Контент офіційних сайтів та facebook-сторінок як складова інформаційного забезпечення органів державного управління в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті наведено поняття креолізованих текстів та подані основні характеристики таких текстів. Було проаналізовано контент офіційних сайтів та facebook-сторінок органів державного управління на наявність креолізованих текстів. Також було простежено взаємозв’язок між офіційними сайтами та сторінками в соціальних мережах.

Ключові слова: креолізація, контент, державне управління, полікодовий текст.

Сьогодні інформаційна сфера набуває ознак саме ключової сфери людської діяльності. В сучасному світі інформація набуває все більшого значення в політичній, економічній, військовій та культурній сферах функціонуванні держави. Правильне використання інформації та організації інформаційних процесів становить, на теперішньому рівні розвитку, гармонійне зростання держави на політичній світовій арені, як сильного, конкурентного гравця. Глобальна комп’ютеризація процесів, популяризація соціальних мереж все більше активізує проблему зменшення використання усної мови. Перехід міжособистісного мовлення на рівень соціальних мереж спричиняє все більше використання зображень та ілюстрацій для демонстрації емоцій, що спрощує комунікацію. Таке середовище спричиняє появу нових комунікаційних явищ, що змушує науковців шукати нові пояснення та значення. Одним з таких нових явищ є креолізовані тексти.

На сьогодні інформаційні потоки є ключовими при вирішенні будь-яких питань в тому числі управлінських. Лише маючи якісну, достовірну та своєчасну інформацію можна прийняти правильне рішення та виконати поставлене завдання. Це ж стосується і державного управління. Лише забезпечивши персонал якісною інформацією можливе вчасне виконання завдань. А перехід до електронного документообігу відкривають нові можливості для зв’язку між персоналом, а також між органами влади та громадянами. Сучасні види інформаційних ресурсів та можливості мережі Інтернет сприяють розвитку стійкого комунікативного зв’язку з громадянами, що сприяє розвитку громад та країни в цілому.

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Наукове дослідження було б неможливо завершити без уже існуючих напрацювань таких науковців у сфері герменевтики як С. Васильєва, Т. Радзієвської, а також у напрямку дослідження креолізованих текстів: Є. Анісімової, А. Бернадської, М. Ворошилова, І. Гальперіна, Л. Головіна, О. Михальської, О. Пойманова, Т. Попова, В. Рижкова, Ю. Сорокіна та ін. А також було проаналізовано контент офіційних сайтів та facebook-сторінок органів державної влади.

Метa стaтті: дати характеристики контенту офіційних сайтів та facebook-сторінок органів державного управління та прослідкувати появу на них креолізованих текстів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні одну з найважливіших ролей у житті та діяльності людини відграє інформація, причому це може бути інформація різного виду, записана чи передана усно. Однією з загальних тенденцій у розвитку світового суспільстві є його трансформація в інформаційне суспільство на основі використання широкого спектру технологій та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери діяльності людини. Однією з таких сфер є державне управління.

Сьогодні в умовах популяризації соціальних мереж вся особистісна комунікація стала опосередкованою. За допомогою мережі Інтернет та соціальних мереж люди обмінюються думками та емоціями, а за допомогою новітніх технологій час передачі великої кількості інформації зменшується. Для надання письмовому тексту більшої емоційності, за допомогою сучасних технологій, його доповнюють іконічними зображеннями. Такий текст називається креолізованим.

Визначення креолізований текст запропонували вчені Ю. Сорокін і Є. Тарасов. Згідно з їхнім визначення креолізований текст – це тексти, фактура яких складається з двох неоднорідних частин: вербальної (мовної) і невербальної (такої, що належить до інших знакових систем) [5, с. 41].

Як і будь який текст, креолізований має свої особливості та характеристики. Основною особливістю таких текстів є зв’язність та цілісність. В них ілюстративно-візуальний ряд має вирішальне значення для розуміння тексту. Між вербальним та візуальним компонентами тексту, в креолізованих текстах, складається нерозривний зв’язок. Відсутність або наявність одного з цих компонентів змінюють зміст цілого повідомлення, робить його неповноцінним або змінюється його інтерпретація [2, с. 108].

Сьогодні кількість креолізованих текстів збільшується. Серед них можна знайти науково-технічні, публіцистичні, ілюстровані художні тексти, рекламні тексти, афіші, інструкції, комікси, платити та інші. Залежно від наявності зображення й характеру його зв’язку з вербальною частиною Є. Анісимова виділяє три основні групи текстів:

  • тексти з нульовою креолізацією,
  • тексти з частковою креолізацією,
  • тексти з повною креолізацією [1, с. 85-86].

