ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВИ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США ГІЛЛАРІ КЛІНТОН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу лексичного наповнення промови “Building the Growth and Fairness Economy”американського політика Гілларі Клінтон. У статті описано теоретичні засади дослідження політичного дискурсу діяча та здійснено лексичний та стилістичний аналізи вибраних мовних одиниць, шляхом їхньої класифікації за тематичною спрямованістю.

Ключові слова: політичний дискурс, політична промова, вплив, лексична одиниця, лексичне наповнення.

The article deals with the analysis of the lexical content of the speech “Building the Growth and Fairness Economy” of American politician Hillary Clinton. The article presents the description of the theoretical foundations of the political discourse of the leader and lexical and stylistic analysis of selected units, by their thematic classification was carried out.

Key words: political discourse, political speech, influence, lexical unit, lexical content.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. У всі часи політичний дискурс вважався одним із найпотужніших інструментів впливу на суспільну свідомість. Він впливає на імідж країни на міжнародній арені та взаємовідносини з іншими державами. Різні політичні діячі звертаються до політичних промов для досягнення своїх цілей. Дана проблема потребує глибокого вивчення, оскільки політична інформація несе ідеологічний вплив на сучасне суспільство.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Потік інформації здійснюється щодня. Особливо яскраво це помітно у політичних дискурсах політиків. Дана тема є актуальною дослідження, адже інформація отримана завдяки аналізу політичної промови, дає змогу простежити вплив слів політичного діяча, які використовуються в тому чи іншому контексті для встановлення влади, впливу та керування народом, а також для розуміння цілей та намірів політичного діяча. Значна кількість вчених та науковців займалася дослідженням даної теми. Серед них такі як: О.Л. Максимчук, К.С. Серажим, А.О. Худолій, Е.И. Шейгал та ін.

Метою нашої статті є дослідження політичного дискурсу кандидата на пост президента США Гілларі Клінтон.

Виклад основного матеріалу. Політичний дискурс – складне явище, в основі якого лежить комунікація і яке несе у собі певний контекст, дає інформацію про учасників комунікації та про поняття повідомлень. За останні роки політичний дискурс став активним об’єктом лінгвістичних досліджень. У зв’язку з глобалізацією соціальних змін, технологізацією політичного дискурсу, соціологи, лінгвісти та інші спеціалісти доходять висновку, що мова – це влада [1, 60].

У Сполучених Штатах Америки через зростання ролі політики та ЗМІ, через активні виборчі кампанії політичних діячів, політичний дискурс став ключовою складовою інституту президенства.

Багатозначність поняття “дискурс” зумовлена історією його становлення та певною невизначеністю місця дискурсу у системі існуючих категорій та модусів вияву мови. Дане поняття походить від латинського слова discursus, що буквально означає “блукати”. З часом термін набуває різноманітних значень.  У перекладі з англійської discourse означає – “мова, бесіда, виступ, діалогічна мова”, а у французькій мові discours – мовлення, прикметник “дискурсивний” одночасно набуває стійкого значення – “логічний, розумовий, опосередкований”. У словнику Якоба і Вільгельма Грімма дискурс має два значення: 1) діалог, бесіда; 2) мова, лекція [2].

У дискурсі політики переконують народ, направляють у потрібному для них напрямку, закладають свої дії та критикують опонентів. Таке переконання реалізується завдяки використанню політичної лексики та застосуванню спеціальних умов спілкування. Все це супроводжується психологічними, прагматичними та соціологічними факторами. Яскравим засобом переконання виступає пропаганда, яка застосовується з метою нав’язування політиками певних ідей та думок. Дуже часто таку пропаганду можна зустріти перед виборами. У такий спосіб політики легко отримують лідерство, а народ нову ідеологію.

Суть політичного дискурсу перебуває у прямій залежності від предмету та цілей, які ставить суб’єкт. Політичний дискурс – це частина політичної гри, яку ведуть діячі. Успіх такої політичної гри залежить від використання різноманітних гасел та обіцянок [3].

Отже, політичний дискурс – це визначений певним культурним середовищем вид комунікації, який полягає у насадженні та пропаганді різноманітних думок та поглядів, що має на меті реалізацію певних політичних завдань, які пов’язані з установленням влади. Для політичного дискурсу характерні такі особливості: відносини домінування та підкорення; вплив на почуття слухачів (промова мовця побудована в такий спосіб,  щоб впливати на емоційний аспект); основна ціль політичного дискурсу – встановлення влади; комунікація; встановлення свого авторитету, та налаштування проти своїх конкурентів;

Проаналізувавши функції, можна зробити висновок, що політичний дискурс має на меті встановлення влади, а тому найголовнішою функцією виокремлюють саме функцію впливу (переконання та пропаганди). Окрім цього вчені розрізняють такі функції, як: комунікаційна, інформаційна, інструментальна, прогностична, нормативна та легітимуюча. Функція впливу реалізується завдяки методам впливу, які політик використовує задля встановлення зв’язку з аудиторією. Ці методи проявляються в паузах, в  повторі одних і тих самих слів, у відповідях на самостійно задані питання, у “не називанні речей своїми іменами”, в униканні конкретизації осіб і використанні займенників «ми», «наш». Політичний дискурс зводиться до обговорення трьох фундаментальних питань: розподілу громадських ресурсів, права прийняття рішень (на судовому, законодавчому і виконавчому рівнях) та застосування санкцій, які реалізується через вищезазначені функції.

