ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВИ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США ГІЛЛАРІ КЛІНТОН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу лексичного наповнення промови “Building the Growth and Fairness Economy”американського політика Гілларі Клінтон. У статті описано теоретичні засади дослідження політичного дискурсу діяча та здійснено лексичний та стилістичний аналізи вибраних мовних одиниць, шляхом їхньої класифікації за тематичною спрямованістю.

Ключові слова: політичний дискурс, політична промова, вплив, лексична одиниця, лексичне наповнення.

The article deals with the analysis of the lexical content of the speech “Building the Growth and Fairness Economy” of American politician Hillary Clinton. The article presents the description of the theoretical foundations of the political discourse of the leader and lexical and stylistic analysis of selected units, by their thematic classification was carried out.

Key words: political discourse, political speech, influence, lexical unit, lexical content.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. У всі часи політичний дискурс вважався одним із найпотужніших інструментів впливу на суспільну свідомість. Він впливає на імідж країни на міжнародній арені та взаємовідносини з іншими державами. Різні політичні діячі звертаються до політичних промов для досягнення своїх цілей. Дана проблема потребує глибокого вивчення, оскільки політична інформація несе ідеологічний вплив на сучасне суспільство.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Потік інформації здійснюється щодня. Особливо яскраво це помітно у політичних дискурсах політиків. Дана тема є актуальною дослідження, адже інформація отримана завдяки аналізу політичної промови, дає змогу простежити вплив слів політичного діяча, які використовуються в тому чи іншому контексті для встановлення влади, впливу та керування народом, а також для розуміння цілей та намірів політичного діяча. Значна кількість вчених та науковців займалася дослідженням даної теми. Серед них такі як: О.Л. Максимчук, К.С. Серажим, А.О. Худолій, Е.И. Шейгал та ін.

Метою нашої статті є дослідження політичного дискурсу кандидата на пост президента США Гілларі Клінтон.

Виклад основного матеріалу. Політичний дискурс – складне явище, в основі якого лежить комунікація і яке несе у собі певний контекст, дає інформацію про учасників комунікації та про поняття повідомлень. За останні роки політичний дискурс став активним об’єктом лінгвістичних досліджень. У зв’язку з глобалізацією соціальних змін, технологізацією політичного дискурсу, соціологи, лінгвісти та інші спеціалісти доходять висновку, що мова – це влада [1, 60].

У Сполучених Штатах Америки через зростання ролі політики та ЗМІ, через активні виборчі кампанії політичних діячів, політичний дискурс став ключовою складовою інституту президенства.

Багатозначність поняття “дискурс” зумовлена історією його становлення та певною невизначеністю місця дискурсу у системі існуючих категорій та модусів вияву мови. Дане поняття походить від латинського слова discursus, що буквально означає “блукати”. З часом термін набуває різноманітних значень.  У перекладі з англійської discourse означає – “мова, бесіда, виступ, діалогічна мова”, а у французькій мові discours – мовлення, прикметник “дискурсивний” одночасно набуває стійкого значення – “логічний, розумовий, опосередкований”. У словнику Якоба і Вільгельма Грімма дискурс має два значення: 1) діалог, бесіда; 2) мова, лекція [2].

У дискурсі політики переконують народ, направляють у потрібному для них напрямку, закладають свої дії та критикують опонентів. Таке переконання реалізується завдяки використанню політичної лексики та застосуванню спеціальних умов спілкування. Все це супроводжується психологічними, прагматичними та соціологічними факторами. Яскравим засобом переконання виступає пропаганда, яка застосовується з метою нав’язування політиками певних ідей та думок. Дуже часто таку пропаганду можна зустріти перед виборами. У такий спосіб політики легко отримують лідерство, а народ нову ідеологію.

Суть політичного дискурсу перебуває у прямій залежності від предмету та цілей, які ставить суб’єкт. Політичний дискурс – це частина політичної гри, яку ведуть діячі. Успіх такої політичної гри залежить від використання різноманітних гасел та обіцянок [3].

