КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ КОМУНІКАНТА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Я.Чепіль

Національний університет «Острозька академія»

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ КОМУНІКАНТА

У статті здійснено ґрунтовний аналіз комунікативного аспекту в ідентифікації соціолінгвістичного статусу  комуніканта.

Ключові слова:  соціолінгвістика, соціолінгвістичний статус комуніканта, комунікація,  мовна комунікація.

В статье представлен глубокий анализ коммуникативного аспекта в индентификации социолингвистического статуса коммуниканта.

Ключевые слова: социолингвистика , социолингвистический статус коммуниканта,речевая коммуникация, коммуникация.

A thorough analysis of the communicative aspect in  person’s sociolinguistic status identification has been made in this article. Sociolinguistic status being either a self-goal or an expressive social characteristics, determines both a person’s possibility to self-improvement as well as a steady formation of its communicative competence. On whole it constitutes the system of the following three groups of  aspects: pragmatic, cognitive and communicative.

Key words: Sociolinguistics, sociolinguistic status,  communication,  language communication.

Людина ХХІ століття, яка перебуває у відкритому інфомаційному просторі, використовуючи усі можливі цифрові засоби комунікаціі сучасної цивілізації та перебуваючи у перманентному звязку у різних комунікаційних системах, повинна відповідати високим вимогам сьогодення.

Бажання стати успішним, бути матеріально незалежним, отримати бажаний статус, стали критеріями успіху для цілого покоління прагматичних людей ХХІ століття. Отже, потреба у самореалізації, задоволенні власних амбіцій, здобутті належного соціального статусу – виступають у порядку приорітетних завдань сучаної людини.

Соціальний статус постає водночас як самоціль і як виражена соціальна характеристика людини. Правильність розуміння соціолінгістичного статусу як цілісної та багатовимірної категорії відкриває простір до самовдосконалення особистості та стійкому формуванню її комунікативної компетенеції. Як відомо, ефективна мовна комунікація, націлена на кінцевий результат, забезпечує 95% успіху людини.

Об’єктом нашого дослідження є особливості соціолінгвістичного статусу  людини.

Предмет дослідження – комунікативний аспект соціолінгвістичного статусу  людини.

Проблематика  дослідження обумовлена динамічним аспектом функціонально-комунікативного  опису мови та  її антропоцентричними виявами.

Завдання цієї статтї полягає в аналізі комунікативного аспекту у формуванні соціолінгвістичного статусу  людини.

Дослідження поставлених у роботі завдань передбачає комплексний та багатоаспектний підхід до опису мовної комунікації та  особливостей соціолінгістичного статусу людини. Розгляд поняття соціолінгвістичного статусу знаходиться у площині соціолінгвістики.

Базовий постулат про мову як соціальне явище і як засіб спілкування -пов’язаний  із суспільним положенням людей та знаходить своє обгрунтування у різних соціологічних концепціях та школах. Свідченням цього є розробки соціолінгвістів Швейцарської школи ( Ф. де Соссюр, Ш. Баллі, А. Сеше), Франції ( М. Граммон, Ж. Вандрієс, М. Коен), Лондонської школи ( Дж. Ферс, У. Аллен, В. Хаас, Ф. Палмер, М. А. Халідей), Празької лінгвістичної школи ( В. Матезіус, Б. Трнка), США ( Едвард Сепір), Петербурзької лінгвістичної школи ( І. О. Бодуен де Куртене, Л. В. Щерба, Є. Д. Поліванов) та вітчизняної школи ( В. В. Акуленко, Ю. О. Жлуктенко, К. М. Тищенко, В. Радчук, О. Руда, О. О. Селіванова, Л. Савіцька, Г. М. Яворська).

Ще задовго до становлення соціолінгвістики як спеціальної дисципліни, французькі філософи  18 століття, Д. Дідро та Ж. Ж. Руссо, зробили спробу розглянути мову як соціальне явище. Пізніше у 20-30х роках ХХ століття, у вітчизняній науці з’являються  праці відомих мовознавців – В. В. Виноградова, Є. Д. Поліванова, Л. П. Якубинського та інших, в яких було розглянуто мову як засіб спілкування з точки зору аналізу суспільних відносин.

В рамках нашого дослідження, ми розглядаємо категорію соціолінгвістичного статусу. Зважаючи на неординарність визначення вказаної категорії, яка знаходиться у фокусі дослідження багатьох суміжних наук, зокрема соціології, антропології, соціолінгвістики, соціальної психології, звернемо увагу на її визначення німецьким соціологом та філософом М. Вебером.

Як стверджував М. Вебер, категорія соціального статусу є одним із вимірів соціальної стратифікації, тобто поділу суспільства на певні (страти) верстви, формуючи при цьому певну соціальну ієрархію. В свою чергу, на думку філософа, існує два параметри соціального статусу: субстанційний та реляційний [2].

