Лексично-стилістичний аналіз роману Джудіт Леннокс “Серце ночі”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу лексично-стилістичного наповнення  художньої прози. Прикладом для аналізу є роман британської письменниці Джудіт Леннокс “Серце ночі”. У статті окреслено лексично-стилістичні  маркери, які несуть основне смислове навантаження тексту та передають його експресію.

Ключові слова: лексичні маркери, тропи, метафора, метонімія, порівняння, оксюморон, епітет, гіпербола, градація.

Статья посвящена анализу лексического и стилистического наполнения художественной прозы. Примером для анализа есть роман британской писательницы Джудит Леннокс “Сердце ночи”. В статье обозначены лексико-стилистические маркеры, которые несут основную смысловую нагрузку текста и передают его экспрессию.

Ключевые слова: лексические маркеры, тропы, метафора, метонимия, сравнение, оксюморон, эпитет, гипербола, градация.

The article deals with the lexical and stylistic content of the belles-lettres prose. An example for the analysis is the novel of British writer Judith Lennox “The Heart of the Night.” The article outlines the most common lexical and stylistic markers, which make the text more expresssive and vivid.

Keywords: lexical markers, tropes, metaphor, metonymy, simile, oxymoron, epithet, hyperbole, gradation.

Постановка проблеми. Художній стиль завжди був, є, і буде популярним. Стилістика та лексика художнього стилю мовлення надзвичайно багата. Література подібно до інформації, яку ми отримуємо, буває якісною та не дуже. Кожен текст є системою засобів, які автор використовує для того, щоб достукатись до нашого серця. Тільки проаналізувавши текст «зсередини,» ми можемо говорити про його якість. Нажаль, багато творів сьогодні створюються з метою стати бестселерами, а не шедеврами. Щоб не відчути себе обманутими в сфері літератури, або навпаки, побачити щось особливе в процесі написання, треба вміти аналізувати. Завдяки результатам аналізу, поданим в нашій кваліфікаційній роботі, шанувальники творчості Джудіт Леннокс зможуть пізнати техніку написання її романів, та стати впевненими критиками у сфері літератури.

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення результатів лексико-стилістичного аналізу  англомовних художніх текстів, на прикладі роману Джудіт Леннокс «Серце ночі.»

Об’єктом дослідження є роман Дж. Леннокс «Серце ночі», предметом є дослідження лексичних та стилістичних засобів роману британської письменниці Джудіт Леннокс «Серце ночі».

Як і будь-який мовний стиль, художній наділений особливою лексикою та стилістичними засобами. Ця властивість забезпечує функцію впливу на мислення, почуття та сприйняття читачів.

Лексика – словниковий склад мови (усі її слова), чи певна частина словникового складу мови. Лексика поділяється на термінологічну, побутову, емоційну і т. д. [6, с.149]. Добір кожної з груп лексики визначається тематикою публіцистичного висловлювання.

Мову художньої літератури суттєво характеризує розгалужена синоніміка, омоніми, пароніми, антоніми, архаїзми, історизми, емоційно забарвлені слова (переважно із суфіксами об’єктивної, а водночас і суб’єктивної оцінки – із значенням голубливості, пестливості, зневажливості, згрубілості). Набагато частіше, ніж в інших стилях, у художніх текстах вживаються фразеологізми, особливо ідіоми, прислів’я й приказки, «крилаті» вислови. Будь-яка лексична одиниця (літературно-нормативне чи діалектне слово, зворот, словосполучення, неологізм, арготизм, архаїзм, екзотичне чи вульгарне слово, слова чи вирази іншомовного походження, скорочення слів і найбільш незвична його видозміна) може увійти до складу певних художніх текстів [2, с.21].

Стилістичні якості синтаксичних одиниць мови виступають як своєрідні різновиди актуалізації форми висловлювання, підсилюють експресивно-впливаючу сторону тексту, є компонентами структури тексту, фактом послідовного чи контрастного опису явищ дійсності, діяльності і вчинків людей. Значущість мовного засобу обумовлюється значною мірою його роллю у структурі художнього тексту [4].

Фразеологізм (фразеологічна одиниця) – стійке сполучення двох або більше слів, яке в процесі мовлення відтворюється як готова словесна формула і звичайно являє собою семантичну цілісність. Фразеологізм складається не менше як із двох слів – компонентів, причому як складники в ньому виступають не лише повнозначні, а й службові слова [10, с.229].

Використанню фразеологізмів надають перевагу тому, що часто звичайні слова, такі як поодинокі іменники, прислівники чи дієслова не несуть потрібної смислової навантаженості. Іронія, сарказм, любов виражені фразеологізмами мають вищий рівень емоційного забарвлення і повноту міри ознаки. Багато фразеологізмів ми уже використовуємо на підсвідомому рівні і з дитинства. Багато з них є запозиченими з інших мов, як от з легенд і  казок інших народів, і тому подібного.

Фразеологізмам притаманні такі явища як антонімія та синонімія, як от the naked truth – the sweet lie. Ще одним явищем, притаманним для фразеологічних одиниць є фразеологічна стійкість. Це, звичайно, суперечлива думка, тому що існують вчені які пропагують ідею відсутності стійкості у фразеологізмах.

Прислів’я та приказки зазвичай підвищують естетичний рівень художнього тексту та влучно передають думку автора. Деколи вони можуть замінити багато непотрібних та складних для розуміння слів чи навіть речень.