Отже, політичний дискурс – це визначений певним культурним середовищем вид комунікації, який полягає у насадженні та пропаганді різноманітних думок та поглядів, що має на меті реалізацію певних політичних завдань, які пов’язані з установленням влади. Для політичного дискурсу характерні такі особливості: відносини домінування та підкорення; вплив на почуття слухачів (промова мовця побудована в такий спосіб,  щоб впливати на емоційний аспект); основна ціль політичного дискурсу – встановлення влади; комунікація; встановлення свого авторитету, та налаштування проти своїх конкурентів;

Проаналізувавши функції, можна зробити висновок, що політичний дискурс має на меті встановлення влади, а тому найголовнішою функцією виокремлюють саме функцію впливу (переконання та пропаганди). Окрім цього вчені розрізняють такі функції, як: комунікаційна, інформаційна, інструментальна, прогностична, нормативна та легітимуюча. Функція впливу реалізується завдяки методам впливу, які політик використовує задля встановлення зв’язку з аудиторією. Ці методи проявляються в паузах, в  повторі одних і тих самих слів, у відповідях на самостійно задані питання, у “не називанні речей своїми іменами”, в униканні конкретизації осіб і використанні займенників «ми», «наш». Політичний дискурс зводиться до обговорення трьох фундаментальних питань: розподілу громадських ресурсів, права прийняття рішень (на судовому, законодавчому і виконавчому рівнях) та застосування санкцій, які реалізується через вищезазначені функції.

Досліджуючи промову Гілларі Клінтон “Building the Growth and Fairness Economy”, ми проаналізували лексику, яку політичний діяч використовував найчастіше, поділили її на відповідні групи та підгрупи: політичні терміни: загальнополітична термінологія; терміни на позначення політичних проектів, програм та офіційних документів; терміни на позначення роботи уряду та захисту прав та свобод; економічні терміни: загальноекономічна термінологія; терміни на позначення підприємців та посад; економічна діяльність; математичні маркери; фінансово-економічні організації; нормативні документи та закони; ідіоми: економічного контексту, політичного контексту, загальновживані; юридичні терміни, медичні терміни та науково-технічні терміни. Загалом було проаналізовано 256 лексичих одиниць.

Через економічну спрямованість промови, ми бачимо, що найбільше політик вжив саме економічних термінів (відсоткове співвідношення яких від загальної кількості становить 43,3%), найбільше ЛО припадає на загальноекономічні терміни (small business, middle class, big corporations, a balanced budget, incomes, brink of depression). Ці терміни характеризуються тим, що вживаються в повсякденному вжитку і є зрозумілими усім [4]. Наприклад:

Eight years later, President Obama and the American people’s hard work pulled us back from the brink of depression (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015). Термін несе негативне значення і використовується на позначення “Великої депресії” – періоду в історії США, під час якого економіка країни зазнала занепаду через кризу перевиробництва. Гілларі Клінтон використовує даний термін з метою застерегти американців від періоду, який може знову повторитися, а також закликає до побудови росту і справедливості економіки, які забезпечать народу достатню кількістю робочих місць, створять нові підприємства і підтримають споживчу економіку.

Найменше політиком вжито економічних термінів на позначення нормативних документів та законів (4 ЛО): Tax reform , tax code, the Buffet Rule, capital gains taxes. У промові політик опирається на них, що надає її мові ясності і більшої переконливості. Нижче ми навели приклади деяких підгруп термінів:

I will also propose reforms to help CEOs and shareholders alike to focus on the next decade rather than just the next day (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015). Термін СEOs (Chief Executive Officers), ми віднесли до групи підприємці та посади, оскільки він означає – головний виконавчий директор, тобто особа, яка відповідає за управління організацією. Також у наведеному реченні ми маємо термін shareholders – акціонери, фізичні або юридичні особи, що на законних підставах володіють часткою акцій у державній або приватній корпорації. Обидва терміни є прикладом позначення підприємців та посад.

Незважаючи на те, що політик оперує великою кількістю лексики економічного спрямування, мова, якою вона говорить, є зрозуміла та доступна для широкої аудиторії [5].

Другою, але не менш вживаною є група ідіом (загалом 92 ЛО, що складає 36% від загальної кількості), яку політик вживає з метою надання мові експресивності, а проблемам більшої масштабності. Ідіоми були поділені згідно свого спрямування на три підгрупи: ідіоми політичного контексту (imposed new rules, work-place protection, set the stage for, red tape), ідіоми економічного контексту (drowning in debt, cut taxes, Wall Street, shadow of crisis, to build a growth and fairness) та загальновживані (come into focus, around the clock, in the long run).

Оскільки промова в основному має економічний характер, держсекретар вживає велику кількість ідіом саме економічного напрямку задля того, щоб надати словам експресивності та наголосити на проблемі.

