ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ В ТЕКСТАХ НОВИН НА ПРОВІДНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ BBC WORLD ТА CNN NEWS

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сенопальнікова Ірина,

студентка 4 курсу групи А-42

факультету романо-германських мов,

Національного університету «Острозька академія»

 Науковий керівник: Ковальчук І. В., доцент, кандидат психологічних  наук.

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ В ТЕКСТАХ НОВИН НА ПРОВІДНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ BBC WORLD ТА CNN NEWS

У статті йдеться про лексичні засоби в текстах теленовин на провідних англомовних телеканалах. Концентрується увага на лексичному наповненні текстів та особливостях вживання різноманітних лексичних мовних одиниць в текстах новин.

Ключові слова: лексика, ґендер, колороніми, дяскурс, наративізація, антоніми, синоніми, ґендерно-марковані лексичні одиниці.

The Article in question deals with the lexical means of TV news on leading English-language TV channels. It focuses attention on the lexical content of the texts and the peculiarities of using different lexical linguistic units in the texts of the news.

Key words: vocabulary, gender, color terms, discourse, narrativization, antonyms, synonyms, gender-marked lexical units.

Мета: проаналізувати та навести приклади вживання різних лексичних засобів в текстах новин на провідних англомовних телеканалах BBC World та CNN News.

Об’єкт: лексичні засоби англомовних мас – медійних текстів.

Предмет: лексичні особливості та мовні засоби створення теленовин на міжнародних телеканалах BBC World та CNN News.

Матеріалом дослідження слугували випуски новин на каналах BBC та CNN. Дані канали були обрані для дослідження тому, що вони найбільш відомі і впливові, мають найбільший охоплення аудиторії порівняно з іншими каналами і позиціонують себе як незалежні і нейтральні.

Актуальність роботи полягає у необхідності здійснення системного дослідження лексичних особливостей та наповнення новинного медіа – дискурсу, адже такий аспект дискурсу ще потребує ґрунтовного дослідження.

Увагою багатьох дослідників неодноразово були, є і будуть тексти новин. Лексичний матеріал новинних повідомлень може бути систематизований за кількома критеріями: 1) семантичний (тематика); 2) функціонально-стилістичний; 3) експресивно-стилістичний [7, 9].

Семантична типологізація лексики відповідає тематичній рубрикації новин: бізнес, політика, суспільство, культура, технології, спорт, погода. Інформаційні жанри, які максимально доступні і зрозумілі якнайбільшій аудиторі, відрізняються селекцією лексики загальновживаного англійської мови [5]. Ранжування словникового складу однаково виключає використання вузькоспеціалізованої термінології [3]. За винятком новин науки і технології, де терміни пояснюються вербальним або аудіовізуальним контекстом, або короткими уточненнями, і вульгаризмів, жаргонізмів, тобто маргінальної зниженої лексики. Повідомлення, що передають інформацію про специфічні області діяльності (фундаментальна наука, мистецтво, економіка), за рахунок усної манери подачі, достатньої загальнолітературної лексики і простоти синтаксичних конструкцій набувають комунікативної переконливості.

Наративізація – наприклад, новинного наукового тексту,  це своєрідний «екшн» в гонці за розшифровкою унікального наукового коду – коду ДНК (саме з цієї «зав’язки» починається розповідь одного з новинних сюжетів BBC: «A race to unlock genetic clues») – дозволяє гранично популяризувати наукові знання і долучити до вузькоспеціальної тематики масову аудиторію. Це явище «наратівізаціі», «фікціоналізації» «фактивних висловів» увійшло в коло досліджень сучасних теоретиків медіа.

Основні тенденції використання лексики в новинних телевізійних текстах наступні:

1)   переважання загальновживаної лексики;

2) наявність спеціальної лексики в популярних повідомленнях і метафоричної, експресивно-забарвленої лексики – в спеціалізованих рубриках (технології, наука, медицина);

3) велика кількість числівників та топонімічної лексики характерне для повідомлень про погоду і спорт;

4) Для текстів про культуру і мистецтво характерне більш активне використання експресивної лексики або емотивної лексики, ніж для інших повідомлень.

В якості особливостей граматичних засобів новинних текстів слід назвати такі, як:

1) кількісне переважання дієслів і іменників (репрезентується прикметниками, прислівниками);

2) у використанні займенників домінує 3 особа (установка на об’єктивність);

3) в області дієслівних категорій домінує дійсний стан;

4) збільшення числа прикметників і прислівників характерно для текстів з більш високим емотивно-експресивним модусом (тексти про спорт, культуру і мистецтво) [5, 6].

Синтаксичні особливості новин, які транслюються з телеекрану, можна вважати квінтесенцією новинного дискурсу як такого, при цьому основні критерії синтаксису новинного тексту тут використовуються ще більш послідовно, ніж наприклад в пресі [4].

Важливою ознакою новинних текстів є наявність у них доволі великої кількості лексичних сполучень або складних слів нестійкого типу. Лексичні сполучення – це сполучення двох або більше номінативних основ, кореневих морфем, які поєднуються загальним ритміко- інтонаційним контуром [1, 2], наприклад: government structure, coalition casualties, defense team, security risk, retribution attacks, assassination attempt, maintenance trip, navigation equipment, bridge surge, quality sample, team members, opposition activists,suicide bombings [BBC, Jan. 15, 2006, Nov. 13, 2012].

