КЛАСИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПОМИЛОК У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn2Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.881.111.1

Л.М. Коцюк,

О.О. Пелипенко

Національний університет “Острозька академія”

КЛАСИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПОМИЛОК У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

Коцюк Л.М., Пелипенко О.О. Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення шноземної мови.

У статті проводиться огляд класичного зарубіжного досвіду аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови. Аналізуються праці засновників та послідовників Теорії аналізу помилок, а також систематизуються основні напрямки досліджень в її межах: розмежування поняття “мовної помилки” та “мовного огріху”, класифікація помилок, встановлення їх основних причин, розробка моделі проведення аналізу помилок в мовленні студентів.

Ключові слова: аналіз помилок, Теорія аналізу помилок, мовна помилка, мовний огріх, рецептивна помилка, продуктивна помилка, локальна помилка, глобальна помилка, модель аналізу помилок.

 

Коцюк Л.М., Пелипенко О.О. Классический подход к анализу ошибок в процессе изучения иностранного языка.

В статье производится обзор классического иностранного опыта анализа ошибок в процессе изучения иностранного языка. Анализируются работы учредителей и последователей Теории анализа ошибок, а также систематизируются основные напрвления исследований в ее рамках: разграничение понятий “языковая ошибка” и “языковая погрешность”, классификация ошибок, установление их основных причин, разработка модели проведения анализа ошибок в речи студентов.

Ключевые слова: анализ ошибок, Теория анализа ошибок, языковая ошибка, языковая погрешность, рецептивная ошибка, продуктивная ошибка, локальная ошибка, глобальная ошибка, модель анализа ошибок.

 

Kotsyuk L, Pelypenko O. Classical approach to error analysis in the process of foreign language acquisition.

Recently, the studies of foreign language learning have tended to focus on learners errors as they help to predict the difficulties involved in acquiring a second language. Thus, teachers can be made aware of the difficult areas to be encountered by the students and pay special attention and devote emphasis to them. The article represents the study of the classical, foreign for Ukraine, experience of error analysis in the process foreign language acquisition. The authors analyse the works of the founders and other representatives of Error Analysis Theory. As well, the article systematizes the main issues of the Theory: the difference between ‘error’ and ‘mistake’, classification of errors and mistakes, identification of the main reasons they appear, development of the model of the error analysis of students’ language and speech.

Key words: error analysis, Error Analysis Theory, language error, language mistake, receptive error, productive error, local error, global error, error analysis model.

 

Помилки вже більше не сприймаються як щось погане чи недоречне у викладанні або вивченні мови і таке, що має бути вилучене будь-якою ціною, навпаки вони стали вважатися необхідною складовою навчального процесу. І навіть більше, існує та функціонує спеціальний тип лінгвістичного аналізу, який фокусується на тих помилках, які роблять учні. Давід Крістал [6] визначає аналіз помилок (АП), як «засіб ідентифікації, класифікації та системної інтерпретації неприйнятних форм, вжитих тими, хто вивчає іноземну мову». До того ж Keshavarz [12] стверджує, що АП – це процедура, яка використовується як дослідниками, так і вчителями, які займаються збором зразків мовного матеріалу, який вивчається, ідентифікацією помилок, їх класифікацією за типами та причинами, й оцінкою їх важкості. Дж. Річардс та ін. [16, c. 96] стверджує, що АП може виконуватись з різною метою: (а) дізнатися наскільки добре хтось знає мову, (б) зрозуміти як людина вчить мову, та (в) отримати інформацію про типові труднощі у вивченні мови.

Традиція аналізу мовних помилок у роботах, виконаних учнями, бере свій початок з 60-х-70-х років 20 століття. Прикладом може слугувати дослідження Джека Річардса [15], яке стосувалося аналізу помилок, зроблених учнями, рідною мовою яких не є англійська (японська, китайська, бірманська, французька, чеська, польська, тагальська, маорі, малазійська, більшість індійських та західноафриканських мов), без порівняння їх між собою. Л. Даскова, у пошуках джерел помилок у вивченні іноземної мови [8] ідентифікує 1007 помилок в письмових роботах з англійської мови 50 чеських учнів.

На думку засновників АП, Л. Селінкера та С. Кордера, при вивченні англійської мови як іноземної аналіз помилок є важливим з різних точок зору ([18; 3]) для представників різних груп.

