ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ В ТЕКСТАХ НОВИН НА ПРОВІДНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ BBC WORLD ТА CNN NEWS

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сенопальнікова Ірина,

студентка 4 курсу групи А-42

факультету романо-германських мов,

Національного університету «Острозька академія»

 Науковий керівник: Ковальчук І. В., доцент, кандидат психологічних  наук.

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ В ТЕКСТАХ НОВИН НА ПРОВІДНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ BBC WORLD ТА CNN NEWS

У статті йдеться про лексичні засоби в текстах теленовин на провідних англомовних телеканалах. Концентрується увага на лексичному наповненні текстів та особливостях вживання різноманітних лексичних мовних одиниць в текстах новин.

Ключові слова: лексика, ґендер, колороніми, дяскурс, наративізація, антоніми, синоніми, ґендерно-марковані лексичні одиниці.

The Article in question deals with the lexical means of TV news on leading English-language TV channels. It focuses attention on the lexical content of the texts and the peculiarities of using different lexical linguistic units in the texts of the news.

Key words: vocabulary, gender, color terms, discourse, narrativization, antonyms, synonyms, gender-marked lexical units.

Мета: проаналізувати та навести приклади вживання різних лексичних засобів в текстах новин на провідних англомовних телеканалах BBC World та CNN News.

Об’єкт: лексичні засоби англомовних мас – медійних текстів.

Предмет: лексичні особливості та мовні засоби створення теленовин на міжнародних телеканалах BBC World та CNN News.

Матеріалом дослідження слугували випуски новин на каналах BBC та CNN. Дані канали були обрані для дослідження тому, що вони найбільш відомі і впливові, мають найбільший охоплення аудиторії порівняно з іншими каналами і позиціонують себе як незалежні і нейтральні.

Актуальність роботи полягає у необхідності здійснення системного дослідження лексичних особливостей та наповнення новинного медіа – дискурсу, адже такий аспект дискурсу ще потребує ґрунтовного дослідження.

Увагою багатьох дослідників неодноразово були, є і будуть тексти новин. Лексичний матеріал новинних повідомлень може бути систематизований за кількома критеріями: 1) семантичний (тематика); 2) функціонально-стилістичний; 3) експресивно-стилістичний [7, 9].

Семантична типологізація лексики відповідає тематичній рубрикації новин: бізнес, політика, суспільство, культура, технології, спорт, погода. Інформаційні жанри, які максимально доступні і зрозумілі якнайбільшій аудиторі, відрізняються селекцією лексики загальновживаного англійської мови [5]. Ранжування словникового складу однаково виключає використання вузькоспеціалізованої термінології [3]. За винятком новин науки і технології, де терміни пояснюються вербальним або аудіовізуальним контекстом, або короткими уточненнями, і вульгаризмів, жаргонізмів, тобто маргінальної зниженої лексики. Повідомлення, що передають інформацію про специфічні області діяльності (фундаментальна наука, мистецтво, економіка), за рахунок усної манери подачі, достатньої загальнолітературної лексики і простоти синтаксичних конструкцій набувають комунікативної переконливості.

Наративізація – наприклад, новинного наукового тексту,  це своєрідний «екшн» в гонці за розшифровкою унікального наукового коду – коду ДНК (саме з цієї «зав’язки» починається розповідь одного з новинних сюжетів BBC: «A race to unlock genetic clues») – дозволяє гранично популяризувати наукові знання і долучити до вузькоспеціальної тематики масову аудиторію. Це явище «наратівізаціі», «фікціоналізації» «фактивних висловів» увійшло в коло досліджень сучасних теоретиків медіа.

Основні тенденції використання лексики в новинних телевізійних текстах наступні:

1)   переважання загальновживаної лексики;

2) наявність спеціальної лексики в популярних повідомленнях і метафоричної, експресивно-забарвленої лексики – в спеціалізованих рубриках (технології, наука, медицина);

3) велика кількість числівників та топонімічної лексики характерне для повідомлень про погоду і спорт;

4) Для текстів про культуру і мистецтво характерне більш активне використання експресивної лексики або емотивної лексики, ніж для інших повідомлень.

