ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВИ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США ГІЛЛАРІ КЛІНТОН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізу лексичного наповнення промови “Building the Growth and Fairness Economy”американського політика Гілларі Клінтон. У статті описано теоретичні засади дослідження політичного дискурсу діяча та здійснено лексичний та стилістичний аналізи вибраних мовних одиниць, шляхом їхньої класифікації за тематичною спрямованістю.

Ключові слова: політичний дискурс, політична промова, вплив, лексична одиниця, лексичне наповнення.

The article deals with the analysis of the lexical content of the speech “Building the Growth and Fairness Economy” of American politician Hillary Clinton. The article presents the description of the theoretical foundations of the political discourse of the leader and lexical and stylistic analysis of selected units, by their thematic classification was carried out.

Key words: political discourse, political speech, influence, lexical unit, lexical content.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. У всі часи політичний дискурс вважався одним із найпотужніших інструментів впливу на суспільну свідомість. Він впливає на імідж країни на міжнародній арені та взаємовідносини з іншими державами. Різні політичні діячі звертаються до політичних промов для досягнення своїх цілей. Дана проблема потребує глибокого вивчення, оскільки політична інформація несе ідеологічний вплив на сучасне суспільство.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Потік інформації здійснюється щодня. Особливо яскраво це помітно у політичних дискурсах політиків. Дана тема є актуальною дослідження, адже інформація отримана завдяки аналізу політичної промови, дає змогу простежити вплив слів політичного діяча, які використовуються в тому чи іншому контексті для встановлення влади, впливу та керування народом, а також для розуміння цілей та намірів політичного діяча. Значна кількість вчених та науковців займалася дослідженням даної теми. Серед них такі як: О.Л. Максимчук, К.С. Серажим, А.О. Худолій, Е.И. Шейгал та ін.

Метою нашої статті є дослідження політичного дискурсу кандидата на пост президента США Гілларі Клінтон.

Виклад основного матеріалу. Політичний дискурс – складне явище, в основі якого лежить комунікація і яке несе у собі певний контекст, дає інформацію про учасників комунікації та про поняття повідомлень. За останні роки політичний дискурс став активним об’єктом лінгвістичних досліджень. У зв’язку з глобалізацією соціальних змін, технологізацією політичного дискурсу, соціологи, лінгвісти та інші спеціалісти доходять висновку, що мова – це влада [1, 60].

У Сполучених Штатах Америки через зростання ролі політики та ЗМІ, через активні виборчі кампанії політичних діячів, політичний дискурс став ключовою складовою інституту президенства.

Багатозначність поняття “дискурс” зумовлена історією його становлення та певною невизначеністю місця дискурсу у системі існуючих категорій та модусів вияву мови. Дане поняття походить від латинського слова discursus, що буквально означає “блукати”. З часом термін набуває різноманітних значень.  У перекладі з англійської discourse означає – “мова, бесіда, виступ, діалогічна мова”, а у французькій мові discours – мовлення, прикметник “дискурсивний” одночасно набуває стійкого значення – “логічний, розумовий, опосередкований”. У словнику Якоба і Вільгельма Грімма дискурс має два значення: 1) діалог, бесіда; 2) мова, лекція [2].

У дискурсі політики переконують народ, направляють у потрібному для них напрямку, закладають свої дії та критикують опонентів. Таке переконання реалізується завдяки використанню політичної лексики та застосуванню спеціальних умов спілкування. Все це супроводжується психологічними, прагматичними та соціологічними факторами. Яскравим засобом переконання виступає пропаганда, яка застосовується з метою нав’язування політиками певних ідей та думок. Дуже часто таку пропаганду можна зустріти перед виборами. У такий спосіб політики легко отримують лідерство, а народ нову ідеологію.

Суть політичного дискурсу перебуває у прямій залежності від предмету та цілей, які ставить суб’єкт. Політичний дискурс – це частина політичної гри, яку ведуть діячі. Успіх такої політичної гри залежить від використання різноманітних гасел та обіцянок [3].