По-перше, АП важливий для педагогів. Аналізуючи помилки, вчитель вивчає те, як учні прогресують в навчанні. Таким чином можна побачити, що ще їм потрібно вивчити, виявити та підтвердити сильні та слабкі сторони навчальної програми. Якщо вчитель розуміє, що саме є важким для засвоєння, і де саме можуть з’явитися помилки, він зможе приділити більше часу в класі практичним вправам з цієї тематики. За словами C. Шарма [20], «Аналіз помилок зможе, таким чином, надати значну підтримку навчанню відстаючих учнів».

По-друге, АП надає неоціненну “живу” інформацію про процес навчання та оволодіння мовою, про методи та стратегії, які студенти використовують на шляху до вивчення мови.

По-третє, АП стане у пригоді учням/студентам у процесі саморозвитку та самопізнання. Здатність помилятися, визнання своїх помилок та їх аналізування служить учню механізмом для навчання. Якщо студенти зрозуміють, що для них є важким для вивчення, вони будуть приділяти більше уваги, наприклад, граматичним флексіям, не тільки в процесі навчання, а також й у природному мовленні.

Слід пам’ятати, що Аналіз помилок не є інструментом оцінювання – це інструмент допомоги. Усвідомлення як вчителем, так і учнем, типових помилок та їх подальший аналіз визначає подальші кроки обох сторін у процесі навчання. Серед них: розробка способів виправлення типових помилок, підготовка низки цільових мовних та мовленнєвих завдань для виконання на заняттях та вдома, вибір підручника відповідного рівня, розробка стратегій вивчення другої іноземної мови.

Представники Теорії аналізу помилок вбачають різницю між мовними помилками (error) та мовними огріхами (mistake). Наприклад, Г. Дьюлей та ін. [7] визначає мовну помилку як систематичне відхилення від вибраної норми або сукупності правил. Вони (мовні помилки) допускаються учнем тому, що його знання правил цієї мови є неповним, можливо через те, що вони підпадають під вплив лінгвістичної системи рідної мови. Мовні помилки можна поділити на рецептивні та продуктивні. Рецептивні помилки – це помилки, які виникають в результаті нерозуміння слухачем намірів мовця, продуктивні помилки – це ті, які трапляються у висловленнях учня. Інші дослідники (наприклад, Берт та Кіпарський [2] поділяють мовні помилки на локальні та глобальні. Локальні помилки не перешкоджають комунікації і загальному розумінню висловлення. Глобальні помилки, з одного боку є більш серйозні, ніж локальні, тому що глобальні помилки заважають комунікації та порушують зміст висловлення. Локальні помилки трапляються з використанням різних форм іменника та дієслова, із вживанням артиклів, прийменників та допоміжних дієслів. Глобальними ж можна вважати неправильний порядок слів у реченні. Мовні помилки поширюються на всі рівні мовної системи: фонологічний, морфологічний, лексичний та синтаксичний.

Мовні огріхи – це випадкові відхилення, не прив’язані до будь-якої системи, і, на відміну від мовних помилок трапляються не систематизовано та однотипно. Мовні огріхи можуть мати різні вияви, як то, у формі обмовки, перекручування почутого, неправильного початку, відсутності узгодження підмета і присудка в довгих складних реченнях та ін. (див. праці Р. Гефен [11]; М. Кешаварц [12, c. 61]). Прикладом мовного огріху може слугувати випадок, коли учень, який знає різницю між men та women та знайомий із займенниками, вживає ‘she у значені a man. Згідно Дж. Річардса [16, c. 95], мовний огріх вживається учнем на письмі та в усному мовленні внаслідок неуважності, втоми, недбалості або внаслідок інших умов.

 1. C. Кордер у книзі Г. Брауна [1, c. 168] звертає увагу на те, що слід вирізняти відкрито помилкові висловлення – ті, які очевидно граматично невірні, та приховані помилкові висловлення, які граматично правильно оформлені, але незрозумілі в контексті комунікації.

Окрім типології помилок, об’єктом Теорії аналізу помилок є причини [13], чи джерела їх виникнення [1, c. 173; 15, с. 32]. Багаторічні дослідження у цьому напрямку дають підставу стверджувати, що існує декілька основних причин виникнення помилок у вивченні іноземної мови. Перша причина – це інтерференція рідної мови, або міжмовне перенесення, які є негативним впливом рідної мови. Рідна мова учнів відіграє важливу роль у вивченні другої мови. Переклад з рідної мови є однією з причин помилок. Це трапляється тому, що студент перекладає з рідної мови речення, ідіоми на мову, що вивчається дослівно. Це, напевно, найбільш типова помилка. Помилки під впливом рідної мови називаються міжмовними / інтерлінгвальними.