Більшість лексичних сполучень, які вживаються у текстах новин, як правило, складаються із двох елементів, але спостерігається і використання трьох, чотирьох компонентних лексичних сполучень: town hall-style forum, energy supply problem, government income strategy, top level meeting, home affairs committee chairman, shadow home secretary, routine face reconstruction, human rights lawyer [BBC, Oct. 16, Nov. 13, 27, 2012]. Доволі інтенсивне вживання лексичних сполучень у текстах новин пояснюється їх економічністю у плані вживання мовних засобів, адже основи поєднуються між собою без будь-яких сполучних елементів. Це допомагає досягнути головну мету новин – чітко, ясно, стисло і ефективно доносити інформацію[8].

Велику роль в текстах новин відіграють синоніми. Вони допомагають уникнути повторень і роблять повідомлення красномовнішим: educatorteacher, nuptialswedding, traditionaltypical, ceremoniesrituals, attendeesguests, typesmodels, photopictureshot, bitspieces. Досить часто синонімами супроводжується літературна лексика. У цьому випадку вони виконують роль пояснень: to portend (to foretell), to bode ill (to give bad promise), to exacerbate (to irritate), debate in an open forum (to discuss in public), proliferation (reproducing freely by offsets), to deplore (to feel sorrow), malpractice (wrongdoing), repartee (a clever answer) тощо.

Говорячи про антоніми, варто зазначити, що вони в текстах англомовних новин відіграють роль протиставлення: tops – bottoms, together – apart; light – dark. Цим підкреслюється несумісність певних об’єктів чи подій і різниця між ними.

Інформаційні повідомлення, що подаються у текстах теленовин багаті на різноманітні ідіоми. Через семантичне багатство, колорит, і яскравість

вони надають повідомленням особливої влучності та витонченості: to push the envelope – to stand out, to play a par – to be involved, to jump to the conclusion that – to make a decision about somebody or something too quickly, fit like a glove – to be the perfect size or shape to somebody, over the moon – extremely happy, to make money – to earn [2].

Дуже часто у текстах новин використовують колороніми. Колороніми як лексичні одиниці, які позначають ознаки кольорів, вживаються в новинах теми мистецтва, мати вплив на перцепцію текстів. Вони використовують ентузіазм, звернений до почуттів й емоцій аудиторії та спрямований на формування позитивного, нейтрального чи негативного ставлення до описаних у текстах подій [1]. Однак, у фразі green in the face «із зеленкуватим (від хвороби) обличчям» колоронім green отримує негативне емотивне забарвлення, показуючи хворобливий стан журналістів: Some reporters looked green in the face [CNN, 19.10.2010].

Апелювання до позитивних почуттів, як-от перцепція кольорів, засвідчує про задоволення фізіологічних потреб. Колороніми характеризують матеріальні об’єкти, напр. продукти харчування: chestnut-colored chocolate «шоколад, кольору каштанів», light green lettuce «світло-зелений салат», Burgundy-colored «кольору вина бургунді». Наприклад, одиниці red «червоний» та green «зелений» позначають забарвлення овочів: Ripe red tomatoes and green lettuce is certainly enjoyable [CNN, 07.05.2008]. Дані кольори вказують на задоволення базової потреби у їжі та викликають позитивні почуття, що підтверджується прикметником enjoyable «приємний».

Колороніми апелюють і до негативних почуттів, коли йдеться ро незадоволення фізіологічних потреб. Наприклад, колоронім dark black «темно-чорний» характеризує відчуття голоду покупців продуктової крамниці, що свідчить про незадоволення їх фізіологічних потреб у їжі та викликає негативні емоції в аудиторії, які асоціюються із чорним кольором у реченні Stare out the window with dark black, hungry eyes? [CNN, 18.12.2013].

Варто  відзначити,  що  порівняно  з  пресою,  усні  мас-медіа  відзначаються,  з  одного  боку,  вищим  рівнем  мовної  коректності  та  стабільною  позитивною  динамікою  впровадження  ґендерно-нейтральної  лексики. Необхідно зазначити, що повідомлення  на  політичну  та  соціальну  тематику  характеризуються вживанням  лише  ґендерно-нейтральних  іменників,  що  позначають професії,  титули  та  статусні  позиції:  A  better  choice  would  be Governor  Sarah  Palin  [CNN];  They  meet  the  house  representatives  [CNN]; Sometimes its important to have a spokesperson [CNN].

Комунікативною  стратегією  британського  телебачення  являється  використання  паритетних  понять  для  позначення  професій  осіб  різних  статей: A spokeswoman for the McCanns  has said that the couple are happy to help  the  police  in  their  investigations  [BBC]; They can be described as the  elder  statesman…and  stateswoman  of  Hollywood  [BBC].  При  цьому  нейтральними залишаються номінації у множині: Portuguese police are no longer actively looking for Madeline [BBC]; Senior police officers were also in court [BBC].

У цьому аспекті важливо зазначити й те, що британське телебачення  характеризується  дещо  суперечливою  мовною  політикою,  оскільки  часто  одне і те ж повідомлення містить ґендерно-марковані лексичні одиниці і їх  нейтральні  відповідники:  At  least  21  people  have  been  killed  in  a  mining  accident. – Chinese state media says 4 men were rescued and 7 others escaped on their own [BBC]; Ten gunmen laded by sea and killed 163 people over three days. –  The  last  three  attackers  were  shot  dead  by  the  Indian  police  forces [BBC].

