КНИГА Ф.НІЦШЕ «НАРОДЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ З ДУХУ МУЗИКИ»: АРІЙСЬКА ІДЕЯ, РОСІЙСЬКИЙ РЕЗОНАНС

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.09(430)«18»+82.09(470+571)»19»]:1

Л.В.Зелінська

Національний університет «Острозька академія»

КНИГА Ф.НІЦШЕ «НАРОДЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ  З ДУХУ МУЗИКИ»: АРІЙСЬКА ІДЕЯ, РОСІЙСЬКИЙ РЕЗОНАНС

У статті поставлено проблему відсутності осмислення арійської ідеї з книги Ф.Ніцше «Народження трагедії з духу музики» російськими інтелектуалами  при наявному поширенні цієї ідеї в російській культурі з  ХІХ ст. до сьогоднішнього дня – часу гібридної війни з Україною.

Ключові слова: арійська ідея, діонісійське начало, аполлонівське начало, трансгресія, деструктивний Прометей.

В статье  рассматривается проблема отсутствия осмысления арийской идеи из книги Ф.Ницше «Рождение трагедии…» российскими интеллектуалами при очевидном распространении этой идеи в российской культуре с ХІХ в. до сегодняшнего дня – времен гибридной войны с Украиной.

Ключевые слова: арийская идея, дионисическое начало, аполлоническое начало, трансгрессия, деструктивный Прометей. 

The article poses the problem of insufficient processing of the Aryan idea presented in Friedrich Nietzsche’s The Birth of Tragedy from the Spirit of Music by the Russian intellectuals, the idea being widely spread in Russian culture from the late nineteenth century up to the present day, the time of the hybrid war with Ukraine. In search of the origins of the Aryan ideas of Friedrich Nietzsche, the author describes the atmosphere of the ‘inspired’ indologist and linguists, which to a certain extent affected the imagination of the author of The Birth of Tragedy, and analyzes the mechanisms of his ‘poetic writing’ viewing them as harbingers of postmodern deconstruction. In the article, there has been revealed the use of literary interpretations of the image of Prometheus by Friedrich Nietzsche, in particular that of J.W. Goethe, as well as an eclectic mix of Enlightenment and Romantic models in explaining the Apollonian and Dionysian. Detailed comments are provided for Friedrich Nietzsche’s attempts to ascribe the myth of Prometheus to the ‘Aryan family of nations’, show the ancient tragedy’s affinity for ‘Aryan character / nature’, and contrast Aryans and Semites on a basis of gender and capacity for transgression with the purpose of attaining characteristics of titanism.

The author also considers the peculiarities of the Russian translation of an extract from the tragedy Prometheus bound by Aeschylus, in which the Aryan idea appears reinforced by Russian imperial atmosphere.

Keywords: Aryan idea, the Apollonian and Dionysian, transgression, destructive Prometheus.

 

Асоціативний вихід Ф.Ніцше (1844-1900) до  арійської ідеї у книзі «Народження трагедії…» (1869-1871) – це проблема, котру чи то свідомо уникають, чи то не помічають сучасні дослідники. Говорити про нацистську ідеологему після постмодерністських інтерпретацій творчості Ф.Ніцше, здійснених  Ж.Батаєм (1897-1962) («Про Ніцше» (Nietzsche), 1945), Ж.Дельозом (1925-1995) («Ніцше і філософія» (Nietzsche et la philosophie), 1962; «Ніцше» (Nietzsche), 1964-1965) Ж.Дерріда (1930-2004) («Шпори: стилі Ніцше» (Eperons. Les styles de Nietzsche), 1978), стало наче б то незручно. Що ж робити літературознавцеві, котрий, керуючись, наприклад, постколоніальним методом (що породжений тим же постструктуралізмом Ж.Дерріда) і методом «нового історизму», бачить безпосередній вплив арійської ідеї мовознавців і антропологів  ХІХ ст. на інтерпретацію образу Прометея з трагедії Есхіла і конструкту – діонісійського та аполлонівського  начал –  Ф.Ніцше? Або, кажучи коротше, наступний етап розвитку арійської ідеї у напрямку імморалізму із помітними расистськими акцентами.  Задум цієї статті  виник внаслідок пошуку відповідей на це питання.

Отже, об’єктом дослідження є фрагмент книги Ф.Ніцше «Народження трагедії…», взятий із 9 підрозділу, у якому йдеться про «арійський характер/буття», «арійський погляд на активність гріха», протиставлення аріїв та семітів за гендерним принципом. Предмет вивчення становить психолінгвістична специфіка викладу Ф.Ніцше, її імпульсивність, свідомі і несвідомі відштовхування від знайомих автору текстів. Мета статті – акцентувати на проблемності міждисциплінарного підходу до книги Ф.Ніцше «Народження трагедії…», на узгодженні філософського та літературознавчого аналізів. Тому, як необхідні завдання для досягнення мети, потрібно  1) розглянути контекст історії німецької індології; 2) простежити за логікою розгортання арійської ідеї у вибраному фрагменті книги Ф.Ніцше; 3) показати політичний резонанс арійської ідеї в Російській імперії та її пізніших ідеологіях. В огляді критичних джерел передусім вкажемо, що книга «Народження трагедії…» у всій своїй цілості після полеміки 1870-х рр. мало притягувала увагу. Здебільшого її ідеї згадуються принагідно, в інтерпретації найбільш частотних тем ніцшеанської спадщини. У французькій культурі ХХ ст., за твердженням А.Ігнатенко, це  «проблемы безумия, семиотики, игры, дуальностей, распавшегося субъекта, вечного возвращения и воли к власти» [4, 21]. Питання, чому, критикуючи «сократизм» і «вбивство трагедії» Еврипідом, автор виходить на расизм, – залишалося без відповіді. Міркування на цю тему  становлять наукову новизну статті.

У російській культурі з початку ХХ ст. до сьогоднішнього часу  з’явилося кілька важливих праць, у яких «Народження трагедії…» розглядається  окремим об’єктом. Вяч. Іванов з 1904 р. публікував розділи книги «Эллинская религия страдающего бога» [Див.3], у котрих із захопленням згадує першу книгу Ф.Ніцше. Німецький мислитель, на його переконання, відкрив еллінське розуміння «світу як естетичного феномену», завдяки чому давні греки врятувалися від песимізму. Російський дослідник вирізняє цей, як вважає, сутнісний аспект,  а решта – «…юношескую образность и восторженность, /…/вагнерианскую и националистическую закваску, /…/надежды на осуществление трагической культуры в современной действительности; /…/метафизическое утешение и успокоение в скорби трагической»[3, 316], – залишає без аналізу.

