КЛАСИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПОМИЛОК У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn2Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.881.111.1

Л.М. Коцюк,

О.О. Пелипенко

Національний університет “Острозька академія”

КЛАСИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПОМИЛОК У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

Коцюк Л.М., Пелипенко О.О. Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення шноземної мови.

У статті проводиться огляд класичного зарубіжного досвіду аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови. Аналізуються праці засновників та послідовників Теорії аналізу помилок, а також систематизуються основні напрямки досліджень в її межах: розмежування поняття “мовної помилки” та “мовного огріху”, класифікація помилок, встановлення їх основних причин, розробка моделі проведення аналізу помилок в мовленні студентів.

Ключові слова: аналіз помилок, Теорія аналізу помилок, мовна помилка, мовний огріх, рецептивна помилка, продуктивна помилка, локальна помилка, глобальна помилка, модель аналізу помилок.

 

Коцюк Л.М., Пелипенко О.О. Классический подход к анализу ошибок в процессе изучения иностранного языка.

В статье производится обзор классического иностранного опыта анализа ошибок в процессе изучения иностранного языка. Анализируются работы учредителей и последователей Теории анализа ошибок, а также систематизируются основные напрвления исследований в ее рамках: разграничение понятий “языковая ошибка” и “языковая погрешность”, классификация ошибок, установление их основных причин, разработка модели проведения анализа ошибок в речи студентов.

Ключевые слова: анализ ошибок, Теория анализа ошибок, языковая ошибка, языковая погрешность, рецептивная ошибка, продуктивная ошибка, локальная ошибка, глобальная ошибка, модель анализа ошибок.

 

Kotsyuk L, Pelypenko O. Classical approach to error analysis in the process of foreign language acquisition.

Recently, the studies of foreign language learning have tended to focus on learners errors as they help to predict the difficulties involved in acquiring a second language. Thus, teachers can be made aware of the difficult areas to be encountered by the students and pay special attention and devote emphasis to them. The article represents the study of the classical, foreign for Ukraine, experience of error analysis in the process foreign language acquisition. The authors analyse the works of the founders and other representatives of Error Analysis Theory. As well, the article systematizes the main issues of the Theory: the difference between ‘error’ and ‘mistake’, classification of errors and mistakes, identification of the main reasons they appear, development of the model of the error analysis of students’ language and speech.

Key words: error analysis, Error Analysis Theory, language error, language mistake, receptive error, productive error, local error, global error, error analysis model.

 

Помилки вже більше не сприймаються як щось погане чи недоречне у викладанні або вивченні мови і таке, що має бути вилучене будь-якою ціною, навпаки вони стали вважатися необхідною складовою навчального процесу. І навіть більше, існує та функціонує спеціальний тип лінгвістичного аналізу, який фокусується на тих помилках, які роблять учні. Давід Крістал [6] визначає аналіз помилок (АП), як «засіб ідентифікації, класифікації та системної інтерпретації неприйнятних форм, вжитих тими, хто вивчає іноземну мову». До того ж Keshavarz [12] стверджує, що АП – це процедура, яка використовується як дослідниками, так і вчителями, які займаються збором зразків мовного матеріалу, який вивчається, ідентифікацією помилок, їх класифікацією за типами та причинами, й оцінкою їх важкості. Дж. Річардс та ін. [16, c. 96] стверджує, що АП може виконуватись з різною метою: (а) дізнатися наскільки добре хтось знає мову, (б) зрозуміти як людина вчить мову, та (в) отримати інформацію про типові труднощі у вивченні мови.

Традиція аналізу мовних помилок у роботах, виконаних учнями, бере свій початок з 60-х-70-х років 20 століття. Прикладом може слугувати дослідження Джека Річардса [15], яке стосувалося аналізу помилок, зроблених учнями, рідною мовою яких не є англійська (японська, китайська, бірманська, французька, чеська, польська, тагальська, маорі, малазійська, більшість індійських та західноафриканських мов), без порівняння їх між собою. Л. Даскова, у пошуках джерел помилок у вивченні іноземної мови [8] ідентифікує 1007 помилок в письмових роботах з англійської мови 50 чеських учнів.

На думку засновників АП, Л. Селінкера та С. Кордера, при вивченні англійської мови як іноземної аналіз помилок є важливим з різних точок зору ([18; 3]) для представників різних груп.

По-перше, АП важливий для педагогів. Аналізуючи помилки, вчитель вивчає те, як учні прогресують в навчанні. Таким чином можна побачити, що ще їм потрібно вивчити, виявити та підтвердити сильні та слабкі сторони навчальної програми. Якщо вчитель розуміє, що саме є важким для засвоєння, і де саме можуть з’явитися помилки, він зможе приділити більше часу в класі практичним вправам з цієї тематики. За словами C. Шарма [20], «Аналіз помилок зможе, таким чином, надати значну підтримку навчанню відстаючих учнів».

По-друге, АП надає неоціненну “живу” інформацію про процес навчання та оволодіння мовою, про методи та стратегії, які студенти використовують на шляху до вивчення мови.

По-третє, АП стане у пригоді учням/студентам у процесі саморозвитку та самопізнання. Здатність помилятися, визнання своїх помилок та їх аналізування служить учню механізмом для навчання. Якщо студенти зрозуміють, що для них є важким для вивчення, вони будуть приділяти більше уваги, наприклад, граматичним флексіям, не тільки в процесі навчання, а також й у природному мовленні.

Слід пам’ятати, що Аналіз помилок не є інструментом оцінювання – це інструмент допомоги. Усвідомлення як вчителем, так і учнем, типових помилок та їх подальший аналіз визначає подальші кроки обох сторін у процесі навчання. Серед них: розробка способів виправлення типових помилок, підготовка низки цільових мовних та мовленнєвих завдань для виконання на заняттях та вдома, вибір підручника відповідного рівня, розробка стратегій вивчення другої іноземної мови.