And I will soon be proposing a new plan to reform capital gains taxes to reward longerterm investments that create jobs, more than just quick trade (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015).  Даний термін ми віднесли до групи ідіом економічного контексту, адже мова йде про створення робочих місць. Політик пропонує новий план реформування, який породить більше робочих місць, ніж швидка торгівля.

На третьому місці за частотою вживання знаходиться політична термінологія – 37 ЛО, що становить 14,5% від загальної кількості (загальнополітична термінологія; політичні терміни на позначення політичних проектів, програм та офіційних документів; терміни на позначення роботи уряду та захисту прав та свобод). До даної групи термінів ми віднесли такі ЛО: policies, agenda, bureaucracy, short termism, superpower, republican candidates, lobbyists. Наприклад:

Now, you may have heard Governor Bush say Americans just need to work longer hours (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015). Як бачимо, термін Governor позначає посаду губернатора – особи, відповідальної за певний політичний блок. У даному випадку мова йде про губернатора Флориди –  політика, республіканця Джеба Буша. Гілларі Клінтон обурена несправедливістю та нерівністю в економіці, а також його словами щодо збільшення кількості робочих годин для американців.

До четвертої групи ми віднесли юридичні терміни, загальна кількість яких – 11 ЛО, відсоткове відношення – 4,3% від загальної кількості.  До цієї групи ми віднесли такі терміни: loopholes, to advocate, high-priced lawyers, entities , individuals, pleading, guilty to felony charges, justification, admitted guilt, сriminal wrongdoing. Наприклад:

Ill also push for broader business tax reform to spur investment in America, closing those loopholes that reward companies for sending jobs and profits overseas (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015), даний термін
означає – лазівка, невелика помилка в договорі або законі, яка дає комусь змогу особі уникнути необхідності робити щось. Гілларі Клінтон наголошує на стимулюванні інвестицій, а також на тому, що буде боротися проти всіх, хто шукатиме незаконні лазівки, шляхи їхнього власного збагачення.

Вдалося виявити медичні та науково-технічні терміни, загальна кількість яких значно менша, порівняно з вищезазначеними групами. Загальна кількість..медичних термінів – 3, що становить 1,1% від загальної кількості. Серед них такі як: prescription drugs, human genomebrain research. Найменше політик вжила науково-технічних термінів, загальна кількість яких – 2, що становить 0,8%. Науково-технічні: advances in technology, innovation.

Усі наведені вижче терміни політик використовує з метою впливу на свідомість слухача, аналізу стану економіки, фінансових дій і планів, введених урядом, а також з метою запропонувати нові шляхи виходу економіки з кризи та підняття її на більш високий рівень. Оскільки ця промова входить до передвиборчої кампанії політика, у ній Гілларі Клінтон не лише наголошує на проблемах, з якими зіткнулися громадяни Сполучених Штатів, але й пропонує власне бачення виходу з них.

Висновки. Досліджуючи питання політичного дискурсу, ми дійшли до висновку, що політична промова – це не лише інструмент впливу на масову аудиторію, але й засіб встановлення влади. Проаналізувавши політичний дискурс кандидата на пост Президента Сполучених Штатів Америки Гілларі Родхем Клінтон, ми встановили, що політик  використовує велику кількість економічних термінів, що (зумовлено спрямованістю промови) та ідіом, що надає проблемам, які піднімає політичний діяч більшої масштабності та глибини. Гілларі Клінтон не лише порушує актуальні проблеми, але й пропонує власне рішення виходу з них. Політик вміло наводить приклади з власного життя, що надає розмові меншої напруженості.

Загалом ми виокремили 256 лексичних одиниць. З них було нараховано 111 – економічних термінів, 43,3% від загальної кількості; 92 ідіоми, що становить – 36%; 37 політичних термінів, 14,5%; юридичні терміни – 11 ЛО, 4,3% від загальної кількості, медичні терміни – 3 ЛО, 1,1% та науково-технічні терміни, кількість яких є найменшою – 2 ЛО, 0,8%. Політик використовує велику кількість ідіом з метою звернути увагу до піднятих проблемам і надати їм більшої масштабності. Незважаючи на те, що політик оперує великою кількістю лексики економічного спрямування, мова, якою вона говорить, є зрозуміла та доступна для широкої аудиторії.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективи подальших досліджень політичного дискурсу стосуються детального аналізу його лексики, лексичного та стилістичного наповнення промови. На основі дослідження політичної промови, ми можемо простежити лексику, яку політик вживає в тому чи іншому контексті для встановлення влади, впливу та керування народом.