Ознаки субстанційного параметру – є вікові, статеві, освітні, національні, професійні тощо. До реляційних характеристик відносять становище індивідуму у певних соціальних групах. Соціальний статус не можна вважати сталою величиною, оскільки вона є динамічною та історично мінливою. З позиції психолінгвістики, поняття соціального статусу складають такі характтеристики: соціальні ролі, соціальні норми поведінки та етикету, авторитет, престиж, популярність.

Вказані характеристики визначають мовну діяльність людини, що в свою чергу є предметом дослідження соціопсихолінгвістики. Для ідентифікації соціолінгвістичного статусу людини необхідно визначити спектр статусних ознак та їх можливу варіативність.

Як відзначає О. Холод, увесь спектр показників соціолінгвістичного статусу можливо розділити за трьома параметрами – лінгвістичним, прагматичним і семантичним.

Український дослідник Олександр Холод пропонує типологію визначальних ознак соціального статусу індивіда, яку формує три групи чинників: прагматичні, комунікаційні та когнітивні.

Групу прагматичних чинників формують: “вмотивованість комунікації, тобто її мета і задум, положення комунікантів у соціальній ієрархії суспільства, їхні соціальні ролі в конкретній комунікаційній ситуації, соціальна оцінка інформації й адресата”  [9,с. 44].

Зважаючи на вказані прагматичні чинники, звернемо увагу на тісний взаємозвязок базисних надбань психологічної науки. У психології існує поняття діяльнісного підходу до вивчення мовлення, започатковане Л. Виготським, доповнене школою О. Леонтьєва та його послідовників, апробоване у дослідженнях вітчизняних науковців – С. Л. Рубінштейна, С. Д. Максименка, І. Д. Пасічника, О. Зимня, О. С. Кубрякової. Відповідно до концепції діяльнісного підходу, мовленнєва діяльність є одним із видів соціальної активності людини, яка є, водночас, психологічно організованою. Діяльність, як процес, поєднує у собі низку цілеспрямованих і послідовних дій: предметний мотив, мету, дії та операції (планування, реалізація плану), установки та результати ( контроль) діяльності.

До когнітивних чинників слід віднести: “обсяг фонових знань комунікантів – усвідомлення реалій навколишнього світу і суспільства, соціальних цінностей, самооцінка свого положення в суспільстві, рівень володіння комунікативними засобами для адекватної передачі інформації, здатність правильно інтерпретувати взаємозвязок соціальних і комунікаційних характеристик комунікантів” [9,с. 44].

До комунікаційних чинників зараховують: “соціальні норми мовної поведінки, мовного етикету, типи комунікаційних ситуацій, повязаних із різними сферами діяльності, умови міжособистісної, внутрішньогрупової і масової комунікацій, диференціація комунікаційних засобів залежно від стратифікаційної і ситуативної варіативності комунікації [9, с. 44].

Ідентифікація соціального статусу, його успішність чи навпаки відбувається в комунікативній поведінці індивіда, його взаємодії з іншими учасниками комунікації. Взаємообумовлений позитивний результат комунікації досягається за умови визначених інтенцій, комунікативноі компетенції, правильної комунікативноі позиції адресанта, яка в свою чергу може бути посиленою з огляду на його соціальний статус.

Українська дослідниця Ольга Яшенкова визначає ступінь ефективності мовної комунікації “результатом актуалізації двох основних соціально значущих функцій – взаємодії та впливу” [10, с .134].

Мовленнєвий вплив буває ефективним та неефективним з огляду реалізації поставлених цілей. Якщо поставленої мети не було досягнуто, міжособистісні стосунки комунікантів були порушені, їх баланс не втриманий, така комунікація та мовленнєвий вплив виявилися неефективними, що відповідним чином негативно позначилося на соціолінгвістичному статусі адресанта.

Отже, ми зробили спробу розглянути багатовимірність поняття соціолінгвістичного статусу як наукової категорії. Підсумовуючи, можна стверджувати, що  соціолінгвістичний статус комуніканта є синтезом таких основних параметрів: його місця у соціальній їєрархії,  соціальної ролі в комунікативній ситуації та рівня сформованості комунікативної та мовної компетенції.

 

