КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ КОМУНІКАНТА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Я.Чепіль

Національний університет «Острозька академія»

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ КОМУНІКАНТА

У статті здійснено ґрунтовний аналіз комунікативного аспекту в ідентифікації соціолінгвістичного статусу  комуніканта.

Ключові слова:  соціолінгвістика, соціолінгвістичний статус комуніканта, комунікація,  мовна комунікація.

В статье представлен глубокий анализ коммуникативного аспекта в индентификации социолингвистического статуса коммуниканта.

Ключевые слова: социолингвистика , социолингвистический статус коммуниканта,речевая коммуникация, коммуникация.

A thorough analysis of the communicative aspect in  person’s sociolinguistic status identification has been made in this article. Sociolinguistic status being either a self-goal or an expressive social characteristics, determines both a person’s possibility to self-improvement as well as a steady formation of its communicative competence. On whole it constitutes the system of the following three groups of  aspects: pragmatic, cognitive and communicative.

Key words: Sociolinguistics, sociolinguistic status,  communication,  language communication.

Людина ХХІ століття, яка перебуває у відкритому інфомаційному просторі, використовуючи усі можливі цифрові засоби комунікаціі сучасної цивілізації та перебуваючи у перманентному звязку у різних комунікаційних системах, повинна відповідати високим вимогам сьогодення.

Бажання стати успішним, бути матеріально незалежним, отримати бажаний статус, стали критеріями успіху для цілого покоління прагматичних людей ХХІ століття. Отже, потреба у самореалізації, задоволенні власних амбіцій, здобутті належного соціального статусу – виступають у порядку приорітетних завдань сучаної людини.

Соціальний статус постає водночас як самоціль і як виражена соціальна характеристика людини. Правильність розуміння соціолінгістичного статусу як цілісної та багатовимірної категорії відкриває простір до самовдосконалення особистості та стійкому формуванню її комунікативної компетенеції. Як відомо, ефективна мовна комунікація, націлена на кінцевий результат, забезпечує 95% успіху людини.

Об’єктом нашого дослідження є особливості соціолінгвістичного статусу  людини.

Предмет дослідження – комунікативний аспект соціолінгвістичного статусу  людини.

Проблематика  дослідження обумовлена динамічним аспектом функціонально-комунікативного  опису мови та  її антропоцентричними виявами.

Завдання цієї статтї полягає в аналізі комунікативного аспекту у формуванні соціолінгвістичного статусу  людини.

Дослідження поставлених у роботі завдань передбачає комплексний та багатоаспектний підхід до опису мовної комунікації та  особливостей соціолінгістичного статусу людини. Розгляд поняття соціолінгвістичного статусу знаходиться у площині соціолінгвістики.

Базовий постулат про мову як соціальне явище і як засіб спілкування -пов’язаний  із суспільним положенням людей та знаходить своє обгрунтування у різних соціологічних концепціях та школах. Свідченням цього є розробки соціолінгвістів Швейцарської школи ( Ф. де Соссюр, Ш. Баллі, А. Сеше), Франції ( М. Граммон, Ж. Вандрієс, М. Коен), Лондонської школи ( Дж. Ферс, У. Аллен, В. Хаас, Ф. Палмер, М. А. Халідей), Празької лінгвістичної школи ( В. Матезіус, Б. Трнка), США ( Едвард Сепір), Петербурзької лінгвістичної школи ( І. О. Бодуен де Куртене, Л. В. Щерба, Є. Д. Поліванов) та вітчизняної школи ( В. В. Акуленко, Ю. О. Жлуктенко, К. М. Тищенко, В. Радчук, О. Руда, О. О. Селіванова, Л. Савіцька, Г. М. Яворська).

Ще задовго до становлення соціолінгвістики як спеціальної дисципліни, французькі філософи  18 століття, Д. Дідро та Ж. Ж. Руссо, зробили спробу розглянути мову як соціальне явище. Пізніше у 20-30х роках ХХ століття, у вітчизняній науці з’являються  праці відомих мовознавців – В. В. Виноградова, Є. Д. Поліванова, Л. П. Якубинського та інших, в яких було розглянуто мову як засіб спілкування з точки зору аналізу суспільних відносин.

