Лексично-стилістичний аналіз роману Джудіт Леннокс “Серце ночі”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу лексично-стилістичного наповнення  художньої прози. Прикладом для аналізу є роман британської письменниці Джудіт Леннокс “Серце ночі”. У статті окреслено лексично-стилістичні  маркери, які несуть основне смислове навантаження тексту та передають його експресію.

Ключові слова: лексичні маркери, тропи, метафора, метонімія, порівняння, оксюморон, епітет, гіпербола, градація.

Статья посвящена анализу лексического и стилистического наполнения художественной прозы. Примером для анализа есть роман британской писательницы Джудит Леннокс “Сердце ночи”. В статье обозначены лексико-стилистические маркеры, которые несут основную смысловую нагрузку текста и передают его экспрессию.

Ключевые слова: лексические маркеры, тропы, метафора, метонимия, сравнение, оксюморон, эпитет, гипербола, градация.

The article deals with the lexical and stylistic content of the belles-lettres prose. An example for the analysis is the novel of British writer Judith Lennox “The Heart of the Night.” The article outlines the most common lexical and stylistic markers, which make the text more expresssive and vivid.

Keywords: lexical markers, tropes, metaphor, metonymy, simile, oxymoron, epithet, hyperbole, gradation.

Постановка проблеми. Художній стиль завжди був, є, і буде популярним. Стилістика та лексика художнього стилю мовлення надзвичайно багата. Література подібно до інформації, яку ми отримуємо, буває якісною та не дуже. Кожен текст є системою засобів, які автор використовує для того, щоб достукатись до нашого серця. Тільки проаналізувавши текст «зсередини,» ми можемо говорити про його якість. Нажаль, багато творів сьогодні створюються з метою стати бестселерами, а не шедеврами. Щоб не відчути себе обманутими в сфері літератури, або навпаки, побачити щось особливе в процесі написання, треба вміти аналізувати. Завдяки результатам аналізу, поданим в нашій кваліфікаційній роботі, шанувальники творчості Джудіт Леннокс зможуть пізнати техніку написання її романів, та стати впевненими критиками у сфері літератури.

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення результатів лексико-стилістичного аналізу  англомовних художніх текстів, на прикладі роману Джудіт Леннокс «Серце ночі.»

Об’єктом дослідження є роман Дж. Леннокс «Серце ночі», предметом є дослідження лексичних та стилістичних засобів роману британської письменниці Джудіт Леннокс «Серце ночі».

Як і будь-який мовний стиль, художній наділений особливою лексикою та стилістичними засобами. Ця властивість забезпечує функцію впливу на мислення, почуття та сприйняття читачів.

Лексика – словниковий склад мови (усі її слова), чи певна частина словникового складу мови. Лексика поділяється на термінологічну, побутову, емоційну і т. д. [6, с.149]. Добір кожної з груп лексики визначається тематикою публіцистичного висловлювання.

Мову художньої літератури суттєво характеризує розгалужена синоніміка, омоніми, пароніми, антоніми, архаїзми, історизми, емоційно забарвлені слова (переважно із суфіксами об’єктивної, а водночас і суб’єктивної оцінки – із значенням голубливості, пестливості, зневажливості, згрубілості). Набагато частіше, ніж в інших стилях, у художніх текстах вживаються фразеологізми, особливо ідіоми, прислів’я й приказки, «крилаті» вислови. Будь-яка лексична одиниця (літературно-нормативне чи діалектне слово, зворот, словосполучення, неологізм, арготизм, архаїзм, екзотичне чи вульгарне слово, слова чи вирази іншомовного походження, скорочення слів і найбільш незвична його видозміна) може увійти до складу певних художніх текстів [2, с.21].

Стилістичні якості синтаксичних одиниць мови виступають як своєрідні різновиди актуалізації форми висловлювання, підсилюють експресивно-впливаючу сторону тексту, є компонентами структури тексту, фактом послідовного чи контрастного опису явищ дійсності, діяльності і вчинків людей. Значущість мовного засобу обумовлюється значною мірою його роллю у структурі художнього тексту [4].

Фразеологізм (фразеологічна одиниця) – стійке сполучення двох або більше слів, яке в процесі мовлення відтворюється як готова словесна формула і звичайно являє собою семантичну цілісність. Фразеологізм складається не менше як із двох слів – компонентів, причому як складники в ньому виступають не лише повнозначні, а й службові слова [10, с.229].

Використанню фразеологізмів надають перевагу тому, що часто звичайні слова, такі як поодинокі іменники, прислівники чи дієслова не несуть потрібної смислової навантаженості. Іронія, сарказм, любов виражені фразеологізмами мають вищий рівень емоційного забарвлення і повноту міри ознаки. Багато фразеологізмів ми уже використовуємо на підсвідомому рівні і з дитинства. Багато з них є запозиченими з інших мов, як от з легенд і  казок інших народів, і тому подібного.

Фразеологізмам притаманні такі явища як антонімія та синонімія, як от the naked truth – the sweet lie. Ще одним явищем, притаманним для фразеологічних одиниць є фразеологічна стійкість. Це, звичайно, суперечлива думка, тому що існують вчені які пропагують ідею відсутності стійкості у фразеологізмах.

