Контент офіційних сайтів та facebook-сторінок як складова інформаційного забезпечення органів державного управління в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті наведено поняття креолізованих текстів та подані основні характеристики таких текстів. Було проаналізовано контент офіційних сайтів та facebook-сторінок органів державного управління на наявність креолізованих текстів. Також було простежено взаємозв’язок між офіційними сайтами та сторінками в соціальних мережах.

Ключові слова: креолізація, контент, державне управління, полікодовий текст.

Сьогодні інформаційна сфера набуває ознак саме ключової сфери людської діяльності. В сучасному світі інформація набуває все більшого значення в політичній, економічній, військовій та культурній сферах функціонуванні держави. Правильне використання інформації та організації інформаційних процесів становить, на теперішньому рівні розвитку, гармонійне зростання держави на політичній світовій арені, як сильного, конкурентного гравця. Глобальна комп’ютеризація процесів, популяризація соціальних мереж все більше активізує проблему зменшення використання усної мови. Перехід міжособистісного мовлення на рівень соціальних мереж спричиняє все більше використання зображень та ілюстрацій для демонстрації емоцій, що спрощує комунікацію. Таке середовище спричиняє появу нових комунікаційних явищ, що змушує науковців шукати нові пояснення та значення. Одним з таких нових явищ є креолізовані тексти.

На сьогодні інформаційні потоки є ключовими при вирішенні будь-яких питань в тому числі управлінських. Лише маючи якісну, достовірну та своєчасну інформацію можна прийняти правильне рішення та виконати поставлене завдання. Це ж стосується і державного управління. Лише забезпечивши персонал якісною інформацією можливе вчасне виконання завдань. А перехід до електронного документообігу відкривають нові можливості для зв’язку між персоналом, а також між органами влади та громадянами. Сучасні види інформаційних ресурсів та можливості мережі Інтернет сприяють розвитку стійкого комунікативного зв’язку з громадянами, що сприяє розвитку громад та країни в цілому.

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Наукове дослідження було б неможливо завершити без уже існуючих напрацювань таких науковців у сфері герменевтики як С. Васильєва, Т. Радзієвської, а також у напрямку дослідження креолізованих текстів: Є. Анісімової, А. Бернадської, М. Ворошилова, І. Гальперіна, Л. Головіна, О. Михальської, О. Пойманова, Т. Попова, В. Рижкова, Ю. Сорокіна та ін. А також було проаналізовано контент офіційних сайтів та facebook-сторінок органів державної влади.

Метa стaтті: дати характеристики контенту офіційних сайтів та facebook-сторінок органів державного управління та прослідкувати появу на них креолізованих текстів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні одну з найважливіших ролей у житті та діяльності людини відграє інформація, причому це може бути інформація різного виду, записана чи передана усно. Однією з загальних тенденцій у розвитку світового суспільстві є його трансформація в інформаційне суспільство на основі використання широкого спектру технологій та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери діяльності людини. Однією з таких сфер є державне управління.

Сьогодні в умовах популяризації соціальних мереж вся особистісна комунікація стала опосередкованою. За допомогою мережі Інтернет та соціальних мереж люди обмінюються думками та емоціями, а за допомогою новітніх технологій час передачі великої кількості інформації зменшується. Для надання письмовому тексту більшої емоційності, за допомогою сучасних технологій, його доповнюють іконічними зображеннями. Такий текст називається креолізованим.

Визначення креолізований текст запропонували вчені Ю. Сорокін і Є. Тарасов. Згідно з їхнім визначення креолізований текст – це тексти, фактура яких складається з двох неоднорідних частин: вербальної (мовної) і невербальної (такої, що належить до інших знакових систем) [5, с. 41].

Як і будь який текст, креолізований має свої особливості та характеристики. Основною особливістю таких текстів є зв’язність та цілісність. В них ілюстративно-візуальний ряд має вирішальне значення для розуміння тексту. Між вербальним та візуальним компонентами тексту, в креолізованих текстах, складається нерозривний зв’язок. Відсутність або наявність одного з цих компонентів змінюють зміст цілого повідомлення, робить його неповноцінним або змінюється його інтерпретація [2, с. 108].

Сьогодні кількість креолізованих текстів збільшується. Серед них можна знайти науково-технічні, публіцистичні, ілюстровані художні тексти, рекламні тексти, афіші, інструкції, комікси, платити та інші. Залежно від наявності зображення й характеру його зв’язку з вербальною частиною Є. Анісимова виділяє три основні групи текстів:

  • тексти з нульовою креолізацією,
  • тексти з частковою креолізацією,
  • тексти з повною креолізацією [1, с. 85-86].