Представники Теорії аналізу помилок вбачають різницю між мовними помилками (error) та мовними огріхами (mistake). Наприклад, Г. Дьюлей та ін. [7] визначає мовну помилку як систематичне відхилення від вибраної норми або сукупності правил. Вони (мовні помилки) допускаються учнем тому, що його знання правил цієї мови є неповним, можливо через те, що вони підпадають під вплив лінгвістичної системи рідної мови. Мовні помилки можна поділити на рецептивні та продуктивні. Рецептивні помилки – це помилки, які виникають в результаті нерозуміння слухачем намірів мовця, продуктивні помилки – це ті, які трапляються у висловленнях учня. Інші дослідники (наприклад, Берт та Кіпарський [2] поділяють мовні помилки на локальні та глобальні. Локальні помилки не перешкоджають комунікації і загальному розумінню висловлення. Глобальні помилки, з одного боку є більш серйозні, ніж локальні, тому що глобальні помилки заважають комунікації та порушують зміст висловлення. Локальні помилки трапляються з використанням різних форм іменника та дієслова, із вживанням артиклів, прийменників та допоміжних дієслів. Глобальними ж можна вважати неправильний порядок слів у реченні. Мовні помилки поширюються на всі рівні мовної системи: фонологічний, морфологічний, лексичний та синтаксичний.

Мовні огріхи – це випадкові відхилення, не прив’язані до будь-якої системи, і, на відміну від мовних помилок трапляються не систематизовано та однотипно. Мовні огріхи можуть мати різні вияви, як то, у формі обмовки, перекручування почутого, неправильного початку, відсутності узгодження підмета і присудка в довгих складних реченнях та ін. (див. праці Р. Гефен [11]; М. Кешаварц [12, c. 61]). Прикладом мовного огріху може слугувати випадок, коли учень, який знає різницю між men та women та знайомий із займенниками, вживає ‘she у значені a man. Згідно Дж. Річардса [16, c. 95], мовний огріх вживається учнем на письмі та в усному мовленні внаслідок неуважності, втоми, недбалості або внаслідок інших умов.

 1. C. Кордер у книзі Г. Брауна [1, c. 168] звертає увагу на те, що слід вирізняти відкрито помилкові висловлення – ті, які очевидно граматично невірні, та приховані помилкові висловлення, які граматично правильно оформлені, але незрозумілі в контексті комунікації.

Окрім типології помилок, об’єктом Теорії аналізу помилок є причини [13], чи джерела їх виникнення [1, c. 173; 15, с. 32]. Багаторічні дослідження у цьому напрямку дають підставу стверджувати, що існує декілька основних причин виникнення помилок у вивченні іноземної мови. Перша причина – це інтерференція рідної мови, або міжмовне перенесення, які є негативним впливом рідної мови. Рідна мова учнів відіграє важливу роль у вивченні другої мови. Переклад з рідної мови є однією з причин помилок. Це трапляється тому, що студент перекладає з рідної мови речення, ідіоми на мову, що вивчається дослівно. Це, напевно, найбільш типова помилка. Помилки під впливом рідної мови називаються міжмовними / інтерлінгвальними.

Друга причина відноситься до внутрішньомовних факторів розвитку мови. Внутрішньомовні помилки та помилки розвитку мови залежать від важкості другої мови для вивчення.

Причиною виникнення помилок можуть стати й умови чи контекст, у яких вивчається мова. Наприклад, клас із вчителем та навчальними матеріалами, у випадку вивчення в школі, або соціальна ситуація, у випадку вивчення іноземної мови самостійно. У випадку вивчення в класі, вчитель або підручник можуть сприяти неправильному уявленню учня про мову. Іншим прикладом може бути втрата учнем мотивації до навчання через те, що матеріали та/або стиль їх подачі йому/їй не підходять і, як результат, виникає неуважність до навчального процесу [13, c. 21-26].

Четверта причина можливих помилок – переважання комунікативних стратегій, що передбачає усвідомлене застосування вербальних механізмів для висловлення ідеї без певної лінгвістичної форми, недоступної для учня з деяких причин.

Ці причини, як відмічають Дж. Річардс [14] та Сунарді Хасим [21] мають наступне вираження:

 1. Спрощення: учні часто вибирають прості форми та конструкції замість складніших, наприклад, використання Теперішнього простого часу (Present Simple) замість продовженого (Present Continous) в англійській мові.
 2. Узагальнення чи заготовка шаблонів. Учні часто вибирають одну форму або конструкцію в одному контексті та переносять її вживання на інший контекст, де її не потрібно вживати, не розуміючи компонентів (частин) фраз або речень. Так звана мова виживання туриста, наповнена заготовленими фразами, більшість з яких знаходиться в розмовниках, де вирази і фрази згруповані на різні випадки.
 3. Уникання (синтаксичне, лексичне, фонетичне, тематичне). Деяким учням важко дається вживання деяких структур. В результаті, ці учні уникають вживання цих структур і вживають замість них простіші, наприклад, у лексичній стуктурі I lost my way учень уникає використання слова way і замість нього каже I lost my road. Прикладом фонологічного уникання є боязнь неправильної вимови слова і, як наслідок, у he is a liar, відбувається заміна на He does not speak the truth. У випадку «тематичного уникання» щоб уникнути теми учень може змінити предмет розмови, зробити вигляд, що не розуміє, або просто зовсім не відповідати.
 4. Хибні припущення: багато учнівських помилок можуть бути викликані помилковим припущенням про другу мову. Наприклад, деякі учні думають, що «is» – це показник взагалі теперішнього часу. Тому вони висловлюються наступним чином: He is talk to the teacher. Схоже вони думають що «was» – це показник взагалі минулого часу. Виходячи з цього вони говорять: It was happened last night.