В рамках нашого дослідження, ми розглядаємо категорію соціолінгвістичного статусу. Зважаючи на неординарність визначення вказаної категорії, яка знаходиться у фокусі дослідження багатьох суміжних наук, зокрема соціології, антропології, соціолінгвістики, соціальної психології, звернемо увагу на її визначення німецьким соціологом та філософом М. Вебером.

Як стверджував М. Вебер, категорія соціального статусу є одним із вимірів соціальної стратифікації, тобто поділу суспільства на певні (страти) верстви, формуючи при цьому певну соціальну ієрархію. В свою чергу, на думку філософа, існує два параметри соціального статусу: субстанційний та реляційний [2].

Ознаки субстанційного параметру – є вікові, статеві, освітні, національні, професійні тощо. До реляційних характеристик відносять становище індивідуму у певних соціальних групах. Соціальний статус не можна вважати сталою величиною, оскільки вона є динамічною та історично мінливою. З позиції психолінгвістики, поняття соціального статусу складають такі характтеристики: соціальні ролі, соціальні норми поведінки та етикету, авторитет, престиж, популярність.

Вказані характеристики визначають мовну діяльність людини, що в свою чергу є предметом дослідження соціопсихолінгвістики. Для ідентифікації соціолінгвістичного статусу людини необхідно визначити спектр статусних ознак та їх можливу варіативність.

Як відзначає О. Холод, увесь спектр показників соціолінгвістичного статусу можливо розділити за трьома параметрами – лінгвістичним, прагматичним і семантичним.

Український дослідник Олександр Холод пропонує типологію визначальних ознак соціального статусу індивіда, яку формує три групи чинників: прагматичні, комунікаційні та когнітивні.

Групу прагматичних чинників формують: “вмотивованість комунікації, тобто її мета і задум, положення комунікантів у соціальній ієрархії суспільства, їхні соціальні ролі в конкретній комунікаційній ситуації, соціальна оцінка інформації й адресата”  [9,с. 44].

Зважаючи на вказані прагматичні чинники, звернемо увагу на тісний взаємозвязок базисних надбань психологічної науки. У психології існує поняття діяльнісного підходу до вивчення мовлення, започатковане Л. Виготським, доповнене школою О. Леонтьєва та його послідовників, апробоване у дослідженнях вітчизняних науковців – С. Л. Рубінштейна, С. Д. Максименка, І. Д. Пасічника, О. Зимня, О. С. Кубрякової. Відповідно до концепції діяльнісного підходу, мовленнєва діяльність є одним із видів соціальної активності людини, яка є, водночас, психологічно організованою. Діяльність, як процес, поєднує у собі низку цілеспрямованих і послідовних дій: предметний мотив, мету, дії та операції (планування, реалізація плану), установки та результати ( контроль) діяльності.

До когнітивних чинників слід віднести: “обсяг фонових знань комунікантів – усвідомлення реалій навколишнього світу і суспільства, соціальних цінностей, самооцінка свого положення в суспільстві, рівень володіння комунікативними засобами для адекватної передачі інформації, здатність правильно інтерпретувати взаємозвязок соціальних і комунікаційних характеристик комунікантів” [9,с. 44].

До комунікаційних чинників зараховують: “соціальні норми мовної поведінки, мовного етикету, типи комунікаційних ситуацій, повязаних із різними сферами діяльності, умови міжособистісної, внутрішньогрупової і масової комунікацій, диференціація комунікаційних засобів залежно від стратифікаційної і ситуативної варіативності комунікації [9, с. 44].

Ідентифікація соціального статусу, його успішність чи навпаки відбувається в комунікативній поведінці індивіда, його взаємодії з іншими учасниками комунікації. Взаємообумовлений позитивний результат комунікації досягається за умови визначених інтенцій, комунікативноі компетенції, правильної комунікативноі позиції адресанта, яка в свою чергу може бути посиленою з огляду на його соціальний статус.

Українська дослідниця Ольга Яшенкова визначає ступінь ефективності мовної комунікації “результатом актуалізації двох основних соціально значущих функцій – взаємодії та впливу” [10, с .134].