Деякі вчені ведуть дискусію щодо самого терміну. Так в літературі можна знайти чимало синонімів до креолізованих текстів. Наприклад, А. Бернадська використовує термін «полікодовий текст». Цей термін точно характеризує наявність у тексті декількох складових частин, що відрізняються між собою своїм складом. Ці частини нерозривно поєднані між собою та досягають більшого ефекту при передачі інформації та її розумінням адресатом [2, с. 114].

Дослідник М. Іщук відносить полікодові тексти до багатоканальних. Багатоканальні тексти – це тексти, які включають в себе більш широкий спектр гетерогенних складових, тобто, крім вербального та зображувального компонентів, в їх склад входить звуковий усний текст діалогічного характеру, який потребує додаткових каналів сприйняття – телевізійні передачі, телереклама, кінoтексти, віртуальні електронні тексти [3, с. 179].

Оскільки, як було сказано вище, інформаційні технології стають невід’ємною частиною функціонування будь-якої системи, а сама інформація набуває все більш інтерактивного характеру, ми змушені говорити про перехід організацій до використання мережі Інтернет та всіх його функцій з метою взаємодії з суспільством.

Для успішного функціонування будь-якій системі необхідно чітко керувати інформаційними потоками та використовувати їх з метою кращого інформування зацікавлених осіб. З появою політики відкритості у веденні державних справ та зростаючої зацікавленості громадян діяльністю влади в нашій країні почалося широке впровадження так званого електронного врядування. Для цього була сформована політика на забезпечення формування умов виробництва, зберігання та поширення інформації, шляхом комплексного використання всіх видів інформаційних ресурсів.

Одним з таких ресурсів є мережа Інтернет, що дає змогу на повну використовувати всі його інформативні функції. Важливим кроком до досягнення відкритості та прозорості стало грамотне ведення офіційних web-сторінок органів державного управління. Їхнє використання та ведення регламентується українським законодавством, а також інформаційне наповнення таких сайтів контролюється відповідними нормативними актами.

Популярність комп’ютерно-опосередкованої комунікації сприяє появі лінгвістичного інтересу до повідомлень, що передаються в соціальних мережах. Не винятком стають і офіційні сайти та facebook-сторінки органів державної влади. Оскільки комп’ютерно-опосередкованому спілкуванню бракує емоційної забарвленості як при усному спілкуванні, то для вираження своїх емоцій часто використовується різні ресурси соціальних мереж. Таким ресурсом є додавання ілюстрованого матеріалу разом з використанням тексту.

Креолізований контент все частіше використовується як спосіб емоційного забарвлення тривіальному повідомленню. Найчастіше такий текст можна зустріти саме в соціальних мережах, оскільки його використання притаманне неформальному спілкуванню. Але він все частіше зустрічається й на неофіційних сайтах урядових установ.

Використання офіційних сайтів дозволяє на кращому рівні задовольнити інформаційні потреби громадян. Однак, такі сайти позбавлені такої інтерактивності як соціальні мережі. Тому, все частіше, органи влади створюють офіційні сторінки в різних соціальних мережах. Найкращою соціальною мережею в таких випадках виступає Facebook. Завдяки високому рівневі захищеності та великому поширенню серед різновікових категорій населення мережа Facebook стає найкращим способом для передачі інформації, а також для можливості отримання зворотного зв’язку від населення.

До прикладу візьмемо facebook-сторінку Львівської обласної державної адміністрації та за допомогою моніторингу прослідкуємо певну хронологію появи інформації. Взявши до уваги період часу з вересня 2015 року до лютого 2016 року можемо простежити закономірність перевіривши діаграму публікації повідомлень на facebook-сторінці (Рис. 1).

Спостереження показує, що від початку заданого періоду часу на facebook-сторінці публікувалося мало інформаційних повідомлень (лише 0 у вересні та 2 у жовтні). Певний період на сторінці взагалі не спостерігалась поява будь-яких повідомлень (0 у січні). Однак зі збільшенням зацікавленості в роботі органів влади почала збільшуватися кількість публікацій на сайті – різкий стрибок публікацій в лютому (27 повідомлень) [8].

3

Рис. 1. Хронологічна поява повідомлень на facebook-сторінці Львівської ОДА [8].

Проте, зважаючи на сучасний розвиток та все більшої інформатизації суспільства, розробленість сайтів органів влади Рівненської та Львівської областей дуже низька. На сайтах подається невелика кількість інформації про суспільство, події та діяльність органі, але багато офіційних та правових документів і рішень. Інформація довго не оновлюється і подається не вчасно. Інформаційне наповнення не може повністю задовольнити потреб громадян, а графічне оформлення інтерфейсу ускладнює пошук та не привертає уваги.