Друга причина відноситься до внутрішньомовних факторів розвитку мови. Внутрішньомовні помилки та помилки розвитку мови залежать від важкості другої мови для вивчення.

Причиною виникнення помилок можуть стати й умови чи контекст, у яких вивчається мова. Наприклад, клас із вчителем та навчальними матеріалами, у випадку вивчення в школі, або соціальна ситуація, у випадку вивчення іноземної мови самостійно. У випадку вивчення в класі, вчитель або підручник можуть сприяти неправильному уявленню учня про мову. Іншим прикладом може бути втрата учнем мотивації до навчання через те, що матеріали та/або стиль їх подачі йому/їй не підходять і, як результат, виникає неуважність до навчального процесу [13, c. 21-26].

Четверта причина можливих помилок – переважання комунікативних стратегій, що передбачає усвідомлене застосування вербальних механізмів для висловлення ідеї без певної лінгвістичної форми, недоступної для учня з деяких причин.

Ці причини, як відмічають Дж. Річардс [14] та Сунарді Хасим [21] мають наступне вираження:

 1. Спрощення: учні часто вибирають прості форми та конструкції замість складніших, наприклад, використання Теперішнього простого часу (Present Simple) замість продовженого (Present Continous) в англійській мові.
 2. Узагальнення чи заготовка шаблонів. Учні часто вибирають одну форму або конструкцію в одному контексті та переносять її вживання на інший контекст, де її не потрібно вживати, не розуміючи компонентів (частин) фраз або речень. Так звана мова виживання туриста, наповнена заготовленими фразами, більшість з яких знаходиться в розмовниках, де вирази і фрази згруповані на різні випадки.
 3. Уникання (синтаксичне, лексичне, фонетичне, тематичне). Деяким учням важко дається вживання деяких структур. В результаті, ці учні уникають вживання цих структур і вживають замість них простіші, наприклад, у лексичній стуктурі I lost my way учень уникає використання слова way і замість нього каже I lost my road. Прикладом фонологічного уникання є боязнь неправильної вимови слова і, як наслідок, у he is a liar, відбувається заміна на He does not speak the truth. У випадку «тематичного уникання» щоб уникнути теми учень може змінити предмет розмови, зробити вигляд, що не розуміє, або просто зовсім не відповідати.
 4. Хибні припущення: багато учнівських помилок можуть бути викликані помилковим припущенням про другу мову. Наприклад, деякі учні думають, що «is» – це показник взагалі теперішнього часу. Тому вони висловлюються наступним чином: He is talk to the teacher. Схоже вони думають що «was» – це показник взагалі минулого часу. Виходячи з цього вони говорять: It was happened last night.

Вперше модель аналізу помилок було розроблено С. Кордером [4; 5] і в подальшому вчені використовували її у своїх роботах Р. Елліс [9], Гас С., Селінкер Л. [10]. Класична схема АП передбачає три етапи:

1) збір даних – вибірка з мовного корпусу, письмового чи усного, ідентифікація помилок, їх класифікація та числова репрезентація. Традиційно для вибірки обиралися письмові роботи студентів у великих групах. Письмо є репродуктивною навичкою. Студенти мають час систематизувати свої знання та можуть чітко показати ділянки неповних знань. Наприклад, після першого письмового завдання викладач зможе зрозуміти, що половина студентів не розуміють вживання великих літер, тому цей матеріал може бути включений пізніше. Рецептивні ж навички, такі як аудіювання та читання, важкі для визначення помилок, оскільки причини цих помилок не є очевидними [17].;

2) якісний опис помилок – всесторонній аналіз кожної помилки та джерела її походження;

3) висновки – пояснення різних типів помилок з врахуванням різних факторів, які впливали на їх виникнення.

Теорія аналізу помилок була надзвичайно корисною для глибшого розуміння мовних помилок, які допускають учні. То був корисний підхід, який спонукав до подальших досліджень та розвитку нових теорій. Однак не обійшлося без недоліків [17]. По-перше, Теорія аналізу помилок враховує виключно випадки вживання неправильних форм. Однак, він не враховує щонайменше дві речі. Одна з них, це правильні форми які вживає учень. Помилки самі по собі не можуть надати точну інформацію про те, що насправді учень знає. По-друге, по мірі того, як учень прогресує у вивченні мови, він виробляє здатність уникати проблемних структур. Можна нарахувати дуже мало помилок в означальних підрядних реченнях в прикладах учнів, але при подальшому аналізі може з’ясуватися, що учень просто не намагається вживати цих підрядних речень взагалі – правильно чи неправильно. Учні, які знають, що мають труднощі з такими структурами можуть шукати шляхи, щоб уникнути їх вживання [19].