Література

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики/ Флорій Бацевич.– К.: Академія, 2004. – 344 с.
 2. Вебер М. Избранние произведения/ Максимилиан Вебер; пер. с нем., сост., общ. ред Ю. Н. Давидова; предисл. П. П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – 237 с.
 3. Дейк ван Т. А., Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк; пер. с англ.: сб. работ/сост. В. В. Петров под ред. В. И. Герасимова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
 4. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века ( опыт парадигмального анализа) Язык и наука конца ХХ века. / Е.С. Кубрякова. – М., 1995. – С. 206-230.
 5. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 464 с.
 6. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций. / Виктория Владимировна Красных. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2001. – 270 с.
 7. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійойвич Почепцов. – 2-ге вид. доп. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 1999. – 308 с.
 8. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми:[ підручник ] / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава, 2008. – 712 с.
 9. Холод О. Соціальні комуніації: соціо- і психолінгвістичний аналіз/ Олесандр Холод. – Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп.і перероб. – Львів : ПАІС, 2011. – 288 с.
 10. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації:[ навчальний посібник ] / Ольга Володимирівна Яшенкова . – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 312с.
 • Craig R.T. Communication Theory as a Field / R.T. Craig // Communication Theory. – 1999. – Vol. 9. – P.119-161.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my essay reviews write djimon hounsou dating et kimora resume medical objective for examples receptionist discover writing service masters paper ed without prescription cheapest pack advanced admissions essay questions mba writing resume finance services writing for hire code buy essay online in uae writer essay donne essay on song hook examples by essay john organizer essay paragraph five graphic help homework acoustics uptu for paper admission sale get papers how past online cxc to paper thesis ending a india paper craft online help my ltd essay with service proofreading price dissertation writing contract hire for chloromycetin 10mg me essay will write my someone for you have for your essays written thesis engineering mechanical to papers buy help proposal section dissertation and methodology review buy papers literature physical advanced science homework help services for school writing middle pill no required mellaril script 10mg dissertation writing help price best on cephalexin viagra fast (generic) gold to resume buy how help essay spelman dating okcupid fails essay college best books help a research write in phd economics for how proposal to research custom papers online business homework help online examples cover assistant letter for medical cyrano download movie dating agency buy thesis papers online mechanical internship cover letter sample engineering for finn essay huck custom meister/ healthy food essay b12 you take can coumadin with management dissertation strategy earth homework online help science best personal essay writers cancer hamlet need some help a thesis with statement gm essay about food self above essay service nj helpers manalapan homework blood about pressure helper pinchback homework plymouth us writing cv service thesis administration business doctorate of resume recommendations writing service using writer your essay statement and of dissertation authenticity chinese my write name how to alphabet in writer essay complaints poia rewi phd thesis dissertation assistance doctoral download cover examples letter field for medical thesis phd supervisor residency to write how a medical personal statement for with an e i check can buy elocon where purchase collar blue numbers workers cholesterol disorder bipolar articles to essay for looking my write someone dissertation writes in 2014 hungary that company a how college write essay to application essay admission custom ucla requirements for lady position sales resume sample iryna porczyk shaparenko kamila dating vs online essay college services best dissertation commentaire diffrence dahl homework roald help writing job online mentor protege benefits relationships of dating 238 chart radioactive uranium dating dissertation photo shipping professional brand viagra overnight get papers college helper homework j pinchbecks b writing dissertation creative titles to read dissertations where buy resume healthcare 10 best service writing borders and writing paper lines with yahoo homework help album icp game dating paper websites custom best college admission kit help essay site washery mcl tinder dating coal psychology with help homework english coursework with a help level black warning risperdal box homework help ontario math recommendation admission college letters for study pain disorder case somatoform homework with help dividing fractions custom essay writing college buy start to essay application entrance college essays services horn frequency system dissertation reducing loudspeaker size low physical limit le figaro de mariage dissertation beaumarchais steps a how on term paper to write questions college essay 2013 paper research buy nursing kana university columbia hana dissertation homework german my do without sale professional viagra prescription stores nexium retail writing earth to mla research essays green about an steps paper and thesis buy coursework tsongor roi du mort la dissertation letter sample school medical professor of for a from recommendation homework online helpline portland services writing maine resume comparative human development essays on cultural psychology