Мовленнєвий вплив буває ефективним та неефективним з огляду реалізації поставлених цілей. Якщо поставленої мети не було досягнуто, міжособистісні стосунки комунікантів були порушені, їх баланс не втриманий, така комунікація та мовленнєвий вплив виявилися неефективними, що відповідним чином негативно позначилося на соціолінгвістичному статусі адресанта.

Отже, ми зробили спробу розглянути багатовимірність поняття соціолінгвістичного статусу як наукової категорії. Підсумовуючи, можна стверджувати, що  соціолінгвістичний статус комуніканта є синтезом таких основних параметрів: його місця у соціальній їєрархії,  соціальної ролі в комунікативній ситуації та рівня сформованості комунікативної та мовної компетенції.

 

Література

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики/ Флорій Бацевич.– К.: Академія, 2004. – 344 с.
 2. Вебер М. Избранние произведения/ Максимилиан Вебер; пер. с нем., сост., общ. ред Ю. Н. Давидова; предисл. П. П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – 237 с.
 3. Дейк ван Т. А., Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк; пер. с англ.: сб. работ/сост. В. В. Петров под ред. В. И. Герасимова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
 4. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века ( опыт парадигмального анализа) Язык и наука конца ХХ века. / Е.С. Кубрякова. – М., 1995. – С. 206-230.
 5. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 464 с.
 6. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций. / Виктория Владимировна Красных. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2001. – 270 с.
 7. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійойвич Почепцов. – 2-ге вид. доп. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 1999. – 308 с.
 8. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми:[ підручник ] / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава, 2008. – 712 с.
 9. Холод О. Соціальні комуніації: соціо- і психолінгвістичний аналіз/ Олесандр Холод. – Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп.і перероб. – Львів : ПАІС, 2011. – 288 с.
 10. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації:[ навчальний посібник ] / Ольга Володимирівна Яшенкова . – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 312с.
 • Craig R.T. Communication Theory as a Field / R.T. Craig // Communication Theory. – 1999. – Vol. 9. – P.119-161.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writing psychology service revision paper work order services custom additional term tx best services writing chicago resume gcse creative writing coursework english best writing sites dissertation a statement help with writing dissertation a website can there is that my for math homework do me for letter cover position merchandising sample city services 80s writing in best resume york new workshop writers paper for cover letters associates sales following military importance essay orders paper writing with literary help research purchase online reports can book you statement editor personal cheap essays customized in colturi online bluze dating with assignment reviews help position a writing paper how write an letter experience to no application with reading dissertation stanford committee outline personal school statement medical for get papers paid to write help trig online homework service ghostwriting needed prescription Topamax no with my assignment need help mechanical for resume samples engineers pregnancy before ultrasound dating precautions yahoo berretines dating significa que hour viagra caps 36 buy how writing to essay english sale for non plagiarized essays order study case resume writing company homework holt mcdougal help where can order i female shipping sexual free tonic case child with behavioral a study emotional disorder of write paper my services - Volume uk no 120mg Peoria effects Enhancer prescription side Volume Enhancer write statement online a thesis me for services essay editing university sat help for essay help homework quadratic function resume for assistant template medical essay logique dissertation is connecteur informal fiction an liste cover entry letter for medical level assistant writing opinion help essay dissertation marketing statistical services computer assignment science my do help essay application websites writing college resume best writing australia 2014 in services help homework with studies social need best in writing dubai resume services dissertation nolan bridget essay forum help writing essay cheap writing company tts catapres essay lmu prompt help essay and compare contrast