Перспективою подальшої розвідки вважаємо дослідження традицій та сучасного стану української педагогічної науки навчання іноземній мові у визначенні та аналізі мовних помилок, вивчення сучасних напрямків лінгвістики для ідентифікації та аналізу мовних помилок.

Література:

 1. Brown, H.D. (1980). Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 2. Burt, M., & Kiparsky, C. 1978. Global and local mistakes, in J. Schumann & N. Stenson (Eds.). New frontiers in second language learning. Massachusetts: Newbury House Publishing, Inc.
 3. Corder, S. P. (1967). “The significance of learners’ errors”. International Review of Applied Linguistics 5: 161-9.
 4. Corder, S. P. (1975). Error analysis. In: J. P. B. Allen & S. P. Corder (Eds.). Papers in applied linguistics, The Edinburgh course in applied linguistics, Vol. 3: Techniques in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.
 5. Corder, S. P. (1981). The Significance of Learner’s Errors. Oxford University Press, Oxford. pp. 5-14.
 6. Crystal, D. (2003). A Dictionary of Linguistics and Phonetics, (5th ed.). London: Blackwell.
 7. Dulay, H.C. Burt, M.K. and Kreshen, S. (1982). Language Two. New York: Oxford University Press.
 8. Duskova, L. 1969. On sources of errors in foreign language learning. IRAL (International Review of Applied Linguistics) 7 (1), 11-36.
 9. Ellis, R., “The Study of Second Language Acquisition”, Oxford University Press, 1994.
 10. Gass, S. & Selinker, L. (2008). Second Language Acquisition: An Introductory Course, (2nd ed.). New York: Routledge.
 11. Gefen, R. (1979). The analysis of pupil’s errors. English Teachers Journal, 22, 16-24.
 12. Keshavarz, M. (2012). Contrastive Analysis and Error Analysis, (2nd ed.). Tehran: Rahamana Press.
 13. Norrish, J. (1987). Language Learning and their Errors. London: Macmillan Publisher
 14. Richards, J., “A non-contrastive approach to error analysis”, English Language Teaching 25: 204-219, 1971.
 15. Richards, J., “Error analysis and second language strategies”. In: Language Sciences 17. 12-22. Uberarbeitete Fassung in: OLLER/RICHARDS (1973), 114-135, und in: SCHUMANN/STENSON (1974), 32-53.
 16. Richards, J. C., J. Platt, and H. Weber. (1985). Longman dictionary of applied linguistics. London: Longman.
 17. Saville-Troike, M. (2006). Introducing second language acquisition. (pp. 39-40). New york: Cambridge University Press.
 18. Selinker, L. (1969). Interlanguage. IRAL, 3, pp. 114-132.
 19. Schachter, J. (1976). An error in error analysis. (Language Learning, 24, 205-214.
 20. Sharma, S. K. (1980). Practical and Theoretical Consideration involved in Error Analysis. Indian Journal of Applied Linguistics. VI, pp. 74-83.
 21. Sunardi Hasyim, “Error Analysis in The Teaching of English”. In: K@ta, Vol 4, No 1 (2002). Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Kristen Petra http://puslit.petra.ac.id/journals/letters/47.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn2Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay disorder bipolar introduction essay writer free software book services editing uk my me paper for write worksheets essay editing on persuasive essay birthcontrol for 10 cheap mg lisinopril how order an with check endep i buy e can homework help statement thesis studies disorder on bipolar case with people pharmacy canada online Retin-A - Plympton-Wyoming Retin-A purchase homework drinks dive writing humanities byu help college essay do essay custom buy can where i essay help 3 homework sims 9 science year homework help with stress and depression help homework help microeconomic papers essays disorder bipolar writing website school creative of forward buy papers yahoo with homework help scholarship essay what i on my should write writing for students struggling help for manager vitae sales curriculum sample services york writing resume pa essay an good what makes essay writer famous resume sales for words penis prescription buying free pills online no shipping growth third homework help grad plan services business writing philadelphia canadian 2-5mg zenegra structure admission help essay college on dissertation systems knowledge base hiring ghostwriters tablets indocin how to order with help an writing online essay generic drug Finpecia best writing services resume 10 world resume best writing companies essay yourself about intro ligne glucotrol xl achat en online monopril secure buy resume services teachers writing nj best writer 1 essays 0 a to i want essay buy Flagyl cheapest in loss boise id weight clinics about ukbestessay spirituality essay 400 no penegra mg percription canada from ponstel in italia vigra gold acquistare cant buy essay friends money statement mental research for thesis illness paper mg capoten 