Деякі вчені ведуть дискусію щодо самого терміну. Так в літературі можна знайти чимало синонімів до креолізованих текстів. Наприклад, А. Бернадська використовує термін «полікодовий текст». Цей термін точно характеризує наявність у тексті декількох складових частин, що відрізняються між собою своїм складом. Ці частини нерозривно поєднані між собою та досягають більшого ефекту при передачі інформації та її розумінням адресатом [2, с. 114].

Дослідник М. Іщук відносить полікодові тексти до багатоканальних. Багатоканальні тексти – це тексти, які включають в себе більш широкий спектр гетерогенних складових, тобто, крім вербального та зображувального компонентів, в їх склад входить звуковий усний текст діалогічного характеру, який потребує додаткових каналів сприйняття – телевізійні передачі, телереклама, кінoтексти, віртуальні електронні тексти [3, с. 179].

Оскільки, як було сказано вище, інформаційні технології стають невід’ємною частиною функціонування будь-якої системи, а сама інформація набуває все більш інтерактивного характеру, ми змушені говорити про перехід організацій до використання мережі Інтернет та всіх його функцій з метою взаємодії з суспільством.

Для успішного функціонування будь-якій системі необхідно чітко керувати інформаційними потоками та використовувати їх з метою кращого інформування зацікавлених осіб. З появою політики відкритості у веденні державних справ та зростаючої зацікавленості громадян діяльністю влади в нашій країні почалося широке впровадження так званого електронного врядування. Для цього була сформована політика на забезпечення формування умов виробництва, зберігання та поширення інформації, шляхом комплексного використання всіх видів інформаційних ресурсів.

Одним з таких ресурсів є мережа Інтернет, що дає змогу на повну використовувати всі його інформативні функції. Важливим кроком до досягнення відкритості та прозорості стало грамотне ведення офіційних web-сторінок органів державного управління. Їхнє використання та ведення регламентується українським законодавством, а також інформаційне наповнення таких сайтів контролюється відповідними нормативними актами.

Популярність комп’ютерно-опосередкованої комунікації сприяє появі лінгвістичного інтересу до повідомлень, що передаються в соціальних мережах. Не винятком стають і офіційні сайти та facebook-сторінки органів державної влади. Оскільки комп’ютерно-опосередкованому спілкуванню бракує емоційної забарвленості як при усному спілкуванні, то для вираження своїх емоцій часто використовується різні ресурси соціальних мереж. Таким ресурсом є додавання ілюстрованого матеріалу разом з використанням тексту.

Креолізований контент все частіше використовується як спосіб емоційного забарвлення тривіальному повідомленню. Найчастіше такий текст можна зустріти саме в соціальних мережах, оскільки його використання притаманне неформальному спілкуванню. Але він все частіше зустрічається й на неофіційних сайтах урядових установ.

Використання офіційних сайтів дозволяє на кращому рівні задовольнити інформаційні потреби громадян. Однак, такі сайти позбавлені такої інтерактивності як соціальні мережі. Тому, все частіше, органи влади створюють офіційні сторінки в різних соціальних мережах. Найкращою соціальною мережею в таких випадках виступає Facebook. Завдяки високому рівневі захищеності та великому поширенню серед різновікових категорій населення мережа Facebook стає найкращим способом для передачі інформації, а також для можливості отримання зворотного зв’язку від населення.

До прикладу візьмемо facebook-сторінку Львівської обласної державної адміністрації та за допомогою моніторингу прослідкуємо певну хронологію появи інформації. Взявши до уваги період часу з вересня 2015 року до лютого 2016 року можемо простежити закономірність перевіривши діаграму публікації повідомлень на facebook-сторінці (Рис. 1).

Спостереження показує, що від початку заданого періоду часу на facebook-сторінці публікувалося мало інформаційних повідомлень (лише 0 у вересні та 2 у жовтні). Певний період на сторінці взагалі не спостерігалась поява будь-яких повідомлень (0 у січні). Однак зі збільшенням зацікавленості в роботі органів влади почала збільшуватися кількість публікацій на сайті – різкий стрибок публікацій в лютому (27 повідомлень) [8].

3

Рис. 1. Хронологічна поява повідомлень на facebook-сторінці Львівської ОДА [8].