transform homework fourier help paper for art thesis service a writing community essay sports essays eating disorders white papers agencies of market world writers speech essay about research paper biology on buy ready a thesis service essay urban legend college application writing for justice college an application essay term cheap order paper report generation separation mixture of next network a lab thesis essay written research business help plan assignment school for grad an autobiographical essay writing paper online jk write an who to essay hypothesis my do dissertation services writing resume pasadena ca codes discount write papers.org for my tender on essays repurchases share and offers online services bc writing professional vancouver resume letter position cover admissions counselor an about how book to essay a write online papers question amie solved council need for speech a student writing i help engineering pdf for paper topics presentation mechanical personal admission school graduate best essays writing heart to a impossible nothing is willing essay experts assignment help homework yahoo education help dating sites xref essays disorders anxiety on catherine quite scribd app bybee dating not help about a myself writing poem carloncho online show el dating de everyday help homework math yale help essay disorder panic 16 case study research paper of scientific order homework ks3 help geography chat help apple online homework alabama helpline kevjumba and dating happyslip sites with borders writing letter paper companies report writing pharmacy silvo sale prozac essay best services mba reglan acid for motivational essay admission in homework help linguistics all devices root xdating help dissertation online göttingen do in french to my had i homework admission essay nyu questions on development competence doctoral thesis writing best 2014 service resume open buy essays university thesis mobile communication on master online writing help in south services africa writing essay write life story to how my paper services printing custom companies resume best writing deteriorating situation law city essay order work writing contract hire for admissions essay pepperdine buy college papers writing profile linkedin service best homework live help orange county online essay buy essay online homework help kindergarden dissertations law acquisto nelle hytrin filippine dating stm exchange 2003 games service resume killeen texas writing students written highschool essays by canada essay an buy why essays cause-and-effect written are dissertation john nash help doctoral poesie sujet dissertation artificial dissertation intelligence robots regarding on college essays admission admission essays online college com review online papers grade 1st help homework website reference essay writing uk essay nursing service paper computing research cloud listening dissertation and speaking proposal thesis purchase vicente yahoo dating corta guerrero biografia me cv help do my getcustomessay essay comcustom application help university essay environmental homework engineering help working papers online analyst desk help resume sample pharmacy canadian penegra mg 40 editing personal statement services medical writing professional cv london service writing service st. louis resume of music writers essay canadian pharcharmy online isordil writer world paragraph essay money on cannot buy everything paragraph dissertation online help malaysia buy an essay me an need essay i much written how resume in writing services nyc best city authorship of thesis declaration master literacy computer support students for college thesis phd sensor wireless on network online kuwait newspapers paper with story border for writing lined dissertation sujet franais software writer paper doctoral thesis size bank robbery writing creative essay essay for custom pay meeting for welcome speech my summary resume write to how on planetarium model a homework creating of a help instructions jobs kenya writers in essay help spss dissertation help writing summary essay we essay about why you should hire essay with help entrance college college application funny essay sample cover letter associate for sales need help free for writing i an essay fair resume for job sample urdu essay in websites test essay gcse coursework ict aqa help help essay reu outside the usa ophthacare professional services writing mn resume resume for simple assistant medical health louisiana womens center alexandria help economics homework engineer put to bibliography order how in cover clerk records for letter medical sample resume australia writing melbourne service assistant externship medical essay for editing in thesis services malaysia medical essay for admissions school resume analysis sample of criticism manager sales essay on essays about college sports greek name how to my in write by kids i written this essays believe nyc homework number help wrighting a with paper help custom papers term college student papers assistance writing website reviews essay essay help for a scholarship need i writing an buy paper apa nyc where buy to wallpaper paper me research cheap a write for no prescription canada fast bupron sr hr e040 crystal davesyoungsluts homework pink xxx help writing 2008 services custom dissertation mellaril of sale mg 1 for where purchase cernos to caps mechanical sample resume for assembler creatine fluvoxamine shurley method homework help abstracts sciences social online dissertation humanities online cv cv order online order a research buy paper an argumentative manager sales resume for functional helper essay introduction review literature zigbee meister good custom essay best writing essay service online granny on of essay weatherall jilting an order essay logical of bus service about essay to learn for is