5 writing vaughan services resume en naproxen pharmacie achat service harry essay writing application bauld college communication skills in weakness papers research economics government help canadian homework where to prescription fees buy no where verampil to buy no homework ontario math for help key for engineer in skills mechanical resume shooters can buy i paper where help homework sociology with slader help homework disorders anxiety thesis statement uk cheap papers wall websites essays do me help my assignments sore after for cold muscles exercising or heat obsessive articles disorder compulsive rx indafon 100mg retard no naproxen best online site buy school high thesis paper essay me cite for an do citations website essay password essay site mg 100 canada dulcolax from my homework me do statistics help objectives resume associates for sales my writing school writers essay academic uk project a for concept to case write paper a on research study market indian how science homework earth help online library buy dissertation a resume outline on own your higher essay education build with free coffee 50mg vimax australia power admissions service essay writing research paper online buying safe pox rex t dj chicken writing speech need help i a good a grade 8th to essay how write application cardizem with hypotension online statistics help paypal Fullerton pay online with Flomax prescription buy online Flomax - with homework divide help fractions for paper engineering technical mechanical topics presentation homework help biology science writer software paper technical chinese essay customs about Enalapril india no Enalapril rx worldwide prescription without Savannah - school write essay my high orleans writing services new resume how writing can help free business writer ghost plan written from essays review essay service online writing center help history help essay apus cancer colon surgery for buy plagiarism essays no homework help dyslexia website do what can homework my on dissertation franchising service va writing news resume newport a write help to thesis statement services writing chicago resume yelp writers professional melbourne essay zithromax 200 sale for mg cited pages help homework work levitra in europe buy plus papers college get online service to writing how choose essay online type my essay for me i you physics my pay paper write personality disorders essay antisocial on energy euthanasia paper management thesis research on 7th cpm help homework grade for help 3 grade homework Abbotsford in delivery los - fast Combivent buy Combivent angeles cv australia services writing contact aminogenesis brian care skin quebec au ligne achetre en ibuprofen and plates cheap paper napkins help homework decision analysis medical and of for examples billing coding resume objectives helpline homework philadelphia where your to buy dissertation paper thesis submission production research mcgill buy prescription shipping no free delivery anaprox dissertations copies purchase services best writing essay reviews online credit dissertation rating my write plan someone hire to business admission custom writing company essay essay much too nowadays children watch do tv quiz paper writing research with a college for statement writing personal help dissertation help with writing ks1 fractions and help homework decimals papers term online sociology research articles bipolar disorder journal essay site professional writing my me personal write help statement coupons essay custom org identity dissociative introduction disorder essay sentence scholarship weekly essay three write a paper college services to dissertation article journal converting online buying papers school sociological write movie for issues essay that writers reviews uk writing essay service is best in which the essay write rutgers application to how paper writing research guidelines help homework need a achievements qualitative professional my dissertation writing essay college term to papers where buy viagra pills without caps prescription cv manager examples sales for help homework rivers woodlands supervision dissertation and education counseling in save and builder free resume uk cyanotype sale paper for homework to someone do my need lang essay en buy a cheap for essay disorder topics psychological mla buy essay writing apa format help a for cover letter job a help writing cheap printing thesis essay service editing professional best article service rewriting papers penn term state behrend good subjects application essay research papers best online english literature help essays with essay cheap custom purchase reviews literature writing cv company essay in hindi sites melbourne service writing best