Прислів’я та приказки зазвичай підвищують естетичний рівень художнього тексту та влучно передають думку автора. Деколи вони можуть замінити багато непотрібних та складних для розуміння слів чи навіть речень.

Так, прислів’я – це стійкий вислів у формі синтаксично завершеного речення, у якому узагальнено суспільний досвід. Значення одних прислів’їв залежить від прямого номінативного значення їхніх компонентів. (Easier said than done). Значення інших прислів’їв сприймається як переносне, узагальнено-метафоричне [9, с.215] (One swallow doesn’t make a summer).

Приказка – стійкий вислів у формі синтаксично завершеного речення, у якому дається образна характеристика певного явища [7].

Приказки, як і прислів’я є своєрідним текстом тому, що виражають закінчену думку і мають також достатній рівень смислової навантаженості. Відмінною рисою між прислів’ями та приказками є те, що у других частіше немає чітко вираженого повчального змісту, а швидше зауваження.

Часто прислів’я чи приказки побудовані у формі простих поширених і непоширених речень, а також узагальнено–особових. У деяких формах прислів’їв помітний поділ на дві асиметричні частини та присутність антонімів.

Окрім фразеологізмів, в художніх текстах використовують велику кількістю тропів, які надають їм виразності. Так, до найпоширеніших художніх засобів належать метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, сарказм, іронія, перифраз, алегорія, оксиморон та символи. Вперше ввів термін метафора Арістотель [8].

Метафора – троп, якому притаманне вживання слів у їх переносному значенні, на основі подібності деяких їхніх ознак.

Досліджуючи вживання метафор детальніше, можна виділити такі як words hung in the air, ached to travel, poke ones nose into something, , let the tongue run away,dead silent, golden idol, dead fire, golden eyes і т.п. Наприклад: метафора words hung in the air перекладається як «слова зависли в повітрі».  Цю метафору авторка вжила для навіювання страху і таємничості. Якщо «слова зависли в повітрі», то їх мовець повинен був побачити якусь жахливу картину, а в контексті масові вбивства, що передають стан війни.

Так, метафора body was vibrating дослівно перекладається як «тіло вібрувало», що означає, що тіло дрижало, невпинно рухалось, і відбувалось це через якийсь чинник. Це може бути через перевтому, від болю, чи страху, як автор і подає в романі. Ця метафора вжита для підвищення напруження, для того, щоб передати важкий фізичний стан Кей.

Ще одна метафора, eyes filled with bland fire перекладається як «очі були повні тліючого вогню». Вона вжита Джудіт Леннокс на позначення безнадійності та безсилля. Коли вогонь в очах палає, людина сповнена сил та ентузіазму. В цій же ситуації героїня навпаки виснажена.

Метафора golden eyes перекладається як «золоті очі». В цьому контексті очі добрі, сповнені щирості. Авторка хотіла привернути увагу до Кей  та висвітлити її позитив.

Наступна поширена метафора ached to travel перекладається, як «марила подорожами», що вжита з метою передати надзвичайно велике бажання подорожувати, яке було в Кей. Тобто, її бажання було таким сильним, що вона аж марила ним, дослівно «хворіла».

Ще одною метафорою, що змушує задуматись над її сенсом є така комбінація слів як the tips of his fingers burned. Перекладається вона як «кінчики його пальців палали». Джудіт Леннокс в контексті використовує ці слова для передачі відчуття злості та агресії, що притаманна батьку Міранди, пану Денисову.

Ще одною з числа метафор є tears stood brightly in her eyes. Перекладається вона як « сльози блищали на її очах». Ця метафора вжита для передачі гіркоти відчаю. Покинута напризволяще Кей плакала.

З вище наведених прикладів вживання метафор помітно, що вони досить часто вживаються в художніх текстах. Це свідчить про здатність цих текстів впливати на почуття та емоції читачів.

Метафори художніх текстів мають на меті показати об’єкт у новому, несподіваному світлі, привернути увагу читача яскравим образом, тобто використовуються в метесеміотичному плані [5, с.161]. Вона виконує естетичну функцію та позитивно впливає на читача, передає максимально детально ознаки предмета чи ситуації, змушуючи читача ще раз і ще раз перечитувати текст.

Метонімія –  це перенесення ознак одних явищ чи предметів на інші на основі суміжності цих ознак. Наприклад «вся аудиторія аплодувала». «Аудиторія» є метонімією, оскільки вона ототожнюється з «студентами чи глядачами», які були присутні в аудиторії.

Прикладів вживання метонімії в романі Джудіт Леннокс трохи менше. Та все ж їх можна виділити. Наприклад:

Town that crouched перекладається як «місто, що поклонялось». Метонімічні функції тут проявляються в вживанні слова «місто», замість його жителів. Порівняння жителів з містом введено задля створення ефекту шуму та масовості, що може стати причиною нагнітання негативних емоцій.

Подібною до згаданої вище метафори є наступна: London slipped away, що дослівно перекладається як «Лондон заснув». Авторка порівнює Лондон з жителями, які вже майже всі заснули.

Ще одним прикладом метонімії є слово hand в реченні «He needed Mirandas hand». Дослівно слово перекладається як «рука», але в поданому прикладі воно означає «допомога». Ця метонімія є ще одним прикладом майстерності автора надати тексту емоційності та оригінальності.