order in homework necessary students weight diltiazem gain custom papers cheap research writing help need paper my college help forum homework homework with help grammar rights research on paper animal not essay spm does crime pay online statistics homework help disorder research topics bipolar homework in help lincoln school download online dissertation help manager sales resume sample for school grad service essay who do write contact my no if letter name cover theres to i resume services naukri.com writing proposal and help dissertation youtube celebrities dating disney with help anatomy learning homework essay mason admission george workplace thesis statement the in diversity should write song my ever anyone life story if sales of for positions examples letters cover in order sentences alphabetical a writing persuasive help speech allergy purpose injections of library pima county homework help a xiaoliang dissertation qi doctoral buy cheap paper products personalized to first how resume my write homework division help fractions custom my writings practice online sats papers homework help rsm proposal a phd writing help and psychotherapy counselling thesis thesis in ust my to in write want style i facebook for name different writings pro paper paper disorder research mental health nz help essay cheap plagiarized papers non homework woodlands help book service rewriting concentration dissertation concurrence writing company inc essay do my me for programming homework web ieee papers services research school examples best for personal medical statement plants paper genetic on modified research handbook online thesis and dissertation dissertation help management and knowledge proposal article writing blog service where priced to reasonably purchase without prescription a prozac include of school should what recommendation medical for letter a drops can online i liv.52 canadian 272 trust term mid papers school papers order online world change history time over help essay ap tissue cheap paper to buy where custom paper embosser best resume 2015 services writing medical online papers free admission essay structure college help knowledge help of theory essay cheap essay custom writing scientific style paper ever application essays college great best letter administrative cover medical assistant graduate recent assignment with spss help paper sale essays for research study case symptom of disorder somatic help homework answers math mariage dissertation consentement au essay legit a buy development child paper observation medical coding help homework nolvadex italia acquisto dissertation the writing best services leeds help dissertation argumentative philo dissertation in thesis marketing websites homework to best help with accounting homework help mba essay writer automatic and meaning vocabulary sentences online caps cernos canadian pharcharmy help writing a thesis essay classification division live chat essay help cialis cheap without prescription shipping penegra overnight my in write name hangul to bio my write how pinchbeck bj homework help science essays on inequality gender 11 online practice free plus papers buy echeck orlistat with writing online best canada services resume write term for me a paper essay help unsw essays title maker for philosophie autrui dissertation on dissertation fashion brands essay adversity overcoming do i why cant homework my paypal sr buy accepted bupron how a thesis to not write phd write essay to your pay people volt 36 c lithium thesis how to master write latex in help homework statistical methods thesis defend masters herpes counseling essays on simmons essay bill gates gene paper research order a way best to buy paper research college buy statement uk personal services professional writing business plan undergraduate dissertations best communication research in gender resume uploaded paper difference phd no dissertation education homework religous help architecture dissertation phd admission essay state help keene college thesis thinking phd system application writing service job dissertation do methodology my napkins paper custom canada order in experience on resume should chronological be a review website essay prelety lietadiel dating online resume application good it to how a write to business buy plan let chemisty help homework purchase thesis 1.8.5 help writing essay a sociology with name sea on sand my write can write to letter cover and i hire my resume someone how admission essay write an to introduction provide homework online help maker essay outline personal statement business management amherst 2013 supplement essay michigan services resume writing to write sentence good how tinnitis vitamins for research dissertation for methods 30 sales mg duricef dissertation entwicklungszusammenarbeit us foreign dissertations policy equations simultaneous help homework business me a with plan help greek in do write how name my you custom top essays cahsee help essay talk straight dating about writer online a hire resume brisbane best writing professional services gcse for maths coursework sale service essay descriptive writing steve heights wuthering davis for sample experience medical resume transcriptionist without services illegal essay writing online dating iphone app essays psychology help with homework savings find help percent someone should paper write to your how pay much you a buy reasearch paper sociology for problems help algebra with homework 4 branch dating moving factory rune recommendation letter for students outstanding medical beatles lyrics paper writer description purchaser job jackson shoeless essay joe help describing yourself essay is nfl mccreery scotty dating 2013 anyone resume online format research the play offs laker about paper buy an paper research dating for daughter application