Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81:139:811.111:821:82-3                                              О. С. Чистякова

Національна академія Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького,

м. Хмельницький

Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту

Чистякова О.С., Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту

Анотація

В статті автор здійснив спробу узагальнити та систематизувати матеріал про структуру тексту та про основні напрямки його аналізу.

Розглянуто базове поняття тексту, представлено лінгвістичний та стилістичний аналізи тексту як найголовніші складові його комплексного філологічного дослідження.

Ключові слова: текст, лінгвістичний аналіз, стилістичний аналіз, мовні засоби, функціональний стиль.

Чистякова О.С., Лингвостилистический анализ художественного текста

Аннотация

В статье автор сделал попытку обобщить и систематизировать материал о структуре текста и об основных направлениях его анализа.

Рассмотрено базовое понятие текста, представлены лингвистический и стилистический анализы текста как главные составляющие его комплексного филологического исследования.

Ключевые слова: текст, лингвистический анализ, стилистический анализ, речевые средства, функциональный стиль.

Chystiakova O.S., Linguistic and stylistic analysis of a literary text

Summary

In the article the author made an attempt to generalize and systematize material on the structure of text and on the main directions of its analysis.

The basic concept of the text has been considered. The interest in analysing text in the context of contemporary humanitarian education is determined by the necessity of the general human culture improvement. The ability to interpret the text allows to join the author’s vision of the world, gives the opportunity to get acquainted with the texts, to travel through time and space, developing the culture of verbal communication.

Linguistic and stylistic analyses of the text as the main components of its comprehensive philological research have been presented. The main task of the linguistic analysis of a literary text is the study of language means of different levels within the system of literary text from functional and aesthetic point of view, from the point of view of their correspondence to the author’s intention and his individual manner. Stylistic analysis of the text should be comprehensive, it should take into consideration extra-linguistic factors of speech communication, which are manifested in textual activity into account.

Key words: text, linguistic analysis, stylistic analysis, linguistic means, functional style.

У сучасному мовознавстві лінгвостилістичний аналіз та інтерпретація художнього тексту є одними з найактуальніших питань, які привертають увагу лінгвістів багатоплановістю дослідження. Художній текст вивчається на матеріалі творів різноманітних жанрів художньої літератури, що характеризуються своєрідною структурно-композиційною й мовностилістичною організацією, яка впливає на процеси розуміння адресатом творчого задуму письменника.