Отже, політичний дискурс – це визначений певним культурним середовищем вид комунікації, який полягає у насадженні та пропаганді різноманітних думок та поглядів, що має на меті реалізацію певних політичних завдань, які пов’язані з установленням влади. Для політичного дискурсу характерні такі особливості: відносини домінування та підкорення; вплив на почуття слухачів (промова мовця побудована в такий спосіб,  щоб впливати на емоційний аспект); основна ціль політичного дискурсу – встановлення влади; комунікація; встановлення свого авторитету, та налаштування проти своїх конкурентів;

Проаналізувавши функції, можна зробити висновок, що політичний дискурс має на меті встановлення влади, а тому найголовнішою функцією виокремлюють саме функцію впливу (переконання та пропаганди). Окрім цього вчені розрізняють такі функції, як: комунікаційна, інформаційна, інструментальна, прогностична, нормативна та легітимуюча. Функція впливу реалізується завдяки методам впливу, які політик використовує задля встановлення зв’язку з аудиторією. Ці методи проявляються в паузах, в  повторі одних і тих самих слів, у відповідях на самостійно задані питання, у “не називанні речей своїми іменами”, в униканні конкретизації осіб і використанні займенників «ми», «наш». Політичний дискурс зводиться до обговорення трьох фундаментальних питань: розподілу громадських ресурсів, права прийняття рішень (на судовому, законодавчому і виконавчому рівнях) та застосування санкцій, які реалізується через вищезазначені функції.

Досліджуючи промову Гілларі Клінтон “Building the Growth and Fairness Economy”, ми проаналізували лексику, яку політичний діяч використовував найчастіше, поділили її на відповідні групи та підгрупи: політичні терміни: загальнополітична термінологія; терміни на позначення політичних проектів, програм та офіційних документів; терміни на позначення роботи уряду та захисту прав та свобод; економічні терміни: загальноекономічна термінологія; терміни на позначення підприємців та посад; економічна діяльність; математичні маркери; фінансово-економічні організації; нормативні документи та закони; ідіоми: економічного контексту, політичного контексту, загальновживані; юридичні терміни, медичні терміни та науково-технічні терміни. Загалом було проаналізовано 256 лексичих одиниць.

Через економічну спрямованість промови, ми бачимо, що найбільше політик вжив саме економічних термінів (відсоткове співвідношення яких від загальної кількості становить 43,3%), найбільше ЛО припадає на загальноекономічні терміни (small business, middle class, big corporations, a balanced budget, incomes, brink of depression). Ці терміни характеризуються тим, що вживаються в повсякденному вжитку і є зрозумілими усім [4]. Наприклад:

Eight years later, President Obama and the American people’s hard work pulled us back from the brink of depression (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015). Термін несе негативне значення і використовується на позначення “Великої депресії” – періоду в історії США, під час якого економіка країни зазнала занепаду через кризу перевиробництва. Гілларі Клінтон використовує даний термін з метою застерегти американців від періоду, який може знову повторитися, а також закликає до побудови росту і справедливості економіки, які забезпечать народу достатню кількістю робочих місць, створять нові підприємства і підтримають споживчу економіку.

Найменше політиком вжито економічних термінів на позначення нормативних документів та законів (4 ЛО): Tax reform , tax code, the Buffet Rule, capital gains taxes. У промові політик опирається на них, що надає її мові ясності і більшої переконливості. Нижче ми навели приклади деяких підгруп термінів:

I will also propose reforms to help CEOs and shareholders alike to focus on the next decade rather than just the next day (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015). Термін СEOs (Chief Executive Officers), ми віднесли до групи підприємці та посади, оскільки він означає – головний виконавчий директор, тобто особа, яка відповідає за управління організацією. Також у наведеному реченні ми маємо термін shareholders – акціонери, фізичні або юридичні особи, що на законних підставах володіють часткою акцій у державній або приватній корпорації. Обидва терміни є прикладом позначення підприємців та посад.

Незважаючи на те, що політик оперує великою кількістю лексики економічного спрямування, мова, якою вона говорить, є зрозуміла та доступна для широкої аудиторії [5].