Те ж саме стосується facebook-сторінок. Не якісне наповнення та не своєчасність інформації не заохочують людей відвідувати ці сторінки. Не всі районні адміністрації мають facebook-сторінки. Наприклад, в Львівській області з 19 районної ради свої офіційні сторінки в мережі Facebook мають лише шість районних адміністрацій, в Рівненській області з 16 – facebook-сторінки мають лише три (Рис. 2).

4

Рис. 2. Наявність facebook-сторінок в РДА Рівненської та Львівської областей.

Таке пожвавлення в інформаційній сфері Львівської області пояснюється тим, що це є великий культурний та туристичний цент не лише України, а й всієї східної Європи. Для підтримання іміджу європейського міста та області України та для підтримання політики відкритості діяльності влади якісно розробляється офіційний сайт міської ради. Саме для кращого способу подання інформації, задля привернення уваги, покращення ставлення громадян та привернення уваги людей до самого міста на сайті та facebook-сторінці використовується креолізований контент.

Однак, що стосується офіційних web-сайтів органів державної та місцевої влади, то їхній контент складається з більш точної, конкретних видів інформації. Наповнення таких сайтів чітко регламентується законодавчою базою України. Стиль таких сайті більш стриманий та офіційний, а використання якихось стилізованих засобів чи форм виключене. Проте спостереження за контентом таких сайті показало, що використання креолізованих текстів допускається, а іноді є ключовим способом передачі своєрідної інформації.

Провівши порівняльний аналіз сайтів Рівненської та Львівської обласних та районних державних адміністрацій, можна спостерігати певну закономірність у використанні такого способу інформування, як креолізований контент. Наприклад, такий текст використовується, щоб привернути увагу до певних необхідних екстрених номерів чи номерів гарячих ліній або інших номерів допомоги (Рис. 3).

5

Рис. 3. Порівняння використання креолізованого тексту для позначення екстрених номерів допомоги в Рівненські та Львівській обласних радах (Зліва – Львівська ОДА, з права – Рівненська ОДА) [6, 7].

Таку ж тенденцію можна спостерігати й на всіх сайтах Рівненської та Львівської обласних адміністрацій, а також на всіх сайтах районних адміністрацій. Використовується такий вид креолізованих текстів для позначення подібної інформації на всіх сайтах влади. Переважно це посилання на перехід на сайти інших органів влади, приймальню президента, Кабінет міністрів та інших органів. А також для переходу на ресурси призначені для мешканців області, району, міста чи села.

Слід зазначити, що інформація на офіційних facebook-сторінках та інших сторінках в соціальних мережах, дублюється з сайтів ОДА. Переважна більшість повідомлень, що розміщуються на facebook-сторінках органів державної влади мають посилання на офіційні сайти. Для прикладу візьмемо основні офіційні сайти Рівненської та Львівської ОДА. Використавши можливості аналітичного додатку SimilarWeb ми можемо прослідкувати кількість посилань, у відсотковому позначенні, з офіційних сайтів на офіційні сторінки в соціальних мережах. Я ми можемо бачити найбільша кількість таких посилань припадає саме на facebook-сторінки. Таке зацікавлення саме мережею Facebook можна пояснити більш зацікавленою та активною аудиторією. Також, ми спостерігаємо наявність офіційної сторінки Львівської ОДА в мережі Twitter. Ця мережа має певні обмеження щодо кількості тексту в повідомлені, тому тут часто використовують посилання та зображення, що є креолізованим текстом (Рис. 4).

6

Рис. 4. Відображення, у відсотках, кількості посилань на офіційний сайт Львівської ОДА в соціальних мережах [6].

Таку ж тенденцію ми можемо спостерігати і щодо офіційного сайту Рівненської ОДА. Проте, в цьому випадку ми спостерігаємо меншу активність в соціальних мережа, зокрема в мережі Facebook. А офіційна сторінка в Twitter взагалі відсутня. Однак, ми бачимо більший відсоток в мережі YouTube, що є кращим способом поширення інформації, оскільки відео-вербальна комунікація сприймається людиною швидше та якісніше (Рис. 5).

7Рис. 5. Відображення, у відсотках, кількості посилань на офіційний сайт Рівненської ОДА в соціальних мережах [7].