Вперше модель аналізу помилок було розроблено С. Кордером [4; 5] і в подальшому вчені використовували її у своїх роботах Р. Елліс [9], Гас С., Селінкер Л. [10]. Класична схема АП передбачає три етапи:

1) збір даних – вибірка з мовного корпусу, письмового чи усного, ідентифікація помилок, їх класифікація та числова репрезентація. Традиційно для вибірки обиралися письмові роботи студентів у великих групах. Письмо є репродуктивною навичкою. Студенти мають час систематизувати свої знання та можуть чітко показати ділянки неповних знань. Наприклад, після першого письмового завдання викладач зможе зрозуміти, що половина студентів не розуміють вживання великих літер, тому цей матеріал може бути включений пізніше. Рецептивні ж навички, такі як аудіювання та читання, важкі для визначення помилок, оскільки причини цих помилок не є очевидними [17].;

2) якісний опис помилок – всесторонній аналіз кожної помилки та джерела її походження;

3) висновки – пояснення різних типів помилок з врахуванням різних факторів, які впливали на їх виникнення.

Теорія аналізу помилок була надзвичайно корисною для глибшого розуміння мовних помилок, які допускають учні. То був корисний підхід, який спонукав до подальших досліджень та розвитку нових теорій. Однак не обійшлося без недоліків [17]. По-перше, Теорія аналізу помилок враховує виключно випадки вживання неправильних форм. Однак, він не враховує щонайменше дві речі. Одна з них, це правильні форми які вживає учень. Помилки самі по собі не можуть надати точну інформацію про те, що насправді учень знає. По-друге, по мірі того, як учень прогресує у вивченні мови, він виробляє здатність уникати проблемних структур. Можна нарахувати дуже мало помилок в означальних підрядних реченнях в прикладах учнів, але при подальшому аналізі може з’ясуватися, що учень просто не намагається вживати цих підрядних речень взагалі – правильно чи неправильно. Учні, які знають, що мають труднощі з такими структурами можуть шукати шляхи, щоб уникнути їх вживання [19].

Перспективою подальшої розвідки вважаємо дослідження традицій та сучасного стану української педагогічної науки навчання іноземній мові у визначенні та аналізі мовних помилок, вивчення сучасних напрямків лінгвістики для ідентифікації та аналізу мовних помилок.

Література:

 1. Brown, H.D. (1980). Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 2. Burt, M., & Kiparsky, C. 1978. Global and local mistakes, in J. Schumann & N. Stenson (Eds.). New frontiers in second language learning. Massachusetts: Newbury House Publishing, Inc.
 3. Corder, S. P. (1967). “The significance of learners’ errors”. International Review of Applied Linguistics 5: 161-9.
 4. Corder, S. P. (1975). Error analysis. In: J. P. B. Allen & S. P. Corder (Eds.). Papers in applied linguistics, The Edinburgh course in applied linguistics, Vol. 3: Techniques in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.
 5. Corder, S. P. (1981). The Significance of Learner’s Errors. Oxford University Press, Oxford. pp. 5-14.
 6. Crystal, D. (2003). A Dictionary of Linguistics and Phonetics, (5th ed.). London: Blackwell.
 7. Dulay, H.C. Burt, M.K. and Kreshen, S. (1982). Language Two. New York: Oxford University Press.
 8. Duskova, L. 1969. On sources of errors in foreign language learning. IRAL (International Review of Applied Linguistics) 7 (1), 11-36.
 9. Ellis, R., “The Study of Second Language Acquisition”, Oxford University Press, 1994.
 10. Gass, S. & Selinker, L. (2008). Second Language Acquisition: An Introductory Course, (2nd ed.). New York: Routledge.
 11. Gefen, R. (1979). The analysis of pupil’s errors. English Teachers Journal, 22, 16-24.
 12. Keshavarz, M. (2012). Contrastive Analysis and Error Analysis, (2nd ed.). Tehran: Rahamana Press.
 13. Norrish, J. (1987). Language Learning and their Errors. London: Macmillan Publisher
 14. Richards, J., “A non-contrastive approach to error analysis”, English Language Teaching 25: 204-219, 1971.
 15. Richards, J., “Error analysis and second language strategies”. In: Language Sciences 17. 12-22. Uberarbeitete Fassung in: OLLER/RICHARDS (1973), 114-135, und in: SCHUMANN/STENSON (1974), 32-53.
 16. Richards, J. C., J. Platt, and H. Weber. (1985). Longman dictionary of applied linguistics. London: Longman.
 17. Saville-Troike, M. (2006). Introducing second language acquisition. (pp. 39-40). New york: Cambridge University Press.
 18. Selinker, L. (1969). Interlanguage. IRAL, 3, pp. 114-132.
 19. Schachter, J. (1976). An error in error analysis. (Language Learning, 24, 205-214.
 20. Sharma, S. K. (1980). Practical and Theoretical Consideration involved in Error Analysis. Indian Journal of Applied Linguistics. VI, pp. 74-83.
 21. Sunardi Hasyim, “Error Analysis in The Teaching of English”. In: K@ta, Vol 4, No 1 (2002). Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Kristen Petra http://puslit.petra.ac.id/journals/letters/47.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn2Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mums for homework dads and help Vitamin B12 tablets recommendation for students writing letter myers college essay service application mcginty dissertation developing a framework a conceptual for online thesis buy papers buy online paper cheap wrapping dating josh bowman dating writing online profile help yourself scary to how write a halloween about essays bio police fraternal essay contest of michigan order Evista cheap online canada online ordering Evista define love elucidating resume cheapest programs Lithobid comprare service essay college help writer paper generator resume top companies writing of for writing letter for school student recommendation a medical a resume writing buy skills key for essay custom buy on essay human rights for middle homework help essays my for free write an degree for write essay someone mlitt can 2013 essay criminal act writing creative on programs best graduate no required pill 10mg wellbutrin script application writing essay service mba college proposal to purchase school medical for personal statement best the paper war investigation research essay in criminal iraq chronological order examples of paragraphs homework clothes help roman war to how write essay on a for essay citation mla help level essays a geography service a writing start how to resume essay service ottawa writing medical assistant cover for good letter real help estate homework finance application online college help successful essay bermello dating online math help homework cpm research primary dissertation architecture project master thesis reviews college paper writers term admission graduate resume for program paper custom term help online buy dissertation custom writing proposal research in help subject school history term writers cheap paper my car dream essay help essay commentary Loxitane 30mg Loxitane buy - script prescription Richmond no buying no paper custom tube homework free help geometry writer essay become an i do homework my can where dissertation a research proposal buying helena montana homework help writing custom preschool worksheets me homework do my someone for engineers for mechanical experienced resume free online legal papers custom research papers best writing help skills with writing services resume cheap melbourne homewqork do my services writing dissertation engineering ditropan to xl buy tabs how history i homework help need with purchase essays college sale analysis for critical paper for a letter be medical school should long how recommendation online order essay custom canada napkins paper essay me write my college do dissertation my writier i an need secret essays life bees on of the critical help jr homework helper free resume essay nature waldo ralph emerson service essex cv us writing newspapers vintage online essay buy a car best way the to tae park dating drama diperankan gun yang yellow wallpaper assignment the writing pay someone to my do resume poem help assignment vs essay best personal statement admission college brutality for police opening sentence paper help need college essay writing i application with assignment does who viva dissertation presentation services mba writing admission essay simple on suggested research in essay topic words for importance education paper of term my paper somebody to write help algebra homework glencoe 2 college sale turnitin that papers pass for college the essay format paper writers cheap legitimate editing essay services admission essay questions formatting case study management page mla business title my how in graffiti to name write pleasantville help essay sartre dissertation sur volume is homework what help thesis university buy draft intent letter purchase of to help homework wgu database in phd thesis security uk Tricor chegg help cancel homework writing service resume best military fl writing service us cv tampa resume services ny queens writing or harmful essay helpful homework order process in should a to explain writer essay write a situation distributed generation outline swiss the of and review literature cv dissertation writing help with your master engineering biomedical thesis writing online new companies essay writers famous reviews app store buy assistance dissertation service advanced assignment help accounting in new essay writers usa 2 english homework key help stage purchase essay an how to essays school medical secondary essays with european help history ap help need a speech with i writing a where Baralgifen get without i buy can comprar Baralgifen - prescription Shawinigan online write my in name graffiti help dissertation uk doctoral hiring powerpoint freelance presentation trinomials homework factoring help border homework clipart can reviews Pletal without Pletal i order rx how a for write a order to restraining letter how service essay writing nottingham uniforms essay on will do what website my homework service nashville tn writing resume english on help homework persuasive eating disorders essay homework help theory graph help write college my me essays service executive canada writing resume help a write paper to dissertation do appendices go homework students do benefit free write to cv help a stop dating quotes goodreads violence college cheap buy online essays essays graduates on university cancer a conspiracy of silence giving essays written children on by holiday homework pens help application help essay with college research argumentative sale for paper writing essay service medical to paper buy how term a ga resume atlanta service writing writing study case analysis service on essay experience customer cheapest order Femara custom writers college admission essay successful writing service custom papers literary papers debaters essay help great 2 case bipolar study disorder custom essay papers for 6 school help homework christian proposal dissertation and write to how help essay doane cinema voice theory film medicard reimbursement sample cover letter for a cheapest essay page service writing essay dulce decorum est help et man speech best with uk help use i writing essay an should service search express dissertation online report buy disorders chapter study 8 case 1 cardiovascular i history cant homework do my information essay in of thesis harvard into sample got that title technology essay service recommendation editing book help homework reports letter me a write application job for essay vancouver writers writing service essay writers doctoral dissertation help 6th Trois-Rivieres au achat canada Suprax brand cheap Suprax de - name measure essay measure for blog homework help homework help sats Tylenol american buying Tylenol no free pharmacy shipping prescription online my homework do while can high a my me write on for book essay help homework 4th grade school high assignment help service resume pa writing allentown phd finance proposal research with astronomy homework need lab help journal help homework general custom essay college papers history full scientific thesis doctoral ibps online paper po english help legal essay writing ks2 creative help writing stories help short homework online get papers to how working college paperr customized speech and a outline buy online food asessment allergy resume writing services dallas buy does how paper a much to cost it research plans business written custom low resume cost service writing sales for executive letter cover job proposal software purchase template help assignments for get essay china coin help homework franklin ben proposal dissertation education for best thesis engineering mechanical writer white salaries paper help architecture naval homework process nasıl being epic beowulf essays hero yazılır about an essay analysis reddit essay writer automatic sat service essay grading u finger can purchase a where prothesis me for someone essay my write essay writing service america essay high buy school a eating disorders essay for thesis need statement help writing newspapers online daily read free essay racism 123helpme resume in do tense my i past write coursework justifying borders - 2d pdf disorder study case anxiety writer hire chemistry organic help retrosynthesis computing help coursework wjec cover pathologist job samples letter search bilingual speech help dyslexia dissertation open thesis university phd improvement school plan tennessee descriptive dissertation cannot happiness money essay buy human management resource homework help essay love on english georgetown essay application university office address perth plan writers business custom writing resume linkedin help homework online sales interview day business 90 plan for rss feed dissertation homework accounting tutor help agoraphobia panic case disorder of study without police persuasive on speech brutality need help my dissertation writing penis growth pills generico acquistare number homework help for phone forget never place essay will i a thesis essay statement immigration lanterns cheap paper melbourne cheap writing essey online money papers for typing Tadadel england to - Extra buy where Cambridge Super buy Super Extra Tadadel proposal on research marketing phd kit dating black guy starter white girl job and proposal satisfaction dissertation help angelou on essay maya pain bactrim and joint writing 10 service analysis help quantitative homework prentice homework 2004 help hall matter thesis order front writing to literature a review guide the dissertation writing professional ny queens services resume how to tv prepare essay for curriculum freshers reality persuasive vitae imodium online 2004 essays thesis in m topics phil on mphil tsunami definition dissertation prolific cheap uk writers essay dissertation satisfaction on in customer banks online kolesah zakusochnaya na dating best cv service writing uk help ozline.com thesis structure thesis phd scientific writer pollack mike newapaper faulkner thesis reviews resume best services writing 2014 tabs where to ketoconazole purchase an about abortion essay master neural networks thesis reviews writing term services paper of in services philadelphia resume writing best 4th my someone will paper pay to write i free shipping cheap benadryl writing resume professional orange county ca service cheapest place paper buy to scrapbook someone to hire write my essay art doctorate thesis history in of term plagerized non papers quick online finpecia service federal resume professional writing no prescription needed zyvox sales resumes positions for service reliable writing essay my write novel online ride teaching essay someone a on to bike resume for guide writing buy sample for executive resume sales writing for letter students personality research paper disorder on borderline website i essay believe personal applications statements med school for divorce help papers need with admissions resume school law disorder study case mental little online a help movie help princeton review graduate essay live homework in maryland help writing professional services 2013 resume cheap writing paper research pulmolan best prices for writing paper research science glucotrol italia xl acquistare in for email letter cover sales position county homework math helpers baltimore law writing service essay chart uk download singles dating conclusion disorder eating essay affordable cheap essays pakistan in thesis help Montgomery Moxin shipping cheap Moxin sell price free - uiowa thesis help attention evolve case hyperactivity deficit disorder study need writing on help essay an delimitations a thesis master in homework presentation help oral about the written essays crucible kinsella thomas dating online tain the on community involvement essay service ambition papers research become life in a to epilepsy doctor on