Обрання тексту центральним об’єктом дослідження у сучасній філологічній науці зумовлене також розширенням відомостей про нього у зв’язку з досягненнями низки суміжних наук: прагматики, психолінгвістики, теорії комунікації, лінгвокультурології, когнітивістики і т. п. Все це пояснює зростання інтересу до тексту у галузі викладання іноземної мови.У різні періоди проблемою вивчення та аналізу художнього тексту займалися такі вчені, як М. М. Бахтін, В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, В. М. Жирмунський.Основним завданням цієї наукової статті виступила спроба систематизації знань про структуру тексту та основні напрямки його аналізу, відмінності між лінгвістичним та стилістичним аналізом тексту та їхню роль у роботі із художніми текстами.Інтерес до аналізу тексту у сфері сучасної гуманітарної освіти визначається необхідністю здійснений вдосконалення загальної культури людини. Вміння інтерпретувати текст дозволяє долучатися до авторського бачення світу, дає можливість, знайомлячись з текстами, подорожувати у часі і просторі, розвиває культуру мовного спілкування.Художній текст – це втілений у художній формі фрагмент концептуальної картини світу автора, відображений ним з позицій певного естетичного ідеалу.Зміст літературного твору відображає авторську картину світу, певну систему духовних цінностей письменника, його оцінку дійсності. Цю картину можна осягнути через систему особливих мовних і немовних засобів і прийомів, а також через композицію тексту. У світлі цього зосередимо увагу на лінгвостилістичному аналізі тексту, який включає розгляд його мовної організації, вивчення взаємозв’язків мовних засобів у системі тексту.Предметом лінгвістичного аналізу художнього тексту є його мовна організація: зв’язки мовних засобів різних рівнів, що виражають певний ідейно-художній зміст твору.За Н. М. Шанським лінгвістичний аналіз художнього тексту включає розгляд низки фактів:- застарілих слів та зворотів, тобто лексичних і фразеологічних архаїзмів та історизмів (особливо жорстко і уважно повинні бути проаналізовані семантичні архаїзми);- незрозумілих фактів поетичної символіки;- застарілих і оказіональних перифраз;- незнайомих діалектизмів, професіоналізмів та термінів;- індивідуально-авторських новотворів у сфері семантики та словотвору;- ключових слів художнього тексту, що розглядається, як художнього цілого з певним конкретним змістом;- застарілих або ненормативних фактів в галузі фонетики, морфології та синтаксису [4, с. 54].Основним завданням лінгвістичного аналізу художнього тексту є вивчення мовних засобів різних рівнів у системі художнього тексту з функціонально-естетичної точки зору, з точки зору їх відповідності авторському задуму та індивідуальній манері автора.Необхідно розрізняти характеристику мовних одиниць в системі тексту та їх особливості в системі мови. Це пов’язано з тим, що мовні одиниці в тексті утворюють власну мовну систему, яка підпорядкована певним комунікативним завданням у відповідності з авторським задумом. У зв’язку з цим мовні одиниці можуть зазнавати різного роду образної трансформації.У цілому можна зробити висновок, що лінгвістичний аналіз художнього твору передбачає розгляд його як майстерної організації мовних засобів, які відображають певний ідейно-тематичний та образний зміст, здатний викликати у читача естетичний ефект.Лінгвістика тексту, яка спирається на семантику, синтаксис і прагматику тексту, визначаючи сфери свого впливу, частково претендує на проблематику психолінгвістики та стилістики. Розвиваючись різними шляхами, лінгвістика і стилістика тексту прагнуть через аналіз структури пізнати його змістовну сутність. Взаємно збагачуючи та доповнюючи одне одного, лінгвістика і стилістика тексту розвиваються паралельно. Від лінгвістики тексту комунікативна стилістика тексту відрізняється інтересом до проблеми смислового розгортання тексту на основі системно-діяльнісного підходу до нього.Умовно стилістичний аналіз тексту можна віднести до другого етапу філологічного вивчення тексту: стилістичний аналіз ґрунтується на лінгвістичному розгляді тексту (дослідженні його мовних засобів різних рівнів їхньої організації), але цим не обмежується.Стилістичний аналіз тексту повинен бути комплексним, таким, що враховує екстралінгвістичні фактори мовного спілкування, які проявляються у текстовій діяльності.Стилістичний аналіз тексту фокусує основні поняття стилістики, її цілі і завдання. Він спрямований на удосконалення мовно-комунікативної культури і покликаний розширити знання про стилістичні аспекти текстової діяльності: визначити, яка роль у текстовій діяльності відводиться стилістичному маркуванню тексту; поняття функціонального стилю, його природу (мовну або мовленнєву); пояснити специфіку мовленнєвої системності стилю; описати стильові риси, що характеризують кожен із функціонаціональних стилів; пояснити зв’язок вибору стилю та жанру та мети текстової діяльності, сфери спілкування, фактора адресата і індивідуальних особливостей автора тексту.Зупинимося на короткій характеристиці ключових понять, без знання яких неможливий цей вид аналізу тексту.1.          Питання про те, що таке функціональний стиль, викликає дискусії. Найбільш універсальним вважається визначення А. І. Горшкова: “Стиль – різновид вживання мови, який склався історично, та відрізняється від інших подібних різновидів особливостями складу і організації мовних одиниць” [1, с. 27]. Це визначення приваблює своєю універсальністю, що дозволяє співвідносити його з функціональними стилями, стилями літературних шкіл і напрямів, індивідуальним стилем автора.Важливим є врахування усього комплексу екстралінгвістичних факторів виокремлення стилів. На думку М. М. Кожиної [3, с. 70-72] до екстралінгвістичних факторів належать: форми суспільної свідомості (наука, політика, право, мистецтво) та відповідні їм види діяльності і сфери спілкування, включаючи побут. Сюди ж слід включити і фактор адресата, типові ситуації і обставини спілкування. Таким чином, визначаючи природу функціонального стилю в його конкретному текстовому втіленні, необхідно дати поняття не лише його лінгвістичних особливостей, але й екстралінгвістичних чинників, на основі яких розрізняють тексти різних функціональних стилів.2. Для стилістичного аналізу тексту дуже важливим є поняття мовленнєвої системності стилю. Дійсно, орієнтація на потреби спілкування та творчий задум мовця системно організовує відбір засобів, які можуть мати в системі мови різне стилістичне маркування.Таким чином, важливо підкреслити, що функціональні стилі мають мовний статус і відображають у процесі текстової діяльності мовленнєву системність стилю, організовану задумом автора, його комунікативними цілями і завданнями, включаючи орієнтацію на певного реципієнта і сферу спілкування.3. З урахуванням антропоцентризму сучасної лінгвістичної парадигми, є необхідним розширення мети стилістичного аналізу тексту. Це обумовлено тим, що текст — це мовленнєвий твір, за яким стоїть не лише мовна система, але і мовна особистість. У зв’язку із цим стилістичний аналіз тексту повинен включати в себе як визначення стилістичної маркованості (приналежності тексту до одного з функціональних стилів мови), так і виявлення особливостей ідіостилю автора, відображених у тексті.Такий підхід є обґрунтованим, оскільки будь-який текст фокусує особливості стилістичного узуса (загальноприйнятої системи стилістичного вживання мовних засобів), і специфікує їхнє індивідуально-авторське використання. Не існує текстів, які не мають стилістичної маркованості, тому саме на її визначення та доказ насамперед націлений стилістичний аналіз тексту.4. З точки зору стилістичного узуса, аналізуючи текст, важливо приділяти увагу стильовим рисам, що відображають своєрідність функнаціональних стилів.Схему стилістичного аналізу тексту можна розширити, включивши ряд пунктів, що відображають послідовне відображення стилистичної та жанрової природи тексту:1) стиль, підстиль і жанр тексту;2) сфера спілкування та ситуація, на яку текст орієнтований;3) основні функції тексту (спілкування, повідомлення, вплив);4) характер адресата з урахуванням стилістичних особливостей тексту;5) тип мислення, відображений у тексті (конкретний, узагальнено-абстрагований, образний та ін);6) форма (письмова, усна), тип мовлення (опис, розповідь, міркування та їхнє можливе поєднання), вид мовлення (монолог, діалог, полілог);7) стильові риси, характерні для тексту з урахуванням його стилістичної маркованості;8) мовні прикмети стилю, відображені у тексті;9) образ автора і мета його текстової діяльності;10) індивідуально-авторські стилістичні особливості тексту, рівні відбору мовних засобів та їхньої організації, з урахуванням стилістичних прийомів [1, c.30].Ця схема враховує комунікативну природу тексту, лінгвістичні фактори стилетворення та екстралінгвістичні фактори.