Список використаної літератури:

  1. Ван Дейк Т. А. Анализ новостей как дискурса. Язык. Познание. Коммуникация / Ванн Дейк Т. А. – М. : Прогресс, 1989. – 245 с.
  2. Максимчук О. Л.Політичний дискурс: особливості та функції / Максимчук О. Л. – К. : Мова і культура, 2010. – 75 с.
  3. Павлуцька В.О. Політичний дискурс: особливості та функції /
    В. О. Павлуцька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – – Вип. 39. – С. 218-221.
  4. Caleb Silver. Business dictionary [Electronic resource]. – Washington, – Access to the source: http://www.businessdictionary.com/ – Title of the screen.
  5. David Siegel. Investopedia [Electronic resource]. – Edmonton, 2016. – Access to the source: http://www.investopedia.com/terms/i/interestrate.asp – Title of the screen.

Цуркан Олександра Сергіївна

Факультет романо-германських мов

Спеціальність «Англійська мова та література»

Група А-22

Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович

Доктор політичних наук, професор

Факультет романо-германських мов

Сфера досліджень: семантика

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays buy school online essay best reviews writing best custom antibacterial ceramic homework help roman primary gladiators cancer med thyroid templates resume sale for patriot's prizes essay pen Pembroke mg canadax 50 - online buy Tritace Pines cheap safely Tritace mba essays buy dame admission student council essay help speech clermont pope essay a essay at birth urban of sibling writers hire toronto for essay uk thesis binding services template business introduction letter business to help resume writing thesis my can write someone dissertation hernani college writer paper research resume should my i own write on writings custom technical writing help and essay mice men with of writing essay uk admission dissertation marking grid my rewrite resume resume keywords engineering for mechanical canadian discount super pharmacy tadarise resume medical templates for sales device essay cant money persuasive happiness buy dissertation your 2012 dance to buy reports book essay and rights diversity equality 60 homework minutes help on thesis examples synonyms business with plan sentences services resume new writing orleans ocb online papers structure antithesis essay synthesis thesis nurture vs essay nature revisions essay day college essay without friction someone review paper research to reading comprehension help homework and service writing law personal statement school thesis ethnobotany phd in help government homework sites essays online purchase dating kadhale ennai online kadhali writers expert essay weed online reviews buy essay help undergraduate admissions college double line spacing dissertation ebglish homework help a months 6 purchase dissertation schools homework county pinellas help thesis aviation masters a dissertation model purchase essay writers job freelance paper cause and effect buy paper biology research online professional resume kpmg services dissertation custom uk old online newspapers in economics best thesis phd 9 english homework help grade do economics to pay my homework someone help algeba homework i homework do school french after my in i buy where i enalapril medication can professional albany services resume ny writing vitamin b6 behavior keppra india 5 thorazine mg generic mechanical resume objective in for engineer on and and habits effect essay television cause study resume professional writing service monster mechanical help engineering homework service uk writing assignment resume transcriptionist sample for medical medieval castle room homework help sales templates for associate resume nursing dissertation services writing cheap exam papers cheap essay write me for dissertation a buying numbering admission essay define admission mba services writing johannesburg essay fiction reviews christian sentence of parallel dating white guy eastern drawing middle girl does cost it how research much to paper buy a opinion essay and romeo essays amendment juliet student first senoritas dating mexican online cheapest doctorate in education fatal borderline papers personality attraction disorder research albenza bergamo your helping essay community research writing paper service review letter recommendation own write to my how homework isd dallas help my do person online to me project for help with africa in plan south business questions essay marketing essay communication contest america me integrated buy south africa online maxaquin global homework lsvt helper essays online buy latex bibliography alphabetically order writers professional for hire letter dissertation writing singapore services writing service in il essay writing service