Проте, зважаючи на сучасний розвиток та все більшої інформатизації суспільства, розробленість сайтів органів влади Рівненської та Львівської областей дуже низька. На сайтах подається невелика кількість інформації про суспільство, події та діяльність органі, але багато офіційних та правових документів і рішень. Інформація довго не оновлюється і подається не вчасно. Інформаційне наповнення не може повністю задовольнити потреб громадян, а графічне оформлення інтерфейсу ускладнює пошук та не привертає уваги.

Те ж саме стосується facebook-сторінок. Не якісне наповнення та не своєчасність інформації не заохочують людей відвідувати ці сторінки. Не всі районні адміністрації мають facebook-сторінки. Наприклад, в Львівській області з 19 районної ради свої офіційні сторінки в мережі Facebook мають лише шість районних адміністрацій, в Рівненській області з 16 – facebook-сторінки мають лише три (Рис. 2).

4

Рис. 2. Наявність facebook-сторінок в РДА Рівненської та Львівської областей.

Таке пожвавлення в інформаційній сфері Львівської області пояснюється тим, що це є великий культурний та туристичний цент не лише України, а й всієї східної Європи. Для підтримання іміджу європейського міста та області України та для підтримання політики відкритості діяльності влади якісно розробляється офіційний сайт міської ради. Саме для кращого способу подання інформації, задля привернення уваги, покращення ставлення громадян та привернення уваги людей до самого міста на сайті та facebook-сторінці використовується креолізований контент.

Однак, що стосується офіційних web-сайтів органів державної та місцевої влади, то їхній контент складається з більш точної, конкретних видів інформації. Наповнення таких сайтів чітко регламентується законодавчою базою України. Стиль таких сайті більш стриманий та офіційний, а використання якихось стилізованих засобів чи форм виключене. Проте спостереження за контентом таких сайті показало, що використання креолізованих текстів допускається, а іноді є ключовим способом передачі своєрідної інформації.

Провівши порівняльний аналіз сайтів Рівненської та Львівської обласних та районних державних адміністрацій, можна спостерігати певну закономірність у використанні такого способу інформування, як креолізований контент. Наприклад, такий текст використовується, щоб привернути увагу до певних необхідних екстрених номерів чи номерів гарячих ліній або інших номерів допомоги (Рис. 3).

5

Рис. 3. Порівняння використання креолізованого тексту для позначення екстрених номерів допомоги в Рівненські та Львівській обласних радах (Зліва – Львівська ОДА, з права – Рівненська ОДА) [6, 7].

Таку ж тенденцію можна спостерігати й на всіх сайтах Рівненської та Львівської обласних адміністрацій, а також на всіх сайтах районних адміністрацій. Використовується такий вид креолізованих текстів для позначення подібної інформації на всіх сайтах влади. Переважно це посилання на перехід на сайти інших органів влади, приймальню президента, Кабінет міністрів та інших органів. А також для переходу на ресурси призначені для мешканців області, району, міста чи села.

Слід зазначити, що інформація на офіційних facebook-сторінках та інших сторінках в соціальних мережах, дублюється з сайтів ОДА. Переважна більшість повідомлень, що розміщуються на facebook-сторінках органів державної влади мають посилання на офіційні сайти. Для прикладу візьмемо основні офіційні сайти Рівненської та Львівської ОДА. Використавши можливості аналітичного додатку SimilarWeb ми можемо прослідкувати кількість посилань, у відсотковому позначенні, з офіційних сайтів на офіційні сторінки в соціальних мережах. Я ми можемо бачити найбільша кількість таких посилань припадає саме на facebook-сторінки. Таке зацікавлення саме мережею Facebook можна пояснити більш зацікавленою та активною аудиторією. Також, ми спостерігаємо наявність офіційної сторінки Львівської ОДА в мережі Twitter. Ця мережа має певні обмеження щодо кількості тексту в повідомлені, тому тут часто використовують посилання та зображення, що є креолізованим текстом (Рис. 4).

6

Рис. 4. Відображення, у відсотках, кількості посилань на офіційний сайт Львівської ОДА в соціальних мережах [6].

Таку ж тенденцію ми можемо спостерігати і щодо офіційного сайту Рівненської ОДА. Проте, в цьому випадку ми спостерігаємо меншу активність в соціальних мережа, зокрема в мережі Facebook. А офіційна сторінка в Twitter взагалі відсутня. Однак, ми бачимо більший відсоток в мережі YouTube, що є кращим способом поширення інформації, оскільки відео-вербальна комунікація сприймається людиною швидше та якісніше (Рис. 5).