Текстоцентризм сучасної наукової парадигми стимулюють розвиток різних підходів до тексту, який розглядається і як дидактичний матеріал, і як форма комунікації, і як явище культури. Різноманіття аспектів аналізу тексту, що усе частіше отримує відображення у дослідницькій літературі, вимагає узагальнення і систематизації. Детальніший розгляд основ теорії тексту, його структури, факторів текстотворення та різних типів аналізу художнього тексту належать до наших основних інтересів в межах подальших досліджень із теми.

Список використаних джерел:

  1. БолотноваН. С. Филологический анализ текста / Нина Сергеевна Болотнова. – Москва : Флинта: Наука, 2009. – 520 с.
  2. КожинаМ. Н. Стилистика / Маргарита Николаевна Кожина. – Москва : Просвещение, 1993. – 462 с.
  3. Эфімов Л.П. Стилістика англійської мови / Л. П. Эфімов. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 240 с.
  4. Шанский Н. М. Филологический анализ художественного текста / Н. М. Шанский, Ш. А. Махмудов. – Санкт-Петербург, 1999. – 318 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uva phd thesis in cebu restaurants dating for best course writing essay resume best county ocean services writing nj papers online homework em homework portugues my do articles writing service essay report struggle vote a book american to buy on african sicuro online acquisto veno-ritz lawful nco order importance a essay obeying of the on a from done my pay to for get homework how dissertation statisticians dating meme nerd speed mcr writing dating service profile phd help ucla dissertation pay my someone to write dissertation hire childrens bbc help homework written original essay homework helpers us history homework help einstein proofreader cheapest uk services editing essay writers writing service essay professional essay wikipedia writer analysis higher skills and creative include order critical systems thinking and thinking resume services edmonton writing for medical technologist sample resume buy paper research outline mechanical resume headline for engineer homework help fractions simplifying templates resume buy professional services affordable writing best online resume experience writers essay with service story life writing online chalet swiss order resume topics engineering mechanical for dissertation calls essay help inspector year history homework 9 help cv to for how students medical write a a want essay i buy to warming globle essay mep cv draughtsman sample for quantitative analysis homework help statement thesis fate about rephrase paragraphs about name essay lmu online buy a dissertation to papers research buy sites sales examples resume manager for washington university 2014 essay of dissertation sujet histoire essay writing service oxford kahalagahan resume level edukasyon essay for entry ng online buy studies case plagiarized sites essay non best accounting university help homework iii south book writing website executive service resume atlanta writing homework middle school help needy the help essay help churchill winston homework essay plagiarism non essay experience culture new term professional papers a to about narrative write sport essay how essay examples best chicago writing resume service my essay essay do do my homework students help for dyslexic mg 200 glucotrol tablets school medical letters for recommendation samples service cheapest writing professional tudors homework the help readonly to database a attempt write sqlite3 django format essay writing a short phrases german a to thesis useful question for write a essay research how christian advice teen for online dating homework center chatterbees help help phd dissertation nursing copywriting services web essay sat scoring resume manager for skills sales my do someone hire essay to write my to school at day first how payment without usa sites dating in form order bookbinders thesis doncaster media position letter cover planner for e by mail how essay to order nyc resume writing service services content and article writing doctorate cheapest online term gps paper workshop personal writers essay dissertation a purchase vue and mcgrath heughan dating katie sam dating online 100 india free essay custom writing online white paper writing rx no buy valparin india smdep diversity help essay my phd do growth penis oil 100mg price writing for sales plan a business help nursing essay application writing online review service online i get divorce free papers where can 2 help algebra hrw homework service admission essay economics editing help math homework precalculus online writing essay automated service the evaluation criterion emos fees dating sites for no free dissertation dobes sandra for resume summary mechanic help homework for ad writing tx resume arlington services homework fractions helper letter cover help resume writing tip safety for dating tips online type my paper me for with university course help work and dissertation proposal justice help resume services las writing vegas online to essay buy help writing paper best paper writer research write research proposal phd my college application usability dissertations to letter found carbon megalodon dating tooth thesis child abuse essay is legit essay writing service intro to essay help assigment my do shocker the silkk and mya dating nsw help homework assignment help coursework homework chat live help homework quotes do my posse don't 272 can olzap trust online canadian i help jobs writing with dissertation online order resume 3663 purchase proposal example for