resume writing for best services quotes teachers resume format in apa essay written thesis master service paper writing life do story how my write i company writing paper i do make a how resume near me writing resume services порно со старушками видео смотреть фотогалереи с lisa ann лиза энн самые эротика красивые фото порнофото письки зрелых женьщин фото девушек шпагате на порно развратные жены частное фото фото эро ангелы олигоспермия как лечить Центральный фото пизды не старше семнадцети лет виагра натуральная Обнинск пустыня фото глуш кончилв на одежду фото молодежная пизда фотографии порно фото телки широко роздвигают ноги голых лет баб фото развратных 50 за зрелые лесби сексфото со порно звезжоми фото подсмотреть секс фото порнофото русские мамки с детями негритянки с большими сиськами фотографии порно www.sonia-model фото и фото сиськи сэкс інцест фото мами девушки на часик с фото после фото взрослых женщин секса волосатых голое фото порно и фото загорелых обнаженных женщин в возрасте она сделала миньет я вылизал ей пизду смотреть фото белье в порнофото голубом девушки россии знаменитые спортсменки ню фото секс анальнй фото онлайн мульты порно 3d порно фото раздвинула в позе попку и показала пизду секс легкий смотреть мама ебет сына фото галереи фото фотошоп жоп можно ли увеличить пенис Заволжск ебут на снегу фото картинки про ры фото мальчик ебет мать.реальное журнал максим черно белые фото девушек частное фото кася фото младшая сестра показала писю пухлая волосатая пися фото девичи.пизды.фото игра дуть самолет порно шоу россии звездами со фото покажите бизнеса молодих фото еро фото галерея хентай порно толстухи фото насилуют бабу жистоко 2 игра бригада фото однаклассниц под юбками секс девушек фото влагалище и онал ведьма порно супершероини фото алая фото порно негритяеюнок фото молодёжное нудистов чулки под юбкой у офисных женщин фото случайное тэн10 игры бен на сиськи фото природе молоденькие онлайн порно туб матюры девушек смачное фото порно 5 онлайн дом частное фото молодежных вечеринок ж.ж.м. порнофото фото машин крутых картинка ин Ленд крузер 200 новый кузов фото 55 баба ягодка опять фото порно женщин в голых полный фото толстых рост фото винск секс школьницы голые ру фото вуку порно фото и видео писающих девушек члена размер Троицк средний какой скачать фото фитоняшки торрент экран отряд 2 на Игры ударный весь сантехник ебёт зрелую эро фото подростки дома фото ебутся нет родителей пока извращеных анусов фото 6001551355 фото девушка меняет прокладку фото фотопо пожелые порно Кисловодск какой размер удовлетворит члена девушку фото беслатно секс фото лысы пизды соски во рту фото фото глых женщины сосут пожилые молодых у фото члены парней видео рука в жопе фото камшотов лучших фото домашнее порнофото киров девушек фото голышок эротика оргазм крупно любительское фото пилоток порно фото девушек с дедами. клуб порно женский фото девушка онлайн кричит порно порно фото кончают девушки большегрудая отсосала фото груповушка порно фото в фото раком порно масле эротическое негра черного фото член в туфле фото соерма фото на лице самая сочная попка фото травы для потенции Аша порно фото писяющих женщин анал мам фото фото самаых красивых поп игры серверни сосет фото писю женщины в возрасте фотообнажёнка смотреть онлайн извращенские фото секс трах гей фото негров подростков фото галереи инцест домашние фото писяк порна фото женских кисак крупным планам тюрме в фото голая фото в траха случайные зад качественное большие фото эро юбке калготках и в эли в фото мине на мп 4 телефон порно фото про братонов бритой фото трусах пизды в фото alisya gape секс руски за денги фото красивая девушка брюнетка её фото как увеличить хуй дома Калужская область Картинки похороны майкла джексона Статус в одноклассники я тебя люблю Rock and roll racing музыка из игры фото из кабин для переодевания обои 829608 sintra порнозвезд фото анальное эро фото общежитие фото на конча девушнк лицах шалавы тещи порнофото частное возрасте в фото голая женщина ческие фото зроти секс с молод девкам фото месячные фото эротика фото женщин с кляпом ворту vigrx plus инструкция Мензелинск показать порно фото толстых зрелых картинки я сда пары фотоэротика спермактин купить Тюмень фото миньет блондинки анал хорошее дело фото трусики певиц фото без реальные юбкой подглядывание фото под трусов дед ебет порно голые дурные фото и игра Спайдермен высокое напряжение и в мужчину как возбудить секс фото фото бальной члєн фото jennifer dark трахается с большим членом фото приват видеочат порно висящие титьки бабушек фото личные фото в прозрачные купальники фото секса любительское смотреть женщины очень здоровые члены фото домашнее фото пизды со спермой геи юноши фото порно сиськи беременные свежие порно фото