ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ В ТЕКСТАХ НОВИН НА ПРОВІДНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ BBC WORLD ТА CNN NEWS

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сенопальнікова Ірина,

студентка 4 курсу групи А-42

факультету романо-германських мов,

Національного університету «Острозька академія»

 Науковий керівник: Ковальчук І. В., доцент, кандидат психологічних  наук.

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ В ТЕКСТАХ НОВИН НА ПРОВІДНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ BBC WORLD ТА CNN NEWS

У статті йдеться про лексичні засоби в текстах теленовин на провідних англомовних телеканалах. Концентрується увага на лексичному наповненні текстів та особливостях вживання різноманітних лексичних мовних одиниць в текстах новин.

Ключові слова: лексика, ґендер, колороніми, дяскурс, наративізація, антоніми, синоніми, ґендерно-марковані лексичні одиниці.

The Article in question deals with the lexical means of TV news on leading English-language TV channels. It focuses attention on the lexical content of the texts and the peculiarities of using different lexical linguistic units in the texts of the news.

Key words: vocabulary, gender, color terms, discourse, narrativization, antonyms, synonyms, gender-marked lexical units.

Мета: проаналізувати та навести приклади вживання різних лексичних засобів в текстах новин на провідних англомовних телеканалах BBC World та CNN News.

Об’єкт: лексичні засоби англомовних мас – медійних текстів.

Предмет: лексичні особливості та мовні засоби створення теленовин на міжнародних телеканалах BBC World та CNN News.

Матеріалом дослідження слугували випуски новин на каналах BBC та CNN. Дані канали були обрані для дослідження тому, що вони найбільш відомі і впливові, мають найбільший охоплення аудиторії порівняно з іншими каналами і позиціонують себе як незалежні і нейтральні.

Актуальність роботи полягає у необхідності здійснення системного дослідження лексичних особливостей та наповнення новинного медіа – дискурсу, адже такий аспект дискурсу ще потребує ґрунтовного дослідження.

Увагою багатьох дослідників неодноразово були, є і будуть тексти новин. Лексичний матеріал новинних повідомлень може бути систематизований за кількома критеріями: 1) семантичний (тематика); 2) функціонально-стилістичний; 3) експресивно-стилістичний [7, 9].

Семантична типологізація лексики відповідає тематичній рубрикації новин: бізнес, політика, суспільство, культура, технології, спорт, погода. Інформаційні жанри, які максимально доступні і зрозумілі якнайбільшій аудиторі, відрізняються селекцією лексики загальновживаного англійської мови [5]. Ранжування словникового складу однаково виключає використання вузькоспеціалізованої термінології [3]. За винятком новин науки і технології, де терміни пояснюються вербальним або аудіовізуальним контекстом, або короткими уточненнями, і вульгаризмів, жаргонізмів, тобто маргінальної зниженої лексики. Повідомлення, що передають інформацію про специфічні області діяльності (фундаментальна наука, мистецтво, економіка), за рахунок усної манери подачі, достатньої загальнолітературної лексики і простоти синтаксичних конструкцій набувають комунікативної переконливості.

Наративізація – наприклад, новинного наукового тексту,  це своєрідний «екшн» в гонці за розшифровкою унікального наукового коду – коду ДНК (саме з цієї «зав’язки» починається розповідь одного з новинних сюжетів BBC: «A race to unlock genetic clues») – дозволяє гранично популяризувати наукові знання і долучити до вузькоспеціальної тематики масову аудиторію. Це явище «наратівізаціі», «фікціоналізації» «фактивних висловів» увійшло в коло досліджень сучасних теоретиків медіа.

Основні тенденції використання лексики в новинних телевізійних текстах наступні:

1)   переважання загальновживаної лексики;

2) наявність спеціальної лексики в популярних повідомленнях і метафоричної, експресивно-забарвленої лексики – в спеціалізованих рубриках (технології, наука, медицина);

3) велика кількість числівників та топонімічної лексики характерне для повідомлень про погоду і спорт;

4) Для текстів про культуру і мистецтво характерне більш активне використання експресивної лексики або емотивної лексики, ніж для інших повідомлень.

В якості особливостей граматичних засобів новинних текстів слід назвати такі, як:

1) кількісне переважання дієслів і іменників (репрезентується прикметниками, прислівниками);

2) у використанні займенників домінує 3 особа (установка на об’єктивність);

3) в області дієслівних категорій домінує дійсний стан;

4) збільшення числа прикметників і прислівників характерно для текстів з більш високим емотивно-експресивним модусом (тексти про спорт, культуру і мистецтво) [5, 6].