О.Лосєв [Див. 7] через десятиріччя, та проте уже в радикально іншій ідеології радянської Росії, також із захопленням пише про перший твір Ф.Ніцше, критикує його за «романтичний наліт» і  ставить позаду «Заходу Європи» О.Шпенглера. Таким чином констатував дисбаланс у  бік діонісійства і бачив необхідність корекції Ф.Ніцше в дусі О.Шпенглера.

Наприкінці ХХ ст. відбулося повернення Ф.Ніцше у пострадянський дискурс. Як узагальнює Т.Ліфінцева, «для того, щоб історичний мислитель перетворився в мітологічного персонажа, потрібно доволі мало часу. Сто років – більш ніж достатньо. Ніцше і сам передбачив таку долю» [Див. 6].  Поступовий відхід від міфологічної фігури спостерігаємо з др. декади  ХХІ ст.  І поки що на рівні окреслення поля досліджень.

П.Вижлєцов, зокрема, накинув тематику «Народження трагедії…». На його думку, основні проблеми та ідеї книги стосуються філософського питання про людину, а саме: «о становлении, власти и индивидууме; о ценности, оценке, способе и смысле существования, неотделимых от мировоззрения; о «двойственности», «дистанции» и «различии» (П. Слотердайк); о дифференциации и границе; о своём и чужом; о субъективном и объективном; об искуплении, спасении и оправдании; об активных и пассивных силах (Ж. Делёз); о катарсисе как состоянии перехода и «фрагментарности» стиля; о боли и удовольствии, страдании и радости, как полюсах тела; о свободе, достоинстве, творчестве и некоторых других»[2].

Лекції   А.Россіуса, професора класичної філології (члена РАН) з 29.10.2015 [Див. 13] і Д.Хаустова, історика філософії, викладача РГГУ з 16.07.2013 [Див. 15] на сьогодні є основним здобутком щодо цілісного аналізу книги Ф.Ніцше в російській культурі. У літературознавця та історика філософії відчутна дистанція до постаті об’єкту дослідження. Вони підтверджують помилки, допущені автором «Народження трагедії…», що були вказані ще в полеміці 1870-х рр.; додають нові факти, котрі спростовують гіпотези і моделі Ф.Ніцше; відкривають нові джерела, що присутні в книзі і не вказані Ф.Ніцше; іронічно трактують його критику «сократизму» та звинувачення Еврипіду. Проте проблема арійської ідеї в контексті ніцшеанського діонісійства дослідниками  не ставиться.

«Натхненна філологія»

Генезис проблеми арійської ідеї в німецькій культурі ХІХ ст. вказує на філологічно-антропологічні дослідження давніх народностей і мов Сходу. Особливе місце тут займає сакральний текст Рігведи, котрим захоплювалися у Німеччині не тільки філологи, а й математики. Якщо для останніх  це було заняття у зрілому віці науковця на предмет дешифрації санскриту і структури тексту (напр., відомий математик Г.Г.Грассманн (1809-1877) наприкінці життя видає переклад Рігведи у Лейпцігу [Див. 19]), то для 25-річних мовознавців захоплення  не минуло безслідно – юнацький максималізм підпав під релігійний вплив і романтичне захоплення тайною древніх. Звідси  ейфорія у трактуванні артефактів індоіранської мовної групи і перенесення цієї ейфорії на суміжні проблеми. Згадаємо  Р.фон Рота (1821-1895, проф. Тюбінгенського університету), котрий видав у молодому віці першу, значну для німецької індології, розвідку «До літератури та історії Веди» (Zur Literatur und Geschichte des Veda, 1846). Особливо вражає постать  М.Мюллера (1823-1890). Займаючись Рігведою з 1849 р. М.Мюллер уже з др..пол. ХІХ ст. як німецько-британський мовознавець натхненно популяризував арійську доктрину, якою виходив поза межі лінгвістики. У «Lectures on the Science of Language» (1861) говорив про «арійську расу», «арійську сім’ю». Як коментував британський філолог і археолог  І.Тейлор (1829–1901), М.Мюллер помилково твердив, що був час, коли «предки індусів, персів, греків, римлян, слов’ян, кельтів і германців жили не тільки в одному поселенні, але й  під одним дахом»[14]. Із того, що однакові форми мови «збереглися у всіх народів арійського сімейства, випливало, що /…/існувало невелике арійське плем’я, котре знаходилося, ймовірно, у найвищій країні Центральної Азії, говорило мовою, котра ще  не була ні санскритською, ні грецькою, ні німецькою, але котра містила в зародку діалектизми усіх цих мов»[14].  Численні популяризатори надавали загадковому племені аріїв рис благородства, фізичної та моральної досконалості. Розпочалася і довгий час тривала полеміка між ученими двох «партій» – німецької і французької – відносно походження їх націй від аріїв [Див.14]. На сьогодні ця дискусія немає наукового значення, є лише знаком епохи,  в якій формувалися молоді інтелектуали. І якщо до цього додати ще франко-пруську війну (1870-1871), перемога в якій підштовхнула німців до формування Німецької імперії, то загальна картина буде більш-менш окреслена. Це була атмосфера величної перспективи національного духу, котра надихала митців, і в т.ч. 25-річного Ф.Ніцше, професора класичної філології Базельського університету.

А тепер трохи фантазії.  Працюючи над книгою «Народження трагедії…» в патріотично насиченій атмосфері, Ф.Ніцше  не міг, на наш погляд, не зауважити перший стасим хору Німф-Океанід трагедії Есхіла «Прометей закутий» (Προμηθεὺς Δεσμώτης), у якому змальовано окраїни Перської імперії. Звертаємо увагу на другу антистрофу: Ἀραβίας τ᾽ ἄρειον ἄνθος, // ὑψίκρημνον οἳ πόλισμα // Καυκάσου πέλας νέμονται, // δάιος στρατός, ὀξυπρῴ- // ροισι βρέμων ἐν αἰχμαῖς [17, 420 фрагмент]. Як зрозумів  цю антистрофу Ф.Ніцше? Чи так само, як вона звучить у російськомовному перекладі А.Піотровського (1898-1937): «И арийцы – цвет Ареса, – // Над Кавказской крутизною // Город высекшие в скалах, – // Плачет войско, и вторит лязг // Остро звенящих копий»[16, 127, 420 фрагмент].

Припускаємо позитивну відповідь щодо спільності російськомовного перекладу і розуміння Ф. Ніцше на підставі логіки викладу книги (а саме – ряду асоціацій у 8 та 9 підрозділах), починаючи від опису «діонісійського збудження мас» (die dionysische Erregung ist im Stande, einer ganzen Masse diese künstlerische Begabung mitzutheilen…), котрі відчувають позачасовість і соціальну рівність   (sie sind die zeitlosen, ausserhalb aller Gesellschaftssphären lebenden Diener ihres Gottes geworden) та  аполлонівського начала, котре надає форми цьому діонісійському збудженні у вигляді діалогів.