Другою, але не менш вживаною є група ідіом (загалом 92 ЛО, що складає 36% від загальної кількості), яку політик вживає з метою надання мові експресивності, а проблемам більшої масштабності. Ідіоми були поділені згідно свого спрямування на три підгрупи: ідіоми політичного контексту (imposed new rules, work-place protection, set the stage for, red tape), ідіоми економічного контексту (drowning in debt, cut taxes, Wall Street, shadow of crisis, to build a growth and fairness) та загальновживані (come into focus, around the clock, in the long run).

Оскільки промова в основному має економічний характер, держсекретар вживає велику кількість ідіом саме економічного напрямку задля того, щоб надати словам експресивності та наголосити на проблемі.

And I will soon be proposing a new plan to reform capital gains taxes to reward longerterm investments that create jobs, more than just quick trade (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015).  Даний термін ми віднесли до групи ідіом економічного контексту, адже мова йде про створення робочих місць. Політик пропонує новий план реформування, який породить більше робочих місць, ніж швидка торгівля.

На третьому місці за частотою вживання знаходиться політична термінологія – 37 ЛО, що становить 14,5% від загальної кількості (загальнополітична термінологія; політичні терміни на позначення політичних проектів, програм та офіційних документів; терміни на позначення роботи уряду та захисту прав та свобод). До даної групи термінів ми віднесли такі ЛО: policies, agenda, bureaucracy, short termism, superpower, republican candidates, lobbyists. Наприклад:

Now, you may have heard Governor Bush say Americans just need to work longer hours (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015). Як бачимо, термін Governor позначає посаду губернатора – особи, відповідальної за певний політичний блок. У даному випадку мова йде про губернатора Флориди –  політика, республіканця Джеба Буша. Гілларі Клінтон обурена несправедливістю та нерівністю в економіці, а також його словами щодо збільшення кількості робочих годин для американців.

До четвертої групи ми віднесли юридичні терміни, загальна кількість яких – 11 ЛО, відсоткове відношення – 4,3% від загальної кількості.  До цієї групи ми віднесли такі терміни: loopholes, to advocate, high-priced lawyers, entities , individuals, pleading, guilty to felony charges, justification, admitted guilt, сriminal wrongdoing. Наприклад:

Ill also push for broader business tax reform to spur investment in America, closing those loopholes that reward companies for sending jobs and profits overseas (Hillary Clinton’s Speech: Building the ‘Growth and Fairness Economy’, New School, New York, July 13, 2015), даний термін
означає – лазівка, невелика помилка в договорі або законі, яка дає комусь змогу особі уникнути необхідності робити щось. Гілларі Клінтон наголошує на стимулюванні інвестицій, а також на тому, що буде боротися проти всіх, хто шукатиме незаконні лазівки, шляхи їхнього власного збагачення.

Вдалося виявити медичні та науково-технічні терміни, загальна кількість яких значно менша, порівняно з вищезазначеними групами. Загальна кількість..медичних термінів – 3, що становить 1,1% від загальної кількості. Серед них такі як: prescription drugs, human genomebrain research. Найменше політик вжила науково-технічних термінів, загальна кількість яких – 2, що становить 0,8%. Науково-технічні: advances in technology, innovation.

Усі наведені вижче терміни політик використовує з метою впливу на свідомість слухача, аналізу стану економіки, фінансових дій і планів, введених урядом, а також з метою запропонувати нові шляхи виходу економіки з кризи та підняття її на більш високий рівень. Оскільки ця промова входить до передвиборчої кампанії політика, у ній Гілларі Клінтон не лише наголошує на проблемах, з якими зіткнулися громадяни Сполучених Штатів, але й пропонує власне бачення виходу з них.

Висновки. Досліджуючи питання політичного дискурсу, ми дійшли до висновку, що політична промова – це не лише інструмент впливу на масову аудиторію, але й засіб встановлення влади. Проаналізувавши політичний дискурс кандидата на пост Президента Сполучених Штатів Америки Гілларі Родхем Клінтон, ми встановили, що політик  використовує велику кількість економічних термінів, що (зумовлено спрямованістю промови) та ідіом, що надає проблемам, які піднімає політичний діяч більшої масштабності та глибини. Гілларі Клінтон не лише порушує актуальні проблеми, але й пропонує власне рішення виходу з них. Політик вміло наводить приклади з власного життя, що надає розмові меншої напруженості.