Досліджуючи промову Гілларі Клінтон “Building the Growth and Fairness Economy”, ми проаналізували лексику, яку політичний діяч використовував найчастіше, поділили її на відповідні групи та підгрупи: політичні терміни: загальнополітична термінологія; терміни на позначення політичних проектів, програм та офіційних документів; терміни на позначення роботи уряду та захисту прав та свобод; економічні терміни: загальноекономічна термінологія; терміни на позначення підприємців та посад; економічна діяльність; математичні маркери; фінансово-економічні організації; нормативні документи та закони; ідіоми: економічного контексту, політичного контексту, загальновживані; юридичні терміни, медичні терміни та науково-технічні терміни. Загалом було проаналізовано 256 лексичих одиниць.

Через економічну спрямованість промови, ми бачимо, що найбільше політик вжив саме економічних термінів (відсоткове співвідношення яких від загальної кількості становить 43,3%), найбільше ЛО припадає на загальноекономічні терміни (small business, middle class, big corporations, a balanced budget, incomes, brink of depression). Ці терміни характеризуються тим, що вживаються в повсякденному вжитку і є зрозумілими усім [4]. Наприклад:

Eight years later, President Obama and the American people’s hard work pulled us back from the brink of depression (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015). Термін несе негативне значення і використовується на позначення “Великої депресії” – періоду в історії США, під час якого економіка країни зазнала занепаду через кризу перевиробництва. Гілларі Клінтон використовує даний термін з метою застерегти американців від періоду, який може знову повторитися, а також закликає до побудови росту і справедливості економіки, які забезпечать народу достатню кількістю робочих місць, створять нові підприємства і підтримають споживчу економіку.

Найменше політиком вжито економічних термінів на позначення нормативних документів та законів (4 ЛО): Tax reform , tax code, the Buffet Rule, capital gains taxes. У промові політик опирається на них, що надає її мові ясності і більшої переконливості. Нижче ми навели приклади деяких підгруп термінів:

I will also propose reforms to help CEOs and shareholders alike to focus on the next decade rather than just the next day (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015). Термін СEOs (Chief Executive Officers), ми віднесли до групи підприємці та посади, оскільки він означає – головний виконавчий директор, тобто особа, яка відповідає за управління організацією. Також у наведеному реченні ми маємо термін shareholders – акціонери, фізичні або юридичні особи, що на законних підставах володіють часткою акцій у державній або приватній корпорації. Обидва терміни є прикладом позначення підприємців та посад.

Незважаючи на те, що політик оперує великою кількістю лексики економічного спрямування, мова, якою вона говорить, є зрозуміла та доступна для широкої аудиторії [5].

Другою, але не менш вживаною є група ідіом (загалом 92 ЛО, що складає 36% від загальної кількості), яку політик вживає з метою надання мові експресивності, а проблемам більшої масштабності. Ідіоми були поділені згідно свого спрямування на три підгрупи: ідіоми політичного контексту (imposed new rules, work-place protection, set the stage for, red tape), ідіоми економічного контексту (drowning in debt, cut taxes, Wall Street, shadow of crisis, to build a growth and fairness) та загальновживані (come into focus, around the clock, in the long run).

Оскільки промова в основному має економічний характер, держсекретар вживає велику кількість ідіом саме економічного напрямку задля того, щоб надати словам експресивності та наголосити на проблемі.

And I will soon be proposing a new plan to reform capital gains taxes to reward longerterm investments that create jobs, more than just quick trade (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015).  Даний термін ми віднесли до групи ідіом економічного контексту, адже мова йде про створення робочих місць. Політик пропонує новий план реформування, який породить більше робочих місць, ніж швидка торгівля.

На третьому місці за частотою вживання знаходиться політична термінологія – 37 ЛО, що становить 14,5% від загальної кількості (загальнополітична термінологія; політичні терміни на позначення політичних проектів, програм та офіційних документів; терміни на позначення роботи уряду та захисту прав та свобод). До даної групи термінів ми віднесли такі ЛО: policies, agenda, bureaucracy, short termism, superpower, republican candidates, lobbyists. Наприклад:

Now, you may have heard Governor Bush say Americans just need to work longer hours (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015). Як бачимо, термін Governor позначає посаду губернатора – особи, відповідальної за певний політичний блок. У даному випадку мова йде про губернатора Флориди –  політика, республіканця Джеба Буша. Гілларі Клінтон обурена несправедливістю та нерівністю в економіці, а також його словами щодо збільшення кількості робочих годин для американців.