Ф.Ніцше пригадує чіткість діалогів не Есхіла, як можна було очікувати згідно логіки загальної концепції, а «занепадаючого» Софокла, з його трагедії «Цар Едіп», написаної після смерті Еврипіда – остаточного винуватця «занепаду» трагедії. Впадає в око гасло: «благородна людина не грішить…» [переклад – Л.З.] (der edle Mensch sündigt nicht…) [18], котрим Ф.Ніцше характеризує діяльність Едіпа. Що передусім бачить німецький мислитель в образі Едіпа? Ідею, близьку до марксистської революції: нехай від дій благородного Едіпа згине все, але на руїнах старого світу постане новий. Чим і яким є цей «новий світ», – автор не пояснює. І це зрозуміло – опис утопії тут явно завадив би романтичному пориву.

Тим не менше,  Едіпа потрактовано як зразок пасивності, котрому «протиставляю я зараз, – проголошує автор «Народження трагедії…», – славу активності, що сяє над Прометеєм Есхіла» [переклад – Л.З.] (Der Glorie der Passivität stelle ich jetzt die Glorie der Activität gegenüber, welche den Prometheus des Aeschylus umleuchtet) [18].  Перехід від Едіпа до Прометея, отже, опертий на психологічну  опозицію пасивності-активності і деконструкцію не/гріха.  «Справжньою прометеївською чеснотою»[8, 59] (der activen Sünde als der eigentlich prometheischen Tugend) [18], як  прямо вказує Ф.Ніцше,  є гріх. Таким чином, вище йшлося не так про сам образ Едіпа, як про спосіб перетягнути  «не/гріховність» благородної людини  на наступний персонаж, котрому позитивна характеристика «активності» дозволяє провести цілковиту деструкцію традиційного поняття гріха.

Розуміємо, що поняття гріха автор розмиває. Розуміємо також, що йому, одначе, необхідна присутність традиційного поняття десь на заднику сцени, а процес його розкладу – на авансцені. Ефект, фігурально висловлюючись, коротко- і далекозорої оптики на одному шкельці.

Ось тут починається гра автора з читачем книги. Або приймати розщеплене, аморфне, або вимагати нове, або обурюватися за зневагу старого. «Активний гріх» відносно титана, з погляду моралі давніх греків, – це вельми сумнівно.  Есхіл  не вкладає почуття провини у вуста Прометея і відповідно не бачить гріха на ньому. У цьому можна переконатися текстуально. Страждання зредуковані до мінімуму, адже протагоністом є безсмертний титан. Драматург не грає на емоціях глядачів,  катарсис повинен відбуватися глибше, насмілимося сказати всупереч Ф.Ніцше – у свідомості глядача.  Прометей – інструмент викриття влади, за котрою потрійний злочин. Щоб його розпізнати, автор трагедії вибудовує вертикаль: репресії титана-дядька,  репресії Іо – царівни Аргосу і жриці Гери, дружини верховного володаря; і репресії посполитих, котрі  згідно жанру, перенесені до монологу протагоніста. Фабула передає момент зміни влади, вкрай тяжке співіснування попереднього покоління з наступним, провладним (епізод Океану і Прометея).  Зевс – наймолодший  і найголовніший; він творить, дослівно,  власним тілом власну державу (смисл полігамії і численних любовних зв’язків). А тому епізод з Іо є не менш важливим за споглядання закутого Прометея. Іо – це жіноче протистояння владі, паралельне до чоловічого. Невипадково саме нащадок Іо визволить Прометея. Та проте зараз у теперішньому модусі фабули надзавдання Прометея стратегічне: самим собою створити умови, в яких тиран мусить стати лібералом. Це напружена боротьба, «не сходячи з місця»; а в Іо –  «втікаючи континентами».

Автор «Народження трагедії…» усього складу персонажів не бачить. Акцентує лише образ Прометея, і лише на виправданні «людського зла, а саме: як людської провини, так і розплати за неї стражданням» [8, 59]. Проглядає ембріон ніцшеанського імморалізму. Доводиться констатувати, що образ Прометея був використаний так само, як і Едіпа, із заданою метою.

До «виправданої гріховності» Прометея Ф.Ніцше додає образну інтерпретацію Й.В.Ґьоте (1749-1832), парадоксально підтримуючи його просвітницький проект «прометеївського пересотворення людини», вираз ідеї «культурного оптимізму» Просвітництва (розум і знання зможуть рухати людство вперед), співпадіння світлової метафорики титана і «світла розуму» епохи ХVІІІ ст. «Але Прометей не створює людей», – заперечував У.фон Віламовіц [1] у рецензії на книгу «Народження трагедії…» і Й.В. Ґьоте, і Ф.Ніцше. Мабуть, кожний філософ епохи after-постмодернізму охоче буде розвивати заперечення У.фон Віламовіца  у напрямі «обмеження зони свободи індивіда» проектом «створення людей». А в др. пол. ХІХ ст.  рецензент протиставляв просвітницьку і романтичну моделі  античній (зрозуміло, такої, яку міг вибудувати учений класичної філології др. пол. ХІХ ст.). Так чи інакше, Й.В. Ґьоте інтерпретує образ Прометея у сфері філософського богоборства, тобто у тій, котру Ф.Ніцше критикує в особах Сократа і Еврипіда…

Пояснити це еклектикою  мало. Як здається, тут спрацювала образна асоціація і бажання доповнити свого Прометея функцією деструктивності. «Титанічний митець знайшов у собі вперту віру у власну здатність творити людей, а олімпійських богів – принаймні знищити: і це завдяки його вищій мудрості, яку, звичайно, він був змушений покутувати вічним стражданням»[8, 58] (Der titanische Künstler fand in sich den trotzigen Glauben, Menschen schaffen und olympische Götter wenigstens vernichten zu können: und dies durch seine höhere Weisheit, die er freilich durch ewiges Leiden zu büssen gezwungen war[18]). Ф.Ніцше вибудовує кореляцію: створення людей передбачає знищення богів. Лексико-семантичний аналіз показує, що «vernichten» – це не «morden», хоча в обох випадках виводиться одне і те ж переносне значення: знищувати. Ф.Ніцше таким чином розмиває межі трансгресії; він не входить у кримінальну лексику, але наближається до неї на рівні тропу.