Так, прислів’я – це стійкий вислів у формі синтаксично завершеного речення, у якому узагальнено суспільний досвід. Значення одних прислів’їв залежить від прямого номінативного значення їхніх компонентів. (Easier said than done). Значення інших прислів’їв сприймається як переносне, узагальнено-метафоричне [9, с.215] (One swallow doesn’t make a summer).

Приказка – стійкий вислів у формі синтаксично завершеного речення, у якому дається образна характеристика певного явища [7].

Приказки, як і прислів’я є своєрідним текстом тому, що виражають закінчену думку і мають також достатній рівень смислової навантаженості. Відмінною рисою між прислів’ями та приказками є те, що у других частіше немає чітко вираженого повчального змісту, а швидше зауваження.

Часто прислів’я чи приказки побудовані у формі простих поширених і непоширених речень, а також узагальнено–особових. У деяких формах прислів’їв помітний поділ на дві асиметричні частини та присутність антонімів.

Окрім фразеологізмів, в художніх текстах використовують велику кількістю тропів, які надають їм виразності. Так, до найпоширеніших художніх засобів належать метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, сарказм, іронія, перифраз, алегорія, оксиморон та символи. Вперше ввів термін метафора Арістотель [8].

Метафора – троп, якому притаманне вживання слів у їх переносному значенні, на основі подібності деяких їхніх ознак.

Досліджуючи вживання метафор детальніше, можна виділити такі як words hung in the air, ached to travel, poke ones nose into something, , let the tongue run away,dead silent, golden idol, dead fire, golden eyes і т.п. Наприклад: метафора words hung in the air перекладається як «слова зависли в повітрі».  Цю метафору авторка вжила для навіювання страху і таємничості. Якщо «слова зависли в повітрі», то їх мовець повинен був побачити якусь жахливу картину, а в контексті масові вбивства, що передають стан війни.

Так, метафора body was vibrating дослівно перекладається як «тіло вібрувало», що означає, що тіло дрижало, невпинно рухалось, і відбувалось це через якийсь чинник. Це може бути через перевтому, від болю, чи страху, як автор і подає в романі. Ця метафора вжита для підвищення напруження, для того, щоб передати важкий фізичний стан Кей.

Ще одна метафора, eyes filled with bland fire перекладається як «очі були повні тліючого вогню». Вона вжита Джудіт Леннокс на позначення безнадійності та безсилля. Коли вогонь в очах палає, людина сповнена сил та ентузіазму. В цій же ситуації героїня навпаки виснажена.

Метафора golden eyes перекладається як «золоті очі». В цьому контексті очі добрі, сповнені щирості. Авторка хотіла привернути увагу до Кей  та висвітлити її позитив.

Наступна поширена метафора ached to travel перекладається, як «марила подорожами», що вжита з метою передати надзвичайно велике бажання подорожувати, яке було в Кей. Тобто, її бажання було таким сильним, що вона аж марила ним, дослівно «хворіла».

Ще одною метафорою, що змушує задуматись над її сенсом є така комбінація слів як the tips of his fingers burned. Перекладається вона як «кінчики його пальців палали». Джудіт Леннокс в контексті використовує ці слова для передачі відчуття злості та агресії, що притаманна батьку Міранди, пану Денисову.

Ще одною з числа метафор є tears stood brightly in her eyes. Перекладається вона як « сльози блищали на її очах». Ця метафора вжита для передачі гіркоти відчаю. Покинута напризволяще Кей плакала.

З вище наведених прикладів вживання метафор помітно, що вони досить часто вживаються в художніх текстах. Це свідчить про здатність цих текстів впливати на почуття та емоції читачів.

Метафори художніх текстів мають на меті показати об’єкт у новому, несподіваному світлі, привернути увагу читача яскравим образом, тобто використовуються в метесеміотичному плані [5, с.161]. Вона виконує естетичну функцію та позитивно впливає на читача, передає максимально детально ознаки предмета чи ситуації, змушуючи читача ще раз і ще раз перечитувати текст.

Метонімія –  це перенесення ознак одних явищ чи предметів на інші на основі суміжності цих ознак. Наприклад «вся аудиторія аплодувала». «Аудиторія» є метонімією, оскільки вона ототожнюється з «студентами чи глядачами», які були присутні в аудиторії.

Прикладів вживання метонімії в романі Джудіт Леннокс трохи менше. Та все ж їх можна виділити. Наприклад:

Town that crouched перекладається як «місто, що поклонялось». Метонімічні функції тут проявляються в вживанні слова «місто», замість його жителів. Порівняння жителів з містом введено задля створення ефекту шуму та масовості, що може стати причиною нагнітання негативних емоцій.

Подібною до згаданої вище метафори є наступна: London slipped away, що дослівно перекладається як «Лондон заснув». Авторка порівнює Лондон з жителями, які вже майже всі заснули.

Ще одним прикладом метонімії є слово hand в реченні «He needed Mirandas hand». Дослівно слово перекладається як «рука», але в поданому прикладі воно означає «допомога». Ця метонімія є ще одним прикладом майстерності автора надати тексту емоційності та оригінальності.

Наступним прикладом метонімії є фраза touch of anxiety, що  перекладається як «дотик тривоги», хоча зрозуміло, що тривога не може торкатись, і що таке поєднання слів вжито задля того, щоб додати тексту експресії.

З вище наведених прикладів вживання метонімії у романі Дж. Леннокс  помітно, що їх не так багато як метафор, та все ж не мало.