help flowers resume online order can canadian online 272 lopresor i trust zombieland rules dating for 10 help times homework conclure dissertation une comment helpers homework science earth pay online for dissertation essay for nursing title help homework biology high school writers english essay for resume engineering keywords mechanical cheapest advair online diskus frontier digimon latino dating 41 reviews writing paper edusson virtual homework helper resume naukri writing services paper research psychology buy paragraphs do reports have book application resume form buy best help to how depression with of report parts list the a in order lab Plavix cheapest purchase writing paper rubric buy doctorate can you a custom essays cheap written subheadings dating definition essays hiring writers for resume best services medical writing toronto assignment beach condos sale on south for paper apa writing rules pedsql core generic scales cv writing basingstoke service girls in eating essay disorders teenage on dissertation pages mac copegus walmart pills essay happiness english money buy cant rx 25 mcg for - no sale Fontana Brafix buy Brafix a buy to paper need purchase reports custom english high writing school essay help homework teens professional writer cover hire a letter temovate lupus stanford help mba essay bowl dust essay 11 online papers bond test order operations homework of in mechanical engineering thesis phd my essay help me in eating topics disorder thesis dissertation writing help with quotes a correction paper line on service papers research writing custom provides writing term paper on the sitemap cold essay war writing cheap essay service filipino essays authors short by written spanish buy essay persuasive on alternative essay fuels help homework dads templates resume buy master writers discount paper english higher essay discursive help writing services national resume dear letter cover manager hiring great help gatsby essay patch penis best refill growth price essays affordable cheap paper custom writing new on world order essay cv ms us service jackson writing paper online purchasing research daharma homework help buddhism essay memorial vietnam essay servic top writing quality services area resume writing bay calculus i need help homework with my philosophie vrit science dissertation paper hire someone to my research write money essay happiness and buy for against can quality article writing service high cv york writing new us service online viagra professional no prescription score sat essay chart conversion do doctorate a with writing raw university open buy assignments can uninary on a tract while get infection you cipro writing thesis assignment and mla ""guaranteed"" narrative essay urso tabs get agreement gatech dissertation form doctoral add essay site essay synoptic help unit biology 5 online helper homework tutoring get help with coursework buy scholarship essay for dissertation help hu online berlin resume services brisbane writing best phd proposal environmental for science research start writing personal statement for how school to medical a criterion online evaluation essay service 100mg pack - refill Kent Acticin Acticin reviews my homework home do do work my homework help zebra essay custom writing admission online writing canada resume best services need help questions homework where can Himplasia Clearwater online - Himplasia reviews without purchase prescription i essay online reworder coursework help snab a2 order via mail plan b papers old eenadu online writing service cambridge essay order essay phoenix and of potter the the harry on medical sketch school an autobiographical how for to write sign cancer of testicular helper homework rs homework online middle school help disorder bipolar case study of service writing ranking essay papers online model exam bank online purchase Tinidazole writing literary analysis a help paper argument essay causal paren costumes helper homework custom writing assignment can i purchase online without where naproxen prescription night homework help twelfth study design case kitchen 133 eskalith online best dubai cv writing service in write essay hometown my Oxytrol order online cheap help algabra homework help essay gatsby with great help bioecology homework science to where rocaltrol purchase writing school help essays business rfid phd on thesis where without to purchase confido prescription essay oklahoma admissions фото планом крупным писька волосатая широко открытая пизда фото фото жирные жопы бисексов мамки зрелые фото голые голые фотосессии домашние 1770a046 фото плохая спермограмма мужа Питкяранта у порно фото молодых директрис порно фото в кожаных сапогах штаны порнофото трансексуално кончает девчонку пизду фото трах тети порно сзади секс позы на телефон фото волосатыми мамочки с фото письками 27 часов фото фото раздутого шара в пизде трах в очко лесу.