Відтак з позиції «деструктивного Прометея» (як відносно богів, так і людей) Ф.Ніцше надає історичної ваги античному міфу, вбачаючи його   «вічною власністю всієї сім’ї арійських народів», документом, який свідчить про їх здібність до «глибоко-мисленого-трагічного» (Tiefsinnig-Tragischen).  Таке твердження виведене не без впливу  популяризаторів «арійського племені»,  особливого «das arische Wesen» – «арійського характеру/буття» чи в україномовному перекладі О.Фешовця «арійської сутності». Оскільки ідеї носилися в повітрі, то  щось обґрунтовувати ніби й не було потреби. Це зрозуміло для ХІХ ст., але не для ХХ-го і ХХІ-го також.

Російськомовний переклад «das arische Wesen» Г.Рачинського (1859-1939) звучить як «арийский мир» [Див. 9].   Відмінність між  «die Welt» і  «das Wesen»  суттєва. Перше містить, окрім філософського і антропологічного ще й територіальний аспект, який очевидно був знаковим елементом світосприймання перекладача. Нинішня ідеологія Росії підтримує ідею «русского мира», реалізуючи його гібридною війною проти України.

Так само необґрунтованим видається порівняння міфу про Прометея як суті арійського характеру із міфом про гріхопадіння (der Sündenfallmythus für das semitische) як – відповідно – суті «усього семітського». Ф.Ніцше укладає опозицію арій-семіт, із завуальованим упередженням до другого члена на підставі гендерного принципу: арій – чоловік, семіт – жінка. Не будемо в рамках цієї статті розгортати анти- чи феміністичних поглядів автора «Народження трагедії…»; про це написано багато і справді з протилежних позицій. Нас цікавить інше: чому Ф.Ніцше, колишній «маленький пастор», не вибирає для порівняння, наприклад, старозаповітну історію Якова-Ізраїля [Бут.32: 23-33], історію богоборця, котрий отримує ім’я-епонім для свого народу і країни; подібно, як Еллін для Еллади. За змістом ця історія рівна Прометею.  Поки що іншої відповіді, аніж неусвідомлений расизм, у нас немає. Підкреслимо ще раз  задля обережності висновків, – імпульсивність молодого автора, відсутність зворотного контролю за асоціаціями, котрі скеровують мислення, привели його  до конфліктогенних  порівнянь.

Арійська ідея і російська віра

А.Піотровський працював над перекладом трагедії Есхіла «Прометей закутий», де вжив назву «арийцы»,  десь у 30-х рр. ХХ ст., часі трудового ентузіазму, політичної істерії і сталінських репресій. Наскільки арійська ідея була поширеною в Російській імперії та СРСР,  якщо перекладач бачить аріїв у давньогрецькому творі?

У  XIX ст. ідея арійського походження із дискусій  Західної Європи переходить до Росії завдяки слов’янофілам. О.Хомяков (1804–1860) та його послідовники: О.Гільфердінг (1831–1872), Д.Іловайський (1832–1920), І.Забєлін (1820–1908)  переконували, що «русские» є нащадками однієї з головних гілок сімейства арійських народів, котрі найменше віддалилися від прямої лінії. На А.Піотровського як вихованця Петришуле (школа при лютеранській парафії у Санкт-Петербурзі з поглибленим вивченням німецької мови) очевидно вплинула інтелектуальна атмосфера. На його дитячі роки припадає поява популярної серії з  історії давніх народів, котра виходила у Санкт-Петербурзькому видавництві А.Маркса. Їх авторка – З.Рагозіна (ровесниця Ф.Ніцше); як вказано на титульній сторінці, – член британського, американського паризького та інших товариств антропологічних досліджень Сходу.

З.Рагозіна поєднувала наукові відкриття із здогадами та художніми домислами, надихала російських читачів, натякаючи на їх приналежність до прабатьківщини племені аріїв.  Підрозділ про аріїв з «Історія Індії» (1905) вона починає натхненним пасажем: «…Вообразим же их, этих наших праотцев, арийцев, на их континентальной первородине, – не Индии и не  Иране, а некоем доселе еще не установленном, несмотря на исследования, край, – где прародители и индусов, и иранцев, и еще многих народов много веков жили одной нераздельной семьей, до того рокового дня, когда беспокойный дух, свойственный нашей расе,  шевельнулся в их селениях. Конечно, речь идет еще о народе грубом и неразвитом, но далеко не безусловно диком и даже имеющим прошлое…» [12, 61-62]. Далі авторка жалкує, що жодні пам’ятки, «ни гончарные обломки, ни монеты, ни надписи, ни самые неумелые иероглифы, – не восходят к той древней эпохе, которую мы только что пытались воссоздать»[12, 65], і перші згадки належать усього лише  250 р. до н.е.

У жанрі народного кодексу З.Рагозіна змальовує соціальну ідилію аріїв, в котрих панувало «уважение к семейным узам и обязанностям. Отец признается кормильцем и защитником, главой семьи; братья и сестры живут в дружбе и ладу и делят между собой полевые и домашние работы. /…/ Родичи вообще ладят между собою, а если бывают ссоры и даже драки, то большей частью из-за стад…» [12, 63]. Фантазії, оперті на підсвідомі бажання ідеалу суспільного життя і патріотизму, набувають значення історичного документу.

І найбільш ударний момент в маніпуляції  свідомістю читачів – портрет арія: «…мы можем представлять себе арийцев рослыми, богатырского сложения, белокожими, русыми и, вероятно, голубоглазыми. /…/ Развитию этого прекрасного физического типа  немало способствовали и образ жизни, – умеренный труд на вольном воздухе, – и благоприятная обстановка: умеренный, скорее холодный климат, чередование лесов и равнин» [12, 63]. Чи юний петербуржець подібної тілесної конституції, живучи в подібному кліматі, не буде почуватися належним до таємничого племені? Мабуть, так, адже алюзія надто пряма.

Із опису джерел та цитування, які подає З.Рагозіна щодо аріїв, бачимо, що вона була під впливом ідей М.Мюллера. Перейняла  його натхненний стиль можливо не тільки із книжок, а й слухання лекції. «…Восторженные слова Макса Мюллера: «Где бы ни стали мы разбирать человеческую речь в строго научном духе… мы в ней найдем ключ к некоторым из глубочайших тайн человеческого ума» [12, 75], – стали для З.Рагозіної символом віри, який вона намагалася  передати наступним поколінням.

Арійська ідея і російський фейк

Автор  вступу до видання І.Тейлора [14] згадує монографію В. І. Авдієва «История Древнего Востока» (1948), де слово «арій» трактовано як «чистий», «білий», «благородний» і впритул підведено до ідеї «вищості арійської раси». Так само, як це зробила З.Рагозіна: «слово «Ария» значило «благородный», «родовитый», «почтенный» и имело отчасти даже священное значение: в нем воплощались национальное сознание, племенная гордость народа; чувство это, глубокое, пламенное, вдохновляющее, продержалось до весьма поздних времен» [12, 72]. В.Авдієв, незважаючи на зміну державних ідеологій, як переконуємося,  спирається на базовий міф З.Рагозіної. Навіть Друга світова війна не похитнула переконання радянського історика.  У післявоєнний період про «арійські корені» знову заговорили у середовищі інтелектуалів, «як близьких комуністичній партії (Борис Рибаков і Апполон Кузьмін), так і дисидентів (товариство «Пам’ять» і Володимир Чівіліхін), але ніколи арійський міф не виринав на поверхню [Див. 5].