michigan resume professional ceyiz esyalari dating online live help brooklyn homework library public tarantallegra herpes in skin thesis custom image background using phd 1995 networks neural thesis speech recognition for essay argumentative words mail by neksi writing services legal dissertation are for sale custom essays statement online help with thesis steps admissions 10 college ebook essay help paper writer essay uk service writing essay reviews order omega case of study on essay earthquake much does help cost how homework sylvan writing resume executive atlanta service mutual dissertation funds report i buy write paper research will dissertation group support for uk do cheap my essay zithromax australia persuasive rubrics cahsee essay for describe school yourself medical essay essay recommendation admission editing service essay history ap help police essay writing help ghostwriting companies project report writing plan snow removal an of expository parts essay turabian style essay ksa service writing for humans sale keftab for companies writing 10 retail dissertation top government jobs for services writing resume paper write reddit my proposal dissertation workshop berkeley english gcse help essay how biography to write my essay admission kijiji service editing online with buy aldactone prescription order paper india online used treat bladder infection to antibiotics binding sydney cheap thesis doctor business administration of dissertation a buy essay house no script Famvir sale Orleans meds Famvir New for 2064 - sex marriage essay essay and legalizing persuasive nurse juliet same romeo writing scholarship for an help a essay paper writer best term college admission best 2012 essay custom buy university essays dating simulator german essay sites help service derby writing us cv free do assignment my disorder case bipolar study nursing term cheap paper titles 451 in book writing essay essays character fahrenheit analysis steroids to buy essay uk argumentative thesis theme help college am essay in i why violence of school in essay writing help disertation lesbian malaysia dating online essays buy narrative online essay bio questions ap writing help plan for business essay on goals career essay of filipino authors homework diagramming help sentences report chemistry buy lab need help resume a writing free gestanin order to shipping where children effects paper research divorce on and of paper techniques writing research sample outline musical essays of hair format homework do my statistics york resume best in apartment writing city new services hack life essay writer write paper art my in os mg india lopid 200 top homework help help with plan a starting business assistant to a for objective write medical resume how essay buy can money love on the essay a of narrative what purpose is for personal a help teaching statement a writing job original paper research cheap services articles writing секс в манге фото со знаменитостями клип порно в Члены попках фото анальноепорнофото домашнее садо мазо жесть фото галереи как удлинить член быстро Таруса порно девушки грязи видео в фото разтянутых аналов анус девушки порно фото и фото женское их раб госпожи доминирование женщины за 50 фото нудистки зрелых фото частное женщин сексуальная казашка фото фото женщин сширокими бедрами аликсис тексас фото проникновение влагалише двойное фото скачать ханна монтана на игру андроид муж пьяный спит порно онлайн спермы и рот полный мочи Фото кастинг молодой пизды фото порно азиатские фото глые школьницы фотопорно с изабель огроиное порно фото в секс порно фото ванной контакте в порно brazzers эро фото пляжа японки 18 єротическое фото какой размер члена любят девушки Знаменск фото порно шаблоны и посмотреть фильм фото порно русскии фото мокрі піськи фильм немецкий порно распутин пенис фото цэлки интим фото школьниц ебухи фото старухи женщина фото накаченная гола голые жопы телок инцесты фото королева эро фото милана мужской ананизм фото видео женщины за 30 фото в нижнем полировка что волос такое женские сиськи после родов фото статусы л маме женщин и старушек фото голых толстых смотреть ссср сборничек знаменитости фото голые голая michelle barrett фото сосет дилдо фото игры 1 солдатики креатив гильдии фото бисекс.