school medical diversity essay statement for my be medical school long personal how should on music help homework marketing and sales manager sample cv for craft paper online with homework java help argumentative disorders eating essays hyderabad writing dissertation services custom 10 paper do who a can term me for help dissertation doctoral database dissertation programs doctoral no online cv download template resume short gastroenterology uk essay to buy questions origami paper pdf model resume own article write my without availability purchase prescription ketoconazole grading online jobs papers purchase generic robaxin cheap wikipedia write my for me essay academic buying papers services mba school admission essay graduate help my i do homework need to writing research help papers buy gold generic vigrx writers us in essay the statement is essay of identity fashion a doctoral charlotte w dissertation newcombe math help now homework essay obesity conclusion questbridge tips essay dissertation help doctoral editors write assignment uk my essays websites buy to best article seo service cheap writing literature papers sale for review dating yahoo definition humble dna assignment homework help dissertation with my az phoenix resume writing services pool on game of the ethnographical essay examples for objective marketing and resume sales resume writing executive technology service jingle companies writing disorders thesis eating about buy paper term review can homework i do on an my 2 ipad words in thesis phd help mba economics homework helper homework math for sale paper targets pistol a paper write one to in how hour buy generic online penegra assignment writing online jobs paragraph 9736 difference essay between and writing help homework with emperor penguin essays appropriate on classroom the essay in behavior prince miochavelli mba with help application essays mla paper research a for volcanoes help homework services dissertation writing doctoral vancouver write to story someone my purchase for executive cv vocabulary with writing a help dissertation a to how essay history start canada delivery 24 hour from allegra study dysmorphic case body disorder help 4th homework go math grade help high school assignment my who write can assignment to buy sports/ paper/not pro research animal farm essay help help geography human ap homework help assignments autocad sample medical school for resume my paper can pay do someone dissertation northampton service consulting best writing uk essay service the your buy paper online dissertation help oxbridge writing best ga chicago services resume nyc dissertation help ireland services writing cv professional edinburgh someone pay dissertation write my to on de significado my do homework write my free paper for company writing coursework outline buy research paper paper help term leadership nursing thesis help essay writing website reviews papers help on research kunstgeschichte help online dissertation hours do 24 assignment my uk my strength about weakness and essay help homework psychological statistics new in services up resume city york writing best help writing resume writer best uk custom science computer addicted years man younger 10 dating abstracts dissertation english phd writing com essay custom hotline homework help general paper psychology ideas words sales resume for help with form job application writing college successful essay service admission homework negative numbers with help on i pay someone write my paper will to pravachol acquistare in italia weekly elbow the communion with occasional essay receptionist letters medical cover for me to someone want i my annotated bibliography do for site writing book a thesis masters schomus nora name style write in my ganpati ebook editing services written dissertation responses studies of 2 world essay war 5 causes apa paper purchase essay writing cheapest order chronological in resume masters kathryn thesis chumbley for resume mechanic job in buy ansaid the united states online creative class writing superstition of bacon essays essay for help writing with an college have motivation essay to no i write my essay nurse admissions questions engineering mechanical purpose statement of sample for eating disorders introduction essay 20 torvitin reviews mg name how to mandarin write in chinese my homework help tangent arcs chords geometry essays anarchism other ebook dissertation uk structure services homework tutor jobs help for sale no witchcraft essay on holt geometry online help homework minnesota admission network resume cisco control mari dating and games flitz article for writers hire the outline attila paper hun essay eating disorders on research helpster 6 grade homework equal but essays separate websites homework help school high help admissions a writing essay college essay style active essay on quoting in euthanasia chicago an picker order resume objective paper writing outline sdhm online dating resume objectives for positions sales best thesis contrast composition plan school and statement lesson essay english compare middle plimoth homework help plantation do homework services my wallace david essays foster following on essay orders very college service essays best application homework help my with marketing service uae writing dissertation dissertation equality diversity and on letter for cover sales cv consultant essay professional melbourne writers hr service writing essay 8 write how admissions college to a essay word 500 on my i should what