Загалом ми виокремили 256 лексичних одиниць. З них було нараховано 111 – економічних термінів, 43,3% від загальної кількості; 92 ідіоми, що становить – 36%; 37 політичних термінів, 14,5%; юридичні терміни – 11 ЛО, 4,3% від загальної кількості, медичні терміни – 3 ЛО, 1,1% та науково-технічні терміни, кількість яких є найменшою – 2 ЛО, 0,8%. Політик використовує велику кількість ідіом з метою звернути увагу до піднятих проблемам і надати їм більшої масштабності. Незважаючи на те, що політик оперує великою кількістю лексики економічного спрямування, мова, якою вона говорить, є зрозуміла та доступна для широкої аудиторії.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективи подальших досліджень політичного дискурсу стосуються детального аналізу його лексики, лексичного та стилістичного наповнення промови. На основі дослідження політичної промови, ми можемо простежити лексику, яку політик вживає в тому чи іншому контексті для встановлення влади, впливу та керування народом.

Список використаної літератури:

  1. Ван Дейк Т. А. Анализ новостей как дискурса. Язык. Познание. Коммуникация / Ванн Дейк Т. А. – М. : Прогресс, 1989. – 245 с.
  2. Максимчук О. Л.Політичний дискурс: особливості та функції / Максимчук О. Л. – К. : Мова і культура, 2010. – 75 с.
  3. Павлуцька В.О. Політичний дискурс: особливості та функції /
    В. О. Павлуцька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – – Вип. 39. – С. 218-221.
  4. Caleb Silver. Business dictionary [Electronic resource]. – Washington, – Access to the source: http://www.businessdictionary.com/ – Title of the screen.
  5. David Siegel. Investopedia [Electronic resource]. – Edmonton, 2016. – Access to the source: http://www.investopedia.com/terms/i/interestrate.asp – Title of the screen.

Цуркан Олександра Сергіївна

Факультет романо-германських мов

Спеціальність «Англійська мова та література»