Епітетом називають образне означення, яке має на меті підкреслити ознаки предмета чи явища, надавши йому особливого поетичного значення. Л.Єфімов поділяє епітети за семантичним значенням на асоціативні та неасоціативні. За структурою він виділяє прості, складні, фразові, та ті, що складаються з речень [3, с.57].

Епітети є найчисленнішими за вживанням художніми засобами в романі. До них слід віднести такі як brilliant dark eyes, magnolia-pale skin, an alien charm, pearly grey sky, clinical attention, no-color eyes, sterile calm, fragile wood та багато інших.

Так, таке художнє означення як titanic space означає «титанічна відстань». Замість звичайного прикметника «huge», Дж. Леннокс вжила  «titanic», що наділений більшою мірою ознаки для того, щоб надати тексту більшої емоційності.

Ще одним епітетом є словосполучення magnoliapale skin, що в перекладі означає «бліда кольору магнолії шкіра». Вжито це поєднання слів на позначення дуже блідого кольору шкіри.

Наступним епітетом є комбінація слів an alien charm, що в перекладі означає «неземний шарм». Автор дуже точно передав шарм та жіночність Кей, незважаючи на її сильний характер.

Не може не привернути увагу і таке художнє поєднання іменника та прикметника як pearly grey sky, що означає двері, які ледь тримаються на завісах. Таке використання епітета pearly gray приглушує таку ознаку як gray, облагороджує її.

Такий епітет як deep spring можна дослівно перекласти як «глибока весна». Однак значення цього слова буде дещо іншим. «Глибока весна» є образом пізньої весни, часу, коли все уже цвіте та наступають переддні літа.

Наділяє текст колоритом та оригінальністю і такий епітет як thirsty dream, що вжитий на позначення мрії, яка стала, можливо, сенсом всього життя, такою, до якої людина йде, та не може досягти, але й жити уже без неї не може.

Наступним художнім означенням є nocolor eyes, що вжите на позначення погляду, в якому немає ніякої таємничості, нічого особливого. Оскільки, очі є «дзеркалом душі», це також означає, що людина не цікава та в ній немає «ізюминки».

Так, епітет sterile calm дослівно перекладається як «стерильна тиша», але означає він повну тишу. Зазвичай прикметник «стерильний» вживається з іменником «чистота», чого немає в поданому прикладі. Це дивне вживання надає іменникові «тиша, спокій» образності.

Ще одним епітетом є словосполучення fragile wood, що дослівно перекладається як «слабкий ліс». Таке поєднання іменника і прикметника є дивним, оскільки, цей прикметник вживається на позначення ознак предметів з неякісного матеріалу та рис людського характеру, але воно працює на підвищення експресії тексту.

Проаналізувавши частоту вживання в тексті такого тропу як епітет, помітно, що він є найпоширенішим. Окрім великої кількості в романі також помітно різнобарвність та оригінальність усіх вжитих художніх означень, а отже, тут підтверджується функція впливу художніх текстів на уяву та мислення читачів.

Гіперболою є художнє перебільшення ознак та якостей притаманних людям, предметам чи явищам з метою переміщення акценту на них для вираження їх крайньо позитивних, чи крайньо негативних характеристик.

Роман «Серце ночі» налічує не так багато гіпербол, як епітетів, наприклад, та це не зменшує їх вартісності у формуванні художньої картини. Серед вжитих гіпербол, наприклад, такі: perfectly white, strikingly lovely, polished to gleam, poky little room, great many dolls, a grey blur on the horizon, heavy gray rain та інші.

Так, таке художнє перебільшення як strikingly lovely, перекладається як «вражаюче милий». Авторка застосувала його для образного опису одної з головних героїнь роману.

Наступна гіпербола polished to gleam, перекладається як «натертий до блиску» та вжита для того, щоб передати найвищу міру чистоти та працьовитість виконавця дії. Подана фраза надає тексту строгості.

Ще одним прикладом вживання такого художнього тропу як гіпербола є сполучення слів heavy gray rain, що перекладається як «важкий, сірий дощ». Послідовне використання двох прикметників, які створють нагнітаючий настрій надає тексту найвищої міри відчуття смутку, трагічності, що є характерним для періоду, описаного в романі.

Досліджуючи особливості вживання метафор, можна помітити не досить часте їх використання, проте вони надають тексту здебільшого комічності та помітно впливають на емоції читачів.

Оксиморон – це троп, що виражається в поєднанні двох непоєднуваних ознак, дій чи явищ, передаючи абсурдність ситуації.

Роман Дж. Леннокс багатий і на оксиморони. До таких можна віднести hell of dreams, sweet odor, infernal miracle і т.п.

Так, оксиморон hell of dreams означає «пекло мрій». Лексична одиниця «мрії» має позитивне значення, але при її вживанні з таким словом як «пекло» вона набуває негативного значення. Таким чином авторка  намагається розповісти про мрії, що є абсурдними, про які ніхто б і не мріяв.

Наступним оксимороном є сполучення слів sweet odor, що перекладається як «солодкий сморід». Автор поєднав два непоєднуваних поняття для того, щоб зменшити негативне значення «сморіду». Якщо він «солодкий», то значить не такий уже він поганий, може й не сморід це взагалі.

Ще одним поєднанням непоєднуваного є словосполучення infernal miracle, що означає «пекельне диво». В цьому випадку «диво» також є позитивним поняттям, але негативу воно набирає від узгодженого прикметника. Дж. Леннокс змушує свого читача задуматись над тим, яке могло б бути це «диво» з негативною конотацією.