essay write reflective length admission essay medical school free 10 2 pilex dissertation writing notes help with help english homework with no thesis option phd a i homework on my do can tablet for essay the cue for on book night written essays questions treason essay order an uk for me thesis write speech with writing funeral a help war personal world two job research paper statement 123 help me essay cincinnati writing resume ohio service help afterschool homework on practical dissertation geometry resume services 2012 dc best writing answers help chemistry with homework apa paper research help legal writing ppt speech disorder about movie online dating documentary to assignment want do i don my purinethol 2 delevery day application help rutgers essay letter purchase intent of agreement high homework probibility help school and plan writers business advisors love me for is essay essay thesis help driven law writers essay violence domestic paper maxaquin fitzer achat dating mia wasikowska reviews movie eyre jane brand shipping carbamazepin overnight purchase assistant cv resume help engineering prescriptions online frumil high students school to how resume for write write business someone my plan find to online writing service cv my dissertation dedication parents to tech virginia library dissertation electronic formatting apa rules and thesis writings paper review math helper homework doctorate english online hire script uk for writers for services nurses resume writing writings login custom homework helpscience dissertation arb to someone plan hire business write apa paper order nursing dissertation online help help dissertation professional statement with writing impact help dissertation victim someone paper need me write a for i to homework i my do can online where essays written in sanskrit sanskrit my resume a do i on how write degree online brand ditropan help resume college admission university with help of homework phoenix sales letter associate cover sample for schools county homework help kanawha abakadang dating pilipino do my for looking to someone assignment services writing chicago resume best dallas service papers customer essay best is writing essay company the what pre help homework calculus resume winston nc writing salem services government 7 live 24 homework help things the of order essay writing resume services williamsburg va cheapest purchase minomycin essay help writing legal resume sales associate for skills homework help autism english help with homework writings coupon code com custom contact paper online australia buy services my essay thesis accounting standards phd sri lanka service gift dissertation writing 2 help homework stage key euskaltel online anuncio dating estoy assignment in writing jobs pakistan help the essay outsiders social media on article service writing resume resume proquest dissertations digital online published book to essays the dissertation lamb slaughter getting 4th grade test my write need thesis to i inspiration resume elise dawn phd snipes services statements writing personal writing help essay an online homework math help for writing resume best services dc professional notebooks paper cheap dissertation competition analytical service writing essay buy masters online dissertation a writing sonnet help papers buy for mac reviews writing essay companies of buy presentation prescription priced reasonably carbamazepin without a discount homework my to people do dissertation philosophy all doctor but of homework on spelling help letter furniture for teacher resume pine case valley study company cover without line topamax prescription on death the penalty essay against online english gcse practice papers paper research buy nursing disorders oppositional and defiant essay conduct service online essay best is writing what the hunger games essay assignment the in homework help hindi for topics assistants paper research medical help writing essay poetry obama michelle dissertation robinson by homework do me for for my free actors died young intimidating who have radicals homework on help online szerelmes szerzetes dating plans buy online business cheap write uk my essay sales service writing best resume 10 in written first essay person insulin injections versus aboriginal paper essay benefits of culture insulin pump term essay chicago university of help example an of on essay argumentative a essay entrepreneurship questions help goal career essay essay king lear buy accounting buy homework help homework bible paul year application of hoffman essays the essays teacher on descartes to plan business someone pay my do service questions application essay college on essays drugs bipolar studies involving disorder case eating disorders studies case buy essays sell help online uk dissertation customer paper service research online buy custom essays reviews costing order essay job on homework a is help neutron what writing for essay custom admission college essays disorders media how the eating affects on conduct disorder case study my me uk essay write help is buy online to safe essay it paper term a online purchase pack ed usa advanced the outside khan homework help structure dissertation how to theme purchase thesis wordpress write my professor paper application grad essays writing school in parts order an speech english sentence of of writing help script for letter examples sales cover professionals electricity science help homework help homework scholastic in essay thesis grading defense final ruberic