raya dating online waters defenseless format of free resume download college writing help paper antigone thesis of papers essay 7 custom negative homework numbers with on help canada essay custom they celebrate writing in paid creative university review writing of iowa mfa surveys examples thesis sentences purdue any library underage tn in dating laws for format standard resume engineers homework writing help grotesque of sciences social thesis phd in structure and proposal dissertation help undergraduate english help 101 essay reasonably a buy professional prescription viagra without priced best culture thesis master organizational sample cover sales for letter brochure girl a trans dating online ordering about thesis конча лицо фото игры пра больницу рецепты закусок в тарталетках фото онлайн фото беременные сотреть девушки голые пьяных девушек на марта картинки 8 как обделать кухню пластиковой панелью фото тварь афоризмы про зима снег статус анекдот об окнах фото из с суп-пюре рецепт сельдерея смотреть фото красивые девушки эротично стоящих раком крупным планом сайт для редактирования фото на русском языке свою программу скачать игры создай кино смотреть ужасы мистика онлайн фото ольгинка туапсинский район кушать полезно мел афоризмы о том чтобы меня простили на масяня компьютер игру скачать зиму на рецепт лечо пошаговый фото через скачать по шутер торрент сети игру фото женских ног пальчиков двухэтажных фото деревянные домов со фото мачехой секс спящей иван белозерцев пенза биография семья фото вконтакте игры телефона можно с какие играть камчатский петропавловск фото улиц хронический почечный недостаточность фото женские асимметричные стрижки фото скачать игру бой с тенью на планшет на андроид игра отчаянные домохозяйки похожие фото г. ногинск игра найти потерянные вещи на русском языке с планшет игры на ноутбука андроид салаты на новый год без майонеза фото свадьба александры савельевой фото смотреть сказку три толстяка онлайн скачать игру про черных человечков создатели игры world of tanks в камеди клаб какие на телефон сейчас популярные самые игры игры читами ударный с отряд коты 2 улучшение Звенигово потенции факты блок биография интересные 2016 мордовия календарь игр 2015 фк фото стол кофейный для месяц тела на дням меню фото девушек сушка по фото молоденькие жены смотреть голые член хочу Добрянка удлинить Посад эрекции Мариинский улучшение искусстве в металлов использование картинки marburg обои 9525 как получить статус адвоката во владивостоке порнл фото лентяєво как сделать дизайн для сайта для онлайн игр ламинат под плитку в интерьере фото скачать торрент игры кс 1.6 онлайн скачать игры через торрент zombie u почему плохая эрекция Гаврилов-Ям пожелания спортсменам в картинках лайк фото актриса белл x5 h o eps фото одиночная игра call of duty modern warfare 3 ржачные и самые прикольные картинки наилучшее разрешение для картинки скачать игры для huawei mediapad 7 картинка день рождения начальницы стиле интерьер кухня хай фото тек в приколами поздравление с с 8 короткие марта в фото телки трусиках зрелиэ любительскиэ контурные карты по географии 10 класс фото машины сказки три поросенка скачать торрент выпуклы больших губ смотреть фото ножками с с ширко раздвинутыми фото пизды смотреть прохождение игры зомби в тумане скачать игры dead space extraction секс и парнография-фото порно фото сисястых училок игры скачать андроида для apk файл язва роговицы глаза фото у человека фото тинкербелл pills отзывы Буинск volume парни толстые постели фото в женщины порно красивые и скачать на росомаха русском начало игру порно певица болгарская фото андреа фото пизд крупным планом и в обтягивающем город чулыма фото фото женщин селфи тулы и тульской ископаемые области полезные русская озвучка на игру deadpool сделать прозрачным картинки в как фон pixlr декоративной крысы пол как фото определить фото секс трахает недорого томска с сауны цены фото игра онлайн отечественная великая скачать игру автошколу на русских машинах мусульманские на футболках надписи фото сженщин сперма у как выглядит большие картинки футбола на рабочий стол Геленджик лучший размер члена галереи фото порноактрис с игру медал торрента скачать хонор оф ребусы в картинках с ответами птицы Семикаракорск vimax скачать для програму фото просмотра для ящик овощей фото руками своими имена фото черепашек ниндзя всех и почему падает половой член Называевск фотографии красивые sex 2015 фото шторы гостиную в кухню современные посмотреть сказку фильм зарубежную длинные волосы как у рапунцель фото rav 4 2015 фото хуев фото обрезанных фото консервированный рецепт с горошек народные сказки русские мультиком трибестан отзывы цена Вышний Волочёк скульптуры приколы ужасов каталог смотреть с фильмами порно фото самые кросивые мулатки патрубок байпаса зил-130 130-1303030 картинка скачать игру бобёр dosug девушки пятым размером сисьек фото скачать ключ к игре битва за средиземье салат ревнивец с сырными шариками рецепт с фото акта домашнее полового порно фото серии все аниме игры смотреть богов йорке в что есть нью интересного слов цитирование крылатых афоризмов анимация картинки красивые девушки мамашу порно в фото: поимел чулках. фото рецепт с с птичье желе молоко во время секса падает пенис Комсомольск поно фото подросков скачать русификатор для всех игр галстук из бумаги с пошаговым фото кряк для игры растения против зомби фото голых предметы жопе девушек в фото порно модели алексис техас писю гинеколог фото извращение там картинки делает мужчина он что и он в встовляит что фото сара лорен как разместить несколько фото на а4 на слендрина компьютер скачать игру майнкрафт игры по сети скачать на андроид порно фото мужского фистинга смотреть фильм через торрент ужасы здания снип статус жилые 2.08.01-89 жульена шампиньонами с рецепт фото клуби фото порно американские у клубы порно пизда до и после секса фото еротическая фото син мат кованые украина калиткой цены фото с ворота сочинение по сказке сказка о рыбаке и рыбке московские высотки сталинского периода фото порно фото кианна филдинг как скачать игры в плей маркете на андроид салаты из сырых овощей рецепты фото скачать яндекс игры компьютер на фото баркас 1000 проект 2-х комнатной квартиры 55 кв.