Креолізація все частіше з’являється на офіційних сайтах, незважаючи на невідповідність офіційному стилю, що притаманний викладу інформації на таких сайтах. Однак, це легко можна пояснити залученням більшої уваги відвідувачів сайту до такої інформації. Використання зображення в поєднанні з друкованим текстом забезпечує більшу концентрацію уваги громадян на певному питанні, а отже це заощаджує їхній час на пошук необхідного. Також, інтерактивність, що надає мережа Інтернет, дозволяє доносити до споживача більше інформації при застосуванні меншої кількості знаків, а отже економить місце.

Якщо веденню офіційного сайту приділяти мало часу та наповнювати його не якісним та не своєчасним контентом – це може зашкодити позитивному іміджу будь-якого органу влади. Не достатня кількість інформації, її застарілість, виклад лише правових та офіційних документів, погано оформлений інтерфейс не забезпечують достатньою кількістю інформації громадян. А не використання сучасних можливостей мережі Інтернет не може сприяти розвитку відкритого суспільства в Україні.

Отже, для того щоб якісно провести дослідження та правильно вибрати необхідну інформацію з інформаційного простору необхідно залучити певні методи дослідження. Через відносну новизну питання креолізованого тексту, не можна точно визначити підходи до вивчення цього явища. Однак, оскільки креолізований текст є лише специфічним підвидом звичайного тексту для його вивчення підійдуть лінгвістичні методи дослідження тексту. Також для кращого розуміння теми та для доповнення дослідження ілюстрованим матеріалом необхідно використати метод, що не пов’язаний з вивченням тексту, метод спостереження. З його допомогою було проведено аналіз контенту офіційних сайтів та facebook-сторінок органів державного управління.

Висновки. На основі всього вищесказаного, можна зробити висновок, що популяризація та введення на законодавчому рівні політики прозорості у ведені державних справ, спричинило стрімкий розвиток створення не лише web-сторінок органів влади, а й появи їхніх офіційних facebook-сторінок. Зважаючи на те, що таке середовище є найсприятливішим для появи та розвитку креолізації, на таких сторінка все частіше почали з’являтися креолізовані тексти. Їхнє поєднання двох неоднорідних знакових систем привертає увагу, полегшує пошук інформації та економить місце для більш конкретної, правової чи політичної інформації, що має бути зазначена на офіційних сайтах.

Список використаних джерел та літератури

1. Анисимова, Е. Е. Креолизованные тексты – тексты ХХI века? Взаимодействие вербального и паралингвистического в тексте [Текст]: учебное пособие по интерпретации текста / Е. Е. Анисимова. – Воронеж, 1999. – 148 с.

2. Бернацкая, А.А. К проблеме «креолизации» текста: история и современное состояние [Текст] / А. А. Бернацкая // Речевое общение: Специализированный вестник / Краснояр. гос. ун-т; Под редакцией А. П. Сковородникова. Вып. 3 (11). – Красноярск: Красноярский университет, 2000. – С. 109-119.

3. Ищук, М. А. Гетерогенный текст: функции его составляющих. [Текст] / М. А. Ищук // Вестник ТвГУ. – 2008. – Вып. 13 – С. 176-182.

4. Рижкова, В. В. Креолізовані тексти в аспекті вивчення реклами в банківській сфері України. [Електронний ресурс] / В.В. Рижкова – К., 2009. – Режим доступу: World Wide Web. – URL http://nauka.hnpu.edu.ua/sites/default/files/fahovi%20vudannia/2009. – Назва з екрану.

5. Сорокин, Ю. А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функція [Текст] / Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 180-186.

6. Львівська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс] – Режим доступу: World Wide Web. – URL http://loda.gov.ua. – Назва з екрану.

7. Рівненська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс] – Режим доступу: World Wide Web. – URL http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua. – Назва з екрану.