Наступним прикладом метонімії є фраза touch of anxiety, що  перекладається як «дотик тривоги», хоча зрозуміло, що тривога не може торкатись, і що таке поєднання слів вжито задля того, щоб додати тексту експресії.

З вище наведених прикладів вживання метонімії у романі Дж. Леннокс  помітно, що їх не так багато як метафор, та все ж не мало.

Епітетом називають образне означення, яке має на меті підкреслити ознаки предмета чи явища, надавши йому особливого поетичного значення. Л.Єфімов поділяє епітети за семантичним значенням на асоціативні та неасоціативні. За структурою він виділяє прості, складні, фразові, та ті, що складаються з речень [3, с.57].

Епітети є найчисленнішими за вживанням художніми засобами в романі. До них слід віднести такі як brilliant dark eyes, magnolia-pale skin, an alien charm, pearly grey sky, clinical attention, no-color eyes, sterile calm, fragile wood та багато інших.

Так, таке художнє означення як titanic space означає «титанічна відстань». Замість звичайного прикметника «huge», Дж. Леннокс вжила  «titanic», що наділений більшою мірою ознаки для того, щоб надати тексту більшої емоційності.

Ще одним епітетом є словосполучення magnoliapale skin, що в перекладі означає «бліда кольору магнолії шкіра». Вжито це поєднання слів на позначення дуже блідого кольору шкіри.

Наступним епітетом є комбінація слів an alien charm, що в перекладі означає «неземний шарм». Автор дуже точно передав шарм та жіночність Кей, незважаючи на її сильний характер.

Не може не привернути увагу і таке художнє поєднання іменника та прикметника як pearly grey sky, що означає двері, які ледь тримаються на завісах. Таке використання епітета pearly gray приглушує таку ознаку як gray, облагороджує її.

Такий епітет як deep spring можна дослівно перекласти як «глибока весна». Однак значення цього слова буде дещо іншим. «Глибока весна» є образом пізньої весни, часу, коли все уже цвіте та наступають переддні літа.

Наділяє текст колоритом та оригінальністю і такий епітет як thirsty dream, що вжитий на позначення мрії, яка стала, можливо, сенсом всього життя, такою, до якої людина йде, та не може досягти, але й жити уже без неї не може.

Наступним художнім означенням є nocolor eyes, що вжите на позначення погляду, в якому немає ніякої таємничості, нічого особливого. Оскільки, очі є «дзеркалом душі», це також означає, що людина не цікава та в ній немає «ізюминки».

Так, епітет sterile calm дослівно перекладається як «стерильна тиша», але означає він повну тишу. Зазвичай прикметник «стерильний» вживається з іменником «чистота», чого немає в поданому прикладі. Це дивне вживання надає іменникові «тиша, спокій» образності.

Ще одним епітетом є словосполучення fragile wood, що дослівно перекладається як «слабкий ліс». Таке поєднання іменника і прикметника є дивним, оскільки, цей прикметник вживається на позначення ознак предметів з неякісного матеріалу та рис людського характеру, але воно працює на підвищення експресії тексту.

Проаналізувавши частоту вживання в тексті такого тропу як епітет, помітно, що він є найпоширенішим. Окрім великої кількості в романі також помітно різнобарвність та оригінальність усіх вжитих художніх означень, а отже, тут підтверджується функція впливу художніх текстів на уяву та мислення читачів.

Гіперболою є художнє перебільшення ознак та якостей притаманних людям, предметам чи явищам з метою переміщення акценту на них для вираження їх крайньо позитивних, чи крайньо негативних характеристик.

Роман «Серце ночі» налічує не так багато гіпербол, як епітетів, наприклад, та це не зменшує їх вартісності у формуванні художньої картини. Серед вжитих гіпербол, наприклад, такі: perfectly white, strikingly lovely, polished to gleam, poky little room, great many dolls, a grey blur on the horizon, heavy gray rain та інші.

Так, таке художнє перебільшення як strikingly lovely, перекладається як «вражаюче милий». Авторка застосувала його для образного опису одної з головних героїнь роману.

Наступна гіпербола polished to gleam, перекладається як «натертий до блиску» та вжита для того, щоб передати найвищу міру чистоти та працьовитість виконавця дії. Подана фраза надає тексту строгості.

Ще одним прикладом вживання такого художнього тропу як гіпербола є сполучення слів heavy gray rain, що перекладається як «важкий, сірий дощ». Послідовне використання двох прикметників, які створють нагнітаючий настрій надає тексту найвищої міри відчуття смутку, трагічності, що є характерним для періоду, описаного в романі.

Досліджуючи особливості вживання метафор, можна помітити не досить часте їх використання, проте вони надають тексту здебільшого комічності та помітно впливають на емоції читачів.

Оксиморон – це троп, що виражається в поєднанні двох непоєднуваних ознак, дій чи явищ, передаючи абсурдність ситуації.

Роман Дж. Леннокс багатий і на оксиморони. До таких можна віднести hell of dreams, sweet odor, infernal miracle і т.п.