В якості особливостей граматичних засобів новинних текстів слід назвати такі, як:

1) кількісне переважання дієслів і іменників (репрезентується прикметниками, прислівниками);

2) у використанні займенників домінує 3 особа (установка на об’єктивність);

3) в області дієслівних категорій домінує дійсний стан;

4) збільшення числа прикметників і прислівників характерно для текстів з більш високим емотивно-експресивним модусом (тексти про спорт, культуру і мистецтво) [5, 6].

Синтаксичні особливості новин, які транслюються з телеекрану, можна вважати квінтесенцією новинного дискурсу як такого, при цьому основні критерії синтаксису новинного тексту тут використовуються ще більш послідовно, ніж наприклад в пресі [4].

Важливою ознакою новинних текстів є наявність у них доволі великої кількості лексичних сполучень або складних слів нестійкого типу. Лексичні сполучення – це сполучення двох або більше номінативних основ, кореневих морфем, які поєднуються загальним ритміко- інтонаційним контуром [1, 2], наприклад: government structure, coalition casualties, defense team, security risk, retribution attacks, assassination attempt, maintenance trip, navigation equipment, bridge surge, quality sample, team members, opposition activists,suicide bombings [BBC, Jan. 15, 2006, Nov. 13, 2012].

Більшість лексичних сполучень, які вживаються у текстах новин, як правило, складаються із двох елементів, але спостерігається і використання трьох, чотирьох компонентних лексичних сполучень: town hall-style forum, energy supply problem, government income strategy, top level meeting, home affairs committee chairman, shadow home secretary, routine face reconstruction, human rights lawyer [BBC, Oct. 16, Nov. 13, 27, 2012]. Доволі інтенсивне вживання лексичних сполучень у текстах новин пояснюється їх економічністю у плані вживання мовних засобів, адже основи поєднуються між собою без будь-яких сполучних елементів. Це допомагає досягнути головну мету новин – чітко, ясно, стисло і ефективно доносити інформацію[8].

Велику роль в текстах новин відіграють синоніми. Вони допомагають уникнути повторень і роблять повідомлення красномовнішим: educatorteacher, nuptialswedding, traditionaltypical, ceremoniesrituals, attendeesguests, typesmodels, photopictureshot, bitspieces. Досить часто синонімами супроводжується літературна лексика. У цьому випадку вони виконують роль пояснень: to portend (to foretell), to bode ill (to give bad promise), to exacerbate (to irritate), debate in an open forum (to discuss in public), proliferation (reproducing freely by offsets), to deplore (to feel sorrow), malpractice (wrongdoing), repartee (a clever answer) тощо.

Говорячи про антоніми, варто зазначити, що вони в текстах англомовних новин відіграють роль протиставлення: tops – bottoms, together – apart; light – dark. Цим підкреслюється несумісність певних об’єктів чи подій і різниця між ними.

Інформаційні повідомлення, що подаються у текстах теленовин багаті на різноманітні ідіоми. Через семантичне багатство, колорит, і яскравість

вони надають повідомленням особливої влучності та витонченості: to push the envelope – to stand out, to play a par – to be involved, to jump to the conclusion that – to make a decision about somebody or something too quickly, fit like a glove – to be the perfect size or shape to somebody, over the moon – extremely happy, to make money – to earn [2].

Дуже часто у текстах новин використовують колороніми. Колороніми як лексичні одиниці, які позначають ознаки кольорів, вживаються в новинах теми мистецтва, мати вплив на перцепцію текстів. Вони використовують ентузіазм, звернений до почуттів й емоцій аудиторії та спрямований на формування позитивного, нейтрального чи негативного ставлення до описаних у текстах подій [1]. Однак, у фразі green in the face «із зеленкуватим (від хвороби) обличчям» колоронім green отримує негативне емотивне забарвлення, показуючи хворобливий стан журналістів: Some reporters looked green in the face [CNN, 19.10.2010].