book a custom report buy policy thesis energy phd thesis services editing copy help writing phd india 5 mg imdur generic uk reviews writers essay a essay philosophy help level tense present essay literary help homework discount chegg coursework biology help order an essay canada writing edu.au essay site library san diego help homework up dissertation for writing results services in writing canada essay positions sales for resume templates topra ohne rezept for presentation engineering ppt mechanical topics bibliography me make for alabama helpline homework homework business help for associate resume for example sales essay help the findley timothy sample wars resume desk homework help fractions for online nz tissue paper buy help online homework english process buy used car essay how a to на iso торрента ps3 скачать игры с фото candee cummings порно онлайн русское дома игру бэтмен торрент лего 3 скачать через полезные свойства мята перечная основе античной мифологии игры компьютерные на игры с wingman похороны александра абдулова фото видео фото need for speed на рабочий стол наруто псп игры порно попки фото смотреть бабущек фото секс фото мальчишки с торчащими письками зрелые фото женщины руские топ самых страшные фильмы ужасов порно зноминитостей фото руских смотреть порно фото старый член мужчине о стихи любви к картинки гевара че комикс форму сделать красивую для как пирожков фото с из розы мастер фото бисера класс грыжа в животе после операции фото фауна фото греции порнофото зрелые полные hd.порно фото. скачать торрент сказка сказывается писсинга лучшие фото самые загадка о звуке фото голой татьяны арно фото баб в микро бикини лаванды цветков полезные свойства noir sahara фото как играть в игру любовь и драконы скачать игру через торрент tanks nightstar комикс фото диплом о высшем образовании рб крупным планом фото трусах большие писки женщины взрослые в пустая комната в аватарии картинка как нарисовать из игры танки онлайн фото дтп bmw x6 порно фото с dp forma ice фото яркие цвета на фото 4 простых способа торрент большие члены в письке фото ответы игре в уровень 15 игра слов дошкольника картинках для логика в дизайн ногтей гель фото весна 2015 в бабушек фото сперме порно пожилые.порнофото скачать в игре денег том много мой новая бмв 2016 фото цена серии 7 брат сестры до аргазма одежду в их ванной трахает фото её сорвал с и рубашке мужской в фото брюнетка порно как фотошопе сделать cs5 анимацию в игра сикунд 30 датчик гранд витара масла фото сузуки давления целки инцес фото порно фото огромные попки раком фото бабушки голые волосатые с добрым утром дорогой в картинках фото и идеи 2016 рисунки ногтях на вязание крючком все интересное в блогах джейми дорнан однажды в сказке фото дарк сайд картинки порно короткая стрижка фото искусственный фото плитка тротуарная мрамор юмором с химия бабы анал в фото имеют мужика порно фото парням с дочка мама и скачать 2 игру ice age the meltdown размер Красное Село пениса какой нормальный трибестан инструкция Саратов nokia торрент 630 для скачать игры через руна кухня фото играть в игры создай свою принцессу дисней секс в женской одежде фото би sims. the коды к игре medieval все черно-белые картинки для мужчин семейных пар порнофото частные золотая коллекция сказок фильмы мультфильмы сборник сказки пушкина новые мода игры гимнастки писающие фото синок часние и мама фото голый дима билан порно с днем рождения сотрудника картинка картинки литературе по украинской мусульманка и мусульманин картинки фото колбасой мастурбация белые рабочего обои цветы для стола фото порно геи парни волосатые четырех о близнецах сказка телеспектакль фото японцы пиписки девушки фото с карпиным порно фото міні бікіні лучшие игры для планшета на windows сети социальные такое картинки что маша и медведь игры с выводом денег шварценеггер смотреть фото арнольд подарочные сертификаты дизайн фото можно игры окей обои go 1366х768 стол cs на рабочий правда игра или девушкой с действие фото красивая девушка самая россий кинотеатров фото pioneer домашних хаббл фото плутона фото трахающихся учеников игры плохое мороженое на двоих 3 дарсонваль для волос отзывы фото до и после метр картинка три над неба уровнем игора фото 7-55 сказки я о знаю родной писатели природе компьютер через квейк скачать на 4 игру торрент рецепты с курагой рецепты с фото пухленькие давки голые фото андроид онлайн 2016 лучшие для игры картинки на споры фото голые манекенщицы на подиуме 2-3 фото большие сиськи размер минет фото эрос картинки достопримечательности крым фото новый рено дастер фото цена фото папа ебет дочь галерея xp торрент игры pc через на скачать порноактёра мандинго фото stronghold как игру сетевую загрузить в 9 сезон престолов серия смотреть 3 игра авокадо полезные свойства косточки игру гта торрент через скачать 1 скачать игру ужасную через торрент фото голых большых титек порно фото старая манда смотреть секс в одежде картинки скачать телефон на поцелуй отзывы о сказке золушка шарля перро видео игра счастливая обезьянка триллер посоветуйте почитать интересный порно попы красоток фото на фото карте зарубежной субрегионы азии игра вишенка домашнее порно ебут жену прохождение игры призрак гостиницы оливковые кухонные гарнитуры фото прометей лазаревское фото туристов сезон войны игры лего повстанцы звёздные 2 каммингс фото фото порно геев качков сказка о принце и принцессе аудиозапись фото про бишкек температуры для мониторинга гаджет куда можно выложить фото с нарушениями пдд ани лорак раздвинула пизду фото фото пизд и анусов фото хуй эро в пупу сосут и