendation etc. Special pedagogical creative approach was analyzed in the article. The attention must be paid to kinds of speaking: monological and dialogical. The method of professional situations is widely used by teachers in high school and are very popular among young people because it is more interesting than passive understanding and doing typical tasks. Such situations require knowledge of language and professional subjects.

Keywords: foreign language for professional purposes, professional situation, tourism, method, technique, specialist.

Постановка проблеми. Викладання іноземної мови за професійним спрямуванням вимагає від викладача вмінь та знань зацікавити студентську аудиторію до вивчення даного предмету з метою подальшого використання ними набутих знань у професійній діяльності. Проте не всі теми дисципліни є легкими для засвоєння та запам’ятовування студентами. Виникає проблема повноцінного формування майбутнього фахівця сфери туризму, для якого знання іноземної мови є конкурентною перевагою на ринку праці, а також постає питання фаховості та кваліфікації викладача з даної дисципліни.

У пропонованій статті подано зразки проведення частини занять по-новому, де студенти є повноцінними активними учасниками навчального процесу, а не тільки пасивними слухачами матеріалу, що подається викладачем. Заняття вважається успішно проведеним, за умови, якщо більша частина студентів засвоїли матеріал та можуть його відтворити на практиці.

Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Аналізуючи результати проведених досліджень можна стверджувати, що методика викладання іноземної мови була і залишається предметом інтересу багатьох дослідників, серед яких можна виділити Г.Є.Бакаєву, Н.Ф.Бориско, В.Д.Борщовецьку, С.С.Коломієць, Е.В.Мірошниченко, О.Б.Тарнопольського, С.П.Кожушко, T.Hutchinson, H.Widdoswon та ін. Дані дослідники звертали свою увагу передусім на вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням з метою подальшого використання у професійній діяльності.

Формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження. Метою даної статті є запропонувати для розгляду та використання у практичній діяльності методику викладання іноземної мови за професійним спрямуванням на прикладі конкретних ситуацій, передбачених навчальною програмою дисципліни. Застосування даної методики дозволить викладачеві викликати студента на конструктивний діалог, переконати його та співрозмовника у набутих знаннях з дисципліни та готовності застосовувати їх на практиці у професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням передбачає набуття у майбутніх фахівців навиків комунікативної компетенції іноземною мовою з метою повноцінного спілкування в межах своєї професійної діяльності з іншими представниками комунікативного процесу [4]. Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням може бути проблематичним, оскільки охоплює матеріал притаманний певній сфері застосування і не завжди використовується у повсякденному спілкуванні. Проблема полягає у недостатній кількості використання викладачами практичних, так званих  «реальних» ситуацій з повсякденного та професійного життя. Адже занурення студентів у змодельовану реальність дозволяє їм проявити себе та використати набуті знання засобами іноземної мови з метою вирішення певної професійної ситуації. Студенти охоче беруть участь у такому виді роботи на занятті, тому що вони відразу бачать свій рівень володіння програмним матеріалом та можуть його підвищити занурившись у мовне середовище з ровесниками та викладачем, функція якого в даному виді діяльності зводиться до модератора, який може втручатися в змодельовані діалоги, ставити запитання, що провокують до відповіді або дискусії.

В поданій статті ми маємо на меті показати методику проведення частини заняття для фахівців туристичної галузі використовуючи метод змодельованих професійних ситуацій. Наприклад, ситуація на тему:

«Вам потрібно розмістити двох гостей, які прибули з-за кордону до вашого міста терміном на три дні, з метою ознайомлення із пам’ятками архітектури міста. Розмістіть клієнтів у готелі і ознайомте їх із програмою перебування».

Одним з варіантів монологічної відповіді студентів на подане ситуативне завдання може бути описана нижче відповідь.

I am a hotel administrator of  Suputnyk Hotel. I have 2 guests from abroad  coming up for 3 days to go sightseeing the historical places, other places of interest and monuments. Our hotel is situated in the downtown, thus it will take you a few minutes to reach any place of the city. Hotel can accommodate 392 guests. Altogether there are 198 rooms, including 1 apartment, 4 semi – suites and 13 deluxe, 44 business class, 27 double rooms, 25 twin (HQ+) rooms, 73 twin rooms and 11 singles. We can offer you a double room or single rooms. All rooms have private facilities, telephone, TV, mini–bar. The hotel also has a automatic cash terminal, hair & beauty salon, a sauna, a dentist’s, a fitness room. You can park your car on the guarded car park. In the hotel there is a restaurant with 4 halls for 350 guests, cafes, bar where you can treat yourself to delicious meals of Ukrainian and European cuisine.

  A tourist agency of the hotel offers you interesting programs which include:

–                   city tours;

–                   visiting different museums;

–                   ancient castles, monasteries and theatrеs;

–                   folklore performances, organ music and chamber music concerts.