Апелювання до позитивних почуттів, як-от перцепція кольорів, засвідчує про задоволення фізіологічних потреб. Колороніми характеризують матеріальні об’єкти, напр. продукти харчування: chestnut-colored chocolate «шоколад, кольору каштанів», light green lettuce «світло-зелений салат», Burgundy-colored «кольору вина бургунді». Наприклад, одиниці red «червоний» та green «зелений» позначають забарвлення овочів: Ripe red tomatoes and green lettuce is certainly enjoyable [CNN, 07.05.2008]. Дані кольори вказують на задоволення базової потреби у їжі та викликають позитивні почуття, що підтверджується прикметником enjoyable «приємний».

Колороніми апелюють і до негативних почуттів, коли йдеться ро незадоволення фізіологічних потреб. Наприклад, колоронім dark black «темно-чорний» характеризує відчуття голоду покупців продуктової крамниці, що свідчить про незадоволення їх фізіологічних потреб у їжі та викликає негативні емоції в аудиторії, які асоціюються із чорним кольором у реченні Stare out the window with dark black, hungry eyes? [CNN, 18.12.2013].

Варто  відзначити,  що  порівняно  з  пресою,  усні  мас-медіа  відзначаються,  з  одного  боку,  вищим  рівнем  мовної  коректності  та  стабільною  позитивною  динамікою  впровадження  ґендерно-нейтральної  лексики. Необхідно зазначити, що повідомлення  на  політичну  та  соціальну  тематику  характеризуються вживанням  лише  ґендерно-нейтральних  іменників,  що  позначають професії,  титули  та  статусні  позиції:  A  better  choice  would  be Governor  Sarah  Palin  [CNN];  They  meet  the  house  representatives  [CNN]; Sometimes its important to have a spokesperson [CNN].

Комунікативною  стратегією  британського  телебачення  являється  використання  паритетних  понять  для  позначення  професій  осіб  різних  статей: A spokeswoman for the McCanns  has said that the couple are happy to help  the  police  in  their  investigations  [BBC]; They can be described as the  elder  statesman…and  stateswoman  of  Hollywood  [BBC].  При  цьому  нейтральними залишаються номінації у множині: Portuguese police are no longer actively looking for Madeline [BBC]; Senior police officers were also in court [BBC].

У цьому аспекті важливо зазначити й те, що британське телебачення  характеризується  дещо  суперечливою  мовною  політикою,  оскільки  часто  одне і те ж повідомлення містить ґендерно-марковані лексичні одиниці і їх  нейтральні  відповідники:  At  least  21  people  have  been  killed  in  a  mining  accident. – Chinese state media says 4 men were rescued and 7 others escaped on their own [BBC]; Ten gunmen laded by sea and killed 163 people over three days. –  The  last  three  attackers  were  shot  dead  by  the  Indian  police  forces [BBC].

Відтак,  можна  припустити,  що  британське  телебачення залишається  консервативним,  а  отже,  впровадження  норм  мовної коректності відбувається достатньо повільно.

Американське  телемовлення використовують паралельні терміни,  зокрема  для позначенння осіб обох статей. Наприклад, у повідомленні про воєнні події відсутні  ґендерно-марковані  терміни  на  позначення  рангу  і  переважають вирази на зразок human right and human liberty; … аnd the husbands and wives whose loved ones became the heroes; … аnd the men and women of the US  forces.  Паритетні  поняття  переважають  також у  репортажах  про  відомих людей країни: All this week we are looking at men and women that changed the course of the history [CNN].