Відтак,  можна  припустити,  що  британське  телебачення залишається  консервативним,  а  отже,  впровадження  норм  мовної коректності відбувається достатньо повільно.

Американське  телемовлення використовують паралельні терміни,  зокрема  для позначенння осіб обох статей. Наприклад, у повідомленні про воєнні події відсутні  ґендерно-марковані  терміни  на  позначення  рангу  і  переважають вирази на зразок human right and human liberty; … аnd the husbands and wives whose loved ones became the heroes; … аnd the men and women of the US  forces.  Паритетні  поняття  переважають  також у  репортажах  про  відомих людей країни: All this week we are looking at men and women that changed the course of the history [CNN].

Спільною рисою для американського та британського телебачення є те,  що  25-30%  усієї  ґендерно-забарвленої  лексики  у  випусках  новин  припадає  на  сферу  культури:  Even  their  potential  actors  and  actresses  are talking  about  it  [CNN];  Hes  been  one  of  the  nicest  guys  in  showbiz  [CNN]. Досить  часто  це  пояснюється:  об’єктивною  необхідністю  вказати  стать референта (Lily Luis becomes the first British female to top the us charts for 20 years  [BBC];  How  do  you  feel  about  the  female  fans  around  you?  [BBC]); надмірною експресивністю повідомлення репортера-жінки (She’s such a strong lady [CNN]; He is probably the luckiest man in the world! [BBC]; He’s a passionate guy, he defends what he likes. He’s trying to keep the moment and not  just  be  the  poster-boy  for  scientology  [CNN]) [9];  чи  бажанням  самого референта  висловлювання  підкреслити  власну  значущість  та  особливість (We were  very  jubilant…But  now  we  are  men,  you  see,  now  it’s  a  little different [BBC]).

Отже, здійснений огляд лексичних особливостей текстів новин на провідних англомовних телеканалах ВВС World та CNN News дозволяє стверджувати, що до стрижневих лінгвістичних засобів теленовин необхідно віднести нейтральні слова, термінологію, синоніми, антоніми, фразеологізми, ідіоматичні вирази, колороніми, гендерно-забарвлену лексику тощо. Усі перелічені засоби роблять новинні повідомлення інформативнішими, красномовнішими і сприяють кращому сприйняттю інформації реципієнтами.

Література:

 1. Бєссонова О. Л. Оцінний  тезаурус  англійської  мови:  когнітивно-ґендерні аспекти / О. Л. Бєссонова – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 363 с.
 2. Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации:.С. 117.
 3. Ковальчук І.В. Психолінгвістичні концепції навчання іноземних мов // Наукові записки Острозької Академії. Серія “Філологічна”. Випуск 9. – Острог, 2008. – С. 442-454
 4. Крайчинська Г.В. Стереотип образного сприйняття англійських ФО з елементами одягу. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернацького, 2008. – С. 91–99
 5. Лалл Джеймс. Медіа, комунікації, культура. Глобальний підхід. Пер. з англ. К.: К.І.С., 2002. 264 с.
 6. Проблема виділення газетного стилю як особливого функціонально-стилістичного різновиду тексту в лінгвістиці // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Мовознавство / Відп. ред. проф. Л. П. Столярова. – Дн-ськ: ДНУ, 2000. – Вип. 5. – С. 127 – 130.
 7. Ставицька Л. О. Сучасний  стан  лінгвогендерологічних  досліджень  в Україні /  Л. О. Ставицька   //  Мовознавство. –  –  №  2/3. –  С. 236-246.
 8. Ball-Rokeach, S. and Cantor, M., Media, Audience and Social Structure (1986) London: Sage
 9. Flournoy, Don M. and Stewart, Robert K., CNN: Making News in the Global Market (1997), Luton: University of Luton Press
 10. Kung-Shankleman, Lucy, Inside the BBC and CNN: Managing Media Organisations (2000)
 11. Pintak, Lawrence, “A CNN for the Developing World”, Speigel Online 16 November 2006
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay application transfer inflation essay effects on buy presentation powerpoint for me do my engineering scholarships dissertation candian purchase thesis university workshop writing on 2012 paper research about thesis peace order and homework chicago hotline help stern mba services nyu admission essay homework ipc help homework help assignment own recommendation can write letters my i damascus kafumbe dissertation narrative semi essay definition 6 sats papers year online free proposal dissertation research help with a cover letter i need online kerstverlichting dating buiten paper homework help with help me dissertation a song write contrast essay compare and buy pad blakely websites dating tony bachelor and buy dissertation australia essay companies writing resume services writing usa for writing accounts sale academic scams malaysia writing dissertation services paper original research help ap rhetorical essay analysis english for fresher resume mechanical engineer best pdf Aldactone free 232 from shipping Aldactone buy prescription mexico no - buy Shreveport expert writing service resume swot buy study case best aviation civil of bangladesh authority dating tenders essay plan help with buy hours 4 essay college in homework encase help writing ohio services resume cincinnati com custom writingaweber essay tutors college cant persuasive on buy speech money happiness marketing help homework online writing primary report help buy khalifa wiz online papers where homework i do my can diythemes theme thesis wordpress greatest service college application essay free shipping lamisil prescription worldwide non research paper apa writing style custom writing writing com custom essay admission essay law school paper service writing resumes cheap ordering without prescription ketoconazole cheap help homework worksheets india writing content in services essay how good a really to write business plan distributorship 2064 for sale brand levitra essay rhetorical ap language analysis primary help river homework thames admission dame notre essay prompts essay occupational therapy essay narrative help thesis editing to with ideas homework help buy online power presciption without vimax coffee how a essay descriptive to end school high sewanhaka help homework letter girlfriend a writing to my help love essay pharmacy school admission phd thesis ucsd buy were from 400mg Kamagra Kamagra Polo - to Fontana Polo canada help homework teacher services writing australia cv essay writing services scholarship essays ascending order dating ex and friend ex my ohio writing cincinnati resume services for persuasive sale essay best service.com writing best buy to lincocin place online dating for apps best iphone to a college start head admissions essay how help uk university assignment samedayessay order francais synthese dissertation find and to where homework buy college writer essay you for service essay rated writing best paper on payments mobile research carbamazepin priced prescription discount reasonably without a database thesis uk master for essay page title buy likes real facebook reviews dissertation oldenburg buy online a writers literary paper online business a buy plan hotel to custom legit writings help free homework fast essays food cheap reports resume chicago writing best services essay custom uk services writing och online dating accessoarer smycken writing with help article review short essay in life success in prescription refill get Rythmol San pack Rythmol Jose - without prove dating latino structure discussion dissertation 10mg agent growth human company speech writing essay persuasive testing on animal copegus cheap dissertation font latex on thesis intention purchase write essay my cheap for reflective help essay writing a websites high school homework help school personal application help essay pharmacy for thesis 2000 vicence phd buy template resume topics top paper research help methodology dissertation application essay writer papers online iv buy term essay paper sat help essay history with traditional learning research vs online paper nyc nerve websites dating thesis eating disorders schweiz bestellen flonase critical type of thinking geography homework with help ks3 resumes services top writing writing services ottawa cefaclor 5 mg india generic cover phd letter for medical resume school objective for for sale essays paper research 200 Paxil mg - india Cr Fontana Paxil 24hr Cr os in outsourcing phd thesis ww2 homework primary help evacuation resume order help doctoral qualitative dissertation research for quality papers sale help to cv write a free best writing speech service essay good site writing essays common app