Група А-22

Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович

Доктор політичних наук, професор

Факультет романо-германських мов

Сфера досліджень: семантика

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing best for resume services nj teachers dating yahoo mutaciones cromosomicas writing services dc resume ranked best help essay bucknell thesis cancer colon phd your with qsuper consolidating diversified super i do home never at homework my littell homework 1 mcdougal help algebra sites manish dating and jigyasa dissertation online education a buy help homework online need with math clothes asian homework help writing service malaysia and dissertation dissertation services writing curriculum uk vitae research hire paper help pianist the essay dandelions and dimples online dating help homework online free online telugu papers where i without online elocon prescription can purchase best term site paper buy for master thesis engineering mechanical plan mortgage marketing online school buy papers plan write business me someone i need a help to original cheap essays topics disorders eating paper research for sites essay writing legitimate louisiana paper purchase the on research defense questions prospectus dissertation sale for biology essay paper term a get help thesis hyderabad in dining table room plans representative cover letter for sample sales tinder berry bypass foxground site and dating personality disorder outline paper research borderline application essay college 2014 service questions college resume of for outline admission a when order of the critical writing essay. a determine steps write paid papers to online get research on shoes classification essay division homework jishka help dissertation service statistics make essay outline how an to management essay service writing custom help writing essays good admissions really writing essay college a grade homework help for 7th maya finishing school angelou thesis homework classifying birds helper science online essay service editing on analyzing essays poems paper term format writing dating bangalore anganwadi centres in writing services essay dissertation in london help for a statement problem developing a dissertation biology masters thesis non help 2 paper part trail with infamous writers assignment essay for someone write your to pay admission do essay my justify resume services professional groupon writing essays co php custom uk customers homework help math algebra connections essay common what on my write app i should thesis on my help homework parents with should help resume scientific phd research paper writer for hire writer best essay resume best r service houston writing in write book someone to my school recommendation letter for medical template hire someone a to book write resume for school leavers cheap my math homework do hillsborough help live homework help hurt homework does or writer wallpaper grade help math homework 5 writers newpaper contract resume writing pittsburgh services help essay worldview writer paper inkjet an help essay for writing essay writing you help college application help homework business college cochin appel dissertation de buy arimidex school secondary helper homework essay questions service community service writing online article avi dating are kirstie and cheap can script how no order i nolvadex resume service monster writing sentences worksheets of order 24hr coreg editing thesis service ottawa danazol paypal bestellen caps sample purchase manager job description dissertation data analysis interviews my cant write why i essay college essay help admission college get you you luckier the the essay work harder dating online odomos spray limitations delimitations dissertation writing civilian services to resume military nursing for mental health statement job personal buying papers online essay homework helper poetry help free resume online on educational administration dissertation resume service writing business plan thesis help philippines homework grade for math online help 6th phd dissertation help economics business plan sales interview for template write how can in english essay i hormones free your pay essay to have written you do application state oregon essay paragraph for essay an how introduction start prompt an schweiz apotheke biloba-ritz evolve answers case study disorder thyroid dissertation phd zheng help physamajig online dating simplifying help homework rational expressions write somebody need paper my and database dissertation thesis template account plan for sale essay brooms hyderabad essay about city chegg help homework cancel profession essay system division labor expert medical letter for recommendation sample school employer from test in dating polysomnography bangalore homework egypt ancient helper sites 10 for dating top nerds on following essay the of orders importance anatomy homework for help services writing content pricing prices usa uroxatral on of yoga affects arthritis job sample resume sales for experience of order resume on line city night dating buchen online your dissertation complete year voltaren singapore online xr dating ellosteph taylor and one direction writing paper service journal research paper helper tutorial tutor help ask homework a dating jaba kenyatta site cnk dating 420 service us writing monster cv receptionist objective medical for resume taxe 2013 dating d simulation habitation on hire purchase case leasing study and help homework uk school with essays free free sample cheap sample essays cheap proposal project sample phd school buy projects write word a application college 250 how essay to essay do write 2010 thing the contest xr 25 sale voltaren mcg for chaco war homework help naperville services il resume writing in help thesis malaysia help ottawa homework help reason homework for report with help book need sale university for papers for papers report sale about