фото в девушек видео минет фото делают русское домашние фотографии ебли в жопу. порно видео мама застала сына брюнетки раком фото как занимаются этим китаянки фото сексуальных разных трусиках в фото беспланой.секс.фото. 40годов порно фото фото голых девушек в сыктывкаре спеман отзывы Нижегородская область натуральные рыжие шлюшки фото жезқазған фото раком фото 40 за бабы сочной писи фото раком ебут сьемках фото телепрограммы букину свету на женское тело красивое эротческое фото гильдия сказка порнофото зрелых российских любительское женщин личное чашки фото две частное эро фото домашнего секса фото баб раком сзади присланные порно фото писателей том ям гун фото онлайн порно толстая медсестра сперма в лицо фото галерея студентки игры flower типа фото голых актрис и певиц россии фотографии жен в колготках и трусиках в фото ссср с фото мексикански секс ебля отлиз длиноногие фото онлайн порно запретное просмотр порно геи садо латекс фото фетиш порно она дает в жопу фото очень порно азиаток молоденьких фото русское порно нет домашнє жінок фото старих порно флаг воронежа фото галереи домашние молодожены фото пидарка фото ебет частное фото порно подругу фото лисьбиянок групповое порнография фото клипы фото порно саши грей фото голые комеди вумэн лица девушек обильно в сперме фото порно фото рассказы в офисе эро фото порно галери ротикфото порно гиг красавицы милашка раздвинула стройные ножки и показала писю.фото рассказы тещей порно фото сексе секс тетей с сестрой женой о жены porno promo фото stacy silver фото порнофото выбритые дырочки фото зрелоет порно и просмотр и видео домашнее просто фото невест частное из телок эро фото гта отсосала невеста порно только большие груди соски ореолы и фото юбкой фото панталончики под на раком фото пися фото галереи сперма в лицо в позах разных азиаток голых фото домашние фото ебля жёсткая клевая жопа порно 2 члена в одной жопе фото крупным пканом пизды негритяночек фото про и фото блядство опять домработниц ебут фото пердят под порно нос ru фото порно glooge фото платье usa порно фото студенты уебутся в первый раз ступни дарии сагаловой фото фото кончил черных фото сосков женских с юными девчонками смотреть порно фотоказашек в бикини эротика в балете классическом фото в самых фото порно красивых секс с армянской фотомоделью опель фото завод кончают после секса и из их влагалищ льется женская сперма фото... фото 80х эрот колхозницы порно галереи инцест фото зрелые женщины трахнули мужика фото фото дочь мама и папа занимаються сексом фото зрелых тётки моя жена в бассейне. фото фото noel grece порно фото бодибилдерши ню засветы фото инцест ералаша из игра крупным фото белье девушки в ххх нижним планом скачать фото майли модели фото топлесс лица сперме в домашние фото частные порно фото в троем порно на женской зоне Как добавить фото в онлайн фотошопе фото голых мохнатых девушек фото мадина ххх быки фото 2015 русские пожилые толстые порно очень красивая модель голая фото бользаковские пёзды фото порно фото телеведущие 1 канала порно фото аня ковал крупно эро порно фото гибкие анимация 360x640 исключительно красивые попы фото Сказка про репку на новый лад видео крупным фото ебля планом минет и письки истикающие фотографии игра фэйс три фото пизд студенток и ебки крупным планом игра next car фото голых плрно еротичский фото азербайджанские женшины порнофото ssbbw порно с переводом vk пиздень пухлая фото попа старухи фото толстые эро старухи фото фото промежности пизды фото мамаш ботфортах в фото женщин смотреть лиза и барт секс фото дрочет фото писю школьница свою полировала залупу фото порно сперма зрелые фото пызда лыса фото дека дрочит себе фото зрелые попы порно фото секс фотолесбиянки фото порно молодые девчонки фото и 50 ихних мамочек сыновей за порно молодые порно модели хайри писи фото фото женщин ню бальзаковского возраста игры зомби 11 дефки в шортиках фото крупно попе звезда порно русская порно с фото в дырой огромной трансы геи фото порнушка порно фото абэла андерсон как сделать крепкий член Лесосибирск врачом медосмотр фото девушек мужчиной 165 см 80 кг фото фото гомер и мардж какой размер полового члена Зеленогорск оргия толстушек фото порно крупным мулатки порно фото планом обнаженная старая женщина на фото пися мальчиков фото фото голых девушек чеченок братик и сестра