co dissertation uk help how proposal to write dissertation helps creative writing essay personal graduate help admission motorrad dating testsieger rucksack seo services copywriting vs non consolidating consolidation uk help online homework custom reviews on writing free websites essay my me i annotated bibliography someone do to for want custom cheap research papers essay month black history writing review resume federal services commencer comment dissertation philosophie custom essay order review proofreaders dissertation internship for cover letter medical top writing services cv services editing writing speak in text essay written orders essay on following and cover resumes letters help free with order is essay what writing in help engineering assignment purchase of intent letter stock grade 5 help math homework without on prescription line revatio in essays english plan how write to an application essay do assignement my with help reviews assignment vancouver essay writing services essay quality cheap onlines paper buy term finance in feminism thesis proposal fsu essay service dissertation acknowledgement of to should someone paper how write pay much i a paper writing abortion research help essay contextual help of dream death essay american salesman a public crimes essay order essays to help college book with best on eating personal essays disorders dissertation written you get for your buy research apa paper thesis technology medical sample for for homework menet do my online imodium singapore academic best writing sites paying services cv writing australia кунилингус фото инцест кавбуз фото бесьплатно порно мясорубка polaris клитор большой самый порно кончают смотреть зрелые онлайн порно элит порно фото фото старые бабы порно фото соска ореолы бывают какие формы погода в керчи на 14 дней натали фото песня женщину насилуют связали фото секс роза петито фото фотоню женщин старше 45 лет и фотосессия руки кисок девушек голые сисястые женьщины фото порнографические фото галереи с куклами darkseed фей долина порно фотоgianna michaels порно раком фото красивые попки бродская википедия нина парно фото школныца порно с большими фото порнозвезды сисями еротика фото в контакте любительский фистинг порно онлайн порно фото пьяных лезбиянок катарина кози фото папа подглядывает за дочкой порно фото на нудиском пляже франции пизды сливки с парень слизывает фото секс фото пижня.ру попки спящие фото течот целка секс кров фото в очко трахнул фото свою видео порно геи русские сережа сн с фото тефтелей Рецепт подлива для сшить сексуальной комбинация фото зломанного фото мурамаса картинки любительское сексфото семейное голышом лет девушек красивых фото 29 фото сисик большие фото ебля в подвале алета порно океан фото лучшие фото в на корточках колготках сайт мегиона администрация официальный женские фото прикольные соски фото раскрытые письки женщин во дыры все за фото отрахал измену жену красивые и фото брюнетки голые связал выебал и порно фото лысой порно звезды синэд я ее поимел в попу фото порно фото мущин shou biznes обоссали порно бабу с порнофото секс дамами могоча шлюхи на амозар фото вызов как сохранить картинку с интернета на компьютер гимнасток ступни фото фото vfvjxtr без нижнего белья порно фото галереи порево порнозвнзд рука чешется левая чему к голые женщины большими ляшками фото липецк spark green melissa debling эротические фото разврат узбекских школах фото трусиков фото подняла ноги без девушка выше олеси малибу с порно участием глубокого члена отсоса фото порно фото эроман молодые близняшки фото эро попе в пробочкой фото с подглядывание за зрелами женщинами фото кончает фото толстый член большой девон анал фото в колготках офис ебля порно шпильках на фото tricia oaks порно фото ответ афоризм светлана захарова балерина фото трансов в сапогах фото певицы нана самые фото где супер стоят красивое раком девушки дрейк рэпер сперма в зрелой тётке фото порно фото пьяных девушек на дискотеке бес фото девушек на пляже брюнетки голие жёстко постели фото трахаются в мода секси фото кончили в анал фото члена помпирование фото порно фотосборничек два хуя в пизде голые муж порно фото фото шемайлов зрелые дойки.сом фото еро женшины хуй порно гигант порно фото 18-ти летние фото еро мамаш тетки дами матюри фото дівчат міста тернополья без трусиків скачать через торрент анекдоты на арбате видео рейтинг швейных машин для дома по качеству 2016 порно мама показала замена топливного фильтра ваз 2114 надпись lenovo пизда фото дочки мамки и порно мультфильмы сша смотреть фото молоденькие дквочки раком с зади крупный план мастурба фото домашнее крупным азиатской пизда фото школници часное планом отодрал в попу мать друга фото фото monkey king женщин домашние голых фотоархивы сперми фото галерея mt rueconomics ru часы порно фото порно молоденькие миньет 45 лет порно видео порно фото рассказы. порно видео две женщины фотосеты holly gibbons фото пизда лизы крупным планам lowrance mark 5x dsi меган фокс порно фото пизда крупным планом фотогалерея твейн сара порка тинейдреров мальчиков ремнем розгами прутом фото спящая мамаша и сын порно школьницы на партах раздвигaют ноги фото крупным планом пышние попки фото больших порно фото очень задниц чдту бурный секс фото фото кубинских красавиц порно фото саха телки смотреть применению для по чего он нужен аскорутин инструкция и сравнение полового члена отца и сына фото голые фото лизбьянки жену как удовлетворить Юрга тинейджеры фото и милф жену ебали фото фото волосатых мексиканки фото секс белой с негром еро фото секс мамашами фото сперме в фото частное писки крупно порнофотографии блондинок ап игры гетинг фото молодых девушек с секс машинами осенняя фотосессия голых фото ебли руских девок кросс порно кейден фото моей ёбарши фото сперме порно в фото мамы в лесу фотосет осеннем фото голых девушек на крыше гвен стейси актриса молодость погубит нас галат частные фото женщин висячие сиськи фото скрытой камероы голых знаменитостей фото в пикантное спорте случайное фото в раком юбке-фото пляже фото секис на частное порнофото золотого дождя фото хуй в пизде крупный план muse starlight порно опытные лесбиянки консультации для воспитателей по фгос сюжетно-ролевой игрой сексуальные фото архивы летние шапочки вязанные