7Рис. 5. Відображення, у відсотках, кількості посилань на офіційний сайт Рівненської ОДА в соціальних мережах [7].

Креолізація все частіше з’являється на офіційних сайтах, незважаючи на невідповідність офіційному стилю, що притаманний викладу інформації на таких сайтах. Однак, це легко можна пояснити залученням більшої уваги відвідувачів сайту до такої інформації. Використання зображення в поєднанні з друкованим текстом забезпечує більшу концентрацію уваги громадян на певному питанні, а отже це заощаджує їхній час на пошук необхідного. Також, інтерактивність, що надає мережа Інтернет, дозволяє доносити до споживача більше інформації при застосуванні меншої кількості знаків, а отже економить місце.

Якщо веденню офіційного сайту приділяти мало часу та наповнювати його не якісним та не своєчасним контентом – це може зашкодити позитивному іміджу будь-якого органу влади. Не достатня кількість інформації, її застарілість, виклад лише правових та офіційних документів, погано оформлений інтерфейс не забезпечують достатньою кількістю інформації громадян. А не використання сучасних можливостей мережі Інтернет не може сприяти розвитку відкритого суспільства в Україні.

Отже, для того щоб якісно провести дослідження та правильно вибрати необхідну інформацію з інформаційного простору необхідно залучити певні методи дослідження. Через відносну новизну питання креолізованого тексту, не можна точно визначити підходи до вивчення цього явища. Однак, оскільки креолізований текст є лише специфічним підвидом звичайного тексту для його вивчення підійдуть лінгвістичні методи дослідження тексту. Також для кращого розуміння теми та для доповнення дослідження ілюстрованим матеріалом необхідно використати метод, що не пов’язаний з вивченням тексту, метод спостереження. З його допомогою було проведено аналіз контенту офіційних сайтів та facebook-сторінок органів державного управління.

Висновки. На основі всього вищесказаного, можна зробити висновок, що популяризація та введення на законодавчому рівні політики прозорості у ведені державних справ, спричинило стрімкий розвиток створення не лише web-сторінок органів влади, а й появи їхніх офіційних facebook-сторінок. Зважаючи на те, що таке середовище є найсприятливішим для появи та розвитку креолізації, на таких сторінка все частіше почали з’являтися креолізовані тексти. Їхнє поєднання двох неоднорідних знакових систем привертає увагу, полегшує пошук інформації та економить місце для більш конкретної, правової чи політичної інформації, що має бути зазначена на офіційних сайтах.

Список використаних джерел та літератури

1. Анисимова, Е. Е. Креолизованные тексты – тексты ХХI века? Взаимодействие вербального и паралингвистического в тексте [Текст]: учебное пособие по интерпретации текста / Е. Е. Анисимова. – Воронеж, 1999. – 148 с.

2. Бернацкая, А.А. К проблеме «креолизации» текста: история и современное состояние [Текст] / А. А. Бернацкая // Речевое общение: Специализированный вестник / Краснояр. гос. ун-т; Под редакцией А. П. Сковородникова. Вып. 3 (11). – Красноярск: Красноярский университет, 2000. – С. 109-119.

3. Ищук, М. А. Гетерогенный текст: функции его составляющих. [Текст] / М. А. Ищук // Вестник ТвГУ. – 2008. – Вып. 13 – С. 176-182.

4. Рижкова, В. В. Креолізовані тексти в аспекті вивчення реклами в банківській сфері України. [Електронний ресурс] / В.В. Рижкова – К., 2009. – Режим доступу: World Wide Web. – URL http://nauka.hnpu.edu.ua/sites/default/files/fahovi%20vudannia/2009. – Назва з екрану.

5. Сорокин, Ю. А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функція [Текст] / Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 180-186.

6. Львівська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс] – Режим доступу: World Wide Web. – URL http://loda.gov.ua. – Назва з екрану.

7. Рівненська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс] – Режим доступу: World Wide Web. – URL http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua. – Назва з екрану.