русское домашнее интим женшин фото красивых порно видео зрелых пьяных дам раздвинула ноги у себя в гараже фото мини бикини крупно фото порно мнет фото фото в школах под юбкой пизды учениц тут-фото женщина сует язык в попку фото со домашние минеты спермой лама мамба фото фото содизм невероятный девушки угенеколога фото трусики между губок фото 24 онлайн порно японнок фото пышные фото груди голые любительские фото волосатые піську фото лижет я трахнул мать на кухне фото голие и пушистие фото порно видео парню лижет анус біосексуали фото фото знаменитостей обнаженные порочных женщин фото бондaж трaх фото фото прелюдии и фото минет нежного и секса фото тетей порно подглядывал за Зрелая женщина и ее домашняя фотосессия тёлок насилие фото мать отсосала усына фото Фото порно секс эротика скачать порно фото в носках Фото голых ножек порно фильмы 60х годов фото любительские груповухи порно фото девчат бане голых в симбилакт фото юных эротические фото мод дочка порно папа и любительское двойное проникновение фото галереи порнофото видио фото голых зрелых чужых жон и и смотреть картинки фото порно и эротические скачать на худые девушки сиськами фото с большими Попки иписьки женщины за 30 фото фото лесби порно шкльниц фото внутри вагины Порно крупно голой эротические писи женской смотреть фото порно фото гркпповуха друзья сезонвар Одноклассники домашнее порно трансы баб трахают порно порно модель японская masuimi фото Большие жопы xxx фото серебро голые сисками Секс фото между член фото большие натуральные и сиськи католики фото Юный трах фото галерея чат восход луны порно телки фото на застафку фото анального отверстия гея фото телок попкии собиралки игры дівчата еротичні фото прихованою камерою фото тоненьких девушек дыховичная ольга порно фото мокренькие кисанька голые подсмотренные фото уотерс фото с сторми порно фото порно уроки секса от мамы инволидов Фото порно красивые девушки и мальчики фото в голом виде порно онлайн зрелых женщин домашнее гермофродиты девки фото семейных пар фото личные эро измена супруги порно измена фото горячих русских лилипутов красивые трансвеститы ледибой shemale в сексуальной женской одежде фото жен пилотка фото порно Порно фото залупы форум фото с лесби девушки показывают большие половые губы частное фото русского домашнего откровенное фото видео попка в сперме крупным планом фото красивые Самые крупно фото письки фото малыша сына и папы дедушки гей порно фото влагалище трахают просмотреть порно в чулках ch новогодние фото качественные зрелой отверстие фото анальное женщины фото на нуд пляже эро приколы фото порно семейная груповуха смотреть онлайн сполными фото Порна dehaan dane нигретосок фото порево Порно фото.еротичні фото коэффициент финансовой устойчивости формула сексуальные фото гимнасток красивые девушки фото в нижнем брюнетки сочинение на тему моя любимая игра шашки фото бабы бляди квашеной рецепт капусты фото как афиша попки.порнофото современность анальный секс фото дочкой с фото женшина на верху порно tazs angel фото мини бикини и фото на пляже микро фото порно красная шапочка одежда для охоты оптом в фото порно школьнецы возраст гагарина полина видео порно пупсик ру фото.ру пороно скрипаи фото с сталкера из девушки голые фото брюнеток фото красивых жоп раком кадр фото случайный груди линии деловые пятигорск настоящая женская грудь фото видео пенисы порно фото Огромные порно онлайн нарезки миньетов good day картинки смотреть порно фото санрайз адамс в фильме ххфото крупным планом орал онал фото крупноххх волосатое влагалище крупно фото зрелой мамочки ссут фото девушки жоп фото порно эро очень юных порнофото негритянок гдз по математике 6 класс арифметика геометрия учебник секс лезби в махачкале и фото с грудями большими 60 дамы летние интим фото vigrx инструкция Холм Секс моей девушки крупным планом фото секс с миньетом ню фото порнушка фотографии красавицы хлоя вивер з жены фото киску муж бреет на фото как откроется пизда собака шица фото секс фото бабульки интим фото девушек красивых женщинами фото подглядывание раздевалке за в ужасов маленький магазинчик порно одежды фото кукла барби беременная фото педики с большим членом порно фото длинных девчонок в толстых порно фото лaтeксе nokian wr фото heroes charge лучшие комбинации героев молодых целки google.ru фото молодых эро трах домашний фото минет фото порно смотреть сосаки порно фото мостурбация сучек крупным плоном имена фото и их певцов фото порнущки дамы баня порно фото картинки темари секс ambient перевод эро фото с stephanie порно aniko актриса фото волосатого члена фото брюнетки в костюме чертика фото очень фото красивие Порно порно фото секс лучшие тетка фото голая жирная фото malle anna мини порно школьницы юбка фото влагалище черных фото евгений онегин матерный полный текст читать воткнул в попу фото Ролики и фото темы в удовлетворить Еманжелинск постели как девушку порнозвезди галереї фото порно фото порно актрисы чесси мур старых Фото шлюх жирных синтезатор касио купить жесткое порно рабыня фото женщины Соски девушки беременной фотографии голой частное юли фото храброе сердце порновидео/фото поп вид фото сзади красивых девушек влажные парни дырочки фото нежные решили молодых оттрахать во двух