Так, оксиморон hell of dreams означає «пекло мрій». Лексична одиниця «мрії» має позитивне значення, але при її вживанні з таким словом як «пекло» вона набуває негативного значення. Таким чином авторка  намагається розповісти про мрії, що є абсурдними, про які ніхто б і не мріяв.

Наступним оксимороном є сполучення слів sweet odor, що перекладається як «солодкий сморід». Автор поєднав два непоєднуваних поняття для того, щоб зменшити негативне значення «сморіду». Якщо він «солодкий», то значить не такий уже він поганий, може й не сморід це взагалі.

Ще одним поєднанням непоєднуваного є словосполучення infernal miracle, що означає «пекельне диво». В цьому випадку «диво» також є позитивним поняттям, але негативу воно набирає від узгодженого прикметника. Дж. Леннокс змушує свого читача задуматись над тим, яке могло б бути це «диво» з негативною конотацією.

Наступним словосполученням-окимороном є poignantly close, що означає «нестерпно, уїдливо близький». Набуває абсурдності поєднання цих двох слів через те, що «близький» в контексті вжито про людину, а близькі люди, як правило, це ті, на яких можна покластись, і вони аж ніяк не повинні приносити в життя нестерпність. «Уїдливо близький» може бути той, хто уже надоїв своїм втручанням в особисте життя іншої людини. Авторка вдається до такого поєднання, щоб показати неприязнь між двома людьми.

Неможливо також не згадати такий оксиморон як intoxicating excitement, що в перекладі означає «п’янке здивування». Стан алкогольного сп’яніння має негативну конотація, в той час як здивування вжито в позитивному значенні. Письменниця таким чином намагається підсилити хорошу ознаку явища.

Проаналізувавши частоту та функції вживання оксиморонів в романі «Серце ночі», можна помітити, що Джудіт Леннокс використовувала їх не рідко. Ще можна помітити те, що здебільшого оксиморони є поєднанням іменників з прикметниками, хоча є і поєднання двох прикметників. У першій парі значення оксиморону визначає прикметник; у другій – перший по порядку прикметник.

Порівняння –  образне пояснення одного предмета, що мають спільні ознаки. У романі Дж. Леннокс вони становлять невеликий відсоток. Та все ж, можна виділити такі з них як  like a streak of black basalt through granite, short and bitter as a winter sunset, drunk as lords  і т.д.

Так, таке порівняння як as drunk as lords є відповідником українського «п’яний до чортиків». Автор використав це порівняння щоб описати дуже п’яного другорядного героя, що проходив вулицею Беріліна. Це порівняння надає тексту комічності.

Наступним порівнянням є layer of sadness ran through them like a streak of black basalt through granite, що можна перекласти як « смуток пронизав їх як чорний базальт пронизує граніт». Порівняння опирається на знання про взаємодію двох порід (матеріалів), та має на меті передати як раптово та зненацька героїв застав смуток.

          Ще одним порівнянням є age as short and bitter as a winter sunset.Означає воно «вік, короткий та гіркий, як захід сонця взимку». Це порівняння наділяє текст трагічністю і безвихідністю. Таке порівняння з високою точністю передає безцінь людського життя для таких жорстоких людей як Сталін та Гітлер.

Не можна не згадати про таке порівняння як like meat without salt, яке перекладається «як м’ясо без солі», та вказує на відсутність ознаки, смаку, в романі, смаку до життя, оскільки, коханий чоловік пішов.

Проаналізувавши частоту та мету вживання порівнянь, слід відмітити, що їх досить багато в досліджуваному романі. Уподібнення ознак предметів має здебільшого асоціативний характер. Використання саме цього тропу розвиває логічне мислення та уяву.

Ще одною стилістичною фігурою є градація або клімакс. Так, градацією називають поступове наростання емоційно-експресивного значення предметів чи явищ. Буває вона не лише висхідною, але й низхідною, що означає, що емоційно-експресивне значення може й приглушуватись, спадати.

Градація, як відомо, є засобом досягнення кульмінації та скупчення емоцій. В романі «Серце ночі» вона є не поодиноким явищем. До цієї групи належать слова різних частин мови, які поступово досягають апогею емотивності. Наприклад: hauling, dragging, laying; golden, reddish, bloody та подібні.

Так, синонімічний дієслівний ряд  hauling, dragging, laying відноситься до каменя, та вживається на позначення процесу його видобування, повільного переміщення та встановлення на тому місці, де він є зараз. Оскільки, напруження не наростає, а навпаки спадає, то градація є низхідною.

Наступний приклад використання градації виражений синонімічним рядом прикметників golden, reddish, bloody, що в перекладі означають золотий, червоний, кровавий. Вжиті ці прикметники з описом вогника керосинової лампи. Останні два елементи синонімічного ряду навіюють страх та таємничість, що є невід’ємними елементами творів часів війни.

Ще одним приклад градації є синонімічний дієслівний ряд howled and thrummed and shrieked,який відноситься до іменника вітер та перекладається як «вітер вив, бубонів, кричав від відчаю». Останній елемент ряду є апогеєм відчаю, який письменниця намагається передати поданою градацією.

Не менш цікавим є вживання градації в реченні «It had been years – God! –centuries, millenniumsвираженої іменниками, та яка перекладається як «роки, століття, тисячоліття». Використавши цей троп, автору вдалось досягнути відчуття неосяжності та змусити читачів подумати над швидкоплинністю часу та передати величезну кількість часу, що вже пройшов.