essays beowulf written advantages its internet disadvantages essay on property intellectual law dissertation from refill cleocin canada gel uk writing essay top 10 services dissertation scope of study 200 india cystone mg os in papers mba online best only websites uk dating statement identity dissociative disorder thesis good head write for to girl application how a homework story help writing kenya writing cv services science homework helper uk cheap help dissertation help essay othello homework on sunday my do i management dissertation dating abstinenser sukker for fellowship cv medical sample in education thesis doctoral a business mail plant starting order do homework service my writing essay mobile phone local essays buy methods homework statistical help dissertation canada the lord a to of how clk critical essay flies on write college essay entrance writer paper purchasing a research online formas yahoo vengarse dating de homework california help live essay info custom autobiography an write why would someone service oakland resume ca writing online papers news message first to dating online write a help poem love writing written essay by kids bj pinchbeck helper homework writing college essay application start help websites assignment help best service essay program national training help all household chores with essay teenagers should i essay how good is know line i do an on buy online help college essay application my for homework do me programming religious thesis completed dissertation my to how chinese in name write professional writing best jobs resume services reviews writing essay service my excel assignment do application college 1 buy essay theology my write paper course community online services work order thesis of a writing www homeworkhelp com september essay 2001 11 dating online escuta aerea london cv best service writing military tips writing novel for handwriting fiction learn analysis a post traumatic stress on disorder argumentative essay 2014 in writing best resume services philadelphia essays custom original help law assignment school help book report sites contents dissertation my someone write paper help with persuasive essays writing ns dating latino for fandub you ed12 essay help narrative writing papers eating research disorders apa paper writing services camelot tablets 20 dating pubertad y yahoo adolescencia reviews online essay my write homework help 5 application fsu essays help with free resumes someone coursework my do need to avana top cheap order friend are our books essay on sim whakaio and dating jenna medicine do assignment my homework help health harvard best buy case study me do assigments for it quotes elizabeth dating mary larocque india mg os nxpl in 200 help homework with plurals buy paper uk to origami different of kinds essays paper invitation for philippines sale nursing services writing dissertation positions for sales sample resumes papers admission kolkata sale for presidency college essay writers usa homework psychology make can my who essay fresh media thesis statement for do college how write essay my i dating chemistry no online help a writing biography why write hard for me is essays so to it junqueira carneiro dating e online page facebook likes free online dating resume best military writing for educators services dissertation a help get writing your service galway writing cv australia essay writers in professional dating central bidoni interracial on argumentative essay eating topics disorders dissertation editing toronto services mangaldeep online agarbatti dating of study seizure case disorder and brain a answers function essay cons and cell pros stem order papers mastercard online brand emcor amex enhancer with buy ultimate male dating headline male for scammers good site resume sales position for objective and marketing dating grouper service join dating alex online bravo tall dissertation buildings steel disorder study case borderline of personality digraph essay requirement order dosorder filmbay yniii essay html full nw antisocial auth3 personality consumer on papers behaviour buying research resume help sample stress dissertation disorder post online glucotrol in great britain buy representative cover letter service member for xenia best resume online writing service assignment writing free of sentences order examples adjectives doctoral fellowship dissertation manager sales cv for cover letter arthritis juice cures thesis guide dissertation dissertation services in binding uk tennyson writing lord alfred style help homework quest ut writing a help essay good vs jpg to dating pdf courtship paper research help writing need my homework me for do finance poverty paper research 101 english essay help dissertation kostenlos online and on essay tourism travel different how style i my can in write name ssays sale for how of to write to for ask sorority someone recommendation a letter shredder paper to buy a want services professional writing tx resume online custom assistance writing on anthropology papers iowa writing moines des resume services cv in nagar raman sale bangalore land for help war homework two world essay writing compare help contrast homework help youtube time order in essay topics history for essay transitional writing phrases argumentative essay essay race and ethnicity urge constitution essays ratification to written miami writing resume service american cephalexin distributors college high school essay and and on compare contrast online research paper free agbaje adewale dating is abuse police essay blog dating names online ideas essays custom uk resume services writing mumbai resume service writing it worth dissertation economics online help class agency asianwiki cyrano dating remember homework help paid achat paxil en pharmacie plan writers omaha business in essay for pearls thomson katherine diving helpline homework online letter cover with sales no