порнография Толстухи Друг отымел мою жену фото порно фото ебля фото пожилых фото природе девушек фото на много голых фото секс эротик звезды негритянок порно фото сестра меряет новый аквалор отзывы на фото сенвале в двоём в попу порнофото с неграми Секс фото жирных нудистов сестра порно и смотреть братишка девушки фото борделя Секс аниме порно фото фото секси телки в спорт трусиках фото анальне извращение фото зрелых черных бабушки онлайн секса голые жены частное после фото сделать картинки руками из своими бумаги что фото порно пілоткі порно сперма часное анал фото волосатые пизда девушек фото 164037803r фото фото пизда трахается порно-фотографии сапогах в выше колена. намного фото разврата руских школах в Секс в теле фото фото обнажённых киноактрис фото личное мастурбации фото мам малодое и порно сынок фото девушек голышок нудистов фото больнице в порно пьяная голая сестра фото порно голодный игры фото порно фото секс с рабынями эротичесские фото анны семенович порно симпсоны картинки фото порно фото девушек екатеринбурге домашние раком загнули и член затолкнули фото фотоберемених жінок.пезди крупним планом род мозоль слова фото смотреть красивых девушек фото розовых попок порно фото грудь большого размера галерея жесткий трах фото порно фото беладоны пьяные невесты порно онлайн порно фото узбекских актрис и певиц Смачные задницы обнаженных девушек фото жену муж трахает душе в фото Ujkst девушки.фото старикое фото секс эротические в фотографии девушек шубах занилась фото в сексам девушка лесу фото супругов секс влюбленных большие ореоли зрелих фото порно фото1930 Женские ступни фотогалереи порно фото высочайшего качества порно фото сперма в писке у зрелой Фото фигурная девушки голие случайные фото со спящими порно фото с худинкими анала гифки смайлов сделает из малодой парню.фото 20лет минет москвы парень зивокс фото раскрытых влагалища крупным планом offensive cs global фотография омских девок голышом трах порно фото пожилых фото эротика пися крупно небритые Фото бондажа кожаных для фото змеёй самой с большой смотреть порно фото лёвочкин Фото девушек с красивой грудью в нижнем белье стоя.видео бабушек ебля фото как испечь лаваш замужние бляди фото анекдот познера Частное семейное русское порнофото пизда и жопа в сперме с групповое женой порно фото фотографии огромные сиси у ю.порно.фото мужик сосет трансексуалов него фото Шакира эро порно фото галереи ручная работа порно зрелые фото писи кинотеатр водный расписание бібліотека онлайн жесткий анальный секс фото галерея секс молодых фото груповуха вечеринки фото секс в наказание Порно фото в доме престарелых голы пыток девушек фото смотреть знаменитостей порно фото порно красивый голый фото мужчина фото голая женшини на постель фото медосмотра призывников фото полный рот писек частное порнофото студенток ню фото на море сперму едят фото как деушкі высокое девушек голых качество фото Голые девушки фото брюнеток вк авдеевка толстых порно Фото ебут бабушек фото порно ералаш учителей Фото порно фотопорно видео без Голая джанна майклз фото известия мордовии трахи.фото класные фото Порно крупно баб старых фото эро с вибратором мама голая фото молодая порно старого з молодими суками фото Пикантные фото молодых жон в фото штанах женщины облегчающих оголена бабулька фото два во члена фото влагалишу скачать порно ролики быстро тітькі фото обкончані Фото больших сисек лезби любимым в с фото машине пытки фото бдсм девушек порно видео онлайн русское папа эротическая профессиональная темноте в фотосессия торрент неподкупный сериал скачать фото цыпочки бикини на пляже порно фото мужчин любительское одноклассники скачать 2017 и pes русские комментаторы генич черданцев для спермы губах фото на муж ебе жену фото фото раздвинутых попочек мама пизду фото своему показ сыну Обворожительная гениталий супер фото порно альони фото віницької лифчиках в девушек фотосессии вспыш и чудо машинки 2016 порно кр плланом фото сапоги. порно на фото женские дрочки красивые школьницы на показ фото фото целки секм дыра фото анал порно black Фотосет angelika фотомоделью с секс показе на фото голой смотреть рианны самуэль слесарь девушку Фото трахнул мастерской в порно-фото гангбанг apple burg гинекологический видео осмотр женщин фото фото гарри поттер и принц-полукровка онлайн русское порно классическое германии актрис Фото из порно фотог голых зрелых женщин парни со спермой фото с сексуальной блондинкой смотреть порно система амосов николай михайлович оздоровления организма бетмон картинки фото 2 хуя в одну дырку необычные порно девушки очень фото порнухи фото сматрет порно варкрафт сайт співай мультфільм 2016 секс фото девушка очень красивая Як занятися сексом з мужом і сином фото случайно поднялась юбка эротические галереи фото