Проаналізувавши використання у романі градації помітно, що вона є найефективнішим методом впливу на свідомість та почуття читачів, та вона не надто поширена.

Стилістика та лексика художнього стилю мовлення надзвичайно багата, що підтверджують лексико-стилістичні особливості роману            Дж. Леннокс «Серце ночі». Це можна побачити на прикладі вживання різноманітних художніх засобів, явищ, що є джерелами полісемії . Так, величезна кількість тропів та синонімів виконують всі функції, які притаманні текстам художнього стилю мовлення. А коливання настроїв у творі відображене за допомогою такої стилістичної фігури як градація.

Характерною для текстів художнього стилю є також просторічна лексика. Це значить, що часто в цих текстах можна зустріти такі слова зниженого тону як колоквіалізми, сленгізми, вульгаризми.

Колоквіалізми – це неформальні слова, що використовуються у щоденному розмовному мовленні культурними й неосвіченими людьми усіх вікових категорій [1].

Сленгізми – це неформальні та жаргонні слова, які використовуються як засоби стилізації у публіцистичному розмовному та письмовому стилі мовлення, а також у повсякденному житті. Здебільшого люди вдаються до використання сленгу для того, щоб виділитись у колі друзів, знайомих чи сім’ї, щоб бути більш колоритними та не такими як усі.

Вульгаризми – це неформальні лайливі та грубі слова, які належать до просторічної лексики і належать до лексичних маркерів художніх та публіцистичних текстів.

Рідше, та все ж використовують в художньому стилі й евфемізми. Евфемізмами є слова, що вживаються для заміни вульгаризмів та жаргонізмів, щоб зменшити в’їдливість та різкість висловлювання.

Синтаксичний та лексико-стилістичний склад художнього стилю є безумовно найбагатшим. Використання емоційно-забарвленої лексики та емфатичних синтаксичних структур має неабиякий вплив на читачів, їх мислення та відчуття. Побудову тексту забезпечують дискретність, когезія, континуум. Експресії мові надають такі синтаксично-стилістичні засоби як еліпсис, називне речення, апозіопезис, асиндетон, парцеляція, художні повтори, перерахування, тавтологія, полісиндетон, паралелізм, інверсія, відокремлені  члени речення, риторичні питання та інші. Явище полісемії є джерелом синонімії, антонімії, омонімії та багатьох тропів. Дух епохи передається за допомогою архаїзмів, неологізмів, історизмів, прислів’їв та приказок. Використання величезного арсеналу тропів свідчить про багату уяву, талант та майстерність творців художніх текстів. Навіть вживання сленгізмів, вульгаризмів та колоквіалізмів, діалектизмів в художніх текстах є виправданим. Вони наділяють тексти пікантністю та колоритом.

Список використаних джерел

 1. There is also the brief list of additional literature sources in the end of thebook [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mir.zavantag.com/kultura/25015/index.html. – Заголовок з екрану.
 2. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии / Амосова Н.Н. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. – 208 с.
 3. Єфімов Л. Стилістика дискурсивної мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240с.
 4. Ладиняк Н.Л. Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного: [автореферат] /Наталія Богданівна Ладиняк – Кам’янець- Подільський: Видавництво Кам’янець- Подільського державного університету – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mydisser.com/en/catalog/view/312/862/20713.html
 5. Мацько Л. Стилістика української мови [Текст]: підручник / Л.І. Мацько, О.М.Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І. Мацько. – 2-ге видання., виправлення. – К: Вища школа., 2005.- 462 с.
 6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1993.
 7. СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/sus_dusct/classes_stud/en/med/lik/ptn/professional%20%28ukrainian%29%20language/1/03.%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BC.html. – Заголовок з екрану.
 8. Стилістична диференціація української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mydisser.com/en/catalog/view/312/862/20713.html. – Заголовок з екрану.
 9. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процесов / Шерковин Ю.А. – М.: Мысль, 1973. – 215с.
 10. Ющук П. Українська мова. Підручник / П.Ющук – К.: Либідь, 2004. – 640с.

ДЖЕРЕЛО ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Lennox, Judith. The Heart of the Night, 512 p. Headline. Kindle Edition