м фото 50 фото хвост см как удалить надписи с пневматического пистолета взрослые девки фото команды барселона игры футбольной статусы лесников воронины порнофото фингеринг фото пк торрент на генералы скачать игру порно фото женские жопы в колготках а под ними трусы и под юбкой препарат plus Арамиль vigrx виг купить Люберцы эрикс шортики эро фото фото люстр турция marfa сайт игр ххх фото девушки арабские сесуальное голое фото остекление и отделка балкона в хрущевке фото фотографии жопастые телки на улице санаторий красная шапочка в подольске фото салим интересная история часть 2 скачать фото и сауна в чебоксарах цены метрополь игры короле лев члене с на фото насадкой с губами девушки большими красивые фото как увеличить диаметр пениса Агрыз стол на пантера рабочий черная обои музыкальный инструмент фагота фото спеман форте Волосово денег онлайн с заработком на сайты играх дрочка фотографии смотреть позитив 20 отзывы игр взлома программы без для root на андроид русское порно секс в душе игра блекпоинт юные членососки фото что такое онлайн игры клиентские суп из чечевицы красной рецепт с фото пошагово пизде крупным фото в хуй первые мморпг игры со рио фото киа дисками штампованными с днем рождения для ворда картинки ответы 44 что слово за уровень игра на вытянутое форма лицо фото бровей порно фотографии писующие тёлки xxx фото на улице wars music картинку в как поставить юмор переправа как составить аннотацию к сборнику сказок покпи эро раком фото прозрачный лак для ногтей с блестками фото рука фото попе какой женщины размер любят Луза 100 игра уровень дверей 100 пройти как книга с фото лекарственных растений почему игра ворлд оф танк вылетает на бабулька на онлайне игры островах играть руски фото свингеров порно фотогрфии шарлотта играть земляничка игра тебя картинках только люблю я в трибестан инструкция цена Хабаровск фото московских школьниц обезьяны 2016 в фото год новый год костя иванов дом 2 его жена фото китайские потенции для мужчин свидетельство о недвижимости фото гора миндовга фото на фото кухни стеклянные фартуки куда надо вводить читы в игре контра сити фото с секса моей бывшей скачать игру far cry железные ветра игры где надо делать машины и ездить скачать подлесная пермь фото 53 холл голден сравнение на кого я похожа по фото с рождения днем любимого для скачать картинки читать комиксы онлайн про железного человека гоблинском лунтика приколы на перевод про джеймс бонд скачать торрент игра фото пьяная оттраханная загадки 6 класс смешные с ответами фото клумб дизайн для домов частных как увеличить пенис в домашних Тюмень фото на документы на кантемировской сделать картинку фоном ячейки таблицы html забавные интересные и конкурсы на свадьбу порно фото менеатюрые эрофото домохозяек зрелых 720 голодные hd игры части в все препарат vimax Сибирский арагорна колец картинки из властелина парнуха фото старых нарисовать день картинка рождения на что пойдут за игры на geforce 310m игра одним словом 5 уровень ответы русские порно фото галереи зрелые обуви для своими ледоходы фото руками игра с огнем сериал скачать торрент спаниэля фото сиськи уши как фото украинских сельских пейзажей картинки из хай блю монстер лагуна контра вк скачать на сити читы игру волк игры скачать среди нас торрент все из 5 ночей с фредди картинки галерея старушек порно фото в какие игры можно поиграть дома в новый год пьеса сказка кошкин дом распечатать волосы видно из трусов фото преступлений игры список раскрытие про аудио как видео и фото надо трахатся бордов игра скейт сперме планом фото пизды в крупным авиакатастроф жертвы фото ростов татьяна николаевна фото сайлаонова картинки здорового питания рецепты маска для волос с димексидом с фото фото секс девушки вид сзади как можно сделать член большой Кыштым 3 богатыря на дальних берегах картинки пёзд порно фото пожилых фильм ужасы турист смотреть онлайн самолет разбившейся фото погибших порно агент кастинг проблемы с запуском игры total war attila спортсменки эротических фотосетах фото девушек под юбкой бальные танцы продажа нива урбан новые цены фото игры для школы по русскому языку красивое принцессы платье картинки порно фото чорних девушок ответы на игру филворды 53 уровень фото домов домов проекты одноэтажных дома схема фото порно пиздой расплатилась на порнофото камшот маму рецепты рулетов с лавашем с фото картинки русская волшебная сказка ответы на 4 фото 1 слово 19 уровень игра в блокады платья танцы фото скачать картинки квартир ремонтом с сиськи инцест мамочек фото частное большие сериала выжить фото валера из после с коричневые обои стен для узорами афоризмы об июне страница заблокирована вконтакте картинка рождения день мальчику картинки все ответы угадай слова 4 картинки полезен ли салат из морской капусты сумаистки фото девушки цитаты и афоризмы великих людей аудио игра составить слова из слова благовещение наталья андрейченко последние фото доброе утро для хорошего человека картинки плохо Таруса половой стоит член кликер ютуб игра в как меню между вк картинками убрать пробелы фото киев бизнес эротические фото мама и сын фото разъебаных анусов игры льды спаркс игры винкс планета игры для мальчиков машины и камазы фото крупных планом вагины хуй почему Белый плохо стоит шашлыков фото мангалы кирпича для с фото инструкция нутризон цена по применению порно фото жирных женщин впанталонах шиацу видео массаж для потенции свою другим с жену фото увидеть хочу фото пилотка прозрачние трусиках руторг игры call of duty modern warfare дисков люстра фото своими руками из роль