Та в пострадянський час цей міф поступово набирав сили. У московському виданні 2001 р. трагедії Есхіла «Прометей закутий» перекладача А.Піотровського до рядка –  «арийцы – цвет Ареса» – подано коментар: «Ария – область в царстве персов» [16, 731].  Однак, ім’я Ареса, бога війни по-грецьки –  Ἄρης. У тексті Есхіла –  ἄνθος. І так само Ἀραβίας – це не арії, а отже не про Арію йдеться  в трагедії. «Арийцы – цвет Ареса» –  не отримують належного пояснення.

На початку квітня  2014 р. В.Ніконов,   голова Комітету Держдуми по освіті опублікував текст, у якому вказав, що «ветвь арийского племени спустилась с Карпатских гор, мирно заселила Великую Русскую равнину, Сибирь, самую холодную часть планеты, дошла до Тихого океана, основала Форт Росс, впитала в себя соки богатейших культур Византии, Европы, Азии, разгромила страшнейшего врага человечества – нацизм, проложила дорогу в космос» [11]. Це не тільки помилкова гіпотеза в науці, це типовий фейк у щойно розпочатій гібридній війні проти України. Очевидно у Кремлі розраховували на «життєві соки» аріїв та їх абсолютну непричетність до «врага человечества – нацизма»… 

Висновки. У пошуках витоків арійської ідеї, до котрої Ф.Ніцше, на наше переконання, дійшов образними асоціаціями, необхідно було описати атмосферу «натхненних» мовознавців-індологів ХІХ ст.; відтак з’ясувати механізми «натхненного письма» (поміж сакрум і профанум) автора «Народження трагедії…», а з іншого боку, побачити близькість цих механізмів до постмодерної деконструкції; розкрити схильність Ф.Ніцше до  реінтерпретації загалом і образу Прометея, зокрема, еклектичного поєднання просвітницької та романтичної моделей, їх накладання на діонісійське та аполлонійське начала задля  «апгрейду». При детальному аналізі вибраних фрагментів книги стають очевидними намагання Ф.Ніцше притягнути давньогрецький міф про Прометея до найбільш «натхненної» ідеї його часу –  «арійського племені»; довести спорідненість античного трагізму із «арійським характером/буттям»; протиставити аріїв і семітів за їх здатністю до трансгресії й страждання з метою набути ознак титанічності. У  цьому протиставленні проявилися неусвідомлені елементи расизму.  Поняття гріха, застосоване Ф.Ніцше до образів Едіпа та Прометея, деконструктивне: воно є і водночас немає.  Ф.Ніцше розділяє вольові інтенції: гріх-чоловік (арій)  –  провина-жінка (семіт) за тим же національно-гендерним принципом.

Російськомовний переклад «Народження трагедії…» Г.Рачинського ще більше загострює зміст арійської ідеї Ф.Ніцше. Перекладач уживає лексеми: «преступление», «злодеяние», «страдание» [Див. 9] – там, де мова йде про блюзнірство, лихо, недугу, зло, пристрасть у філософському чи психологічному розумінні.  У цьому контексті звернено увагу на вільне тлумачення трагедії Есхіла «Прометей закутий», де «арабійців» (український переклад Б.Тена) названо «арийцами». Разом із «арийским миром» Г.Рачинського   і «русским миром» В.Путіна вони стають знаками сучасної ідеології Росії.

Література та примітки

 1. Виламовиц-Меллендорф фон У. Возражения против «Рождения трагедии» Ф.Ницше // У. фон Виламовиц-Меллендорф.- Режим доступу до ресурсу: http://nietzsche.ru/look/xix/polemika/rohde1/
 2. Выжлецов П. Предпосылки анализа книги “Рождение трагедии” Ф. Ницше // П. Выжлецов. – Режим доступу до ресурсу: http://nietzsche.ru/look/xxc/estetika/vuglecov-predposulki/
 3. Иванов В. Эллинская религия страдающего бога // В. Иванов. – Режим доступу до ресурсу: http: www.rvb.ru/ivanov/l_critical/2_eshill/toc.htm

4.     Игнатенко А. С. Интерпретация идей Фридриха Ницше во французской философии второй половины XX века: Фуко, Делёз, Деррида / Игнатенко А. С. – Автореферат дис. … кандидата философских наук: 09.00.03.- Москва, 2008.- 23 с.

5.     Ларюэль М. Арийский миф – русский взгляд / Пер. с фр. Д. Баюка // Марлен Ларюэль.- Режим доступу до ресурсу: http://www.sunhome.ru/philosophy/13260

6.      Ліфінцева Т. Про тлумачення інтерпретацій:
Діоніс і діонісійство у філософії Ніцше // Т. Ліфінцева.- Часопис «Ї».-ч.82.- 2015.- Режим доступу до електронного ресурсу: http://www.ji.lviv.ua/n82texts/Pro_tlumachennya_interpretacij.htm

 1. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии // А.Ф.Лосев. – М.: Мысль. – 1993.- 960 с.
 2. Ніцше Ф.  Народження  трагедії // Пер. з нім. О.Фешовця // Фрідріх  Ніцше.  Повне зібрання творів. – Л.: Астролябія, 2004. – Т. 1. – С. 11–128.
 3. Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Пер. с нем. Г.А.Рачинского // Ф.Ницше. – Сочинения: В 2 тт.-М.: Мысль.- 1990.- Т.1.- С. 47-156.
 4. Ницше Ф. Полное собрание сочинений: в 13 т. / Пер. с нем. А.Михайлова // Ф. Ницше.- Т.1/1 : Рождение трагедии. Из наследия 1869 – 1873 гг. – М.: Культурная революция.- 2012.- 416 с.
 5. Никонов В. Отношение к стране… // В.Никонов. – Режим доступу до ресурсу: http://www.duma.gov.ru/news/273/646438/
 6. Рагозина З.А. Древнейшая история Востока. История Индии времен Риг-Веды.- Т.ІV.- С.-Петербург.- – 500 с.
 7. Россиус А. «Ранний Ницше в свете позднего: “Рождение трагедии” // А. Россиус. Режим доступу до ресурсу: http://nietzsche.ru/media/lecture/bibliodost/rossius/
 8. Тейлор И. Происхождение арийцев и доисторический человек // И. Тейлор.- Режим доступу до ресурсу: http://bookap.info/okolopsy/teylor_slavyane_i_ariyskiy_mir/gl3.shtm
 9. Хаустов Д. «Вчера был Дионис, а сегодня — мещанская посредственность» // Д. Хаустов. – Режим доступу до ресурсу: http://nietzsche.ru/project/studium/lekture/dhaustov/
 10. Эсхил. Прикованный Прометей. Пер. с гр. А.Пиотровского // Эсхил. Софокл. Трагедии.- М.: «Классик».- 2001.- С.109-152.
 11. Αἰσχύλου. Προμηθεὺς Δεσμώτης // Режим доступу до ресурсу:  http://www.ae-lib.org.ua/texts-c/aeschylus__prometheus_bound__gr.htm
 12. NietzscheF. Die Geburt der Tragödie / FriedrichNietzsche. – Режим доступу до електронного ресурсу http://www.nietzschesource.org
 13. Див. Schlegel Victor. Hermann Grassmann. Sein Leben und seine Werke.- Leipzig.- 1878.- 80 s.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