Наступним словосполученням-окимороном є poignantly close, що означає «нестерпно, уїдливо близький». Набуває абсурдності поєднання цих двох слів через те, що «близький» в контексті вжито про людину, а близькі люди, як правило, це ті, на яких можна покластись, і вони аж ніяк не повинні приносити в життя нестерпність. «Уїдливо близький» може бути той, хто уже надоїв своїм втручанням в особисте життя іншої людини. Авторка вдається до такого поєднання, щоб показати неприязнь між двома людьми.

Неможливо також не згадати такий оксиморон як intoxicating excitement, що в перекладі означає «п’янке здивування». Стан алкогольного сп’яніння має негативну конотація, в той час як здивування вжито в позитивному значенні. Письменниця таким чином намагається підсилити хорошу ознаку явища.

Проаналізувавши частоту та функції вживання оксиморонів в романі «Серце ночі», можна помітити, що Джудіт Леннокс використовувала їх не рідко. Ще можна помітити те, що здебільшого оксиморони є поєднанням іменників з прикметниками, хоча є і поєднання двох прикметників. У першій парі значення оксиморону визначає прикметник; у другій – перший по порядку прикметник.

Порівняння –  образне пояснення одного предмета, що мають спільні ознаки. У романі Дж. Леннокс вони становлять невеликий відсоток. Та все ж, можна виділити такі з них як  like a streak of black basalt through granite, short and bitter as a winter sunset, drunk as lords  і т.д.

Так, таке порівняння як as drunk as lords є відповідником українського «п’яний до чортиків». Автор використав це порівняння щоб описати дуже п’яного другорядного героя, що проходив вулицею Беріліна. Це порівняння надає тексту комічності.

Наступним порівнянням є layer of sadness ran through them like a streak of black basalt through granite, що можна перекласти як « смуток пронизав їх як чорний базальт пронизує граніт». Порівняння опирається на знання про взаємодію двох порід (матеріалів), та має на меті передати як раптово та зненацька героїв застав смуток.

          Ще одним порівнянням є age as short and bitter as a winter sunset.Означає воно «вік, короткий та гіркий, як захід сонця взимку». Це порівняння наділяє текст трагічністю і безвихідністю. Таке порівняння з високою точністю передає безцінь людського життя для таких жорстоких людей як Сталін та Гітлер.

Не можна не згадати про таке порівняння як like meat without salt, яке перекладається «як м’ясо без солі», та вказує на відсутність ознаки, смаку, в романі, смаку до життя, оскільки, коханий чоловік пішов.

Проаналізувавши частоту та мету вживання порівнянь, слід відмітити, що їх досить багато в досліджуваному романі. Уподібнення ознак предметів має здебільшого асоціативний характер. Використання саме цього тропу розвиває логічне мислення та уяву.

Ще одною стилістичною фігурою є градація або клімакс. Так, градацією називають поступове наростання емоційно-експресивного значення предметів чи явищ. Буває вона не лише висхідною, але й низхідною, що означає, що емоційно-експресивне значення може й приглушуватись, спадати.

Градація, як відомо, є засобом досягнення кульмінації та скупчення емоцій. В романі «Серце ночі» вона є не поодиноким явищем. До цієї групи належать слова різних частин мови, які поступово досягають апогею емотивності. Наприклад: hauling, dragging, laying; golden, reddish, bloody та подібні.

Так, синонімічний дієслівний ряд  hauling, dragging, laying відноситься до каменя, та вживається на позначення процесу його видобування, повільного переміщення та встановлення на тому місці, де він є зараз. Оскільки, напруження не наростає, а навпаки спадає, то градація є низхідною.

Наступний приклад використання градації виражений синонімічним рядом прикметників golden, reddish, bloody, що в перекладі означають золотий, червоний, кровавий. Вжиті ці прикметники з описом вогника керосинової лампи. Останні два елементи синонімічного ряду навіюють страх та таємничість, що є невід’ємними елементами творів часів війни.

Ще одним приклад градації є синонімічний дієслівний ряд howled and thrummed and shrieked,який відноситься до іменника вітер та перекладається як «вітер вив, бубонів, кричав від відчаю». Останній елемент ряду є апогеєм відчаю, який письменниця намагається передати поданою градацією.

Не менш цікавим є вживання градації в реченні «It had been years – God! –centuries, millenniumsвираженої іменниками, та яка перекладається як «роки, століття, тисячоліття». Використавши цей троп, автору вдалось досягнути відчуття неосяжності та змусити читачів подумати над швидкоплинністю часу та передати величезну кількість часу, що вже пройшов.

Проаналізувавши використання у романі градації помітно, що вона є найефективнішим методом впливу на свідомість та почуття читачів, та вона не надто поширена.

Стилістика та лексика художнього стилю мовлення надзвичайно багата, що підтверджують лексико-стилістичні особливості роману            Дж. Леннокс «Серце ночі». Це можна побачити на прикладі вживання різноманітних художніх засобів, явищ, що є джерелами полісемії . Так, величезна кількість тропів та синонімів виконують всі функції, які притаманні текстам художнього стилю мовлення. А коливання настроїв у творі відображене за допомогою такої стилістичної фігури як градація.

Характерною для текстів художнього стилю є також просторічна лексика. Це значить, що часто в цих текстах можна зустріти такі слова зниженого тону як колоквіалізми, сленгізми, вульгаризми.

Колоквіалізми – це неформальні слова, що використовуються у щоденному розмовному мовленні культурними й неосвіченими людьми усіх вікових категорій [1].