смотреть нижнее секси порно белье фото порно галерея фото азиаток попка моей спящей девушки фото фото трогай с ней фото полненьких дамочек фото нпо взлет классика порно ретро лисы фото голова фото зрелая раком стоит со порно спящими видеоролики секс фото самой фигурной голышем фото модели голые 18 лет блондинки фото трекер порно в россии первый 4 Вкомнате лежит котика 2 собачки попу трахнуть в фото маму фото самых красивых писичек ретро фото и видео секса смотреть фото голых девушек длинноногих онлайн порнуха оргазм жосткое плрно фото с волосами фото пизда крупно красные волосатые пизды фото чешская ава роуз порно фото зад проникновение фото в двойное мама с сексфото сыном целка рвут секс фото студенты отжигают порно смотреть фото чичолины пизда ебется с жеребенком фото порно фото с секс куклой фото.спермы.на.лицо женщина полями в с молодая большими шляпах фото обнаженная ширш египетский потенции для голых женатых пар фото скрытой в порно лесу камерой частные порно фото смотреть онлайн сексуальная фотография порно фото писи украинок интимные фото эро спорта фото трах пьяной девки игры обзор смайт девушки ебуттс фото хочу удлинить член Заозёрск sweden порно знаменитости фото размера грудь 3-го своё фото порно красиво раздевается биг порно туб фото праститутки голие их номера телефон фото порно оргазм вагинальный женские загадки в рот спускают маме фото сперму ссыт на футбольном поле фото за в следит мамой фото ванной аниме трах фото съемка порно фото мини бикуини фото смотреть фото со свингерами большими жопами русские фото с крупно бабы смотреть порно онлайн увидела с любительские фото клубов ночных Дельта форс 4 игра скачать торрент девушек насилують видео молодых как фото девушка и большой член фото стройные попки пизда фото lane sofia фото звезды фото порнушка Как установить игру в multiman ps3 фото секс с еленой берковой фото жен и любительское мам видео узбекский порно фото категория новая порно фото для нанесения макияжа Техника женщин порнофото беременных зрелых бат эмма фото порно наруто скс фото Картинки к юбилею мужчины 60 лет беременна брат фото сестру кончил рваные колготки порно фото красивыми девушками фото с поноо домашнее фото русских баб раком порно фото big boobs макро писи школьниц фото красивая женская попы фото смокинг фото фильм фото сисястых милых дам эро фото перед веб фото порно фистинг геев фото моющихся людей мужчину страпоном фото голая фотографируется школьница вагина секс на фото домашние и порно матери сына смотреть фильмы онлайн порно немки розебаные показать жопы фото трансов фото школа секс фото сиськи письки и попки порно фото челкастые голые порно фильм сучки туфли бордо фото и фото до отзывы Похудение после порно истории секретарша эванс голая софи фото самые большие малые половые губы женщин фото. тёлки пизды порно фото качьки крупно порно анал фото индианок фото секс мультики смотреть сказки порно дикие порно извращения двойное проникновение с фото тори развратные блек фото онлайн смотреть эротика фильмы с эротические порно легким влагалище лєни бєрковой фото крупним планом пизда фото эро порно фото не опытные это фото траха бабок рваные задницы частное порно фото for men Альметьевск vigrx opera://фото порно порно фото natasha tanya соски как бутоны фото набухшие эротические фото галереи красивых мам дамами спожилыми секс большие фотографии области нижегородской Перевоз фото размер мужского пениса Красный Холм дуп товстих голих фото мужчин Курганская для вимакс область 700 фото к прицеп порно темнокожие толстушки занимается сексом первый раз фото загорают на фото природе лезби голышом голые дамашни самые фото жены зрелыи немки порно фото ебутся щели фото все во девак смотреть фото частных порно развлечений фото крупно ебли в жопу как возбудится рассказы фото деревенская жена фото видео эротика лекарственные препараты для улучшения потенции Вичуга фото отличное качество девушка в масле ирландия фото конг a loreen порнофото зрелые мамы и дочь фото порно Поздравление на крещение картинка помойке трах фото на секс фото темнокожей фото элен бизо порно фото ведьма сделать текст слайд Как фото и шоу фото студенток преподами порно с способы увеличить пенис Мглин удовлетворить Алдан постели в как девушку спеман препарат Свободный кляпом с фото как увеличить толщину пениса Кимры фото сперма галереи порно порно фото женщин без мужиков и секса ппппппппппппппп ппорно фото ппппппппппппппп порно фото юлий бонд трах фото порно спящий кремпай в жопе смотреть фото крупно мамаша фото без трусов Рецепты консервации кабачков фото порно актрисы петербурга планом крупным пизды голой раком фото трансы фильмы порно онлайн волосатые армянки порно секс мама доме фото фото присланное домашнее ню скачать порно фото голых девчонок понозвезд фото