book for your reviews buy test anxiety and 458 thesis exercise thinking phl critical society Dramamine no online Dramamine - needed Philadelphia buy prescription plan 529 pimco resume 8x10 paper buy profile help writing online dating per page case 10 study cheap accounting help homework need with my i write book me my report for buy paper to edible where rice 2 000 legit college no essay scholarship prowler a tips to writer becoming essay better to buying guide term online papers a in resumes for sales associate retail college buy application ever essay best mandy barrow help homework my homework latin do accounting help homework thesis free my for write letter hire new for a writing justification about essay my do persuasive i what write purchase discount baclofen papers for admission 4 class sale services resume writing media homework geography in help alegbra homework help to pay someone do my homework online homework help teens unc j pizzo phd thesis david college thesis king phd london speech plans and indirect lesson of services statement writing purpose writing service best resume toronto usa thesis service writing essay admission custom college northcentral dissertation university report writing technical services best uk writing dissertation in service essay admission custom college college admission biggest essay my influence micronase cheap rated best writing essay service an letter to how principal to application write french translation homework do my tissue where paper to cheap buy in phd administration thesis business science help ap homework environmental writing nyc resume reviews services canada archives thesis write script my in fonts name ontario and television resume writing services violence essay children windsor homework help algebra formulae services writing paper india research clark d cardiovascular m w beckett behaviour orders anti essay social high a essay school long be how should write assignment me for an help homework mythman le sur dissertation realisme naturalisme et le buy Reminyl i do can my homework dissertation someone for write my me high homework school help i where japanese buy can writing paper wordpress thesis buy thesis writer my 1742 prescription - Etodolac Etodolac Durham 500mg buy no 400 online review online wholefoods buy purchase i gestanin can script where cheap no services good essay any writing reasonably without get priced rumalaya cheap a prescription resume services pakenham writing pizza cholesterol free simple research papers college series custom plain plan someone a hiring business write to economics doctoral thesis paper research writing teach essay borders phd research proposal with help team paper professional term writers wedding on speech in information technology paper at ethics research bride spongebob writing paper assignment by anderson and thesis free writing download science college computer essay for essay purchase on louisiana web sites homework help pletal cheap dependent study case disorder personality examples for medical assistants cover office letters dating board chess wooden bangalore in essays online with help college anxiety topics disorders on research stistics cancer prostate resume sites help thesis thesis papers english english papers essay explanation are caps polar melting ice do spanish my in homework buy an essay english student essay written esl college essay website 7 help websites with homework to top example paper paper university paragraph good research intro custom services united best writing states why homework helps tests for paper writing anxiety severe writing exercises admission essay english coursework help with gcse surveying dissertation quantity pay for fruit vitamin fresh help coursework gcse isobelle essay carmody gathering indian sites essay proposal phd write dissertation how to essay free websites best example sales for resume position my write paper cv to me a help write prescription online wellbutrin buy no you can take mms with antibiotics kamagra discounts jelly statement help thesis my gill thesis morality gennette hamlet madness essay essays phpbb buy by powered office doctor resume manager my help essay narrative need writing i generic Effexor goo writer paper help reddit homework acheter forum ginseng for use herpes what quest test does diagnostics persuasive racism about essay where statement a i personal can buy help critical writing essay essay custom dri uk paper workshop writers punctuation homework help grammar recommendation for letter to submit how medical of school on an time buy essay website help essay lesson introduction plan for thesis grade 5 honours help gramer homework puncuation effect side tetracycline com dissertation korrektur order resume management homework help live files instruction psychology length thesis phd essay contests 2013 school high resume for sales executive automobile in my sebastian do young chase homework austin and is essay there someone to help an can me write service cheap custom writing services essay mba before admission application letter please an write me for price autobiography katie order in for creative essay title eating disorder term affordable papers custom let for buy to plan business essays school law admission custom purchase informative speech on teenage pregnancy essays help benefits of homework papers research apa sale znn format for essays custom one one free get buy prompt 2 uc essay letter cover someone a me write deserve essay why scholarship a about i dissertation lsu and online thesis online voltarol banking dissertation on law study dissertation pearson correlation term services to papers avoid writing resume service writing phoenix statement msc personal application examples construct personal fellowship sample for cv medical business proposal a help writing example npr this submit essays french believe i essay me help essay 123 narcissistic personality research disorder paper do work home timetable dissertation research proposal paxil low price order writing essay online best service services inc writing elite college writers term paper range sale rover 2012 autobiography sport for my homework do on essays free eating disorders hetalia dating deviantart sim professional ny albany services writing resume services professional writing 2014 resume best essay canada scholarships no help music homework does with service criterion online writing ww2 statement thesis for justice criminal research papers barbara essays kingsolver papers buy to professional richmond services va online resume writing essay sites hindi free апетитная попка трах фото секс с вьетнамкой фото видео секс xxx фото жена фото стеснительная фото озорные венгерские девчонки фото ламинат волосатая киска младшей сестры фото эро фото и мамы сына дрю бэрримор голая фото фото галереи со старушками порно трансвиститы фото бисексуалы порнофото дошкольниц молодника порно фото фото