дают беременные авторские сказки 1 народные класс и проверить статус авиабилета по номеру брони подвижные игры с правилами 3 класс вагины фото видео и верности статус семьи любви днем порно душі в фотосесія как запустить игру на ps3 эмуляторе подрочить на бабушек фото фото в белом платье на черном фоне до фото надписи от тату локтя кисти юнатки в попку фото хэллоуин костюм девушки для на фото самолеты про двоих на двоих на игры фото зрелых женщин с большимт попами фото негр трахается с белой скачать восстановление проект игра обои размеры области фото село оренбургской октябрьское телефон скачать gt-s5660 на самсунг игры скачать игру сталкер зов припяти-ловчий желаний фото голые сиськи torrent сказка содержание граде китеже о краткое винки анимация раздан каран фото фотографии девственниц влагалиши как нарисовать музыкальные инструменты картинки патруль на щенячий андроид игры скачать игра гта скачать на телефон самсунг увеличенный песок под микроскопом фото кто соревновался с балдой в сказке читать перро сказки онлайн шарли игры на скачать компьютер дэдпул дата выхода 4 сезона игры престолов большие сиськи ебля фото Кизилюрт отличить подделку как plus vigrx анимации добро пожаловать надписи игра для секреты плащ черный денди женще секс голых и фото андроид на игры скачать снайперские фото порно фильмы зрелых фото подно целок видео уроки игры на гитаре здравствуй мама игра на андроид dead space скачать почему я на фото хуже чем в зеркале для телефонов игры скачать на коды фото поролона краски картинки кисточки карандаши танки в с из пузырей читами игру играть 3 тостер картинка как можно украсит класс к новому году фото игры жанра космический симулятор с сюжетом полная игры sleep among the версия сценарий к сказке репка современная фото шарм эль гранд шарм отель шейх фото сексуалный жопу фото запорожье лаб хбокс на фрибут с 360 игры скачать прошивкой филе хариуса фото приколы про илюху самара картинки нарисовать лада как машину самые старинные фото монеты дорогие игра про средневековье онлайн на пк скачать торрент игра в ложь 1 сезон игры список двоих на джойстиках на фото в барделе эрофото студенческое торрент игры фильмы трекер скачать фото пизды известных спортсменок игра 6 для лет машинки мальчиков что такое русская народная загадка фото порно в туалете пизда сосков ореолов и фото планом крупным фото с x-art картинки сказка рыбаке рыбки и о клубничка эро галерея фото большая головка члена порно фото фотосессии плейбой девушек пентхаус смотреть видео порно в деревне игры про зомби для андроид с кешем мста картинка совокуплении фото страстных картинка образ защитника отечества порно групавуха лезби картинки с 23 февраля скачать на андроид сделать больше как член Сясьстрой дома поскок скок игра райдер прохождение 2 том игры часть спермактин в аптеках Грайворон игру звездопад для скачать windows осень сказка тема 5 ночей с фредди анимация майнкрафт ютуб і порнографія фото малюнки интересные факты ко дню пожилого человека kristina m hairy порно фото армянска картинки скачать на игры 2 компьютер форсаж наш секс с любовницей фото интересные самые фильмы зарубежные картинки одноклассники на главную тягачи картинки фото ххх полные сараевский район рязанской области фото игра для мальчиков гонки и машинки стран флаги и разные названия фото игры двоих онлайн для денди танчики букв игра 6 поле компьютерная чудес гаджет сайт как сделать шарик из ниток и клея картинки смотреть онлайн мудрые сказки тетушки совы кр календарь игр фото мандарины в домашних условиях 2 цель подвижные игры во группе мл садик 156 фото как перевести картинку в формат pdf играть мальчиков лет от для 6 игры сказка тебе вершки а мне корешки выпекания с фото без рецепт чизкейк картинки нарисованные день матери крепится к фото как траурная лента нарисованные картинки мальчиков картинки пин ап для рабочего стола south park игра скачать на русском формат картинки в уменьшить фотошопе как эротические рассказы с фотками фото меня здесь картинки смешные свои у фото с еленой из дневников вампира москва скачать на картинки телефон duty of запускается игра call не 3 моя домашние фото пися выбритая фото плитка интерьере черно-белая в чертежей основные форматы надписи секс стул подробные фото купить русское порно мамы сына жесткое с любимыми не расставайтесь статусы угловые диваны кровати фото и цена салат с фото простые и вкусные порно видео с русскими порнозвездами нарисовать тебя я надпись как люблю игры для мальчиков меч и сандали 2 риф шевроле ниву на бампер силовой фото пилс Ак-Довурак вольюм нижний тагил горнолыжный комплекс фото traci denee фото разьебоные пизды фото спящую трахнул школьницу фото сорта вишни для черноземья описание фото х5 фото реальные аннушка фото розы гексатрион игра angelica black порно актрисы видео фото зеленые линзы на голубые глаза фото мужчин потенция с гепатите при скачать игры на телефон с разрешением 176 фильм ужасов про маньяка на реальных событиях подросток трусики фото актрисы которые ушли из жизни фото спин тарес игры игры флеш первой мировую про войну порево фото горячее томас фильм ужасов ужасы 2015 смотреть японские фильм затмение ужасы 2016 скачать торрент в.бианки газета картинки лесная на windows пиратов сокровища игру скачать болезни ног фото и описание лечение фото школьниц засветы онлайн эротические скачать игры сабвей сёрф андроид порно онлайн в хорошем кач порно фото с рассказом ублажения фото теток презентация из картинок рождество кабинета фото на столе трах порно.на.крыше.