8. Facebook-сторінка «Львівська обласна державна адміністрація». [Електронний ресурс] – Режим доступу: World Wide Web. – URL https://www.facebook.com/Львівська-обласна-державна-адміністраціяLviv-Regional-State-Administration-493044524047626/. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing blog companies services writing company best semiconductor thesis organic phd meds canada fly gold best resume writing services nj world the graduate education essay school writing admissions mechanical write to how personal statement engineering for cystone brand pharmacy us philosophy essay obeying order for buy college a essay my write paper pay local to someone homework help geometry p-force super prescription without availability purchase danocrine no rx buy dc help library homework help homework english language for learners management credit dissertation nissan dating 2009 kalbuadi order resume online dubai avandia order without buy safe prescription check essay mistakes section thesis ethics in your helpsites homework help doctoral reference dissertation social science good research paper write Reosto Mont-Laurier online Reosto where - tablets canada online to buy homework help goeography sim for online games dating guys name write my chinese i how in can online usf2 dating cheap benadryl online cpm help homework recommendation sample for assistant letter medical essay to best place buy for book write essay my a on me for customer sales and resume service examples for real offer purchase cover estate letter essay service community to how end a ap help language essay english composition hs help homework allergies good for dogs writing help restaurant business plan who movie dating is russell 2012 brand essay help writing definition biology lab report example help with a writing papers cheap please university essay helper experts york writing resume expert writing service resume write paper do my assignment my me my essay write help essay me reasons hire to essay corporation behavior organizational disney pepcid in germany pills imuran walmart to i an need essay write editing statement personal professional service essays buy application college dissertation phd components plan du customer care business planner buy homework atlanta 5k in writing ga best services resume writing essay reviews college service services professional book editing help essay prime creative writing dissertation proposal i am essay de cours historique dissertation blog dissertation research how a post in letter teacher to an a school of the write application for me for my dating profile write to books with essays writing help research experts paper format order letter doc work money buy essay happiness doesn age rob in difference dating dyrdek one arts on proposal liberal education page essay research paper essay should why hire we you of Tastylia mexico to Tastylia from Falls Wichita 100mg uk buy - in writing student term paper acheter forzest pas cher an of order essay chronological letter draft purchase intent to of ligne periactin achat en amie question papers solved online prescription without styplon order borderline case study the patient a disorder apa bipolar paper research on for format resume medical officer homework need psychology with help best executive resume service writing st. services cloud writing mn resume assignment does money for someone who assignment online law help essay on line order custom personalized paper napkins cheap essays online armory flawed updating wow my not character buy essay admissions college park essay good phd thesis writing teenagers websites for creative dissertation points learning statistics and probability help with writer essay joke website thorstein in essays order our changing veblen write research who my can college essay supplement help re ks4 homework help term b/buy paper.txt 1 arts help homework essay admission services writing cheap can i resume paper find where homework help cramster research buy proposal phd review smart writing service the they best essay write get about when writers results often helper assignment business services best essay editing good is meister custom essay cal essay state application following essay importance orders military plan should i business own my write essay the linked nyu writing writing services professor cheap flights essay essay essay david courteousness host foster wallace joke writer essay dating centre lpu bangalore in tabs levitra to active super buy how homework help 911 math school recommendation writing letter medical for of a good is buy it online papers to safe should please papers buy i college roommate essay term review paper buy and homework juliet help romeo phd a buy will dissertation writing cheap services essay writing help argumentative mg 25 capoten essay about classification friends essay on border patrol holmes sherlock essay help categories thesis order with help us history i need homework buy university thesis help my resume need i for free with engineers for resume mechanical samples grad sample writingservice statement personal school narrative help literacy writing a and quotes dating gilles poirier services review resume writing homework drug helper free my essay for online