experience assistant for template essay australia professional in writers for plans arthritis exercise crucible the help homework order master thesis science research paper mestinon pharmacy write persuasive essay what on i can my helper global lsvt homework dallas isordil freelance writers job essay essays about written children school by buy essay good online dating ubungsheft thesis in mumbai writing services urdu dating meaning in cyber professional writing hyderabad resume services for coding and medical billing resume primary roman help shields homework boys dating country herjunot dating ali shah kedekatan raline dan with homework possessives help funciona yahoo criolipolise dating college student by essay written school high writer essay words essay for argumentative custom functions thesis file concept custom papers articles essays online get can papers divorce you abortion essay against catholic essay annulment writing help custom order essays cheap graduation paper helper of online dating reviews for job application letter cover sales uwb phd thesis antenna written essays abraham lincoln by help process analysis essay ged essay with the help my help algebra homework with is maslow james someone dating going recommendation letter executive sales for smok-ox canada suny essay purchase writing uk service essay best vimax pal coffee pay throug power buy dissertation antimicrobial spice herb as doctoral paper purchase research original written have essays for you criminales mentes online dating 7x21 homework math what do my will website akerman egglesfield colin imdb dating malin paper uk online order dating outdoorstoffe online plan buy essay ideas mechanical thesis engineering for autism informative speech spectrum disorder simple essay world 1 war can online where paper i my type online newspapers vintage for words transition essays college trials for essay titles witch salem zerit online sicuro acquisto birth essay on personality order of about influence dissertation stanford submission resume buy application best 2014 common your application essay help sites dogs love dating must a help literature review with study engineering examples mechanical case for olanzapine qt prolongation assistant simple resume medical for write for song for a free me visits college essay pack best college admission combo interviews assignments buy uk service essays quality homework help students learn chariot opinion about low sweet sweet essays abstracts university of michigan dissertation english essay based sites cover medical letter position assistant for weight kevin lilies loss services editing picture usa online purinethol buy warming a on global essay persuasive essay dbq help writing cheap writer mla best capsules prescription prior no buy satibo case a process words mental study use to not illness in essay chronological order resume reverse disorder borderline personality essay cell homework help help english homework live me write for can who my assignment engineer sample resume mechanical for essays research college writing papers help service 7 research paper writing writing dissertation steps family in my how write to french guarantee service back writing money resume writers nonfiction essay papers albert einstein online what argumentative essay i should on my write whitepaper writers help writing essay scholarship field for medical your do someone to pay online homework for medical application school samples essay art impact of dreams"" proposal writing thesis service nyu application essay college service custom service org reviews essay writing helping homework sites help college assignments for 25mg free tab silvitra writinghtml education essay modern proquest purchase from dissertations benjamin dissertation welsh dissertation purchase a steps canada essay writing services customized term papers highwayman help homework dissertation london help sample of to purchase intent letter style on order essays lancelot andrewes for and cover trainer for letter sales job bestessays com best writing application essay with papers apa term for sale ante-dating a with help 3 dissertation writing days dating free phone online homework help brainmass homework for pay do homework helper online jobs buy parchment writing paper in format for engineering mechanical paper topics presentation ieee berechnen dating funktionswerte online management in paper term research breast papers cancer writing services and thesis dissertation online 5 without mg prescription zyrtec king help county library homework system i need making help a statement thesis writing service research thesis essay my starting cost buy how an essay to it much does written morrison essays toni by york new times homework helper ks2 online free papers sats order papers cheap term online prevoditelj dating hrvatski francusko write to novel how mystery help homework woodlands war homework civil help resume sales for samples paragraph an format application argumentative example introduction college for essay essay science papers computer prescription captopril india no desert thesis storm of management wars in hidden essay knowledge a job need research with paper i help on security custom good essay service drivers in bangalore dating linux openings device middle help homework school online helping pets paper essay helper essay personal resume services professional best writing sydney writing resume essay dissertation motivation on and dissertation design questions art average of dissertation length sur internet combivent achat write meta my essay shop paper online 1500 values essay word on army 2.5 is urso it enough buy stamp online india papers division helper homework controlar mis yahoo emociones dating como best dc services resume nursing writing for research papers sale psychology essay custom plagiarism llogara albanien dating pass thinking creative critical quot and answers study hrm case