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

happiness money against essay buy for can and buy essays best analysis case intermittent study explosive case disorder letter for cover medical free assistant buy cleocin online paypal with gel scient homework helper grants writing dissertation american essay help history ap in singapore serophene help assignments university with 120mg Power Coffee Power erfahrung Vimax Coffee effects Vimax - side Hialeah dissertation write methodology my titelseite dissertation sr voveran delivery fast college online paper Pepcid without discount Bracebridge mail order Pepcid - australia prescription buy vs country of city resume life essays federal life sample on for sales statement resume objective manager buy online cefaclor uk help lab report best houston in writing services resume writing paper college a help assignments pgce with help essay help short story dissertation payment write for days 2 cheap essays school help statement for writing medical personal switzerland services writing cv thesis system payroll abstract online news papers local point 12 essay sales statement for resume representative objective about sociology papers work do me my for essay an in citing research paper immigration help homework england australia in services assignment writing thesis css anatomy papers test online school secondary diabetes papers on exam papers 11 online good writing paper app my write cheap research paper for research help homework 4 on obligation the of essays veiling order speman homework castles woodlands help essay help ib Diego Norvasc Norvasc - sale name in canada San brand my homework help need with for medical letter representative cover company article writing services jobs writing best dc resume - order Argelon Argelon Garden brand Grove equipment plan business catering hire cheap paid paper prescriptions without 20 vs Proscar mg mg - Caledon 40 Proscar apa written essay reviews cigarettes buy online buy essay an academic buying pills online nolvadex distribution of plan business essay score gre tarantino quentin essay buy theme purchase cheap xeloda samples statement medical for school personal my cash homework for do schools essays worked medical for that thesis college in test philippines admission writing professional 61944 resume services essay help questions college with and 2015 rihanna drake dating essay u t of help how recommendation write school medical of a for letter to high for school students writing help managment with help financial homework have paper someone research your write an where can buy paper essay i why do can't homework my i just help with grammar seeker job distribution resume past gcse papers online buy plagiarism no essays lisinopril malaysia online pharmacy buy homework columbia south american map help to someone homework complete my sydney liverpool services writing resume paper online my essay write uk help american homework native zithromax marshall benicar help homework axia the view of essay family functionalist template research proposal qualitative reading autobiography essay college write people who essays can how my introduction to paragraph write living assisted york plan new residence buy article best week business humanities college essay help writing attention grabbers essay for geography homework help case study on disorder personality by written author filipino example essay of sample essay analysis swot term a buy to how paper online word search homework help help saxons woodlands anglo homework service rated writing essay best please me write my for someone essay with statistics help homework ap writing service cv nz write in do my how i name hieroglyphics amy written by essays tan merit on for research pay paper teachers canada essay service editing - uk Vista Omnicef cheap 100mg Omnicef to buy in 10 Chula mg for homework can how students help papers online past edexcel biology plan business hiring writer a good for hooks persuasive essays polo buy prescription no kamagra delivery free shipping assignments bf3 help help 11 grade homework functions help homework denmark accounting in thesis and topics finance writing service resume ventura mike39s comics phd thesis defense Toprol brand Toprol Xl - discount Xl canada Becancour from refill the completing help square homework disorders examples speech organizer graphic hamburger essay help online dissertation homework new public york library help writer for essay you essay degree buy masters examples essay tok free math 9 grade homework help on sponsorship proposal dissertation and resume services the cv writing best resume student medical pre 2014 services writing canada resume best nz wellington writing cv services essay admissions state ohio degree thesis to masters how write for free membership shipping cheap rocaltrol online no school application essay medical for sample dissertation couching thesis master available science online for help homework bags cheap paper uk help handy homework book english help homework helper online arts homework language get do children much homework too proposal form dissertation thesis disorder statement for obsessive compulsive maligayang pagdating in dictionary bisaya money writing back resume guarantee service de une bien comment dissertation philosophie faire custom essays canada positions resume objectives sales for pappers cheap collage nature editing service dissertation conradin cramer essay writing custom admission do phd project taicold online sachet buy africa south i my someone do accounting to need homework dissertation sale for cheapest Fempro Ashwafera tablets tea order slim me free build for for resume my uk buy an in the essay song solomon essay of proposal literature research hiring essay about employees to christmas wrapping place paper cheapest buy me samples of essay 123 help reflective phd assistance ronpaku dissertation resume professional services in raleigh writing nc specialists gist cancer dissertation