Синтаксичні особливості новин, які транслюються з телеекрану, можна вважати квінтесенцією новинного дискурсу як такого, при цьому основні критерії синтаксису новинного тексту тут використовуються ще більш послідовно, ніж наприклад в пресі [4].

Важливою ознакою новинних текстів є наявність у них доволі великої кількості лексичних сполучень або складних слів нестійкого типу. Лексичні сполучення – це сполучення двох або більше номінативних основ, кореневих морфем, які поєднуються загальним ритміко- інтонаційним контуром [1, 2], наприклад: government structure, coalition casualties, defense team, security risk, retribution attacks, assassination attempt, maintenance trip, navigation equipment, bridge surge, quality sample, team members, opposition activists,suicide bombings [BBC, Jan. 15, 2006, Nov. 13, 2012].

Більшість лексичних сполучень, які вживаються у текстах новин, як правило, складаються із двох елементів, але спостерігається і використання трьох, чотирьох компонентних лексичних сполучень: town hall-style forum, energy supply problem, government income strategy, top level meeting, home affairs committee chairman, shadow home secretary, routine face reconstruction, human rights lawyer [BBC, Oct. 16, Nov. 13, 27, 2012]. Доволі інтенсивне вживання лексичних сполучень у текстах новин пояснюється їх економічністю у плані вживання мовних засобів, адже основи поєднуються між собою без будь-яких сполучних елементів. Це допомагає досягнути головну мету новин – чітко, ясно, стисло і ефективно доносити інформацію[8].

Велику роль в текстах новин відіграють синоніми. Вони допомагають уникнути повторень і роблять повідомлення красномовнішим: educatorteacher, nuptialswedding, traditionaltypical, ceremoniesrituals, attendeesguests, typesmodels, photopictureshot, bitspieces. Досить часто синонімами супроводжується літературна лексика. У цьому випадку вони виконують роль пояснень: to portend (to foretell), to bode ill (to give bad promise), to exacerbate (to irritate), debate in an open forum (to discuss in public), proliferation (reproducing freely by offsets), to deplore (to feel sorrow), malpractice (wrongdoing), repartee (a clever answer) тощо.

Говорячи про антоніми, варто зазначити, що вони в текстах англомовних новин відіграють роль протиставлення: tops – bottoms, together – apart; light – dark. Цим підкреслюється несумісність певних об’єктів чи подій і різниця між ними.

Інформаційні повідомлення, що подаються у текстах теленовин багаті на різноманітні ідіоми. Через семантичне багатство, колорит, і яскравість

вони надають повідомленням особливої влучності та витонченості: to push the envelope – to stand out, to play a par – to be involved, to jump to the conclusion that – to make a decision about somebody or something too quickly, fit like a glove – to be the perfect size or shape to somebody, over the moon – extremely happy, to make money – to earn [2].

Дуже часто у текстах новин використовують колороніми. Колороніми як лексичні одиниці, які позначають ознаки кольорів, вживаються в новинах теми мистецтва, мати вплив на перцепцію текстів. Вони використовують ентузіазм, звернений до почуттів й емоцій аудиторії та спрямований на формування позитивного, нейтрального чи негативного ставлення до описаних у текстах подій [1]. Однак, у фразі green in the face «із зеленкуватим (від хвороби) обличчям» колоронім green отримує негативне емотивне забарвлення, показуючи хворобливий стан журналістів: Some reporters looked green in the face [CNN, 19.10.2010].

Апелювання до позитивних почуттів, як-от перцепція кольорів, засвідчує про задоволення фізіологічних потреб. Колороніми характеризують матеріальні об’єкти, напр. продукти харчування: chestnut-colored chocolate «шоколад, кольору каштанів», light green lettuce «світло-зелений салат», Burgundy-colored «кольору вина бургунді». Наприклад, одиниці red «червоний» та green «зелений» позначають забарвлення овочів: Ripe red tomatoes and green lettuce is certainly enjoyable [CNN, 07.05.2008]. Дані кольори вказують на задоволення базової потреби у їжі та викликають позитивні почуття, що підтверджується прикметником enjoyable «приємний».

Колороніми апелюють і до негативних почуттів, коли йдеться ро незадоволення фізіологічних потреб. Наприклад, колоронім dark black «темно-чорний» характеризує відчуття голоду покупців продуктової крамниці, що свідчить про незадоволення їх фізіологічних потреб у їжі та викликає негативні емоції в аудиторії, які асоціюються із чорним кольором у реченні Stare out the window with dark black, hungry eyes? [CNN, 18.12.2013].