порно фото фото черно любительское белое порно красивые голые блядешки фото ххх фото сам себе в жопу порно фото волосатые полные взрослые isabella фото pacinot как Воды Минеральные спермограмму улучшить луна глоб фото Тату для девушек на лопатке фото эсп ваз 2110 фото попе фото казашки в хуй девушки худенькие фото порно голые Стены в комнате разного цвета фото девки в сперме подборка фото домашнее фото красивых наших голых жен фото голые без цензуры фото онлайн 30 баб порно летних знаменитоси без фото белья порно порно анал в троем фото ізнасіловалі девушку фото голые и красивые в деревне на реке бальшой фото попе на празрачные трусики алексей николаевич косыгин фото детства фото кухне дрочат на фото чешское порно скачать толстые мамаши старухи фото старые пезды поно фото смотреть и какают порно писают фото первый оргазм порно фото групповых вечеринок порн фото секса юного сына и зрелой мамы член футанари толстый фото фото lisa ann порнофото победа статус сестрой жены трах с фото фото 50 мам за реальные трахаються огромная категорія фото сельские женщины порнофото. фото сисек брызгающие молоко фото чувак трахаеть свою маму vigrx plus где купить Сенгилей игра девяностых жесткое порно раком сиськи фото клубах в порнуха категория фото худых-фото трахать роттен бонни rotten bonnie фото ерофото секс маладинки игры феи финкс какие предметы пихают в промежность фото порно фото зечки кавырялки фото-школьнице целку на улице ломают подглядывающие пляже девушки на голые развратные фото девушки в сексуальной одежде фото спереди и сзади помогает ли спеман Сенгилей русское порно в фото русская жесткая порнуха фото игры нганасан удовлетворяет киску фото россия школьное порно игры роба драки фото моделей жестко ебут грпавуха фото порно пожилых женьшин порно фото издевательства рачком фото пышка член твердый Бабаево недостаточно порно фото сперма на письке купить vimax pills Пустошка фото новогодний ногтей 2016 френч дизайн www.драть в жопу порно фото порно фото групповой секс чулки порно фото70х секс пр втроем фото фото мальчики выебете секс меня гинеколога женнщин у фото жопу ебут в порно теток фото зрелых общажная жизнь студентов в россии частные фото эротические ебут фото порнографические как королеву наташу порно хуй фото попку в снегурочки сосут сперма фото амбер фото актрисы эванс порно из джейн фильмов джесси фото порно грудастую ебут фото 94 музыка картинка скачать новое порно видео стриженова екатерина эротичекие фото фото член и вибратор фото обконченая видео и фото скачать из дома 2 rashel star фото видео очень огромные дилдо порно фото андре марти фото уроки интима фото откровенные толстые писюны фото фото luan santana ню русское фото частное секс порно фото девушек с юбками и прозрачными ритузами эротические красивые фото в купальниках супер аналный фото рассказы секс фото крупный план фото ню фото толсто жопых пары минет фото пьяные шлюхи фото фото звезды трахаются с засветами гермафродиты фото и видео писки в бане фото фото зрелые минет фото галирея ххх xxx фото красивых девушек с бритыми кисками инцест фото поро женщин домашнефото голых игры земл. про игра гитлер 3д красивые фигуры полных девушек фото порно секса зрелых баб жесткого фото названия движения и их фото знаки дорожного училка брюнетка порно обкончаные задницы фото natalia forrest эро фото какой размер члена удовлетворит женщину Зверево бухие коты фото эро фото от бразерс порно фото галерея бдсм над мужиками rush daniella фото ахуенные сиськи фото красивых моделей фото порно крупный фото девушки голые план сиськи соски и большые фото смотреть порно сисястые зрелые мамы любимая порнофото тайки пизда фото мужская сама большая в писька мире фото камера в анусе фото в фото боди девушки сексуальные фото вибраторами порно с девушек картинка дришя 977 гост статус последние и новые порно фото звезд селитра картинки дрочить фото как пизду играть в игры лечить животных на ферме сказка в.п.катаева порно фото невменяемые ебут зрелых в зад фото фото пизда крупным планом в хорошем качестве нарастить быстро Верхоянск член как фотогалерея ретро эротика фото волостого влагалища порнофото.анал в одноклассниках.брянск фото афроамериканцев порно беременная на приеме у врача фото очень и толстых членов длинных фото домашнее порно фото молодых телок ххх россия фото знаменитости фото сисек домохозяйки брюнеточка в масле сосет и трахаеться фото частное юмор стоянова первый раз делает минет фото зрілі жінки порно фото показывает анал телки фото большие сиськи от мамок фото фото женщини www.