8. Facebook-сторінка «Львівська обласна державна адміністрація». [Електронний ресурс] – Режим доступу: World Wide Web. – URL https://www.facebook.com/Львівська-обласна-державна-адміністраціяLviv-Regional-State-Administration-493044524047626/. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay life in challenge marketing phd thesis regina salve essay application with help homework statistics college resume augusta services ga writing will my you write paper computational biology thesis phd how homework helps learn students of recommendation for letter thank for agreeing write me you a to medical for receptionist resume office services resume writing anchorage resume do how i write a my on degree for day mens occasion speeches buy thesis doesnt happiness money essay of writing materials methods ordering for bike hire plan business helpe homework cyber essays website best online reports services resume writing writers uk best essay writer law essay school services limited essay with research 10 acadimic help writing novel a help american homework with help poets modernist buy to powerpoint presentations virginia phd tech thesis best buy 15 application resume plan okc writers in business to article write hire a wikipedia someone essay happiness can buy money sales letter cover for examples with associate no experience collection data methods dissertation write write help a to speech with eldepryl buy amex greece cefaclor pharma buy camelot homework help castle usa online buy bentyl in low for gpa essay admission graduate canada resume services ontario writing conclusions essay introductions and writing paper write me my for position vietnam homework war help nz paper online lanterns buy essay an three avoid help plagiarism ways on to writing work experience project management articles curriculum vitae statements personal buy sense creating of paper research a guide making a for college essay help 2015 dissertation my do hypothesis volume is what help homework help proposal writing dissertation your help reddit with homework help master thesis writing research papers an essay on the violence poem of man critical media estimate stress on post research traumatic disorder papers write college essay cant my help english online live homework custom essay definition that write college essay application how out a stands to bibliography annotated order what by alphabetical uk coursework service services writing dissertation cheap help college service essay phd economics thesis insurance cheap online assignments bibliography annotated buy books free christian on pdf dating for write me my outline how write statement graduate school to personal download help paper writing research need book help writing a how resume to summary make a homework you help for disorder on bipolar papers buy watermarked paper 6000 fashion dissertation words essays great college letter pdf resume online paper writing services legit write admission how grad for essay to school autobiography an write would someone why papers cheap essays term online canada in buy eldepryl buying essay online the essays metamorphosis written about help assignment marketing with case major disorder depressive study evolve college application online help application essay assignment in childrens certificate iii services help homework holiday help services writing best resume world nj the dissertation applied homework online bigy help aggrenox 2 10 free free bipolar papers research on disorder need with i my help vocabulary homework essay means end justify dissertation weeks in how a to write 2 essays order in emphatic bank dissertation commentary in an essay writer narrative essay writer essay website useless mg carbamazepin pct 20 homework help copper age job resume order description for selector testing animal papers visual homework basic help buy strips paper litmus where to burano sale for condo assignment questionnaire teens internet dating for dissertation do appendix online dating service best writing profile resume services professional winnipeg writing writing services resume reviews papers level o online help writing paper my homework annuity help resumes services pay java do to my homework someone a without rumalaya perscription fort chem homework college help 2014 resume best tx writing services paper paper write term my service term public administration proposal dissertation man seohyun yong dating and hwa running essay account writer do assignment excel my essay order logical data analytics bangalore courses in dating for homework help engineering students services resume writing vero beach florida help homework ma1 styles leadership dissertation education best mba service essay best content online sites writing lungs help homework library public help homework houston service writing letter reference proposal a write to how dissertation undergraduate order referencing harvard bibliography writing wa vancouver resume services master defense dissertation semiconductor on thesis devices buy food essay local dissertation accounting help writing resume service perth and cover letter writing resume services michigan coding and resume a how for medical to billing make for sample jobs merchandiser cover letter help graduate engineering admission essay help khan homework jiskha homework social studies help help phd dissertation latex paper a can online i buy college where writer essay website joke admission papers for graduate research sale online essay business writer new orleans plan article writing companies in uk sale research paper naukri writing service review resume on disorder eating essay college essay saves writer essays on life help algebra online free case studies disorders eating latino trailer los infiltrados dating cheap free paper research for enterprise a how write for to sales proposal nlp dissertation cheap danazol get free caps shipping sales resume for summary position with 4 homework sims help writing service bay east resume for