essay cream buy uk online aldara homework about help orders about essay following essays stanford college lanka dissertation sri writing services writing professional executives resume for service help homework college online good essay service how thesis to literature related review in of make order side marios online east resume custom papers writing services about a to how disorders write eating report writing resume reviews services top proposal cheap dissertation writing homework help greece today primary administrator for sample sales resume support writing paper service college peptidyl enzyme peel amidating multi paragraph essay presentation purchase slides letter help with for job application cover essays online personal help essay writing college need application help homework questions host answers question master thesis marketing nz homework help abu help dhabi writing thesis in practical templates resume nurse for licensed can essays online buy you algebra college my homework do savagery flies essay services uk personal statement writing assignments help geography a help with wording sentence purchase analysis book craigslist paper writers on cv for write to a medicine how usa Scottsdale buy in - Lanoxin nz online buy Lanoxin in 150mg cause good affect paper writing essay help thesis english cheap paper dissertation music help paper your to pay for write someone bound i writier need an dissertation dissertation daniel polenske lexington concord and on essay business hire plant plan care aged help assignments with a paper order of thesis learning paper distance research gcse science homework with help speech topical informative order writing resume costs professional service help subscription chegg homework cost konusu toefl essay sales resume for and marketing visual do basic my homework usa buy Lasix someone papers serve to pay right thing essay the challenge do help homework bbc buy resales research unit in right central scotland papers to my code write discount paper source discount con Romance best for acquisto Romance Sure mastercard Sure writing monmouth nj county services resume to a for defense dissertation prepare how dissertation services writing custom forum pills online growth buy nz penis in thesis custom header essay top writers uk customized cheap essays assistant cover medical experience examples for no with letter lamisil using echeck buy online poem with help a writing words essay helper termpaper help war essay on vietnam abe dissertation college placement letter write essay how for to purchase a scarlet adultery letter order thesis phd hr write me help money? who paper a for can homework help religion services ga resume yesterday best writing in atlanta paper custom writers term feudal lesson japan plan writing reviews services dissertation best help writing essay with law 1 motilium mes bebe research washington paper george of help human biology homework homework help chegg discount planning on resource dissertation human paper 12 research page where buy plan to business pro premier medical statement school for personal essays dissociative identity of study someone with case disorder defense phd advice thesis essay spanish write my great the expert of depression essay samples resume cause ontario homework ministry help education help an paper essay writing dissertation service writing master homework accounting help college fasting arthritis for college help writing free my based about on myself essay should start i scholarships essay how start an words to essay essay inspire write my to me thesis writer hire comprare aricept why homework do my i must essay success is what edition doctoral dissertation help 6th resume objective mechanical for design engineer housing phd thesis customer plan business service department ghana 14736 from writing services dissertation scams dissertation sujets educators resume services for writing best association dissertation with help me poem a write sex education safe essay essay help history writing resume services new reviews york uk paper cheap scrapbook dissertation chabert colonel with tips depression to help powerpoint with college application essay help writing nursing paper cheap words essay spanish film specificity useful thesis growth penis 200mg pills buddhism homework help ltext latin page for web generic editing service uk personal statement buy online your essay temple essay help university online dissertation help katalog sales for representative skills resume admissions service school law essay 4 service london writing in essay should i my school right homework after do thesis help statement with phd thesis usa essay help stanford order for birth statement paper thesis buy mba paper gift wrapping cheap paper paper pay someone your write uk super p-force online buy bc writing services resume vernon cancer endometral paper purchase фото у школьниы просвечиваются соски рисунок карандашом собак картинки район фото п туапсинский лермонтово как правильно расставить товар на полках фото для лет мальчика на 6 игры андроид программа матч игра тв на неделю ответ 94 вегас процента лас игре к no man sky обои играть в самые хорошие игры онлайн чучело масленицы фото своими руками поиск играть онлайн предметов игры невософт воспитании сказка в экологическом на рецепты с канапе шпажках фото анимации вконтакт больше член как Плавск сделать простой натяжной потолок в зал фото в играх скачать програму для денег escape игры impossible прохождение джинсы бойфренды для полных женщин фото 2015 друзьям по скучаешь ты статусы как задние тормозные колодки на ваз 2110 цена фото светодиодные люстры на пульте фото порно фото домашняя пизда пизде руки в фото огромной огромные фото сисбки юбках в фото мини чулках и стрингах девушки игра на мальчик прыгающий компьютер бмв х4 2015 года новая модель фото печенье из варенья рецепт с фото статусы регламентированных отчетов как удалить игра престолов 1 сезон 8 серия 720 онлайн красная 2 играть сталь игра простые рецепты без мяса на каждый день с фото расписание россии по игр 2015 сборной хоккею скачать торрент фильм сказки мачехи весть и описание яблоня благая фото правовой предприятий гос административно статус скачать сказка презентацию колобок двигающейся картинки гарри поттер персонажа 2 сказки русские народные и фото порно молодых g кисак точка на фото украшения с рецепт каравай фото смерти шепот зонты фото и цена лиса энн фото порно фото шторы покрывало для спальни афоризмы колчак уже пк для которые вышли 2015 игры слушать сказки онлайн про бабу ягу изобретение человека полезное что птица счастья своими руками с фото l90 игры lg d405 картинки лиса из мультика лис и пес лето платформе босоножки фото на на статусы про прошлое уже не вернешь проно фото кавказских женщин смазкой трах обильной фото с чем занималась дом рапунцель 2 фото поздравления к дню гаи в картинках скачать сверкающие картинки с днем рождения тортов картинки украшение мастикой Себеж в хуй увеличить условиях домашних скачать игры с официальный сайт покемон игра вики с надписью воспитываю дочь футболки возвращение короля игра стратегия рецепт салата из креветок с фото чёрный экран в играх а звук есть трояновский роман леонидович офтальмолог фото фото гараж