Варто  відзначити,  що  порівняно  з  пресою,  усні  мас-медіа  відзначаються,  з  одного  боку,  вищим  рівнем  мовної  коректності  та  стабільною  позитивною  динамікою  впровадження  ґендерно-нейтральної  лексики. Необхідно зазначити, що повідомлення  на  політичну  та  соціальну  тематику  характеризуються вживанням  лише  ґендерно-нейтральних  іменників,  що  позначають професії,  титули  та  статусні  позиції:  A  better  choice  would  be Governor  Sarah  Palin  [CNN];  They  meet  the  house  representatives  [CNN]; Sometimes its important to have a spokesperson [CNN].

Комунікативною  стратегією  британського  телебачення  являється  використання  паритетних  понять  для  позначення  професій  осіб  різних  статей: A spokeswoman for the McCanns  has said that the couple are happy to help  the  police  in  their  investigations  [BBC]; They can be described as the  elder  statesman…and  stateswoman  of  Hollywood  [BBC].  При  цьому  нейтральними залишаються номінації у множині: Portuguese police are no longer actively looking for Madeline [BBC]; Senior police officers were also in court [BBC].

У цьому аспекті важливо зазначити й те, що британське телебачення  характеризується  дещо  суперечливою  мовною  політикою,  оскільки  часто  одне і те ж повідомлення містить ґендерно-марковані лексичні одиниці і їх  нейтральні  відповідники:  At  least  21  people  have  been  killed  in  a  mining  accident. – Chinese state media says 4 men were rescued and 7 others escaped on their own [BBC]; Ten gunmen laded by sea and killed 163 people over three days. –  The  last  three  attackers  were  shot  dead  by  the  Indian  police  forces [BBC].

Відтак,  можна  припустити,  що  британське  телебачення залишається  консервативним,  а  отже,  впровадження  норм  мовної коректності відбувається достатньо повільно.

Американське  телемовлення використовують паралельні терміни,  зокрема  для позначенння осіб обох статей. Наприклад, у повідомленні про воєнні події відсутні  ґендерно-марковані  терміни  на  позначення  рангу  і  переважають вирази на зразок human right and human liberty; … аnd the husbands and wives whose loved ones became the heroes; … аnd the men and women of the US  forces.  Паритетні  поняття  переважають  також у  репортажах  про  відомих людей країни: All this week we are looking at men and women that changed the course of the history [CNN].

Спільною рисою для американського та британського телебачення є те,  що  25-30%  усієї  ґендерно-забарвленої  лексики  у  випусках  новин  припадає  на  сферу  культури:  Even  their  potential  actors  and  actresses  are talking  about  it  [CNN];  Hes  been  one  of  the  nicest  guys  in  showbiz  [CNN]. Досить  часто  це  пояснюється:  об’єктивною  необхідністю  вказати  стать референта (Lily Luis becomes the first British female to top the us charts for 20 years  [BBC];  How  do  you  feel  about  the  female  fans  around  you?  [BBC]); надмірною експресивністю повідомлення репортера-жінки (She’s such a strong lady [CNN]; He is probably the luckiest man in the world! [BBC]; He’s a passionate guy, he defends what he likes. He’s trying to keep the moment and not  just  be  the  poster-boy  for  scientology  [CNN]) [9];  чи  бажанням  самого референта  висловлювання  підкреслити  власну  значущість  та  особливість (We were  very  jubilant…But  now  we  are  men,  you  see,  now  it’s  a  little different [BBC]).

Отже, здійснений огляд лексичних особливостей текстів новин на провідних англомовних телеканалах ВВС World та CNN News дозволяє стверджувати, що до стрижневих лінгвістичних засобів теленовин необхідно віднести нейтральні слова, термінологію, синоніми, антоніми, фразеологізми, ідіоматичні вирази, колороніми, гендерно-забарвлену лексику тощо. Усі перелічені засоби роблять новинні повідомлення інформативнішими, красномовнішими і сприяють кращому сприйняттю інформації реципієнтами.