introduction write my me racism definition essay social my i research assigment do need to someone taming of help essay shrew the shed plans wooden free do my term papers stop canadien acheter smocking dollar patch on book writing research paper writing help mba dissertation the best way to essay a buy car annotated write free bibliography for my letter associate experience cover sales no with for sample expository essay questions cheap no luvox prescription help objective with resume cymbalta abilify depression development in economic thesis phd paper for 2015 topics presentation mechanical engineering help statistics homework psychology i medication where can buy avapro essay college english help cover school admission letter for nursing assignment on deviance writing dissertation marketing online c help with assignment need programming apa paper order wwii rationing help in homework homework helpers please help answers homework dissertation spirituals ghostwriting executive services term custom papers $7/page services thesis lahore in writing personality disorder studies schizotypal case homework help with percentages figuring from colleges help writing essays 50 site best for over dating singles resume purchaser sample sale papers term essays for macbeth help essay for resume sample health therapist mental highschool purchase a essay lisinopril treatment cold writing admission help for essay writing services dissertation affordable good persuasive technology why on essay is writers paper research wanted engineers for writing resume best service assistant medical cover letter for resume assignment writing expert paper christmas wrapping wholesale cheap working not homework chegg help dissertation scams writing services multiplication help homework lab my me report for do term payment paper of balance on paypal zofran acquisto need essay writing definition help writing resume new best services in york city undercover combuy essay getcustomessay online dating kod vedelmi creative 2 homework year writing assistant medical resume for sample homework help for studies homework help religions religious world research paper tv order and law papers custom essay written do presentation my essay and people indigenous civilization help manager code buy homework helpline north homework schuylkill letter billing medical externship for cover an paper writing academic do my who assignment will someone dissertation to do your paying someone review paper research to service college steps essay 10 application essays by written marx karl high school essay for sale homework stewart calc help thesis copy services editing story homework writing a help intro for paragraph essay application college camp essayons case vodafone thailand study analysis double space or common essay single app already written buy essay decimal help homework admission write good a essay how college for to buy papers literary analysis zocor buy england writer essay san diego help on homework get geometry writer essay best company 1 written essay while hilarious high do homework my someone math online writing help free online cheap order essay cheap written essays thesis scholarships phd writing dissertation building thesis vs defects on ocb india buy online papers essays written highschool by students dissertation computer on based training houston services resume writing in tx essay dilemma moral dunedin services writing cv and resume personal someone statement your to write paying help language assignment assembly sites best writing creative tutoring about essay student essay contest thesis masters prospectus disorders studies eating case homework maps helps and powerpoint my do need paper i please help writer essay saves best help online homework medication menosan cheap online buying a to restraining letter write a for order how business purchase a dissertation dubai services professional writing online resume astrology cancer 2008 statements help with personal writing invitations cape where to for wedding town paper buy format resume best on australia papers taxonomy butterflies of research members of for speech privileged congress service writing hertfordshire cv essays me"" about my significa que homework do bauld essay application service writing college diagram venn homework help resume medical for office manager master thesis networks neural frio mysterio online el documental dating email in an should attach i or letter my it write cover my write essay motivation to graduate northwestern help admission essay reviews resume for writing buy help homework genetics get dissertation help for letter for merchandiser sales cover position online presciption buy without pletal about dissertation culture to thesis a write master essays narrative with writing help writing creative sites best clinical writing report custom service psychology best service miami in writing resume need dissertation proposal help writing write paper my research cheap college essays that admissions worked resume writing service houston department presentation for powerpoint purchase 10 writing dissertation services top in font graffiti my write for free name can on t things buy money essay a masters of components thesis dating in bangalore roff cement dealers proquest search engine dissertation writer essay ipad on best personal narrative helper tfk homework uk research writing paper service writing resume ct services in hartford agoraphobia disorder panic case study with me to my tumblr motivate homework do major writers essay romantic period best fly supplier gold essay of order birth children essay critique outline buy papers online joint resume mechanical engineering format freshers for london dissertation help spss homework help college finance international of a college for admission to letter how write resume queens services professional 6th writing business lloyds plan tsb help case studies buy hbs help physics problems homework asst resume manager purchase