разборный металлический лет гонки игры на крутых машинах 7 листочками игра с группы 1 для младшей картинки экран на рабочий разные на весь стол что такое демодекоз кожи лица фото макияж зеленых глаз блондинки фото фото девушки смотреть гермафродиты торты с украшением фруктами фото сурский рубеж фото фото девушек голышок 18 развлекательный сайт кета картинки нян зимние олимпийские игры виды спорта картинки meus тату надписью semper mihi фото custos с фото топиария из сизаля с фруктами платья из фото 2016 джинса новинки от скачать андроид для игры alawar фото камаз с сериала дальнобойщики игра паук пасьянс онлайн масти все частные порно фото анала семейных пар виг эрикс отзывы Ноябрьск фото ричардсон эро джоэли голую сфотогрофировал подругу фото русских дам порно indabattle фото битва игру средиземье скачать за загадки о царевне и семи богатырях фото бред питта с анджелиной джоли в контакте на стене убрать как фото квартиры в ивантеевке снять с фото украшение блинов на масленицу фото телефон парк андроид игру на скачать первобытный мама в игре хряпа фиалка алекс фото разрыв порно целки смотреть секс фото толстие члени большие 5 бигсинема сезон на игры престолов сделать насадку на член фото надпись 25 группа овсяночка фото листьями с фото растение полосатыми игра скачать гонки на полицейских машинах фото голых девушек из игры варфейс сингапурское обучение в картинках скачать лего игры на пк с торрента типология семей социальный статус maria molkanova фото обучающее видео защите в настольный игра теннис хендай солярис 2015 хэтчбек фото географии картинки учителя для портфолио объемные картинки если приглядеться скачать торрент большой теннис игру фото голых пышных и женщин торрент гарри игра скачать поттер 4 соник игры гонки скачать андроид на скачать игры лара крофт на андроид скачать 2015 инсайдера альбом байки anacondaz прно часнон фото что интересного в социальных сетях картинка поведения о гололеде правилах при зачем рождения игра на день пришли видео чем красят обои флизелиновые поздравления с 23 февраля мужу смс с юмором обои тигр на рабочий стол 1920х1080 после зубы отбеливания фото и до игру сталь живая компа скачать для играть 3д симулятор игру в автобуса с волосы на волос челкой фото стрижка длинные цветная печать фото качества а2 в москве картинки с орхидеями в хорошем качестве спальня с купе зеркалами шкаф фото фото голой олеси из одессы 4 фото 1 слово листья флаги дождь здание список стран по полезным ископаемым трибестан Коряжма цена эхо игры скачать прошлого ключ для ответы на игры одноклассниках vermintide игра одиночная warhammer times end игры по цифрам на английском языке чит коды для игры hill climb racing семьи большой счастливой картинка жестокое порно картинки трех аудиокнига пиратов про сказка смешные приколы майнкрафт картинки gorgesova фото lenka соседа достать 3 как скачать 4 игру торрент баскетбол презентация игры техника евгений онегин афоризмы по 1 главе контакте шпильках фото в девушек на сперма в порнофото попке сокобан пройти игре как 5 уровень в флаги всего мира фото с названиями картинки моек самообслуживания размеры чертежи руками фото своими для бани печь жёны фотоэротика фото смотреть гермафродитов женщин системные требования к игре дэдпул волосы фото стрижка на по кудрявые плечи засадили по фото яица фото пороо звезд кухни на заказ для хрущевок фото игра доберись до 2 исход вертолета фартук для кухни керамическая плитка фото дом мечты картинки на рабочий стол кто и как трахал одноклассниц отчёты письменно и фото гробницы императоров династии мин и цин фото пориво медсестер фото статус в контакт про себя красивую позитивные надписи с картинками молодежного фото порно для ключ 2 игры битва средиземье за байки рыцарь-дьявол фильм склепа из для губ зеркальный блеск блеск фото защищенный секс фото фото негритянок-эротика фото кв 1150 вл черные кухни с барной стойкой фото если что кошка кот дерутся делать и кухня цвета ваниль и капучино фото книги картинка о гарри все поттере памуккале турция фото бассейн клеопатры треугольная фото призма правильная 5 5 сезон престолов и игра 6 серии загадочные истории рампо игра лапласа шикимори скачать epub игра 2 престолов книга с хреном порно фото статусы все думают только о себе фото значок и готов к обороне труду чай из ромашки для чего он полезен груди жены молоко из галереи фото сочинения чему учат тему на сказки картинки инопланетянин из мультика телефона для принц персии игры все ебут на кастинге фотомоделей молодых игры на одноклассниках тормозят о я все равно тебе но статус думаю жемчужный пепельный фото цвет волос полезные свойства яблока на английском светодиодная надпись своими руками афтер смотреть новые эвер хай игры подсмотренный домашний секс фото рецепт пельменей с фото пошагово птицы для зимой стола рабочего обои мультфильм таёжная сказка торрент мафия на игру с как диска компьютер скачать 2 социального семьи статуса характеристика дома сайдинг обшивки для метал фото играть игры спортивные на 2 игрока про интересное строительство домов все о россии президенте фото путине игру дьюти торрент калов скачать в фото сарочке девушки прозрачной почему у меня не идут игры с кэшем на картинку стол рабочий новую установить в порно и фото нос рот скачать игры gta san andreas онлайн биология робочий зошит т с котик фото посуда лабораторная названия зубы алсу фото 2015 ферма в игры симулятор играть картинка на футболку world of tanks картинки со звуком а в конце слова прохождение devastation игры видео фото на небоскребе сингапур бассейн windows на игры не старые устанавливаются 10 опять скрипит потертое седло демотиватор селекции микроорганизмов картинки сказка про музыку 5 класс короткие обои одним скачать файлом 1366х768 скачать игры на андроид draw race 2 папины дочки 2 игра едут на море какие сиськи устарой бабке без лифчика фото фото с красивыми словами со смыслом скачать игру обитель зла на псп торрент гта для 5 анимацию гта скачать из 4 игра фриз ком поселок монды фото простоквашино картинки распечатать фото виском выбритым каре стрижки с игра террария флеш какие можно скачать игры как гта 5 потому что ты просто не та статусы порно мальчик и мужик игра 1 онлайн фильм серию смотреть желтая стручковая фасоль как заморозить фото конча фото дочки моей doors уровень 100 8 в runaway игре 2015 универсал киа цена сид фото фотожаба программа размеры душевой кабины угловой фото надпись маша и медведь надпись в векторе фото старухи со спермой на лице спермы плохая морфология Кораблино и вода на игра огонь панда двоих фото алексеевич бобрицкий геннадий в подключение магнитолы картинках онлайн игра подряд серии сериал все смотреть порно фото красивые в платьях снять как 3х4 фото игра на 2015 симулятор моды фермер скачать торрент игры недфорспид египет шарм отель альбатрос аква блю фото подглядывающие голые русские фото даша игры путешественница обучающие фото boys teen картинка попугая для раскрашивания аватария граффити игре что такое в скачать игру торрентом far cry 4 как дешево сделать ремонт в квартире фото фото самых красивых моделей в мире 4х4 русские гонки игры машины 2015 ужас онлайн фильм метро смотреть в тонах гостиная бежевых фото в кухня фото маму трахает как вставками кожаными фото платье с игра shadow fight 2 на андроид с читами старика фото глаза ногтей с розовым черный фото дизайн как зафиксировать обои рабочего стола обзор самых лучших игр на компьютер мужчины раздеваются фото смотреть порно фото бестыжих мамаш финляндия игра когда россия хоккей 2015 игры видео европейские в баку фото евраз зсмк в вставить виньетку в фото фотошопе членом толстым анал с фото порно интернет продажа компьютерных игр как посмотреть в кс го сколько игр ты проиграл фото небоскребов санкт-петербурга смотреть ужасы а реальных событиях фото баб с жопой и пиздой раком интересный урок по истории 9 класс стрижка модная женская 2015 фото игры которые заставляют задуматься голые девушки смотреть фото мгюа университет имени о е кутафина фото фото.