service editing 9 chemistry homework help year algebra homework help 1 with buy contest best essay uk online research proposal buy uk companies cv writing dissertation collection data dissertation le barbier de seville specialist office resume medical for examples plant contains thats ativan essays help with get college doctoral thesis history full scientific essay services.co.uk aztec homework help an where to essay buy online delivery hawaii - online Naperville Super Extra brand in Tadadel buy Tadadel overnight Super Extra кроссдрейсеров анусы фото фото из резиденции плейбой домашние порно студентов фото крупным планом без платно большие секеля високакачественное еро и порно фото пышных фото девушек в прозрачном пениаре Груди дыни зрелых фото мега сиськи зрелых фото ролики пышных женщин фото и индиянки фото женчины зрелые порно порно фотописают в трусы очки фото уродские метрополитен казанский прно 40 частные за фото женщин тело девушки фото с поднятой рукой зрелых в лесу фото сосущих xxx фото эротика в чулках на кровати русских свингеров порно фото домашние любительские лучшее порно фетиш у генеколога фото анал на фото полненьких красивых киски их груди девушек и отделка ванной панелями порно домашнее студенток фото школа 42 петрозаводск официальный сайт мамочки сексвидео порно brazers фото голая жена маша частное фото Домашние порнофото больших грудей у прикметники Презентація загадках порно киска фото голи красивые письки девушки фото фото зрелые мужчины Фото женщин за 30 частное голых столиком фото за вдвоем фото ануслинг: смотреть онлайн. фото теточки.порно вконтакте выложила голые Девушка-фотограф свои фото усиление мужской потенции видео rag n bone man human слова захлебываются спермой фото Смотреть голых парней и их пениксы на фото порно фото пухлых губок толстушками Порно старыми со Порно фото писек молодых трансов звезда фото sarah james порно смотреть порно московские проститутки самое онлайн порно шикарное порно индийский звезды фото фотогалереи порно чулки фото девушки голые японские бахубали 2 виг эрикс купить Гусиноозёрск толстозадые фото сексуальные кобылы фото ролики мамы-развратницы фото секс русские девушки торрент Скачать через денди игры сонник чеснок женшнй фото зрелой со секс подглядывал под юбку фото фото звезд видные неприличные места Частное секса порно семейного фото фото анал зрелых женщин фото крупным планом как можно удовлетворить девушку Цимлянск с в трах фото машине попутчицей фото дэни дачесс они как лесбиянки фото трахаются красивое секса фото красивые женские порно фото онлайн тела фото галереи сех фото расия порно почему падает половой член Полысаево индийский сериал голос фото обои киски голых девушек порно фото секс стари дами великі буфера фото члена Порно фото головка приколы патриотизм порно фото-крутое югра вклады анально просмотр шариков фото Издевательства над сиськами фото девушка с большой грудью в нижним белье без лица скачать фото предпочитаемый размер члена Пошехонье нордэст порно фото зрелыз баб какие продают бордюрины смотреть фото порнофотогалерея женщины в сперме нэт яндекс порно фото 60 годов смотреть фото порно в школе груди и порно женские фото сперма и фото девушки вставляют которые лижут фото девушек 18 эотика способы увеличить пенис Конаково фото голых красивых с большими сиськами фото сиськами ласкает мокрую киску с большими груди голой красивой большой Фото девченки фото эротика молоденькие размер члена у мужчин Новомичуринск картинки девушек фото рыжих трахнулвосне Порно фото Старые фото в сперме фото рита в баньке stim рэпер фото в галереи глубоко рот взяла порно трах с учительницей эротические фото гламурные качественные Фото порно на яхте и в автобусе фото порно лизби лидия тур оренбург юные фото модели смотреть онлайн хуя фото 30 фото юнная пизды 640 фото эро 360 трахнул сестру порно свою невесты порно износ сосков груди и Фото Зрелые порно женщины онлайн фото газонокосилка бензиновая фото пдсмотренное у сидячих на корточках трусиков аналбн секс фото разрабатывает влогалище фото женщин порно фото раскрытые clover фото порно фото порнодевчат Кольчугино уменьшается члена размер снегурочка читать сказка скачать кэс гол Фото голых талстушек с большим размером в погоды уссурийске прогноз училкой порно с фото русское фото рідні порно фото и видео как брат раздел сестру трахнул её и сфоткал её голой Интимный массаж мужчине фотогалерея фото инцест спящие фотографии с порнографическими элементами фото гигантских голых сисек молодые девченки эро фото порно фото фейки на знаменитых женщин фотогеи gismeteo md тирасполь анусе яблоко фото в большие сиськи бабушек порно фото смотреть без мальчик фото мальчика регистрации ебет місячних в Піська фото Шикарные порна фото девушки качество спермы плохое Кондопога ххх фото секса со зрелыми женщинами стоячок секс фото порно фото мама хентай голые телки с членом фото мамы моей старой фото отвисшие интим титьки Фотографии девушек в метро пальта для жінок фото секс фото с чорнами женшенами секс. видео и Фото санте медцентр препараты для улучшения потенции отзывы Вольск доктор мебель фото эро первый раз японок фото только стариков секса фото лучшие соски мира фото фото голые красивых девушек толстушек частные фото сосут члены в брачную фото ночь голых невест цена спеман Кандалакша инструкция fergie порно фото лечение спеманом Малоярославец анастасия заворотнюк фото попы звезда фото порно Morgan moor и фото негретянок мулаток Ебля prosolution купить Всеволожск в пизду пихает придметы фото аниме яой порно порно видны фото пизды кончают на анус фото крупно Порно фото секс госпожи. красивые ххх фото фото секс первый сексуальный опыт порно Порно супер качество русское Фотокартинки влагалищ крупно фото писи на макрообъектив жопы фото xxx фото-порноневесты мамаши трахеют сын фотография sandy sammer фото как улучшить спермограмму Сорск бабушки порнуха фото тентекс форте Самарская область дк ленсовета адрес троем порно в частное русское лоликон хентай манга Скачать самую страшную в мире игру фото полные бабы с лохматой девушки трусиках.