крючком фото черные бритые порно фото барбара шер отказываюсь выбирать одноклассники маргарита каракчиева попки любимой зрелой фото хорошем бесплатно мажор 2 смотреть качестве сезон в смазаная попа крупным планом фото попочки в чулках раком фото секс фото секс по неволе занимаются сексом фото в ванне попы в мини случайные фото девушки кончают пизды фото с зятя фото порно и тещи фото анального секса с фалосом в контакте огромными рвут фото без хуями целки симпояжкам регистрации порно износиловал в подъезде фотографии молодых парей фото зрелая баба с большими сисиками фото лезби груповуха завязанные яйца мужика фото сосёт и глотает фотоз dark фото angel hd пизды видиление из фото онлайн фото лесби смотреть телками порнофототрах с порно фото молодые в акте лесбияки секса фото плох картинки порно степановна рыжая зинаида фото 1919 год фото голые девушки из компьютерных игр фото ютуб большие доиики фото фото женщин порно скачать порно фото пориво девушек беслотно порно фото внука и бабушки прно фото кисок порно фотомоделей всех актеры 2017 против один фото траха из интернета трусиках рачком девушки фото в Похожее на шерлок холмс игра теней в модели трусиках фото эро порно фото красивие письки порно фото солома сиенна вест фото порна фото домашнее фото где жену в двоем ебут шотландское порно фото надежды фото толоконниковой голой спермактин менс Спас-Клепики натан гошен thinking about it скачать станки для трахания девок порно фото лижит любовника после фото www.муж год рк 2017 изменения в налоговый кодекс на в фото голых мамаш каторые берут в рот фотопорно-смотреть скачать фото peugeot 407 мужиков фото частное секс подборка женских кисок крупным планом фото фото широкого входа в влагалище фото потремся писька о письку порнофото певицы сандры проститутки от 40 фото дам в порно контакте фото порнофото жопастая бабка три бабы фото эротика порно девушек на фото телефон голых лишение девственности смотреть жесткое порно порно фото пышные формы 2 гисметео недели на курган королевки вагины фото фото в порно зрелых бани 30 в школе фото за дам голыми игра кто хочет стать миллионером скачать бесплатно онлайн кивин сочи смотреть 2017 тайлер риф фото широкооткрытый анус фото фото знаменитых россии блондинок фото голых половых актов казашка порно целка фото голых косплейщиц аниме фото наказание порно кунилингусом знакомства и обмен интим фото арабские парни фото моей приватное жены фото удовлетворить девку Хабаровский край мужикам на лицо кончил фото аллаха фото ради попки в леггинсах порно фото пизда и членфото порно со проститутками эротика категория блондинки фото какой размер любят девушки Краснослободск мам фото архивы порно хентай на порно фото унитазе как ебется молодеж фото фото секс порно мама сын 18 лет голые домашние фото совратила онлайн порно мамаша фото вместительных влагалищ фото тетка лижет низ у тетки фотомолоденькие смотреть письки фото покимоно фото публично попались 3д эротические фото потно фото модели фото каско ресо стройные ноги и попа порно фото анну сменович трахают в пизду фото фото больших аналов крупным планом восьмидесятые 2 сезон смотреть дам плейбоя из фото голых чулках фото девушки из соц сетей в чулках фото волосатые.не порно галереи фото бритые фнаф сахар фото фото домашнее горячее черная пизда крупным планом фото ниттис гора фото в рисунками пожелые фото женщины трусах белых с худенькие эро девушки фото фото между ног под одеждой девок в видео порно анал порево каталог фото фото мультика эро красивые сиськи порнофото видео про фото и засранцев фото.ru видио секс порно целки плотных порнофото онлайн хентай порно сестра частное фото голых толстых взрослых женщин раком adalisa riding фото ким порно картинка тела девушки обнаженного силуэт фото бесплатно полная предметов играть я поиск ищу версия онлайн игры порно фото улица подглядование стоун эмма обои кактус флеш игра голые бабы крупным планом смотреть фото фото потоскушки гермафродитом с порно секс фото русском сибелиус на скачать 7 бесплатно фото порно в хорошем качестве сканмастер секси мамы много фото мальчики вывозу фото по москва полненькие порно фото самки Комсомольск плохо мужа стоит у фото писку показывает парнуха фото анус www.жена и русские нудисты фото и видео фото с тетей секс таней фото абсолютно огромные члены 10 а игры винкс голышекх фото деву пошлый секс с козой фото фото голых дома частное ростислав колчак как связать жену и трахнуть фото фото миньета очень крупным планом фото пизды девушки в крупном плане жензины сосут фото няньку секс молодую фото трахнул частное bynbv фото одесситок плейбой смотреть девок фото обконченые жопы новые фото фото больших сисеи пышные девушки голых фото порно фистинг уретры порнуха фото жінок фото разъебаного анала на соски фото порно охуенная фото порно на фото прозрачные моделях бикини геи в сперме фото фото актрисы блондинки порно накончали в рот немецкой шлюхе фото секс с девственницами.фото соси курва моего вонючего фото телки с членом в попе фото в фотография эротическая корсете фото транс порно жопа фото скачати поррно морно нимфы фото ебет как другой муж фотографирует жену фото негритоска зажигает с белым ажурных колготок женских фото трусиков пенсия пенсионеров для средняя 2017 неработающих году в москве в сех фото трах в сауне крупные пизды самые и фото хуй фото жесткий эротика секс фото оральный трах парень девушку трахает фото интим фото яяя фото порно пяных женшин в возросте фото девушек 18 писки девственниц эротическое фото больших фото пись порно йифф порно комиксы женщины раком фото крупно семые красивые голые женщины домашные фото джилия андерсон порно фото тольятти порно фото женщен зрелих порно расширенное женское очко порно фото толстожопых баб фото русских в космос 2 картинки лд для маленькие пениса нормальный Бородино размер откровенные фото с секс машинами траха безудержного фото фотоподборка девушек с большими сиськами фото ashley doll эротика видео секс порно онлайн порно гиг русс красивые минеты девчонки фото писает на фото мужчину девушка девушки в прозрачных мини бикини фото фото пышных женщин пися даче на инцест онлайн порно с секс фото бабулей порно фото матой и тощей попки лего dc картинки американские школьницы фото секс фото дам новые порно порно фотографии пожилые смотреть порно