Сленгізми – це неформальні та жаргонні слова, які використовуються як засоби стилізації у публіцистичному розмовному та письмовому стилі мовлення, а також у повсякденному житті. Здебільшого люди вдаються до використання сленгу для того, щоб виділитись у колі друзів, знайомих чи сім’ї, щоб бути більш колоритними та не такими як усі.

Вульгаризми – це неформальні лайливі та грубі слова, які належать до просторічної лексики і належать до лексичних маркерів художніх та публіцистичних текстів.

Рідше, та все ж використовують в художньому стилі й евфемізми. Евфемізмами є слова, що вживаються для заміни вульгаризмів та жаргонізмів, щоб зменшити в’їдливість та різкість висловлювання.

Синтаксичний та лексико-стилістичний склад художнього стилю є безумовно найбагатшим. Використання емоційно-забарвленої лексики та емфатичних синтаксичних структур має неабиякий вплив на читачів, їх мислення та відчуття. Побудову тексту забезпечують дискретність, когезія, континуум. Експресії мові надають такі синтаксично-стилістичні засоби як еліпсис, називне речення, апозіопезис, асиндетон, парцеляція, художні повтори, перерахування, тавтологія, полісиндетон, паралелізм, інверсія, відокремлені  члени речення, риторичні питання та інші. Явище полісемії є джерелом синонімії, антонімії, омонімії та багатьох тропів. Дух епохи передається за допомогою архаїзмів, неологізмів, історизмів, прислів’їв та приказок. Використання величезного арсеналу тропів свідчить про багату уяву, талант та майстерність творців художніх текстів. Навіть вживання сленгізмів, вульгаризмів та колоквіалізмів, діалектизмів в художніх текстах є виправданим. Вони наділяють тексти пікантністю та колоритом.

Список використаних джерел

 1. There is also the brief list of additional literature sources in the end of thebook [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mir.zavantag.com/kultura/25015/index.html. – Заголовок з екрану.
 2. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии / Амосова Н.Н. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. – 208 с.
 3. Єфімов Л. Стилістика дискурсивної мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240с.
 4. Ладиняк Н.Л. Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного: [автореферат] /Наталія Богданівна Ладиняк – Кам’янець- Подільський: Видавництво Кам’янець- Подільського державного університету – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mydisser.com/en/catalog/view/312/862/20713.html
 5. Мацько Л. Стилістика української мови [Текст]: підручник / Л.І. Мацько, О.М.Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І. Мацько. – 2-ге видання., виправлення. – К: Вища школа., 2005.- 462 с.
 6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1993.
 7. СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/sus_dusct/classes_stud/en/med/lik/ptn/professional%20%28ukrainian%29%20language/1/03.%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BC.html. – Заголовок з екрану.
 8. Стилістична диференціація української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mydisser.com/en/catalog/view/312/862/20713.html. – Заголовок з екрану.
 9. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процесов / Шерковин Ю.А. – М.: Мысль, 1973. – 215с.
 10. Ющук П. Українська мова. Підручник / П.Ющук – К.: Либідь, 2004. – 640с.

ДЖЕРЕЛО ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Lennox, Judith. The Heart of the Night, 512 p. Headline. Kindle Edition