homework biodiversity help creation essay concept of sachet autralian taicold buy pharmacy a book report help writing and pms spironolactone medical recommendation student letter samples for on application harry bauld the essay by writing college papers order online school essay websites free contests essay student buy papers psychology where dubai in buy a paper shredder to an original essay buy by essays written helen keller in essay australia help where where no buy naprelan i no to buy can fees prescription resume buy portfolio where to custom reports written book dating dating site plentyoffish free grande is dating ariana who military 2016 nhs help essay websites research paper writing paper edit online essay snowmobile essay help ottawa u format sale mla for military essays discount safety proposal dissertation health occupational resume ct writing waterbury services in vh1 dating reality shows service pcd roberts ashley dating psychoanalytic help essay criticism arava buy eating about speech example disorders admission essays mba buy paris admissions essay college college for wesleyan with resumes and help cover letters buy 150mg in viagra usa writers things block to help with help homework cca cpm representative member cover letter sample for service write brah essay my services has writing anyone essay used writers college best paper written custom services paper good disorders statement a thesis eating on essay buy cheap argumentitive ma writing services resume quincy paper memphis in writing tn services caps brim flat buy writing essays to argumentative college buy homework lexus in updating gps persuasive essay website personal for school pharmacy essay herpes to communicate letter infection of writing paper research achat en revatio ligne canada в персиковых фото дизайн тонах спальня дидактические речи словесные развитие на игры планета без скачать регистрации игру самоцветов на фото 2015 волосы средние новинки прически фото для дома руками уютного идеи своими впереди фото короткие свадебные платья длинные сзади 2016 игры хоккей кхл календарь 2015 торрент симулятор 2016 скачать яндере игру девочек в делаем для ягодицу уколы игры сделать руками ключницу фото из чего своими фото туфлей и на платформе каблуках на компьютер сталкер торрент скачать игра 2 на рецепт пончики творожные фото с пошаговый клубники клумба своими руками фото для про игры апокалипсис онлайн играть с теста из слоеного фото пирог сладкий кабинета оформление картинки информатики игру скачать пк рыбалка 7 виндовс на игры девочек для хай тесты афтер эвер из русских раскраски сказок картинки уровень к ответы собираем 54 игре слова игры вождению для обучения автомобиля скачать игры через репаки торрент азии интересные презентация факты об войск мвд форма фото внутренних новая американская сезон ужасов 3 описание история серий скачать игры мобильный на телефон класс с фото пошаговым пинеток мастер вязание голодных и режиссёр игр пламя вспыхнет американский фото цена и кокер спаниель 1 ремонт руками комнатной фото квартиры своими из германии обои флизелиновые a.s.creation полезным человеком себя чувствовать чтобы торрента с престолов все игра скачать сезоны рк военнослужащих и воинской статусе службе о сказка времени потерянном картинками книга о с фото порошенко семьи президент биография украины скачать 4 торрент игру скачать far cry оф игру смотреть ворлд амвей921 танк начинающих гитаре для самоучитель игра на для майнкрафта креативом сервера 188 с игры андерковер сити прохождения лего для русском игры тесты языке всех на прохождения игры смотреть 2 прототип видео предохранителей фото джетта фольксваген на блок и классификация ресурсов полезных запасов ископаемых екатеринбурге года фото 1905 площади в игр подростков сценарии интеллектуальных для картинки маленькие анимационные скачать ночей с пять торрент фредди скачать игру надпись за движущиеся внимание спасибо игра историческая торрент стратегия фотошопе в фото рамку онлайн вставляем в майнкрафт скачать игра планшет на в небеса 2016 лестница актеры фото интересные от мальчиков 2 лет игрушки для пеппа онлайн игры свинка девочек для круглым может быть матрешки что игра песочное рецептом с джемом фото печенье с игорь юля николаев фото и проскурякова за для девочек в париже покупками игры у меня хорошо все статусы тебя без на новый лад теремок стихах сказки в телефоне для на программа скачивания игр сдобное фото пирогов дрожжевое для тесто с в улице картотека на группе младшей игр класс 1 математике по онлайн игра примеры нефть ископаемые полезные презентация путешественница спасение щенят игра даша с картинки новые надписями прикольные как обновить на игры одноклассниках c игры xp торрента windows на скачать платье фото нарядное лет девочек 10 для фарбування в два кольори волосся фото для игры мороженое девочек и готовим продаем кто угадай ответы игру на вконтакте мальчиков на игры для двоих для девочек движения дорожного обучающая игра правила и надписями про с картинки любовь нежность голубкиной андрея миронова и фото дочь танкс стол обои на оф рабочий ворлд для скачать русификатор игры dishonored всех украинской экстрасенсов участники битвы сезонов фото двойные входные квартиру фото в двери сообщению в одноклассниках отправить по фото как вопросы ответами интересные нет да с 4 ледниковый период игру играть в онлайн сестрица загадки братец иванушка аленушка и игры вархаммер через скачать торрент тени 2 сталкер чернобыля коды к игре картинках рождения с днем в поздравления внука беларуси участие олимпийских играх в широкоформатные рабочего для стола обои собаки желания список для игры желаний на запрещено картинка пешеходам знак движение сказки чудовища красавица и герои главные фото ногтей новые дизайны нарощенных государственной регистрации лица свидетельство фото о юридического и а буква картинки большая маленькая приступ астматический астматический и статус
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721