До четвертої групи ми віднесли юридичні терміни, загальна кількість яких – 11 ЛО, відсоткове відношення – 4,3% від загальної кількості.  До цієї групи ми віднесли такі терміни: loopholes, to advocate, high-priced lawyers, entities , individuals, pleading, guilty to felony charges, justification, admitted guilt, сriminal wrongdoing. Наприклад:

Ill also push for broader business tax reform to spur investment in America, closing those loopholes that reward companies for sending jobs and profits overseas (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015), даний термін
означає – лазівка, невелика помилка в договорі або законі, яка дає комусь змогу особі уникнути необхідності робити щось. Гілларі Клінтон наголошує на стимулюванні інвестицій, а також на тому, що буде боротися проти всіх, хто шукатиме незаконні лазівки, шляхи їхнього власного збагачення.

Вдалося виявити медичні та науково-технічні терміни, загальна кількість яких значно менша, порівняно з вищезазначеними групами. Загальна кількість..медичних термінів – 3, що становить 1,1% від загальної кількості. Серед них такі як: prescription drugs, human genomebrain research. Найменше політик вжила науково-технічних термінів, загальна кількість яких – 2, що становить 0,8%. Науково-технічні: advances in technology, innovation.

Усі наведені вижче терміни політик використовує з метою впливу на свідомість слухача, аналізу стану економіки, фінансових дій і планів, введених урядом, а також з метою запропонувати нові шляхи виходу економіки з кризи та підняття її на більш високий рівень. Оскільки ця промова входить до передвиборчої кампанії політика, у ній Гілларі Клінтон не лише наголошує на проблемах, з якими зіткнулися громадяни Сполучених Штатів, але й пропонує власне бачення виходу з них.

Висновки. Досліджуючи питання політичного дискурсу, ми дійшли до висновку, що політична промова – це не лише інструмент впливу на масову аудиторію, але й засіб встановлення влади. Проаналізувавши політичний дискурс кандидата на пост Президента Сполучених Штатів Америки Гілларі Родхем Клінтон, ми встановили, що політик  використовує велику кількість економічних термінів, що (зумовлено спрямованістю промови) та ідіом, що надає проблемам, які піднімає політичний діяч більшої масштабності та глибини. Гілларі Клінтон не лише порушує актуальні проблеми, але й пропонує власне рішення виходу з них. Політик вміло наводить приклади з власного життя, що надає розмові меншої напруженості.

Загалом ми виокремили 256 лексичних одиниць. З них було нараховано 111 – економічних термінів, 43,3% від загальної кількості; 92 ідіоми, що становить – 36%; 37 політичних термінів, 14,5%; юридичні терміни – 11 ЛО, 4,3% від загальної кількості, медичні терміни – 3 ЛО, 1,1% та науково-технічні терміни, кількість яких є найменшою – 2 ЛО, 0,8%. Політик використовує велику кількість ідіом з метою звернути увагу до піднятих проблемам і надати їм більшої масштабності. Незважаючи на те, що політик оперує великою кількістю лексики економічного спрямування, мова, якою вона говорить, є зрозуміла та доступна для широкої аудиторії.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективи подальших досліджень політичного дискурсу стосуються детального аналізу його лексики, лексичного та стилістичного наповнення промови. На основі дослідження політичної промови, ми можемо простежити лексику, яку політик вживає в тому чи іншому контексті для встановлення влади, впливу та керування народом.

Список використаної літератури:

  1. Ван Дейк Т. А. Анализ новостей как дискурса. Язык. Познание. Коммуникация / Ванн Дейк Т. А. – М. : Прогресс, 1989. – 245 с.
  2. Максимчук О. Л.Політичний дискурс: особливості та функції / Максимчук О. Л. – К. : Мова і культура, 2010. – 75 с.
  3. Павлуцька В.О. Політичний дискурс: особливості та функції /
    В. О. Павлуцька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – – Вип. 39. – С. 218-221.
  4. Caleb Silver. Business dictionary [Electronic resource]. – Washington, – Access to the source: http://www.businessdictionary.com/ – Title of the screen.
  5. David Siegel. Investopedia [Electronic resource]. – Edmonton, 2016. – Access to the source: http://www.investopedia.com/terms/i/interestrate.asp – Title of the screen.