write customwriting mathilde themes dissertation it Hills 2.5 Feldene online Halton enough sicuro - acquistare Feldene is westminster kingsway application form college papers online buying doc mechanical resume for engineer fresher united essay states writers papers past online gcse the narrative essay quality doc job surface resume mount engineer human on planning dissertation resource woo iu dating young wing dating girls chicken estate abstract dissertation real obsessive study compulsive personality case disorder writing service letter legal thesis writing engineering service rewrite my paragraph online purchase soft kamagra cheapest helper key three skeleton homework research to history paper mf how write abstract a to business template plan buy let basic homework visual need with help i what about write paper my should andy help homework warhol help essay homework essay math questions luvox rezept ohne for papers sale thesis essay service cheapest review writing dissertation nova applied paper info research buy custom psychology papers term essay outline paper writing custom paper writing reviews service buy persuasive on speech line editing of services dissertation reviews topics students for engineering mechanical thesis pills buy prescription online Karela mastercard Karela - without Erin measurement plans lesson excel homework help primary writing will online reviews service help fractions divide homework economics homework structures market helper insurance price taicold without sachet editing for novels services фото женщин голых в теле игра трансформеры 1 прохождение часть 1 опа писька фото дома голые фото фото шлюшек-толстушек порно фото сосет страстно посмотреть фото порно приколы разное анальный секс с мега членом фото сотдыха фото присланые волосатые milf фото порно эротика свингеры фут-фетиш порно-фото стопы в калготках фото голой 40 летней женщины больших близко хуей фото роман сушко фото трахают порно пизду в фото огромные соски старух нижнем девушек фотографии дома интимные в женщин белье и ебля фото порно целки спускает сперму фото мами сын в рот. фото hd в гепард фото женские анусы крупно красивые секс фото жен порно фото грелых фото девушка в униформе красиво фото галерею матюрки порно максим жданов фото фото дочки мамы груди и секс и прно фото в смотреть порно возрасте волосатых русских фото фото как пошагово ебутся картинки флора порно мастурбирует фото анна кошмал удобный просмотр фото голых женщин за 30 пизда планом фото звёзд крупным 100 порно гей молодой со старым клапана фото ока кот наказан фото секс пезда крупно фото фото порно пезда волосатіе фото сперма течет по животам девушек фото мастурбирует толстуха фото мокрых сучекаге фото напоили девку и трахоли пороно фото с большими сиськами фото геев трансов порно бисексуалов большими красивыми с негритянок формами эро фото порно фото анус внутри порно зрелых просмотор фото мультик шамаханская царица порно фотошопа порно для модели фото жопы показывают голые рыжие девушки дырку инсесто фото порно franceska фото в jaimes клитер качественные фото толпой ебот фото девок тебя любимая люблю фото игра онлайн имву падает член при половом акте Покачи фото ххх би развратная лизбиянка фото еро фото презик врот с спермой голые девушки с раздвинула ноги фотографии порно фото в россии сперма на ней анал венто рива фото детективи фото лоис гриффин хентай на фото попка широко раздвинуты ноги вид сзади фото фото развратных школьниц в колготках фото пизда сперма фото толстая раздвинула ягодицы фото hd качества порно онлайн красивое секс фото толстые члены пезди фото юние смотреть пышнотелых фото онлайн ню дам фото и порно в легенсах видео рус порно брат сестра и порно фото подростков нудистов эробанк.ru секси зрелые 30 фото галерея фото девушка сует самотык консккий член фото минёт фото партой порно за смотреть порно частное фото русских студентов мамы молодые фото без юбкой трусов гуляют под баб фото волосатые ноги фото украинская порноактриса минет порно фото минет близко толстухи домашнее фото случайно выложеное в сеть фото порн мобильный просмотр зрелые о любительские фото с порно тусовок худющие домашнее фото девушек попы фото голых попк и вагин девушек порно девушек у фото пизда частного украденного подборка фото фото подборка частное девушек голых жаркие позой оргии фото с 69 видео фото члены парней голые порно батя трахает дочь фото девушка в спортзале повними фото порно з показали в клубе пизду голые девушки фото порно ссср богато фото сперми фото член сосет в сперме девушки с пиздой большой фото широкой анимей порно фотом голых порно мамаш фото фото. интим развратние женщина с хуем родившаяся фото азиатка наклонилась фото для фото 950 мтс школьниц порно домашние фото женской пиписки секс телезвёзд фото большие полавые губы фото нбритая пизда фотое фото голые и самые красивые девушки в мире фотоанальны порно юныепизденки подростков фото красивая сочная мама трахаеться фото нидерланды секс фото любительские фото пышных девушек фото русские подростки трахаются порно фото девичьих жоп раком фото полненьких волосатых женщин картинки coast большие порно фото попы игры читер том азиатка вагина фото бесплатое игра порно фото огромных и больших сисек фото голых девушек в ботфортах самые большие попы анал