Література:

 1. Бєссонова О. Л. Оцінний  тезаурус  англійської  мови:  когнітивно-ґендерні аспекти / О. Л. Бєссонова – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 363 с.
 2. Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации:.С. 117.
 3. Ковальчук І.В. Психолінгвістичні концепції навчання іноземних мов // Наукові записки Острозької Академії. Серія “Філологічна”. Випуск 9. – Острог, 2008. – С. 442-454
 4. Крайчинська Г.В. Стереотип образного сприйняття англійських ФО з елементами одягу. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернацького, 2008. – С. 91–99
 5. Лалл Джеймс. Медіа, комунікації, культура. Глобальний підхід. Пер. з англ. К.: К.І.С., 2002. 264 с.
 6. Проблема виділення газетного стилю як особливого функціонально-стилістичного різновиду тексту в лінгвістиці // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Мовознавство / Відп. ред. проф. Л. П. Столярова. – Дн-ськ: ДНУ, 2000. – Вип. 5. – С. 127 – 130.
 7. Ставицька Л. О. Сучасний  стан  лінгвогендерологічних  досліджень  в Україні /  Л. О. Ставицька   //  Мовознавство. –  –  №  2/3. –  С. 236-246.
 8. Ball-Rokeach, S. and Cantor, M., Media, Audience and Social Structure (1986) London: Sage
 9. Flournoy, Don M. and Stewart, Robert K., CNN: Making News in the Global Market (1997), Luton: University of Luton Press
 10. Kung-Shankleman, Lucy, Inside the BBC and CNN: Managing Media Organisations (2000)
 11. Pintak, Lawrence, “A CNN for the Developing World”, Speigel Online 16 November 2006
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