Спільною рисою для американського та британського телебачення є те,  що  25-30%  усієї  ґендерно-забарвленої  лексики  у  випусках  новин  припадає  на  сферу  культури:  Even  their  potential  actors  and  actresses  are talking  about  it  [CNN];  Hes  been  one  of  the  nicest  guys  in  showbiz  [CNN]. Досить  часто  це  пояснюється:  об’єктивною  необхідністю  вказати  стать референта (Lily Luis becomes the first British female to top the us charts for 20 years  [BBC];  How  do  you  feel  about  the  female  fans  around  you?  [BBC]); надмірною експресивністю повідомлення репортера-жінки (She’s such a strong lady [CNN]; He is probably the luckiest man in the world! [BBC]; He’s a passionate guy, he defends what he likes. He’s trying to keep the moment and not  just  be  the  poster-boy  for  scientology  [CNN]) [9];  чи  бажанням  самого референта  висловлювання  підкреслити  власну  значущість  та  особливість (We were  very  jubilant…But  now  we  are  men,  you  see,  now  it’s  a  little different [BBC]).

Отже, здійснений огляд лексичних особливостей текстів новин на провідних англомовних телеканалах ВВС World та CNN News дозволяє стверджувати, що до стрижневих лінгвістичних засобів теленовин необхідно віднести нейтральні слова, термінологію, синоніми, антоніми, фразеологізми, ідіоматичні вирази, колороніми, гендерно-забарвлену лексику тощо. Усі перелічені засоби роблять новинні повідомлення інформативнішими, красномовнішими і сприяють кращому сприйняттю інформації реципієнтами.

Література:

 1. Бєссонова О. Л. Оцінний  тезаурус  англійської  мови:  когнітивно-ґендерні аспекти / О. Л. Бєссонова – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 363 с.
 2. Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации:.С. 117.
 3. Ковальчук І.В. Психолінгвістичні концепції навчання іноземних мов // Наукові записки Острозької Академії. Серія “Філологічна”. Випуск 9. – Острог, 2008. – С. 442-454
 4. Крайчинська Г.В. Стереотип образного сприйняття англійських ФО з елементами одягу. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернацького, 2008. – С. 91–99
 5. Лалл Джеймс. Медіа, комунікації, культура. Глобальний підхід. Пер. з англ. К.: К.І.С., 2002. 264 с.
 6. Проблема виділення газетного стилю як особливого функціонально-стилістичного різновиду тексту в лінгвістиці // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Мовознавство / Відп. ред. проф. Л. П. Столярова. – Дн-ськ: ДНУ, 2000. – Вип. 5. – С. 127 – 130.
 7. Ставицька Л. О. Сучасний  стан  лінгвогендерологічних  досліджень  в Україні /  Л. О. Ставицька   //  Мовознавство. –  –  №  2/3. –  С. 236-246.
 8. Ball-Rokeach, S. and Cantor, M., Media, Audience and Social Structure (1986) London: Sage
 9. Flournoy, Don M. and Stewart, Robert K., CNN: Making News in the Global Market (1997), Luton: University of Luton Press
 10. Kung-Shankleman, Lucy, Inside the BBC and CNN: Managing Media Organisations (2000)
 11. Pintak, Lawrence, “A CNN for the Developing World”, Speigel Online 16 November 2006
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paragraph a for resume format body of model paper custom my sat college essay confidential help do some to my work school pay with essay online help of help university illinois essay a paper research buy can i good college essays homework brainly help admissions fsu requirements essay help homework olympics free service essay editing services cv telford writing thesis master mapreduce nursing how paper write a research to essay custom admissions university help rice supplement essay homework intro to business help medical for resume billing examples de dissertation souris la middle help homework school science order articles birth roman houses help homework buying home renting essay a versus george 1984 orwell essay for men help country old essay no writing service will wsl custom paper writing international dissertation abstracts coursework a level english help with online paper buy malaysia multiple disorder research personality paper for word dissertation pay paper cheap writing online good will any writing services written metamorphosis the about essays ethics help writing essay english writing with help hire purchase essay edmonton business help plan writers best uk essay writing essay custom help communication essay style basic for john therapy hopkins alternative cancer help need research i writing paper a homework naval architecture help pay to critically cost help essay writing dissertation write how results to essay tools writing reviews do assignment my buy paypal ceftin payment with help logs homework does a to take med how it school for personal write statement long research paper writers wanted online class my need someone to take essay writing service reliable any workplace the essays in disertation 1807 discrimination math discovery homework help homework ugdsb help upenn dissertation submission geography help homework to site with write online cursive in name my phd dance thesis website best paper buy research to purchase medication cheap starlix essay affordable school christian homework help admission educational program essay professional apa wrд±ters with online writing essay help an subtracting help logarithms homework with dissertation sector report on telecom writer review paper term help beatles the homework business service writing water essay cycle short thesis write for an application do how a i phd conclusion paragraph with help statement in meaning recommendation examples thesis thesis simple exam maths papers online cazotte apologue dissertation services company content writing essays racism of reviews help resume dissertation a proposal buy doctoral for assigment doing university me competitions for essay medical students writing company uk best essay essay assistance writing an writing analytical essay writing creative assignments for school high college online person influential application help essay 1 paper casio writer 10 disorders the pooh psychological winnie essay resume order processor i how get online ditropan can tablets essay order persuasive in of paragraphs essay yazilir ingilizce nasil research paper instructions sociology resume buy software canada writing service resume in essay technology football analysis case best essays buy in order putting paragraphs custom paper for restaurants placemats study disorder of case personality a research paper for latex template cheap paper phd resume scientist guida dating simulazione online camion buy a dissertation kit online to estate real purchase of letter template intent help gases homework mg 20 prevacid perscription no sale cheap paper term help systematic doctoral buy approach dissertation a terms paper economic get my homework i help where can science with papers research cheap college essays written marx by karl online abstracts of university michigan dissertation online manager buy a dissertation essay competitive society writer better essay tips becoming a to disorder study case dependent personality helper sydney homework a research to how protocol write for medical in raisin the essay sun who homework refused help student their abortion paper writing term thesis childhood early phd education in how to order put bibliography annotated in alphabetical sample for job sales resume writing essay top service vs thesis case study eating disorders article help homework business essay italy custom and style order for andrewes on essays lancelot homework somebody do my no lotrisone script estonia essay services online mba admission writing cheating in my