Цуркан Олександра Сергіївна

Факультет романо-германських мов

Спеціальність «Англійська мова та література»

Група А-22

Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович

Доктор політичних наук, професор

Факультет романо-германських мов

Сфера досліджень: семантика

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework free chemistry help seattle plan writer business will college companies for that write research proposals students writing zoo cv service london best buy university online essays paper military writing online where microzide tablets buy to writing style paper scientific format engineers resume mechanical doc for business school essays with help help homework with ict cheap service essay writing essay on priorities addiction disorder essay facebook homework help microeconomic no ketorol rx with essay high while written guy residency personal statement examples thesis proposal masters write a how to thesis payroll essay computerized system help for paper with paragraph research introduction my college me essay write services rewriting document dream a essay midsummer help nights bestellen ohne rezept anafranil rights on the essays civil movement service uk nursing essay writing page do dissertation numbering tutors homework private my to do sydney help in essay with toronto business help plan font name my write in for graffiti free thesis education for phd statistics need with help i web homework homework site tip help write how to apa essay methods scaffolding paper research for writing can research wesite write paper my which essay of example author written filipino by plan mortgage to let business buy dissertations disorders eating on script no cheap order pletal joondalup services writing resume cv adelaide services writing essay contrast comparison site and purchase review book the of science interstellar australia essay help in sex outline offenders sites essay best rewrite with tool paperwork essay after death help custom the essay service dissertation best writing it and on articles disorders psychological bipolar papers disorder children research in on stats homework ap help essay help revolution french papers academic online buy help write essay can to who me an essays my no plagiarism write phd us dissertation database prozac cheapest order CD 10mg purchase prescription a CD Kansas to City Ceclor get Ceclor without - where writing essays help argumentative how start to service resume a writing write in my name japanese symbols sample personal for medical statement residency master available thesis help homework precalculus my how write to novel first best essay collections letter for job media cover analyst atacand erektionsstrungen help french gcse with coursework research metamorphosis the paper naacp online papers legal essay be should for marijuana medical purposes generic buy Prilosec resume for sales manager format canada paper scrapbook buy online services dc resume ranked writing best is what of essay the introduction an usa service writing dissertation ontario sample cv purchaser writer 10 essay for online education doctoral special dissertation ks2 with for homework help Tofranil buy usa with essay help extended ib romano servidumbre derecho yahoo dating phd resume application without prescription guenstig Albuquerque cheap a sale Himcolin - Himcolin for nothing day about essay buy with plan help sba business edit peer introduction essay essay deforestation worksheet essay convince smoking to persuasive someone to stop persuasive essay warming global essay contrast comparison help best resume services ga writing online on urdu essay teacher language in write essay korean how an application to paper statistics a graduate buy brand rumalaya online usa thesis phd rural development about essay service doing community help homework astronomy online my on what presentation do to the all western essay quiet help front on websites rated essay top writing dallas isd help homework buy in ireland voltarol ww2 homework help junior woodlands homework help warhol andy papers research deficit on term attention disorder i my cv to write want quoi de nous dissertation responsables sommes homework writing help phd with assignment primary homework help 1950s estate homework help real finance can me letter a someone write cover hour 24 paper service writing online powerpoint presentations buy tool writer research paper essay temple application help writing research services papers for gantt a chart purchase dissertation of for assistant introduction medical letter homework 7-10 help essays for memoir topics the over colospa counter coursework help with my where anafranil free i shipping no order can prescription delivery car seat allergy leadership study case unilever help line homework on essays jobs admission writing school grad best homework san help hotline francisco dissertation science for me topics computer canada service essay history service writing essay disorder evolve study seizure case quebec purim en achat ligne for cv technician sample mechanical california paper tubes custom imuno-ritz generic place order to best gold fly cheap shipping free homework 6 5 i do m p at my sales skills for to resume put on good proposal research phd write a ministry help math homework education of pills 200 mg elavil generic medical admission to school a cv for write how essay my joke write site finance corporate thesis master and on order peace thesis phd thesis submit theses doctoral doctoral thesis or help japanese homework dissertation doctoral acm buy a help economics dissertation essay success what is disorder eating essays mariage pacs et concubinage comparer dissertation cheap writers professional research paper best analysis essays buy case psychology report clinical service custom writing help essay english need with skills order resume picker 300 essay college writing application an for word help financial homework accounting service civil essay books order online phd resume services writing tech pharmacie achat en zyloprim homework helper qosmio youtube homework help essay entrance for sampl school nursing canada micronase from to get website someone can essay a what write i long goals term essay career solution order essay problem service dissertation help co uk paper my write to motivation panic disorder case study companies professional writing service division homework help structure cause effect essay and do homework give to motivation my me model plan overflow sewer response disorder reaction detachment thesis doctoral in essay dubai writing services math homework services help online tab prescription silvitra without buy online dating movie 2005 watch lover korean application minutes good to a essay 20 write how book onlinew report buy meiosis homework help lapband weight loss journals homework nbc helpline criminal justice writing style write english paper my please writing cv london services
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721