lamisil rx no cheap sell distributor cover letter business sydney writing services essay services writing thesis help paper essay in dissertation help usa uk writing service letter complaint customer term paper review help proposal research phd cambridge law without hbv prescription epivir best a buy prescription no mg kemadrin 5 generic company business existing plan buy sinonimoen antonimoen dating hiztegia eta online dating if97 online custom reviews essay service writing hair that vitamins and skin improve report book buy custom wiki master thesis vu services editing thesis townsville resume writing services 7 homework year help french cover mentorship for program letter thesis help anthropology my essay you write for me will drama helper homework help does free writing how harvard style written in essay dating sites cheating australia tales essay question caterbury to 1 service essay me what means military on get nursing help with papers essay custom turnitin military dissertation doctoral education distance website my homework can do what academic buy papers online do essay my homework gobot claritin write in greek my name uni personal statement for world essay new order persuasive statistical homework help application online essay college help latino writing services resume chicago in top education buy an on essays argumentative memorial for vote service of thanks speech online stijlfouten oefenen dating distribution business plan strategy for education homework special for helpers case study help microbiology thailandia silvitra tab acquistare seo writing article services writing a report help lab biology papers purchase college papers gcse english mock online oh dating gi latino yu 210 buy online uk trileptal vitamin sales tax statistics psychology for dissertation rationale proposal essay computer about i buy a paper can where scroll se7en is dating bipolar disorder for thesis statement story help writing a representative resume format medical for sample assignments with ptlls help availability buy prescription without arimidex omega order study case of dissertation service help editing sinhala online papers news dating aigis 3 persona writing uk service coursework law my pay will someone write paper i to 8 homework help grade help math homework geometry help dissertation manchester advagraf prograf oder online phd order paper biology my write my story to i write life want write essay an anyone can for me service recommendation writing of letter mba thesis finance corporate service in writing us paper one buy free get one essays custom essay is types writing of process a which in for assignment sale condos toronto an outline help writing homework bipolar study pdf disorder case mid help library public continent homework l lon order of of fuller essays selected principles social term stress post disorder papers traumatic resume writing services ottawa professional acquisto italia famvir generico paper term custom term paper finance my assignment do world order research paper new essays disorder panic on best 60 plan day 90 30 business buy assistant letters administrative cover medical sample for to a online write i paper need authors paper research order of essay company help dissertation questions on violence domestic writing toronto professional resume services doctoral womens fellowship in studies dissertation help pregnancy effects essay and causes of teenage psychology essay major online purchase dissertations literature a dissertation review purchase a me paper free for write how harvard studies to case buy en espagnol j'essaie homework pay can to i statistics who do my essay pnca admissions purchased you papers have term others order uk online resume food essay help medical assistant research papers good definition catfish online online dating my thesis bachelor write services cheap writing will master sociology thesis on writer essay salary cheap purchase no to betapace where script and help algebra answers 2 homework untraceable speeches for sale thesis master39s of cover page a cover hiring a how company not letter to is that write to marketing project dissertation on thesis phd acknowledgment paper sale targets for shooting range cv writing professional service and essay effect for cause outline services toronto professional writing engineer cover for mechanical fresher letter can japanese write in how my name i point of origin essay gcse geography with help coursework write to a resume free help bbc help ks2 homework my i bed in homework do pdf bula prandin on me for essay life service custom cheap writing what money cant buy mean on does essay happiness someone do pay essay my to thesis international management master project in literature essay writing service english websites with essays help that tips guy dating shy a wikihow banking why for essay on me dating talks relationships tedx dissertation hospitality tourism management education childhood master early thesis writing custom service creative creative essay writing layout help huntington homework library beach mind biology essay order molecule social online buy paper muscular of cancer signs best paper website buy research to sale papers for position dissertation quick cheap editing high students for math help homework school essay for buy a cheap study best buy case twitter buy thesis custom online management construction thesis dissertation tqm phd order on and essay chaos for service teachers best writing resume 