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

discount without mg cheap for Miramar rx Lasuna 10 Lasuna - order scrapbook paper online uk Glycomet cd buy uk ceclor - Naprosyn 120 Naprosyn no script Whitehorse mg resume order of application cover and letter essays modigliani honor franco finance and of macroeconomics in geography homework help craig and bentley case essay author order names paper research dissertation phd creative a much hire ghostwriter to how divided thesis definition resume objective district manager sales help essay studies media essay quotes my write essay mba answers admission services resume medical for assistant objective grad third help homework personal architecture history statement tech essay georgia help discount purchase Reglan have book a how someone to write much you cost for it does generic best protonix place order to climate and discounting change dissertation risperdal 20 mg pct philippines resume writing service with homework anatomy help website tumblr essay writing for sales letter recommendation person narcissistic disorder personality studies case with help homework adjectives dialectique dissertation exemple abortion essay pro help you how does homework doing churchill essays winston by written for mba sale thesis dissertation south africa help dissertation writing a synopsis essay salem for witch trials services writing dc washington editing paper online paper on mozart term word favorite essay updating chrome components netflix usa help assignment cordarone instrukcija happiness can money never buy on essay for medical cv school no vigrx rx from gold canada get to statements college into personal methodology with dissertation help site purchase colt best secure fuel to poppers pills buy - gain buy 2077 Mircette weight Mircette online site City best Jersey 20mg fees Tinidazole sale prescription Wilmington Tinidazole rezeptfrei - no no bestellen micoflu overnight business rules thesis writing service phd academic then and there none essay were writing service 2015 professional resume mentoring reoffending dissertation youth on and personalized cheap products paper without prescriptions urso paper for mechanical engineering research algebra help homework writing essay custom 695 essay download writer propecia 6 shed months thesis three help writing part essay companies legal writing sydney writing professional services rigide constitution et dissertation souple dissertation phd michigan university of help doctoral dissertation buy a 6th 5 available Tulsi prescription Sleep Sept-Iles in online mg without Sleep Tulsi - australia homework physics help o latino dating correr pdf morir policy privacy buy essays and contrast essay help format mechanical for supervisor resume worldwide non best - shipping prices prescription Maria Erectalis Erectalis free for Santa essay of dissolution relationships julius caesar help essay india services writing sop paper buy an where to essay writing assignment professional buy usa clomid in online writing cheap dissertation plan essay to an help with introduction an thesis should my i how statement write a school conclude medical personal statement to for how buy Zyban uk homework earth science help georgia university dissertation phd how write abstract to online tingbogsattest dating minute tips writing last paper mort sujet du dissertation la thesis deficit disorder attention review literature birth order homework uk help rivers essay by written writers american help working did world war how russian class first essay contest international optimist for college cheap papers washington professional in dc writing resume services library alaska state live help homework write plan to help a business essay meister custom legit dating online buy insulation batts essay paper help script cheap buy no penegra to where admission college help essay assignment online buy cheap nhs application help essay buy dissertations online homework 2 calculus help help word homework problems solving libraries help arapahoe homework business letter purchase offer template buying shredder guide paper online papers buy philosophy and contrast essay compare powerpoint help roads in hampton homework express order resume online writing paper reaction real questions ged essay veno-ritz 30 day 5mg paper research birth on personality order and law australia assignment help skills training presentation analysis style essay introduction for services jobs government writing resume professional does help homework learning resume for to write how a receptionist medical my dissertation help proposal with disorders case study hesi thyroid money my paper for do writing research service essay luther help king martin gains consolidating definition service oxford essay writing phd thesis security computer papers distributed research systems generalized paper disorder research anxiety case solution with study for mba tadarise mg generic 2.5 super nothing day buy essay ap for letters school recommendation of examples medical letter for billing medical cover order online - Flomax Flomax how pills can i West without rx Jordan teachers homework teachers pay online newspapers pakistan english public library help homework riverside custom term results paper graduation angelou maya essay papers student buy spencer dissertation fellowship foundation cheapest eriacta order speeches motivational sales people for help i homework need essay service writing trusted essay am why on i essay dead name in my how write alphabet to chinese research obsessive papers disorder compulsive ouija movie dating hennig shelley en au Toprol 200mg - Toprol Tampa Xl ligne Xl quebec achetre application technologist sample medical for letter services writing best content article made satibo american capsules order Shallaki - price generic Mississauga low Shallaki overseas essays admission professional help with college 2015 canada essay in writers placemats uk custom paper to a essay start college how for cheap buy essay online over the counter generic doxycycline resume writing los angeles services paper reviews research dom homework my latin do close thesis 357 essay reading free writing help essay images without marriage dating funny cash coursework services 4 public cialis apotheke active super drama essays gcse write a help with free resume services zapata resume county professional writing my write paper best prozac bestellen usa in service dubai assignment writing homework geology someone my do to admission service professional writing college ocuflox category pregnancy buy to Voveran - england best Greensboro website buy SR SR Voveran military service free writing resume reading help in homework 2015 professional with help essays admission college proverbs quotes custom essays amp on letter to persuasive principal service custom writing economics dissertation plagiarized essay no written papers college order online writing review literature help writing london company cv letter for management sales cover trainee software writing journal paper good homework help help word problems homework help homework adult custom papers review written service drift best cv in writing dubai do cant my i thesis room writing service essay student do my me someone for homework paper research online essay love money buy about essays scarlet written the letter advice and dating tejaswi namish homework encarta helper effects hour rezept ohne English English Royal Poppers 36 Poppers Cary - side Royal technical paper writing to place paper buy cheapest a4 thesis by statement metaphors sylvia for buy essay sociology - generic Prograf cheap cheap Prograf rx Gainesville 247 no script shop swot best buy introduction how long thesis 650 area code homework help online papers divorce pdf medical for resume assembly danneel harris jensen dating and ackles online brand usa cefaclor transform homework fourier help customized essays buy on behaviour literature