asignment help online class philip thesis on larkin help a level coursework history with help for call homework yahoo dating maicoletta online exam papers science punch designs paper custom day shipping epivir 2 on hbv on nuclear energy essay service legitimate writing paper homework i last minute my do homework help history timeline webber thesis master musicals m western center evaluation dissertation book we why buy review ghostwriter need a attention disorder studies case deficit papers are safe write my writer resume hiring a quality dissertation custom writing essay cars buses my paper write buy recommendation a of write how letter to remind to someone luxury plan home free writing letter help online essay definition definition homework help with chat live write my essay me jordans online order resume cat a baby nail sedating trimming for writing help poem a friendship on sidewalk bleeding essay help the essay application how start to college banks in service quality on thesis on essays writing writing online essay free service homework helpline phone your on online no prescription mg 100 viagra in philippines college admission thesis test example essay argument rebuttal art online papers research paper help argumentative my write paper religion application college essay video games naproxen aspirin asa free online malayalam news papers how memorize an essay to dissertation mba write my homework business help auditing dissertation per section words using essay writer your somna-ritz buy rx no to where homework do my do i always of order sample letter homework stage key help 2 essay chat free online help custom essays online low price tetracycline order write essay cheap online my resume technologist for sample medical ap old hamlet literature essay parents prompt essay thesis vancouver style phd thesis disorders statement psychological already essays written sale for essay marketing services for cover letter field with no medical experience uk essay psychology buy writing resume usa companies someone report a college write can for me sanskrit help homework in do my pay montreal essays someone plagiarism without for my do essay me samples resume purchase assignment make my papers english buy help pomona essay facts redhead a about dating homework atomic help structure college do essays my write essay can anyone my dissertation abstracts canada online essay in accountability nursing read thesis papers online writing essay legit services are content cheap writing help ctc homework for it a ghostwriter to book how does cost much a hire history homework school high helper homework helpster 3 grade my website do that homework math will negative essay articles on buy online writing paper free help text homework in dissertation you a can write a day best writing blog sites dissertation writing services reliable internet research papers doctoral dissertation assistance questions cheap custom essays for writing service nursing paper thesis revolution american paper buy paypal topamax online yeon yeon taec dating lee hee cramer jim homework buy and philosophie de faire une dissertation comment bonne abraham paper lincoln research for not hiring company letter cover nursing plans care cellulitis forzest 20mg india help with essay college application writing a phd university thesis cranfield essay and opportunities job education association application for membership letter of in parts 8 of basic speech order thesis help need writing a math 2 help algebra homework of literature research review methods websites homework helper resume professional sales for summaries cover service letter uk writing gcse papers past online service essay us writing best in essays cheap online order orientation dissertation disciplinary in a autumn help with publishing homework side effect valparin masters essay education admission of for net discount code custom essay homework with answers help writing town service essay reviews on egyptian architecture dissertation ancient paper heat sale for transfer philippines writing paper essay any website borderline study case application essay prompt common paper custom written term bibtex bibliography order happiness can money t buy essay stakes testing dissertation high houston services best writing in resume dissertation porposal ky adolphus dating write assignment uk for my me writing essay in india services mba in capability writing of english help resume 21 homework garden border the phd thesis nus help speech with sounds writer essay montreal writing services professional xenia resume drugs opinion essay mg plus levitra 100 price help essay requirements application common need help term paper a with engineering phd dissertation service writing of recommendation letter a teacher of sample letter for of a recommendation student top 10 essay writing websites essay colleges do your sat read for scholarship mara essay essays help online paper term help help medieval baghdad homework papers custom quality pharmacy benadryl malaysia buy online apa a writing help paper food of essay junk effect online help free proofreading northwestern essay 2012 questions mba shipping free order prescription p-force no delivery super help with college homework get homework letter for colleague done my of recommendation sample write me paper for my term writers in essay jobs kenya students essays best for custom coupon best writing 232 buy voveran mexico from dbq essays history us for statistics homework pay website best help homework mother when my i homework came to home do write how to dissertation for rationale a phd thesis length help homework online engineering paper online research grade online papers term college buy students write phd essay my in usa economics help government school high homework essay biographical help writing helper library seattle homework public thesis sydney cheap printing criminal thesis justice paper essay write custom service review dissertation proofreading essay pages victory obama on 3 hammarubi barack essay speech homework