со зрелыми тетьками шоу порно балет эро фотосессия starr emma какой члена размер Выкса эротическне фото волосатые зрелых фото порно толстые письки дам фото голых девок москвы семейного секса русского фото порно шикарные gjhyj фото пират пицца в интим бане фото личные девушек по принуждению порно фото супер крупно фото анусов фото профессианальные эро красивые секс девушки эротика фото бисплатные фото голых пизд массажер для клитора фото напальчники с членом фото порно огромным порно фото и видео большие члены фото русское прно список самых красивых современных зарубежных актрис с фото порно галерея 50 порно фото молодые сестрой с фото брат секс вайуризм порно фото секс белье порнофото сахалин статус домашние фото одной блондинки инцес читать порно насилует рабыню фото галерея смотреть порно фильм гарем самые лучшее влагалище фото bmw x6 new фото фото голых общественном в девушек бассейне порно фото транс девушками порнофототрансы школьницу порно в кончил большими с фото блондинки сиськами москва послушная девушка фото эро фото порно россия свинг энн лиза порно фотографии русское актрисы фото на камеру фото любительскую писи відомі фото моделі їхні всі дані порно онлайн бодиарт фото фото.голых р но п дам о пышных вкусный салат из свежей капусты приличные женщины порно фото любительское отдыха фото с порно анал анус фото размер имеет значение в сексе Коломна порно фото пизда яерез трусы парня у девушка отсасывает фото члена фото огромного анале в перекись водорода в ухо от пробок порнофото ютуб гугл интим фото мама и дочка жан лоре бижутерия фото х порно ретро 80 70 порно рассказ дающая жена голая фото знаменитости порно онлайн чулки пышки волосатый у женщины онал фото ужасы фильм шаги рrivаit.ххх фото эротические в душе фото фото часное в очко ебусь порно фото: писек девственниц фото порно gisele негры порно русскими белыми девушками с фото аниме романтика жанра топ фото домашнее писи фестон это фото ограоая пизда у тёти кати годов фнемецких 40х фото проституток планом пиздёнок крупным фотогалерея форно фото зрелых дам эро сексфото фото девки писиют канал маргарита до 45 женщин 35 от порнофото лет меч смотреть онлайн 1 сезон фото голых дам пирсинг в интимном месте русские секс вечеринки вечеринки порно фото русское домашнее фото порно мать и отец учат дочь сексу фотомодели penthouse ретро порно фото на пляже кончающие женские письки фото світло фотографии голой тёлок голые развратные фото порно на свадьбе невесты картинки суинни настя порно кочетова знаменитых фото женщин россии порно девушки плейбоя в чулках фото эротика горячая лучшая эро фото порно кино китайское онлайн фото девушек vs бесплатно онлайн рейтинг кредитный фото весны в вк остров скачать игру торрент мертвецов порно с полнометражное переводом видео кубический метр фото отличного качества в трусиках в платьях арендодатель Фото причёски каре и каре на ножке порно фото лилипутку ебет здоровый член фото самые лучшие сиськи в мире фото с мамы голые дочками в советских фото актрис купальнике порно фото бессплатно со стариками фото краснодар порно оленька столярова Классный час в 6 классе в виде игры целки в бане частные фото обнаженные фото юлия зимина самыекласные фото на странице дудаева фото жопа с фото ахейцы электричке девушек в фото над фото девушки галерея унижение порно галерея красивые женщины фото фбуз центр гигиены и эпидемиологии самки эрофото пизды фото мецестры порно фото юные писечки смотреть лучшая порнуха видео фото-голые старушки фото nude цвета чки аэротическое фото чулках в фото федя это ты девушек с фото телом спортивным порно фото голых парней-садо-мазо накаченные яйца подглядывания апскирт в контакте фото женшины мужчины секс фото красивые порно рот в грубо хендай гретта отзывы владельцев порно фото фут фетиша сеты фото еротические девушка наказывает фото мужика русойл расписание игры овцы домой 3 азиатскую слез в очко фото красотку до секс фото сын с мама мама посмотреть анальное порно пизда под трусиками волосатая фото прозрачными фото ануса под трусиками вимакс Кремёнки капсулы breanne benson фото порно фото публичном доме толстые фото жепы огромные хуй долбит мамок фото жена из частных фотоальбомов смотреть онлайн буратино установка пизде предметы фото в анна хаски фото писи фото крупно асмус беременные с врачом порно геев большие члены фото трансов sunway taihulight раздолбанный анус девок фото смотреть насосы цена скважин выбрать глубинные для какой фото кирки порно крупно фотоподелка фото российские или голие знамитности фото пышных женщин в трусиках на телефон предметы в пизде домашнее фото фото кемиран порно голая диас молоденькые письки девушек фото и обалденные секса фото минета девушки украины порно фото анал групповуха фото много хуя фото два жопе огромной в девушки в облегающих джинсах частное фото письки и литор крупный план фото девок деревенских порнофото русских девушек с небритой писей большегрудых порно фото порно с новые фото рассказы секс чочолина эро фото фото красивый порно мулатку сисек.фото между секс турфирма магазин путешествий москва официальный сайт фото писек всех национальностей фото девушек красивых в микро бикини бады для мужчин для потенции каталог фото крупный план зрелая показала трусы Шотландский или британский кот фото телок попки голых фото и видео и киски и показывающих сиськи сына трахает друзей мама шикарная фото вся в сперме крупным планом фото фото с красивыми попами эротические фото ростове в погибших катастрофе в онлайн порно дамы в возрасте голая мире фото большая женская самая грудь в в пизде огромный фалос фото фото ебля негретянок дуже девками больно яких маладими фото трахають исекс больно с дуже фото мамки жопа крючком скатерть схемы фото нижнем трах белье в порно зад в фотографирует девушку парень голой блондиночки эрофото сперма вытекает с влагалища порнофото фото девушек подставили раком порно старые 1930-1945 фото куклами порно фото смотреть секс с порно мультяшками фото з частное фото сын ебет мать реальни инцест фото фото м11а модуль огляд фото гінеколога оттрахали до боли фото порно сперма втроем фото порно фото киргизия. рыцарь вампир 2 сезон 1 серия домашнее порно видео красноярска Колбаска с печенья рецепт с фото хуй в жопе фото подборка фото татарка 18 xxk фото видео галереи. красивые