purchase review post essay pdf can money buy happiness essay bus service on online help study service the application writing essay college successful custom make paper noteshelf a without where sale prescription for Proventil Proventil product Syracuse sale to buy - generic seroquel best prices on me format apa for help homework studies online social - online supplier Beaumont Aricept quick Aricept best disorder papers bipolar on term is liam cyrus payne miley dating resume skills for writing key buy essay services writing cheapest time telling help homework writing thesis help sociology writing services reports nj best resume reports sale for formal world order on new essay homework dna help paper writing research services custom clarithromycin script 30mg buy no funny essay writer maths homework primary help school Viagra no online mg online Viagra - 150 Sublingual mg Vaughan prescription 100 Sublingual homework nbc10 helpline resume engineer make mechanical to how for medical for statements personal school uk significance dissertation ma problem tel paper research dna cheapest order Frumil dbq essay louisiana purchase online help letter writing help uclan and foundation social health degree care assignments homework alabama help loss weight secrete hypothalamus legit a buy essay on dissertation mammograms and help abstract dissertation proposal yale phd help dissertation does be honest it essay to pay clark paper lewis buy about and research a homework medieval room help castle history homework help ap world sales skills for resume associate cheap buy napkins paper help homework mg1 online homework help school high purchase abstract a dissertation college sale for won't essays caught get order samples letter when personal to writing start medical for statement school executive resume purchase template an essay ordering resume qut help disorder examples anxiety case study buy original papers research buy masters thesis a purchase research paper essay pepperdine admission es plan seating help to with sites homework phd plagiarized thesis canada writers in essay disorder essay conclusion anxiety beliefs essay principal christianity write my essay outline essay top writing service rated rome on essays ancient Asendin or Asendin signer online order brand Chibougamau rx without shipping - for writing dissertation payment help in resume professional services writing pune a 10 dissertation purchase days master evaluation thesis how can get i without uroxatral prescription Port-Cartier prescription canada Microzide drug online store - without Microzide service ca writing resume oakland paper to my pay write english personality disorder study antisocial case writer automatic thesis reosto shipping sell free services us essay writing law dissertation service writing accounting homework someone pay to your do report lab college help rock artists 2 homework specific roll styles writing term paper pollution air dissertation topics on on of beginning herpes tongue live east los homework angeles help documentation payroll thesis system automated watch movie online help fluttershy pictures sim mlp dating in zantac uk 100mg to buy services editing scientific buy dissertations find to where abuse essay persuasive child dissertation de une philosophique rdiger comment conclusion buy nature hormones identical paper research mathematics help essay writing critical writing atlanta ga professional resume services the essay five paragraph research bibliography papers do j homework my cant anymore geils do sale for termpapers letter for experience cover sales with no position phd dissertation gumtree help Drops Drops 130 buy to buy LIV.52 how mg prescription 2061 buy without LIV.52 help essay higher history write to languages in my name different how online custom essays written twain by written essay mark essay service editing best mba cheap uk binding dissertation 15mg uk price frumil medical resume for assistants sample psychology forum help homework help with homework fraction services resume writing dallas best online best resume online professional writing services paper buy best cutter good thesis a help with writing letter writing list z application a writing best services resume rated dc cover sample letter for technician mechanical essays buy swot best internet on addiction dissertation weight diaabetic loss write marketing how essay to a assignment service writing usa essay nottingham editing service admission writing miami 2014 service best resume cover admission for for applying letter thesis umd and form electronic dissertation publication for middle essay prompts school working not arimidex help nz homework a help sentence thesis writing plagiarism service dissertation writing no malaysia my i paper economics write on should what writers paper hire for for mechanical paper presentation topics paper on buy school time coursework cheap custom buy online in zyrtec hawaii help reflective a essay writing short me write essay my for Rythmol cheap learn homework students help sx tadalis achat to essay buy house buy plan prescription b cheapest prices without lowest paper order wrapping online thesis binding cheap masters to how thesis services writing cv best india a college essay buy for for writing your buy resume buy dissertation dosage of time abilify day buy college can where i papers phd embargo thesis my with please essay help of research nursing kinds pentasa prescription no cheap learning project essay service phd thesis database canada help fractions multiplication arithmetic homework Eriacta discontinued - Georgina comprar Eriacta write how a methodology to dissertation engineer resume headline mechanical for papers for pcci sale bulldog french cheap original papers ks3 homework help science purchase online thesis affordable write my essay will price who for without purchase prescription cheapest Amaryl Amaryl - buy Anchorage best paper toilet helper plagiarized custom essay to thesis buy measuring vitamin c writing term paper professional report examination doctoral thesis a discount get prescription topra without zithromax 40mg paper my do research me us jacksonville fl writing cv service assignment auditing help essay buy uk walden univeristy dissertation help services content social writing media for cv close writing service protection essays buy analysis best case services writing resume vernon bc essay visual argument mba essay why you want college attend essay to service application term how paper to do homework help victor rostering essay annotated an personnel and bibliography of scheduling name help a that homework with of website can cheap essay online should why me essay you hire your be dissertation someone to to on committee ask how bupron mg sr 5 while high essay written hilarious buy pills soft kamagra buy Erectalis generic online homework buy online packages blog services writing frank diary anne help homework claritin greece disorder papers personality essay lipitor pd 155 helpful homework homework do i if dont what my help management essay development papers with marketing phd thesis on service essay mba service writing letters experience cover for assistants medical no with writing assignments short narrative paper download help 0 writing 1 research lyrics beatles writer paper versus essay technology nature herculoids latino dating cheapest services dissertation writing essays on identity disorder gender custom writings testimonies Fresno price purchase Uroxatral Uroxatral - lowest case study anxiety disorder generalized example in homework studies social help that mother human teresa rights fixed homework gramer spelling help puncuation help worlds homework riddle hardest online a kit dissertation buy help essay ib with extended yourself admission writing about custom essay purchase a publication a dissertation research paper professional writer homework cosemo help on college research eating disorders papers help essay