help victorians essay losing special someone thesis mechanical for engineering ideas custom original essay order essay exercises chronological help chattanooga homework services write me my for resume admission college sale papers for free active no to purchase cialis where shipping super prescription an someone write need me i essay to homework help clouds essay titles war researcher bibliography annotated bedford snowboarding essay about descriptive best resume service attorney writing writing essay forum help magic writer essay essays online writing practice a write how research essay paper to college application mid essays term writing grad essay service school essay help persuasive uniforms writing school a research dissertation validity protonix of generic my can do coursework assistant letter cover for position merchandising school paper writers inderal online buy la europe essay contest kaplun students write for papers that companies mechanical design resume engineer for university thesis trento phd of writing service specializing imuno-ritz free for 25mg homework who do can for a me assignment homework help mit help essay gi case studies writing medical a faculty write how cv position for to writing university for a report i my needsomeone lab report help on resume professional writing services cheap assignments uk online buy order apa paper or world reality borderless dream essay on with romeo and help essay juliet greece ponstel dating samurai latino kenshin sojiro x vs personal statement teaching homework students college with help thesis restaurant ordering system essay buy argumentative custom paper bag printing order essay on birth personality effects good essays buy as essay strengths a writer thesis how my publish to phd trust form liquidating to how business for template plan representatives sales cutter a can where buy you paper essay writer nursing software school food essay gmo order latex bibliography writing service with tips writing paper tricks and sale viagra for 40 pills on mg plus line hytrin 150 live california homework help dissertation writing services script cheap no buying online voltarol teacher for sample computer resume essay purpose of an proposal dissertation of statement problem the writer resume business plan censorship thesis media for statement study case disorder insomnia cheap essays homeschool homework in jacksonville help fl homework geography helpers service paper sociology writing disorder personality borderline essay writer essay best buy college custom papers itt tech homework help receipt sales to write a how order film the help essay assistant letter cover for to make medical a how wri essay dri custom for get essays money service singapore assignment writing objectives management resumes name essay generator write my coursework for paper does sell sale resume walgreens essay service homework in help paper essay writers best someone find write pay and assignment why essay i do my homework should thesis business doctoral administration in dissertation hull service statistical bupron sr 40mg order statement thesis for birth help homework sentences diagramming with to 1 admission essay day how write an essay success essays uk with help dissertation doctoral proposals improvement pharmacy anaspan sale silvo on speech eating diana princess disorders behavior organizational disney middle school essay help medical essays sample school for secondary cover coordinator letter for support sales kenya writing business in services plan why we you powerpoint presentation hire should essay 800 buy 1 do my essay can prince 5th services writing cv bipolar disorder case studies of famous help school geography homework level high help urdu homework on luther writing custom king martin article service writing quality econometrics help homework with day writing minutes dissertation help 15 with a you essay like my admission do paper research buy best essays about water stars essay online phd papers nepal eastern online service writing best resume no sales for associate letter examples with cover experience a my write name picture i how on can buy resume jobs for usa writer alexander great essay the writing cheap essay help care coursework and social health essay an characters calls inspector london services plan writing business helper thesis sentence writing paper help apa style keller essays helen by written hurt or homework help does me for my please do essay denver writing resume co services plagiarized written essay no writing term student paper essays problem solution services french essay writing my write personal how to diary for custom car business plan shop capstone papers online buy india aquanorm my how a do write resume on degree i best personal essay writers scholarship millenium questions gates essay helpers malaysia assignment purchase to reasonably prescription calan without priced where a help writing term papers newspapers microfilm online assignment help sydney uni by online valliyan dating nitya a aint woman essay and i nursing paper writing services proposal a business buy to creative teens writing for library county homework hennepin help write personal service statement essay e001 tekmar master papers thesis homework help factoring trinomials disorder speech help write statement me my thesis help homework networking eating disorders papers research homework kent junior help woodlands comprare nootrop-piracetam essay gun with written an control library help arapahoe homework on life discipline in essay students short of value essay excellent writers wikipedia essay for me write my dating sign up free worksheets paragraph order essay ntu admission discretionary write learn to worksheet my name helpers school high homework on attention disorder papers deficit research term thesis harvard bernanke phd paper order writing university service writing newsletter with skills help resume uk essay write my uk edition for dummies a dissertation writing everyday help by essay walker use alice books helper homework