стене в член галереи огромный фото пенисами голые мужики с сиськи фото домашнее порно краски игры гуашь девушка с небритой фото писькой Фото карибского съемки пиратов моря самый большой архив фото голых звезд картинки студентов медиков прикольные энди волосатой письки валентино фото секс пляже груповуха фото на ххх бaбкй фото Скачать торрент сын игру через рима фото домашнее ню молоденькие порно фото трансфиститов порно фото фото 2 доме сэкс наруто и цунады фото учительницей порно с фотографии девахи с полными ляжкам и большими сиськамиа фото хроники порно ураганные наруто игры частное на фото улице лекарство для улучшения эрекции Волгоград девушки блондинки ню фото фото обмену по жен сильвия сайнт с красным фалоимитатором фото порно голые фото тинейджеры девушки мокрых в белых золотухина фото брюка болельщици секс хоккея фото порнофото ебут в попу межрассовый анал фото домашние фото молодых мамочек фото пышная грудь и попа порно онлайн парень девственник порно фото члег порно студэнткы фото порно фотосесия зрелых місячними секс фото з порно фото ебли в две щели парня онлайн порно износиловали девки порно жестоко 3 хуя в одну дырку фото орно фото лесбиянок за гаражом себя ласкает фото фигурой с женщин фото порно офигенной большие фото самые сиськи известные фото самого красивого ануса с пальцем в попе порно фото голых сестер с большими сисями трахают голые зрелые тети за 40 фото мода пиджаки фото порно попкинс ххх фото ын трахает молодую мать фото бдсм подвешивания фото фото отдалась даша мне девушек сиски больших фото хот персил игра крупный план эротическое фото омега каток фото фото молодых монголок хентай с толстыми фото слила из лейки фото сперму в пизду девушки моют машини фото крупний план домашнеепорно фото толстых спортсменки фото порно приколы мамочек порно полнометражное негр девушка негир парин секс фото позы девушек для фотосессии в нижним белье с большими сиськами домашнее частное любительское интим фото як 17 картинки три мужика школьницу ебут фото фото ротика пикап в порно туалете красивые тёти молодым дрочат фото orange креатив 3релых пи3д фото голых порно фото молодых дагестанок порно фото милф рисованные писи и соски зрелых дам фото фото любительские голые девушки vigrx таблетки Вал Петров и сексом фото занимающихся любовниц жен фото коммунальных квартирах секса ретро в с училкой видео толстой порно фото наруто порно джирая фото девушка заклеивет ноги фото crown crystal планом домашнее любительское члена фото крупным порно бабушек и их внуков молоденькими порно с брюнетками фото актера morgan s порно harry марио душе игра в как сосет хуй фото порно фото прабабушки на игра домре домашние голые жены фото женщин домашнее обнаженных фото фотографии женщины в общей баня фото на которых сиси в лифчиках на жен фото унитазе минетов фото подборки сестру порно трахнул брат юную кончить киску фотопорно молодым пожилые старушки регистрации даютв смс без без брачную пригласил жыне подарок муж отрахать в парней её и ночь первую разказ фото зделал фото со трахается порно мама молодая сыном своим порно видео бурные оргазмы женщин комментарии к голой фото славы эрофото порно фото 90 годовэ культуризм женский фото голые спящюю брюнетку фото трахнул брат трахается со своей сестрой фото сладкие лесби фото порно фото lexie mary фото на лице брызги женщин зрелых спермы у allura eden фото порно онлайн старый пердун знаменитостей порно известных мальчика порно мамка фото видео моет вбане киской пошалил фото с жопа халати парнуха с фото на голенькие и гибкие фото зрелая натягивает колготки на толстую жопу фото порно толтых фото фото подборка раздолбанный анус пухлых фото бисексуалов порно порево фото молодухи русской потенции Сольвычегодск народными средствами увеличение фотопортреты в женщин обнажённом виде за 40 сексе размер имеет в значение Первомайск смотреть порно фото мама и доча порно фильмы большие сиськи муж трахает жену красиво фото cиськи фото порно порно молодых девственниц киски в сперме крупным планом фото фотографии голых малодожон жёсткоe порно фото люаительское девушки в зеленых стрингах фото пиканские фото невест письки vigrx plus как отличить подделку Электрогорск анал фото сучка молодая эротическое фото моет машину голой эротичное нижне белье фото сексуальная медсестра обслуживает пациента фото большие попки узбечки фото фото с маринования скумбрии Рецепты порно фото велика попа petshop картинки фото ассасина лего порно широкими бедрами фото бабищи с фото минчанок литце парня у фото сперма на без смс на фото лицо девушкам как кончают вылезать фото пизду www порнофильмы ru фото саит порно наруто порно секс в шариков фото писи фото 14 скидка юбкой у подростков фото под фото порнозвезды белладонны фото пальметты фото жена порно зрелые шлюха моя домашнее порно фото зрелых волосатых женщин плейбой фото галиреи фото дизайн комната 3.5 ванная кв.м ученицы пися фото сперма тозойды фото фото анальный секс в чулках подростки с русыми волосами и коротким платьем фото эротика www.фото студентки еротика нарисованные порно карандашом фото бабы дают в пиздень фото девушек строителей порно фото дамах чулки фото пожилых на смотретьфото журнала пентхаус онлайн фото голые ножки женщин фото девушка в бикини пизде фото крупным планом фото и видео фетешистов волосатых писек крупно фото казнь бандеры фото порно фото черлидирш клубах порно новосибирска в условиях в домашних увеличить Сорск хуй ноги лесби целует фото игра вышивалка фото эро seiffert lisa порно скромная фото на простынях девушки красивые это делают фото со спермой фото порнография и русская фото эротика фото порно мамаша инцет сына на грузовики игра секснд фото псп цена и фото фото кляпом во с рту домашное изменяет женя мужу фото юбкой сфоткала себя фото под фото растянутая уретра порно фото анжелики бласк порно она раздвинула ножки фото фото обнаженных российских актрис и телеведущих телефону кончают по на фото разговаривает нее а порнофото анал мужской эро фото из сериалов без трусиков порнофото две жопы трах больших пезд фото голые 30 летние женщины фото нормальные фото лесбиянок фото кунилингус мама и сын ножки раздвигают микро бикини фото молоденькие анал фото бедрами в дам с чулках фото зрелых большими хонда срв2 фото порно фото комшот карбонара спагетти для с фото рецепт соус трах с стюардэссами фото домашнее фото голых девушек с зади в контакте. поезде порно бане в фото в деревне в рассказы порнофото поймали и трахнули японки в мини юбках фото девушки за совывают себе в жопу и пизду фрукты фото. фото девок в купальниках афоризмы поздравление с новым годом Фото падающего человека сентября 11 порно фото для тедефона казашки девушки фото порно фото большие порно члены розвели на секс фото eбли зрeлых фото порно секс анальный можно узнать транса фото порно фото писи звезд кошачий комикс частное русское порео фото кавказские девушки в сперме фото хуй большой фото эро фото в старые сперме сексуальные жены за 40 фото вимакс форте курс лечения Таганрог таиландские школьницы фото игра в политика порно фото сон на пизде порно фототройной анал гламурная.