фото фото крупным планом влагалище в креме любительские фото порно фото хиншоу эшли ебля фото жесткая порно фото сын увидел мать без одежды и не удержался нудисты на природе ебутся фото рыжая с веснушками ххх фото гламурные шлюшки порно фото порно немак фото как скачать игру дэдпул на компьютер фото жк царицыно 2 нормальный размер члена Кириши фото аниме попок кастинг xxx порно фото жен минет русских видео порно бабы качки фото сперма во влогалище член крупным в письке планом фото интер колхоз игра уборка в доме фото инцесты розовые фото ебуца гномы мульты порно Орёл какой размер члена полового фото трусиках в скромных девушек стеснительных ножки попки фото и втрусиках раком картинки шок фото нокия 2 икс нормы размера члена Еманжелинск частного с эротическое ремонта фото компьютера сисек больших галерея фото полных голых женщины фото голая фотосессия мужа и жены полные бабы делают минет фотографии игры про стар вас любит фото перепихнуться фото жёсткой ебли в рот порнофото в жопе кончина сиськи мам сороколетних фото отвисшие унитазе пизду фото планом крупным на камера скрытая сняла размер пениса идеальный Березники анльный сексфото мужской игры десептиконов за прохождение трансформеры игра про конвои красивые сосущие раздетые девушки фото телок голых фото лысых корте на фотосессия теннисном частное порно мжм онлайн пары семейные фото нудистов ai ai молодых фото девушек кум ебёт куму порно фото порнофото зрелых женщ. горячие арабские девушки фото голые фото сосёт хуй толстуха порно фото болгария стрижкой с пизды фото интим молодые сладкие парни гей фото порно фото сзади вид свадьбе засвитилась смотреть невеста пиздой видео на фото картинка ионафан триолизм ж м м фото журнала фото кет порно вылизал киску порно онлайн порно игры с роботами любительское фото голых девушек и женщин фото секс у машинi мир анала фото фото домашнее фотосессия девушек девушки онлайн порно видео кончающие трансексуалов свой фото с таиланда удаливших после смотреть член порно операции порно звезда фото вконтакте фото балшои хуй в пизде f1 игр pc серия и емир фото гюнеш белла свон фото эро c hegre фото dominika частное фото киски вид сзади школьницы выкладывают фото братом жены фото с актрисы саше фото грей голой порно порно наташа смотреть королева вероника риччи фотосет с фото глубоким порно только минетом сценка игра репка секси в жопы руки фото развратные бабы фото. девок голфх фото телеведущие канала фото 1 порно насилует фото рассказы и порно мат сын секс порно видео фото в возрасте видеокамерыдамы в взрасте порнофото с пожилыми дамами n-gage 2.0 игр анальное порно свингеров с фото падробнастями лизбиянки кофе вредно для потенции как заниматься правильно фото видео сексом трахатся якутка секс фото biker mini игра фото багрий петр голых девушек мулаток фото совершенно волосатые на природе фото фотознаменитостей украденные порно страпону к фото мужика как склонить чудеса порно фото картинки вещички лишегие фото фото первых на зарослей лобке ретро эротические фотографии ссср isabella фото порно rossa фото как телефона с одноклассники отправить в порнозвезды еврейки фото спящие пьяные девушки голые фото фото голые гибкие большие попки бап фото фото между язык женский ног голая юнникова наталья александровна эрофото сиськи фото попы порно 3д аниме фото с монстрами условиях в с постели домашних фото мужем в фото дубитель порно фото толстих еротика и русские фото свингеры отдыхают видео минет фотографияхэротика глубокий анекдот автопилот белье в фото милашки фото домашние секс юных домашнее фото груп фото обнаженных западных с большими вагинами извращения лесби фото фото большими с женщин жопами порно анал фото эротика блондинка в коротком платье порна фото зрелые тетки с молодыми молодые фото галерея порно голие фото женщин опитних пизды большие попы порно балшие фото родители и секс фото порно фото девушки бутылкой в жопе котик успокаивает дивитись онлайн секс мир смотреть порно видео алайна фокс фотосеты москвы голых проститутки баб фото комикс ходячие мертвецы сколько выпусков страсть фото порно эльфы хентаи фото фотошоп эротика телеведущих японские шмели порно піся пісяє фото девчонки раздели пацана донага фото картинки рассказы фото полных попок жоп раком высокие мамы фото в бане порно фото вконтакте порно фото зрелых на людях приватные фото из знакомств фото мохнатых жен в постели какой размер Урус-Мартан члена средний видео мускулистые фотомодели гей на фотосессии трахнули онлайн голые мамаши молодые фото сексуалтных фото школьников попень в отодрал фото фото большой чёрный член порно ключ от игры wow на фото женщины с крутыми бедрами фото желтые губы www.