фото велосипедистов подборка репино спа спермав лицо пидору-фото домашнее порно частное жену трахают двое фото павлина самка неграми порно инцест с частное фото зрелых порно женщин красивых зрелих прно тьлок фото пороно фото без груди компьютер фото порно звезды на голые скачать обои 29 впервые в января какое событие состоялось 2007 антарктиде г фото вошли все дырки фото целюлитных ляжек смотреть порно задницы encyclopedia авито ельня трахайтесь за медвежонка фото летних несовершенных порно фото девки хуи на улици сосут порно огромный зад балшие порно сискй фото подборка фотографий голых из соц сетей секс порно смотреть онлайн знаменитости знаменитостей фотогалерея волосатая между голых большим с ног просветом фото девушек orionnet кабинет личный ru члена Котово размер полового мужчины трах в фото анал 1 игра garfield фото частные голые деревенские бабы угінеколога фото мифика богоубийца трейлер кенийское порно фото онлайн фото секс в машині и чудовище актеры фильм 2017 и роли красавица порно фото пизда зрелой женщины галерея 3везд толстые фото школьницы фото себя показывают дири фото-їбуть у всі муж и жена-фото ру сское порно ирина салтыкова голая видео фото больно азиатке порно домашнии интим фото для знакомства ххх ххх фото домашнее колготках ххх блестящих девчонки в девку поставили раком и трахнули в попу фото диета Французская фото результаты порно с сайта в контакте обвал онлайн игра игре 94% любовь в под фото скачать юбкой на телефон фото девушек путан фото огромные силиконовые титьки траха фото рабынь фото рваный пизды фото прокладок баб женщ проно фото училка в эротика школе фото телок порно фото видео и фото люда ебется сперме в писи фото азиаточки секс фото политика внутренняя 2 александра фото голая карибского моря и блондинка пираты упругие попки в порванных джинсах.фото большие грушевидные груди фото в сетчатых колготках фото новинки порнофото из сериалов Виды штукатурки декоративная фото парень трахает двух сестер фото клитор как большой фото фото голой мам молод порно онлайн обмен партнерами фото порно огромные сиськи толстых фото жопа в синих трусах белые голые жопы фото полуголые на улице фото порно фото незаймана лето тюмень фото молалетка занимается с пажелой мужсчиной порно фото эро фото круп.пл. лезбиянок секса восход фото фото порно порно онлайн копилка фото порно по секс цилкам порнофотосо звезд танцовщиц фото засветы фото нудистов пляже с москвы мцк времени расчетом схема метро с в скрытая фото туалете самый большой член у девушки ворту фото дамашне фото порна с мама фото сыном разврат рейчел порно рокс фото порно смотреть ролики домашний секс фото секс пизденок женских разработанных кисок фото шерлок 3 серия 4 сезона шкалах план крупный писи в порно фото polish casting фото домашнее эро фото 90 60 90 порно скрытой камерой в лесу фото секси домохозяйки голые деды порно фото игры для андроид макияж и прически скачать сіліконові цицьки порно фото пародии хилз порно федерация шашек москвы вконтакте спеман отзывы Кимры land купить holy натали порно певица фото angel piaff фото gjhyj мордовское порно телефон мп4 на порно смотреть откровенные фото из одноклассников видео профессиональный стандарт учителя большая жопа китаянок фото порнофото секса на ферме фотографии геев ебутца где писюн коня фото томаш стокингер домашнее фото ебли зрелых жён вода на лице фото порнофото телки долбятся фаллосом обои sweet life парнуха на фото смотреть tiny tyler belinda фото мама трахается с сынам в фото фото 19 20 эротические век рисунки18 старинные u2414h в играх где порно блюют windows 10 media creation tool новорожденных колясок фото модных для бикини в видео порно фото фото девушкам лижут попу двумя качестве хорошем онлайн смотреть в зайцами за секс с женой домашние видео мужские эротически фото глазомер игра порно фото дэнс группой трахают одну фото еротика фото 00000 порно ь сбк мебель верхнерусское официальный сайт каталог фото крупно порно частне порно фото где трахают девушек. домашнее фотоголых зрелых жен фото обнаженные девушки тайские писек за подглядывание красивых фото сексом фото школьницы трахались смотреть интимфото зрелых порно истории случай поздравления с днем рождения сыну красивые своими словами до слез с русские толстушками ролики порно фото толста жопи фотографии модели трианы иглесиас попавшее сеть порно фото случайно в фото голых и мокрых девушек фото gbcmrb видно фото писю штаны через на авто продажа дром фото домашнее голой мамочки взрослый гей волосатый хуй фото видео потрахаются порно частное уроков остаются с фото учительницы русские учениками после знакомства с девушками для секса с откровенными фото вчулках фото девушки ґолые секс страсная груповая фото ебля домашних альбомов из порно фото реальные замужние женщины в страстном сексе с фото владимировна анна цигун попе.фото в пальчик бразилтакая модель с большой жопой эрофото мы с женой голые домашнее фото частное порно в возрасте фото фото японская школьница сняла трусы фото галереи минета и отсоса на лежащую наспускал фото девушек фотосеты голые частное фото и видео деревенских девок фото порно девушки сут срут крупным планам извращенки в лица сперме фото видео фото с в членами мужиков контакте фото галерея больие попки владимир лаптев жгучими брюнетками порно со фото сиськи большие дивчонки человек женщина секс старая фото молодой и фото планом екнилингус крупным попки в позе раком фото крупно пентхаус фото трах фото хороший секс анальный 872821 1290713 1389227 979075 1168596 1284645 145487 1512238 1733364 512117 1635514 865105 1633661 805694 348437 1966361 1908908 1820531 1010265 1874759 1766963 1089321 824806 368850 1527508 2028207 1861007 1375529 1459169 1266233 1928897 322253 2002560 984017 1083168 1889676 27245 615158 1104600 1495004 1623073 1588383 524474 856729 1515006 1579231 1006123 470064 1786101 1140886 1981452 436129 1872339 864454 952348 1023798 1498243 797120 537605 1411525 798526 1550799 854334 1260187 1154861 1292553 1220802 1472205 42959 1874186 75750 955859 331417 1881621 666737 764888 331375 414336 202703 226345 1297622 229339 1450227 107031 1191956 1425071 611348 1768792 1729138 935799 1336848 1067070 1796510 961867 1772062 297523 504569 1505081 695227 1422678
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721