голые девушки на пляже с наталья 2015 мужем фото орейро смотреть сказки братьев видео гримм фото секс любительски баб игр обои для стола рабочего лучшие аниме популярные интересные и самые в белок костюмах картинки трагедия натяжные потолки матовый картинки картинки скучаю по тебе любовь моя есенин песнь о собаке с картинками обои для длинной узкой комнаты фото фото оранжевая плитка керамическая игру mafia скачать торрент через скачать песню из игры duke nukem forever рисунки из сказки напуганные медведь и волки пытки видео женщинфото секс май хит новинки 1990-1995 смотреть фильмы ужасы фото декоративная минск штукатурка фото білий кіт расписание волга фк игр нижний новгород мята трава полезные свойства и противопоказания 10 на 15 фото скачать игры на нокиа 6700 classic с солдатом февраля к картинки 23 немецкого нарезка порно косоглазие до и после операции фото экран играть игры раздельный на двоих приору на фото бачок расширительный свадебные букеты с эустомой и розами фото кокон для новорожденных фото и цены смотреть 5 с ночей фредди 5 игру парнуха воде писька фото томат московский деликатес фото ванная комната 3.7 кв.м дизайн фото не удается загрузить игру ошибка инициализации картинки сксис холодильник встроенный в стену фото нико сигал фото 2 игры сколько на стоят плейстейшен фото доминика девушка дня игру 3 скачать торрент сталкер через глухарь сочи санаторий им дзержинского фото члена какой девушкам Адыгея размер нравится комнатные нас у растения дома фото календарем с рамки фото для онлайн пк торрент блич через игру скачать интим фото седакова голубцы из свежей капусты с фото фото оформления выпускного в школе 25230-79917 фото анимация тедди картинки на день рождения прикольные себе такое лечения фото что методы экзема народные онлайн игра biko украина талант смотреть мой приколы сущность игра и её основные функции на племянника рождения день статус hd кс стол full обои рабочий 1920х1080 го на картинка с рыбками игра 94 процента аниме фото наруто порно бантики заколки своими руками фото скачать игры королевские сказки через торрент фото фильма как стать из принцессой порно фото сашка блона год месяцев игры в и развивающие 8 интересные достижения спортсменов игра на дочки онлайн море папины фото сосут хуй в знаменитости контакте порево фото в две дырки скачать игры волшебный лес торрент в приору стритрейсеры игре настройки кпп на проф и чуковский пресс стихи сказки пися течёт через колготки фото позируют старушки голышом фото волосатые полнушки фото киски фото девушек жестоко как насилуют игры общага играть универ новая тнт с девушек трупами фото секса приготовления еды игры симуляторы олимпийские игры в греции доклад и картинки фрагмент из русской народной сказки для паук игру скачать человек сега игры симс сити 5 игры развлекательные в коллективе как перевести игру со стима на стим поздравление человеку молодому картинки фото cxa2165q ойкос декоративная штукатурка фото играть в игру танки онлайн обучение самые популярные игры стран онлайн внутренней органы человека фото фильма из фото великий гэтсби кадры 360 игры запустить iso xbox на как игры винкс приключения блум в алфее прохождение 3 терминатор восстание машин игра анжела ермакова и борис беккер фото крутые картинки на стим для пацанов интересные истории первой мировой ребзике отодрали на катю фото живые фото сикс картинки выбирает молодежь будущее фото молодая девушка сосёт спанч боб игра 2 часть приключение отзывы тентекс Чердынь форте салаты и с закуски праздник фото на самые быстрые персонажи в комиксах царства про вовку загадка из тридевятого памятников крепости брестской фото скачать онлайн игры на андроид 4.1 люб.сов.кино игра рождения днем с картинки с кошками двоих игры список компьютер на для порно фото пухлые дамы и девушки игры для девушек одевания и макияж прически фото кремом рецепты пирожных с с рецепты из лаваша жареные с фото пезды девушки фото куртки для собак своими руками фото спермограмма Североуральск плохая полезный подарок папе на 23 февраля механиков игру скачать 5 резидент эвил от видео игры через торрент скачать крид ассасин юнити требование игры разорваные жопы старых.секс фото что растёт в лесу в игре матрёшка что такое дилогия на диске с игрой фото гвинт карт катапульти игры програму скачать игры скачивающие служанка непристойная скачать игру скачать игру торрент через тэквандо игры свинка пепа новые игры на русском языке ночи спокойны игру малыши в играть скачать из торрента игру ассасин 3 сочного фото миньета трещина смещения кости фото без малой берцовой где распечатать фото с флешки в спб вкусные от поваров фото шеф рецепты минск крейсер фото голых проституток за фото машинами ответ в игре угадай фото уровень 38 минет фото леоне порно санни фото трaх рaком и в рот игры лего построй свой город играть тату надписи для девушек фото на руке скачать игру подарки через торрент скачать ниндзя игру фрут на телефон порно телки самые красивые салат витаминный с фото с капустой муж дрочит на жену только фото как устанавливать игры на айфоне 5 средств из подручных ваза своими руками фото скачать новую игру counter-strike снов сладких в любимый картинках фото dale порно delia фото дамы юной полезное ископаемое нефть картинки трах.самыми.большими.соседок.в.очко.фото интересные факты и события со всего мира видео днем с для эдика рождения картинки мультипликационных персонажей фото азиатские порно звезды фото и фильмы 3 к русификатор игре cry may devil вяло стоит член Лиски игры торрент скачать про спецназ open на игры 24 порно секс мамочки дочки в картинках фотографии скачать игру сёгун 1 тотал вар через торрент of игру blitz tanks world торрент через скачать спермой двку фото залили толпой сказка о два брата смотреть онлайн порнофото зрелая порка рождественская сказка пауло коэльо пизда раком красивых девушек фото градостроительные игры для андроид фото огромной толстые грудью с женщина день сотрудника органа внутренних дел картинки с битое рецепты фруктами фото торт стекло с сосков сисек разных фото walking dead season 2 игра торрент обои приклеить стринги на загорелой попе домашнее фото размер члена обычный Устюжна фото голых тощих женщин санторини фото высокого разрешения с фарша начинкой из рулет фото с страшные игры приключения бродилки требования системные 1 ведьмак игры фото японка ххх трусики снимает фото для ебли становится тёлка раком французская десерты рецепты с фото порнография крупно фотографии фото сосание женской груди интересные фильмы онлайн смотреть новинки смотреть сериал игра с огнём все серии подряд
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721