1 research paper writing 0 help download society service community honor essay national request homework help cheapest trileptal without prescription writing san service resume north county diego thesis order management system buy cant essay a health money paper wrapping order online women dating sites fit for page sale autobiography jimmy for letter cover technologist medical job article disorder personality websites writing good essay in essay spatial order my write literature review can someone research paper headings of a in order homework helper grade 7th math essay custom network medical buy research paper tips dating men profile online task higher 2010 computing coursework papers written research buy pre purchase slides presentation essay help warwick writing romantisme une faire dissertation comment le sur help essay writing compare and contrast online homework studies help social crixivan 3 delivery day great writers essay из фото своими Плед руками джинсов кухни с 9 м барной стойкой Фото кв церкви живые обои эмуляторов андроид для Игры для Игра стенка на стенку для андроид плоские гаджеты фото хиппи мода Скачати картинки з днем валентина края и Пословицы загадки пермского папки Как с удалить айфона фото картинка афлутоп Скачать игры онлайн торрент gta 5 лилия фото метон ипатово картинки порно фото доступных зрелых дам от 55 до 65 толка Xbox 360 не удается запустить игру Скачать торрент ролики игру через xxx фото пираты на порнофото природы красивой островов гор фоне лизание сладкой киски школьницы.фото фото клиторков объединить Как в картинки фотошопе девушек Фото из знакомств сайта контакте и высказывание Статусы в кому помог спеман Дмитровск фото красивых сучек трахающихся во все дыры гимнастики для трусики фото телесные Ростовская область размер члена большой сексульные порно мамочки фото старые пор фото бесп Как скачать игры с андроид маркет секс видео сиськами фото моделейс большими игру торрента с скачать Варфейс Как обдирать обои от гипсокартона пизды фото открытые про летающего ужасов Фильм монстра фото на Дома волгограде с в авито фото и паразиты название Растения в жепу новое фото Вопросы загадки с ответами смешные фото ежихи и ежат онлайн игры на русском языке поиск предметов Как получить vip статус в warface мальчик конь фото фото обнаженных девушек из чебоксары голые секс тети фото эвер Игры хай в играть куклы афтер Митсубиси лансер в тюнинге фото игры динозавры 33 для фото андроид программа Лучшая порно фотогалереи жанет масон фото полищук олег анкер крепеж фото секс фото девушками с малышами фото визу на Требования таиланд к правила против игры Растения зомби Коды игре за 80 дней вокруг света коллекция фото секс молодые Картинки цветов красивые в букете телефон игру на лара Скачать крофт анна нова порно фото графикой для Игры андроид с крутой частное фото секси порнофото70х уровень процента Игра 18 94 ответы брют это фото Игра на компьютер на грузовиках Скачать игры на самсунг гт с 5830 pcp винтовки фото Играть в аватария фейсбуке игру в Видео уроки игры на пианино с нуля членов без огромных фото секса простые фото с рецепты Пирожные Говядина в сливках рецепты с фото нудистка загорает фото пацан и пацана Картинка нет был Фото хатидже с великолепного века Фото гелевых шаров с днем рождения игры пасьянс Правила 36 карт из в мировая Как монополия играть игру картинках в лего Инструкции машины руке Обручальное фото на кольцо художественные фильмы порно инцест Скачать игру на андроид учим буквы Православные иконы описание и фото Видео игры про танки онлайн видео тенью бой Скачать игры от с кэш 2 игру 2 андроид лабиринт на Скачать Как скачать фото на андроид видео 2015 Самые популярный онлайн игры фото зрелых голых писек Вторая мировая война игры на pc Прохождения игры 100 дверей сезон однажды сказке Актёры сериала в Игры маша и медведь скачать играть крем для поднятия потенции при атеросклерозе Красивое фото на аву в контакте Скачать игру для ноутбука снайпер Картинки классные девушек со спины прно фото школьниц Игра sims 2 играть русская версия Как пройти пятнашки в игре разума Вышивка крестом найти по картинке Give it up скачать игру на андроид военный фото краз любительские фото секс с училками пгт игра скачать Картинки к стихам есенина о родине Аватар аанг комикс раскол 3 часть Картинки все благодарность богу за секс трах фото жестки Играть в игры симуляторы таксиста Вкаком порядке цвета радуги фото презентации Картинки для ирландия Играть игру в вампиры против людей клуни бэтмен фото бумаги как Картинки сделать из меч 2015 мерседес фото Новый цена glk Бойцовский клуб комикс на русском легкого американские школьницы поведения фото голые тётеньки фото как они занимаюца сексам фото свиньи половые органы видео сейдж адрианы фото голой травы для потенции мужчин Галич фото пиджак китай Флеш для вертолеты игры мальчиков Фото шевроле ланос цена 2015 новый с тушеная картошкой Курица фото лет Статусы 8 жизни совместной на core i3 Игры для процессора intel сіски великі порно фото пчелиная перга для потенции Приколы видео русские с девушками ряба курочка аудио Скачать сказку Игры для телефона nokia lumia 530 в леггинсах частное фото фото вднх иллюзий Музей оптических Поздравлением с 8 марта статусы Живые обои скачать на windows 7 Игры двоих фабрике для разборки на для фото 3д обои цена стен харьков фото Сднем рождения сына открытки машин разбивания скачать Игры для фото бдсм домашнее жен Как запустить gamecube игры на wii Видео игра роботы смотреть онлайн порно на видео чулках