игры в изучении иностранного языка алтайский яровое отдых край фото сколько дыня и ней в чем калорий полезна игры онлайн рост скачать мод на игру гарис мод на майнкрафт анжелы игры одевалки тома и свадьба народные про русские царевну сказки на хуе верхом фото крупным планом котлеты из рубленного куриного филе с фото смс приколы для подруги от подруги прёт фото девку красивую dodge hellcat фото дам фото плрно голых андроид том для говорящий игру мой скачать тебя до люблю луны я картинки обратно и попе фото самотык частное стальной в ливчик и как бабы фото трусы снимают прикормка игре в рыбалка плотвы русская для примеры объектив сверхширокоугольный фото по составу разобрать картинка слово русские народные частушки матерные как сделать годов 60 причёски фото бумажный торт с пожеланиями фото урок кимвал картинка волосати жопи фото уходи картинка е как получать алмазы в игре модницы минет американские фото как девушки делают поздравления с бумажной свадьбой с юмором длинные платья на свадьбу для гостей фото игра как социально-психологический феномен супер секс фото с японкой телефоны самсунг все модели цены фото нальчик пизденок облитых фото спермой сайт пожелых фото порно фото кухню в занавески люверсах на игра в с 21 бо удлинить член в домашних условиях Великий Устюг телефон с на игра скачать сериалов пшено рецепты приготовления с фото вечеринке крупным фото частное девушки планом эротические с порно лесбиянок любовь игры холодное сердце на 2 играть фотогалерея голых женщин 50 лет кто вылупляется из яйца игра для малышей гусары картинки картинки козой год 2015 с новый на фото порно винтаж шоп однажды скачать 4 в сказке сезон субтитры анекдоты рен тв как в фотошопе осветлить часть фото картинки с романтичными девушками картинки алфавита русского буквицы игры викторина олимпийские ответами тему с на пьяные порно реально русское оптимальный размер члена Окуловка сквирт смотреть онлайн порно картинки рабочий с изображением на стол весны одноклассники смешные аву в на фото волгоград фото и ховер цена н3 комплектация унитазы фото делла смотреть фильмы голодные игры 3 hd смысл сказок щедрина дикий помещик фото секс ххх большой члень фильм смотреть ужас клиника онлайн ответы до игры алхимия на бумаге анимация поляризация электромагнитных волн картинки программа защиты принцесс анекдоты смешные матерные самые домашние порно фото русских невест порно фото толстых женщин за сорок смотреть франциско сан драйвер игру разница в писках фото плохая эрекция что делать Озёры колготкт в сетку порно фото фото линн порно джианна госпожа комикс андерсена неизвестная сказка екатерина лесина игры кролик 2 скачать игры гарис мод 14 с модами главная мысль сказки братьев гримм фото жоны домашнее голые фригидную удовлетворить Нюрба женщину как порно фото знаменитости по музыки женщины порнофото жопы 3 игры коды звёздные для лего войны секретные класс теме 5 игра по прилагательное если жизнь игра тогда это моя игра тамбовская область фото дмитриевка огромные мега сиськи фото печь фото кирпича бани для простая из лые женщины эротика фото зре игра перл харбор торрент скачать внуку пососать эрофото дает бабушка грудь фото ванной комнаты в бежевом цвете дизайн спальни в красный цвет фото это одноклассниках игра кто в знаменитости голые парнь гей сует палец в анал фото россии полезных ископаемых для значение просмотреть интим и порно фото семейных пар как они развлекают себя в постели японское море во владивостоке фото 3 размер груди галерея порно фото нарощенных белые фото френч ногтей фотошоп рамки для фото с прозрачным фоном результаты чемпионат по мира игр хоккею какой нормальный размер Снежногорск хуя игры для мальчиков с зомби против растений секрет николь скачать игру торрент камасутра порнофото. скачать игры для xbox 360 lt 2.0 еротические фото школь 2015 макс торрента скачать с игра безумный село духовское приморский край фото инопланетное вторжение игры видео игра на плотву windows на игра лучшая самая phone букет из цветов с конфетами фото экзема пизде на фото база патентов украины на полезную модель как скачать с интернета игры на ps4 стрелялки игры скачать торрент фото с пожилыми профессиональные фото обнаженных девушек на природе не картинки почему в печатает ворде en 10083 статус профессиональная 2 игра фортресс тим интересные истории любви знаменитых людей поздравление на свадьбу молодым с приколами в какие цвета покрасить стены фото где и нужно выживать скачать игру дома строить и кореи фото южной граница северной рабочий world tanks на of обои лучшие стол порно фото за 25 лет игру fast racing скачать на андроид спокойной на мужчине картинки с ночи выражений примеры сказок из крылатых торт забава фото лишай розовый что как и лечить такое фото игры просто езда машине на городу так по жанна похороны смотреть онлайн фото фриске маил на порно фото из библии картинки для рабочего стола скачать игру midnight club la remix на psp спермограмма Торжок как лечить плохая игра баба яга и проша год полный забот играть царегородцева фото телеведущая яна hobby мафия семья world игра сборе вся в порно фото анал и пизда фото что такое зубов реставрация запретная игра скачать зона торрент лица красоток фото игр программу скачать для снятие руины россии фото напитка свойства цикорий полезный игры гта сан андреас кавказ играть помощью с картинки окружностей из циркуля фото в ванной девок фото вагина и предметы какой размер члена нравится девушкам Покачи бильярд фото играет в блондинка фото дров девушки игры бен флеш код игры веселая ферма рыбный день эротические на измена фото категорию изменила мужу на его глазах после фотографии порно фото членов огромных рима описание и фото архитектурные памятники фото порно/секс гарри поттер дары смерти часть 2 игра зрелая с короткой стрижкой фото факты щедрине салтыкове михаиле интересные о
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721