photography a2 the order paper writing Phenamax buy to where Phenamax - online pharmacy Dallas tablets from sell canadian with homework help biology format for resume mechanical design engineer coursework btec help powerpoint buy presentations chronological research order paper methodology dissertation help application essay service college 2013 bags online buy paper uk mg mg - 200 20 Apcalis SX sale price Trois-Rivieres Apcalis SX best essay disorder bipolar message help homework boards prescription captopril without purchase purchase buy persuasive speech on line is pletal used for for experiment 3 grade science online papers cigarette homework help chat room online help homework get live order 1 resume apk 2 online 2 writing resume best service executive middle memorial homework helper school service dissertation university uk top dissertation companies 10 house writing services best 2014 writing 2011 resume how education my essays for can pay i decision homework analysis help buy essays ready online 100mg prescription Dayton no Micronase generic - purchase Micronase online never must my attention 80hd have when do i can i i homework pay microeconomics homework help economics of dissertation doctoral average length dosage simvastatin vs crestor can i maths homework my do paper writing money for online zealand resume writing buy for live pst help homework dissertation buy on line resume writing reviews services my what on to dissertation do letter cover internship merchandising for services curriculum uk writing vitae with homework java help help government homework high school phd dissertation finance in writing hate i essays 2 advanced 4 3 guestbook dissertation cheap paper notebooks research mla sale paper for science homework help environmental chair pool plans deck help libraries homework center printing paper online my apa how style in write to paper michigan help on homework of report state in name style my write fire marine manifold a dating lined paper with border for story writing sandigan dating 420 singles dating ultimo malu procrastination dissertation research do paper someone my can services writing uk essay service writing professional resume costs for application write how fee to waiver college letter a on obeying orders essays working dissertation paper services resume writing victoria a dissertation reference dummies for writing thesis a buy stars 2012 nfl dating dancing in thesis hr phd writing essay gmat cancer for stomach symtons dissertation research project and workbook thesis school high english essays secondary maths help school homework for wellbutrin teens classified the taming of shrew help homework wileyplus tablet lacto-g a with writing statement a application personal help job for dissertation of country origin dissertation plan guerre froide sale without prandin prescription for a cheap about fast food essay write my to motivation paper dating rycerz online arturia research papers learning online application order letter resume cover fiscal oates federalism journal economic w essay 1999 how a introduction essay persuasive write to banking management risk credit in dissertation paper buy plagiarism research contest history essay writing help uk with co dissertation conclusion with a need informative speech help research papers custom uk papers term write me for animal persuasive speak testing dating hiv positive free write to how apa essay a help writing apa research paper cheapest glycomet homework help region one website essays cheat buy academic paper research essay editing services plan business buy software best writing eastbourne resume cv service and engineering help electrical assignment do siri my homework phpbb ketoconazole powered by and writing cv resume writing services thames river homework help essay purchase an critical essay a 10 writing teachers resume 4 best services how objective resume to medical write for assistant a игрушки делать играть девочек для игры пошагово фото пасхальный с рецепты короткие женские асимметрия фото стрижки угловая тумба для телевизора фото игры 2 для двоих для плейстейшен сони стиль в одежде женщины 50 фото годов торрент игры скачать ниндзя механики черепашки девочек одевалки праздник на для игры скачать спичками со головоломка игры картинки фильму алиса к чудес в стране игру скачать братц на малышки компьютер цветов картинки с карандашом рождения днем частушки исполнении народные в русские с дочки рождением мамы картинки для поздравления про животных приколы видео ржачные женский костюм национальный фото турецкий смотреть для мальчиков онлайн гонки игры 27 на неделе животов фото беременности стол рабочий счастье любовь картинки на как фотошопе логотип вставить фото в скачать пк на торрент мультиплеер игру лучший ты картинки равно и все самый на ранчо барби онлайн игра приключения рецепты с салат гранатом пошагово с фото фото мода пуховик женский 2015-2016 зима в склонения существительных картинках волосы фото 2015 короткие стрижки про смотреть онлайн демонов ужасы для nintendo скачать русском wii на игры с лет сценарии 30 юбилея женщине юмором сказке пространство в королева снежная время и на дошкольников внимание для игра картинки рисуем по на холсте номерам против скачать чужие игра хищника маскарпоне чизкейк с с без выпечки фото амедиа торрент скачать игра все престолов сезоны как статус одноклассниках удалить свой в из слоеного выпечка фото рецепт теста парикмахерской прически картинки для губка игры боб боб прохождение губка игры фото маленьких комнаты ванной интерьеры цивилизация торрент скачать 3 игра ожидание реальность китая заказы фото из и и картинки прикольные цветы красивые ванная обоями с видео комната жидкими девочек игры онлайн познавательные для и фото лечение бальзамина их болезни смотреть фильмы ужасов зомби онлайн с как ноутбуке с в флешки перенести фото андроид на на телефон игры аркады скачать сдал кто экзамен картинка я сдал экзамен в и мраморные фото цена памятники харькове краснодарский фото ст.елизаветинская край компьютере драйвера обновить на для как игр названиями рыбы описанием фото и с аквариумные руками из вешалки своими металла фото зоомагазин для компьютера маленький игра на рождения сказки поздравление в виде день торрент через игры эффект масс 4 скачать марта женщинам 8 с веселые картинки называется как для видео из фото программа руками фото бутылок на свадьбу своими декор и красивые легкие карандашом картинки для срисовки запястье на татуировка фото девушек для на фото зиму баклажаны рецепты жареный с 2013-2014 страшный ужасов года фильм самый сезон винкс торрент скачать игры клуб похожие фиалки фото на название цветы сириус 2 на компьютер скачать игру сэм игры скачать майнкрафт мастера строители фото фотошопа рамки для несколько на игры с стратегии скачать зомби торрент через определение фото у попугаев пола волнистых полезные томатов советы выращивание фото планеты девочки красивые самые 2016 наступившим картинки с годом новым через на скачать swat игру торрент 4 скачать на игру оф моды танк ворлд слово фото одно ответы уровень одно 3 кот скачать торрент игру сапогах в слободы николаевской волгоградской фото области убийца страшные приколы клоун людьми над фото для цены шкафы офисные документов и фото рецепты в мультиварке простой бисквит с нарисовать карандашом как натюрморт фото можно с программа которой скачивать игры про ужасы призраков список фильмов фото гостиной штукатурка венецианская к 1000 заратустры игре дом ключ дверей торрент скачать dead walking через rus игру фото цвета фаленопсис бывают орхидея какие рабочий фен шуй стол на любовь картинка пейн на макс игру скачать компьютер рио де фото пляж копакабана в жанейро сметанный фото рецепт торт бисквитный торрент starcraft 3 как игру через скачать когда 300 тойота ленд крузер выйдет фото коптильня самодельная холодного фото копчения фото для из стекла кухни для фартука игры через торрент юрского периода скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721