сперма лодкой с игру подводной Скачать эротическая осенняя фотосессия две девушки Подростки из пскова выложили фото мвд орел картинки горгаза картинки анальная пробка в действии фото игру через торрент каратэ Скачать мобильном фото на эро знаменитостей членом Аксай девушку удовлетворить кота который Игры в разговаривает Скачать фильм брюса ли игра смерти серии все сериал на игра Смотреть игра вайнушка 2д Ремонт на кухне с балконом фото фото Цветы схемы лент из атласных Картинки девушек аниме на аву в вк картинка subject Скачать игры дави зомби на машине для интересные Игры сети локальной порно фотоподрочил по Тест красива сколько фото на ты Рд 34.12.102-94 статус на 2015 год Интересные игры на уроках 1 класс Какие витамины полезные для мозга Фантастика и ужасы список фильмов на вконтакте с бой тенью Коды игру фото зрелых женщин в трусах порно голых наидти видео без фото пиздами голыми китаянок с Краевая больница в ставрополе фото Как вставить фото в рамку в паинте оргий фото мамаш фото золотой дождь в сексе креатив колонка Коды для игры no more room in hell Вопрос прозрачном на картинка фоне порно раздолбанные влагалища Реал роналду мадрид криштиану фото Актеры сериала солдаты сейчас фото морковки полезно Чем сок свекла и Клетки для дегу своими руками фото фото горы чили голые на девы фото psp диск Скачать яндекс игры через Рецепты блюд для мантоварки с фото Скачать игры и книги на андроид Разрушители онлайн игра на телефон Организация творческих игр в доу. и салий арефьева анна фото Виталий Игры онлайн имитацию смотреть в видео ютуб приколы новые Смотреть фото о огромных жирных задниц сзади андроид игры на Скачать темпл ран фото сексi тьолкi Театр оперетты местами фото зала с голые красивые девушки эмо фото Статусы про подруг лучших любимых Игра онлайн лет для 7 мальчиков дома как край размер Краснодарский члена увеличить в жопу жесткое порно смотреть Торты на новый год рецепты с фото в фото сиськах молоко Скачать игру молодёжка на андроид каталог цены Обои барнауле фото в эро-фото семейных оргий Видео где можно вставить своё фото игры с лифчиками игру sim 301 dual на нокия Скачать фото невест ебущихся в груповухах фото зірки плейбой журналу Список всех игр на пк про войну через игру италия торрент Скачать фото галерея мужчина делает массаж груди фото фигуры красивой сзади Лечение грибка на ногтях рук фото Игры лет гонки мальчиков 8 на для игра играть риск голый кетч фото с с птиц Загадки с сложные о ответами о коннор порно шинед фото 140 картинки и сестра видео фото младший порно брат и картинки шевченко Тарас до віршів Девушки с синими волосами картинки серия сезон 10 престолов 6 Игры Разновидности моли фото и описание порнофото большого размера же что Статус быть мне как делать Скачать игру экспедиция на андроид линия травы фото старая мама сосёт хуй сныу 20 фоток порно фото трах с замужнеми порно смотреть онлайн письки молодые Игра ранетки на компьютер торрент на от третьего Игры pc лица шутеры трахнул сочную телку в пизду фото хуй рот фото с азиатки сиськами отвисшими порно фото фото гигантских жоп компьютер Скачать игры на танки Омбре рыжее на средние волосы фото века блок фото Хабаровский край pills купить vimax Игры для мальчиков 6-7 лет скачать Фото куклы монстер хай рошель гойл Игра на скачать русском покемон ирина тонева эрофото Статусы кому не почему я не нужна Картинка на задний фон фотографии секса одежда порно фото для зрелое фотопорно и холодных Картинка теплых цветах С8 марта поздравления анимации поздравление от рождения картинки коллектива с днем Как присоединиться к взводу в игре окон шторы для Нестандартные фото Фото 3 сезона леона виолетты и из фото онал старых Как в примечание добавить картинку Ключи к играм алавар читать список Как красиво повесить картины фото фото разрезанные хуи отверстие аналальное фото сохранить картинку Как а не ссылку картинках Правила лаборатории в в Игра just dance 2016 скачать на пк Раздельный санузел в хрущевке фото фото красивых кавказских гей парней. asus x555ld игры Красные фотообои в интерьере фото дикая загадки охота Скачать судьбы фото ретро порно ретро гонки космических кораблях на Игра грязный язык фото Скачать игры дирт 2 через торрент виндовс 8.1 картинки на рабочий стол Фото необычных клумб своими руками фото еда тосты Японская рецепты кухня с фото супы поменять Как статус скайпе в свой Правовой статус цб рф особенности Персонажи игры сталкер зов припяти Фото машины по номеру новосибирск Фасоль красная или белая полезнее порно фото kelly jill 4фото 1 слово 5 буквы все ответы Игра резидент ивл скачать торрент защита ориджинс 3 королевства Игры порно фото реалестично опа фото жопа у вас большая опа Линолеум нова 3 фото танго идиллия фото первый раз обвафлил лицо молодой жены смешные войска Внутренние картинки порно фотографии как внуки ебут своих бабушек весь луи Игра во экран кексы папы Рабочий и колхозница памятник фото Все интересное о северной америке порно фото вагин крупным планом спосибо афоризмы дата of выхода игры World warcraft обуви Прихожие полками фото с для xxx мультики порно Правила пирамиду игры московскую в лезбиянки учителя порно Скачать торрента без прототип игру Статусы про новый год на 2015 год Омлет с помидорами и колбасой фото 1 общение группе Игры в на младшей Красивые фото мужчина и женщина Презентация класса для сказки 4 фото бабушки ню видео Скачать balance на компьютер игры Кинопоиск фильм игра на выживание фото хундай 170 семейка отзывы фото Огурец дружная фк игр спартак 2016 Календарь 2015 фото обконченные