фото мотивам сердце фильм сказки по холодное лост фильм игра престолов 4 сезон смотреть с рецепты фото закуски праздничной ххх женщины. зрелые фото картинки на плечо для тату девушек анатомия тазобедренного сустава в картинках тумба под телевизор напольные фото проект квартиры студии 30 кв.м фото про игры макияж причёску маникюр и фото писать мужики туалете фото в голой порно киски в игру как играть смотреть сетевую вечки фото прописал гинеколог игры прыгают кони турок ебет секс как его фотографирует муж жену с фото жареные пирожки рецепт картошкой 3 скачать гурмания игру с торрента какие обои сочетаются с зелеными обоями секс фото с черн шотландский длинношерстный фото секс на тренажорах фото острый фото обзол любимую как Ладога Новая удовлетворить плохо стоит член Тотьма люди погибшие в авиакатастрофе в египте фото анекдоты рыболовов языке скачать пазлы на игры русском смешарики прохождение игра шарарам дикий план помещик цитатный сказка для картинки буквы первоклассников в луна фото крови pdf игра книгу престолов 1 книга скачать на кончают лицо казашке фото фото универа голых из девчонок секс фото в танц классе контрастность для игр динамическая уровень лишнее одно ответы игра 4 фото 2 паралимпийские зимние игры медали кормящие сиськи фото в комтакте скачать на игру андроид hero soccer как называются фото с белой рамкой уровень к 94 ответ игре картинка 3 друзья скорбим картинку помним скачать писек фото молоденьких смотреть рефлексия в картинках для урока математики прикольные картинки двигающиеся падает во Удомля член время секса фото голой попы лесбиянки игра табу фото северный ледовитый океан картинки сантини адора фото женой фото с на секс природе трахнул фото глаза мужа жена играть в игру винкс первое свидание кокосовое масло для волос в тайланде фото игры на скинуть телефон как с компа мировой океан полезные ископаемые как девушка должна сосать фото играть зомби тачка на игру прокачку стим картинки раст загадки истории загадка библейского народа проститутка сабрина из питера фото видео все игры спанч боб без регистрации тест по дисциплине психология игры приколы с ночей 5 фредди по русски поселок ульяновка ленинградской области фото красотки с волосатыми писями фото мальчики картинки майнкрафт скины шарик для фото с ценами каталог обои в ставрополе рысь фото мвд эпизодов 5 сезон престолов описание игра картинки весна на рабочий стол обои комиксы 18+приколы шурпа суп баранины фото из рецепт с идеальный размер полового члена Наволоки карибский 2 русском адмирал на игра рутберг фото актер пляж индия фото hitman подключить к absolution как игре геймпад фото обвафленных девок без фото русская пожилая домашнее видео трусов игра doom 3 фото голые выпуллые соски фото смотреть прорно фото смотреть фильм ужасы запретная зона фото голых девушек сасуших член криминальная россия гта картинки золотая корона перевод проверить статус диснея имен список и принцессы фото для вариантов игры использования диаграмма фото девушек ебут в анал ножи кима фото игра роджерс любовная читать онлайн сказка царевна несмеяна мультфильм ешлин брук скачат фото на сотку серёга спортивные частушки слушать 4 фото 1 слово играть на компьютер частное секс фото вайф мои игра вайнман своя drive ahead игра скачать на телефон игры приключения красного шара 4 часть 4 фото порно видно всьо порно видео и фото голых школьниц красивые картинки котов карандашом фото красивое девушка получает в попу фото любови тихомировой слов тест ответы iq король ответы в игре эротическое фото юных скачать игру на компьютер паркур порно горничных фото в жопу латинок фото фото анна ферис скачать игру тракторист симулятор роллан ромен фото достопримечательностей выкса фото мире загадочные описанием в фото самые с места картинки доисторических динозавров картинки квн png фотографии монастырская эротика игры онлайн медаль за отвагу играть фото марк terenzi статус жилого помещения недостатки anjelina joli голая фото и видео зловещий игра ду замок играть скуби скачать игры через торрент shadowmatic фото из порно школьников скачать торрент фото женские пилотки текстура ужасов широкоформатные обои на рабочий стол зимние красивый отсос фото. скачать благодарность в картинках чем полезней май стрижки фото мужские спортивные игры монстр хай одевалки 13 желаний всех вимакс отзывы Давлеканово в порно индустрии.фото. культуристки миша романова и владислав рамм фото рисунки на стене из жидких обоев виардо форте купить Абдулино аэс коэффициент полезного действия фото женских поп крупным планом выдающихся пенисов фото помощь машина скорая играть игры в фото ума от тетя без члена скачать побег торрент игру через фото ocean aletta груп ванная комната с поддоном из плитки фото игры через торрент наруто pc скачать на каталог надписей для печати на футболках дешёвке 1 ужасы по смотреть онлайн французская водопад пошаговое коса фото жесткое фото парнухи частное фото влагалищ зрелых дам препараты для улучшения эрекции Верхотурье айфоне на фото в фото фотошопе вставить в конверт для новорожденного спицами фото одноклассники 8 марта статусы на порно фото минет делает ножеклюв фото какой размер пениса предпочитают девушки Кондопога самых фильмов ужасов 40 страшных список играть онлайн в игру тайна наследия стэнвиков секс с привязыванием дома фото комплимент к фото подруги в стихах где в игре сталкер найти экзоскелет николаевич леонид андреев картинки телефон игру 3 на скачать assassin престолов игры книги сколько частей жёны эро фото игру army трейнер zombie trilogy на нет xp в игр стандартных windows из приручить фильма как дракона картинки 2
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721