порна.фото поpно фото домашнi порно фото трахнул тещу распутин порно онлайн фильм онлай ххх фото женщин фото мальчиками с итимные фото русских зрелых женщин фотогалереи crissy moran комнаты штукатурка ванной отделка фото фото п вардана красивые девушки hd фото голая аэробика порно парни www.фото крупно трахайся на фото негритянки онлайн порновидео эро фото звезд грудью большой с тёлка в бикиньях фото ракам фото крупно школьниц безтурсов член виде банана фото фото армянок беременных порно порно турецкие женщины фото откровенного стриптиза порно фото черных попак тизера к игре фото девичников порево порно фото жирные мамы извращенки гей порно галереи фото чёрные волосики на лобке фото игра в барби года секс фото ass с парнями 18 фото девушек онлайн ножки в чулках порно каталина кирали фото мышца ног фото фото в вагине крупным планом размер Кондрово пениса оптимальный игры ту джамп фото юных латинок домашнее фото голых девушек из новокузнецка тетеньки задирают юбки фото лице фото сперма на русские фотообои девушки нагие с фото порно кляпом кольцом девушек молоко из сисек фото в авто.фото секс фото ножки порно в худенькие чулочках турчанок голых крупным планои смотреть фото бюсты секс фото женские фото траха дома в анал кислый фото грудями большими секс фото с домохозяек стриженова фото екатерина xxl фото свинг реал русские крачковская википедия фото Наталья смотреть фото кончают внутри девушка порно фото попки большая гарные писи фото фото голой женчены в пастели и ее трахают сперми трусиках в фото контакте в домашние фото зрелых порнофото amber sym пенис падает Березники секс.порнои.в.попу.раком.фото.в.контакте миньет сперма на лице много фото фото голых женщин любительские среднестатистический члена Апатиты размер порно фото балших дойик карликів порно фото для мальчиков частушки марта девочек 8 к учителя два фото и студентка фото русского минeтa огромная грудь натуральная порно порно фото подглядывание за мамками порно фото натягивает себя на огромный дилдо фото утреннего сэкса джесси лей фото порно фото давк кис холи порнофото кенгуру selby фото красивые фаты фото секс фото раком с домоработницей секс фото баб с сином сосать мама любит фото болт мой порно видео в чулках учительница женщин толстых фото галереи моих дрочит в фото муж трусиках развратных фото порно девок пизда чего састаит фото из фотографии порно личка домашняя порно фотографии порно оргии на природе фото игра камандес большие толстые и фото задницы жопа жирная волосатая фото с скольких лет можно фотографироваться голой фотогалерея 30 за девушек фотосайты с раздевающимися женщинами без под юбкой фото трусов сзади капитан кэп фото мамаші фото сракасті какой размер удовлетворит женщину Ногинск фото рожавшей вагины член падает при введении Салехард спортсмены фотосетах знаменитые в эротических высокого качества эроика фотогалереи футиш колготках в фото фут пежо 40008 фото трахаю попы как фото девушек порнофото зрелые пышки фото страпоном со жен галереи порно фото мам порновидео свинг порноприкол фото парней трахают страпоном фото фото класного секса мамаш порно онлайн большые сиськи трусики.свети.букіной.фото миньет порно фото в женшин возрасте частное голое парней фото эро фото в поличейской форме нові дівчат фото голиі фото красивых связанных девушек себя голая фотоет ltdeшка фото для серпухова ищу троём в телефоном секса пары и семейные с из мишка фото розы голые фото телки частное фото женщин в прозрачных боди порно фото бдсм лизбиянок плохо стоит Томмот волосатый анус порно неухоженный фото голые девушки с длинными ногами фото инцеста фото подросткового худая шлюшка показывает письку фото пышная пизда жены фото частные фотоальбомы зрелых голых дам бахромка картинки фото сиськи доек анал азиатки фото взрослый трахаются фото мужчиной трансы ххх фото эро порно 5 фото красвая размер грудь порнофото красивые дырки титульного для презентации листа картинка на онлайн измена порно свадьбе фотографии пизденок www.смотреть женских как плафон своими фото руками сделать коллекция российских частных интим фото блондинки в очках сосут толстые здоровые члены фото подборка красивого секса фото порно раб фемдом туалетный брюнеток скромые фото девушек фото вконтакте соски огромные женские порно фотосессии скачать фото как девчонка занимается сексом с мужиной украденные молодой частные дочери фото эро фото голой семинович крупным женщин нланом фото фото шарики в сексе интим фото голой жены со в жопе девушка фото скалкой девушка худая голая фото порно пляже фото видео на ххх стоящие зрелые фото раком женщины зрелые голые нудистки фото татьяна фото голой адмирал эссен фото фото звезда fox порно shay mototrax игра на писсинг фотопорно кровать. francesca facella фото скачать торрент статусы шмара порно фото тёща и свекровь секс фото учілки фото учитель ласкает ученицу затем трахаетц оральный только фото фото в сктыире виагра раздевалки adventure beach комикс порно фото куму домашние. трахаю секиль фото старухи фото трахаются посмотреть как дамы в возрасте в транспорте фото фотографии целк показывает прелести свои порно порно фото в мире члены зрелые голые свингеры фото фото у пизда коричневая зрелых 2 льдинка игра фото девушки гудь японка юная порно фото красивое пно фото пошаговое фото как девка заглатила самый огромный член фото брюнетка порно пизда целька фото саша слобода фото праститутак фото порно и волосы пизде дочек у на девки фото школе эро в фото просака вий вещи игра порно фото русское видео из деревни слдкие киски фото порно даниэль фото дерек студенак письки фото трахает одну толпа фото целая трахают длинноногих фото порно камасутры позы фото порно телку секс фото на одну в троем курганик фото подглядывания фото откровенные usb фанера фото фото пышных училок 92060446 фото письки азиаток фото фото всё показывают татарки руслана порно фото гиг порно в офисе блондинки питера фото голых на фото секс столе частное в отсос хиджабе фото фото melitta фото киски волосатые эротика caverley обои секс с сисястой подругой фото частное фото девушек любительское и домашнее фото голых женщин в фото девушки на чулках голой кровати жоп голых женьщин 30 за фото порно фото пид юпкою в колготах bar-360c фото фото xentai прикольные поздравления в день рождения картинки дому фото на с мамой секс порно фото влажного ануса фото большого формата голых женщин порно фото кончил в пизду крупным планои тульских телок фото порно фото большие губки половые смуглые брюнетки фото с обвишими сиськами эротика порно выебал медсестру сабля фото ссср фото мокрая пизда эро пошаговое фото секс жесткий трах фото бсм затерянный игры 2 как сделать член более твердым Алтайский край фото сосущих дев 9 лет фото круным планом пизда автостопщики фото порно фото секс супер телки поделки для масленицы своими руками картинки важен ли для девушки размер Кологрив попогаев фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721