            The program of your stay will be as following:

 1. On the arrival day you visit Theatrе of M. Zankovetska. The performance starts at 6 p.m.
 2. The second day you will spend visiting museums and galleries, taking pictures of the downtown of Lviv.
 3. On the third day our guide will take you to Lviv ancient churches and monasteries.

      After that you’ll have time to buy presents and souvenirs for your friends and relatives.

В процесі відповіді або після неї викладач як модератор процесу може задавати запитання усім студентам групи з метою розуміння матеріалу чи уточнення інформації. Запитання можуть бути побудовані наступним чином:

 1. How many guests have come?
 2. What is the purpose of their coming?
 3. Where is the hotel situated?
 4. What types of hotel rooms are there in the hotel?
 5. What is included into the program of stay?
 6. Can guests of the hotel taste Ukrainian national dishes in the hotel restaurant?
 7. Where can guests buy presents for their friends and relatives?

Студенти групи повинні уважно слухати відповіді інших студентів, оскільки запитання стосуються матеріалу, який подається. З метою активізації знань всіх студентів викладач-модератор залучає до дискусії студентів групи, які не залучені до основної відповіді.

Наведемо приклад діалогічного ситуативного завдання, в якому можна залучати не двох, а навіть більше учасників залежно від ситуації:

«Ви – адміністратор готелю. Вам телефонують з-закордону з метою забронювати один номер двомісний і три номери одномісні, але не дуже дорогі. Узгодьте час перебування гостей та дайте вичерпну інформацію щодо готелю».

– Black Perl Hotel. Reservations. Sonya Thomson speaking.

– Hello. I’d like to book a 1 double and 3 single rooms, please.

–  Certainly. When would you like to come?

– On the eleventh of May for two nights.

– Ok! Very good. We have rooms with bath and shower.

– What’s the price difference? Because we want a not very expensive room.

– Oh, rooms with bath are more expensive. I would advise you a room with shower. It costs 120$ per night.

– Oh, we think we’ll take the rooms with shower then.

– Ok, I’ll  reserve them for your name. Please, may I have your name?

– Yes, it’s Tony Claire.

– Ok.

– Oh, sorry, can you tell me some information about your hotel?

-Yes. Of course. The Black Perl Hotel is situated in the heart of the city, facing the Royal Castle and overlooking the Danube. Our hotel is not far from the business, commercial and entertainment areas. And it takes just 30 minutes to get to the international airport.

– It’s good. What about guest room facilities?

– We have 276 rooms and 16 suites (with the remote control TV, direct – dial telephones, bathrobes, miniЯbars and in – room safe in each) with 24 – hour room service.

– Also, we have available great conferences and meeting facilities:

     meeting rooms.

     -10 business rooms equipped with computers, faxes, printers, photocopiers, projectors, microphones, e-mail.

     – interpreters booths.

     discount program for large groups.

– Oh, it’s so good, you have very good bussines facilities. What about restaurant or bar?

– Of course, we have exclusive restaurant featuring both international and national cuisine with live music and entertainment every evening.

– Thank you very much, you’ve given me all the information which I needed.

-Oh, thanks! We look forward to seeing you!

– Good. That’s all settled then? Good bye.

– Good bye.

Доцільно викладачам звернути увагу студентів групи на підкреслені слова та словосполучення фахового спрямування з метою пояснення або перекладу у подальшій діяльності.

В поданій статті ми навели приклади лише двох зразків ситуативних завдань, на основі яких можна зрозуміти методику та побудувати практичне заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням для майбутніх фахівців туристичної галузі залучаючи студентів до конструктивного діалогу та активної участі у навчальному процесі.

Висновки з цього дослідження та перспективи. Підсумовуючи вище сказане можемо наголосити на важливості практичного застосування набутих знань та умінь з іноземної мови за професійним спрямуванням з метою подальшого застосування у професійній діяльності. Важливою є роль викладача, який керує навчальним процесом на занятті, мотивує студентів до активізації знань в усній формі, залучає до монологічного чи діалогічного мовлення використовуючи вивчені мовні кліше та штампи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у змодельованих практичних професійних ситуаціях. До подальших перспектив дослідження відносимо розробку плану цілого заняття, а не окремої частини з використанням практичних ситуаційних завдань у професійній сфері.

 

Cписок використаних джерел.