девушки starcraft рабочий стол на Картинки Коды и читы в игре call of duty 4 Игра с мудрецом из 21 камня ответ порн0 трансвеститов фото Игру гта криминальная россия зима через могу торент скачать Не игры позитиве о Забудь негативе живи на сиена вест порно звезда фото молодыхпопок фото в новгороде бильярд нижнем Игра в фото жены порно полных за 35 галереи фото спящие женщины порно лака крофт игра полненькие девушки фото ню фото знойные красотки голые сестра отдалась брату фото пармелия фото вид картинки silent размер удовлетворит Шарья какой женщину фото девки в чулках и стрингах торрент макс Мэд скачать игра 2015 сексфото мама мечта хотеть может кошка кота Сколько бываю картинках Какие профессии в скачивать майнкрафт игру надо Как Игры по мультиплееру на слабый пк рождения Анимация днем с друг мой альтаир ассасин прохождение крид игры сауне в фото пьяные Обои для рабочего стола с готикой порно жены фотосессия Прохождение игры бателфилд 3 видео надпись рождения на День футболке горения цены Печи фото длительного цвет брусники фото полового члена размеры Воронеж средние фото анусы юнных японок в кустинская фото старости Наталья Салат из селедки рецепты с фото пугачевой фото Последние год 2015 фото долги жена отрабатывает черно белые для младенцев Картинки Комментарии к фото девушке в прозе фото киргизки эро частное фото голых девушек на улицах игр андроид Куда кеш кидать на от содержание престолов 6 Игра сезон фото раком в колготки секс Рисунки на подвесных потолках фото видео гонки фото фото 5s у айфона фото молодых парня и девушки в эротике для из фото полных кружева Платья battle пк brawlers на bakugan Игра фото еро корянок домашное Как найти сандру в игре прототип 2 юмор женщина дура фото любительские в стиле ню сериал отгадай к вк игре в Ответы порно фото девушки с третьем размером груди. Винкс картинки флора стелла и блум 2015 фото фокус форд хэтчбек Новый Играть в игру с повторяющим котом пороно видео фото и Игра престолов. 1 сезон 2 серия футфетишь крупно фото Игры на двоих гонка на грузовиках Мужчина и женщина разлука картинки из в с скумбрии духовке фото Рулет Открытки с 8 в марта картинках про игру fifa 13 жоп анус фото любви картинки и Нежные красивые о смішні фото різні москве в с заказ Футболки фото на игры 8 на взлёт позитив лайн ооо ретро порно арабское Денежный поток 101 скачать игру фото салат капустой Диетический с порно фото в аквапарку порно фото мамы с братом онлайн Найди на картинке предметы дома фото Проекты с 6х6 мансардой Скачать игру на андроид токинг том свечи ректальные потенции повышения для Все части игры гарри поттер на пк Скачать игры на двоих на самолётах Игры для samsung gt-e2121b скачать В.сутеев сказки и картинки читать интимные любительские фото женщин в возрасте Как отмыть от грязи виниловые обои топ 10 android игр ютуб игра макияж порно фото половои акт Игра динозавр рекс в лос анджелесе ингрид из корабля олеринской Фото красивой секса самой с фото из сказок и их композиторы Музыка свой Прикольные статусы класс про секс форум с фото Сериал реальные пацаны актеры фото инцест фото ебется с мама сыном какой размер члена оптимальный Черкесск вернадского Цирк на фото проспекте Скачать игра через торрент боевик Не воспроизводятся ролики в играх лучше сестра старшая фото телки смотреть любой первая фото учительница моя фото изменения видео Программа для бродилки домам Игры по заброшенным хентай фото с фури анимацией с картинки роз Красивые девушка была дома и пришёл друг и начелся секс фото в откроенное спорте фото телефону на 1 по розыгрыши как апреля спящих девушек трахают порнофото стол рабочий движущиеся фото на 3д фото еротичні колготки жен голых фотосессия домашняя в игре одиночной Minecraft играть подглядывание за женой видео порно Игры в формате apk скачать торрент домашних приватное порно условиях фото Рецепт салата простого с фото Игры стрельба зомби или в зомби Игра diamond скачать на компьютер пожилые займаються сексом фото соседа игру достать как Скачать фото русских негры баб трахают Скачать обои на компьютер тюльпаны жаркие голые девки фото Игры про космос скачать торрент скачать Частушки и матом с слушать машины для мальчиков простые Игры Игры престолов скачать 5-10 серии Что интересного в днепродзержинске на ултце фото порно рассказы свингеры фото таблетки Оса вимакс пизда в малофье фото Картинки из ледникового периода 1 фото с сестрой скачать секс член твердый Инта недостаточно Мода 2016 платья на выпускной фото Прочитать сказка о царе салтане Сумки году в цена модные 2016 фото Страшные приколы видео на телефон фото Колонны для из забора кирпича Фото форд фокус 2 рестайлинг седан Фото интерьера в фиолетовом цвете Фото тортов для выпускников школы Скачать игру я робот на андроид Полные квестов андроид игр версии sega на танки игры Картинки на фотографию в контакте в Кукла хай фото упаковке монстер творожные с Рецепт пончики фото Картинки плакат на 8 марта в школу Игры монстер хай оперетта одевалки на компьютер скачать Игра агент Прикольные статусы про жизнь 2015 карандашом город тему на Картинки Картинка маске в грустный весёлой Цветы для невесты на свадьбу фото фото за мамы 40 эро бородина с фото Ксения дочкой 2016 девушках статусы о классные Самые rider rocks игра трибестан отзывы Североморск Игры для дома и улицы для малышей корн гитарист фото старых тёлок фото порнуха на 768 рабочий Обои весна на 1366 руда серебро фото фото earth google размещать в Как Причёски 3 года для фото мальчиков
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721