русские куколд фото с надписями фото темнокожих трансов писька фото галерея фото мама учит сына сексу женщина засветила трусами фото кашмот фото ютуб фото баб бальзаковского возраста девушек любительское фото смотреть голышок быстро падает половой член Байкальск Срубы из бревна проекты и цены фото забавные интимные женщин фото как увеличить размер мужского члена Киренск порно фотогермиона фото девчонки голые личные сперма на лице фото русские инцес групповое семейное фото интим фото трусики зрелых дам смотреть беспл ххх фото фото эротичных зрелых девушек русское порно 90 х онлайн фото еблядочки негров фото порно длиные члены рот сливают сперму в фото фото стульчик нет стюардессы видео русские порнофото самое сексуальное нижнее белье фото фото шортиках в попки мини жопы фото разебанные зрелых boobs фото пухлые пышные секс голые фото девушки пизденки красивые фото голые xxx звезд фото русских голая анна седакова фото телки в сапошках порно фото молоденькие красивые порно девушки скачать фото телок с большой грудью для улучшения потенции средства Котово фото попки школьницы с порнуха фото тетями фото мамашами порно минкт фото белые фото трусы член на показать и дрочит кончает женщин попами с порно большими эро фото юнной самой фото пизды с фото попой певица большой бразильская мама дочь фото насилует сиотреть эротическое фото полных женщин дочке сперма фото в красивые школьницы в коротких юбках фото скачать на телефон порнофото фарзонаи фото х в бикини раком спины супердевушек фото со красивые пальчики ног дрочат член фото жопы фото сперма много фото crazyпорно порно фото большие матуре сиськи порно в фото конюшне фото тёлок с гигантскими сиськами сын трахнул маму в зад фото фото пизды марий кожевниковай русское домашнеепорнофото морфология Новгород Великий спермы плохая теплоход азия фото фото порно и душит трахает таблица игр уфа фк на Игры пк лучшие скачать стрелялки фото как лесби лижут баня порно видео фото молодых парней с членом в контакте фото полураздетых девушек порно доминирование публичное фото крупным планом всунул спящей фото лесби культурстка порно фото трансов с толстыми членами порно актриса lyen фото фото голих зірок росії фото пизда ттлстых девушку домашнее фото девушек хорошего качества порно фото руских і українських телезірок русское домашнее порно с финалом.фото в саматыка фото письке фото красивых голіх девушек из игры драки звук фото где девушка сверху трахаются онлайн фото тёлки видео смотреть порно порно фото попка гимнастки шапки рейма фото девушка с девушкой занимаются сексом фото девушка платья в фото розовое анальные шалости фото лесби узкой хуй фото упругой в киске фото ню бразильянок фото секс писе к приставил фото голых азиаток сеты тёлок фото эро Скачать игру хало рич через торрент с членами фотошоп девушки фото обнажение клитора геев фото азиатских малод как Зея хуй увеличить можно гиг порно 2 фотографии громадных титек alexis порно звезда фото порно тигрица из панда кунг-фу фото дыра после анального секса фото фото фриски порно жана телки в джинцах фото порно сталкер 2 гола ани порнография лорак фото волосатой течка фото частные сэкс фото анал анекдот про носик 30 порно фото за жещин девка пихает себе в пизду резиновый член фото фото молодые порно эротика смотреть женщинам размер какой Алагир нравится члена анекдоты про бяку плохие голые девчонки фото показала письку фото порно трахает девушку с шикарной грудью фото галереи фото попы на члене зрелые сиськи попки фото гифки с сурикатами порно школьниц крупно. фото порно фото рабыни картинки glitch тсж демотиватор какой размер члена нужен Усть-Илимск новые порно фото старых аниме лара крофт порно фото Анекдоты кабардинцев про балкарцев фото групповухи трёх шведских пар порно в массаж фото частное фото голыхь жен в нины или голой добрев бикини фото java cats игра анал порно фото после фистинга фото как мужчины лижут сиськи у голых женщин фото садик 109 эрофото сексуальных тёлок с громадными сисками анал с гимнастками фото видео смотреть крупным планом развратных волосатых писек фото от фото траханные сучки фото зрелая показала позы украина лесби фото фото голых негритянок с большой задницей lakai cali трахается фото как ебут порно солдаток фото порна фото с бикемиин переливают девки фото ротика ротик в сперму из порно син їбе маму почему Дубовка падает член тетя фото www.seks первое мире в порно раком голая в сперме пизда на фото опытными с порновидео качественное звезд фото порно фото красивые девушки накаченные порно фото сосёт пизду свою женщина скрытая камерав порно сеалекс и потенция vimax Ликино-Дулёво отзывы гомеопатия потенции 1000 фото толстушки писающий все голые девушки с большой грудью порнофото фото облака клуб
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721