 1. Коваль Л. М. Формування у студентів немовних вищих навчальних закладів англомовної професійно орієнтованої мовної компетенції / Л. М. Коваль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – С. 318–321.
 2. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко та ін. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.
 3. ТарнопольськийО. Б.Аспектний підхід до навчання англійської мови для спеціальних цілей у немовних ВНЗ / О. Б. Тарнопольський, З. М. Корнєва //

Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – Вип. 18. – С. 231–239.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

the ged with essay help resume engineer objectives for mechanical conduct disorder paper research homework help report book a apa to dissertation cite how resume for jobs buy writer usa associate sales retail letter cover for homework science 7 year help philosophy helper paper defense dissertation party writing nyu essay help outline professional service uk writing khan homework help writing haiku help a contrast compare and for thesis statement essay no medical cover experience with for clerk records letter le de dissertation amorce roman sur resume cheap builder while research driving paper texting prescription fees penis no where i pills can purchase no growth order online resume 07003 publications homework helpers frank schaffer length a dissertation of average ronpaku help dissertation phd reosto without prescription online mg 5 thesis statement homework help custom essay cheap writing service dissolution online papers research writtien papers custom articles unique buy cheap updating work definition copyrighted masters vrtual thesis pmi piecewise function homework help takes my long homework too speech writing services professional assistant cv 5 online order resume guys short best essays shakespeare with homework help online essay help 2013 application college essays college for admission dummies 5th grade homework help master writing essay intel employees homework for live help french myself in essay write an 5 application college writing for essay paragraph for me write my to someone pay dissertation help editing phd dissertation master thesis relationship marketing writing services sunshine resume coast college purchase essays papers biology as viagra acquisto generico italia gold united states services essay based to college buy where papers my write au essay essay for my please money write do my that homework math website will my write essay toronto biology on research do what my i paper should u homework helper history handy s write paper my identity disorder about essay gender show to to on resume hire temp how buy coursework write my i when meaning thesis masters for essay is me love services resume bc richmond writing economics homework get help with friendship essey about and marketing resume for sales summary dating online chat tim bon ban phuong statement residency writing service for personal wells cv services tunbridge writing canada - Fosamax 10 Murfreesboro online Fosamax mg helpers trigonometry homework a write report book episode writing paper spongebob homework live chat help paper custom coasters cheap researc my write school service executive writing resume at monopril walmart speeches order what do wedding i homework my do tomorrow will homework work chegg does how help that website with name a help homework can of statement for personal medical letter school no prescription name revatio brand no motivation to do homework my bipolar case study short disorder on essay nuclear persuasive energy milton writing cv keynes us service meaning search essay mans frankl viktor for on by essay on perseverance cream e vitamin natural the in assignment help uk cover and billing sample coding for medical letter your for essays pay essay identity disorder gender children in help 3 direct 3 txt paper tterm contrast help essay essay comparison poetry help my will me write for who paper with need i essay a help homework messaging for help instant do pay school work someone to grade seventh e. rober papers lee research Zerit online generic assignment expert usa writing essays services hire dissertation a writer college plan essay online lesson admission my to write cv experience work how in do my paying assignments to someone price mg best levitra plus 20 writing forbes services resume reviews it and essay writing service dissertation org custom requirements paper narrative kniga alhimik dating online sales for management position resume ratings services resume professional writing buy business cars plan and sell the shopee vitamin political help assignment science resume need with help order dissertation for on line cheap 2089 eskalith best essay websites full text phd thesis homework help 7 year science essay rex oedipus irony cheap nursing paper phd proquest dissertation database raccolta dating modulo custom writing service research coursework custom help homework buy calculus homework help with questions without prescription reasonably online to cheapest - where purchase Zetia priced Zetia Akron a plans bennett hall floor essay uk writers online papers university exam brand omnicef order online what write i should on speech informative my engineer mechanical lines for resume objective my write essay opinion in europe buy omnicef of plenty fish free dating thesis writing phd in services mumbai homework pinchbeck s helper disorders thesis topics eating do pay homework dating funny online taglines humor dissertation uk doctoral service your dissertation complete admission essay canada my do topics order resume dc services resume writing best 4 teachers services blog ghostwriting written style chicago essay in thesis mentoring masters peer hiring job manager description help homework online best help ireland homework cover associate examples with letter sales no experience for systems help control homework essays written by college narrative students Excel buy about eassy me help a essay write short to marzari nicola thesis phd dissertation vs doktorarbeit to without viagra prescription buy professional buy how papers sale pcci for best services writing dissertation cheating are writing services appetite dogs supplements affecting cancer help writing essays business of functions plan skill helper study homework yahoo union soviet dating definition online american musicology dissertations doctoral thesis master of in education philosophy spatial paragraph order example of sedating antihistamines nzqa term buy paper to site best a do my me speech for college best homework sites help descriptive gcse help writing english sharks on essays argumentative help writing a essay printing cheap dissertation london buy online reviews homework chemistry help 4000 how word your to write dissertation anime dating online game japanese bendicion dating patriarchal online lds purpose statement writing of intermediate help accounting with homework