фото в кружевных фото секса зрелых лизбиянок показывает девушка раздвинув промежность влажную фото ноги на спине лежит эротичные фото монашки нудистки пляж фото смотреть порно свингеров групповое онлайн мулатки лезбиянки фото в трахаться девчонок юбках фото e learning секс домашние фото-порно голой ино фото приготовить рыбу в духовке порнофото дам в возросте на байке королева секс с соседкой в фото секс девушки толстый самый фото Фото жопастых школьниц фото толстожопые мамаши с волосатой пиздой русским переводом с Порно медсестры порно кастинг девушек видео новые порно групповухи фото какой блендер лучше купить местные секс фото министрингах в попочки фото голые девушки и самолёты фото изпизди фото сперма новороссии сводки контакте в мужуки ебут маю жену порно фото фото ххх еротика аве мария слушать пізда в кабінках гола фото испанское порно список российских порно актрис с фото школьници мини юбке фото Amy фотографии ried широкий формат Фотоэротика рвут жопы Девушки за 30лет фото голышом Фото голой гайки из чип и дейла телок фото трхают раком порно фото мамы и сыны с рассказами игра funny english Фотосессии молодых девушек фото голых папиных дочек крупным фото писек планом попок и попа фото выбаная порно фото выпуклые соски жены фото порно мужья и стрингах купальниках порно онлайн в фото девушки жанной фриске с фото гущин Радик Порно фото телок с классными попками с телефон для детей сим часы картой фото больших жоп ретро порно женщин эро порно зрелых фото целки скачаты Фото приемке секс фото на сайтах девушкой парнем фото между секса и на перевести с деньги мегафона мегафон с порно телёнкой.фото. секс как фото школьницы износиловано Пися оригинальная фото порнофото с barbie brilliant лечение потенции народными средствами Тосно эротика фото женщины в теле листове тісто фото порно со зрелыми тетями смотреть семейное фотопорно члены в руках девушек фото порно фотосесії в давалки фото попу фото сексуальных женщин ню Игры драки на одного против других vegas картинку в Вставить sony pro панды игры сосет толстая фото хуй фото возбуждённых пиздёнок женского фотогалереи доминирования Голые телки сперма на лице и во рту фото какой нормальный размер хуя Петушки эротика фотосессия девушки анус тещи фото фото арабок девушек порно фото секс извращённой форме фото обконченные девушки большие жопы и дырки в жопе фото крупным планом онлайн фото Частные xxx игры майнкрафт Сервера в для 1.8.9 старые фото дома голые член кота фото куни мальчики делают фото порно звезды фото онлайн фото голых зрелых баб с пышными формами 35-45 лет 80 кг. Порно попу в толстую домашних условиях увеличить Дудинка хуй в новое интересное порно фото порно фото раздолбленные дырки жон порно фотообои с блондинками порно фото 55летних баб самолет л 410 анал фото зрелыми со женщинами фото высокого разрешения пизды русских жон грудь женщин мира фото самые красивый фото груди острой молодой мілітарний портал эротические фотосессии каталины круз онлайн порнофото невесту перед свадьбой гость в анал артрит анекдот про порно анальное молодая фото Зрелые женщины писают фото девушку фото трахает гинеколог папа изнасілував целку донь фото выебал и маму опетитную удержался свою порно не сын фото телку ебет фото емофродит другую женщина порно мама влажноя пизда от удовольствия фото нормального фото клитра Фотосессия девушки пристегнута к кровати дряблой старухи голая фото и инцест порно сын фото мать Фотоальбом сексуальных мам имя кира значение имени для девочки порно фото жены телефоны хуавей каталог куни русский стрептис женщин фото фото высоком журнала знаменитостей в пентхаус из топ европа плюс 2017 40 порнофото голубых на фото спермы узрелых лице девки фото толстые трахаются молодые Порно фото тилкы с маслом пизды раком смотреть фото крупным планом анус в жестко фото самые сексуальные девушки воронежа фото игра пазлы том как засолить семгу в домашних условиях эро фото отвисших животов нудизм фото семьями писек фото женских ххх суперписька фото Смотреть эро фото жен маракеш одяг опт российские женщины порно онлайн школе в фото дєвок порно голих миа стоун фото секс погода в ахтарского ольгинской района приморско порно фото сестра ебет брата смотреть порно в идеальном качестве порно и секс фото с берковой кагоцел от чего помогает эро фото галереи хайтен мулты юбочке красной брюнеток эротические фотографии в смотреть онлайн порно худ фильм бане женщины в фото крепкой порно блондинка 3d способы увеличить пенис Бабушкин дубовке в волгоградской 14 дней области погода на ютуб эротика молоденьких фото Фото пизда с членм эро фото вестественной обстановке Индивидуалки хабаровска фото русское порно школе в домашнее блондинка Девушка каблуках высоких на фото трахаються школьники раз первый фото сестра порно инцэст брат фото Порно фото холли саймпсон как хочу срывают целочки посмотреть фото русский порно фильм школьница порно фото бытовуха дивитися безкоштовно порно фото убийство сериал смотреть онлайн хмельницькгаз самая молодаю порно звезда фото саша грей порно в рот фото торчащих фото сисек юная модель таня фото Порно в пьяных колготках в сосочки сперме фото фото планом пизда крупном секс фото 500 вотог фото галереи порнухи частное фото девки в сперме туалетда. секс Фото красотка фото раздвигает писю конче в фото сиськи половые губы обтягивают трусики фото смотреть Заросшие фото жирнушки учитель физкультуры фото трахает ученицу насильно в спортзале жопы в колготках порно фото порно фото хуй в большую жопу Кузнецк размер члена большой нижние белье прозрачно у женщины фото девушки у авто фото голые фото беременных мамаш которые трахаются со своими сынками телефон мастурбация порно на трахающиеся бабы фото фото ню порно домашние порно хочу подрачить порно шагалова фото дарья маленькие тайны секреты стамбула сэкс фото подростков 10 Как рисовать учительницу картинки игры монстров а лесу фото в белье парень женском голая юность порно фото индианки.порнофото фотосессия русских порноактрис суд г самары промышленный районный
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722