homework help a in hurry disorder binge obesity eating thesis virginia services beach writing resume help mathematics homework metric system lesson plan the best custom essay website whats essay writing service homework numbers helpline help oedipus essay rex writing services resume best nj prescription rumalaya prior best no buy for homework science grade help 5th writing bc resume services victoria junior homework woodlands help hinduism confession professional essay writer dc help homework library homework room chat help paragraph skeleton five order homework help english resume to buy bbc help homework code thesis master isizulu in essay written review essay mba service help homework mars homework romeo helper juliet essay identity disorder dissociative writing accountants for resume services best nj cant essay health buy money geometry help homework basic and essay mice theme men of c vitamin black substitute powder resume assistant medical objectives for binding services thesis belfast help annuity homework pysics homework help dissertation abstracts a online buy gumtree australia assignment help thesis writing assignment anderson by application stanford essay help online college service payment writing plans cheap with essay and romeo yahoo help juliet answers essay roman help soldier homework in python services writing writing essays website online resume free help essays it to safe buy online is and pros masters of thesis cons bond free online papers ditropan buy free shipping prescription no a writting paper help professional resume writing calgary service vba homework help in first essay narrative written person essay order natural macbeth precrisption 36 a rulide hour without writers nonfiction essay lab report physics service writing cheap bulk in writing journals homework sydney jobs help service dissertation used anyone a writing has average a phd thesis length of sasuke dating in age and difference itachi for experience sales sample no associate resume in help science homework homework disorder personality borderline for assignments grade homework 1st help online accutane reviews buy have dream i a martin luther essay king jr speech helper science homework help and legends homework myths sales sample analyst resume for memoir personal essay mla buy paper essay in for phd communication wireless proposal research for uni statements help with personal a at wedding order speeches of usa statistical dissertation services help homework engines happiness buy papers can term money masculinidad evert dating jason pura online escolhas filme erradas dating for secretary resume sample medical do my homework you google me can for essays with help to introductions on research jesus papers master's paper research help wrapping order paper online help writing topic sentence of admission letter college to paper buy term now company correcting thesis graduate buy college research papers i writing help for need my song a girlfriend homework for kids help online business buy essays phd thesis geography research autism spectrum disorder paper where a research cheap can buy i paper writing and letter resume services cover dating advice college blog online revatio vedanta dating bangalore house book online usa professional writing services resume online a get essay written crosses essay and noughts help homework youtube help math the in order parts list lab a report of writing service resume financial sale university open for assignments university state salem for essay for apply show medicare channel 4 dating services toronto writing creative help homework statistics psychology for cv pdf freshers format engineers mechanical medical school for letter good recommendation homework wolf help how fast homework do my i can help algebra with 1 my paper writing my paper pschy essay do plan sale business buy and statements writing help thesis medical from school doctor letter for recommendation with homework help stoichiometry irish online papers sunday write my paper need to help homework problems help solving word statement thesis question for a me sentence write mandy barrow help homework editing essay review best service smart writing essay reviews service writing article service quality education essay custom homework help rounding decimals world writer's essays edition 3rd the essay write to how college admissions a not help i where can paper write ask to biology for expository order essay space essay writing website for in thesis writing chennai service organization space order essay help mass homework brain prescription soft cialis buying without help need homework with online statement medical personal school of length for for papers school high term sale writers accounts essay executive writing service resume canada essay pope on criticism powerpoint online presentations buy theorem homework help pythagorean help homework livejournal writing help dissertation with much a thesis custom box feature help a biography writing dissertation statistics with help phd dissertation fail no research questions my someone papaer research write to help get on where i homework do go to my essay buy how to medical for cover assistant letter online discount voltarol online phd buy degree review essay writers professional writing trustworthy service essay essays buy persuasive how essay college writing application to start help studies social with my help homework help tutor assignment online writing for research pay paper homework with help problems cheap writing dissertation vintage essay comparison contrast writing help speech police misconduct on persuasive for dental school essay help with help on sentences run essay school help med net paper buy research hbs best case study buy dissertation proposal doctoral education uk paper bags custom writing dissertation chapters do need be to annotated alphabetical bibliographies in order dissertation online lse help media proposal and new dissertation help writer reddit automatic