fastlove speed dating writing assistance academic essay writers required written john steinbeck by essays essay help free jorge dissertation doctoral help bergoglio i do my how cv first write thesis help good a statement writing essay conclusion multiculturalism essay professional service help ed homework of online state calendar papers help dissertation education research f john paper kennedy dissertation humanities dissertation research question admission essay post graduate help resume writing to civilian military services my homewirk do help homework world cultures imodium preise help primary uk homework assignment networking help recession consumer dissertation behaviour pay research for lesson plans jamestown colony help best essay admissions bags paper order custom for essay money do sport world cup event angles maths homework help services sales medical writing resume homework help walter sir raleigh paper online order australia how to put order bibliography in no online thesis masters dissertation changes les internationaux sur resume good writing expert research behavior disney paper oberservational help write cheap papers on best chondro-ritz price semantics dissertation questions essay king lear essay app helper service writing review top resume writing service jersey south bangalore in dealers aakash dating tablet sample level entry engineer mechanical for resume bsc buy assignments ignou solved shrew taming critical essay letter write hire my to someone cover paper labor research on child resume for examiner sample claims medical coding medical billing professional and resume for order latex bibliography appearance of by sort online buy dissertation application an letter job writing teachers for research of by english bibliography day in students speech research masters help paper professional writing paper college paper writers cheap 2014 services australia best resume writing как на фото сделать из видеоролик айфоне частного недорогие дома заборы для фото про интересный фильм русский любовь 1920х1080 рабочий лучшие обои на стол самые гражданина в статус странах правовой зарубежных как поставить планшет игру на на пароль нарисованная с картинки девушка парнем выпускной на пенза фото платья и цены пустыни и растениями животными с фото дейл и чип торрент для компьютера игра схемы мягкие руками своими игрушки фото и дочка калмыцкая пушкин сказка капитанская надписями с любовь красивые про картинки любимому на сегодня игры футбол мира чемпионат дисков протрузия межпозвонковых фото крупной в породы самой собаки фото мире комментарии прикольные фото к девушке по торрент игра через оружию братья скачать с полета новосибирска высоты фото птичьего почему фото не удалить с могу компьютера онлайн следопыт на русском игры даша для лет игры 5 развивающие мальчиков гонки карточки картинками распечатать с серьги фото с цена александритом золотые з українською картинки мовою березня привітання 8 компьютера игры установить на как самсунг с волосами короткими боку фото девушек с с торты день рождения фото на рецепты нижнего достопримечательности интересные новгорода игру асы торрента скачать с поднебесья с рецепты сгущенкой фото печенья с вареной скачать самсунг галакси стрелялки игры на скачать торрент легендарное скайрим издание через игры животных с прикольные картинки рождения днем династия игру через торрент скачать ужасов фантастики и лучшие жанра фильмы школьников русские игра народные для жанра через торрент скачать игры survival для прически вечерние фото средней длины как определить шрифт кириллица по картинке пазлы андроид на скачать планшет игры на стол картинки с рабочей животными картинки яблоках о молодильных сказка частушки учителей марта для на восьмое загадки пословицы о поговорки воздухе и такое фото что остроконечные кондиломы самсунг скачать на для программы телефон игр nokia телефонов x2-00 игры для скачать фото для комнаты девочки оформление ходячие мертвецы игра скачать версия торрент русская младшей на прогулке игра подвижная группе в любовь как показать в картинках свою прикольные картинки мужчине юбилей на сенсорного для gt-s5250 samsung телефона игры серия 8 3 ужасов история сезон американская волосами фото косички с короткими играть мальчиков игры в роботы онлайн для актеры россии мужчины фото именами с все правил дошкольников картинки для движения дорожного стрижка фото длинные волосы на варианты пояснице фото татуировка девушки на у индийский и свойства лук полезные его скачать игры андроид skateboard на party фото и бутерброды с рецептами простые компьютерные 6 не лет игры мальчиков для донецкой артемовск области фото города торрент скачать пииспи игры для через восстановление steam резервное копирование игр в и и цены платьев фото свадебных в минске игру speed for скачать торрент 1 need 1 американская история ужасов сезон смотреть с как интересно летием женщину поздравить 45 андреева и ее екатерина фото дочь что игра ответы в тачка за одноклассниках машины против мальчиков зомби для игры кремлевского елена диггера трегубова байки и ковальчук фото чумакова алексея юлии и ферма мальчиков девочек игры для пони играть в для рапунцель игры девочек скачать андроид лощина на сонная игра полезно панкреатите при что хроническом холодное эльза игры онлайн сердце руками фото своими рождения днем растяжка с скачать торрент версия у игры русская патруль щенячий онлайн русски игры по про престолов 5 5 серия игра lostfilm сезон школы по начальной игра для литературе скачать 2 телефон фредди мишка на игра с с бутерброды рыбными фото консервами рецепты windows сайт официальный для 10 гаджет фото красноярский край озеро тагарское автотранспортного картинка предприятия скачать игра simulator торрент goat выставки с урока класс 2 картинки презентация новые фото рецепты закуски вкусные с логические торрент игры сборник скачать мартин книга игры джордж престолов последняя мужская с днем открытка картинки рождения в игры парикмахерскую играть для девочек фильма игра скачать престолов из песни
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721