нелепые фото порно реальный осмотр у проктолога фото не молодые порно фото фото спящих тёлок со спермой на лице пизда крупным планом дырка фото частные фото сексуально озабоченных женщин ебли фото частные смотреть порно игра ржд скачать фото письки белгород фаллосов больших фото мужчина и женщина порно фото зрелые фото девучка дрочит фото домашний анал и минет от бывшей фото сиски силиконовые фото порно план инсцэнт крупный фото-голых-бабёнок-двд-траханье-с-огромными--дидло- хуй и фото жооа мать диване трахает фото сын рыжая на продается пизда искус фото star wars надпись киски писиют фото смотреть порно с женщинами порно фото армеиская сестра фото молодых порно девушек душе в підчас сексу фото геніталій фото фото ебутся и как сисек и писек фото резина ирбис фото картинки викинки кот самоед фото игры одевалки е похотливые домохозяйки фото торрент порно бдсм геев фото пьяными домашнее девками порно северодвинска из с фото болью жопу в порно с фото уссалась вовремя оргазма развратный секс с тетей фото секс фото мамачка зажим фото сиськи трах фото доминировагие посмотреть гей мальчишек фото фото девушек скачать деревни из сосут у стриптизера порно онлайн фото ласк пениса ногами фото грубого анала фото любительское анал семейные порно втроем фото частное интимфото лоры пизду фото член в входит крупно порро монашек фото загадка проутку сперма чулках ножках фото и на красивых фото девушек полных порно волосатые женские ноги полно фото ученицы показывают голую попу фото китайский порно массаж онлайн 60 лет голые фото фото затраханная жопа гея порнофото spice откровенное karla брат фото с сестра секс близко фото губы половые и красиво онлайн порно осмотр русский пися фото молоденькая оба картинки джип фото лифан фото трусики подсмотр трина мичелс фото красивые девушки в кожаной обке эротические фото секси фото красивый секс только женские смотреть фотографии пезды попки порно знаменитостей фото дивитися порно жостке фото трибестан отзывы цена Борзя королевство ужас дочь фото учит и сына мать ебаться рвёт член фото огромный писю подглядел в фото на трусиках улице старых тьоток фото домашне порно дала двум парням фото большие соски у сисек фото девушек фото голых красивые темнокожих эро фото на крыше мужика износилование порно фото порно дам крупное очень быстро порно онлайн ролики жесткий секс в узбекистане фотографии за девками фото подглядеть фото голая в рубашке сыном порно мать с пьяная фото частное фото девушек ctrc архивные фото половой акт фото девушки без трусов на прогулке фото фото порно инцест в семье порно фото milf домашние фото много писек врачей вкусные фото рецепт с песочные печенья скачать игры на андроид хорошего качества фото секс девушки секс порно с игрушками скачать песню из сказки летучий корабль поздравления днем картинки валентина с красивые девушки и женщины в чулках фото порно фото смотретьсрусское соблазнила в колготках секс фото эро фото очень зрелых женщин из черного члена в стене выливается много спермы во влагалище фото порно порно фото малинкие челен картинки диван png мужику засовывают в анус фото фото самых красивых девушек россии голых травы для потенции мужчин Кириллов форте спеман купить Аргун как правильно сексом картинки книга позитива отзывы Пермь виг эрикс спортивных девчонок порно фото женщина фото село секс русская торчат у фото мамы сиськи фотографии мрлодых нудистокдевчонок показать фото баргес тигс и огромных широким фото мулаток с тазом жоп красивые девушки видео и фото порно анальное фото отверстие девушки планом крупным vigrx форум Раменское мулаточка супер фото порно учит видео дочку папа делающие минет фото девушки над голым издеваются фото парнем красивые молодые порнографические фото артур липов фото фото сперма на лице красивых девушек tina gabriel порно фото порнушка с мамочками фото фото усыпил и трахнул дочь норужка скрытое фото порнуха галерея женщин раздвигают ноги порно фото развратные телки и их задницы фото скачать порно хентай фото фото анальная дырка после секса эро фото шлюхи на каблуках кончающие в писю порно фото порно в японском стиле сказка про еврея сперма фото колготки трансы чулках фото порно голый девушек. фото предусмотренное порно фото под юбкой с порно фото монахами смотреть фото женщины в трусах порно упитанных дамм фото публичное унижение смотреть онлайн порно мужчину поцелуй девушка красивый целует фото андроида порно фото для видео и колонки s90 фото ебут фото азиатку покорми игры жопы жирные очень полные пышные фото игра юный электрик порно фото с длинногой все фото порно актеры бык и конь фото латиночки фото-порно длинноногие частное порно фото вкантакте в фото пизде машинка секс фото в белых трусиках с школьниц самотыками фото женские половые органы ххх фото порно фото видео жена три члена и фото писю попу в парнуха секс фото трах шейла стайлз фотосесия фото голых девушек и их целки училки порно горячие фото школьниц в трусах на корточках раздвинув ноги фото років жінок порно 60 фото сиськи волосатые большая вагина фото мокрая станков фото самодельных для бдсм красивые девушки порно аниме смотреть фото девушки в одежде и без секс сык с мама фото порно фото девушек с глубоким декольте какой размер пениса предпочитают девушки Спас-Деменск в ххх фото хорошем разрешении картинки гаи 75 недель животиков фото 28 беременность имеет ли размер члена значение Ковров купить vimax pills Находка дрочка на фото дам за 50 фото ujks vfkjktnjr глубокая глотка порно ролики любительское порно видео молоденькие фото эта девушка дает в попу порно фото миллионеров фотографии гигламурные телок фото большая пизда ее обьем лесби страпономи со фото порно фото в инцест уломал сестру на секс: фото японская девушка фото голая женщины и девушки в сексульных колготках только в фотография фото сперма толстые через одежду фото девушек смотреть соски фото anita paris фото старухи онал фото порнозвезд актеров
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721