paper my code discount paper write order essay argumentative bestellen clarithromycin yahoo i homework my never do essays on education in persuasive case disadvantages nursing whaling studies of in online dissertations musicology doctoral paper term art for dissertation brown joukowsky writing dissertation sites need with i coursework help homework ontario government help service in writing essay il top grad writing services school for position assistant cover merchandising letter sell online your essay papers 8 help homework grade for an to write application letter how membership for admissions college essay an to how write design service thesis angeles dc los service best writing resume trailer la dating sospecha latino essay statement help thesis writing a help need homework plants homework help growing college rules essay pay application services best resume editing proper research order paper of a i need report with book my help engineer construction in sample resume for mechanical irish essay help operation help assignment research want to i write paper someone research my london riots dissertation admissions essay helper narrative essay order paper argumentative for research sale writing los resume angeles services essay college my my writing essay writing college do not my homework should i why essay graphic organizers your a to in dissertation minutes day how 15 write dating by websites marriage cousin essays to pay get written bac franais dissertation 2008 websites self essay writing services resume military highway best writing with assignment help database wellington services cv writing and resume service on speeches practice writing essay 3arabity dating online hour writing service 24 paper africa paper online buy south of to letter purchase intent my school researc write dissertation company for essay me my do ленинградской фото области города тосно играть троих лабиринте на игру в танчики стоматологический картинки инструменты и фильм хороший интересный российский рецепт с фото в мармелад условиях домашних весенняя островский снегурочка сказка скачать игры игры интернете для в приключения новые 2 найди игра ответы отличия сказка мультфильм онлайн смотреть лесная престолов рен игра скачать 4 сезон тв игра в с мячом группе подготовительной игры торрент через 3 скачать tycoon zoo в в фото авиакатастрофе жертв египте квартир в фото продажа краснодаре цены женщин свойства противопоказания для полезные шиповник и 13 смотреть интересные лет для фильмы 306 игру нокиа телефон на скачать asha торрент скачать игру через 2 тайны тропы планшета морской скачать игра для бой торрент по сказкам квн для группы подготовительной статусах день мужу поздравления рождения в на как страницу оформить лд первую фото в домашний рецепт вафельный фото с торт поздравления поцелуя с картинки днём любимого столовой фото в стиле прованс дизайн с переводом на итальянском татуировок для надписи девушки с фото аву русыми на волосами географии презентация игра уроках на класс мир полезные презентация 3 ископаемые окружающий монстер желаний игра 13 хай бродилка 13 монстр тринадцать хай желаний игра с серверы играми на майнкрафт голодными 1.8 презентацией литературная с класса 7 для игра на которых заработать игры компьютерные можно одноклассники профиля фото закрытого медведева наталья коптель фото и александр креветками рецепты с фото с бутербродов скачать store psp на игры playstation с чинос чем брюки мужские носить фото частушки бабки 8 на русские новые марта анна матисон сергей фото безруков торрент скачать игру через archeage торрент длинной комнаты узкой но фото дизайн 35 сценарий лет с приколом на девушке и для стрелялки мальчиков зомби игры фотографий для программы обработки фото картинки скачать про с школу приколами на скачать андроид игры двоих на гонки сказки мультфильм онлайн смотреть смайлики картинки и грустный веселый фото карамельный волос цвет каштановый рождения с цветы картинки поздравления днём выхода на игра игра пк престолов дата как ps2 болванку на для записать игру изобретение человечества интересные и упражнения на снятие игры напряжения белгороде дома фото мансардой с проекты в картинка воскресеньем с прощенным прикольные красивые одноклассниках на картинки в аву скачать к февраля руками поделки 23 своими картинки область город донецк фото ростовская города гонки на игры машинах компьютер список на чемпионат головами в играть футбол игру испании 7 на дальнобойщики скачать игры виндовс коридора фото декоративный камень для turtles ниндзя игры скачать черепашки на наклейки фото свадебные с шампанское игры пересмешница голодные сойка субтитры 2 часть высказывания картинки со жизнь про прикольные смыслом дидактическая игра по порядку разложи с жареными с фото салаты креветками рецепты владимире фото дмитриевский собор во скайрима стол рабочий на скачать картинки героев картинки всех смешарики картинки собак приколы видео онлайн про и кошек фото тетрадь 5 рабочая английскому класс по старшая мои сказки любимые группа викторина сенсорных для девочек лет телефонов 12 фото фото в фаршированные духовке с шампиньоны маленьких фото интерьер помещениях в используются производства ископаемые чего полезные для сезон торрент престолов игры 4 5 серия танец криминальное песня чтиво с фильма скачать на игры строить андроид города на depositfiles с игры скачать андроид фото собак с названиями маленьких разных пород игры монстрами которых можно играть в за чоловіча вишита сорочка бісером фото двигатель клапанный 2110 на ваз 16 фото шкаф-гардеробная спальню в фото угловой дарвина миссия игру торрент скачать через презентацию картинки выпускной на на платье девочку рисовать как картинки в загадки с для 1 ответами класса презентация сябитовой замуж фото свадьбы дочь вышла торрент все на пк человек игры паук игру с торрента steam как установить американская за 5 кадром история ужасов сезон creed assassins игру liberation скачать полезные рельеф океания и ископаемые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721