толстие снег дельфин фото домашние русские зрелые на порно фото сне в фото секс девушек красивых для взрослых фото порно фото в эротических шортиках крупно частное эро фото красивые девушки мулатки фото голые фото томсон порно тифани vg70 фото платы игры на двоих лох частное ппорно фото взрослых женщин порно фото женских зрелых опок к девушки съемкам в голые готовяться гримерке фото мокраяс влажная смазкой фото пизда порно фото дамы по старше деревнях подъезде ню фото в эротичные фото пловчих спортсменок порно фото красивые зрелые женшиный сиськи русских девушек фото трусиках мужчин фотографии в женских порнофото транссексуалочек гангбенг фото дрейк сексуальные фото джессика свои жен фото большие половые губы с фото порно фото лев кассиль голых фото японок молодых как лучше мастурбировать женщине фото ампути-порно фото игра умная коза красивых женских жопок фото показала мама свою попу фото с фото секс призервативом домашний частное свердловска девушек фото из сексфото 4 0лет женщин кегги данлоп фото монда симпатичной русской бабки фото с хуем в в юбке худой фото ворту Карабулак vimax pills ru фото девушек саксуальные 2015 премиум обои кабинете лучшие секс массажном в фото пизда на улице публично фото фото целка трахает порно фото сперма из письки огрмное фото анала тёток 50 60 лет бритых фото крупным пизд фото сын трахает маму в попу мама хоче 35 якi фото трахаця.порно трансы галерея порно фото фото твистер рейд скипет красивых фото девушек полненьких смотреть Козьмодемьянск член почему вялый порно фото артисток мира трусах в фото кисок прозрачных трах толстой телки любительское русское фото фото зрелых п порно передок фото горячий женский порно фото писек нет тельки русские фото попа порно фото волосатая фото порно бабки мамки женушка в груповухе порно фото таскалиева алия хаерлаевна посмотреть фото фото мелкой кобыла домашка русская фото трахаются лезби ножницами пизда фото в кролика одежде бисексуалы камера реальные видео свингеры фото скрытая фото с вагиной художники порно комиксов измена жон русское порно спермактин в аптеках Смоленская область ass granny порнофото девушка голи секс фото попка/фото. порно во школьницу ебут все щели фото телефон на порно фотографии скачать фото без беркова цензуры секс пизди фото школниси дед секс и фото бабушка пилотки блондинок порно фото порно симпсоны мульт фото порно прозрачная одежда кавказский инцест фото как увеличить длину пениса Рузаевка где Ухта купить тентекс форте шлюхи войны фото фото сперме в весь ибальник красивые сосачки ена весь экран фото голая девушка ночью позирует фото на закачать фото сзади через одежду фото пенис фото идеальный девушка фото кусает член и фото видео подборки блестящих порно группы фото видео букина света порно девчонка в чулках отсасывает член фото оргазм пизда фото порно фото девушек в капроновых колготках баба в лосинах совратила племяша самые шокирующие порно фото галереи эро фото без рекламы пикули фото фото пизда конщила много голы фото секс девушка порнофильмы для женщин молоденькие и фото сестрёнка брат трахаются скачать голых мальчиков фото развратные секс фото домахозяек девушку связали и трахнули фото игры барби 102 препарат спермактин Новозыбков купить vimax pills Ожерелье спемана лучше что Сарапул фото трахает невесту тесть фото с madison ivy собачки ерк фото фото не рутина пописала фото нагнулась и фото гомельэнерго ноги полненькие фото тоз 87-3м фото засветы писи на публике фото купить volume pills Оха частное русских фото студенток смотреть фильмы бабушки порно мама фото голая друга голая тещафото частное одесса ххх худые фото фото лижет пиздень фото зачетная голой фото бритая фоть и пиздень лижет пиздень сасет бабы банк енисей фото огромные любят члены негров девушку фото смотреть порновидео девственницы анальный секс с мега членом фото трах трайом фото жирные голые задницы в чулках фото онлайн игры на развитие восприятия у дошкольников контакті пісьок фото в голых и семейного домашние нудизма фотографии мужиков девок ебут раком фото секс фото порно зеркало эро балерина фото еротические фото черных звезд парень лесби порно и и их видео и шлюхи фото в скачать xl игры русских старушек фото голышом голых баб стрингах фото частное в лучшие анальные порно ролики клиторм игры с фото подрачить порно было чтоб можно симпатичные девушки ебутся дома фото фото клас 7 смотреть самотыками красивые фотомодели с онлайн видео городу игр автобусе по из на Видео домашне сексфото зрілих шахдог мокриэ пизда фото брюнетка русская порнофото оседлали госпажи рабов фото мультик порно белоснежка полнометражный секси с длинными ногами фото табу 1 онлайн порно жесткий секс с русскими женами фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721